Březen POZVÁNKY INFORMACE Z RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen POZVÁNKY INFORMACE Z RADNICE"

Transkript

1 březen 2015 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Březen 8.3. Setkání žen u příležitosti MDŽ hasičská zbrojnice Divadelní představení VZTAHY NA ÚROVNI kino Turnaj v kopané KOTÁSKOVIC CUP sportovní hala Dětský maškarní karneval kulturní dům Turnaj v kopané PN SERVIS sportovní hala Pohádka pro děti Loupežníci z Červeného zámku kino Masopust 2015 v Suchdole nad Lužnicí (více uvnitř čísla) INFORMACE Z RADNICE Rada města schválila pacht pozemků k zemědělským účelům p. č trvalý travní porost o výměře 664 m 2, p. č trvalý travní porost o výměře 1348 m 2 a p. č trvalý travní porost o výměře 1478 m 2 všechny v k. ú. Suchdol nad Lužnicí firmě K+K Břilice-Gigant, Břilice. Pachtovné činí Kč/ha/rok + DPH. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila nabídkovou cenu Kč bez DPH na pořízení projektové dokumentace na stavební úpravy bývalé mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí. Realizaci provede JK-Stavprojekt, s. r. o., Třeboň. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města zřídila na základě ustanovení 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány: 1. KOMISI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Navrženi byli: Ing. Tomáš Imrich, Ing. Kateřina Křováková, Bc. Stanislav Stellner, Josef Šubrt, Ing. Jan Špulák, Radek Hloušek, Mgr. Pavel Mráček a Jan Adam. Rada města ve veřejném hlasování zvolila za členy Komise životního prostředí a územního rozvoje Ing. Tomáše Imricha, Ing. Kateřinu Křovákovou, Bc. Stanislava Stellnera, Josefa Šubrta, Ing. Jana Špuláka, Radka Hlouška a Jana Adama. Na předsedu komise byl navržen a následně předsedou zvolen Ing. Tomáš Imrich. 2. KOMISI SPORTOVNÍ Navrženi byli: Karel Bednář, Luboš Dvořák, Pavel Hadač, Mgr. Ladislav Ondřich, Luboš Růžička, Karel Máčala, Jan Wipplinger, Jiří Zlamšídlo a Miroslav Šebesta. Rada města ve veřejném hlasování zvolila za členy Komise sportovní Karla Bednáře, Luboše Dvořáka, Pavla Hadače, Mgr. Ladislava Ondřicha, Luboše Růžičku, Karla Máčalu, Jana Wipplingera, Jiřího Zlamšídla a Miroslava Šebestu. Na předsedu komise byl navržen a následně předsedou zvolen Karel Máčala. 3. KOMISI KULTURNÍ Za členy byli navrženi: Petr Toufar, Mgr. Marie Kalátová, Petr Schandl, Mgr. Daniel Veith, Věra Novotná, Josef Harák a Alois Zápis do 1. tříd (více uvnitř čísla) Halámka. Rada města ve veřejném hlasování zvolila za členy Komise kulturní Petra Toufara, Mgr. Marii Kalátovou, Petra Schandla, Mgr. Daniela Veitha, Věru Novotnou, Josefa Haráka a Aloise Halámku. Na předsedkyni komise byla navržena a následně předsedkyní zvolena Mgr. Marie Kalátová. Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Suchdole nad Lužnicí pro rok Rada města vzala na vědomí Sdělení o stavu pořizování územně plánovací dokumentace města Suchdol nad Lužnicí a Doplnění sdělení ze dne o časový harmonogram prací na Územním plánu Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení VB č. JH /003 pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 k pozemkům v k. ú. Suchdol nad Lužnicí p. č. 42/7, 42/8, 35, oprávněný E.ON Distribuce a. s., České Budějovice, jednorázová úplata 500 Kč bez DPH. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení práva služebnosti k pozemku p. č. 27/1 v k. ú. Hrdlořezy, oprávněný Obchodní korporace Rybářství Nové Hrady s.r.o., Trhové Sviny za jednorázovou úplatu Kč bez DPH. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila na základě výběrového řízení zadání těžby dřeva v městských lesích pro rok 2015 firmě KODAVO s.r.o., Halámky a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila Variantu 1. B stavební úpravy ulice Havlíčkovy, ve které je navrženo alternativní řešení úpravy napojení místní komunikace Bezručovy ulice. Je zde navrženo zúžení širokého rozjedu a vozovky ulice Bezručovy s návrhem umístění parkovacího zálivu s podélným stáním v místě stávající vozovky. Pro realizaci této Informace o sběrném dvoře Sběrný dvůr je umístěn v ulici Tyršova, v bývalých kasárnách u železniční zastávky Otevírací doba: středa až hod., sobota 8.00 až hod. Sběrný dvůr přijímá tento odpad: 1. Nebezpečný odpad 2. Papír 3. Textil 4. Pneumatiky 5. Objemný odpad 6. Polystyren 7. PET lahve 8. Tetrapak 9. Baterie 10. Elektospotřebiče 11. Železo 12. BIO odpad, od 1.4. do Nebezpečný odpad veškeré prázdné nebo částečně plné obaly, které jsou tak označeny (barvy, ředidla, agresivní domácí a úklidové prostředky ) motorový olej fritovací olej (ucpává odpadní potrubí ) olejové filtry od motorů autobaterie 2. Papír měkký papír noviny, letáky, knihy, sešity a diáře bez plastových desek karton kartonové krabice, svázané nebo naskládané do sebe 3. Textil ne záclony, peřiny a polštáře - dává se do objemného odpadu 4. PNEUMATIKY BEZ DISKŮ 5. OBJEMNÝ ODPAD ZRCADLA, DRÁTĚNÉ SKLO, peřiny, dřevěné rozebrané skříně, válendy, křesla, matrace, hadice atd. 6. Polystyren 7. PET lahve 8. TETRAPAK obaly od mléka a nápojů 9. Baterie tužkové a monočlánky 10. Elektospotřebiče lednice, mrazáky, pračky, elektrické ohřívače vody, el. sporáky, televize, počítače, rádia, úsporná svítidla, zářivky 11. Železo železo zbavené plastů a textilu, NE tlakové lahve 12. Bio odpad, od do tráva, drobné větve Sběrný dvůr nepřijímá: stavební suť sádrokarton azbest, výrobky obsahující azbest Po městě jsou rozmístěny kontejnery na papír, plasty, PET lahve, tetrapak a sklo. Do kontejnerů vhazujte odpad dle barevného označení. Jinak je odpad znehodnocen a nemůže se dále zpracovat (recyklovat) a musí se odvézt na skládku. J.Tesárek varianty je nutný výkup pozemků p. č. 1150/2 a 1150/3 v soukromém vlastnictví, na kterých se nachází stávající chodník, a také zásah do stávající kamenné zídky na hranici pozemku p. č. 815/1. Rada města souhlasila na základě žádosti ředitele Základní školy T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí s navýšením kapacity školní družiny z 90 na 110 dětí od z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění v tomto zařízení. Rada města vzala na vědomí zrušení veřejného telefonního automatu (VTA) v ul. Na Huti, u č. p. 305 (u autobusové zastávky), tel. číslo Rada města souhlasila s podáním žádosti o revitalizaci vodních nádrží: Hrdlořezy spodní, Hrdlořezy horní, v Boru a Fitlík v ulici Palackého. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci kapličky v Boru z grantových programů Jihočeského kraje. Rada města schválila seznam firem na poptávkové řízení na vyčištění stok u místní komunikace na Benátky. V poptávkovém řízení budou osloveny firmy: Lesostavby Třeboň a.s., HYDRO & KOV s.r.o., JIPAMA s.r.o., Hrachoviště, ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Václav Tetík, Rapšach a Radosta CZ s. r. o., Třeboň. Rada města schválila Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu školské rady při Základní škole v Suchdole nad Lužnicí. Rada města schválila zástupce zřizovatele do školské rady, kterými jsou: Mgr. Michal Kouba a Mgr. Marie Kalátová. INFORMACE V pondělí 30. března 2015 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č P O Z V Á N K A Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska za účasti předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, který bude hovořit na téma Současná hospodářská a politická situace ČR v rámci EU a očekávaný vývoj, připravujeme na pondělí 9. března 2015 od 17 hodin v hotelu Zlatá hvězda v Třeboni. Část programu bude také věnována všem našim starostům měst a městyse mikroregionu Třeboňska, kteří představí své plány v nadcházejícím období. Přijměte naše pozvání a přijďte se pozdravit se svými kolegy podnikateli a živnostníky Třeboňska. Pozvánka a rezervace online na Jana Kočová, oblastní kancelář JHK Třeboň UPOZORNĚNÍ pro majitele psů! Městský úřad Suchdol nad Lužnicí upozorňuje držitele psů na Obecně závaznou vyhlášku města Suchdol nad Lužnicí č. 4/2010 o místním poplatku ze psů. Dle OZV má držitel psa povinnost nahlásit správci poplatku (městský úřad, 1. patro, dveře č. 11) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku a současně uhradit příslušný poplatek. Žádáme všechny občany, kteří jsou držiteli psů a doposud nenahlásili správci poplatku vznik poplatkové povinnosti, aby tak neprodleně učinili! V opačném případě bude poplatek vyměřen a tento může být zvýšen až na trojnásobek. Výše uvedenou OZV otiskujeme v plném znění.

3 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Město Suchdol nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne usnesením č.2/10/34 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ). 1 Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku (3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Suchdol nad Lužnicí a ve všech jeho místních částech a osadách. 2 (4) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3 Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (5) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. (6) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4 (7) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Čl. 4 Ohlašovací povinnost Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (1) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. (2) V ohlášení držitel psa uvede 5 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6 Čl. 5 Sazba poplatku (1) Suchdol nad Lužnicí za kalendářní rok činí: a) za prvního psa Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení Kč (2) v panelových a činžovních domech Sídl. 17. listopadu, Sídl. 9. května, Na Pražské činí za kalendářní rok: a) za prvního psa Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení Kč (3) v místních částech Tušť, Klikov, Bor,Hrdlořezy, Františkov a osady Benátky, Tři Facky, Paris, New York, Synochov poplatek činí: a) za prvního psa Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu..... bez poplatku d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení Kč Čl. 6 Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný nejpozději do příslušného kalendářního roku. (2) Činí-li poplatek více jak 500 Kč v kalendářním roce je možné jej uhradit ve dvou stejných splátkách, a to: první splátka do 30. dubna, druhá splátka do 30. září Čl. 7 Osvobození a úlevy (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 7 Čl. 8 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem. 8 (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9 Čl. 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2003, ze dne ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Čl. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 14a odst.3 zákona o místních poplatcích 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 11 odst.1 zákona o místních poplatcích 11 odst.3 zákona o místních poplatcích

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen D Program kina na měsíc březen 6. pátek hod. 86 min GHOUL Temný thriller Petra Jákla inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Hrají: Jennifer Armoud, Jeremy Isabella, Debra Garza a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 7. sobota hod. 76 min ZVONILKA A TVOR NETVOR Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 120 Kč https://www.falcon.cz/film/zvonilka-a-tvor-netvor 13. pátek hod. 98 min ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI Skupina osmi školáků evakuovaných za druhé světové války z Londýna přijíždí v doprovodu ředitelky a učitelky školy do téměř opuštěné vísky. Hrají: Phoebe Fox, Jeremy Irvine, Helen McCrory. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/ film/the-woman-in-black-2-andel-smrti 20. pátek hod. 111 min KOBRY A UŽOVKY Užovka je ztracený ve svém vlastním životě. Přestože je mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Lucie Žáčková, Jana Šulcová a další. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/kobry-a-uzovky 27. pátek hod. 124 min PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Erotický film. Pan Grey vás přijme za okamžik. Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou literární senzací. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 130 Kč MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ 21. sobota hod. BALET LABUTÍ JEZERO Baletní představení Bolšoj baletu z Velkého divadla v Moskvě. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč

5 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 Pozvánky ČSŽ MDŽ SPOLEK ŽEN v Suchdole nad Lužnicí ve spolupráci s MěÚ pořádá u příležitosti MDŽ SETKÁNÍ ŽEN konané ve 14 hodin v HASIČÁRNĚ Letos poprvé zveme nejen bývalé členky ČSŽ, ale i OSTATNÍ ŽENY ze Suchdola. Na programu máme vystoupení dětiček z mateřské školy a ZUŠ. Nebude chybět malé občerstvení a hudba k tanci i poslechu. Na Vaši účast se těší členky Spolku žen v Suchdole nad Lužnicí INFORMACE ZE ŠKOLY Zápis do 1. tříd Ve středu 4. února se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo celkem 46 dětí, zapsáno k základnímu vzdělávání bylo 40 dětí, 6 rodičů zažádalo o odklad školní docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu školní docházky si rodiče vyzvednou osobně v ředitelně školy nejpozději do Žádosti bude vyhověno v případě, že rodiče žádost doloží doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ve školním roce 2015/2016 budou pro prvňáčky otevřeny dvě třídy. Velmi si vážíme důvěry rodičů, kteří přišli své děti zapsat do naší školy, a věříme, že první školní rok přinese Vašim dětem i Vám radost a spokojenost. Mgr. Alena Ficalová Jako tradičně pořádá Spolek žen ze Suchdola n. Luž. VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU konanou v restauraci U Pávků. Příjem věcí: v úterý od 16 do 19 hodin PRODEJ A VÝSTAVA: ve středu 1.4. od 9 do 17 hodin Výdej neprodaných věcí: ve středu 1.4. od 17 do 18 hodin Můžete si zde nakoupit velikonoční zboží nebo najít inspiraci pro krásné svátky jara. Budou zde k prodeji i perníčky a kremrole. VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI! Za Spolek žen v Suchdole nad Lužnicí předsedkyně Věra Novotná Ženy suchdolského Spolku žen zvou všechny dětičky na tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL konaný 21. března 2015 od 14 hodin v KULTURNÍM DOMĚ Připraveny jsou: odměny za masky, soutěže, tombola, hudba Vstup: dospělí 10 Kč / děti 5 Kč

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 Za poznáním a zábavou v Českých Budějovicích Žáci 6. a 7. ročníku navštívili 5. února v ČB planetárium. Šestá třída se seznámila s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a se základní orientací na noční obloze. Pro 7. třídu byl připraven komentovaný dokument Dobrodružství kosmonautiky, kde se žáci např. dozvěděli, jak se žije na vesmírné stanici, jak vypadá planeta Mars zblízka, jak by mohl vypadat příští pilotovaný let k Měsíci nebo kam až sahá historie kosmonautiky a kdo byl první ve vesmíru. Poté se všichni společně poučili i pobavili v Malém divadle na představení Etiketa pro sígry příběh se odehrával ve školním prostředí a zábavnou formou poukázal na nutnost dodržování základních pravidel etikety a na vztahy v třídním kolektivu ( Kurz etikety pro začínající agenty pod vedením největšího mistra v oboru agenta 007 Jamese Bonda: Kakao s mlékem protřepat, nemíchat ). (Organizátorky akce: I. Mráčková, H. Chlapcová) A jak je patrné z příspěvků žáků samotných, akce se setkala s kladným ohlasem: V planetáriu se mi moc líbilo, např. jsem se tam dozvěděla, kolik hvězd má Velký vůz a kde se souhvězdí nachází nebo co jsou to Kuřátka a že nejzářivější hvězdou je Sírius... (J. Koubová, 6. A) Divadlo Etiketa pro sígry nám ukázalo, jak se správně chovat. Výlet se mi líbil, byl zajímavý a poučný. (D. Kalát, 6. A) Výlet se mi líbil, protože v planetáriu jsme se naučili něco nového např. že se do vesmíru posílaly opice V divadle jsme se přiučili, jak se chovat ve společnosti a ve škole, a ukázali nám to formou zábavy (K. Vonešová, 7. A) Film o kosmonautice byl zajímavý, hlavně třeba jak se jedlo v raketě atd Etiketa pro sígry se mi líbila nejvíc, bylo to legrační. Poučili nás, že nemáme nikoho posuzovat na první pohled (G. Jordánová, 7. A) Na výletě mě zaujalo divadlo, bylo to poučné. Ukázali nám tam, že se máme chovat slušně ke kamarádům, nepřebírat si kamarády (A. Trsková, 7. A) Project Pedal největší mezinárodní projekt v historii Střední školy České Velenice Střední škola České Velenice se zapojila do mezinárodního projektu Pedal (Positive, Environmentalist, Dynamic, Adventurous, Lifestyle). Tento projekt je součástí programu Erasmus+ podporovaného Evropskou unií. Rozpočet celého projetu je a z této částky naše škola získala Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu, zejména cyklistiky, pozitivní vztah k přírodě a toleranci mezi lidmi. Partnerské školy jsou z Turecka, Itálie, Rumunska a Polska. Během dvouletého trvání projektu proběhne setkání v každé ze zúčastněných zemí. První setkání proběhlo v termínu v České republice. Naše škola hostila 32 účastníků (16 studentů a 16 učitelů) z partnerských zemí. Dne (pondělí) všichni hosté přiletěli na Letiště Václava Havla a poté byli ubytováni v hotelu. Druhý den měli čas poznávat historické krásy Prahy, podnikli výlet na lodi po Vltavě a večer navštívili extraligové utkání HC Slavia Praha vs. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (pro všechny účastníky to byla premiéra). Ve středu se účastníci přesunuli k nám blíže, na jih Čech. Zde si mohli z cyklistického sedla prohlédnout město Třeboň a okolí. Večer byli všichni ubytováni na Domově mládeže naší školy a zahráli si poprvé v životě kuželky v kuželně TJ Lokomotiva České Velenice, kde pro ně pan Navrkal připravil výborné podmínky. Ve čtvrtek si celá skupina dopoledne prohlédla naši školu. Hlavně obdivovala moderní přístroje (např. 3D tiskárnu, simulátor sváření, CNC frézku), které si naše škola pořídila v minulém roce v rámci projektu OPVK. Odpoledne hosty čekal cyklovýlet kolem Českých Velenic. Večer proběhla v KD Beseda tzv. kulturní noc, kdy všichni účastníci mohli prezentovat své školy a zvyky. Na začátku všechny zúčastněné přivítal starosta Českých Velenic Ing. Slíva spolu s ředitelkou školy RNDr. Elsterovou. Během bohatého programu vystoupila i českovelenická taneční skupina Farida a folklórní soubor Stražišťan z Pacova. Předposlední den (pátek) byl na řadě výlet do Českého Krumlova a odpoledne prohlídka třeboňského pivovaru. Večer byly všem účastníkům předány certifikáty o aktivní účasti na prvním setkání. V sobotu jsme společně vyrazili do Tábora, kde proběhlo velmi příjemné hodinové setkání s Františkem Raboňem, který byl jedním z našich nejúspěšnějších cyklistů v historii cyklistiky ČR. Poté jsme navštívili mistrovství světa v cyklistice, což byla pro účastníky další (a v tomto týdnu poslední) premiéra. Po této mezinárodní sportovní akci jsme se rozloučili a naše hosty čekala už jen cesta na letiště. Vzhledem k slzám a úsměvům během tohoto rozloučení bylo jasné, že všichni účastníci prožili velmi příjemný týden a poznali spoustu nových přátel. Naši studenti pomáhající během celého týdne poznali, jak důležité je znát cizí jazyky, což jistě bude pro ně motivací do dalšího studia. Zároveň se vybraní studenti naší školy mohou těšit na další mezinárodní setkání, které se bude konat koncem března v Turecku, v květnu v Itálii, v září v Rumunsku a poslední setkání nás čeká v roce 2016 v Polsku. Na úspěchu této významné mezinárodní akce se aktivně podíleli kolegové a studenti naší školy, za což bych jim rád poděkoval. Mgr. Aleš Brothánek, spoluautor projektu

7 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Klub pro děti v Suchdole nad Lužnicí Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí otevírá Klub pro děti 1. i 2. stupně základní školy v úterý 17. března V našem městě nefunguje žádná organizace, která by nabízela dětem pravidelné schůzky či smysluplné trávení volného času, podobně jako to nabízí skautské oddíly, kde by se dospělí lidé všestranně věnovali dětem. Již před třemi lety jsem přemýšlela, že bychom na faře mohli dětem nabídnout jedno volné odpoledne. V posledních měsících jsem dostala nový impulz a několik přímých poptávek po něčem podobném. Stačilo oslovit pár dobrovolníků, prostory na faře se skromným vybavením máme a suchdolský klub dětí může začít. Děti budou moci přicházet každé úterý od do hodin. Nejméně dva dospělí se budou dětem věnovat doučování (hlavně matematika, český i cizí jazyk), pomoc s vypracováním domácích úkolů, povídání, hry, vyrábění, po předchozí domluvě procházky či výlety apod. V úterý 17. března, kdy bude zahájení Klubu pro děti, mohou od do hodin přijít s dětmi i rodiče, aby získali bližší informace a seznámili se s dobrovolníky a s řádem Klubu. Za tým Mgr. Iva Hojková, Ing. Kateřina Hamerníková, Ludmila Plucarová, Anna Hojková, studentka oboru Sociální a charitativní práce na TF JU v ČB. Farní ples V pátek 30. ledna jsme se po roce opět sešli v restauraci U Pávků, abychom společně mohli strávit večer a prožít další farní ples letos už XVI. Za jeho organizaci vděčíme Martě. Úderem 19. hodiny se sálem nesly první tóny dechové hudby. Jako pravidelně hráli páni muzikanti z hudebního tělesa Regent Třeboň. Po úvodní sérii písniček O. David ples zahájil a popřál nám příjemně strávený večer. Myslím, že jeho slova se vyplnila a všichni byli spokojeni. K úžasné atmosféře určitě přispělo i to, že počet návštěvníků plesu od loňského roku stoupl, a pevně věříme, že to tak bude i do dalších let. Zásluhu na vydařeném plesu mají i O. Jaroslav a O. Kryštof, kteří neváhali ujet desítky kilometrů, aby s námi mohli strávit večer. Jako poděkování jsme jim nechali zahrát sólo. Po půlnoci se losovala hlavní cena tomboly oběd s O. Davidem výherkyni a jejímu manželovi gratuluji a přeji dobrou chuť. Poté se rozdávala i tombola ostatní. I letos byla opravdu bohatá, proto všem dárcům moc děkujeme. Přesně takové chvíle jsou chvílemi, které se slovy nedají dostatečně popsat, to se prostě musí zažít. A proto se už teď těším na další ples a věřím, že se nás, dá-li Pán, sejde opět hojné množství. Všichni jste srdečně zváni na XVII. farní ples. Děkujeme ještě jednou všem, kteří přispěli na náš ples, jmenovitě to jsou: Suchdol nad Lužnicí: Restaurace U Pávků, Trafika, Vinotéka, Zdeněk Píša Computers, Lékárna U Panny Marie Pomocné, Drogerie Blafková Jitka, Trefa Supermarket, Růžena Klusáčková Potraviny, Potraviny Flop, Drogerie TETA, Pizza Cafe Bar Cinema, Květinářství Levandule Janíková, Famax Czech a.s., Truhlářství Kocanda Prášil, Cukrárna U Kotásků, Pekárna Ing. Soudek, Pizzerie Panský šenk, Autoservis Hamerník, Second hand U školy Třeboň: Prodejna Astra, Akvaristika - rybářský sport, Dárky dárkové předměty, Veloservis Zdeněk Kocanda, Lékárna Na Předměstí, Zámecká lékárna, Hračky a papír Malý Princ, Rybí restaurace Šupina a Šupinka, Hotel Galerie, Papírnictví Lenka Tětková Wegenkittlová, Pizzerie Maxim, Oregano restaurace & penzion České Velenice: Textil Kamišová, Obchodní dům Centrum AH

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 Knihovnička V únoru tohoto roku byla vydána v Nakladatelství Lidové noviny publikace prof. Jaroslava Čechury z Ústavu českých dějin FF UK s názvem: Neklidný život obyčejné ženy na příběhu Johany Peřkové ( ), která přispívá k poznání obrazu sociálních dějin raného novověku. Podobný příběh prostého člověka nebyl v české historiografii dosud prezentován. Možnost zakoupit si tuto knihu máte mj. v knihkupectví KODEX na třeboňském náměstí. Kromě obce historiků by totiž jistě měla mít své místo také v domácnostech suchdolských - Johana Peřková je vlastně teď nejznámější Suchdolačkou 18. století. Kde se objevila myšlenka na zpracování příběhu Johany Peřkové, prosté ženy původem z jihočeského Suchdola nad Lužnicí? Jaroslav Čechura: V roce 2008 jsem vydal monografii Kriminalita a každodennost, kde jsem sledoval Johaniny krádeže. Posléze při dalším výzkumu Třeboňska, který trvá už celou dekádu, jsem dospěl k přesvědčení, že životní osudy této ženy jsou hodny samostatného monografického zpracování. Jak probíhal sběr materiálu, podkladů? J. Č.: Klíčová dokumentace se nachází v Státním oblastním archivu v Třeboni. Jde o jeden z významných nejen českých, ale i evropských archivů, kde se nacházejí zásadní fondy k dějinám (jiho)českého venkova století. Kilometry zdejších písemností nabízejí množství odpovědí na nekonečné otázky historiografie. Jak je kniha pojata? Jak je zacházeno s historickými daty? J. Č.: Jedná se o odbornou/vědeckou studii s kompletním dokladovým aparátem. Koncepčně je založena na metodě tzv. mikrohistorie, tedy rekonstrukci minulých událostí ve zmenšeném měřítku. Důležitým aspektem přístupu je narativní forma líčení událostí. Jak může kniha přispět k poznání společnosti první poloviny 18. století jako celku? J. Č.: Kniha ukazuje život prostých lidí, aktivních jedinců. Jejich život se podstatně lišil od klasického nazírání na dějiny oné doby. Tito lidé nebyli žádnými zajatci historických struktur, jejich život se v nejednom ohledu podstatně lišil od představ o oné době, dosud nejednou spojované s tzv. dobou temna. Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (1952) působí v Ústavu českých dějin FF UK. V minulých dvou dekádách se postupně zabýval tematickou triádou ze sociálních dějin raného novověku: selské rebelie drobná venkovská kriminalita sexuální chování venkovanů. Využívá přitom moderních sociálně historických postupů, dějin konfliktů a kriminality stejně jako mikrohistorických postupů. Práce na tato témata vznikaly převážně na materiálu vytěženém z jihočeských archivů, v první řadě SOA Třeboň. Monografie: Broumovská rebelie, Praha 1997; Selské rebelie roku Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 2001; Černínové versus Kysíbelští, Praha 2002; Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy , Praha 2008; Sex v době temna (Třeboňsko v prvním století Schwarzenberků ( ), Praha Kompletní přehled prací viz Veronika Bohačová, Veronika Kucrová (edd.), Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, Praha PS: Profesor Čechura přislíbil v květnu návštěvu našeho městečka, kdy proběhne beseda s širokou veřejností a prezentace této knihy. Marie K. MASOPUST 2015 v Suchdole nad Lužnicí CHCETE ZABÍT NUDU? TŘEBA UŽ VÁS TO NAPADLO, PŘIDEJTE SE K SuDu, HRAJTE S NÁMI DIVADLO! PŘIJĎTE MEZI DOBROU PARTU! VSAĎTE NA OCHOTNICKOU KARTU! NACVIČÍME NOVÁ PŘEDSTAVENÍ, ODMĚNOU POTLESK NAD NĚJ NENÍ. PŘJĎTE MEZI NÁS! ZA CELOU OCHOTNICKOU BANDU Vedoucí souboru Petr Toufar kontakt: tel

9 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 4. hokejbalový ples se v suchdolském Kulturním domě uskutečnil již čtvrtý hokejbalový ples. Členům SK se tak již potřetí podařilo dostát jejich předsevzetí o založení tradice jimi pořádaných plesů. Lístky mizely v předprodeji závratnou rychlostí a několik dní před samotnou akcí se našim městem nesla zvěst o vyprodání kapacity kulturního domu. Kdo byl na této akci přítomen, může potvrdit, že kulturní dům byl opravdu zaplněn jako kdysi v jeho nejslavnějších dobách. Na akci si našlo cestu okolo 650 platících návštěvníků! O hudební doprovod se postarala kapela Second service band, pořadatelé vsadili na osvědčenou skupinu, která k tanci i poslechu hrála až do pozdních hodin. Po zahájení plesu se návštěvníkům představily děti ze školní družiny ZŠ v Suchdole nad Lužnicí, které si pod vedením Marcely Hadačové připravily tanec ve svižném rytmu. O další kulturní vložku se postarala taneční skupina Farida, která letos netradičně vsadila na modernější styl. Jako již tradičně nechyběla ani střelecká soutěž, při které přítomné slečny a dámy měřily své síly v přesnosti střelby na bránu. Z bezpečné vzdálenosti výkony střelkyň pozoroval prezident klubu SK Suchdol Stanislav Landa, který na základě výkonů lákal nové adeptky do místního ženského teamu SK. Návštěvníci se dostávali stále více do víru plesové atmosféry, jíž na moment utnulo adrenalinové vystoupení ukázek bojového umění Taekwon-Do v režii třeboňské školy Won-Hyo. Vystoupení bylo o to pestřejší, že se při ukázkách představili dva místní rodáci a reprezentanti ČR Petr a Juraj Hasíkovi. Ples mířil ke svému zlatému hřebu, k půlnoční tombole s velmi zajímavé ceny. Ještě před losováním však na návštěvníky čekalo půlnoční překvapení. Toho se jako vloni zhostila taneční skupina To se nedá nic dělat. Formace složená z členů hokejbalového teamu SK předvedla žhavé vystoupení, které je ke zhlédnutí na stránce youtube.com. Po půlnoční tombole byl ples již rozjetý na plné obrátky a rychlým tempem se blížil ke svému konci. Tolik ke shrnutí plesového dění. Rád bych se ještě zmínil o samotném nápadu vzniku a realizaci již tradiční akce. Členům SK Suchdol nad Lužnicí nebyl lhostejný osud našeho, troufám si říct monumentálního, kulturního domu. Alespoň jednou akcí tohoto druhu se pokusili zpestřit společenský život v našem městě. Za přípravou akce stálo mnoho času a úsilí nejen ze strany oddílu SK Suchdol, ale také ze strany našeho města, které uvedlo kulturní dům do co nejvhodnějšího stavu. Děkujeme tedy všem organizátorům, městu Suchdol nad Lužnicí za podporu, všem sponzorům, kteří se na akci podíleli (od místních firem přes firmy z okolních měst až po jednotlivce z našeho města). Vysoká návštěvnost a vynikající atmosféra letošního plesu je tedy výborným výsledkem spolupráce mnoha lidí. Pod hlavičkou SK Suchdol nad Lužnicí tak hráči spolu s realizačním teamem snad alespoň zčásti vykompenzovali městu, které reprezentují, letošní zatím málo úspěšnou sezonu. Nakonec mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste se plesu zúčastnili. Doufáme, že jste se bavili stejně dobře jako my. Za SK Suchdol nad Lužnicí Viktor Hadač

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 ZE SPORTU PROGRAM TURNAJŮ BŘEZEN 2015 SO KOTÁSKOVIC CUP starší přípravka U11 SO PN SERVIS mladší přípravka U7 EATON CUP dorostu, konaný dne Konečné pořadí turnaje: 1. Břilice 5. Mladé 2. Trhové Sviny 6. Kaplice 3. Stropnice 7. Loko 4. Suchdol 8. Zliv Individuální ocenění: Nejlepší brankář: Václav Kanděra SNL Nejlepší střelec: Miroslav Přibyl Břilice Nejlepší hráč: Jan Novák Trhové Sviny Šoumen turnaje: Pavel Josífek Horní Stropnice

11 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS, PRODEJ Libor Vondrášek Knihařství v Třeboni provádí opravy a vazby knih, časopisů, diplomových a bakalářských prací, výrobu paspart k obrázkům, zasklívání papyrusů, map, fota, puzzle a jiné práce Bližší info na tel. č Ulice Táboritská 288 blízko kruhového objezdu směr město proti PNS Provedu úklid, probírku, těžbu nebo výsadbu vašeho lesa Zájemci volejte na tel. č hod. Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 3, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Slovo starosty. Zpravodaj obce Prušánky

Slovo starosty. Zpravodaj obce Prušánky Slovo starosty Vážení prušánečtí spoluobčané, letošní zima se už doufám vyřádila a nám nezbývá, než se zase pustit do jarních prací, ale také do úkolů, které jsme si na rok 2013 stanovili. I přes zimu

Více

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU Foto: Jiří Brejša, Richard Kohout V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2011 POŘÁDALA OBEC U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

Více

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples ÚNOR 2013 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků Zlaté svatby Dne 9. února 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Ladislav Zachovi. Dne 23. února 2013

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1

červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 červenenec 2010 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Připravovaný obchvat Suchdola nad Lužnicí Vážení spoluobčané, Město Suchdol nad Lužnicí v současné době projednává nový

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Vítání občánků 20.10.2012. Listopad DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ POZVÁNKY. I N F O R M A C E V pondělí 26. listopadu 2012

Vítání občánků 20.10.2012. Listopad DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ POZVÁNKY. I N F O R M A C E V pondělí 26. listopadu 2012 listopad 2012 Cena 6,00 Kč Vítání občánků 20.10.2012 V letošním roce již podruhé jsme vítali nové občánky naší obce. Slavnost zahájily pěkným kulturním programem děti z Barevné mateřské školky pod vedením

Více

v čp.709 sídliště 9. května žadateli s nejvyšší nabídkou 80,- Kč /m 2

v čp.709 sídliště 9. května žadateli s nejvyšší nabídkou 80,- Kč /m 2 srpen 2010 Cena 6,00 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Informace o důležitých usneseních volených orgánů za měsíc červen 2010 V měsíci červnu proběhlo dne 7. června 69. neveřejné zasedání rady města (dále RM) a dne

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

OSTOPOVICKÝ. sv. J. Křtiteli zasvěcená. Od 10.00 hodin budou chodit pořadatelé za doprovodu dechové hudby Petrovanka

OSTOPOVICKÝ. sv. J. Křtiteli zasvěcená. Od 10.00 hodin budou chodit pořadatelé za doprovodu dechové hudby Petrovanka OSTOPOVICKÝ Z P R A V O D A J č í s l o 2 r o č n í k X X. č e r v e n 2 0 1 1 z d a r m a O b e c i n f o r m u j e Nová vyhláška o místních poplatcích Zastupitelstvo obce schválilo na červnovém zasedání

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Poplatky za odpady a za psy strana 5

Poplatky za odpady a za psy strana 5 Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. února 2014 číslo 2 - ročník 24 zdarma - neprodejné úvodní slovo Ples města Otrokovice strana 2 Poplatky za odpady a za psy strana 5 S rozvojem cyklodopravy snad pomohou

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Slavnostní uvedení zrekonstruované ulice 28. října do provozu, 3. července 2013

Slavnostní uvedení zrekonstruované ulice 28. října do provozu, 3. července 2013 srpen 2013 Cena 6,00 Kč Slavnostní uvedení zrekonstruované ulice 28. října do provozu, 3. července 2013 Zleva: Ing. Jaromír Slíva náměstek hejtmana, člen Rady Jihočeského kraje, Mgr. Pavel Mráček starosta,

Více

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve 20.00 h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v 18.00 h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu 03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANETA LANGEROVÁ» rozhovor PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Podivínský zpravodaj

Podivínský zpravodaj Ročník XXXV číslo 4 prosinec 2005 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A DO NASTÁVAJÍCÍHO ROKU MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ, HODNĚ

Více