ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK PROSINEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 12 (119) ZDARMA Pusto. Nikde človíčka. Žena začíná tušit, že si v úřední den v budově správy družstva nic nevyřídí. Takový obrázek vidí možná poprvé v životě. Kolem Krušnohoru bylo vždycky živo. Lidé sem chodí nejen kvůli vyřizování svých bytových záležitostí, ale také rádi zajdou za partou kamarádů, na výborné jídlo a pití do oblíbené restaurace Veronika, na nákup do prodejny lahvových nápojů, posedět do kavárny či něco malého pojíst v bufetu. Kdo v sobě nosí vizi prázdného Mostu? Kdo ji chce proměnit ve skutečnost výhružkami bombovým útokem? Foto: Petr PROKEŠ Trojí zavolání Kdybychom žili na území ovládaném sicilskou či jinou mafií, na hranicích Ukrajiny a Ruska nebo ve městech pod vládou Islámského státu, nemohli bychom se divit. Všude kolem nás by leželi zranění či dokonce mrtví lidé, pohled na ruiny domů by nás provázel na každém kroku. Protože ale žijeme uprostřed Evropy, v průmyslově a kulturně vyspělém Česku, ve 14. největším městě republiky a 2. největším sídle kraje a ještě k tomu ve městě, v němž se za posledních osm let udělalo neskutečně velké množství práce ve prospěch občanů, musíme se divit. To, co se děje, není běžné a nepatří k normálnímu životu civilizovaných a kulturních občanů. Trojí telefonické zavolání o uložení bomby v budově správy družstva do tohoto prostředí nezapadá. Bohužel, jde o realitu, ne o scénář k filmu. Musíme s tím počítat a tomuto riziku přizpůsobit svoji práci. Ostatně takový scénář by nevymyslel psychopat či uživatel drog. Ani jeden z nich jistě nemá povědomost o úředních hodinách, kdy je v budově nejvíce lidí vyřizujících si své bytové záležitosti. Kdyby bomba v budově byla a explodovala, následky by byly nedozírné. To si dokáže každý představit. Proto asi nelze udělat jiný závěr než ten, že telefonická volání mají jediný cíl vyvolat atmosféru strachu mezi družstevníky a vlastníky bytů. Nenechme se vystrašit a buďme klidní. To bude největší trest pro toho, kdo náš tvůrčí přístup k životu nemá rád. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Koukalová Hana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Kordíková Daniela Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Stavební bytové družstvo není Česká pošta str. 5 Dárek, který se nevejde pod stromeček str. 6 Předvánoční radost pro pejsky: 4 tisíce od lidí str výběrových řízení na zakázky za 316 milionů Kč str. 14 Další domy připojeny na optickou síť str. 18 Nováčci v zastupitelstvu: dva naši ze Sdružení LITVÍNOVÁCI... str. 20 Sdružení sice nevyhrálo, flintu do žita ale nehodilo str. 24 V porovnání s ostatními oddíly v Česku jsme špička str. 28 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Když jsem předpověděl v jednom pohostinském zařízení (mému srdci milému), že výsledkem komunálních voleb v Mostě bude změna atmosféry ve městě a ta že bude brzo pořádně houstnoucí až třaskavá, byl jsem pozornými posluchači upozorněn, že vidím všechno černě, a vyslovili přání, že bych měl být více optimistický. Uběhlo pár dnů a předpověď, kterou jsem si snad ani nepřál vyslovit, začala nabývat realistických rozměrů. Na lidech je znát neklid v míře dosud nevídané, napětí by se dalo krájet, a k tomu ještě přibyly výhružky bombovým útokem. V případě Stavebního bytového družstva Krušnohor hned třikrát. (Tento počet platil do uzávěrky zpravodaje.) I když pachatelé nebyli policisty zatím vypátráni, mezi lidmi se hodně hovoří o tom, že mohlo jít o dílo pomsty ze strany některého z vystěhovaných neplatičů, vařičů drog či dokonce dealerů, anebo třeba i normálního člověka, který je na Krušnohor naštvaný, protože mu v něčem nevyhověl. Úvahy jsou to jistě zajímavé, ale přesto ve mně vzbuzují otázku. Budou nyní předpokládaní a možná za pár dnů policisty chycení pachatelé opravdu těmi pravými? Krušnohor přece v posledních týdnech nezměnil svoji politiku vstřícnosti vůči slušným bydlícím a přísnosti vůči nepřizpůsobivým. Vystěhovaní neplatiči, drogoví vařiči či dealeři nebo naštvaní normální lidé nespokojení s Krušnohorem existovali před výhružkami a ani je tehdy nenapadlo zvednout telefonní sluchátko a volat, že v budově je uložena bomba. Proč je to tedy napadá nyní v době, kdy v Mostě přebírá otěže zodpovědnosti nová politická garnitura? Že by šlo jen o shodu okolností? Dávno mi není patnáct, takže na podivné shody nedám. Není to náhodou tak, že ve stínu vyhrožujících volajících stojí skutečný pachatel, jenž nebude nikdy odhalen a volajících dokázal štědrým finančním darem šikovně využít jako zástěrky ke svým destrukčním cílům? Raději obraťme list a věnujme se veselejší tématům. Budou Vánoce. Svátky klidu a míru ťukají na dveře. Pokud stále přemýšlíte o tom, co koupit blízkým, zkuste využít několik tipů z následujících tiskových stran. Možná vám budou dobrou inspirací. Třeba si v jednom případě pomyslíte, že jsme se zbláznili, ale po čase se k námětu určitě vrátíte s otevřenou náručí. A pokud máte dárky již nakoupeny a jste rozhodnuti počkat na příchod Ježíška povalováním se u televizoru, zjistěte si, zda jste už nebyli obdarováni. Kým? Stálým firemním partnerem Krušnohoru, který připojil na optickou síť další domy. Taková TV optika je přece užitečný dárek s vysokou hodnotou, že? Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Ušetří za energii Konec kalendářního roku a s ním i období svátků se blíží, avšak na průběhu stavebních prací, jež firmy vykonávají pro naše družstevníky a vlastníky bytů, to není znát. Důkazem o tom může být pracovní ruch na domě, v němž působí SV 227 (blok 401 na Moskevské ulici v Mostě - Severní čtvrti). Zde se vyměňují stará dřevěná okna za nová plastová a celý objekt je zateplován. Znamená to tedy, že už v této topné sezoně bydlící uspoří nemalou částku za náklady vynaložené za dodávku tepelné energie. Ty budou výrazně nižší. Dvě mouchy jednou ranou Pracovní aktivita vládne také v litvínovské ulici Boženy Němcové. Tam jsou prováděny dva druhy prací nátěry výtahů a instalace sušáků na prádlo. Objednali si je vlastníci ze SV 293 bydlící v domě čp Zabili tak dvě mouchy (vlastně dva problémy domu) jednou ranou. Krásnější prostředí Vánoce Vánoce přicházejí zpívá se ve známé písni. Vědomi si této skutečnosti jsou i vlastníci bytů ze SV 278 (blok 417) na Bělehradské ulici v Mostě. Ti chtějí strávit svátky v důstojnějším prostředí, a proto se rozhodli vymalovat společné prostory domu. Řemeslníci za pomoci štětců právě zkrášlují barvami stěny těchto prostor. Stejný nápad měli i vlastníci ze SV 201 (blok 301) v ulici Zdeňka Fibicha a vlastníci ze SV 227 (blok 401) v ulici U Stadionu. Posledně jmenovaní spojili malování i s výměnou PVC. Utrum pro cizáky Znepříjemnit život různým návštěvníkům se rozhodli družstevníci ze SA 045 (blok 605) v ulici Kapitána Jaroše v Mostě - Výsluní. Od odborné firmy si nechali nainstalovat systém čipového přístupu do domu. Vandalové a zloději tak mají utrum a družstevníci se mohou cítit bezpečněji. Samozřejmě jen do doby, kdy vlastní nepozorností či nezodpovědným přístupem umožní cizákům do domu vstoupit. Znáte to. Cizáci se představí třeba jako plynaři a když si bydlící tuto informaci neověří, pustí je do domu. Plynaři pak mohou ničit zařízení domu nebo krást v bytech. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Česko má naspěch s měřiči tepla. To není moje konstatování, ale znění titulku z jednoho celostátního tiskového periodika. Nadpis článku přesně vystihuje situaci. Jako kdyby mi jeho obsah vypadl z pusy. Stát se probudil a teď superrychle bude dohánět to, co roky zanedbával. Škoda, že stát neposlouchal bytová družstva, která o záležitosti (nyní jím doháněné ) hovořila roky, upozorňovala na nedostatky v legislativě atd. S naším státem je to jako s totálně hluchým, jemuž chcete napovídat hovorem bez užití znakové řeči. Od nového roku končí vypočítávání nákladů na teplo podle plochy bytu a nově bude muset mít každá domácnost na topení měřič spotřeby tepla. Totéž se týká i měření spotřeby teplé vody. Nechci zabíhat do podrobností, jež se dají těžko vysvětlit několika málo slovy. Co si však nemohu odpustit, je poznámka o tom, že nad tímto objevem státu kroutím hlavou. Příjemně prožitý čas adventu, hodně rados z dárků od Ježíška a vykročení do nového roku tou správnou nohou Pamětníci si možná vzpomenou, že když jsme v domech spravovaných Krušnohorem montovali na tělesa ústředního topení první měřáky známé pod zkratkou RTN (rozdělovač topných nákladů) a také měřáky na rozvody teplé vody, že to udělalo mezi lidmi docela velký rozruch. Představenstvu družstva bylo některými jedinci spíláno. Byli jsme podezíráni z toho či onoho, ale naštěstí většina družstevníků a vlastníků pochopila, že instalace techniky, která ve své době nebyla moc rozšířená a tudíž ani známá, je ku prospěchu uživatelů bytů. Dokáže ušetřit energii a tudíž i obsah peněženek. Kdyby stát sledoval, co bytová družstva dělají a jak o své klienty pečují, pak by v oblasti měření a regulace dodávek tepelné energie tak moc nezaostal. Stát měl ale jiné starosti. Pořád hledal způsob, jak zlikvidovat ta nepohodlná bytová družstva. Pomalu by se mi chtělo před státem smeknout klobouk, když nyní uznal chybu a seznal, že měřáky jsou zapotřebí. Vlastně začal jít ve šlépějích zkušeností bytových družstev. Bravo! Ale ouha! Smekat klobouk přece jen nebudu. Mezi řádky jsem se totiž dozvěděl, že současný objev státu v podobě moderního přístupu k dané problematice není vlastně zdejším produktem. Zvítězil tlak Evropské unie, který přiměl Česko vzít rozum do hrsti. K čemu tedy vlastně český stát máme? To se ptáme marně nejméně šest let a v jiné oblasti našeho zájmu. Tou je negativní působení nepřizpůsobivých. S těmi nám stát zatím nepomohl. Ti proto nadále nad slušnými občany vítězí. Prozření státu v oblasti měření spotřeby tepla mi vnucuje myšlenku, že by pozitivní posun mohl nastat i v přístupu k nepřizpůsobivým. V tepelném prozření státu spatřuji jiskřičku naděje. Nebo budu zase zklamán? František RYBA ředitel družstva přeje představenstvo Stavebního bytového družstva Krušnohor Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Stavební bytové družstvo Myslím si, že by nebylo špatné dát do zpravodaje, jak funguje SIPO. Lidé si totiž myslí, že když nezaplatí na poště, takže mohou celé SIPO zaplatit v pokladně na správě družstva. Tak to ale není. U nás mohou zaplatit pouze nájem či příspěvek vlastníka bytu a ne všechny platby, které mají v SIPO zavedené. Pak se tu rozčilují a na Krušnohor nadávají, co je to za nedokonalou instituci. S návrhem na popsání podrobností týkajících se plateb v rámci SIPO do redakce přišla a praxi z kontaktu s nespokojenými klienty družstva popsala pokladní SBD Krušnohor Dana Gerthnerová. PRÁVNÍ PORADNA Začneme od píky. Pro ty, kteří náhodou nevědí, co je to SIPO, připomínáme: jde o zkratku vytvořenou z prvních písmen služby pojmenované Sdružené Inkaso Plateb Obyvatel. Tuto službu zavedla před mnoha a mnoha lety Česká (tehdy Československá) pošta. Má usnadňovat občanům uhrazovat pravidelné platby. Prostřednictvím SIPO můžete platit nájem či příspěvek vlastníka, spotřebu elektřiny, plynu atd. Nemusíte tedy myslet na to, kdy co máte zaplatit a můžete se v klidu věnovat své práci a koníčkům. Vraťme se ale k problému popsanému pokladní Gerthnerovou. Jak je to s placením nájmu či příspěvku vlastníka v pokladně družstva? Stavební bytové družstvo Krušnohor není Česká pošta. SIPO nevystavuje Krušnohor, ale právě pošta. Na poště se sdružují platby od různých organizací. To znamená, že se tam scházejí platební příkazy od Krušnohoru, dodavatelů energií, pojišťoven, od provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání atd. Tyto organizace dávají každý měsíc požadavek, aby prošly zadané platby, vysvětlila Iveta Reichlová z evidence nájemného SBD Krušnohor. Není družstvo povinno odhlásit neplatiče? Koupila jsem si byt po neplatiči a k mému překvapení jsem se dozvěděla od policistů, kteří neplatiče sháněli v mém bytě, že mi hrozí exekuce na majetek, protože neplatič si vzal u bank a firem nabízejících rychlé peníze půjčky a ty nesplatil. Policisté neplatiče hledali v mém bytě proto, že na magistrátu nenahlásil změnu trvalého bydliště. Já to nevěděla. Není náhodou povinností bytového družstva odhlásit neplatiče, kterého z bytu vystěhovalo, z adresy trvalého pobytu? M. Š., Most Náležitosti trvalého pobytu a jeho změn řeší zákon č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Pokud se týká případných práv, tak z přihlášení občana k trvalému pobytu žádná práva k objektu ani k vlastníkovi objektu nevyplývají. není Česká pošta Pokračování na str. 13 Změnu trvalého pobytu ohlásí podle ustanovení 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel sám občan, a to v místě nového trvalého pobytu. Tato změna se pak vyznačí v informačním systému. V případě, že tak sám občan neučinil, má vlastník objektu (případně části objektu, které se přihlášení týká) možnost postupovat podle 12 zákona o evidenci obyvatel a navrhnout zrušení místa trvalého pobytu. O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby oprávněné k užívání objektu, ke kterému se navrhovaná změna vztahuje. Podmínkou rovněž je, že zaniklo užívací právo občana k objektu a objekt není občanem užíván. Navrhovatel pak musí skutečnosti, které odůvodňují zrušení trvalého pobytu, prokázat. Skutečnost, že původní vlastník-neplatič svůj trvalý pobyt neodhlásil, nezakládá žádnou povinnost ve vztahu k novému vlastníkovi. Vlastník objektu není povinen zrušení trvalého pobytu navrhnout, ale je to jistě praktičtější řešení, neboť je pravděpodobné, že úřady nebo i soudní exekutoři budou původního vlastníka v místě trvalého pobytu hledat. V případě, že by se do místa dostavil exekutor a měl za to, že věci nacházející se v bytě jsou ve vlastnictví původního vlastníka- -neplatiče, je zapotřebí toto exekutorovi sdělit a prokázat. Pokud by ze strany exekutora došlo k sepsání movitých věcí, je třeba podat do 30 dnů návrh na vyškrtnutí sepsaných věcí z exekuce. Závěrem lze tedy konstatovat, že byť trvalý pobyt nezakládá žádná práva k objektu, kterého se týká, je vždy lepší, aby tento údaj korespondoval se skutečností, neboť z hlediska úřadů je trvalý pobyt adresa, kde budou občana hledat a kam mu budou doručovat korespondenci a novému vlastníkovi to může působit mnohdy nemalé komplikace. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Zábrany proti vniknutí Lidé mají v mnoha domech negativní zkušenost s vykrádáním sklepů a s řáděním vandalů v nich. Proto není divu, že na schůzích samospráv a shromážděních vlastníků předkládají návrhy na důslednější zajištění sklepů proti nekalé činnosti. K takovému kroku přistoupili vlastníci ze SV 184 (blok 325) v mostecké ulici Pionýrů. Do sklepních oken si nyní nechávají instalovat zábrany proti vnikání cizích osob. Zábradlí a sklo Již nejednou jsme konstatovali, že balkony mohou představovat vážný problém, pokud se o ně dobře nestaráme. Zub času se může stát příčinou výskytu různých vad, které mohou zhoršit celkový technický stav balkonů a lodžií a snížit míru naší bezpečnosti při jejich využívání. Dobře jsou si toho vědomi družstevníci ze SA 057 (blok 618) v České ulici na Výsluní. Jejich dům právě prodělává proces výměny zábradlí a zasklení lodžií. Nová dlažba Vlastníci bytů ze SV 192 (blok 327) v ulici Pionýrů mostecké čtvrti Výstavba se již nemohli dívat na to, jakou že to starou dlažbu v domě mají. Ten byl postaven v padesátých letech minulého století a i když poslední dobou prodělal rekonstrukci a vnějškově zcela změnil svůj vzhled, na vnitřek objektu se dostalo až nyní. V současnosti dělníci pokládají ve společných prostorách domu novou dlažbu. Smutné tváři dal vale Původně tmavě šedý dům na mostecké konečné u dopravního podniku se mění v dům barevný. Změnu k lepšímu v podobě sanace pláště právě absolvuje blok 331 v Hutnické ulici, v němž působí SV 156. Pohledem z přilehlého parčíku působil dům dost smutně, nyní je už pro oči veselý. Výměna PVC Radostnější pohled tentokrát uvnitř domu mají vlastníci ze SV 639 (blok 602) v Lidické ulici na sídlišti Výsluní. Za příčinou pozitivní změny stojí výměna PVC. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dárek, který se nevejde pod stromeček: Říkáte, že si něco takového jako je byt bez radiátorů ústředního topení neumíte představit? Považujete to za výplod mozku autorů knih a filmů sci-fi? Nevěříte, že současné technologie a technické postupy umožňují takové řešení? ky účinným. Minimální hloubka celého systému je 50 mm. Velice jednoduše můžete do systému zabudovat elektroinstalaci nebo bodová světla. Věřte, že panelákový byt bez radiátorů je skutečností. Existuje. Pojďte se seznámit s tím, jak takový byt vypadá a jak je možné proměnit představu o něm ve skutečnost. ZMĚNA ZDROJE Po deset let se usilovně zabýváme různě náročnou revitalizací stávajících panelových domů. Od zateplení fasád a výměn oken se přes nástavby a rekonstrukce střech již pomalu dostáváme k srdci objektů systémům TZB. Zabýváme se výměnou stoupacího vodovodního potrubí a zásahy do topných systémů. Již poměrně známé jsou možnosti změny zdroje pro vytápění, to znamená například odpojení od centrálního vytápění a napojení na alternativní zdroje energie, jakými jsou tepelná čerpadla. Málo známé jsou však další pro konečného uživatele možná zajímavější technická řešení vytápění v bytech. Napadlo nás mimo jiné zbavit panelákový byt stávajících radiátorů ústředního topení. Povedlo se. Ptáte se na to, jak je to vůbec možné? Zde je odpověď. ší, ale i rychlejší. Pohodlí, které sálavé vytápění poskytuje, již výhradně nepatří mezi přednosti, jimiž se pyšní jenom novostavby. Veškerých výhod, které tento systém nabízí, si mohou užívat i majitelé domů, kteří se chystají renovovat svou nemovitost. Hlavním komponentem systému Renovis je 15milimetrová sádrokartonová deska, v níž jsou zabudované PE-Xa trubky o prů- Hlavní výhody Uponor Renovis: Instalace na stávající stěny a stropní plochy Typická metoda suché instalace (za použití profilů CD 27/60) Není zapotřebí žádné další vrstvy sádrokartonu Rychlá doba instalace: tři pokoje za den Do středu panelu je možné zabudovat osvětlení či zásuvku Stropní vytápění VYTÁPĚNÍ STĚNOVÉ NEBO STROPNÍ Jde o nejméně náročný způsob řešení, při němž ani nemusíte stěhovat nábytek ven z bytu. Uponor Renovis je nízkoteplotní systém sálavého vytápění se zabudovaným nejkvalitnějším PE-Xa potrubím, je to systém určený zejména pro renovace. Sálavé vytápění představuje nejúčinnější způsob toho, jak vytvořit pohodlné a příjemné prostředí v každé domácnosti. Principy sálavého vytápění přinášejí mnoho výhod a díky systému Uponor Renovis je nyní jeho instalace nejen mnohem jednoduš- Stěnové vytápění měru 9,9 mm. Díky trubce, jež je zapuštěna v panelu, je instalace stěnového nebo stropního systému velice snadná. Systém zároveň zajišťuje dosažení optimálního výkonu vytápění nebo chlazení. Systém Uponor Renovis navíc skvěle funguje s nízkopotenciálními zdroji tepla, jakými jsou například tepelná čerpadla. Každý dům se nyní může stát díky panelu Renovis energetic- Vysoce kvalitní PE-Xa trubky 9,9 1,1 mm Nízké přívodní teploty vytápění, systém je plně funkční již od 35 C Ochrana před vlhkostí: teplota ve stěně a stropu je až o 3 C vyšší Možnost místní regulace Výkon až 120 W/m 2 (stěna), 60 W/m 2 (strop) Možnost chlazení i vytápění PODLAHOVÉ TOPENÍ Jde vůbec zabudovat podlahové topení do stávajícího bytu v paneláku? Ano, jde to! Přesvědčíme vás. V dnešní době je takové řešení možné a to systémem Uponor Minitec. Ideální volba pro rekonstrukci bytu s požadavkem na zajištění podlahového vytápění. Žádné bourací práce, rych-

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 váš byt v panelovém domě bez radiátorů lá instalace, krátká doba náběhu srovnatelná s radiátory a hlavně nízká stavební výška 15 mm včetně potěru. Komponenty Minitec se pokládají přímo na stávající podklad, to znamená stávající podlahu. Tím může být téměř cokoli, například potěr, stávající dlažba, dřevěný podklad, litý asfalt, betonová podlaha nebo sádro-vláknité desky. Hlavní výhody Uponor Minitec: Nízká stavební výška 15 včetně potěru Reakční doba blížící se radiátorům Žádné bourání stávajících podlah Rychlá doba instalace Q&E šroubení, spárový profil, rozdělovač a sběrač, případně regulační sada. Před montáží je nutné mít dobře připravený podklad, to znamená předepsanou rovinatost, bez prasklin a nečistot. Očištěný podklad je napenetrován, případně upraven vyrovnávací stěrkou. Po obvodu se nalepí obvodový izolační pás a košilka obvodového pásu. Poté se již pokládá fóliový prvek. Zámky po dvou stranách fólie by měly být dovnitř místnosti. Následující fólie se přikládají do zámků a pokryje se požadovaná plocha. Fóliový prvek je možné krátit pomocí nože. Do položeného fóliového prvku se namotají smyčky podle projektu. CO VY NA TO? Přesvědčili jsme vás o tom, že v panelákovém bytě lze udělat i to, co jste nikdy předtím neviděli a čemu jste dosud ani nevěřili? Pokud jsme vás ještě nepřesvědčili, jsme samozřejmě ochotni vám poskytnout další a podrobnější informace. Obraťte se na nás s důvěrou. A jestliže přesvědčeni už jste, ale přesto byste ještě rádi věděli více, stejná nabídka platí i pro vás. Těšíme se na vaše dotazy. Využijte kontaktů uvedených v barevném rastru dole. Ing. Ivan ŠUSTR unit manager a ředitel společnosti Základním prvkem systému je fóliový prvek stabilní a nízký nosič topných trubek, který umožňuje pokládku v roztečích po 50 mm. Fóliový prvek je po celé ploše děrovaný. To napomáhá dokonalému spojení potěru se stávajícím podkladem. Na spodní straně je lepivá vrstva, díky níž je pokládka velice rychlá. Další důležitou součástí systému je zmiňované potrubí rozměru 9,9 1,1 mm. Potrubí je vyrobeno ze síťovaného vysokohustotního polyetylenu PE-Xa. Síťování je proces, který mění chemickou strukturu plastického materiálu takovým způsobem, že polymerní řetězce jsou navzájem spojeny tak, aby vytvářely pevnou trojrozměrnou síť chemických vazeb. Potrubí Uponor PE-Xa má díky tomu jedinečné vlastnosti, včetně tepelné tvarové paměti (regenerace trubek). PE-Xa potrubí se spojuje systémem Q&E (Quick&Easy). Další potřebné komponenty systému jsou: obvodový izolační pás, Podlahové topení KDE SE PTÁT Uponor, s. r. o. Na Radosti Praha 5 Zličín Podlahové topení nízká stavební výška (porovnání s mincí) Všechny snímky: UPONOR

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Víte, který vánoční dárek je nejlepší? No přece bezpečný domov! Vánoce Vánoce přicházejí zní melodie známé písničky z rozhlasových a televizních přijímačů. Uši předávají získanou informaci okamžitě do mozku a ten začíná horečně pracovat. Co honem rychle zařídit? Prioritou je přece nákup dárků! vydává mozek pokyn tělu. Mnoho lidí v tomto okamžiku začíná podléhat nejistotě a jsou bezradní. Intenzivně přemýšlejí o tom, jaký vánoční dárek vlastně pořídit svým blízkým pod stromeček. Užitečný pro každodenní život či spíše reprezentativní a jen na koukání?!? Tak jaký? Poraď, mozku! Po chvíli marného posuzování různých možností lidé ve většině případů kupují dárky bez zralého uvážení. Dárek nemá v takovém případě užitek, obdarovanému není k ničemu. Jak z takové situace ven? Přesněji: jak takovou situaci vůbec nedopustit? Chce to o vánočním dárku přemýšlet včas a nehonit nic na poslední chvíli. Pokud jste již s přemýšlením nezačali, pak období začínajícího adventu připomíná, že je nejvyšší čas a že je třeba chytit příležitost za pačesy. Takovou příležitost vám právě nabízíme v podobě skutečně hodnotného dárku. Vycházíme z poznatku, že většinu lidí vůbec nenapadne, že největším dárkem je šťastná a spokojená rodina, veselé děti, zdraví rodiče atd. Vhodným dárkem je vytvoření podmínek posilujících domácí harmonii. Jak na to? Součástí našeho života je přece zázemí domov, byt. Bereme jako samozřejmost, že se po celodenním shonu vracíme domů k rodině, dětem a rodičům. Vracíme se do prostředí, v němž by nás stále měl provázet pocit jistoty a BEZPEČÍ. Má to ale jedno velké ALE. Co se stane, když se do bytu dostane nezvaný návštěvník, byt vykrade, či jen zničí věci, k nimž máme citovou vazbu? Co se stane, když ublíží lidem, které máme rádi? Na tyto otázky je jediná odpověď: ochrana a bezpečí rodiny je jen v našich rukách. Správná úvaha. Vyvolává ale další otázku: Jak zabezpečíme svůj byt a potažmo náš domov? Odpověď je prostá: Zabezpečit to, co je nám drahé! Což takhle o letošních Vánocích vynechat nesmyslné dárky a ochránit svůj majetek a své blízké? A mít jistotu, že lidé jsou v bezpečí a majetek ochráněn před nenechavýma rukama? Naše rada zní: Ideální volbou dárku jsou nové bezpečnostní dveře. Známá firma Festa vyrábí a montuje v Lomu atestované bezpečnostní dveře v mnoha variantách. Z nich si vybere opravdu každý. Tedy i vy. Součástí služeb firmy Festa je samozřejmě bezplatná konzultace poskytovaná jejími pracovníky. V průběhu konzultace si každý ze zájemců může vybrat ze široké škály provedení dveří, příslušenství a bezpečnostních doplňků. Společnost Festa nabízí v prosinci ty nejnižší ceny a ještě k tomu různé zajímavé slevy. Je to tradice. Festě jde o spokojenost zákazníků a také o to, aby jejich Vánoce byly klidné, pohodové a aby jim Ježíšek přinesl opravdu užitečný dárek. A on ho skutečně přinese. Ježíšek totiž dobře ví, že BEZPEČÍ = FESTA! František DOŠEK obchodní zástupce firmy Festa Osecká 337, Lom u Mostu telefonický kontakt:

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Předvánoční radost pro pejsky: 4 tisíce od lidí Nebylo si kam sednout. Kulturní sál restaurace Rudý dům v litvínovském Chudeříně praskal ve švech. Tak velký zájem o akci organizátoři ani nepředpokládali. Odhadem přišly asi dvě stovky lidí. Bavily se od podvečera až do jedné hodiny ráno. Tou akcí byl třetí ročník Country podzimu. Pořadatelem byla mostecká skupina Karolína. Vedle ní zahrál také duchcovský Orel, plzeňská formace Country JAGY a litvínovské Rio. Parket byl pořád zaplněný nadšenými tančícími dvojicemi. Návštěvníci se přišli nejen pobavit, ale také pomoci dobré věci. Formou dobrovolného vstupného vybrali čtyři tisíce korun na pomoc litvínovskému psímu útulku. Velmi si vážíme velkého zájmu o Country podzim i množství vybraných peněz, okomentoval pro měsíčník Krušnohor, jenž byl společně s novinami Radnice a serverem HomérLive.cz mediálním partnerem akce, šéf Karolíny Jan Koláček. Ten se omlouvá všem, kteří se do sálu nevešly. Přehlídku country kapel podpořila řada sponzorů Autoplus II Most, Kupen, Eduard, Optika Jaro, Ring hotel Svinčice, Výtahy-Jiří Hasman, Raprint, Develop Most, MB zámečnické a svářečské práce, Delfy stavebniny a Krmivo. Text a foto: Petr PROKEŠ Motor akce Jan Koláček z Karolíny. Peněz v kasičce rychle přibývalo. Darujte pod stromeček zdraví Vánoční svátky se nezadržitelně blíží, proto vám přinášíme informace o některých z netradičních a zároveň velmi zdravých dárků. Řeč je o tzv. superpotravinách tedy potravinách, které obsahují v přírodní formě živiny potřebné pro lidský organismus. Již v době antiky Mezi superpotraviny patří např. ovoce lucuma, čisté kakaové boby, mladý ječmen nebo semínka chia. Tyto produkty nejsou žádným novým trendem, konzumovaly je civilizace už před mnoha staletími. Třeba šťávu z mladého ječmene si dopřávali už gladiátorští zápasníci v dobách antiky. Potraviny nabité zdravím Většina superpotravin pochází z oblastí Jižní Ameriky a Asie a často rostou v klimaticky drsných podmínkách. Aby v nich dokázaly přežít, musejí být přirozeně vybaveny velmi vysokým obsahem živin. Stávají se tedy významnou zásobárnou proteinů, vitaminů, minerálů, esenciálních polysacharidů, antioxidantů, enzymů a esenciálních mastných kyselin a mnoha další látek. To vše naše tělo potřebuje V prodejně v Zahradní čtvrti je opravdu z čeho vybírat. Vchod do obchodu ve směru chůze od restaurací U Rytíře a Domeček. Ten nejzdravější vánoční dárek Pokud hledáte neotřelý vánoční dárek, který potěší, ohromí a může i uzdravit, zvolte superpotraviny! V našem kamenném nebo internetovém obchodě vyberete třeba maqui berry, kustovnici čínskou či chlorellu. Superpotraviny ve vašem vánočním balíčku můžete doplnit o řadu dalších produktů zdravé výživy koření, oříšky, sypané čaje i kávu nebo o sušené ovoce. K dostání je i rozmanitý výběr přírodní kosmetiky bambucké máslo, koupelová sůl, mýdla či oleje. Kde nakoupíte? Více informací o superpotravinách a dalších originálních vánočních překvapeních se dozvíte na internetové adrese www. superpotravina.cz. Pro Mostečany je připraven rozvoz zboží po městě zdarma. Pokud si zboží raději vybíráte osobně, přivítáme vás s otevřenou náručí v našem kamenném obchodě v mostecké Zahradní čtvrti v Růžové ulici čp (poblíž 14. ZŠ a restaurací U Rytíře a Domeček). Tady se na vás těšíme každý všední den mezi 9. a 16. hodinou. Text a foto: Martin KOSTLÁN

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Šikovné ruce techničky Zdeňky Bertlové ZDEŇKA BERTLOVÁ je techničkou Stavebního bytového družstva Krušnohor. Na starosti má péči o mnoho panelových domů. Na první pohled jde o mužskou práci. Svoji ženskost ale Zdeňka Bertlová neztrácí. Dokazuje to svým vytříbeným vkusem pro pěkné věci, smyslem pro detail a harmonii, ale i svýma šikovnýma rukama, jež dokážou to pěkné a vkusné vytvořit. S výrobky Zdeňky Bertlové jste se mohli setkat na jarní výstavě v mostecké městské knihovně. Zdeňka Bertlová miluje svátky. Přinášejí ji pohodu a hlavně čas, jenž potřebuje na svého náročného koníčka. Vánoce jsou pro ni pravými žněmi. Šikovné ruce se totiž o svátcích klidu a míru nezastaví. Co byste jako amatérská umělkyně prozradila o sobě čtenářům Krušnohoru? Je mi přes padesát let. Jsem narozena ve znamení Kozoroha. Vystudovala jsem střední průmyslovou školu stavební. Mám ráda přírodu a tanec. Jak jste se dostala k ručním pracím? Bavily mě od mládí. Milovala jsem výtvarné techniky, takže jsem se jim intenzivně věnovala. Přes šití, pletení, háčkování, drhání a práci s keramikou jsem se dostala až ke košíkům. A teď pokukuji i po něčem jiném. Objevila jsem kurz v Domově důchodců v Oseku, pak další kurz v Partnerském spolku v Litvínově. I dřív jsem chodila do kurzů dokonce každý měsíc. Bavilo mě to. Zkoušeli jsme proutí. Ale práce s ním se mi nedařila. Ráda jsem zkoušela a zkouším dodnes nové techniky. Navíc jsem se zdokonalila v šití, pletení a háčkování, později jsem drhala z provázků a z drátků odrátkovala, co se jen dalo. Chodila jsem také na kurz keramiky. A ke košíkům jsem se dostala asi před pěti let. Mám ráda praktické věci, ale jako dárky vyrábím i dekorativní předměty. K pletení používám přírodní materiál pedig. Snažím se aplikovat různé způsoby pletení, kterých je velké množství. Upřednostňujete pedig. Co to je? Pedig neboli calamus rotang je materiál pocházející z jihovýchodní Asie. U nás mu říkáme ratan. Je to popínavá palmová rostlina, jejichž pruty dosahují různé délky až do 100 metrů. Z těchto prutů se oloupe povrchová vrstva a vnitřní porézní jádro se používá k výrobě pedigu různých průměrů a průřezů. Kulaté pruty od jednoho do deseti milimetrů. Ploché materiály lze koupit pod názvem band a šény. Jak se s pedigem pracuje? Pedig se před pletením namá-

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 se o svátcích klidu a míru vůbec nezastaví Jak s výrobky z pedigu nakládáte? Používám je ve své domácnosti a obdarovávám jimi své příbuzné a známé. Mám radost, když se líbí. Vyzdobuji misky, ošatky. Líbí se mi také vitráže ozdoby do oken. čí ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Je možné ho barvit barvami na textil. Při pletení používám různé korálky, stuhy a provázky. Po uschnutí lze výrobek nalakovat. Kde doma nejraději pracujete? Většinou pletu u televizoru. Přijdu domů a zapnu si ho. Je to můj věrný průvodce životem. Dodává mi energii. Nesnáším ticho. Proč pedigu dáváte přednost? Pedig mi vyhovuje v mnoha ohledech. Nemusím shánět a pracně upravovat vrbové proutky, a lze ho koupit přes internet ve specializovaných zásilkových obchodech. Nechystáte se dělat výrobky z pedigu jako vedlejšák pro potěšení široké veřejnosti? Kdepak! Nemám až zas tak moc volného času, abych si přivydělávala. A kromě toho je tato tvorba velice pracná a časově velmi náročná. Udělat věc z pedigu trvá moc hodin. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: archiv Zdeňky BERTLOVÉ POZVÁNKY OBLASTNÍ MUZEUM V MOST p ísp vková organizace zve Vás a Vaše p átele na výstavu TAJEMSTVÍ MUZEJNÍ P DY Výstava potrvá od 28. listopadu 2014 do 11. ledna 2015 Otev eno: ÚT PÁ 9 17 hodin SO NE hodin Vstupné: dosp lí 30 K ; d ti, mládež, senio i 15 K výpravy nad 10 osob: dosp lí 20 K ; ostatní 10 K

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Blok 625: Družstevníci hledali možnost, Diskuse o zajištění bezpečnosti obyvatel a jejich majetku se stala hlavním bodem programu mimořádně svolané členské schůze SA 058 v bloku 625 na České ulici mosteckého sídliště Výsluní. Tuto schůzi jsme svolali, abychom se domluvili na tom, co a jak dál. Situace se neustále zhoršuje. Musíme na ní reagovat. Proto jsem na ní pozval i dva odborníky, kteří nám mohou poradit, zahájil schůzi předseda samosprávy Michal Tomko. MINISTUDIE Těmi odborníky byli pracovníci společnosti Siemens technik Petr Šimánek a manažer pro klíčové zákazníky Josef Tuhý. Ti se několik dní před odjezdem do Mostu nechali předem informovat o bezpečnostní situaci v bloku 625 a jeho okolí a zpracovali ministudii šitou na míru pro dům. Obsahuje několik doporučení k realizaci. Mezi nimi je také instalace kamerového bezpečnostního systému. Právě ten schůzující družstevníky nejvíce zaujal. V debatě jej opakovaně označili za potřebný a odborníkům kladli spoustu dotazů. Týkaly se jak technických parametrů, tak legislativních problémů. Jsme tady mimo jiné proto, abychom se s touto technikou seznámili. Pánové proto připravili prezentaci kamerového systému a zásad bezpečného bydlení. Pokud se rozhodneme schválit nákup a instalaci kamerového systému, musíme se také dohodnout na rozsahu střežených prostor, zda budeme pořizovat záznam, a jestliže ano, je zapotřebí se domluvit na tom, kdo bude mít přístup k záznamům, jde o stanovení oprávněných osob, sdělil Michal Tomko. Oznámil, že na základě výsledků schůze bude vyhlášeno výběrové řízení. PREZENTACE (s rozlišením obrazu v technologii PAL) a modernějšího (s rozlišením v technologii Full HD). Z hlediska rozlišení jsou v PA- Lu omezené možnosti. Rozlišení Full HD je násobek PALu. Je kvalitnější. Mohu to demonstrovat, řekl Petr Šimánek. Ve schůzovní místnosti nastala tma a družstevníci viděli na vlastní oči rozdíly v činnosti obou technologií. Někteří lidé se chovají jako dobytek. V sousedním vchodu už máme poškozený nový výtah. Ze sklepa jsme vynesli pět kontejnerů nepořádku. Bordeláři tam odkládají kdeco. Chtěl jsem proto, abyste viděli, co kamerový systém umí. I ve tmě pachatele odhalí. Nepořádku a projevům vandalismus bychom měli zabránit, důrazně řekl předseda Tomko. Jeho poznámka vedla k diskusi o záznamovém zařízení. Právě to by mělo pachatele ukázat a usvědčit. Videosignál jde z kamery do videorekordéru a podle jeho nastavení se můžete rozhodnout pro režim nahrávání. Buď nahráváte trvale, nebo na základě kalendáře, či na základě detekce pohybu, upozornil technik Šimánek. Poté se diskuse stočila k tématu, kde by měly být kamery instalovány, aby splnily svůj účel. Je dobré sledovat okolí domu, abyste se cítili opravdu bezpečně. Kamerový systém vám řekne, kde a kdy se něco stalo. Pachatele můžete odhalit, i když mu není vidět do obličeje. K identifikaci dopomůže typ chůze, objemnost postavy, oblečení atd., sdělil Petr Šimánek. ÚŘAD PRO OCHRANU A to si již vzal slovo druhý odborník Josef Tuhý. Ten se v souvislosti s kamerami zabývá i právní problematikou. V ruce Technika připravená k prezentaci. držel písemné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které si vyžádal. Za sedm let jsme neměli vykradenou kočárkárnu, sklepy, ba ani byty. To je zkušenost z bytového domu, v němž žiji. Instalací kamerového systému se nebezpečí vandalismu či trestné činnosti minimalizuje, podtrhl. Zároveň rozvinul debatu s družstevníky o tom, kde je nejlépe kamery instalovat. Upozornil přitom na úskalí platné české legislativy. Provozování kamerového systému je úřadem pova- Petr Šimánek připravil pro družstevníky ukázku činnosti dvou systémů standardního Petr Šimánek vysvětil rozdíly mezi systémy.

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 jak nepodráždit úřad na ochranu lumpů Josef Tuhý se zaobíral úskalími legislativy, jeho vystoupení zaujalo. Upřesňující písemné stanovisko úřadu. Je vůči lidem vstřícnější. žováno za zpracování osobních údajů a vztahuje se proto na ně přísný režim. To v praxi znamená, že data uchovávaná v záznamovém zařízení jsou osobními údaji, lze-li na jejich základě přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu, citoval z dokumentu Josef Tuhý. A právě tou fyzickou osobou může být přece zloděj či vandal. K čemu takový zákon vůbec je? Vždyť ten úřad je na ochranu lumpů před slušnými lidmi! vyjádřili nespokojenost družstevníci. Josef Tuhý jim dal za pravdu a sdělil, že právě kvůli zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku, kterou on považuje za prioritní, se na úřad obrátil s dotazem. Pouze v případě prokázané a doložené trestné činnosti nebo opakovaných přestupků mohou být i záznamy těchto prostor v režimu ustanovení bez souhlasu osob vstupujících do zaznamenávaných prostor včetně obyvatel domu. V případě potřeby tuto věc předem konzultujte s registračním odborem úřadu, přečetl ze stanoviska státního orgánu Josef Tuhý. Družstevníci byli s obsahem vysvětlení spokojení. Svůj dům považují za problémový, je v něm páchána trestná činnost a přestupky, a proto si od Policie ČR vyžádají písemné potvrzení o výskytu závadové činnosti. Policejní dokument bude přiložen k formuláři v rámci registračního řízení kamerového systému. Úřad by tak neměl vyžadovat seznam všech bydlících s vyslovením písemného souhlasu s instalací kamer v domě. Text a foto: Petr PROKEŠ Stavební bytové družstvo není Česká pošta Dokončení ze str. 5 V praxi je to tak, že pošta vydá pokyn bance, ve které máte účet, aby ta z něj odeslala příslušný obnos peněz na SIPO, nebo vám Česká pošta zašle bílou složenku SIPO a tu musíte uhradit na poštovním úřadě. Z popsaného je zřejmé, že se platí dvěma způsoby buďto přímou úhradou (v hotovosti) na poště, nebo nepřímo (bezhotovostně) příkazem k inkasu v bance. Z popsaného je zřejmé také to, že veškerou agendu SIPO vede Česká pošta (nikoliv Krušnohor) a že nájem či příspěvek vlastníka stanovený Krušnohorem je pouze jednou z položek SIPO. Z toho logicky vyplývá, že družstvo nemůže zajišťovat jiné platby, když jde o činnost České pošty. Družstevník a vlastník bytu může v pokladně Krušnohoru zaplatit pouze nájem nebo příspěvek vlastníka. Proto osočování družstva z toho, že je neschopné či neochotné, je naprosto liché, podotkla Alena Koťátková zabývající se na správě družstva předpisy nájemného. Pokud z nějakého důvodu platby systémem SIPO do posledního dne měsíce, kdy je termín splatnosti, neprojdou, nelze všechny položky uhradit najednou na správě družstva. Každé organizaci je nutno platit zvlášť tedy zvlášť dodavatelům elektřiny, zvlášť dodavatelům plynu, Platební doklad SIPO obsahuje všechny položky plateb, které si občan zadal. Nájem pro Krušnohor (vyznačen žlutým pruhem) je pouze jednou z položek SIPO. Již z tohoto přehledu je patrné, že Krušnohor nemůže zajišťovat platby pro jiné položky. zvlášť provozovatelům vysílání a také zvlášť Krušnohoru. V pokladně družstva je tedy možné zaplatit pouze nájem či příspěvek vlastníka stanovený Krušnohorem, uzavřela Lenka Kubíková z evidence nájemného. V této záležitosti je třeba také vědět i to, že SIPO je službou, při jejímž provozování Česká pošta komunikuje s plátci a organizacemi prostřednictvím spojovacích čísel, konstantních a variabilních symbolů. Pracovnice správy Krušnohoru tyto údaje nemohou znát, jestliže se platby netýkají přímo družstva. A ještě jedno upozornění: Pokud ještě neplatíte nájem či příspěvek vlastníka prostřednictvím SIPO a SIPO máte zavedené na jiné platby, zajděte v pondělí nebo ve středu do 4. patra budovy správy družstva do kanceláře nájemného s platebním dokladem SIPO v ruce. Pracovnice vám ochotně zajistí placení inkasem a vy budete mít klid. Na placení již nebudete muset myslet. Pokud SIPO vůbec nemáte zavedené, zajděte na poštu a požádejte o zřízení služby pro vás. Text a foto: Petr PROKEŠ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva V roce 2013 bylo vypsáno 167 výběrových Velice diskutovaným tématem na veřejnosti jsou výběrová řízení. Také naše družstevníky a vlastníky bytů zajímá, jak je to s nimi v SBD Krušnohor. Každoročně přinášíme v měsíčníku Krušnohor přehled o průběhu výběrových řízení. Dnes se budeme věnovat vývoji v roce 2013 a v prvních měsících nového roku, jen co bude znám jejich celkový sumář, přineseme aktuální přehled týkající se letopočtu ROK 2013 V loňském roce bylo vypsáno 167 výběrových řízení. Z tohoto počtu bylo 112 výběrových řízení na zakázky v hodnotě nad 100 tisíc korun, 36 výběrových řízení na zakázky do 100 tisíc korun a 19 výběrových řízení bylo v jejich průběhu zrušeno. O 200 MILIONŮ Z uvedených celkových cen zakázek zařazených do výběrových řízení v minulém roce také vyplývá skutečnost, že po letech 2012 a 2011, kdy se celkové finanční částky za zakázky zařazené ve výběrových řízeních pohybovaly nad hranicí 500 milionů korun, takové výše v roce 2013 nedosáhly, z čehož je možné dovodit jasný závěr: hydroizolací. V rámci kompletních prací prováděných při rekonstrukcích domů jsou uvedeny částky za celkové opravy objektů nebo akce, při nichž probíhá několik prací najednou (například výměna oken a zateplení objektu). Z uvedených hodnot je zřejmé, že oproti předcházejícím letům došlo kromě snížení objemu prací na kompletních rekonstrukcích domů také k výraznému snížení objemu dalších prací zateplení, zastřešení a výměn oken včetně zasklení lodžií. Srovnáme-li uplynulý rok s rokem 2012, je zřejmé, že při téměř stejném počtu výběrových řízení došlo ke snížení celkové ceny zakázek z 516 milionů v roce 2012 na 316 milionů v roce Jde tedy o pokles o téměř 200 milionů korun. Rozdíl ale nenastal zvýšením počtu malých výběrových řízení (zakázky do 100 tisíc korun), jak by se dalo očekávat, skutečnou příčinou poklesu je snížení ceny ve výběrových řízeních velkých (nad 100 tisíc korun). Jestliže například v roce 2012 bylo výběrových řízení s vysoutěženou cenou nad 10 milionů korun osmnáct, vloni to bylo jen osm řízení. Stejně tak počet kompletních rekonstrukcí domů je v obou letech přibližně stejný, ale částka za ně se oproti roku 2012 snížila o 100 milionů korun. KONEC BOOMU Probíhá malé výběrové řízení. Členka výboru SA 075 (blok 622) Čestmíra Manertová, technik domu Radovan Vydra ze správy družstva a vedoucí ekonomického úseku Krušnohoru Alena Erlitzová vyhodnocují nabídky doručené do výběrového řízení na novou dlažbu ve vstupu domu. Foto: Irena ČAPKOVÁ boom stavebních prací na rekonstrukcích domů z poslední vlny privatizace městských domů je již za námi. CO PROZRAZUJÍ ČÍSLA V přiložené tabulce jsou výběrová řízení rozdělena podle druhu prací na domech tedy výběrová řízení na zakázky týkající se výměn oken a zasklení lodžií, na zakázky týkající se zateplení, rekonstrukce střech, výměnu dveří a celkové stavební úpravy vchodů, na sanace lodžií a balkonů, na výměnu rozvodů vody, kanalizace, plynu a výměnu elektroinstalace, malování a opravy chodníků včetně Dokumentace týkající se výběrových řízení se uchovává v archivu Stavebního bytového družstva Krušnohor. Foto: Martin LOSOS

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 řízení na zakázky o objemu 316 milionů Kč Více bylo provedeno prací na výměnách rozvodů vody, kanalizace a plynu, na vnitřních opravách vchodů, malování a opravách chodníků. V položce vnitřních oprav vchodů objem prací výrazně zvýšily kamerové systémy, přičemž požadavky na instalování bezpečnostních kamer a čipové systémy do vchodových dveří a výtahů neustále narůstají. Do výběrových řízení vyhlášených v roce 2013 bylo obesláno 135 různých firem, z toho 44 z nich vyhrálo a práce realizovalo. Počty jsou podobné jako v předcházejících letech. 877 ZADÁNÍ Ptáte se na to, kolik zadání prací bylo při všech 167 výběrových řízeních z Krušnohoru odesláno a kolik nabídek firmy odevzdaly? Odešlo celkem 877 zadání výběrových řízení, průměrně tedy bylo v každém výběrovém řízení osloveno 5,25 firmy. Vrátilo se celkem 690 nabídek, což znamená, že zástupci domů mohli vybírat v rámci jednoho výběrového řízení průměrně ze 4,14 nabídek. Započtena jsou i výběrová řízení, jež byla ve svém průběhu zrušena a ve kterých v několika případech nabídky nebyly vůbec odevzdány. Ing. Irena ČAPKOVÁ vedoucí technického úseku SBD Krušnohor Ve velkých výběrových řízeních (zakázky nad 100 tisíc korun) jde o rozsáhlý objem prací například stavebních, týkajících se komplexních rekonstrukcí domů. Zdařilým dílem v oblasti takových prací je decentně barevně laděný blok 300 v ulici Zdeňka Fibicha v mostecké čtvrti Výstavba. Snímky: Petr PROKEŠ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V LETECH (v tisících Kč) počet VŘ celková cena zakázek ve VŘ malá VŘ (do 100 tisíc Kč) velká VŘ (nad 100 tisíc Kč) z toho: zastřešení plastová okna, zasklení lodžií zateplení úpravy vstupů, výměna dveří sanace lodžií, výměna zábradlí rozvody vody, plynu, kanalizace rozvody elektro kompletní rekonstrukce chodníky, izolace malování vnitřní úpravy vchodů počet vybraných firem ve VŘ počet obeslaných firem do VŘ V prvním sloupci tabulky předkládáme informace o výběrových řízeních, jež proběhly v uplynulém roce. Jsou uvedeny počty řízení za celý rok, celková cena zakázek do výběrových řízení zařazených, skladba a počty firem, které se výběrových řízení zúčastnily. Tabulka: Irena ČAPKOVÁ

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Libuše z Janova vám najde práci a evropský fond ji rád zaplatí Máte chuť pracovat a přitom na práci nenarazíte? Bydlíte v Janově? Je vám 26 až 45 let? Pak je tu pro vás jedinečná příležitost. Pomůže vám Libuše. Libuše je spolek (dříve občanské sdružení), který vznikl v roce Původně se zabýval prací s dětmi na janovském sídlišti. Vznikl pod patronací církve bratrské. PŘELOM V průběhu let se ale přeorientoval na činnost s dospělými. Těm pomáhá řešit jejich problémy. Rok 2013 byl pro nás přelomový, vytvořili jsme projekt počítající s využitím tří a půl milionu korun. Letos od listopadu rozjíždíme další projekt, který již počítá s využitím dalších několika milionů korun. Spočívá v podpoře poskytnuté lidem, kteří ji potřebují. V tomto případě se projekt týká lidí ve věku od 26 do 45 let, kteří bydlí na janovském sídlišti a hledají práci, popsala projektová manažerka spolku Libuše Ing. Alena Koláčková. NOVÝ HORIZONT O co konkrétně jde? Projekt se jmenuje Nový horizont. Název je to příhodný, protože lidé, kteří se do něj zapojí, by po několika měsících opravdu měli nový horizont před sebou vidět. Naším úkolem je posunout lidi dopředu tak, aby v budoucnu našli uplatnění ve společnosti sami, doplnila Alena Koláčková. Libuše hledá v sídlišti Janov lidi, jímž pomůže zprostředkovat zaměstnání. Nejde přitom o planý slib. Libuše nabídne dotované pracovní místo a na takovou nabídku zaměstnavatelé slyší. Peníze poskytne Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za přispění státního rozpočtu České republiky. Je to nabídka, která se neodmítá. Člověk, jenž se zúčastní projektu Nový horizont, bude mít hrubou mzdu 10 tisíc korun měsíčně. Jeho zaměstnavatel dostane korun měsíčně na povinné odvody. NA KOHO SE OBRÁTIT Ing. Alena Koláčková Holešická 247/ Litvínov-Janov Celková dotace na pracovní místa v rámci projektu činí zhruba 1 milion 800 tisíc korun, spočítala Alena Koláčková. Libuše nyní hledá 22 lidí z Janova, kteří mají zájem o práci a přitom jsou nezaměstnaní. Je přitom jedno, zda jsou bez práce dlouho či krátce. Je lhostejné, zda mají vzdělání či jsou bez něj. Jediným kritériem je chuť pracovat a být slušný. Chceme zvýhodnit lidi, kteří by v běžném tržním prostředí neměli na zaměstnání šanci, přitom si ale tuto šanci zaslouží. Se zájemci pracujeme individuálně. Je to proto, že je chceme lépe poznat. Nechceme prostředky investovat nevhodně. Zájemcům pomáháme například i s napsáním životopisu, řekla projektová manažerka a dodala: Jde o to, aby to byli lidé šikovní a snažili se, protože dneska nejsou zaměstnavatelé zvědaví na to, aby někoho zaučovali nebo hlídali, zda něco neukradnou. Další možností, jak se do projektu zapojit, je absolvovat rekvalifikační kurz. Ten je plně hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu. Nabídka rekvalifikačních kurzů je opravdu široká. Díky jim získají účastníci větší možnost nalézt zaměstnání (jak dotované, tak i nedotované). SKRZ PRSTY U Libuše jsou dveře vždy otevřeny dokořán. V Holešické ulici v Janově najdete sídlo Libuše snadno podle okna s názvem spolku. Obecně platí, že nezaměstnaní z Janova mají malou naději na získání práce. Na sídliště coby sociálně vyloučenou lokalitu zaměstnavatelé hledí skrz prsty. Navíc kromě Japeku zde není větší zaměstnavatel. Proto se musí za prací dojíždět do Mostu či jiných měst. To vše musí mít Libuše při poznávání zájemců v patrnosti. Individuální přístup v našem případě znamená, že musíme zjistit, co jedinec chce a nechce, jaké má konkrétní představy o svém pracovním uplatnění, zjišťujeme, jak by se naše představy mohly potkat s jeho představami. Snažíme se, aby se spolupráce vyvíjela kupředu a k tomu nám slouží řada poradenských programů. Naše klienty například učíme jak komunikovat verbálně a neverbálně, sdělila Alena Koláčková. KRUŠNOHOR Libuše počítá i se zapojením našeho družstva do projektu Nový horizont. Krušnohoru jsme nabídli, aby přemýšlel o pracovních pozicích, jako jsou domovník, pracovník ostrahy, úklidu či úředník. Soudím, že tímto způsobem by se částečně mohla řešit i neuspokojivá situace v Janově, který v poslední době zažil několik požárů, devastací domů apod., řekla projektová manažerka. SÍDLIŠTĚ Stranou ovšem nezůstávají ani zájemci ve věku do 25 let. Mohou vstoupit do projektu s názvem Sídliště. V něm jsou již sice všechna dotovaná místa obsazená, nabídka rekvalifikací však stále trvá. Zájemci se mohou v Libuši hlásit. Musí ovšem kromě bydliště a věkového rozpětí splnit ještě další podmínku. Je jí nižší vzdělání (maximálně výuční list). Text a foto: Petr PROKEŠ

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 V únoru uplynulo desetiletí ve funkci JAK JSME ZAČÍNALI (91) Funkci vykonává od února roku Letos tedy uplynulo desetiletí, v němž se nepřetržitě věnuje práci pro bydlící v jejím bloku. Říká o něm, že je to velký dům připomínající malou vesnici. Má sedm pater, osm vchodů, čtyři stavební sekce a 192 bytových jednotek. Pěkná porce na vcelku křehkou ženu. Tou je JAROSLAVA VOSTÁRKOVÁ, předsedkyně SA 027 v bloku 645 na ulici Maršála Rybalka mosteckého Výsluní. RADOST A ÚVĚR Začínali jsme střechou, zavzpomínala na počáteční období své funkcionářské dráhy a nešetřila přitom pochvalnými slovy. Ta patřila společnosti Syanco z Uherského Hradiště. Je to velmi seriózní firma, její zaměstnanci tady odvedli opravdu poctivou práci a byli velmi vstřícní, dodala. Sedlová střecha slouží ke spokojenosti bydlících dodnes a to bez jedné jediné závady. Po dokončení střechy jsme se pustili do zateplování objektu a výměny oken. Pak jsme dávali nové vchodové dveře. Museli jsme ale zároveň položit dlažbu, protože nám už přišlo divné, že pořád chodíme po betonové podlaze. Potom jsme pokračovali výměnou poštovních schránek a mezitím došlo i na rozvody vody, plynu a na odpady. Na závěr tohoto období velkých prací jsme požádali firmu Blesk Š&Š o instalaci systému čipového přístupu do domu a kontaktní telefony. To jsou zhruba největší akce, vypočítala Jaroslava Vostárková. Z odvedené práce má radost, ale poznamenala, že 16milionový úvěr dům splácí dodnes a ještě tři roky splácet bude. Přitom by se již ráda pustila do rekonstrukce výtahů. Už jsem hovořila s Jiřím Hasmanem, majitelem výtahářské firmy, abych zjistila, co a jak, a abych ho požádala, aby nám to všechno udělal tak, aby výtahy jezdily až do přízemí. Dnes jezdí jen do spodního Dům postavený ve stoupání má svoje mouchy. Podle předsedkyně Vostárkové si někteří bydlící stěžují, že mají v bytě chladno a slabý tlak vody. Čerpadlo přivezené ze Slovenska sice pomáhá výškový rozdíl překonávat, ale asi ne stoprocentně. mezipatra a lidé, kteří mají problém s pohybovým aparátem, při zdolávání schodů trpí bolestmi, zdůraznila paní předsedkyně. Milovníci televizního vysílání a internetu mají v domě ráj. Jsou v něm rozvody UPC, bývalého Losanu (které převzala Telefónica O2) a aby toho nebylo málo, ještě si tady nechali přidělat rozvody od Softexu. DOMOVNÍCI A ÚDRŽBÁŘ Výbor má pět členů. Na tak velký dům je to ale málo. Proto mají domovníky (po dvou vchodech) a údržbáře. Časem se přišlo na to, že pozemek o velikosti metrů čtverečních je náš. Zkoušeli jsme se domluvit s technickými službami, ale bylo to marné, pro nás byly příliš drahé, a kromě toho přišly sekat, až když byla tráva po kolena. Rozhodli jsme se proto, že si koupíme sekačku, na schůzi jsme si odsouhlasili vznik funkce údržbáře a ten se o trávník stará. Od té doby je zelená plocha v perfektním stavu, popsala Jaroslava Vostárková. KLID, ALE I STAROSTI Chválí si, že je v domě klid a že bydlící jsou na ní slušní. Nicméně neskrývá, že i v tomto domě a jeho okolí se vyskytují problémy. Kdyby nebyly, spokojenosti by bylo více, svěřila se. Co tedy paní předsedkyni vadí? Pejskaři jsou neukáznění a i přes upozornění exkrementy neuklízejí. Platím si poplatky, odpovídají a na výzvy k úklidu nereagují. Na stanovišti kontejnerů se soustavně nacházejí válendy, křesla, stolky. Pocházejí od bydlících ze sousedního bonbonku. Jeho obyvatelé zřejmě nevědí o existenci sběrného dvora. Opakovaně jsem volala městskou policii, strážníci ihned přijeli, provinilcům vynadali, poučili je, ale co naplat. Bydlící z bonbonku jsou nenapravitelní a velký odpad nosí na stanoviště kontejnerů dál. Trápí ji, že někteří družstevníci pronajímají své byty a nemají kontrolu nad aktuálně bydlícími. Výsledek? Štěnice v domě! A nyní k tomu všemu ještě zjistila, že korodují armatury na chodbových balkonech. Je třeba naplánovat opravu. Mám již předběžnou kalkulaci. Oprava bude drahá, uzavřela ustaraně Jaroslava Vostárková. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Další domy připojeny na optickou síť CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Rozsah Centrální informační sítě (CIS) je zase větší. O informace jsme požádali MIROSLAVA PRŮŠU, ředitele společnosti SOFTEX. O jakou lokalitu Mostu se CIS rozšířila? Rád bych předem upřesnil, že některé bytové domy, o nichž se záhy zmíním, již kdysi byly na CIS napojeny, ale pouze na rádiovou síť. Ta pochopitelně nesplňovala vysoké požadavky na přenos dat pro internet a digitální televizi. Páteřní optické spoje jsme nyní instalovali především v Družstevní čtvrti. O které bytové domy se konkrétně jedná? Stojí v ulicích Hutnická, Mladé gardy a Zdeňka Štěpánka. Konkrétně jde o bloky 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 a 345. Co přinášejí optické spoje bydlícím? Bezplatné napojení na CIS a možnost výběru služeb, jež jsou běžně poskytovány. Služby digitální televize nebo internetu tak nejsou už ničím limitovány. Nabízíme dalším družstevníkům a vlastníkům bytů alternativu srovnatelnou se současnými dominantními operátory. Co připravujete obyvatelům domů jako dárek pod stromeček? Půjde o malé překvapení, které jak doufám bude kladně přijato. Rádi bychom na CISu nabídli rekonstruované telefonní a datové služby mobilního operátora. Digitálním televizím TV Větší a TV Menší tak chceme doplnit chybějící článek. Využití chytrých telefonů a tabletů se stává ve spojení s digitální televizí již běžnou rutinou. Naše snaha směřuje k nabídce neomezeného volání, SMS, MMS do všech sítí v Česku a to jak pevných, tak mobilních a do pevných sítí okolních států, konkrétně Slovenska, Rakouska, Německa a Polska. To vše za minimální měsíční poplatek a bez další nutnosti cokoliv platit či doplácet. Nabízíme tedy mobilní služby za nižší poplatek, než je nynější cenová nabídka na trhu, navíc poplatek výhodný i tím, že je součástí měsíčních plateb za služby spojené s užíváním bytu. O službách mobilního operátora si povíme v některém z následujících vydání Krušnohoru jakmile bude vše smluvně ošetřeno a podepsáno. Nově připravujeme také centrum pro ukládání a zálohování dat, jež je určeno firmám a také pro širokou veřejnost. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Mostecko hostí tři mistrovství republiky Výhodu domácích stolů mají stolní hokejisté z Mostecka při letošních mistrovstvích republiky. O titulech se v disciplínách billiard-hockey šprtec, air-hockey a táhlový hokej Chemoplast rozhoduje v těchto dnech. ŠPRTEC V billiard-hockeyi šprtci se o republikové tituly hrál vrcholný turnaj s pořadovým číslem již 35. Půlkulaté výročí ovšem nehostila žádná z tradičních bašt této hry, ale Hora Svaté Kateřiny. Prvoligové kluby letos neměly o šampionát zájem, hlavně kvůli finanční a organizační náročnosti, říká Jakub Hasil ze Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou oblasti Severozápad. Vedení Unie hráčů stolního hokeje proto v průběhu sezony hledalo organizátora šampionátu a pověřilo právě severočeské sdružení. Na Hoře Svaté Kateřiny, konkrétně v místní základní škole, se nám podařilo skloubit základní turnajový servis a limitovaný rozpočet akce, která na nás letos tak trochu zbyla, přibližuje Jakub Hasil neobvyklý výběr místa konání. Mistrovského klání zde proběhlo v sobotu 29. listopadu. TÁHLOVÝ A AIR HOCKEY Naopak o přidělení organizace mistrovství republiky v táhlovém hokeji Chemoplast a air-hockeyi Sdružení mládeže SHK Severozápad ve spolupráci s BHC Most samo usilovalo a více než rok tyto šampionáty připravuje. Mistrovská historie těchto hokejů je oproti šprtci výrazně kratší, v Chemoplastu budou tituly uděleny pošesté, v air-hockeyi poosmé, vypočítává Jakub Hasil. Oba turnaje proběhnou společně pod patronací United Energy Most-Komořany o víkendu 13. a 14. prosince. Mistrovské souboje se odehrají v 15. základní škole na mosteckém sídlišti Výsluní a budou doplněny otevřeným turnajem ve šprtci. Vedle titulárního sponzora na organizaci akce přispívá statutární město Most Evropské město sportu VEŘEJNOST VÍTÁNA Všechny tři mistrovské turnaje jsou samozřejmě veřejnosti přístupné a všichni příznivci stolního hokeje či účastníků republikového mistrovství jsou vítáni, zve za pořadatele Jakub Hasil na závěrečné turnaje sezony. PROGRAM MISTROVSTVÍ ČR VE STOLNÍCH HOKEJÍCH Sobota 29. listopadu, h ZŠ Hora Svaté Kateřiny 35. Mistrovství České republiky v billiard-hockeyi šprtci jednotlivci (muži, ženy, junioři, starší žáci, mladší žáci) Sobota 13. prosince, h 15. ZŠ Most-Výsluní (Komenského) 6. Mistrovství České republiky v táhlovém hokeji Chemoplast dopoledne: jednotlivci (muži, ženy, junioři) odpoledne: družstva Neděle 14. prosince, h 15. ZŠ Most-Výsluní (Komenského) 8. Mistrovství ČR v air-hockeyi dopoledne: jednotlivci (muži, ženy, junioři) odpoledne: družstva Text: (oč) Foto: archiv SMSHSK (Szp) Na snímcích mistrovská klání z let minulých billiard-hockey šprtec & táhlový hokej Chemoplast.

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY Z OKRESU Vánoce v Mostě 10. prosince ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY h/kostel Nanebevzetí Panny Marie 15. prosince ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ h/městské divadlo prosince VÁNOČNÍ TRHY 1. náměstí 17. prosince ADVENTNÍ KONCERT h/kostel Nanebevzetí Panny Marie 19. prosince ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ h/kostel Nanebevzetí Panny Marie 23. prosince BETLÉMSKÉ SVĚTLO h/1. náměstí (u stromu) 24. prosince BETLÉMSKÉ SVĚTLO h/1. náměstí (u stromu) 24. prosince VÁNOČNÍ ODPOLEDNE h/kostel Nanebevzetí Panny Marie 24. prosince VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ h/kostel svatého Václava h/kostel Nanebevzetí Panny Marie h/kostel Povýšení svatého Kříže Vtelno 25. prosince VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ 9.00 h/kostel svatého Václava 26. prosince VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ 9.00 h/kostel svatého Václava 26. prosince VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT 16 h/kostel Nanebevzetí Panny Marie Nováčci v zastupitelstvu: dva naši Poprvé v historii má Litvínov ve svém čele ženu. Starostkou byla zvolena Kamila Bláhová z vítězného hnutí ANO. Volba starostky je výsledkem podepsané koaliční smlouvy. Na té se dohodli zastupitelé z vítězného ANO společně s komunisty a členy STANu (Starostové a nezávislí). Ve 23členném zastupitelstvu bude mít koalice většinu 13 hlasů. Hnutí ANO získalo do gesce finance, interní audit, regionální rozvoj a investice, KSČM sociální věci a školství, STAN agendu městského majetku a životního prostředí. Sympatické je, že koaliční partneři se dohodli, že opozičním stranám nabídnou co nejširší spolupráci na rozvoji města. A právě v opozici je nově založené Sdružení LITVÍNOVÁ- CI, obdoba Sdružení Mostečané Mostu. SL je držitelem dvou mandátů. Jsou v rukách Petra Buchy a Hany Žihlové. Využili jsme desetiminutové přestávky v několikahodinovém ustavujícím zasedání zastupitelstva a oběma jsme položili několik otázek. PETR BUCHA Jaké jsou vaše první pocity z ustavujícího zasedání? Jsou dobré, akorát se mi některé věci nelíbily. Myslím si, že se vyřeší na dalším zasedání zastupitelstva. Můžete naznačit jaké věci to jsou? Že jsou v orgánech Šťovíček, Doležal, všichni lidé z hnutí ANO a ze STANu. Starostka Kamila Bláhová (ANO). Co proti tomu budete dělat? Zkusíme něco podniknout, ale jsme si vědomi toho, že koalice je silná. I v opozici zkusíme naznačit hnutí ANO, na koho se může spolehnout. Jaké jsou vaše představy o práci zastupitele? 31. prosince SILVESTR h/1. náměstí Petr Bucha po složení slibu. Petr Bucha byl zvolen do návrhové a volební komise.

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Rozšiřujeme své produktové řady

Rozšiřujeme své produktové řady Rozšiřujeme své produktové řady vyberte si přesně podle svých potřeb SKUPINA ČEZ vyberte si přesně podle svých potřeb domácnosti jak si vybrat nejvhodnější produktovou řadu Dobře víme, že si sami chcete

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o :

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o : SMLOUVA O DÍLO č. 3 Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek Tachovská 85, 87 v Plzni se sídlem Plzeň, Tachovská 85, PSČ 323 00 zastupuje - předseda výboru SVJ Beránek Josef - místopředsedkyně

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1 VÝZVA k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1. Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Olbramovická 704-707, Praha 4 Olbramovická 705 14200 Praha 4 Kamýk IČ: 284 82 239 Zapsáno v

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Shromáždění vlastníků. Kodymova 2537-2539

Shromáždění vlastníků. Kodymova 2537-2539 Shromáždění vlastníků Kodymova 2537-2539 Shromáždění Svoláno na 11. ledna 2007 Nebylo usnášení schopné Pouze informativní charakter Program Zpráva výboru Změna stanov Vyúčtování 2006 Změna výše záloh Platební

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více