Téma: Svìží vítr velikonoèní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Svìží vítr velikonoèní"

Transkript

1 ks ZDARMA do jihoèeských schránek Roèník II., èíslo XVI., web: Vneste si jaro domů Dan Kopál čaruje z brambor Dubnový horoskop Nadi Šmídové strana 4 strana 8 strana 2 Téma mìsíce: Velikonoce Téma: Svìží vítr velikonoèní Vìtšina z nás má tyto jarní svátky spojené jen s pomlázkou. Ale Velikonoce jsou hlavnì symbolem probouzející se pøírody a nového života. Proto jsme vám pøipravili pár tipù, jak po zimì oživit i své okolí. Možná si øíkáte, že na velikonoèní zvyky nemáte èas ani náladu. Velikonoce jsou fajn, protože je volné pondìlí a èlovìk mùže spát tøi dny po sobì, ale proè se moøit s nìjakými oslavami a dekoracemi? Samozøejmì vás do ni-èeho nenutíme. Odborníci však tvrdí, že rùzné svátky nám nahrazují starobylé rituály, které døíve našim pøedkùm dìlily rok. Tehdy byli lidé mnohem víc v kontaktu s pøírodou, zatímco my z kanceláøské kobky jen tìžko postøehneme, co je venku vùbec za roèní období. Rùzné svátky (od Valentýna pøes Velikonoce a Dušièky až po Vánoce) sice dnes slouží tomu, abychom utráceli, a krmili tak nenasytný chøtán trhu, ale spíše by nás mìly držet v kontaktu s bìhem svìta. Možná bychom bìhem nich mìli zastavit náš hektický život a udìlat si alespoò malý osobní rituálek. Tøeba popøemýšlet, jaké to bylo vloni nebo se sejít s pøáteli na vajeèném mejdanu. Nejen prací je totiž èlovìk živ a se svátky, i když pojatými podle svého, se žije mnohem snáz. Sólo vejce K Velikonocùm patøí pøedevším vajíèka, která v øadì starých kultur symbolizují zaèátek nového života. Obarveným a omalovaným vejcím se pøisuzovala kouzelná moc. Zvyk darovat ozdobená vejce má koøeny pravdìpodobnì ve starém Egyptì. Egypśané by však možná nevìøili, co dokázala s vejci udìlat zdejší lidová tvoøivost. A ještì víc by se podivovali nad køiklavými odstíny potravináøských barev a vejci zdobenými obtisky èi samolepkami. Celá staletí se zdobila a barvila jen vejce vaøená, s vyfouknutými se zaèalo pracovat teprve pøed 150 lety. Døíve bývala nejèastìji èervená, protože to je barva krve, která znamená život. Ozdobné ornamenty pak mìly mystické významy. Èlovìk, který takové vejce snìdl, vìøil, že mu umožní kontakt s moudrostí zemøelých pøedkù a dodá mu sílu. Po køesśanských šesti týdnech pùstu, kdy èlovìk nesmìl na maso a vejce ani pomyslet, byly cenným zdrojem energie. Tehdy ještì nikdo netušil, že za pár století se budeme celoroènì cpát vším, co nám pøijde pod ruku a pùst nasadíme jen tehdy, když neobleèeme nic ze svého šatníku. A že vejce budou pouze jedni z hlavních viníkù zvýšených hodnot cholesterolu. Beránek a spol. Kam se èlovìk na jarním venkovì podívá, tam se batolí nìco nového - odtud všechna ta kuøátka, kachòátka a housátka na velikonoèních pohlednicích. Obìtní beránek patøil už k židovským svátkùm pesach, køesśanství ho pøevzalo a rozvinulo. Proto dnes servírujeme beránka z piškotového tìsta, usazeného mezi èokoládovými vajíèky a ozdobeného poøádnou mašlí. Oproti nìmu je zajíèek TinyBOLT levné øešení webových stránek na vzestupu! Tak co, pane Bílý, už jste v pohodì? No ještì pøed ètyømi dny jsem byl úplnì v pr...i, ale co mám nové www stránky, tak super! I vy buïte v poho! Právì pro Vás je tu TinyBOLT od spoleènosti CHCIWWWSTRANKY. Web za 3 dny za pouhých 8.900,- Kè. Zaslechli jste již naši reklamu v rádiu? Pokud jste nemìli to štìstí, mùžete si ji stáhnout na našem webu A pak už jen jednoduchá otázka: A co Vy? Jste v poho? Tìšíme se na spolupráci a pøejeme Vám mnoho nových kontaktù díky našemu jednoduchému øešení webových stránek se jménem TinyBOLT. Jan Novotný výkonný øeditel CHCIWWWSTRANKY.CZ Krajský úøad zveøejnil poèty zájemcù o støední školy i uèební obory Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy Krajského úøadu Jihoèeského kraje zveøejnil tento týden na webových stránkách Jihoèeského kraje jihocesky.cz (Menu Krajský úøad /Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy/pøijímací øízení ve školním roce 2007/2008) nabídku studijních a uèebních míst a On-line na poèty pøihlášených pro 1. kolo Jak ze zveøejnìných údajù pøijímacího øízení pro školní rok vyplývá, pøevis uchazeèù (v cel2007/2008, a to v èlenìní pro denní kových poètech - školy... studium a studium pøi zamìstnání (jiné formy). pokraèování na str. 3 Cross helmy Rukavice od 590.Cross boty od Cross brýle od 790.Dresy od 890.Kalhoty od velikonoèním zelenáèem. Pøišel k nám pøed sto lety z Nìmecka, kde dìtem schovává vajíèka a jiné dáreèky na zahradì. Na velikonoèní stùl patøí i vyklíèené obilí a dozlatova upeèený, mandlemi posypaný mazanec z kynutého tìsta, který pøedstavuje slunce. Ovšem nejobávanìjším velikonoèním pøedmìtem je pomlázka z vrbového proutí. Pomocí ní se má síla probouzející pøírody pøenést na èlovìka. Záleží ovšem na koledníkovi, zda následkem vyšlehání nevzniknou spíš jelita na stehnech. Každopádnì, aś už se u vás doma usadí jakákoli velikonoèní výzdoba a tradice, rozhodnì vám pøejeme hlavnì krásné a zamilované jaro! text:

2 Strana 2 BYDLENÍ A ARCHITEKTURA Jaromír Kroèák: Bydlení s knihami Život bez knih je pro mne nemyslitelný. V malém panelovém bytì žijeme moje žena, já, dvì dìti a velký èerný pes se spoustou knih narovnaných podél stìn od podlahy po strop. Jsou zde knihy rùzných žánrù a zamìøení, vázané i brožované, s pestrými høbety a zároveò knihy ucelených edièních øad nièím graficky neupoutávající. Spoleènost dosti rozlièná, pøesto v naprosté harmonii a vždy ochotná zpøíjemnit volné chvíle, pouèit, doplnit bílá místa nevìdomosti a hlavnì polaskat pouhým dotykem, pohlazením knižní vazby, høbetu, stránek a potìšením oka. Bøezen je mìsícem knihy. V blízké budoucnosti nám na Letné vyroste supermoderní státní knihovna. Bøezen, za kamna vlezem a knihovnu snad dokonèí døív, než zapomeneme èíst. O tomto však dneska nechci psát. Bylo by to urèitì nosné téma, aś už bøeznové rozjímání nad knihou, nebo o knihovnì pana architekta Kaplického, která rozèeøila stojaté zahnívající vody èeské architektury. Dnes mám na mysli nìco jiného, co mi nedá spát a o èem se mi chce mluvit. Do své domácí knihovny doplòujeme se ženou knihy s rozmyslem, hlavnì ty, ke kterým je možné se vracet a které mají trvalou hodnotu. Není totiž tolik místa a abychom ty zastaralejší odnášeli do antikvariátu, na to nemáme srdce. Nìkdy si èlovìk koupí knihu známou, již dopøedu hojnì anoncovanou, jindy se nechám strhnout charakteristikou obsahu na záložce a nìkdy mì osloví obal knihy. Pøed nìkolika dny vyšla kniha, kterou si urèitì nekoupím. Vím to jistì, pøestože je to publikace obsáhlá, vydaná na kvalitním køídovém papíøe s velkou gramáží, velkoformátová a nabitá barevnými fotografiemi. Zároveò je o známé osobì, která je zatím médii èasto zmiòována a v knize je prezentována na tisíce zpùsobù, ze všech stran a v rùzných seskupeních s dalšími známými osobami. Urèitì si ji nekoupím, neboś bych ji nemìl kam dát. Knihovna by ji zøejmì unesla, i když váží 4 kilogramy, ale tìžko by se s ní srovnaly ostatní knihy. Urèitì by každou chvíli Do černého vypadla z regálu na zem a ostatní knihy by zaèaly protestovat, koho že jsem jim to pøinesl za souseda. Já osobnì si také nedovedu pøedstavit, že by tato kniha zaujala dùstojnou pozici vedle Karla Èapka, Boženy Nìmcové, Williama Shakespeara, Jacka Kerouaca, Milana Kundery, T.G.M., Bohumila Hrabala, Fjodora Michajlovièe Dostojevského a mnoha dalších. Ta kniha je jasným dùkazem, že fyzická velikost výtisku nemusí být v pøímé závislosti na velikosti díla. Kromì toho je tato publikace též svìdectvím, kam až mùže dojít sebestøednost politika, pýcha èlovìka stiženého náhlou slávou, který na první místo povýšil pøehnanou péèi o své ego, který se ohlíží pouze na pochybné prùzkumy osobních preferencí a nedbá o nic jiného, než o svùj prospìch a svou aureolu. Tou knihou se vrací stejnì jako svými veøejnými projevy do dob ještì nevyvanulých, kdy byl šlechtìn a uctíván kult osobnosti, kdy všichni ostatní s jiným názorem byli úhlavními nepøáteli strany, oportunisty a zaprodanci západních mocností. Ta kniha je dùkazem toho, že ještì dnes se najdou lidé, kteøí pod vzletnými hesly o demokratizaci strany a celé spoleènosti nakazují pod pohrùžkou tìžkých trestù a hrozbou vylouèení ze strany svým poslancùm, koho mají volit a koho ne, kdy zvednout ruku a pro co nehlasovat. A vždy jednohlasnì, jednomužnì! Jako tenkrát za tìch zlatých èasù. Knihu, která pøed nìkolika dny vyšla, bych pøejmenoval z názvu Minuty s Jiøím Paroubkem na Minuta za Jiøího Paroubka. On si to neuvìdomuje, ale je to myslím zaèátek jeho konce. Nevím v této dobì, jak bude probíhat a jak skonèí sjezd jeho strany konaný tento nadcházející víkend v Brnì. Pouze doufám, že se delegáti nerozhádají tak, že se budou mlátit po hlavì knihou, kterou na zaèátku sjezdu každý dostane jako dárek. Je to celkem tìžká kniha a jako nástroj odporu je to celkem nebezpeèná zbraò. Ing. arch. Jaromír Kroèák Pøíspìvky k diskuzi a dotazy mi zasílejte na adresu: Jaro je tady! Vneste jej i domù! Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku. Díky nezvykle teplé zimì už v nižších oblastech zaèínají kvést krokusy, fialky èi narcisy. Ale pøeci jen je jaro a každou chvíli prší, nebo dokonce snìží. Tak co si jaro nepøinést domù a vychutnávat jeho vùni v teple domova? Co takhle si bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv udìlat nìjaké kytice z jarních kvìtù? Nechali jsme se inspirovat! Narcis - nìžná krása Jeden z prvních poslù jara pochází z Alp a Pyrenenjí. Jméno dostal po mladíkovi z øecké báje Narcisovi, který se zamiloval do svého obrazu na vodní hladinì. Bohynì pomsty Nemesis jej za trest promìnila v kvìtinu. Právì sklonìná hlavièka kvìtu nacisu ho pøipomíná. Víte, že výtažek z nìkterých odrùd narcisu se používá k léèbì ztráty pamìti pøi Alzheimerovì chorobì? Narcis se stal symbolem Velikonoc a neodmyslitelnì patøí do jarních aranžmá. Nejèastìji se setkáváme se Tulipán - nekoneèná škála barev žlutými narcisy, ménì obvyklé ale stále èasté jsou bílé, ale existují i oranžové a lososovì rùžové odrùdy. Pokud se rozhodnete jej v kytici zkombinovat s jinými druhy kvìtin, je potøeba pøidat do vody speciální výživu, která zabrání unikáni škodlivé šśávy unikající z èerstvì seøíznutých stonkù. Tulipán - nekoneèná škála barev Rozkvétá krátce po narcisech S kreditními tarify mùžete flexibilnì èerpat minuty, SMS a MMS podle toho, jak se vám to hodí. I I I S novými tarify se vám svìt pøizpùsobí navíc jen u T-Mobile vám nabízíme nekoneèné pøevádìní kreditu nízké jednotné sazby do všech sítí: SMS 1 Kè, MMS 5 Kè, volání od 2,50 Kè/min. s výhodnou smlouvou na 2 roky se zvýhodnìním HIT získáte na pùl roku 50 % kreditu navíc Více informací: Znaèková prodejna T-Mobile, IGY Centrum, Pražská 1247/24, Èeské Budìjovice Nabídka bonusového kreditu platí do konce kvìtna Bonusový kredit platí jen v daném mìsíci po vyèerpání tarifního kreditu, nevyèerpaný tarifní kredit se pøevádí donekoneèna. Cena SMS vè. DPH je 1,19 Kè, MMS 5,95 Kè a volání od 2,98 Kè. Více na Hyacinty - královny vùní a èasto si na záhonech pøedávají štafetu. Tulipán sice pochází z Turecka, ale postupem èasu se z nìho stal symbol Holandska. Vybírat lze z tìch nejfantastiètìjších barev a odstínù od èistì bílé pøes rùžovou po rudou až k temnì fialovým témìø èerným odstínùm. Je velice oblíbenou kvìtinou do kvìtinových vazeb, když jej necháte chvíli bez vody jeho stonek se dá dobøe ohýbat. Když jej pøinesete z obchodu doporuèuje se seøíznout stonek nožem našikmo asi o dva centimetry. Musíte poèítat s tím, že ve váze ještì trochu povyrostou. V poslední dobì se prodávají i tulipány s cibulkou, které vám ve váze vydrží velice dlouho, protože mají zdroj výživy. Pokud si koupíte tulipán v kvìtináèi, mùžete po odkvìtu cibulku usušit a na podzim zasadit do záhonu. Hyacinty - královny vùní Kvìtina s nezamìnitelnou vùní tolik požívanou v parfémáøství hyacint pochází z tropické jižní Afriky. Na jednom stonku se nachází asi 20 kvìtù tvaru zvonku. Kvetou rùznì od bílé, pøes rùžovou až po fialkovou. Víte jak z cibulky poznáte barvu kvìtu? Z bílé cibulky vyroste bílý kvìt z naèervenalé èervený a tak dále. Pryskyøník Pryskyøník pochází v mokøin, odtud jeho latinský název Ranunculus (rana = žába). Jeho kvìt vypadá jako malá rùžièka, kvete v nejrùznìjších barvách žluté, bílé, èervené, lososové èi oranžové. Díky pružným stonkùm, se kterými se velmi dobøe pracuje ho mají obzvláštì rádi floristé do rùzných vazeb. Mimochodem, v symbolice se pryskyøníkem dává obdarovanému najevo, že je osobou mnoha pøedností! text:

3 Strana 3 JIŽNÍ ÈECHY Místo roztrhaných uèebnic má u nás každý student nový notebook PěIPRAVILI JSME PRO VÁS PARCELY V NEJHEZýÍ A JEDINÉ V OKOLÍ V Èeských Budìjovicích bude od záøí 2007 otevøena další ze škol projektu EDUCAnet, což je ojedinìlý støedoškolský program využití výpoèetní techniky pro moderní výuku. Každý ze studentù bude mít za zlomkovou cenu kvalitní multimediální notebook, který mu po maturitì zùstane. To je jeden z dlouhodobých prvkù naší strategie. Síś škol EDUCAnet v tomto smìru velmi úzce spolupracuje se spoleèností IBM. LOKALITċ ýeských BUDċJOVIC KODETKA II. ETAPA PRO SROVNÁNÍ + SRUBEC DOBRÁ VODA LITVÍNOVICE MLADÉ + BOREK DOKONýUJEME INŽENÝRSKÉ SÍTċ1) A ÚSPċŠNċ PRODÁVÁME2) TAK NEVÁHEJTE A PěIJEĆTċ SE PODÍVAT. DALŠÍ Soukromé støední školy sítì EDUCAnet pùsobí již v Praze a Pardubicích. Nové budou otevøeny v Brnì, Ostravì, Kladnì a také v Èeských Budìjovicích. Zde bude EDUCAnet Soukromé gymnázium Èeské Budìjovice, s.r.o. vyuèovat studenty ve dvou oborech: gymnázium všeobecné (kód oboru 79-41K/401) a informaèní technologie aplikace osobních poèítaèù (kód oboru 2647M/003). Kolega Mgr. Jakub Císaø, øeditel kladenského gymnázia, o INFORMACE 1) OBýANSKÁ VYBAVENOST 2) JEZDECTVÍ 3) LES 4) MHD 5) ŠKOLA 6) SPORTOVNÍ AREÁL 7) GOLF 8) RESTAURACE 9) VÍCEÚýELOVÉ HěIŠTċ 10)KOUPALIŠTċ 11) LYŽOVÁNÍ 12) BċŽECKÉ TRATċ 13) CYKLISTIKA 14) DROBNÝ CHOV HOSPODÁěSKÝCH ZVÍěAT 15)ŽELEZNICE 16)PRģMYSL 17) HLUK 18) LETIŠTċ 19) VYTÍŽENÁ KOMUNIKACE 20)ZÁPLAVOVÉ PÁSMO CHCIWWWSTRANKY.CZ *1) TERMÍN DOKONýENÍ , *2) 10 PRODANÝCH A 18 REZERVOVANÝCH PARCEL Na jihu Èech hrozí omezení sociálních služeb Jihoèeského kraje a jihoèeských poslancù a senátorù parlamentu ÈR jsem proto upozornil na problematiku financování sociálních služeb v Jihoèeském kraji, která nastala v souvislosti s nabytím úèinnosti zákona o sociálních službách, øekl námìstek jihoèeského hejtmana Vladimír Pavelka. Do dotaèního øízení Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR se pøihlásilo 130 subjektù z jihu Èech, kteøí poskytují 271 druhù sociálních služeb. Jejich požadavek èinil úhrnem témìø 777 milionù korun, avšak ministerstvo vyèlenilo na letošek k tomuto úèelu pro Jihoèeský kraj necelé 474 miliony Kè. Jedná se o peníze ze státního rozpoètu, o jejichž rozdìlení kraj, ani jeho úøad nerozhodují. Ministerstvo není dokonce vázáno ani doporuèením hodnotitelské komise, která napøíklad žádost na dotaci pro služby Borùvky podpoøila témìø v plné výši. Kraj tak stojí pøed složitým úkolem hledat finanèní prostøedky, které v systému sociálních služeb v regionu chybí, uvedl Vladimír Pavelka. Zároveò zdùraznil, že by se jednalo o nesystémové øešení, neboś nelze bez zmìny zákona o rozpoètovém urèení daní pøevádìt zodpovìdnost za sociální služby na kraje. Zítøejší Koncert pro Borùvku, který v Èeských Budìjovicích zorganizovali jihoèeští folkaøi, je bezesporu úctyhodná aktivita, která by mìla i širší veøejnost seznámit s komplikacemi, které vyvstaly pøi zajištìní dostupnosti a kvality sociálních služeb a jimž nyní Jihoèeský kraj èelí, dodal Vladimír Pavelka. text: 120 Kč Kč 80 Kč 5-20 Kč neuvìøitelnì urážejí. Oni si snad opravdu myslí, že jsme tak hloupí a zapomìtliví, že všechny jejich prùšvihy polkneme a budou zapomenuty. My jsme totiž všichni jejich klienty a je to stejné jako když jste opakovanì nespokojeni s nìjakým zbožím, tak proè byste si nadále ten šmejd kupovali. Pokraèování ze str. 1 s maturitní zkouškou støedních odborných uèilišś pøevyšuje nabídka poptávku. Nabídka míst v uèebních oborech je dvojnásobnì vyšší než je pøihlášených uchazeèù, øíká radní Marie Hrdinová, zodpovìdná za oblast školství, mládeže a tìlovýchovy. První kolo pøijímacího øízení se uskuteèní v pondìlí 23. dubna. Pro studium víceletého gymnázia (šestiletého a osmiletého) pøitom pro školní rok 2007/2008 nabízejí støední školy pøibližnì 600 míst na školách zøízených Jihoèeským krajem a 200 míst nabízejí školy ostatních zøizovatelù. Pro žáky vycházející z 9. tøíd ZŠ, z nižších Kč Kč Kč 1,50-3 Kč Hoši dìkujem! Krajský úøad zveøejnil poèty zájemcù zøizované Jihoèeským krajem) v denním studiu je pouze pro obory víceletých gymnázií a obory nástavbového studia. Lze øíci, že nabídka míst a poèet pøihlášených uchazeèù v oborech lyceí, maturitních oborech støedních odborných škol je vyrovnaná, ve studijních oborech Mgr. Jaroslava Dìdková jednatelka a øeditelka EDUCAnet Soukromé gymnázium Èeské Budìjovice s.r.o. Instantní www stránky Nìkteøí poskytovatelé sociální služeb na území Jihoèeského kraje nemají potøebné finance na svùj provoz a tak hrozí jejich omezení, popøípadì zánik. V posledních dnech se na rùzných fórech poukazuje na znaènì složitou situaci, v níž se ocitlo borovanské zaøízení Borùvka, které pro letošek neobdrželo dotaci od Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR na poskytované služby. Bohužel, v obdobné situace se nacházejí i další sociální zaøízení na jihu Èech, o jejichž potøebnosti kraj nepochybuje. Na pondìlním jednání Rady našich školách øíká: Nenabízíme uchazeèùm obvyklou anonymní vzdìlávací instituci, ale zaøízení malé, rodinné, které budujeme odspoda. To v praxi znamená, že naše škola je organizovaná pøesnì podle požadavkù a potøeb studentù a jejich rodièù. Neklademe dùraz na biflování a drezùru žákù, ale na pøátelské prostøedí, založené na uspokojování potøeb, které naši frekventanti mají. Co se týèe vyuèovacích pøedmìtù, chystáme se boøit zažité stereotypy ve vzdìlávání. Chceme klást dùraz na mezipøedmìtové vztahy a uplatòovat modulovou výuku tématicky zamìøenou. Tu je možné realizovat v projektech rùzného rozsahu. Samozøejmì budeme zajišśovat výuku odborníky, jazyky pøípadnì rodilými mluvèími, tak, aby studenti nejen úspìšnì maturovali, ale mohli získat i certifikáty rùzné úrovnì. Pøijímací zkoušky na EDUCAnet Soukromé gymnázium Èeské Budìjovice, s.r.o. budou probíhat formou testu studijních pøedpokladù (orientace v textu a úkoly z èeského jazyka, matematiky a poèítaèové gramotnosti). Bez pøijímacích zkoušek mohou být pøijati na gymnázium žáci s vyznamenáním (v pololetí 9. roèníku) a na obor informaèní technologie do prùmìrného prospìchu 1,50 (také v pololetí 9. roèníku). Stejná kritéria platí i pro druhé kolo pøijímacího øízení, které budeme urèitì vyhlašovat. Informace o síti EDUCAnet najdou zájemci na Navíc je možné školu navštívit a zjistit si informace pøímo na místì. Ve støedu probìhne totiž v budovì ZŠ Máj II, tedy na adrese Èeské Budìjovice, M. Chlajna 23, od 10 do 18 hodin další den otevøených dveøí. Studenti se sem pohodlnì dostanou MHD, linky 3, 7, 8 a 17. Je to po pøijímacích zkouškách pro ty, kteøí si nebudou jisti svým úspìchem v prvním kole a budou øešit, kam se pøihlásit v kole druhém. Pøípadné dotazy je možné také smìøovat na ovou adresu nebo na telefon Teï nìco pøíjemnìjšího. roèníkù ZŠ (napø. 7. a 8. tøíd) a ze speciálních škol je nabídka témìø deset tisíc míst. Z devátých tøíd pøitom vychází asi 6200 žákù, ze speciálních škol 300 a z nižších roèníkù se pøedpokládá poèet vycházejících okolo 350. text: Politikaøení nechme pro tentokrát stranou, i když by bylo rozhodnì o èem psát. Naši parlamentní herci odvádìjí skvìlé výstupy, které èasem stejnì nebudou nikoho zajímat. Stejnì vìtšinu z nich nezajímáme my obèané, ale jejich neukojené ego. Všechny ty jejich prùhledné intriky mì totiž Chci podìkovat všem Budìjovièákùm, kteøí navštívili otvíraèku nového autobusáku. Celou akci jsme produkovali s mou agenturou Heba agency a mìl jsem opravdu velkou radost z toho, kolik lidí pøišlo a jak skvìle se bavili. Díky. Jiøí Hebík

4 Strana 5 MOTORISMUS Testy Allianz: na náraznících automobilky šetøí I malá nehoda pøi nízké rychlosti mùže zpùsobit velké finanèní škody náklady na opravu vozu se pak mohou vyšplhat až na trojnásobek hodnoty vozù, které mají systém nárazníkù mnohem propracovanìjší. Úzká, pøíliš vysoko èi nízko umístìná pøíèná výztuha, a taktéž pøíliš silná èást mezi samotnou výztuhou a karoserií to vše zpùsobuje špatné pohlcování energie pøi nárazu. Výztuha totiž není schopna energii pojmout a tím pádem ji zaènou pohlcovat ostatní, mìkèí èásti vozu. Náraz likviduje svìtla, chladiè, blatníky i pøední kapotu. Pøíèná výztuha naopak zùstává témìø neporušena. Tyto závìry jsou vyvozeny z testù (provádìny už od roku 1990), které jsou provádìny srážkou vozidla s bariérou o hmotnosti 1000 kg pøi rychlosti 15 km/h. Výsledky sice øíkají, že bìhem posledních deseti let došlo k velkému posunu kupøedu i pøes vyšší hmotnosti vozidel, ovšem stále jsou mezi vozy velké rozdíly. V roce 2004 tedy došlo k modifikaci testù: hmotnost bariéry vzrostla na 1400 kg a je zkosena pod úhlem asi 10 %. Podle testujících více odpovídá reálným situacím v provozu a má vìtší vypovídací hodnotu. Tyto testovací podmínky, vyvinuté v testovacím centru pojišśovny Allianz AZT (Allianz Zentrum für Technik), budou již brzy platit jako mezinárodnì uznávané testy RCAR Low Speed Crash Test Standard. O problém neprakticky konstruovaných nárazníkù se pøirozenì zajímají pojišśovny; to ony musí po nehodì vyplácet vysoké èástky. Staèí totiž malá nepozornost a zdánlivì nevinná srážka konèí velkými škodami. Záleží ovšem na vozidle. Napøíklad pod zadním plastikovým nárazníkem Nissanu Micra se ukrývají malé kónicky formované hrbolky, které ani pøi malých nárazech nepohlcují energii a dochází k deformaci celé zadní èásti vozu. Podobnì dopadá i Suzuki Jimmy, které pod JDE O TO nárazníkem nemá žádnou pøíènou lištu, nýbrž odpružený nosník se špièatými konci. Na rozdíl od tìchto vozù se Opel Astra a Ford Focus v testu prokázali mnohem schopnìjšími nárazové zóny jsou kryty lépe a absorbují energii bez zbyteèného nièení ostatních èástí. Na otázku, proè výrobci nekonstruují nárazníky dùslednìji, je odpovìï jasná úspora prostøedkù pøi výrobì. To ovšem platí jen u menších vozù. Naopak u vìtších a tìžších vozù jsou priority opaèné. Od roku 2010 budou testy nárazníkù zahrnuty do komplexního hodnocení bezpeènosti a pojišśovny je budou brát pøi vyhodnocování nehod na zøetel. plánovaný okruh v blízkosti Disneylandu u Paøíže, kde se dá oèekávat mnohem vyšší zájem divákù než v zapadlém zemìdìlském kraji v okolí Magny-Cours. Zdá se, že Ecclestone šroubuje své finanèní požadavky tak vysoko, aby okruhu v Magny-Cours nedal šanci na pøežití. Hovoøí se také o návrhu støídat se v poøadatelství kalendáøe svìtového šampionátu F1, je neochota francouzského svazu FFSA pøistoupit na pøemrštìné požadavky Bernieho Ecclestonea. Oficiálnì ještì nebyl závod v Magny-Cours z návrhu vyškrtnut, urèité indicie se ale již objevují. Spekuluje se rovnìž o tom, že by se francouzská Grand Prix pouze pøesunula na novì text a foto: Hledáme obchodní zástupce Formule 1: Velká cena Francie v ohrožení Snaha škrtat zavedené evropské velké ceny, aby se vytvoøil prostor pro nové žadatele o poøadatelství zejména z mimoevropských státù, pokraèuje. Podle francouzského L Équipe se stahují mraky nad GP Francie, která by se mìla letos konat naposledy. Dùvodem obav, proè má GP Francie v roce 2008 zmizet z BÝT VIDĚT mezi Francouzi a Anglièany. Nìco takového ovšem ve Velké Británii kategoricky odmítají a v èele s Damonem Hillem vyrazili za záchranou tradièního okruhu Silverstone. Jenže ani na ostrovech nepøehazují peníze vidlemi. text: pro zprostředkování krátkodobých hotovostních půjček pro tyto oblasti: České Budějovice, Bechyně, Milevsko, Mirotice, Mirovice, Vodňany, Lišov, Zliv, Horní Planá, Kaplice, Nové Hrady, Trhové Sviny, Volary, Blatná, Prachatice, Strakonice, Volyně, Netolice Tel y a d r a n j e r o t D ěa v o n Spojte příjemné s užitečným Otevírací doba NC Čtyři Dvory Obchody: po-pá: 9,00-19,00, so-ne: 14,00-19,00 Restaurace: po - ne: 10,00-24,00

5 Strana 4 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL U plotny s Danem Kopálem: Brambory Koneènì tu máme jaro, ptáèci zpívají, pøíroda kvete, dny se nám prodlužují, prostì všude kolem nás je to zas takové nové, svìží. Èas ideální pro zmìnu je možná i ve vaší kuchyni. Když jsem pøemýšlel co vám tentokráte nabídnu, napadlo mne nìkolik netradièních úprav velmi oblíbených brambor. Øíká se, že nejvìtší užitek z objevení Ameriky jsou právì brambory, které byly pøivezeny z øíše Inkù. Nìco na tom urèitì je, protože brambory zastavily pravidelné hladomory, které zužovaly Evropu. K nám se dostaly až za vlády Marie Terezie z Pruska, tedy z Braniborska. Proto se jim øíkalo branibory. Èasem se název zkomolil na dnešní brambory. Pojïme od historie k souèasnosti. Brambory jsou v našich kuchyních nejoblíbenìjší pøílohou a to se asi jen tak nezmìní. Dnes si mùžete pøipravit netradièní žebrácký salát, který jsem ochutnal v restauraci Blata a velmi mi chutnal. Je to opravdu delikatesa a tak si k salátu pøipravíme vynikajícího pstruha, aś je náš labužnický zážitek dokonalý. Blatecký pstruh s èesnekovým pohlazením 4 porce 4 pstruhy Plátky másla pak upeèeného Sùl, pepø, ocet, olivový olej Hladká mouka, sùl, rybí koøení, Máslo na opeèení pstruha dochutíme. 1. Nejlépe den uvaøené oloupané Èesnekové máslo: máslo, sùl, pepø, svazek èerstvých Podáváme s Žebráckým brambory nakrájíme na plátky, salátem. pøidáme cibuli na kostièky, bylinek, èesnek, citrónová šśáva èervenou kapii krájenou na 1. Pstroužky opláchneme, osušíme Žebrácký salát kostièky, anglickou slaninu, a obalíme ve smìsi hladké mouky, sùl pepø a zalijeme nálevem z soli a rybího koøení 4 porce olivového oleje a octa 2. Peèeme na másle s kapkou oleje 600g brambory 2. Vše promícháme a necháme (olej pøidáváme aby se nám máslo 1 vìtší cibule odležet nepøepalovalo) Svazek jarní cibulky 3. Máslo prošleháme se všemi 2 kapie Pøi podávání zdobíme èerstvì ingrediencemi a zabalíme do folie, Èerstvá petrželka sekanou jarní cibulkou a necháme zatuhnout v lednièce. 250g anglické slaniny petrželkou Potøebujeme hubnout Vitality Club rubrika vìnovaná hubnutí, životnímu stylu a zdraví. Rubriku vede Šárka Kopálová, behaviorální terapeut a poradkynì v oblasti zdravé výživy a diet. V èasopisech se objevuje mnoho èlánkù o rùzných druzích lymfatických masáží. Opravdu budu hubená jen díky nìjakým strojùm? Nemusím cvièit a mùžu jíst všechno? Potøebuji perfektní postavu, zvládne to lymfatická masáž? V poslední dobì chodí hodnì dotazù na toto téma. Snad vám následující èlánek na nìkteré z nich odpoví. Abych byla objektivní, opravdu jsem se setkala s tím, že dvì mé klientky chodily pouze 1x týdnì na Rolletic a nedìlaly vùbec nic okolo. Obì byly ve støední obezitì a jídlu holdovaly bez jakékoliv zmìny. Jejich váhový úbytek èinil kolem kilogramu týdnì. Z devatenáctiset pravidelných klientù pouze dva. Proto si dovoluji tuto epizodu zaøadit do kategorie zázrakù a naopak si stojím za názorem, že žádný stroj sám od sebe za vás hubnout nebude. Ovšem jednu zvláštnost jsem za ty roky praxe vypozorovala. Mùžete klidnì jíst všechno, chodit jednou v týdnu a opravdu nic nedìlat. Pøesto budete mít i ty kosmetické úèinky menších šatù (i když ne tak veliké, jako lidé co dìlají nìco s jídlem) a zmizí vám celulitida. Nebudete tloustnout, ale pozor, ani hubnout! Je pravda, že si tímto zpùsobem mùžete váhu držet i nìkolik let stejnou, pøestože by pøi tom jídelníèku mìla jít bìhem tìch let logicky nahoru. Ale i tak velká èást takových lidí o malinko zhubne, ale jen tak o dvì až ètyøi kila. A víte proè? Tím, jak docházejí pravidelnì a stýkají se s ostatními klienty, pochytí rùzné nápady a fígle. Staèí opravdu málo a pár kilo je pryè. Nìco jiného je, když s klienty vedu osobní terapie o jídle. Ve spojení s Rolleticem mají až neskuteèné váhové úbytky cca kg a opravdu o mnoho lepší výsledky než lidé, kteøí ze zdrav. dùvodù na Rolletic nesmí a chodí pouze kvùli poradenství v jídle. Ale! To všechno jsou lidé, co nìco udìlat chtìli, pracují i na zmìnì životního stylu a stravovacích návykù a tøeba už pátý rok. To není za tøi mìsíce! Takoví lidé ocení (hlavì ženy), že jim nezùstane viset povadlá kùže kolem tìla. Lymfatická masáž za nì nehubne, jen jim svými úèinky na té cestì výraznì pomáhá. Lidé totiž omylem zamìòují kosmetické úèinky strojù za hubnutí a to je bohužel velmi nepøesné a zavádìjící. Na lymfatických masážích vám bude pokaždé mizet úspìšnì celulitida bez ohledu na to, jaký pøístroj z nabídky trhu využijete. Nebudu tady popisovat princip tìchto masáží, ale svým úèinkem umí až o nìkolik centimetrù zmenšit objem. To není váhový úbytek, pouze mùžete mít až o dvì velikosti menší šaty a musíte poèítat s tím, že vám to pomohl udìlat stroj. Nìkteré metody masáží jsou i bolestivé, nepøíjemné a po nìkterých zùstávají modøiny. Pro krásu se musí samozøejmì nìco vydržet a proto doporuèuji informovat se pøedem, abyste pøedešli pøípadnému rozèarování. Vždy je nutné absolvovat alespoò deset hodin, jinak nemá smysl se do toho pouštìt. Ale málo komu to staèí, protože záleží nejen na postavì, vìku, ale i na zdrav. stavu a vìtšinou je to bìh na delší a pravidelnou traś. Nìkomu se nechce cvièit, proto chodí jednou týdnì na lymfatickou masáž tak, jako jiný do fitnesu. Jakmile pøestanete, Hledáme obchodní zástupce pro oblast Jižních Čech Nabízíme velice zajímavé finanční ohodnocení, práci v příjemném kolektivu a možnost profesního růstu. Kontaktujte nás na tel. čísle , poèítejte s tím, že se pøibližnì po tøech mìsících zaène tìlo vracet do pùvodní podoby. Protože je to vìtšinou záležitost na delší dobu, doporuèuji všem zjistit si celkovou nabídku ve vašem mìstì, cenu i kvalitu služeb a co všechno za doplòkové a nadstandardní služby dostanete v té hodinì zdarma. Napø. jen tady v È. Budìjovicích je nìco kolem patnácti míst, kde poskytují tyhle služby a liší se pochopitelnì nejen nabídkou, cenami ale i kvalitou. Každému vyhovuje nìco jiného. Nejlepší pochopitelnì je, když si mùžete svoje požadavky a nároky porovnat s nìkým, kdo byl klientem takového studia. Když to shrnu. Pøi pravidelném chození na lymfatické masáže budete mít své kosmetické úèinky. Každý jiné a za rùznou dobu. U nás na své postavì pracuje také dost mužù. Mají lepší výsledky než ženy, protože jsou disciplinovanìjší a nesmlouvají. Mnozí chodí spoleènì s manželkou. Zapomeòte na reklamní èlánky v èasopisech, protože není možné ženì, co sedí na dvou židlích masáží vymodelovat zadeèek snù. Snad plastická chirurgie. Vše je velmi individuální a je nutné vìdìt, že byli i lidé, kteøí žádné výsledky nemìli. Když si necháte poradit i s jídlem, pùjde vám úspìšnì dolù i váha. U zdravých lidí v prùmìru kolem pìti kilo za dvanáct týdnù. Ale to už musíte poøádnì investovat své vlastní já. A hlavnì chtít se nauèit jíst a ne se omezovat a držet nesmyslné diety. Lymfatické masáže mají také svá zdravotní rizika a není pravda, že je mùže absolvovat každý. Jsou lidé, kteøí nemohou míchat rùzné pøístroje v jedné hodinì dohromady. Správnì byste vždy mìli absolvovat vstupní pohovor, kde s vámi tohle všechno proberou a napø. u nás je praxe taková, že mnohdy musí mít klient souhlas svého ošetøujícího lékaøe a vzájemnì spolupracujeme. Šárka Kopálová nka Novi Daniel Kopál production Kompletní servis pro poøádání spoleèenských plesù - osvìtlení, ozvuèení, moderování, program, catering mob.: druhá největší pojišťovna na českém pojistném trhu Zázemí stabilní, kapitálově silné finanční společnosti Hlavní pracovní poměr Jistotu motivujícího finančního ohodnocení Základní plat + provize Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj Metodickou podporu Nadstandardní sociální výhody Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště Možnost vytvoření vlastní skupiny SŠ/VŠ (minimálně výuční list) Příjemné vystupování a komunikativní schopnosti Pracovní nadšení a schopnost prosadit se Řidičský průkaz skupiny B Vydavatel: FREETIME EUROPE s.r.o. Na Sadech 2036/ České Budějovice Náklad: ks Ev. číslo: MK ČR E IČ: tel.: Inzerce: Distribuci zajišťuje: Infoexpres s.r.o.

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 číslo 12 - prosinec 2010 - cena 10 Kč H LUBOCKÝ ZPRAVODAJ Kouzl o betl émů Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 Pøiznám se rovnou, že vánoènì

Více

ÚVODNÍK Máte rádi høbitovy?

ÚVODNÍK Máte rádi høbitovy? Ptám se zámìrnì, protože všichni, kdo kdy bydleli blízko høbitova, mají høbitovy vìtšinou v oblibì. A žádné strachy z duchù. Já jako dítì trávila prázdniny u babièky øídící uèitelky vesnické školy, a ta

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více