Téma: Svìží vítr velikonoèní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Svìží vítr velikonoèní"

Transkript

1 ks ZDARMA do jihoèeských schránek Roèník II., èíslo XVI., web: Vneste si jaro domů Dan Kopál čaruje z brambor Dubnový horoskop Nadi Šmídové strana 4 strana 8 strana 2 Téma mìsíce: Velikonoce Téma: Svìží vítr velikonoèní Vìtšina z nás má tyto jarní svátky spojené jen s pomlázkou. Ale Velikonoce jsou hlavnì symbolem probouzející se pøírody a nového života. Proto jsme vám pøipravili pár tipù, jak po zimì oživit i své okolí. Možná si øíkáte, že na velikonoèní zvyky nemáte èas ani náladu. Velikonoce jsou fajn, protože je volné pondìlí a èlovìk mùže spát tøi dny po sobì, ale proè se moøit s nìjakými oslavami a dekoracemi? Samozøejmì vás do ni-èeho nenutíme. Odborníci však tvrdí, že rùzné svátky nám nahrazují starobylé rituály, které døíve našim pøedkùm dìlily rok. Tehdy byli lidé mnohem víc v kontaktu s pøírodou, zatímco my z kanceláøské kobky jen tìžko postøehneme, co je venku vùbec za roèní období. Rùzné svátky (od Valentýna pøes Velikonoce a Dušièky až po Vánoce) sice dnes slouží tomu, abychom utráceli, a krmili tak nenasytný chøtán trhu, ale spíše by nás mìly držet v kontaktu s bìhem svìta. Možná bychom bìhem nich mìli zastavit náš hektický život a udìlat si alespoò malý osobní rituálek. Tøeba popøemýšlet, jaké to bylo vloni nebo se sejít s pøáteli na vajeèném mejdanu. Nejen prací je totiž èlovìk živ a se svátky, i když pojatými podle svého, se žije mnohem snáz. Sólo vejce K Velikonocùm patøí pøedevším vajíèka, která v øadì starých kultur symbolizují zaèátek nového života. Obarveným a omalovaným vejcím se pøisuzovala kouzelná moc. Zvyk darovat ozdobená vejce má koøeny pravdìpodobnì ve starém Egyptì. Egypśané by však možná nevìøili, co dokázala s vejci udìlat zdejší lidová tvoøivost. A ještì víc by se podivovali nad køiklavými odstíny potravináøských barev a vejci zdobenými obtisky èi samolepkami. Celá staletí se zdobila a barvila jen vejce vaøená, s vyfouknutými se zaèalo pracovat teprve pøed 150 lety. Døíve bývala nejèastìji èervená, protože to je barva krve, která znamená život. Ozdobné ornamenty pak mìly mystické významy. Èlovìk, který takové vejce snìdl, vìøil, že mu umožní kontakt s moudrostí zemøelých pøedkù a dodá mu sílu. Po køesśanských šesti týdnech pùstu, kdy èlovìk nesmìl na maso a vejce ani pomyslet, byly cenným zdrojem energie. Tehdy ještì nikdo netušil, že za pár století se budeme celoroènì cpát vším, co nám pøijde pod ruku a pùst nasadíme jen tehdy, když neobleèeme nic ze svého šatníku. A že vejce budou pouze jedni z hlavních viníkù zvýšených hodnot cholesterolu. Beránek a spol. Kam se èlovìk na jarním venkovì podívá, tam se batolí nìco nového - odtud všechna ta kuøátka, kachòátka a housátka na velikonoèních pohlednicích. Obìtní beránek patøil už k židovským svátkùm pesach, køesśanství ho pøevzalo a rozvinulo. Proto dnes servírujeme beránka z piškotového tìsta, usazeného mezi èokoládovými vajíèky a ozdobeného poøádnou mašlí. Oproti nìmu je zajíèek TinyBOLT levné øešení webových stránek na vzestupu! Tak co, pane Bílý, už jste v pohodì? No ještì pøed ètyømi dny jsem byl úplnì v pr...i, ale co mám nové www stránky, tak super! I vy buïte v poho! Právì pro Vás je tu TinyBOLT od spoleènosti CHCIWWWSTRANKY. Web za 3 dny za pouhých 8.900,- Kè. Zaslechli jste již naši reklamu v rádiu? Pokud jste nemìli to štìstí, mùžete si ji stáhnout na našem webu A pak už jen jednoduchá otázka: A co Vy? Jste v poho? Tìšíme se na spolupráci a pøejeme Vám mnoho nových kontaktù díky našemu jednoduchému øešení webových stránek se jménem TinyBOLT. Jan Novotný výkonný øeditel CHCIWWWSTRANKY.CZ Krajský úøad zveøejnil poèty zájemcù o støední školy i uèební obory Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy Krajského úøadu Jihoèeského kraje zveøejnil tento týden na webových stránkách Jihoèeského kraje jihocesky.cz (Menu Krajský úøad /Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy/pøijímací øízení ve školním roce 2007/2008) nabídku studijních a uèebních míst a On-line na poèty pøihlášených pro 1. kolo Jak ze zveøejnìných údajù pøijímacího øízení pro školní rok vyplývá, pøevis uchazeèù (v cel2007/2008, a to v èlenìní pro denní kových poètech - školy... studium a studium pøi zamìstnání (jiné formy). pokraèování na str. 3 Cross helmy Rukavice od 590.Cross boty od Cross brýle od 790.Dresy od 890.Kalhoty od velikonoèním zelenáèem. Pøišel k nám pøed sto lety z Nìmecka, kde dìtem schovává vajíèka a jiné dáreèky na zahradì. Na velikonoèní stùl patøí i vyklíèené obilí a dozlatova upeèený, mandlemi posypaný mazanec z kynutého tìsta, který pøedstavuje slunce. Ovšem nejobávanìjším velikonoèním pøedmìtem je pomlázka z vrbového proutí. Pomocí ní se má síla probouzející pøírody pøenést na èlovìka. Záleží ovšem na koledníkovi, zda následkem vyšlehání nevzniknou spíš jelita na stehnech. Každopádnì, aś už se u vás doma usadí jakákoli velikonoèní výzdoba a tradice, rozhodnì vám pøejeme hlavnì krásné a zamilované jaro! text:

2 Strana 2 BYDLENÍ A ARCHITEKTURA Jaromír Kroèák: Bydlení s knihami Život bez knih je pro mne nemyslitelný. V malém panelovém bytì žijeme moje žena, já, dvì dìti a velký èerný pes se spoustou knih narovnaných podél stìn od podlahy po strop. Jsou zde knihy rùzných žánrù a zamìøení, vázané i brožované, s pestrými høbety a zároveò knihy ucelených edièních øad nièím graficky neupoutávající. Spoleènost dosti rozlièná, pøesto v naprosté harmonii a vždy ochotná zpøíjemnit volné chvíle, pouèit, doplnit bílá místa nevìdomosti a hlavnì polaskat pouhým dotykem, pohlazením knižní vazby, høbetu, stránek a potìšením oka. Bøezen je mìsícem knihy. V blízké budoucnosti nám na Letné vyroste supermoderní státní knihovna. Bøezen, za kamna vlezem a knihovnu snad dokonèí døív, než zapomeneme èíst. O tomto však dneska nechci psát. Bylo by to urèitì nosné téma, aś už bøeznové rozjímání nad knihou, nebo o knihovnì pana architekta Kaplického, která rozèeøila stojaté zahnívající vody èeské architektury. Dnes mám na mysli nìco jiného, co mi nedá spát a o èem se mi chce mluvit. Do své domácí knihovny doplòujeme se ženou knihy s rozmyslem, hlavnì ty, ke kterým je možné se vracet a které mají trvalou hodnotu. Není totiž tolik místa a abychom ty zastaralejší odnášeli do antikvariátu, na to nemáme srdce. Nìkdy si èlovìk koupí knihu známou, již dopøedu hojnì anoncovanou, jindy se nechám strhnout charakteristikou obsahu na záložce a nìkdy mì osloví obal knihy. Pøed nìkolika dny vyšla kniha, kterou si urèitì nekoupím. Vím to jistì, pøestože je to publikace obsáhlá, vydaná na kvalitním køídovém papíøe s velkou gramáží, velkoformátová a nabitá barevnými fotografiemi. Zároveò je o známé osobì, která je zatím médii èasto zmiòována a v knize je prezentována na tisíce zpùsobù, ze všech stran a v rùzných seskupeních s dalšími známými osobami. Urèitì si ji nekoupím, neboś bych ji nemìl kam dát. Knihovna by ji zøejmì unesla, i když váží 4 kilogramy, ale tìžko by se s ní srovnaly ostatní knihy. Urèitì by každou chvíli Do černého vypadla z regálu na zem a ostatní knihy by zaèaly protestovat, koho že jsem jim to pøinesl za souseda. Já osobnì si také nedovedu pøedstavit, že by tato kniha zaujala dùstojnou pozici vedle Karla Èapka, Boženy Nìmcové, Williama Shakespeara, Jacka Kerouaca, Milana Kundery, T.G.M., Bohumila Hrabala, Fjodora Michajlovièe Dostojevského a mnoha dalších. Ta kniha je jasným dùkazem, že fyzická velikost výtisku nemusí být v pøímé závislosti na velikosti díla. Kromì toho je tato publikace též svìdectvím, kam až mùže dojít sebestøednost politika, pýcha èlovìka stiženého náhlou slávou, který na první místo povýšil pøehnanou péèi o své ego, který se ohlíží pouze na pochybné prùzkumy osobních preferencí a nedbá o nic jiného, než o svùj prospìch a svou aureolu. Tou knihou se vrací stejnì jako svými veøejnými projevy do dob ještì nevyvanulých, kdy byl šlechtìn a uctíván kult osobnosti, kdy všichni ostatní s jiným názorem byli úhlavními nepøáteli strany, oportunisty a zaprodanci západních mocností. Ta kniha je dùkazem toho, že ještì dnes se najdou lidé, kteøí pod vzletnými hesly o demokratizaci strany a celé spoleènosti nakazují pod pohrùžkou tìžkých trestù a hrozbou vylouèení ze strany svým poslancùm, koho mají volit a koho ne, kdy zvednout ruku a pro co nehlasovat. A vždy jednohlasnì, jednomužnì! Jako tenkrát za tìch zlatých èasù. Knihu, která pøed nìkolika dny vyšla, bych pøejmenoval z názvu Minuty s Jiøím Paroubkem na Minuta za Jiøího Paroubka. On si to neuvìdomuje, ale je to myslím zaèátek jeho konce. Nevím v této dobì, jak bude probíhat a jak skonèí sjezd jeho strany konaný tento nadcházející víkend v Brnì. Pouze doufám, že se delegáti nerozhádají tak, že se budou mlátit po hlavì knihou, kterou na zaèátku sjezdu každý dostane jako dárek. Je to celkem tìžká kniha a jako nástroj odporu je to celkem nebezpeèná zbraò. Ing. arch. Jaromír Kroèák Pøíspìvky k diskuzi a dotazy mi zasílejte na adresu: Jaro je tady! Vneste jej i domù! Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku. Díky nezvykle teplé zimì už v nižších oblastech zaèínají kvést krokusy, fialky èi narcisy. Ale pøeci jen je jaro a každou chvíli prší, nebo dokonce snìží. Tak co si jaro nepøinést domù a vychutnávat jeho vùni v teple domova? Co takhle si bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv udìlat nìjaké kytice z jarních kvìtù? Nechali jsme se inspirovat! Narcis - nìžná krása Jeden z prvních poslù jara pochází z Alp a Pyrenenjí. Jméno dostal po mladíkovi z øecké báje Narcisovi, který se zamiloval do svého obrazu na vodní hladinì. Bohynì pomsty Nemesis jej za trest promìnila v kvìtinu. Právì sklonìná hlavièka kvìtu nacisu ho pøipomíná. Víte, že výtažek z nìkterých odrùd narcisu se používá k léèbì ztráty pamìti pøi Alzheimerovì chorobì? Narcis se stal symbolem Velikonoc a neodmyslitelnì patøí do jarních aranžmá. Nejèastìji se setkáváme se Tulipán - nekoneèná škála barev žlutými narcisy, ménì obvyklé ale stále èasté jsou bílé, ale existují i oranžové a lososovì rùžové odrùdy. Pokud se rozhodnete jej v kytici zkombinovat s jinými druhy kvìtin, je potøeba pøidat do vody speciální výživu, která zabrání unikáni škodlivé šśávy unikající z èerstvì seøíznutých stonkù. Tulipán - nekoneèná škála barev Rozkvétá krátce po narcisech S kreditními tarify mùžete flexibilnì èerpat minuty, SMS a MMS podle toho, jak se vám to hodí. I I I S novými tarify se vám svìt pøizpùsobí navíc jen u T-Mobile vám nabízíme nekoneèné pøevádìní kreditu nízké jednotné sazby do všech sítí: SMS 1 Kè, MMS 5 Kè, volání od 2,50 Kè/min. s výhodnou smlouvou na 2 roky se zvýhodnìním HIT získáte na pùl roku 50 % kreditu navíc Více informací: Znaèková prodejna T-Mobile, IGY Centrum, Pražská 1247/24, Èeské Budìjovice Nabídka bonusového kreditu platí do konce kvìtna Bonusový kredit platí jen v daném mìsíci po vyèerpání tarifního kreditu, nevyèerpaný tarifní kredit se pøevádí donekoneèna. Cena SMS vè. DPH je 1,19 Kè, MMS 5,95 Kè a volání od 2,98 Kè. Více na Hyacinty - královny vùní a èasto si na záhonech pøedávají štafetu. Tulipán sice pochází z Turecka, ale postupem èasu se z nìho stal symbol Holandska. Vybírat lze z tìch nejfantastiètìjších barev a odstínù od èistì bílé pøes rùžovou po rudou až k temnì fialovým témìø èerným odstínùm. Je velice oblíbenou kvìtinou do kvìtinových vazeb, když jej necháte chvíli bez vody jeho stonek se dá dobøe ohýbat. Když jej pøinesete z obchodu doporuèuje se seøíznout stonek nožem našikmo asi o dva centimetry. Musíte poèítat s tím, že ve váze ještì trochu povyrostou. V poslední dobì se prodávají i tulipány s cibulkou, které vám ve váze vydrží velice dlouho, protože mají zdroj výživy. Pokud si koupíte tulipán v kvìtináèi, mùžete po odkvìtu cibulku usušit a na podzim zasadit do záhonu. Hyacinty - královny vùní Kvìtina s nezamìnitelnou vùní tolik požívanou v parfémáøství hyacint pochází z tropické jižní Afriky. Na jednom stonku se nachází asi 20 kvìtù tvaru zvonku. Kvetou rùznì od bílé, pøes rùžovou až po fialkovou. Víte jak z cibulky poznáte barvu kvìtu? Z bílé cibulky vyroste bílý kvìt z naèervenalé èervený a tak dále. Pryskyøník Pryskyøník pochází v mokøin, odtud jeho latinský název Ranunculus (rana = žába). Jeho kvìt vypadá jako malá rùžièka, kvete v nejrùznìjších barvách žluté, bílé, èervené, lososové èi oranžové. Díky pružným stonkùm, se kterými se velmi dobøe pracuje ho mají obzvláštì rádi floristé do rùzných vazeb. Mimochodem, v symbolice se pryskyøníkem dává obdarovanému najevo, že je osobou mnoha pøedností! text:

3 Strana 3 JIŽNÍ ÈECHY Místo roztrhaných uèebnic má u nás každý student nový notebook PěIPRAVILI JSME PRO VÁS PARCELY V NEJHEZýÍ A JEDINÉ V OKOLÍ V Èeských Budìjovicích bude od záøí 2007 otevøena další ze škol projektu EDUCAnet, což je ojedinìlý støedoškolský program využití výpoèetní techniky pro moderní výuku. Každý ze studentù bude mít za zlomkovou cenu kvalitní multimediální notebook, který mu po maturitì zùstane. To je jeden z dlouhodobých prvkù naší strategie. Síś škol EDUCAnet v tomto smìru velmi úzce spolupracuje se spoleèností IBM. LOKALITċ ýeských BUDċJOVIC KODETKA II. ETAPA PRO SROVNÁNÍ + SRUBEC DOBRÁ VODA LITVÍNOVICE MLADÉ + BOREK DOKONýUJEME INŽENÝRSKÉ SÍTċ1) A ÚSPċŠNċ PRODÁVÁME2) TAK NEVÁHEJTE A PěIJEĆTċ SE PODÍVAT. DALŠÍ Soukromé støední školy sítì EDUCAnet pùsobí již v Praze a Pardubicích. Nové budou otevøeny v Brnì, Ostravì, Kladnì a také v Èeských Budìjovicích. Zde bude EDUCAnet Soukromé gymnázium Èeské Budìjovice, s.r.o. vyuèovat studenty ve dvou oborech: gymnázium všeobecné (kód oboru 79-41K/401) a informaèní technologie aplikace osobních poèítaèù (kód oboru 2647M/003). Kolega Mgr. Jakub Císaø, øeditel kladenského gymnázia, o INFORMACE 1) OBýANSKÁ VYBAVENOST 2) JEZDECTVÍ 3) LES 4) MHD 5) ŠKOLA 6) SPORTOVNÍ AREÁL 7) GOLF 8) RESTAURACE 9) VÍCEÚýELOVÉ HěIŠTċ 10)KOUPALIŠTċ 11) LYŽOVÁNÍ 12) BċŽECKÉ TRATċ 13) CYKLISTIKA 14) DROBNÝ CHOV HOSPODÁěSKÝCH ZVÍěAT 15)ŽELEZNICE 16)PRģMYSL 17) HLUK 18) LETIŠTċ 19) VYTÍŽENÁ KOMUNIKACE 20)ZÁPLAVOVÉ PÁSMO CHCIWWWSTRANKY.CZ *1) TERMÍN DOKONýENÍ , *2) 10 PRODANÝCH A 18 REZERVOVANÝCH PARCEL Na jihu Èech hrozí omezení sociálních služeb Jihoèeského kraje a jihoèeských poslancù a senátorù parlamentu ÈR jsem proto upozornil na problematiku financování sociálních služeb v Jihoèeském kraji, která nastala v souvislosti s nabytím úèinnosti zákona o sociálních službách, øekl námìstek jihoèeského hejtmana Vladimír Pavelka. Do dotaèního øízení Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR se pøihlásilo 130 subjektù z jihu Èech, kteøí poskytují 271 druhù sociálních služeb. Jejich požadavek èinil úhrnem témìø 777 milionù korun, avšak ministerstvo vyèlenilo na letošek k tomuto úèelu pro Jihoèeský kraj necelé 474 miliony Kè. Jedná se o peníze ze státního rozpoètu, o jejichž rozdìlení kraj, ani jeho úøad nerozhodují. Ministerstvo není dokonce vázáno ani doporuèením hodnotitelské komise, která napøíklad žádost na dotaci pro služby Borùvky podpoøila témìø v plné výši. Kraj tak stojí pøed složitým úkolem hledat finanèní prostøedky, které v systému sociálních služeb v regionu chybí, uvedl Vladimír Pavelka. Zároveò zdùraznil, že by se jednalo o nesystémové øešení, neboś nelze bez zmìny zákona o rozpoètovém urèení daní pøevádìt zodpovìdnost za sociální služby na kraje. Zítøejší Koncert pro Borùvku, který v Èeských Budìjovicích zorganizovali jihoèeští folkaøi, je bezesporu úctyhodná aktivita, která by mìla i širší veøejnost seznámit s komplikacemi, které vyvstaly pøi zajištìní dostupnosti a kvality sociálních služeb a jimž nyní Jihoèeský kraj èelí, dodal Vladimír Pavelka. text: 120 Kč Kč 80 Kč 5-20 Kč neuvìøitelnì urážejí. Oni si snad opravdu myslí, že jsme tak hloupí a zapomìtliví, že všechny jejich prùšvihy polkneme a budou zapomenuty. My jsme totiž všichni jejich klienty a je to stejné jako když jste opakovanì nespokojeni s nìjakým zbožím, tak proè byste si nadále ten šmejd kupovali. Pokraèování ze str. 1 s maturitní zkouškou støedních odborných uèilišś pøevyšuje nabídka poptávku. Nabídka míst v uèebních oborech je dvojnásobnì vyšší než je pøihlášených uchazeèù, øíká radní Marie Hrdinová, zodpovìdná za oblast školství, mládeže a tìlovýchovy. První kolo pøijímacího øízení se uskuteèní v pondìlí 23. dubna. Pro studium víceletého gymnázia (šestiletého a osmiletého) pøitom pro školní rok 2007/2008 nabízejí støední školy pøibližnì 600 míst na školách zøízených Jihoèeským krajem a 200 míst nabízejí školy ostatních zøizovatelù. Pro žáky vycházející z 9. tøíd ZŠ, z nižších Kč Kč Kč 1,50-3 Kč Hoši dìkujem! Krajský úøad zveøejnil poèty zájemcù zøizované Jihoèeským krajem) v denním studiu je pouze pro obory víceletých gymnázií a obory nástavbového studia. Lze øíci, že nabídka míst a poèet pøihlášených uchazeèù v oborech lyceí, maturitních oborech støedních odborných škol je vyrovnaná, ve studijních oborech Mgr. Jaroslava Dìdková jednatelka a øeditelka EDUCAnet Soukromé gymnázium Èeské Budìjovice s.r.o. Instantní www stránky Nìkteøí poskytovatelé sociální služeb na území Jihoèeského kraje nemají potøebné finance na svùj provoz a tak hrozí jejich omezení, popøípadì zánik. V posledních dnech se na rùzných fórech poukazuje na znaènì složitou situaci, v níž se ocitlo borovanské zaøízení Borùvka, které pro letošek neobdrželo dotaci od Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR na poskytované služby. Bohužel, v obdobné situace se nacházejí i další sociální zaøízení na jihu Èech, o jejichž potøebnosti kraj nepochybuje. Na pondìlním jednání Rady našich školách øíká: Nenabízíme uchazeèùm obvyklou anonymní vzdìlávací instituci, ale zaøízení malé, rodinné, které budujeme odspoda. To v praxi znamená, že naše škola je organizovaná pøesnì podle požadavkù a potøeb studentù a jejich rodièù. Neklademe dùraz na biflování a drezùru žákù, ale na pøátelské prostøedí, založené na uspokojování potøeb, které naši frekventanti mají. Co se týèe vyuèovacích pøedmìtù, chystáme se boøit zažité stereotypy ve vzdìlávání. Chceme klást dùraz na mezipøedmìtové vztahy a uplatòovat modulovou výuku tématicky zamìøenou. Tu je možné realizovat v projektech rùzného rozsahu. Samozøejmì budeme zajišśovat výuku odborníky, jazyky pøípadnì rodilými mluvèími, tak, aby studenti nejen úspìšnì maturovali, ale mohli získat i certifikáty rùzné úrovnì. Pøijímací zkoušky na EDUCAnet Soukromé gymnázium Èeské Budìjovice, s.r.o. budou probíhat formou testu studijních pøedpokladù (orientace v textu a úkoly z èeského jazyka, matematiky a poèítaèové gramotnosti). Bez pøijímacích zkoušek mohou být pøijati na gymnázium žáci s vyznamenáním (v pololetí 9. roèníku) a na obor informaèní technologie do prùmìrného prospìchu 1,50 (také v pololetí 9. roèníku). Stejná kritéria platí i pro druhé kolo pøijímacího øízení, které budeme urèitì vyhlašovat. Informace o síti EDUCAnet najdou zájemci na Navíc je možné školu navštívit a zjistit si informace pøímo na místì. Ve støedu probìhne totiž v budovì ZŠ Máj II, tedy na adrese Èeské Budìjovice, M. Chlajna 23, od 10 do 18 hodin další den otevøených dveøí. Studenti se sem pohodlnì dostanou MHD, linky 3, 7, 8 a 17. Je to po pøijímacích zkouškách pro ty, kteøí si nebudou jisti svým úspìchem v prvním kole a budou øešit, kam se pøihlásit v kole druhém. Pøípadné dotazy je možné také smìøovat na ovou adresu nebo na telefon Teï nìco pøíjemnìjšího. roèníkù ZŠ (napø. 7. a 8. tøíd) a ze speciálních škol je nabídka témìø deset tisíc míst. Z devátých tøíd pøitom vychází asi 6200 žákù, ze speciálních škol 300 a z nižších roèníkù se pøedpokládá poèet vycházejících okolo 350. text: Politikaøení nechme pro tentokrát stranou, i když by bylo rozhodnì o èem psát. Naši parlamentní herci odvádìjí skvìlé výstupy, které èasem stejnì nebudou nikoho zajímat. Stejnì vìtšinu z nich nezajímáme my obèané, ale jejich neukojené ego. Všechny ty jejich prùhledné intriky mì totiž Chci podìkovat všem Budìjovièákùm, kteøí navštívili otvíraèku nového autobusáku. Celou akci jsme produkovali s mou agenturou Heba agency a mìl jsem opravdu velkou radost z toho, kolik lidí pøišlo a jak skvìle se bavili. Díky. Jiøí Hebík

4 Strana 5 MOTORISMUS Testy Allianz: na náraznících automobilky šetøí I malá nehoda pøi nízké rychlosti mùže zpùsobit velké finanèní škody náklady na opravu vozu se pak mohou vyšplhat až na trojnásobek hodnoty vozù, které mají systém nárazníkù mnohem propracovanìjší. Úzká, pøíliš vysoko èi nízko umístìná pøíèná výztuha, a taktéž pøíliš silná èást mezi samotnou výztuhou a karoserií to vše zpùsobuje špatné pohlcování energie pøi nárazu. Výztuha totiž není schopna energii pojmout a tím pádem ji zaènou pohlcovat ostatní, mìkèí èásti vozu. Náraz likviduje svìtla, chladiè, blatníky i pøední kapotu. Pøíèná výztuha naopak zùstává témìø neporušena. Tyto závìry jsou vyvozeny z testù (provádìny už od roku 1990), které jsou provádìny srážkou vozidla s bariérou o hmotnosti 1000 kg pøi rychlosti 15 km/h. Výsledky sice øíkají, že bìhem posledních deseti let došlo k velkému posunu kupøedu i pøes vyšší hmotnosti vozidel, ovšem stále jsou mezi vozy velké rozdíly. V roce 2004 tedy došlo k modifikaci testù: hmotnost bariéry vzrostla na 1400 kg a je zkosena pod úhlem asi 10 %. Podle testujících více odpovídá reálným situacím v provozu a má vìtší vypovídací hodnotu. Tyto testovací podmínky, vyvinuté v testovacím centru pojišśovny Allianz AZT (Allianz Zentrum für Technik), budou již brzy platit jako mezinárodnì uznávané testy RCAR Low Speed Crash Test Standard. O problém neprakticky konstruovaných nárazníkù se pøirozenì zajímají pojišśovny; to ony musí po nehodì vyplácet vysoké èástky. Staèí totiž malá nepozornost a zdánlivì nevinná srážka konèí velkými škodami. Záleží ovšem na vozidle. Napøíklad pod zadním plastikovým nárazníkem Nissanu Micra se ukrývají malé kónicky formované hrbolky, které ani pøi malých nárazech nepohlcují energii a dochází k deformaci celé zadní èásti vozu. Podobnì dopadá i Suzuki Jimmy, které pod JDE O TO nárazníkem nemá žádnou pøíènou lištu, nýbrž odpružený nosník se špièatými konci. Na rozdíl od tìchto vozù se Opel Astra a Ford Focus v testu prokázali mnohem schopnìjšími nárazové zóny jsou kryty lépe a absorbují energii bez zbyteèného nièení ostatních èástí. Na otázku, proè výrobci nekonstruují nárazníky dùslednìji, je odpovìï jasná úspora prostøedkù pøi výrobì. To ovšem platí jen u menších vozù. Naopak u vìtších a tìžších vozù jsou priority opaèné. Od roku 2010 budou testy nárazníkù zahrnuty do komplexního hodnocení bezpeènosti a pojišśovny je budou brát pøi vyhodnocování nehod na zøetel. plánovaný okruh v blízkosti Disneylandu u Paøíže, kde se dá oèekávat mnohem vyšší zájem divákù než v zapadlém zemìdìlském kraji v okolí Magny-Cours. Zdá se, že Ecclestone šroubuje své finanèní požadavky tak vysoko, aby okruhu v Magny-Cours nedal šanci na pøežití. Hovoøí se také o návrhu støídat se v poøadatelství kalendáøe svìtového šampionátu F1, je neochota francouzského svazu FFSA pøistoupit na pøemrštìné požadavky Bernieho Ecclestonea. Oficiálnì ještì nebyl závod v Magny-Cours z návrhu vyškrtnut, urèité indicie se ale již objevují. Spekuluje se rovnìž o tom, že by se francouzská Grand Prix pouze pøesunula na novì text a foto: Hledáme obchodní zástupce Formule 1: Velká cena Francie v ohrožení Snaha škrtat zavedené evropské velké ceny, aby se vytvoøil prostor pro nové žadatele o poøadatelství zejména z mimoevropských státù, pokraèuje. Podle francouzského L Équipe se stahují mraky nad GP Francie, která by se mìla letos konat naposledy. Dùvodem obav, proè má GP Francie v roce 2008 zmizet z BÝT VIDĚT mezi Francouzi a Anglièany. Nìco takového ovšem ve Velké Británii kategoricky odmítají a v èele s Damonem Hillem vyrazili za záchranou tradièního okruhu Silverstone. Jenže ani na ostrovech nepøehazují peníze vidlemi. text: pro zprostředkování krátkodobých hotovostních půjček pro tyto oblasti: České Budějovice, Bechyně, Milevsko, Mirotice, Mirovice, Vodňany, Lišov, Zliv, Horní Planá, Kaplice, Nové Hrady, Trhové Sviny, Volary, Blatná, Prachatice, Strakonice, Volyně, Netolice Tel y a d r a n j e r o t D ěa v o n Spojte příjemné s užitečným Otevírací doba NC Čtyři Dvory Obchody: po-pá: 9,00-19,00, so-ne: 14,00-19,00 Restaurace: po - ne: 10,00-24,00

5 Strana 4 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL U plotny s Danem Kopálem: Brambory Koneènì tu máme jaro, ptáèci zpívají, pøíroda kvete, dny se nám prodlužují, prostì všude kolem nás je to zas takové nové, svìží. Èas ideální pro zmìnu je možná i ve vaší kuchyni. Když jsem pøemýšlel co vám tentokráte nabídnu, napadlo mne nìkolik netradièních úprav velmi oblíbených brambor. Øíká se, že nejvìtší užitek z objevení Ameriky jsou právì brambory, které byly pøivezeny z øíše Inkù. Nìco na tom urèitì je, protože brambory zastavily pravidelné hladomory, které zužovaly Evropu. K nám se dostaly až za vlády Marie Terezie z Pruska, tedy z Braniborska. Proto se jim øíkalo branibory. Èasem se název zkomolil na dnešní brambory. Pojïme od historie k souèasnosti. Brambory jsou v našich kuchyních nejoblíbenìjší pøílohou a to se asi jen tak nezmìní. Dnes si mùžete pøipravit netradièní žebrácký salát, který jsem ochutnal v restauraci Blata a velmi mi chutnal. Je to opravdu delikatesa a tak si k salátu pøipravíme vynikajícího pstruha, aś je náš labužnický zážitek dokonalý. Blatecký pstruh s èesnekovým pohlazením 4 porce 4 pstruhy Plátky másla pak upeèeného Sùl, pepø, ocet, olivový olej Hladká mouka, sùl, rybí koøení, Máslo na opeèení pstruha dochutíme. 1. Nejlépe den uvaøené oloupané Èesnekové máslo: máslo, sùl, pepø, svazek èerstvých Podáváme s Žebráckým brambory nakrájíme na plátky, salátem. pøidáme cibuli na kostièky, bylinek, èesnek, citrónová šśáva èervenou kapii krájenou na 1. Pstroužky opláchneme, osušíme Žebrácký salát kostièky, anglickou slaninu, a obalíme ve smìsi hladké mouky, sùl pepø a zalijeme nálevem z soli a rybího koøení 4 porce olivového oleje a octa 2. Peèeme na másle s kapkou oleje 600g brambory 2. Vše promícháme a necháme (olej pøidáváme aby se nám máslo 1 vìtší cibule odležet nepøepalovalo) Svazek jarní cibulky 3. Máslo prošleháme se všemi 2 kapie Pøi podávání zdobíme èerstvì ingrediencemi a zabalíme do folie, Èerstvá petrželka sekanou jarní cibulkou a necháme zatuhnout v lednièce. 250g anglické slaniny petrželkou Potøebujeme hubnout Vitality Club rubrika vìnovaná hubnutí, životnímu stylu a zdraví. Rubriku vede Šárka Kopálová, behaviorální terapeut a poradkynì v oblasti zdravé výživy a diet. V èasopisech se objevuje mnoho èlánkù o rùzných druzích lymfatických masáží. Opravdu budu hubená jen díky nìjakým strojùm? Nemusím cvièit a mùžu jíst všechno? Potøebuji perfektní postavu, zvládne to lymfatická masáž? V poslední dobì chodí hodnì dotazù na toto téma. Snad vám následující èlánek na nìkteré z nich odpoví. Abych byla objektivní, opravdu jsem se setkala s tím, že dvì mé klientky chodily pouze 1x týdnì na Rolletic a nedìlaly vùbec nic okolo. Obì byly ve støední obezitì a jídlu holdovaly bez jakékoliv zmìny. Jejich váhový úbytek èinil kolem kilogramu týdnì. Z devatenáctiset pravidelných klientù pouze dva. Proto si dovoluji tuto epizodu zaøadit do kategorie zázrakù a naopak si stojím za názorem, že žádný stroj sám od sebe za vás hubnout nebude. Ovšem jednu zvláštnost jsem za ty roky praxe vypozorovala. Mùžete klidnì jíst všechno, chodit jednou v týdnu a opravdu nic nedìlat. Pøesto budete mít i ty kosmetické úèinky menších šatù (i když ne tak veliké, jako lidé co dìlají nìco s jídlem) a zmizí vám celulitida. Nebudete tloustnout, ale pozor, ani hubnout! Je pravda, že si tímto zpùsobem mùžete váhu držet i nìkolik let stejnou, pøestože by pøi tom jídelníèku mìla jít bìhem tìch let logicky nahoru. Ale i tak velká èást takových lidí o malinko zhubne, ale jen tak o dvì až ètyøi kila. A víte proè? Tím, jak docházejí pravidelnì a stýkají se s ostatními klienty, pochytí rùzné nápady a fígle. Staèí opravdu málo a pár kilo je pryè. Nìco jiného je, když s klienty vedu osobní terapie o jídle. Ve spojení s Rolleticem mají až neskuteèné váhové úbytky cca kg a opravdu o mnoho lepší výsledky než lidé, kteøí ze zdrav. dùvodù na Rolletic nesmí a chodí pouze kvùli poradenství v jídle. Ale! To všechno jsou lidé, co nìco udìlat chtìli, pracují i na zmìnì životního stylu a stravovacích návykù a tøeba už pátý rok. To není za tøi mìsíce! Takoví lidé ocení (hlavì ženy), že jim nezùstane viset povadlá kùže kolem tìla. Lymfatická masáž za nì nehubne, jen jim svými úèinky na té cestì výraznì pomáhá. Lidé totiž omylem zamìòují kosmetické úèinky strojù za hubnutí a to je bohužel velmi nepøesné a zavádìjící. Na lymfatických masážích vám bude pokaždé mizet úspìšnì celulitida bez ohledu na to, jaký pøístroj z nabídky trhu využijete. Nebudu tady popisovat princip tìchto masáží, ale svým úèinkem umí až o nìkolik centimetrù zmenšit objem. To není váhový úbytek, pouze mùžete mít až o dvì velikosti menší šaty a musíte poèítat s tím, že vám to pomohl udìlat stroj. Nìkteré metody masáží jsou i bolestivé, nepøíjemné a po nìkterých zùstávají modøiny. Pro krásu se musí samozøejmì nìco vydržet a proto doporuèuji informovat se pøedem, abyste pøedešli pøípadnému rozèarování. Vždy je nutné absolvovat alespoò deset hodin, jinak nemá smysl se do toho pouštìt. Ale málo komu to staèí, protože záleží nejen na postavì, vìku, ale i na zdrav. stavu a vìtšinou je to bìh na delší a pravidelnou traś. Nìkomu se nechce cvièit, proto chodí jednou týdnì na lymfatickou masáž tak, jako jiný do fitnesu. Jakmile pøestanete, Hledáme obchodní zástupce pro oblast Jižních Čech Nabízíme velice zajímavé finanční ohodnocení, práci v příjemném kolektivu a možnost profesního růstu. Kontaktujte nás na tel. čísle , poèítejte s tím, že se pøibližnì po tøech mìsících zaène tìlo vracet do pùvodní podoby. Protože je to vìtšinou záležitost na delší dobu, doporuèuji všem zjistit si celkovou nabídku ve vašem mìstì, cenu i kvalitu služeb a co všechno za doplòkové a nadstandardní služby dostanete v té hodinì zdarma. Napø. jen tady v È. Budìjovicích je nìco kolem patnácti míst, kde poskytují tyhle služby a liší se pochopitelnì nejen nabídkou, cenami ale i kvalitou. Každému vyhovuje nìco jiného. Nejlepší pochopitelnì je, když si mùžete svoje požadavky a nároky porovnat s nìkým, kdo byl klientem takového studia. Když to shrnu. Pøi pravidelném chození na lymfatické masáže budete mít své kosmetické úèinky. Každý jiné a za rùznou dobu. U nás na své postavì pracuje také dost mužù. Mají lepší výsledky než ženy, protože jsou disciplinovanìjší a nesmlouvají. Mnozí chodí spoleènì s manželkou. Zapomeòte na reklamní èlánky v èasopisech, protože není možné ženì, co sedí na dvou židlích masáží vymodelovat zadeèek snù. Snad plastická chirurgie. Vše je velmi individuální a je nutné vìdìt, že byli i lidé, kteøí žádné výsledky nemìli. Když si necháte poradit i s jídlem, pùjde vám úspìšnì dolù i váha. U zdravých lidí v prùmìru kolem pìti kilo za dvanáct týdnù. Ale to už musíte poøádnì investovat své vlastní já. A hlavnì chtít se nauèit jíst a ne se omezovat a držet nesmyslné diety. Lymfatické masáže mají také svá zdravotní rizika a není pravda, že je mùže absolvovat každý. Jsou lidé, kteøí nemohou míchat rùzné pøístroje v jedné hodinì dohromady. Správnì byste vždy mìli absolvovat vstupní pohovor, kde s vámi tohle všechno proberou a napø. u nás je praxe taková, že mnohdy musí mít klient souhlas svého ošetøujícího lékaøe a vzájemnì spolupracujeme. Šárka Kopálová nka Novi Daniel Kopál production Kompletní servis pro poøádání spoleèenských plesù - osvìtlení, ozvuèení, moderování, program, catering mob.: druhá největší pojišťovna na českém pojistném trhu Zázemí stabilní, kapitálově silné finanční společnosti Hlavní pracovní poměr Jistotu motivujícího finančního ohodnocení Základní plat + provize Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj Metodickou podporu Nadstandardní sociální výhody Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště Možnost vytvoření vlastní skupiny SŠ/VŠ (minimálně výuční list) Příjemné vystupování a komunikativní schopnosti Pracovní nadšení a schopnost prosadit se Řidičský průkaz skupiny B Vydavatel: FREETIME EUROPE s.r.o. Na Sadech 2036/ České Budějovice Náklad: ks Ev. číslo: MK ČR E IČ: tel.: Inzerce: Distribuci zajišťuje: Infoexpres s.r.o.

6 Šťastný týden se sportovním oblečením Mercury Centrum - Nádražní České Budějovice FASHION & FUNCTION GILD je jedinečný koncept prodejen s hlavním mottem Fashion & Function. Nabídka v prodejnách GILD je opravdu široká a zahrnuje velký výběr nejen módního, ale zároveň účelového zboží. Moderní střihy a praktické, propracované detaily zajišťují funkčnost výrobků, a to samozřejmě s ohledem na trendové barevné kombinace. Záměrem celého konceptu je vhodně a inspirativně prezentovat módní sportovní i outdoorové zboží a vybavení s možností jedinečného výběru z tak atraktivních značek jako jsou například Columbia, Loap, Fundandgo a CAT pod jednou střechou. Nabídka kvalitního oblečení a vybavení nejen pro volný čas, ale i pro outdoorové a extrémní využití zcela jistě uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Kromě širokého spektra pánského a dámského značkového oblečení, obuvi a batohů různých velikostí a litráží najdete v sortimentu i funkční prádlo, doplňky - peněženky, šátky a sluneční brýle zn. Polaroid - a přípravky na ošetření materiálů zn. Collonil. GERDA Dámská soft shell bunda ORD CYBERPACK Sportovní batoh Kč Kč CAMP WRIGHT Pánská košile FLOWER Dámský batoh MADOX Pánská bunda 799 Kč 300 Kč Kč Dále je možné v prodejně GILD zakoupit zboží následujících značek: Nyní soutěž VELIKONOCE NA HORÁCH více informací získáte na prodejně SLEVOVÝ KUPON -10% Platí pouze na novou kolekci Tradièní èeská firma vyrábìjící sportovní vybavení do pøírody i do mìsta. Kolekce Humi Outdoor zahrnuje nároèné expedièní vybavení s membránou SympaTex, softshellové bundy, lehké pertexové vìtrovky, høejivé fleecové mikiny z Polartecu, zimní péøové nebo dutovláknové bundy, letní cestovatelské kalhoty a ponožky pro celý rok. Prodejna v Èeských Budìjovicích: Nádražní 1759 DOC Mercury Centrum et s ý n ì n d o h ý Zv AKCE lehký pertexový set proti vìtru bunda + kalhoty Kè Kè kalhoty AIR bunda STORM

7 Strana 7 O Mercury Centru s øeditelem centra Mgr. Františkem Mlèákem Zeptali jsme se managera centra Mercury Èeské Budìjovice pana Františka Mlèáka na otevøení autobusového nádraží v objektu Mercury Centra. K otevøení autobusového nádraží pro cestující došlo dne 1.dubna Tímto dnem zaèal dopravce, tj. spoleènost ÈSAD Jihotrans a.s. odbavovat cestující z nových prostor situovaných na støeše Mercury Centra. Jako první ranní spoj pøijel na nové nádraží v 5.45 autobus z Borovan. Bezpeèný pøíjezd a odjezd autobusù umožòuje krytá rampa z Dvoøákovy ulice, která je obousmìrná. Umístìní autobusového nádraží na støeše obchodního centra tak umocní úèelnost a propojenost jednotlivých funkcí tohoto unikátního projektu do podoby multifunkèního zaøízení. Objekt je øešen tak, že promyšlenì integruje areál autobusového nádraží, dvì nadzemní podlaží urèená pro obchodní plochy a služby s podzemními parkovacími místy pro osobní automobily návštìvníkù centra. Nyní jsou vytvoøeny všechny pøedpoklady pro integraci dopravy, a to autobusové, automobilové a vlakové. Co tento moment pøinesl cestujícím a centru? Samozøejmì, že tento moment se promítl i ve zvýšené návštìvnosti centra. Pro cestující tento fakt znamená výraznì vyšší komfort a úroveò cestování. Vždy toto nádraží má evropské parametry a patøí k nejmodernìjším u nás, ale i v Evropì.Cestující zde najdou informaèní systém o odjezdech a pøíjezdech, èekárnu, úschovnu zavazadel, sociální vybavení, restauraci a mají možnost využít pøípadné èekání k nákupu ve vlastním centru. V pøízemí je umístìna informaèní kanceláø, kde je i pøedprodej jízdenek a místenek. Tento prostor je využíván kromì ÈSAD Jihotrans i Dopravním podnikem mìsta ÈB, který zde poskytuje služby cestujícím MHD. Jsem pøesvìdèen a první dny provozu tomu nasvìdèují, že autobusové nádraží ÈSAD Jihotrans bude fungovat ke spokojenosti všech cestujících. % Sleva tolik procent, kolik je Vám let! První jarní den v Mercury centru Dne pøivítalo Mercury Centrum jaro módní pøehlídkou v produkci známého módního návrháøe Josefa Klíra. Cílem této módní pøehlídky bylo pøedstavit široké veøejnosti jarní kolekce firem, které najdete v našem obchodním centru. Úvod módní pøehlídky patøil firmì OP Prostìjov. Kromì jarních kolekcí OP Prostìjov a firmy Takko se pøedstavila jarní kolekce dalšího nájemce Cropp Town. Tato kolekce oslovila z pøítomných návštìvníkù zejména mladé lidi zamìøené na skateové obleèení. Další výstup patøil firmì Papion, která nezklamala své pøíznivce svou jarní kolekcí, kde upøednostòovala kožené bundy a nové kolekce džínù. Na závìr úspìšného podveèera v Mercury Centru byla pøedstavena kolekce C&A. Celý podveèer doprovodila taneèní skupina dance2xs. Pøestávku zpøíjemnil návštìvníkùm rozhovor s producentem akce Josefem Klírem, který nastínil své plány na letošní rok a zároveò pøislíbil další spolupráci s naším obchodním centrem. Mercury centrum oèima architekta Zadání Projekt autobusového nádraží s obchodním centrem pøišel do Atelieru 8000 již ve znaèném stupni rozpracovanosti. Díky velkorysosti investora, který si pøál dobrý projekt a pøitom již byl limitován termíny, se v krátkém èase rychle zopakoval proces zadání studie provádìcí projekt výbìrové øízení na dodavatele, který šel hned do realizace. Základním pøínosem stavby je vznik silné ekonomické jednotky, která má obrovský význam minimálnì ve dvou aspektech: 1. Jako dopravní stavba zahajuje proces øešení problému dopravy mìsta z dlouhodobého hlediska. Spolu se sousedstvím vlakového nádraží se zapoèala pøemìna tohoto dopravního uzlu, po propojení podchodu s nádražní halou, rekonstrukcí objektu vlakového nádraží a pøípadnì vybudování logistického centra zde spolu s integrovanou autobusovou dopravou vzniká prostor pro propojení všech dùležitých mìstských dopravních cest. 2. Stavba tohoto druhu pøispívá k rozvoji mìsta z hlediska ekonomického potenciálu, zamìstnanosti s reálnými ambicemi konkurovat vìtším mìstùm. Idea Z hlediska širších vztahù šlo o scelení porušené urbanistické struktury místa. Architektonická idea spoèívá v myšlence jemných støešních nástaveb a vylehèených prvkù pøístøeškù na stabilní základnì. Dùm naplòuje program náležející tomuto místu po nìkolik posledních desetiletí, jímž je autobusové nádraží. Jedineèností pro- jektu je synergie pìšího provozu i provozu osobních automobilù, integrované autobusové dopravy, vlakového nádraží rychlostního koridoru a potenciálního terminálu letecké dopravy kraje. Velmi obtížnì dnes tuto situaci øeší velká evropská mìsta, která mají dopravní infrastrukturu roztøíštìnou. V budoucnu kromì napojení na místní mìstský okruh lze oèekávat napojení na hlavní èeskobudìjovický dálnièní obchvat. Urbanismus Stavební pozemek se nachází v lokalitì, jejíž formování spadá do 2. poloviny 20. století a souvisí s výstavbou železnièního nádraží. Urbanismus zde má blokový charakter, parcely byly zastavovány postupnì a jsou odrazem jednotlivých stylù od konce 19. století do souèasnosti. Navazující prùmyslová zóna nemá již tak jasnou urbanistickou koncepci. Projekt vznikl na místì bývalého autobusového nádraží mezi ulicemi Nádražní, Žižkova, Dvoøákova a Kasárenská. Základní hmota objektu vyplòuje celý blok s dodržením pùvodní regulace území (120 x 120 m). Z prostorového hlediska není výraznì dominující v porovnání s hlavní budovou vlakového nádraží (ulièní fronta cca 120 m) a sousedními kasárnami (cca 150 m). Nejdelším objektem vnitøního mìsta je zimní stadion (cca 160 m). Objekt Prioru zaujímá plochu cca 80 x 80 m, historické námìstí Pøemysla Otakara 130 x 130 m. funkèních èástí podzemní parking, komerèní plochy a autobusové nádraží. Celý soubor je navržen jako komplex provoznì funkèních objektù propojených spoleènými komunikacemi s výtahy, travelátory a eskalátory. Jednotlivá podlaží objektù mají následující provoznì nosná zamìøení: - 2.PP - parking, technologie - 1.PP - parking, technologie, návaznost na podchod k vlakovému nádraží - 1.NP - prodejní plochy, hypermarket, zásobování - 2.NP - prodejní plochy, obèerstvení, zázemí a správa objektu - 3.NP - autobusové nádraží, obèerstvení - 4.NP - autobusové nádraží, technologie Hlavní vstupy v parteru jsou orientovány na obì zaoblená nároží navazující na hlavní pìší mìstské tahy. Objekt vytváøí komerèní plochy vysokého standardu, reagující na svìtové trendy pøi zachování maximální efektivity stavby. Komerèní plochy jsou plnì flexibilní s pøedurèením jednotek pro obèerstvení a restauraci. Koncept umožòuje vzájemnou alternativní zamìnitelnost obchodních jednotek v èase. Stavba je vybavena nejmodernìjším technickým vybavením rozvody tepla a plynu, vzduchotechnika, chlazení, samoèinné stabilní hasící zaøízení, telefonní a datové rozvody, místní rozhlas, digitální èas. Pøíjezd a odjezd autobusù na autobusové nádraží ve 3. NP je veden z Dvoøákovy ulice speciální Provozní øešení Provozní koncept je øešením tøí železobetonovou rampou šíøky 7 m + 2 x 0,5 m, která je lemována oboustranným obrubníkem. Rampa bude v celé délce vytápìná. Nástupištì na støeše se šikmým øazením jsou umístìna tak, aby cestující nemìl možnost vcházet do odjezdového stání, v kombinaci s lineárními ostrùvky pro výstup cestujících. Všechny zastávky na vrcholu budovy jsou opatøeny pøístøešky, aby ochránily cestující pøed deštìm a pøímým sluncem. Zásobování areálu je navrženo z jednosmìrné Kasárenské ulice pod vyšší èástí rampy. Fasáda Fasádní pláš hlavní hmoty objektu je hliníkový provìtrávaný skládaný se skrytým fixaèním rastrem kotveným k nosným obvodovým železobetonovým stìnám objektu, umožòující teplotní dilataci. Ve všech podlažích tvoøí fasádu horizontální panely s hladkým povrchem bez krycích spárových lišt. Okna a dveøe jsou poziènì mírnì zapuštìny za líc pláštì. Barevnost je zvolena ve škále tøí šedých odstínù: tmavì šedá, støední šedá a svìtle šedá smìrem zdola nahoru, nejvyšší horizontální øada panelù je perforovaná. Nìkteré pozice fasádního pláštì jsou prosklené: vstupní nároží a ustupující èást v pøízemí, delší stìna terminálu autobusového nádraží ve 3.NP - tudy proniká denní svìtlo do hlavní dvorany propojující prostor pasáží po celé výšce objektu. Železobetonová konstrukce stavby je v nìkterých místech obnažená. Kromì hlavního kompozièního prvku nájezdové rampy pro autobusy je to Spoleènost Holandské kvìtiny již devátým rokem provozuje pìt maloobchodních prodejen na území Prahy, napøíklad v obchodních centrech Palác Flóra, Metropole Zlièín, Centrum Chodov a mimo Prahu pak v Tescu Kolín a nejnovìji právì zde - v Mercury Centru Èeské Budìjovice. Do všech našich provozoven tøikrát týdnì dovážíme èerstvé kvìtiny pøímo z hlavní holandské burzy. Naším hlavním cílem je, aby zákazník po nákupu u nás zjistil, že koupil kvalitní zboží a rád se k nám vracel. V letošním a pøíštím roce budeme dále rozšiøovat naši obchodní sí otevøením nových obhodních jednotek v Plzni, Mladé Boleslavi, Liberci, Pardubicích a v Praze. Kromì již zmínìného pøímého prodeje naši zamìstnanci zajiš ují i kvìtinový servis vèetnì kvìtinových aranžmá v pražských hotelech Hilton, Esplanade, Ambassador, Èechie Karlín, Hotel Salvátor atd. Naše firma klade velký dùraz na kvalitu práce zamìstnancù a prodávaného zboží. Domníváme se, že je to jeden z hlavních pilíøù spokojenosti našich zákazníkù a právì tato spokojenost je zásadní podmínkou prosperity našich obchodù a tím pádem i základním pøedpokladem rozšiøování naší obchodní sítì do dalších míst v Èeské republice. Tìšíme se na každou Vaši návštìvu. ještì fasáda hlavního únikového schodištì do Žižkovy ulice a atikové panely v korunì objektu po celém jejím obvodu. Na tyto èásti stavby jsou navrženy barevné nátìry (èervená, modrá, žlutá, bílá). Prstenec ocelové únikové lávky po tøech stranách objektu je využitý pro instalaci velkoplošných reklamních panelù hlavních nájemcù. Membránové zastøešení Zastøešení nástupiš na støeše objektu je v principu øešeno dvìma zpùsoby: markýzy na severní a jižní stranì odbavovací budovy autobusového nádraží a výstupní ostrùvky na jižní polovinì støechy. Markýzy jsou tvoøeny ocelovými konzolami z trubkových profilù kotvenými k obvodové kon- strukci objektu. Na tyto konzoly je upevnìna membrána, která tvoøí lomenici na pøední hranì. Pøední a zadní strana plachty je dopínaná nerezovými lany s rektifikací. Zastøešení markýz má celkem 38 polí na každé z podélných stran budovy. Ostrùvky tvoøí samonosná ocelová konstrukce. Na sloupy jsou upevnìny dvojice ráhen ve støídavém sklonu, které tak tvoøí dvì øady spojených lomenic. Jednotlivá pole membrán mají obdélníkový pùdorys a tvar hyperbolického paraboloidu. Rozsahem jde o nejvìtší realizaci tohoto druhu zastøešení v Èeské republice. Atelier 8000

8 Strana 8 Horoskop - duben 2007 Vypracovala Naïa Šmídová, telefon , Mobilní Tato astrologická pøedpovìï se týká všech znamení zvìrokruhu. SLUNCE je až do ve znamení Berana. Vládcem tohoto znamení je sám bojovný Mars, a tak se nedivte, pokud v období tranzitu Slunce tímto znamením okolo sebe pocítíte více hnìvu a ohnivých hlav, než je tomu v jiných mìsících. O Slunci v Beranu se píše rád prorážím zeï, nejradši èelem a hned. Jsem výbuch, jsem stále aktivní sopka. Pozorujte se v tomto období ale i lidi okolo sebe..možná zjistíte, že jindy naprosto klidný a vyrovnaný kolega v práci bude v tomto období sice malý, ale pochodující Soptík! Ve støedu ve 13:17hod vstoupí Slunce do znamení Býka a zajímavé je to, že Býk je starým symbolem plodnosti nebo-li Zlaté Tele. Zaèneme si vážit klidu, jistot, ale èasto se mnozí budeme vracet do minulosti. Naše pozornost bude ponejvíce soustøedìna na materiální jistoty, na to, co nám chybí a na to co skuteènì máme. Je to tedy vhodný èas pro malou životní inventuru. V duchu se tedy zamyslete nad tím, co opravdu potøebujete a naopak co by bylo dobré ze života vytìsnit. Berte to jako šanci odložit zbyteènosti, se kterými se vláèíte životem a zabírají jenom místo... Merkur v Rybách z poèátku mìsíce nás stále bude plnit dojmy a citlivostí, což nás mùže velmi snadno zmást neb nám bude chybìt zdravá špetka racionálního uvažování. Ve støedu krátce po pùlnoci vstoupí do následného znamení Berana a tak se pøipravme na to, že slova nám zaènou odsejpat neb to dává schopnost øíct každému všechno na rovinu. V pátek dopoledne vstoupí do znamení Býka a to nás mírnì posadí zpìt na zem, zaèneme se vyjadøovat konkrétnì, jasnì bez pøikrašlování, ale pravdou je i to, že si budeme obèas pøipadat jako šneci, neb øeè i myšlení se nám zpomalí. Mars vstoupí 6.4. tedy v pátek v dopoledních hodinách do znamení Ryb a to je signál pro nás všechny chodit napøíklad na schùzky èi jednání s pøedstihem, neb to bude vždy trvat trošku déle než se rozhýbeme. Pravdou je i to, že se zaèneme potkávat s rùzným zastíráním a uhybnými manévry. Zejména ti citlivìjší z nás dokonce budou mít snahu pøehazovat zodpovìdnost na druhé, mnozí velice rádi nechají jiné rozhodnout za sebe. Ale pravdou je to, že vzájemnou recepci planet Urana v Rybách, který vládne znamení Vodnáøe a Neptuna ve Vodnáøi, který vládne znamení Ryb, posílí právì tranzit planety Mars...Navíc je stále planeta Neptun v opizici na Saturna ve Lvu. Mars do uvedených konstelací vnese neklid, nervozitu, obèasnou výbušnost. Znamená to také, že budeme energii vkládat do snahy o prosazení vlastních názorù, až nezdravì agresivním zpùsobem. Na vinì mùže být i velká pøestavivost, sklony ke snìní, uník od reality do iluzorního svìta... Upozornìním, že bychom mìli plnit to, co slíbíme, je Jupiter ve Støelci v kvadratuøe na Uran v Rybách... Obezøetnost bude na místì zejména v oblasti financí a majetku. To podpoøí v poslední dekádì mìsíce dubna Mars v kvadratuøe na Jupitera. Tato konstelace mùže nejenže vyvolávat hádky, ale i neèestnost, podvody. Ale vìøte, že bude pøáno zejména právì ke konci mìsíce vztahùm... Planeta lásky Venuše se dostane do pøíznivého postavení vùèi planetì Saturn, což je pøíznivý vítr pro dlouhodobé vztahy, ale také dlouhodobé projekty, plány. Tato konstelace nás zaène vábit k hezkým vìcem, za zábavou, a nasmìruje nás i k odpoèinku...a to je dobøe, protože na dveøe již bude śukat mìsíc lásky kvìten, a tak naèerpejte energii, aś si máj pìknì a v plné síle užijete! Takže jako vždy - konec dobrý - všechno dobré... Dubnové dny v pohodì a klidu pøeje všem Naïa Šmídová billboardy Marty s Club DK Slavia, České Budějovice všude, kde to jde Informace a objednávky dubna EMINENCE (BRA.) June (CZ) Betterway (CZ) Com-posed (CZ) 13. dubna TOTÁLNÍ NASAZENÍ, IDIOT PRIN- CIP, TAJEMNÝ MILOŠ, Holandane 37 STABWOUNDZ, Cesi 5SYM- BOLS 14. dubna BROWN SUGAR (underground house music) DJs: KEL (quadrant s.s. UK) MAYLOW (low fat rec., quadrant s.s. UK), MILD H 19. dubna ROZHLASOVÝ SWINGOVÝ ORCHESTR VÁCLAVA HLAVÁÈE 21. dubna STO ZVÍØAT Vstup v pøedprodeji: Kè 150,- na 1 koncert Kè 25.0 na oba. 22. dubna STO ZVÍØAT Vstup v pøedprodeji: Kè 150,- na 1 koncert Kè 250,- na oba. 27. dubna BOULE 28. dubna X-MIX Severní vítr je krutý TOUR DJ Shorty, MIKE E, Daho vs. Ginger, Bady Bass vs. Legend Bee, Salath 30. dubna NOISE BOUTIQUE, JERUSALEM 1. kvìtna PAØBA V MARTYSU Defekaèní Reflex, Sichrhajs, Píchlá Duše, No Crapes 2. kvìtna MAJÁLES V MÁRTYSU h.usa, The Pooh, Singhaia, Jog of Joy 3. kvìtna MAJÁLES V MÁRTYSU PROHRÁLA V KARTÁCH, Rybièky 48, Votchi, DRAIN 4. kvìtna MAJÁLES V MARTYSU WHO KILLED MARYLIN - CK, DYMYTRY /psy -core/ Praha, GYNAT RESIA /death core/ Zliv, Budweis DAATH /doom-death/ Budweis 5. kvìtna BLAMAGE Køest nového CD 7. kvìtna HIP HOP Nejpopulárnìjší hip hopové pecky v podání DJ Vojty 10. kvìtna PRECEDENS a BÁRA BASIKOVÁ + host Lili Marlene 11. kvìtna BUBLESOUNDZ Europoslanec Jaroslav Zvìøina: Týden v Evropském parlamentu Výborový týden byl v Bruselu velmi ovlivnìn celkovou nervozitou pøed vyhlášením Berlínské deklarace k 50. výroèí podpisu Øímských smluv 25.bøezna v roce Toto datum patøí k významným dnùm Evropské unie. Øímské smlouvy zmìnily do té doby platné smlouvy o Evropských Spoleèenstvích na EHS, tedy Evropské hospodáøské spoleèenství, které zaèalo postupnì smìøovat k jednotnému evropskému tržnímu prostoru. Ta cesta není dosud dokonèena, protože Evropská unie stále má ve vztahu k liberálnímu tržnímu prostøedí obrovské rezervy. Pøipomeòme si jen stále platná omezení volného pohybu lidí a volného trhu ve vztahu k novìjším èlenským zemím. Také Spoleèná zemìdìlská politika je stále ještì nejen vydatným žroutem unijních rozpoètových prostøedkù, ale také zdrojem regulací a tržních omezení. O nedokonalé smìrnici o volném pohybu služeb v EU ani nemluvì. Jisté je, že Deklarace bude vyhlášena, že oslaví zmínìné výroèí. Spory se vedou kolem obsahu toho krátkého textu. Pokud by mìl vytyèit nìjaký zcela konkrétní èasový rámec pro oživení Ústavní smlouvy, nebo pro dohodu na reformì institucí, stal by se pro nás nepøijatelným. Také proto, že vyhlášení takového termínu na rok 2009 by nepøijatelným zpùsobem zavázalo èeské pøedsednictví v první polovinì roku V rámci pøedsednictví by pak nezbyl èas na nic jiného, než na debaty o reformì institucí. Jde totiž o velké evropské téma, které je schopné kdykoliv zafungovat jako zástupný problém a zakrýt tak snahy po øešení skuteèných unijních problémù. Právní výbor Evropského parlamentu se zabýval nìkterými zajímavými tématy. Byla pøedložena zpráva o legislativních a institucionálních souvislostech používání mìkkých právních instrumentù ( soft law instruments ). Tato zpráva Komise bude pøíležitostí k debatám o poslání a skuteèném právním významu takových materiálù Komise, nebo Rady, jakými jsou zejména tak zvaná doporuèení ve vztahu k èlenským státùm. Jako draftsman Právního výboru jsem komentoval sdìlení Komise o uvádìní znalostí do praxe ( Puttign knowledge into practice ze 13.záøí 2006). Právní výbor se bude zabývat pøedevším regulativními a legislativními aspekty materiálu. Tedy doporuèeními ve vztahu k ochranì autorských práv, patentùm a inovativním aktivitám univerzit a výzkumných ústavù. Nejasné zùstává poslání, ale zejména právní pozice chystaného Evropského technologického institutu (EIT). Nìkteøí v EU mají pocit, že je zde již rozhodnuto. Ve skuteènosti však nebude tak jednoduché, definovat právní postavení takové superelitní vìdecké instituce v EU. Špièkové vìdecké ústavy, které dnes v EU fungují a mají své jméno, budou právem namítat, že není jasné, kolik vlastnì ubere EIT z jejich prostøedkù. Nezdá se rovnìž, že by podnikatelské kruhy byly nadšeny myšlenkou, vkládat své prostøedky do výzkumných grantù instituce, která nebude pøi svém vzniku mít ani jméno, ani tradici. Hlasovalo se o trestnì právních souvislostech ochrany duševního vlastnictví. Komise pøipravila návrh direktivy, která by mìla zavázat èlenské zemì k harmonizaci trestních sankcí ve vztahu k deliktùm proti duševnímu vlastnictví. Navržená direktiva je plná problémù. Pøedevším v ní mnozí vidíme riziko kriminalizace zcela bagatelních pøeèinù, jakými jsou tøeba stahování nahrávek hudby nebo literárních dìl z Internetu. Není v zájmu EU, aby v nìkterých èlenských zemích vykládali ochranu autorských práv tak volnì, že komerèní a organizovaní narušitelé ochrany prùmyslových vzorù, nebo znaèek odcházejí od soudù se symbolickými tresty, nebo nízkými pokutami. Verze, kterou Právní výbor nakonec schválil, varuje pøed kriminalizací v oblasti patentù a nekomerèních aktivit. Patentová oblast by mìla zùstat tam, kde je, a tedy v komerèním režimu, nikoliv v režimu trestnì právním. Probìhlo také slyšení k agendì kolem vyøizování škod pøi dopravních nehodách s úèastníky z rùzných èlenských zemí. Poslance tato problematika zajímá zejména ve vztahu ke Smìrnici Roma II, která se zabývá nesmluvními závazky a jejich vymáháním v mezinárodním prostøedí EU. Další vývoj by mìl vést k tomu, aby obèan, poškozený dopravní nehodou, mohl pøímo kontaktovat zahranièní pojišśovnu. Jde také o to, aby požadované a pøiznávané kompenzace byly vyvážené. Zástupce Evropské asociace pojišśoven nám sdìlil, že takových mezinárodních øízení probíhají v EU každoroènì statisíce, a že vìtšina z nich probìhne bez komplikací. Zelená karta pro povinné ruèení motorových vozidel byla založena jako mezinárodní institut již v roce Experti ze Spolkové republiky sdìlili, že nerezidenti zpùsobují v Nìmecku asi 2% dopravních nehod. Výraznì se od sebe liší odškodnìní za zdravotní poškození, nebo úmrtí pøi dopravní nehodì. V tìchto pøípadech by snad bylo øešením vytvoøení jakéhosi centrálního evropského fondu pro vyplácení tìchto náhrad. S poslanci pøišel debatovat i komisaø Ch.McCreevy, který má v Evropské komisi na starosti vnitøní trh a služby. Pan komisaø by rád v tomto a pøíštím roce pokroèil kupøedu ve vytváøení jednotného unijního prostøedí pro patenty. To by mìlo zabezpeèit jednodušší a dostupnìjší patentovou ochranu, platnou v celé Evropské unii. Diskutuje se o jednotném rámci pro práva akcionáøù podnikatelských subjektù a také o zjednodušení právního prostøedí a regulací pro malé a støední podniky. doc. MUDr. Jaroslav Zvìøina, CSc. poslanec EP (ODS)

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více