VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o."

Transkript

1 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

2 VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE (V MIL. KČ) Prodej strojů Náhradní díly a servis Pronájem a ostatní Obrat celkem Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Rentabilita obratu (ROS) 4,63 % 3,65 % 4,11 % Průměrný počet zaměstnanců Aktiva celkem Vlastní kapitál Podíl vlastního kapitálu 56,55 % 53,20 % 56,07 % Počet prodaných stavebních strojů ks ks ks

3 Obsah 1 OBSAH FINANČNÍ ČÁST 2 Základní údaje o společnosti 32 Orgány společnosti 3 43 Zpráva vedení společnosti 4 64 Organizační schéma společnosti 6 86 O společnosti Stavební stroje a další zařízení Caterpillar 10 Půjčovna The Cat Rental Store Manipulační technika Hyster Energetické systémy Náhradní díly a servisní služby Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 20 Společenská odpovědnost 22 Komentář k finanční situaci Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 26 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci Zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích

4 2 Základní údaje o společnosti ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI obchodní jméno Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. sídlo Lipová 72, Modletice u Prahy právní forma spoleènost s ruèením omezeným IÈO DIÈ CZ Spoleènost je zapsána v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vložka auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

5 Orgány společnosti 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Josef Mixa jednatel spoleènosti a generální øeditel General Manager and Executive Head Daniel Sys obchodní øeditel Commercial Director Do Miroslav Matuszek øeditel provozu Operations Director Zdenìk Øešátko øeditel energetických systémù a vnitøní správy Power System & Internal Affairs Director Pavel Boš finanèní øeditel a jednatel Financial Director and Executive Head

6 4 Zpráva vedení společnosti ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Vážení obchodní partneøi a zákazníci, Ing. Josef Mixa jednatel a generální øeditel spoleènosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. rád bych vám podìkoval za dosavadní spolupráci a partnerství, kterého si velice vážíme. Jsem rád, že jste se i v dobì hospodáøského zpomalení rozhodli nadále spolupracovat se spoleèností Phoenix-Zeppelin na trhu stavebních strojù. Stejnì jako v minulém období dìláme vše pro to, abychom vám poskytovali kvalitní služby a uspokojovali vaše potøeby. Neustále se mìnící tržní prostøedí zapøíèinilo, že jen silné firmy stojící na nìkolika pilíøích mohou pøežít a prosperovat. Zmrazené státní zakázky ve stavebnictví a mizivé vyhlídky na jejich obnovu si vybraly daò na zisku a životaschopnosti nìkterých spoleèností. Spoleènost Phoenix-Zeppelin stojí na pevných základech a její diverzifikovaná obchodní strategie umožòuje udržovat vyvážený stav i v dobì mimo ekonomický rùst. Díky tomu zùstáváme i nadále vaším silným a stabilním partnerem.

7 Zpráva vedení společnosti 5 Udrželi jsme si pozici lídra na trhu stavebních strojù a plnì jsme využili drobného oživení v segmentu manipulaèní techniky. Podaøilo se nám také tìžit z pokraèujícího trendu krátkodobých pronájmù, kdy si zákazníci radìji stroje pronajímají, než kupují. Úspìch slavily i naše dceøiné spoleènosti. Slovenská Phoenix Zeppelin vytvoøila zisk pøed zdanìním v hodnotì 1,66 milionù EUR a Zeppelin Polska se také po delší dobì zaèalo daøit. Dceøiná spoleènost Zeppelin-Körös- -Spedit v Maïarsku zaznamenala po tøech letech také pozitivní vývoj, a navzdory nepøíznivé ekonomické situaci vykázala obrat pøes miliardu forintù. Nadprùmìrnì se také daøilo firmì CZ LOKO, ve které má Phoenix-Zeppelin 49% kapitálový podíl. Vytvoøila obrat pøes dvì miliardy korun a zisk pøed zdanìním v hodnotì 162 milionù korun. Rok 2011 pro nás také znamenal rozšíøení portfolia o dùlní technologie a tìžká pásová rýpadla do dùlních aplikací. Spoleènost Caterpillar dokonèila akvizici firmy Bucyrus a my jsme získali licenci k prodeji tìchto strojù v Èeské republice. V roce 2012 bude naším cílem, stejnì jako v minulých letech, kvalitní poskytování servisních služeb po celé republice a spokojenost všech zákazníkù, od malých firem až po velké spoleènosti. Každého zákazníka si velmi vážíme a jsme za nìj vdìèní. Rádi vidíme, že se k nám naši zákazníci vrací. Proto pevnì vìøím, že Phoenix-Zeppelin bude vaším partnerem v úspìšném podnikání. Dìkujeme za vaši pøízeò v loòském roce a doufám, že se budeme setkávat i nadále. Ing. Josef Mixa generální øeditel a jednatel spoleènosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

8 6 Organizační schéma společnosti ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI PHOENIX-ZEPPELIN PLATNÉ K Pavlína Starostová sekretářka ředitele Assistant to the General Manager Josef Mixa jednatel ředitel společnosti General Manager, Executive Head Milan Štrbavý řed. PZ Slovensko Managing Director, Slovakia Pavel Boš finanční ředitel Financial Director, Executive Head Daniel Sys obchodní ředitel Commercial Director Dana Křížová vedoucí ekonomického oddělení Accounting Manager Iwona Zeman finanční kontrolor Financial Controller Iva Benešová správa pohledávek Claims and Debts Manager Tomasz Mraczek ředitel Zeppelin Polska General Manager Poland Drahoslav Jankola ředitel Phoenix- -Zeppelin Ukraine General Manager Ukraine Antal Nádas ředitel Zeppelin- -Körös-Spedit General Manager Hungary Dana Merglová vedoucí správy pojištění strojů Machinery Insurance Manager Milan Nový ředitel prodeje Caterpillar Sales Manager, Caterpillar Michal Beneš ředitel prodeje Hyster Sales Manager, Hyster Michaela Hanzlíková vedoucí marketingu a komunikace Marketing & Communications Manager Jan Blecha ředitel půjčoven CRS Manager

9 Organizační schéma společnosti Phoenix-Zeppelin platné k Pavel Boš jednatel finanční ředitel Financial Director, Executive Head CZ LOKO Josef Bárta ředitel CZ LOKO Managing Director Miroslav Matuszek ředitel provozu Operations Director Zdeněk Řešátko správní ředitel ředitel energet. systémů Internal Affairs and Power Systems Director Martin Jelínek vedoucí servisu Maintenance Services Manager Jan David vedoucí prodeje ND Parts Sales Manager Jiří Mlynář vedoucí servisu MT LT Maintenance Service Manager Open auditor provozu Operational Auditor Pobočky (Branches) Praha Radek Lechner Most Petr Dvořák Sokolov Tomáš Rund Brno Open Olomouc Jiří Mlynář Ostrava Aleš Štěpanda Půjčovny (Rental Stores) Praha-východ Ivan Pelikán Praha-západ Jiří Hon Praha-sever Filip Pšentčík Liberec Jan Řepka České Budějovice Michal Koryčan Hradec Králové Bohumír Kmoníček Most Lenka Cáderová Sokolov Milan Andrš Plzeň Vladimír Vavřík Ústí n. Labem Richard Pastuch Brno Tomáš Hanuš Zlín Pavel Chlachula Ostrava Roman Kvasník Olomouc Tomáš Košíček Jihlava Jaroslav Slepička František Nový vedoucí prodeje ES Power Systems Sales Manager Zdeněk Kysela personální ředitel HR Manager Jiří Tuhý ved. hosp. správy Facility Services Mgr. Radek Losman ved. informatiky IT Manager Petr Pomahač inženýr-specialista prům. systémů Industrial Systems Specialist

10 8 O společnosti O SPOLEČNOSTI NOVINKY 2011 Caterpillar dokonèil akvizici výrobce tìžebních strojù Bucyrus a Phoenix- -Zeppelin bude nabízet také produkty pro tìžkou tìžbu. Spoleènost Phoenix-Zeppelin, výhradní prodejce stavebních strojù a motorù znaèky Caterpillar, manipulaèní techniky Hyster a zemìdìlských strojù znaèky Challenger, oslavila v roce 2011 dvacetileté výroèí spojení s koncernem Zeppelin. Produktová nabídka se neskládá pouze ze stavebních strojù, ale tvoøí ji také manipulaèní technika, prùmyslové systémy, zemìdìlská technika, malá mechanizace, energetické systémy a drticí a tøídicí technika. Mezi významné aktivity spoleènosti Phoenix-Zeppelin patøí také výroba, modernizace a opravy diesel-elektrických lokomotiv spoleènosti CZ LOKO, a.s. Tato spolupráce zaèala již v roce 2004, kdy spoleènost Phoenix-Zeppelin kapitálovì vstoupila do této firmy a díky zkušenostem z oblasti energetických systémù a motorù znaèky Caterpillar zvýšila know-how, stabilitu a sílu spoleènosti CZ LOKO. Spoleènost nemá organizaèní složku v zahranièí. Aèkoli se nemìlo jednat o pøíznivý rok pro podnikatele na trhu stavebních strojù, spoleènost Phoenix-Zeppelin slavila øadu úspìchù. Ekonomické zpomalení se dostavilo, ale spoleènost Phoenix-Zeppelin jej dokázala pøestát na výbornou. Vytvoøila zisk 207 milionù korun pøi obratu 4,475 miliard Kè. V porovnání s rokem 2010 (zisk 143 mio. Kè a obrat 3,921 mld. Kè) udržela vyvážený hospodáøský stav a nadále zùstává jednièkou na èeském trhu se stavebními stroji. Spoleènost Phoenix-Zeppelin se zaèala soustøedit na vyhledávání nových pøíležitostí na trhu. Orientace na zákazníky z oboru zemìdìlství se potvrdila jako správná. Pod oznaèením AGRO VERSION nabízí spoleènost zákazníkùm smykem øízené nakladaèe, teleskopické manipulátory a èelní kolové nakladaèe znaèky Caterpillar v aplikacích pro zemìdìlský sektor. Obchodním týmùm se také podaøilo úspìšnì proniknout do segmentu odpadového hospodáøství, a rozšíøit tím pùsobení spoleènosti na èeském trhu.

11 O společnosti 9 Kromì expanze na poli stavebních strojù a energetických systémù zaznamenala spoleènost Phoenix- -Zeppelin vývoj na poli prùmyslových systémù, které do produktového portfolia spoleènosti patøí od roku Rok od zaøazení této komodity do portfolia firmy zrealizovala divize prùmyslových systémù nìkolik zakázek støedního rozsahu. Za všechny jmenujme dodávku skladovacích sil a pneumatické dopravy granulátu spoleènosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA. V roce 2012 se bude tato divize nadále rozvíjet a angažovat se ve vìtších projektech. Spoleènost Phoenix-Zeppelin získala dvì ocenìní Zlatá medaile za diesel-elektrický dozer Cat D7E na dubnovém Mezinárodním stavebním veletrhu IBF a za kogeneraèní jednotku BOOMEL DUAL na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Ocenìní však nesbíraly jen produkty Caterpillar a Phoenix- -Zeppelin, ale i stavby. Ostravské obchodní a servisní støedisko získalo èestné uznání v soutìži Stavba Moravskoslezského kraje 2010, èímž dokázalo, že i èistì funkèní pojetí stavby mùže esteticky vynikat. Podobnì na tom byla i novì otevøená poboèka v Banské Bystrici, která získala ocenìní CE.ZA.AR 2011 udìlované Slovenskou komorou architektù. Na zahranièních trzích se dceøiným spoleènostem Phoenix-Zeppelin daøilo dobøe a spoleènost Phoenix-Zeppelin se intenzivnì vìnovala rozvoji aktivit v zahranièí. Jednou z dùležitých událostí bylo otevøení nového areálu poboèky v Banské Bystrici ve druhé polovinì minulého roku. Slovenská dceøiná spoleènost zaznamenala také øadu obchodních úspìchù, kdy se jí podaøilo umístit nìkolik velkých strojù do slovenských lomù a povrchových dolù. Dùležitou událostí bylo také pøedání upravených kolových nakladaèù spoleènosti SteelAge. Rok 2011 uzavírá Slovensko s uspokojivým výsledkem ziskem pøed zdanìním 1,66 milionu EUR pøi obratu 42 milionù EUR. Od zaèátku roku 2006 má spoleènost Phoenix- -Zeppelin polovièní vlastnický podíl v Zeppelin-Körös- -Spedit Ltd. Tímto partnerstvím firma získala sílu mnohaletých zkušeností s prodejem a distribucí. Díky podpoøe Phoenix-Zeppelin má možnost vybudovat koncern s celonárodní pùsobností. Obrat za rok 2011 byl u této dceøiné spoleènosti pøes jednu miliardu forintù èili v dobì recese velmi pozitivní výsledek. Polská dceøiná spoleènost Zeppelin Polska, dealer manipulaèní techniky Hyster, dokázala pøestát silný ekonomický tlak a zakonèila rok s obratem 98 milionù PLN, což je nejlepší výsledek v historii firmy. Významným faktorem podporujícím tento rùst byla servisní síť rozšíøená po celém Polsku. Spoleènost Phoenix-Zeppelin je èlenem koncernu Zeppelin, což jí dává podstatnou výhodu díky zázemí a podpoøe zahranièní skupiny. O vzájemnì výhodné spolupráci se zaèalo uvažovat již v roce 1989, kdy firma Zeppelin Metallwerke GmbH zaèala hledat vhodného partnera pro expanzi na støedoevropské trhy a narazila na èeského dealera strojù Caterpillar, spoleènost PHOENIX PRAHA, a.s. Obì strany zaèaly spolupracovat pøed 20 lety v roce 1991 slouèením spoleèností PHOENIX PRAHA, a.s., a Zeppelin Metallwerke GmbH. Historie firmy Zeppelin zaèala v roce 1908 u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvùrce, hrabìte Ferdinanda von Zeppelina. Kolem Zeppelinova podniku ve Friedrichshafenu vyrostlo prùmyslové centrum a po 2. svìtové válce vznikl dnešní koncern Zeppelin se svými dvìma oblastmi podnikání obchod a prùmysl. V dnešní dobì patøí koncern Zeppelin mezi nejvìtší svìtové prodejce stavebních strojù Caterpillar a bìhem desetiletí se propracoval k excelentní povìsti po celém svìtì nejen díky svým kvalitním produktùm a službám, ale také díky bohaté nadaèní èinnosti, podpoøe vzdìlání a ohleduplnosti k životnímu prostøedí. Skupina Zeppelin vytvoøila zisk pøed zdanìním v hodnotì 81,9 milionu EUR pøi obratu 2,432 miliard EUR. Podíl spoleèností spadajících pod Phoenix-Zeppelin tvoøí pøibližnì 8-9 % tohoto uspokojivého hospodáøského výsledku. Spoleènost Phoenix-Zeppelin zastupuje nadnárodní koncern Caterpillar, který je celosvìtovým lídrem ve výrobì stavebních strojù. Bìhem roku 2011 došlo k mezinárodní akvizici výrobce dùlních tìžebních strojù Bucyrus firmou Caterpillar. Akvizice, kterou celosvìtová jednièka na poli stavebních strojù pokryla pøedevším z vlastních zdrojù, se dotkla i spoleènosti Phoenix- -Zeppelin. Ta získala licenci k prodeji dùlních systémù pro tìžbu pro Èeskou republiku a stala se jejich autorizovaným dealerem. Nyní mùže nabídnout i rozšíøenou produktovou nabídku, která pokrývá i nestandardní potøeby zákazníkù a umožòuje spoleènosti pøesahovat do segmentù, kam se v minulosti nedostala. Pozici svìtové jednièky si Caterpillar udržuje díky investicím do výzkumu a vývoje, expanzí na nové trhy a etickým pøístupem k obchodu. Stroje znaèky Caterpillar se neustále vyvíjejí a pomáhají zákazníkùm k efektivnìjší práci za nízkých provozních nákladù. Caterpillar také zodpovìdnì pøistupuje k životnímu prostøedí. Do roku 2020 chce ve svých provozech snížit emise skleníkových plynù o 25 %, využívat 20 % energie z alternativních zdrojù nebo zvýšit bezpeènost práce na svých pracovištích i pracovištích svých zákazníkù.

12 10 Stavební stroje a další zařízení Caterpillar STAVEBNÍ STROJE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ CATERPILLAR NOVINKY 2011 Rýpadla série E, kolové nakladaèe série K a kloubové dampry série B vstoupily na èeský trh závìrem roku Klíèovým produktem nabídky spoleènosti Phoenix-Zeppelin jsou stavební stroje a motory Caterpillar. Èeská a slovenská jednièka na poli stavebních strojù spolupracují s americkou spoleèností Caterpillar již pøes ètyøicet let. Spoleènost Phoenix-Zeppelin patøí již øadu let mezi špièku v prodeji strojù Caterpillar do tìžkých provozù, ale poslední roky ukázaly, že i stroje Caterpillar støední a malé tøídy mají na trhu v Èeské republice své místo. Komplikované stavební prostøedí a vìtší opatrnost zákazníkù nutí spoleènosti zamýšlet se nad novými cestami, jak oslovit své klienty a hledat nové pøíležitosti. Spoleènost Phoenix-Zeppelin v loòském roce dokázala, že se inovativní pøístup vyplácí. Získala totiž v porovnání s ostatními dealery Cat v Evropì první místo v prodeji strojù do støedního a malého stavebnictví.

13 Stavební stroje a další zařízení Caterpillar 11 V minulém roce se prodejní týmy zaèaly blíže zamìøovat na otevøený trh v segmentu zemìdìlství. Pro zákazníky z tohoto sektoru pøipravily spoleènosti Caterpillar a Phoenix-Zeppelin nabídku strojù do zemìdìlství AGRO VERSION složenou ze smykem øízených nakladaèù, teleskopických manipulátorù a èelních kolových nakladaèù ve verzi se zvýšeným zdvihem. Dalším segmentem, na který se èeská jednièka v prodeji stavebních strojù zamìøila v roce 2011, bylo odpadové hospodáøství. Kompaktory Caterpillar typù 816F II a 826H již slouží na èeských skládkách. Stejnì dobøe se daøilo na silnièáøském trhu Phoenix-Zeppelin umístil tøi finišery Caterpillar do rùzných stavebních spoleèností. Na samém konci roku 2011 pøedstavila spoleènost Phoenix-Zeppelin nové kolové nakladaèe Caterpillar série K, rýpadla série E, kloubové dampry série B a nové motory do dozerù splòující emisní limity dané normou Stage IIIB / Tier IV Interim. Tyto stroje disponují vysokou výkonností, dlouhou životností, vynikající efektivitou využití paliva a nízkými provozními náklady. Obmìnou prošlo i pøíslušenství k tìmto strojùm. Kolové nakladaèe mohou nést lopaty øady Performance a rýpadla lze vybavit lžícemi stejnojmenné série. Pod jejich kapotami pracují motory Caterpillar, které splòují pøísné emisní limity. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 zaèínají platit nové emisní limity pro stroje o výkonu kw, se minulý rok nesl ve znamení pøíprav k pøechodu na emisní normu Stage IIIB / Tier IV Interim. Tato emisní norma ukládá za povinnost vyrábìt stroje v souladu s kritérii stanovenými Evropskou komisí. Použité stavební stroje se staršími motory budou však nadále v prodeji. Rok 2011 byl ve znamení nových technologií. Technologie motorù Caterpillar Stage IIIB minimalizují dodateènou údržbu a maximalizují úèinnost s cílem stabilizovat provozní náklady. Redukce emisí pevných èástic (PM) o 90 % a 50% snížení emisí oxidù dusíku (NO x ) pomáhají provozovatelùm strojù šetøit životní prostøedí. Stroje Caterpillar šetøí nejen životní prostøedí, ale v první øadì provozní náklady. Funkèní øešení motorù a tìla stroje dokáže snížit spotøebu paliva nových motorù až o 5 %. V roce 2011 se spoleènosti Phoenix-Zeppelin podaøilo v pokraèující dobì stagnace prodat okolo nových a použitých strojù v hodnotì milionù korun. Zákazníci se rozhodují pro stavební stroje Caterpillar pøedevším kvùli jejich špièkové kvalitì, vynikající výkonnosti, provozní spolehlivosti a bezpeènosti. Jedním z nejdùležitìjších okamžikù roku 2011 se stal Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brnì, kde spoleènost Phoenix-Zeppelin zazáøila. Návštìvníci si na místì mohli prohlédnout 20 strojù znaèky Caterpillar v rùzných výkonnostních tøídách. Bìhem veletrhu pøedstavila spoleènost Phoenix-Zeppelin nejmenší stroj ve svém portfoliu minirýpadlo Cat 300.9D, jehož patronkou se stala èeská rychlobruslaøka Martina Sáblíková. Centrem pozornosti se však stal dozer Caterpillar D7E s diesel-elektrickým pohonem, jehož konstrukèní øešení získalo obdiv odborné poroty a následnì i ocenìní Zlatá medaile. Z brnìnského veletrhu si spoleènost Phoenix- -Zeppelin odvážela díky pestrému programu a angažovanosti divákù cenu za nejlepší expozici. Prezentací veletrhu IBF také triumfovala v mezinárodní soutìži Caterpillar Dealer Marketing Awards. Pozici spoleèností Caterpillar a Phoenix-Zeppelin jako lídrù výroby a prodeje stavebních strojù na èeském trhu podpoøily mimo jiné kvalitní servisní a poprodejní služby, individuální pøístup k zákazníkùm a podpùrné programy v oblasti financování spoleèností Caterpillar Financial Services ÈR.

14 12 Půjčovna The Cat Rental Store PŮJČOVNA THE CAT RENTAL STORE NOVINKY 2011 Pùjèovna The Cat Rental Store je již na 15 místech v ÈR. V roce 2011 otevøela poboèku v Ústí nad Labem. Spoleènost Phoenix-Zeppelin se angažuje v oboru pronájmu stavební techniky již 13 let a její pùjèovna strojù The Cat Rental Store si drží pozici jednièky na èeském trhu od samého zaèátku. V roce 2011 dosáhla rekordního obratu z pronájmu v hodnotì 269,2 mil. Kè, pøièemž poèet zrealizovaných zápùjèek skokovì narostl. Aby pùjèovna The Cat Rental Store posílila konkurenèní výhodu, pøedstavila nìkolik novinek nejen z oblasti stavebnictví. Mezi nimi nechybìly ani stroje jiných znaèek než Caterpillar, které stále tvoøí 70 % flotily strojù pùjèoven spoleènosti Phoenix-Zeppelin. Mezi další rozhodující faktory úspìchu pùjèoven The Cat Rental Store patøí pøedevším moderní spolehlivé stroje, jejich okamžitá dostupnost, vstøícnost personálu a také rychlá pøizpùsobivost požadavkùm zákazníkù. V rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF pùjèovna pøedstavila svou novou tváø sloganem PLUS PRO VAŠE PROJEKTY. Stála také jako jeden

15 Půjčovna The Cat Rental Store 13 ze zakládajících èlenù pøi založení profesního sdružení Asociace pùjèoven stavební techniky, které zaèalo svou existenci v prùbìhu Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011 v Brnì. The Cat Rental Store také rozšíøila síť svých poboèek na 15 míst v ÈR, když otevøela nové pracovištì v Ústí nad Labem. Pùjèovna dosáhla vynikajících výsledkù zejména proto, že naslouchala tržním trendùm a pružnì se podle nich zaøídila. Potìšitelnou zprávou je, že díky rozsahu nabídky se na pùjèovnu obracejí nejen živnostníci a podnikatelé z malých a støedních firem, ale také korporátní klientela. V minulém roce se pùjèování stavební techniky daøilo vlivem ekonomického zpomalení v oblasti stavebnictví. V meziroèním srovnání vzrostl objem pronájmù o tøi procenta. Zmìna tržního chování ve stavebnictví se zaèala projevovat již na zaèátku období hospodáøského zpomalení, pokraèovala však i v roce Èeské i mezinárodní spoleènosti pokraèovaly v soustøedìní se na krátkodobý pronájem po vzoru firem v západní Evropì. S tím souvisí i peèlivìjší plánování zakázek podle èasové i finanèní nároènosti. Pùjèovna strojù Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store nìkteré z tìchto zmìn oèekávala a dokázala jich využít v zákazníkùv i svùj prospìch. Další podstatnou zmìnou byl nárùst pronájmù od velkých spoleèností. Firmy, které døíve vlastnily rozsáhlé flotily, se nyní snaží minimalizovat poèet strojù a využívat svojí kvalifikované obsluhy a pronajatého stroje. Èeská The Cat Rental Store z tìchto zmìn v minulém roce tìžila, protože disponuje širokou škálou rùznorodých strojù a pøíslušenství. To se odrazilo na vyšším poètu spokojených zákazníkù. Produktovou nabídku pùjèoven The Cat Rental Store rozšíøily mininakladaèe znaèky Avant, minidrtièky Red Rhino, velké drtièky MFL, kolová rýpadla Terex nebo pracovní plošiny JLG. Tyto produkty pomohly rozšíøit zábìr pùjèovny a získat novou klientelu. Portfolio strojù Caterpillar také prošlo obmìnou. Pùjèovna The Cat Rental Store má za sebou historii výborných vztahù se zákazníky. Navázala na nì v minulém roce, když spustila vìrnostní program Plus Klub. Jeho cílem je odmìnit stálé zákazníky za opakovanou spolupráci a budovat základnu spokojených klientù. Minulý rok byl pro pùjèovnu strojù The Cat Rental Store velmi pøíznivý, do roku 2012 však vstupuje s nezmenšenými ambicemi. Klíèovým bodem bude rozšíøení produktového portfolia o další stroje, zaøízení a pøíslušenství pøi udržení atraktivních cen pronájmu. Dále bude pùjèovna pokraèovat v programu Plus Klub a dvou nových marketingových kampaních. V roce 2012 si pùjèovna bude chtít ovìøit, jak jsou klienti spokojeni s jejími službami, a proto nasadí zákaznické prùzkumy. Na jejich základì bude možno získat zpìtnou vazbu a kontinuálnì zlepšovat služby The Cat Rental Store.

16 14 Manipulační technika Hyster MANIPULAČNÍ TECHNIKA HYSTER NOVINKY 2011 Hyster slavil úspìchy na trhu s big trucky a v nápojáøství. Trh s manipulaèní technikou zaznamenal v roce 2011 mírné zlepšení. Spoleènosti Phoenix-Zeppelin se po stabilizaci prodejního týmu podaøilo umístit na trh pøes 600 strojù manipulaèní techniky Hyster v hodnotì pøesahující 360 milionù korun. Nárùst v objemu prodaných strojù je oproti minulému roku polovièní. Slovenská dceøiná spoleènost Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., dokázala v roce 2011 splnit prodejní plán a uèinila tak s vysokou ziskovostí. Slovenský trh zaznamenal v oblasti prodané manipulaèní techniky dynamický rùst. Významnou událostí roku 2011 se stalo pøedání flotily 22 speciálnì upravených nápojáøských vozíkù spoleènosti Plzeòský Prazdroj, a. s., a prodloužení spolupráce o další tøi roky. Investice je souèástí dlouhodobého kontraktu uzavøeného v roce 2008 s èástkou pøevyšující 250 milionù korun. Plzeòský Prazdroj v souèasné dobì používá celkem 148 vozíkù Hyster rùzných typù a nosností.

17 Manipulační technika Hyster 15 Rekordní prodeje zaznamenala spoleènost Phoenix-Zeppelin v segmentu tìžkotonážních vozíkù a reachstackerù. Prokázala, že v tomto oboru patøí na èeskou špièku. V provozech spoleèností jako Advanced World Transport a.s. a v øadì dalších tìžkých prùmyslových aplikací již pracují big trucky znaèky Hyster. Stejnì tak se daøilo i vozíkùm do velmi úzkých pracovních ulièek, které prodejní týmy umístily do skladù vedoucích logistických spoleèností na èeském trhu. Bìhem roku probìhla masivní obnova strojù v pùjèovnì manipulaèní techniky Hyster, zejména v kategorii tìžkotonážních vozíkù. Spoleènost Phoenix-Zeppelin nabízí pronájem této manipulaèní techniky jako jeden z mála hráèù na trhu a právì tato služba se stala klíèovým odlišovacím faktorem od konkurence a posílila konkurenèní výhodu spoleènosti v segmentu manipulaèní techniky. Minulý rok se nesl ve znamení úspìchu ve støedních a velkých zakázkách. Mnohdy se pøi plnìní tìchto zakázek spoleènost Phoenix-Zeppelin setkala s nestandardními požadavky ze strany zákazníkù, kteøí vyžadovali øešení nenabízené spoleèností Hyster. Díky vstøícnosti a orientaci na zákazníka se podaøilo tyto potøeby uspokojit, i když vyžadovaly komplikované konstrukèní zásahy do manipulaèní techniky pøímo pøi výrobì vozíkù. Dùležitými novinkami, které spoleènost Phoenix-Zeppelin chystá pro pøíští rok, budou skladové tahaèe, vychystávací vozíky øady Low Order a nová generace tøíkolových vozíkù Hyster A XNT. Rok 2012 pøinese dokonèení evoluce èelních elektrických vozíkù Hyster NextGen øadou J XN a E XN. Èeský trh také obohatí nová øada big truckù H8-16XM-6 a pøedstaveny budou i nové retraky, které v minulém roce prošly zmìnou designu a uživatelského prostøedí. Nezanedbatelným pøínosem pro vývoj znaèky se v roce 2011 stala nezávislá studie provedená Peerless Media Research Group ve Spojených státech amerických. Potvrdila, že manipulaèní technika znaèky Hyster oprávnìnì zaujímá pozici jednièky v kategorii provozních nákladù. V roce 2011 dorazilo nìkolik posil do prodejního týmu spoleènosti Phoenix-Zeppelin, a pøispìly tak k jeho stabilizaci a pokrytí vìtší rozlohy Èeské republiky. Prioritou pøi prodeji manipulaèní techniky Hyster bude nadále odbornost prodejce a orientace na zákazníka. Cílem v roce 2012 je zvýšit tržní podíl v kategorii tìžkotonážních vozíkù, posílit prodej použité manipulaèní techniky a nadále zlepšovat pozici pùjèovny manipulaèní techniky. Díky pozvolnému ekonomickému oživení na západoevropských trzích s manipulaèní technikou lze oèekávat, že i èeský trh v roce 2012 mírnì poroste. S ním však porostou také nároky na poskytované služby a zákaznický servis. Spoleènost Phoenix-Zeppelin bude stejnì jako v minulých letech dìlat maximum pro jejich naplnìní.

18 16 Energetické systémy ENERGETICKÉ SYSTÉMY NOVINKY 2011 Zlatá medaile z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brnì pro BOOMEL DUAL potvrdila úspìch vývojáøù z Phoenix-Zeppelin a potenciál nového øešení v záložních zdrojích. Divize energetické systémy pokraèovala i v roce 2011 v pozitivním vývoji. I pøes všeobecnou ekonomickou recesi nezaznamenala od jejího poèátku propad obratu. Naopak v roce 2011 tento obrat dále navýšila. Není to ale tím, že inženýrskému stavitelství, které tvoøí již dlouhá léta nosnou èást zakázek divize energetických systémù, by se ekonomická recese vyhnula. Opak je pravdou. Jestliže pozemní stavitelství propadlo meziroènì zhruba o 6 %, pak propad inženýrského stavitelství je na úrovni 12 %. Eliminovat negativní dopady trhu na výsledky divize energetické systémy se daøí pøedevším díky tomu, že jsme se již pøed dvaceti lety vydali i v celoevropském rámci dealerù Caterpillar ojedinìlou cestou komplexních dodávek technologických zaøízení postavených na bázi komponentù Caterpillar. Od svého založení v r si divize energetické systémy vydobyla dominantní postavení na trhu. Flexibilita, zkušenost, odborná erudice, profesionální pøístup, obchodní zdatnost, ale pøedevším personální stabilita relativnì malého týmu jsou základními pøedpoklady úspìchu této divize. Týmu divize energetické systémy se podaøilo již na zaèátku ekonomické recese analyzovat její dopad na stávající zamìøení, navrhnout opatøení, a pøedevším najít nové zajímavé oblasti na trhu. Jednoznaèným závìrem, kam napøít úsilí, bylo zvýšit podíl zakázek s vlastní pøidanou hodnotou a zamìøit se na obory, které stály doposud stranou zájmu spoleènosti Phoenix-Zeppelin. V souvislosti s živelnými událostmi v Japonsku a následným omezováním provozu jaderných elektráren v Evropì se dá oèekávat poptávka po alternativních zdrojích elektrické energie a tepla. Výroba obou druhù energií v kogeneraèních jednotkách postavených na bázi pístových spalovacích motorù je známa øadu let. Naše spoleènost vyvinula v roce 2011 novou generaci kogeneraèních jednotek modulové konstrukce pohánìné motory

19 Energetické systémy 17 Caterpillar, kde se jako palivo využívá zemní plyn. První takový zdroj elektrické a tepelné energie o výkonu 990 kw byl dodán v závìru roku pod obchodním jménem BOOMEL, s opcí na dodávku stejného zaøízení v roce Jedná se o alternativní zdroj, nicménì rovnìž zranitelný. V pøípadì zastavení dodávek plynu z Východu, jak to zažilo Slovensko pøed nìkolika lety, se zastaví i tyto zdroje a energetická soustava smìøuje ke kolapsu. Proto jsme se zamìøili na další možnosti využití alternativních paliv. Po více než roce jsme ukonèili vývoj nejprve dvoupalivového motoru na bázi dieselových motorù Caterpillar pod obchodním názvem BOOMEL DUAL. Princip je rovnìž znám dlouhou dobu, nicménì praktického rozšíøení se tato varianta v podmínkách Evropy dosud nedoèkala. Dvoupalivový motor pracuje tak, že se pøi startu jako palivo využívá motorová nafta a po dosažení provozních parametrù se postupnì do motoru vpouští zemní plyn. Zde jsou z hlediska zákazníka nižší provozní i investièní náklady. Od dvoupalivého systému byl už jen krùèek k testování jiných alternativních paliv, vìtšinou odpadních produktù jiných procesù. V provozu jsme otestovali zhruba 10 rùzných typù paliv, která oznaèujeme souhrnnì jako biopaliva. Za vícepalivový generátor BOOMEL DUAL byla spoleènost Phoenix- -Zeppelin ocenìna na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2011 Zlatou medailí. Ocenìní nás tìší o to více, že se jedná o produkt vyvinutý a vyrobený spoleèností Phoenix-Zeppelin. V prùbìhu roku 2011 pokraèovaly práce na nejvìtší zakázce divize energetické systémy v její historii. Jedná se o dvì kompresorová soustrojí s plynovými motory Caterpillar G3616 a kompresory rovnìž americké výroby Ariel. Klíèovou èinností v roce 2011 byl transport celé technologie z montážních hal v Nìmecku na místo instalace na jižní Moravì, usazení soustrojí na fundament a jeho montáž. Zaèátkem roku 2012 probìhne nejdùležitìjší èást celé zakázky, oživení a uvedení do provozu. Úspìšnì pokraèují rovnìž dodávky lokomotivních motorù Caterpillar pro modernizace lokomotiv. Nenápadnou, avšak obchodnì velice úspìšnou èástí divize energetické systémy je služba ENERGENCY. Hlavním smyslem a cílem služby ENERGENCY je zajistit zákazníkovi dodávku elektrické energie v požadovanou dobu na urèitém místì a v požadovaném výkonu. Divize energetické systémy disponuje pro zajištìní této služby jak mobilními dieselgenerátory, tak u vìtších výkonù dieselgenerátory v kontejneru, ve výkonech od 10 kw do kw. Nabízená služba zahrnuje dopravu zdroje a ostatní potøebné techniky na místo urèení, instalaci rozvádìèù a rozvodù, výchozí revizi, obsluhu a dotankování pohonných hmot po celou dobu zápùjèky a následnì demontáž a odvoz techniky od zákazníka. Velice prestižní akci pøedstavovala zápùjèka šesti kontejnerových zdrojù NZ 2 na Mistrovství svìta v basketbalu poøádané v Litvì. Zatímco pìt kontejnerù se vrátilo po ukonèení mistrovství zpìt do ÈR, jeden zùstal ještì mìsíc v Litvì jako pøedvádìcí v rámci spoleèné propagaèní akce poøádané s místním dealerem Caterpillar, firmou Wihuri. Na poli vzdìlávání a informovanosti projektantù a dalších technických pracovníkù opustila v roce 2011 divize energetické systémy poøádání specializovaných odborných semináøù pro projektanty. To jsme pøenechali zavedeným vzdìlávacím organizacím, na jejichž akcích naši zástupci èasto pøednáší. My sami jsme se rozhodli pro zmìnu stylu i image. Navázali jsme úzkou spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a v prostorách jeho novì zrekonstruované budovy na Letné jsme uspoøádali semináø pod názvem Energetická bezpeènost aneb Energetika za zavøenými dveømi. Pro více než 80 odborníkù z celé republiky toto øešení skýtá možnost naprosto klidné prohlídky sbírek muzea, které byly nìkolik let veøejnosti nedostupné. Technické vybavení kinosálu a také ostatní zázemí je na špièkové technické úrovni a posouvá kulturu pøednášek na novou kvalitativní úroveò. Pro rok 2012 pøipravujeme další semináø za zavøenými dveømi. Podle dosavadních ohlasù pevnì doufáme, že se z této akce stane do budoucna tradice.

20 18 Náhradní díly a servisní služby NÁHRADNÍ DÍLY A SERVISNÍ SLUŽBY NOVINKY 2011 Monitorovací systém Product Link má od roku 2011 nové uživatelské rozhraní Vision Link. Phoenix-Zeppelin je spoleènost vážící si dlouhodobých vztahù se zákazníky. Také v roce 2011 tyto vztahy nadále rozvíjela, a to pøedevším díky kvalitním poprodejním a servisním službám. Aby prodané stroje co nejefektivnìji pomáhaly zákazníkùm v jejich podnikatelské èinnosti, je tøeba se o nì starat a udržovat je v nejlepší možné kondici. Nejdùležitìjší souèástí v procesu technické péèe o stroj jsou lidé, kteøí ji provádìjí. Velký dùraz proto spoleènost Phoenix-Zeppelin klade na pravidelné vzdìlávání svých technických pracovníkù a mechanikù. Mechanici absolvují odborná školení v rámci programu odborného vzdìlávání Technician Career Development Program (TCDP). Díky kvalifikovaným mechanikùm snižuje spoleènost Phoenix-Zeppelin dobu prostoje stavebních strojù pøi polní i dílenské opravì. To se pozitivnì odráží na nižších provozních nákladech tìchto strojù. Aby zákazníci mohli udìlat vše pro maximální provozuschopnost svých strojù, spoleènost Phoenix-Zeppelin pro nì pøipravila rozsáhlou nabídku slu-

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více