VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o."

Transkript

1 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

2 VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE (V MIL. KČ) Prodej strojů Náhradní díly a servis Pronájem a ostatní Obrat celkem Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Rentabilita obratu (ROS) 4,63 % 3,65 % 4,11 % Průměrný počet zaměstnanců Aktiva celkem Vlastní kapitál Podíl vlastního kapitálu 56,55 % 53,20 % 56,07 % Počet prodaných stavebních strojů ks ks ks

3 Obsah 1 OBSAH FINANČNÍ ČÁST 2 Základní údaje o společnosti 32 Orgány společnosti 3 43 Zpráva vedení společnosti 4 64 Organizační schéma společnosti 6 86 O společnosti Stavební stroje a další zařízení Caterpillar 10 Půjčovna The Cat Rental Store Manipulační technika Hyster Energetické systémy Náhradní díly a servisní služby Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 20 Společenská odpovědnost 22 Komentář k finanční situaci Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 26 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci Zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích

4 2 Základní údaje o společnosti ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI obchodní jméno Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. sídlo Lipová 72, Modletice u Prahy právní forma spoleènost s ruèením omezeným IÈO DIÈ CZ Spoleènost je zapsána v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vložka auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

5 Orgány společnosti 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Josef Mixa jednatel spoleènosti a generální øeditel General Manager and Executive Head Daniel Sys obchodní øeditel Commercial Director Do Miroslav Matuszek øeditel provozu Operations Director Zdenìk Øešátko øeditel energetických systémù a vnitøní správy Power System & Internal Affairs Director Pavel Boš finanèní øeditel a jednatel Financial Director and Executive Head

6 4 Zpráva vedení společnosti ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Vážení obchodní partneøi a zákazníci, Ing. Josef Mixa jednatel a generální øeditel spoleènosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. rád bych vám podìkoval za dosavadní spolupráci a partnerství, kterého si velice vážíme. Jsem rád, že jste se i v dobì hospodáøského zpomalení rozhodli nadále spolupracovat se spoleèností Phoenix-Zeppelin na trhu stavebních strojù. Stejnì jako v minulém období dìláme vše pro to, abychom vám poskytovali kvalitní služby a uspokojovali vaše potøeby. Neustále se mìnící tržní prostøedí zapøíèinilo, že jen silné firmy stojící na nìkolika pilíøích mohou pøežít a prosperovat. Zmrazené státní zakázky ve stavebnictví a mizivé vyhlídky na jejich obnovu si vybraly daò na zisku a životaschopnosti nìkterých spoleèností. Spoleènost Phoenix-Zeppelin stojí na pevných základech a její diverzifikovaná obchodní strategie umožòuje udržovat vyvážený stav i v dobì mimo ekonomický rùst. Díky tomu zùstáváme i nadále vaším silným a stabilním partnerem.

7 Zpráva vedení společnosti 5 Udrželi jsme si pozici lídra na trhu stavebních strojù a plnì jsme využili drobného oživení v segmentu manipulaèní techniky. Podaøilo se nám také tìžit z pokraèujícího trendu krátkodobých pronájmù, kdy si zákazníci radìji stroje pronajímají, než kupují. Úspìch slavily i naše dceøiné spoleènosti. Slovenská Phoenix Zeppelin vytvoøila zisk pøed zdanìním v hodnotì 1,66 milionù EUR a Zeppelin Polska se také po delší dobì zaèalo daøit. Dceøiná spoleènost Zeppelin-Körös- -Spedit v Maïarsku zaznamenala po tøech letech také pozitivní vývoj, a navzdory nepøíznivé ekonomické situaci vykázala obrat pøes miliardu forintù. Nadprùmìrnì se také daøilo firmì CZ LOKO, ve které má Phoenix-Zeppelin 49% kapitálový podíl. Vytvoøila obrat pøes dvì miliardy korun a zisk pøed zdanìním v hodnotì 162 milionù korun. Rok 2011 pro nás také znamenal rozšíøení portfolia o dùlní technologie a tìžká pásová rýpadla do dùlních aplikací. Spoleènost Caterpillar dokonèila akvizici firmy Bucyrus a my jsme získali licenci k prodeji tìchto strojù v Èeské republice. V roce 2012 bude naším cílem, stejnì jako v minulých letech, kvalitní poskytování servisních služeb po celé republice a spokojenost všech zákazníkù, od malých firem až po velké spoleènosti. Každého zákazníka si velmi vážíme a jsme za nìj vdìèní. Rádi vidíme, že se k nám naši zákazníci vrací. Proto pevnì vìøím, že Phoenix-Zeppelin bude vaším partnerem v úspìšném podnikání. Dìkujeme za vaši pøízeò v loòském roce a doufám, že se budeme setkávat i nadále. Ing. Josef Mixa generální øeditel a jednatel spoleènosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

8 6 Organizační schéma společnosti ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI PHOENIX-ZEPPELIN PLATNÉ K Pavlína Starostová sekretářka ředitele Assistant to the General Manager Josef Mixa jednatel ředitel společnosti General Manager, Executive Head Milan Štrbavý řed. PZ Slovensko Managing Director, Slovakia Pavel Boš finanční ředitel Financial Director, Executive Head Daniel Sys obchodní ředitel Commercial Director Dana Křížová vedoucí ekonomického oddělení Accounting Manager Iwona Zeman finanční kontrolor Financial Controller Iva Benešová správa pohledávek Claims and Debts Manager Tomasz Mraczek ředitel Zeppelin Polska General Manager Poland Drahoslav Jankola ředitel Phoenix- -Zeppelin Ukraine General Manager Ukraine Antal Nádas ředitel Zeppelin- -Körös-Spedit General Manager Hungary Dana Merglová vedoucí správy pojištění strojů Machinery Insurance Manager Milan Nový ředitel prodeje Caterpillar Sales Manager, Caterpillar Michal Beneš ředitel prodeje Hyster Sales Manager, Hyster Michaela Hanzlíková vedoucí marketingu a komunikace Marketing & Communications Manager Jan Blecha ředitel půjčoven CRS Manager

9 Organizační schéma společnosti Phoenix-Zeppelin platné k Pavel Boš jednatel finanční ředitel Financial Director, Executive Head CZ LOKO Josef Bárta ředitel CZ LOKO Managing Director Miroslav Matuszek ředitel provozu Operations Director Zdeněk Řešátko správní ředitel ředitel energet. systémů Internal Affairs and Power Systems Director Martin Jelínek vedoucí servisu Maintenance Services Manager Jan David vedoucí prodeje ND Parts Sales Manager Jiří Mlynář vedoucí servisu MT LT Maintenance Service Manager Open auditor provozu Operational Auditor Pobočky (Branches) Praha Radek Lechner Most Petr Dvořák Sokolov Tomáš Rund Brno Open Olomouc Jiří Mlynář Ostrava Aleš Štěpanda Půjčovny (Rental Stores) Praha-východ Ivan Pelikán Praha-západ Jiří Hon Praha-sever Filip Pšentčík Liberec Jan Řepka České Budějovice Michal Koryčan Hradec Králové Bohumír Kmoníček Most Lenka Cáderová Sokolov Milan Andrš Plzeň Vladimír Vavřík Ústí n. Labem Richard Pastuch Brno Tomáš Hanuš Zlín Pavel Chlachula Ostrava Roman Kvasník Olomouc Tomáš Košíček Jihlava Jaroslav Slepička František Nový vedoucí prodeje ES Power Systems Sales Manager Zdeněk Kysela personální ředitel HR Manager Jiří Tuhý ved. hosp. správy Facility Services Mgr. Radek Losman ved. informatiky IT Manager Petr Pomahač inženýr-specialista prům. systémů Industrial Systems Specialist

10 8 O společnosti O SPOLEČNOSTI NOVINKY 2011 Caterpillar dokonèil akvizici výrobce tìžebních strojù Bucyrus a Phoenix- -Zeppelin bude nabízet také produkty pro tìžkou tìžbu. Spoleènost Phoenix-Zeppelin, výhradní prodejce stavebních strojù a motorù znaèky Caterpillar, manipulaèní techniky Hyster a zemìdìlských strojù znaèky Challenger, oslavila v roce 2011 dvacetileté výroèí spojení s koncernem Zeppelin. Produktová nabídka se neskládá pouze ze stavebních strojù, ale tvoøí ji také manipulaèní technika, prùmyslové systémy, zemìdìlská technika, malá mechanizace, energetické systémy a drticí a tøídicí technika. Mezi významné aktivity spoleènosti Phoenix-Zeppelin patøí také výroba, modernizace a opravy diesel-elektrických lokomotiv spoleènosti CZ LOKO, a.s. Tato spolupráce zaèala již v roce 2004, kdy spoleènost Phoenix-Zeppelin kapitálovì vstoupila do této firmy a díky zkušenostem z oblasti energetických systémù a motorù znaèky Caterpillar zvýšila know-how, stabilitu a sílu spoleènosti CZ LOKO. Spoleènost nemá organizaèní složku v zahranièí. Aèkoli se nemìlo jednat o pøíznivý rok pro podnikatele na trhu stavebních strojù, spoleènost Phoenix-Zeppelin slavila øadu úspìchù. Ekonomické zpomalení se dostavilo, ale spoleènost Phoenix-Zeppelin jej dokázala pøestát na výbornou. Vytvoøila zisk 207 milionù korun pøi obratu 4,475 miliard Kè. V porovnání s rokem 2010 (zisk 143 mio. Kè a obrat 3,921 mld. Kè) udržela vyvážený hospodáøský stav a nadále zùstává jednièkou na èeském trhu se stavebními stroji. Spoleènost Phoenix-Zeppelin se zaèala soustøedit na vyhledávání nových pøíležitostí na trhu. Orientace na zákazníky z oboru zemìdìlství se potvrdila jako správná. Pod oznaèením AGRO VERSION nabízí spoleènost zákazníkùm smykem øízené nakladaèe, teleskopické manipulátory a èelní kolové nakladaèe znaèky Caterpillar v aplikacích pro zemìdìlský sektor. Obchodním týmùm se také podaøilo úspìšnì proniknout do segmentu odpadového hospodáøství, a rozšíøit tím pùsobení spoleènosti na èeském trhu.

11 O společnosti 9 Kromì expanze na poli stavebních strojù a energetických systémù zaznamenala spoleènost Phoenix- -Zeppelin vývoj na poli prùmyslových systémù, které do produktového portfolia spoleènosti patøí od roku Rok od zaøazení této komodity do portfolia firmy zrealizovala divize prùmyslových systémù nìkolik zakázek støedního rozsahu. Za všechny jmenujme dodávku skladovacích sil a pneumatické dopravy granulátu spoleènosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA. V roce 2012 se bude tato divize nadále rozvíjet a angažovat se ve vìtších projektech. Spoleènost Phoenix-Zeppelin získala dvì ocenìní Zlatá medaile za diesel-elektrický dozer Cat D7E na dubnovém Mezinárodním stavebním veletrhu IBF a za kogeneraèní jednotku BOOMEL DUAL na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Ocenìní však nesbíraly jen produkty Caterpillar a Phoenix- -Zeppelin, ale i stavby. Ostravské obchodní a servisní støedisko získalo èestné uznání v soutìži Stavba Moravskoslezského kraje 2010, èímž dokázalo, že i èistì funkèní pojetí stavby mùže esteticky vynikat. Podobnì na tom byla i novì otevøená poboèka v Banské Bystrici, která získala ocenìní CE.ZA.AR 2011 udìlované Slovenskou komorou architektù. Na zahranièních trzích se dceøiným spoleènostem Phoenix-Zeppelin daøilo dobøe a spoleènost Phoenix-Zeppelin se intenzivnì vìnovala rozvoji aktivit v zahranièí. Jednou z dùležitých událostí bylo otevøení nového areálu poboèky v Banské Bystrici ve druhé polovinì minulého roku. Slovenská dceøiná spoleènost zaznamenala také øadu obchodních úspìchù, kdy se jí podaøilo umístit nìkolik velkých strojù do slovenských lomù a povrchových dolù. Dùležitou událostí bylo také pøedání upravených kolových nakladaèù spoleènosti SteelAge. Rok 2011 uzavírá Slovensko s uspokojivým výsledkem ziskem pøed zdanìním 1,66 milionu EUR pøi obratu 42 milionù EUR. Od zaèátku roku 2006 má spoleènost Phoenix- -Zeppelin polovièní vlastnický podíl v Zeppelin-Körös- -Spedit Ltd. Tímto partnerstvím firma získala sílu mnohaletých zkušeností s prodejem a distribucí. Díky podpoøe Phoenix-Zeppelin má možnost vybudovat koncern s celonárodní pùsobností. Obrat za rok 2011 byl u této dceøiné spoleènosti pøes jednu miliardu forintù èili v dobì recese velmi pozitivní výsledek. Polská dceøiná spoleènost Zeppelin Polska, dealer manipulaèní techniky Hyster, dokázala pøestát silný ekonomický tlak a zakonèila rok s obratem 98 milionù PLN, což je nejlepší výsledek v historii firmy. Významným faktorem podporujícím tento rùst byla servisní síť rozšíøená po celém Polsku. Spoleènost Phoenix-Zeppelin je èlenem koncernu Zeppelin, což jí dává podstatnou výhodu díky zázemí a podpoøe zahranièní skupiny. O vzájemnì výhodné spolupráci se zaèalo uvažovat již v roce 1989, kdy firma Zeppelin Metallwerke GmbH zaèala hledat vhodného partnera pro expanzi na støedoevropské trhy a narazila na èeského dealera strojù Caterpillar, spoleènost PHOENIX PRAHA, a.s. Obì strany zaèaly spolupracovat pøed 20 lety v roce 1991 slouèením spoleèností PHOENIX PRAHA, a.s., a Zeppelin Metallwerke GmbH. Historie firmy Zeppelin zaèala v roce 1908 u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvùrce, hrabìte Ferdinanda von Zeppelina. Kolem Zeppelinova podniku ve Friedrichshafenu vyrostlo prùmyslové centrum a po 2. svìtové válce vznikl dnešní koncern Zeppelin se svými dvìma oblastmi podnikání obchod a prùmysl. V dnešní dobì patøí koncern Zeppelin mezi nejvìtší svìtové prodejce stavebních strojù Caterpillar a bìhem desetiletí se propracoval k excelentní povìsti po celém svìtì nejen díky svým kvalitním produktùm a službám, ale také díky bohaté nadaèní èinnosti, podpoøe vzdìlání a ohleduplnosti k životnímu prostøedí. Skupina Zeppelin vytvoøila zisk pøed zdanìním v hodnotì 81,9 milionu EUR pøi obratu 2,432 miliard EUR. Podíl spoleèností spadajících pod Phoenix-Zeppelin tvoøí pøibližnì 8-9 % tohoto uspokojivého hospodáøského výsledku. Spoleènost Phoenix-Zeppelin zastupuje nadnárodní koncern Caterpillar, který je celosvìtovým lídrem ve výrobì stavebních strojù. Bìhem roku 2011 došlo k mezinárodní akvizici výrobce dùlních tìžebních strojù Bucyrus firmou Caterpillar. Akvizice, kterou celosvìtová jednièka na poli stavebních strojù pokryla pøedevším z vlastních zdrojù, se dotkla i spoleènosti Phoenix- -Zeppelin. Ta získala licenci k prodeji dùlních systémù pro tìžbu pro Èeskou republiku a stala se jejich autorizovaným dealerem. Nyní mùže nabídnout i rozšíøenou produktovou nabídku, která pokrývá i nestandardní potøeby zákazníkù a umožòuje spoleènosti pøesahovat do segmentù, kam se v minulosti nedostala. Pozici svìtové jednièky si Caterpillar udržuje díky investicím do výzkumu a vývoje, expanzí na nové trhy a etickým pøístupem k obchodu. Stroje znaèky Caterpillar se neustále vyvíjejí a pomáhají zákazníkùm k efektivnìjší práci za nízkých provozních nákladù. Caterpillar také zodpovìdnì pøistupuje k životnímu prostøedí. Do roku 2020 chce ve svých provozech snížit emise skleníkových plynù o 25 %, využívat 20 % energie z alternativních zdrojù nebo zvýšit bezpeènost práce na svých pracovištích i pracovištích svých zákazníkù.

12 10 Stavební stroje a další zařízení Caterpillar STAVEBNÍ STROJE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ CATERPILLAR NOVINKY 2011 Rýpadla série E, kolové nakladaèe série K a kloubové dampry série B vstoupily na èeský trh závìrem roku Klíèovým produktem nabídky spoleènosti Phoenix-Zeppelin jsou stavební stroje a motory Caterpillar. Èeská a slovenská jednièka na poli stavebních strojù spolupracují s americkou spoleèností Caterpillar již pøes ètyøicet let. Spoleènost Phoenix-Zeppelin patøí již øadu let mezi špièku v prodeji strojù Caterpillar do tìžkých provozù, ale poslední roky ukázaly, že i stroje Caterpillar støední a malé tøídy mají na trhu v Èeské republice své místo. Komplikované stavební prostøedí a vìtší opatrnost zákazníkù nutí spoleènosti zamýšlet se nad novými cestami, jak oslovit své klienty a hledat nové pøíležitosti. Spoleènost Phoenix-Zeppelin v loòském roce dokázala, že se inovativní pøístup vyplácí. Získala totiž v porovnání s ostatními dealery Cat v Evropì první místo v prodeji strojù do støedního a malého stavebnictví.

13 Stavební stroje a další zařízení Caterpillar 11 V minulém roce se prodejní týmy zaèaly blíže zamìøovat na otevøený trh v segmentu zemìdìlství. Pro zákazníky z tohoto sektoru pøipravily spoleènosti Caterpillar a Phoenix-Zeppelin nabídku strojù do zemìdìlství AGRO VERSION složenou ze smykem øízených nakladaèù, teleskopických manipulátorù a èelních kolových nakladaèù ve verzi se zvýšeným zdvihem. Dalším segmentem, na který se èeská jednièka v prodeji stavebních strojù zamìøila v roce 2011, bylo odpadové hospodáøství. Kompaktory Caterpillar typù 816F II a 826H již slouží na èeských skládkách. Stejnì dobøe se daøilo na silnièáøském trhu Phoenix-Zeppelin umístil tøi finišery Caterpillar do rùzných stavebních spoleèností. Na samém konci roku 2011 pøedstavila spoleènost Phoenix-Zeppelin nové kolové nakladaèe Caterpillar série K, rýpadla série E, kloubové dampry série B a nové motory do dozerù splòující emisní limity dané normou Stage IIIB / Tier IV Interim. Tyto stroje disponují vysokou výkonností, dlouhou životností, vynikající efektivitou využití paliva a nízkými provozními náklady. Obmìnou prošlo i pøíslušenství k tìmto strojùm. Kolové nakladaèe mohou nést lopaty øady Performance a rýpadla lze vybavit lžícemi stejnojmenné série. Pod jejich kapotami pracují motory Caterpillar, které splòují pøísné emisní limity. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 zaèínají platit nové emisní limity pro stroje o výkonu kw, se minulý rok nesl ve znamení pøíprav k pøechodu na emisní normu Stage IIIB / Tier IV Interim. Tato emisní norma ukládá za povinnost vyrábìt stroje v souladu s kritérii stanovenými Evropskou komisí. Použité stavební stroje se staršími motory budou však nadále v prodeji. Rok 2011 byl ve znamení nových technologií. Technologie motorù Caterpillar Stage IIIB minimalizují dodateènou údržbu a maximalizují úèinnost s cílem stabilizovat provozní náklady. Redukce emisí pevných èástic (PM) o 90 % a 50% snížení emisí oxidù dusíku (NO x ) pomáhají provozovatelùm strojù šetøit životní prostøedí. Stroje Caterpillar šetøí nejen životní prostøedí, ale v první øadì provozní náklady. Funkèní øešení motorù a tìla stroje dokáže snížit spotøebu paliva nových motorù až o 5 %. V roce 2011 se spoleènosti Phoenix-Zeppelin podaøilo v pokraèující dobì stagnace prodat okolo nových a použitých strojù v hodnotì milionù korun. Zákazníci se rozhodují pro stavební stroje Caterpillar pøedevším kvùli jejich špièkové kvalitì, vynikající výkonnosti, provozní spolehlivosti a bezpeènosti. Jedním z nejdùležitìjších okamžikù roku 2011 se stal Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brnì, kde spoleènost Phoenix-Zeppelin zazáøila. Návštìvníci si na místì mohli prohlédnout 20 strojù znaèky Caterpillar v rùzných výkonnostních tøídách. Bìhem veletrhu pøedstavila spoleènost Phoenix-Zeppelin nejmenší stroj ve svém portfoliu minirýpadlo Cat 300.9D, jehož patronkou se stala èeská rychlobruslaøka Martina Sáblíková. Centrem pozornosti se však stal dozer Caterpillar D7E s diesel-elektrickým pohonem, jehož konstrukèní øešení získalo obdiv odborné poroty a následnì i ocenìní Zlatá medaile. Z brnìnského veletrhu si spoleènost Phoenix- -Zeppelin odvážela díky pestrému programu a angažovanosti divákù cenu za nejlepší expozici. Prezentací veletrhu IBF také triumfovala v mezinárodní soutìži Caterpillar Dealer Marketing Awards. Pozici spoleèností Caterpillar a Phoenix-Zeppelin jako lídrù výroby a prodeje stavebních strojù na èeském trhu podpoøily mimo jiné kvalitní servisní a poprodejní služby, individuální pøístup k zákazníkùm a podpùrné programy v oblasti financování spoleèností Caterpillar Financial Services ÈR.

14 12 Půjčovna The Cat Rental Store PŮJČOVNA THE CAT RENTAL STORE NOVINKY 2011 Pùjèovna The Cat Rental Store je již na 15 místech v ÈR. V roce 2011 otevøela poboèku v Ústí nad Labem. Spoleènost Phoenix-Zeppelin se angažuje v oboru pronájmu stavební techniky již 13 let a její pùjèovna strojù The Cat Rental Store si drží pozici jednièky na èeském trhu od samého zaèátku. V roce 2011 dosáhla rekordního obratu z pronájmu v hodnotì 269,2 mil. Kè, pøièemž poèet zrealizovaných zápùjèek skokovì narostl. Aby pùjèovna The Cat Rental Store posílila konkurenèní výhodu, pøedstavila nìkolik novinek nejen z oblasti stavebnictví. Mezi nimi nechybìly ani stroje jiných znaèek než Caterpillar, které stále tvoøí 70 % flotily strojù pùjèoven spoleènosti Phoenix-Zeppelin. Mezi další rozhodující faktory úspìchu pùjèoven The Cat Rental Store patøí pøedevším moderní spolehlivé stroje, jejich okamžitá dostupnost, vstøícnost personálu a také rychlá pøizpùsobivost požadavkùm zákazníkù. V rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF pùjèovna pøedstavila svou novou tváø sloganem PLUS PRO VAŠE PROJEKTY. Stála také jako jeden

15 Půjčovna The Cat Rental Store 13 ze zakládajících èlenù pøi založení profesního sdružení Asociace pùjèoven stavební techniky, které zaèalo svou existenci v prùbìhu Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011 v Brnì. The Cat Rental Store také rozšíøila síť svých poboèek na 15 míst v ÈR, když otevøela nové pracovištì v Ústí nad Labem. Pùjèovna dosáhla vynikajících výsledkù zejména proto, že naslouchala tržním trendùm a pružnì se podle nich zaøídila. Potìšitelnou zprávou je, že díky rozsahu nabídky se na pùjèovnu obracejí nejen živnostníci a podnikatelé z malých a støedních firem, ale také korporátní klientela. V minulém roce se pùjèování stavební techniky daøilo vlivem ekonomického zpomalení v oblasti stavebnictví. V meziroèním srovnání vzrostl objem pronájmù o tøi procenta. Zmìna tržního chování ve stavebnictví se zaèala projevovat již na zaèátku období hospodáøského zpomalení, pokraèovala však i v roce Èeské i mezinárodní spoleènosti pokraèovaly v soustøedìní se na krátkodobý pronájem po vzoru firem v západní Evropì. S tím souvisí i peèlivìjší plánování zakázek podle èasové i finanèní nároènosti. Pùjèovna strojù Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store nìkteré z tìchto zmìn oèekávala a dokázala jich využít v zákazníkùv i svùj prospìch. Další podstatnou zmìnou byl nárùst pronájmù od velkých spoleèností. Firmy, které døíve vlastnily rozsáhlé flotily, se nyní snaží minimalizovat poèet strojù a využívat svojí kvalifikované obsluhy a pronajatého stroje. Èeská The Cat Rental Store z tìchto zmìn v minulém roce tìžila, protože disponuje širokou škálou rùznorodých strojù a pøíslušenství. To se odrazilo na vyšším poètu spokojených zákazníkù. Produktovou nabídku pùjèoven The Cat Rental Store rozšíøily mininakladaèe znaèky Avant, minidrtièky Red Rhino, velké drtièky MFL, kolová rýpadla Terex nebo pracovní plošiny JLG. Tyto produkty pomohly rozšíøit zábìr pùjèovny a získat novou klientelu. Portfolio strojù Caterpillar také prošlo obmìnou. Pùjèovna The Cat Rental Store má za sebou historii výborných vztahù se zákazníky. Navázala na nì v minulém roce, když spustila vìrnostní program Plus Klub. Jeho cílem je odmìnit stálé zákazníky za opakovanou spolupráci a budovat základnu spokojených klientù. Minulý rok byl pro pùjèovnu strojù The Cat Rental Store velmi pøíznivý, do roku 2012 však vstupuje s nezmenšenými ambicemi. Klíèovým bodem bude rozšíøení produktového portfolia o další stroje, zaøízení a pøíslušenství pøi udržení atraktivních cen pronájmu. Dále bude pùjèovna pokraèovat v programu Plus Klub a dvou nových marketingových kampaních. V roce 2012 si pùjèovna bude chtít ovìøit, jak jsou klienti spokojeni s jejími službami, a proto nasadí zákaznické prùzkumy. Na jejich základì bude možno získat zpìtnou vazbu a kontinuálnì zlepšovat služby The Cat Rental Store.

16 14 Manipulační technika Hyster MANIPULAČNÍ TECHNIKA HYSTER NOVINKY 2011 Hyster slavil úspìchy na trhu s big trucky a v nápojáøství. Trh s manipulaèní technikou zaznamenal v roce 2011 mírné zlepšení. Spoleènosti Phoenix-Zeppelin se po stabilizaci prodejního týmu podaøilo umístit na trh pøes 600 strojù manipulaèní techniky Hyster v hodnotì pøesahující 360 milionù korun. Nárùst v objemu prodaných strojù je oproti minulému roku polovièní. Slovenská dceøiná spoleènost Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., dokázala v roce 2011 splnit prodejní plán a uèinila tak s vysokou ziskovostí. Slovenský trh zaznamenal v oblasti prodané manipulaèní techniky dynamický rùst. Významnou událostí roku 2011 se stalo pøedání flotily 22 speciálnì upravených nápojáøských vozíkù spoleènosti Plzeòský Prazdroj, a. s., a prodloužení spolupráce o další tøi roky. Investice je souèástí dlouhodobého kontraktu uzavøeného v roce 2008 s èástkou pøevyšující 250 milionù korun. Plzeòský Prazdroj v souèasné dobì používá celkem 148 vozíkù Hyster rùzných typù a nosností.

17 Manipulační technika Hyster 15 Rekordní prodeje zaznamenala spoleènost Phoenix-Zeppelin v segmentu tìžkotonážních vozíkù a reachstackerù. Prokázala, že v tomto oboru patøí na èeskou špièku. V provozech spoleèností jako Advanced World Transport a.s. a v øadì dalších tìžkých prùmyslových aplikací již pracují big trucky znaèky Hyster. Stejnì tak se daøilo i vozíkùm do velmi úzkých pracovních ulièek, které prodejní týmy umístily do skladù vedoucích logistických spoleèností na èeském trhu. Bìhem roku probìhla masivní obnova strojù v pùjèovnì manipulaèní techniky Hyster, zejména v kategorii tìžkotonážních vozíkù. Spoleènost Phoenix-Zeppelin nabízí pronájem této manipulaèní techniky jako jeden z mála hráèù na trhu a právì tato služba se stala klíèovým odlišovacím faktorem od konkurence a posílila konkurenèní výhodu spoleènosti v segmentu manipulaèní techniky. Minulý rok se nesl ve znamení úspìchu ve støedních a velkých zakázkách. Mnohdy se pøi plnìní tìchto zakázek spoleènost Phoenix-Zeppelin setkala s nestandardními požadavky ze strany zákazníkù, kteøí vyžadovali øešení nenabízené spoleèností Hyster. Díky vstøícnosti a orientaci na zákazníka se podaøilo tyto potøeby uspokojit, i když vyžadovaly komplikované konstrukèní zásahy do manipulaèní techniky pøímo pøi výrobì vozíkù. Dùležitými novinkami, které spoleènost Phoenix-Zeppelin chystá pro pøíští rok, budou skladové tahaèe, vychystávací vozíky øady Low Order a nová generace tøíkolových vozíkù Hyster A XNT. Rok 2012 pøinese dokonèení evoluce èelních elektrických vozíkù Hyster NextGen øadou J XN a E XN. Èeský trh také obohatí nová øada big truckù H8-16XM-6 a pøedstaveny budou i nové retraky, které v minulém roce prošly zmìnou designu a uživatelského prostøedí. Nezanedbatelným pøínosem pro vývoj znaèky se v roce 2011 stala nezávislá studie provedená Peerless Media Research Group ve Spojených státech amerických. Potvrdila, že manipulaèní technika znaèky Hyster oprávnìnì zaujímá pozici jednièky v kategorii provozních nákladù. V roce 2011 dorazilo nìkolik posil do prodejního týmu spoleènosti Phoenix-Zeppelin, a pøispìly tak k jeho stabilizaci a pokrytí vìtší rozlohy Èeské republiky. Prioritou pøi prodeji manipulaèní techniky Hyster bude nadále odbornost prodejce a orientace na zákazníka. Cílem v roce 2012 je zvýšit tržní podíl v kategorii tìžkotonážních vozíkù, posílit prodej použité manipulaèní techniky a nadále zlepšovat pozici pùjèovny manipulaèní techniky. Díky pozvolnému ekonomickému oživení na západoevropských trzích s manipulaèní technikou lze oèekávat, že i èeský trh v roce 2012 mírnì poroste. S ním však porostou také nároky na poskytované služby a zákaznický servis. Spoleènost Phoenix-Zeppelin bude stejnì jako v minulých letech dìlat maximum pro jejich naplnìní.

18 16 Energetické systémy ENERGETICKÉ SYSTÉMY NOVINKY 2011 Zlatá medaile z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brnì pro BOOMEL DUAL potvrdila úspìch vývojáøù z Phoenix-Zeppelin a potenciál nového øešení v záložních zdrojích. Divize energetické systémy pokraèovala i v roce 2011 v pozitivním vývoji. I pøes všeobecnou ekonomickou recesi nezaznamenala od jejího poèátku propad obratu. Naopak v roce 2011 tento obrat dále navýšila. Není to ale tím, že inženýrskému stavitelství, které tvoøí již dlouhá léta nosnou èást zakázek divize energetických systémù, by se ekonomická recese vyhnula. Opak je pravdou. Jestliže pozemní stavitelství propadlo meziroènì zhruba o 6 %, pak propad inženýrského stavitelství je na úrovni 12 %. Eliminovat negativní dopady trhu na výsledky divize energetické systémy se daøí pøedevším díky tomu, že jsme se již pøed dvaceti lety vydali i v celoevropském rámci dealerù Caterpillar ojedinìlou cestou komplexních dodávek technologických zaøízení postavených na bázi komponentù Caterpillar. Od svého založení v r si divize energetické systémy vydobyla dominantní postavení na trhu. Flexibilita, zkušenost, odborná erudice, profesionální pøístup, obchodní zdatnost, ale pøedevším personální stabilita relativnì malého týmu jsou základními pøedpoklady úspìchu této divize. Týmu divize energetické systémy se podaøilo již na zaèátku ekonomické recese analyzovat její dopad na stávající zamìøení, navrhnout opatøení, a pøedevším najít nové zajímavé oblasti na trhu. Jednoznaèným závìrem, kam napøít úsilí, bylo zvýšit podíl zakázek s vlastní pøidanou hodnotou a zamìøit se na obory, které stály doposud stranou zájmu spoleènosti Phoenix-Zeppelin. V souvislosti s živelnými událostmi v Japonsku a následným omezováním provozu jaderných elektráren v Evropì se dá oèekávat poptávka po alternativních zdrojích elektrické energie a tepla. Výroba obou druhù energií v kogeneraèních jednotkách postavených na bázi pístových spalovacích motorù je známa øadu let. Naše spoleènost vyvinula v roce 2011 novou generaci kogeneraèních jednotek modulové konstrukce pohánìné motory

19 Energetické systémy 17 Caterpillar, kde se jako palivo využívá zemní plyn. První takový zdroj elektrické a tepelné energie o výkonu 990 kw byl dodán v závìru roku pod obchodním jménem BOOMEL, s opcí na dodávku stejného zaøízení v roce Jedná se o alternativní zdroj, nicménì rovnìž zranitelný. V pøípadì zastavení dodávek plynu z Východu, jak to zažilo Slovensko pøed nìkolika lety, se zastaví i tyto zdroje a energetická soustava smìøuje ke kolapsu. Proto jsme se zamìøili na další možnosti využití alternativních paliv. Po více než roce jsme ukonèili vývoj nejprve dvoupalivového motoru na bázi dieselových motorù Caterpillar pod obchodním názvem BOOMEL DUAL. Princip je rovnìž znám dlouhou dobu, nicménì praktického rozšíøení se tato varianta v podmínkách Evropy dosud nedoèkala. Dvoupalivový motor pracuje tak, že se pøi startu jako palivo využívá motorová nafta a po dosažení provozních parametrù se postupnì do motoru vpouští zemní plyn. Zde jsou z hlediska zákazníka nižší provozní i investièní náklady. Od dvoupalivého systému byl už jen krùèek k testování jiných alternativních paliv, vìtšinou odpadních produktù jiných procesù. V provozu jsme otestovali zhruba 10 rùzných typù paliv, která oznaèujeme souhrnnì jako biopaliva. Za vícepalivový generátor BOOMEL DUAL byla spoleènost Phoenix- -Zeppelin ocenìna na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2011 Zlatou medailí. Ocenìní nás tìší o to více, že se jedná o produkt vyvinutý a vyrobený spoleèností Phoenix-Zeppelin. V prùbìhu roku 2011 pokraèovaly práce na nejvìtší zakázce divize energetické systémy v její historii. Jedná se o dvì kompresorová soustrojí s plynovými motory Caterpillar G3616 a kompresory rovnìž americké výroby Ariel. Klíèovou èinností v roce 2011 byl transport celé technologie z montážních hal v Nìmecku na místo instalace na jižní Moravì, usazení soustrojí na fundament a jeho montáž. Zaèátkem roku 2012 probìhne nejdùležitìjší èást celé zakázky, oživení a uvedení do provozu. Úspìšnì pokraèují rovnìž dodávky lokomotivních motorù Caterpillar pro modernizace lokomotiv. Nenápadnou, avšak obchodnì velice úspìšnou èástí divize energetické systémy je služba ENERGENCY. Hlavním smyslem a cílem služby ENERGENCY je zajistit zákazníkovi dodávku elektrické energie v požadovanou dobu na urèitém místì a v požadovaném výkonu. Divize energetické systémy disponuje pro zajištìní této služby jak mobilními dieselgenerátory, tak u vìtších výkonù dieselgenerátory v kontejneru, ve výkonech od 10 kw do kw. Nabízená služba zahrnuje dopravu zdroje a ostatní potøebné techniky na místo urèení, instalaci rozvádìèù a rozvodù, výchozí revizi, obsluhu a dotankování pohonných hmot po celou dobu zápùjèky a následnì demontáž a odvoz techniky od zákazníka. Velice prestižní akci pøedstavovala zápùjèka šesti kontejnerových zdrojù NZ 2 na Mistrovství svìta v basketbalu poøádané v Litvì. Zatímco pìt kontejnerù se vrátilo po ukonèení mistrovství zpìt do ÈR, jeden zùstal ještì mìsíc v Litvì jako pøedvádìcí v rámci spoleèné propagaèní akce poøádané s místním dealerem Caterpillar, firmou Wihuri. Na poli vzdìlávání a informovanosti projektantù a dalších technických pracovníkù opustila v roce 2011 divize energetické systémy poøádání specializovaných odborných semináøù pro projektanty. To jsme pøenechali zavedeným vzdìlávacím organizacím, na jejichž akcích naši zástupci èasto pøednáší. My sami jsme se rozhodli pro zmìnu stylu i image. Navázali jsme úzkou spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a v prostorách jeho novì zrekonstruované budovy na Letné jsme uspoøádali semináø pod názvem Energetická bezpeènost aneb Energetika za zavøenými dveømi. Pro více než 80 odborníkù z celé republiky toto øešení skýtá možnost naprosto klidné prohlídky sbírek muzea, které byly nìkolik let veøejnosti nedostupné. Technické vybavení kinosálu a také ostatní zázemí je na špièkové technické úrovni a posouvá kulturu pøednášek na novou kvalitativní úroveò. Pro rok 2012 pøipravujeme další semináø za zavøenými dveømi. Podle dosavadních ohlasù pevnì doufáme, že se z této akce stane do budoucna tradice.

20 18 Náhradní díly a servisní služby NÁHRADNÍ DÍLY A SERVISNÍ SLUŽBY NOVINKY 2011 Monitorovací systém Product Link má od roku 2011 nové uživatelské rozhraní Vision Link. Phoenix-Zeppelin je spoleènost vážící si dlouhodobých vztahù se zákazníky. Také v roce 2011 tyto vztahy nadále rozvíjela, a to pøedevším díky kvalitním poprodejním a servisním službám. Aby prodané stroje co nejefektivnìji pomáhaly zákazníkùm v jejich podnikatelské èinnosti, je tøeba se o nì starat a udržovat je v nejlepší možné kondici. Nejdùležitìjší souèástí v procesu technické péèe o stroj jsou lidé, kteøí ji provádìjí. Velký dùraz proto spoleènost Phoenix-Zeppelin klade na pravidelné vzdìlávání svých technických pracovníkù a mechanikù. Mechanici absolvují odborná školení v rámci programu odborného vzdìlávání Technician Career Development Program (TCDP). Díky kvalifikovaným mechanikùm snižuje spoleènost Phoenix-Zeppelin dobu prostoje stavebních strojù pøi polní i dílenské opravì. To se pozitivnì odráží na nižších provozních nákladech tìchto strojù. Aby zákazníci mohli udìlat vše pro maximální provozuschopnost svých strojù, spoleènost Phoenix-Zeppelin pro nì pøipravila rozsáhlou nabídku slu-

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Kon t ak t y Vybrané finanční ukazatele (v mil. Kč) 2008 2007 2006 Prodej strojů 3 167 3 504 3 120 Most Liberec Náhradní díly a servis 778 730 650 Pronájem a ostatní 478 431 415 Sokolov PRAHA Lipová 72

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Výroční zpráva. Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o.

Výroční zpráva. Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o. Výroční zpráva Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o. Vedení společnosti Lipová 72, 251 70 Modletice Tel.: +420 266 015 111 Fax: +420 266 015 360 E-mail: info-cz@zeppelin.com www.zeppelin.cz OBSAH Představení

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s.

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. skupina kuhn Berlin Warsaw Bruxelles Paris Praha Stuttgart München Wien Bratislava Bern Salzburg Budapest Ljubljana Zagreb Pecs Sarajevo Belgrade Rakousko Německo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více