4. Ned le velikono ní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Ned le velikono ní"

Transkript

1 4. Ned le velikono ní Pánem a Mesiášem ustanovil B h práv toho Ježíše, kterého jste vy uk ižovali." Po n kolika málo dnech je to obrat o 180. Nejenže se už apoštolové nebojí ve ejn vystoupit. Ješt navíc íkají v ci, které museli být poslucha m hodn nep íjemné. Vy jste to ud lali, vy jste zabili Spasitele, kterého jste o ekávali a v Ježíši nepoznali. Nechali jste se zmást p edními muži Izraele a Ježíše, který byl mocný slovem i inem, jste vydali k uk ižování. To je po ádná facka. Ale facka, která vede poslucha e k n emu pozitivnímu. Pom že jim, aby se probrali: Brat i, co máme d lat? Co te s tím, poznáváme, že jsme jednali špatn, ale m žeme s tím ješt n co d lat, jde s tím v bec ješt n co d lat? Petr íká nad jnou v tu: Obra te se. A každý z vás a se dá pok tít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpušt ny h íchy. Sv. Pavel Vždy i Kristus trp l za vás a zanechal vám tak p íklad, abyste šli v jeho šlép jích. Kristus je p íkladem našeho života. On naše lidství p ivedl k dokonalosti. Pozvedl ho a posv til. 1

2 V duchovním život se m že stát, že už nevím jak dál. Objektivn jsem se dostal za ur itou hranici h íchu. V dom a dobrovoln h ích nekonám. Snažím se o dobrý život. Ale co te, jak pokra ovat. Kristus je p íklad je náš vzor a také cesta, po které se vydat. Hlubším poznáváním Ježíše a hlubším vstupováním do vztahu s ním víc a víc toužím, abych mu byl podobný. Proto cesta, po které musí jít každý k es an je cesta zpodobování svého života s životem Ježíšovým. Evangelia nám ukazují Ježíš v život, Ježíšovo jednání, jak Ježíš vstupuje do r zných situací a životních událostí. Evangelia nás u í a pomáhají p ipodob ovat sv j život Kristu. Do za átku m žeme tam, kde si nevíme rady, zkusit v tu: Pane Ježíši, ukaž mi, jak bys v této chvíli jednal ty. Evangelium Te je as na pohádku, takže se p íjemn posa te a poslouchejte. No, trochu to zkrátím, abyste mi tady neusnuli. Znáte pohádku o Smolí kovi pacholí kovi? Klu ina, který bydlí v lese se svým zlatoparohým jelenem. Jelen se o n j hezky staral a chránil ho p ed r znými nástrahami. Celý den na svém h bet vozil Smolí ka po lese. Kdo je to ten Smolí ek? Každý z nás. A kdo je ten zlatoparohý jelen? Ježíš Kristus. On je ten, který se o nás hezky stará a nese nás na svých rukou. 2

3 Pro zrovna jelen? Už jste jej n kdy vid li? Velké zví e, které má sílu a se svými parohy vypadá majestátn. Zlaté parohy jako symbol královského p vodu. Bohatství a moc. Jelen v pohádce as od asu musí odejít pry. Ne vždy vnímáme jasn Boží p ítomnost ve svém život a n kdy máme pocit, že se Ježíš vzdálil, že s námi není. Nebo ješt jinak, n kdy na n j, stejn jako Smolí ek na jelena, zapomeneme. Na druhou stranu, Ježíš se nás nebojí nechat samotné, protože ví, že už také n co zvládneme, i když asto podlehneme. Na scénu p icházejí Jezinky. To jsou myšlenky, které svád jí ke h íchu. Tvá í se jako velké kamarádky. Jen dva prstí ky str íme a hned zase p jdeme. Ale jsou to svin p evle ené za kamarády. Jak asto se necháme obalamutit? Jak asto je uposlechneme a otev eme dve e svého srdce h íchu? D ležitá v c. Smolí ek je Jelenem varován, že nemá nikomu otevírat. P es to vidíme u Smolí ka i u sebe neposlušnost a necháme se zlákat. Pootev u troši ku a podívám se", zapomn l chlapec, co jelenovi slíbil. H ích, pokušení, ábel, to není n co, co by nás nechalo jen tak. Chce nás to celého, stejn jako Jezinky odnesli Pacholí ka pry z jeho domu. Našt stí Pacholí ek si vzpomn l na jelena a za al volat: 3

4 Za hory, za doly- mé zlaté parohy kde se pasou? Smolí ka, pacholí ka, jezinky pry nesou! ( ) Mohutnými skoky p isp chal na pomoc! S jezinkami si snadno poradil, popadl Smolí ka a skokem byli zpátky ve své chaloupce. Dobrý pastý b ží za svou ztracenou ove kou a vytrhává jí z rukou nep átel, z nebezpe í a zla. Jo, jo, ale lov k si nedá íct a nedá. ekli bychom, že je nepou itelný. Znovu naletí na lákadla h íchu a znovu pustí zlo do svého života. Tentokrát z toho Smolí ek nevyvázl tak jednoduše. Zlo, kterému se otevíráme opakovan, nás spoutává a chce si nás vykrmit, ekn me p ed lat ke svému obrazu. Ale i te máme dost síly (milost pomáhající), abychom se utekly ke Kristu a u n ho hledali pomoc. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolí ka pacholí ka, už na peká nesou... K jelenovi se nesl strašlivý ná ek a pak už byl slyšet jen dusot kopyt, jak se hnal za chlapcovým hlasem. S jezinkami si rychle poradil, nabral babice na rohy a shodil je ze srázu, z kterého se jen tak nedostanou. Smolí ek dostal, co si zasloužil. Od té doby se vždy ídil radami dobrého jelena. Oba byli rádi, že vše dob e dopadlo. Kdo nevchází do ov ince dve mi, ale vniká tam jinudy, to je zlod j a lupi. Kdo však vchází dve mi, je pastý ovcí. ( ) Zlod j p ichází, jen aby kradl, zabíjel a p sobil zkázu. Já jsem p išel, aby m ly život a m ly ho v hojnosti." 4

5 Pohádka o Smolí kovi pacholí kovi Byl jednou jeden malý chlape ek, který žil v lese u zlatoparohatého jelena. Jmenoval se Smolí ek. Jelen se o n j hezky staral a chránil ho p ed r znými nástrahami. Celý den na svém h bet vozil Smolí ka po lese. Chlapec se krmil lesním ovocem, nejrad ji m l jah dky, a hrál si s lesními zví átky... Jednoho dne se však jelen musel vydat hledat nové pastviny daleko od domova. Smolí ek musel z stat doma sám. - "Po kej na m Smolí ku a nikomu neotvírej." p ikazoval mu jelen každé ráno. Smolí ek si chvíli sám hrál, ale pak mu za ala být dlouhá chvíle. Tu najednou uslyšel šramot a n jaké hlásky. Zvuky šly ode dve í. Šel tedy blíž a uslyšel. - "Smolí ku, pacholí ku, otev i nám svou sv tni ku! Jen dva prstí ky tam str íme, jen co se oh ejeme, hned zase p jdeme.." - "Kdo to venku tolik mrzne, že tak prosí? Pootev u troši ku a podívám se", zapomn l chlapec, co jelenovi slíbil. Do sv tni ky vklouzlo n kolik tenkých prst. M ly ostré nehty, chvíli se jen tak komíhaly, ale pak hbit otev ely dve e doko án a p ed Smolí kem stály jezinky! Smolí ek na n vyd šen koukal, byly to divé žínky, vlasy jako roští, obléknuté do rozervaných hader a tuze páchly, jak byly nemyté! Chytily chlape ka a odnášely pry. Smolí ek plakal a volal ze všech sil. - Za hory, za doly- mé zlaté parohy kde se pasou? Smolí ka, pacholí ka, jezinky pry nesou! 5

6 M l veliké št stí, vítr vál správným sm rem a Smolí k v hlásek k jelenovi zanesl. Mohutnými skoky p isp chal na pomoc! S jezinkami si snadno poradil, popadl Smolí ka a skokem byli zpátky ve své chaloupce. Jelen se na chlapce moc zlobil, že neposlechl a vydal se do nebezpe í. Smolí ek svatosvat slíbil, že se to již nebude opakovat a že bude dbát jelenových rad. Ale když se ráno probudil, zapomn l, co v era zažil. Jakmile za dve mi op t za aly loudit jezinky tak, že by se nad nimi kámen ustrnul... - Smolí ku, pacholí ku, otev i nám svou sv tni ku! Jen dva prstí ky tam str íme, jen co se oh ejeme, hned zase p jdeme... Chlapce se mu jich p ece jen zželelo a vpustil je dovnit. Ty jej popadly a uhán ly s ním do své jeskyn. Smolí ek plakal a volal svého jelena. - Za hory, za doly- mé zlaté parohy kde se pasou? Smolí ka, pacholí ka, jezinky pry nesou! Ale jelen se pásl daleko. Babice si za aly Smolí ka vykrmovat. Zav ely ho a nosily mu samé dobroty, dortí ky, kolá ky, buchti ky.. T šily se, že až Smolí ek p kn ztloustne, budou mít libou pe ínku. Každý ve er zkoušely, jak moc se jim to da í. "Prostr prstí ek ven z klece, zkusíme, je-li dost tlus ou ký." Smolí ek však vždy vystr il místo prstíku d ívko a babice si dlouho myslely, že ho ješt dostate n nevykrmily... Po ase jim však trp livost došla a za aly topit v kamnech a chystat pro Smolí ka peká. Ten byl hr zou bez sebe a rozk i el se na celý les. - Za hory, za doly, mé zlaté 6

7 parohy, kde se pasou? Smolí ka pacholí ka, už na peká nesou... K jelenovi se nesl strašlivý ná ek a pak už byl slyšet jen dusot kopyt, jak se hnal za chlapcovým hlasem. S jezinkami si rychle poradil, nabral babice na rohy a shodil je ze srázu, z kterého se jen tak nedostanou. Smolí ek dostal, co si zasloužil. Od té doby se vždy ídil radami dobrého jelena. Oba byli rádi, že vše dob e dopadlo. 7

P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III.

P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. 0 Základní modlitby Milí rodi e, Prosím vás, za n te se s d tmi postupn modlit tyto modlitby tak, aby je d ti um ly. Za ínáme znamením k

Více

Boží pravda v mém život

Boží pravda v mém život Boží pravda v mém život Kázání CB Vsetín, 2014-03-16 "Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm, ale bude mít sv tlo života." (J 8,12). Prosím, p ihlaste se, kdo z vás už n kdy etl nebo

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA Kdo by se divil? Kdo by ekal? Kdo je nadšený? Nebo jsou všichni zklamaní? Kde je sníh? Už jsou zase Vánoce? A kde? Bez sn hu? Jen s blátem? Nezapomene na m Ježíšek? Jaké dostanu dáre ky? Je to v bec o

Více

LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán

LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán 2011 noviny LEDEN 2013 XV Ješt k po átk m modlitby And l Pán Práv roku 1220 Práv se p roku epravuje se na p epravuje St ední 1220 Východ na St ední a Východ na- a nahrazuje p ítomnost Františka. Klade

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!!

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!! Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX tu, teš, teme ÍSLO!!! Pár slov z klobouku Co p ísloví ne íkají - Mladý stromek lehce se ohýbá. Však v mládí když se ohne, t žko se ve stá í narovnává. -

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

Ezopovy bajky. Ezop. 6. století p. n. l.

Ezopovy bajky. Ezop. 6. století p. n. l. Ezopovy bajky Ezop 6. století p. n. l. Obsah 1 První kniha Ezopova 6 1.1 O kohoutu a perle................................. 6 1.2 O vlku a o beranu................................. 6 1.3 O lvu, vlku, koze

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Závislost žen na alkoholu Kristýna Bolková Bakalá ská práce 2011 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze uvedených pramen

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

Úvodní slovo. Utrpení Kristovo posilni nás!

Úvodní slovo. Utrpení Kristovo posilni nás! 2 Úvodní slovo Utrpení Kristovo posilni nás! Tisíce a tisíce poutník a turist prošlo um lecky ztvárn nou k ížovou cestou na Svatém Hostýn. V ícího lov ka vede rozjímání k ížové cesty do hlubin božské lásky.

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Nešťastné. Neporazitelná římská. Být ímanem rovnalo se být vojákem. Svým. válka a politika > vojsko v antice

Nešťastné. Neporazitelná římská. Být ímanem rovnalo se být vojákem. Svým. válka a politika > vojsko v antice Nešťastné Senátor Publius Quinctilius Varus na africké minci Varovy legie lý Pro legioná e i jejich pomocné sbory se staly vojenské tábory asto domovem na celý život. Bránili zde nové hranice ímského impéria.

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Kusanec št stí Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Vydáno vlastním nákladem Praha 2010 Fotografie: Václav Adámek (p ední strana obálky) a Milan

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více