BRNO KOUNICOVA NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2"

Transkript

1 BRNO KOUNICOVA NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2 OHLÉDNUTÍ NA HRANICI ČASNOSTI A VĚČNOSTI Doporučení a povzbuzení k víře do toho, kdo jí zasvětil celý život Introit: část Žalmu čtení: Skutky 12, 1-11 Text kázání: 2 Tm 4, BIBLICKÝ TEXT 2 Timoteovi 4, 6-8 Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. A. KÁZÁNÍ V pátek skončil školní rok. Asi není pochyb o tom, že se na tento konec většina školáků hodně těšila. Konec v tomto případě totiž znamená cosi dobrého a navýsost příjemného: začátek prázdnin. Ještě před začátkem dočasného osvobození od školních povinností dostávají studenti vysvědčení. Jeden papír, několik malých řádků s poměrně velkým významem. Celoroční úsilí (anebo také neúsilí) shrnuté v několika málo číslicích, které na tvářích rodičů dokážou vykouzlit úsměv anebo prohloubit vrásky. Vysvědčení dává učitel. Je to on, kdo hodnotí úsilí a výsledky žáka. Ten vysvědčení chtě nechtě musí přijmout. Nemá odvolání (tady nevím, že by se někdy někdo odvolával proti výsledku vysvědčení ve škole). Neplatí to jenom o škole. I dál v životě býváme hodnoceni povětšinou jinými lidmi a naše úsilí je také ohodnoceno čísly. Pravda, ne na vysvědčení, ale na výplatní pásce. Jsou ovšem i chvíle, kdy hodnotíme my sami. Ohlížíme se za jednotlivými předměty školních roků života. Jak jsme zvládali předmět pracovní činnosti, jak jsme zvládali předmět partnerství v manželství, jak jsme zvládali rodičovství a výchovu dětí. Charakteristikou dospělého života je to, že si sami volíme předměty, nichž se chceme angažovat. Jejich nabídka je široká a pestrá. Jedním z životních hodnocení je, zda-li jsme volili správné předměty. Anebo si někdy řekneme, že jsme v dobrém předmětu volili dobrý či špatný přístup a špatnou strategii. Dokonce to může být tak, že nakonec konstatujeme, že 2008_053 Ohlédnutí Pavlovo tisk.doc Písně: strana 1

2 jsme investovali mnoho úsilí do věcí, které nemají velkou cenu, zatímco jsme ponechali stranou to, co je mnohem důležitější, podstatnější a na čem nám opravdu záleží. Něčeho takového jsme svědky u apoštola Pavla. V druhém dopise Timoteovi se ohlíží za svým životem a jeho nasměrováním. V jeho případě jde o jedno z posledních ohlédnutí. Máme před sebou jeho závěť, o které se má za to, že byla napsána z římského vězení. Jak vnímal apoštol svůj život? Co v něm považoval za důležité a úspěšné? Co mu dodávalo sílu a co vyhlíží? Na tyto otázky nalézáme odpověď v oněch několika verších 4. kapitoly, které jsem četl z Písma. Apoštolova slova nejsou pohřebními slovy. Jsou to slova, která měla povzbudit víru a službu mladého Timotea. Určitě to má váhu, když někdo na sklonku svého života může to, v čem se celý život angažoval, doporučit svým nástupcům. Pavel to činí. V biblickém úryvku, který tvoří základ dnešního kázání si povšimneme 4 skutečností, kterými povzbuzuje Pavel Timotea a s ním i nás. 1) Apoštol přijímá konec svého života i služby. 2) Apoštol hodnotí celý svůj život. 3) Apoštol vyznává, co mu dodávalo síly. 4) Apoštol očekává vysvědčení odměnu (vavřín spravedlnosti). 1. PAVEL PŘIJÍMÁ KONEC ŽIVOTA A SLUŽBY Začněme hned tím prvním. Apoštol říká: Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu (KP rozdělení) [ř: analysis = návrat, rozdělení]. Netušíme přesně, co vedlo Pavla k tomuto přesvědčení, protože jak již zaznělo v 1. čtení někdy Pán Bůh své služebníky vysvobodil zvláštními a nečekanými způsoby z nebezpečí smrti. Prožil to nakonec mnohokrát i sám Pavel. Teď je to však jinak a zdá se, že víc než jenom tuší, že přišel čas jeho smrti. Myslím, že se smíme domnívat, že apoštol tuto skutečnost přijal. Vždyť již během svého života prožíval dilema: Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás Fp 1, Stěží můžeme apoštolovi vyčítat, že rezignoval na život a službu. Měl rád život a cele jej využil a naplnil. Věděl však, existuje víc než jenom pozemská realita, a tak když přišel čas, uměl přijmout konec své jistě v mnohém neukončené služby. Umět přijmout konec, ať už je to konec čehokoli, není vůbec jednoduché ani samozřejmé. Snad nám pomůže přijímat konce v životě a konce života, když v nich budeme očekávat zároveň počátek něčeho dalšího, lepšího, prospěšnějšího, potřebnějšího anebo slavnějšího. Tak to vidíme u mnohých svědků víry, včetně apoštola Pavla. Ve jeho vlastních slovech vidíme, jak vnímal smrt. Vnímal ji jako odchod, doslova rozdělení rozvázání. Jedním ze základních významů, které jsou spojeny s původním 2008_053 Ohlédnutí Pavlovo tisk.doc Písně: strana 2

3 řeckým slovem, je obraz lodi, jejíž lana jsou uvolněna od mola (či kotvy) a odvázaná loď se odděluje od přístavu a vyplouvá na moře. Pro apoštola Pavla je smrt momentem, kdy opouští pozemskou pevninu, aby se vydal domů ke Kristu. To je to první, co smíme vidět na apoštolu Pavlovi u konce jeho života přijímá konec svého života. Vnímá ho jako odchod domů ke Kristu, jako vstup do plnosti toho, o co usiloval během pozemského života království Božího. Je docela přirozené, že v meznících života (a nemusí to být jenom ve chvíli, kdy umíráme) se ohlížíme do minulosti a máme potřebu hodnotit. A to je to druhé, čeho si všimneme na ohlédnutí za vlastním životem. 2. PAVEL HODNOTÍ SVŮJ ŽIVOT Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Na tomto hodnocení apoštola je dobře si povšimnout, že si Pavel nepíše známku na vysvědčení. On zde nehodnotí jak bojoval (jak žil svůj křesťanský život), ale že se účastnil dobrého boje. Když se dívá za sebe a vidí svůj křesťanský život, svou službu a své naděje, které měl, pak říká, že to stálo za to. Neměnil by. Strávil svůj život na správné závodní trati křesťanské životní trati. Prožil mnohé krize a mnohá pronásledování, život pro něj nebyl procházkou růžovým sadem, ale stálo to za to. Nebylo to zbytečné. To je zvěst, kterou předával Timoteovi a kterou předává i nám. Stojí to za to prožít život ve víře (důvěře) v Pána Ježíše Krista! Vrátíme-li se k případnému známkování života, nakolik to bylo anebo nebylo dobré, pak je dobře si uvědomit, že život ve víře a s vírou tedy dobrý boj víry se dá bojovat všelijak nedobře. Apoštol vlastně ani nehodnotí jak zda-li dobře anebo nedobře bojoval a žil. Říká, že dokončil svůj životní běh a víru při něm zachoval. Jakékoli známkování je na Pánu Bohu, spravedlivém soudci. S ohledem na vlastní hodnocení života apoštolem Pavlem smíme přijmout povzbuzení v tom, že naše křesťanství není závodem o to, kdo bude křesťanštější. Někdy to tak může dokonce vypadat tak, že křesťanské církve jakoby závodily o to, kdo je či bude pravověrnější, křesťanštější. Spíš než na Pán Boha se pak díváme kolem sebe a srovnáváme se. Spíš než abychom se navzájem povzbuzovali a radovali z toho, že bojujeme všichni dobrý boj, hodnotíme se, kdo ho bojuje lépe. Jenže ono jde v křesťanském životě přece jenom o něco jiného. Jde o to, abychom každý konali (a jednou dokonali) běh svého života ve světle svého povolání, obdarování a ve světle setkání s Pánem Ježíšem při jeho druhém příchodu. Jde o to, abychom při všem pachtění, jak to řekne starozákonní kazatel, žili vírou a zachovali víru až do konce. Apoštol tedy přijímá konec své služby a života; hodnotí jej tak, že stál za to. Byl to dobrý boj. My k tomu dodáme, že se dá bojovat všelijak a nebývá to vždy jednoduché. Snad i proto dodává to třetí, čeho si všimneme z jeho slova: 2008_053 Ohlédnutí Pavlovo tisk.doc Písně: strana 3

4 3. PAVLOVO VYZNÁNÍ O ZDROJI JEHO SIL Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá. Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané Když apoštol Pavel psal o tom, jak má vypadat život společenství církve, vždy nabádal k vzájemnému ohledu a vzájemné pomoci. Lhostejnost nemá mít své místo uprostřed církve. Pomáháme si navzájem nést břemena života. Tímto způsobem sám Pán Bůh dává síly k nesení těžkostí (i radostí) života. Jak je dobře, když si navzájem můžeme prakticky pomoci. Jak je dobře, když se smíme za sebe modlit a vysílat přímluvné modlitby jeden za druhého. Jaké posilnění takto přijímáme. Jsou ovšem i takové chvíle, jako prožil apoštol Pavel v římském vězení. Všichni jej opustili. Byl sám. A přece nebyl sám. Vyznává, že tam, kde jej opustili (snad pro strach) jeho spolubližní, Pán jej neopustil. On při něm stál a On mu dal sílu, aby mohl naplnit své poslání až do konce. Není nám příjemné, když jsme opuštěni lidmi. Jsme stvořeni ke společenství, a když nám chybí, je to těžké. A přece i tam, kde se to stane, že jsme osamoceni, smíme prožívat to, co apoštol Pavel: Pán při mně stojí, on mi dá sílu. Nejsem si jist, zda-li umíme v samotě hledat a prožívat Pána, který při nás stojí. Je mnohem jednodušší si stýskat na to, že o nás už nikdo nestojí, než hledat Boha, který možná nepoznán je tak blízko. On nemůže jinak než být blízko. Připomeňme si slova proroka Izajáše (55, 6): Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Naše dosavadní zastavení nad apoštolovými slovy, která napsal Timoteovi, vycházejí z přijetí přítomnosti a pohledu do minulosti. Nakonec si povšimneme toho, jak se Pavel dívá kupředu, jakou před sebou vidí budoucnost. Vidí před sebou krále, který ho zachová pro své nebeské království. 4. PAVLOVO OČEKÁVÁNÍ VĚCÍ PŘÍŠTÍCH Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. (dosl.: epifanii = zjevení). Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jakoby se apoštol v samotném závěru vracel zpátky do reality přítomnosti, která mu připravuje mučednickou smrt. Pán mě vysvobodí a zachová pro své nebeské království. Nespoléhá se na sebe. Spoléhá na Boží moc. A k tomu vyhlíží vavřín spravedlnosti. Je to symbolické slovo o odměně věčného života. Není to vavřín, který by si apoštol zasloužil, byť Pánu Ježíši Kristu zasvětil celý 2008_053 Ohlédnutí Pavlovo tisk.doc Písně: strana 4

5 svůj život po svém obrácení. Ví, že jeho spravedlností je Kristova spravedlnost a milost. V ní je skryt a v ní vytrval, doběhl. Tady mohl Pavel docela dobře skončit. Jenže on sám cítí, že je potřeba něco dodat: vavřín spravedlnosti totiž není připraven jenom pro něho, nýbrž pro všechny, kteří s láskou vyhlížejí druhý příchod, druhé zjevení Pána Ježíše Krista. Jakoby tím chtěl ještě potvrdit, že onen vavřín odměnu věčného života si nezasloužil svými činy a svým způsobem života, nýbrž vírou v Boží milost. Význam apoštolova dodatku je v tom, že si nemůžeme říct: Dobrá, velký apoštol, na toho pochopitelně čeká vavřín spravedlnosti. Ale co já, obyčejný člověk? Snad svým dodatkem právě tomu chtěl apoštol zabránit. Jsme na tom všichni stejně: věčný život je připraven pro všechny, kdo milují Pána Ježíše Krista. ZÁVĚR A tak spolu apoštolem smíme radostně zvolat: Jemu patří sláva na věky věků. Amen. Slyšme (tedy) apoštolovo povzbuzení a poslání: 2. VYSLÁNÍ A POŽEHNÁNÍ 1 Timoteovi 6, Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 2008_053 Ohlédnutí Pavlovo tisk.doc Písně: strana 5

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

29. června: Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů

29. června: Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů 29. června: Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů VSTUPNÍ ANTIFONA Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za Církev svou krev; - měli podíl na kalichu utrpení Páně a stali se Božími přáteli. Uvedení

Více

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Jak žít autentickým křesťanským životem

Jak žít autentickým křesťanským životem Jak žít autentickým křesťanským životem www.biblickaknihovna.cz Obsah Skutečný křesťan (2K 2,14 3,3)........................... 1 Křesťanství Ježíše a Pavla.............................. 2 Pět neklamných

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky, zpívejte mu žalmy, přemýšlejte o všech jeho činech, označte se jeho svatým jménem, ať se

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen č. 7 Školní rok 2000/2001 březen Drazí, začíná příprava na Velikonoce, postní doba. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Praha 2006 (pro vnitřní potřebu)

Praha 2006 (pro vnitřní potřebu) POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. 1. 2007 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2006 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

HOMILIE 2002. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška. Výběr homilií z období roku 2002. 17. 4. 2003 ver. 1.0

HOMILIE 2002. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška. Výběr homilií z období roku 2002. 17. 4. 2003 ver. 1.0 HOMILIE 2002 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z období roku 2002 17. 4. 2003 ver. 1.0 Homilie 2002 Výběr homilií za rok 2002 zahrnuje homilie z římskokatolické farnosti Veverská Bítýška.

Více

Evangelium podle Marka 01

Evangelium podle Marka 01 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. FRANTIŠKÁNSKÉ POSLÁNÍ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF Praha 2015 Mgr. Jana Pospíšilová

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více