život svaté dympny panny a mučednice 1 z ribadineiry přeložil a slovem svým doprovodil jakub deml kněz nákladem vlastním vydáno l. p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "život svaté dympny panny a mučednice 1 z ribadineiry přeložil a slovem svým doprovodil jakub deml kněz nákladem vlastním vydáno l. p."

Transkript

1 Život svaté Dympny

2 život svaté dympny panny a mučednice 1 z ribadineiry přeložil a slovem svým doprovodil jakub deml kněz nákladem vlastním vydáno l. p Kniha tato vydána ve 300 ex. na ručním papíře s třemi barevnými přílohami a kresbou obálky od J. Konůpka. Vytiskla Grafia v Praze, Myslíkova ul. 15. Štočky obrázků ze závodu Husník a Häusler, Praha Žižkov. Štoček na obálce ze závodu J. Šimáně v Praze

3 Matyldě Demlové

4

5 Sestřičko, 26. dubna budou tomu dva roky, co jsi zemřela. Měl jsem v úmyslu, že Ti dám náhrobek, a nikdy jsem nebyl v pochybnosti o tom, jaký by měl býti, a v duchu sám jsem ho nesčetněkrát pracoval Poněvadž Tvůj hrob jest u zdi, jako hrob naší Matky, bude to možno, a také mám teď kdy Půjdu do našeho společného rodiště, vyhledám kámen, dobrý, žulový, a začnu zpracovávat jeho tvář: zrnko po zrnku budu vybírati šetrně, až vznikne prohlubenina, kterou vyhladím a upravím tak, aby mohla představovat oblohu, na kterou nejjemnějším dlátkem vyryju hvězdu, která bude míti podobu prstenu, ale dvěma průměry pod pravým úhlem překříženého, tak totiž, aby nevynikal ani kruh, ani kříž, nýbrž aby to tvořilo jeden celek, jeden obraz. A až na pozadí (nevím ještě, jakými látkami, myslím však, že se to musí státi ohněm) vypálím azur nejrannějšího jarního jitra (kdy kvetou hyacinty) a do brázdiček linií zasadím nejryzejšího zlata, tomu, kdo se na tuto hvězdu podívá, bude zjevno, že prsten krouží křížem a kříž prstenem. To bude tajemství mé a Tvojí Eucharistie. Čerstvý trávník v záhlaví Tvého hrobu bude doplňkem tohoto obrazu a bude zastupovati Zemi. Prozatím, prosím Tě, Matyldo, buď protektorkou této mojí knihy. Ty víš mnohem lépe než já, kde jest dobrá a kde nikoli. Slavím však Tvoje Jmeniny i podávám Ti darem, co mám dnes nejlepšího, nikdy nezapomena, že umírajíc 145

6 v dáli, tak láskyplně ses 2 přišla se mnou rozloučit. Vypověz, prosím Tě, moje vzkazy knězi Josefu Š., knězi Josefu P., mojí a Tvojí Matce, Boženě Němcové a Juliu Zeyerovi. Tvůj vděčný bratr JAKUB DEML V den Svaté Matyldy L. P

7 Život Svaté Dympny 3 O této svaté panně a mučednici zmiňuje se Římské martyriologium slovy těmito: v Zemi brabantské Svaté Dympny panny a mučednice, dcery Krále hibernského, která pro víru Kristovu a pro obranu svého panenství na rozkaz byla sťata. Tak praví Martyriologium, v tom od dějepiscův se lišíc, že se zdá, jako by říkalo, že od někoho jiného nežli od otce sťata byla. Její Život napsal Petr Kameracenský a Surius ve svazku III. jej uvádí. Více o ní má Molanus v Sez. SS. Belg. a v přídatcích k Usuardovi. Žila slavně kolem r. 600 po Kristu. 147

8 Aby věděli smrtelníci, jakou moc má slepá vášeň a jak strašná jest zatemnělost, jež jako hustá mlha obklopuje nešťastné modloslužebníky, a jakou sílu má milost Kristova, kterou uděluje i útlým pannám, takže z lásky k tomuto Jedinému ochotny jsou i život ztratiti a proliti svou krev: napíšu svaté Dympny Panny a Mučednice život, jak následuje. Jistý Král staré Hibernie, nadmíru mocný, měl manželku, podivuhodnou krásou a ostatními, též přednostmi ducha slynoucí, toliko jemu oddanou, s níž zplodil jedinou dceru, sličností těla Matce zcela podobnou, jménem Dympnu, které se dostalo pečlivé a přísné výchovy. Jakmile dospěla, stala se křesťankou, a pohrdnuvši nádherou světskou, tanci a podobnými marnostmi, zasvětila květ svého panenského těla Synu Panny. Po smrti Královny, když toužil po sňatku druhém, upřel Král zraky na vlastní svou dceru, maje za to, že žádná z žen sličností těla nad ni nevyniká. A proto, puzen slepou vášní, jal se mysl dceřinu vábiti lichocením a sliboval jí všechno, co měl, jestliže by přivolila ke sňatku s ním. Dympna, nad Ulyksa v tom obezřetnější jsouc, šepotům hada jedovatého zavřela čistý svůj sluch a odpověděla, že na žádný způsob nepřivolí k věci tak ohavné a kleté. Když pak stále víc a více naléhal a ona vždy více a více mu odporovala, Král vzplanul konečně hněvem a pravil, ať chce nebo nechce, manželkou jeho že bude. Tu modlitbou nejvroucnější na Boha se obrá- 148

9 tivši, odpověděla, když tomu tak chce, aby jí dopřál aspoň čtyřicet dní času, by si v té době připravila šaty svatební a všechno ostatní, čeho k takové slavnosti jest potřeba. Domnívaje se, že předsevzetí svoje změnila, rád jí otec všechno povolil. Žil toho času v Staré Hibernii kněz, jménem Gerebern, muž svatý, jenž byl zpovědníkem nebožky Královny a Dympnu křtil. Toho Dympna o radu se tázala, co by se mělo učiniti ve věci tak hrozné a tak nebezpečné. Kněz jí poradil, aby prchnouc od otce a opustíc vlast, vzala ho na útěk s sebou, že jí bude průvodcem. Takto jsouc provázena jím a ještě jistým svého otce služebníkem a jeho ženou, vstoupila na lodici, vyplula tajně z přístavu, přistála řízením Božím u Antverp a odtud po stezkách nejtajnějších zamířila spěšně do sousední vsi, aby snad nebyla poznána. Nedaleko té dědinky vybrali si místo od trní vyčištěné ke stavbě chaloupky, ve které by žili zcela neznámi, ba v níž by bezpečně se skrývali. Mezitím Král dychtivě vyčkával den svatby se svou dcerou, a jakmile se dověděl, že odešla, vínem zvrhlé choutky všecek zpit, ba zuřivostí rozdrážděn, propukl v neslýchaný jekot a strašlivé řvaní, jsa pevně rozhodnut stopovati ji po celém světě a pátrati po ní po všech koutech. Celé království prohledal, Dympny nikde. Valným tedy se obtočiv služebnictvem, moře přeplul, řízením Božím u Antverp přistál a v městě tom několik dní meškaje na všechny strany rozeslal sluhy slídit po dceři. Někteří z nich zamířili k řečené dědince a tam, když v hospodě řád svůj platili a jistou minci své vlasti na stůl sázeli, pravil hospodský: M á m j e š t ě jinou minci, této úplně podobnou, jenže n e z n á m j e j í c e n y. I ptali se ho služebníci královští, od koho by takové peníze měl? Krčmář, nevěda, proč se ho na to ptají, povídá: Z Hibernie sem přišla přesličná panna, bydlí odtud nedaleko, té dodávám věci k živobytí potřebné a takovými penězi mi platí. Oni ihned, nikoli naplano, tušíce, že ta dívka jest královskou dcerou, po níž na tolika 149

10 cestách, na souši i na moři se sháněli, vydali se na místo označené a spatřivše dívku, poznali ji. A tak jásajíce radostí, pádili ke Králi a jemu zvěstovali, že poklad tak pracně hledaný konečně jest nalezen. Král, nejinak než jako by ho vzkřísili z mrtvých, rázem vydal se na cestu a k nalezené Svaté Panně přelichotivě promlouvaje, prosil, aby ke sňatku s ním přivolila a jeho touhu ukojila. Na ta slova Gerebernus kněz prudce do Krále se pustil, ale přece mírněji, než toho taková bezbožnost a šaškovina zasluhovaly. Krále popadl vztek a rozzuřený se svou družinou od Panny vyšel, Gereberna odvlekl s sebou a rozsekal ho na kusy; potom tím úlisněji na Pannu dorážel, naléhal a všemožně ji nutkal a vybízel, posléze i smrtí vyhrožoval, jestli okamžitě žádosti jeho nevyhoví. Ale když viděl, že všechny tyto prosby a hrozby ani jí nehnuly (a nemaje mezi svými sluhy žádného, jenž by chtěl své ruce potřísniti krví této bezúhonné Panny a býti katem této strašné ukrutnosti), svýma vlastníma rukama otec bohaprázdný svatou přezbožné dcery hlavu sťal, a když na ní, jako na dceři nezdárné, otcovské vůli odbojné, křesťance a nepřítelkyni jeho bohů, trest pomsty vykonal a svou pomstychtivost její krví ukojil, vesele vrátil se domů a svatá Mučedníků těla zůstavil pod širým nebem v tratolištích krve, vydav je napospas ptákům a dravcům. Bůh však uchránil je zvěří netknutá, ač byla zůstala pod širým nebem několik dní. Ba jistí lidé z blízkého okolí odklidili svaté ony zástavy a odklidivše pochovali v blízké sluji, kdež den co den mnoha úžasnými zázraky Bůh své Mučedníky oslavoval. Pohnuti těmito divy, vůkolní kněžstvo a lid se ustanovili svatá těla vynajít a veřejné poctě vystavit. A když vyházeli hlínu nad hrobem, vykopali dva mramorové sarkofágy, bílé jako sníh (neboť v oné zemi vyskytují se jen tmavé odrůdy kamene), a aby zřejmo bylo, že sarkofágy tyto nejsou prací člověka, nýbrž dílem mistra nebeského: stkvěly se přepodivuhodným uměním, takže na nich nebylo nižádné spáry, ale každý sarkofág byl z jednolitého kamene, a bylo viděti, že obsahují těla Svatých, Panny a Kněze. 150

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více

Modlitební novéna před duchovní obnovou mládeže děkanátu Valašské Klobouky

Modlitební novéna před duchovní obnovou mládeže děkanátu Valašské Klobouky Modlitební novéna před duchovní obnovou mládeže děkanátu Valašské Klobouky Téma duchovní obnovy bude svátost Eucharistie. V rámci duchovní přípravy na obnovu máte možnost se modlit tuto novénu. Novéna

Více

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu.

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY o křesťanském manželství a křesťanské výchově od Havla Josefa Huga kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. S dod atkem mo dlite b pro ne mo cné d le Koche m a.

Více

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA 300 Křesťané se ze strachu o své životy scházeli v tajnosti, aby četli Bibli a uctívali Boha. Milí přátelé, náš Pán trpěl, aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, že

Více

JOSEF SCHRIJVERS MÁ MATKO

JOSEF SCHRIJVERS MÁ MATKO JOSEF SCHRIJVERS MÁ MATKO HLAVA I. Maria je mou Matkou 6 HLAVA II. Od které doby je nejsvětější Panna naší Matkou? 9 HLAVA III. Co pro nás vykonala naše Matka? 12 HLAVA IV. Čím je nám naše Matka? 17 HLAVA

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU POSELSTVÍ SVĚTU 1 POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU které Pán Ježíš sdělil služebnici Boží sestře Josefě Menéndez z Družiny Nejsv. Srdce v klášteře Les Feuillants ve Francii a Krátký životopis

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 11 listopad 2005 Byt Bytová otázka je zoufalá ve všech světových velkoměstech. Musí se o ní vědět. To je první úkol. Velmi mnoho pohodlně bydlících lidí neprošlo nikdy chudými čtvrtěmi

Více

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Část první VÉVODOVI DE BÉJAR markýzi de Gibraleon, hraběti de Benalcdzary Baňáres, vikomtu obce Alcoceru, pánu na Capillu, Curielu a Burguillvsu

Více

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi.

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více

VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ

VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ Ctih. kněze Martina z Kochemu VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ Přeložil Dr. Karel Lev Řehák Z původního vydání s církevním schválením u Ladislava Kuncíře v Praze L. P. 1933 přepsali čtenáři stránek Krása

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národní báchorky a pověsti (svazek 2) tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1956 (NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE POSTNÍ 6. DUBNA 2014 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte,

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely.

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely. APOŠTOL VÍRY Smith Wigglesworth 1859-1947 Bennie Blount Ministries International This work is in the Public Domain. Copy Freely. Tato kniha je MAJETEK VEŘEJNOSTI. Kopírujte volně. www.bennieblount.org

Více

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 1 Adventní cestička Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 2 Úvod Jak na to Smyslem této cestičky je seznámit děti s životy některých svatých, z nichž by si mohly vzít příklad. Večer

Více

TOMÁŠ Z CELANA PRVNÍ ŢIVOT A PODIVUHODNÉ ČINY SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI

TOMÁŠ Z CELANA PRVNÍ ŢIVOT A PODIVUHODNÉ ČINY SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI TOMÁŠ Z CELANA PRVNÍ ŢIVOT A PODIVUHODNÉ ČINY SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI Přes nepochybné svědectví díla samého, ţe se odhodlal psát Františkův ţivotopis»na příkaz slavného pana papeţe Řehoře«, nevíme,

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje Litera a Duch Slova Podobně jako je tělo pouze schránkou pro neviditelného ducha, tak Ježíšova slova nesou hlubší, neviditelný, duchovní význam. Apoštol Pavel učil, že litera (tělo) Staré Smluvy, která

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více