"Cesta za lepší kvalitou života"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Cesta za lepší kvalitou života""

Transkript

1 "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm. Tento rok navštívil eskou republiku, aby hovoil o závislosti mezi životní etikou a kvalitou našeho života. Bhem svých návštv také vedl meditaní kursy všímavé pozornosti. Otázka: Je nezvyklé, že nkdo, kdo se obléká do tak exotického odvu mluví esky. Váš zpsob života a vaše životní orientace je snad ješt mén obvyklá. Ped pti lety jsem v Barm pijal ordinaci "bhikkhu" - trochu nepesn se to pekládá jako "buddhistický mnich". Obleení a zpsob života bhikkhu se mže jevit nezvykle; je to forma tradovaná beze zmny po dva a pl tisíce let. Dležitjší je ale smysl za touto formou. Bhikkhu je nkdo, kdo si dostaten jasn uvdomil, že jeho život je omezen a limitován v mnoha ohledech a snaží se o nápravu. Na zlepšení vlastního života pracuje skoro každý, k tomu si pece nepotebujeme holit hlavu! Ne každý si je pln vdom rozsahu a hloubky problému a tím pádem vtšina lidí na to jde nedostateným zpsobem nebo z nesprávné strany. Obvykle zlepšujeme svj život tím, že se snažíme odstraovat pekážky z cesty, pokoušíme se pekonávat naše mentální blokády, dláme pedsevzetí, pracujeme na posílení našich slabostí a pod. Toto všechno je dobré, ale nepostihuje to koen problému. Já se snažím být tak trochu "profesionálem" v této vci: vlastní pokusy se mi moc nedaily a tak jsem si nechal poradit od zkušenjšího. Tím zkušenjším byl pro vás jist Buddha. Kdy jste se setkal s jeho uením? To už je hodn dávno. Po absolvování typografického uilišt jsem zaal v Praze veern navštvovat výtvarnou školu. Více než výtvarniení m ale v té dob zajímala ta trochu bohémská atmosféra. Nekonené diskuse s mými páteli na rzná témata nakonec vyústily do té nejzákladnjší otázky: Má všechno to lidské snažení njaký význam? Má tento svt a mj život v nm vbec njaký smysl? Lidé vylepšují život již nejmén dva tisíce let. Dv st let na tom pracujeme intensivn; posledních sto let na to jdeme dokonce vdecky a jaký je výsledek? Zlepšení životních podmínek a rozvoj techniky jsou neblaze vyvažovány novými negativními dsledky civilizace. Nevím, ze které strany se na to díváte vy, ale já nemám dojem, že se obecná kvalita lidského života njak zlepšila. A kvalitu lidského života nemím podle potu prodaných knih nebo hodin, které potebujeme k obcestování zemkoule, nýbrž podle toho, jak naplnný je život lidí, jaká je jejich kapacita skuteného štstí, jak dalece trpí bolestí a strastí. V krátkodobé perspektiv jakoby život šel dopedu; s vtším odstupem se poslední smysl lidského snažení zane mnit ve veliký otazník: nejpozdji za pár miliard let naše zemkoule shoí v rozpínajícím se, vychládajícím slunci... Pražské jaro 68 a následující srpnové události dodaly konci mé vojenské služby speciální kolorit a vzbudily zájem o svt. Využil jsem první píležitosti a odjel do Švýcarska otevírat

2 nové duševní horizonty, poznávat jiný styl života. Krátce na to jsem se setkal s uením Buddhy v jedné malé knížce. Ten extatický šok, který to u m vyvolalo, byl zpsoben hlavn tím, že Buddha zodpovdl bezezbytku všechny otázky mé mysli i hledajícího srdce. Navíc nepímo potvrdil moje neblahé tušení, že totiž život a celá existence jako taková žádný hlubší smysl nemá. V propasti asu se vše jen donekonena cyklicky opakuje: svty vznikají a zanikají, celé "veškerenstvo" vzniká a zaniká v rytmu eon. Buddha konstatoval neblahou skutenost ale zárove ukázal, že životu smysl a smr mžeme dát. A tak jsem se rozhodl použít tento život na to veliké dobrodružství piblížit se co nejvíce cíli, který Buddha oznail jako to nejjemnjší štstí a volnost srdce, mír Nibbány. Ve Švýcarsku jste potom zaal meditovat. Jak dalece se vám podailo piblížit se Nirván? Asi tak o rok pozdji jsem najal malou horskou chatu a v zim jsem se tam stáhnul na 4 msíce k mé první intenzivní meditaci. Bylo to velice obtížné a dramatické období velkého utrpení ale i neuvitelné vnitní pemny. Z této meditace jsem odešel jako jiný lovk. Ale opt se potvrdilo, že zážitky z meditace nevyeší všechno. Jistá ást této pemny je trvalá. Tato ást se dá nazvat pokrokem na cest osobní zralosti, kdy lovk "odroste" nkterým neprospšným tendencím a zájmm a také docení že je, jaký je. Zane mít sám k sob lepší pomr, zane být svým vlastním pítelem a tím pádem zane žít v lepším vztahu a harmonii i ke svému okolí. Tato ást pemny, a zásadní, je relativn nenápadná a lidé si jí málo všimnou. V této oblasti se lovk praxí meditace vhledu skuten stává svobodnjším. A pak je tu druhá, více zejmá a zjevná ást promny, kdy meditující prožívá nevyslovitelné, hluboké štstí, radost a krásu, "spojení s vesmírem" a podobné vci. Vysoká úrove mysli zpravidla po jisté dob zase opadne. Ten kdo ulpl na tomto pozlátku meditace, na tchto nepodstatných, prvodních zjevech, ten si poádn ode nos. Blažené stavy meditace jsou pomíjivé a ten, kdo je považuje za stžejn dležité dostane depresi, když se rozplynou. Doporuil byste meditaci každému? Intenzivní meditace je nároné cviení, které vyžaduje silnou motivaci a není tudíž pro každého. Intenzivní formu praktikování také nemohu doporuit mentáln labilním lidem. Ale najít si pl hodiny, vzpímen si sednout a pozorn sledovat vlastní dech, to má blahodárný úinek pro každého. Denní pravidelná meditace minut psobí na každého jako balzám, jako osvžující mentální sprcha. Pozorovat vlastní dech je jist dobré pro zaáteníky, ale jaká je ta pokroilejší instrukce? Všímavé pozorování vlastního dechu je základní instrukce, která vede jako zlatá nit až k plnému osvobození. Jestli tomu nevíte, tak si to zkuste. Budete pekvapen, jak se vám to nebude dait. Ale njak se dostáváme z proporce. Mluvíme o intenzivní meditaci, jako kdyby to byla jediná cesta ke zlepšení života. V pravd, meditace je cviení a píprava, která by nám mla pomoci a mla by nás vybavit na ten hlavní "meditaní objekt", totiž na náš život. Zde "spirituální" stejn jako "svtská" cesta se spojuje v jeden smr: odstranit zbytené utrpení z našeho života. Skoro každý lovk si je vdom, že velkou ást životních tžkostí si vlastn dlá sám. Naše problémy nejsou reálné, to my si je tvoíme a pak zveliujeme. Ale tato tendence v naší mysli je skutená a existující.

3 Je to tedy tak, že Buddhovo uení vidí ešení problému lidské existence v odstranní nebo ve vyistní tchto mentálních "uzlin"? Buddhovo uení je nauka, která je zamena na kultivaci mysli. My neprožíváme život naším tlem, žijeme naší myslí. Kvalita a úrove naší mysli uruje kvalitu a úrove našeho života. Naše tlo je v procesu života pouhým prostedníkem. Když naše mysl bude volná a bez deformací potom i náš život bude smysluplný, šastný a naplnný. Co je ale základní píinou všech mých tžkostí, pro trpím? Peníze? Rodie? Traumata z dtství? Nesprávná diagnosa snižuje vyhlídky na zlepšení. Nejvtší pínos Buddhy byl snad v tom, že pesn rozpoznal základní píinu všech nežádoucích vcí v život: chtní. Touha a z toho vyplývající ulpívání na požitcích, na názorech, na pedstav sama sebe to je ten základní zdroj neprospšného a zcela zbyteného utrpení v našem život. Když mysl bude plná chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, život se stane strastiplným problémem. K tomuto tématu bych se chtl ješt vrátit; te m ale pišla jiná otázka: jak souvisí sledování dechu v meditaci se snižováním intenzity chtivosti, nenávisti a zaslepenosti? Správný druh meditace praktikovaný správným zpsobem mysl posiluje, zkliduje, istí, kultivuje a otvírá. Je to proces, který psobí na mnoha rzných úrovních. V meditaci se také uíme nereagovat na píjemné podnty chtním a na nepíjemné odporem. Mysl, která je ovládána vlivy chtivosti a nenávisti je jako pokroucené boubínské zrcadlo. Když odstraníme vlivy, které naši mysl deformují, zaneme vci vnímat ne jak se normáln jeví, nýbrž tak jak skuten jsou. Mezi tím je jemný, ale zásadní rozdíl. Tím se zmenšuje naše zaslepenost. Vidt, jak tyto 3 koeny všech neprospšných vcí fungují, jak deformují mou mysl a jak vytváejí všechnu neutšenost mého života je jedna ást. Vidt, že 3 opaky, totiž nesobeckost, pátelství a chápání, mysl istí a zjasuje je druhá ást cesty ke zlepšení situace. Tendence žádosti, odporu a mentální deformace jsou v naší mysli velmi siln zakoenné. Tyto neblahé sklony je poteba zmenšovat všemi dostupnými prostedky; meditace vhledu je jeden silný pomocník. Mluvíte o odstranní ulpní. Myslíte, že je možné vést zodpovdný a platný rodinný a spoleenský život bez jisté zaangažovanosti a zapojení do lidského dní? Nemluvím vbec proti angažovanému, dynamickému životu. íkám ale, že ulpívání pináší do našeho života mentální ztžklost, nepružnost a setrvanost. Všechno má tendenci vznikat a zanikat. Když zaniknou vci nebo hodnoty na kterých lpím, budu trpt. Úpln zbyten. Tvrdím, že angažovaný, dynamický život, jak v rodin tak i ve spolenosti, bude bez ulpívání lepší a prospšnjší pro všechny. Ale jist uznáte, že lidé i spolenost se musí držet njakých hodnot, morální vakuum, tak rozšíené v minulé i souasné eské spolenosti nese v sob skutené nebezpeí! Jedna z nejdležitjších vcí, které se snažím lidem vysvtlit, je práv pímá souvislost našeho etického standardu a štstí našeho života. Ale opt, mohu se pidržovat a ídit etickými i jinými hodnotami aniž bych na nich musel lpt. Ulpívání i na dobrých názorech vci nikdy neprospje. To tedy znamená nelpt na vlastním život, nelpt na štstí vlastní rodiny, nelpt na pedstav, že by se jiným lidem mlo pomoci, nelpt na pocitu zodpovdnosti.ulpní na Buddhov nauce zajisté netvoí výjimku!

4 Netvoí. Chránit svj život i život jiných lidí mohu bez ulpní mnohem efektivnji. Pomáhat lidem s utkvlou pedstavou, že jim musím pomoci protože se oni beze mne neobejdou je špatný pístup, který znehodnocuje moji innost. Mnohem lépe pomohu nejen lovku v nouzi, ale i sob samému, když si pestanu hrát na spasitele a pomohu, protože je to pirozené a rád to dlám. Výraz základního pozitivního postoje a respektu k životu spoívá v tom, že než nco zanu kritizovat a pedlávat, uvdomím si naped hodnoty, které tam již jsou. A když rozšíím volnost vlastní mysli tímto zpsobem, mohu se pak mnohem lépe aktivn zasadit o zlepšení kvalit žití, aniž pi tom sám budu trpt. Myslím, že vidím, co máte na mysli. Ale ješt k tomu tématu cyklického opakování vzniku a zániku. Buddhismus ví v nekonené pevtlování. Víte tomu také vy osobn? Otázka perozování se stala na Západ jistou módou. Ne že by tomu mnoho lidí skuten vilo, ale lidé s touto pedstavou rádi koketují, takže na veerní párty u našeho kolegy mžeme slyšet: "Moje manželka byla v minulém život krokodýl, ale v píštím život se urit narodí mezi nebeskými muzikanty..." Nebylo by pesné tvrdit, že na pevtlování vím, jako spíš, že teorii perozování považuji za velice pravdpodobnou. Možná, že se vám to jeví jako trochu bizarní pojetí, ale když si vezmete pedstavu, že smrtí naprosto všechno definitivn koní, nejste na tom lépe. Materialisté mají obavu ze smrti, protože ví že smrtí docela zaniknou. Lidé asijských duchovních systém mají naopak obavu, že se budou perozovat donekonena - narození, smrt, narození smrt... Lidský život je ve "veškerenstvu" klasifikován spíš jako dobrá a výhodná forma existence, ale tak výborné to zase také není: nemoci, mentální limitace, zklamání, frustrace, války, strádání...sám za sebe mám dojem, že po desáté, nejpozdji po sté repríze bych toho ml tak akorát dost.. Dost podobn se stavím i k otázce jiných forem života ve "veškerenstvu". Bytosti se podle této teorie perozují do rzných existenních úrovní, do rzných "svt", nebo jak já íkám, do rzných hustot skutenosti. Nechci vás tmito tématy zatžovat, ale eknte mi, jaká je pravdpodobnost, že mými smysly vnímám všechno, co existuje? Jestli jste trochu pemýšlivého založení, tak si uvdomíte, že evidentn existují vci a fenomény, které nevnímám. Televizní a radiové vlny doslova pronikají mojí hlavou a pesto ty stovky hlas a obraz naprosto nevnímám. A kdybych se zeptal, jaká je pravdpodobnost, že existuje víc toho co nevnímám než toho co vnímám, asi uznáte, že docela pravdpodobn existuje mnohem víc toho, co nejsem schopen vnímat, než toho, co mými pti smysly mohu registrovat a obsáhnout. Buddhovo uení má ale smysl i pro toho, kdo se tmito vcmi nezabývá. V uení jde o odstranní životní nedostatenosti, o odstranní zbyteného utrpení, které si nevdom sami vyrábíme. A to je universální hodnota, která má platnost pro každého. Ale ješt jedeno ožehavé téma: zmínil jste, že etické hodnoty mají pímou souvislost se štstím v život. Idealismus je jist hezká vc, ale v praktickém život, jak jist víte, to vypadá asto dost jinak. Nemyslete si, že se pimlouvám za idealismus. I nekontrolovaný optimismus deformuje skutenost. Jediný postoj, který uznávám, je citlivý, osvícený realismus. To znamená vidt vci tak, jak skuten jsou.

5 Etické jednání zde zahrnuje kvality jako nezabíjet, nekrást, nelhat, neklamat lidi, nebýt sobecký, nepodvádt, dodržovat jistou stídmost ve smyslových požitcích a také pozitivní hodnoty jako respekt k sob a k životu, štdrost, velkorysost, upímnost, myslet na sebe i ostatní lidi stejným zpsobem, kultivace mysli apod. Všimnte si, že v tomto pípad do toho nespadají charakteristiky jako est, "princip", estnost a pod. Možná namítnete, že "morální flexibilita", jako šikovné podvádní, správn presentovaná lež, pimená arogance s trochou agresivity a opovrhování povede k úspchu rychleji než korektní jednání. Ale zde nemluvíme o jedné a té samé vci. Nemluvím zde o finanním nebo sociálním úspchu. Co já mám na mysli je vnitní pocit štstí a naplnní. Asi mi dáte za pravdu, že lovk, který respektuje základní principy lidskosti bude mít po dvaceti letech jiný životní pocit než bezcharakterní podvodník. V dtství jste dostal jistou kesanskou výchovu, pozdji jste byl atheistou. Jak jste se vlastn stal Buddhistou? Kdyby mi v mém vku 17 let nkdo ekl, že se stanu buddhistickým mnichem, asi bych se byl na nj soucitn usmál: "Mnichem! Blázníš?!" O pár let pozdji mi setkání s Buddhovým uením otevelo pístup do nové spirituální dimenze mysli. Vidl jsem, že spirituální systémy jdou do mnohem vtší hloubky než filosofie. Dokonce jsem potom zaal íst i Bibli - zvlášt Nový zákon. Najednou jsem to chápal, rozuml jsem, o em Ježíš mluvil. Zstal jsem ale u Buddhovy nauky v neposlední ad také proto, že Buddha vytýil velmi jasnou a praktickou cestu. Buddha byl úžasn moudrý lovk; on neuil žádný "buddhismus". On objevil a uil cestu, jak se dostat ze svízele ven. Buddhovo uení má mnoho úrovní - každý si tam mže naerpat prospch podle vlastní kapacity. Nenakl vás nikdo z toho, že chcete v eské republice založit njakou novou sektu? Ne, opravdu ne. Každý hned pozná, že nejsem žádný fanatik a že se také nesnažím nkoho pesvdovat. Navíc Theravádový Buddhismus, na který jsem napojen, nemá žádného "Guru", "Božího proroka" nebo "Spirituálního vdce". Uitel a žák žijí ve vztahu vzájemné pomoci - a obas si mohou role prohodit. Nikdo nemá na moudrost výluný patent. Na jednom kursu v Americe velice písný barmský uitel meditace dostal zdravotní potíže a jeden z úastník kursu mu nabídl speciální masáž zad. Veer nám pak uitel s úsmvem vyprávl jak to bylo pro nj zajímavé stát se na chvíli terapeutovým žákem a pesn následovat jeho nezvyklé instrukce. Jak se stavíte k nebezpeí zvrácených spirituálních kult? Jejich poet je mnohem menší, než se obecn usuzuje, ale to nebezpeí je reálné, protože vdce takového kultu vtšinou ve svou úchylnou ideu skuten ví. S ím se setkáme mnohem astji jsou rzné skupiny, které svým charakterem patí "nkam mezi". Nabízejí njaký ucelený, vtšinou terapeuticko-spirituální program a mnoha lidem tím skuten dokáží do jisté míry pomoci. Ale na druhé stran z toho dlají byznys: zisk a žádost expandovat tam hraje vtší roli, než pomoci lovku. Nezastávám názor, že pravá spiritualita by vždycky musela žít v chudob. To je kesanský a možná hinduistický model. Materiální a manažerské zájmy se ale se ale nikdy nesmí dostat do popedí. Jakmile nkdo zane "prodávat" spirituální vci jako mantry, instrukce, spirituální kompetenci a pod., velká obezetnost je namíst. Jako indikátory, které by mly vzbudit velikou opatrnost a oprávnné pochyby o správnosti spirituální skupiny bych uvedl: požadavek bezvýhradné poslušnosti, náznaky fanatismu,

6 nemožnost nebo dokonce zákaz kritiky, nepimené finanní nároky, psychologický nátlak, manipulace a pesvdování, neisté metody uvnit skupiny i navenek, zakazování styku s dívjšími páteli nebo rodinou a vytváení psychické nebo materiální závislosti. Jak se díváte na vývoj v eské republice po roce 89? I když se o politiku zajímám jenom okrajov, tu tak zvanou "Sametovou revoluci" jsem sledoval s pochopitelným zájmem. V té dob jsem žil ve Švýcarsku a sledoval veerní zprávy na rzných televizních kanálech. Trochu jsem doufal, že nadaný a vynalézavý eský duch se pouil z dlouhé doby kapitalismu i socialismu, že si z obojího vezme to nejlepší a vytvoí nový spoleenský ád, založený na lidskosti a moudrosti, který se stane modelem celému svtu. Tento sen se mi zatím tak docela nesplnil, musím piznat. Ale držme se reality jaká je: i tak se v eské republice cítím velmi dobe. Dá se íct, že by meditace mohla být také nebezpená? Intenzivní meditace je nebezpená asi tak jako kácení strom v lese nebo ježdní autem. Ten proces istní mysli nese v sob jisté pirozené risiko, že nkteré nedobré vci našeho nitra se mohou odkrýt píliš rychle. To mže znamenat problém pro mentáln labilní lidi. Tito lidé by mli praktikovat mén intenzivn. Denní pravidelná meditace minut psobí na každého jako balzám, jako osvžující mentální sprcha: pl hodiny pozorujeme vlastní dech. Sledovat vlastní dech je asi dobré pro zaáteníky, jaká je ta pokroilejší instrukce? Všímavé pozorování vlastního dechu je základní instrukce, která vede jako zlatá nit až k plnému osvobození. A jestli tomu nevíte, zkuste si to na 10 minut. Asi budete pekvapeni, jak se vám to nebude dait. A tam ve švýcarských horách jste 4 msíce pozoroval vlastní dech? Ano. Tehdy jsem neml žádného uitele, který by mi vysvtlil, že se dá také meditovat v chzi. Spirituální cesta v mnoha bodech je prost to, dlat vci, o kterých víme, že je dobré je dlat a nedlat vci, o kterých víme, že nejsou prospšné. Kdo z nás je schopen podle toho žít. Buddha poukázal na nedostatenost a neutšenost lidské existence ne proto, že byl pesimista, nýbrž proto, že vidl možnost zásadního zlepšení a chtl lidi inspirovat k dosažení Nibbány, tzn. stavu osvobození a volnosti srdce, stavu subtilního, jemného štstí, kam utrpení nemá pístup. V nejzašším bod to znamená nelpt na pedstav, že vci by mly anebo musely být jinak, než jak jsou. To samozejm neznamená, že bychom mli se vším souhlasit a složit ruce do klína. Spíš to znamená si uvdomit, že svt i ped tím, než zanu intervenovat, má již svoji hlubokou vyváženost. Ulplost znamená chtít nco mít. A když to dostanu, tak chtít toho víc nebo chtít to mít navky. Ulplost je chtít, aby vci byly tak, jak já chci, myslet si, že jenom mj názor je správný. Jiný druh ulpívání bývá na pedstav sama sebe, kdo jsem a kdo nejsem. Když nkdo tuto pedstavu zpochybní, tak obyejn velmi trpím.

7 Abychom si toto uvdomili, myslím, že se potebujeme pozastavit nad tím, co vlastn zpsobuje problém v našem život. A v tomto bod jsem myslím nejvíc ocenil Buddhovu genialitu, že v té nepeberné mnohosti jev rozpoznal zcela pesn, co zpsobuje a co je píinou jakéhokoliv utrpení: chtní a ulpívání.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Buddhv kompas. Slovníek

Buddhv kompas. Slovníek Buddhv kompas Rozhovor s rozeným echem, který v Asii pijal roucho buddhistického mnicha. Po delším pobytu v barmských klášterech, Ashin Ottama jezdí nyní asto do eské republiky, aby se tu aktivn úastnil

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

"O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ"

O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ "O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ" rozhovor s Ashinem Ottamou pro Dotek 8/2000 H: Nevím jak tento rozhovor uvést, protože pátelé DOTEKU na jedné stran již spoustu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein Jsem rád, že jsme se sešli spolen tento veer a že mžeme sdílet úvahy o událostech z 11. záí 2001. Více než kdy pedtím je píhodné a nezbytné vidt hloubji souvislosti

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

"Návrat Idiota" Diskuze o filmu Saši Gedeona

Návrat Idiota Diskuze o filmu Saši Gedeona "Návrat Idiota" Diskuze o filmu Saši Gedeona František je idiot. Ve filmu trpí mimo jiné svou osamlostí a výjimeností, tím, že nikam nepatí. Když ale odhlédneme od filmu, zjistíme, že postava Idiota vbec

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Plánované rodiovství MUDr.

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Referát do: Psychoterapie dtí seminá Vpracovala: Jarmila Švédová. Téma: Poruchy píjmu potravy v dtství

Referát do: Psychoterapie dtí seminá Vpracovala: Jarmila Švédová. Téma: Poruchy píjmu potravy v dtství Referát do: Psychoterapie dtí seminá Vpracovala: Jarmila Švédová Téma: Poruchy píjmu potravy v dtství Porucha píjmu potravy je onemocnním typicky vázaným na adolescentní vk a vk mladé dosplosti, ale strach

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

Sayadaw U Pandita: V tomto život (In This Very Life)

Sayadaw U Pandita: V tomto život (In This Very Life) 1. Deset Márových armád Sayadaw U Pandita: V tomto život (In This Very Life) Peklad: Dr. Irena Wagnerová Meditace mže bývá vnímána jako válka mezi prospšnými a neprospšnými mentálními stavy. Na neprospšné

Více

KONCEPT KONTINUA Pednášky Jean Liedloffové

KONCEPT KONTINUA Pednášky Jean Liedloffové Pednášky Jean Liedloffové Srpen, záí 1995 v Rakousku Koncept kontinua - psychoterapeuta zkoumá schopnost žít v harmonii a být šastní u indián Jako autorka úspšné knihy Na cest hledání ztraceného štstí

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více