Srovnání vybraných podílových fondů v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání vybraných podílových fondů v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor: Yuliya Ermakova Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D Praha duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 29. dubna 2011 Yuliya Ermakova

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jitce Veselé, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, které mi velmi pomohly k vypracování této práce.

4 Anotace Cílem bakalářské práce je porovnání vybraných podílových fondů v České republice. Práce je zaměřena na mladé investory, pro které je nejvhodnější kolektivní investování. V práci budou popsány základní pojmy, historie a subjekty kolektivního investování. Podrobně bude představeno rozdělení podílových fondů podle určitých kritérií. V praktické části bude formou srovnávacích tabulek provedena analýza vybraných podílových fondů s cílem zjistit optimální fond pro určitý investiční cíl. Annotation The aim of this bachelor's thesis is to compare a selection of mutual funds in the Czech Republic. The study is aimed at young investors for whom a collective investment is the most suitable. The thesis will describe the basic history, concepts and individuals involved in collective investment. More detail will be provided for certain mutual funds according to specific criteria. In the practical section, comparative tables will aid the analysis of select mutual funds in order to identify the optimal mutual fund for a particular investment strategy.

5 Obsah ÚVOD PODSTATA KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ HISTORIE KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ORGÁNY, DOKUMENTY A UKAZATELÉ FONDŮ DRUHY FONDŮ V ČR ČLENĚNÍ FONDŮ PODLE LEGISLATIV ČLENĚNÍ FONDŮ PODLE AKAT ROZDĚLENÍ FONDŮ PODLE ÚROVNĚ VAZANOSTI PORTFOLIA POROVNÁNÍ VYBRANÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ V ČR INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ING Investment Managament Luxemburg S.A Fond ING (L) Invest Energy (CZK) ING (L) Flex Český fond peněţního trhu Struktura portfolia fondu ING (L) Flex Český fond peněţního trhu ČP INVEST investiční společnost, a. s Generali PPF Oil & Energy Industry Fund Struktura portfolia fondu Generali PPF Oil & Energy Industry Fund Podílový fond Generali PPF Cash & Bond Fund Struktura portfolia fondu Generali PPF Cash & Bond Fund ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST KBC Multi Cash ČSOB Struktura portfolia fondu KBC Multi Cash ČSOB ČSOB akciový mix Struktura portfolio fondu ČSOB akciový mix POROVNÁNÍ VYBRANÝCH PODÍLOVÝ FONDŮ PODLE URČITÝCH KRITÉRIÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ PŘÍLOHY...49

6 Úvod Téma investování vlastního kapitálu mě zaujalo z toho důvodu, ţe kaţdý z nás můţe mít krátkodobé a střednědobé cíle, které vyţadují finanční úspory. Navýšení potřebné částky k určitému času je úkol, který řeší všichni lidé, ale v různé kvalitě. Kolektivní investování shromaţďuje prostředky od veřejnosti ve fondu a následně investuje na principu rozloţení rizika a další obhospodařuje tento majetek 1, nabízí investorům širokou škálu různých druhů investičních instrumentů. Hlavním důvodem, proč lidé kolektivně investují, je moţnost zhodnotit vlastní finanční prostředky jiţ od malé částky. Investor nemusí disponovat stotisíci volných korun, aby měl přístup do větších finančních instrumentů obchodovaných na domácích a zahraničních trzích. Další důvod kolektivního investování spočívá v tom, ţe investor nemusí mít ţádné znalosti z oblasti investování. Prostředky vloţené do fondů spravují odborníci, kteří mají k dispozici dostatek informací a nástrojů, s jejichţ pomocí mohou stále sledovat jakoukoli situaci na finančních trzích a okamţitě na ni reagovat. Kolektivní investování lze provozovat na základě licenčního povolení a jeho činnost podléhá dohledu České národní banky, která se snaţí minimalizovat ztráty investora na jeho majetku, které by mohly souviset s neetickým chováním investiční společnosti. Ve své bakalářské práci se budu zabývat rozborem typů vybraných podílových fondů podle různých kritérií. Hlavním úkolem porovnání je zjistit optimální fond při určitém investičním cíli. V první kapitole se zaměřím na podstatu kolektivního investování. Stručně zde popíši historii a základní subjekty kolektivního investování investiční společnosti, investiční fondy a podílové fondy. Zaměřím se zejména na jejich charakteristiku. Dále popíši hlavní výhody a nevýhody související s investováním do podílových fondů. Do této části práce zahrnu také popis orgánu institucionální ochrany, dokumenty a ukazatele podílových fondů. 1 Přesnou definici pojmu kolektivní investování můţeme najít v zákoně č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování

7 Ve druhé kapitole představím základní rozdělení podílových fondů podle legislativy, rizika, investičního cíle a zaměření, míry zajištění budoucího výnosu a podle úrovně vázanosti portfolia. V třetí kapitole budu porovnávat vybrané podílové fondy z hlediska investičního zaměření, struktury portfolia, měny, v níţ je fond veden, výkonnosti fondu, výše hodnoty minimální investice a z hlediska poplatků, které musí investor hradit. Na základě výsledků provedeného porovnání se pokusím zjistit, do kterého fondu je vhodnější investovat finanční prostředky při vybraných investičních cílech.

8 1 Podstata kolektivního investování Tato kapitola věnovana kolektivnímu investování, jeho historii, vývoji, subjektům, dozorčím organům a základním dokumentům a ukazatelům fondů. 1.1 Historie kolektivního investování 1 První instituce kolektivního investování se objevují ve druhé polovině 19. století v Anglii. V roce 1868 je v Británii zaloţena investiční společnost Foreign and Colonial Government Trust, obdoba dnešních uzavřených podílových fondů, která slibuje "investorům se skromnými prostředky stejné výhody, jakým se těší velcí kapitalisté rozdělením investice mezi různé akcie". Spolu s dalšími britskými a skotskými trusty později pomáhá financovat ekonomický rozvoj Spojených států, kde investuje zejména do hypoték, ţeleznic a průmyslových společností. V roce 1893 vzniká první uzavřený fond i v USA, který financuje působení profesorů na Harvardově univerzitě. V roce 1924 je v americkém Bostonu zaloţen první otevřený podílový fond s názvem Massachusetts Investors Trust, který nelimituje počet podílníků, vydává novým zájemcům další akcie a na poţádání odkupuje své podílové listy zpět. Do roka získává majetek ve výši dolarů od 200 podílníků. Celé fondové odvětví, vytvořené převáţnou většinou uzavřených podílových fondů, v té době spravuje zhruba 10 milionů dolarů. Otevřené podílové fondy si získávají oblibu pomaleji neţ fondy uzavřené, které zaznamenávají díky rostoucímu akciovému trhu rozmach, protoţe pouţívají při svých obchodech techniky spekulace, jako jsou obchody s vypůjčenými cennými papíry a obchody s vyuţitím úvěrů. Kvůli tomu se i v říjnu 1929 krach newyorské burzy váţně podepisuje na osudu mnoha těchto uzavřených fondů. Ve 40. letech je rovněţ představen první zahraniční akciový fond, je zavedeno automatické reinvestování dividend umoţňující zvýšení výnosu investice a zřízen první hedgový fond, který je zaměřen výhradně na spekulaci. V 50. a 60. letech nastává v USA boom podílových fondů a objem spravovaných aktiv roste meziročně aţ o 600 %. Objevují se první "technologické fondy" investující do akcií firem vyvíjejících moderní technologie, jako je jaderná energetika, chemický a elektronický 1 Finance.cz [online].2011 [cit ]. Historie. Dostupné z WWW: <

9 průmysl nebo výroba proudových motorů. Zároveň vznikají první fondy orientované na investice do státních dluhopisů. V 70. letech se objevuje několik novinek - jsou představeny první podílové fondy peněţního trhu, první vysoce výnosové dluhopisové fondy, které investují do spekulativních dluhopisů ("high-yield bond funds"), dále indexové fondy a fondy municipálních dluhopisů. Atraktivitu investic do podílových fondů pouze sniţuje dlouhotrvající pokles akciového trhu. 80. léta charakterizuje opětovný rozmach podílových fondů zejména v souvislosti se schválením programu individuálního penzijního spoření (IRA), který dovoluje jednotlivcům přispívat určitou částkou na jejich penzijní účet prostřednictvím podílových fondů. Fondy také začínají vyuţívat distribuční sítě finančních zprostředkovatelů a zavádějí výstupní poplatky. V roce 1984 je rovněţ zavedeno hodnocení podílových fondů (téţ "rating") nově zaloţenou firmou Morningstar. Pro 90. léta je potom typický vznik prvních finančních supermarketů jako OneSource makléřské firmy Charles Schwab umoţňující prostřednictvím jednoho distributora investovat do širokého spektra podílových fondů. Rozvoj nových technologií přispívá také ke vzniku nových agresivních růstových fondů zaměřených na progresivní technologie. Současně roste obliba fondů, které neúčtují vstupní poplatky ("no-load funds"). Vlivem dlouhotrvajícího růstu akciového trhu přesunují domácnosti do podílových fondů značnou část svého bohatství, takţe ve Spojených státech je na přelomu tisíciletí 60 % všech finančních aktiv uloţeno právě v podílových fondech. Na celém světě v té době existuje zhruba 53 tisíc otevřených podílových fondů s celkovými aktivy ve výši téměř 11 biliónů amerických dolarů. Přestoţe v oblasti kolektivního investování došlo za posledních pár let k velkému boomu v porovnání s vyspělými státy, resp. jejich kapitálovými trhy, je česká investiční historie podstatně kratší a český fondový byznys je teprve na začátku. Rozvoj investičních fondů v ČR je neodmyslitelně spjat s kuponovou privatizací a jejími dvěma vlnami, které proběhly v letech Právě ta totiţ měla rozhodující a klíčový význam pro podobu a vývoj českého kolektivního investování. V této době se naše hospodářství měnilo z centrálně plánovaného na trţní a více neţ 1700 státních podniků se transformovalo na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Běţnému občanovi se tak otevřela moţnost investovat své prostředky do některé z těchto společností a získat v ní podíl. První vlny privatizace se zúčastnilo více neţ 400 fondů, které získaly asi

10 73 % celkového majetku přiděleného pro první vlnu. V druhé vlně na 353 fondů připadlo 65 % privatizovaného majetku. Zatímco první vlny privatizace se podle zákona směly zúčastnit pouze investiční fondy mající formu akciové společnosti (a tedy právní subjektivitu), do druhé vlny směly vstoupit i fondy podílové, tj. subjekty bez právní subjektivity zaloţené investičními společnostmi. Po privatizačním období nastává mrtvé období, kdy zájem drobných investorů o dění na kapitálovém trhu je prakticky nulový a počet uskutečněných obchodů se dá spočítat na prstech jedné ruky. Obchodování tak zůstává právě na bedrech investičních a podílových fondů. V této době dochází, často za ne příliš právně srozumitelných podmínek, k přeměnám fondů na jiné právní subjekty. Na scénu i do povědomí lidí se dostává termín tunel v jiné neţ dopravní terminologii, kdy na řadu fondů je uvalena nucená správa a některé se potýkají s konkurzem a následnou likvidací. Výraznější posun v investorské náladě je patrný aţ koncem druhého tisíciletí, kdy k nám začaly masivněji pronikat zahraniční subjekty kolektivního investování. Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech z roku 2001 podmínila jejich působení v ČR získáním povolení od Komise pro cenné papíry. V této době také nastává proces otevírání investičních a uzavřených podílových fondů, kdy zákonná lhůta pro otevření je stanovena na rok Zlomovým rokem v oblasti kolektivního investování se stal rok 2004, který přinesl do oblasti fondového investování řadu novinek. Na svědomí to má především vstup do EU a harmonizace české legislativy s evropskou. Nejpozitivnějšími změnami jsou sníţení daní u fondů, zvýšení ochrany investorů a rozšíření nabídky fondů i investičních moţností. 1.2 Subjekty kolektivního investování Investiční společnost je právnická osoba, jejímţ předmětem podnikání je kolektivní investování. Ke své činnosti musí investiční společnost získat povolení od příslušného regulatorního orgánu pro oblast kapitálového trhu. Vlastní kapitál investiční společnosti musí v době udělení povolení k činnosti investiční společnosti činit v korunách českých alespoň částku odpovídající Investiční společnost zakládá podílové fondy a spravuje jejich majetek. Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy. Dále můţe obhospodařovat majetek 1 14, odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

11 investičních fondů a majetek podílových fondů jiné investiční společnosti. Investiční společnost také poskytuje celou řadu činností, např. vedení účetnictví, právní sluţby, oceňování majetku a závazků fondu, zajišťování plnění daňových povinností, vydávání a odkupování podílových listů a další sluţby. Dalším subjektem kolektivního investování je Investiční fond. Investiční fond je právnická osoba, která shromaţďuje peněţní prostředky upisováním akcií. Investiční fond můţe být zaloţen pouze ve formě akciové společnosti, ale tato akciová společnost nesmí být zaloţena na základě veřejné nabídky akcií. V ČR vznikají pouze na dobu určitou a musí obsahovat v názvu společnosti označení «uzavřený investiční fond». Minimální základní kapitál je a po 1. roce musí kapitál dosáhnout hodnoty min CZK. Investiční fondy emitují akcie pouze stejné jmenovité hodnoty. Nesmí emitovat zatímní listy, dluhopisy, prioritní nebo zaměstnanecké akcie. Shromáţděné peněţní prostředky investiční fond investuje do různých investičních instrumentů podle svého zaměření. Třetím subjektem kolektivního investování je Podílový fond. Podílový fond nemá právní subjektivitu, je zakládán investiční společností, která obhospodařuje jeho majetek, a to svým jménem na účet podílníků. Investiční společnost pro podílový fond emituje podílové listy. 1 Mají zákonem předepsáno, do čeho mohou investovat. Povolení otevřít podílový fond získává investiční společnost od příslušného regulatorního orgánu, v ČR Komise pro cenné papíry. Podílový fond můţe mít podobu otevřeného a uzavřeného fondu. Otevřený fond v době vzniku není omezen mnoţstvím kapitálu, a proto není omezen mnoţstvím listů, které můţe fond vydat, a to znamená, ţe mnoţství podílníků (akcionářů) také není omezeno. Otevřený podílový fond má povinnost zpětného odkupu podílových listů do stanoveného termínu, v ČR do 15 pracovních dnů, pokud podílník o tento odkup poţádá. Většina fondů ve světě má otevřenou podobu. Uzavřený fond má při vzniku přesně definovaný počet podílových listů, které můţe emitovat. Fondem je tedy emitován omezený počet instrumentů, které má v drţení omezený počet investorů. Podílník nemá právo ţádat o zpětný odkup podílového listu. Likvidita podílového listu je v tomto případě zabezpečována obchodováním na sekundárních trzích. 1 Podílový list je cenným papírem majetkového typu, rozdíl od akcie je v tom, ţe se investor nemůţe podílet na vedení podniku, ale dostává dividendy.

12 Vývoj majetku v podílových fondů v ČR ukazuje obrázek č. 1 Obrázek č. 1: Vývoj majetku v podílových fondech v ČR Pramen: Největší nárůst majetku ve fondech v letech 2004 a 2005 souvisí se vstupem ČR do EU. Podílové fondy mohou být zakládány jako v otevřené nebo uzavřené formě. Z tohoto rozdělení vyplývají rozdílné moţnosti a povinnosti fondů. Hlavními výhodami investování do podílových fondů jsou: vyšší zhodnocení neţ u běţných bankovních a depozitních produktů Sníţení transkakčních nákladů na koupí cenných papírů, protoţe se sníţí poplatky za sprostředkování makléřské firmě. Daňové zvýhodnění výnosy z fondů se po 6 měsících trvání nedaní, Profesionalita prostředky vloţené do fondu spravují specialisté, kteří mají k dispozici profesionální zázemí, dostatek informací a nástrojů, umoţňujících okamţitě reagovat na jakékoliv situace na kapitálových trzích. Není nutné trávit čas sledováním vývoje instrumentů na trhu, investor pouze svěří své finanční prostředky do fondu kolektivního investování. Informace se prostřednictvím tisku, teletextu, internetu dostanou i k vám v srozumitelnější podobě. Diverzifikace rizika rozloţení portfolia fondu do různých investičních instrumentu. To znamená, ţe investor nekoupí velký balík jednoho akciového titulu, ale například akcie deseti různých firem z různých odvětví. Kdyţ jedna zklame, ostatní můţou celkovou investici ještě zachránit. Při investování do podílových fondů je třeba počítat s určitými nevýhodami:

13 Vklady nejsou pojištěny investiční fondy nepatří do skupiny pojištěných finančních produktů. Pokud investiční společnost spravující podílový fond zkrachuje, není k dispozici ţádný garanční fond, ze kterého byste mohli náhradu investovaných prostředků obdrţet. Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována kdyţ neinvestujete své prostředky do fondu pravidelně, můţe se vám stát, ţe nakoupíte podíly ve velmi nevhodnou dobu, například v situaci, kdy kapitálový trh dosáhne svého maxima a začíná se pohybovat směrem dolů. Investice je dlouhodobou záleţitostí minimální doba spoření ve fondech není nikde stanovena. Vzhledem k častým výchylkám kurzů na kapitálových trzích není investice do fondu vhodná pro krátkodobé spoření. Jen pokud budete trpěliví a přečkáte krátkodobé poklesy kurzů, dočkáte se svých výnosů. Jestliţe budete spořit méně neţ 6 měsíců, musíte své výnosy zdanit. Poplatky mohou způsobit ztráty především vstupní poplatky a platby za správu spoření ve fondech podstatně zdraţují. Ztráta investiční volnosti. Investor nemá moţnost výrazněji ovlivnit zaměření investic. Podílnik na majetku podlového fondu nemůţe zasahovat do tvorby portfolia a se podílet na jeho řízení. Můţe zvolit pouze oblast investování při vyběru podílového fondu. Ztráty investorů do zahraničních fondů, které nejsou vedeny v českých korunách, ale třeba v eurech nebo dolarech, způsobené změnami devizových kurzů znehodnocení zahraniční měny vzhledem k české koruně můţe způsobit v konečném účtování další ztráty. 1.3 Základní orgány, dokumenty a ukazatelé fondů Dozorčí řada investiční/spravská společnost kontroluje celkové fungování a respektování pravidel při správě fondu. Je nezávislá, členové musí splňovat určitá kritéria: kvalifikační předpoklady, vhodnost pro důvěryhodnost a transparentní činnost atd. Investiční spravcovská společnost kontroluje správu majetku fondu - od vytvoření fondu aţ po jeho kaţdodenní obhospodařování, rozhoduje o nákupu a prodeji jednotlivých cenných papírů a svých finančních nástrojů, včetně analýzy finančních trhů, poskytuje poradenskou

14 činnost, propagaci a reklamu fondu, zabezpečuje administrativní záleţitosti, včetně vedení účetnictví, právních a notářských sluţeb, vydávání závazných informačních materiálů atd. Kaţdý fond musí mít svého depozitáře, u kterého úschovává svá aktiva (hotovost, cenné papíry, atd.). A tím zabezpečuje ochranu před hrozbou zpronevěry ze strany investiční společnosti. Obvykle to je bankovní instituce. Depozitář kontroluje, zda činnost investiční společnosti nebo investičního fondu je v souladu s tímto zákonem a statutem fondu. V případě poškození zájmů podílníků můţe účastníkům takové operace pozastavit nakládání s účty cenných papírů ve Středisku cenných papírů, a to nejdéle na dobu tří dnů. Současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat o tomto opatření Komisi. Komise v uvedené lhůtě toto pozastavení zruší nebo rozhodne o předběţném opatření dle zvláštního zákona. 1 Auditor poskytuje externí a nezávislé ohodnocení činnosti investiční/správcovské společnosti při správě fondů. Čistá hodnota aktiv (NAV Net Asset Value) je aktuální cena podílových listů vydaných otevřeným fondem novým investorům. Je přepočtena na jedem podílový list, plus případný počáteční (vstupní) poplatek. Podílové fondy odkupují zpátky podílový list za NAV, minus vstupní poplatek. Hodnota NAV počítá kaţdý pracovní den jako podíl majetku fondu. Kdyţ se mění cena cenného papíru, mění se i hodnota NAV. Investor to můţe sledovat v novinách, na internetu a v dalších informačních médiích. Porovnáním změn kurzu například akcií a změn NAV můţe investor zjistit volatilitu portfolia fondu vůči trhu nebo jiným fondům. Volatilita znamená nestálost, kolísání výnosových měr, měnových kurzů anebo cen investičních instrumentů. Lze jí měřit i riziko: čím vyšší je volatilita cenného papíru, tím větší je riziko ztráty. Ale je velice důleţité, ţe dlouhodobé změny hodnot NAV fondu nemají stejnou váhu jako změny cen cenných papírů, a to z důvodu výplaty výnosů. Statut předpis, který obsahuje nejdůleţitější informace o podílovém fondu. Investor má právo se seznámit se statutem, neţ vloţí své finanční prostředky do některého fondu. Nejdůleţitější informace o podílovém fondu uvedena v tabulce č , Zákona č. 248/1992 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech

15 Tabukla č. 1: Údaje o podílovém fondu Údaje Investiční/správcovská společnost Poznámky Obchodní jméno, sídlo, právní forma, rozsah sluţeb, které pro fond vykonává atd. Otevřený podílový fond Zaměření a cíle investiční politiky fondu Zásady hospodaření s majetkem fondu Způsob pouţití výnosů z majetku v podílovém fondu Výše úplaty za obhospodařování podílového fondu Podoba podílových listů Např. je-li fond zaměřen na dlouhodobý kapitálový růst majetku, nebo na výnosy Informace o vnitřních kontrolních mechanizmech při správě majetku fondu, jak společnost uskutečňuje obchody s cennými papíry, případně investiční limity k omezení a rozloţení rizika, postupy při pohledávkách po době splatnosti Informace o výnosech, nákladech hrazených z majetku ve fondu a nákladech hrazených společností, jak je pouţit zisk. Zda jsou vydávány v zaknihované formě, kdo smí nakupovat podílové listy, práva spojená s vlastnictvím podílových listů, nákupní a prodejní cena podílových listů atd.. Stanovení prodejní ceny podílového listu Depozitář Způsobu zveřejňování zpráv o obhospodařování majetku v podílovém fondu Základní informace o činnosti depozitáře Pramen: vlastní tvorba na základě 84 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

16 2 Druhy fondů v ČR V této kapitole se budu zabývat členěním fondů z různých hledisek. 2.1 Členění fondů podle legislativ Legislativa rozlišuje standardní a speciální fondy. Standardní fond vzniká v souladu s legislativou Evropské unie. Shromaţďuje peněţní prostředky od veřejnosti a můţe mít formu pouze otevřeného podílového fondu, nesmí být přeměněn na speciální fond. Standardní fond shromaţďuje peněţní prostředky od veřejnosti a investuje pouze do přesně vymezených 1 cenných papírů, nástrojů peněţního trhu, určitých cenných papírů vydaných standardními fondy, určitých cenných papírů vydaných speciálními fondy, vkladů s dobou splatnosti do 1 roku a finančních derivátů. Standardní fond nesmí mít v majetku drahé kovy ani certifikáty, které je zastupují. 2 Speciální fond je fond kolektivního investování, jehoţ poţadavky a práva Evropská unie nesplňuje. Vzniká v podobě investičního fondu, otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu. Speciální fondy se dělí na fondy, které shromaţďují peněţní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromaţďují peněţní prostředky od kvalifikovaných investorů. 2.2 Členění fondů podle AKATu AKAT Asociace pro kapitálový trh České republiky sdruţuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují sluţby v oblasti kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce asociace rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování. Členství v Asociaci je zárukou standardu profesionality, poctivosti při správě cizího majetku a korektního přístupu k investorům a klientům 3. AKAT ČR klasifikuje fondy na základě tří kriterií: podle rizika trhu, podle geografického rizika a podle míry zajištění budoucího výnosu. 1 Přesně předmět investování standardních fondů je uveden v 26 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 2 VESELÁ J. Investování na kapitálových trzích. ASPI Praha 2007, s

17 Podle trţního rizika rozlišuje AKAT několik druhů fondu: 1) Akciové fondy. V případě akciového fondu jsou nashromáţděné peníze od investorů pouţity na nákup akcií 1 na na základě předem stanovených cílů a investiční politiky fondu. Akciové fondy jsou pro investora nejrizikovější, ale v dlouhodobém horizontu také nejziskovější. V rámci akciových fondů lze rozlišit podle trţní kapitalizace určité druhy fondů 2. Jejich přehled uvádí v tabulce č. 2 Tabulka č. 2: Typy akciových fondu z hlediska tržní kapitalizace Typ akciového fondu Poznámka Akciové fondy «large cap» Akciové fondy «mid cap» Akciové fondy «small cap» Akciové fondy «micro cap» Má velkou trţní kapitalizaci (u amerických akcií nad 10mld. USD) Má střední trţní kapitalizaci (u amerických akcií od 1 mld. do 10 mld. USD) - Má malou trţní kapitalizaci (u amerických akcií méně něţ 1 mld. USD) Má velmi malou trţní kapitalizaci (u amerických akcií méně neţ 250 mln. USD) Pramen: vlastní tvorba na základě publikace STEIGAUF, S. Fondy jak vydělávat pomocí fondů 1 investují minimálně 66% aktiv do akcií 2 Trţní kapitalizace společnosti je veličina, která reprezentuje celkovou hodnotu vydaných akcií v příslušné měně, papř. v korunách, dolarech nebo eurech. Tato veličina udává trţní hodnotu společnosti a měří velikost firmy.

18 Rozdělení akciových fondů podle investiční strategie ukazuje obrázek č. 2 Obrázek č. 2 Zaměření investiční strategie Pramen: Akciové fondy orientované na hodnotu (Value Investing) Při investování zaměřeném na hodnotu vybírá investor ty akcie, které mají nízkou, a tedy atraktivní cenu oproti její vnitřní hodnotě měřené zisky, trţbami, aktivy, kapitálem, nebo cash flow akciové společnosti. Mezi nejčastější ukazatele hodnoty akcie v případě hodnotového přístupu patří nízký poměr cena akcie/zisk na akcii (P/E), nízký poměr cena/účetní hodnota akcie (P/B) a vysoké dividendové výnosy. Investování zaměřené na růst (Growth Investing) Při investování zaměřeném na růst investor vyhledává akcie, které vykazují nadprůměrný a akcelerující růst zisků, resp. trţeb společnosti. Jinak řečeno, růstoví investoři se poohlíţejí po akciích z odvětví, která se nacházejí v agresivní fázi ţivotního cyklu (výrobky nebo sluţby, které produkuje společnost procházející různými fázemi ţivotního cyklu od uvedení na trh, resp. inovace, udrţování atd.), tj. v periodě, se kterou je spojen vysoký růst trţeb a zisků s přiměřenou ziskovou marţí. 1 1 zdroj:

19 Dalším typem akciového fondu je sektorový fond, který investuje do akcií ve vybraném sektoru. Investor vybírá sektor, který ho zajímá, manaţer fondu vybírá příslušné akcie, do kterých bude investovat shromáţděné prostředky. Investoři investují do sektorových fondů z různých důvodů, např. proto, ţe investor investuje do odvětví, ve kterém pracuje. Zná to odvětví velmi dobře. A pokud má předpoklady pro dobrý růst, můţe s jistotou investovat do něho své finanční prostředky a očekávat zhodnocení hodnoty akcií. Dalšími důvody investování do sektorových fondů jsou: zaměření na oblast, která má slibné vyhlídky, a získání nadprůměrných výnosů s dlouhodobým růstovým potenciálem. Sektorové fondy orientované na finančnictví nebo reality mohou poskytovat slušné dividendy. 1 Akciové fondy s určitým zaměřením. Tyto fondy investují jen do malého počtu akcií (obvykle 10 aţ 40). Manaţeři takových fondů dávají přednost kvalitě před kvantitou. Indexové akciové fondy jsou fondy, které jsou vázány na akciové indexy. Struktura portfolia fondu kopíruje stanovený trţní index. Indexové fondy, které předpokládají, ţe trh je neefektivní 2, a tudíţ je moţné identifikovat podhodnocené výnosné instrumenty, převrstvují portfolio ve snaze dosáhnout nadprůměrného výnosu, 3 a jsou tedy fondy s aktivní strategií. Indexové fondy, které předpokládají, ţe trh je efektivní 4, a tudíţ není moţné identifikovat podhodnocené výnosné instrumenty, představují portfolio ve snaze dosáhnout nadprůměrného výnosu, a jsou tedy fondy s pasivní strategií. 2) Dluhopisové fondy, které nashromáţděné prostředky od investorů pouţívá většinou na nákup dluhopisů. Doplňkové investování do akcií se připouští, ale podíl akcií v portfoliu fondu nesmí překročit 10 % aktiv fondu. 1 STEIGAUF, S. Fondy jak vydělávat pomocí fondů. GRADA Publishing, 2003, s Akciový krus obsahuje všechny informace, které lze získat ze souborů historických dat. Proto investor nemůţe z historických dat prognózovat budoucí kursový pohyb a změna kurzu je náhodná. 3 VESELÁ J. Investování na kapitálových trzích. ASPI Praha 2007, s Aktuální akciový kurs obsahuje všechny kursotvorné informace, tzn. jak veřejného, tak neveřejného charakteru. Při této formě ztrácí význam nejen analytická činnost ve formě technické a fundamentální analýzy, ale bezcennými se stávají i neveřejné informace, poněvadţ jsou jiţ absorbovány v akciovém kursu.

20 Dluhopisové fondy mají vysoký potenciál výnosu, stejně tak je však vyšší i riziko, které investoři podstupují. Proto jsou určeny pro investory s delším investičním horizontem, který by měl dosahovat minimálně tří a více let. Z toho vyplývá riziko podkladového aktiva. Jedním z základních aspektů rizikovosti dluhopisů je doba do splatnosti dluhopisu. Čím je doba do splatnosti delší, tím adekvátně roste riziko jeho splacení, ale zároveň za normálních okolností také dluhopisový výnos. Výnosem dluhopisu rozumíme odměnu za to, ţe půjčujeme emitentům peníze (kupujeme dluhopis) na určitou dobu a čím je tato doba delší, tím je odměna vyšší. Druhým aspektem je kreditní bonita emitenta. Bonita je schopnost emitenta dostát svým závazkům. Nezávislé ratingové agentury, jako jsou S&P, Moody s nebo Standard & Poor s Corporation, zveřejňují úvěrové hodnocení kvality dluhopisu emitenta. Čím je ten rating (bonita emitenta) niţší, tím je úvěrové riziko vyšší, a na konci splatnosti dluhopisu nedojde k jeho splacení. Další příčinou, proč se cena dluhopisu mění, jsou inflace a zároveň i úrokové sazby. Jestliţe rostou inflační očekávání, rostou i úrokové sazby a dluhopisový výnos, ale zároveň s tím klesá cena dluhopisu. Proto kdyţ je dluhopis prodán před splatností, můţe mít cenu niţší, nebo vyšší, neţ je ta, za kterou byl nakoupen. 1 3) Fondy peněžního trhu investují nashromáţděné prostředky od investorů do finančních instrumentů peněţního trhu. Tyto fondy jsou nejkonzervativnější investicí, protoţe kolísavost ceny jejich podílového listu je velice nízká, ale výnos je také nízký. Fondy peněţního trhu v dlouhém horizontu dokáţí pokrýt inflaci, případně přinést jen něco málo nad její míru. Investoři, kteří v podstatě investují do fondů peněţního trhu, uchovávají kupní sílu svých peněz. Často se v portfoliích fondů peněţního trhu objevují rizikové krátkodobé dluhopisy emitované firmami. Portfolia fondů, které jsou obyčejně nejkonzervativnější části investičního spektra a které by měly obsahovat skutečně jen kvalitní, a tedy bezpečné (z hlediska kolísavosti ceny) krátkodobé dluhopisy, obsahují potom i rizikové investice. Výsledkem je, ţe fondy peněţního trhu sice v některých částech ekonomického cyklu vydělávají o něco více, 1

21 protoţe vyšší riziko je odměňováno vyšším zhodnocením, ale v momentě, kdy se firmám nedaří nebo kdyţ dochází k problémům ve firemním sektoru, firemní dluhopisy ztrácejí, coţ se přímo odráţí v ceně fondů, které do nich investují. 4) Fond nemovitostí je fondem, který trvale investuje do nemovitostí nebo do nemovitostních společností minimálně 51% hodnoty svého majetku. Fond nemovitostí vzniká jenom jako otevřený fond. Je určen investorům, kteří se rozhodli pro uloţení svých prostředků minimálně na 5 aţ 7 let, kteří mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Pravidla diverzifikace hodnota nemovitosti pořizované do majetku fondu nemovitostí nesmí v době pořízení překročit 20 % hodnoty majetku fondu 1. Celková hodnota nemovitostí nesmí překročit 25% hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí. Fond nemovitostí nesmí pořídit do svého majetku nemovitost z majetku investiční společnosti, která tento fond obhospodařuje, a svého depozitáře 2. Bez ekonomického zdůvodnění předloţeného vlastnímu depozitáři a bez následného souhlasu z jeho strany nesmí speciální fond nemovitostí pořídit do svého majetku nemovitost za cenu, která je vyšší o více neţ 10 %, nebo prodat nemovitost za cenu, která je niţší o více neţ 10 % neţ vyšší cena podle posudku znalce 3. V portfoliu fondu jsou zastoupeny realitní trusty. Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemţ minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. Určitou část svého portfolia musí drţet v rychle likvidních prostředcích, a to v doplňkovém likvidním majetku (od 20%-49%) cenných papírech vydaných standardním fondem nebo otevřeným speciálním fondem cenných papírů nebo otevřeným speciálním fondem fondů, státních pokladničních poukázkách a obdobných zahraničních cenných papírech, poukázkách České národní banky a obdobných zahraničních cenných papírech a, 2 odst., zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 2 53b, 2 odst zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 3 53b, 1 odst zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 4 49a, odst. 1, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

22 5) Fondy fondů investují minimálně 66% svých aktiv do podílových listů a akcií jiných, přesně vymezených fondů kolektivního investování, a tím se ještě víc diverzifikuje riziko. Fondy fondů mají specifickou nákladovou strukturu. Kaţdý podílový fond musí hradit určité náklady, např. vstupní poplatky a poplatky za správu portfolia. Fondy fondů k tomu musí hradit tytéţ náklady ještě jednou na úrovni fondů, které nakupují do svého portfolia. Dochází tak k tomu, ţe se poplatky vlastně platí dvakrát. Speciální fond fondů nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který není určen pro veřejnost, nebo do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který investuje více neţ 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování 1. Na druhé straně nejvýše 20 % hodnoty svého majetku můţe speciální fond fondů investovat do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování, někdy 35 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování za předpokladu, ţe tento fond kolektivního investování je jmenovitě uveden nebo dostatečně charakterizován ve statutu, přičemţ tato výjimka je přípustná pouze pro jeden fond kolektivního investování.. 2 6) Smíšené fondy investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněţního trhu na různých trzích. Pro tyto fondy je klíčové, jaký je v portfoliu poměr akcií a dluhopisů. Z toho můţeme vyjmout konzervativní smíšené fondy, které mají podíl akcií minimální kolem 20%. To je objem, který nemá mimořádný vliv na portfolio fondu, v případě poklesu kurzu akcie o polovinu to bude pro celé portfolio znamenat pokles o 10%. Fond je určen pro relativně jednoduché řešení investičních potřeb, a proto je ideálně řešen pro investory, kteří nejsou příliš zkušení nebo nechtějí mít s investicí další práci. Dynamické smíšené fondy jsou fondy, které mají v portfoliu 50% aţ 60% akcií. Tyto fondy se chovají podobně jako fondy akciové. 3 7) Profesionální investoři představují efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci investorů sdílejících konkrétní investiční cíle. Fond kvalifikovaných investorů je subjekt kolektivního investování, který není určen ke shromaţďování peněţních prostředků od veřejnosti, ale od kvalifikovaných investorů 1 55 odst. 2, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 2 VESELÁ J. Investování na kapitálových trzích. ASPI Praha 2007, s SYROVÝ P. Investování pro začátečníky. Grada Publishing, a.s., 2010, s 63

23 statutem fondu je stanoven okruh investorů 1, osob, které písemně prohlásí, ţe mají zkušenosti s investováním do aktiv fondu. Fond má minimálně 2 a maximálně 100 kvalifikovaných investorů. Stanovená minimální vstupní investice je Kč. Vlastní kapitál fondu musí do 1 roku ode dne získání povolení ČNB dosáhnout alespoň 50 milionů Kč. Fond kvalifikovaných investorů můţe vzniknout jako podílový fond bez právní subjektivity nebo jako investiční fond ve formě a.s. K hlavním výhodám vyuţití fondu kvalifikovaných investorů patří zvýhodněná sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 5 % oproti standardní sazbě 19 %, širší moţnosti zvolení investiční strategie - tj.do čeho a jakým způsobem se budou sdruţené prostředky investovat (cenné papíry, nemovitosti, pohledávky, půjčky). Podle geografického rizika AKAT rozlišuje tyto regiony: Česká republika Země Eurozony Evropa (včetně Eurozony) Severní Amerika Adie a Pacifik Ostatní regiony globální 2 U akciových fondů je geografická příslušnost definována sídlem emitenta akcií. U dluhopisových fondů je geografická příslušnost definována měnou aktiv. Pro fondy peněţního trhu stejně podle měny aktiv. U smíšených fondů jsou sjednoceny oba poţadavky pro akciové a dluhopisové fondy, u fondů fondů je geografická příslušnost definována podle geografického rizika fondů. Investice mimo danou kategorii nesmí překročit 10% aktiv fondů. V případě fondů nemovitostí je geografická příslušnost definována sídlem nemovitostí společností nebo umístěním nemovitostí a investice do nemovitostí nebo nemovitostní společnosti mimo danou kategorii nesmí překročit 10% aktiv fondů odst. 1, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování přesně vymezuje okruh kvalifikovaných investorů, kterí mohou za určitých podmínek nabývat cenné papíry vydané speciálním fondem kvalifikovaných investorů. 2 tato kategorie je určená pro fondy, které častečně nebo zcela investují mimo uvedené regiony anebo investují do více regionů.

24 Podle míry zajištění budoucího výnosu AKAT rozlišuje tyto fondy: 1)Fond je zajištěný, pokud je správcovskou společností nabízen jako garantovaný, to znamená, ţe skladba portfolia fondu zajišťuje hodnotu investice a na konci investičního období nemůţe hodnota klesnout ani v případě nepříznivého vývoje ekonomiky pod její počáteční úroveň. Ale tato garance má negativní vliv na výnosnost fondu vůči vysokým nákladům na zajištění. 2) Nezajištěný fond je fond, který není garantovaný. 2.3 Rozdělení fondů podle úrovně vazanosti portfolia Podle úrovně vazanosti portfolia lze fondy rozlišit na: 1) Fondy s pevnou strukturou portfolia. fondy s pevnou strukturou portfolia. Jednotlivé instrumenty v portfoliu fondu jsou stanoveny při vzniku fondu. Struktura portfolia fondu se nemění. 2) Fondy s proměnlivou strukturou portfolia. V době vzniku nemá fond přesně vymezené (stanovené) instrumenty v portfoliu. Struktura portfolia se můţe měnit s ohledem na strategie a trţní situaci. 3) Fondy s částečně proměnlivou strukturou portfolia. Část instrumentů v portfoliu je přwsně stanovená a druhá čast je proměnlivá s oledem na strategie a trţní situaci.

25 3 Porovnání vybraných podílových fondů v ČR Základem porovnání jsou dva investiční cíle. První je zaměřen na dosaţení nejvyššího výnosu investice, druhý na bezpečnost uloţených finančních prostředků. Pro uskutečnění své analýzy jsem vybrala tři nezávislé investiční společnosti ING Investment Managament, ČP INVEST a ČSOB IS. Z kaţdé investiční společnosti jsem vybrala dva podílové fondy akciový jako nejrizikovější fond a zároveň i nejziskovější a fond peněţního trhu, který nepřináší investorovi velký zisk, ale má minimální riziko. Hlavním úkolem je zjistit, který z vybraných podílových fondů je optimální pro určitý investiční cíl. 3.1 Investiční společnost ING Investment Managament Luxemburg S.A. Investiční společnost má velké mnoţství podílových fondů. K analýze jsem vybrala ING (L) Invest Energy (CZK)) a ING (L) Flex Český fond peněţního trhu Fond ING (L) Invest Energy (CZK) Fond byl zaloţen Depozitářem fondu je Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A. Jedná se o otevřený sektorový akciový fond. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia akcií emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn (těţba, produkce, marketing, rafinace a doprava ropných a plynných produktů), energetická zařízení a sluţby, výstavba a provoz ropných plošin, vrtných zařízení a další související sluţby a vybavení). Fond můţe rovněţ investovat do jiných převoditelných cenných papírů, nástrojů peněţního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů. Investice do investičních společností a investičních fondů investujících do cenných papírů nesmí překročit 10 % čistých aktiv. 1 1 Prospekt fondu ING (L) Invest Energy (CZK)

26 S úmyslem dosáhnout investičních cílů můţe podfond rovněţ vyuţít i finanční deriváty (opce, futures, výkonové swapové operace, forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce) Struktura portfolia fondu ING (L) Invest Energy (CZK) Z hlediska regionálního rozdělení nejvíc investuje fond do akcií USA, Velké Británie, Nizozemska a Švýcarska. Investice do dalších zemí jsou uvedeny v tabulce č. 3 Tabukla č.3 Regionální rozděléní investic fondu Invest Energy Země USA Velká Británie Nizozemsko Švýcarsko Nizozemské Antily Itálie Kanada Bermudy Austrálie Spojené arabské emiráty Portugalsko Brazílie Japonsko Norsko Nová Guinea Rusko Francie - Investice ,53 USD ,44 USD ,58 USD ,26 USD ,22 USD ,94 USD ,37 USD ,47 USD ,63 USD ,99 USD ,79 USD ,91 USD ,64 USD ,73 USD ,81 USD ,55 USD 4,74 USD Pramen: vlastní vyroba na zálkadě prospektu fondu ING (L) Invest Energy (CZK) 1 Vyroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST za rok uzavřený k 30. září 2010

27 Většina prostředků fondu je investována v dolarech. Podrobně sloţení portfolia dle měny ukazuje obrázek č. 3 Obrázek č. 3: Složení portfolia fondu Invest Energy dle měny Pramen: Sloţení portfolia podle finančních insrtumentů ukazuje tabulka č. 4 Tabulka č. 4: složení portfolia fondu Invest Energy podle finančních instrumentů Finanční istrument Finanční deriváty celkem Hotovost v bance Ostatní aktiva Investice ,18 CZK ,19 CZK ,85 CZK Pramen: vlastní vyroba na zálkadě prospektu fondu ING (L) Invest Energy (CZK) ING (L) Flex Český fond peněžního trhu. Fond byl zaloţen Depozitářem fondu je Brawn Brithers Harriman (Luxemburg) S.C.A. Jedná se o otevřený fond peněţního trhu. Český fond peněţního trhu je určen velmi konzervativním investorům, jejichţ cílem je dosahování stabilního zhodnocení na úrovni krátkodobých úrokových sazeb investováním do přísně diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních dluhových nástrojů vyjádřených v českých korunách. Průměrná doba do splatnosti portfolio fondue můţe činit maximálně 1 rok. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Tyto limity za

28 normálních trţních podmínek prakticky vylučují moţnost výraznější fluktuace ceny akcií fondue a zajišťují plynulý nárůst jejich hodnoty. Tím je tento fond optimálním instrumentem pro bezpečné zhodnocení i jen krátkodobě volných finančních prostředků Struktura portfolia fondu ING (L) Flex Český fond peněžního trhu. Z hlediska regionálního rozdělení nejvíc investuje fond do České republiky, Německa a Nizozemska. Investice do dalších zemí jsou uvedeny v tabulce č. 5 Tabukla č. 5: Regionální rozdělení portfolia fondu Flex Český fond peněžního trhu Země Investice Česká republika Německo Nizozemí Irsko Spojené státy americké Velká Británie ,80 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK Pramen:vlastní tvorba na základě prospektu fondu Flex Český fond peněţního trhu Největší podíl investic fondu připadá na obligace a jiné dluţné instrumenty, to potvrzuje tabulka č. 6 a procentuálně obrázek č. 3 Tabulka č. 6: Výkaz čistých aktiv fondu Flex Český fond peněžního trhu Aktiva Obligace a jiné dlużní nástroje Nástroje peněţního trhu Hotovost v bance Ostatní aktiva Investice 547,417, CZK 176,904, CZK 67,261, CZK 6,199, CZK Pramen: vlastní tvorba na základě prospektu fondu Flex Český fond peněţního trh 1 Prospekt fondu Flex Český fond peněţního trhu

29 Obrazek č. 4: Procentuální podíl aktivy fondu Flex Český fond peněžního trhu Obligace a jiné dlużní nástroje 68% Nástroje peněžního trhu 22,10% hotovost 8,43% ostatní aktiva 0,77% Pramen: vlastní tvorba na základě prospektu fondu Flex Český fond peněţního trhu. 3.2 ČP INVEST investiční společnost, a. s. Tato investiční společnost správuje vybrané mnou fondy Generali PPF Oil & Energy Industry Fund a Generali PPF Cash & Bond Fund Generali PPF Oil & Energy Industry Fund Fond byl zaloţen Depozitářem fondu je RBC Dexia Investor Services Ireland S.A. Jedná se o otevřený sektorový akciový fond. Generali PPF Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 5 aţ 7 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do perspektivních oborů, jako je výroba elektrické energie, těţba a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Dlouhodobá poptávka po energiích stabilně roste. Naopak současné zdroje jsou relativně omezené, coţ se v budoucnu bude projevovat ve vyšších cenách. Uvedený nesoulad bude prohlubovat dynamický rozvoj rozvíjejících se ekonomik v čele s Čínou a Indií. Podílníci tohoto fondu mohou profitovat na těchto dlouhodobých trendech. Cílem Fondu je dosáhnout zhodnocení aktiv v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia převoditelných cenných papírů s charakterem či chováním akcií z ekonomického sektoru v širším slova smyslu. Cílem Fondu není minimalizovat rizikovost, ale nastavit optimální poměr mezi odhadovanou rizikovostí a očekávanou výnosností.

30 Důvodem společného zařazení představitelů jak ropného, tak energetického průmyslu je jejich obvykle rozdílná reakce na ekonomický vývoj. Zatímco ropný průmysl je velmi cyklický a kopíruje hospodářský cyklus, v energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Celkově zastoupení společností z obou průmyslových odvětví zajišťuje portfolio proti výraznějším propadům a zároveň je moţno očekávat od těchto společností dividendové zisky i v dobách ekonomické recese. Vzhledem k predikovanému ekonomickému vývoji ve světě předpokládáme, ţe ropný průmysl bude patřit k rostoucím odvětvím, a proto jeho váha v portfoliu fondu převaţuje. Tomu ostatně odpovídá i trţní kapitalizace ropných společností. Měnové riziko Fondu je zajištěno, coţ sniţuje celkovou volatilitu fondu Struktura portfolia fondu Generali PPF Oil & Energy Industry Fund Struktura portfolia z hlediska typu finančních instrumentů uvedena v tabulce č. 7 Tabulka č. 7: Druhy aktiv ve fondu Generali PPF Oil & Energy Industry Fund Druhy aktiv ve Fondu Min. % podíl na celkové hodnotě majetku Max. % podíl na celkové hodnotě majetku Vklady a jiné pohledávky vklady Nástroje peněžního trhu krátkodobé dluhopisy 34 Akcie a obdobné investiční cenné papíry akcie obdobné investiční cenné papíry Kladná reálná hodnota derivátů - forwardy swapy Cenné papíry fondu kolektivního investování, Max. podíl 30 % Pramen: vlastní tvorba na základě prospektu fondu Generali PPF Oil & Energy Industry Fund 1 Prospekt fondu Generali PPF Oil & Energy Industry Fund

31 Základní informace o struktuře portfolia přinášejí obrázky č. 5 aţ 7 Obrázek č. 5: Rozdělení aktiv podle sektorů Pramen: Obrázek č. 6: Rozdělení aktiv podle typu instrumentu Pramen:

32 Obrázek č. 7: rozdělení aktiv podle regionu Pramen: Podílový fond Generali PPF Cash & Bond Fund Fond byl zaloţen investiční společností ČP INVEST Depozitářem fondu je Brawn Brithers Harriman (Luxemburg) S.C.A. Jedná se o otevřený fond peněţního trhu. Fond je určen pro konzervativní klienty, kteří nepoţadují vysoký výnos svých investic, ale mnohem důleţitější je pro ně nízké riziko a větší jistota zhodnocení. Fond je vhodný pro investory s investičním horizontem 6-12 měsíců. 1 Tento Fond se bude snaţit dosahovat svého investičního cíle především prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia nástrojů finančních trhů a obchodovatelných dluhopisových cenných papírů, které jsou zaregistrovány nebo obchodovány na Uznávané burze. Fond můţe primárně investovat do převoditelných nástrojů peněţního trhu, které zahrnují pokladniční směnky, vklady nebo termínované vklady (vklady u bank a cizích bank), vkladové certifikáty, komerční papíry, pokladniční poukázky, poukázky s proměnlivým kuponem, euroobligace, firemní dluhopisy, dluhopisy vydané mezinárodními institucemi, státní dluhopisy, dluhopisy vládních institucí. 2 1 Infolist podílového fondu Generali PPF Cash & Bond Fund 2 Prospekt fondu Generali PPF Cash & Bond Fund

33 Struktura portfolia fondu Generali PPF Cash & Bond Fund Struktura detailně uvedena v obrázcích č.8 aţ 9 Obrázek č. 8: Rozdělení aktiv podle typu instrumentu Pramen: Obrázek č. 9: Rozdělení aktiv podle sektorů Pramen:

34 Obrázek č. 10: Rozdělení aktiv podle splatnosti Pramen: ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Tato investiční společnost správuje vybrané mnou fondy KBC Multi Cash ČSOB a ČSOB akciový mix KBC Multi Cash ČSOB Fond peněţního trhu KBC Multi Cash CSOB byl zaloţen Depozitářem fondu je KBC Bank SA, avenue du Port 2, 1080 Brusel. Hlavní cíl bezpečnosti uloţených prostředků fondu se realizuje prostřednictvím přímých nebo nepřímých investic do nástrojů peněţního trhu, depozit a obchodovatelných cenných papírů. Tento fond z rodiny KBC investuje do korunových instrumentů s pevným úročením, zejména do investičních nástrojů peněţního trhu. Jedná se o konzervativní portfolio s nízkou volatilitou výnosu. Fond vyuţívá zejména investic do kvalitních euroobligací s krátkou dobou splatnosti, státních pokladničních poukázek a depozit Struktura portfolia fondu KBC Multi Cash ČSOB Strukturu portfolia fondu podle splatnosti finančních instruemtů vyjadřuje tabulka č.8 1 Prospect fondu KBC Multi Cash CSOB CZK

35 Tabulka č. 8: Rozdělení aktiv podle splatnosti Doba splatnosti Aktiva do 3 měsíců 44,01% 3-6 měsíců 25,72% 6-12 měsíců 12,69% nad 1 rok 17,59% Pramen: vlastní tvorba na základě prospektu fondu KBC Multi Cash CSOB CZK ČSOB akciový mix Fond byl zaloţen investiční společností ČSOB IS Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a.s. Jedná se o otevřený akciový fond. Fond nabízí participaci na potenciálu růstu světových akcií bez ohledu na oborové hranice. V případě nedostatku investičních příleţitostí fond doplňkově investuje do dluhopisů. Fond je určen pro investory, kteří vyhledávají moţnost dosaţení velkého zisku a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů. Fond je zajištěn proti měnovému riziku a díky tomu se v případě nepříznivého vývoje na devizovém trhu eliminuje kurzovní rozdíl, který by se tak negativně promítl do výkonu fondu. Investice do fondu je moţné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (5 a více let) Struktura portfolio fondu ČSOB akciový mix Rozdělení podle typu aktiv se nachází v obrázku č Prospekt fondu ČSOB akciový mix

36 Obrázek č. 11: Struktura portfolia podle typu aktiv akcie zahraniční 76,64% hotovost 1,03% akcie tuzemské 22,33% Pramen: vlastní tvorba na základě údajů prospektu fondu ČSOB akciový mix Na základě obrázku vidíme, ţe většina akcií fondu je investována do zahraničí. 3.4 Porovnání vybraných podílových fondů podle určitých kritérií Pro správné ocenění a hodnocení fondů existují určitá kritéria datum zaloţení, měna, ve které je fond veden, hodnota jmění a výkonnost fondu, výše minimální investice a poplatky, které musí podílník platit. Tuto základní informaci jsem uspořádala do tabulek, na porovnání vybraných fondů. jejichţ základě budu provádět Tabulka č. 9 obsahuje základní informace o vybraných podílových fondech datum zaloţení, měnu, ve které fond veden a hodnotu majetku fondu.

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů cílem kolektivního investování je tedy sdružit částky drobných investorů

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. I. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název fondu zní: IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více