Vážení klienti a obchodní partneři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti a obchodní partneři,"

Transkript

1 Vážení klienti a obchodní partneři, nejprve bych Vám prostřednictvím pravidelného měsíčního APOGEO Alertu poděkovala za Vaši přízeň a společně se svými kolegy popřála hodně zdraví, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů a spoustu zážitků, které nás čekají v roce Na těchto stránkách bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami. Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Jak pojmenovat firmu? Nově mají podnikatelé větší volnost při výběru názvu Dobrý název společnosti hraje často velkou roli v jejím budoucím úspěchu. Pravidla pro jména právnických osob se od začátku roku mění. Naopak přísnější pravidla platí nově pro ty, kteří chtějí přesunout sídlo do zahraničí. Jméno je základ. A dobré jméno firmy hraje velkou roli v budoucím úspěchu. Pro výběr názvu společnosti mají podnikatelé nově širší pole. Zatímco do konce loňského roku se v názvech společností mohlo objevit jen jméno společníka nebo člena, nově se dá použít jméno jakéhokoliv člověka, který má k právnické osobě zvláštní vztah. Člověk, jehož jméno má být ve firmě právnické osoby použito, musí udělit k tomuto souhlas. V případě, že je tento člověk již po smrti, bude vyžadován souhlas jeho manžela, zletilého potomka či předka, vysvětluje pro portál ProByznys.info Jana Babůrková ze společnosti SMART Office & Companies. Takové svolení ale není neomezené. Ten, kdo zmíněný souhlas s užitím jména uděluje, má právo jej také kdykoliv odvolat, a to i v případě, že byl souhlas udělen na určitou dobu, doplňuje Babůrková. I s touto novinkou ovšem dál platí to, že název právnické osoby nesmí být klamavý ani zaměnitelný s názvem jiné osoby. Podobným způsobem bude také možno, aby název právnické osoby obsahoval některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby i v případě, kdy tyto společnosti nepřísluší jednomu koncernu. I zde platí, že příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nesmí být v názvu použit bez jejího souhlasu a že názvy musejí být rozlišitelné. Právnické osoby také musejí být nějakým způsobem ve vzájemném vztahu, například mít stejného zakladatele, vysvětluje Babůrková. Kromě pravidel pro název společnosti se od Nového roku změnily také podmínky pro případ stěhování firem do zahraničí. Kdo totiž bude chtít převést sídlo právnické osoby z Česka do jiné země, musí o tom s předstihem informovat. Jak píše portál ProByznys.info, takový záměr je nutné zveřejnit s uvedením adresy nového sídla a právní formy alespoň tři měsíce před předpokládaným termínem přemístění. Zdroj:

3 Název a sídlo právnické osoby dle nové legislativy Obecné informace a pravidla týkající se právnických osob upravuje od zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník nebo NOZ ). Konkrétně se společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, evropským společnostem, veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem a družstvům věnuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veřejné rejstříky právnických i fyzických osob pak upravuje zcela nový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V předchozích článcích jsme se věnovali nejvýznamnějším změnám, které jsou v souvislosti s nabytím účinnosti zmíněných tří zákonů v novém roce očekávány. Tento článek se věnuje ustanovením týkajícím se názvu a sídla společnosti, které jsou zakotveny v novém občanském zákoníku. Obecná úprava názvu právnické osoby je zakotvena v paragrafech č. 132 až 135 NOZ. Ve srovnání se stávající legislativou bude i po nabytí účinnosti nových zákonů zcela logicky platit, že název právnické osoby nesmí být zaměnitelný s názvem jiné osoby a že nesmí být klamavý. Zatímco za stávající legislativy bylo možné použít do názvu společnosti pouze jméno osoby společníka nebo člena, v souladu s novými právními předpisy bude možno použít jméno jakéhokoliv člověka, který má k právnické osobě zvláštní vztah. Člověk, jehož jméno má být ve firmě právnické osoby použito, musí udělit k tomuto souhlas. V případě, že je tento člověk již po smrti, bude vyžadován souhlas jeho manžela, zletilého potomka či předka. Ten, kdo zmíněný souhlas s užitím jména uděluje, má právo jej také kdykoliv odvolat, a to i v případě, že byl souhlas udělen na určitou dobu. Podobným způsobem bude také možno, aby název právnické osoby obsahoval některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby i v případě, kdy tyto společnosti nepřísluší jednomu koncernu. I zde platí, že příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nesmí být v názvu použit bez jejího souhlasu a že názvy musejí být rozlišitelné. Právnické osoby také musejí být nějakým způsobem ve vzájemném vztahu (např. mít stejného zakladatele). Problematika sídla společnosti zůstává v podstatě beze změn. V NOZ je zakotvena v paragrafech 136 až 143. Nadále platí, že sídlo zapsané do obchodního rejstříku (formální sídlo) má hlavní význam, každý se však může dovolat skutečného sídla právnické osoby.

4 Novinkou je fakt, že při přemisťování sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí bude třeba takový záměr zveřejnit s uvedením adresy nového sídla a právní formy alespoň tři měsíce před předpokládaným termínem přemístění. Přemístění sídla je potom účinné ode dne zápisu jeho adresy do veřejného rejstříku. Zdroj: Jana Babůrková, Manager SMART Office & Companies,

5 Novinky v daních 2014 Rok 2014 nás přivítal četnými novinkami a změnami v tuzemské daňové legislativě. O některých jsme Vás již informovali v předchozích vydáních. Nyní pro Vás shrnujeme ty nejzajímavější. Hned na začátku roku čeká daňové poplatníky přiznání k dani z nemovitostí. Díky legislativním změnám budou někteří poplatníci povinni podat daňové přiznání, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. Povinnost podat daňové přiznání u těchto poplatníků platí i pro případ, že u nich dojde ke snížení daňové povinnosti. Novými poplatníky daně z nemovitostí se stávají podílové fondy a fondy obhospodařované penzijními společnostmi, samozřejmě pouze pokud jsou součástí jejich jmění k i nemovité věci. Tyto fondy mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí za rok Doposud byly poplatníky daně investiční nebo penzijní společnosti, které tyto fondy obhospodařují. V souvislosti s pokračující digitalizací komunikace se rozšiřuje povinnost podání elektronickou cestou u plátců DPH. Od roku 2014 podávají plátci elektronicky přiznání k DPH, vč. dodatečných přiznání, hlášení a příloh k přiznání. Elektronicky se podávají i přihlášky k DPH, kromě přihlášek identifikovaných osob. Fyzické osoby podávají elektronicky, jen pokud nedosáhly obratu 6 mil. Kč nebo jim to pro určité případy nestanoví zákon. Významné změny daně z přidané hodnoty se týkají prodeje nemovitých věcí, kdy jsou pozemky obecně osvobozeny pouze tehdy, pokud nejsou zastavěny stavbou. Za stavbu se přitom považuje i inženýrská síť v jakékoliv podobě či přípojka. Režim DPH zastavěného pozemku se při jeho prodeji řídí režimem DPH stavby na něm postavené. Pokud je prodávaná stavba osvobozena od DPH, pak bude i prodej pozemku osvobozen a naopak. Sazba DPH pozemku se také řídí sazbou stavby. Je-li tedy součástí převáděného pozemku stavba sociálního bydlení, pak se uplatní na stavbu i na pozemek snížená sazba daně. U záloh na prodej pozemků zastavěných stavbami přijatých do konce roku 2013 není povinnost odvádět DPH, jedná se o úplatu na osvobozené plnění. V roce 2014 se DPH odvede pouze z případného doplatku na kupní cenu pozemku.

6 Kromě novelizací daňových zákonů došlo k úplnému zrušení některých zákonů. Byl zcela zrušen zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (tzv. zákon o trojdani ). Nepeněžité příjmy z dědění a darů jsou upraveny již pouze v zákoně o daních z příjmů. Daň z převodu nemovitostí, nově daň z nabytí nemovitých věcí, je upravena v samostatném zákoně. Jednou z nejdiskutovanějších změn je zrušení osvobození pro nepeněžité vklady nemovitostí do základního kapitálu. Tyto vklady podléhají od roku 2014 dani z nabytí nemovitých věcí. K významnému posunu došlo také u osvobození novostaveb, kdy osvobození již není vázáno na předmět činnosti prodávajícího. Osvobozeny jsou již pouze nové stavby (byty a rodinné doby) určené pro bydlení vč. příslušných pozemků, a to do 5 let ode dne, kdy lze tuto stavbu dle stavebního zákona užívat. Legislativních změn pro rok 2014 je nepřeberné množství. Toto byl pouze stručný výtah. Pokud máte zájem o další informace či pomoc, jsme Vám kdykoli k dispozici. Zdroj: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader poradenské skupiny APOGEO,

7 Stručná úvaha k nutnosti použití dvou metod ve znaleckém posudku Použití dvou oceňovacích metod patří dlouhodobě k základním náležitostem znaleckého posudku, nerespektování této povinnosti může vést až k zneplatnění znaleckého posudku. Je však tato povinnost důvodná? Původní záměr při vynutitelnosti této podmínky byl, aby znalec dostatečně zanalyzoval daný případ a dokázal různými způsoby a technikami, že výsledná hodnota je odůvodněná a nezpochybnitelná. Dnešní vysoká náročnost zpracování znaleckých posudků ve srovnání s neadekvátním odměňováním znaleckých prací však v praxi často vede k tomu, že znalci použijí jako druhou oceňovací metodu účetní hodnotu, jejíž vypovídací hodnota je téměř nulová a jednoduše lze zjistit z účetních výkazů. V takových případech využití druhé oceňovací metody znalcům nepřináší dodatečnou administrativní náročnost a zároveň je vede k využití více přístupů. Dovolím si však ze své praxe uvést 2 základní případy, kdy nutnost použití druhé oceňovací metody může být na škodu. Prvním případem je stanovení výše škody, kde je škoda jednoznačně dána rozdílem mezi plněním, které by mohl subjekt dosáhnout v případě, že by ke škodní události nedošlo, a plněním, které v důsledku škodní události skutečně realizoval. V takovém případě je škoda jednoznačně dána rozdílem původně plánovaných a skutečně realizovaných hodnot a účetní přístup se v podstatě ztotožňuje s jedinou použitelnou metodou. Použití další oceňovací metody by potom mohlo být více než zavádějící. Druhým případem je například ocenění nemovitosti fyzické osoby pro potřeby poskytnutí půjčky. Zde připadá jednoznačně v úvahu tržní porovnávací přístup, použití dalších přístupů, jako je např. administrativní ocenění dle vyhlášky nebo výnosový přístup, velmi zvyšuje náročnost zpracování znaleckého posudku, přičemž využitelnost těchto metod v rámci výsledné hodnoty bude velmi malá. Je tedy důvodné použití druhé oceňovací metody v těchto případech? Dle mého názoru nikoliv a vzhledem k neadekvátnímu odměňování znaleckých prací v kontextu jejich vysoké náročnosti a velmi častému používání účetní hodnoty, jejíž využitelnost je téměř nulová, by bylo vhodnější od této podmínky upustit, pokud si znalec dokáže jednu metodu obhájit. Zdroj: Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager poradenské skupiny APOGEO,

8 Konference SAM a cloudová řešení ukázaly, jak na přeprodej softwarových licencí Value added distributor, společnost DNS, uspořádala v pražském kongresovém centru City s partnery konferenci zaměřenou na oblast software asset managementu a cloudu. Konference DNS, konaná , byla určena především IT odborníkům, ale i finančním ředitelům a partnerům, kteří se chtěli dozvědět více o možnostech optimalizace nákupu softwarových licencí, cloudu i o úskalích prodeje použitého softwaru. Účastníky přivítal odborník na správu softwarových aktiv Jakub Vlček, který předal slovo právničce Janě Pattynové, aby se blíže věnovala právním aspektům nákupu použitých softwarových licencí. Postupně posluchače uvedla do problematiky, kdy se u softwaru koncept vyčerpání práva běžně vztahoval na pevné nosiče (CD/DVD), Evropský soudní dvůr však postupně vztáhl právní doktrínu i na nehmotné zdroje (např. stahování z internetu). Rozhodnutí Soudního dvora EU zní, že o platný prodej počítačového programu (a vyčerpání práva) jde v případě, že držitel práva zpřístupní zákazníkovi kopii v hmotné či nehmotné podobě, současně uzavře se zákazníkem licenční smlouvu na neomezenou dobu a zároveň odměna za původní licenci odpovídá ekonomické hodnotě rozmnoženiny. Jana Pattynová upozornila i na možné komplikace, kdy licenční smlouva zakazuje další převod, přesto držitel práva nemůže bránit dalšímu prodeji. Poté poukázala na praktická omezení prodeje použitých softwarových licencí (viz box). Praktická omezení prodeje použitého softwaru Vztahuje se na nákupy licence, které jsou typově stejné jako prodej CD, i když hmotný nosič je nahrazen nehmotným. Nelze vytvářet rozmnoženiny počítačového programu a ty dál přeprodávat: uživatel musí svou kopii programu po jeho prodeji učinit nepoužitelnou. Existují omezení pro licence, které mají nižší cenu související s původním nákupem (objemové licence). Existují omezení licencí s charakteristickými znaky (např. pro školství).

9 Hlavním rizikem prodeje použitého SW je podle Jany Pattynové odpovědnost statutárního orgánu za škodu způsobenou prodejem, s tím souvisí riziko trestního postihu, ale i nutnost prokazovat úmysl. Rovněž je potřeba vzít v úvahu, že si prodávající ponechá kopie. Hrozí také spory s nabyvatelem práv např. ohledně nároků na funkčnost a legálnost softwaru. Obecně Pattynová shrnula, že nabyvatel přeprodaného SW má velmi omezené důkazní prostředky, že byly splněny všechny právní náležitosti prodeje. Prezentaci zakončila upozorněním, že pro cloudová řešení se nepoužívá doktrína vyčerpání práv a jsou chápána jako služby, nikoli jako počítačový program. Jakub Vlček na přednášku navázal konkrétním vysvětlením rozsudku v případě kauzy UsedSoft vs. Oracle typický problém, kdy v případě přeprodeje multilicencí nelze nabízet pouze část z balíku nabytých licencí. Poukázal také na důsledek neprovádění správy softwarových aktiv (SAM), kdy pak v případě přeprodeje licence firma nemá podrobný přehled o tom, kde všude může být část nabízené aplikace uložena, a tím pádem nemůže zcela splnit právní podmínky prodeje. Následně Vlček vysvětlil praktickou aplikaci práva na různé formy softwarových licencí. Klady a nástrahy cloudu Pohled ICT experta a soudního znalce na ekonomický a organizační přínos cloud computingu poskytl Ivan Janoušek z Apogeo Esteem. Po zvážení výhod i nevýhod je podle Janouška každá správně definovaná služba pro firmu výhodnější než interní zaměstnanec. V případě zvažování nákupu on-premise řešení a cloudu upozornil na potřebu nezávislé analýzy ceny licencí. Následně srovnal potenciální výhody a nevýhody přesunutí interního IT do cloudu. Hlavním argumentem pro je uvolnění kapacity IT administrátorů na udržování infrastruktury v chodu a možnost jejího vynaložení na inovace. Ačkoliv se firmy často obávají bezpečnosti a datová centra jsou navíc pro útoky lákavější, bývají podstatně lépe zabezpečena. Navíc k největším bezpečnostním incidentům stejně nejčastěji dochází kvůli interním zaměstnancům, varoval Janoušek.

10 Přiblížil také požadavky smluvního zajištění poskytování cloudových služeb a poskytl praktické rady pro nastavení SLA, nakládání s osobními údaji, provádění plateb a k trvání a ukončení kontraktu a případné řešení sporů. Při dobré implementaci cloudu společnost výrazně zvýší své know-how, při špatné může ohrozit její podstatu, zakončil prezentaci Janoušek. Cloudové služby optikou výrobců Vlastimil Tesař, solutions sales professional productivity v Microsoftu, shrnul hlavní IT trendy a důvody přechodu do cloudu (obchodní dynamiku, soustředění na podnikání, zajištěné inovace, angažovanost a spolupráci a nepřetržitý chod a zotavení po havárii). Poté představil aktuální nabídku on-line služeb společnosti Microsoft pro firmy a organizace a nejnovější scénáře jejich využití. V další části prezentace uvedl principy zabezpečení cloudových služeb Microsoft a možné způsoby integrace a přechodu z klasického provozu i licencování IT služeb. Po obědě vystoupil Tomáš Metlička s prezentací nové verze kreativních aplikací Adobe. Nejprve vysvětlil výzvy, se kterými se dnes potýkají kreativní profesionálové, a následně představil změny, které nastaly s uvedením Adobe Creative Cloud možnosti pronájmu aplikací a cloudových služeb za poplatek. Poté se Petr Kubeš, presales konzultant z HP, věnoval budování cloudové infrastruktury. Zaměřil se na popis hlavních typů cloudových prostředí a jejich charakteristiky a poskytl stručný popis produktů pro budování cloudu a služby, které lze při budování cloudu využít. Mezi nepřekvapujícími radami zaznělo, že by kritické core aplikace a data měly zůstat nasazeny in-house či v částečném hybridním módu. V cloudu pak mohou běžet např. webové služby, y. Výsledkem přechodu většiny organizací tedy bude vždy hybridní infrastruktura. To nejlepší z praxe IBM s cloudovými řešeními ukázal Jiří Vojkovský. Zaměřil se na zásadní otázky, které by si měl položit každý, kdo zvažuje nasazení cloudových řešení. Poskytovatelům a prodejcům cloudu zase poradil, jaké odpovědi by si pro zákazníky měli připravit v oblasti rizik a vhodnosti cloudu pro různá nasazení.

11 V radách vycházel ze zkušeností a know-how IBM z tisíců menších i větších, privátních i veřejných cloudových projektů. Po skončení přednášek byl vymezen prostor pro diskuzi a otázky z oblastí SAM a přeprodeje licencí. Zdroj: ChannelWorld, DNS

12 Objem firemních dat roste Ochrana dat Podle studie společnosti Symantec má až 79 % firem problémy s rostoucí složitostí datových center a s tím souvisejícími vyššími náklady a růstem bezpečnostních rizik. Celkový objem uložených digitálních informací se podle řady studií zdvojnásobuje přibližně každé dva roky. V loňském roce se trend nárůstu objemu firemních dat ještě zrychlil. S tím souvisejí problémy se zajištěním jejich bezpečnosti. Podle odhadů společnosti APOGEO Esteem má aspoň minimální stupeň ochrany pouze polovina citlivých firemních dat. Největším problémem je buď zcela scházející, nebo nekvalitní vnitřní legislativa společností. Nejsou stanoveni konkrétní pracovníci majitelé jednotlivých informačních aktivit. Tím není nikdo formálně odpovědný a nejsou přesně stanovena přístupová pravidla k jednotlivým informačním aktivitám. A přitom není velký problém uzavřít s každým pracovníkem pracujícím s jakoukoli informační aktivitou příslušné právní ujednání, které definuje jak jeho práva, tak povinnosti. Společnost se pak dostává ze stavu takzvané kolektivní nezodpovědnosti, kdy je velmi problematické při ztrátě či poškození vypátrat viníka a učinit někoho zodpovědného. Navíc pouze v malé části firem si uvědomují, že ten, kdo je schopen nejdříve a nejefektivněji zlikvidovat funkční společnost, je IT pracovník. Je to člověk, který často není ani odpovídajícím způsobem odměňován, ale má v celé společnosti přístup k celkovému know-how. Přitom ztráta dat, a tím know-how, může způsobit až krach společnosti. Pozor na smartphony V současnosti společnost APOGEO Esteem monitoruje v České republice obrovský nárůst ukládaných dat v rámci firemních sítí. Lze říci, že každý měsíc se objem dat zvýší v průměru až o deset procent, přitom podle analýz nejsou data často smysluplně využívána. Tento problém ještě umocňuje to, že velký podíl na firemních datech tvoří čistě soukromá data zaměstnanců stále více zaměstnanců a externích spolupracovníků má k dispozici mobilní zařízení, na kterých je možné sdílet firemní data, stahovat informace z firemní pošty a ukládat citlivé informace. Je jenom otázkou času, kdy dojde

13 k cíleným útokům na firmy prostřednictvím chytrých smartphonů, a tedy i k únikům dat a nebezpečným ztrátám. Jedním z možných řešení uvedené situace může být správa jednotlivých firemních zařízení prostřednictvím takzvaných MDM serverů. Server pro správu mobilních zařízení umožňuje správcům IT centrálně monitorovat a spravovat mobilní zařízení připojená k firemní síti. MDM lze využít k nastavení bezpečnosti mobilních zařízení tak, aby vyhovovala firemní politice. Usnadňuje správcům kontrolu nad dodržováním této politiky. Lze tak snadno provádět různá nastavení pro odlišné skupiny uživatelů a současně nabízí dohled nad tím, zda zařízení uživatelů splňují aspoň základní podmínky. Nutnou podmínkou komplexní ochrany dat ve firmě je také vytvoření závazného interního řešení způsobu přístupu a používání firemních dat v mobilních zařízeních, říká ICT expert znaleckého ústavu APOGEO Esteem Jan Vojtěch Binder. Zdroj: Jan Vojtěch Binder, Consultant poradenské skupiny APOGEO,

14 APOGEO ODBORNÉ AKCE Praktické zkušenosti z oblasti převodních cen nebojte se daňové kontroly Workshop na téma praktických zkušeností z oblasti převodních cen se uskuteční dne od hod. do hod. v AmCham offices v conference room, na adrese Dušní 10, Praha 1. Hlavním tématem daňové správy v rámci EU se stává v poslední době problematika transferových cen. Také nově vzniklý Specializovaný finanční úřad v ČR se zaměřuje na převodní ceny. Chcete být připraveni na kontrolu daňové správy v oblasti transfer pricingu? V rámci workshopu se dozvíte, jak efektivně nastavit politiku převodních cen ve společnosti a jak eliminovat rizika daňové kontroly. O své zkušenosti z každodenní praxe poradenské společnosti se podělí David Borkovec, partner daňového oddělení PricewaterhouseCoopers a Alena Banye, manažerka znaleckého ústavu APOGEO. Workshop bude doplněn také o popis řešení oblasti převodních cen ze strany Martina Brixe finančního ředitele společnosti LeasePlan. Oblast diskusí: Kdy musíte řešit problém transfer pricingu definice spojených osob Jakých transakcí se nejčastěji transfer pricing týká? Požadavky na dokumentaci pohled daňového specialisty Judikatura v oblasti převodních cen Na co se zaměřují finanční úřady Závazné posouzení převodních cen výhody a nevýhody, jak o něj požádat Novela ustanovení o převodních cenách účinná od 1. ledna 2014 Požadavky na dokumentaci pohled znalce Case study: stanovení obvyklých cen ve finančním sektoru Case study: stanovení obvyklé ceny u nájmu Řešení oblasti převodních cen společnost LeasePlan Pro více informací pište na Online registraci je možné provést heslem firmy nebo prostřednictvím u na

15 Daňové a účetní novinky pro rok 2014 Na základě spolupráce s Bankovní akademií se dne 29. ledna 2014 uskuteční od 9.00 hod. do hod. ve Vlkově ulici 12 na Praze 3 seminář na téma Novinky v daních a účetnictví pro rok Lektory budou Tomáš Brabec, Partner, Audit Services, a Tomáš Pacovský, Partner, Tax & Transaction, z poradenské skupiny APOGEO. Poskytneme Vám přehled změn daňových zákonů ve vztahu k rekodifikaci občanského zákoníku a vzniku zákona o obchodních korporacích. Seznámíte se s novelami daňových zákonů obsažených v zákonných opatřeních Senátu. Získáte ucelený a komplexní přehled změn v účetnictví, dani z příjmů a DPH od Program: přehled změn daňových a účetních zákonů ve vztahu k rekodifikaci občanského zákoníku a vzniku zákona o obchodních korporacích nové pojmy převzaté z nového obchodního zákoníku do daňových zákonů změny u fyzických osob změny u darování novinky pro právnické osoby úpravy vymezení daňových a nedaňových nákladů změny v oblasti majetku nová pravidla pro darování a dědění od roku 2014 změny v zákoně o rezervách změny v zákoně o DPH základní principy nové daně z nabytí nemovitých věcí úpravy v dalších daňových zákonech (daň silniční, daň z nemovitých věcí) a souvisejících předpisech novinky v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a účetních standardech pro rok 2014 Cena je Kč bez DPH. Pro více informací pište na

16 Závěrkové operace a příprava na audit a daňové přiznání Druhý seminář v pořadí, který poradenská skupina APOGEO pořádá ve spolupráci s Bankovní akademií, se uskuteční dne od 9.00 hod. do hod. ve Vlkově ulici 12 na Praze 3. Lektory budou Tomáš Brabec, Partner, Audit & Accounting, a Tomáš Pacovský Partner, Tax & Transaction, z poradenské skupiny APOGEO. Provedeme Vás problematikou specifických operací v rámci účetní závěrky a základními požadavky auditora pro její audit. Seznámíme Vás s procesem, počínaje návštěvou a diskuzí s klientem o skutečnostech ovlivňujících daňovou povinnost v příslušném zdaňovacím období přes kontrolu a zpracování poskytnutých podkladů až po vyplnění samotného daňového přiznání a jeho podání u příslušného správce daně. Program: specifika účetních závěrek o o o řádná mimořádná mezitímní závěrkové operace a neobvyklé transakce při uzavírání účetních knih příprava na audit předaudit, audit komplexní poradenství při zpracování daňových přiznání komentář daňových a nedaňových nákladů a zkušenosti z praxe sestavení daňových přiznání na praktickém přiznání nejčastější chyby a přípravy na přiznání 2014 Cena je Kč bez DPH. Pro více informací pište na

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech,

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

APOGEO NEWS Speciální vydání prosinec 2011. Apogeo News

APOGEO NEWS Speciální vydání prosinec 2011. Apogeo News 1 Apogeo News Vážení čtenáři, rok 2011 již skoro zavírá své dveře a já Vás vítám u speciálního vydání čísla APOGEO News. Jak pravil Albert Einstein Uprostřed každého problému se nachází příležitost a rok

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více