Jiří Malý Studenti, učitelé a děkani

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Malý Studenti, učitelé a děkani"

Transkript

1 Jiří Malý Studenti, učitelé a děkani Zájem o radiotechniku u mě vzniknul patrně na základní tehdy národní škole. Součástky bylo moţno zakoupit v Jindřichově Hradci a tak jsem postavil tehdy první krystalku, která opravdu slabě hrála. Na středních školách jsem se ovšem věnoval mimo školu hlavně hudbě, tedy klavíru a sportu ve školních oddílech košíkové a odbíjené, pokoušel jsem se o tenis a dost četl knihy i časopisy. Bavila mě matematika, uspěl jsem i na krajském kole matematické olympiády. To vše s výborným maturitním vysvědčením mě vedlo k přihlášce na Fakultu slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech na jaře Přijímací řízení se vedlo tehdy na úrovni schvalování předpokladů nejen mých, ale i rodiny a příbuzných. Školy se ke mně vyjadřovaly hned dvě, neboť jsem devátou třídu jedenáctiletky absolvoval v Jindřichově Hradci, ostatní dvě třídy a maturitu v Teplicích. Jejich vyjádření bylo kladné, doporučili mě, ale stejně jsem čekal aţ do června. Zdrţení (jak jsem se dozvěděl z kádrových materiálů o třicet pět let později) bylo dáno negativním posudkem na mé rodiče z dřívějšího bydliště v jiţních Čechách a pozitivním posudkem z dolu Julius Fučík v Ţelénkách u Duchcova, kde otec v té době jiţ pracoval a i mne tam znali z brigád. A tak je moţné, ţe tehdy převáţilo i to Já jsem horník a kdo je víc? Na den přijímací zkoušky si moc nepamatuji, spíše na ostatní pozvané, hlavně na menší štíhlou dívenku, do modrého kostýmu oděnou a s účesem s patkou v čele, která ve mně budila respekt uţ tam. Prý přihlášených bylo na 650, pozvaných 240 a nás přijatých 160. Dostal jsem sdělení o přijetí a po nezbytném hledání ubytování v Poděbradech a po další prázdninové brigádě jsem se začal v budovách poděbradského zámku seznamovat s tím, co bude mým ţivotem na příštích více jak pět let. Ročník D měl šest studijních skupin (krouţků). Ve studijním krouţku D6 nás tedy muselo být s počátku nejméně 25, na přednáškách se nás s počátku scházelo na 150, Čechů, Moravanů i Slováků. Jediným mým známým byl Jirka Kohout z Teplic, také maturant z tamní JSŠ. Logicky jsme se rozhodli bydlet spolu. A také jsem v D6 se setkal s onou dívenkou, tehdy Evou Schutovou (uţ tehdy odmítala výslovnost svého jména Šútová ) a tak mi potvrdila ten pocit z čekárny na přijímací pohovor, ţe bude asi dost dobrá. Prvními asistenty, kteří na mě udělali dobrý dojem, byli tělocvikáři John s gymnastikou a vodními sporty, později pak i lyţováním, Čestmír Popelka s týmovými sporty, zejména později s volejbalem. Přihlásil jsem se proto hned do sportovního oddílu VŠ. Ovšem předtím jsme museli absolvovat lékařskou prohlídku. Kdyţ mě prohlíţel sportovní lékař přidělený novým studentům fakulty, podivoval se za rentgenem nad tvarem mého srdce, označil ho jako kulovitý. Na můj dotaz, zda jsem zdráv a co to pro mne znamená, kdyţ se cítím dobře, mi sdělil, ţe klidně mohu trénovat nad obvyklé hodiny gymnastiku i volejbal. Jen prognóza fyzického stavu je dvojí. Buď vám bude srdce postupně slábnout nebo můţete být i vrcholovým sportovcem. A co mi tedy doporučíte? Víno, ţeny a zpěv řekl s úsměvem.tak na

2 to nemám, odvětil jsem. Uţ jsem na to dále nemyslel. Soustředil jsem se na to jak ten nový obor v nové fakultě zvládnout odborně, fyzicky i společensky. Jednoduché to nebylo. Také proto, ţe v soukromí jsme v podnájmu bydleli ve dvou místnostech s jedním vchodem hned čtyři. Klidu moc nebylo. Časem jsem se naučil chodit si sednout na lavičky k Labi, nicméně v deštivých dnech a v zimě to nešlo. S mým spolubydlícím Jirkou, kamarádem z teplické jedenáctiletky, jsme se znali dobře, ale další dva byli Moraváci, jeden z nich, říkejme mu třeba Olda, si přivezl na studia také hudební nástroj, trubku. Pokoušel se na tu křídlovku také trénovat i v době naší přítomnosti. Jeho čiribirí, to jest pokus o dţezovou skladbu z repertoáru rádia Louxemburg, mu přineslo sblíţení se mnou. Ţe Moraváci jsou vesměs dobří hudebníci i zpěváci jsme věděli a tak jsme se my dva s Oldou ocitli na jednom večeru v poděbradském místním divadle. Budova divadla byla v areálu zámku, kde sídlila naše fakulta a také z bydliště jsme to měli kousek. V divadle se opravdu hrála pro místní obyvatele, ale hlavně pro lázeňské hosty divadelní představení místními ochotníky i zájezdovými soubory velkých divadel a scéna také slouţila pro akce estrádního typu. Ten večer na podzim roku 1956 jsme byli v prvním semestru a se školou i městem jsme se teprve seznamovali. V tomto divadle jsem se s Oldou ocitl poprvé. Ohlášen byl jeden ze soutěţních rozhlasových pořadů Hádej, hádej, hadači. Celý večer řídil, dnes bychom řekli moderoval, klasik soutěţních pořadů dr. Jan Pixa. Pro nás studenty zbylo v malém divadle jen místo na balkoně. Soutěţilo se odpovídáním na otázky, které moderátor kladl vţdy jednomu z dvojice. Výběr dvojic záleţel na moderátorovi, koho z publika vybere nebo kdo se sám přihlásí. Otázky se nám zdály docela snadné a kdyţ kaţdý z dvojice byl vţdy něčím odměněn, vítěz hodnotnější cenou, poraţený dostal nějakou útěchu, drobný skleněný předmět třeba popelník, řekli jsme si s Oldou, ţe tohle bychom zvládli také. A ţe po přestávce to zkusíme. Poděbradské divadlo bylo na mne docela malé. Srovnávat ho z Krušnohorským divadlem v Teplicích vůbec nešlo a tak dvě stovky lidí zadýchalo prostor uvnitř do přestávky tak, ţe hodně lidí odešlo na nádvoří na vzduch. Dodnes mě udivuje, ţe pro řadu lidí je jít ven o přestávce divadelního představení, třeba v divadle v Mostě, jen šance otrávit si plíce cigaretou a tak nakonec nekuřák jako já vţdy musí od schodů divadla odejít několik desítek metrů, aby se ke vzduchu dostal. Olda překonával vzrušení z našeho rozhodnutí také cigaretou. Čtvrthodina přestávky uplynula a my jsme se hrnuli dovnitř. Dr. Pixa vyzval hned čtyři muţe z publika na podium. Zdvihli jsme ruce a uţ jsme sbíhali s balkonu na podium. Asi proto, ţe na nás bylo vidět neskrývané odhodlání vyhrávat, trvalo dr.pixovi chvíli, neţ vybral další dva starší muţe. Pak nás čtyři znovu vyzval, abychom si vybrali kaţdý partnerku z publika. Kdyţ nás osm pak spolu stálo na jevišti, sdělil nám všem, ţe teď půjde o zcela nový způsob soutěţe. Půjde totiţ o hlavní cenu. Bude jediná a to křišťálový soubor ke stolování, dar skláren Bohemia. Podívali jsme se s Oldou na sebe, co jsme to udělali. Navíc půjde o vyřazovací soutěţ, tedy dnes známé play off. Ještě jsem neřekl, ţe celý večer jako součást rozhlasových pořadů měl společné téma a to o penězích a správném zacházení s nimi. Tak se stalo,ţe hodně otázek bylo o číslech a počítání. To jsme věděli, ale ţe teď nám oznámí dr. Pixa, ţe přistoupíme ke čtvrtfinále tak, ţe dvojice budou soutěţit mezi sebou, jak si muţi své partnerky vybrali, to jsme ani nemohli tušit. Vylosovalo se jen pořadí dvojic.

3 Olda i já jsme vyhráli. Já jsem s hezkou slečnou, jinou bych si nevybral, měl řešit početní úkol, kdo bude dřív hotov a řekne výsledek, postupuje. Matematika byl můj koníček. Další dvojice štíhlého čtyřicátníka s brýlemi a mladé studentky řešila problém tehdy čerstvé novinky na gramofonovém trhu, kolik asi - plus minus - má dráţek malá mikrodeska. Kdo bude výsledkem blíţe správnému řešení, vyhrává. Černovlasý elegán hned tipnul dva tisíce. Studentka chvíli přemýšlela a řekla já myslím, ţe je tam jen jedna a postoupila do semifinále!. V semifinále jsme stanuli proti sobě já a Olda. Dr Pixa nás poţádal o to, abychom se představili, postavil nás asi dva-tři metry od sebe a sdělil úkol a podmínky. Měli jsme zpívat alespoň minutu základní verš písně, jakékoliv, střídavě po sobě.jestliţe ta píseň bude aspoň trochu o penězích, musí pak soupeř zpívat písně dvě. Kdo vydrţí déle vyhrává a postupuje do finále.v tu chvíli mi bylo jasné, ţe větší šance jsou na straně soupeře. Sál slyšitelně oţil, vidět jsme tam moc nemohli, silná světla svítila proti nám. Olda sice začal, ale já jsem měl zřejmě v paměti více běţných lidovek i národních písní a tak jsme se trumfovali. Publikum začínalo tleskat i během soutěţe, zejména kdyţ někdo z nás si vzpomněl na píseň s nějakou tou mincí a zapěl - třeba já Na těch panskej lukách našel jsem já dukát... nebo Olda Strejček Nimra koupil šimla za půlpáta tolaru... Intonovali jsme docela dobře oba, časem se ovšem na Oldovi projevilo asi kouření a odcházel mu jeho hlubší hlas. Jednou mě dr. Pixa zarazil, kdyţ jsem zpíval nějakou melodii kterou on neznal a slova ano. Sdělil mi, ţe to bude asi světová premiéra nové verse, coţ se divákům líbilo. Kdyţ jsem zpíval v pořadí asi osmnáctou píseň husitský chorál : Ktoţ sú Boţí bojovníci... za značného všeobecného veselí, uţ ochraptělý Olda prohlásil, ţe to vzdává. Podal mi ruku a tak jsem postoupil do finále. Ve finále na mě jiţ čekala vítězná mladá ţena, která vyřadila onoho elegána na mikrodesku. Úkol byl opět nový, kaţdý jsme měli hovořit alespoň deset minut na téma významu peněz. Ona pro školní a předškolní mládeţ a já ke svým spoluţákům vysokoškolákům. V sále bylo také několik starších studentů fakulty z vyšších ročníků, takţe pro některé z nich jsem byl docela nováček, mladá ţena byla zřejmě místní rodačka. Rozhodnout o vítězi mělo publikum délkou a intenzitou potlesku. Hovořila výborně, docela váţně, věcně i docela vtipně. Já jsem byl po předchozím výkonu docela unaven, nicméně můj projev plný humoru měl odezvu příznivou, byl ovšem spíš zábavný, neţ cílený. Potleskem rozhodlo publikum o jejím vítězství. Při gratulaci jsem způsobil malé faux pas, kdyţ jsem nechal ruku dr. Pixy trčet ve vzduchu a popřál nejdřív vítězce. Předávání ceny jsem se měl účastnit i já, přítomní zástupci Skláren Bohemia přinesli nádherný drahý servis a dr. Pixa se obrátil také ke mně a pravil. I kdyţ jsme teď soutěţili jen o jednu cenu, myslím,ţe vy jste zaslouţil o zdařilý průběh dnešního večera takovým způsobem, ţe si zaslouţíte odměnu také. Kouříte?. Ne, jsem sice nekuřák, ale popelníček si vezmu rád! Tenhle večer měl pak pro mne dohru hned dvakrát Asi čtrnáct dní potom jsem v řeznictví tehdy Masně- si kupoval salám, ruské vejce a rohlík, kdyţ si mě všimnul pan vedoucí a hned se ke mně hrnul. Nesl mi nějakou docela velkou šunkovou pozornost a pravil: Já si vás pamatuji, tohle je od nás. Bylo to úţasné, dlouho jsme se tak nebavili. Nechtěl byste nám jít dělat Mikuláše? Ta druhá byla aţ později. Ten černovlasý elegán, vyřazený na mikrodesku, doc. RNDr. Jindřich Forejt, byl děkanem naší fakulty a vzpomněl si na mne hned při první zkoušce, kterou jsem u něj dělal ve třetím ročníku. Ocenil také tehdejší můj výkon a zkoušku

4 z nového předmětu elektroniky, jsem sloţil na výbornou.v té době z té čtveřice studentů společně bydlících první dva semestry v ulici Na dláţdění jsme uţ pokračovali ve studiích jen dva Jirkové. Láska k hudbě mě samozřejmě i v Poděbradech neopustila a jezdil jsem za klasikou do Prahy, ale i ve škole jsem zapustil místo v tanečním souboru. Takové se v Čechách koncem padesátých let docela mnoţily. Hráli jsme klasický jazz i novinky ze Semaforu. Kromě trumpetisty Barboříka jsme byli všichni z ročníku D. Těţištěm orchestru byla dechová jazzová sekce kde s klarinety a saxofony hráli Honza Rypka, Břéťa Silber a Boban Pavlík. Rytmiku pak obstarali Láďa Hana s kytarou, Vladimír Šebesta na bicí a já coby klavírista. Občas s námi vystoupila i zpěvačka Eliška Prokopová, také studentka z našeho ročníku. Hráli jsme v blízkém i vzdálenějším okolí Poděbrad Na jednom plese Na Kolonádě v Poděbradech jsme se souborem, kterému jsme říkali Oktet hráli k tanci a mě těšilo i to, ţe jsem tady asi zakončil jakési výtvarné vzepětí tím, ţe jsem se podílel na výzdobě sálu velkým akvarelem symbolizujícím čerta. Nebylo to nic neţ velký plakát, ostatní své skromné výtvarné schopnosti jsem uplatňoval ve fotografii. Nebyli jsme hudebním souborem na fakultě jediní. Významější a úspěšnější byl dříve zaloţený Elektron, který byl schopen hrát i country muziku a po nás ze zrodil i bigbítový soubor s hlavní postavou Petrem Kaplanem. S tímto souborem jsme také jednou společně hráli na velkém plese na Kladně. Předvedli jsme tam dva různé hudební styly pouţitelné k tanci. Pete Kaplan pak stál později u zrodu Mephista. Hudební dění na fakultě se neomezovalo jen na studentské aktivity. Mezi učiteli byli téţ aktivní hudebníci, z nichţ připomínám jen z katedry matematiky docenta Hudce s jeho vystoupeními klavírních klasických skladeb někdy i ve čtyřhře a vedoucího katedry ML Šibravu s jeho nadšením pro dechové a vokální skladby. Nicméně to hlavní bylo studium odborných předmětů a tady bych mohl jmenovat desítky docentů a asistentů, kteří se nám věnovali a které mám v trvalé paměti. Ale protoţe tohle vzpomínání je osobní, omezím se jen na ty, kteří na mě nejvíce zapůsobili. Zmínil jsem se o tom, ţe matematika mě dosud šla na střední škole skvěle. Nicméně uţ v prvních semestrech při zkouškách z matematiky jsem se přesvědčil, ţe na vysoké škole to tak snadné nebude. Při ústní zkoušce z deskriptivní geometrie mě docent Mašek udrţoval stále povzbuzováním no výborně, no tak vidíte, v přesvědčení, ţe budu výborný a tak závěrečné jeho vyjádření vám to určitě časem půjde, tak máte za tři! mě trochu zklamalo. Naštěstí jsme měli cvičení s asistentem Kociánem, který mě udivoval precizností kreslení a výkladem. Patřil také k těm asistentům sportovcům, s nimiţ jsem se později setkával na utkáních v odbíjené a tak i deskriptivu a další matematické disciplíny jsem časem zvládl a oblíbil si ji. Grafické metody početní mě docela učarovaly a vedle práce s logaritmickým pravítkem jsem se naučil a i tvořil sám nomogramy. Zásluhu na tom má předmět v mém indexu označený Praktické metody početní a odborný asistent Crha svým výkladem i skripty. V prvním ročníku jsem zaţil také první neúspěch, tj. neudělat zkoušku na první termín. Ing. Mild, který nám vykládal strojírenskou technologii, mě poslal domů na taţení drátů za studena, coţ byla jedna ze dvou otázek ze čtyřiceti, které jsem vynechal, neb jsem to nějak

5 nemohl někde najít. A tak dodnes vím, ţe pevnost oceli při tomto způsobu tváření roste, vţdyť jinak by se to přetrhlo. Poučení bylo, ţe inţenýr by měl uvaţovat i logicky. Další, druhý, ale i poslední takový neúspěch jsem zaţil ve čtvrtém ročníku z teoretické radiotechniky u profesora Stránského, kdyţ Hartleyův oscilátor jsem mu vykládal převodem na Colpittsův způsobem a-la Bohumil Dobrovolný a jeho populární radiotechnika. Tohle pozdější akademik Stránský pochopitelně nemohl poslouchat. Můj vyhazov od profesora Stránského tehdy vzbudil značný neklid u ostatních studentů na koleji, neboť tohle Stránský často nedělal. Opravnou zkoušku jsem pak u něj udělal za čtrnáct dní aspoň za dvě. Vlastní rehabilitaci a omluvu skutečně osobní jsem si pak pro sebe sloţil deset let poté při postgraduálním kursu Polovodiče v elektrotechnice na elektrotechnické fakultě v Praze u téhoţ profesora akademika a dostal jsem výbornou. Ten vnitřní pocit potřeby rehabilitace jsem nosil deset let v sobě také proto, ţe jsme se oba narodili ve stejné datum, jen pan profesor Stránský o dost dříve. Na cvičeních z elektrotechniky jsem se setkával s asistentem Kavkou. Působil na mě někdy jako podivín, avšak jednou jsem ho zaujal nákresem, který jsem opravdu nedávno, tedy po padesáti létech nalezl. Půjčil si ho ode mne a asi za týden mi ho přinesl s neuvěřitelným prohlášením, ţe by z toho mohl být jednopólový motor. Docent Zdeněk Sobotka byl pro mne učitel a pedagog s viditelnou snahou studentům dát ze svého oboru co nejvíce. Jeho skripta Pruţnost a pevnost mám dodnes a jeho způsob bodování studentů během semestru vlastně předčil dobu dnešních kreditů. Tam jsem pochopil, ţe radiotechnika není jen stavba přijímačů, ale i stavba vysílačů, budov, stoţárů a antén. Na jedné školní návštěvě na středovlnném vysílači - myslím,ţe to byl Český Brod, - nám docent Němeček poskytl odborný výklad také o tom, ţe jsme v silovém poli, kde se také u vlastního vysílače vyskytuje vysoké napětí, tedy ţivotu nebezpečné, je nutno dodrţovat bezpečnostní pravidla a dodal: berte to váţně, uţ jsem tu zaţil smrtelný úraz, ještě ţe to byl dálkař. Pan docent Němeček tehdy věřil jen kvalitě řádného denního studia. Spolu s docentem Hudcem, o kterém uţ byla řeč a jehoţ výklad a přednášky o Laplaceově transformaci na konci našich studií jsem povaţoval za skvělé - a proto mě mrzí, ţe mi sešit s nimi na koleji přes prázdniny zmizel- bohuţel ještě během našich studií tragicky zahynuli. Samostatnou skupinou učitelů byli důstojníci na vojenské katedře. Nejen proto, ţe jsme se s nimi od druhého studijního roku kaţdý pátek setkávali ve vojenském stejnokroji, ale i proto, ţe jsme vlastně s nimi plnili svoje vojenské povinnosti v rámci základní vojenské sluţby včetně letních soustředění ve výcvikových prostorech. V létě jsme se tak učitelé i studenti sbliţovali více neţ během semestrů. Kromě výcviků, střelby a vyuţití radiolokátorů v praxi jsme měli čas i na sportovní soutěţe. Jistě se najde povolanější k sepsání příběhů a záţitků s npor. Kabátkem, mjr. Husárikem nebo pplk. Burešem. Pro mne je nezapomenutelným záţitkem letní soustředění v pátém ročníku, přesněji řečeno jeden polední odpočinek na louce. Bylo to na pro nás známých místech na bývalém zámečku Bonrepo v prostoru Mladá - Milovice. Polední klid přerušila sluţba, neboť nám rozdala dopisy oznamující, kam jsme po skončení studií jako inţenýři určeni nastoupit. Většinou to byly výrobní závody, pro mne to bylo ZPA Ústí nad Labem a tak jsme si to sdělovali navzájem. Poblíţ mne seděl Jirka Kohoutek a Vladislav Hana. Spolu jsme od třetího ročníku ţili na stejném pokoji na koleji a sdíleli spolu zkoušky a zaţili řadu nevšedních

6 záţitků. Jirka Kohoutek vcelku spokojeně přijal umístěnku do Tesly Brno, z Blanska to bude mít kousek, zato Vláďa Hana se zarazil kdyţ nám četl: Československá akademie věd, Astronomický ústav Ondřejov, sluneční oddělení. Zamyslel se - a po chvíli vítězoslavně zvolal: Sluneční oddělení! To nebudu mít noční! Tuhle historku povaţuji za příklad českého humoru a české improvizace a sklízel jsem s ní uznání na dovolených i při sluţebních cestách a stáţích doma i v zahraničí. Na fakultu jsem vstupovali prakticky všichni jako členové Československého svazu mládeţe. Já jsem členství povaţoval za praktické vyjádření ochoty se podílet na organizovaných aktivitách a přispívat k jejich vytváření na vysoké škole. K těm patřila podpora kulturních činností, prázdninových brigád i podpora vzájemné výměny studentů se zahraničím. V té době jsme se účastnili jako organizace i činnosti ČSM v rámci okresu, coţ na příklad přineslo i moţnost výdělku na prázdninové brigádě na melioračních pracích v okolí Poděbrad. Zde připomenu milou a sympatickou Dášu Hartmannovou a její schopnosti organizační. Jednotlivci se také s podporou ročníkového a fakultního výboru mohli zúčastňovat hudebních, pěveckých nebo recitačních soutěţí. Fakultní výbor ČSM zajišťoval na příklad cestu našich studentů v roce 1960 do Polska do polských firem. Byla to povinná konstrukční praxe po třetím ročníku. V Gdaňsku to byla továrna na výrobu tranzistorových rádií T18 a v Gdynii závod MORS vyrábějící zařízení pro rybářské lodě plující po širém moři. To uţ jsme byli studenty samostatné fakulty radiotechniky na kterou se přejmenovala naše dosud fakulta slaboproudé elektrotechniky Poprvé jsem tak viděl nejen moře, ale i radar pro vyhledávání hejna ryb. V tomto roce a jiţ rok předtím probíhala příprava vybraných studentů na vystoupení vysokých škol na Celostátní spartakiádě v Praze. Jako člen fakultního výboru jsem dostal za úkol pomoci při nácviku poděbradského tanečního krouţku při vystoupení krojovaných skupin přehráváním hudby osobně na klavír-, coţ znamenalo zúčastňovat se nácviku několik měsíců. Jirka Kohoutek se zase aktivně připravoval a nakonec se podílel jako cvičenec ve vystoupení šesti tisíců vysokoškoláků na strahovském stadionu. Byl jsem šťasten, ţe jsem seděl na tribuně a myslel jsem na něj, kde asi, na které té metě plochy největšího stadionu na světě cvičí a neuvěřitelné se stalo skutkem, cvičil v krajních řadách přímo pod tribunou, kde jsem přihlíţel. Pro mne to byla i dojemná vzpomínka na poslední Všesokolský slet 1948, kdy jsem tady, tehdy ţákem Sokola Trutnov, také cvičil. Rozepisuji se tak proto, ţe tahle činnost řadových členů i funkcionářů svazáků se dnešním vysokoškolákům i další mládeţi při popisu dějů padesátých let někdy můţe jevit jako povinná činnost nadiktovaná Komunistickou stranou. Ale tak jsem to tehdy nepociťoval. Ostatně nedávno, ještě starší naši vrstevníci osmdesátníci Valtr Komárek a Jiřina Jirásková na příklad - se upřímně přiznávají ke svému nadšení v mládí budovat svět nový, spravedlivý, bez válek a pro obyčejné lidi. Na fakultě i v našem ročníku s námi studovali i zahraniční studenti a studentky. Oblíbili jsme si určitě Netko Šivarova a Margaretu Arabadţievu z Bulharska a drobného Indonésana Sugiharta, který se teprve s námi naučil plavat. Zahraniční studenti měli moţnost se sdruţit do Klubu zahraničních studentů při FV ČSM Poděbrady. Zejména pro studenty z rozvojových zemí to byla vítaná příleţitost se zdokonalit

7 v češtině neboť studovali společně s námi a také poznat naši zemi a kulturu. Utkvěly mi v paměti dvě příhody s nimi spojené. Jedna není veselá, šlo totiţ o rozbroje mezi africkými studenty, zejména jeden z nich původem z Mali hodlal kaţdý konflikt řešit bojem a naštěstí to končilo jen boxerskými rukavicemi. I tak jsem spolu s předsedou já jsem poslední studijní rok byl místopředsedou a měl je na starosti řešili, zda je vůbec nechat bydlet s námi na koleji. Úspěšnější byly akce pro ně spojené s návštěvou závodů nebo Prahy. V Praze jsme celkovou prohlídku pamětihodností zakončili tradiční návštěvou U Fleků. Na hospodskou lidovou zábavu a pití piva se všichni těšili a náš předseda tehdy Antonín Kuţela- mě vybídl, abych zahraničním studentům předvedl jak rychle se dá vypít půllitr silného piva. Byla to zlomyslnost, kdyţ se stopkami v ruce to pojal jako sportovní disciplinu. Věděl totiţ, ţe kdysi mě někdo vyhlásil přeborníkem na krátké tratě coţ vzniklo v Poděbradech U Soudku, kdy jsem to prý dokázal za šest sekund. U Fleků to však bylo něco jako státní reprezentace a tak časem 7,4 sec.jsem sice neformální rekord nepřekonal leč na místě sklidil potlesk všech přítomných hostů. Studia jsme končili formálně zase na jiné fakultě, studovali jsme sice dál v Poděbradech, ale uţ pod hlavičkou Elektrotechnické fakulty Praha. Znamenalo to organizační změny a vznikla mi povinnost zúčastňovat se za FV ČSM Poděbrady kolegia děkana Elektrotechnické fakulty v Praze. Autem jsem jezdil společně se zástupci učitelů a děkanátu a tak hodinová cesta s docentem Jiřím Kracíkem byla vţdycky i pro mne hovorná. Obdivoval jsem, jak se postupně zbavuje vady řeči i způsob jak to dělá. Neztrácel humor, ani cestou zpátky bez ohledu na průběh jednání, i kdyţ nebylo někdy příjemné. Pro nás novým děkanem byl prof. Zdeněk Pírko, uţ tehdy významný matematik milující fakta, přesnost a jasné vyjadřování. Při jednom kolegiu jsem tak byl přítomen tvrdé kritice předloţených habilitačních prací včetně výrazů se tam vyskytujících (týkalo se to tehdy i doc. Jarocha a jeho quasistabilních stavů ). Svůj proslov děkan Pírko zakončil prohlášením: Ujišťuji Vás všechny, ţe pokud budu děkanem této fakulty, nepřipustím pokles úrovně a schválení předloţených prací, udělování docentur a vědeckých titulů na naší vysoké škole, způsobem jako se teď děje na Institutu tělesné výchovy a sportu, kdy si můţete přečíst vědeckou práci s názvem Přirozená záliba člověka ve visu a ve šplhu. Pro mne nezapomenutelný záţitek bych rád dnes předal nejen nám letos oslavencům a pamětníkům, ale i všem děkanům fakult našich více jak sedmdesáti českých vysokých škol. Při slavnostním shromáţdění vloni k výročí 60 let Elektrotechnické fakulty v Praze jsem o tom hovořil s naším také bývalým učitelem dnes uţ emeritním profesorem Ďaděm. Udrţme úroveň našeho oboru v duchu tradic, ke kterým se dnes můţeme my hrdě hlásit. prosinec 2009 leden 2010 Jiří Malý Tuhle opoţděnou reportáţ věnuji všem studentům a učitelům fakulty ČVUT v Poděbradech 1956 aţ 1961

8 Tatranské vzpomínky Při nedávném úklidu starých věcí jsem mezi svojí korespondencí našel starou obálku, vlastně dvě. V jedné byl doklad Městského výboru ČSM Praha o vystavení průkazky mně - účastníku výcvikového turistického tábora v Tatrách. Vzpomínám si, že šlo o tábor s mezinárodní účastí vysokoškoláků se základnou v Podbanském poblíž Liptovského Hrádku. Průkazka potvrzuje, že výcvik se koná denně od sedmi do devatenácti hodin. Ve druhé obálce byl list se stránkou popsanou strojem do dvou sloupků s názvem Tatranské vzpomínky. Možná,že mělo jít o můj příspěvek do novin,ale nevím jestli už tehdy vycházel poděbradský Signál. Autentický text napsaný na podzim 1958 má můj podpis a zní takto: Trochu jiţ chladné srpnové ráno probouzí náš tábor do nového dne. Sluneční paprsky derou se sice skulinami navlhlé celty, ale vytrvalým spáčům se ze spacích pytlů nechce. Teprve snídaně udělá definitivní konec úvahám, zda ven, či ne. Táborový reţim zde ve vysokoškolském táboře není vůbec tuhý, i kdyţ práce v kuchyni a štípání dříví je na denním pořádku. Jen kdyţ Karel vytáhl svoji kameru nafilmovali jsme celý den s rozcvičkou, nástupy i sportovním pořadem včetně koupání v sedmistupňové vodě, jako na výcviku. Túry, které jsme podnikali kaţdý druhý den, se mimoděk staly měřítkem a i sítem vytrvalosti kaţdého táborníka, takţe na nejdelší z nich nás šla jen slabá čtvrtina. Někdy deštivé počasí zaselo rozkol mezi výpravu samou. Tak stále nemohu zapomenout na okamţik, kdy Jirka se vrací do tábora s dvojnásobnou porcí konzerv, mě pak zůstávají dvě kila chleba a výhled na tatranské panorama. Leč bystrý poutník se nedá odradit překáţkami a šlape vesele aţ na polské hranice. Zde můţe pozorovat vytrvalé úsilí turistů porušovat zákon a aspoň si z Polska poslat domů lístek. I my jsme zde pookřáli a síla houfu nám dodala natolik odvahy, ţe jsme se jali oslovovat cizince. Hezká slečna sedící na stráni a hrouţící svůj něţný pohled do polských dálek získala naše sympatie. Zkoušíme své jazykové znalosti a snaţíme se navázat rozhovor: Sprechen Sie deutsch? - zavrtění hlavou. Do you speak nglish? opět výmluvná negace. Govoritě po ruski? - Nět!!!, Parle vouz francais? - Oui! zajásala. Teď jsme zase v koncích my. Naštěstí nám z rozpaků pomohl vítr, který rozehnal stránky polských novin po stráni a tak jsme měli co chytat. Sklidili jsme za to sladké Merci a pohled na který se nezapomíná. Cestou zpátky jsme pojídali maliny a borůvky najmě u tabulek Zákaz sběru lesních plodin vţdyť pak to lépe chutná. Proto nás zastihla tma ještě hodně daleko před táborem a nebýt stryce s povozem, který nás odváţně po vymletých a místy i zničených cestách byla tu v létě velká povodeň přišli bychom jistě o večeři. A bez večeře jít na hlídku zdrávo není!věda, ţe střeţit klid a pokoj tábora v hodině duchů, je věc plná nástrah a překvapení,snaţil jsem se duševně připravit. Mé půlnoční úvahy však přerušil jakýsi šramot. Opatrně odkryji čelo stanu a vidím neskutečnou, v šeru se rýsující postavu sedící u vlajkového stoţáru, jíţ jako sfingu osvětluje malý kuţel světla. Neotřesen odhaluji skutečnost :--- Karel fotografuje. Při dvanácti minutách expozice navíc Pepíka osvětluje z různých stran baterkou. Inu vášeň je vášeň, ale já jdu spát, vţdyť před námi je ještě několik dnů v Tatrách, ale o tom zase někdy jindy.

9 Potud tedy moje vzpomínky. Z tehdejších účastníků nemohu zapomenout na dva manžele Íránce,asi asistenty, Pražáka Boba Mrzenu a opomenout nemohu mého dávného přítele Jirku Kohouta. Vím, že jsme vystoupali na Bystrou a Kriváň a určitě nikdo z nás mužů netušil,že se do těchto míst vrátíme o čtyři léta později k výkonu základní vojenské služby, natož k raketovému vojsku. podzim 1958 a únor 2011 Jiří Malý Všední večer Opláchl jsem svoji lţíci ve vodě uţ trochu studené s mastnými oky na hladině,schoval ji do kapsy kabátu a přemítaje co dnes večer,stanul jsem na nádvoří zámku. Domů se mi nechtělo coţ si zajít do učebny H? Člověka ten klavír přeci táhne. Je sice uţ půl osmé večer, ale v Áčku se svítí- to bude otevřeno. Na chodbě jsem se zarazil. Někdo uţ mne předešel, a přeci jsou ty tóny jaksi jiné neţ obvykle. No ano,uţ ho zase přenesli dolů. V Áčku zní téměř jako v koncertní síni, ale jsem zvědav,jak dlouho tu zůstane. U klavíru se setkávám se svým přítelem. Je o pár let starší,jmény se ani neznáme a přeci nás cosi sbliţuje. Nechci říci, ţe ten chudák klavír ( a myslím,ţe tohle přízvisko si docela zaslouţí),ale hudba vůbec. naštěstí nepatříme k ţádné z těch extrémních skupin hudebních teoretiků vyznávajících buď Bacha nebo jen dixi. A tak nás stejně zaujme Sailor s buggy jako II uherská rhapsodie Francze Liszta. Po pravdě řečeno, to prvé hrajeme tak trochu z pocitu konvenční representace vůči posluchačstvu a to druhé pro sebe. Ale i tak se oba snaţíme pracně teď dát dohromady akordy ke Krokodýlím slzám a po chvíli nejsme od nich skutečně daleko Můj přítel bohuţel uţ mnoho času nemá a za chvíli zůstávám u klavíru sám. Přebírám se jen tak v klávesách a myslím si, ţe takové přátelství pro mne má svůj význam. Něco se od něho přiučím a konec konců nezůstane jen při hudbě. Dozvím se aspoň, jak to vypadá ve vyšších ročnících. Uprostřed těchto úvah náhle pozoruji, ţe je uţ dost pozdě a tak se zvedám,abych vypnul také hlavní vypínač,kdyţ tu kdosi vchází do učebny. Skutečně kdosi, protoţe se nepamatuji,ţe bych jej na fakultě spatřil. Mohl by tak patřit věkem k poslednímu ročníku (k ročníku A). Usmívá se na mne, snad jej přitáhl také klavír. Nevím, kdo z nás dvou počal hovor, jen si vzpomínám, ţe jsme začali přirozeně u klavíru. Za chvíli jsem se však dozvěděl trochu více. Nepatří skutečně mezi nás, studenty fakulty, ale studentem přestal být teprve před rokem. Tak pozdě večer ho přivedly do poděbradského zámku vzpomínky. Víš, studoval jsem tady před kolik to vlastně uţ jet? - no to bude dobrých devět let. Devět? opáčil jsem a po chvilce To snad ne,tom tu přeci ještě nic nebylo!. Jakpak ne!

10 Nás tu bylo osmdesát a to ještě nahoře ve druhém poschodí byla Rodinná škola. Velmi se diví,ţe nás je tu teď šestset. A kde proboha spíte? V koleji nebo v soukromí, v zámku se dnes jen vyučuje. To my jsem si tady uţili, vypráví. Bylo tu prý poválce v zámku gymnasium, snad soukromé, něco na způsob Oxfordu. I nějaké dílny, dokonce i ševcovská, řezbářská na dnešní vrátnici apod. Spali i jedli v zámku a tak to tu zná dopodrobna. Vlastně ani nevím, kdo koho má zde provádět. Ukazuje mi, kde bývaly dělové koule, kde vinné sklepy se stovkami nedotčených lahví, vím teď také, ţe někde v místech dnešní katedry jazyků býval opravdový krb a ve věţi plný arsenál zbraní. A snad by mi i ukázal tajnou chodbu do divadla, kdybychom v té chvíli nebyli uţ na náměstí. Kdyţ jsme se rozcházeli nebyl to pro mne uţ kdosi, ale mladý inţenýr, jehoţ do Poděbrad přivedla celkem ţivotní náhoda, jemuţ však studentská léta proţitá v našem zámku přirostla k srdci natrvalo. A tak toho všedního večera jsem myslel na to,zda i mne sem jednou něco potáhne,něco co se stane nevšední vzpomínkou. A myslím, ţe ano. I kdyby to měl být jen ten klavír. Jiří Malý, rukou psaný originál 1957 Autorská poznámka po více než padesáti létech. Ručně psaný originál jsem našel v domku v Proboštově v krabici při stavebních úpravách spolu se studentskou korespondencí z té doby. Zapomenutá jiţ vzpomínka tak dostala po létech počítačovou podobu a nové konsekvence nejen na Honzu Límana, spoluţáka z jedenáctiletky v Teplicích, který v poděbradském zámku studoval na onom gymnáziu ( byl o dva troky starší neţ já, ale i pozdější sdělení Miloše Formana a Milana Kundery.

K padesátému výročí obhajob sestavil a procítil Franta Jelínek

K padesátému výročí obhajob sestavil a procítil Franta Jelínek 1956 1961 K padesátému výročí obhajob sestavil a procítil Franta Jelínek Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument)

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) Příloha č. 2: Návod k rozhovoru (textový dokument) Příloha č. 3: Informovaný souhlas s rozhovorem (textový dokument) PŘÍLOHY Příloha č.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny.

Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny. Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny. Děkuju :-) Už je tomu asi 5 let co jsem začal snít tenhle sen. Kdysi

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Stoletý absolvent gymnázia

Stoletý absolvent gymnázia Stoletý absolvent gymnázia Jednoho teplého dubnového dopoledne jsem navštívila malebnou zahrádku v Černošicích. Hned u branky mě přivítal usměvavý postarší pán, který s nadšením zval do svého království.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy.

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. 1 Možná to bude zpočátku spíše přednáška než dílna. Ale rád bych, aby to bylo co nejinteraktivnější.

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz Úvod Dobrý den, váţení čtenáři, je tady konec dalšího měsíce a s ním i předposlední číslo našeho školního časopisu Plováček. Doufám, ţe se těšíte na příští měsíc. Já děsně. A víte proč?? Pokud nevíte,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD Co uvnitř najdete družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 datum čas pořadatel

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Romana Křenková Zpracovaly: Sára Klímová, Štěpánka Jánošíková, Vanesa Vojtěchovská, Julie Marečková, Adéla Ságnerová Vyučující: Jitka Demeterová Škola: ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více