29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?"

Transkript

1 29. ledna 2009 SPAD VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? Leden 2009

2 Ohlédnutí za rokem 2008 Celkový pohled na finanní trh Uplynulý rok 2008 byl plný pekvapivých událostí a hlavn rozsáhlého výprodeje vtšiny finanních aktiv. Finanní krize a na ní navázaná krize hospodáská si vybíraly své obti v podob krachu i takových institucí jako Bear Sterns, Lehman Brothers, i vyžadovaly rozsáhlé státní pomoci pojišovn AIG a ad dalších firem byl rovnž rokem nevídaného poklesu akciových trh, který se dá srovnávat s nejvtšími krizemi v dosavadní historii akciových trh. Jen pro doplnní uvádíme nkteré výsledky akciových index za minulý rok: Americký Dow Jones 33 % r/r, nmecký DAX 40 %, japonský Nikkei 40 % a eský PX 53 %. Tabulka. 1: Vývoj akciových index v roce 2008 Index Vývoj v roce 2008 lokální mna Vývoj v roce 2008 v USD PX -52,7% -55,1% WIG 20-45,3% -57,3% BUX -52,6% -57,4% ATX -61,4% -63,0% DAX -39,6% -42,2% Dow Jones -32,9% -32,9% Nikkei -40,0% -27,8% Hang Seng -47,8% -47,5% Zdroj: Bloomberg Výhled na rok 2009 O tom, jaký byl rok pedešlý, již bylo eeno hodn, i námi. Z pohledu investic je ale bezesporu dležitjší budoucnost, a proto bychom v následujících odstavcích chtli nastínit náš názor na celkový výhled pro letošní rok a také podrobnjší pohled na tituly obchodované v systému SPAD a další tídy investiních aktiv. Akcie v roce 2009 Domníváme se, že rok 2009 bude nadále, pedevším v prvním pololetí, hodn ovlivován negativními makroekonomickými zprávami (nezamstnanost, HDP, maloobchodní tržby, trh nemovitostí). Z tohoto dvodu (veliké množství negativních zpráv) oekáváme stále velký potenciál prodejního tlaku a absenci koupschopné poptávky. Riziko bankrotu ( default risk ) je stále vnímáno velmi intenzivn, a tudíž se tak pistupuje i k investicím do rizikových aktiv, kterými akcie jsou. Základním kamenem bude již tolikrát diskutované obnovení dvry. Práv dvra je faktor, který lze jen obtížn pedpovídat, a tudíž je velmi obtížné stanovit, kdy dojde k uklidnní/obratu sentimentu. Oekáváme, že souasné fiskální stimuly vlád, které doplnily monetární expanzi, by mohly vést k uklidnní situace, tj. pedevším v USA k stabilizaci trhu nemovitostí a obnovení dvry (oddlužení a uvolnní úvrového trhu). Tyto kroky by mly vést k zabránní deflaci a vést k inflaci, která pomže se vzniklými dluhy. Naasování je však velmi obtížné odhadnout. Nicmén vzhledem k tomu, jak jsou rychlé kroky jednotlivých vlád (pedevším USA), si myslíme, že 3. i spíš 4. tvrtletí roku by již mohlo vykázat uritou stabilitu v USA 2

3 Celkov tedy pedevším pro akcie oekáváme, že rok 2009 bude velmi volatilní. V první polovin roku pedpokládáme petlak na prodejní stran (riziko dosažení alespo íjnových minim) a v druhé polovin roku lehké oživení s oekávaným obratem ekonomického vývoje v roce Odhadujeme, že mezi prvními zanou rst akcie silných firem a z rozvinutých trh, vzhledem k aplikaci rizikové prémie. Riziková prémie bude urit nejdíve klesat v rozvinutém svt a u spoleností v dobrém stavu. 3

4 Tituly ze systému SPAD Výhled na rok 2009 V této ásti se krátce zmíníme o potenciálu a rizicích jednotlivých titul obchodovaných v systému SPAD, jak je vnímáme v kontextu celkového výhledu pro rok Pro dlouhodobý pohled nabízíme tabulku. 2, která sumarizuje naše aktuální doporuení a cílové ceny pro jednotlivé tituly pražské burzy. Tabulka rovnž zobrazuje základní tržní multiplikátory. Krátkodobý výhled avizuje oekávání vývoje titulu v nejbližších týdnech. Tabulka. 2: Pehled doporuení a základních multiplikátor Firma Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA Cílová Dlouhod. Krátkodob e e e Cena (K) doporu. výhled TEF O2 12,9 11,1 2,1 2,1 4,8 4,6 588 Koupit Neutrální EZ 11,0 9,6 2,6 2,3 7,0 5, Koupit Neutrální Unipetrol 19,0 9,5 0,3 0,2 2,8 2,7 276 Držet Negativní PMCR 7,0 9,1 1,6 1,8 4,7 6, Koupit Neutrální Zentiva 30,2 30,4 2,6 2,1 16,1 12,3 973 Držet Neutrální CETV 5,9 2,5 0,6 0,5 3,1 2,3 87 USD Koupit Neutrální Orco 0,9-0,8 0,3 0,3 6,8 226,2 11 EUR Koupit Negativní ECM 1,4-2,1 5,5 3,4 9,5-13,4 148 Prodat Negativní Pegas 3,9 3,1 0,6 0,5 2,0 1,9 690 Koupit Neutrální AAA Auto -4,2-11,7 0,0 0,0 21,2 9,1 Revize Prodat Negativní NWR 7,2 7,2 0,6 0,6 2,2 2,2 448 Koupit Neutrální Firma Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhod. Krátkod e e cena doporuení Výhled KB 8,4 8,4 1,9 1, Koupit Neutrální Erste 3,2 2,0 0,4 0,4 40,6 EUR Koupit Neutrální VIG 6,9 6,5 0,9 0,6 31,5 EUR Koupit Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací. Zdroj: ATLANTIK FT SPAD Než pejdeme k hodnocení jednotlivých titul, upozorníme na jednu dležitou skutenost. Klíové firmy na pražské burze EZ, NWR, Telefónica O2 CR, Unipetrol mají relativn malé i dokonce tém nulové zadlužení. Pípadné další zhoršení situace na úvrových trzích nepedstavuje pro zmínné firmy existenciální hrozby, a to je i jednou z výhod v souasné krizi. Telefónica O2 CR: Telekomunikaní firmy vnímáme jako defenzivní tituly, a tak by se mly dle našeho odhadu chovat i v roce V pípad Telefóniky O2 (TEF) neoekáváme výraznjší zmny, co se týe generování volných penžních prostedk. Samozejm zhoršující se ekonomické prostedí bude mít negativní dopad i na hospodaení TEF, a to pedevším v potenciáln nižším objemu volání (provolané minuty), tlaku na ceny (rozhodování EU) a rovnž v nkterých rozvojových projektech, jako je IT. Oekáváme, že spolenost by mla být relativn pozitivn vnímána pedevším pro svou štdrou dividendovou politiku. Oekáváme hrubý dividendový výnos 11,4 %. Odhadujeme, že spolenost bude schopna platit obdobnou dividendu i po další 2-3 roky. Celkov: Vzhledem k souasné averzi k riziku vnímáme Telefóniku jako zajímavou investici. Hlavním podprným faktorem je zajímavý dividendový výnos, díky nmuž se nám jeví prostor pro pokles ceny akcií jako omezený. 4

5 EZ: Silný fundament a velmi dobrá tvorba volných penžních prostedk. Velká spolenost a významný evropský hrá na poli energetiky. Negativem bude zhoršování ekonomické situace, která bude mít vliv na distribuní segment (pokles poptávky). Obecn negativní nálada na trzích se rovnž projevuje v poklesu cen komodit vetn elektrické energie. Tento fakt vnímáme jako nejvtší riziko. Naopak pozitiva jsou vedle zmínných výsledk hospodaení (jako jedna z mála spoleností vykáže EZ letos nárst zisku) napíklad: zajímavá dividenda (hrubý výnos 5,5 %), akviziní politika a potenciál zptného odkupu akcií (5-7 % vlastních akcií). Akcie EZu jsou také obsaženy ve vtšin index zamených na náš region. To mže mít pozitivní dopad z pohledu investor investujících indexov. Celkov: EZ je dle našeho názoru investicí, která mže investorm pomoci pekonat souasný nepíznivý vývoj. Oekáváme, že cena jeho akcií se bude pohybovat dle nálady na trhu, a proto mže dojít i k jistému prodejnímu tlaku. Nicmén pi stabilizaci situace bude velmi pravdpodobn práv tato spolenost investicí první volby. NWR: Spolenost pln závislá na cenách uhlí a na objemu jeho prodeje. S poklesem eské ekonomiky mže i NWR pocítit problémy. Nejdležitjším údajem bude zpráva o objemu a cenách prodej uhlí na rok 2009, která bude uveejnna v prbhu února. Vzhledem k dobrému objemu tvorby volných prostedk spolenost plánuje vyplácet slušné dividendy i provádt expanzivní (akviziní) politiku. Dležitou zprávou bude rovnž pístup k akvizici 25% podílu v ukrajinské spolenosti Ferrexpo, která tží železnou rudu. V souasné dob pedstavenstvo NWR akvizici schválilo a nyní dojde k schvalování akcionái na mimoádné valné hromad. Vlastníkem tohoto podílu je nyní spolenost RPGI (majoritní vlastník NWR). Domníváme se, že vzhledem k souasnému zamení vtšiny spoleností na likviditu a pístupu k volným finanním prostedkm by bylo dobré zvážit, zda tuto akvizici prozatím neodložit. Uskutenní zmínné akvizice by mohlo být negativn vnímáno nkterými investory. Celkov: Spolenost NWR vnímáme jako zajímavou investiní píležitost pedevším z pohledu delšího investiního horizontu. Náš výhled pro energetické komodity je píznivý, a tudíž oekáváme, že i firmy navázané na komodity budou z tohoto vývoje profitovat. Unipetrol: V pípad Unipetrolu panuje stále znaná nejistota ohledn výsledk hospodaení v roce Souasná makroekonomická situace má na jednotlivé segmenty Unipetrolu velmi odlišné dopady, které se jen velmi obtížn dají odhadnout ve svtle posledních událostí a výkyv na trzích komodit. Negativem je bezpochyby neustálý tlak na marže spolenosti i možné neoekávané odstávky výroby. Pozitivem mže být nízká zadluženost, která mže znamenat využití volných penžních prostedk napíklad pro vyplácení dividend. Pro ilustraci, Unipetrol má pomr zadlužení vi vlastnímu jmní ve výši 16 %, zatímco prmr v sektoru je kolem 35 %. Celkov: Nepíznivé makroekonomické podmínky a navázanost na vysoce volatilní komoditní trh iní tento titul ponkud mén odolným vi oekávaným turbulencím na finanních trzích. Nicmén se jedná o spolenost, která by si mla se souasnou makroekonomickou situací poradit. 5

6 Philip Morris R (PMR): Tato spolenost byla vždy považována za defenzivní titul díky své dividendové politice, která sice není deklarována, ale spolenost na dividendách vyplácí 100 % istého zisku. Nicmén vstup R do EU znamenal významné zvýšení spotebních daní z tabákových výrobk a uvolnní peshraniního obchodu (zrušení dovozního cla), což vedlo k výrazným zmnám v hospodaení spolenosti. PMR se nadále potýká s velkými cenovými skoky kvli zvyšování daní, se ztrátou tržního podílu (z 80 % v roce 2002 až na 56 % v 1H08) a s pecházením kuák na levné znaky. Tyto faktory vedly k dramatickému snížení absolutní výše dividendy z rekordních 1606 K (v roce 2005) až na loských 880 K. Tomu odpovídal i pokles ceny z úrovní nad K až pod 4000 K (ervenec 2008). Rizika vidíme v souasnosti pedevším v preferenci spoteby levnjších znaek a v silné konkurenci. Dalším otazníkem jsou výsledky za rok 2008, které budou slabé (vliv pedzásobení) a dále výsledky za rok 2009, které budou ovlivnny zvýšením dan na Slovensku v únoru Pozitiva vnímáme v poklesu ceny akcií na úrovn kolem K, kde i pes oekávané nepíznivé výsledky za rok 2008 titul poskytuje zajímavý dividendový výnos (9,3%). Dalšími pozitivy jsou absence zvyšování daní v R (díky emuž odpadá pedzásobení) a pravdpodobn poslední zvýšení daní na Slovensku (únor 2009). Nesmíme opomenout vtší využití kapacity. Klady tohoto vlivu jsou však omezeny tím, že se vyrábí pro poteby skupiny, a tedy s minimální ziskovou marží. Celkov: PMR vnímáme jako defenzivní titul se solidním dividendovým výnosem. Pípadnou investici je však nutné pojmout s vtším asovým horizontem, protože se domníváme, že rok 2009 mže pinést negativní vliv do výsledk spolenosti kvli nadále horší situaci na slovenském trhu. Pozitivním faktorem by mlo být oekávané výrazné zlepšení (stabilizace) výsledk hospodaení od roku Zentiva: V pípad Zentivy se domníváme, že do 20. února dojde k rozuzlení situace kolem nabídek na pevzetí spolenosti. V souasnosti platná nabídka ze strany Sanofi-Aventis ve výši 1150 K s podmínkou získání 50% podílu se nám zdá jako atraktivní. Oekáváme proto, že ji využijí i ostatní významní akcionái (PPF a J&T). Domníváme se, že zmínní významní akcionái z ad finanních skupin využijí odkupu, a získané prostedky použijí pro jiné píležitosti. Toto je však náš subjektivní názor. Rizika vnímáme pro ty investory, kteí nevyužijí odkupu, pokud by odkup byl neúspšný a Sanofi-Aventis ztratila zájem o odkup celé spolenosti. Tím by z trhu zmizel faktor, který drží cenu Zentivy relativn výše, než je nyní obvyklé v sektoru. Rovnž z fundamentálního pohledu se nám Zentiva nyní zdá nadcenna. V pípad úspšného odkupu by zejm mohlo dojít ke zrušení veejné obchodovatelnosti akcií. O pozitivech by se dalo hovoit, pokud by Sanofi-Aventis optovn navýšila svou nabídku, a to z jakéhokoliv dvodu. Nicmén za souasných podmínek navýšení nabídky spíše neoekáváme. Celkov: Domníváme se, že cena Zentivy se nebude píliš pohybovat až do 20. února 2009, kdy koní nabídka Sanofi-Aventis. Po ukonení nabídky bude pomrn velký potenciál prodejního tlaku vzhledem k tomu, že aktuální cena pi relativním srovnání vykazuje vysokou prémii ke srovnatelným spolenostem a je nad naší cílovou cenou 973 K. Druhou stránkou mince je fakt, že investoi, kteí by byli potenciálními prodejci, pravdpodobn využijí nabídku odkupu ze strany Sanofi-Aventis. 6

7 CME: Tržby spolenosti jsou vysoce korelovány s hospodáským rstem. Již na poátku roku 2009 CME avizovala, že úvod roku bude z pohledu rozpot na propagaci firem ponkud problematický. Inzerenti musí nejdíve vyhodnotit souasnou situaci, a pak teprve dojde k rozhodnutí o reklamních výdajích. V pípad CME trh rovnž vysoce negativn hodnotí akvizice na Ukrajin, která prochází obtížným hospodáským obdobím. Rizikem pro spolenost je hluboká a pedevším delší recese hospodáského rstu, která by významn omezila tržby spolenosti. Jistým rizikem je rovnž situace na Ukrajin v pípad nepíznivého vyústní politické situace v zemi. Pravdpodobnost a potenciální dopad se však jen velmi tžko vyhodnocuje. Pozitivem pro spolenost je postavení, které má na svých trzích, a to pedevším tch hlavních: R, SR a Rumunsko. Rovnž situace ohledn zadlužení spolenosti je relativn píznivá, protože tyto závazky jsou splatné z velké ásti až v letech Tudíž souasnou situaci z pohledu potenciálního tlaku ze strany závazk mžeme považovat za stabilizovanou. Celkov: CME vnímáme jako zajímavou spolenost. Vývoj ceny jejích akcií byl významn ovlivován pedevším akcionáskou strukturou, kvli pítomností hedgových fond, které jsou nuceny redukovat svoje portfolia, protože investoi z fond vybírají peníze. Pedevším díky velkému poklesu ceny akcií vnímáme CME jako zajímavou investiní píležitost s vysokým rstovým potenciálem. Nejvtší riziko vidíme v možnosti déletrvající recese a v souasné absenci jasného výhledu do budoucnosti. Orco: Developerské spolenosti v minulém roce prodlaly významné propady a nkteré ztratily až 90 % své hodnoty. Celý sektor je pod tlakem kvli klesajícím cenám nemovitostí a malému množství realitních obchod z dvodu nedostatku financování. Rovnž je nutno pipomenout, že práv realitní sektor v USA je považován za pvodce souasné krize. Rizika u Orca vnímáme práv ve financování. Neochota bank, i pinejmenším velké zpísnní podmínek pro poskytování úvr spjatých s realitami, znan omezuje innost spolenosti. Omezená poptávka z dvodu hospodáské krize mže dále negativn ovlivovat hospodaení firmy, což mže vést k poklesu isté hodnoty aktiv. Pozitiva vnímáme pedevším ve velkém poklesu ceny akcií (pod 10 EUR), který odráží souasnou averzi k sektoru a pochybnosti ohledn budoucnosti spolenosti. Domníváme se, že typ a spektrum projekt, které Orco vlastní, zajišují spolenosti dobrou šanci na pekonání souasných problém. Celkov: Z krátkodobého hlediska vnímáme vývoj ceny akcií jako vysoce volatilní s potenciálem negativní reakce na zhoršení situace v bankovním sektoru. Nicmén z dlouhodobého hlediska po pekonání souasné nepíznivé situace oekáváme, že by se spolenost mla obchodovat na vyšších hodnotách, blíže isté hodnot jejích aktiv. ECM: Z pohledu fundamentálních dat je na tom ECM velmi podobn jako Orco, má ovšem odlišné složení realitního portfolia, co do typu i region. Nejvtší rozdíl nyní je ve vlastnické struktue. V pípad Orca neexistuje žádný majoritní vlastník (86% firmy je voln rozloženo mezi investory), avšak v pípad ECM se ECM Group (hlavní akcioná ECM) podailo loni získat již 83% podíl. Pedevším tento fakt nás utvrzuje v myšlence, že v budoucnu mže dojít ke stažení spolenosti z veejného obchodování. 7

8 Rizika spolenosti vnímáme v možném stažení akcií z burzy. Financování by dle našeho odhadu mlo být zajištno, na zvýšení podílu hlavního akcionáe se podílela J&T banka. Velmi nízké množství akcií mezi ostatními akcionái omezuje likviditu, a tudíž zvyšuje volatilitu titulu. Naopak pozitiva se v souasné dob hledají obtížn, protože i v relativním srovnání vychází ECM relativn nadhodnocené. Celkov: ECM vnímáme jako titul, který bude ovlivnn nízkou likviditou a vysokou volatilitou, a možností ukonení veejného obchodování. To vše snižuje využití tohoto titulu jako nákupní píležitosti. Komerní banka (KB): Dostáváme se do sektoru bankovnictví, který je stejn jako reality nyní pod velkým tlakem kvli finanní krizi. Nicmén protože KB ve svém portfoliu nemla vtší objem nebezpených investiních nástroj, banku to ušetilo od výraznjších problém. Samozejm oekávané zpomalení i potenciální zastavení rstu eské ekonomiky bude mít na hospodaení banky negativní vliv, nicmén v relativním srovnání se domníváme, že KB na tom bude stále dobe. Rizika u KB vnímáme práv ve spojení s ekonomickým rstem R. V souasné dob je výhled budoucího vývoje zastený a ve spojení s dosavadním vývojem západní Evropy nevypadá nijak pízniv. Avšak reakce jednotlivých vlád na podporu ekonomik by mly stabilizovat ekonomické prostedí, a tudíž stabilizovat situaci v bankovnictví. Jako pozitivum vidíme fakt, že KB nemla výrazné investiní portfolio, a tudíž nebyla zasažena vysokými úetními odpisy. Rovnž nízký pomr úvr k depozitm (66 %), který je spíše neobvyklý ve svtovém mítku, zajišuje bance nižší závislost na externím financování, a tudíž relativn vylepšuje hospodaení. Celkov: A se nyní z relativního hlediska jedná o jednu z nejdražších bank v Evrop, KB poskytuje urité jistoty, protože její hospodaení není zatíženo špatnými investicemi. Z dlouhodobého hlediska KB nadále vnímáme jako stabilní banku, jejíž hospodaení se odvíjí od rstu eského hospodáství. Erste Bank: Banka zcela odpovídá píslušnosti k sektoru, zaznamenala velké propady hodnoty akcií (-80 % z maxim roku 2007). Negativn je vnímáno její investiní portfolio (zhruba 3 mld. EUR umístno v cenných papírech navázaných na realitní trh pevážn drženo do splatnosti) a potenciální negativní vliv devizového kurzu na dceiné spolenosti, kvli oslabování mn zpsobenému hospodáskou krizí. Rizika vnímáme pedevším z investiního portfolia, protože i velmi kvalitní cenné papíry pedevším ze sektoru realit nyní procházejí revidováním své hodnoty a kvality. Pozitivem je, že Erste je nepochybn silná banka s dobrými aktivy, která je zamená na region stední a východní Evropy. V tomto regionu mže pomrn zajímav rst, za pedpokladu stabilizace situace kolem finanní a ekonomické krize. Rovnž její pomr úvr ke vkladm 113 % není nijak znepokojující. Nutno pipomenout, že její dceiné banky v R a SR mají tento pomr hluboko pod 100 %. Dalším pozitivem je pístup rakouské vlády, která krom pímé kapitálové injekce (podílové certifikáty v objemu 2,7 mld. EUR) garantuje dluhopisy banky do objemu 6 mld. EUR. Tyto kroky mají pomoci zlepšit kapitálovou pozici banky. 8

9 Celkov: I pes píslušnost k sektoru vnímáme Erste Bank nadále jako jednu z nejlepších bank v regionu a domníváme se, že po odeznní souasných globálních problém by se mla opt projevit její plná síla. Z krátkodobého pohledu je nutno vnímat píslušnost k bankovnímu sektoru, který mže stále vykazovat negativní zprávy, pedevším za 4Q08. Rovnž je nutno podotknout zmínit zemi pvodu banky: Rakousko. Kvli problémm, které probhly v rakouských realitních spolenostech, vi této zemi investoi uplatují vtší rizikovou prémii. VIG: Pojišovací skupina VIG, stejn jako banky, patí mezi finanní instituce, a proto pro ni do jisté míry platí to samé jako pro Erste Bank i KB, pokud jde o vývoj ceny a dvody. Rizika vnímáme pedevším ve vlivech souasné finanní a hospodáské krize, které mohou do jisté míry ovlivnit hospodaení firmy pes investiní píjmy, které tvoí hlavní ást istého zisku VIG. Dalším potenciáln nepíznivým vlivem mže být píslušnost k rakouskému trhu, kde, jak popsáno výše, investoi vnímají zvýšenou míru rizika. Pozitivem je práv model hospodaení pojišovny, protože pojistné je pomrn stabilním píjmem a není njak významn ohrožováno bžným ekonomickým cyklem. Stabilitu pojišovny zamené pevážn na region stední a východní Evropy (+50 % pojistného je z tohoto regionu) vnímáme pozitivn. Celkov: Z krátkodobého hlediska se bude VIG pravdpodobn pohybovat spolu s trhem, a tudíž bychom oekávali vyšší volatilitu. Nicmén z delšího pohledu se domníváme, že pojišovnictví je sektor, který mže snadnji pekonat souasné problémy. Pegas: Fundamentáln dobrá spolenost, ale s malou tržní kapitalizací, a tudíž bez zájmu zahraniních investor. Letos mže firma relativn dobe pekat souasnou situaci vzhledem k sortimentu výroby, který se specializuje na materiál pro výrobu relativn nezbytných vcí (pleny a hygienické poteby). Rizika vnímáme v oslabení poptávky i vlivu na cenu produkce Pegasu kvli možnému menšímu využívání produkce netkaných textilií ve stavebnictví, který by mohl vést k vtší konkurenci v oboru hygiena. Hospodáský cyklus mže ovlivnit hospodaení spolenosti. Pozitiva spatujeme ve stabilní tvorb volných penžních prostedk a jejich vyplácení v podob dividend (dividendový výnos na úrovni 10 %). Celkov: Pegas považujeme za solidní spolenost, která pro rok 2009 poskytuje solidní šanci na konzervativní investici se zajímavým dividendovým výnosem. Relativn nevýhodná je velikost spolenosti, která snižuje pravdpodobnost vstupu vtších zahraniních investor. AAA Auto: Výhled hospodaení AAA Auto nadále nevypadá nijak ržov. Hospodáská krize negativn ovlivuje prodeje aut a jejich ceny. Expanze avizovaná firmou pi primární emisi jejích akcií se ukázala jako píliš velké sousto, proto se firma nyní zeštíhluje. Mezi pozitiva patí program restrukturalizace a úspor náklad, který by ml pivést spolenost zpt do zisku. Celkov: Hlavn kvli nízké likvidit a spíše žádnému prostoru pro rst (kvli souasné ekonomické situaci) vnímáme AAA Auto neutráln. Oekáváme, že se nadále mže projevovat prodejní tlak v souvislosti s celkovým pohybem trhu. 9

10 Komodity: Další tídy aktiv Výhled na rok 2009 Podle našeho odhadu dojde v prbhu roku 2009 k radikálnímu obratu pohledu na komodity jako celek. Tento obrat však nebude spojen ani tak se zlepšeným výhledem na ekonomický vývoj ve svt, jako spíše se zmnou inflaních oekávání. Zatímco vtšina investor stále hovoí spíše o nebezpeí deflace, obrovské monetární a fiskální stimuly ve Spojených státech díve i pozdji povedou k tlaku na dolar, rstu cen zlata a pedevším k oekávání budoucí inflace, i když ta se letos ješt vbec nemusí projevit. Komodity však v sob typicky zahrnují nejen aktuální inflaci ale i inflaní oekávání. K prvním náznakm výše popsaného procesu možná dochází už nyní, i když do obratu v inflaním trendu je samozejm ješt daleko. Reality: Ceny obytných i komerních nemovitostí budou i nadále klesat, minimáln v první polovin roku Indikátory realitního trhu v USA (objem prodaných dom, ceny nemovitostí) s každým novým msícem dosahují nových minim. Nadále ovšem bude prakticky nulová aktivita v oblasti fúzí a akvizic v segmentu komerních realit, kvli petrvávající úvrové krizi (tzv. credit crunch ). Postupné další zhoršení souasné situace trh nemovitostí (pokles obsazenosti, nárst výnos ( yields ), pokles cen) se dá oekávat pedevším ve východní Evrop a v nkterých zemích Eurozóny. V roce 2009 (pravdpodobn v druhém pololetí) je již možné oekávat dosažení dna v segmentech, které vedou souasnou fázi cyklu. V první vln by se mlo jednat o residenní trh v USA a trh komerních nemovitostí v Británii. Tyto segmenty trhu by se mohly jako první dokat obratu, protože u nich nejdíve došlo k dosažení vrcholu souasného cyklu (rezidenní segment v USA už v roce 2005, britské komerní nemovitosti 2006). Dluhopisy: Oekáváme, že nejmén první tvrtletí by mlo být pro dluhopisy nadále píznivé a výnosy evropských dluhopis se dostanou na nová minima. Nejistotu však do této pedpovdi vnáší rekordní objemy oekávaných emisí a schopnost trhu je absorbovat. Proto vidíme dva potenciální scénáe. Scéná A: Ekonomití optimisté zanou vyhodnocovat situaci jako stabilizovanou a v moment, kdy zanou ekat konec cyklu snižování sazeb, zahájí výprodej. V tomto pípad by posun z rekordn nízkých výnos mohl být prudký. Alternativní scéná ( B ) je, že recese se ukáže být hlubší, a pijde návrat k nižším výnosm. Pedpokládáme, že scéná A bude následovat v njaké podob po scénái B.. 10

11 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv David Petráek eské akcie Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientská služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávicka Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená eská ekonomika, dluhopisy Josef Kvarda Zahraniní ekonomiky, mny Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: ATLANTIK finanní trhy, a.s. Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax:

12 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší, než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm, o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na 12

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,117 1.1-3.1 30.2 30.2 629 1,196 CZK/EUR 26.44-0.2-3.9 1.5 1.5 25.13 29.57 CZK/USD 18.47-0.6-5.6 3.9 3.9 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,843 3.9 3.7 16.0 14.2 1,565 1,936 CZK/EUR 26.13 0.4 5.3 4.9 6.6 26.13 28.78 CZK/USD 17.83 0.6 11.6 16.0 15.3 17.82 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 926 2.7 42.8 7.9-44.6 629 1,685 CZK/EUR 26.65 0.9 7.6 0.7-6.3 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 4.4 15.3 0.9-19.7 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,157 3.6 0.8 3.6 32.0 629 1,196 CZK/EUR 26.28 0.6-1.5 0.5 1.2 25.13 29.57 CZK/USD 18.24 1.2-3.8 1.0 7.6 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141-0.6 19.2 33.0-11.6 629 1,316 CZK/EUR 25.46 0.1 4.5 5.2-5.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.47 1.9 8.1 9.1-2.9 16.19 23.49 PRIBOR

Více

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group Výsledky za 3Q 2010 bez překvapení v mil. EUR 9M 2010 r/r 9M 2009 odhad AFT odhad Předepsané pojistné 6 538 7,1% 6 106 6 590 6 Trhu 564 Čisté získané pojistné 5 919 10,1% 5 374 5

Více

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,066 8.7 21.0 24.2-26.3 629 1,478 CZK/EUR 25.55-0.3 4.2 4.8-7.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.92 0.1 10.8 6.7-16.8 15.35 23.49 PRIBOR

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009 Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % 7. září 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,4 procenta a uzavřel na 1 148 bodech. Celkový

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - -

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - - PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d t/t ytd Dow Jones USA 11,573 0.1 0.6 9.7 S&P 500 USA 1,257-0.2 1.1 11.6 Nasdaq USA 2,666-0.2 1.1 16.3 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,865-0.2 0.7-3.4 DAX Německo 7,058-0.1

Více

Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze

Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze Praha, 23.10.2013 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha

Více

Agriculture Bank of China

Agriculture Bank of China Agriculture Bank of China Pravděpodobně největší IPO v historii Souhrn V současné době se připravuje IPO poslední ze čtveřice velkých čínských bank, která doposud není obchodovaná na burze. Agriculture

Více

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń Informace k probíhajícímu IPO Souhrn V současné době probíhá primární úpis akcií (IPO) největší polské pojišťovny PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń). V tomto reportu přinášíme

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,463 0.5 0.1-0.8 S&P 500 USA 1,110 0.5 0.5-1.5 Nasdaq USA 2,242 0.3 0.4-2.1 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,780-0.1 1.2-6.3 DAX Německo

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.26 FinWeb.cz str. FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Americké akciové indexy rostou už více než čtyři měsíce a nic nenasvědčuje tomu, že bude tento trend

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti NUCOR Corp. Společnost Nucor corp. vyrábí a prodává ocel a ocelové výrobky. Produkce společnosti je rozdělena do dvou částí, a to na výrobu a zpracování oceli

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,559 0.2 0.9 9.6 S&P 500 USA 1,259 0.3 1.9 11.8 Nasdaq USA 2,671 0.1 2.1 16.6 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,870-0.3 1.0-3.3 DAX Německo

Více

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,945 1.8 0.8 3.8 S&P 500 USA 1,161 2.1 1.1 3.0 Nasdaq USA 2,400 2.4 0.9 4.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,759 2.1-0.6-7.0 DAX Německo

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika. Martin Urban Martin Krajhanzl

Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika. Martin Urban Martin Krajhanzl Investiční výhled z pohledu obchodníka a analytika Martin Urban Martin Krajhanzl Obsah Současná makrosituace ve světě (USA, EU) Index S&P 500 alias barometr ocenění akcií obecně + český trh Možné scénáře

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006

eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006 eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 1. pololetí 2006 06 Hospodáské výsledky skupiny S za 1. pololetí 2006 19 Kapitálová

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Fio banka Analýzy a doporučení

Fio banka Analýzy a doporučení Fio banka Analýzy a doporučení Popis společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Fio banka, a.s. 17.6.2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Základní informace o společnosti: Adresa společnosti: Jastrzębska

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 -

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 - Analýzy a doporučení Aktualizace cílové ceny a doporučení Erste Group Bank AG Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč AKCIE ERSTE BANK Nové doporučení: Akumulovat Předešlé doporučení: Držet Cílová cena:

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem března vzrostly spotřebitelské ceny během února o pouhých 0,1 procenta. V

Více

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion Tisková zpráva 27. bezna 2008 Celoroní výsledky za rok 2007 Hodnota portfolia 2,4 miliardy 73% nárst obratu na 299 milion Zisk po pecenní 147 milion Upravený EBITDA 66 milion oproti 6 milionm v roce 2006

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ŘÍJEN 2008 (vydáno 4.11.2008)

ŘÍJEN 2008 (vydáno 4.11.2008) MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU Marek Hatlapatka Head of Research ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Karel Potměšil Senior analytik Orco, ECM, Zentiva, AAA potmesil@cyrrus.cz Ondřej Moravanský

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více