O iemjsme mluvili. Zhkon. Potni chf5e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O iemjsme mluvili. Zhkon. Potni chf5e"

Transkript

1

2 ;. '*-' t ; " 1 i ' Ovoderrt M6te pied sebou n6kolik textri. Tvoii dv6 skupiny. Jednou skupinou jsou shrnut6 postiehy z ned6vn6ho r6dcovsk6ho ryletu klukri. Na tom vjrlet6 jsme jako vedeni kiudidiho oddilu nastolili nekolik t6mat, kter6 n6m piipadala zisadni pro dalsi oddilor-6 fungor'6ni. Zd6lo se n6m, Ze nastala vhodn6:chvile pro to, aby se r6dcov6 ve vetsi miie zadali podilet na dlouhodobej5im a hlub5im sm6ior'6ni oddilu a aby si na drilezit6 v6ci v n6m formovali rlastni nizor. N6sledujicich n6kolik textfi je jalg'rnsi resum6 na5ich hovorri. Tato d6st se jmenuje O iem jsme mluvili. Druhou d6st tvoii texty n6kte rych zlidi, kteii se na formovdni oddilu podle n6s. vyznamn6 podileli a kteii by tedy u debaty o jeho dal5im sm6ibvdni m6li by't. Jako t6ma, ke kter6mu by se m6li vy'jadiovat, jsme urdili spojeni oddilu. Jedn6 se totiz v soudasnosti o t6ma nejziv6jsi a naprosto z6sadni, d6st tomuto t6matu v6novan6 se jmenuje Spojeni. Cht6li bychom, aby na tak z6sadni zm6n6, jakou by bezesporu spojeni divdiho a chlapeck6ho oddilu bylo, podilelo ric lidi, nez jenom my. Jednak po n6kolikalet6m vedeni nem6me dostatedny nadhled, citime ale tak6 samoziejme odpov6dnost vridi pr6ci jiz r- oddile r,ykonan6. Timto v6s (kohokoli, kdo ma k tomuto t6matu co iict) prosim, abyste se q-j6diili. Pravd6podobn6 bychom pak z reakci na zde oti5t6n6 dlinky a z pfir'odnich piisp6i'kri sestar,'ili nov6 dislo Kruhu. Neni tieba ps6t di mluvit pouze o spojeni, ale o jak6koli v6ci, kter6 se v6m zd6 ' v oddile zdsadni. Pied tak z6sadni zm6nou bychom m6li diskutovat vlastn6 pieder'3im o tom, co to vlastne oddil je. VaSe reakce n6s rozhodn6 zajimaji, a tak si je prosim nenechte jen pro sebe. Hezky novy rok Gebi Ros'tN,Fc, 4?33' T1 /! $ $P{ffiffo

3 O iemjsme mluvili Zhkon Co je a dim by m6l blt oddilory z6kon? V nasich tivah6ch na t6ma z6kona a jeho role v soudasn6m oddile se u kazd6ho znhs smisila dv6 stanoviska. Jednak n65,,osobni" postoj k dan6 v6ci a na5e piedstava o tom, jak se z6konem Zije a jak ho vnim6 dlen oddilu. Je ziejmd piiznadn6, Ze dlov6k prisobici v oddile jako r6dce di vridce musi tyto dva pohledy rlvazovat a Ze jsou dfilezit6 oba najednou, takze se do jakoby distj'ch a pojmovych rivah vlastnich musi promitnout reflexe stejn6ho vztahu ze sm6ru dlen- z6kon, tedy politika. Aby byla diskuse je5t6 nejasn6jii, vadil n6komu termin zdkon. Stydnou plochou z6kona v obecn6m smyslu a z6kona oddilov6ho je mechanismus jeho pouziti, kdy se poruseni pravidla stanoven6ho z6konem porusitel dostiv6 do rozporu se spolednosti. Jeden z rozdihi je patrnlr jiz z formulace oddilov6ho z6kona, kter!'spi5 nez k norm6m chov6ni a jejich hranicim ukazuje cestu k ide6lnimu stavrr jedince. Bylo by tedy vhodn6j5i nazvat oddilovy z6kon mra.rnim imperativem. Tyto rivahy byly ale vedeny spise na okraj t6to debaty. DalSim nastolenfm t6matem byla ot6zka jalv vztah m6 o. z6kon k oddilu? Je tim, co urduje i6d? Nebo je spi5 papirem s tertem, ktery s hodnotami v oddile m6 pramdlo spoledn6ho a jehoz jedinfm pojitkem s Zivotem oddilovcri je fakt, Ze se ho v rann6m ml6di udi nazpam6t'? Zde byla jasn6 odd6lena piedstava nase od vztahu mal6ho dlena. Je zieim6, Le ve chvili, kdy je malj'dlen nucen (at uz nov6dkovskou zkou5kou v minulosti, nebo zasv6covaci stezkou) naudit se zn6ni z6kona, neni piilis piipraven kjeho vlastnimu r,ykladu. Zilkonje pro n6j ale garantem urdit6 jistoty a spravedlnosti v oddile. Je deklarov6n jako zad6tek sn6mu a jeho respektov6ni (ve smyslu uzn6ni, ne pouze.j tolerance k n6mu) je podminkou sdileni prostoru na snemu, tedy v Sir5im smyslu v "''i oddile. Nedopracovanf zrist6v6 v t6to situaci aspekt n6zoru na z6kon jako na kus popsan6ho papiru, protoze neni jasn6, na jak6 bdzi se tedy na sn6mu setk6v6me (viz o sn!mu). LlSime se samoziejm6 ve vlastnim vztahu k z6konu, kdy se tento pohybuje od integrace z6kona do vlastniho Zebiidku hodnot jako jednoho drilezit6ho dinitele az po zmin6ny pocit cizoty, kdy pfisobi oddil a jeho hodnoty piimo. Abychom se v5ak od itruktur v6zanosti mezi oddilem, n6mi samymi a z6kona dostali d6l, asi neni dtilezit6 vysledovat jasny postup. Shodli jsme se na tom, Ze z6kon lze br6t jako soubor vlastnosti, jejichz v!'klad n6s spojuje. V dodrzov6ni z6kona n6s nehlid6 nikdo jiny nez naie sv6domi. Potni chf5e Jak vypad6 a jak by m6la r,lpadat potni chyie? Nejpwe o tom, co vlastn6 potni chy6e v pojeti oddilu je. MySlenkou potni chy5e je jak6si odi5t6ni. Samotny pr&b6h ritu6lu potni chj'be je stanoveny a jeho

4 nedilnou soud6sti je promluva kaid6ho ridastnika. Potni chi'5i vede k tomuto rikolu pov6ienj'r6dce di vfrdce. Jeji provedeni pozaduje po ridastnicich d6vku odvahy, prohlubuje - se vzdjemnost. Potni ch!'5e se praktikuje v oddile asi dev6t let. Pro lidi, ktefi zalivalipotni chf'si jako novi a z6sadni prvek t6borov6 dinnosti. Piedstavovala velkou zkouiku, silne ji prozivali. V potni chj'si se zalival pocit otevienosti vfrdi ostatnim ridastnikrim. Tento aspekt ale postupn6 sl6bl tak, jak se potni - chf5e st6vala beinou soud6sti t6borov6ho programu. J; tieba, aby se pro setkini lidi a jejich otevieni tito absolvovali stary indiinslcj ritu6l? Asi ne. Na hor6ch di pii jin6m intenzivnim spoledn6m,,b,v-ti v zhhitku"je moin6 takov6hle chvile zalit. Takovyhte stav ovsem neni mozn6 navodit a zalitnaieboie, kde Z6dn6 hory nejsou. Autorita a schopnosti toho, kdo potni clisi vede, urnozfiuje v5rwoiit n6co podobnd siln6ho a nevsedniho a piiblizit lidi k sob6 tak, jak se to na t6boie,,samodinn6" jen m6lokdy podaii.

5 Spojeni : Zdame bit vfchova ve skautslcf'ch oddilech separovan6 nebo koedukovan6. Ve v[ku piedpubert6lnim a pubert6lnim, tedy ve v6ku klasick6 skautsk6 vj.chory je nutn6, aby Uyta vychova odd6len6, tedy nekoedukovanri. Je to v6k kdy si diov6k ".svou fu'ruafi roli podle pohlavi. MuZskd role je daleko vic zameiena na zajistov6ni fyzick6 existence rodiny, Zensk6 role je v citov6m zljist6ni rodiny a posllytnuti smyslu existence a jistoty dit6ji v nejffinn j.ti-.uqky,-kdy nem6me jeit6 alouflodobou pam6! ale vyw6ii se n65 charakter. DitE v t6 dob6 nem6 je5t6 i'6dn6, vlastni spoledensk6 normya pouze napodobuje osoby, kter6 m6 r6do. Skauting.byl geni6ln6^ vymy5len a rozpricov6n plo chlapce, ktefi si mohou odreagov6vat frlogenetick6 ieakcu divoist6 tlupy kultivovanym zprisobem. Divdi skauting-s woii a hled6 si svou spr6vnou poaobu. Neni 5t'astn6, kdyz piijim6 chlapecky a:yo::v program. Koedukace je vhodh6 pro v6k roverslcy, kdy jiz nast6v6 v6k hled6ni Zivotniho druha. Pfeiffer Racek NEco m6lo my5lenek ke spolein6 ii odd6len6 vj'chov6 ddviat a chlapcri. UvaZujeme-li o metod6ch vychovy, o r6mci vjaket sg m6-odehr6vat, musi tomu piedch6zet rivaha o struktuie a,acileni spolednosti, do kterg b9d9u mladi lid6 vstup6vat, jak6 n6rolcy na ne budou kladeny, jak6 irkoly na n6 dekaji. Spolednost.se pro-eirrle, n6rolqy na jednotlivce se ryy5uji nejen qr9to, te j.9 svet slozit6j5i a zaplavov{n nanistajicim mnoistvim informaci, ale tak6 prgto., Ze korredn6 Zijemg v dob6, kdy kaidj'ri- ru sebe nese odpov6dnost, za objevov6ni a ro.zehrivdni vsech schopnosti, nad6ni, za rowoj duchovni i za sv6 uplatn6ni a zapojeni do spolednosti. B6hemZivotanapliujememnoh6role,jednouzpodstatnjrch,ktgfostatnEzni ^ostitnich, v podtextu vsech je role Leny a muze. Jsme odli5ni, jinak gen--eticlqy rrybaveni, s rozdilnfm viddnim sv6ta. Dosud se nep-odaiilo vyslovit, vystihnoyt vsechny nuance otr6 r,irnosti,ani ve sf6ie fusiologick6, ani ve rmim6ni, citech, piedstav6ch, ^ pi6nich. Nart u8i- jen v obrysech, jak vnim6m piirozen6 role muze a Zeny. nnu: jig Pg cest6 pnibojnosti, je spise dobyvatel, Zena nese v sob6 stabilizujici prvgk j.*9:i vlidnoiti. nble by.t"rn6ty byt irierarchick6, ale doplilujici. V r6mci nejruzn6j5ich hnuti za rovnoprdvnost i;en lneni tomu zas tak d6vno, kdy jejich pr6v-q-b/q."qf?"-dy omezena I, za prom6nu patriarch6lni spolednosti v partnerskou, se ud6ly a jiste je.ste ud6ji nejrfiznejti nesmysly, kde je Zena dasto vtladovdna a sama se tladi do muzslqych sch6mai st6vi se nesfasinou bojovnici a zlrilci sama sebe. Je pochopiteln6, i'e ve

6 vsech sf6r6ch nardzime na tento nedozr6ly proces prom6ny postaveni Leny,-ale tim i muze. Je to hledani, rrymezov6ni, dasto trtba konlrontace a musime to tak ch6pat' Neni dobr6 to dramatiiovat,je tieba si toho bit v[dom a ch6pat z tohoto pohledu jak individuelni tak skupinovou,, du5i" d6vdat a chlapcti Ted konkr6tn6. Myslim si, ze najit s6m sebe, coi' je Ykol: kter6mu my pom6h6me a kter!'fezi od Skolnicir let, m-ohu zkousenim vlastnich sil, vstu,pov6nim io,ta.ofrrych situaci, v konfrontaci s ostatnimi. KaZd!' si v t6 dob6 rydobyva sv6 postaveni. Jsou to vyprar,y do vlastniho nitra spojen6..-s ostychem, nejistotou, iudortut"dn!'m fi nadm6t"f- sebev6domim. Je to ikou5ka vlastnich sil, kdy se "y1yefi soudnost a schopnost se rozhod,ovat. Nevim, zda -v mladiim v6ku je dost tif.t", aori trpelivosti,ispektorrat jiny nizor, jin!' pohled' Myslim si, Le je l6e" noitilf.a* i chlapedkri*, kdyi maji LodnE prostbru simi p-r9 sebe mezi,,sfmi",- Ze potiebuji v urdit6 fari f.fia k pochopeni sebe s1m.1. V t6 dob6 se tak6 navazuji siln6 dfiv6rn6 a cenn6 pfet"[td *"ri d6ifaty i mezi chlagci, kter6 dagto trvaji celo.u iadu let a t6m se tak6 l6pe daii v izosexufltti.h tk tpin6ch. V pr-omichanqm spoledensm n6m mohou tak6 doiry pieddasn6 vstoupit namlouvaci piedehry, na jednotlivce jsou nuj"rry n6rolcy, jak se^chovat pied druhim pohlavim. MriZe to byt viak naopak *oti.rutu k pfir6ijn6mu respekti, ale v6tsinou jsme ho schopni az po Pgb-ert9' Yaq "U""V,,aa^kaZdodennim irpln6 blizlclm.ooiitirn nezablokujeme sd6leni, kter6 piich6zeji r- - ai, vev6ku dozr6v6ni. Jde tedy o to, kolik spoledn6ho, kolik odd6len6ho. Zdh se mi, Ze prostor objv6ni, vlastni t?uoro * ptortot, by m8l zachov6vat kazd6mu urditou intimitu, kde tr"j."* st6le na oai.ft t6m druhfm-pr6ce i program mohou byt propojen6 i spoledn6 se zachov6nim i vlastnich odd6lenych aktivit. probl6my *otro" vznikat pii vedeni, pii rozhodov6ni. Divdich ruddich typri je vzdy m6n6,.r"po.iurri se tak rt udno do dela, budou v6hav6j5i. Vycitilajsem mezi vami davku roipakfi. Je tieba vic si o tom povidat, sdelovat si sv6 piedstavy i sy1. pfarri,t".p"kto'nui odli5n6 piistupy.tu\jut v6s tu a tam potk6v6m vim, Ze jste lid6 vnitind bohati, Ze si stavite uslechtil6 cfle. Vim tak6, Le je tieba se st6le znovu tdzat a hledat nov6 cesty..kazd6ho vnimav6ho dlorr6ka- i:lne nespokojenou, kazdy proch6zi pochybnostmi a v6h6nim - jen tak rosteme. Nem6li bychom v5ak volit zkiatkovit6 cesty, nedozr6l6 rozhodov6ni' J - pochopit svou odl*nost, rozum6] ji a radovat se z ni, obohacovat se ji a tim se piipravovat na t"e rof. se vsi zodpov6dnost, to bychom m61i mit na mysli pii techto rivah6ch' Janka Pfeifferovi Jestli spoiovat oddily. Kruh, tak jak ho zn6m v t6 dvojjedinosti, je obrovskalidsk6 masa, kterou uiidit a,rkoordinouia j. fosu. Ust6t spoiednj'venodni!16m na Primaveie je na hranici fnosn6ho.zpttitpfifis nech6pu, jakm6 to moh]-o t65it. Hlavn6 ale v tom mnozstvi - ztr6ci.. proito, pro vz6jemn6 seti<6v6ni r6dcri, dlenri a vfidcri mezi sebou. io:" jedna zutci,kter6 se mi libila na kmenech v Lize - Z9 j9or1 menii, maj mii nabibf p.ogru- a vic dasu na sebe. ProstE v6iim, Ze to souvisi s tim mnozswim, Ze *uru.i"yin*j. organizaci, kter6 u mensich celkri neni nutn6.

7 M6 se ta myslenka spojeni libi a d6sim se t6 masy. Jestli sludoval bych, tak z6rovefr hned rozd6loval na celky men5i (nejl6pe p6ry ov5em). Konjunkce sf6r? Bruncvik V m6m oblfben6m Zaklinadi je konjunkce sf6r jm6nem pro obrovskou vesmirnou ud6lost, kdy stietem a z6nikem mnoha sv6tri iznik6sv6l novf, postkatastroficlqy, sv6t Silenj'- led svet docela zibavn!- Se sloudenim oddflfrto vidim podobn6. Piedem - nevim jak oddfl ted r,ypad6, nevim s jakejma potizemase poti']<6' nevim -na ".J"i""ttG napua odpov6di. pi<ist6 nevim. Proto - ma-li mit mfij text n6jalci'smysl - budu piedpokl6dat, Zi se zaposlednich p6t let_nic.mol nezmenilo. Co ta,m6ria piipadne vyvol6 m6te asi piomy5leny..,r k tomu nehodl6m zmnoiovat argumenty.iepiem se rad6ji - vds osobn6 - na tii v6ci: r) Jste si v6domi, ie chcete ve skutednosti vytvoiit (a tim i nemalou dobu v6st!) riplne jinej oddfl? Ll proff Prod piisel ten n6pad dnes? (Samoziejm6!e neni novej, ale nikdy se nldostal za hr-anice vizion6iskejch kecri za dlouhejch primaverskejg\ ngci) 3 ) Nejste do ty idee zamilorranj'? Nehrozi l6ska kvlastnim vizim zahlu5it argumenty rozumu? RozvaZujte, sledny a p6nov6, pedliv6. Uskutednitl-ti."": piett, d6rnasi synka do oddilu diiv a s lehdim srdcem' UskutedniteJi svfrj ifa", musite bft jednotni, silni a rozhodni. Uskutednite-li sv&j pl6n, atv6s Wakantanka Prov6zi. Drlim v6m palce. Delfin Zde je mfij piispdvek do diskuse Kdyz jsem zadalachodit s Davidem, zadala iset tukq zjistovat, iak tezk6 je mit v oddile osobni vztah. elov6k jakoby boural sv6t riplne jin6ho, iluzivniho, ale mozn6 tak trochu ide6lniho vrtahu, vztahukruhu, t<ae niido nesmi byt bliz a nikdo dfl. eastojse4 piemislela, prodm6m poi6d takovj'strach chytit ho za ruku pied_odimaoddilovcri - mych nejlepsich pfatet. Jako bych je tim zrazovala. Ale jak tenhle pocit vysv6tlit? w. Iriejspi5 jsem si tehdy m6la polozit p6r ot6zek, kter6 mi samoziejm

8 piich6zeji na mysl at zp1tn6, alkdyt mi na ne odpov6d6la zku5enost. Ale ipis jsem se b6la zeptat a to je ten probl6m. Myslim ot6zky typu: Co je nbrm6lni a jestli je spr6vn6 byt norm6lni a jestli prav6 ta n6jaki nenorm6lnost vziahu a vzd6lenost6m "m6stskym" neni jednim ze z6kladfi oddflu? Kar.di/,kdo prosel tou nasi komunou dobie i,i,e exlstuji v6kov6 fsze,kdy dlov6li nejr&zn6j5im zpfisobem ch6pe drilezitost oddflu v pom6ruk ostatnim priorit6m a dinnostem. V male druzin6 je v5echno trochu n6rodn6 a intenzivni hra, trochu strach veder pied nodni hrou, je to hlavn6 druzina a r6dce jako vzor - n6dhernf sm6r. Nejkomplikovan6jii je hned f6ze n6sledujici- velk6 druzina - doba rozhodnuti, sebetrhajicich vfivfi, m6dy, p6zy,doba, kdy dlov[k potiebuje mluvit abyt oslovov6n. Atam n6kde moin6 vznik6 probl6m, tam n6kde oddfl asi selh6v6 a nemyslim tim jenom organizaci nebb vedeni, ale hlavne prostor mezi dleny j"dl" g".te.u"efkt"rf je piflis zatii.env6inosti, v kter6m se nesmi qolrhp "nejmen5ich" - Zvanit o nejpiirozen6jsich, probl6mech. Je to doba, kdy se se dlov6k musi piizprisobit a chovat podle ide6lu, ktery n9ch6p9. A co je vlastn6 ten ide6l? Jb to magidno, pocit, Ze v5ichni kolem, hlavn6 ti star5i, jsou lide nejhlub5iho charakteru? Je to n6co nevyslovenfho, co n6s spojuje, ale tim odsunuje mimo n6s opravdovy v6k a nedovoluje p-romluvit. etit<-dtonck zatvrdne. R6dcovani je jen pokradov6ni tohoto zatwdnuti, pocit absolutni dosp6losti, autority, moci. Vt6hle dob6 oddil dlov6ku napliluje das i du5i at chce nebo nechce. A vedeni? Jak tak koukim a poio*ji sv6 pi6tele natomto uctyhodn6m postu, mam dim d6l tim v6tii pocit, ie z hlediska vztahu je to rid6l. Trochu euforie a bezmoc, ale irtu.rn6 krut6 realita, potieba stale men5i a men5i spolednosti, potieba uz nutn6 osobnich vztahri! Ale jakto skloubit? Nechci vzbudit dernobili' dojem, obraz oddflu jako nepiitele reality, kaidf'piir-ozene reaguje_ jinak, ale jedno je jasn6, je tu probl6m stietu pocitu du5evni dosp6losti s nepiipravenosti na opravdovy Zivot. Asi j; tieba hledat kompromis, novy prostor,v oddile pro.norm6!nost,-- jednoduchost pocitu a filavn6 pro odvahu mluvit. Uzn6v6m, neni to pifli5 konkr6tni, alejasn6 ieseni nejspis neexistuje, snad jen vic mluvit. UZ se nebojim drzet Davida zi ruku nebo pt6t se, ale cesta k tomu byla v6ru trnita. UoZnale to tim, Leut nejsem piimo v oddile, ale nebyt ho, asi bych o tom nikdy nepiemi'3lela, a tak nic nepochopila- Madla, P atii. 5.r2.r999

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT?

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? OBSAH Uvodem - 11 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? Desatero cest - 14 1. Dobr6 vztahy k lidem - 15 2. Yztahkpartnerovi - 16 3. Rodina - 17 4. Povol6ni - 17 5. KulturaaumEni - 18 6. Poznini - 18

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory:

Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory: Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory: Ytfieni klienti, r6di bychom v6s v r6mci zkvalitdov6ni na5ich sluzeb a v r6mci zpetne vazby po1ddali o vyplndni tohoto dotazniku. Ohodnotte prosim jednotliv6 sluzby

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

obecn policie v kobylnicch P ed vce než deseti roky byly obecn ri ady a koly na okresu Brno-venkov a to i relativn blzko Kobylnic zasaženy vlnou vloupni, p i kteďch byly odcizovny sestavy. P ibližn v té

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady SERVIS CLIMAX a.s. K rukim statut{rnfto ieditele Jasenice 1253 755 01 Vsetin VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady Yirteny pane statutarni iediteli, pozvdnkou na mimoi6dnou

Více

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat)

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 4 Kapitola Pøehled 9,1 styl pøedstavuje pravý dolní roh møíky (obr. 4-1). Tato osoba 27 projevuje vysoký stupeò zamìøení na výsledky, ale malé zamìøení na lidi.

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

ě úř í úř ř úř ěř ř í ř ť Ý ú Í č Ú Í Í í úř Ú í úř ří í č ú í í í ř í í é ě ď č é Íí í í ř Í ž í ž í í í ě í ď ž ď Ž č ďě í Č ř í č ž í ž í é ě í í č ž í ž í é ě í í ě í í ří ř Ý č Ž č í ú ížď ř ě č ž

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Á Á Ř Ě Ž ť ž ž č Ž č č č č ž ž č č č č Č Š Ž ť Ů Ú č Ž ž č č č ž č ž ž č č č č Ž ž č č č ž č č Ž č č ž Ž č č č ž č č Í č Ž Í Ž ž Í č ž č Ď Ó .\ Lll tj :) cl \l 'ž t: rv: ::) { F '-d = c J :r u: '. ::

Více

ý ú ž ž š ž Š Ž Í š ý ú ž ž š ý š ů é é ú ů š ů ž é ž Č é ž ž é ž ž ů é š ž š é ž š ž é ž Č ý ž ž ó é ž Č Š ž ž ž ž ý ý ů š ž ž é ž Č Č Ó é é ž ý é ž é ž š Č Ž é ž Č ťž ž ž ó é ž ů Č é ž Č ž é ž Č Ž é

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

'fifi, n6ch a 1. TLAK. rro geh Bailttou vpfsu I VZAD. spgcrdlni cu0ov. 1.1 Tlakovd sila a tlak

'fifi, n6ch a 1. TLAK. rro geh Bailttou vpfsu I VZAD. spgcrdlni cu0ov. 1.1 Tlakovd sila a tlak n6ch a 1. TLAK spgcrdlni cu0ov rro geh Bailttou vpfsu I VZAD 'fifi, 1.1 Tlakovd sila a tlak Slovo tlak velmi dasto sly5ime v pledpovedi podasi. Tlak vzduchu je jednim z velmi dtlezitich fdajt o stavu zemskd

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl t,s o*tbq^ '+'.t-t A 44 q5f $ WW MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno Zdravotnick6 zafizeni akreditovand Joint Commission International a Spojenou akreditadnf komisi tr Protokol o druh6m

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Kritick6listy 49. itvrtletnik pro iteniiiskou gramotnost a kritickd my5leni ve Skoliich. -literiirni i6nry. - {rrwct. Feditelna - archivoce

Kritick6listy 49. itvrtletnik pro iteniiiskou gramotnost a kritickd my5leni ve Skoliich. -literiirni i6nry. - {rrwct. Feditelna - archivoce Kritick6listy 49 itvrtletnik pro iteniiiskou gramotnost a kritickd my5leni ve Skoliich fakii ie floha asistentfi ve tiid6? Dlouhodobii priice s knihou MCsfini kvdtina Piedvidiini podle riryvkfi z textu

Více

č č ž é řůč ý é Č é řůč ý Č č ý ě ě ě í č ý é ďů ž é Č ří ý ý é é č é é č ů ří é ý ř í í í ě Ž é Č é Č Ú č é í é ě í ě é řůč ý č č ě č í é é ě é č ě í í é č Ž í čí ů úč í ů Ž í č ě ý č í é ů ě č ů ř ů

Více

Pripadne dotazy rad zodpovim...

Pripadne dotazy rad zodpovim... Dnes jsem mel s sebou na dilne fotak a tak jsem se rozhodl zaznamenat postup vyroby damaskoveho noze. Tem co nevi jak se to dela a jen se jim takoveto noze libi, hodne napovi :) A tem, kdo by to chteli

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

ó Č ž ž š ž ž ó óž ó ž ó ó ó Ú ď Č Š ó š ó ó ú ó ó ó ó š ó ž š ú ó ú š ó žó ď ó ó ó ó ó ó š ó Š Ě š ť š š Ď ň Ď š ž ú ž ť š š ž ž š ť š ž š š ú š š š š ň ž ž š Ť š Č ň š š ž š ž ž š š ť š š ž š š ž š ž

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ž č ž ž Š š č Č Č Ó Í Ž Ž Ž š č š š Í ž š ž Ž ď Ž Č Í č č Ž č č Ó č č š Ž č č Ž č č č ž š č š š č č č č č č š č č č č Ž č č č č č č č Ž č č Ž č Ž č š š č ž č č Í Ž š č š Ž č š č č č č č š Í Í č č č ž č

Více

Způsob výběru participantů a popis výsledné skupiny

Způsob výběru participantů a popis výsledné skupiny Testování v ulabu B1 Obsah - participanti - náš Screener - hodnocení Screeneru - způsob hodnocení Screeneru - tabulky o Screener o Pre-Test o Post-Test o zajímavé logy Způsob výběru participantů a popis

Více

ť é č ů š é Š ú č ř č Ú č č č š ř š č č Ú Ť ů Ú č é ž š é ř é ř č é ž ň ů ů ú éš ý č é ž š ý Ž é úč ž ů ů é ú ř é ř š ž ů ů č é ů ň č ř ý š é ý š č é Ž é Š é š š ř č ř č ž ů é é éž é č ý ů š ž č é ř é

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

ř ř ď ř ř ř ř é é ř ř é ř ř ř ú ů ů Ý ř ř ň é é ř ť ř ř ř ř ř é ř ř Í Ú é é ř ř ř ř ř ř ú ů ů ů Č é Ž ř ř ň Ž é ú ř ů ř ř é ú ů ř ř é ů ř ú ř é ř ú ř ů ú é ú é ř Ť ř ů ř ů ů ú ů ř ů ř ř ř ť ž Í é ž ú ř

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Š Á ž Ě Ý ž ř Ě Í š ž ž š ř ů š ř ó ó ř ú é ž é é ž ř Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ž é ú ř é ž é é é ů é š ú ž é é ř é ž é š ů ž ř é é ž ř é é ž ř é é ž š ř é é ž é ů ř ž š ů ž ř ů ž é ů ř ú ř é é š ů ž é ů ř é

Více

í š í é ů ý í Í í í ú Ž ý í í í š é ží í ú í é í ů í í š í é ů ý í í í í í ú Ž ý í š é ží í ú í é í í š í é ů ý í Ťí í í í ú Ž ý í í š é ží í ú í ó é š ý í Í ý é ý í ň ů ý í í š í é ů ý í Ťí í í í ú ž

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

č č ž ě ěř Ž ě č ů č ě č ů č ů Š ř č ý ě ý ř ý Ž č Ž ý č ů ý ť Ž ě ů č ů č č Č ř ý ý Č ý ý ě č ý č ůž ý ě ž ů č ř ě ý ů č ý č č ě ř č ž ž ř ě ě ř Ž Á ě Ž Ž ě Ž ř Ž ě ú ě č ř ý ů ěř č ř ý ý ů ř ý ě ž ě

Více

Ě Ý Í Č í ří í Ř ř ř ří é í í í Ž ř é ř é č ů í é é ž č é č é ž í ů é č í é é ž í í Ž Ž é ú í ř é é Íí ř ů é ž č ů ú í ů ů ú é í í č í í é ř é ů ů í é ř é í ů ž í Í é Í Ř ř ů ř ů ž í é í č í č í í ří í

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

nfiorlka a ptezentace

nfiorlka a ptezentace - tiy Emil Hierhold nfiorlka a ptezentace Jak s jistotou prezentovat a prisobive piedna5et Tipy a triky pro uspe5nou prezentaci Ylzuiilni a verbitlni techniky Piesveddovaci a argume ntacni strategie Od

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

ř Ž é řž é ž é ř é ý é é ř é ř é ř ý ř ř é Ž ř éí ř é žď ř ÍéÍ ř ř ž Ž ý ů ř é Íť ť Ď ť ř ř ů úí ú ý ň é ů ó ň ý é ž ó ř ů ř ž ž é ř ž é ž ů ř ž ž ý ž ř ý ř ý ů é ý é ó ř ú ý ř ř ý ž ý ú é ý ř ř é ú ň

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

ľľ ťťľ ľ ů Č ě ú ů Č ě š ě Ž Č Ú Ú ě ť Ą Ž Í ż ě ć Í ŽŠ ě š ľ ľľ Ą Ĺ Ĺ Ž ÚČ ší ú ů ě ě ě š ů ů ě ŕí Ú ů Ú ů ů ě ż š Í Í ě ě ě Í ě ě ů ě š Ž Ž š Ž Ž ů ě Ž ż Ž Í ć Ž ěž ě ě ż Í Ž Í Í ě Ž Ž Ż Ž ě Í ů ů ě

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

VLASY VZADU NEVÌDOMÍ. SYMBOLIKA 3AXIS Vlasy symbolizují nae nevìdomé mylení.

VLASY VZADU NEVÌDOMÍ. SYMBOLIKA 3AXIS Vlasy symbolizují nae nevìdomé mylení. Hlava vlasy Hlavní a øídicí centrálou èlovìka je mozek, který je uloen v hlavì. Systém 3AXIS hlavu vztahuje k hornímu patru èlovìka, to odpovídá symbolicky rovinì, ke které se váe vidìní, racionalita,

Více

FOTOGRAFIE A ZOBRAZENi

FOTOGRAFIE A ZOBRAZENi FOTOGRAFIE A ZOBRAZENi Kritikovd a filozofov6 si n6kdy l6mou hlaru ot6zkou. zda ie film nezdvislou umeleckou formou - zn. neziivislou na divadle, od kter6ho si vyprijduje iadu postupri.' Tuto ot6zku je

Více

Í ř ří ý ř ř Č Č Ó Č ý ř ý Í ř Č ř Ó Ó ř ř ř ů ň ů řů ý ů ř ř ř ý Í š ř š ú Á ó š ř šř ů š Í ř Í Č ýš ó ó ů ó ř ó ň ý ů ř ř ý ř ř ý ř ř ř ř ř š ř ř š ů ů ř ýš ř š ó ú ř š ó ú ó ř ú ý ň ý úó ř ř ý ýš ó

Více

ť ý é é žď é ž ť é é Š ů ž é É Í Ů ž é ž ŘÍ Š ů Č é é é Š ů ž ý é ý ž ž ý é ž ú ů č ý ý č é č Č é ž č ů é Ň žň é Č Č Ů ž é ž č ů č é č ů č é ů ž ý Č Č ů ž ž ž é š č é ů č é ž Č č é č ž é ý Č Ž š ž ž č

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

ř Á Ě Á Í ř ř ž ů š ř ě ů ú Í š ř ř Č ř Ťě š řř š ř ž š ř Š ř ň ě ě Š ř ú Š Š ř Š ň Š Ě Á Á Í ř š ů ě š ě š ě ř ř š ř Í ď ř ě ě ř ř š Í ň Š š š ž ů ž š ř ř ě Ž ú š ř ů ž ř ů ě Í ě ů ž ř š Ď ž ů ě ů ě ž

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

YhLenhpani Mgr.et Mgr. Vira Jourovf ministryne pro mistni rozvoj Ministerstvo pro mfstni rozvoj Staromdstsk6 nsmesti 6 11015 Praha 1

YhLenhpani Mgr.et Mgr. Vira Jourovf ministryne pro mistni rozvoj Ministerstvo pro mfstni rozvoj Staromdstsk6 nsmesti 6 11015 Praha 1 YhLenhpani Mgr.et Mgr. Vira Jourovf ministryne pro mistni rozvoj Ministerstvo pro mfstni rozvoj Staromdstsk6 nsmesti 6 11015 Praha 1 YdLenj, pan Ing. Jaroslav Falffnek piedseda posl.klubu ANO Poslaneck6

Více

Ú Í Ě Ž ř ř ř Ú Í Ě Í ů ú Ž Ú Č ů ú ř Í Ú ú ú Ž ú ú Ž ř š ž ů ř š ž š ř ů š ř ž ř š ř Ž ř Ž Ž ř š ú ú ř ř ž š ž ž ř Ú ř Ž ř Ú Ž š š Ž Ž Ú Ě š ž š ú Č ú Š ú ř ř ř ř Š ř ů š ř Č ř ú ř ř Š ř Ž ř ř ú Ž ů ř

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Á š ý šš úř Č ý Žď Ž é ř é ř ů ř ů ř ýš é é ř Ř ý ž ř ý é é é ř ř ý úř ř ý ž é ý ř é ř é ž š ř ů ř ý š ř é ž ý ý ř ž ý é ž ú ý ú é é é ý Ů ů ý ř š ř ž ř ř ů ČÍ ž ž ž ř ý é ř é é ř Ž ž ý ž ú ý ž é ř ž ý

Více

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni r gu sri.edni pr0myslova Srou srno:rui a sraveeni, TABoR SiPS TABOR KOMENSKEHO 1670, PSC 390 41 Usek: person6lni www.sps-tabor,cz info@sps-tabor.cz Yyzva k podr{ni nabidky Na plnini veiejnb zakdzky mal6ho

Více

I I. PRILOHA d.1 I I

I I. PRILOHA d.1 I I t al PRLOHA d. it J E L J t ll Metodikai Virobce/objednatel zkouiky: ZkouSen\i TUV sud czech sr.o. Povdien5 zkusebna MD er 23223r AC 6.00, ddst, odst.5.2. a 5.3 Zeder doo Beograd, Srbsko / Zederlock s

Více

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek V této knize naleznete tøi výkladové metody, které vám pomohou zodpovìdìt všechny otázky, jež jsou obecnì kartám kladeny. K tomuto úèelu existují pro každou kartu

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

Bezpednostni audit projektov6 dokumentace

Bezpednostni audit projektov6 dokumentace Bezpednostni audit projektov6 dokumentace na akci,,pr&tah silnice ll/333 obci Livanice,, ZADAVATEL: Pardubick! kra1, Komensk6ho n6m. 125, pardubice 3110-13-132 listopad 2013 Datum: listopad 20'13 Re5itele:

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012:

Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012: I Vltisk d. 1: objednatel /Vltisk d. 2: objednatel '-i7-yiiskt.szrchitznal-ce Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012: Zadavatel dodatku odborn6ho posudku:. v Tilia Th6kurova, o. s. Thdkurova 14l536 Praha

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ý úř ř Č Ž ř úř ř ř ř ř š š ů š Í ř ž Š Č š ř ř ř ť š Í ú š ř Íď ř úř ř ř š ů ů ť ž ř ž Í ž ř Ó ů Ů š Ž Ó ů ů š ž Ž ř š š ť ž Í Ý ř ř Ž ž Í ž šť š ž ďú ř ř ř ž Žď ř ů ť ů ň ž š ř ž š š ú šť Í ž ž ř ř ž

Více

č ý ž ř č č š č ž č úč úř š č úč Č ř č š ň ů č ř š ý ř Ž č Ž Ž č Ž úř ř č č Ž ď ř ý č ý č š ř ý ř š ó č ý ř č ý Ž Ž ď č ř č Ž Ž č ý č ř č Ž ř č ů ž š ů ř Ž š ý ň ů ů ř š ž š ý ř ý ř ž č č Ž ř ýš ř č č

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

otazky jakž takž, ale hodnocení.. prej objektivní!!!!!!! hodne ště Stránka 1

otazky jakž takž, ale hodnocení.. prej objektivní!!!!!!! hodne ště Stránka 1 6.5.2008 Nazdar pratele. par informaci k dnesni zkousce z prevodovych ustroji: jeste ted sem nasranej!!!!!!!!! nez napisu co tam vlastne bylo tak bych chtel zminit ze sem nepochopil Kaplanuv system pisemky,kdy

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

Ý č ÝÚč č Č š č ů Í ů č ž č ů ů ů ř ř č Í č ů Í č ů Í ř ř č ř ř ň Í Íč ď ň ř ň ř ř ř ř ň ř Ó Ž ň ří Č ň ř ů ř ů ň ř ů ř ů ř ů ů ň ň Ž Ž Ž Ž ž ÚŽ Ž ř ů ž ř Í č Ž č ž ň ř Ž ř ž Ž č ř ří č řú ů ří č ř ř Ú

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ů ó í ů ů ó í í í ů í ě í ě ší ř í ř ě ř ě ží ř ž ě í í í Á í ť š í ů í ě í ů ě í ě ě í ě ě ú í ůž ě í í í ť í š ř ů ě í í í í ů í ě í ší ší š ů š í ů ží ří ů ůž í ů í ří ží í ů ě ž ě í Í í í í ž ž í í

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

ž ž íú ž í í í í ří í í ó ří ů Ž í í í ří ží ž ž ů ů ří í ž ž í í ů ř ž ž ž íú ž í í í ří í í í ó ří ů ž ů í í í ř ž ž ů ů ří ž ží í í ů Ř ř í í Ť ř í í ří Č Ž ř Ť ů í Ž ří í ů ž ří ří ž í ř ů ď í ž ť

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Ť Ť š Ř Ť ř Í ř Č ú ř ů š ú ě é ě é ř ě é ě ě ř Ř Č Č ú Č ř ú ě é ě ě é ě š ž š Ů é ž ž é ř ž é Č ě ů ó ž ř Ů Č é š ž š Ů Ý é ž ž é ř ž é Č ň ů ž ř š ž é ě é ě š ž Ů ě ě ř é é ž ě š ě ř ř ř ě é ř ě ě ř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identick s oficiln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v ždném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. ž ú ř ř ó Í ě ě Í ě ú ž ř úě Í ť ě Tento dokument je obsahově

Více

Ceská hospoda. Technické parametry Výzkum: Naše spolecnost 2004 OR.108 OR.113 OR.114 Termín terénního šetrení: 13. 20. 9. 2004 Pocet respondentu: 1053

Ceská hospoda. Technické parametry Výzkum: Naše spolecnost 2004 OR.108 OR.113 OR.114 Termín terénního šetrení: 13. 20. 9. 2004 Pocet respondentu: 1053 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum verejného mínení Sociologický ústav AV CR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Ceská hospoda Technické parametry Výzkum: Naše spolecnost

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více