O iemjsme mluvili. Zhkon. Potni chf5e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O iemjsme mluvili. Zhkon. Potni chf5e"

Transkript

1

2 ;. '*-' t ; " 1 i ' Ovoderrt M6te pied sebou n6kolik textri. Tvoii dv6 skupiny. Jednou skupinou jsou shrnut6 postiehy z ned6vn6ho r6dcovsk6ho ryletu klukri. Na tom vjrlet6 jsme jako vedeni kiudidiho oddilu nastolili nekolik t6mat, kter6 n6m piipadala zisadni pro dalsi oddilor-6 fungor'6ni. Zd6lo se n6m, Ze nastala vhodn6:chvile pro to, aby se r6dcov6 ve vetsi miie zadali podilet na dlouhodobej5im a hlub5im sm6ior'6ni oddilu a aby si na drilezit6 v6ci v n6m formovali rlastni nizor. N6sledujicich n6kolik textfi je jalg'rnsi resum6 na5ich hovorri. Tato d6st se jmenuje O iem jsme mluvili. Druhou d6st tvoii texty n6kte rych zlidi, kteii se na formovdni oddilu podle n6s. vyznamn6 podileli a kteii by tedy u debaty o jeho dal5im sm6ibvdni m6li by't. Jako t6ma, ke kter6mu by se m6li vy'jadiovat, jsme urdili spojeni oddilu. Jedn6 se totiz v soudasnosti o t6ma nejziv6jsi a naprosto z6sadni, d6st tomuto t6matu v6novan6 se jmenuje Spojeni. Cht6li bychom, aby na tak z6sadni zm6n6, jakou by bezesporu spojeni divdiho a chlapeck6ho oddilu bylo, podilelo ric lidi, nez jenom my. Jednak po n6kolikalet6m vedeni nem6me dostatedny nadhled, citime ale tak6 samoziejme odpov6dnost vridi pr6ci jiz r- oddile r,ykonan6. Timto v6s (kohokoli, kdo ma k tomuto t6matu co iict) prosim, abyste se q-j6diili. Pravd6podobn6 bychom pak z reakci na zde oti5t6n6 dlinky a z pfir'odnich piisp6i'kri sestar,'ili nov6 dislo Kruhu. Neni tieba ps6t di mluvit pouze o spojeni, ale o jak6koli v6ci, kter6 se v6m zd6 ' v oddile zdsadni. Pied tak z6sadni zm6nou bychom m6li diskutovat vlastn6 pieder'3im o tom, co to vlastne oddil je. VaSe reakce n6s rozhodn6 zajimaji, a tak si je prosim nenechte jen pro sebe. Hezky novy rok Gebi Ros'tN,Fc, 4?33' T1 /! $ $P{ffiffo

3 O iemjsme mluvili Zhkon Co je a dim by m6l blt oddilory z6kon? V nasich tivah6ch na t6ma z6kona a jeho role v soudasn6m oddile se u kazd6ho znhs smisila dv6 stanoviska. Jednak n65,,osobni" postoj k dan6 v6ci a na5e piedstava o tom, jak se z6konem Zije a jak ho vnim6 dlen oddilu. Je ziejmd piiznadn6, Ze dlov6k prisobici v oddile jako r6dce di vridce musi tyto dva pohledy rlvazovat a Ze jsou dfilezit6 oba najednou, takze se do jakoby distj'ch a pojmovych rivah vlastnich musi promitnout reflexe stejn6ho vztahu ze sm6ru dlen- z6kon, tedy politika. Aby byla diskuse je5t6 nejasn6jii, vadil n6komu termin zdkon. Stydnou plochou z6kona v obecn6m smyslu a z6kona oddilov6ho je mechanismus jeho pouziti, kdy se poruseni pravidla stanoven6ho z6konem porusitel dostiv6 do rozporu se spolednosti. Jeden z rozdihi je patrnlr jiz z formulace oddilov6ho z6kona, kter!'spi5 nez k norm6m chov6ni a jejich hranicim ukazuje cestu k ide6lnimu stavrr jedince. Bylo by tedy vhodn6j5i nazvat oddilovy z6kon mra.rnim imperativem. Tyto rivahy byly ale vedeny spise na okraj t6to debaty. DalSim nastolenfm t6matem byla ot6zka jalv vztah m6 o. z6kon k oddilu? Je tim, co urduje i6d? Nebo je spi5 papirem s tertem, ktery s hodnotami v oddile m6 pramdlo spoledn6ho a jehoz jedinfm pojitkem s Zivotem oddilovcri je fakt, Ze se ho v rann6m ml6di udi nazpam6t'? Zde byla jasn6 odd6lena piedstava nase od vztahu mal6ho dlena. Je zieim6, Le ve chvili, kdy je malj'dlen nucen (at uz nov6dkovskou zkou5kou v minulosti, nebo zasv6covaci stezkou) naudit se zn6ni z6kona, neni piilis piipraven kjeho vlastnimu r,ykladu. Zilkonje pro n6j ale garantem urdit6 jistoty a spravedlnosti v oddile. Je deklarov6n jako zad6tek sn6mu a jeho respektov6ni (ve smyslu uzn6ni, ne pouze.j tolerance k n6mu) je podminkou sdileni prostoru na snemu, tedy v Sir5im smyslu v "''i oddile. Nedopracovanf zrist6v6 v t6to situaci aspekt n6zoru na z6kon jako na kus popsan6ho papiru, protoze neni jasn6, na jak6 bdzi se tedy na sn6mu setk6v6me (viz o sn!mu). LlSime se samoziejm6 ve vlastnim vztahu k z6konu, kdy se tento pohybuje od integrace z6kona do vlastniho Zebiidku hodnot jako jednoho drilezit6ho dinitele az po zmin6ny pocit cizoty, kdy pfisobi oddil a jeho hodnoty piimo. Abychom se v5ak od itruktur v6zanosti mezi oddilem, n6mi samymi a z6kona dostali d6l, asi neni dtilezit6 vysledovat jasny postup. Shodli jsme se na tom, Ze z6kon lze br6t jako soubor vlastnosti, jejichz v!'klad n6s spojuje. V dodrzov6ni z6kona n6s nehlid6 nikdo jiny nez naie sv6domi. Potni chf5e Jak vypad6 a jak by m6la r,lpadat potni chyie? Nejpwe o tom, co vlastn6 potni chy6e v pojeti oddilu je. MySlenkou potni chy5e je jak6si odi5t6ni. Samotny pr&b6h ritu6lu potni chj'be je stanoveny a jeho

4 nedilnou soud6sti je promluva kaid6ho ridastnika. Potni chi'5i vede k tomuto rikolu pov6ienj'r6dce di vfrdce. Jeji provedeni pozaduje po ridastnicich d6vku odvahy, prohlubuje - se vzdjemnost. Potni ch!'5e se praktikuje v oddile asi dev6t let. Pro lidi, ktefi zalivalipotni chf'si jako novi a z6sadni prvek t6borov6 dinnosti. Piedstavovala velkou zkouiku, silne ji prozivali. V potni chj'si se zalival pocit otevienosti vfrdi ostatnim ridastnikrim. Tento aspekt ale postupn6 sl6bl tak, jak se potni - chf5e st6vala beinou soud6sti t6borov6ho programu. J; tieba, aby se pro setkini lidi a jejich otevieni tito absolvovali stary indiinslcj ritu6l? Asi ne. Na hor6ch di pii jin6m intenzivnim spoledn6m,,b,v-ti v zhhitku"je moin6 takov6hle chvile zalit. Takovyhte stav ovsem neni mozn6 navodit a zalitnaieboie, kde Z6dn6 hory nejsou. Autorita a schopnosti toho, kdo potni clisi vede, urnozfiuje v5rwoiit n6co podobnd siln6ho a nevsedniho a piiblizit lidi k sob6 tak, jak se to na t6boie,,samodinn6" jen m6lokdy podaii.

5 Spojeni : Zdame bit vfchova ve skautslcf'ch oddilech separovan6 nebo koedukovan6. Ve v[ku piedpubert6lnim a pubert6lnim, tedy ve v6ku klasick6 skautsk6 vj.chory je nutn6, aby Uyta vychova odd6len6, tedy nekoedukovanri. Je to v6k kdy si diov6k ".svou fu'ruafi roli podle pohlavi. MuZskd role je daleko vic zameiena na zajistov6ni fyzick6 existence rodiny, Zensk6 role je v citov6m zljist6ni rodiny a posllytnuti smyslu existence a jistoty dit6ji v nejffinn j.ti-.uqky,-kdy nem6me jeit6 alouflodobou pam6! ale vyw6ii se n65 charakter. DitE v t6 dob6 nem6 je5t6 i'6dn6, vlastni spoledensk6 normya pouze napodobuje osoby, kter6 m6 r6do. Skauting.byl geni6ln6^ vymy5len a rozpricov6n plo chlapce, ktefi si mohou odreagov6vat frlogenetick6 ieakcu divoist6 tlupy kultivovanym zprisobem. Divdi skauting-s woii a hled6 si svou spr6vnou poaobu. Neni 5t'astn6, kdyz piijim6 chlapecky a:yo::v program. Koedukace je vhodh6 pro v6k roverslcy, kdy jiz nast6v6 v6k hled6ni Zivotniho druha. Pfeiffer Racek NEco m6lo my5lenek ke spolein6 ii odd6len6 vj'chov6 ddviat a chlapcri. UvaZujeme-li o metod6ch vychovy, o r6mci vjaket sg m6-odehr6vat, musi tomu piedch6zet rivaha o struktuie a,acileni spolednosti, do kterg b9d9u mladi lid6 vstup6vat, jak6 n6rolcy na ne budou kladeny, jak6 irkoly na n6 dekaji. Spolednost.se pro-eirrle, n6rolqy na jednotlivce se ryy5uji nejen qr9to, te j.9 svet slozit6j5i a zaplavov{n nanistajicim mnoistvim informaci, ale tak6 prgto., Ze korredn6 Zijemg v dob6, kdy kaidj'ri- ru sebe nese odpov6dnost, za objevov6ni a ro.zehrivdni vsech schopnosti, nad6ni, za rowoj duchovni i za sv6 uplatn6ni a zapojeni do spolednosti. B6hemZivotanapliujememnoh6role,jednouzpodstatnjrch,ktgfostatnEzni ^ostitnich, v podtextu vsech je role Leny a muze. Jsme odli5ni, jinak gen--eticlqy rrybaveni, s rozdilnfm viddnim sv6ta. Dosud se nep-odaiilo vyslovit, vystihnoyt vsechny nuance otr6 r,irnosti,ani ve sf6ie fusiologick6, ani ve rmim6ni, citech, piedstav6ch, ^ pi6nich. Nart u8i- jen v obrysech, jak vnim6m piirozen6 role muze a Zeny. nnu: jig Pg cest6 pnibojnosti, je spise dobyvatel, Zena nese v sob6 stabilizujici prvgk j.*9:i vlidnoiti. nble by.t"rn6ty byt irierarchick6, ale doplilujici. V r6mci nejruzn6j5ich hnuti za rovnoprdvnost i;en lneni tomu zas tak d6vno, kdy jejich pr6v-q-b/q."qf?"-dy omezena I, za prom6nu patriarch6lni spolednosti v partnerskou, se ud6ly a jiste je.ste ud6ji nejrfiznejti nesmysly, kde je Zena dasto vtladovdna a sama se tladi do muzslqych sch6mai st6vi se nesfasinou bojovnici a zlrilci sama sebe. Je pochopiteln6, i'e ve

6 vsech sf6r6ch nardzime na tento nedozr6ly proces prom6ny postaveni Leny,-ale tim i muze. Je to hledani, rrymezov6ni, dasto trtba konlrontace a musime to tak ch6pat' Neni dobr6 to dramatiiovat,je tieba si toho bit v[dom a ch6pat z tohoto pohledu jak individuelni tak skupinovou,, du5i" d6vdat a chlapcti Ted konkr6tn6. Myslim si, ze najit s6m sebe, coi' je Ykol: kter6mu my pom6h6me a kter!'fezi od Skolnicir let, m-ohu zkousenim vlastnich sil, vstu,pov6nim io,ta.ofrrych situaci, v konfrontaci s ostatnimi. KaZd!' si v t6 dob6 rydobyva sv6 postaveni. Jsou to vyprar,y do vlastniho nitra spojen6..-s ostychem, nejistotou, iudortut"dn!'m fi nadm6t"f- sebev6domim. Je to ikou5ka vlastnich sil, kdy se "y1yefi soudnost a schopnost se rozhod,ovat. Nevim, zda -v mladiim v6ku je dost tif.t", aori trpelivosti,ispektorrat jiny nizor, jin!' pohled' Myslim si, Le je l6e" noitilf.a* i chlapedkri*, kdyi maji LodnE prostbru simi p-r9 sebe mezi,,sfmi",- Ze potiebuji v urdit6 fari f.fia k pochopeni sebe s1m.1. V t6 dob6 se tak6 navazuji siln6 dfiv6rn6 a cenn6 pfet"[td *"ri d6ifaty i mezi chlagci, kter6 dagto trvaji celo.u iadu let a t6m se tak6 l6pe daii v izosexufltti.h tk tpin6ch. V pr-omichanqm spoledensm n6m mohou tak6 doiry pieddasn6 vstoupit namlouvaci piedehry, na jednotlivce jsou nuj"rry n6rolcy, jak se^chovat pied druhim pohlavim. MriZe to byt viak naopak *oti.rutu k pfir6ijn6mu respekti, ale v6tsinou jsme ho schopni az po Pgb-ert9' Yaq "U""V,,aa^kaZdodennim irpln6 blizlclm.ooiitirn nezablokujeme sd6leni, kter6 piich6zeji r- - ai, vev6ku dozr6v6ni. Jde tedy o to, kolik spoledn6ho, kolik odd6len6ho. Zdh se mi, Ze prostor objv6ni, vlastni t?uoro * ptortot, by m8l zachov6vat kazd6mu urditou intimitu, kde tr"j."* st6le na oai.ft t6m druhfm-pr6ce i program mohou byt propojen6 i spoledn6 se zachov6nim i vlastnich odd6lenych aktivit. probl6my *otro" vznikat pii vedeni, pii rozhodov6ni. Divdich ruddich typri je vzdy m6n6,.r"po.iurri se tak rt udno do dela, budou v6hav6j5i. Vycitilajsem mezi vami davku roipakfi. Je tieba vic si o tom povidat, sdelovat si sv6 piedstavy i sy1. pfarri,t".p"kto'nui odli5n6 piistupy.tu\jut v6s tu a tam potk6v6m vim, Ze jste lid6 vnitind bohati, Ze si stavite uslechtil6 cfle. Vim tak6, Le je tieba se st6le znovu tdzat a hledat nov6 cesty..kazd6ho vnimav6ho dlorr6ka- i:lne nespokojenou, kazdy proch6zi pochybnostmi a v6h6nim - jen tak rosteme. Nem6li bychom v5ak volit zkiatkovit6 cesty, nedozr6l6 rozhodov6ni' J - pochopit svou odl*nost, rozum6] ji a radovat se z ni, obohacovat se ji a tim se piipravovat na t"e rof. se vsi zodpov6dnost, to bychom m61i mit na mysli pii techto rivah6ch' Janka Pfeifferovi Jestli spoiovat oddily. Kruh, tak jak ho zn6m v t6 dvojjedinosti, je obrovskalidsk6 masa, kterou uiidit a,rkoordinouia j. fosu. Ust6t spoiednj'venodni!16m na Primaveie je na hranici fnosn6ho.zpttitpfifis nech6pu, jakm6 to moh]-o t65it. Hlavn6 ale v tom mnozstvi - ztr6ci.. proito, pro vz6jemn6 seti<6v6ni r6dcri, dlenri a vfidcri mezi sebou. io:" jedna zutci,kter6 se mi libila na kmenech v Lize - Z9 j9or1 menii, maj mii nabibf p.ogru- a vic dasu na sebe. ProstE v6iim, Ze to souvisi s tim mnozswim, Ze *uru.i"yin*j. organizaci, kter6 u mensich celkri neni nutn6.

7 M6 se ta myslenka spojeni libi a d6sim se t6 masy. Jestli sludoval bych, tak z6rovefr hned rozd6loval na celky men5i (nejl6pe p6ry ov5em). Konjunkce sf6r? Bruncvik V m6m oblfben6m Zaklinadi je konjunkce sf6r jm6nem pro obrovskou vesmirnou ud6lost, kdy stietem a z6nikem mnoha sv6tri iznik6sv6l novf, postkatastroficlqy, sv6t Silenj'- led svet docela zibavn!- Se sloudenim oddflfrto vidim podobn6. Piedem - nevim jak oddfl ted r,ypad6, nevim s jakejma potizemase poti']<6' nevim -na ".J"i""ttG napua odpov6di. pi<ist6 nevim. Proto - ma-li mit mfij text n6jalci'smysl - budu piedpokl6dat, Zi se zaposlednich p6t let_nic.mol nezmenilo. Co ta,m6ria piipadne vyvol6 m6te asi piomy5leny..,r k tomu nehodl6m zmnoiovat argumenty.iepiem se rad6ji - vds osobn6 - na tii v6ci: r) Jste si v6domi, ie chcete ve skutednosti vytvoiit (a tim i nemalou dobu v6st!) riplne jinej oddfl? Ll proff Prod piisel ten n6pad dnes? (Samoziejm6!e neni novej, ale nikdy se nldostal za hr-anice vizion6iskejch kecri za dlouhejch primaverskejg\ ngci) 3 ) Nejste do ty idee zamilorranj'? Nehrozi l6ska kvlastnim vizim zahlu5it argumenty rozumu? RozvaZujte, sledny a p6nov6, pedliv6. Uskutednitl-ti."": piett, d6rnasi synka do oddilu diiv a s lehdim srdcem' UskutedniteJi svfrj ifa", musite bft jednotni, silni a rozhodni. Uskutednite-li sv&j pl6n, atv6s Wakantanka Prov6zi. Drlim v6m palce. Delfin Zde je mfij piispdvek do diskuse Kdyz jsem zadalachodit s Davidem, zadala iset tukq zjistovat, iak tezk6 je mit v oddile osobni vztah. elov6k jakoby boural sv6t riplne jin6ho, iluzivniho, ale mozn6 tak trochu ide6lniho vrtahu, vztahukruhu, t<ae niido nesmi byt bliz a nikdo dfl. eastojse4 piemislela, prodm6m poi6d takovj'strach chytit ho za ruku pied_odimaoddilovcri - mych nejlepsich pfatet. Jako bych je tim zrazovala. Ale jak tenhle pocit vysv6tlit? w. Iriejspi5 jsem si tehdy m6la polozit p6r ot6zek, kter6 mi samoziejm

8 piich6zeji na mysl at zp1tn6, alkdyt mi na ne odpov6d6la zku5enost. Ale ipis jsem se b6la zeptat a to je ten probl6m. Myslim ot6zky typu: Co je nbrm6lni a jestli je spr6vn6 byt norm6lni a jestli prav6 ta n6jaki nenorm6lnost vziahu a vzd6lenost6m "m6stskym" neni jednim ze z6kladfi oddflu? Kar.di/,kdo prosel tou nasi komunou dobie i,i,e exlstuji v6kov6 fsze,kdy dlov6li nejr&zn6j5im zpfisobem ch6pe drilezitost oddflu v pom6ruk ostatnim priorit6m a dinnostem. V male druzin6 je v5echno trochu n6rodn6 a intenzivni hra, trochu strach veder pied nodni hrou, je to hlavn6 druzina a r6dce jako vzor - n6dhernf sm6r. Nejkomplikovan6jii je hned f6ze n6sledujici- velk6 druzina - doba rozhodnuti, sebetrhajicich vfivfi, m6dy, p6zy,doba, kdy dlov[k potiebuje mluvit abyt oslovov6n. Atam n6kde moin6 vznik6 probl6m, tam n6kde oddfl asi selh6v6 a nemyslim tim jenom organizaci nebb vedeni, ale hlavne prostor mezi dleny j"dl" g".te.u"efkt"rf je piflis zatii.env6inosti, v kter6m se nesmi qolrhp "nejmen5ich" - Zvanit o nejpiirozen6jsich, probl6mech. Je to doba, kdy se se dlov6k musi piizprisobit a chovat podle ide6lu, ktery n9ch6p9. A co je vlastn6 ten ide6l? Jb to magidno, pocit, Ze v5ichni kolem, hlavn6 ti star5i, jsou lide nejhlub5iho charakteru? Je to n6co nevyslovenfho, co n6s spojuje, ale tim odsunuje mimo n6s opravdovy v6k a nedovoluje p-romluvit. etit<-dtonck zatvrdne. R6dcovani je jen pokradov6ni tohoto zatwdnuti, pocit absolutni dosp6losti, autority, moci. Vt6hle dob6 oddil dlov6ku napliluje das i du5i at chce nebo nechce. A vedeni? Jak tak koukim a poio*ji sv6 pi6tele natomto uctyhodn6m postu, mam dim d6l tim v6tii pocit, ie z hlediska vztahu je to rid6l. Trochu euforie a bezmoc, ale irtu.rn6 krut6 realita, potieba stale men5i a men5i spolednosti, potieba uz nutn6 osobnich vztahri! Ale jakto skloubit? Nechci vzbudit dernobili' dojem, obraz oddflu jako nepiitele reality, kaidf'piir-ozene reaguje_ jinak, ale jedno je jasn6, je tu probl6m stietu pocitu du5evni dosp6losti s nepiipravenosti na opravdovy Zivot. Asi j; tieba hledat kompromis, novy prostor,v oddile pro.norm6!nost,-- jednoduchost pocitu a filavn6 pro odvahu mluvit. Uzn6v6m, neni to pifli5 konkr6tni, alejasn6 ieseni nejspis neexistuje, snad jen vic mluvit. UZ se nebojim drzet Davida zi ruku nebo pt6t se, ale cesta k tomu byla v6ru trnita. UoZnale to tim, Leut nejsem piimo v oddile, ale nebyt ho, asi bych o tom nikdy nepiemi'3lela, a tak nic nepochopila- Madla, P atii. 5.r2.r999

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT?

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? OBSAH Uvodem - 11 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? Desatero cest - 14 1. Dobr6 vztahy k lidem - 15 2. Yztahkpartnerovi - 16 3. Rodina - 17 4. Povol6ni - 17 5. KulturaaumEni - 18 6. Poznini - 18

Více

obecn policie v kobylnicch P ed vce než deseti roky byly obecn ri ady a koly na okresu Brno-venkov a to i relativn blzko Kobylnic zasaženy vlnou vloupni, p i kteďch byly odcizovny sestavy. P ibližn v té

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Á š ý šš úř Č ý Žď Ž é ř é ř ů ř ů ř ýš é é ř Ř ý ž ř ý é é é ř ř ý úř ř ý ž é ý ř é ř é ž š ř ů ř ý š ř é ž ý ý ř ž ý é ž ú ý ú é é é ý Ů ů ý ř š ř ž ř ř ů ČÍ ž ž ž ř ý é ř é é ř Ž ž ý ž ú ý ž é ř ž ý

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ž ž íú ž í í í í ří í í ó ří ů Ž í í í ří ží ž ž ů ů ří í ž ž í í ů ř ž ž ž íú ž í í í ří í í í ó ří ů ž ů í í í ř ž ž ů ů ří ž ží í í ů Ř ř í í Ť ř í í ří Č Ž ř Ť ů í Ž ří í ů ž ří ří ž í ř ů ď í ž ť

Více

ť é č ů š é Š ú č ř č Ú č č č š ř š č č Ú Ť ů Ú č é ž š é ř é ř č é ž ň ů ů ú éš ý č é ž š ý Ž é úč ž ů ů é ú ř é ř š ž ů ů č é ů ň č ř ý š é ý š č é Ž é Š é š š ř č ř č ž ů é é éž é č ý ů š ž č é ř é

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

ř Á Ě Á Í ř ř ž ů š ř ě ů ú Í š ř ř Č ř Ťě š řř š ř ž š ř Š ř ň ě ě Š ř ú Š Š ř Š ň Š Ě Á Á Í ř š ů ě š ě š ě ř ř š ř Í ď ř ě ě ř ř š Í ň Š š š ž ů ž š ř ř ě Ž ú š ř ů ž ř ů ě Í ě ů ž ř š Ď ž ů ě ů ě ž

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

č ý ž ř č č š č ž č úč úř š č úč Č ř č š ň ů č ř š ý ř Ž č Ž Ž č Ž úř ř č č Ž ď ř ý č ý č š ř ý ř š ó č ý ř č ý Ž Ž ď č ř č Ž Ž č ý č ř č Ž ř č ů ž š ů ř Ž š ý ň ů ů ř š ž š ý ř ý ř ž č č Ž ř ýš ř č č

Více

Ý úř ř Č Ž ř úř ř ř ř ř š š ů š Í ř ž Š Č š ř ř ř ť š Í ú š ř Íď ř úř ř ř š ů ů ť ž ř ž Í ž ř Ó ů Ů š Ž Ó ů ů š ž Ž ř š š ť ž Í Ý ř ř Ž ž Í ž šť š ž ďú ř ř ř ž Žď ř ů ť ů ň ž š ř ž š š ú šť Í ž ž ř ř ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

Pripadne dotazy rad zodpovim...

Pripadne dotazy rad zodpovim... Dnes jsem mel s sebou na dilne fotak a tak jsem se rozhodl zaznamenat postup vyroby damaskoveho noze. Tem co nevi jak se to dela a jen se jim takoveto noze libi, hodne napovi :) A tem, kdo by to chteli

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

š š ž š ň ň š ř š ý ň ř ž ůž ř ú Č ř š ž ž ž ř ř ů ýš Č ř ů ř ý š ý ý ř š šř ů ň ž ř ú ř ý ř š řů ů ů ý ř ý ý ř ř ř ýš ý ň ý ž ř ú šř ž úž ž ý ž ň ý ž š ž ý ř Č ž ý š ž š ž ý ý š ž ý ů š ž ř ž š ř ž ý

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Á Í Ž Č ž Č č ř ý ž ž ň ž ý Ž ř č ř š č č ž ř ý Ž ř ž ý Í š ý ý ř č č ý ů ž ý č ř č Ú ý ř š ů ř č ý ý ý č ř Ž ý Žš č ý ý ř Ž ý Ť Ž ý ř č Ž ý ž ř ž ý Ť ž ř ž č ž č š č č č Ž š č č ř ý ř ž ř ý ůč š Ž ý ř

Více

Ú ú ú ú Ž Ž ŽÁ ú ň Í ú ú ť Ž Ž ú Ó ú ú ú Í Í Í ú ú ú ú ť ú Ž ň Á Í ň ť Ú Ž Ř Š Í ú Ú ť Ž ú ú ú ú ú ť Ž ú Á Í Í ť Ž ň Á ň Ó ú Š Ž Ž ň ú ť Ž ú ú ú ň Ž Ž Í ú Ž Ž ú Ž ú ň ť ň ú ň ú ú ň ú Ž Ž Ž Ž Ť ú Ž ú ň

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

č ú č ů ř é č č ú Úč ř š ř Šč š ř š č Š č ř č ř ř ů č ů é č é ř é č č č ů š ř ů ů é é č ř ř éč ž ř č š č ů š ř č ů č é č ř ř é č é š é ř é ř č Ž ř Š ř š ř é é ř š ř ř ř Ž ř š ř š é é č ů é Ž č č ř ř é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Á Á Í Á Í ř ú Č ř řů Č ř ů Č Č ú Ň ř Ť Č Č Á Ř ř ř ř Š ř ř ň ř Ý ř ů ú ř ú ř ů ř ř ú ř ů ň ř ň ú ř ů ú ř ř ů Č Á Í ů ú ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů Ý ř ů ň ř ř Í Í ú Í Ř Á Á ů ř ř ř ú ú ú Č Ď Á ř ř ř ď ř ř ú ů

Více

í í ť í í í š ř í ří ř š í ý í í íí ůú ú ůů ů ů í ř řú ý ř ý ý ř í ří ů ří Ú í ř ý ř ý ý í ří í ý š í ř í š ší ž í í ř í í ú í ů ú ř í š í ž ž ů ý í Č Ú í í í ť Á ří í ř í ý í í ů ů ď ý í í ů íí ů í ž

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ť É Í Í Ě ř Ř ů š ý ř ý úř ř Ť ž ó ó ó ž ž ž ó É ž Ť ž Ť Ť ž Ť šť Ť š ó ž ó Ť ó ď Ť Ť Ť Ť ó š ň ó š Á žň š ó Ť š ž Ť Ť ž š Ť ó ž ž Ť ó š Ť Ť Ť Ě ó š ž Ť š Ť óť ó Ť ó Ť ó Ťó Ť Ť ž š šť Ť ž Ť Ť ž ó ž ó ó

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

í í ž ř ě í ě ší ř ů í Í ý í Ě í ě ší ř ů ž ý ú í Č ř í í ř ř ž é ě í é ě ě é í ř Í í Í ž é í Č ě é ť ř ě í ř í í í í í Č é ď í í í ří í ř í é ř š í Č ú í í ů í í ý í é í ó ý š í ě ří é Ť š í í Ťí ú ší

Více

í Ý í í í ž ú í š š é í í í š ě ú ť í š š ě é íťě é É š ě ž í ě ó ó ú í ěž ó é í Č é š íí ž óí ě ž é í ó í é í ř í řě í ěž é úé í í í ú ě ř ó í ž í úé ó ú ú í í í š í í š Ý š é ř Á ú ó í í é úé íé ě í

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ý É Ť ť Ť Ť Ť Ž Ť Ť É É Ť Ž ť Ž Ý Ž Š Š Š Ž ď Ó Ž Ď Š Ž Ž Á ď Š Ž Ž Ž Ž Ž Ž ď Ž Á ď ď ť Ž ď ť Ž Ž ť ť Š Š ť Š Č ď Ť ť Á ť ť Á ť Á Č ÁŘ Ý É ť ť Á ď ť Ř ť ť ť ť Ž Ž Ž Ž Ž Ž ď Ů Ž ť Ř Ř É ffie6w,ep,&e @.@Mw'w@

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

Krizová komunikace na internetu

Krizová komunikace na internetu Krizová komunikace na internetu aneb jak se neznemožnit a krotit vášně i davy Petr Krčmář 30. září 2014 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Í Í ó š ú ú Ž Ž Ž Ž š ů Ž Ž Ž Ž š Ž š ú š ú Í ť Ž Í Í Ž Ž ú ů š ň ů ů ň Ž Ú Ž ú ů š ů Ž ú Ž š Ž ď Š ů š ú ň š š Ž Ž Žš Ž ú Í Ž ú š ú š ů Ó ůž Ž ú š Ž ů Í ň Ó Ž Ž Ž ů ů š š š Ž Ž Í š ů Ž ů ů ú ú š ž š ů

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

ě ř é č Ú ř ě é č ó č ě ě š ř ů ř ů ě č ě ů Ž š Ž ř é ů ř ý ž ý ú ů Ť ý é ů č ď ě ě š ř ů ř ě é č č ě ě é č ř é ě š ě é ě č Ť ě ý ěř ý č č é ž ě ů ř ř ň ř é úř úř ě é č ř ž ý ž ň č ů é ě ů ž č úř ě é č

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

BIBTIJSOUPOUZE IIIIM. NANESvaRy. GrsrfEsperEGuesrr.KoRrlpGuicr, z,b,ort,attaiiostal. BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI TO VSEMSPOCITA...

BIBTIJSOUPOUZE IIIIM. NANESvaRy. GrsrfEsperEGuesrr.KoRrlpGuicr, z,b,ort,attaiiostal. BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI TO VSEMSPOCITA... ,:i-1,t P R.,r:::,::,-1, o F l BIBTIJSOUPOUZE IIIIM z,b,ort,attaiiostal NANESvaRy GrsrfEsperEGuesrr.KoRrlpGuicr, BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI TO VSEMSPOCITA... Zaznalf''renal MAREK HLAVA / Foto grafoval SASA

Více

š š ř š ř š ží ř ý úř ř š ř š ř ř š ř Ž Ž ý ý ú ú š ř ř Ž š ý ř ř ý ř š ř ř ž ý ý ř ř ú ý ř Ó ř ý ř š ř ý ží ř ř š ž ř ý ý ř Ž Ž ř ří ý ý ž ř ý ř Ž ý Ž ř š ú ř ř ý ř ú ř Ž š ř Ž ý ž ř ú Ž ř ř ř ž ř š Ž

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

I t--l :::::*ol***** H ; ÍondvR EvRopsxÁunte l operacni LIDSKE_ZDROJE VA WWW'esÍcrcz s M L o U V A NA DoDAVATELEvzDÉLÁvncicHAKT VIT zkoníku,v p atném znění uzavťenpod es 269 odst2zkona 513/1991Sb, obchodního

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

É ř ř é éč č í í íč í ú ž í ů č říčí í ř í ž í í í í í ř ž ří š Ý žší í říš íý é í čí í ž ý í Č ř í é č í ř é č ř í í ř ř í í é ž š ř š č í í š ž Ý í ý ř í ř í í č ů é Ž í ů é é í ý í í č Ž ří říš í í

Více

Š ý ů ř č č ý ř ý ä š ř ů č řĺč ĺ č ř ř ů Č č Úč č ř Č š ň Č ř ř š č Ú č Ž č Ú ľ łľ ľĺ ř ř ĺ ť ř ř Ž ř ä ř ý š č ř ĺ ř ý ř ÍŽ ř ř Úč ŕ š ú ů č ý ů ř ř ř ý úč ý ř ů ý Ú ů č Ž ý ĺ ĺ č č ĺ Ř ĺ Ě Ě ř Ž č ý

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

Č ř ě ě ř ď ú ů ů ř ř ř ěř ř ěř ř ď é ř é úř ř ř é ř ř ř ř ú úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ď ř é ú ú ř ď ř ž é ě ě ř ě ů ě ú Ž é é ú ů ě ř ď ř ě é ě úř ř é ú ě ř

Více

!l$raooya puu[: '! Vax. povolene zatiieni 350 kglm2

!l$raooya puu[: '! Vax. povolene zatiieni 350 kglm2 1ii. i.; i i'.! !l$raooya puu[: '! Vax. povolene zatiieni 350 kglm2 r Pnimdmy iech vyp'rje rodri 150 litd piva. Co vy? V tomto jsem lehce nadprumdmf eech (usmivd se). Pivo obrykle piju kai.dy den. Po sportu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více