ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / Castka 109

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109"

Transkript

1 Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka ZAKON ze dne 11. zan 2009, kteryrn se rneni zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon c. 161/1999 Sb., kteryrn se vyhlasuje Narodni park Ceske Svycarsko, a meni se zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, ve zneni pozdejsich predpisu Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky: CAST PRVNI Zrnena zakona ochrane pffrody a krajiny Cl. I Zakon c. 114/1992 Sb., 0 ochrane pifrody a krajiny, ve zneni zakona c. 289/1995 Sb., nalezu Ustavnmo soudu vyhlaseneho pod c. 3/1997 Sb., zakona c. 16/ /1997 Sb., zakona c. 123/1998 Sb., zakona c. 161/1999 Sb., zakona c. 238/1999 Sb., zakona c. 132/2000 Sb., zakona c. 76/2002 Sb., zakona c. 320/2002 Sb., zakona c. 100/2004 Sb., zakona c. 168/2004 Sb., zakona c. 218/ /2004 Sb., zakona c. 387/2005 Sb., zakona c. 444/2005 Sb., zakona c. 186/2006 Sb., zakona c. 222/2006 Sb., zakona c. 267/2006 Sb., zakona c. 124/2008 Sb., zakona c. 167/2008 Sb., zakona c. 312/2008 Sb., zakona c. 223/ /2009 Sb. a zakona c. 227/2009 Sb., se rneni takto: 1. V 3 odst. 1 pisrneno d) zni: "d) volne zijfef zivocich (dale jen "zivocich") je jedinec zivocisneho druhu, jehoz populace se udrzuji v pifrode sarnovolne, a to vcetne jedince odchovaneho v lidske peci vypusteneho v souladu s pravnimi predpisy do pifrody. Zivocichem se rozurni vsechna vyvojova stadia daneho jedince. Jedinec zdivocele populace domestikovaneho druhu se za volne zijfemo zivocicha nepovazuje,". 2. V 3 odst. 1 se za pisrneno d) vklada nove pismeno e), ktere vcetne poznarnek pod carou c. 1 a 1a znf: "e) zivocich odchovany v lidske peci je jedinec zivocisneho druhu narozeny a odchovany v kontrolovanem prostredf 1 ) jako potomek rodicu zfskanych v souladu s tfmto zakonem a pravnfmi predpisy v oblasti obchodovanf s ohrozenymi druhyla), 1) <":1. 1 bod 4 nai'lzenf Komise (ES) c. 865/2006 ze dne 4. kvetna provadedch pravidlech k nai'lzenf Rady (ES) c. 338/97 0 ochrane drum volne zijfdch zivocicm a plane rostoucich rostlin regulovanfrn obchodu s temito druhy. 10) Zakon c. 100/2004 Sb., 0 ochrane druhu volne zijfcfch zivocichf) a plane rostoucich rostlin regulovanfrn obchodu s nimi a dalsfch opatfenich k ochrane techto druhu a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 0 obchodovani s ohrozenymi druhy), ve znenf zakona c. 444/2005 Sb. Narfzenf Rady (ES) c. 338/97 0 ochrane druhu volnc zijfdch ziv?ci.chu a plane rostoucich rostlin regulovanfrn obchodu s nirm. Narfzenf Komise (ES) c. 865/ provadecich pravidlech k nanzenf Rady (ES) c. 338/97 0 ochrane druhu volne zijidch zivocichu a plane rostoucich rostlin regulovanfrn obchodu s ternito druhy.". Dosavadnf pismena e) az t) se oznacuji jako pismena f) az u). Dosavadnf poznamky pod carou c. 1 az 1e se oznacuji jako poznamky pod carou c. 1b az 19, a to vcetne odkazu na poznamky pod carou. 3. V 3 odst. 1 pismeno f) zni: "f) zachranna stanice je zarizeni, ktere na konkretne vyrnezenem uzerni pusobnosti zajistuje komplexnf peci 0 vsechny zivocichy docasne neschopne prezlt ve volne prfrode s cilem navratit je do prfrody, zivocichum trvale neschopnym prezlt ve volne pfirode poskytuje, je-li to vhodne a iicelne vzhledem k jejich zdravotnimu stavu, odpovfdajfef dlouhodobou peci, poskytuje informace 0 pncinach ohrozeni a vhodnych zpusobech ochrany zivocichii a rmize spolupracovat pri provadeni opatreni k predchazeni zraiiovani nebo iihynu zivocichu,". 4. V 3 odst. 1 pism. h) se slovo "ctvrte" nahrazuje slovem "pate". 5. V 3 odst. 1 pismeno r) zni: "r) Natura g ) je celistva evropska soustava iizemi se stanovenym stupnem ochrany, ktera umoziiuje zachovat typy evropskych stanovise d ) a stanoviste evropsky vyznamnych druhu lf ) v jejich prirozenem arealu rozsfrenf ve stavu pnznivem z hlediska ochrany nebo popnpade umoznf tento stay obnovito Na uzemf Ceske republiky je Natura 2000 tvorena vymezenymi ptacfmi oblastmi a vyhlasenymi evropsky vyznamnymi lokalitami,".

2 Castka 109 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Strana V 3 odst. 1 se za pismeno t) vklada nove pismeno u), ktere zni: "u) celistvosti evropsky vyznamne lokality anebo ptaci oblasti se rozurni soudrznost ekologickych struktur a [unkci evropsky vyznarnne lokality anebo ptaci oblasti posuzovana ve vztahu k predmetiim jejich ochrany,". Dosavadnf pisrneno u) se oznacuje jako pismeno v). 7. V 3 odst. 2 se slova "Ty typy evropskych stanovist [odstavec 1 pism. m)], vcetne prioritnfch, a ty evropsky vyznarnne druhy [odstavec 1 pism. n)], vcetne prioritnich" nahrazujf slovy "Typy evropskych stanovist a evropsky vyznarnne druhy". 8. V 4 odstavec 3 vcetne poznamky pod carou C. 3a zni:,,(3) Zavazne stanovisko organu ochrany pifrody z hlediska tohoto zakona je take nezbytne ke schvaleni lesnich hospodarskych planu a protokolarnimu predani lesnich hospodarskych osnov/), k odlesiiovani a zalesriovani pozernku nad 0,5 ha a k vystavbe lesnfch cest a lesnfch melioracnich systernu. K pestebnim a tezebnfm zasahum v lesich provadenym v souladu s lesnfm hospodarskym planern nebo protokolarne prevzatou lesnf hospodarskou osnovou a pri nahodile tezbe se zavazne stanovisko organu ochrany prirody nevyzaduje. Zavazne stanovisko ke schvaleni lesnfch hospodarskych planu a protokolarnimu predani lesnfch hospodarskych osnov se vydava na zadost pifslusneho organu statni spravy [esu. K zavaznym stanoviskum vydanym po lhute 60 dnu od doruceni zadosti pifslusnernu organu ochrany prirody se neprihlfzi. Pozada-li vlastnik'") o predbeznou informaci podle 90 odst. 170 podrninkach vydani souhlasneho zavazneho stanoviska ke schvaleni lesniho hospodarskeho planu, prfslusny organ tuto informaci poskytne zpravidla ke dni konanf zakladnmo setrenf, nejpozdeji do 60 dnu od obddenf zadosti. 3a) 58 odst. 1 zakona c. 289/1995 Sb., 0 lesfch a 0 zmene a doplnenf nekterych zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu.". 9. V 4 se dopliiuje odstavec 4, ktery vcetne poznamky pod carou C. 3b znf:,,(4) V ramci rfzenf 0 vydanf zavazneho stanoviska podle odstavce 3 organ ochrany prfrody provede take hodnocenf dusledku lesnfeh hospodarskych planu a lesnfeh hospodarskych osnov pro evropsky vyznamne 10 kality nebo ptacf oblasti. Organ ochrany prfrody nevyda souhlasne zavazne stanovisko ke schvalenf lesnfeh hospodarskych planu a protokolarnfmu predanf lesnfeh hospodarskych osnov, pokud by mely vyznamny negativnf vliv na prfznivy stay predmetu ochrany evropsky vyznarnne lokality nebo ptaci oblasti. V ostatnich prfpadech organ ochrany prirody vyda souhlasne zavazne stanovisko. Zavazne stanovisko ke schvaleni lesnich hospodarskych planu a protokolarnimu predani lesnfch hospodarskych osnov nahrazuje oduvodnene stanovisko podle 45i odst. 1. N a postup hodnoceni dusledku lesnfch hospodarskych planu a lesnfch hospodarskych osnov se nepouziji ustanoveni zvlastnich pravnfch predpisu 0 posuzovani vlivu na zivotni prov stre d'3b) 1. 3b) Zakon c. 100/2001 Sb., 0 posuzovani vlivi) na zivotnf prostrcdi a 0 zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi) na zivotnf prostredf), ve znenf pozdejsfch pfedpisu.". 10. V 5 odst. 5 se za slovo "krfzence" vklada slovo "druhu". 11. V 5 se za odstavec 5 vklada novy odstavec 6, ktery zni:,,(6) Organ ochrany pifrody rmize rozhodnout v souladu se zvlastnfrni pravnimi predpisy4b) 0 odlovu geograficky nepuvodnich zivocichu, vcetne stanoveni podmfnek.". Dosavadnf odstavce 6 az 10 se oznacuji jako odstavce 7 az V 5 odstavec 9 znf:,,(9) Zachrannou stanici lze provozovat pouze na zaklade rozhodnuti Ministerstva zivotniho prostredi o povolenf k provozovani zachranne stanice, v ramci nehoz se stanovi misto, kde se zachranna stanice nachazf, vymezenf jejf uzernni pusobnosti a rozsah pece, kterou rmize zachranna stanice poskytovat s ohledem na jejf vybavenf a odborne zazerni, V zadosti 0 povolenf k provozovani zachranne stanice musf byt navden rozsah poskytovane pece, vymezenf uzemnf pusobnosti a popsano jejf personalnf, organizacnf a technicke zajistenf. Ministerstvo zivotnfho prostredf si k vydanf rozhodnutf vyzada stanovisko mfstne prfslusneho organu ochrany zvfrat, myslivosti a veterinarnf spravy4b). Oznacenf "zachranna stanice" muze pouzfvat pouze ten, kdo je dditelem platneho povolenf k provozovanf stanice podle tohoto ustanovenf (dale jen "provozovatel zachranne stanice"). Ministerstvo zivotnfho prostredf vede prehled zachrannych stanic a zverejiiuje jej zpusobem umoziiujfefm dalkovy prfstup.". 13. V Sa se odstavec 5 zrusuje. Dosavadnf odstavce 6 a 7 se oznacujf jako odstavce 5 a V 5b odst. 4 se slova "provadeefm pravnfm predpisem, kterf' nahrazujf slovy "opatrenfm obecne povahy, ktere".

3 Strana 4888 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka V 8 odstavee 1 az 3 vcetne poznamek pod carou c. 6 az 6b zneji:,,(1) Ke kaceni drevin je nezbytne povolenf organu oehrany pifrody, nenf-li dale stanoveno jinak. Povoleni lze vydat ze zavaznych duvodu po vyhodnoceni [unkcnfho a estetickeho vyznamu drevin. Povoleni ke kaceni drevin na silnicnich pozemefeh rmize organ oehrany prirody vydat jen po dohode se silnicnfrn spravnim iifadem") a povolenf ke kaceni drevin u zeleznicnich drah rnuze organ oehrany pifrody vydat jen po dohode s draznim spravnfrn ufadern'"). (2) Povoleni neni treba ke kaceni drevin z duvodu pestebnich, to je za iicelem obnovy porostu nebo pri provadeni vychovne probirky porostu, pri uddbe brehovych porostu provadene pri sprave vodnich toku, k odstraiiovani drevin v ochrannem pasmu zafizeni elektrizacni a plynarenske soustavy provadenern pri provozovani techto soustav't") a z duvodu zdravotnich, nenf-li v tomto zakone stanoveno jinak. Kaceni z techto duvodu rnusi byt oznarneno pisernne nejrnene 15 dnu predem organu oehrany prfrody, ktery je rmize pozastavit, ornezit nebo zakazat, pokud odporuje pozadavkum na oehranu drevin. (3) Povoleni neni treba ke kaceni drevin se stanovenou velikosti, popifpade jinou charakteristikou. Tuto velikost, poprfpade jinou charakteristiku stanovi Ministerstvo zivotniho prostredi obecne zavaznyrn pravnim predpisem. 6) 15 odst. 2 zakona c. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znenf zakona c. 80/2006 Sb. a zakona c. 186/2006 Sb. 6a) 10 odst. 1 zakona c. 266/1994 Sb., 0 drahach, ve znenf zakona c. 175/2002 Sb. 6b) Napi'lklad 47 odst.2 pfsm. b) zakona c. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodnf zakon), 24 odst. 3 pfsm. g), 25 odst. 4 pfsm. h), 58 odst. 1 pfsm. f) a 59 odst. 1 pfsm. f) zakona c. 458/2000 Sb., o podmfnkach podnikanf a 0 vykonu statnf spravy v energetickych odvetvfch a 0 zmene nekterych zakonu (energeticky zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu.". 16. V 8 odstavee 5 znf:,,(5) Ministerstvo zivotnfho prostredf stanovf provadeefm pravnfm predpisem nedovolene zasahy do dre Yin, ktere jsou v rozporu s poiadavky na jejieh oehranu, nalezitosti zadosti 0 povolenf beenf drevin rostouefeh mimo les, nalezitosti oznamenf 0 beenf drevin a obdobf, ve kterem se beenf drevin zpravidla provadf. ". 18. V 20 odst. 2 vete prvni se za slova "zastupei obci' vkladaji slova "a kraju". 19. V 24 odst. 2 se veta druha zrusuje. 20. V 24 odstavee 3 zni: 17. V 19 odst. 2 se slova "formou obeene zavazne vyhlasky" nahrazujf slovy "opatrenfm obeene povahy".,,(3) Vysi poplatku podle odstavcu 1 a 2, okruh osob osvobozenych od poplatku, vzor potvrzeni 0 zaplaeenf poplatku nebo potvrzeni 0 osvobozenf od poplatku a urceni vybranych mist na iizemi narodniho parku, na ktera se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje, stanovi Ministerstvo zivotniho prostredi provadecfrn pravnim predpisem.". 21. V 29 pismeno d) znf: "d) vstupovat a vjfzdet mimo eesty vyznacene se souhlasem organu oehrany prirody, krorne vlastniku a najerncu pozemku, osob zajistujicich lesnf a zemedelske hospodareni, obranu statu a oehranu statnich hranie, pozarni oehranu, zdravotnf a veterinarni sluzbu, pri vykonu teto cinnosti,". 22. V 37 odst. 1 vete prvni se za slova "zvlaste chranena uzerni" vkladaji slova ", s vyjimkou chranene krajinne oblasti,". 23. V 37 odstavee 2 zni:,,(2) Ke stavebnf cinnosti, terennim a vodohospodarskym iipravam, k pouziti chernickych prostredku a zrnenam kultury pozemku v ochrannem pasmu je nezbytny souhlas organu oehrany prirody.". 24. V 39 se na zacatek odstavee 1 vklada veta "Oehrana evropsky vyznamnych lokalit je zajistovana prednostne v soucinnosti s vlastnfky pozernku." a ve vete druhe se slova "organem, ktery je opravnen k jejieh vyhlasenf" nahrazujf slovy "prrslusnym organem oehrany prrrody" vcetne nadpisu znf:,, 40 Postup pe vyhlasovanf zvlaste chranenych uzemf a ochrannych pasem techto zvlaste chranenych uzemf (1) Je-li treba vyhlasit zvlaste ehranene uzemf nebo jeho oehranne pasmo nebo vymezit zany oehrany narodnfho parku ci ehranene krajinne oblasti podle casti tretf tohoto zakona, organ oehrany prrrody zajistf zpraeovanf navrhu na vyhlasenf zvlaste ehraneneho uzemf, jeho oehranneho pasma anebo navrhu na vymezenf zany oehrany narodnmo parku ci ehranene krajinne oblasti. V navrhu organ oehrany prrrody vyhodnotf stay doehovaneho prrrodnmo prostredf v uzemf a navrhne vhodny zpusob a rozsah oehrany uzemf vcetne jeho blizsfeh oehrannyeh podmfnek. (2) Navrh na vyhlasenf narodnf prrrodnf rezer-

4 Castka 109 Sbfrka zakonu e. 349 / 2009 Strana 4889 vace, prirodni rezervace, narodni prirodni parnatky, prfrodni parnatky nebo ochranneho pasrna techto zvlaste chranenych iizemi zasle organ ochrany pifrody prfslusny k jejich vyhlaseni obcim a krajurn, jejichz iizemi se navrh dotyka. Vlastnikum nernovitosti dotcenych navrhem a zapsanych v katastru nernovitosti dale zasle pisernne oznameni 0 predlozeni navrhu k projednani spolu s informaef 0 tom, kde je rnozno se seznamit s jeho iiplnym znenim, kdo je opravnen podat k nemu narnitky a kdy uplyne lhuta pro jejich podani. Oznameni zaroveri zverejni na portalu verejne spravy. (3) Navrh na vyhlaseni narodniho parku nebo chranene krajinne oblasti nebo jejich ochranneho pasrna, nebo vymezenf zan ochrany narodniho parku anebo chranene krajinne oblasti zasle Ministerstvo zivotniho prostredi obcim a krajurn, jejichz iizemi se navrh dotyka. Vlastnikum nernovitosti zapsanych v katastru nernovitosti a nachazejicich se v uzemi, ktere rna byt podle tohoto navrhu nove zarazeno do prvni nebo druhe zany ochrany narodniho parku anebo chranene krajinne oblasti nebo jehoz stuperi ochrany rna byt podie tohoto navrhu zvysen zafazenim takoveho iizemi do prvni nebo druhe zany ochrany narodniho parku anebo chranene krajinne oblasti, zasle Ministerstvo zivotniho prostredi pisemne oznameni 0 predlozeni navrhu k projednani spolu s informaef 0 tom, kde je rnozno se seznamit s jeho iiplnym znenim, kdo je opravnen podat k nernu narnitky a kdy uplyne lhuta pro jejich podanf. Ministerstvo zivotniho prostredi dale zverejni oznameni 0 predlozeni navrhu k projednani spolu s informaci 0 tom, kde je rnozno se seznamit s jeho uplnym znenfm, kdo je opravnen podat k nemu namitky a kdy uplyne lhuta pro jejich podanf, na portalu verejne spravy. Doteene obce doruef oznamenf 0 predlozenf navrhu k projednanf verejnou vyhlaskou podle 25 spravnmo radu, a to do 5 dnu ode dne, kdy jim navrh dose!. Spolu s oznamenfm 0 predlozenf navrhu k projednanf doteene obce doruef informaci 0 tom, kde se lze seznamit s uplnym znenfm navrhu, kdo je opravnen podat namitky k nemu a kdy uplyne lhuta pro jejich podanf. (4) Pfsemne namitky k predlozenemu navrhu mohou uplatnit doteene obce a kraje ve lhute 90 dnu od obddenf navrhu a vlastnfei nemovitostf doteenych navrhovanou ochranou ve lhute 90 dnu od dorueenf pfsemneho oznamenf 0 predlozenf navrhu k projednanf, rna-ii byt takove pfsemne oznamenf vlastnfkovi nemovitosti zasllano, jinak ve lhute 90 dnu ode dne zverejnenf oznamenf podle odstavce 2, poprfpade dorueenf oznamenf verejnou vyhlaskou podle odstavce 3. Namitky proti navrhu podle odstavce 2 se podavajf organu ochrany prfrody prfslusnemu k vyhlasenf zvlaste chraneneho uzemf nebo jeho ochranneho pasma, namitky podle odstavce 3 Ministerstvu zivotnmo prostredf; k namitkam uplatnenym po uvedene lhute se neprihlfzi. Vlastnfk je opravnen uplatnit narnitky jen proti takovemu navrzenernu zpusobu nebo rozsahu ochrany, jimz by byl dotcen ve vykonu svych pray nebo povinnosti. Organ ochrany prirody rozhodne 0 doslych namitkach do 60 dnu od uplynutf lhuty pro uplatneni namitek. 0 jednotlivych namitkach se rozhodne zpravidla ve spolecnem rfzenf. Organ ochrany pifrody uvede navrh do souladu s namitkami, kterym bylo vyhoveno. (5) Nalezitosti a obsah navrhu podle odstavce 1 stanovi Ministerstvo zivotniho prostredi provadecfrn pravnim predpisem. (6) Pri zrnene vymezenf zpusobu nebo rozsahu ochrany zvlaste chraneneho iizemi nebo zan ochrany narodniho parku ei chranene krajinne oblasti se postupuje podle odstavcu 1 az 4 obdobne. (7) Omezeni vlastniku dotcenych nernovitosti nebo rozsah ochrany podle pravniho predpisu, kterym se vyhlasuje nebo rneni zvlaste chranene iizemi nebo jeho ochranne pasmo nebo vymezujf ei upravujf zany ochrany narodniho parku ei chranene krajinne oblasti, nesmi presahnout rozsah ornezeni nebo rozsah ochrany vyplyvajicich z navrhu podle odstavce 1, upraveneho podle rozhodnuti 0 namitkach podle odstavce 2 nebo 3, pokud by tim byly zprisneny nebo rozsireny dosavadni ochranne podmfnky nebo rozsah ochrany uzeml. " " " vcetne nadpisu zni:,, 43 Vyjimky ze zakazu ve zvlaste chranenych uzemfeh (1) Vyjimky ze zakazu ve zvlaste chranenych uzemfeh podle 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2, 36 odst. 2, 45h a 45i v prfpadech, kdy verejny zajem vyrazne prevazuje nad zajmem ochrany prfrody, schvaluje v kazdem jednotlivem prfpade svym usnesenfm vlada. (2) Spravnfm organem prfslusnym k udelenf vyjimky podle odstavce 1 je Ministerstvo zivotnfho prostredf. Ministerstvo po obddenf zadosti 0 vyjimku predlozf tuto zadost do 60 dnu na jednanf vlady. Do 30 dnu po projednanf ve vlade vyda ministerstvo rozhodnutf podle usnesenf vlady. (3) Vyjimky ze zakazu ve zvlaste chranenych uzemfeh podle 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2 a 36 odst. 2 lze povolit v prfpade, kdy jiny verejny zajem prevazuje nad zajmem ochrany prfrody, nebo v zajmu ochrany prfrody, nebo tehdy, pokud povolovana einnost vyznamne neovlivnf zachovanf stavu predmetu ochrany zvlaste chraneneho uzemf.

5 Strana 4890 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 (4) Vyjimky podle odstavce 3 udeluje prfslusny organ ochrany prirody a krajiny.". 27. V 4Sa odst. 2 se na konci textu pismene c) dopliiujf slova "nebo pokud pro zachovani predrnetu ochrany nebude dostatecna ochrana podle 4Sc odst. 2". 28. V 4Sa odstavec 4 znf:,,(4) Sporne lokality oznarni Ministerstvo zivotniho prostredi ve Sbirce zakonu formou sdeleni,". 29. V 4sb odst. 2 se slova "za zvlaste chranene iizemi, nebo nabytf ucinnosti smluvni ochrany" nahrazuji slovy "podle 4Sc odst. 1 za evropsky vyznamnou lokalitu zarazenou do evropskeho seznamu" Sc vcetne nadpisu zni:,, 4Sc Ochrana evropsky vyznamnych lokalit (1) Evropsky vyznarnne lokality zarazene do evropskeho seznamu vyhlasi ve lhute 90 dmi od ucinnosti pifslusneho rozhodnuti Komise vlada narizenim, ve kterem u kazde evropsky vyznarnne lokality uvede jejf nazev, zernepisnou polohu a rozlohu. Zpusob oznaceni vyhlasenych evropsky vyznamnych lokalit v terenu a mapovych podkladech stanovi Ministerstvo zivotniho prostredi vyhlaskou. (2) Evropsky vyznamne lokality vyhlasene podle odstavce 1 jsou chraneny pred poskozovanfrn a nicenim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nedoslo k zavaznernu nebo nevratnernu poskozeni nebo ke zniceni evropskych stanovist anebo stanovist evropsky vyznamnych druhu vyzadujfcich uzernni ochranu tvoricich jejich predmet ochrany a aby nebyla narusena jejich celistvost. K zasahum, ktere by mohly vest k takovym nezadouefm dusledkum, si musf ten, kdo tyto zasahy zamyslf, predem opatrit souhlas organu ochrany prfrody. Tento odstavec se na uzemf evropsky vyznamne lokality vyhlasene podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, neplatf-li pro ne ochrana podle casti tretf tohoto zakona. Ochrana podle castf druhe a pate tahoto zakona a ustanovenf 4Sh a 4si nejsou dotceny. (3) Pro zachovanf nebo zlepsenf dochovaneho stavu predmetu ochrany v evropsky vyznamnych lokalitach zajistuje Ministerstvo zivotnmo prostredf zpracovanf souhrnu doporucenych opatrenf pro evropsky vyznamne lokality. Souhrny doporucenych opatrenf pro evropsky vyznamne lokality a ptacf oblasti predava Ministerstvo zivotnmo prostredf do Ustrednfho seznamu ochrany prfrody a zverejiiuje je na portalu verejne spravy. (4) K zajistenf uddenf prfzniveho stavu evropskych stanovist nebo stanovist evropsky vyznamnych druhu, ktere jsou predmetern ochrany evropsky vyznarnnych lokalit, lze iizemi evropsky vyznarnnych 10 kalit nebo jejich casti vyhlasit za zvlaste chranena iizemi nebo zde zifdit smluvne chranena iizemi podle 39. Vyzaduje-li udrzeni pifzniveho stavu predrnetu ochrany evropsky vyznarnne lokality prfsnejsf ochranu nez podle odstavce 2, stanovi vlada nafizenim u teto evropsky vyznarnne lokality nebo jejf casti kategorie zvlaste chranenych iizemi, ve kterych je pifslusne organy ochrany pifrody vyhlasi, nebude-li tato ochrana zajistena smluvne. Takto vlada postupuje v prfpade, ze tato evropsky vyznamna lokalita neni do sud vyhlasena za zvlaste chranene iizemi a jejf ochrana neni zajistena ani smluvne podle 39. (5) Organy ochrany prirody do 30 dnu ode dne vyhlaseni nafizeni vlady podle odstavce 1 ve Sbirce zakonu upozorni formou vefejne vyhlasky podle 25 spravniho radu vlastnfky pozernku v evropsky vyznarnnych lokalitach nebo jejich castech, jejichz ochranu je podle nafizeni vlady podle 4Sa odst. 2 treba zajistit vyhlasenfm zvlaste chraneneho uzerni, ze jejich ochrana na dotcenem pozemku v prfpade, ze to 39 pfipousti, rmize byt zajistena smluvne. Pokud vlastnfk pozemku ve lhute 60 dnu ode dne doruceni upozorneni neucini zadny pisemny iikon smerujici k uzavreni smlouvy, nebo na zaklade tohoto iikonu nedojde ve lhute dvou let k uzavreni smlouvy podle 39, bude evropsky vyznamna lokalita vyhlasena jako zvlaste chranene iizemi v kategorii ochrany stanovene narodnim seznamem, a to postupem stanovenyrn timto zakonem pro vyhlaseni zvlaste chraneneho iizemi prislusne kategorie. Vyhlaseni zvlaste chranenych iizemi podle odstavce 4 provedou pifslusne organy ochrany prirody nejpozdeji do 6 let od prijeti lokality do evropskeho seznamu.. " 31. V 4sh odst. 1 vete prvnf se slova "ovlivnit uzemf" nahrazujf slovy "ovlivnit prfznivy stay predmetu ochrany nebo celistvost" a ve vete druhe se slova "a dale na lesnf hospodarske plany a lesnf hospodarske osnovy, pro ktere zavazne stanovisko podle 4 odst. 3 v takovem prfpade zohlednf C1. 6 odst. 3 a 4 smernice Rady 92/43/EHS" zrusujf. 32. V 4Sh odst. 2 se za slova "pokud 4Si" vkladajf slova "nebo 4 odst. 4". 33. V 4Si odstavec 1 znf:,,(1) Ten, kdo zamyslf porfdit koncepci nebo uskutecnit zamer uvedeny v 4Sh odst. 1 (dale jen "predkladatel"), je povinen navrh koncepce nebo zameru predlozit organu ochrany prfrody ke stanovisku, zda muze mit samostatne nebo ve spojenf s jinymi koncepcemi nebo zamery vyznamny vliv na prfznivy stay predmetu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamne lokality nebo ptacf oblasti. Organ ochrany prfrody

6 Castka 109 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Strana 4891 vyda oduvodnene stanovisko do 30 dnu ode dne doruceni zadosti.". 34. V 45i odst. 8 se slova "negativnf vliv na uzerni" nahrazujf slovy "vyznamny negativnf vliv na pfiznivy stay predrnetu ochrany nebo celistvost". 35. V 45i odstavce 9 az 11 znejf:,,(9) Pokud posouzeni podle odstavce 2 prokaze negativnf vliv na pifznivy stay predrnetu ochrany nebo celistvost evropsky vyznarnne lokality nebo ptaci oblasti a neexistuje variantni resenf bez negativniho vlivu, lze schvalit jen variantu s nejmensim rnoznyrn negativnim vlivem, a to pouze z nalehavych duvodu prevazujicfho verejneho zajmu a az po ulozeni a zajisteni kornpenzacnich opatreni nezbytnych pro zajisteni celkove soudrznosti soustavy ptacfch oblasti a evropsky vyznamnych lokalit podle odstavce 11. Kompenzacnimi opatrenimi pro iicely koncepce se rozurni zajisteni rnoznosti nahradit lokalitu dotcenou realizaef koncepce v obdobnem rozsahu a kvalite a se stejnou mirou zavaznosti a konkretnosti, jakou rna schvalovana koncepce nebo jejf jednotlive casti. Kornpenzacnimi opatrenimi pro iicely zarneru se rozurni vytvoreni podmfnek pro zachovani nebo zlepseni zamerem ovlivnenych predmetu ochrany ve stejne lokalite nebo nahrazenf lokality jinou lokalitou v obdobnem rozsahu a kvalite. (10) Jde-li 0 negativnfvliv na lokalitu s prioritnimi typy stanovist nebo prioritnimi druhy, lze koncepci nebo zamer schvalit jen z duvodu tykajicfch se vefejneho zdravi, verejne bezpecnosti nebo pifznivych dusledku nesporneho vyznarnu pro zivotni prostredi. jine nalehave duvody prevazujfciho verejneho zajmu mohou byt duvodem ke schvalenf jen v souladu se stanoviskern Komise. Ministerstvo zivotnmo prostredf v tom prfpade na zaklade dozadanf prfslusneho organu pozada Komisi 0 stanovisko; ode dne odeslanf zadosti o stanovisko do dne dorucenf stanoviska lhuty v prfslusnych rfzenfeh nebezf. Dale se postupuje podle odstavce 9 obdobne. (11) Jsou-li ve stanovisku k posouzenf vlivu provedenf zameru nebo koncepce na zivotnf prostredf uvedena kompenzacnf opatrenf, organ ochrany prfrody muze stanovit pouze tato kompenzacnf opatrenf. Kompenzacnf opatrenf podle odstavce 9 pro ucely koncepce, vcetne navrhu opatrenf k jejich zajistenf, stanovf organ ochrany prfrody. Tato kompenzacnf opatrenf musf byt zahrnuta do koncepce. Kompenzacnf opatrenf podle odstavce 9 pro ucely zameru stanovf rozhodnutfm organ ochrany prfrody na zaklade dozadanf organu prfslusneho ke schvalenf zameru; ulozenf a zajistenf kompenzacnfeh opatrenf je v tomto prfpade duvodem pro prerusenf rfzenf vedeneho prfslusnym organem. o ulozenych kompenzacnfeh opatrenfeh a zpusobu jejich zajistenf informuje prfslusny organ ochrany prfrody neprodlene Ministerstvo zivotniho prostredi, ktere informuje Komisi.". 36. V 49 odst. 2 se slova "tohoto zakona" nahrazujf slovy "odstavce 1". 37. V 49 odstavec 4 zni:,,(4) Ustanoveni odstavce 2 pisrn. a) neplati pro druhy kriticky a silne ohrozene. V prfpade bezneho obhospodarovani pozernku s vyskytern kriticky nebo silne ohrozenych druhu rostlin mohou organy ochrany prirody s vlastnikem nebo najemcem pozernku uzavrft dohodu 0 zpusobu hospodareni, Pokud vlastnfk nebo najemce pozemku projevi 0 uzavreni dohody pisernne zajern, organ ochrany prirody je s nim povinen ve lhute 30 dnu zahajit 0 teto dohode jednani, Organ ochrany prirody pri uzavirani dohody proveri, ze neexistuje jine uspokojive resenf, je dan nektery z duvodu uvedenych v 56 odst. 1 nebo 2 a navrhovany zpusob hospodareni neovlivnf dosazeni ci udrzeni pifzniveho stavu druhu, ktery je na dane lokalite predrnetem ochrany podle prava Evropskych spolecenstvi"), z hlediska ochrany. Tyto skutecnosti rnusi byt v dohode vyslovne uvedeny. Dohoda nahrazuje vyjirnku podle 56.". 38. V 54 odstavce 3 az 5 vcetne poznarnek pod carou C. 20b az 20e znejf:,,(3) Vypoustet zvlaste chranene zivocichy odchovane v lidske peci do prirody a vysevat ci vysazovat umele vypestovane/?") zvlaste chranene rostliny mimo kultury a zastavena iizemi obci lze pouze se souhlasem organu ochrany pifrody. Organ ochrany pifrody souhias udeli v prfpade, ze nehrozi riziko zhorseni stavu volne zijfef populace a jedna-li se 0 vypustenf, vysetf Ci vysazenf v arealu puvodnmo vyskytu daneho druhu za ucelem obnovy jeho populace nebo stabilizace ci posflenf populaef stavajfefch. Organ ochrany prfrody souhias neudelf v prfpade, kdy by k vypustenf, vysevanf Ci vysazovanf melo dojft na plose pro umfstenf vedenf dopravnf infrastruktury vymezene v uzemnfm planu 20b). Zakazy stanovene v 5a odst. 1 a 2 a v 50 odst. 2 se po dobu 2 mesfeu od vypustenf nevztahujf na vybrane zvlaste chranene druhy zivocichu. Seznam vybranych zvlaste chranenych druhu zivocichu stanovf Ministerstvo zivotnmo prostredf provadeefm pravnfm predpisem. (4) Organy ochrany prfrody vydavajf rozhodnutf o tom, ze se jedna 0 zivocicha odchovaneho v lidske peci (dale jen "osvedcenf")20c). OsvedCenf je verejnou listinou. N a zivocicha odchovaneho v lidske peci, ke kteremu bylo vydano organem ochrany prfrody osvedcenf, se zakazy stanovene v 5a odst. 1 a 2 a v 50 odst. 2 nevztahujf. Potvrzenf 0 vyjimce ze zakazu obchodnfeh cinnostf vydane pro exemplar zivocisneho druhu narozeny a odchovany v zajetf v souladu s prfmo pouzitelnym predpisem Evropskych spolecenstvf upra-

7 Strana 4892 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 ", b h d " h v, d h 20d) h vujiclm 0 c 0 ovam s 0 rozenyml ru y na razuje osvedceni podle tohoto odstavce. (5) 0 vydani osvedceni rnuze pozadat organ ochrany prirody ten, kdo a) odchoval zivocicha odchovaneho v lidske peci a nezamenitelne a trvale jej oznacil znackovaci metodou v souladu s pifmo pouzitelnyrn predpisem Evropskych spolecenstvi upravujicim obchodovani s ohrozenyrni druhy20e) (dale jen "nezamenitelne a trvale oznaceni"), nebo pokud fyzicke vlastnosti exernplare neumoziiuji oznacit ho touto metodou, zajistil jiny zpusob nezamenitelne a trvale identifikace, b) zfskal do drzeni nezamenitelne a trvale oznaceneho nebo nezamenitelne identifikovaneho zivocicha odchovaneho v lidske peci z clenskeho statu Evropskych spolecenstvi v souladu s pravem tohoto clenskeho statu, nebo c) v souladu s predpisy v oblasti obchodovani s ohrozenyrni druhy'") dovezl ze tfeti zerne nezarnenitelne a trvale oznaceneho nebo nezamenitelne identifikovaneho zivocicha odchovaneho v lidske peci. 20b) 43 zakona c. 183/2006 Sb. 20c) Cast ctvrtri spravniho radu. 20d) C1. 8 odst. 3 pism. d) nanzenf Rady (ES) c. 338/97. 20e) C1. 66 nanzenf Komise (ES) c. 865/2006.". 39. V 54 se dopliiujf odstavce 6 az 11, ktere zneji;,,(6) :ladost 0 vydani osvedceni podle odstavce 5 pism. a) je treba podat nejpozdeji do 30 dnu po narozenf zivocicha odchovaneho v lidske peci. Pokud se jedna 0 zivocicha odchovaneho v lidske peci dovezeneho nebo zfskaneho podle odstavce 5 pfsm. b) nebo c), musf byt zadost podana do 15 dnu ode dne, kdy k dovozu nebo zfskanf doslo. Spolu s zadostf 0 vydanf osvedcenf musf byt predlozeny informace 0 provedenem nezamenitelnem a trvalem oznacenf, popnpade dalsf udaje upresiiujfef identifikaci zivocicha odchovaneho v lidske peci a doklady, osvedcujfef odchov v lidske peci v souladu s tfmto zakonem nebo zakonny zpusob nabytf zivocicha odchovaneho v lidske peci. Zakaz ddenf uvedeny v Sa odst. 1 pfsm. e) a v 50 odst. 2 se po dobu stanovenou pro podanf zadosti o osvedcenf v pnpadech podle vety prvnf a druhe a po dobu od podanf zadosti do vydanf osvedcenf na zivocicha odchovaneho v lidske peci nevztahuje. (7) Nema-li organ ochrany pnrody duvodne pochybnosti 0 zakonnem puvodu jedince, vyda osvedcenf pro zivocicha odchovaneho v lidske peci podle odstavcu 5 a 6, a to do 30 dnu ode dne, kdy mu zadost o vydani osvedceni byla dorucena. (8) Urnyslne predlozeni nespravnych udaju, zrnena oznaceni zivocicha odchovaneho v lidske peci nebo prenos oznaceni na jineho jedince je duvodem, aby organ ochrany prirody zrusil osvedceni, a to po celou dobu zivota takoveho jedince, pro ktereho bylo osvedceni vydano, nebo jedince, ktery je jako takovy oznacen. Za zrnenu znaceni se pro iicel'y tohoto ustanoveni nepovazuje zrnena provedena z duvodu zavazneho ohrozeni zivota nebo zdravf zivocicha odchovaneho v lidske peci, pokud byla s oduvodnenfrn oznamena organu ochrany prirody do 3 dnu ode dne, kdy k ni doslo. (9) V pnpade zrneny vlastnfka nebo drzitele zrvocicha odchovaneho v lidske peci prechazf osvedceni soucasne s zivocichem odchovanym v lidske peci na noveho vlastnfka nebo drzitele. V pnpade iihynu nebo vypusteni zivocicha odchovaneho v lidske peci do volne prirody je jeho drzitel povinen odevzdat osvedceni organu ochrany pifrody, ktery jej vydal, a to do 30 pracovnfeh dmi ode dne, kdy tato skutecnost nastala nebo kdy se 0 ni dozvedel. Osvedceni pozbyva platnosti dnem, kdy uvedena skutecnost nastala nebo byla zjistena. V pnpade ztraty nebo odcizenf zivocicha odchovaneho v lidske peci je jeho drzitel povinen tuto skutecnost oznarnit organu ochrany pifrody, ktery vydal osvedceni, a to do 30 pracovnich dmi ode dne, kdy tato skutecnost nastala nebo kdy se 0 ni dozvedel. Osvedceni v takovem pnpade pozbyva platnosti do 1 roku ode dne, kdy ke ztrate nebo odcizenf zivocicha odchovaneho v lidske peci doslo, pokud nedojde k jeho nalezu; po uplynutf teto lhuty je drzitel zivocicha odchovaneho v lidske peci povinen odevzdat osvedceni organu ochrany pnrody, ktery jej vydal. (10) Ten, kdo ddf zivocicha odchovaneho v lidske peci, pro ktereho bylo vydano osvedcenf, je povinen na pozadanf organu ochrany pnrody predlozit osvedcenf ke kontrole a umoznit prohlfdku oznacenf zivocicha odchovaneho v lidske peci. Je-li duvodna pochybnost o zakonnem puvodu jedince, je jeho vlastnfk nebo dditel povinen umoznit organu ochrany pnrody, s poskytnutfm aktivnf soucinnosti, jeho overenf, vcetne provedenf testu paternity. V pnpade potvrzenf nezakonneho puvodu uhradf naklady na overenf puvodu vlastnfk nebo dditel zivocicha odchovaneho v lidske peci; vysi nakladu stanovf rozhodnutfm organ ochrany pnrody. V opacnem pnpade uhradf naklady na overenf puvodu zivocicha odchovaneho v lidske peci organ ochrany pnrody. (11) Ministerstvo zivotnmo prostredf stanovf provadeefm pravnfm predpisem vzor zadosti 0 osvedcenf,

8 Castka 109 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Strana 4893 vzor osvedceni, zpusoby overovam puvodu jedinee a podmfnky jeho provadeni," vcetne nadpisu zni:,, 56 Vyjimky ze zakazu u pamatnych strornu a zvlaste chranenych druhu rostlin a zivocichu (1) Vyjimky ze zakazu u parnatnych stromu a zvlaste chranenych druhu rostlin a zivocichu podle 46 odst. 2, 49 a 50 v prfpadeeh, kdy jiny verejny zajem prevazuje nad zajmem oehrany prirody, nebo v zajmu oehrany pifrody, povoluje organ oehrany pfirody. U zvlaste chranenych druhu rostlin a zivociehu, ktere jsou predmetern oehrany podle prava Evropskych spolecenstvi?"), lze vyjirnku podle very prvni povolit jen tehdy, pokud je dan nektery z duvodu uvedenych v odstavei 2, neexistuje jine uspokojive resenf a povolovaria cinnost neovlivnf dosazeni ci udrzeni prfzniveho stavu druhu z hlediska oehrany. (2) Vyjimku ze zakazu u zvlaste chranenych druhu rostlin a zivocichii lze povolit a) v zajmu oehrany volne zijfefeh zivocichii a plane rostouefeh rostlin a oehrany prirodnich stanovist, b) v zajmu prevenee zavaznyeh skod, zejmena na urode, dobytku, [esich, rybolovu, vodach a ostatnich typeeh majetku, c) v zajmu verejneho zdravf nebo verejne bezpecnosti nebo z jinych nalehavych duvodu prevazujfciho verejneho zajmu, vcetne duvodu socialnfho a ekonornickeho eharakteru a duvodu s prfznivymi dusledky nesporneho vyznamu pro zivotni prostredi, d) pro iicely vyzkumu a vzdelavanf, opetovneho osidleni urciteho iizemi populaef druhu nebo opetovneho vysazenf v puvodnfm arealu druhu a ehovu a pestovanf nezbytnyeh pro tyto ucely, vcetne umeleho rozmnozovanf rostlin, e) v prfpade zvlaste ehranenyeh druhu ptaku pro odehyt, ddenf nebo jine vyuzfvanf ptaku v mal em mnozstvf. (3) Organ oehrany prfrody v rozhodnutf 0 vyjimee muze stanovit povinnost oznacenf zivocieha zvlaste ehraneneho druhu nezamenitelnou a trvalou znackou a rovnez podmfnky pro vykon povolovane Cinnosti. (4) Organ oehrany prfrody muze vyjimku, ktera se tyka blize neurceneho okruhu osob, pri splnenf podmfnek uvedenyeh v odstavefeh 1 a 2 povolit tez opatrenfm obeene povahy. (5) K zapstovam emnostf podle odstavee 2 pfsm. a) a d) mohou organy oehrany prfrody v zajmu oehrany prfrody uzavfrat dohody s fyziekymi nebo pravnickyrni osobami. Dohodu lze uzavrit jen, pokud neexistuje jine uspokojive resenf, navrhovana cinnost neovlivnf dosazeni nebo udrzeni pifzniveho stavu druhu z hlediska oehrany a tyto oduvodnene skutecnosti jsou v dohode vyslovne uvedeny. Tato dohoda nahrazuje vyjirnku podle odstavee 1. (6) Pro organ oehrany prirody platf pri povolenf vyjimky ze zakazu u zvlaste chranenych druhu rostlin a zivocichii nebo uzavreni dohody podle odstavee 5 a 49 odst. 4 inforrnacni povinnost stanovena v 5b odst. 5. V prfpade povolenf vyjimky ze zakazu u zvlaste chranenych druhu ptaku pro obsah rozhodnuti, obsah opatreni obecne povahy a pro obsah dohody podle odstavee 5 platf obdobne 5b odst. 3.". 41. V 58 odst. 2 vete prvni se za slova "na jejieh zaklade" vkladaji slova "a nebo z ornezeni vyplyvajfciho z opatreni v planech systermi ekologicke stability krajiny podle 4 odst. 1" a za vetu prvni se vkladaji vety "Tento narok trva i v prfpade prevodu nebo preehodu vlastnickeho prava nebo prava najmu. Najernce pozemku rnuze narok uplatnit v prfpade zachovaneho naroku vlastnfka pozemku.". 42. V 67 odst. 1 vete prvni se slovo "ctvrte" nahrazuje slovem "pate" zni: (1) Obeenf iifady,, 76 a) s vyjimkou iizemi narodnich parku, narodnfch pfirodnich rezervaci, narodnfch pifrodnich parnatek, pifrodnich rezervaci, prirodnich parnatek a ochrannych pasem techto zvlaste chranenych iizemi povoluji kaceni drevin podle 8 odst. 1, ukladaji nahradnf vysadbu podle 9 a vedou prehled pozemku vhodnyeh k nahradnf vysadbe podle 9 odst.2, b) s vyjimkou uzemf narodnfeh parku a jejieh oehrannyeh pasem vedou prehled 0 verejne prfstupnyeh ucelovyeh komunikaefeh, stezkaeh a pesinaeh podle 63 odst. 1 ve svem spravnfm obvodu. (2) Poverene obeenf Urady38), s vyjimkou uzemf narodnfeh parku, ehranenyeh krajinnyeh oblastf, narodnfeh prfrodnfeh rezervaef, prfrodnfeh rezervaef, narodnfeh prfrodnfeh pamatek, prfrodnfeh pamatek a jejieh oehrannyeh pas em, a) vydavajf zavazna stanoviska k zasahum do registrovanyeh krajinnyeh prvku podle 4 odst. 2, pokud se zaroven nejedna 0 uzemf evropsky vyznamne lokality, a registrujf vyznamne krajinne prvky podle 6 odst. 1,

9 Strana 4894 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 b) sjednavaji a zrusuji smlouvy 0 smluvne chranenem pamatnern stromu podle 39 a 45 odst. 2; projednavaji zamery na vyhlaseni parnatnych stromu podle 55 odst. 1, vydavajf rozhodnuti 0 vyhlaseni parnatnych stromu podle 46 odst. 1, vymezenf jejieh ochrannych pasem podle 46 odst. 3 a zruseni oehrany parnatnych stromu podle 46 odst. 4; predavaji dokumentaei 0 parnatnych stromeeh a smluvne chranenych parnatnych stromeeh do ustrednfho seznamu podle 47 odst. 1, e) vydavajf souhlasy k osetrovani parnatnych stromu podle 46 odst. 2, souhlasy ke stanovenyrn cinnostem v ochrannych pasmech parnatnych stromu podle 46 odst. 3, povolujf vyjimky ze zakazu u parnatnych stromu podle 56 odst. 1 a uzavfrajf dohody podle 56 odst. 5, jde-li 0 pamarne stromy, d) vydavajf souhlas ke zfizovani nebo ruseni verejne prfstupnych iicelovych kornunikaci, stezek a pesin mimo zastavene iizemi obci podle 63 odst. 1." vcetne nadpisu zni:,, 77 Pusobnost obecnich uradu obci s rozsirenou pusobnosti (1) Obeenf iifady obci s rozsirenou pusobnosti ve svem spravnim obvodu, nejde-li 0 zvlaste chranena iizemi nebo jejieh ochranna pasrna, a) vydavajf zavazna stanoviska k zasahum, ktere by mohly vest k poskozeni nebo zniceni vyznamneho krajinneho prvku nebo ohrozeni ci oslabenf jeho ekologicko-stabilizacni funkee, pokud se nejedna o registrovany vyznarnny krajinny prvek podle 6 odst. 1 a pokud se zaroveri nejedna 0 iizemi evropsky vyznarnne lokality, b) vydavajf zavazna stanoviska k odlesnovanf a zalesnovanf pozemku nad 0,5 ha a k vystavbe lesnfch eest a lesnfch melioracnfch systemu podle 4 odst. 3, e) vydavajf opatrenf obeene povahy, pokud jde 0 blize neurceny okruh osob, nebo rozhodujf 0 omezenf nebo zakazu rusive cinnosti podle 5 odst. 1, pokud se nejedna 0 zvlaste ehranene druhy, d) rozhodujf 0 zajistenf ci pouzitf prostredku k zabranenf nadmernemu uhynu rostlin a zranovanf nebo uhynu zivociehu nebo nicenf jejieh biotopu podle 5 odst. 3, pokud se nejedna 0 zvlaste ehranene druhy, e) vydavajf povolenf k rozsirovanf geografieky nepuvodnfch druhu rostlin a zivociehu a k rozsirovanf krrzeneu do krajiny podle 5 odst. 4 a 5, f) rozhodujf 0 stanoveni odchylneho postupu pri ochrane ptaku podle 5b odst. 1, g) ukladaji provedenf nezbytnych zasahu vcetne pokaceni drevin podle 7 odst. 2, h) prijimaji oznameni 0 kaceni drevin a rozhodujf o pozastavenf, ornezeni nebo zakazu kaceni drevin podle 8 odst. 2 a 4, i) pozadujf iidaje 0 paleontologickych nalezech a zadajf 0 urnozneni pifstupu k paleontologickym nalezum podle 11, j) vydavajf souhlasy k urnistovani a povolovani staveb a k jinyrn cinnostem, ktere by mohly snizit nebo zrnenit krajinny raz podle 12 odst. 2, k) rozhodujf 0 vyhlaseni prechodne chranene ploehy podle 13 odst. 1, 1) mohou vyzvat k prokazani zakonneho puvodu zvlaste chranenych rostlin, zvlaste chranenych zivocichu, ptaku nebo rostlin ci zivocichf chranenych podle mezinarodnich iimluv podle 54 odst. 1 a vyzvat k prokazani totoznosti podle 54 odst. 2, m) v prfpade ptaku chranenych podle Sa vydavajf osvedceni podle 54 odst. 4 az 11 0 tom, ze se jedna 0 zivocicha odchovaneho v lidske peci, vedou evidenei vydanych osvedceni podle 54 odst. 4 az 10, overuji puvod a vydavajf rozhodnuti, kterym se stanovi vyse nakladu v prfpade potvrzeni nezakonneho puvodu zivocicha odehovaneho v lidske peci podle 54 odst. 10, n) v rozsahu sve pusobnosti ukladaji podmfnky pro vykon cinnosti, ktere by mohly zpusobit nedovolenou zrnenu obecne nebo zvlaste chranenych castf pifrody nebo takove cinnosti zakazujf podle 66, 0) vykonavaji statni dozor v ochrane pifrody a krajiny podle 85 odst. 1, p) rozhodujf 0 moznosteeh a podmfnkaeh uvedenf do puvodnmo stavu podle 86 odst. 1, ukladajf provedenf primerenyeh nahradnfch opatrenf podle 86 odst. 2 a ukladajf pokuty za prestupky podle 87 a za spravnf delikty podle 88, q) uplatnujf stanoviska k uzemnfm planum a regulacnfm planum z hlediska sve prenesene pusobnosti a dale z hlediska prenesene pusobnosti obeenfch uradu a poverenyeh obeenfeh uradu. (2) Obeenf urady obef s rozsfrenou pusobnostf vymezujf a hodnotf mfstnf system ekologieke stability podle 4 odst. 1 mimo uzemf narodnfeh parku, ehranenyeh krajinnyeh oblastf a oehrannyeh pasem narodnfch parku. (3) Obeenf urady obef s rozsfrenou pusobnostf dale ve svem spravnfm obvodu, nejde-li 0 zvlaste ehra-

10 Castka 109 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Strana 4895 nena iizemi nebo jejich ochranna pasrna anebo 0 vojenske ujezdy, vykonavaji statni spravu v ochrane prirody a krajiny, nenf-li prrslusny jiny organ ochrany pfirody." a vcetne nadpisu a poznarnek pod carou c. 39c a 39d znf:,, 77a Pusobnost kraju a krajskych uradu (1) Kraje zpracovavajf ve spolupraci s Ministerstvem zivotniho prostredi progn6zy, koncepce a strategie ochrany prirody ve sve uzernni pusobnosti, nejde-li o narodni park nebo chranenou krajinnou oblast, narodni prirodni rezervaci, narodni prirodni parnatku a ochranna pasrna techto zvlaste chranenych iizemi anebo 0 vojenske ujezdy. (2) Kraje mohou vydavat pro svuj spravni obvod, nejde-li 0 narodni parky, chranene krajinne oblasti, narodni prirodni rezervace, narodni prirodni parnatky a ochranna pasrna techto zvlaste chranenych iizemi anebo 0 vojenske ujezdy, nafizeni 0 zfizeni ci zruseni prfrodnfch parku a 0 ornezeni vyuziti jejich iizemi podie 12 odst. 3, naifzeni 0 zfizeni pifrodnich rezervaci podle 33, prfrodnfch parnatek podle 36 nebo jejich ochrannych pasem podle 37 odst. 1 a zajistuji peci o tato iizemi, dale mohou ve svem spravnim obvodu vydat nafizeni 0 zruseni prirodnich rezervaci, pifrodnich parnatek nebo ochrannych pasem techto zvlaste chranenych iizemi podle 45 odst. 1. (3) Krajske iifady na iizemi pifrodnich rezervaci, prfrodnfch parnatek a ochrannych pasem techto zvlaste chranenych uzemf vykonavajf statnf spravu v ochrane prrrody a krajiny v rozsahu pusobnosti obecnfeh uradu, poverenych obecnfeh uradu, a obecnfeh uradu obc1 s rozsfrenou pusobnostf, nenf-li podle tahoto zakona prrslusne Ministerstvo zivotnmo prostredf. (4) Krajske urady dale ve svem spravnfm obvodu, nejde-li 0 narodnf parky, chranene krajinne oblasti, narodnf prrrodnf rezervace, narodnf prrrodnf pamatky a ochranna pasma techto zvlaste chranenych uzemf anebo 0 vojenske ujezdy a) vydavajf zavazna stanoviska ke schvalenf lesnfeh hospodarskych planu a k lesnfm hospodarskym osnovam podle 4 odst. 3, b) povolujf vyjimky ze zakazu stanovenych v 10 odst. 2 pro jeskyne, vydavajf povolenf pro pruzkum nebo vyzkum jeskynf podle 10 odst. 3, prijfmajf oznamenf 0 zjistenf jeskynf, prebfrajf dokumentaci jeskynf a vedou evidenci prevzate dokumentace jeskynf podle 10 odst. 5, c) rozhodujf 0 omezenf vykonu prava myslivosti a rybarstvf v prrrodnfeh rezervac1ch podle 34 odst. 2, d) vydavajf souhlasy k cinnostem a zasahum vazanyrn na predchozf souhlas organu ochrany prirody v ochrannych pasmech pifrodnich rezervaci a pfirodnfch parnatek podle 37 odst. 1 a k cinnostem podle 37 odst. 2, e) zajistuji zpracovani planu pece a schvalujf plany pece 0 prirodni rezervace, prirodni parnatky a ochranna pasrna techto zvlaste chranenych iizemi a zajistuji jejich realizaci podle 38, f) sjednavaji a zrusuji smluvni ochranu podle 39 a 45 odst. 2 a predavaji dokumentaci 0 techto uzernich do ustredniho seznamu a na zaklade uzavrenych smluv podle 39 odst. 1 zverejiiuji ve Vestniku pravnich predpisu kraje iizemi, ktera jsou smluvne chranena, g) zajistuji zpracovani, oznamujf a projednavaji zarnery na vyhlaseni a navrhy pravnich predpisu, kteryrni se vyhlasuji prfrodni rezervace, prfrodni parnatky a ochranna pasrna techto zvlaste chranenych iizemi, h) povolujf vyjimky ze zakazu v pifrodnich rezervacich a pifrodnich pamatkach podle 43, i) predavaji dokumentaci vyhlasenych pifrodnich rezervaci, pifrodnich parnatek a jejich ochrannych pasem do ustredniho seznamu; oznamujf vyhlaseni pifrodnich rezervaci, pifrodnich parnatek nebo jejich ochrannych pasem katastralnim iiradiim, j) vydavajf souhlasy k cinnostem a zasahum vymezenyrn v blizsfch ochrannych podminkach prfrodnich rezervaci a prfrodnfch parnatek podle 44 odst. 3, k) povolujf vyjimky ze zakazu poskozovat evropsky vyznamne lokality a sporne lokality podle 45b odst. 1, 1) zajistujf peci 0 evropsky vyznamne lokality, oznacujf evropsky vyznamne lokality, vydavajf zavazna stanoviska k zasahum, ktere by mohly vest k poskozenf nebo narusenf obnovy evropsky vyznamnych lokalit nebo jejich predmetu ochrany podle 45c odst. 2, ana jejich uzemf vydavajf i stanoviska podle 4 odstavce 2, m) vydavajf souhlasy k cinnostem v ptacfeh oblastech podle 45e odst. 2, uzavfrajf smlouvy 0 zpusobu hospodarenf v ptacfeh oblastech podle 45e odst. 4 a zajistujf peci 0 ptacf oblasti, n) povolujf vyjimky ze zakazu u zvlaste chranenych nerostu podle 51 odst. 2, 0) prijfmajf oznamenf 0 vypustenf vylecenych zvlaste chranenych zivocichu ze zachranne stanice podle 52 odst. 2, p) mohou poiadovat prokazanf zakonneho puvodu zvlaste chranenych rostlin, zvlaste chranenych zi-

11 Strana 4896 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 vocichu, ptaku nebo rostlin ci zivocichii chranenych podle mezinarodnich iimluv podle 54 odst. 1 a mohou pozadovat prokazani totoznosti podle 54 odst. 2, q) vydavajf opatreni obecne povahy k ornezeni nebo zakazu vstupu podle 64, r) v rozsahu sve pusobnosti ukladaji podmfnky pro vykon cinnosti, ktere by mohly zpusobit nedovolenou zrnenu obecne nebo zvlaste chranenych castf prirody nebo takove cinnosti zakazujf podle 66, s) ustanovujf straz prirody ve svern uzernnim obvodu podle 81 odst. 1, t) vykonavaji statni dozor v ochrane prirody a krajiny podle 85 odst. 1, u) rozhodujf 0 moznostech a podminkach uvedeni do puvodniho stavu a ukladaji provedenf nahradnich opatreni k nap rave podle 86 odst. 1 a 2, v) spolupracujf s ostatnimi spravnimi iifady a organy na zajistovani ekologicke vychovy a vzdelavanf, w) uplatiiuji stanoviska k zasadam uzemniho rozvoje a k iizemnim planum obci s rozsirenou pusobnosti z hlediska zajmu chranenych timto zakonem a dale k ostatnim iizemnim planum a regulacnim planum z hlediska zajmu chranenych timto zakonern, nenf-li prfslusny jiny organ ochrany prirody. (5) Krajske urady dale v obvodu sve uzernni pusobnosti podle odstavcu 3 a 4 a) vydavajf opatreni obecne povahy, pokud jde 0 blize neurceny okruh osob, nebo rozhodujf 0 omezeni nebo zakazu rusive cinnosti podle 5 odst. 1, pokud se jedna 0 zvlaste chranene druhy, b) ukladaji rozhodnutfrn zajisteni ci pouziti prostredkii k zabraneni nadrnernemu iihynu rostlin a zranovanf nebo uhynu zivocichu nebo nicenf jejich biotopu podle 5 odst. 3, pokud se jedna o zvlaste chranene druhy, c) uzavfrajf dohody podle 49 odst. 4, d) vydavajf predchozf stanoviska k nezbytnym zasahum do prirozeneho vyvoje ohrozenych druhu zivocichu podle 50 odst. 3, e) spolupracujf s Ministerstvem zivotnmo prostredf pri prfprave zachrannych programu zvlaste chranenych druhu rostlin a zivocichu podle 52, f) vydavajf souhlasy k vypoustenf zvlaste chranenych zivocichu odchovanych v lidske peci do prfrody a k vysevanf ci vysazovanf umele vypestovanych zvlaste chranenych rostlin do prfrody podle 54 odst. 3, g) s vyjimkou ptaku chranenych podle Sa vydavajf osvedcenf 0 tom, ze se jedna 0 zivocicha odchovaneho v lidske peci, vedou evidenci vydanych osvedceni podle 54 odst. 4 az 10, overuji puvod a vydavajf rozhodnuti, kterym se stanovi vyse nakladu v prfpade potvrzeni nezakonneho puvodu zivocicha odchovaneho v lidske peci podle 54 odst. 10, h) povolujf rozhodnutim nebo opatrenim obecne povahy, pokud jde 0 blize neurceny okruh osob, vyjimky ze zakazu u zvlaste chranenych druhu rostlin a zvlaste chranenych druhu zivocichu podle 56, i) uzavfrajf dohody podle 56 odst. 5, j) vydavajf predchozf souhlasy k cinnostem stanovenyrn v blizsfeh ochrannych podminkach zvlaste chranenych druhu rostlin a zivocichii podle 57, k) odebiraji nedovolene drzene jedince zvlaste chranenych rostlin, nebo zvlaste chranenych zivocichu, ptaku, nebo rostlin ci zivocichf chranenych podle mezinarodnich iimluv podle 89. (6) Krajske iifady vymezujf a hodnoti regionalni system ekologicke stability podle 4 odst. 1 mimo iizemi narodnfch parku, chranenych krajinnych oblasti a ochrannych pasem techto zvlaste chranenych iizemi, (7) Krajske iifady jsou dotcenyrni organy ochrany prirody a vydavajf v rozsahu sve pusobnosti vyjadreni k Roskytovanf plateb podle jinych pravnfch predpisu 9c). (8) Krajske urady vydavajf zavazna stanoviska k rfzenim podle zakona 0 myslivost?9d), nestanovf-li tento zakon jinak. 39c) Napifklad nanzenf vlady c. 75/2007 Sb., 0 podminkach poskytovani plateb za pfirodni znevyhodneni v horskych oblastech, oblastech s jinyrni znevyhodnenimi a v oblastech Natura 2000 na zemedelske pude. 39d) 66 zakona c. 449/2001 Sb.". 46. V 78 odst. 9 se slova "a poplatefch v narodnfm parku ( 24 odst. 3)" zrusujf a vcetne nadpisu znf:,, 78a Pusobnost organu ochrany phrody na uzemf vojenskych ujezdu (1) Na uzemf vojenskych ujezdu 26 ) vykonavajf starnf spravu v ochrane prfrody a krajiny ujezdnf Urady26) v rozsahu pusobnosti obecnfeh uradu, poverenych obecnfeh uradu, obef s rozsfrenou pusobnostf, organu kraju a spray, nenf-li k nf prfslusne Ministerstvo obrany. (2) Ministerstvo obrany na uzemf vojenskych ujezdu

12 Castka 109 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Strana 4897 a) zpracovava ve spolupraci s Ministerstvern zivotniho prostredi progn6zy, koncepce a strategie ochrany prirody, b) zajistuje zpracovani a schvaluje plany pece 0 pfirodni rezervace a prfrodni parnatky a jejich ochranna pasrna a zajistuje jejich realizaci ve spolupraci s iijezdnimi iifady podle 38, c) sjednava srnlouvy 0 ochrane iizemi podle 39, prohlasuje tato iizemi za chranena a rusi smluvni ochranu techto iizemi postupern podle 45 odst.2, d) vydava provadecf pravni predpisy, kteryrni se vyhlasuji nebo zrusuji prfrodni rezervace a prirodni parnatky a ochranna pasrna techto zvlaste chranenych iizemi a jimiz se stanovi blizsf podrnfnky jejich ochrany; prohlasuje iizemi za chranena podie 39, e) predava dokurnentaci zvlaste nebo smluvne chranenych iizemi do Ustrednmo seznarnu ochrany prfrody; oznarnuje vyhlaseni prfrodnfch rezervaci, pifrodnich parnatek a ochrannych pasem techto zvlaste chranenych iizemi katastralnim uradurn, f) uplatiiuje predkupni pravo statu k pozernkum podie 61 odst. 1, g) spolupracuje s ostatnimi spravnimi iifady pri zajisiovanf ekologicke vychovy a vzdelavanf, h) vykonava statni dozor v ochrane prirody a krajiny podle 85 odst. 1, i) vydava stanoviska k uzernne planovaci dokumentaci jako dotceny organ ochrany prirody z hlediska sve pusobnosti, j) je odvolacim organem proti rozhodnutfrn vydanyrn podle tohoto zakona iijezdnimi urady." vcetne nadpisu a poznamek pod carou c. 40b, 41 a 41aa znf:,, 79 Pusobnost Ministerstva zivotnfho prostredf (1) Ministerstvo zivotnmo prostredf je ustrednfrn organern statnf spravy ochrany prfrody v Ceske republice. (2) Ministerstvo zivotnmo prostredf a) zpracovava ve spolupraci s kraji progn6zy a koncepce strategie ochrany prfrody v Ceske republice, b) koordinuje statnf vedeckovyzkurnnou cinnost v oboru ochrany prfrody a krajiny, c) spolupracuje s Ministerstvern skolstvf, rnladeze a telovychovy Ceske republiky v zajisiovanf ekologicke vychovy a vzdelavanf, d) zabezpecuje mezinarodni spolupraci Ceske republiky v oboru ochrany prirody a krajiny, e) podava Komisi zpravy a inforrnace pozadovane pravnimi predpisy Evropskych spolecenstvi v oblasti ochrany volne zijfefch zivocichu a plane rostoucich rostlin a jejich stanovist, f) vykonava vrchni statni dozor v ochrane prirody a krajiny, g) rfdf cinnost Ceske inspekce zivotniho prostredi a spray a plni jine iikoly stanovene timto zakonern. (3) Ministerstvo zivotniho prostredi dale a) provadi vyrnezeni a hodnoceni nadregionalniho systemu ekologicke stability podle 4 odst. 1, b) vydava povolenf k vyvozu a dovozu ohrozenych rostlin a zivocichf chranenych mezinarodnimi iimluvami podle 5 odst. 7, c) rozhoduje 0 povolenf k provozovani zachranne stanice a jeho zrnene nebo zruseni, vede prehled zachrannych stanic a zvefejriuje jej zpusobern umozriujicim dalkovy pristup podle 5 odst. 8 az 11, d) vydava souhlasy s pouzitim ustanoveni 0 zasazich proti skudcurn a 0 prfpadech mimoradnych okolnosti a nepredvfdanych skod a stanovi pfitom rozsah jejich pouziti v narodnich parcfeh a v narodnfch pifrodnich rezervaefch, e) zajistuje zpracovani a oznarnuje a projednava zarnery na vyhlaseni a navrhy pravnfch predpisu, kteryrni se vyhlasuji narodni parky, chranene krajinne oblasti, narodni prirodni rezervace, narodni prirodni parnatky nebo ochranna pasrna techto zvlaste chranenych uzemi, f) vydava souhlasy k vyvozu paleontologickych nalezu podle 11 odst. 3 a vydava povolenf k vyvozu zvlaste chranenych nerostu podle 53, g) vydava souhlasy ke zcizenf nezastavenych pozernku ve vlastnictvf statu na uzernf prfrodnfeh rezervaef a prfrodnfeh parnatek, h) zajisiuje zpracovanf a schvaluje plany pece 0 narodnf parky, narodnf prfrodnf rezervace, narodnf prfrodnf parnatky, chranene krajinne oblasti a 0 ochranna pasrna techto zvlaste chranenych uzernf a zajisiuje jejich realizaci ve spolupraci se spravarni podle 38, i) predava dokurnentaci vyhlasenych narodnfeh parku, chranenych krajinnych oblastf, narodnfeh prfrodnfeh rezervaef, narodnfeh prfrodnfeh parnatek a ochrannych pasern techto zvlaste chranenych uzernf a dale ptacfeh oblastf a evropsky vyznarnnych lokalit do ustrednmo seznarnu; oznarnuje vyhlasenf narodnfeh parku, chranenych krajinnych oblastf, narodnfeh prfrodnfeh rezervaef, narodnfeh

13 Strana 4898 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 pifrodnich parnatek a ochrannych pasem techto zvlaste chranenych iizemi katastralnim uradum, j) oznamuje lokality, ktere nebyly zarazeny do evropskeho seznamu podle 45a odst. 4 a vyhlasuje sporne lokality podle 45b odst. 2, k) zajistuje zpracovani souhrnu doporucenych opatreni pro evropsky vyznamne lokality a ptaci oblasti podle 45e odst. 3, 45e odst. 6, predava je do ustredniho seznamu a zverejiiuje je prostrednictvim internetu, 1) podava zadosti 0 stanovisko Komisi podle 45i odst. 10, m) ve spolupraci s ostatnimi organy oehrany prirody, vlastnfky a najernci pozemku, obcanskyrni sdruzenimi a dalsfmi odbornyrni subjekty zajistuje a sehvaluje zachranne programy podle 52, n) uplatiiuje predkupni pravo statu k pozernkum podie 61 odst. 1, 0) vydava osvedceni 0 zvlastni odborne zpusobilosti podle 79a odst. 2 pism. b), p) je odvolacim organem proti rozhodnutfrn vydanyrn organy krajii v prenesene pusobnosti, spravami a Ceskou inspekci zivotniho prostredi, q) uplatiiuje stanoviska k politice uzemniho rozvoje a k zasadam uzemniho rozvoje z hlediska zajrnu chranenych timto zakonern, r) zfizuje spravy narodnich parku jako statni pfispevkove organizaee 40 b ), pokud nebyly zfizeny jinyrn zakonern?"), s) je opravneno zifdit statni pifspevkovou organizaei za iicelem zajisteni oehrany, pece a provozu verejnosti zpristupnenych jeskynf, t) vykonava pusobnost organu oehrany prfrody na pozemefeh a stavbaeh, ktere tvorf soucast objektu dulezityeh pro obranu statu mimo vojenske ujezd y 41aa). (4) Ministerstvo zivotnmo prostredf dale vydava vyhlasky, kterymi se a) stanovf seznam typu evropskyeh stanovist, prioritnfeh typu evropskyeh stanovist, evropsky vyznamnyeh druhu a prioritnfeh evropsky vyznamnyeh druhu, vyskytujfefeh se na uzemf Ceske republiky, b) stanovf podrobnosti vymezenf a hodnoeenf systemu ekologieke stability a podrobnosti planu, projektu a opatrenf v proeesu jeho vytvarenf podle 4 odst. 1, e) stanovf podrobnosti oehrany vyznamnyeh krajinnyeh prvku podle 4 odst. 2, d) stanovf velikost, poprfpade jine eharakteristiky drevin, k jejiehz beenf nenf treba povolenf podle 8 odst. 3, jestlize rostou na pozemefeh ve vlastnictvi tyzickych osob, ktere tyto pozemky uzivaji, a podrobnosti oehrany drevin a podmfnek povolovani jejieh kaceni podle 8 odst. 5, e) stanovi podrobnosti 0 obsahu a rozsahu dokumentaee jeskyne pri jejim zjisteni provozovatelem pri dobyvani nerostnych surovin nebo pri provadeni geologiekyeh praci podle 10 odst. 5, f) vymezujf zany oehrany prirody narodnfch parku a chranenych krajinnych oblasti podle 17 odst. 2 a 27 odst. 2, g) stanovi vyse poplatku podle 24 odst. 1 a 2, okruh osob osvobozenych od poplatku, vzor potvrzeni o zaplaeenf poplatku nebo potvrzeni 0 osvobozenf od poplatku a urceni vybranych mist na iizemi narodniho parku, na ktera se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje podle 24 odst. 3, h) vyhlasuji narodni prirodni rezervaee, narodni pfirodni parnatky nebo ochranna pasrna techto zvlaste chranenych iizemi a stanovi blizsf podmfnky jejieh oehrany a dale vyhlasuji nebo zrusuji pfirodni parnatky a prirodni rezervaee nebo jejieh ochranna pasrna na iizemi narodnfch parku a jejieh ochrannych pasem a stanovi blizsf podmfnky jejieh oehrany, i) stanovi obsah planu pece a postup jejieh zpraeovani podle 38 odst. 7, nalezitosti a obsah zarneru podle 40 odst. 1, podrobnosti 0 vedeni ustredniho seznamu a urcuje organizacni slozka statu poverena vedenfm ustrednfho seznamu podle 42 odst. 2, podrobnosti 0 zpusobu oznaceni a vyrnezeni zvlaste chranenych iizemi v terenu i mapovych podkladeeh podle 42 odst. 5 a blizsf podmfnky 0 zpusobu oznacenf pamatnyeh stromu v terenu i mapovyeh podkladeeh podle 47 odst. 3, j) stanovf nalezitosti obsahu smlouvy podle 39 odst. 1, zpusob oznacenf smluvne ehraneneho uzemf a smluvne ehraneneho uzemf pamatneho stromu v terenu i mapovyeh podkladeeh podle 39 odst. 2, k) stanovf zpusob oznacenf vyhlasenyeh evropsky vyznamnyeh lokalit v terenu i mapovyeh podkladeeh podle 45e odst. 1, obsah a nalezitosti souhrnu doporucenyeh opatrenf pro evropsky vyznamne lokality a ptacf oblasti podle 45e odst. 3 a zpusob oznacenf ptacfeh oblastf v terenu i mapovyeh podkladeeh podle 45e odst. 7, 1) stanovf rozsah poiadovaneho vzdelanf, obsah zkousky, podmfnky prodlouzenf autorizaee a duvody pro odnetf autorizaee podle 45i odst. 3, m) stanovf seznam a stupeii ohrozenf zvlaste ehranenyeh druhu rostlin a zivociehu podle 48, seznam

14 Castka 109 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Strana 4899 zvlaste chranenych nero stu podle 51 a mist jejich prirozeneho vyskytu a dale blizsf podmfnky jejich ochrany, n) stanovi zpusoby overovani puvodu, nalezitosti zadosti 0 osvedceni a vzor osvedceni podle 54 odst. 11, 0) stanovi podmfnky poskytovani financnf nahrady podle 58 odst. 5, vzor uplatneni naroku, jeho nalezitosti a zpusob urceni vyse nahrady v pfipadech, kdy neni stanoven jinym predpisem, p) stanovi podrobnosti postupu pri prevodech prava hospodareni podle 60 odst. 3 zakona, q) stanovi podrobnosti 0 pifrodovednem pruzkurnu dotcenych pozernku a biologickem hodnoceni a jejich ukladani podle 67 odst. 1, r) stanovi blizsf podrobnosti 0 podminkach poskytovani pifspevku podle 69 odst. 3 a nalezitosti dohody 0 jeho poskytovani, s) zajistuji podle 74 odst. 1 iikoly vyplyvajici z mezinarodnich zavazku, t) stanovi podle 81 odst. 11 podrobnosti 0 organizaci, iikolech a predpokladech pro vykon straze pifrody, vzor sluzebniho odznaku se statnim znakern a prukazu straze pifrody, u) stanovi podrobnosti 0 zpusobu zavedenf a uzivani stejnokroje a oznaceni pracovnfku ochrany pfirody podle 82 odst. 2, v) stanovi prevod zvlaste chranenych iizemi zrizenych podle zakona c. 40/1956 Sb. do kategorif podie 90 odst. 5 az 7, w) zrusuje podle 90 odst. 10 dosavadnf ochrana zvlaste chranenych iizemi vyhlasenych podle tohoto zakona do dne 1. brezna 2009 ustrednimi organy statni spravy. 4Gb) 54 zakona c. 219/2000 Sb., ve znenf pozdejsfch predpisu. 41) Zakon c. 161/1999 Sb., kterym se vyhlasuje Narodnf park Ceske Svycarsko, a menf se zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pi'lrody a krajiny, ve znenf pozdejsfch predpisu, ve znenf 41aa) pozdejsfch predpisu. 29 odst. 2 pfsm. a) zakona c. 222/1999 Sb., zajisiovanf obrany Ceske republiky." a vcetne nadpisu a poznamky pod carou c.41aznf:,, 79a Zvlastnf odborna zpusobilost (1) Spravnf cinnosti v ochrane prfrody a krajiny, pokud je vykonavajf spravy, musf byt zajisiovany prostrednictvfm zamestnancu, kterf prokazali zvlastnf odbornou zpusobilost. (2) Spravni cinnosti uvedene v odstavci 1 rmize vyjimecne vykonavat i zamestnanec, ktery nerna zvlastni odbornou zpusobilost, a) nejdele vsak po dobu 18 mesicu od vzniku pracovniho porneru ke spravam nebo ode dne, kdy zacal vykonavat cinnost, pro jejfz vykon je prokazani zvlastni odborne zpusobilosti predpokladem, nebo b) na jehoz zadost nebo na zadost spray vyda Ministerstvo zivotniho prostredi doklad 0 vzdelani nebo jeho casti ziskaneho zamestnancem v jinem studijnim programu nebo v jinem oboru, popifpade kurzu, pokud zadatel prokaze, ze obsah a rozsah vzdelanf, 0 jehoz uznani zada, jsou rovnocenne obsahu a rozsahu zkousky zvlastni odborne zpusobilosti podle odstavce 4. (3) Zvlastni odborna zpusobilost se overuje zkouskou a prokazuje se dokladem 0 vykonani zkousky. Zamestnanec je povinen prokazat zvlastni odbornou zpusobilost k vykonu spravnich cinnosti uvedenych v odstavci 1 do 18 mesicu od vzniku pracovniho porneru ke spravam nebo ode dne, kdy zacal vykonavat cinnost, pro jejfz vykon je prokazani zvlastni odborne zpusobilosti predpokladem. (4) Zkouska zvlastni odborne zpusobilosti rna obecnou a zvlastni cast. Obecna cast zahrnuje znalost zakladu verejne spravy, zvlaste obecnych principii organizace a cinnosti verejne spravy, znalost zakona o obcich, zakona 0 krajfeh a spravniho radu, a schopnost aplikace techto predpisu. Zvlastni cast zahrnuje znalosti nezbytne k vykonu spravnich cinnosti uvedenych v odstavci 1, zvlaste znalost pusobnosti spray vztahujici se k ternto cinnostem, a schopnost jejich aplikace. (5) Spravy jsou povinny prihlasit zarnestnance, ktery vykonava spravnf cinnosti uvedene v odstavci 1, k vykonanf zkousky do 6 mesfeu od vzniku pracovnmo pomeru nebo do 3 mesfeu ode dne, kdy zacal vykonavat spravnf cinnost, pro jejfz vykon je prokazanf zvlastnf odborne zpusobilosti predpokladem. (6) Provadenf zkousek 0 zvlastnf odborne zpusobilosti zabezpecuje Ministerstvo zivotnmo prostredf ve spolupraci s prfslusnymi ministerstvy a s ostatnfmi ustrednfmi spravnfmi urady. 0 zabezpecenf a prubehu zkousky, 0 zkusebnf komisi, 0 dokladu 0 vykonanf zkousky a 0 rfzenf 0 namitkach platf obdobne 22 az 26 zakona 0 zvlastnf odborne zpusobilosti urednfku / / h / / h lk 0 uzemmc samospravnyc ce u 41a). 410) Zakon c. 312/2002 Sb., Ui'ednfc1ch uzemnfch samospravnych celku a zmene nekterych zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu.". 50. Poznamka pod carou C. 41b se zrusuje.

15 Strana 4900 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka V 81 odst. 9 se slova ", treti a ctvrte" nahrazujf slovy "az pate". 52. v 90 odstavee 1 a 2 vcetne poznamky pod carou c. 43b zneji;,,(1) Souhlasy a zavazna stanoviska vydavana podie tohoto zakona k planum a politikarn, ktere nejsou schvalovany ve spravnim rizeni, se tez nevydavaji ve spravnim rizeni, Souhlasy a zavazna stanoviska vydavaria podle tohoto zakona jako podklad pro rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu jsou zavaznyrn stanoviskem podle spravniho radu. Odkladny iicinek odvolani je vyloucen v prfpade rozhodnuti 0 zfizeni prechodne chranene ploehy podle 13, ornezeni a zakazu cinnosti podle 66 a odebrani rostlin a zivocichf podle 89. (2) Ustanoveni 4 odst. 2, 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahujf na cinnosti konane v pifrne souvislosti se zajistenim obrany nebo bezpecnosti statu 43b ), zejmena z duvodu vycviku nebo cviceni ozbrojenych sil anebo bezpecnostnich sboru. Pripadne poskozovani prirody z duvodu obrany statu v techto prfpadeeh nesmi prekrocit nezbytne nutnou miru. Bude-li dochazet k poskozovani prirody z duvodu zajistovani obrany nebo bezpecnosti statu, zejmena z duvodu vycviku nebo eviceni ozbrojenych sil anebo ozbrojenych bezpecnostnich sboru, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra v soucinnosti s Ministerstvem zivotniho prostredi zabezpeci, aby stupeii poskozeni prirody neprekrocil nezbytne nutnou miru. 43b) Zakon c. 222/1999 Sb.". 53. V 90 se odstavee 4 zrusuje. Dosavadnf odstavee 5 az 14 se oznacuji jako odstavee 4 az V 90 odst. 12 se slova ", 12 a 49 odst. 1" nahrazujf slovy "a 12". 55. V 90 se dopliiujf odstavee 14 az 17, ktere vcetne poznamky pod carou c. 47e znejf:,,(14) Cinnosti zakazane nebo omezene blizsfmi oehrannymi podmfnkami uvedenymi v pravnfeh predpiseeh, kterymi byly vyhlaseny narodnf parky, ehranene krajinne oblasti, statnf prfrodnf rezervaee, ehranene prfrodnf vytvory, ehranene prfrodnf pamatky, ehranena naleziste, ehranene parky a zahrady a ehranene studijnf ploehy a jejieh oehranna pasma podle zakona c. 40/1956 Sb., 0 statnf oehrane prfrody, se nadale povazujf za cinnosti vazane na souhlas organu oehrany prfrody podle 44 odst. 3. (15) V rfzenfeh podle jinyeh pravnfeh predpisu, v niehz mohou byt dotceny zajmy ehranene tfmto zakonem, jsou organy oehrany prirody dotcenyrni organy. (16) Zakazy vstupu a vjezdu stanovene timto zakonem se nevztahujf na praeovnfky organu oehrany pifrody, spray narodnfch parku a straze oehrany pfirody pri plneni povinnostf plynouefeh z tohoto zakona. (17) Organy oehrany prirodygoskytujf predbezne informaee podle spravniho radu C). 47c) 139 spravniho radu.". Cl. II Prechodna ustanoveni 1. Prirodni parnatky nebo prirodni rezervaee vyhlasene na iizemi narodnfch parku nebo jejieh ochrannych pasem podle dosavadnfeh pravnfch predpisu rnuze Ministerstvo zivotniho prostredi zrusit provadecim pravnim predpisem. 2. Rfzenf zahajena do dne nabytf ucinnosti tohoto zakona se dokonci podle dosavadnfeh pravnfch predpisu, s vyjimkou prfpadu uvedenych v bodu Rfzenf zahajena do dne nabytf ucinnosti tohoto zakona podle 43 zakona c. 114/1992 Sb., ve zneni ucinnem do dne nabytf ucinnosti tohoto zakona, dokonci organ oehrany prirody prfslusny podle zakona c. 114/1992 Sb., ve zneni ucinnem ode dne nabytf ucinnosti tohoto zakona, pricemz lhuty pro vydani rozhodnuti, jejichz beh zapocal, bezf ode dne nabytf ucinnosti tohoto zakona znovu. 4. Na iizemi hlavnfho rnesta Prahy vykonavaji iifady mestskych castf statni spravu v ochrane prirody v rozsahu sverenem obeenfm iiradiim podle 76 odst. 1 zakona c. 114/1992 Sb., 0 ochrane prirody a krajiny, ve zneni ucinnem ode dne nabytf ucinnosti tohoto zakona, po dobu jednoho roku ode dne nabytf ucinnosti tohoto zakona. Cl. III Zmociiovaef ustanovenf Predseda vlady se zmoeiiuje, aby ve Sbfree zakonu vyhlasil uplne znenf zakona c. 114/1992 Sb., 0 oehrane prfrody a krajiny, jak vyplyva ze zakonu a z nalezu Ustavnmo soudu jej menfefeh. CAST DRUHA Zmena zakona c. 161/1999 Sb., kterym se vyhlasuje Narodnf park Ceske Svycarsko Cl.IV Zakon c. 161/1999 Sb., kterym se vyhlasuje Na-

16 Castka 109 Sbfrka zakonu c Strana 4901 rodni park Ceske Svycarsko, a rneni se zakon c Sb., 0 ochrane pifrody a krajiny, ve zneni pozdejsfeh predpisu, ve zneni zakona c Sb. a zakona c. 309/2002 Sb., se rneni takto: 1. V 3 odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Sprava". 2. V 4 se odstavec 3 zrusuje. CAST TRETI UCINNOST Cl. V Tento zakon nabyva ucinnosti prvnim dnem druheho kalendamfho rnesice nasledujicfho po dni jeho vyhlaseni. Vlcek v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny. Čl. I ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon

Více

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou v 75 uvedeny orgány ochrany přírody, kterými jsou obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Příloha: Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny)

Příloha: Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny) Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) ve znění 349/2009 a 381/2009 s účinností od 2.1.2010 Studie obnovy, péče a využití

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ZAKON ze dne 8. rfjna 2009,

ZAKON ze dne 8. rfjna 2009, Strana 6218 Sbfrka zakonu c. 380 / 2009 Castka 123 380 ZAKON ze dne 8. rfjna 2009, kteryrn se meni zakon c. 123/1998 Sb., 0 pravu na informace 0 zivotnfm prostredi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon

Více

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb.,

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., Strana 7108 Sbfrka zakonu c. 441 / 2009 Castka 139 441 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., o ochrane druhu volne zijfdch zivocichu a plane rostoucich rostlin regulovanim obchodu

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: 460. UÂ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 114/1992 Sb., o ochraneï prïõârody a krajiny, jak vyplyâvaâ

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

218/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 8. dubna 2004,

218/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 8. dubna 2004, 218/2004 Sb. ZÁKON ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 37 11. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

c. 11 zneji; Cl. I VYHLASKA Strana 255 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009

c. 11 zneji; Cl. I VYHLASKA Strana 255 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009 Strana 255 21 VYHLASKA ze dne 12. ledna 2009, kterou se rnenf vyhlaska c. 29612003 Sb., 0 zdravf zvirat a jeho ochrane, 0 premfstovani a preprave zvirat a 0 opravneni

Více

ZAKON. o Statni zernedelske a potravinarske inspekci

ZAKON. o Statni zernedelske a potravinarske inspekci Castka 70 Sbfrka zakonu c. 223 / 2008 Strana 3193 223 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 14612002 Sb., o Statni zernedelske a potravinarske inspekci a 0 zrnene nekterych souvisejicich zakonu,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 575 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ochrana životního prostředí při povolování staveb

Ochrana životního prostředí při povolování staveb Ochrana životního prostředí při povolování staveb - stavby a jejich realizace významně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí - při povolování staveb a jejich změnách je třeba vždy doložit stanoviska

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. části zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

PLATNÉ ZNĚNÍ. části zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: PLATNÉ ZNĚNÍ části zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: ZÁKON ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Česká národní

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 74 návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: 214. Za kon o zrïõâzenõâ Univerzity obrany 215. ZaÂkon o uâpraveï neïkteryâch vztahuê

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 142 9. funkční období 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

Více

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO 226/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o ochraně

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Změna stavebního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Změna stavebního zákona. Čl. I V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou kategorie zvláště chráněných území.

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou kategorie zvláště chráněných území. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.2.101 VÝZNAMNÝ

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 88 9. funkční období 88 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 943 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

~ l.i ~ HRADEC KRALOVE MAGISTAAT MESTA HRADEC KAALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408, 502 00 HRADEC KAALOVE ODBOR HLAVNIHO ARCHITEKTA

~ l.i ~ HRADEC KRALOVE MAGISTAAT MESTA HRADEC KAALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408, 502 00 HRADEC KAALOVE ODBOR HLAVNIHO ARCHITEKTA ~ l.i ~ HRADEC KRALOVE MAGISTAAT MESTA HRADEC KAALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408, 502 00 HRADEC KAALOVE ODBOR HLAVNIHO ARCHITEKTA Uzemni studie Olesnice -lokalita Z 1 b ZADANi brezen 2014 '. Pofizovatel:

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude

VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude Strana 236 Sbfrka zakonu c. 17 1 2009 Castka 6 17 VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude Ministerstvo zivotniho prostredi stanovi v dohode s Ministerstvem zdravotnictvi

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna stavebního zákona. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna stavebního zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více