VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 PRAHA 2009

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační servis svazek 32 Výroční zpráva za rok 2008 Praha, duben 2009

4

5 Obsah Úvod 7 1 Fondy Budování fondu Doplňování informačních zdrojů Zpracování informačních zdrojů Zlatý fond českého ekonomického myšlení Revize a vyřazování fondů Informační systémy Elektronické informační zdroje Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům Federativní vyhledávání Webové stránky CIKS a další webové aplikace Webové stránky VŠE Elektronické dodávání dokumentů Aleph Služby Služby knihovní sítě Oborové knihovnicko-informační služby Uživatelé služeb Interní uživatelé Externí uživatelé Grantová a rozvojová činnost Projekt MŠMT ČR 1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum Projekt MŠMT ČR Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů Projekt MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana Projekt MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace Připravované projekty na rok Národní a mezinárodní spolupráce Národní spolupráce Mezinárodní spolupráce Personální situace 38 Tabulky a přílohy 42 3

6

7 Úvod Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Podrobně je činnost CIKS popsána v jednotlivých kapitolách a dokumentována v přílohové části zprávy. V úvodu jsou proto pouze výběrově zmíněny některé aktivity, přesahující rámec běžné hlavní činnosti. Knižní fond CIKS byl v roce 2008 mimo jiné doplněn o řadu zajímavých českých zahraničních titulů, získaných mimo jiné i formou hodnotných darů z pozůstalosti významných zahraničních odborníků. Do Zlatého fondu českého ekonomického myšlení byla ve spolupráci s Katedrou institucionální ekonomie NF zařazena další díla, mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení více než 120 odborných článků, 25 monografií a přednášek a 31 publikací. Vybraná díla byla digitalizována a v souborném katalogu VŠE je zpřístupněn jejich plný text. Standardní nabídka elektronických zdrojů byla rozšířena o databázi Factiva, zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky a Global Market Information Database (GMID), obsahující statistiky, expertní komentáře, analýzy a prognózy pro oblast průzkumu trhu. Nově byly také zpřístupněny dvě kolekce plných textů elektronických knih s relevantním obsahem v rámci znalostního záběru VŠE Safari Business Books Online, zpřístupňující elektronické knihy především z oblasti financí, lidských zdrojů, managementu, marketingu, obchodu, podnikání nebo účetnictví a Safari Tech Books Online, obsahující knihy z oblasti počítačové vědy. Vzdálený přístup prostřednictvím proxy serveru byl v závěru roku nahrazen uživatelsky příjemnějším přístupem prostřednictvím nástroje EZproxy. Nové řešení, které je napojeno na školní LDAP server, vyžaduje od uživatelů pouze přihlášení uživatelským jménem a heslem přes webový formulář. Další významnou výhodou tohoto řešení je možnost zpracovávat poměrně přesné statistiky o vzdáleném přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Na konci roku 2008 bylo také zprovozněno federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích VŠE, využívající technologii SerialsSolutions. Pro potřeby tohoto vyhledávání byly upraveny šablony stránek tak, aby vyhledávání graficky odpovídalo dalším webovým stránkám školy. V rámci řešení rozvojového projektu MŠMT Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů byl modernizován systém ochrany informačních fondů ve studovnách na Žižkově i na Jižním Městě. Byly instalovány nové elektromagnetické detekční brány, knižní a časopisecký fond studoven byl opatřen vyšší verzí ochranných prvků a zahájeno bylo testování technologie RFID čipů. Webové stránky celoškolských pracovišť, kateder a fakult byly v roce 2008 postupně převáděny na školní design. Byly vytvořeny barevné varianty šablony pro systém Wordpress, průběžně byly zapracovávány připomínky vzešlé z používání tohoto redakčního systému na některých pracovištích a byl připraven materiál pro správce stránek, umožňující jim snadnou orientaci v systému Wordpress. Byly také upraveny některé šablony a otestována možnost propojení se studijním systémem. 5

8 Úvod Zároveň s přechodem jednotlivých pracovišť na jednotný design a technologii byla testována a částečně uvedena do provozu možnost propojení webů jak mezi sebou, tak s aplikacemi třetích stran. Pro tato propojení jsou používány běžné standardy jako je RSS, Atom či ical. Rozvíjeny a stále více využívány byly systémy registrací na školní akce, nabídek zaměstnání pro studenty, nebo systém pro správu předpisů. Vytvořeny byly rovněž stránky ECTS Information Package / Course catalogue (dostupné na adrese na kterých jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány informace o nabízených studijních programech a kurzech v rámci systému ECTS. V rámci řešení centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů VŠE, zastoupená pracovníkem CIKS, koordinovala spolupráci 18 českých univerzit při vytváření návrhu funkcí registru vysokoškolských kvalifikačních prací (http://theses.cz). Zástupce CIKS se rovněž aktivně podílel na řešení čtyřletého projektu MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu funkční model a pilotní realizace, se zaměřením na zpřístupnění šedé literatury. Úspěšnou obhajobou bylo v roce 2008 ukončeno řešení pětiletého projektu MŠMT Informační zdroje pro ekonomický výzkum, z jehož podpory byl pro 15 členů konsorcia zajišťován přístup k pěti elektronickým informačním zdrojům v celkové hodnotě téměř 27 mil. Kč. Hlavní činnost CIKS byla bez větších problémů zajištěna a rozvíjena i přes značně komplikovanou situaci v personální oblasti, která v konečném důsledku vedla ke snížení počtu pracovníků oddělení služeb. Poděkování si proto zaslouží všichni stávající pracovníci CIKS, kteří vynaložili velké úsilí na zvládnutí všech rutinních i nových činností a odborných aktivit. 6

9 1 Fondy Knihovní a informační fondy CIKS jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí VŠE. Jsou budovány podle informačnímch potřeb uživatelů z řad vyučujících, zaměstnanců a studentů VŠE a s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny specializované na ekonomické vědy a související obory. Zahrnují více než 480 tisíc svazků neperiodických publikací i vázaných periodik, z toho je v současné době zpracováno v elektronickém katalogu Aleph (tab. A.1.1). Část fondů je přístupná ve volném výběru ve studovnách (tab. A.1.2), většina je však umístěna ve skladech CIKS (na Točné, Jižním Městě a na Žižkově). Knihovní fondy pořízené z prostředků fakult a dalších útvarů VŠE jsou umístěny na jednotlivých pracovištích (tab. A.1.3). Jejich dostupnost je pro uživatele omezená a závisí na výpůjčním režimu daného pracoviště (omezení se netýká meziknihovní výpůjční služby). 1.1 Budování fondu Cílem budování fondu je zajišťování informačních zdrojů pro studenty, pedagogické pracovníky, zaměstnance i odbornou veřejnost a jejich zpřístupňování prostřednictvím Souborného katalogu. Informační zdroje získávané nákupem, výměnou nebo darem jsou posuzovány již na vstupu v akvizici neperiodických a periodických dokumentů. Přihlíží se k informační gesci CIKS, zaměření studijních programů, ale i k současnému stavu fondu. 1.2 Doplňování informačních zdrojů Zajišťování informačních zdrojů Při získávání potřebné studijní literatury se vychází z potřeb akreditovaných studijních programů, je přihlíženo k doporučení vyučujících, důležitou roli hrají i zástupci RAKIS. Skripta vydávaná nakladatelstvím Oeconomica jsou poskytována do fondu na základě interní dohody, multiplikáty jsou v případě potřeby dokupovány z rozpočtu CIKS. Knihy a periodika umístěné na jednotlivých pracovištích VŠE jsou nakupovány především z grantových prostředků na základě konkrétních požadavků grantových řešitelů. CIKS zprostředkovává i nákup studijní literatury pro potřeby frekventantů kurzů institutů VŠE, tyto publikace se nekatalogizují. Za rok 2008 byla takto vynaložena částka Kč především pro Institut oceňování majetku a pro Francouzsko-český institut řízení Celkové hodnocení akvizice V roce 2008 i nadále ovlivňovala akvizici výše rozpočtu CIKS, ze kterého se nakupovaly knihy většinou pouze pro knihovnu. Nákupy pro potřeby kateder a ostatních pracovišť VŠE byly hrazeny z jejich rozpočtů a grantových prostředků. Knihovna Fakulty managementu 7

10 1 Fondy v Jindřichově Hradci má samostatnou akvizici a fond je průběžně doplňován v souladu s profilem fakulty Akvizice neperiodických publikací Nákup V první polovině roku převyšoval nákup z grantových prostředků, ve druhé polovině roku naopak převýšil nákup z rozpočtu CIKS, který se soustředil především na získávání nové odborné cizojazyčné literatury. Též prostředky poskytnuté ze sponzorského daru společností Deloitte a Ernst & Young ( Kč a Kč) byly využity k nákupu odborných cizojazyčných encyklopedií a literatury. Celkově byly zakoupeny do fondu tituly za Kč. Menší množství publikací zakoupených koncem roku bylo zpracováno až počátkem roku Dary V roce 2008 byly i nadále získávány dary na základě smluv o spolupráci od ustáleného okruhu pravidelných dárců: OECD, ILO, EU, OSN, Národní knihovna. K mimořádným dárcům patřili např. studenti a učitelé VŠE, české vysoké školy, The Korea Foundation aj. V roce 2008 jsme také obdrželi dva významné dary od soukromých dárců z Anglie. Jedná se o knihy z pozůstalosti Dr. Chrise Ronalda Tamea (dar zprostředkoval prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., KIE, NF) v počtu 635 kusů a Josefa L. Porketa (zprostředkovala paní Barbara Porket) v počtu 191 kusů. Do fondu v roce 2008 přibylo díky darům celkem titulů v hodnotě Kč (knihy z pozůstalostí Dr. Chrise Ronalda Tamea a Josefa L. Porketa nejsou v této částce zahrnuty) Akvizice periodik Seznam objednaných titulů je vystaven na webových stránkách CIKS, včetně odkazu na záznamy v Souborném katalogu VŠE, kde lze zjistit další údaje o periodikách a jejich dostupnosti. Do katalogu jsou průběžně doplňovány i údaje o titulech získaných v průběhu roku darem nebo výměnou. U řady tištěných periodik jsou k dispozici i elektronické verze a online přístupy do archivů (viz odst. 2.1). Ve studovnách bylo ve volném výběru zpřístupněno 355 titulů časopisů a 13 titulů deníků. Další periodika jsou uložena na katedrách a dalších pracovištích VŠE. Dlouhodobě jsou v depozitech Knihovny VŠE CIKS uchovávány pouze vybrané tituly. Celkový počet periodik evidovaných v r je 446 titulů., z toho 189 českých a 257 zahraničních. Nákup Nákup periodik pro pracoviště VŠE umístěná v Praze je zajišťován centrálně, zpravidla formou předplatného vždy na následující rok a je hrazen z prostředků přidělených z rozpočtu školy a z grantů. Celkově bylo v roce 2008 vydáno za nákup periodik Kč. Největší objem titulů dodávají na základě výsledků veřejné obchodní soutěže tři společnosti: Dovoz tisku Praha Suweco CZ, s. r. o., Bonus, v. o. s. a CZ Press, spol. s r. o. Ostatní tituly knihovna objednává přímo u vydavatelů nebo jiných distributorů. 8

11 1.3 Zpracování informačních zdrojů Dary V roce 2008 byla hodnota darovaných periodik vyčíslena na Kč, včetně titulů určených pro rozdání studentům. V této částce není zahrnuta hodnota periodik EU, která jsou dodávána do CIKS zdarma v rámci dohody Evropské komise s Evropskými dokumentačními středisky (EDS). Tyto tituly jsou však evidovány a zpracovány v Souborném katalogu VŠE. Podrobnější informace o darech jsou uvedeny v příloze I Akvizice elektronických informačních zdrojů V roce 2008 bylo akademické obci VŠE a registrovaným uživatelům knihovny zpřístupněno celkem 32 placených elektronických informačních zdrojů (EIZ), z toho 29 zdrojů online a 3 zdroje prostřednictvím lokální počítačové sítě VŠE. Přehled všech zdrojů a jejich charakteristika jsou uvedeny v příloze C.2. Zdroje byly hrazeny zejména z rozpočtu CIKS (1 271 tis. Kč), z projektu MŠMT ČR Informační zdroje pro ekonomický výzkum 1N04033 a z projektů 1N Národní knihovny ČR (EBSCO), Knihovny AV ČR (Web of Knowledge), Ústavu výpočetní techniky MU Brno (LNCS, ACM-DL, IEEE-CS) a Filozofické fakulty MU Brno (Literature Online). Z projektu Informační zdroje pro ekonomický výzkum byl hrazen přístup do čtyř v projektu plánovaných zdrojů, doplněných v závěru roku dalšími dvěma zdroji pro celkem 15 členů konsorcia, a dále polovina ceny za zpřístupnění kolekce 110 titulů elektronických knih Taylor & Francis pro uživatele z VŠE (celkem tis. Kč). Z rozpočtu CIKS byla uhrazena druhá polovina ceny Taylor & Francis ve výši 56,3 tis. Kč. Z rozvojového projektu Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů byla uhrazena částka 564 tis. Kč za zpřístupnění virtuální knihovny pro ekonomii a informatiku Safari Books Online. Databáze EBSCO, LNCS, ACM-DL, IEEE-CS a Literature Online byly zpřístupněny na základě tzv. multilicence, plně hrazené z prostředků MŠMT. U databáze Web of Knowledge členové konsorcia hradili příspěvek, kalkulovaný na základě jejího využívání v předchozím projektu LI (86 tis. Kč). 1.3 Zpracování informačních zdrojů Jmenné a věcné zpracování V roce 2008 bylo zkatalogizováno titulů publikací a aktualizovány údaje v katalogizačních záznamech titulů periodik, které jsou evidovány v Souborném katalogu VŠE. Především v letních měsících pokračovala retrokatalogizace staršího fondu dosud nezpracovaného v systému Aleph. Vysokoškolské kvalifikační práce jsou odevzdávány od září 2006 pouze v elektronické podobě a importované záznamy těchto prací jsou součástí Souborného katalogu. V roce 2008 bylo importováno celkem evškp. Poslední import proběhl v červenci, s přechodem VŠE na nový Integrovaný studijní informační systém (ISIS) je řešen postup importu do Souborného katalogu přímo z ISISu. Kromě zpracování nových přírůstků a retrokatalogizace probíhala průběžně redakce uložených záznamů, odstraňování duplicit a doplňování selekčních údajů u starších záznamů. Pracovnice věcné katalogizace se podílely i na posouzení odpisových seznamů z hlediska současných informačních požadavků. 9

12 1 Fondy Projekt Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se Knihovna VŠE CIKS zapojila od počátku roku 2005, každoročního setkání lokálních supervizorů se účastní jedna pracovnice úseku Katalogizace. Informace o problematice shrnuje od roku 2007 portál Národní autority ČR (http://autority.nkp.cz). CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které přispívají on-line do databáze jmenných autorit (AUJ), což je soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit (názvy institucí a konferencí). Výsledky CIKS dokládá tab Národní autority jmenné Celkový počet vytvořených záznamů Z toho: Personální Korporace, konference Návrhy na opravy Počet záznamů získaných z báze JA Tabulka 1.1: Tvorba a využívání národních autorit v CIKS VŠE V rámci projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v oblasti věcných autorit byly předány Národní knihovně návrhy nových i návrhy na opravy stávajících autorit z oblasti ekonomických věd. CIKS spolupracuje v této oblasti s ESF MU v Brně. 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Výběr a zpracování dokumentů do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení probíhal v roce 2008 po dvou liniích: v rámci předmětu 5IE320 Zlatý fond českého ekonomického myšlení, vyučovaného na katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty, pokračování původního projektu CIKS, započatého v r Předmět 5IE320 Předmět má povahu semináře a je kombinací samostatné práce studentů, konzultací s vyučujícím a odbornými knihovníky. Pracovnice CIKS garantují odbornou knihovnickou úroveň studentských prací. V úvodu jsou studenti seznamováni s cíli a zadáním semináře, se zásadami obsahové analýzy dokumentu, zpracování abstraktu a bibliografické citace i zvláštnostmi práce s historickými texty. Více informací je na webové stránce zlatyfond/seminar.aspx. V letním semestru roku 2007/2008 proběhlo 15 dvouhodinových seminářů. Vzhledem k zahraniční stáži věcného garanta předmětu byly průběh a organizace výuky v tomto semestru zabezpečovány pouze dvěma pracovnicemi CIKS podle zadání a pokynů garanta a konzultovány elektronickou poštou. Výuky se účastnilo 13 studentů, kteří ze 22 ročníků Obzoru národohospodářského (roky 1907, 1908, 1913, 1918, 1922, , , ) zpracovali citace a abstrakt celkem k 90 článkům. Tyto jejich práce budou postupně k dispozici ve virtuální knihovně Zároveň studenti sestavili 10 biografií osobností českých ekonomických dějin. 10

13 1.5 Revize a vyřazování fondů Téma pro zimní semestr roku 2008/2009 bylo Počátky českého ekonomického myšlení a jeho významní představitelé Alois Rašín a Karel Havlíček Borovský. Organizace semináře byla stejná jako v letním semestru: celkem proběhlo 10 seminářů, účastnilo se 11 studentů, kteří přečetli a zpracovali 14 monografií, 11 přednášek proslovených na schůzích České národohospodářské společnosti v letech 1928/29, 1932/33 a 1935/36, a 38 novinových článků uveřejněných v letech v Národních novinách, Slovanu a Pražských novinách a vydaných v Politických spisech Karla Havlíčka Borovského (v Praze, ). Kromě biografií A. Rašína a K. Havlíčka Borovského byla zpracovány profily čtyř dalších národohospodářů Projekt CIKS V průběhu roku 2008 bylo do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení zařazeno a v Souborném katalogu VŠE zpřístupněno 31 publikací. V závěru roku bylo rozhodnuto o podání přihlášky CIKS VŠE do projektu ministerstva kultury ČR VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius. Kromě činností spojených s přípravou, organizací a průběhem výše uvedeného semináře byl proveden předběžný výběr publikací do tohoto projektu. 1.5 Revize a vyřazování fondů V dubnu 2008 byla zahájena revize 12 katedrových a příručních knihoven Fakulty mezinárodních vztahů a 6 institutů VŠE. Revizní práce, dohledávání nenalezených titulů za pomoci dílčích evidencí, převod dalších nepotřebných knihovních jednotek do centrálního skladu, přebírání náhrad za ztracené publikace, evidence knihovních jednotek na konkrétní pracovníky a evidence ztrát a změn lokací mezi pracovišti pokračují i v roce Revize volně přístupných knihovních fondů CIKS (neperiodických i periodických) proběhly v době, kdy byly studovny uzavřeny pro veřejnost. Celkem bylo zrevidováno kolem 34 tisíc svazků ve volném výběru ve studovnách na Žižkově, Jižním Městě a veškerý fond, tj. více než 27 tisíc svazků v knihovně v Jindřichově Hradci. Revizi studovny provedli ve spolupráci s CIKS i pracovníci Výpočetního centra ve Studijním a informačním centru na Jarově. V době letního uzavření a rekonstrukce studoven na Žižkově se také pracovníkům CIKS podařilo zrevidovat značnou část fondů signaturní řady F ve skladu na Žižkově, a to knihovních jednotek. Během roku 2008 byl z důvodu změny vlastníka hotelu Crystal a CDMS Veleslavín vyklízen zde umístěný depozitní sklad. Do archivu VŠE byly předány dočasně uskladněné vyřazené vysokoškolské kvalifikační práce, proběhla věcná probírka fondu a vyřazení již nepotřebných a duplicitních knihovních jednotek a koncem roku byl s využitím stěhovací firmy přesunut fond periodických i neperiodických knihovních jednotek do depozitního skladu na Točné. Ve skladu Studijní knihovny na Jižním Městě byla poprvé za její existenci provedena probírka fondu a do nabídky byly dány a následně vyřazeny nepoužívané či zastaralé multiplikáty odborné literatury. Dvě podobné probírky proběhly i ve skladu knihovny Žižkov. Do archivu VŠE byly koncem roku přesunuty všechny vysokoškolské kvalifikační práce umístěné ve Studijním a informačním centru na Jarově. Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci provedla v části fondu jazykové literatury obsahovou prověrku, v jejímž rámci bylo vyřazeno a odepsáno 110 opotřebovaných a zastaralých knihovních jednotek. Knihy budou nabídnuty jiným knihovnám. S blížícím se termínem dostavby nových prostor pro knihovnu bylo pokračováno v přípravě fondu na volný 11

14 1 Fondy výběr (přetřiďování knihovních fondů podle MDT a označování titulů novými hřbetními štítky) a byla provedena i reorganizace ukládání knihovních jednotek ve skladu. 12

15 2 Informační systémy 2.1 Elektronické informační zdroje Během roku 2008 byla uživatelům CIKS VŠE nabízena bohatá kolekce elektronických informačních zdrojů (EIZ). Mimo elektronického Souborného katalogu VŠE byly k dispozici také tzv. licencované databáze, které jsou dostupné z webových stránek cz/zdroje nebo Uživatelé měli tyto licencované databáze zpřístupněné nejen z každého počítače, který byl zapojen do místní počítačové sítě VŠE, ale i mimo prostory VŠE pomocí autorizovaného přístupu přes proxy server. Licencované databáze lze z hlediska obsahové náplně rozčlenit do následujících kategorií: plnotextové všeobecné a specializované databáze, faktografické databáze, citační rejstříky a bibliografické databáze. V rámci plnotextových licencovaných databází mají uživatelé možnost studovat kompletní plné texty nejen jednotlivých článků apod., ale i celých ročníků časopisů nebo elektronických knih. Nově byla do kolekce licencovaných databází zařazena databáze GMID Global Market Information Database, která poskytuje rozsáhlý informační zdroj pro oblast průzkumu trhu a zpřístupňuje zhruba 4 milióny statistik a analýz o spotřebitelích, průmyslových odvětvích, podnicích a zemích světa včetně komentářů od expertů pro dané oblasti. GMID obsahuje jak historická data, tak rovněž i prognózy dalšího vývoje trhu. Další novým přírůstkem byla databáze Safari Books Online, která nabízí přístup do více než elektronických knih z oblasti financí, lidských zdrojů, managementu, marketingu, počítačové vědy, obchodu, podnikání nebo účetnictví. VŠE má předplacený přístup pro 10 současně pracujících uživatelů, kteří mohou využívat plné texty více než 200 titulů vybraných elektronických knih. Složení vybraných titulů elektronických knih je možné obměňovat v měsíčních intervalech na základě preferencí uživatelů. Celkově bylo v roce 2008 na VŠE zpřístupněno 32 elektronických informačních zdrojů, z toho 3 pouze v lokální počítačové síti VŠE. Přehledový seznam EIZ s jejich stručnou charakteristikou je k dispozici v příloze C.2, výběr ze statistických dat o využití EIZ uživateli je v příloze C.1.7. Kromě výše zmíněných EIZ bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib (http:// zpřístupněno 55 elektronických verzí časopisů (10 titulů v češtině, 45 titulů v cizím jazyce), které VŠE předplácí v tištěné podobě. 2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům V rámci projektu MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů byl zprovozněn přístup k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím nástroje EZproxy. Tento způsob vzdáleného přístupu je uživatelsky příjemnější než dříve používané řešení (Squid), při němž bylo nutné nastavit v prohlížeči použití proxy serveru. Nové řešení vyžaduje od uživatelů pouze přihlášení uživatelským jménem a heslem přes webový formulář. Další významnou výhodou tohoto řešení je možnost zpracovávat poměrně přesné statistiky o vzdáleném přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Řešení je napojeno na školní LDAP server. Služba byla uvedena do běžného provozu v závěru roku

16 2 Informační systémy 2.3 Federativní vyhledávání Na konci roku 2008 bylo v rámci projektu MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů též zprovozněno federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích VŠE využívající technologii SerialsSolutions. Pro potřeby tohoto vyhledávání byly upraveny šablony stránek tak, aby vyhledávání graficky odpovídalo dalším webovým stránkám školy. Ke konci roku 2008 bylo toto řešení v testovacím provozu a připravovalo se spuštění do běžného provozu začátkem roku Webové stránky CIKS a další webové aplikace Webové stránky Knihovny VŠE CIKS a stránky Virtuální ekonomické knihovny Econlib byly v roce 2008 v rutinním provozu bez významnějších změn. V průběhu roku pracovníci CIKS průběžně doplňovali nové stránky a aktualizovali texty stávající, např. edici Nositelé Ceny Švédské banky za ekonomii na paměť Alfreda Nobela na Její oblibu a význam dokládá velké množství klíčových slov, která z vyhledávačů odkazují zájemce na stránky CIKS (viz graf v příloze C.1.2). Na hlavní stránce webu CIKS jsou čtenáři upozorňování na významné novinky knihovny nejen formou aktualit, ale také infoboxem spojeným s anketou (hodnocení formou 1 5 hvězdiček), což slouží jako významná zpětná vazba. Např. zavedení BiblioBoxu pro bezobslužné odevzdávání knih bylo na webu hodnoceno průměrně 4,9 z 5 hvězdiček. Na základě podobného velmi kladného ohlasu na testovací provoz elektronických knih pro IT a ekonomii z nabídky Safari Books Online byl tento elektronický zdroj následně zakoupen v rámci grantového projektu CIKS. Stránky vyhledávání v současné době využívají nového vyhledávacího rozhraní Google, které umožnilo přizpůsobení vzhledu stránek do aktuálního designu stránek VŠE a CIKS, nabízí velmi rychlé a přesné vyhledávání na serverech VŠE včetně skloňování českých slov, řazení podle relevance a vyhledávání podle konkrétního serveru VŠE. Jedním z webů vyvinutých a provozovaných CIKS je server virtuální knihovny Bibliotheca Economica Jedná se o společný projekt Národohospodářské fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze zaměřený na katalogizaci a digitalizaci především ekonomické literatury, vydané před rokem Dalším významným webem ve správě CIKS je Akce VŠE primární informační zdroj o událostech konaných na Vysoké škole ekonomické. Pro tento web je připraven na rok 2009 nový grafický vzhled a programuje se nové uživatelské rozhraní. V roce 2008 byl z investičních prostředků pořízen server DELL PowerEdge 2900, na kterém byl zprovozněn operační systém Windows server 2008 a počítač je tak připraven pro nové webové aplikace na bázi ASP.NET i převzetí provozu stávajících webů CIKS, pro které již původní server nevyhovuje omezenou diskovou kapacitou a výkonem. S vybranými statistikami Google Analytics a grafy o provozu webů ve správě CIKS se můžete seznámit v příloze C.1. 14

17 2.5 Webové stránky VŠE 2.5 Webové stránky VŠE V roce 2008 byla hlavní pozornost věnována přechodu www stránek celoškolských pracovišť, kateder a fakult na školní design. V rámci tohoto přechodu byly vytvořeny barevné varianty šablony pro systém Wordpress. Průběžně byly zapracovávány připomínky vzešlé z používání tohoto redakčního systému na některých pracovištích (několik pracovišť přešlo na školní design již koncem roku 2007). Byl připraven materiál pro správce stránek, umožňující jim snadnou orientaci v redakčním systému Wordpress. Byly upraveny některé šablony a otestována možnost propojení se studijním systémem (k realizaci tohoto propojení na webech kateder a fakult bohužel zatím nedošlo). Pro statistiky přístupů na tyto stránky byla použita služba Google Analytics. Zároveň byly provedeny úpravy systému Wordpress pro potřeby celoškolských pracovišť, kateder a fakult. Během roku 2008 přešlo na školní grafiku několik desítek pracovišť, z toho dvě fakulty a téměř všechna celoškolská pracoviště. Proběhla rovněž školení správců stránek. Zároveň s přechodem jednotlivých pracovišť na jednotný design a technologii byla testována a částečně uvedena do provozu možnost propojení webů jak mezi sebou, tak s aplikacemi třetích stran. Pro tato propojení jsou používány běžné standardy jako je RSS, Atom či ical. Díky těmto propojením je tak možné automaticky zobrazovat např. na webech kateder aktuality ze stránek fakulty, nebo importovat termíny z webů fakult a kateder do kalendářů podporujících příslušný formát (např. Google Calendar). Na stránkách k žádným velkým změnám nedošlo, stránky byly v rutinním provozu a pouze se stále rozšiřoval počet aktivních přispěvovatelů do obsahu stránek. Velký nárůst zájmu se objevil především u systému registrací. Tento systém byl vytvořen v roce 2007 a během roku 2008 byl velmi široce využíván pro registrování účasti na školních akcích. Druhou aplikací těšící se rostoucímu zájmu byly nabídky zaměstnání, které jsou na www stránkách školy zveřejňovány prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra. Systém pro správu předpisů vytvořený v roce 2007 (http://www.vse.cz/predpisy) podle předpokladu přispívá k lepší orientaci v předpisech školy a v postupném pročištění předpisů. V roce 2008 byly též vytvořeny stránky ECTS Information Package / Course catalogue (http://www.vse.cz/ects), na kterých jsou zveřejněny informace o nabízených studijních programech a kurzech v rámci systému ECTS. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány ve spolupráci s prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost. Online Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací byla na podzim roku 2008 nahrazena modulem ve studenijním informačním systému ISIS. Databáze evškp však zůstává i nadále v režimu čtení a slouží např. pro export metadat protokolem OAI-PMH a plných textů do národního registru VŠKP Ze statistik návštěvnosti webových stránek školy vyplývá, že významně pomáhají při propagaci akcí i dalších aktivit školy i jejích součástí. Uživatelé si díky sjednocené grafice začínají též zvykat hledat aktuality na stránkách kateder a fakult, což opět rozšiřuje možnosti cílené propagace jejich zajímavých aktivit. Předpokládáme, že s postupující integrací webů kateder a fakult pomocí RSS se podaří vytvořit propracovaný systém informování uživatelů o dění ve škole, a tím i jejich většího aktivního zapojení do tohoto dění. 15

18 2 Informační systémy 2.6 Elektronické dodávání dokumentů Služba EDD byla využívána v řádu desítek požadavků za měsíc kromě období letních prázdnin. V červenci byl v rámci upgradu výpočetní techniky CIKS vyměněn počítač u skeneru za nový serverového typu, který svým výkonem a úložní kapacitou zlepšil podmínky při skenování a ukládání velkého objemu dat. Výměna počítače a přesun systému a dat proběhl v čase letních prázdnin, kdy byla služba EDD pozastavena. Kromě třídenního výpadku daného změnou označení počítačů v síti VŠE v říjnu 2008 byla služba poskytována stabilně, řešení dalších provozních nastavení a změn nemělo vliv na její dostupnost pro klienty. 2.7 Aleph500 V roce 2008 byla provozována verze 18, na niž se prováděl upgrade v roce Provoz byl celoročně stabilní bez významnějších výpadků. V průběhu roku byly zkoumány a experimentálně ověřovány možnosti využití systému Aleph pro potřeby správy výpůjček z fondů umístěných na katedrách nebo jiných pracovištích. Důvody tohoto kroku jsou zřejmé: jednak velikost takto dislokovaných fondů není malá (viz příloha A.1.3), jednak se z velké části jedná o knihy, které nejsou jinak (na VŠE) dostupné. První experimenty byly provedeny na katedře informačního a znalostního inženýrství (FIS) a je předpoklad postupného rozšiřování v průběhu roku Během roku prošel důležitou změnou vzhled webového rozhraní (tzv. webový OPAC), které používají běžní uživatelů. Do zobrazení výsledků vyhledávání byl přidán údaj Elektronický zdroj, který slouží: 1. u kvalifikačních prací pro zobrazení přímých odkazů na plné texty (práce, posudky), 2. u knih sledovaných službou Google Books pro přímé odkazy buď na plné texty, nebo na vybrané části (preview). U knih z Google Books jsou rovněž přebírány a zobrazovány obálky (jako přímá součást výsledků vyhledávání). 16

19 3 Služby 3.1 Služby knihovní sítě Služby Knihovny a studoven Žižkov Studovna Žižkov Studovna Knihovny VŠE na Žižkově se organizačně skládá z hlavní (všeobecné) studovny, Evropského dokumentačního střediska (EDS), Knihovny Pavla Eislera (KPEIS) a multimediální studovny Mediatéka. Fondy všech součástí čítají knihovních jednotek ( hlavní studovna, EDS, 943 KPEIS a Mediatéka). Knižní fond je doplněn 13 tituly deníků a 355 tituly časopisů v několika jazycích. Uživatelé zde ve volném výběru naleznou základní druhy informačních materiálů periodika, skripta VŠE, odborné monografie, slovníky, encyklopedie, jazykové učebnice, Working Papers zahraničních univerzit, sbírky zákonů, statistické ročenky, publikace OSN, ILO, OECD, Světové banky, ČNB, bankovní zprávy, materiály Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a vysokoškolské kvalifikační práce (diplomové a dizertační) v tištěné podobě. Fondy studoven jsou řazeny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a speciálních třídníků pro řazení publikací OSN, OECD, ILO, Světové banky a materiálů Evropské unie. Pro přehlednost a snadnou orientaci uživatelů je značení publikací rozlišeno i barevně s použitím kombinací MDT a abecedního nebo číselného řazení. Pracovníci studoven vykonávali pravidelné činnosti související s provozem studoven, obsluhou kopírek ( kopií za rok 2008), podávali informace o studijní literatuře a službách knihovny, pomáhali uživatelům orientovat se v on-line katalogu a elektronických zdrojích. V letních měsících byly studovny uzavřeny z důvodu stavebně-rekonstrukčních prací (výměna podlah, pokládka nových koberců, malování). V tomto období rovněž proběhla výměna elektronického zabezpečení studoven instalace technického zařízení a přeznačení většiny knižních a časopiseckých jednotek novými ochrannými prvky. V souvislosti s těmito změnami došlo i ke změnám ve stavění materiálů všeobecné studovny a ke zjednodušení vstupního protokolu studovny. Zrušením pultů a počítačové techniky určených pro odhlášení odchodu ze studovny se zvětšil prostor, který je nyní využíván pro propagaci nových knih a periodik. Tyto změny umožnily rozšíření výpůjčních služeb i do studovny: jednotky se statusem krátkodobá a prezenční se nově půjčují přímo ve studovně, a to i po ukončení provozu výpůjčního protokolu. V září došlo i k pokusu využít knihovního systému Aleph pro obsluhu studoven (on-line objednávání jednotek ze skladu k prezenčnímu studiu ve studovnách). Uživateli bohužel tato výhoda nebyla dostatečně pochopena, došlo k řadě konfliktů u výpůjčního pultu a nakonec musela být tato služba pozastavena. K prezenčnímu studiu bylo ze skladu do studoven vydáno knihovních jednotek a služeb studoven využilo v roce 2008 celkem uživatelů. Návštěvnost studoven byla po celý rok velmi vyrovnaná. V průběhu roku byla zkrácena provozní doba studoven, prodloužený provoz byl zaveden pouze v období končící výuky a ve zkouškovém období. Důvodem k zavedení zkrácené provozní doby byla velmi nízká obsazenost studoven v době , která se pohybovala výrazně pod 10 %. 17

20 3 Služby Ve studovně jsou k dispozici 3 počítače určené k vyhledávání literatury a možnost připojení notebooků k počítačové síti školy (služba Výpočetního centra). Přestože jsou knihovní jednotky vybaveny elektronickým zabezpečením proti krádeži a i když se snažíme o maximální vstřícnost vůči uživatelům (poskytnutí prezenčních dokumentů přes noc nebo přes víkend, nízké ceny za kopírování), stále dochází ke zcizování a zejména ničení knihovních jednotek. Knihovna VŠE se už v roce 2007 zapojila do celostátní služby Ptejte se knihovny, ve které je garantem dotazů především z oblasti ekonomických věd a obchodu. Zodpovězené dotazy jsou ukládány do archivu na stránkách NK ČR Se svými dotazy a žádostmi se na tuto službu obrací stále více tazatelů z řad veřejnosti, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny. Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Tabulka 3.1: Počty přístupů do studovny Výstavky Kromě výstavek nových knih byly ve studovně každý měsíc uživatelům k dispozici výstavní panely a informace k danému měsíci osobnosti, kulturní události, zajímavosti z kultury, vědy a školství. Do výstavních skříní, které jsou umístěny v zadním prostoru studovny, byly instalovány dvě větší výstavky knih: Karel Čapek novinář a filozof a Rodinné stříbro: vzácné knihy z fondu knihovny. Knihovna Pavla Eislera a Evropské dokumentační středisko V roce 2008 došlo k několika změnám fond časopisů byl začleněn do celkového fondu všeobecné studovny, tím došlo ke zjednodušení ukládání časopisů ve skladu a přehlednějšímu rozložení ve studovně. K důležité změně došlo v ukládání fondu publikací Úřadu pro úřední tisky EU (OPOCE), která jsou získávány darem. Materiály starší jednoho roku je možné z fondu zcela vyřadit a skartovat. EDS zaznamenalo pokles zájmu studentů o informace týkající se Evropské unie. Je to patrně dáno stále větší nabídkou relevantních informací na internetu a stále zvyšující se informační gramotností uživatelů, kteří jsou schopni si informace sami vyhledat. V loňském roce se ukutečnily dvě koordinační schůzky EDS v České republice. Na těchto setkáních si pracovnice středisek vyměňují své zkušenosti a řeší pracovní problémy. Schůzky koordinuje pověřený pracovník Zastoupení Evropské unie v ČR. Jedním z bodů jednání byla prezentace EDS a jejich činnosti, zejména propagace práce těchto středisek, toto téma bylo i na programu jednání pracovního setkání evropských středisek v Lisabonu. 18

Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze

Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze Základní informace Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze Příručka je primárně určena studentům prvního ročníku, podává proto pouze v úvodu stručnou informaci o knihovnicko-informačních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 PRAHA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 PRAHA 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Žižkov Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 6) Program na podporu odstranění slabých stránek

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PRAHA 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

2 SLUŽBY KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE

2 SLUŽBY KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE 2 SLUŽBY KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE Ing. Lenka Bělohoubková, vedoucí odboru sítě knihoven a studoven VŠE Ing. Jitka Davidová, vedoucí odboru Knihovna VŠE Žižkov Po výrazných změnách v roce 2003 souvisejících se

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

D VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY CIKS... 69 D.1 VZDĚLÁVÁNÍ... 69 D.2 OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY... 70

D VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY CIKS... 69 D.1 VZDĚLÁVÁNÍ... 69 D.2 OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY... 70 Tabulky a grafy Tabulky a grafy Tabulky a grafy A KNIHOVNÍ FONDY PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ (KATALOGY)... 49 A.1 STAV, PŘÍRŮSTEK A LOKACE KNIHOVNÍCH FONDŮ VŠE... 49 A.2 SKLADBA PŘÍRŮSTKU KNIHOVNÍHO FONDU...

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Informační potřeby -věda, výzkum, pedagogika - studium - ostatní - zájmové

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Akvizice knihoven ČVUT

Akvizice knihoven ČVUT Akvizice knihoven ČVUT Informační zabezpečen ení studia, vědy v a výzkumu Systém m knihoven ČVUT Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Ústřední knihovna Fakulty strojní Ústřední knihovna

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013 Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR Aleph 17.6.2013 Aleph základní informace 49 knihoven má on line katalog 27 knihoven má i on line výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010

PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010 PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010 1. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené částky) zákazník mladší

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Hana Pessrová, Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová INFORUM 2009 Praha, 27. - 29. 5. 2009 Univerzita Karlova v Praze, CERGE hana.pessrova@cerge-ei.cz

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU:

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: AMU = DAMU + FAMU + HAMU Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: Od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické podobě Iva Horová, Radim Chvála. stav do roku 2006; 2. vstupní podmínky inovace

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Radka Syrová Tomáš Vejvoda Knihovna Jana Palacha FF UK Obsah e-knihy FF UK využívání e-knih preference propagace Nabídka e-knih FF UK 350 000 elektronických

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy):

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy): Přehled ukazatelů BIX Překlad definic a vysvětlení způsobu výpočtu ukazatelů 1 POČET PRACOVNÍCH MÍST PRO UŽIVATELE CO? Zde jsou zahrnuty: Studijní a pracovní místa pro uživatele na konci vykazovaného období

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

Virtuální ekonomická knihovna Econlib

Virtuální ekonomická knihovna Econlib Virtuální ekonomická knihovna Econlib Václav ŠUBRTA Vysoká škola ekonomická, Praha subrta@vse.cz Radovan KAČÍN Vysoká škola ekonomická, Praha kacin@vse.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ

PROGRAM INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ PROGRAM INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ Věra Kubíková, MŠMT ČR Praha 1. Okolnosti vzniku programu O programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj nelze hovořit bez zmínky o okolnostech a časových

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Projekt NAKI e-deposit

Projekt NAKI e-deposit Projekt NAKI e-deposit Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Základní info 4-letý projekt (2012-2015), grantová podpora MK ČR (program aplikovaného výzkumu

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Služby Virtuální polytechnické knihovny

Služby Virtuální polytechnické knihovny Služby Virtuální polytechnické knihovny Markéta Máliková Oddělení meziknihovních služeb Co je VPK systém pro služby dodávání dokumentů projekt spuštěn r. 2001 v současnosti se na VPK podílí necelých 50

Více