VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 PRAHA 2009

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační servis svazek 32 Výroční zpráva za rok 2008 Praha, duben 2009

4

5 Obsah Úvod 7 1 Fondy Budování fondu Doplňování informačních zdrojů Zpracování informačních zdrojů Zlatý fond českého ekonomického myšlení Revize a vyřazování fondů Informační systémy Elektronické informační zdroje Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům Federativní vyhledávání Webové stránky CIKS a další webové aplikace Webové stránky VŠE Elektronické dodávání dokumentů Aleph Služby Služby knihovní sítě Oborové knihovnicko-informační služby Uživatelé služeb Interní uživatelé Externí uživatelé Grantová a rozvojová činnost Projekt MŠMT ČR 1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum Projekt MŠMT ČR Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů Projekt MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana Projekt MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace Připravované projekty na rok Národní a mezinárodní spolupráce Národní spolupráce Mezinárodní spolupráce Personální situace 38 Tabulky a přílohy 42 3

6

7 Úvod Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Podrobně je činnost CIKS popsána v jednotlivých kapitolách a dokumentována v přílohové části zprávy. V úvodu jsou proto pouze výběrově zmíněny některé aktivity, přesahující rámec běžné hlavní činnosti. Knižní fond CIKS byl v roce 2008 mimo jiné doplněn o řadu zajímavých českých zahraničních titulů, získaných mimo jiné i formou hodnotných darů z pozůstalosti významných zahraničních odborníků. Do Zlatého fondu českého ekonomického myšlení byla ve spolupráci s Katedrou institucionální ekonomie NF zařazena další díla, mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení více než 120 odborných článků, 25 monografií a přednášek a 31 publikací. Vybraná díla byla digitalizována a v souborném katalogu VŠE je zpřístupněn jejich plný text. Standardní nabídka elektronických zdrojů byla rozšířena o databázi Factiva, zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky a Global Market Information Database (GMID), obsahující statistiky, expertní komentáře, analýzy a prognózy pro oblast průzkumu trhu. Nově byly také zpřístupněny dvě kolekce plných textů elektronických knih s relevantním obsahem v rámci znalostního záběru VŠE Safari Business Books Online, zpřístupňující elektronické knihy především z oblasti financí, lidských zdrojů, managementu, marketingu, obchodu, podnikání nebo účetnictví a Safari Tech Books Online, obsahující knihy z oblasti počítačové vědy. Vzdálený přístup prostřednictvím proxy serveru byl v závěru roku nahrazen uživatelsky příjemnějším přístupem prostřednictvím nástroje EZproxy. Nové řešení, které je napojeno na školní LDAP server, vyžaduje od uživatelů pouze přihlášení uživatelským jménem a heslem přes webový formulář. Další významnou výhodou tohoto řešení je možnost zpracovávat poměrně přesné statistiky o vzdáleném přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Na konci roku 2008 bylo také zprovozněno federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích VŠE, využívající technologii SerialsSolutions. Pro potřeby tohoto vyhledávání byly upraveny šablony stránek tak, aby vyhledávání graficky odpovídalo dalším webovým stránkám školy. V rámci řešení rozvojového projektu MŠMT Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů byl modernizován systém ochrany informačních fondů ve studovnách na Žižkově i na Jižním Městě. Byly instalovány nové elektromagnetické detekční brány, knižní a časopisecký fond studoven byl opatřen vyšší verzí ochranných prvků a zahájeno bylo testování technologie RFID čipů. Webové stránky celoškolských pracovišť, kateder a fakult byly v roce 2008 postupně převáděny na školní design. Byly vytvořeny barevné varianty šablony pro systém Wordpress, průběžně byly zapracovávány připomínky vzešlé z používání tohoto redakčního systému na některých pracovištích a byl připraven materiál pro správce stránek, umožňující jim snadnou orientaci v systému Wordpress. Byly také upraveny některé šablony a otestována možnost propojení se studijním systémem. 5

8 Úvod Zároveň s přechodem jednotlivých pracovišť na jednotný design a technologii byla testována a částečně uvedena do provozu možnost propojení webů jak mezi sebou, tak s aplikacemi třetích stran. Pro tato propojení jsou používány běžné standardy jako je RSS, Atom či ical. Rozvíjeny a stále více využívány byly systémy registrací na školní akce, nabídek zaměstnání pro studenty, nebo systém pro správu předpisů. Vytvořeny byly rovněž stránky ECTS Information Package / Course catalogue (dostupné na adrese na kterých jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány informace o nabízených studijních programech a kurzech v rámci systému ECTS. V rámci řešení centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů VŠE, zastoupená pracovníkem CIKS, koordinovala spolupráci 18 českých univerzit při vytváření návrhu funkcí registru vysokoškolských kvalifikačních prací (http://theses.cz). Zástupce CIKS se rovněž aktivně podílel na řešení čtyřletého projektu MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu funkční model a pilotní realizace, se zaměřením na zpřístupnění šedé literatury. Úspěšnou obhajobou bylo v roce 2008 ukončeno řešení pětiletého projektu MŠMT Informační zdroje pro ekonomický výzkum, z jehož podpory byl pro 15 členů konsorcia zajišťován přístup k pěti elektronickým informačním zdrojům v celkové hodnotě téměř 27 mil. Kč. Hlavní činnost CIKS byla bez větších problémů zajištěna a rozvíjena i přes značně komplikovanou situaci v personální oblasti, která v konečném důsledku vedla ke snížení počtu pracovníků oddělení služeb. Poděkování si proto zaslouží všichni stávající pracovníci CIKS, kteří vynaložili velké úsilí na zvládnutí všech rutinních i nových činností a odborných aktivit. 6

9 1 Fondy Knihovní a informační fondy CIKS jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí VŠE. Jsou budovány podle informačnímch potřeb uživatelů z řad vyučujících, zaměstnanců a studentů VŠE a s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny specializované na ekonomické vědy a související obory. Zahrnují více než 480 tisíc svazků neperiodických publikací i vázaných periodik, z toho je v současné době zpracováno v elektronickém katalogu Aleph (tab. A.1.1). Část fondů je přístupná ve volném výběru ve studovnách (tab. A.1.2), většina je však umístěna ve skladech CIKS (na Točné, Jižním Městě a na Žižkově). Knihovní fondy pořízené z prostředků fakult a dalších útvarů VŠE jsou umístěny na jednotlivých pracovištích (tab. A.1.3). Jejich dostupnost je pro uživatele omezená a závisí na výpůjčním režimu daného pracoviště (omezení se netýká meziknihovní výpůjční služby). 1.1 Budování fondu Cílem budování fondu je zajišťování informačních zdrojů pro studenty, pedagogické pracovníky, zaměstnance i odbornou veřejnost a jejich zpřístupňování prostřednictvím Souborného katalogu. Informační zdroje získávané nákupem, výměnou nebo darem jsou posuzovány již na vstupu v akvizici neperiodických a periodických dokumentů. Přihlíží se k informační gesci CIKS, zaměření studijních programů, ale i k současnému stavu fondu. 1.2 Doplňování informačních zdrojů Zajišťování informačních zdrojů Při získávání potřebné studijní literatury se vychází z potřeb akreditovaných studijních programů, je přihlíženo k doporučení vyučujících, důležitou roli hrají i zástupci RAKIS. Skripta vydávaná nakladatelstvím Oeconomica jsou poskytována do fondu na základě interní dohody, multiplikáty jsou v případě potřeby dokupovány z rozpočtu CIKS. Knihy a periodika umístěné na jednotlivých pracovištích VŠE jsou nakupovány především z grantových prostředků na základě konkrétních požadavků grantových řešitelů. CIKS zprostředkovává i nákup studijní literatury pro potřeby frekventantů kurzů institutů VŠE, tyto publikace se nekatalogizují. Za rok 2008 byla takto vynaložena částka Kč především pro Institut oceňování majetku a pro Francouzsko-český institut řízení Celkové hodnocení akvizice V roce 2008 i nadále ovlivňovala akvizici výše rozpočtu CIKS, ze kterého se nakupovaly knihy většinou pouze pro knihovnu. Nákupy pro potřeby kateder a ostatních pracovišť VŠE byly hrazeny z jejich rozpočtů a grantových prostředků. Knihovna Fakulty managementu 7

10 1 Fondy v Jindřichově Hradci má samostatnou akvizici a fond je průběžně doplňován v souladu s profilem fakulty Akvizice neperiodických publikací Nákup V první polovině roku převyšoval nákup z grantových prostředků, ve druhé polovině roku naopak převýšil nákup z rozpočtu CIKS, který se soustředil především na získávání nové odborné cizojazyčné literatury. Též prostředky poskytnuté ze sponzorského daru společností Deloitte a Ernst & Young ( Kč a Kč) byly využity k nákupu odborných cizojazyčných encyklopedií a literatury. Celkově byly zakoupeny do fondu tituly za Kč. Menší množství publikací zakoupených koncem roku bylo zpracováno až počátkem roku Dary V roce 2008 byly i nadále získávány dary na základě smluv o spolupráci od ustáleného okruhu pravidelných dárců: OECD, ILO, EU, OSN, Národní knihovna. K mimořádným dárcům patřili např. studenti a učitelé VŠE, české vysoké školy, The Korea Foundation aj. V roce 2008 jsme také obdrželi dva významné dary od soukromých dárců z Anglie. Jedná se o knihy z pozůstalosti Dr. Chrise Ronalda Tamea (dar zprostředkoval prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., KIE, NF) v počtu 635 kusů a Josefa L. Porketa (zprostředkovala paní Barbara Porket) v počtu 191 kusů. Do fondu v roce 2008 přibylo díky darům celkem titulů v hodnotě Kč (knihy z pozůstalostí Dr. Chrise Ronalda Tamea a Josefa L. Porketa nejsou v této částce zahrnuty) Akvizice periodik Seznam objednaných titulů je vystaven na webových stránkách CIKS, včetně odkazu na záznamy v Souborném katalogu VŠE, kde lze zjistit další údaje o periodikách a jejich dostupnosti. Do katalogu jsou průběžně doplňovány i údaje o titulech získaných v průběhu roku darem nebo výměnou. U řady tištěných periodik jsou k dispozici i elektronické verze a online přístupy do archivů (viz odst. 2.1). Ve studovnách bylo ve volném výběru zpřístupněno 355 titulů časopisů a 13 titulů deníků. Další periodika jsou uložena na katedrách a dalších pracovištích VŠE. Dlouhodobě jsou v depozitech Knihovny VŠE CIKS uchovávány pouze vybrané tituly. Celkový počet periodik evidovaných v r je 446 titulů., z toho 189 českých a 257 zahraničních. Nákup Nákup periodik pro pracoviště VŠE umístěná v Praze je zajišťován centrálně, zpravidla formou předplatného vždy na následující rok a je hrazen z prostředků přidělených z rozpočtu školy a z grantů. Celkově bylo v roce 2008 vydáno za nákup periodik Kč. Největší objem titulů dodávají na základě výsledků veřejné obchodní soutěže tři společnosti: Dovoz tisku Praha Suweco CZ, s. r. o., Bonus, v. o. s. a CZ Press, spol. s r. o. Ostatní tituly knihovna objednává přímo u vydavatelů nebo jiných distributorů. 8

11 1.3 Zpracování informačních zdrojů Dary V roce 2008 byla hodnota darovaných periodik vyčíslena na Kč, včetně titulů určených pro rozdání studentům. V této částce není zahrnuta hodnota periodik EU, která jsou dodávána do CIKS zdarma v rámci dohody Evropské komise s Evropskými dokumentačními středisky (EDS). Tyto tituly jsou však evidovány a zpracovány v Souborném katalogu VŠE. Podrobnější informace o darech jsou uvedeny v příloze I Akvizice elektronických informačních zdrojů V roce 2008 bylo akademické obci VŠE a registrovaným uživatelům knihovny zpřístupněno celkem 32 placených elektronických informačních zdrojů (EIZ), z toho 29 zdrojů online a 3 zdroje prostřednictvím lokální počítačové sítě VŠE. Přehled všech zdrojů a jejich charakteristika jsou uvedeny v příloze C.2. Zdroje byly hrazeny zejména z rozpočtu CIKS (1 271 tis. Kč), z projektu MŠMT ČR Informační zdroje pro ekonomický výzkum 1N04033 a z projektů 1N Národní knihovny ČR (EBSCO), Knihovny AV ČR (Web of Knowledge), Ústavu výpočetní techniky MU Brno (LNCS, ACM-DL, IEEE-CS) a Filozofické fakulty MU Brno (Literature Online). Z projektu Informační zdroje pro ekonomický výzkum byl hrazen přístup do čtyř v projektu plánovaných zdrojů, doplněných v závěru roku dalšími dvěma zdroji pro celkem 15 členů konsorcia, a dále polovina ceny za zpřístupnění kolekce 110 titulů elektronických knih Taylor & Francis pro uživatele z VŠE (celkem tis. Kč). Z rozpočtu CIKS byla uhrazena druhá polovina ceny Taylor & Francis ve výši 56,3 tis. Kč. Z rozvojového projektu Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů byla uhrazena částka 564 tis. Kč za zpřístupnění virtuální knihovny pro ekonomii a informatiku Safari Books Online. Databáze EBSCO, LNCS, ACM-DL, IEEE-CS a Literature Online byly zpřístupněny na základě tzv. multilicence, plně hrazené z prostředků MŠMT. U databáze Web of Knowledge členové konsorcia hradili příspěvek, kalkulovaný na základě jejího využívání v předchozím projektu LI (86 tis. Kč). 1.3 Zpracování informačních zdrojů Jmenné a věcné zpracování V roce 2008 bylo zkatalogizováno titulů publikací a aktualizovány údaje v katalogizačních záznamech titulů periodik, které jsou evidovány v Souborném katalogu VŠE. Především v letních měsících pokračovala retrokatalogizace staršího fondu dosud nezpracovaného v systému Aleph. Vysokoškolské kvalifikační práce jsou odevzdávány od září 2006 pouze v elektronické podobě a importované záznamy těchto prací jsou součástí Souborného katalogu. V roce 2008 bylo importováno celkem evškp. Poslední import proběhl v červenci, s přechodem VŠE na nový Integrovaný studijní informační systém (ISIS) je řešen postup importu do Souborného katalogu přímo z ISISu. Kromě zpracování nových přírůstků a retrokatalogizace probíhala průběžně redakce uložených záznamů, odstraňování duplicit a doplňování selekčních údajů u starších záznamů. Pracovnice věcné katalogizace se podílely i na posouzení odpisových seznamů z hlediska současných informačních požadavků. 9

12 1 Fondy Projekt Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se Knihovna VŠE CIKS zapojila od počátku roku 2005, každoročního setkání lokálních supervizorů se účastní jedna pracovnice úseku Katalogizace. Informace o problematice shrnuje od roku 2007 portál Národní autority ČR (http://autority.nkp.cz). CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které přispívají on-line do databáze jmenných autorit (AUJ), což je soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit (názvy institucí a konferencí). Výsledky CIKS dokládá tab Národní autority jmenné Celkový počet vytvořených záznamů Z toho: Personální Korporace, konference Návrhy na opravy Počet záznamů získaných z báze JA Tabulka 1.1: Tvorba a využívání národních autorit v CIKS VŠE V rámci projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v oblasti věcných autorit byly předány Národní knihovně návrhy nových i návrhy na opravy stávajících autorit z oblasti ekonomických věd. CIKS spolupracuje v této oblasti s ESF MU v Brně. 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Výběr a zpracování dokumentů do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení probíhal v roce 2008 po dvou liniích: v rámci předmětu 5IE320 Zlatý fond českého ekonomického myšlení, vyučovaného na katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty, pokračování původního projektu CIKS, započatého v r Předmět 5IE320 Předmět má povahu semináře a je kombinací samostatné práce studentů, konzultací s vyučujícím a odbornými knihovníky. Pracovnice CIKS garantují odbornou knihovnickou úroveň studentských prací. V úvodu jsou studenti seznamováni s cíli a zadáním semináře, se zásadami obsahové analýzy dokumentu, zpracování abstraktu a bibliografické citace i zvláštnostmi práce s historickými texty. Více informací je na webové stránce zlatyfond/seminar.aspx. V letním semestru roku 2007/2008 proběhlo 15 dvouhodinových seminářů. Vzhledem k zahraniční stáži věcného garanta předmětu byly průběh a organizace výuky v tomto semestru zabezpečovány pouze dvěma pracovnicemi CIKS podle zadání a pokynů garanta a konzultovány elektronickou poštou. Výuky se účastnilo 13 studentů, kteří ze 22 ročníků Obzoru národohospodářského (roky 1907, 1908, 1913, 1918, 1922, , , ) zpracovali citace a abstrakt celkem k 90 článkům. Tyto jejich práce budou postupně k dispozici ve virtuální knihovně Zároveň studenti sestavili 10 biografií osobností českých ekonomických dějin. 10

13 1.5 Revize a vyřazování fondů Téma pro zimní semestr roku 2008/2009 bylo Počátky českého ekonomického myšlení a jeho významní představitelé Alois Rašín a Karel Havlíček Borovský. Organizace semináře byla stejná jako v letním semestru: celkem proběhlo 10 seminářů, účastnilo se 11 studentů, kteří přečetli a zpracovali 14 monografií, 11 přednášek proslovených na schůzích České národohospodářské společnosti v letech 1928/29, 1932/33 a 1935/36, a 38 novinových článků uveřejněných v letech v Národních novinách, Slovanu a Pražských novinách a vydaných v Politických spisech Karla Havlíčka Borovského (v Praze, ). Kromě biografií A. Rašína a K. Havlíčka Borovského byla zpracovány profily čtyř dalších národohospodářů Projekt CIKS V průběhu roku 2008 bylo do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení zařazeno a v Souborném katalogu VŠE zpřístupněno 31 publikací. V závěru roku bylo rozhodnuto o podání přihlášky CIKS VŠE do projektu ministerstva kultury ČR VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius. Kromě činností spojených s přípravou, organizací a průběhem výše uvedeného semináře byl proveden předběžný výběr publikací do tohoto projektu. 1.5 Revize a vyřazování fondů V dubnu 2008 byla zahájena revize 12 katedrových a příručních knihoven Fakulty mezinárodních vztahů a 6 institutů VŠE. Revizní práce, dohledávání nenalezených titulů za pomoci dílčích evidencí, převod dalších nepotřebných knihovních jednotek do centrálního skladu, přebírání náhrad za ztracené publikace, evidence knihovních jednotek na konkrétní pracovníky a evidence ztrát a změn lokací mezi pracovišti pokračují i v roce Revize volně přístupných knihovních fondů CIKS (neperiodických i periodických) proběhly v době, kdy byly studovny uzavřeny pro veřejnost. Celkem bylo zrevidováno kolem 34 tisíc svazků ve volném výběru ve studovnách na Žižkově, Jižním Městě a veškerý fond, tj. více než 27 tisíc svazků v knihovně v Jindřichově Hradci. Revizi studovny provedli ve spolupráci s CIKS i pracovníci Výpočetního centra ve Studijním a informačním centru na Jarově. V době letního uzavření a rekonstrukce studoven na Žižkově se také pracovníkům CIKS podařilo zrevidovat značnou část fondů signaturní řady F ve skladu na Žižkově, a to knihovních jednotek. Během roku 2008 byl z důvodu změny vlastníka hotelu Crystal a CDMS Veleslavín vyklízen zde umístěný depozitní sklad. Do archivu VŠE byly předány dočasně uskladněné vyřazené vysokoškolské kvalifikační práce, proběhla věcná probírka fondu a vyřazení již nepotřebných a duplicitních knihovních jednotek a koncem roku byl s využitím stěhovací firmy přesunut fond periodických i neperiodických knihovních jednotek do depozitního skladu na Točné. Ve skladu Studijní knihovny na Jižním Městě byla poprvé za její existenci provedena probírka fondu a do nabídky byly dány a následně vyřazeny nepoužívané či zastaralé multiplikáty odborné literatury. Dvě podobné probírky proběhly i ve skladu knihovny Žižkov. Do archivu VŠE byly koncem roku přesunuty všechny vysokoškolské kvalifikační práce umístěné ve Studijním a informačním centru na Jarově. Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci provedla v části fondu jazykové literatury obsahovou prověrku, v jejímž rámci bylo vyřazeno a odepsáno 110 opotřebovaných a zastaralých knihovních jednotek. Knihy budou nabídnuty jiným knihovnám. S blížícím se termínem dostavby nových prostor pro knihovnu bylo pokračováno v přípravě fondu na volný 11

14 1 Fondy výběr (přetřiďování knihovních fondů podle MDT a označování titulů novými hřbetními štítky) a byla provedena i reorganizace ukládání knihovních jednotek ve skladu. 12

15 2 Informační systémy 2.1 Elektronické informační zdroje Během roku 2008 byla uživatelům CIKS VŠE nabízena bohatá kolekce elektronických informačních zdrojů (EIZ). Mimo elektronického Souborného katalogu VŠE byly k dispozici také tzv. licencované databáze, které jsou dostupné z webových stránek cz/zdroje nebo Uživatelé měli tyto licencované databáze zpřístupněné nejen z každého počítače, který byl zapojen do místní počítačové sítě VŠE, ale i mimo prostory VŠE pomocí autorizovaného přístupu přes proxy server. Licencované databáze lze z hlediska obsahové náplně rozčlenit do následujících kategorií: plnotextové všeobecné a specializované databáze, faktografické databáze, citační rejstříky a bibliografické databáze. V rámci plnotextových licencovaných databází mají uživatelé možnost studovat kompletní plné texty nejen jednotlivých článků apod., ale i celých ročníků časopisů nebo elektronických knih. Nově byla do kolekce licencovaných databází zařazena databáze GMID Global Market Information Database, která poskytuje rozsáhlý informační zdroj pro oblast průzkumu trhu a zpřístupňuje zhruba 4 milióny statistik a analýz o spotřebitelích, průmyslových odvětvích, podnicích a zemích světa včetně komentářů od expertů pro dané oblasti. GMID obsahuje jak historická data, tak rovněž i prognózy dalšího vývoje trhu. Další novým přírůstkem byla databáze Safari Books Online, která nabízí přístup do více než elektronických knih z oblasti financí, lidských zdrojů, managementu, marketingu, počítačové vědy, obchodu, podnikání nebo účetnictví. VŠE má předplacený přístup pro 10 současně pracujících uživatelů, kteří mohou využívat plné texty více než 200 titulů vybraných elektronických knih. Složení vybraných titulů elektronických knih je možné obměňovat v měsíčních intervalech na základě preferencí uživatelů. Celkově bylo v roce 2008 na VŠE zpřístupněno 32 elektronických informačních zdrojů, z toho 3 pouze v lokální počítačové síti VŠE. Přehledový seznam EIZ s jejich stručnou charakteristikou je k dispozici v příloze C.2, výběr ze statistických dat o využití EIZ uživateli je v příloze C.1.7. Kromě výše zmíněných EIZ bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib (http:// zpřístupněno 55 elektronických verzí časopisů (10 titulů v češtině, 45 titulů v cizím jazyce), které VŠE předplácí v tištěné podobě. 2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům V rámci projektu MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů byl zprovozněn přístup k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím nástroje EZproxy. Tento způsob vzdáleného přístupu je uživatelsky příjemnější než dříve používané řešení (Squid), při němž bylo nutné nastavit v prohlížeči použití proxy serveru. Nové řešení vyžaduje od uživatelů pouze přihlášení uživatelským jménem a heslem přes webový formulář. Další významnou výhodou tohoto řešení je možnost zpracovávat poměrně přesné statistiky o vzdáleném přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Řešení je napojeno na školní LDAP server. Služba byla uvedena do běžného provozu v závěru roku

16 2 Informační systémy 2.3 Federativní vyhledávání Na konci roku 2008 bylo v rámci projektu MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů též zprovozněno federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích VŠE využívající technologii SerialsSolutions. Pro potřeby tohoto vyhledávání byly upraveny šablony stránek tak, aby vyhledávání graficky odpovídalo dalším webovým stránkám školy. Ke konci roku 2008 bylo toto řešení v testovacím provozu a připravovalo se spuštění do běžného provozu začátkem roku Webové stránky CIKS a další webové aplikace Webové stránky Knihovny VŠE CIKS a stránky Virtuální ekonomické knihovny Econlib byly v roce 2008 v rutinním provozu bez významnějších změn. V průběhu roku pracovníci CIKS průběžně doplňovali nové stránky a aktualizovali texty stávající, např. edici Nositelé Ceny Švédské banky za ekonomii na paměť Alfreda Nobela na Její oblibu a význam dokládá velké množství klíčových slov, která z vyhledávačů odkazují zájemce na stránky CIKS (viz graf v příloze C.1.2). Na hlavní stránce webu CIKS jsou čtenáři upozorňování na významné novinky knihovny nejen formou aktualit, ale také infoboxem spojeným s anketou (hodnocení formou 1 5 hvězdiček), což slouží jako významná zpětná vazba. Např. zavedení BiblioBoxu pro bezobslužné odevzdávání knih bylo na webu hodnoceno průměrně 4,9 z 5 hvězdiček. Na základě podobného velmi kladného ohlasu na testovací provoz elektronických knih pro IT a ekonomii z nabídky Safari Books Online byl tento elektronický zdroj následně zakoupen v rámci grantového projektu CIKS. Stránky vyhledávání v současné době využívají nového vyhledávacího rozhraní Google, které umožnilo přizpůsobení vzhledu stránek do aktuálního designu stránek VŠE a CIKS, nabízí velmi rychlé a přesné vyhledávání na serverech VŠE včetně skloňování českých slov, řazení podle relevance a vyhledávání podle konkrétního serveru VŠE. Jedním z webů vyvinutých a provozovaných CIKS je server virtuální knihovny Bibliotheca Economica Jedná se o společný projekt Národohospodářské fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze zaměřený na katalogizaci a digitalizaci především ekonomické literatury, vydané před rokem Dalším významným webem ve správě CIKS je Akce VŠE primární informační zdroj o událostech konaných na Vysoké škole ekonomické. Pro tento web je připraven na rok 2009 nový grafický vzhled a programuje se nové uživatelské rozhraní. V roce 2008 byl z investičních prostředků pořízen server DELL PowerEdge 2900, na kterém byl zprovozněn operační systém Windows server 2008 a počítač je tak připraven pro nové webové aplikace na bázi ASP.NET i převzetí provozu stávajících webů CIKS, pro které již původní server nevyhovuje omezenou diskovou kapacitou a výkonem. S vybranými statistikami Google Analytics a grafy o provozu webů ve správě CIKS se můžete seznámit v příloze C.1. 14

17 2.5 Webové stránky VŠE 2.5 Webové stránky VŠE V roce 2008 byla hlavní pozornost věnována přechodu www stránek celoškolských pracovišť, kateder a fakult na školní design. V rámci tohoto přechodu byly vytvořeny barevné varianty šablony pro systém Wordpress. Průběžně byly zapracovávány připomínky vzešlé z používání tohoto redakčního systému na některých pracovištích (několik pracovišť přešlo na školní design již koncem roku 2007). Byl připraven materiál pro správce stránek, umožňující jim snadnou orientaci v redakčním systému Wordpress. Byly upraveny některé šablony a otestována možnost propojení se studijním systémem (k realizaci tohoto propojení na webech kateder a fakult bohužel zatím nedošlo). Pro statistiky přístupů na tyto stránky byla použita služba Google Analytics. Zároveň byly provedeny úpravy systému Wordpress pro potřeby celoškolských pracovišť, kateder a fakult. Během roku 2008 přešlo na školní grafiku několik desítek pracovišť, z toho dvě fakulty a téměř všechna celoškolská pracoviště. Proběhla rovněž školení správců stránek. Zároveň s přechodem jednotlivých pracovišť na jednotný design a technologii byla testována a částečně uvedena do provozu možnost propojení webů jak mezi sebou, tak s aplikacemi třetích stran. Pro tato propojení jsou používány běžné standardy jako je RSS, Atom či ical. Díky těmto propojením je tak možné automaticky zobrazovat např. na webech kateder aktuality ze stránek fakulty, nebo importovat termíny z webů fakult a kateder do kalendářů podporujících příslušný formát (např. Google Calendar). Na stránkách k žádným velkým změnám nedošlo, stránky byly v rutinním provozu a pouze se stále rozšiřoval počet aktivních přispěvovatelů do obsahu stránek. Velký nárůst zájmu se objevil především u systému registrací. Tento systém byl vytvořen v roce 2007 a během roku 2008 byl velmi široce využíván pro registrování účasti na školních akcích. Druhou aplikací těšící se rostoucímu zájmu byly nabídky zaměstnání, které jsou na www stránkách školy zveřejňovány prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra. Systém pro správu předpisů vytvořený v roce 2007 (http://www.vse.cz/predpisy) podle předpokladu přispívá k lepší orientaci v předpisech školy a v postupném pročištění předpisů. V roce 2008 byly též vytvořeny stránky ECTS Information Package / Course catalogue (http://www.vse.cz/ects), na kterých jsou zveřejněny informace o nabízených studijních programech a kurzech v rámci systému ECTS. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány ve spolupráci s prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost. Online Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací byla na podzim roku 2008 nahrazena modulem ve studenijním informačním systému ISIS. Databáze evškp však zůstává i nadále v režimu čtení a slouží např. pro export metadat protokolem OAI-PMH a plných textů do národního registru VŠKP Ze statistik návštěvnosti webových stránek školy vyplývá, že významně pomáhají při propagaci akcí i dalších aktivit školy i jejích součástí. Uživatelé si díky sjednocené grafice začínají též zvykat hledat aktuality na stránkách kateder a fakult, což opět rozšiřuje možnosti cílené propagace jejich zajímavých aktivit. Předpokládáme, že s postupující integrací webů kateder a fakult pomocí RSS se podaří vytvořit propracovaný systém informování uživatelů o dění ve škole, a tím i jejich většího aktivního zapojení do tohoto dění. 15

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S T K 2 0 0 5 Ú V O D............................................................................5 T V O R B A F O N D Ů................................................................7

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc, duben 2014

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc, duben 2014 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP Výroční zpráva za rok 2013 1 Olomouc, duben 2014 Zpráva o činnosti Knihovny UP 2013 Knihovna Univerzity Palackého (dále KUP) je centrální knihovnou Univerzity

Více

S T Á TNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

S T Á TNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY výroční zpráva S T Á TNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY 2 002 ISSN 1212-6268 ISBN 80-86504-08-5 VÝROČNÍ ZPRÁVA STK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA STK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA STK 2002 ÚVOD..........................................................................5

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 VK V OLOMOUCI V ROCE 2008 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2008 Vědecká knihovna v Olomouci, 2008 ISBN 978-80-7053-281-2 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA V

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

Výroční zpráva Národní technické knihovny

Výroční zpráva Národní technické knihovny Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Univers 65 Bold 10 / 13 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

Národní Technické Knihovny

Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní zpráva Technické Knihovny 2010 Národní Technické Knihovny 2010 50 6 14.083 N, 14 23 26.365 E Národní technická knihovna National Technical Library 84 652 znaků

Více

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12.

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. Verze 2 2 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015 Historie verzí Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. 2015 2 19. 2. 2013 31. 12. 2015 Schvalovací doložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

ÚVOD 3 ZÁSADNÍ REORGANIZACE ODBORU SLUŽEB 5 Fondy, služby, projekty 5 Akvizice a správa seriálů 6 Katalogizace monografií 7 Jmenné a věcné autoritní

ÚVOD 3 ZÁSADNÍ REORGANIZACE ODBORU SLUŽEB 5 Fondy, služby, projekty 5 Akvizice a správa seriálů 6 Katalogizace monografií 7 Jmenné a věcné autoritní ÚVOD 3 ZÁSADNÍ REORGANIZACE ODBORU SLUŽEB 5 Fondy, služby, projekty 5 Akvizice a správa seriálů 6 Katalogizace monografií 7 Jmenné a věcné autoritní soubory 7 Základní výpůjční služby 9 Správa fondů (sklady)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 3 obsah 1. ÚVOD... 5 1.1 Identifikační údaje... 7 1.2 Zřizovatel... 8 1.3 Poskytování informací podle

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Martin Svoboda, Jan Bayer: Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Výchozí podmínky V letech 1996 1999 kulminoval neutěšený stav v doplňování knihovních

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 2014 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 Zpracovali: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci, 2015

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 OBSAH Významné události v knihovně v průběhu roku 2014 4 Identifikační údaje 5 Zřizovatel 6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 7 I.Sekce

Více