Vážení spoluobčané. oprava autobusové zastávky Mostař s odstavným pruhem splněno, dostavba kanalizace v obci a údržba stávající kanalizace monitoring,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané. oprava autobusové zastávky Mostař s odstavným pruhem splněno, dostavba kanalizace v obci a údržba stávající kanalizace monitoring,"

Transkript

1 Luãinsk zpravodaj 5. prosince /2003 Vážení spoluobčané S blížícím se závěrem roku si přejme dostatek času a klidu k zamyšlení nad rokem, který nám zvolna pomíjí a připravme se na svátky vánoční, svátky míru a pokoje. Buďte na sebe hodní nejen o vánocích. V tomto končícím časovém úseku je dobré si připomenout, co jsme si na počátku roku naplánovali, co se nám podařilo splnit, a co ne. V prvním čísle Zpravodaje jsme vás seznámili s programem obce Lučina do konce roku Dnes bych vás chtěl seznámit s tím, co se nám už podařilo uskutečnit: přestavba domu služeb právě probíhá, kolaudace , byl zrealizován nákup cisternového vozidla a vybavení zásahové jednotky SDH, oprava autobusové zastávky Mostař s odstavným pruhem splněno, dostavba kanalizace v obci a údržba stávající kanalizace monitoring, úkol trvá, oprava místních komunikací doplacena cesta na Frančeskách, opraveny cesty na Kocurovicích, k Bruzovicím a na okrajových částech obce struskou, je průběžně prováděna údržba sítě veřejného osvětlení, zbývá provést rekonstrukci, údržba základní školy provedeny jen nejnutnější opravy (kuchyň, příčka na chodbě, chodník a osvětlení kolem tělocvičny), další opravy zůstávají jako úkol do budoucna, provedly se opravy střech OÚ a bývalých provozoven, čekají nás opravy střechy Sokolovny a autokempu (bylo požádáno o dotaci), přestavba hasičské zbrojnice se uskutečnila díky obětavosti některých členů SDH, přestavba MŠ na byty zpracovává se projekt a hledá se způsob financování, napojení okrajových částí obce na vodovod tento úkol stále trvá,

2 dořešení sporu mezi zahrádkáři a p. Goczolem vybudováním chodníku, zakoupení mola na autokemp, pořádání nebo podílení se na kulturních akcích Pravá česká pouť s rádiem ČAS, koncert skupiny INSPIRE, Laši baví sami sebe, další akce Kulturní komise a Klubu důchodců, zlepšení bezpečnosti v letní sezoně obec zajistila účast městské policie z Frýdku Místku a Havířova o víkendech v letní sezoně. Závěrem mi dovolte, abych vám popřál hezké a šťastné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, vzájemné úcty, tolerance a úspěšný vstup do nového roku Ing. Boleslav Neshoda, starosta obce Informace o odpadech Schválením vyhlášky č. 4/2003 zastupitelstvem obce dne o odpadech zůstává cena za odvoz odpadů pro příští rok stejná, tj. 370 Kč na osobu a rok. Dále vás chceme požádat o důsledné třídění odpadů na plasty, sklo a nebezpečný odpad. Za vytříděný sběr obec dostane dotaci, která zmírní náklady na odvoz odpadů. Pokusíme se zajistit kontejner, případně dva, na sběr papíru. Za odpad z domácností do kontejneru v ohradě u ZŠ je nutno zaplatit poplatek na obecním úřadě. Automobily na našich místních komunikacích: Upozorňuji ty občany, kteří nechávají dlouhodobě bez SPZ stát na místních komunikacích svá auta, že mohou být sankciováni obcí. Každý má soukromý pozemek, mimo obecní byty, na kterém může parkovat. Hlavně teď v zimě, když se bude odklízet sníh, budou tyto vozidla překážkou. Ing. Boleslav Neshoda, starosta obce Poplatek ze psů Zastupitelstvo obce Lučina schválilo dne podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, jejíž součástí je i stanovení poplatku ze psů. Poplatek ze psů platí držitel psa správci poplatku obci Lučina. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt v obci Lučina. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů nabytí psa do vlastnictví. Povinnost oznámit má rovněž držitel, jehož pes je od poplatku podle zákona osvobozen, tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat. Oznamovací povinnost zahrnuje sdělení příjmení, jména nebo názvu právnické osoby, bydliště nebo sídla, rodného čísla nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z podnikatelské činnosti.

3 Správce poplatku vydá držiteli evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Upozorňujeme držitele na povinnost vybavit své psy touto evidenční známkou. Poplatek ze psa pro rok 2004 činí: a) za prvního psa 200, b) za druhého psa 600, c) za třetího psa a každého dalšího 1500, d) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 200, e) za druhého psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 300, f) za třetího a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 400, Od poplatku ze psů je osvobozen: a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvl. právního předpisu, b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvl. právní předpis. Držitel psa je povinen správci poplatku vždy do příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců. Toto platí i při změně místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek je splatný, nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpozději do každého roku, činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do a každého roku. I při vyšší částce než 500 Kč lze poplatek zaplatit najednou v termínu určeném pro zaplacení poplatku jednou částkou. Držitel psa je povinen poskytnout mu potřebnou péči a řádně zabezpečit svého psa proti útěku zatoulání. Jelikož se množí stížnosti občanů na toulající se jednotlivce i smečky psů, upozorňujeme proto, že tyto případy budou řešeny odborným odchytem psů a jejich následným umístěním do k tomuto účelu určených zařízení, vše na náklady držitele. Každý si musí uvědomit, že držením psa bere na sebe určitou zodpovědnost a že nemůže obtěžovat a ohrožovat ostatní spoluobčany, hlavně děti, pro které je mnohdy setkání s volně pobíhajícím psem velkým traumatem. Také držitelé koček by si měli uvědomit, že mnohdy narušují klid ostatních spoluobčanů. Nechceme jakkoli zasahovat do populace těchto zvířat a víme, jak je těžké tohoto tvora uhlídat pouze v omezeném prostoru, je ale

4 rovněž skutečností, že pozůstatky výkalů a močení koček zanechávají nepříjemné pachové stopy, nehledě k tomu, že kočka je přenašečem parazitů a infekčních chorob. Cílem tohoto upozornění není omezovat občany obce Lučina nebo zasahovat do jejich soukromí, apeluje však na odpovědnost každého jednotlivce, kterou na sebe bere tím, že je držitelem jakýchkoliv domácích zvířat. Josef Skokan, člen rady Dovolená Obecní úřad v Lučině Poslední úřední den, kdy si mohou občané vyřídit své záležitosti, bude v pondělí dne Dne 29. a budou pracovníci OÚ čerpat dovolenou. První úřední den v roce 2004 bude Vyhlášení cen vodného a stočného pro rok 2004 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava ze dne bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2004 uplatnit následující ceny v Kč za 1 m 3 : (ceny jsou uvedeny bez DPH) Voda pitná (vodné) 17,98 Kč Voda odebraná (stočné) 16,24 Kč K takto uvedeným cenám vodného a stočného nutno přičíst DPH 5 %. telefonní informační centrum SMVaK: zákaznický servis poruchová služba Ordinační hodiny praktického lékaře pro děti a dorost Dětské středisko Lučina od MUDr. Ivana Poláková tel.: pondělí úterý čtvrtek

5 Ordinační hodiny praktického lékaře pro děti a dorost od Místek, ul. politických obětí 119 (vedle autobusového nádraží za Vojenskou správou) MUDr. Ivana Poláková tel pondělí úterý středa čtvrtek pátek Zahrádkáři děkují Výbor Českého zahrádkářského svazu Lučina chce touto formou poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu výstavy ovoce a zeleniny, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. září 2003 v místní základní škole. Zároveň bychom chtěli poděkovat za všechny krásné výpěstky z vašich zahrádek a za výrobky členů Klubu důchodců, včelařů, žen, dětí ze základní školy a za hezké aranžmá paní Janě Horákové. Stáj MUSTANG Jak reprezentujeme naši obec Stáj MUSTANG Lučina se zúčastnila celé řady skokových soutěží v parkurovém skákání. Rádi bychom vás na závěr roku informovali o těch nejvýznamnějších, kde jsme reprezentovali naši práci i jméno naší obce. Velká cena Litomyšle ST (výška překážek 140 cm) Cartouche 3. místo, Pinot Grigio 4. místo (20 startujících) S (výška překážek 130 cm) Pinot Grigio 1. místo, Everden 3. místo (28 startujících) Velká cena Ostravy S Calanthano 5. místo (29) ST Graf Czech 3. místo, Cartouche 5. místo (24 startujících) S Le Patron 4. místo (38 startujících) Velká cena Brna S Graf Czech 2. místo (47 startujících) 2. kolová ST a T Graf Czech 3. místo (21 startujících) Spol. Orling ST Nová Amerika Pinot Grigio 2. místo (22 startujících) Memoriál Ericha Režnara, Opava ST Cartouche 3. místo, Pinot Grigio 4. místo (16 startujících)

6 S Pinot Grigio 1. místo (20 startujících) Mistrovství světa mladých koní Lanaken, Belgie 6letí Le Patron 36. místo (ze 128 koní) vrcholná soutěž chovných koní. Postup do finále nám utekl sporným výrokem rozhodčího u jedné překážky. Přesto jsme s tímto výsledkem spokojeni I. ročník šampionátu mladých koní Slov. teplokrevník, 5 7letí Everden 1. místo, Calanthano 2. místo, Anchorage 4. místo. Cena Radegastu, Frenštát S Pinot Grigio 1. místo CSI Kalagenfurt, Rakousko prestižní závody v hale. V zahajovacích soutěžích byli dekorováni Graf Czech a Cartouche. Do hlavní soutěže Gran Prix (155 cm) se mezi 50 startujících kvalifikoval Pinot Grigio. Zde se nám nedařilo a jezdec soutěž předčasně ukončil. Na všech uvedených soutěžích jezdil Zdeněk Žíla. K jeho úspěchům patří i 5. místo v ČR v Poháru jezdectví 2003, což je součet výsledků všech soutěží st. ST Naše stáj má 32 koní, z toho 12 hřebců Hanoverského plemene, kteří připustili v ČR 120 klisen. V současné době stále pokračujeme na výstavbě našeho areálu a věříme, že se stane v letním období cílem vašich procházek. Dovolte, abych vám jménem svým i svých spolupracovníků popřála příjemné prožití vánočních svátků a šťastný rok Jana Kleszczová, jednatelka společnosti Informace o základní škole Vážení rodiče, rok 2003 povolal do služby všech svých 12 měsíčků a nám nezbývá než se pozastavit nad tím, co všechno jsme vykonali i my. Naše škola dostala již v lednu zbrusu kabát právního subjektu. Únor nám přidělil 12 nových prvňáčků a březen schválený rozpočet. Duben jsme očistili od odpadků kolem břehu přehrady. Květen nás za to obdaroval týdenním ozdravným pobytem. V červnu jsme se všichni sešli při tradičních Radovánkách, získali 2. místo ve sběru starého papíru a ukončili také školní rok 2002/2003. Od září jsme se opět s plným nasazení pustili do nového školního roku s projektem Vývoj. V říjnu se naši žáci zapojili do výtvarné soutěže Malujeme proti násilí. Listopad nás za to odměnil dvěma cenami poroty (K. Obručová, I. Šretrová) a čestným uznáním pro školu s prohlídkou České televize a účastí na natáčení. Také jsme se za přispění Rady rodičů mohli zúčastnit třídenní akce Je důležité mít Filipa?, zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů. Prosinec, ten již pomalu také končí svou stráž, snaží se lidem říci, aby byli v těchto časech na sebe vlídnější, usměvavější, tolerantnější. A já, vážení rodiče, vám za vaši nesmírnou trpělivost při výchově vašich dětí, toleranci i úsměvy děkuji nejen za sebe, ale i za všechny zaměstnance naší školy. Přeji vám hodně pohody v osobním i pracovním životě, našim žákům stále krásnější školu a příjemné chvíle strávené v ní. Mgr. Rostislav Vonzino, ředitel školy

7 Vánoční turnaj ve stolním tenise dne pro všechny věkové kategorie pořadatel: Obec Lučina a TJ Sokol Lučina místo konání: Sokolovna v 9.30 hodin Upozornění pro občany Upozorňujeme občany, především starší generace, že se množí případy krádeží. Podvodníci se dostanou do vašeho bytu pod nějakou záminkou (nabízejí zboží, opisují stavy vodoměrů nebo elektroměrů, nabízejí různé služby), zjistí, kde máte uloženy peníze a než se nadějete, jste okradeni. Věnujte proto zvýšenou pozornost tomu, koho si pouštíte do svého bytu. Žádejte prokazování se osob např. průkazy. Pokud se budete cítit ohroženi, volejte policii. Sdělení termínů vymetání komínů Sdělujeme vám termíny čištění komínů pro rok 2004 v obci Lučina: 26. února, 6. května, 9. září, 10. prosince. V případě ztížených povětrnostních podmínek nebo nemoci zaměstnanců je možná změna termínů. Šputa Ladislav kominictví SDH Lučina informuje Místní sbor dobrovolných hasičů by vás chtěl blíže informovat o práci s mládeží. Mladí hasiči pracují během celého roku na plné obrátky, a to pod vedením Karla Glety, Martina Říhy, Reného Zíchy. Schází se pravidelně, jsou rozdělení na mladší a starší kategorii a dohromady je 18 členů. Práce vedoucích je náročná. Zvládnout všechny děti a dosáhnout takových výsledků, jaké doposud mají. Závody probíhají během celého roku. Podívejte se sami, jak děti a jejich vedoucí pracují. mladší kategorie starší kategorie Halové mistrovství Havířov 4. místo 35. místo závody Frýdek Požární útok Nová Ves 2. a 6. místo Účast disciplin CTIF Staré Město Požární útok Nošovice 3. místo 7. místo Okresní kolo Plamen 3. místo

8 Požární útok Výškovice 7. místo 16. místo Požární útok Janovice 5. místo 1. místo Požární útok Dol. Lištná 1. místo Branný závod Vratimov 1. místo Branný závod Tošanovice Branný závod Vyšní Lhoty 1., 2., 3. místo (jednotlivci) Branný závod Vratimov Branný závod Tošanovice Nebyly to jen soutěže, kterých se zúčastnili. Byla to např. brigáda v hasičárně, zkoušky odbornosti, přespolní běh, pochod kolem Žermanické přehrady, smažení vaječiny, sběr papíru a křest našeho nového hasičského vozidla. Nakonec bychom chtěli poděkovat všem vedoucím, rodičům a občanům, za jejich trpělivost a podporu. Zároveň chceme poděkovat panu Patriku Salotovi, který nám vyšel vstříc, nabídl svou spolupráci a také poskytl sponzorský dar. Jana Vašková Evropská databanka Již 12. rokem poskytuje Evropská databanka, a. s. (dále jen EDB) informace o firmách, službách, výrobcích, produkci, státní správě a samosprávě z celé ČR. V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o zahájení spolupráce i s vašim úřadem. Cílem spolupráce je umožnit pracovníkům úřadu získávat informace o fungujících firmách v regionu v souvislosti se správným výkonem veřejné správy. Tato spolupráce naopak zvyšuje klientům EDB možnost účasti na výběrových řízeních pro obce v regionu a získávání zakázek. Na základě četného ohlasu ze stran občanů a podnikatelů o poskytnutí placených informačních služeb EDB vám sdělujeme, že informace o pracovnících pověřených odborným poradenstvím v oblasti získávání informací EDB a externí komunikace organizací získáte na regionálním pracovišti Evropské databanky ve Frýdku Místku, na tel. číslech: , , případně na u: KDYŽ NEVÍTE, KDO VÁM OPRAVÍ PRAČKU, KDYŽ HLEDÁTE STĚHOVACÍ SLUŽBU, KDYŽ PODNIKÁTE A POTŘEBUJETE NOVÉ ZÁKAZNÍKY, VOLEJTE TELEFON 14000! Sbor dobrovolných hasičů Lučina vás všechny srdečně zve na Výroční členskou schůzi dne v restauraci U Adámků

9 Inzerce HUDEBNÍ ŠKOLA V LUČINĚ rozšiřuje činnost o ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC, pod vedením Markéty Dintrové, pouze pro dívky a ženy všech věkových kategorií. V Lučině začínáme v lednu 2004 Přihlášky a informace na tel. čísle PROVOZOVNA KADEŘNICTVÍ v Lučině po dobu měsíce prosinec z důvodu organizačních změn uzavřena. Od 5. ledna 2004 provoz kadeřnictví opět zahájen. Na vaši návštěvu se těší Ivana Čepčorová vrata, brány, závory pohony včetně dálkového ovládání rolety, žaluzie sítě proti hmyzu centrální vysavače plovoucí podlahy Buničitá 201, Vratimov, tel.: , fax: www stránky:

10 Potřebujete? Rychle a výhodně prodat dům, chatu, pozemek nebo les? Nemovitosti můžeme i sami vykoupit a v hotovosti zaplatit. Půjčku v hotovosti bez ručitele a na počkání? Výhodnou hypotéku? Úrok od 4,6 % Bez úspor a obav, můžete ihned lépe bydlet. Poradíme, jak lze na hypotéce ušetřit, včetně daňových úlev. Vydělat peníze a mít stabilní příjem? Konzultace a 100% právní servis zdarma. Vše můžete u nás zajistit. Přesvědčete se o tom. Stačí jen zavolat Realitní kancelář KING ul. TGM 1131 Frýdek Místek (naproti katastrálnímu úřadu) Tel ,

11

12 Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce Ročník 13 LEDEN 2004 Cena Kč 5,- Vážení a milí spoluobčané, několik dnů již píšeme letopočet 2004. Závěr každého roku je časem bilancování roku uplynulého a plánování do roku nastávajícího. Stejně jako

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

www.dobra.cz Obec Dobrá 29. května 2003 Zpravodaj

www.dobra.cz Obec Dobrá 29. května 2003 Zpravodaj www.dobra.cz Obec Dobrá 29. května 2003 Zpravodaj Vážení občané, chtěl bych upozornit na datum 31.května 2003, kdy končí termín splatnosti povolení průjezdu přes most do Skalice. Jak bylo uvedeno ve Zpravodaji

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Zpravodaj Obce 7/ 2014

Zpravodaj Obce 7/ 2014 Zpravodaj Obce 7/ 2014 vydává rada obce e-mail: obec@lucina.cz Klauni z Balónkova - vystoupení zdarma pro žáky ZŠ a MŠ Lučina 7 / 2014 Slovo starostky Vážení občané, přichází doba vánočních svátků a oslav

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Koloredov už je celý zkolaudován

Koloredov už je celý zkolaudován Únor 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Koloredov už je celý zkolaudován Frýdecko-místecká místostarostka Eva Richtrová na listopadové kolaudaci nových startovacíh bytů. Sto dvanáct

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008 11 číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty fotopel Vážení spoluobčané, do rukou se Vám opět dostává Zpravodaj a vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání v tomto roce, dovolte mi, abych Vás všechny

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Květen 2002 č. 5 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Slavnostního otevření knihovny v nově zrekonstruované budově

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! RADA MĚSTA PŘELOUČE 56. schůze rady města proběhla 22. 10. 2012. Radní na ní schválili mandátní smlouvu na administraci projektu Rekonstrukce kotelny

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více