ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 5/2008

2 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Pozvánka na žehnání koledníků str. 5 Setkání ředitelů a asistentů TS str. 5 Litoměřická diecéze má nového biskupa str. 5 Adventní koncert v ČT str. 6 Návštěva z Lotyšska str. 6 Zahraniční spolupráce str. 6 Program vstupního vzdělávání str. 7 Charita vyznamenala pět pracovnic str. 8 Koncert v Bohušovicích n./ohří se vydařil str. 9 Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str Co se děje v charitách OCH Liberec str FCH Česká Lípa str OCH Česká Kamenice str FCH Rumburk str OCH Most str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARIT Y 3 D U C H O V N Í S L O V O Svatá Rodina Žertem se vypravuje, že už není v církvi sedm svátostí, ale jenom šest. Mají prý na tom zásluhu politici, kteří se tak horlivě snaží o to, aby odstranili všechny tradiční zákony k ochraně křesťanského manželství, že prý i sama církev hodlá ustoupit. Zruší prý manželství jako svátost a přiřadí rodinné soužití jednoduše ke svátosti pokání. Svátek sv. Rodiny, který slavíme o Vánocích je poměrně nového data. Nejsou ani staré obrazy, ani známé texty z doby prvotní církve, které by jej ospravedlňovaly. Je však přirozeným doplněním v době vánoční, která se soustřeďuje na rozjímání o tajemství Boha přicházejícího v tento svět. Moderní společnost na to zapomíná a zesvětšťuje posvátnost vánoc na profánní oslavu rodinného života, společnou křesťanům i nevěřícím. Zamysleme se tedy nad tím, kdy svátek sv. Rodiny vznikl a které jsou motivy opravdu náboženské, jež ospravedlňují jeho slavení. Začal být populární v Kanadě mezi francouzskými vystěhovalci. Je to pochopitelné. Život prvních evropských průkopníků do nových zemí nebyl snadný. Člověk, který nenašel oporu ve vlastní rodině, se tam ztratil. V Evropě samé začaly propagovat svátek papežské encykliky v nové době, kdy se tu projevila hluboká krize rodinného života. Ale s tou se setkáváme i na konci starověku. Sv. Pavel tedy mluví o nutnosti posvěcovat vztahy v domácím životě. Proč však o rodinném životě mluví málo církevní otcové? Autoři, které o duchovním životě psali, byli většinou mniši, ti víc zdůrazňovali panenství a útěk ze světa. Dokonalost člověka je v tom, že je Boží obraz. Ten pak je v duši, ne v těle, projevuje se v duchovním poznání, v silné vůli. Manželský život se jim zdál být příliš tělesný, příliš se musí soustředit na hmotné zájmy. Je mravně dobrý, ale není dokonalý, je jenom pro ty, kdo jsou duchově slabší, méně vyspělí. Výjimkou od tohoto pojetí jsou v této době někteří, jako sv. Jan Zlatoústý nebo sv. Augustin. Zlatoústý si všiml, že bylo podle Bible manželství založeno už v ráji Bohem samým jako odlesk života samého Boha. Obrazem Božím v člověku je tedy především láska. Ta pak od samého počátku kvete v dobrých rodinných vztazích. Proč je tedy řeholníci opouštějí a žijí v celibátu? Odpověď na tuto otázku najdeme už u sv. Pavla. Tento dokonalejší život je rezervován jenom pro ty, kteří chtějí milovat druhé lidi duchovně, tedy více zeširoka a intenzivněji. Zdokonalují tak to, co se naučili doma v rodině. I kláštery tedy mají být duchovní rodinou. Jejich představený, jak zdůrazňuje sv. Benedikt, má být duchovní otec svých duchovních synů, ti pak jsou k sobě jako bratři. Označují to jména sama. Opat je koptický název pro otce, fráter je latinský výraz pro bratra. Je ostatně známý fakt, že dobří řeholníci pocházejí ponejvíce z dobrých křesťanských

4 ZPRÁVY CHARIT Y 4 rodin. I sv. Augustin děkuje za své obrácení především modlitbám své matky Moniky. V byzantské liturgii se slaví svátek početí sv. Anny. Ona je se sv. Jáchymem příklad bohumilé rodiny, z takové se pak zrodila panenská Matka Kristova a dodnes v takových rodinách vznikají povolání ke kněžství.to jsme vždycky považovali za docela zřejmé, proto se o tom tématu tuze nemluvilo. Ale moderní krize, která zasáhla rodinný život, přiměla teology, aby se nad duchovní hodnotou křesťanského manželství hlouběji zamysleli. Stalo se tak zvláště z dvojího hlediska: viděním samého života jako odlesk samého Boha a lidské osoby jako obraz osobních vztahů v životě Nejsvětější Trojice, tj. samé rodiny Boží. Bůh, o kterém mluví řečtí filosofové, je vrcholná idea krásy a dobra, proto jej napodobíme především čistým a vznešeným myšlením. Bible mluví o Bohu z jiného hlediska. Má přívlastek živý. To, čemu se klanějí pohané, jsou mrtvé modly, mají oči a nevidí, ústa a nemluví, ruce a nepracují. Proto také umírají i jejich ctitelé. Biblický Bůh je naopak dárce života a to nejenom života v čase, ale i života věčného. Vždyť Kristus přišel, aby dal život ve větší hojnosti, než jak jej znali doposud. Z toho však plyne i hluboký důsledek. Je-li člověk Boží obraz, je i on povolán k tomu, aby dával život a život chránil. Smrt je následek hříchu, zapření Boha. Po vyhnání z ráje se projevuje v Kainovi jako vraždy vlastního bratra, nejtěžší hřích v lidském soužití. Pius XII. se k tomuto tématu často vracel a ve svých prorockých viděních poukazoval na to, jak jsou obrovské katastrofy válek a koncentračních táborů následkem otupělosti k tajemství života a k vraždám nevinných, zvláště dětí. Středověcí malíři znázorňovali peklo jako propast, v jeho nejhlubším pásmu je Kain a Jidáš, vrah a sluha vrahů. Ve Florentském muzeu rukopisů je list, kde je toto nejspodnější místo připraveno matce, která zabila vlastní dítě, dárkyně života život vzala dítěti i sobě. Všichni pozorujeme, jak je tragická neúcta k životu v dnešním světě. Ten úpadek ovšem začíná v rodině, kde projevují neúctu k životu právě ti, kdo jej podle vůle Boží dávají. II. vatikánský sněm proto upozorňuje rodiče, aby si lépe uvědomili, že přivádějí na svět nejenom své vlastní děti, ale i děti Boží, které jim nebeský Otec svěřuje. Kromě těchto dogmatických důvodů nás k obnovení a posvěcení rodinného života vedou i důvody moderní personalistické psychologie: jako osoba roste ve styku lásky s druhými. Nejdůležitější jsou z tohoto hlediska první vztahy v rodině. Duchovně mrzačí děti ty rodiče, které je o ty vztahy připravují. Jak si za to odpoví před Bohem? Proto je dnes aktuální poselství rodiny nazaretské, ve které vyrost Kristus. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; upraveno

5 ZPRÁVY CHARIT Y 5 D I E C É Z N Í C H A R I T A - I N F O R M A C E Tříkrálová sbírka 2009 žehnání koledníků LITOMĚŘICE - Diecézní a Farní charita Litoměřice, Vás srdečně zvou dne 4. ledna 2009 od 15,00 hod. do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, na slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky Koledníkům požehná Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a zazpívá Komorní sbor Litoměřického Hlásku, LITOMĚŘICKÝ HLÁSEK a Kvintet učitelů ZUŠ. Setkání ředitelů Farních a Oblastních charit a asistentů Tříkrálové sbírky 2009 LITOMĚŘICE - Dne 2. října 2008 se uskutečnilo na Diecézní charitě v Litoměřicích setkání ředitelů všech Farních a Oblastních charit. Mezi hlavní body jednání patřila příprava Tříkrálové sbírky roku 2009 a seznámení s novým Etickým kodexem Diecézní charity Litoměřice. Litoměřická diecéze má nového biskupa LITOMĚŘICE - Jan Baxant, 20. biskup litoměřický se narodil v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška. Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze Holešovicích (v letech 1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích a jmenování bylo oznámeno dne , v den svátku sv. Františka z Assisi, ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství. Biskupské svěcení přijal v sobotu 22. listopadu 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Zdroj/autor: Tiskové středisko ČBK

6 ZPRÁVY CHARIT Y 6 Adventní koncert - Česká televize JIŘETÍN POD JEDLOVOU/LITOMĚŘICE/PRAHA - Poslední Adventní koncert vysílá Česká televize v přímém přenosu z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a je věnován Diecézní charitě Litoměřice a Farní charitě Starý Knín. Diecézní charita Litoměřice provozuje Domov svaté Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, který je azylovým domovem pro handicapované matky s dětmi. V provozu je již od roku 1991 a má kapacitu 21 matek a 40 dětí. Je to jediné zařízení v naší republice, kde poskytují péči a pomoc maminkám s mentálním či smyslovým handicapem, neurologickým postižením a dalšími vadami. Pomáhají jim zvládat péči o děti i o sebe, učí je žít tak, aby se mohly zařadit do běžného způsobu života i mimo toto zařízení. Finanční situace těchto matek je neutěšená, mnohé matky s dvěma dětmi mají jen 100 Kč na den, ze kterých mají hradit jídlo, ošacení, školku, léky, výlety atd. Pokud odcházejí do vlastního bytu, nemají nic, čím by si ho zařídily. V Jiřetíně by rádi nabídli maminkám s dětmi i aktivity mimo Domov, k tomu by potřebovali auto alespoň pro 9 osob a dále potřebují vybavit pokoje nezbytným nábytkem. Farní charita Starý Knín provozuje Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše, má kapacitu 27 lůžek a pomáhájí zde sociálně slabým rodinám v krizové situaci. Na výstavbu domu dostali investiční grant z prostředků evropského strukturálního fondu, s tím, že sami musí přispět 10 % celkových nákladů - schází jim 1,5 milionu korun. To je tedy poslední projekt, který by měli diváci Adventních koncertů podpořit svými dary. Zdroj/autor: Návštěva z Lotyšska LITOMĚŘICE Ve dnech prosince 2008 navštívila Diecézní charitu Litoměřice projektová ředitelka národní Charity Lotyšska (Caritas Latvia) paní Inese Mičule. Zajímala se sociální projekty Diecézní charity Litoměřice, zvláště pak o projekty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a projekt Azylového domu pro matky s dětmi. Ráda by v Lotyšsku realizovala podobné projekty. Cestu a pobyt paní Inese Mičule se uskutečnila ve spolupráci s organizací Renovabis. Zahraniční spolupráce LITOMĚŘICE/OSTRITZ Dne 10. prosince 2008 se uskutečnila v německém Ostritz společná schůzka zástupců Diecézní charity Drážďany Míšeň (D), Diecézní charity Legnice (PL) a Diecézní charity Litoměřice (CZ). Na společné schůzce se jednalo o společných přeshraničních projektech. Diecézní charitu Litoměřice zastupovala paní ředitelka Růžena Kavková a prezident P. ICLic. Józef Szeliga.

7 ZPRÁVY CHARIT Y 7 Program vstupního vzdělávání zaměstnanců LITOMĚŘICE - Diecézní charita Litoměřice v rámci vstupního vzdělávání, vytvořila vzdělávací program pro nové zaměstnance Oblastních a Farních charit Diecézní charity Litoměřice. Vstupním vzdělávání zprostředkovává zaměstnancům základní informace o Diecézní charitě Litoměřice a Litoměřickém biskupství římskokatolické církve. Zabezpečuje osvojení základních dovedností a znalostí, včetně seznámení s příslušnými předpisy (Etický kodex). Vstupní vzdělávací modul byl vytvořen pro dvě cílové skupiny: Nové zaměstnance Oblastních a Farních charit Diecézní charity Litoměřice a zaměstnance, kteří byli přijati v předcházejících letech. Cílem vytvořeného obecného vzdělání je přispět ke zvýšení kvality prezentace Oblastních a Farních charit Diecézní charity Litoměřice; zajištění informovanosti pracovníků Oblastních, Farních charit Diecézní charity Litoměřice o práci Charity a Římskokatolické církve a jeho dopadech na práci s uživateli služeb našich zařízení (Etický kodex); předcházení neznalosti zaměstnanců o Litoměřické diecézi římskokatolické církve; setkání a osobní kontakt s vedením Diecézní charity Litoměřice a posílení důvěry zaměstnanců ve vlastní organizaci. Vstupní vzdělávání zajišťuje Diecézní charita Litoměřice ve svém sídle: Dómské náměstí 10, Litoměřice. První školení se uskutečnilo v listopadu letošního roku a zúčastnilo se jej na tři desítky zaměstnanců. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARIT Y 8 Charita vyznamenala pět vynikajících pracovnic PRAHA/LITOMĚŘICE - Při příležitosti Dne Charity obdrželo pět pracovnic či spolupracovnic Cenu Charity za mimořádné charitní dílo. Ocenění převzali dne 25. září Slavnostního předání se účastnil pražský světící biskup Mons. Karel Herbst a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Cena Charity byla letos udělena vůbec poprvé. Jejím smyslem je poděkování těmto lidem, povzbuzení pro jejich další práci a příklad pro ostatní, řekl při předávání ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Nominace příslušných osob poskytly jednotlivé diecéze společně ředitel a prezident diecézní Charity a diecézní biskup. Myslím, že Charita dělá svému jménu čest a chtěl bych za to jejím pracovníkům poděkovat, uvedl biskup mons. Karel Herbst krátce před tím, než přítomným předal desky s diplomy, květiny a dárkové poukázky. Cenu Charity obdrželo pět žen: RNDr. Anna Ekslerová, MUDr. Blažena Klečatská, Marie Šachová, ing. Milada Šímová a Otilie Megelová. Paní Otilie Megelová byla dlouholetou vrchní sestrou střediska Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Chomutově. Do Diecézní charity Litoměřice nastoupila v roce 2001 a převzala funkci vrchní sestry střediska CHOPS v Chomutově, jejímž provozovatelem je právě Diecézní charita Litoměřice. V té době bylo středisko CHOPS v Chomutově před likvidací. Paní Megelová toto středisko v krátké době nejen zachránila před likvidací ale brzy se stalo nejlepším v rámci litoměřické diecéze. Podařilo se to díky mimořádným komunikačním schopnostem paní Megelové na všech úrovních a díky jejímu morálnímu kreditu, říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková a hned dodává: Byla ve věku, kdy si mohla spokojeně užívat důchodu, ale ona když byla oslovena místním duchovním správcem a požádána o pomoc neváhala, naučila se práci na PC a s grácií sobě vlastní středisko zachránila. V Chomutově vybudovala a stmelila výborný kolektiv pracovníků, který poskytuje kvalitní služby všem svým uživatelům služeb a tím přispívají k dobrému jménu Charity nejen v Chomutově, ale i v širokém okolí. Funkci vrchní sestry předala své nástupkyni v roce Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

9 ZPRÁVY CHARIT Y 9 Koncert v Bohušovicích nad Ohří se vydařil BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ/LITOMĚŘICE V neděli 5. října 2008 se v kostele sv. Prokopa a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří uskutečnil slavnostní koncert v rámci Dne Charity a jako poděkování za Tříkrálovou sbírku Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den památky sv. Vincence z Paula, jako Den Charity. V tento den a následující dny Charita pořádat společné aktivity, na kterých více informuje veřejnost o své činnosti například prostřednictvím přednášek, společenských večerů a koncertů. Diecézní charita Litoměřice ukončila kampaň Dne Charity společně s Římskokatolickou farností V Bohušovicích nad Ohří slavnostním koncertem. Součástí koncertu bylo poděkování všem dárcům Tříkrálové sbírky 2008 a předání výtěžku koledování Pečovatelskému domu města Bohušovice nad Ohří a Pečovatelskému domu města Terezín. Z tříkrálové koledy byly zakoupeny chodítka pro seniory a další zdravotnické pomůcky, které pomohou seniorům v obou Pečovatelských domech. Při slavnostním koncertu vystoupil známý vokální soubor Geshem, který řídil Marek Šlechta. Po více jak šedesát minut zněly farním barokním kostelem krásné černošské spirituály a písně z Taizé, které návštěvníkům přinesly nezapomenutelnou atmosféru a nádherný zážitek. Celý koncert trval zhruba hodinu a půl a zúčastnilo se ho okolo stovky lidí. Děkujeme všem, kteří přišli. Zdroj/autor: Mgr. Milan Čigáš, Diecézní charita Litoměřice E K O N O M I C K É I N F O R M A C E Dne 28. září 2008 o Slavnosti sv. Václava, hlavního patrona Českého národa, proběhla v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos byl určen na potřeby Charity v Litoměřické diecézi. V září letošního roku bylo vybráno pro potřeby Charity v Litoměřické diecézi ,00 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich finanční příspěvky a tím za pomoc v rozvoji sociálních projektů Charit v naší Litoměřické diecézi.

10 ZPRÁVY CHARIT Y 10 Dárce ŘmK farnost Nebužely ŘmK farnost, děkanství Děčín I ŘmK farnost Benešov nad Ploučnicí ŘmK farnost Kryry ŘmK farnost Hrádek nad Nisou ŘmK farnost, děkanství Postoloprty ŘmK farnost Novosedlice ŘmK farnost Litoměřice sv. Štěpán ŘmK farnost Brozany nad Ohří ŘmK farnost Doksany ŘmK farnost, děkanství Litoměřice Všech svatých ŘmK farnost Štětí ŘmK farnost, děkanství Dubá ŘmK farnost, arciděkanství Mladá Boleslav ŘmK farnost, děkanství Litvínov ŘmK farnost, děkanství Sobotka ŘmK farnost Světlá pod Ještědem ŘmK farnost, děkanství Kadaň ŘmK farnost, děkanství Dobrovice ŘmK farnost, arciděkanství Horní Police ŘmK farnost Krásná Lípa u Rumburka ŘmK farnost, děkanství Rumburk ŘmK farnost Jiříkov ŘmK farnost Staré Křečany ŘmK farnost Křešice ŘmK farnost, arciděkanství Bílina ŘmK farnost Rovensko pod Troskami ŘmK farnost Mšeno u Mělníka ŘmK farnost, arciděkanství Šluknov ŘmK farnost, děkanství Chomutov ŘmK farnost, děkanství Libáň ŘmK farnost Bělá pod Bezdězem ŘmK farnost Děčín IV - Podmokly ŘmK farnost Šumburk nad Desnou ŘmK farnost, děkanství Turnov Částka 2.340,-Kč 6.259,-Kč 1.200,-Kč 2.000,-Kč 1.000,-Kč 450,-Kč 2.100,-Kč 3.285,-Kč 1.000,-Kč 850,-Kč 2.100,-Kč 4.218,-Kč 300,-Kč 8.100,-Kč 6.060,-Kč 1.600,-Kč 1.880,-Kč 4.100,-Kč 5.009,-Kč 649,-Kč 900,-Kč 1.817,-Kč 935,-Kč 500,-Kč 2.000,-Kč 700,-Kč 300,-Kč 1.720,-Kč 4.000,-Kč 3.350,-Kč 1.500,-Kč 300,-Kč 2.325,-Kč 1.090,-Kč ,-Kč

11 ZPRÁVY CHARIT Y 11 ŘmK farnost Mimoň ŘmK farnost, děkanství Česká Kamenice ŘmK farnost Liberec - Ruprechtice ŘmK farnost Žitenice ŘmK farnost Libochovany ŘmK farnost, děkanství Mnichovo Hradiště ŘmK farnost, děkanství Železný Brod ŘmK farnost, děkanství Česká Lípa ŘmK farnost, děkanství Liberec - Rochlice ŘmK farnost Vratislavice nad Nisou ŘmK farnost, děkanství Nový Bor ŘmK farnost Hrob ŘmK farnost Česká Kamenice ŘmK farnost, děkanství Žatec ŘmK farnost, děkanství Louny ŘmK proboštský úřad Mělník neznámý dárce ŘmK farnost Mojžíř ŘmK farnost Jestřebí ŘmK farnost Ústí nad Labem - Střekov ŘmK farnost, děkanství Teplice v Čechách ŘmK farnost Plazy ŘmK farnost Dolní Poustevna ŘmK farnost Maštov ŘmK farnost Bozkov u Semil ŘmK farnost Klášterec nad Ohří ŘmK farnost Liběšice u Žatce ŘmK farnost Přepeře ŘmK farnost Počaply u Terezína Farní charita Lovosice ŘmK farnost Horní Jiřetín ŘmK farnost Nové Město pod Smrkem neznámý dárce ŘmK farnost, děkanství Jirkov ŘmK farnost, děkanství Most ŘmK farnost Raspenava Celkem 1.500,-Kč 1.268,-Kč 3.640,-Kč 500,-Kč 1.250,-Kč 1.600,-Kč 2.700,-Kč 3.800,-Kč 2.000,-Kč 1.300,-Kč 2.100,-Kč 5.000,-Kč 820,-Kč 3.000,-Kč 3.277,-Kč 8.908,-Kč 3.000,-Kč 960,-Kč 1.000,-Kč 2.045,-Kč 8.240,-Kč 1.348,-Kč 1.230,-Kč 4.000,-Kč 1.700,-Kč 1.200,-Kč 1.550,-Kč 890,-Kč 1.500,-Kč 2.400,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 1.500,-Kč 500,-Kč 3.600,-Kč 350,-Kč ,-Kč

12 ZPRÁVY CHARIT Y 12 C O S E DĚ J E V C H A R I T ÁC H O B L A S T N Í C H A R I T A L I B E R E C Maminky v tísni mají ve Stráži nové útočiště LIBEREC/STRÁŽ - Nového útočiště se dočkaly matky s dětmi v tísni. V pátek byl totiž ve Stráži nad Nisou znovuotevřen Domov sv. Anny. Zařízení, které provozuje Oblastní charita v Liberci, tak změnilo místo svého působiště. Původně byl domov pro matky s dětmi v tísni umístěn v objektu, který byl součástí chátrajícího kostela v Jungmannově ulici. Klientky domova se rekrutují z žen, které ztratily bydlení nebo se dostaly do finančních potíží. Výjimkou ale nejsou ani oběti domácího násilí či maminky, které mají dítě navzdory svému nejbližšímu okolí Římskokatolická církev se kostel rozhodla prodat soukromému majiteli a na nás nezbylo v tomto objektu již místo. Církev nám ale vyšla vstříc a nabídla nám objekt bývalé fary ve Stráži nad Nisou, vysvětlila Deníku ředitelka Oblastní charity Liberec Jana Bárnetová. Přestože byl Domov sv. Anny oficiálně otevřen teprve v pátek, první maminka se do objektu nastěhovala již v červenci letošního roku.

13 ZPRÁVY CHARIT Y 13 V současné době využívá služeb domova celkem pět maminek s dětmi. Jeden ze šesti pokojů tak zatím zůstává volný. Naše klientky se rekrutují z žen, které ztratily bydlení nebo se dostaly do finančních potíží. Máme zde ale také oběti domácího násilí či maminky, které mají dítě navzdory svému nejbližšímu okolí, řekla Jana Bárnetová. Služeb domova mohou ze zákona využívat maminky po dobu jednoho roku. Smlouva je však s klientkami podepisována na tři měsíce. Podle toho, jak rychle se dokáží dostat ze své svízelné situace, ale může být jejich pobyt v domově prodloužen nebo ukončen. Počítáme s tím, že v letošním roce najde v našem domově střechu nad hlavou zhruba osmdesát maminek a dětí dohromady, poznamenala Jana Bárnetová. Na klientky domova čekají ve Stráži nad Nisou velmi příjemně zrekonstruované prostory bývalé fary. Většinu prací přitom zvládla Oblastní charita v Liberci svépomocí. Také proto dosáhly náklady na stěhování a rekonstrukci domova částky pouhých sto tisíc korun. Největší výdaje jsme měli na stěhovací firmu a revize rozvodů elektřiny a plynu, dodala ředitelka Oblastní charity v Liberci. Zdroj/autor: Jiří Stich a Petr Šimr (www.liberecky.denik.cz) - převzato Jiří Čunek navštívil Domov pro matky s dětmi v tísni ve Stráži nad Nisou LIBEREC/STRÁŽ NAD NISOU - Dne 25. září 2008 v dopoledních hodinách navštívil předseda KDU-ČSL, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek Domov pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Anny. Ve společenské místnosti Domova mu byl představen personál Domova, starosta Stráže nad Nisou Mgr. Karel Jäschke, ale také klientky a dětmi. Po uvítání proběhl přípitek u příležitosti oficiálního otevření Domova pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Anny, které se konalo následující den 26. září Poté se pan Jiří Čunek účastnil prohlídky celého Domova. Během celé prohlídky měl pan předseda mnoho otázek týkajících se chodu a poslání Domova pro matky s dětmi v tísni. Na závěr pan Jiří Čunek podepsal kroniku obce Stráž nad Nisou a zapsal se do průběhu služby Domova. Zdroj/autor: Iva Šimková, asistentka Oblastní charita Liberec

14 ZPRÁVY CHARIT Y 14 Den Charity v Liberci LIBEREC/STRÁŽ NAD NISOU - Oslavy probíhaly za příznivého počasí v areálu Domova ve Stráži nad Nisou. Příjemná hudba dotvářela atmosféru slavnostního dne. Každý pozvaný host obdržel informační materiály o Domově a Charitě. Na programu dne bylo slavnostní otevření Domova spojené s přípitkem, prohlídka nových prostor obohacená prezentací o aktivitách pořádaných v Domově sv. Anny. Pár milých slov pronesli ředitelka Diecézní charity Litoměřice, starosta Stráže nad Nisou a vedoucí Domova sv. Anny, která návštěvníky informovala o aktivitách Oblastní charity Liberec. Slavnostního přestřižení stuhy se ujala ředitelka Oblastní charity Liberec a P. Tomáš Genrt, okrskový vikář. O přípitek se postaral SOARE SEKT Jablonec nad Nisou, skleničky zapůjčil PEUGEOT Autokvalt a něco dobrého na zub věnovala společnost Alexandr Kendík. Odpoledne bylo věnováno dětem. Pracovnice Domova pro ně připravily různé hry a sportovní disciplíny. Do akce se zapojily i děti z místní školy. Soutěžilo se, zpívalo a tančilo. Sladké odměny věnovala společnost MOCCA Liberec. Vysílené a hladové děti se posilnily opečenými vuřty z výrobny GLOBUSU Liberec. Do křupavých rohlíčků se přítomní mohli zakousnout díky Pekárně Liberec. Den Charity měl velký ohlas a již se těšíme na další ročník. Zdroj/autor: Iva Šimková, asistentka Oblastní charity Liberec

15 ZPRÁVY CHARIT Y 15 F A R N Í C H A R I T A Č E S K Á L Í P A Památka sv. Vincence z Paula Den pro naše přátele ČESKÁ LÍPA - Počasí jako vymalované přálo po celý pátek 26. září 2008, Farní Charitě Česká Lípa. Tímto dnem jsme se připojili k celorepublikové podzimní kampani DEN CHARITY, který se pořádá na památku sv. Vincence z Paula, patrona charitních zařízení. Na některých místech naší země se tato akce stala již tradicí. Není divu, nabízí totiž možnost, jak lze netradiční formou informovat veřejnost o tom, komu a jakým způsobem naše Charita pomáhá. Náš den D jsme pojali formou DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, na který jsme se pečlivě připravovali, abychom pozvané přátele mohli uctít, jak se patří. Přichystali jsme pro ně pohoštění ve spolupráci s Jizerskými pekárnami, spol. s r.o. Česká Lípa a OD ANDY s.r.o. Česká Lípa, drobný dárek a kulturní program. Naše přátele jsme prováděli areálem Farní charity, seznamovali je s jednotlivými projekty a odpovídali na četné dotazy. Program Dne byl pestrý. Několikrát se v něm představily děti z Azylového domu Jonáš, které v Klubu Velryba přítomným hostům zatančily a zazpívaly, venku na trávě se pak odehrál působivý pantomimický tanec, o naději a novém životě směřujícím k Bohu, v podání taneční skupiny MIRIJAM. V improvizovaném altánku na zahradě potěšila přítomné pěknými písněmi

16 ZPRÁVY CHARIT Y 16 křesťanská kapela Proti Proudu. Závěr Dne pak patřil rockové kapele CzechOut, která roztančila především mladší posluchače. Součástí Dne bylo také slavnostní předání vozu Fabia Combi do užívání Farní charitě. O slavnostní přestřižení stuhy se postaral osobně hejtman Libereckého kraje, pan Petr Skokan, který pak symbolicky předal klíčky od vozu ředitelce Farní charity Česká Lípa, paní Evě Ortové. Všem, kteří nás přišli navštívit nebo projevili zájem o naši Charitu a také těm, kteří se spolu s námi podíleli na přípravě a průběhu Dne otevřených dveří, upřímně děkujeme. Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným ČESKÁ LÍPA - Tříkrálová sbírka oslovuje lidi s dobrým srdcem. Zda občané přispějí nebo nepřispějí do pokladniček koledníků, je pouze na jejich svobodném rozhodnutí. Svým příspěvkem do sbírky pomáhají mnoha lidem, kteří se ocitli v nouzi, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Dlouholetou tradicí a pevně stanovenými pravidly si sbírka získala respekt po celé republice. Po ukončení sbírky jsou zveřejňovány výše příspěvků a účel, na jaký byly darované peníze použity. Navíc s sebou přináší úžasný pocit sounáležitosti s trpícími a vyjadřuje solidaritu mezi lidmi navzájem. Počátkem tohoto roku byli Tři králové se zapečetěnými pokladničkami viděni také v našem městě a jeho okolí, ve kterém sbírku již po osmé organizačně zajišťovala Farní charita Česká Lípa, která si ke spolupráci při koledování přizvala studenty ze ZŠ Dr. M. Tyrše v České Lípě. Také díky nim se podařilo vykoledovat částku ,- korun českých. Získané peníze velice pomohly projektu Farní charity, konkrétně Azylovému domu Jonáš, který je domovem pro matky s dětmi v tísni a oběti domácího násilí. Konečně se v něm klientky se svými ratolestmi dočkaly nových peřin a polštářů. Podařilo se nám je nakoupit ve výhodné slevě, proto jsme si mohli dovolit vybavit pokoje klientek i dalšími potřebnými maličkostmi, jako například skleničkami, hrníčky, příbory, noži a prkénky, pochvaluje si vedoucí Azylového domu Hana Denizová. Klientky mají z doplněného vybavení také velikou radost, protože doposud tyto věci každodenní potřeby na mnoha pokojích chyběly. Nyní je vybavení všech pokojů kompletní. Peřiny a polštáře lze navíc i prát. V Domě, kde se během roku vystřídá kolem sta lidí je to velice důležité. Tuto situaci kladně hodnotí i klientka, která zde zažila období před nákupem věcí: Je to fajn, máme všechno, co potřebujeme, nemusíme si

17 ZPRÁVY CHARIT Y 17 stále něco půjčovat. Peřiny a polštáře jsou lehké a teplé a je dobře, že se dají prát. Vždyť se tady střídáme! Pro někoho je to možná běžná věc, pro nás nesmírná úleva a pomoc. Nezbývá tedy, než znovu poděkovat všem lidem dobré vůle za jejich dobročinnost a těšit se na další potkání se při Tříkrálové sbírce Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa O B L A S T N Í C H A R I T A Č E S K Á K A M E N I C E Budoucnost Oblastní charity Česká Kamenice ČESKÁ KAMENICE - Dne 1. července 2008 jsem byla jmenována do funkce ředitele Oblastní charity v České Kamenici a začala poznávat toto krásné město, zaměstnance charity a uživatele sociálních služeb, které jsou zde poskytovány. Za ty měsíce vzájemného poznávání a zkoušení pevnosti hranic nastavených v nás samých jsme společně se zaměstnanci zvolili cestu, kterou se chceme dál ubírat. Za obětavost bych chtěla poděkovat p. Haně Polákové, která čtyři roky charitu vedla a vykonala tu velký kus práce. Za vlídné a milé přivítání chci

18 ZPRÁVY CHARIT Y 18 poděkovat panu děkanovi P. Jordánovi Červenému a panu starostovi Ing. Miroslavu Weissovi. Cílové skupiny uživatelů, kterým poskytujeme sociální služby, jsou velmi různorodé. Toto nás vedlo k zamyšlení a navržení postupné změny, abychom vyhověli zákonným podmínkám pro jejich poskytování. Dům na půli cesty, který je určen pro mladé lidi z dětských domovů po dosažení plnoletosti, bychom rádi oddělili od Domu pro seniory a Noclehárny a vybudovali pro tyto dívky a chlapce malé samostatné startovací byty v podkroví domu. Za tímto účelem jsme začali studovat možnosti přidělení investičních grantů a našli odpovídající program v rámci Regionálního operačního programu EU. V současné době jsme začátcích přípravy projektu a vyjednávání podmínek. Dům pro seniory,který je další poskytovanou službou nevyhovuje v současnosti standardům kvality a proto jsme se rozhodli, po domluvě s Krajským úřadem, umenšit jeho kapacitu a ostatním seniorům a uživatelům, kteří nesplňují jeho požadavky, nabídnout službu Domu se zvláštním režimem. V současnosti probíhá proces registrace této nové sociální služby. Do Nízkoprahového denního centra se chystáme přijmout ergoterapeuta, který bude s uživateli vyvíjet pracovní terapii v rámci jejich fyzických a psychických možností. Při přípravě plánu sociálních služeb v České Kamenici jsme se na pracovních setkáních se zástupci Města domluvili na zavedení ještě jedné služby a to služby Poradenství v zadluženosti a práci terénního pracovníka. Tato služba bude nová a proto je nutné vytipovat vhodného člověka, který bude docházet do problémových lokalit našeho města, seznamovat se s problémy jeho obyvatel, pomáhat s jejich řešením, pomáhat ve styku s úřady, se školní docházkou dětí. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem za vše, čím jste doposud naší Oblastní charitě pomáhali a současně i poprosit o jakoukoli pomoc a modlitbu, která bude ve prospěch potřebných lidí. Zdroj/autor: Štěpánka Kecková, Oblastní charita Česká Kamenice

19 ZPRÁVY CHARIT Y 19 Den Charity v Domu Svaté rodiny ČESKÁ KAMENICE - Dne 27. září 2008 jsme otevřeli dveře Oblastní charity Česká Kamenice s přáním a výzvou: "Chceme Vás obdarovat". Přípravy byly náročné. Všichni obyvatelé domu i zaměstnanci se zapojili do pečení koláčků, úklidů a podzimní výzdoby domu. Naši senioři vázali mašličky na malé keramické dlaždičky a přivazovali i nápis: "... jedna z kostek, kterou si můžeme dláždit cestu do nebe...". Chlapci z domu na půl cesty posekali a uhrabali trávník. Ve 13,00 hodin začal program vystoupením manželů Lutkových, kteří krásně hráli a zpívali pásmo o národních světcích. Rozezpívali všechny posluchače i naše vzácné hosty, pana děkana P. J. Červeného, paní H. Lukáčovou, pana starostu ing. M. Weise, pana senátora J. Zosera, pana místostarostu ing. V. Marka a mnohé další. Dalším bodem programu bylo šermířské vystoupení Řádu černých rytířů na zahradě domu. Rytíři v dobové zbroji vytvořili věrnou iluzi bojů o krásnou pannu, kterou vybrali z přihlížejícího obecenstva. Po dekorování vítěze už následovalo opékání buřtíků pod pergolou a zpívání při hře na harmoniku pana Antonína Hercoga. Velkou radost nám udělalo i počasí, které vykouzlilo příjemnou slunečnou pohodu a spolu s účinkujícími i úsměv a spokojenost na tváři návštěvníků. Věříme, že si od nás všichni odnesli nejenom malou dlaždičku na památku, ale i radost a vědomí, že jsme tu pro všechny potřebné, trpící lidi bez rozdílu. A za rok? Opět se na Vás budeme těšit. Buďte s Bohem. Zdroj/autor: Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charita Česká Kamenice

20 ZPRÁVY CHARIT Y 20 F A R N Í C H A R I T A R U M B U R K Vánoce, Vánoce přicházejí Občanská poradna Rumburk RUMBURK - Někdo se může pousmát, že v říjnu již píšeme o vánocích, ale čas běží rychle. Než se nadějeme, propadne mnoho z nás nákupním horečkám a budeme chtít udělat za každou cenu radost svým nejbližším. Farní charita Rumburk a její Občanská poradna se na začátku roku 2008 zapojila, jako mnoho dalších organizací a poraden, do projektu zaměřeného na dluhové poradenství. Za dobu své činnosti jsme získali mnoho zkušenosti. Na základě našich zkušeností a trendů z posledních let chceme poukázat na předvánoční nebezpečí v podobě neuvážených nákupů na splátky, uzavírání spotřebních úvěrů, rychlopůjček a jiných finančních produktů. Bankovní a nebankovní domy budou hlavně před svátky lákat na různé výhody či nízké úroky nebo odložení splátek. Každý z nás by svým milovaným a nejbližším koupil za každou cenu třeba modré z nebe, jen aby jim udělal radost nebo splnil jejich tajné přání. Je potřeba v klidu zvážit zda na to opravdu budete mít. Ve chvíli, kdy opadne euforie z vánočních svátků a příchodu nového roku, může přijít tvrdá realita a zjištění, že na splácení není dostatek financí v rodinném rozpočtu. Je opravdu důležité zvážit, zda by jste byli schopni dostát svým závazkům a splácet ve chvíli: ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Nechceme Vás děsit nebo malovat čerta na zeď, ale tyto otázky jsou zásadní a měly by jste si je položit a pravdivě na ně odpovědět. - Vaši nejbližší budou mít jistě stejnou a upřímnou radost z dárku, který sice nestál několik tisíc, ale byl dán od srdce. Vždyť to je opravdová radost Vánoc. Proto bychom vás chtěli touto cestou upozornit a požádat, než uzavřete jakoukoli finanční či spotřebitelskou smlouvu, zvažte své schopnosti splácet, aby vám příští rok místo zazvonění vánočního zvonku, nezvonil na dveře exekutor. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, Farní charita Rumburk, vedoucí OP Rumburk

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe.

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč Setkání národů (10) (14) Írán postihlo zemětřesení (3) Téma: Cesta (8) po Jižní Americe Adopce na dálku Kalendář Přišel nepoznán Byla Stříbrná neděle; farář

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 3/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2008 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Představujeme nového biskupa Křesťan a majetek Po diecézi: Jičín a Jilemnice Co vše obstarává katechetka? 4 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

OBSAH. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0

OBSAH. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 OBSAH Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Úvodní slovo Ing. Márii Kunčíkové, předsedkyně Rady Charity Zlín... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

Obsah. Na titulní straně je fotografie Pavly Romaňákové Raduj se, trnitý keř má růže. Na zadní straně obálky je fotografie Srdce zlínské Charity.

Obsah. Na titulní straně je fotografie Pavly Romaňákové Raduj se, trnitý keř má růže. Na zadní straně obálky je fotografie Srdce zlínské Charity. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Dopis Mgr. Miroslava Kašného 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více