ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 5/2008

2 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Pozvánka na žehnání koledníků str. 5 Setkání ředitelů a asistentů TS str. 5 Litoměřická diecéze má nového biskupa str. 5 Adventní koncert v ČT str. 6 Návštěva z Lotyšska str. 6 Zahraniční spolupráce str. 6 Program vstupního vzdělávání str. 7 Charita vyznamenala pět pracovnic str. 8 Koncert v Bohušovicích n./ohří se vydařil str. 9 Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str Co se děje v charitách OCH Liberec str FCH Česká Lípa str OCH Česká Kamenice str FCH Rumburk str OCH Most str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARIT Y 3 D U C H O V N Í S L O V O Svatá Rodina Žertem se vypravuje, že už není v církvi sedm svátostí, ale jenom šest. Mají prý na tom zásluhu politici, kteří se tak horlivě snaží o to, aby odstranili všechny tradiční zákony k ochraně křesťanského manželství, že prý i sama církev hodlá ustoupit. Zruší prý manželství jako svátost a přiřadí rodinné soužití jednoduše ke svátosti pokání. Svátek sv. Rodiny, který slavíme o Vánocích je poměrně nového data. Nejsou ani staré obrazy, ani známé texty z doby prvotní církve, které by jej ospravedlňovaly. Je však přirozeným doplněním v době vánoční, která se soustřeďuje na rozjímání o tajemství Boha přicházejícího v tento svět. Moderní společnost na to zapomíná a zesvětšťuje posvátnost vánoc na profánní oslavu rodinného života, společnou křesťanům i nevěřícím. Zamysleme se tedy nad tím, kdy svátek sv. Rodiny vznikl a které jsou motivy opravdu náboženské, jež ospravedlňují jeho slavení. Začal být populární v Kanadě mezi francouzskými vystěhovalci. Je to pochopitelné. Život prvních evropských průkopníků do nových zemí nebyl snadný. Člověk, který nenašel oporu ve vlastní rodině, se tam ztratil. V Evropě samé začaly propagovat svátek papežské encykliky v nové době, kdy se tu projevila hluboká krize rodinného života. Ale s tou se setkáváme i na konci starověku. Sv. Pavel tedy mluví o nutnosti posvěcovat vztahy v domácím životě. Proč však o rodinném životě mluví málo církevní otcové? Autoři, které o duchovním životě psali, byli většinou mniši, ti víc zdůrazňovali panenství a útěk ze světa. Dokonalost člověka je v tom, že je Boží obraz. Ten pak je v duši, ne v těle, projevuje se v duchovním poznání, v silné vůli. Manželský život se jim zdál být příliš tělesný, příliš se musí soustředit na hmotné zájmy. Je mravně dobrý, ale není dokonalý, je jenom pro ty, kdo jsou duchově slabší, méně vyspělí. Výjimkou od tohoto pojetí jsou v této době někteří, jako sv. Jan Zlatoústý nebo sv. Augustin. Zlatoústý si všiml, že bylo podle Bible manželství založeno už v ráji Bohem samým jako odlesk života samého Boha. Obrazem Božím v člověku je tedy především láska. Ta pak od samého počátku kvete v dobrých rodinných vztazích. Proč je tedy řeholníci opouštějí a žijí v celibátu? Odpověď na tuto otázku najdeme už u sv. Pavla. Tento dokonalejší život je rezervován jenom pro ty, kteří chtějí milovat druhé lidi duchovně, tedy více zeširoka a intenzivněji. Zdokonalují tak to, co se naučili doma v rodině. I kláštery tedy mají být duchovní rodinou. Jejich představený, jak zdůrazňuje sv. Benedikt, má být duchovní otec svých duchovních synů, ti pak jsou k sobě jako bratři. Označují to jména sama. Opat je koptický název pro otce, fráter je latinský výraz pro bratra. Je ostatně známý fakt, že dobří řeholníci pocházejí ponejvíce z dobrých křesťanských

4 ZPRÁVY CHARIT Y 4 rodin. I sv. Augustin děkuje za své obrácení především modlitbám své matky Moniky. V byzantské liturgii se slaví svátek početí sv. Anny. Ona je se sv. Jáchymem příklad bohumilé rodiny, z takové se pak zrodila panenská Matka Kristova a dodnes v takových rodinách vznikají povolání ke kněžství.to jsme vždycky považovali za docela zřejmé, proto se o tom tématu tuze nemluvilo. Ale moderní krize, která zasáhla rodinný život, přiměla teology, aby se nad duchovní hodnotou křesťanského manželství hlouběji zamysleli. Stalo se tak zvláště z dvojího hlediska: viděním samého života jako odlesk samého Boha a lidské osoby jako obraz osobních vztahů v životě Nejsvětější Trojice, tj. samé rodiny Boží. Bůh, o kterém mluví řečtí filosofové, je vrcholná idea krásy a dobra, proto jej napodobíme především čistým a vznešeným myšlením. Bible mluví o Bohu z jiného hlediska. Má přívlastek živý. To, čemu se klanějí pohané, jsou mrtvé modly, mají oči a nevidí, ústa a nemluví, ruce a nepracují. Proto také umírají i jejich ctitelé. Biblický Bůh je naopak dárce života a to nejenom života v čase, ale i života věčného. Vždyť Kristus přišel, aby dal život ve větší hojnosti, než jak jej znali doposud. Z toho však plyne i hluboký důsledek. Je-li člověk Boží obraz, je i on povolán k tomu, aby dával život a život chránil. Smrt je následek hříchu, zapření Boha. Po vyhnání z ráje se projevuje v Kainovi jako vraždy vlastního bratra, nejtěžší hřích v lidském soužití. Pius XII. se k tomuto tématu často vracel a ve svých prorockých viděních poukazoval na to, jak jsou obrovské katastrofy válek a koncentračních táborů následkem otupělosti k tajemství života a k vraždám nevinných, zvláště dětí. Středověcí malíři znázorňovali peklo jako propast, v jeho nejhlubším pásmu je Kain a Jidáš, vrah a sluha vrahů. Ve Florentském muzeu rukopisů je list, kde je toto nejspodnější místo připraveno matce, která zabila vlastní dítě, dárkyně života život vzala dítěti i sobě. Všichni pozorujeme, jak je tragická neúcta k životu v dnešním světě. Ten úpadek ovšem začíná v rodině, kde projevují neúctu k životu právě ti, kdo jej podle vůle Boží dávají. II. vatikánský sněm proto upozorňuje rodiče, aby si lépe uvědomili, že přivádějí na svět nejenom své vlastní děti, ale i děti Boží, které jim nebeský Otec svěřuje. Kromě těchto dogmatických důvodů nás k obnovení a posvěcení rodinného života vedou i důvody moderní personalistické psychologie: jako osoba roste ve styku lásky s druhými. Nejdůležitější jsou z tohoto hlediska první vztahy v rodině. Duchovně mrzačí děti ty rodiče, které je o ty vztahy připravují. Jak si za to odpoví před Bohem? Proto je dnes aktuální poselství rodiny nazaretské, ve které vyrost Kristus. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; upraveno

5 ZPRÁVY CHARIT Y 5 D I E C É Z N Í C H A R I T A - I N F O R M A C E Tříkrálová sbírka 2009 žehnání koledníků LITOMĚŘICE - Diecézní a Farní charita Litoměřice, Vás srdečně zvou dne 4. ledna 2009 od 15,00 hod. do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, na slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky Koledníkům požehná Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a zazpívá Komorní sbor Litoměřického Hlásku, LITOMĚŘICKÝ HLÁSEK a Kvintet učitelů ZUŠ. Setkání ředitelů Farních a Oblastních charit a asistentů Tříkrálové sbírky 2009 LITOMĚŘICE - Dne 2. října 2008 se uskutečnilo na Diecézní charitě v Litoměřicích setkání ředitelů všech Farních a Oblastních charit. Mezi hlavní body jednání patřila příprava Tříkrálové sbírky roku 2009 a seznámení s novým Etickým kodexem Diecézní charity Litoměřice. Litoměřická diecéze má nového biskupa LITOMĚŘICE - Jan Baxant, 20. biskup litoměřický se narodil v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška. Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze Holešovicích (v letech 1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích a jmenování bylo oznámeno dne , v den svátku sv. Františka z Assisi, ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství. Biskupské svěcení přijal v sobotu 22. listopadu 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Zdroj/autor: Tiskové středisko ČBK

6 ZPRÁVY CHARIT Y 6 Adventní koncert - Česká televize JIŘETÍN POD JEDLOVOU/LITOMĚŘICE/PRAHA - Poslední Adventní koncert vysílá Česká televize v přímém přenosu z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a je věnován Diecézní charitě Litoměřice a Farní charitě Starý Knín. Diecézní charita Litoměřice provozuje Domov svaté Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, který je azylovým domovem pro handicapované matky s dětmi. V provozu je již od roku 1991 a má kapacitu 21 matek a 40 dětí. Je to jediné zařízení v naší republice, kde poskytují péči a pomoc maminkám s mentálním či smyslovým handicapem, neurologickým postižením a dalšími vadami. Pomáhají jim zvládat péči o děti i o sebe, učí je žít tak, aby se mohly zařadit do běžného způsobu života i mimo toto zařízení. Finanční situace těchto matek je neutěšená, mnohé matky s dvěma dětmi mají jen 100 Kč na den, ze kterých mají hradit jídlo, ošacení, školku, léky, výlety atd. Pokud odcházejí do vlastního bytu, nemají nic, čím by si ho zařídily. V Jiřetíně by rádi nabídli maminkám s dětmi i aktivity mimo Domov, k tomu by potřebovali auto alespoň pro 9 osob a dále potřebují vybavit pokoje nezbytným nábytkem. Farní charita Starý Knín provozuje Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše, má kapacitu 27 lůžek a pomáhájí zde sociálně slabým rodinám v krizové situaci. Na výstavbu domu dostali investiční grant z prostředků evropského strukturálního fondu, s tím, že sami musí přispět 10 % celkových nákladů - schází jim 1,5 milionu korun. To je tedy poslední projekt, který by měli diváci Adventních koncertů podpořit svými dary. Zdroj/autor: Návštěva z Lotyšska LITOMĚŘICE Ve dnech prosince 2008 navštívila Diecézní charitu Litoměřice projektová ředitelka národní Charity Lotyšska (Caritas Latvia) paní Inese Mičule. Zajímala se sociální projekty Diecézní charity Litoměřice, zvláště pak o projekty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a projekt Azylového domu pro matky s dětmi. Ráda by v Lotyšsku realizovala podobné projekty. Cestu a pobyt paní Inese Mičule se uskutečnila ve spolupráci s organizací Renovabis. Zahraniční spolupráce LITOMĚŘICE/OSTRITZ Dne 10. prosince 2008 se uskutečnila v německém Ostritz společná schůzka zástupců Diecézní charity Drážďany Míšeň (D), Diecézní charity Legnice (PL) a Diecézní charity Litoměřice (CZ). Na společné schůzce se jednalo o společných přeshraničních projektech. Diecézní charitu Litoměřice zastupovala paní ředitelka Růžena Kavková a prezident P. ICLic. Józef Szeliga.

7 ZPRÁVY CHARIT Y 7 Program vstupního vzdělávání zaměstnanců LITOMĚŘICE - Diecézní charita Litoměřice v rámci vstupního vzdělávání, vytvořila vzdělávací program pro nové zaměstnance Oblastních a Farních charit Diecézní charity Litoměřice. Vstupním vzdělávání zprostředkovává zaměstnancům základní informace o Diecézní charitě Litoměřice a Litoměřickém biskupství římskokatolické církve. Zabezpečuje osvojení základních dovedností a znalostí, včetně seznámení s příslušnými předpisy (Etický kodex). Vstupní vzdělávací modul byl vytvořen pro dvě cílové skupiny: Nové zaměstnance Oblastních a Farních charit Diecézní charity Litoměřice a zaměstnance, kteří byli přijati v předcházejících letech. Cílem vytvořeného obecného vzdělání je přispět ke zvýšení kvality prezentace Oblastních a Farních charit Diecézní charity Litoměřice; zajištění informovanosti pracovníků Oblastních, Farních charit Diecézní charity Litoměřice o práci Charity a Římskokatolické církve a jeho dopadech na práci s uživateli služeb našich zařízení (Etický kodex); předcházení neznalosti zaměstnanců o Litoměřické diecézi římskokatolické církve; setkání a osobní kontakt s vedením Diecézní charity Litoměřice a posílení důvěry zaměstnanců ve vlastní organizaci. Vstupní vzdělávání zajišťuje Diecézní charita Litoměřice ve svém sídle: Dómské náměstí 10, Litoměřice. První školení se uskutečnilo v listopadu letošního roku a zúčastnilo se jej na tři desítky zaměstnanců. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARIT Y 8 Charita vyznamenala pět vynikajících pracovnic PRAHA/LITOMĚŘICE - Při příležitosti Dne Charity obdrželo pět pracovnic či spolupracovnic Cenu Charity za mimořádné charitní dílo. Ocenění převzali dne 25. září Slavnostního předání se účastnil pražský světící biskup Mons. Karel Herbst a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Cena Charity byla letos udělena vůbec poprvé. Jejím smyslem je poděkování těmto lidem, povzbuzení pro jejich další práci a příklad pro ostatní, řekl při předávání ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Nominace příslušných osob poskytly jednotlivé diecéze společně ředitel a prezident diecézní Charity a diecézní biskup. Myslím, že Charita dělá svému jménu čest a chtěl bych za to jejím pracovníkům poděkovat, uvedl biskup mons. Karel Herbst krátce před tím, než přítomným předal desky s diplomy, květiny a dárkové poukázky. Cenu Charity obdrželo pět žen: RNDr. Anna Ekslerová, MUDr. Blažena Klečatská, Marie Šachová, ing. Milada Šímová a Otilie Megelová. Paní Otilie Megelová byla dlouholetou vrchní sestrou střediska Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Chomutově. Do Diecézní charity Litoměřice nastoupila v roce 2001 a převzala funkci vrchní sestry střediska CHOPS v Chomutově, jejímž provozovatelem je právě Diecézní charita Litoměřice. V té době bylo středisko CHOPS v Chomutově před likvidací. Paní Megelová toto středisko v krátké době nejen zachránila před likvidací ale brzy se stalo nejlepším v rámci litoměřické diecéze. Podařilo se to díky mimořádným komunikačním schopnostem paní Megelové na všech úrovních a díky jejímu morálnímu kreditu, říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková a hned dodává: Byla ve věku, kdy si mohla spokojeně užívat důchodu, ale ona když byla oslovena místním duchovním správcem a požádána o pomoc neváhala, naučila se práci na PC a s grácií sobě vlastní středisko zachránila. V Chomutově vybudovala a stmelila výborný kolektiv pracovníků, který poskytuje kvalitní služby všem svým uživatelům služeb a tím přispívají k dobrému jménu Charity nejen v Chomutově, ale i v širokém okolí. Funkci vrchní sestry předala své nástupkyni v roce Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

9 ZPRÁVY CHARIT Y 9 Koncert v Bohušovicích nad Ohří se vydařil BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ/LITOMĚŘICE V neděli 5. října 2008 se v kostele sv. Prokopa a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří uskutečnil slavnostní koncert v rámci Dne Charity a jako poděkování za Tříkrálovou sbírku Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den památky sv. Vincence z Paula, jako Den Charity. V tento den a následující dny Charita pořádat společné aktivity, na kterých více informuje veřejnost o své činnosti například prostřednictvím přednášek, společenských večerů a koncertů. Diecézní charita Litoměřice ukončila kampaň Dne Charity společně s Římskokatolickou farností V Bohušovicích nad Ohří slavnostním koncertem. Součástí koncertu bylo poděkování všem dárcům Tříkrálové sbírky 2008 a předání výtěžku koledování Pečovatelskému domu města Bohušovice nad Ohří a Pečovatelskému domu města Terezín. Z tříkrálové koledy byly zakoupeny chodítka pro seniory a další zdravotnické pomůcky, které pomohou seniorům v obou Pečovatelských domech. Při slavnostním koncertu vystoupil známý vokální soubor Geshem, který řídil Marek Šlechta. Po více jak šedesát minut zněly farním barokním kostelem krásné černošské spirituály a písně z Taizé, které návštěvníkům přinesly nezapomenutelnou atmosféru a nádherný zážitek. Celý koncert trval zhruba hodinu a půl a zúčastnilo se ho okolo stovky lidí. Děkujeme všem, kteří přišli. Zdroj/autor: Mgr. Milan Čigáš, Diecézní charita Litoměřice E K O N O M I C K É I N F O R M A C E Dne 28. září 2008 o Slavnosti sv. Václava, hlavního patrona Českého národa, proběhla v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos byl určen na potřeby Charity v Litoměřické diecézi. V září letošního roku bylo vybráno pro potřeby Charity v Litoměřické diecézi ,00 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich finanční příspěvky a tím za pomoc v rozvoji sociálních projektů Charit v naší Litoměřické diecézi.

10 ZPRÁVY CHARIT Y 10 Dárce ŘmK farnost Nebužely ŘmK farnost, děkanství Děčín I ŘmK farnost Benešov nad Ploučnicí ŘmK farnost Kryry ŘmK farnost Hrádek nad Nisou ŘmK farnost, děkanství Postoloprty ŘmK farnost Novosedlice ŘmK farnost Litoměřice sv. Štěpán ŘmK farnost Brozany nad Ohří ŘmK farnost Doksany ŘmK farnost, děkanství Litoměřice Všech svatých ŘmK farnost Štětí ŘmK farnost, děkanství Dubá ŘmK farnost, arciděkanství Mladá Boleslav ŘmK farnost, děkanství Litvínov ŘmK farnost, děkanství Sobotka ŘmK farnost Světlá pod Ještědem ŘmK farnost, děkanství Kadaň ŘmK farnost, děkanství Dobrovice ŘmK farnost, arciděkanství Horní Police ŘmK farnost Krásná Lípa u Rumburka ŘmK farnost, děkanství Rumburk ŘmK farnost Jiříkov ŘmK farnost Staré Křečany ŘmK farnost Křešice ŘmK farnost, arciděkanství Bílina ŘmK farnost Rovensko pod Troskami ŘmK farnost Mšeno u Mělníka ŘmK farnost, arciděkanství Šluknov ŘmK farnost, děkanství Chomutov ŘmK farnost, děkanství Libáň ŘmK farnost Bělá pod Bezdězem ŘmK farnost Děčín IV - Podmokly ŘmK farnost Šumburk nad Desnou ŘmK farnost, děkanství Turnov Částka 2.340,-Kč 6.259,-Kč 1.200,-Kč 2.000,-Kč 1.000,-Kč 450,-Kč 2.100,-Kč 3.285,-Kč 1.000,-Kč 850,-Kč 2.100,-Kč 4.218,-Kč 300,-Kč 8.100,-Kč 6.060,-Kč 1.600,-Kč 1.880,-Kč 4.100,-Kč 5.009,-Kč 649,-Kč 900,-Kč 1.817,-Kč 935,-Kč 500,-Kč 2.000,-Kč 700,-Kč 300,-Kč 1.720,-Kč 4.000,-Kč 3.350,-Kč 1.500,-Kč 300,-Kč 2.325,-Kč 1.090,-Kč ,-Kč

11 ZPRÁVY CHARIT Y 11 ŘmK farnost Mimoň ŘmK farnost, děkanství Česká Kamenice ŘmK farnost Liberec - Ruprechtice ŘmK farnost Žitenice ŘmK farnost Libochovany ŘmK farnost, děkanství Mnichovo Hradiště ŘmK farnost, děkanství Železný Brod ŘmK farnost, děkanství Česká Lípa ŘmK farnost, děkanství Liberec - Rochlice ŘmK farnost Vratislavice nad Nisou ŘmK farnost, děkanství Nový Bor ŘmK farnost Hrob ŘmK farnost Česká Kamenice ŘmK farnost, děkanství Žatec ŘmK farnost, děkanství Louny ŘmK proboštský úřad Mělník neznámý dárce ŘmK farnost Mojžíř ŘmK farnost Jestřebí ŘmK farnost Ústí nad Labem - Střekov ŘmK farnost, děkanství Teplice v Čechách ŘmK farnost Plazy ŘmK farnost Dolní Poustevna ŘmK farnost Maštov ŘmK farnost Bozkov u Semil ŘmK farnost Klášterec nad Ohří ŘmK farnost Liběšice u Žatce ŘmK farnost Přepeře ŘmK farnost Počaply u Terezína Farní charita Lovosice ŘmK farnost Horní Jiřetín ŘmK farnost Nové Město pod Smrkem neznámý dárce ŘmK farnost, děkanství Jirkov ŘmK farnost, děkanství Most ŘmK farnost Raspenava Celkem 1.500,-Kč 1.268,-Kč 3.640,-Kč 500,-Kč 1.250,-Kč 1.600,-Kč 2.700,-Kč 3.800,-Kč 2.000,-Kč 1.300,-Kč 2.100,-Kč 5.000,-Kč 820,-Kč 3.000,-Kč 3.277,-Kč 8.908,-Kč 3.000,-Kč 960,-Kč 1.000,-Kč 2.045,-Kč 8.240,-Kč 1.348,-Kč 1.230,-Kč 4.000,-Kč 1.700,-Kč 1.200,-Kč 1.550,-Kč 890,-Kč 1.500,-Kč 2.400,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 1.500,-Kč 500,-Kč 3.600,-Kč 350,-Kč ,-Kč

12 ZPRÁVY CHARIT Y 12 C O S E DĚ J E V C H A R I T ÁC H O B L A S T N Í C H A R I T A L I B E R E C Maminky v tísni mají ve Stráži nové útočiště LIBEREC/STRÁŽ - Nového útočiště se dočkaly matky s dětmi v tísni. V pátek byl totiž ve Stráži nad Nisou znovuotevřen Domov sv. Anny. Zařízení, které provozuje Oblastní charita v Liberci, tak změnilo místo svého působiště. Původně byl domov pro matky s dětmi v tísni umístěn v objektu, který byl součástí chátrajícího kostela v Jungmannově ulici. Klientky domova se rekrutují z žen, které ztratily bydlení nebo se dostaly do finančních potíží. Výjimkou ale nejsou ani oběti domácího násilí či maminky, které mají dítě navzdory svému nejbližšímu okolí Římskokatolická církev se kostel rozhodla prodat soukromému majiteli a na nás nezbylo v tomto objektu již místo. Církev nám ale vyšla vstříc a nabídla nám objekt bývalé fary ve Stráži nad Nisou, vysvětlila Deníku ředitelka Oblastní charity Liberec Jana Bárnetová. Přestože byl Domov sv. Anny oficiálně otevřen teprve v pátek, první maminka se do objektu nastěhovala již v červenci letošního roku.

13 ZPRÁVY CHARIT Y 13 V současné době využívá služeb domova celkem pět maminek s dětmi. Jeden ze šesti pokojů tak zatím zůstává volný. Naše klientky se rekrutují z žen, které ztratily bydlení nebo se dostaly do finančních potíží. Máme zde ale také oběti domácího násilí či maminky, které mají dítě navzdory svému nejbližšímu okolí, řekla Jana Bárnetová. Služeb domova mohou ze zákona využívat maminky po dobu jednoho roku. Smlouva je však s klientkami podepisována na tři měsíce. Podle toho, jak rychle se dokáží dostat ze své svízelné situace, ale může být jejich pobyt v domově prodloužen nebo ukončen. Počítáme s tím, že v letošním roce najde v našem domově střechu nad hlavou zhruba osmdesát maminek a dětí dohromady, poznamenala Jana Bárnetová. Na klientky domova čekají ve Stráži nad Nisou velmi příjemně zrekonstruované prostory bývalé fary. Většinu prací přitom zvládla Oblastní charita v Liberci svépomocí. Také proto dosáhly náklady na stěhování a rekonstrukci domova částky pouhých sto tisíc korun. Největší výdaje jsme měli na stěhovací firmu a revize rozvodů elektřiny a plynu, dodala ředitelka Oblastní charity v Liberci. Zdroj/autor: Jiří Stich a Petr Šimr (www.liberecky.denik.cz) - převzato Jiří Čunek navštívil Domov pro matky s dětmi v tísni ve Stráži nad Nisou LIBEREC/STRÁŽ NAD NISOU - Dne 25. září 2008 v dopoledních hodinách navštívil předseda KDU-ČSL, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek Domov pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Anny. Ve společenské místnosti Domova mu byl představen personál Domova, starosta Stráže nad Nisou Mgr. Karel Jäschke, ale také klientky a dětmi. Po uvítání proběhl přípitek u příležitosti oficiálního otevření Domova pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Anny, které se konalo následující den 26. září Poté se pan Jiří Čunek účastnil prohlídky celého Domova. Během celé prohlídky měl pan předseda mnoho otázek týkajících se chodu a poslání Domova pro matky s dětmi v tísni. Na závěr pan Jiří Čunek podepsal kroniku obce Stráž nad Nisou a zapsal se do průběhu služby Domova. Zdroj/autor: Iva Šimková, asistentka Oblastní charita Liberec

14 ZPRÁVY CHARIT Y 14 Den Charity v Liberci LIBEREC/STRÁŽ NAD NISOU - Oslavy probíhaly za příznivého počasí v areálu Domova ve Stráži nad Nisou. Příjemná hudba dotvářela atmosféru slavnostního dne. Každý pozvaný host obdržel informační materiály o Domově a Charitě. Na programu dne bylo slavnostní otevření Domova spojené s přípitkem, prohlídka nových prostor obohacená prezentací o aktivitách pořádaných v Domově sv. Anny. Pár milých slov pronesli ředitelka Diecézní charity Litoměřice, starosta Stráže nad Nisou a vedoucí Domova sv. Anny, která návštěvníky informovala o aktivitách Oblastní charity Liberec. Slavnostního přestřižení stuhy se ujala ředitelka Oblastní charity Liberec a P. Tomáš Genrt, okrskový vikář. O přípitek se postaral SOARE SEKT Jablonec nad Nisou, skleničky zapůjčil PEUGEOT Autokvalt a něco dobrého na zub věnovala společnost Alexandr Kendík. Odpoledne bylo věnováno dětem. Pracovnice Domova pro ně připravily různé hry a sportovní disciplíny. Do akce se zapojily i děti z místní školy. Soutěžilo se, zpívalo a tančilo. Sladké odměny věnovala společnost MOCCA Liberec. Vysílené a hladové děti se posilnily opečenými vuřty z výrobny GLOBUSU Liberec. Do křupavých rohlíčků se přítomní mohli zakousnout díky Pekárně Liberec. Den Charity měl velký ohlas a již se těšíme na další ročník. Zdroj/autor: Iva Šimková, asistentka Oblastní charity Liberec

15 ZPRÁVY CHARIT Y 15 F A R N Í C H A R I T A Č E S K Á L Í P A Památka sv. Vincence z Paula Den pro naše přátele ČESKÁ LÍPA - Počasí jako vymalované přálo po celý pátek 26. září 2008, Farní Charitě Česká Lípa. Tímto dnem jsme se připojili k celorepublikové podzimní kampani DEN CHARITY, který se pořádá na památku sv. Vincence z Paula, patrona charitních zařízení. Na některých místech naší země se tato akce stala již tradicí. Není divu, nabízí totiž možnost, jak lze netradiční formou informovat veřejnost o tom, komu a jakým způsobem naše Charita pomáhá. Náš den D jsme pojali formou DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, na který jsme se pečlivě připravovali, abychom pozvané přátele mohli uctít, jak se patří. Přichystali jsme pro ně pohoštění ve spolupráci s Jizerskými pekárnami, spol. s r.o. Česká Lípa a OD ANDY s.r.o. Česká Lípa, drobný dárek a kulturní program. Naše přátele jsme prováděli areálem Farní charity, seznamovali je s jednotlivými projekty a odpovídali na četné dotazy. Program Dne byl pestrý. Několikrát se v něm představily děti z Azylového domu Jonáš, které v Klubu Velryba přítomným hostům zatančily a zazpívaly, venku na trávě se pak odehrál působivý pantomimický tanec, o naději a novém životě směřujícím k Bohu, v podání taneční skupiny MIRIJAM. V improvizovaném altánku na zahradě potěšila přítomné pěknými písněmi

16 ZPRÁVY CHARIT Y 16 křesťanská kapela Proti Proudu. Závěr Dne pak patřil rockové kapele CzechOut, která roztančila především mladší posluchače. Součástí Dne bylo také slavnostní předání vozu Fabia Combi do užívání Farní charitě. O slavnostní přestřižení stuhy se postaral osobně hejtman Libereckého kraje, pan Petr Skokan, který pak symbolicky předal klíčky od vozu ředitelce Farní charity Česká Lípa, paní Evě Ortové. Všem, kteří nás přišli navštívit nebo projevili zájem o naši Charitu a také těm, kteří se spolu s námi podíleli na přípravě a průběhu Dne otevřených dveří, upřímně děkujeme. Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným ČESKÁ LÍPA - Tříkrálová sbírka oslovuje lidi s dobrým srdcem. Zda občané přispějí nebo nepřispějí do pokladniček koledníků, je pouze na jejich svobodném rozhodnutí. Svým příspěvkem do sbírky pomáhají mnoha lidem, kteří se ocitli v nouzi, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Dlouholetou tradicí a pevně stanovenými pravidly si sbírka získala respekt po celé republice. Po ukončení sbírky jsou zveřejňovány výše příspěvků a účel, na jaký byly darované peníze použity. Navíc s sebou přináší úžasný pocit sounáležitosti s trpícími a vyjadřuje solidaritu mezi lidmi navzájem. Počátkem tohoto roku byli Tři králové se zapečetěnými pokladničkami viděni také v našem městě a jeho okolí, ve kterém sbírku již po osmé organizačně zajišťovala Farní charita Česká Lípa, která si ke spolupráci při koledování přizvala studenty ze ZŠ Dr. M. Tyrše v České Lípě. Také díky nim se podařilo vykoledovat částku ,- korun českých. Získané peníze velice pomohly projektu Farní charity, konkrétně Azylovému domu Jonáš, který je domovem pro matky s dětmi v tísni a oběti domácího násilí. Konečně se v něm klientky se svými ratolestmi dočkaly nových peřin a polštářů. Podařilo se nám je nakoupit ve výhodné slevě, proto jsme si mohli dovolit vybavit pokoje klientek i dalšími potřebnými maličkostmi, jako například skleničkami, hrníčky, příbory, noži a prkénky, pochvaluje si vedoucí Azylového domu Hana Denizová. Klientky mají z doplněného vybavení také velikou radost, protože doposud tyto věci každodenní potřeby na mnoha pokojích chyběly. Nyní je vybavení všech pokojů kompletní. Peřiny a polštáře lze navíc i prát. V Domě, kde se během roku vystřídá kolem sta lidí je to velice důležité. Tuto situaci kladně hodnotí i klientka, která zde zažila období před nákupem věcí: Je to fajn, máme všechno, co potřebujeme, nemusíme si

17 ZPRÁVY CHARIT Y 17 stále něco půjčovat. Peřiny a polštáře jsou lehké a teplé a je dobře, že se dají prát. Vždyť se tady střídáme! Pro někoho je to možná běžná věc, pro nás nesmírná úleva a pomoc. Nezbývá tedy, než znovu poděkovat všem lidem dobré vůle za jejich dobročinnost a těšit se na další potkání se při Tříkrálové sbírce Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa O B L A S T N Í C H A R I T A Č E S K Á K A M E N I C E Budoucnost Oblastní charity Česká Kamenice ČESKÁ KAMENICE - Dne 1. července 2008 jsem byla jmenována do funkce ředitele Oblastní charity v České Kamenici a začala poznávat toto krásné město, zaměstnance charity a uživatele sociálních služeb, které jsou zde poskytovány. Za ty měsíce vzájemného poznávání a zkoušení pevnosti hranic nastavených v nás samých jsme společně se zaměstnanci zvolili cestu, kterou se chceme dál ubírat. Za obětavost bych chtěla poděkovat p. Haně Polákové, která čtyři roky charitu vedla a vykonala tu velký kus práce. Za vlídné a milé přivítání chci

18 ZPRÁVY CHARIT Y 18 poděkovat panu děkanovi P. Jordánovi Červenému a panu starostovi Ing. Miroslavu Weissovi. Cílové skupiny uživatelů, kterým poskytujeme sociální služby, jsou velmi různorodé. Toto nás vedlo k zamyšlení a navržení postupné změny, abychom vyhověli zákonným podmínkám pro jejich poskytování. Dům na půli cesty, který je určen pro mladé lidi z dětských domovů po dosažení plnoletosti, bychom rádi oddělili od Domu pro seniory a Noclehárny a vybudovali pro tyto dívky a chlapce malé samostatné startovací byty v podkroví domu. Za tímto účelem jsme začali studovat možnosti přidělení investičních grantů a našli odpovídající program v rámci Regionálního operačního programu EU. V současné době jsme začátcích přípravy projektu a vyjednávání podmínek. Dům pro seniory,který je další poskytovanou službou nevyhovuje v současnosti standardům kvality a proto jsme se rozhodli, po domluvě s Krajským úřadem, umenšit jeho kapacitu a ostatním seniorům a uživatelům, kteří nesplňují jeho požadavky, nabídnout službu Domu se zvláštním režimem. V současnosti probíhá proces registrace této nové sociální služby. Do Nízkoprahového denního centra se chystáme přijmout ergoterapeuta, který bude s uživateli vyvíjet pracovní terapii v rámci jejich fyzických a psychických možností. Při přípravě plánu sociálních služeb v České Kamenici jsme se na pracovních setkáních se zástupci Města domluvili na zavedení ještě jedné služby a to služby Poradenství v zadluženosti a práci terénního pracovníka. Tato služba bude nová a proto je nutné vytipovat vhodného člověka, který bude docházet do problémových lokalit našeho města, seznamovat se s problémy jeho obyvatel, pomáhat s jejich řešením, pomáhat ve styku s úřady, se školní docházkou dětí. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem za vše, čím jste doposud naší Oblastní charitě pomáhali a současně i poprosit o jakoukoli pomoc a modlitbu, která bude ve prospěch potřebných lidí. Zdroj/autor: Štěpánka Kecková, Oblastní charita Česká Kamenice

19 ZPRÁVY CHARIT Y 19 Den Charity v Domu Svaté rodiny ČESKÁ KAMENICE - Dne 27. září 2008 jsme otevřeli dveře Oblastní charity Česká Kamenice s přáním a výzvou: "Chceme Vás obdarovat". Přípravy byly náročné. Všichni obyvatelé domu i zaměstnanci se zapojili do pečení koláčků, úklidů a podzimní výzdoby domu. Naši senioři vázali mašličky na malé keramické dlaždičky a přivazovali i nápis: "... jedna z kostek, kterou si můžeme dláždit cestu do nebe...". Chlapci z domu na půl cesty posekali a uhrabali trávník. Ve 13,00 hodin začal program vystoupením manželů Lutkových, kteří krásně hráli a zpívali pásmo o národních světcích. Rozezpívali všechny posluchače i naše vzácné hosty, pana děkana P. J. Červeného, paní H. Lukáčovou, pana starostu ing. M. Weise, pana senátora J. Zosera, pana místostarostu ing. V. Marka a mnohé další. Dalším bodem programu bylo šermířské vystoupení Řádu černých rytířů na zahradě domu. Rytíři v dobové zbroji vytvořili věrnou iluzi bojů o krásnou pannu, kterou vybrali z přihlížejícího obecenstva. Po dekorování vítěze už následovalo opékání buřtíků pod pergolou a zpívání při hře na harmoniku pana Antonína Hercoga. Velkou radost nám udělalo i počasí, které vykouzlilo příjemnou slunečnou pohodu a spolu s účinkujícími i úsměv a spokojenost na tváři návštěvníků. Věříme, že si od nás všichni odnesli nejenom malou dlaždičku na památku, ale i radost a vědomí, že jsme tu pro všechny potřebné, trpící lidi bez rozdílu. A za rok? Opět se na Vás budeme těšit. Buďte s Bohem. Zdroj/autor: Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charita Česká Kamenice

20 ZPRÁVY CHARIT Y 20 F A R N Í C H A R I T A R U M B U R K Vánoce, Vánoce přicházejí Občanská poradna Rumburk RUMBURK - Někdo se může pousmát, že v říjnu již píšeme o vánocích, ale čas běží rychle. Než se nadějeme, propadne mnoho z nás nákupním horečkám a budeme chtít udělat za každou cenu radost svým nejbližším. Farní charita Rumburk a její Občanská poradna se na začátku roku 2008 zapojila, jako mnoho dalších organizací a poraden, do projektu zaměřeného na dluhové poradenství. Za dobu své činnosti jsme získali mnoho zkušenosti. Na základě našich zkušeností a trendů z posledních let chceme poukázat na předvánoční nebezpečí v podobě neuvážených nákupů na splátky, uzavírání spotřebních úvěrů, rychlopůjček a jiných finančních produktů. Bankovní a nebankovní domy budou hlavně před svátky lákat na různé výhody či nízké úroky nebo odložení splátek. Každý z nás by svým milovaným a nejbližším koupil za každou cenu třeba modré z nebe, jen aby jim udělal radost nebo splnil jejich tajné přání. Je potřeba v klidu zvážit zda na to opravdu budete mít. Ve chvíli, kdy opadne euforie z vánočních svátků a příchodu nového roku, může přijít tvrdá realita a zjištění, že na splácení není dostatek financí v rodinném rozpočtu. Je opravdu důležité zvážit, zda by jste byli schopni dostát svým závazkům a splácet ve chvíli: ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Nechceme Vás děsit nebo malovat čerta na zeď, ale tyto otázky jsou zásadní a měly by jste si je položit a pravdivě na ně odpovědět. - Vaši nejbližší budou mít jistě stejnou a upřímnou radost z dárku, který sice nestál několik tisíc, ale byl dán od srdce. Vždyť to je opravdová radost Vánoc. Proto bychom vás chtěli touto cestou upozornit a požádat, než uzavřete jakoukoli finanční či spotřebitelskou smlouvu, zvažte své schopnosti splácet, aby vám příští rok místo zazvonění vánočního zvonku, nezvonil na dveře exekutor. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, Farní charita Rumburk, vedoucí OP Rumburk

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec Farní charita Jindřichův Hradec Výroční zpráva 2011 FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-05-701/1999 Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více