(i~ -_. OBSAH 10. družstva Ve Zpravodaji č. 10 v listopadu 1997 jsme Vás seznámili s činností představenstva družstva a. Zaměstnanci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(i~ -_. OBSAH 10. družstva Ve Zpravodaji č. 10 v listopadu 1997 jsme Vás seznámili s činností představenstva družstva a. Zaměstnanci."

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA (i~ 18. číslo - duben 1999 Služební průkazy zaměstnanců družstva Všichni zaměstnanci družstvo, členové předstovenstvo o č lenové leontro/ni komise družstvo obdrieli tzv. S/ulebni pruleozy. Těmito pruleozy jsou povinni se proleazovot /. při vstupech o leon/ro/ách družstevních objekrzi o by t ů (dle oprávněni na zadnf stran ě průkazu). 2. při jednáni s čle ny družs/va o vyřizování jejich zálefitoslí v prostorách provoz ní budovy druistva v Gagarinově ul. /558 v Teplicích. přip, v druistevních objektech a bytech. Průkaz má plotnosl pouze zcela vyplněný, opatřený fo tografii držitele. razítkem SBD Mir Teplice J a podpisem předsedy družstva.,, I ~~~~ SLUŽEBNÍ PRŮKAZ OBSAH 10 D -_.,~- "'t,....-." ~A" Opravy c}lodník"o na.sídlištl Tepllce- Šanoy Dotace na byry nejsou ",še, 'b,/.. "" HZ' $.t' Pro útulnos va!eho balkodu SIu:!ebnl pnlkazy Bytová družstva v 21. stolcu Zamestnanci družstva 15 Vyúčtováni zálohovych položek za rok PffI~ silná oohrana nájemnlkt1 Znovu se otevírá motnost Napsali jste nám" členstvi v družstvu 3 Informace o budováni 16 R.egulovanén~myst_".., multífunkčnmo kabelového Jali 10 bud.. ~emným rozvodu v TepUc/ch 17 N. náys1tvě v Junioru 4-7, Bydlení do kapsy Teplice 7, Cena tepla smi zahrnovat... 0béhtId sncmovitostmi $. Vy. se p.táte,.my odpoví dame stagnuje IS. PreV<llCejellt!i l~r oohrana... Budou.,tlMe domácnosti za 19. Každá bpka trea> stqjl tři roky bel. televize 20, SBD Mf, byvalým 9 Plyn - pnčma požáru n4femnikt'lm 10, Nsbklka a cenik rozhlasových Ha"anjnl služba a oprav)' televimlch progrnmlj v bytt Zaměstnanci družstva Ve Zpravodaji č. 10 v listopadu 1997 jsme Vás seznámili s činností představenstva družstva a zveřejnili fotografie všech jeho členů. Ve Zpravodaji č. 17 v únoru 1999 jsme stručně charakterizovali práci jednotlivých zaměstnanců našeho družstva, nyní doplňujeme jejich fotografie, abyste při jednání na družstvu věděli, s kým hovoříte. Ivana KR EJČOVÁ asistentka předsedy Helena CIHELNÍKOV Á sekretariát EÚ+ TÚ -- -::-~ -.;:.. 1 ňg;::v'ladimír PR:Ó<?HÁZKA ~edseda družstva 18/1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 '- <= UJ N '- )0:: oe( UJ U oe( N - <= oe( Cl o:: O ~ UJ CI),~ Ivana MATĚJKOVÁ vedoucí úseku Marie JAROŠOVÁ zástupce vedouci úseku Eva ULRICHOVÁ Věra HEIN OV Á Příliš silná ochrana nájemníků Fakt, že u nás nelze jednoduše byty pronajímat zejména českým nájemníkům, je realita, která má ladu pličin. Ty jsou způsobeny neopodstatněnou preferencí a nadochranou nájemců a neexistující adekvátní ochranou práv vlastnických. ledním z příkladů jsou ti, kteří se rozhodnou za své bydlení a zkonzumované služby pronajímatelťjm neplatit. Namísto spravedlivé praxe v civilizovaných a právo respektujících zemích. kde nezaplacení poskytnutých služeb (bez ládné omluvy a dohody s pronaiímatelem o úhradě dluhu) logicky pro nájemce znamená zcela samozřejmé vystěhování do jednoho (maximálně dvou) měsíců. II nás teprve potom. co nájemce nezaplatí za dobu delší než tři měsíce. může pronailmatel požádat soud o přivolení k výpovědi. Bez tohoto nadbytečně obligatorního soudniho přivolení k výpovědi totiž paradoxně II nás není platná žádná výpověď daná pronajímatelem. Navíc mohou být výpovědi podány jen z něk o lika taxativně stanovených důvodů. Napsali Takže ani svobodně uzavřenou nájemní smlouvu (byť je jích u nás minimum, protože většinoujsoll vlastníci domli namfsto svobodného rozhodováni podrobení de facto diktátu) nemůže pronajímatel u nás svobodně vypovědět. Jako by rozvázání smluvnich vztahů mělo nesmyslně, bezdůvodně a nereálně vždy podléhat soudnímu schváleni. Katastrofální jsou pak i lhůty soudních rozhodnutí, kterých nejen nájemcí účelově zneužívají. Plikladně u pražských neplatíčů podle statistiky z roku 1997 trvalo v průměru 1043 dní, než soudy plivolily k výpovědí a vyklizení bytu. K tomu nutno přičist pledchozi minimálně t1iměsíční neplaceni podmiňuj íci výpověď, což v praxi znamená, že rozhodnutí o vystěhování neplatiče získá pronajímatel po tl_ch a půl roce. jste Líbor Dellin místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Hospodářské Noviny , nam (Redakci Zpravodaje SBD Mír Teplice) Vyslovuji tímto zásadní nesouhlas, s vyjádřením v záležitosti úklidu společných prostor, uve řejněném ve Zpravodaji Č. 17/99 odd. dotazů a odpovědí. Uvedené vyjádřeni odporuje zavedené a osvěd čené praxi, kdy se uživatelé bytó na podlažl po týdnu střídají v úklidu celého podlaží. Z vyjádření k předmětnému dotazu by vyplývalo, že každý nájemník si vymezl svůj úseček, který bude ukhzet a schody budou trvale špinavé. Pak by ovšem mohly nastat i jiné návrhy, jako např. že osamělý nájemnlk by neměl uklizet stejný díl jako rodína s dětmí, nebo dělit úklid dle velikosti bytů apod. ideálně spravedlivé rozdělení není reálné a proto nechejme praxi, která je relativně spravedlivá a osvědčená. Očekávám, že ve smyslu mého vyjádřeni otisknete v příštím čísle Zpravodaje opravu, aby nám nenastal v úklidech objektó chaos. Josef Vraník, delegát, objektu A/ejní 2758 Ještě několik slov k úklidu chodby společné Podle ohlasu čtenářů jsme rádi, že se náš "Zpravodaj" nejen čte, ale že se čtenáfi nad některými články zamýšlejí. Mysllm, že je namístě, abychom společnému úklidu chodeb v ěnovali ještě drobné vysvětlení. Nejen občanský zákoník, ale í praxe dává plednost dohodě nájemníků. Pokud se nájemníci na určitém způsobu úklidu společných chodeb dohodnou a tato dohoda vyhovuje většině nájemníků, měla by být tato dohoda respektována všemi nájemníky. Ve většině našich objektů se uplatňuje stlídavý úklíd nájemníkú bydllcích na patře. Pochopí tel ně každý způsob úklidu má své výhody a nevýhody. Problémy vznikají napf. v případě, že některý z bytů je delší čas neobýván. Ale i vynutitelnost dohody je spíše dána v přesvědčování, nežli možností použit sankce. I když v případě, že by společné chodby byly trvale neuklizené, může delegát objektu požádat o provedení úklidu družstvo. (Podobně je napl. zajišťován úklíd po malířích.) Je ovšem jasné, že objednaný úklid m).lsi nájemníci objektu zaplatit. Ing. Václav Sláma člen představenstva druistva zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/1999

3 I~f«!~Ii»a~ ~ budo~ání multifunkčníbo kabelového rozvodu v Teplicícb Jak jsme již v minulosti informovali občany Teplic a předevšim družstevníky SBD Mír, společnost Radiotelevizní servis DA-KR s. r. o. na konci roku 1997 v Teplicích začal budovat celoměstskou kabelovou síť, která bude provozovat nejen kabelovou televizi, tj. dodávku televizních a rozhlasových signálů k jednotlivým účastníkům, ale v rámci své sítě provádět i další služby. V současné době probíhají velice intenzivní rozhovory o poskytování dvou ze služeb - Internet a odečty patních měřičů vody. Veškerá tato jednání jsou odvislá od dokončeni výstavby celé sítě ve městě, předevšim od do~d~vánl a uzavření primárního okruhu. N~Základě jednáni s Městským úřadem o ha.míónogramu výstavby došlo k posunutí te 1ťnŮ výstavby - například je nutno zasw it výstavbu primární a sekundární sítě o jsou ty části sítě, které je nutné uklád do země a s tlm související zemní práce ~v lokalitě lázeňské části města v letnícl:1 ěsíclch, upravovat průběžně časový, hannonogj1lu1 zemruch prací v průběhu zimnfch měslcu závislosti na klimatických p04l"lhkách. atd. V každém případě v sou'čas né době máme již dobudovanou ompletnf síť primárního a sekundárních!j zvodů v lokalitách Šanov II včetně rodinných domů (kde máme vybudovánct domovních přípojek), Tmovany, Sobědruhy (kde máme vybudováno dorllovnkh přípojek), Řetenice (kde máme v, budováno domo' nich přípojekj které budou na počátku d6bna již konečně napojeny na hlavní přijlmac! stan,jsi v San věl, Sestidoml a lázeňská oblast vymez6ná ulicemi U Císař;kých ftzní, U Hadích lázni, Masarykova. Právě probíhají zemtí práce v oblasti Řeteni'C směrem Bílá cesta a Nová ves (kde je již vybudováno 000 domovních zásuvek, které budnu na signál napojeny počátkem května), centrum města vymezené ulicemi Hejdukova, Vrchlického, Lipová a Masarykova - další část bude prováděna po ukončení lázeňské sezóny V průběhu nejbliž.ší doby, tj. 3 měsíců, budou prováděny zemní práce v oblasti Prosetic, Na Valech a bude dobudována i venkovní část sítě v lokalitě Nová Ves. S v)'stavbóu terciálních r ozvodů, tj. rozvodo v objektech, bude započato ihned při výstavbě primárního a sekundárních okruhů. Bohužel, tato výstavba neprobíhá v takovém tempu, jako bychom si představovali. Občané města Teplic jsou vůči našim pracovníkům nedůvěřiví a nevěří jim např., že zásuvka do jejich bytu či domu je instalována zdarma a není podmínkou ani budoucí odběr televizního a rozhlasového signálu. Jak se každý čtená! tedy již z poskymutých infonnací mohl seznámit, skutečně budujeme celoměstskou síť, instalaci každé zásuvky provádíme skutečně i do všech rodinných domů včetně Sobědruh a komerčnich objektů v centru města. Dokonce v současné době probíhá příprava na propojení kabelového rozvodu Teplic s Novosedlicemi a velice intenzivně se pracuje na propojení kabelových rozvodů v Teplicích a Duchcově. Informace, které jsme Vám do tohoto okamžiku poskytli, se týkaly budování multifunkčního kabelového rozvodu. Dále bychom Vfi.s rádi seznámili i se službami, které lze od naší společnosti z Vaší strany očekávat.. Kromě intenzivních jednání o službácn o kterých jsme se zmiňovali v úvodu této informace, jsme okamžitě po vybudováni naší zásuvky do Vašeho bytu, popf. domu schopni Vám dodávat služby kabelové televize. Kontaktním místem pro Vás je abonentské středisko umístěné v Kulturním domě v Teplicích, kde se o Vás postarají naše pracovnice slečna Markéta Bílkpvá, pan i' Lidmila Němcová a paní Eva Prádeová (tel. 0417/474 64, fax 0417/472 25). Pracovní doba abonentského stfediska je pondělí až pátek v době od 08,00 do 16,00 hodin. V současné době Vám nabídnou v přfpadě VaSeho zájmu dodávku televizních a rozhlasových signálů. Tato dodávka je rozdělena do nabídek dle přiložené tabulky. Zvláště bychom Vás rádi upozornili na zařazení rozhlasových stanic ve velmi vysoké kvalitě. Dále pak nato, Ž~ není nutnájakákol i úpr.ava te~vizních přijímačů, neboť signál y z naší srlě přijmou bez problémů všechny typy televizn í'čiil pnj'fmačů. Možno~t platby za dodávku televizních a rozhlasových signálů máte formou: a) SIPO b) složenkou c) hotově na abonentském servisu Důležitým bodem je j i stě i oznámení, co pro Vás ja.ko potencionální zákazníky připravujeme v oblasti dodávky televizních a rozhlasových programů. V jednání jsme se společnostmi, které budou dodávat do naší sítě signál programu FOX KlOS (v češtině a slov.enštině) orientovaný hlavně pro děti, Animal Planet, Discovery Channel atd. Rádi budeme za veškeré př ip omínk y z Vaši strany. Hlášení poruch, poiadavky na zákres našich sití atd. prosím uvódějte: - na telefonní čís lo abonentskeho servisu v Teplicích (0417/47674,0417/47225), - popř. přímo na servisní společnost RTS DA-KR v Mostě (035/223 68), - nebo do sekretariátu ředitele naší společnosti (035/425 46), Za První Severočeskou kabelovou televizní společnost, s. r. o., Stavbařů 32, Most Ing. Blanka Kurková Em il BAKANOWICKI Jana HÁLKOVÁ Naděžda HONIGOV Á -N )::. () Il1 -, N Il1 <: -, 18/1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 Andre. KUBÍKOVÁ vedouci úseku Zuz.na SCHWARZEROV Á zástupce vedoucí úseku Danuše PELCOVÁ Helena HERVERTOVÁ Bydlení Připravila Alena Růžková Stěhování, a co s ním souvisí Svět je v neustálém pohybu, Místo svého pobytu většina z nás mění v průběhu dne, týdne, měsíce či roku, Ale trvalý pobyt, neboli domov, měníme již méně často, Možnosti, proč měnit (ale i neměnit) trvalé bydliště, je s amozřejmě přehr š el. My se ale zaměříme na pouhé stěhování, a na to, co s touto změnou souvisí. Stěhování Je dobré s dostatečným předstihem zajistit odvoz nábytku a věcí na nové působiště, Začít ale třeba Hm, že padne rozhodnutí, jak se budete stěhovat. Zda vlastními silami za pomoci příbuzných a přátel, cožje sice možná levnější, ale.., Stěhování asi po trvá dlouho, při neodborném balení a přenášení může dojít k poškození věcí a nábytku, Pokud vám ale jde o rychlost, kvalitu, profesionální přístup a pojištění,je dobré obrátit se na profesionály, (O tom, jak a s kým se stěhovat, jsme psali v Novém bytu Č, 5/ 1997,) V každém případě ale tento velmi důležitý bod celé akce není radno nechávat na poslední chvíli, Může se totiž lehce stát, že si stěhovací firmu vyberete, ale poté, co jí oznámíte, že se chcete stěhovat už zítra, asi nepochodíte, Ovšem než k vám dorazí stěhováci, je třeba zajistit několik důležitých věcí: Odhlásit plyn Je nutné tak učinit v obchodně informačním středisku plynárenské s polečnosti, od které jste plyn až dosud odebírali, Změnu bydliště je třeba oznámit nejméně 8 dní předtím, než se přestěhujete. V opačném případě vám budou fakturovat odebraný plyn až do ukončení odběru, anebo do dne, kdy je o dodávku požádá nový zákazník. Ve s tředisku je nutné domluvit i výměnu plynových hodin v bytě, který opouštíte, Pokud se stěhujete do bytu, kde také bude plyn, a jde o stěhování v rámci jednoho místa, je možné to vyřídit v rámci jednoho obchodně informačního střediska, Novou adresu tam budou požadovat po každém odběratel i, a to kvůli finančnímu vyrovnání. Fakturu za odběr je potřeba zaplatit i po změně bydliště, V případě přeplatku ' vám samozřejmě budou peníze vráceny, do kapsy Odhlásit dodávku elektřiny V obchodní služebně energetického podniku, který vám zaj išťoval dodávku elektřiny (služebna příslušná podle místa trvalého bydliště odběratele) je nutné ohlásit změnu bydliště nejméně týden před přestěhováním, (Informace najdete na rubové straně faktur za elektřinu), Smlouva o dodávce elektřiny ale praví: Ukončení odběru elektřiny oznámí odběratel předem písemně dodavateli 30 dnů a umožní mu provedení konečného odečtu, odebrání měřícího zařízení, popřípadě provedení dalších opatření souvisejících s ukončením odběru, Při zrušení odběrného místa odběratel ke dni ukončení odběru elektřiny dále zajistí odpojení svého odběrného elektrického zařízení od rozvodného zařízení dodavatele, Platnost smlouvy O dodávce elektřiny bude ukončena po vyrovnání všech závazků z ní vplývajících, V opačném případě bude energetický podnik fakturovat odebranou elektřinu až do ukončení odběru, nebo do dne, kdy ho požádá o dodávku další zákazník, Ale pozor! Ukončení dodávky elektrické energie a odpojení elektrických hodin musí odhlásit ten, s kým energetické závody původně smlouvu o odběru sepsaly, Jiná osoba musí mít zplnomocnění od odběratele, na kterého jsou elektrické hodiny, a tím také odběr elektřiny zapsán, I v tomto případě je samozřejmě nutné nahlásit novou adresu kvůli finančnímu vyrovnání. Překládka telefonu Výhodu, kterou s sebou nesla (tato služba byla levnější, a často i rychlejší), už existuje, jenom podle názvu, V prvé řadě musite odhlásit stávající telefonní linku (na speciálním tiskopisu Telecomu, kde uvedete i datum, ke kterému chcete ukončit provoz vaší linky), Nutností ' je i uvedení nové adresy kvůli finančnímu vyrovnání. Žádost o překládku (zase na speciálním tiskopisu) musí obsahovat i povolení majitele nebo správce bytu, kam se míníte stěhovat. A pak - ačkoliv uživatel telefonní stanice žádá o překládku, bude mu stejně zřízena nová účastnická stanice, A to za plnou cenu 3 500,- Kč, zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/1999

5 Odhlášení rozhlasového a televizního přijímače Pokud je občan vlastníkem těchto přístrojů, je třeba je odhlásit na tiskopisu pošty na místně příslušné poště podle trvalého pobytu poplatníh (je nutné předložit poslední platebm doklad SIPO, nebo rozpis bezhotovostní platby SIPO). Odhlašovat přijímače - každý zvlášť - musí ten, na jehož jméno zní platby SIPO. Na poště, která doručuje dopisy a balíky (pozor, nemusí to být ta samá, na které se odhlašuj í televizní a rozhlasové přijímače) si za poplatek 10 - Kč může každý, kdo se stěhuje, zajistit službu, na základě níž mu ze staré adresy doručí veškerou poštu na nové působiště. Po přestěhování Do nového bytu se lze přestěhovat na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, dohody o výměně bytu nebo jako vlastník do prázdného bytu. Přestěhovat se lze i do obsazeného bytu, ale jenom se souhlasem uživatele, nájemce nebo vlastníka bytu. Přihlášení na odběr plynu a elektřiny Postupuje se obdobně jako při odhlašováni. Nové smlouvy na odběr těchto médii znějí na jméno jednoho z nájemců (nejlépe na toho, na koho j: napsána nájemní smlouva) Čl majltelu bytu. Při stanovení ceny za odběr elektrické energie sehrávají roli i spotřebiče, které v žádosti o dodávku elektřiny uvedete. Každý odběratel elektrické energie má právo si zvolit podle svých odběrných poměrů kteroukoliv jemu vyhovující sazbu, pokud splňuje podmínky pro přiznání příslušné sazby. Zálohy na platby se ale upravují po třech měsících podle skuteč ného odběru e l ektřiny. Připojení elektroměru ovšem stojí 500,- Kč. (Platí se složenkou na poště.) Při stanovení záloh na platby za odběr plynu záleží na tom, zda máte jenom plynový sporák, nebo i bojler či vytápění na plyn. Na obou místech se musíte zároveň domluvit na termínu, kdy vám měřidla spotřeby přijedou odborníci namontovat. Ten lepší případ je časové rozpětí dvou hodin, ve kterých můžete jejich návštěvu očekávat. Připojení telefonu Pracovníci Telecomu vám písemně oznámí, kdy vám přístroj zapojí. Ještě předtím musíte vyplnit tiskopis, ve kterém uvedete, zda budete užívat v lastní telefonní přístroj (musí být homologován), anebo si přístroj pronajmete. Zároveň uvedete, jakým způsobem budete vyúčtování hradit (složenkami, ze sporožira nebo z bankovního účtu). Korespondenčním lístkem vám pak bude oznámeno, kdy můžete návštěvu pracovníka, který telefon zapojí, očekávat. Pokud není stanovena přesná hodina, počítejte s časovým rozpětím zhruba 4 hodiny. Přihlášení rozhlasového a televizního přijímače Na zvláštních tiskopisech na místně příslušné poště nového trvalého bydliště vyplníte přihlášku. Osobně to musí udělat ten, kdo platí platby SIPO. Zároveň počítejte s tím, že za dobu, než budete zařazeni do SIPO, jste povinni zaplatit za každý z přij ímačů příslušný poplatek v hotovosti. Poplatníkem rozhlasového nebo televizního poplatku je podle zák. Č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích osoba, která je držitelem rozhlasového nebo televizního přijímače. Fyzická osoba platí rozhlasový poplatek z jednoh~ rozhlasového přij ímače a televlzo! poplatek také z jednoho televizního přijímače. Z druhého a každého dalšího rozhlasového nebo televizního přijímače se poplatek neplatí, a to ani v případě, že tento přijímač je součástí dopravního prostředku; poplatek se neplatí rovněž z rozhlasového nebo televizního přijímače, který je v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti.. Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 37 Kč, televizního 75 Kč. Pojištění bytu Pokud byl původní byt pojištěn, ajeho uživatel byl se službami pojišťovny spokojen, lze u toho samého pojišťovacího ústavu uzavřít novou pojistnou smlouvu na nový byt. Jaroslav POKORNÝ Ivana DOLEŽALOVÁ Vlasta VESELI ČOV Á Jaroslava PUKALCOV Á """I rn () ::t: <:: - 18/1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 Pavel HANISCH elektrikář František MUSIL instalatér Tento 7JJravodaj vychází v počtu ks a je dodáván družstevníkům zdarma Změnu trvalého pobytu občanů upravuje vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zák. č Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. 4 (I) K trvalému pobytu musí být ohlášen každý občan, a to v téže d obě pouze na jednom místě. (2) Občané jsou povinni, není-li dále stanoveno jinak, hlásit ohlašovně místo a počátek trvalého pobytu nejpozděj i do tfí pracovních dnů po ubytováni; přitom jsou povinni předložit a) občanský průkaz, b) doklad o oprávnění užívat byt nebo jinou ohytnou místnost, anebo písemné potvrzení ubytovatele uvedeného v ll, odst. 1 písm. b) nebo cl, (3) Ohlašovna může požádat o předložení dokladu o rodném čísle, rodného nebo oddacího listu, v případech nesrovnalosti údajů uvedených při hlášení trvalého pobytu s údaji v občanském průkazu, nebo nejsou-ii údaje o rodném čísle, údaje z rodného nebo oddacího listu uvedeny v občanském průkazu... 7 (I) Za člena rodiny, popřípadě zajiné občany žijící ve společné domácnosti, může trvalý pobyt hlásit jeden z členů této rodiny nebo osoba žijící s nimi ve společné domácnosti; přitom je však povinen za tyto občany předlo ž it doklady uvedené v 4, odst. 2). (2) Za občany mladší 15 let a za občany zbavené způsobilosti k právním úkonům je povinen hlásit trvalý pobyt jej ich zákonný zástupce, popřípadě opatrovník.. Způsob hlášení místa, počátku a ukončení pobytu občanů a náležitosti předkládaných dokladů: I (I) Občané jsou povinni hlásit úplnou adresu místa, počátek a ukončení trvalého pobytu a adresu místa, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu na ohlašovacích tiskopisech. Přitom jsou povinni vyplnit ohlašovací tiskopisy pravdivě a čitelně kuličkovou tužkou, perem nebo psacím strojem. Jméno a příjmení se vždy vyplňuje hůlkovým písmem. 2 (1) Jestliže měl občan dosavadní místo trvalého pobytu v obvodu té ohlašovny, kde hlásí místo a počátek nového trvalého pobytu vyplní tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO" (Centrální registr občanů). (2) Jestliže měl občan dosavadní místo trvalého pobytu na území téhož okresu, ale územním obvodu jiné ohlašovny, vyplní tiskopis " Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a tiskopis" Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO". (3) Mění-Ii občan dosavadní místo trvalého pobytu v jiném okrese, vyplní při hlášení nového místa a počátku trvalého pobytu dva tiskopisy "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO". (4) Hlásí-li občan místo a počátek trvalého pobytu v místě, kde je ohlašovací útvar Policie České republiky, a měl-li dosavadní trvalý pobyt v místě, kde je ohlašovnou obecní (městský) úřad, vyplní tiskopisy uvedené v odst. 2. (5) Hlásí-li prvé místo a počátek trvalého pobytu občan starší 15 let, který nabyl státní občanství České republiky jinak než narozením, anebo měl dosud trvalý pobyt v cizině, vyplní dva tiskopisy "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO". Jako místo dosavadního trvalého pobytu uvede stát, ze kterého se přistěhoval. Pokud jde o výměnu dokladů, občan by měl dbát na to, aby tak učinil včas, a samozřejmě aby si vyměnil pouze ty, ve kterých je adresa jako součást identifikace(pas, řidičský průkaz). Oznámení změny adresy v každém případě musí zaměstnanec oznámit změnu adresy svému zaměstnavateli, Stěhování je také důležitou osobní překážkou v práci, při níž podle zákoníku práce ( 128) zaměstnavatel poskytuje pracovníkovi náhradu mzdy. Zdravotní pojišťovně je pojištěnecpodle 12, písm. k) zák. Č, Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých zákonů - povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla. To všechno do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Při porušení výše uvedené povinnosti je zdravotní pojišťovna podle 44, odst. 4 téhož zákona oprávněna uložit zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/1999

7 pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Ve vlastnim zájmu by občan měl uvést změnu své adresy ošetřujícímu lékaři i specialistům, které pravidelně navštěvuje (kvůli pozvánim na prohlídky apod.). to vše samozřejmě v přlpadě, že nenl nucen změnit v jiném mlstě všechny lékaře. Pokud máte děti školou povinné, nemusi navštěvovat nejbližší základní školu, ale tu, kterou j im vyberete. Pak přicházej í na řadu účty v bankách nebo ve spořitelně. Nahlášení nové adresy je nezbytností, protože výpisy z vašich účtů by tyto peněžní ústavy posílaly na starou adresu. Pokud jste na poště nechali novou adresu, oznámení banky vám sice doručí, ale s několikadenním zpožděním. Ale pozor! Nová adresa mus i být už vyznačena v občanském průkazu. V případě, že ten, kdo se stěhoval, spoří se stavební spořitelnou, nebo má uzavřenou životní pojistku či ukládá penlze na důchodové pojištění, je třeba změny nahlásit i na těchto institucích. Nahlášení změny pojišťovně, kde je uzavřena havarijní pojistka, by mělo být samozřejmostí. V případě, že máte na leasing cokoliv, nová adresa je pro firmu, která vám ho poskytla, nezbytná. V případě, že by vás výzvy leasingové firmy nezastihly včas, může to mít velmi nepříjemné následky a dohry, a to i II soudu. Těm, co využívají zásilkové služby a zbožl si vybírají z katalogů, je dobré připomenout, že bez nové adresy budou všechny nabídky chodit na starou adresu. Pokud máte zaplaceno doslání, pošta vám dojde, ale se zpožděním. Nemělí byste zapomenout ani na své příbuzné a blízké. Pokud o chystané změně vašeho trvalého bydliště nevěděli předem, jejich poštovní zásilky se k vám nemusí vůbec dostat. A když, tak pozdě. Nevyplatí se zapomenout ani na Středisko cenných papírů (SCP). Po změně trvalého bydliště je dobré tuto instituci navštívit. Na posledním výpisu z SCP je číslo účtu, které muslte mít S sebou, stejně jak občanský průkaz s novou adresou trvalého bydliště. Nový byl 1199 VI,dímír NOVOTNÝ revizní technik plyn... Cena tepla smí zahrnovat pouze "ekonomicky oprávněné položky" Naše družstvo vlastni dům; do kterého je dodáváno teplo a teplá voda Z blokové kotelny spolelné pro několik obytných objektů. Výrobce tepla nám poskytuje i cenovou kalkulaci. Pfekvapuje nás, te v ceně tepla jsou kalkulovány i takové položky jako režijnl náklady, odpisy, zisk apod. Existuje nějaký pfedpis, který stanovl, co všechno může být v ceně tepla kalkulováno, nebo je to ponecháno jen na rozhodnuti výrobce? Jsou odblratelé nijakým způsobem chráněni pfed nadmlrným nárůstem ceny tepla? Vždyť v současné dobl. kdy pfestalo být teplo dotováno. hradl celou výfi nákladů uživatelé bytů. Kdo je oprávnlnprovádlt kontrolu ceny. pokud je podezfení. že nebyla stanovena správně? Cena teplaje cenou věcně usměrňovanou a lze do ní kalkulovat pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň stanovenou podle příslušných daňových zákonů. Mezi ekonomicky oprávněné položky kalkulace ceny tepla patří tyto náklady:. palivo včetně dopravy - elektrická energie na výrobu a rozvod tepla - technologická voda (nikoli voda použitá k přípravě teplé užitkové vody - ta se hradí zvlášť) - výrobní režie. mzdové náklady včetně odvodů správní režie poplatky za znečišfováni ovzduší (nikoliv sankční postihy) - opravy a údržba - odpisy, případně nájemné (nikoliv obojí) - úroky z úvěrů přiměřený zisk - případné další oprávněné náklady Meziroční nárůst ceny tepla pro domácnosti je i po zrušení státní dotace na tep lo nepřekročitelný (v uplynulých letech tento meziroční cenový nárust činil 3,9 %). Tím jsou uživatelé bytů chráněni před nepřiměřeným nárůstem ceny. Kontrolu kalkulace věcně usmě rňo vané ceny tepla II výrobců a dodavatelů tep la jsou oprávněny provádět príslušné finanční orgány (oddělení kontroly ceny tepla územně p ř ís lušn ých finančních ředitelství). Podle nové vyhlášky se budou rozúčtovávat náklady za vytápění až letos. Loni v dubnu vyila nová vyh/áua, která pfedstavuje nlkteré zmlny ve způsobu rozúčtováni nákladů za teplo v domě. Zajfmá mě, od kterého data je stanovena účinnost této vyhlány. Bude se správce našeho domu fldil touto vyhláfkou již pfi vyúčtování nákladů za rok 1998? Vyhláška MPO č. 85/1998 Sb. nabyla Líbor HYNEK revizni technik - elek/ro účinnosti dnem zveřejnění, což je V případě rozúčlován í nákladů za ustřední vytápění (ÚT) a na dodávku teplé užitkové vody (TUV) se však předpokládá, že se tato vyhláška uplatní až od počátku zúčtovacího období, které následuje po účinnosti vyhlášky. Pokud je tedy zúčtovacím obdobím kalendářn! rok, předpokládá se uplatnění nové vyhlášky v zúčtovacím období počínaj ícím dnem Důsledné uplatnění celého rozsahu vyhl. Č. 85/1998 Sb. ode dne účinnosti ( ) by bylo značně komplikované, poněvadž by vyžadovalo rozdělení zúčtovacího období na dvě části. 18/1999 zpravodaj stavebního bytového družstvo Mír Teplice

8 , Vfr SE PrifrA1E - MY OOPOVíO'ÁME Ing. Iveta MANDZÁKOV Á vedoucí úseku Vlasta VRZA LOV Á zástupce vedoucí úseku Irena PÁLKOVÁ Pavla DOLEŽÁLKOVÁ J. Nejprve Vám chci poděkovat za zveřejnění firmy pro opravu televizorů. Nikde jsem neuspěla, až právě ve Vidcom-servisu, kde mi k mému úžasu provedli opravu do druhého dne. Mám však otázku: Mohu použít i pro další eventuelní opravy vystřižený kupon ze Zpravodaje? Ano, můžete. Kupon má neomezenou platnost. 2. Bydlíme v přízemí družstevního domu a proto pochopitelně neužlváme výtah. Poplatek za jeho užlvání tud[ž v měsíčním předpisu nájemného nemám. Na náklady s údržbou, opravami a revizemi vjítaltu, kteréjsou hrazeny ze společného fondu oprav domu však v nájemném pfispfvám. Požaduji, aby mi družstvo tyto náklady neúčtovalo, neboť se l/omn(vdm, že je to nezákonné. Je můj požadavek správný? Postup družstva je správný. Je to ve shodě s právními předpisy, zejména s vyhláškou Ministerstva financí Č. 85/ 1997 Sb. O nájemném z bytů, pořízených v družstevní bytové výstavbě. V daném případě nejde O službu, ale o rozpočítávání nákladů na opravy a údržbu domu, kam je potřeba zařadit i náklady na opravy a údržbu výtahu. 3. Je důvodem výpovědi neplacení záloh ve výši uvedené pronajfmatelem? Pokud jsou požadavky pronajímatele (v našem případě bytového družstva) oprávněné, to znamená, že pronajímatel prokáže výši nákladů na jednotlivé služby a správnost jejich rozúčtovárú najednotlivé nájemce, pakje to jasný důvod k výpovědi z bytu. 4. Se s ou družkou žiji ve společné domácnostijižples dvacet lel Nájemcem ;e však otra. Byli bychom rádi, aby dekret Ztrě/ na oba dva. Máme tuto možnost? Bohužel, tuto možnost nemáte. Společné členství je podle družstevních předpisů možné pouze mezi manžely. 5. Na svůj televizor Thomson nezachytem německý sportovní program DSF. V servisu TESu Litvfnov však pracovnice tvrdí, že celý anténní systém ;e v pořádku. Jak je to možné? Asi Vás zklamu, ale závada opravdu nenl v anténě. Některé, a to i novější typy televizorů zn. Grundig a Thomson totiž končí kal,lálem SR 20, zatímco DSF je přenášeno na kanále SR 2 I. Zde není možná ani dodatečná úprava. V úvahu přichází pouze výměna kanálového voliče, což se mi zdá nerentabilní. Vzhledem k veími malému počtu televizorů, které nemají kanál SR 21 osazen, neuvažuje TES Litvínov o nějaké změně v podobě přeladění na jíný kanál. Odpovědi zpracoval Vladimír CidJína Budou naše domácnosti za tři roky bez televize? Počátkem března zveřejnil Deník směr infonnaci o šíření televizního signálu v Lounech TESem Litvínov. Deník směr podal informaci v tom smys lu, že dle údajného vyjádření místostarostky Městského úřadu v Lounech, paní Věry Virvaldové, má TES Litvínov povolení k šíření televizního signálu pouze do roku Čtenář se mohl právem domnívat, že po tomto datu muže nastat situace, že TES Litvínov bude musel ukončit svou činnost a vzhledem ke zrušení společných televizních antén zustanou naše domácnosti bez televize. Spojil jsem se proto s domnělou autorkou této informace a požádal ji o vysvětlení, kde tuto informaci získala. Paní Virvaldová mě ujistila, že žádnou, ani podobnou informaci žádnému novináři neposkytla, protože ji o celé této situaci není nic známo. Taktéž ředitel teplické oblasti TESu pan Zdeněk Samek prohlásil tuto informaci za nepravdivou. Abych n~im čtenářům mohl poskytnout přesné a pravdivé informace, spoji! jsem se se zástupcem ředitele Českého telekomunikačního úřadu v Praze, odbor státní inspekce, panem Javůrkem. Ten mi vysvětlil, že TES Litvínov nebude nijak omezován, protože vysílání MMDS, které pracuje v pásmu GHz, a na kterém přenáší svůj signál TES Litvínov se projevilo jako velice perspektivní. Ujistil mě, že TESU Litvínov nebudou kladeny žádné překážky ani omezení, a že TES může dále svůj systém rozvíjet. Tolik tedy k nepodložené informaci v denním tisku. Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstvo Mír Teplice 18/1999

9 Plyn ",ve v, prlclnou pozaru noe ll v 19,00 hodin došlo k požáru v objektu Opavská 2615, který je v majetku SaD Mfr. Jednalo se o čtyřpodlažní panelový obytný dům. Požárem byla zasažena bytová jádra ve 2., 3. a 4. podlaží. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena čáslkou ,- Kč. Ohledáním místa požáru bylo zjiš těno ohnisko vzniku požáru v prostoru kuchyně za plynovým sporákem v bytové jednotce ve 2. Podlaží. Na základě zjištěného ohniska vzn iku požáru, směru šíření požáru instalační šachtou bylo zjištěno, že požár byl způsoben zpětným šlehnutím plamenem plynové~o svor4ku při zapalování trouby. ošlo vyšlehnutí plamene na zadní s ěně trouby1 což ~mělq za následeky,-znfcenj zapadaný-c-h) hořl avých látek (textilie, usazený tuk) za sporákem. V důsledku vznícení těchto látek došlo k přenesení požáru na stě nu bytového jádra a instalační šachtou se požár rozšířil do dalších podlaží nachá ~ejících se nad místem požáru (bytová j ~dra ve 3, a 4. podlaží). V daném případě nebylo še řením prokázáno porušení pož~rně bezpečnostních předp íso. Prostor'za plynovým sporákem nelze z důvodů špatné přistupnosti průběžně čistit od zapadaných hoflavých nečistol (utěrky, tuky, vařečky, mastnoty). Z těchto důvodů bylo předslavens tvem Slin Mk Teplice rozhod.duto, že při pravide'lnýcb kontrolách a revizích plynových sporáků bude uživa eli bytu umožněno vyčištění prostoru za sporákem. Pracoyníci pro(ádějící tyto revize jsou na požá'dání uživateli( l1yb\ povinni sporá,\< ods!á"il a tím umožnit vyklizení a vyčištění. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a možnému vzniku požáru doporučujeme, aby uživatelé bytó neváhali využívat povinnosti revizních techniků zpřístupňovat prostor za plynovými sporáky. Dalším požárem, který má na svědomí zemní plyn, byl požár v obytném domě na sídlišti Šanov, v Trnovanské ulici K tomuto požáru došlo dne v 10,00 hodin dopoledne. V době požáru na domě probíhala rekonstrukce stoupacího vedení vodoinstalace a kanalizace v instalačních šachtách bytů. Šetfením orgánů OOP Teplice a HZS Teplice bylo zjištěno, že příčinou požáru byla jiskra od elektrické rozbrušovací pily, používané při demontáži starých rozvodů, která způsobila vznícení zemního plynu unikajícího z převlečné matky plynoměru umístěného v instalační šachtě. Požárem byla zcela zničena bytová jednotka (3+ 1) ve 4. patře včetně vnitřního vybavení a zařizovacích předmětíl Požár se před příjezdem jednotky HZS Teplice fozším do schodišťového prostoru, čímž došlo k bezprostřednímu ohrožení lsti osob nacházejících se v hornich patrech domu. Tomuto ohrožení bylo zabráněno zásahem příslušníků hasičského záchranného sboru Teplice. Po likvidaci požáru a oh ledání zasaženého prostoru bylo zjištěno, že požárem byl poškozen též schodišťový prostor vs., 6. a 7. patře (okna, schodišťové zábradlí, elektroinstalace, rozvody kabelové televize, omítky, malby, dveře spížních skříni a bytů atd.) a bytové jádro v bytě nad místem vzniku požáru. Celková škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena částkou ,- Kč. Ihned po ohledání místa požáru příslušnými státnimi orgány byly ještě téhož dne ve večerních hodinách zahájeny práce na likvidaci následk ů škod vzniklých požárem. Byla obnovena dodávka studené vody a elektrického proudu a současně byly zabájeny úklidové práce. Již druhý den jl.o požáru byla obnovena dodávka teplé vody a plynu. Po dokončení úkliďových praci byla provedena sanace všech povrchů zasažených požárem. Na domě byla pro~edena výměna oken zničených požárem, oprava schodišťového prostoru a kompletně uekonstruována bytová jednotka. Na základě zkušeností vzniklých tímto požárem bylo představenstvem SBD Mír Teplice rozhodnuto, že při jakýchkoliv dalších pracích za použití otevřeného ohně (sváření, řezání, nahřívání, rozbrušování apod.) v instalačních šachtách bytových jader bude od firem provádějících tyto práce smluvně vyžadováno zvysení bezpečnostních a protipožárních opatření. Těmito opatřeními se rozumí např. uzavření stoupačky plynového potrubí, odplynění plynoměrových uzávěrů před plynoměry. Po skončení prací musí být plynové rozvody a zařízení uvedeny do provozu v souladu se všemi technickými předpisy (např. kontrola těsnosti rozvodů stoupačky detektorem plynu nebo pěnotvorným roztokem v jednotlivých bytech). Škody způsobené požárem byly uhrazeny Živnostenskou pojišt'ovnou v Teplicích. p. Milan Neckář, NESPO plus s. " o. Andrea Kubíková, technický náměstek Iva SLABÁ Helga CHARVÁTOVÁ Ludmila TURKOVÁ 18/1999 zpravadaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

10 - :e O <: O ~ LLI Alena FRANKENFELDOV Á Zdena HOLOMKOVÁ Jaroslava FILIPOVÁ Nabídka a ceník rozhlasových a televizních programů "DAKR" Pař. číslo programu Omezená nabídka (ON) Cena=35,- Kč Název programu Kanál Zvuk 1 DAKR plus SE 9 česky 2 ČT I R6 česky 3 ČT2 R8 česky 4 NOVA RIO česky 5 PRIMA EIl česky Rozhlasové stanice FM Poř. číslo Název stanice Frekvence 1 Čro 3 Vltava 88,5 2 Čro I Radiožurnál 88 3 FREKVENCE I 89,5 4 Rádio ALFA 90 5 Čro 2 Ústí nad L. 90,5 6 BBC World Service 91 7 Rádio MOST 91,5 8 Rádio TEP 92 9 RádioAGARA 92,5 ID Čro 2 Plzeň 93 II E 2/Radioclub NORTHMUSIC 94,5 13 Rádio DĚČíN Připravujeme Satelit 15 Připravujeme Satelit Základnl nabídka (ZN) Obsahuje ON+ZN, cena = 35,- + 85,- = 120,- Kč Poř. číslo Název programu Kanál Zvuk 6 VTV SE 7 slovensky 7 MAX I 21 česky 8 SuperMAX 23 česky 9 HALLMARK 25 čes/slov 10 EUROSPORT 27 ang/čes II DSF 29 německy 12 ARO 41 německy 13 ZOF 45 německy 14 RTL+ 4? německy 15 MTV 49 anglicky' 16 CARTOONrrNT 51 anglicky 17 RTU 53 německy 18 VH 55 anglicky 19 VIVA I 57 německy 20 VIVA 2 59 německy 21 VOX 61 německy 22 SAT 1 63 německy 23 PRO? 65 německy 24 Kabell 67 německy 25 Galaxie 69 česky' Rozšířená nabídka (RN) Obsahuje ZN+HBO, cena = 120, ,- = 295,- Kč Hilda PATOČKOVÁ Pař. číslo Název programu Kanál zvuk 26 HBO SE 23 česky programy označené jsou se stereo zvukem, manipulačnl poplatek při změně smlouvy '"" 120, Kč, manip. poplatek za znovupnpojeni účastrúka" 400,- Kč Všechny ceny uvedeny v tomto ceníku jsou bez DPH, OhldovDa poruch: lel.: , ve dn"ech volna a mimopracovní dny na tel.{záznamník): Platí pro město TEPLICE od zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/1999

11 Opravy chodníků na sídlišti Teplice- Šanov Často slýcháme od našich družstevníků St!Žl10Sti na stav chodníků na našich sídlištích. Údržba a opravy chodníků na sídlištích je starostí majitele pozemků - cožje město Teplice, případně město Krupka, Údržbou chodn!ků, ale i veřejné zeleně na území města Teplic jsou pověřeny Technické služby města Teplic. Oprava chodníku je ale závisíá na rozpočtu mě sta. Obyvatelé města Teplic ocenili generální opravu Krupské ulice a opravy chodníků ve středu města a v lázeňské oblasti. Stále ale máme obavy, že na chodníky v sídlištích je jaksi zapomínáno. Protože družstvo nechce tomuto stavu jen nečinně přihlížet, po schválení představenslvem zadalo zpracovat studii na opravy a rekonstrukce chodníků v sídlišti Teplice - Šanov ul. Tmovanská a Sochorova. Projektantovi jsme uložili zjistit stávající stav - tj. nejen současný stav chodníků v sídlišti, ale i stávaj fcí parkovací možnosti i využitelnost současných parkovišť. Rovněžjsem zadalí projektantovi zpracovat návrh na konečné řešení - tj. způsob oprav dosavadních chodníků, ale i dobudování n ěkterých spojovacích cest. Studie také bude řešit návrh na nová parkovací místa i zpusob využití dosavadních odstavných ploch. Zatím se nám jeví jako nejlepší alternativa postupná rekonstrukce chodníků, které by měly být opatřeny zámkovou dlažbou, směrem do zeleně bez obrubníku. Projekt řeší též nová parkovací místa zejména v mí stě zábavného střed iska "Contrast", ale i využití zpevněné plochy před areálem.. Hvězda" pro stánkový prodej. Stále zustává otázkou,jak dalece přesvěd č íme představ i tele města Teplic o nutnosti řešit stávajíc! stav chodníků na tomto sídlišti generální opravou, protože finance budou čerpány z ro zpočtu města. Věříme však, že takovéto odborné zpracování celé lokality nám pomůže přesvědčit představitele města Teplic o postupné rekonstrukci nejen chod ní ků, ale i o celkovém zlepšení daného prostoru, kde žije n ěkolik tisíc Tepličanů - převážně členu našeho držslva. Ing. Václav Sláma Člen pfedstavenstva drutstva Dotace na byty nejsou vše, tvrdí obce Významný nárůst výdajů státu do bytové oblasti zaznamenal program podpory oprav bytového fondu a stoprocen tně se zvýšila i částka na státní bezúroč né půjčky. Pro st řed ky, které stát letos věnuje na podporu bydleni, považuji odbornici a lidé z praxe za maximum možného. Současně však upozorňují, že ch y bějí dalši systémové kroky vlády, které by bytový problém řešily Jde především o zt lum ení dynamiky deregulace cen nájemného. "Dotace směrem k by t ů m jsou v poměru ke státnimu rozpočtu opravdu letos vysoké", řekl včera HN starosta města V setin a čle n komise pro rozdělován í dotaci př i Ministerstvu pro mistni rozvoj Ji ří Cunek Zajedno z mála pozitiv při řešení bytového problému považuje letošní rozpoče t a jeho strukturu také starosta Letňan pověřený řízením bytové komise Svazu měst a obci Josef Dobrý. "Bytový problém v CR je citit všude, ale ne stejně," upozornil Čunek. Ve Vsetíně využili dotaci a již vloni dosáhli poměru 2,7 obyvatele najeden byt. Stále větším problémem je pro město nedostatek malometrážních bytů, způsobený prý měníci se věkovou strukturou a pfedevšim stárnutím obyvatel. "Je třeba vytvářet podmínky pro města, která jsou příjemci dotací, aby mohla stavět malometrážní Výdaje státního rozpočtu na podporu bydleni (v mll. Kč) Podpora bydleni 1997 Op,ati'enl Uplav. ro:tpotet P:;:~ :::~y o:e~;;~~~~~ů ondu '" '" " a loc.hntd6 Inl... stlukluly 27(0 Půjtky Obelm na modemlzad Domy s pečovatelskou slufbo!.1 00' Donnancov'nl komplexnl bytov'..yslavby Slavabnl $poleni 3820 Slálnl bezúročnl pujua HypOIečni w61)'.50 Soci;!lnl prlspévky v'un~ M byd leni Celkem mll Kč POitJ1. zahrnuto v podpole IIYpOt~k 159B 1999 Stlwlll.ný Schv'lenV loz.potet rozpotel '" byty," vybídl starosta Čunek. Jeho kol egovi z Letňan vadí, že bytová problematika, která potřebuje fundovaná systémová řešeni, trpi populistickými opatřeními nevedoucími k cíl i. "Obávám se, '" >O, >O, 01' m,,,'" "50,.., '" '50 "" H8&8 Věr. ILLlNGOV Á Alena KLENCOVÁ UPOZORNĚNÍ Pokud nóm chcete napsat a nepřejete si, aby Vaše jméno bylo zveřejněno, pište pouze na adresu íedakce: Redakce Zpravodaje SBO Mír, Komenského 594, Krupka 1. Telefonovat můžete na číslo 0603/ c:' CI) rn ~ rn ~ O <: O š: -(') ~ "<, že mnohým lidem sloužl oblast bydlení jen jako stuginek v politické k ar iéře." Starosta Dobrý v rozhovoru s HN kritizoval hlavně novou vyhlášku Ministerstva financí O růstu nájemného od I. ~ervence o maximálně 9,3 %. grotože to limituje možnosti vlastníků bytů. "Ačk oli v máme vlastn í. vysoce efekti vní 5.orávu bytového fondu DO zanlaceni všech nákladů na údržbu nám zbude do odgi sů gouze 0,1 grocenta " go znamenal. Z golitického hlediska godle něj asi nelze nájemné gříliš zvyšovat ale systémové řešeni tq není. Nízké nájemné totiž ne(;!:ostačuje na běžnou údržbu a grohlubuje tak vnitřni zadluženost bytového fondu. jejíž celkový objem se odh aduj e na 350 miliard Kč. "Jde jen o vytrhávání trnu z paty, což se později odrazí ve zvýšených nákladech," uvedl Dobrý. "Mini sterstvo financí si samo zablokovalo růst cen nájemného, grotože '. se v minulosti vice (;!:ustily ceny energii a pro zvýšení cen činží nebyl grostor," uvedl před sed a Svazu českých a moravských bytových družstev Ivan Při kry l. Hospodářs ké Noviny J / 1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

12 Procházkou našimi sidlišti můžete pozorovat snahu našich družstevniků všemožně si upravit vzhled svého balkonu. Nabízi se mnoho řešeni. Dle mého názoru však je jen jedno nejen estetické, ale i maximálně účelné. Zvětši se Vám totiž nejen užitný prostor vašeho bytu, ale vytvoří se i předpoklady pro dobrou domáci pohodu např. při vytvořeni zimni zahrady nebo odpočinkového koutu. Zařizeni prošlo veškerým schvalovacím řízením. Jedná se o zasklívací systém OPTIMI. O tomto způsobujsmejiž psali, ale protože je o něj stále větši záje71, zminime se dnes o modernizaci balkonu podrobněji. OPTIMI ZASKLÍVACÍ SYSTÉM PRO LODŽIE Finna OPTlMONT provádí montáž systému OPTlMI, který je vyvinutý a dodávaný finskou firmou Lemminkainen Oy. Hlavním cílem systému OPTlMI je rozšíření obytného prostoru o zimní zahradu) omezení působení hluku, prachu, exhalací, maximální snížení tepelných ztrát a využití skleníkového efektu, zabránění vnikání dešťové vody, ochrana proti vykradení přes prostor lodžie. Funkce výrobku: Skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zaj istí. Otevření může být buď částečné nebo úplné. Odsouvání skel je volitelné dle přání zákazníka na levou, pravou nebo na obě boční stěny. Použitý způsob otáčení skel umožňuje jejich snadné a hlavně bezpečné mytí z vnější i vnitřní strany. Uzavřenou lodžii nelze otevřít zvenčí. Firma OPTIMONT provádí podle přání zákazníka i úpravy zábradlí lodžie, prosklením, obkladem vinylovými lamelami, nebo komůrkovým polykarbonátem - MOLANEX. Úpravy zábradlí nejsou zahrnuty v základní ceně, ta se stanovuje individuelně podle rozsahu provedené práce a volby zákazníka. Zasklení je provedeno z bezpečnostního tvrzeného skla tl. 6 mm a šířky asi 600 mm. Boční hrany skel nejsou rámovány, ale pouze zabroušeny, krajní skla jsou pro vyrovnání bočních nerovností lodžie opatřena profilovanou gumou. Skleněné díly se posouvají v kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, na kterou se otočí. Vedení je zavěšeno na stropě lodžie. Otevření lodžie může být podle potřeby buď částečné nebo úplné. Skla mohou být odsunována na levou, pravou nebo obě boční stěny lodžie, v závislosti na její délce. Použitý způsob otáčení skel umožňuje jejich snadné a bezpečné mytí z vnější i vnitřní strany. Zasklívací systém OPTIMI vyvinutý finskou firmou Lemminkainen Oy je dokonalý, lehce ovladatelný systém sloužící k snadnému uzavírání lodžií a balkonů. Systém je schválen u TZÚS Praha a vyhovuje všem požadavkům z hlediska hygienického, tepelného, požárního, statického, bezpečnostního a akustického. Na výstavě FOR HABITAT 94' obdržel VELKOU CENU. PŘEDNOSTI - podstatné omezení působení hluku, prachu, exhalací - úspory nákladů na vytápění - ochrana proti dešti - v přízemních bytech zábrana proti vniknutí na lodžii - podstatně větší odolnost tvrzeného skla proti rozbití - zasklení neruší architektonický vzhled budovy - prodloužení sezonní doby užívání lodžie - instalace nevyžaduje stavbu lešení a systém se montuje samostatně pro každého uživatele Kompletace dílů se provádí předem, takže vlastní instalace u uživatele vyžaduje jen 3-6 hodin, podle délky lodžie. Pro lodžie do délky 6,3 m se používá odsun k jedné z bočních stěn. Pro délky od 6,3 m do 12 m a pro rohové lodžie se používá odsun skel k oběma stranám lodžie. Použité materiály Veškeré materiály, které systém používá, jsou kvalitní, zkoušené materiály od renomovaných firem. Jejich použitím je zaručena jak bezpečnost, tak životnost. Horní kolejničkové vedení, spodní kluzné vedení a profily, v nichžjsou uložena skla, vyrábí firma NOKIA Finsko, slitina AIMgSi, podle standardu ISO. Závěsné šrouby skel jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Otočné kluzáky jsou vyrobeny z PVC a mosazi. Skleněné tabule jsou z tvrzeného bezpečnostního skla, výrobce Glaverbel, a. s. Kotvy do betonu jsou vyrobeny z konstrukční oceli třídy II se zinkochromátovou úpravou, ohnivzdorné a korozivzdorné, výrobce STAT - ČR. CHARAKTERISTIKA Systém zasklívací z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů. Systém zajišťuje - minimalizaci tepelných ztrát - ochranu proti hluku, prachu, dešti, sněhu - působí jako další překážka proti vniknutí Varianty: systém lze použít pro - lodžie rovné - lodžie rohové - lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté Použití nevhodné: - pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých před obvodovou zeď - pro lodžie seshora otevřené (bez stropního prvku - panelu) Výhody: - komplexnost dodávky - umožňuje snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany - nevyžaduje údržbu - neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů) - krátká doba montáže - montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení Certifikace: Certifikát Č. CI-T-IOI vydala Státní zkušebna Č. 204 (TZÚS Praha) dne Ocenění: Velká cena výstavy FOR HABITAT 94' zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/ 1999

13 TECHNICKÝ POPIS Materiál: - skleněné dílce - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6 mm, hrany zabroušené - horní a spodní vedení, profily pro uložení skel - hliník opatřený plastovým práškovým potahem bílé barvy - ostatní součásti (kolečka, kluzné části atd.) - nerez ocel, plast a mosaz Skladba, konstrukce: - horní pojezdové vedení S mechanizmem na otáčení skel - spodní kluzné vedení - skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana) - profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních skel lodžie systém STAVEBNÍ REALIZACE Způsob osazení výrobku: - systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí zevnitř lodžie - připevnění na hotovou konstrukci lodžie s použitím elektrického ručního nářadí a ocelových kotev do betonu anebo šroubů do oceli, je-li systém připevněn na ocelový nosník Provoz a údržba: -snadná ovladatelnost systému (viz funkce výrobku) - mazání horních pojezdových koleček silikonovým olejem jednou za rok - čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie DODAVATELSKÉ A OBCHODNí ÚDAJE je ~~----=--.r-...."..,.-..." , Dovoz ze státu: zavděše~ nka ho:ní~ t. Finsko (kromě l ve připevněno e01, tere ke Je stropnímu prvku lodžie kotvami do 1 -"1'1. J~~~lJ~L=,-,=~~:::~::::~"-"~ betonu nebo šrouby do oceli Funkce výrobku: - skleněné díly se posouvají v horním ko lejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí - otevření může být bud' jen částečné anebo úplné - odsouvání skel je volitelné bud' na jednu nebo druhou stranu, anebo na obě strany - po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí Povrchová úprava, barva: hliníkové části opatřeny bílým plastovým práškovým potahem TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry: - délka zasklení lodžie do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie - výška zasklení - do 2,0 m - šířka tabule - cca 600 mm až 660 mm - tloušťka tabule - 6 mm Hmotnost: - plošná (sklo) - 15 kg.m-2 (při výšce zasklení 1,5 m) - na běžný metr (systém) - 25 kg.m-i (při výšce zasklení 1,5 m) Tepelně technické vlastnosti: - snížení spotřeby energie na vytápění * li středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami occa21% u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37 % smlouvy Záručn í lhůta: bezpečnostního skla odebíraného z Glavunion,a. s. Teplice) Cena: orientační s montáží a s DPH 2500,- až 3500,- Kč za, m' (1995) Realizace o b jed n á v k y: před podepsáním smlouvy o dodávce provede technik prováděcí firmy zaměření a kontrolu stavu nosného prvku Dodací lhůta: 6 až 8 týdnů po sepsání - 1 rok na montážní práce - 3 roky na materiál, na sklo se záruka nevztahuje Životnost: cca 30 let Doprava: zajišťuje dodavatel Termín a doba montáže: montáž s dodávkou, doba montáže 3 až 6 hodin Firma zajistí stavební povolení a veškeré náležitosti s tím spojené, (souhlas majitele objektu). Volejte na uvedený kontakt. DĚKUJEME Cena za montáž prosklení 6 m lodžie ie cca ,- Kč. Firma OPTIMONT dále nabízí zabezpečenf bytových dveří přídavným rámem a zámkem. Provád(me výrobu a montáž balkónových mřlži. Kontakt: OPTIMONT - Kanceláf Stavebního družstva VD Sloh Teplice, E. Dvořákové 87Ba Tel.: 0417/230 76, 26606, 0602/ /1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

14 Bytová družstva v 21. století Prttlza března J 999 V závěru měsíce března se konala Mezinárodní družstevní konference, kde se hovořilo o vývoji bytových družstev v Evropě v porovnání s ČR. Byly zde předneseny velmi zajímavé názory, z nichž je možné zjistit, že západní Evropa má problematiku bytového družstevnictví vyřešenou, zatímco východní Evropa se zmítá ve víru vývoje názorů na organizaci bydlení v jejich zemích. Převládá, podle mě, mylný názor, že privatizace jednotlivých bytů je všelék na zanedbanost bytového fondu a sociální smír v bydlení vůbec nikomu nic neříká. Transfonnace zde je řízena politiky a lidmi málo znalými v oboru a je příslovečné, že k názoru odborníků není přihlíženo, ba dokonce takové názory jsou považovány za škodlivé. Zjednodušeně řečeno a do naší země přeneseno, o bytovém dru žstevnictví rozhodují pouze lidé se zkušenostmi z podniků bytového hospodářství (OBP, PBH, SMMT apod.) Poučení pro nás je v tom, že je nutné zřídit revizní svaz a ustanovit povinnost bytovým družstvům podrobit se pravidelným kontrolám. Tato družstva nechť jsou nezisková se všemi výhodam i z toho plynoucími - zejména daňové osvobozeni bytových družstev, případně s podmínkou zisk vložit do oprav bytového fondu. Ostatní družstva, která se nechtějí podrobit kontrolám revizního svazu, nechť jsou postavena na úroveň ostatním podnikatelským su bjektům a podrobí se kontrolám státních orgánů (FÚ apod.) Poclmínkouje, že základem revizního svazu bude již existujíc! subjekt se zkušeností z bytového družstevnictví, je třeba důsledně preferovat, že jde o službu bydlícím členům, ty především by měla taková úprava chránit, pak by měla též zajistit klidné spaní zaměstnancům a funkcionářum družstva (SBD Mír Teplice chrání majetek družstva mimo jiné i tím, že již něko lik let hospoda/ení družstva kontroluje nezávislý aud itor, kontrolní komise družstva a výsledky jsou zveřejňovány ve Zpravodaji). Je nezbytně nutné, aby stát řešil dotace do nájemného u sociálně slabých občanů prostřednictvim neziskových družstev a zásadně změn i l so učasný duch legislativy, kdy stát řeší svůj problém s bydlením sociálně slabých občanů prostřednictvím jiných soukromých subjektů (bytová družstva, vlastníci nájemních domů, podnikové vlastnictví bytových objektu). Několik zajímavých myšlenek zjednání: Německo (Sasko) -D. Schobel Tradičně zajlmavá byla přednáška SRN - družstevníků ze Svobodného státu Sasko. Kontrolní svaz informuje členy zásadně písemným způsobem. Svaz na správu bytů pověřil specielní organizaci. Svaz provádí:. - Pro malá družstva pomoc s vypracováním uzávěrky - Poradenskou činnost pro všechna družstva - Pomoc pro vznikající nová družstva V Německu tvrdí, že stabilní bytové hospodáfstvíje nutnou zárukou pro prosperující ekonomiku státu. Norsko - Ivar Hansen Pokud člen družstva neplatí nájemné, není to problém družstva, ale státu a obce. Družstvo nemůže nést dluhy, protože by to mělo negativní vliv na jeho hospodaleru. Občané platí daně státu a obci a z daní stát a obec zajišťují sociální program. Systém bydlení v soutllsné ČR, je dle názoru Ivara Hansena, reminiscencí komunistického systému a s tím se nedá dále žít. Není možné, aby soukromý subjekt (bytové družstvo) zajišťoval sociální program, od toho přeci není, zajišťuje bydlení občanům. Bytová družstva nemohou být nejchudší, to by nemohla existovat. Družstvajsou profesionální skupinou, která neziskově staví bytové domy. Ty jsou levnější, ale také kvalitní. Družstva v Norsku prostředky na svojí činnost ziskávají pomocí poplatků. Poplatky musí být v takové výši, aby pokryly kvalitní aparát. Norsko má státní banku pro bydlení, která půjčuje bytovým družstvóm fmanceza výhodnějších podmínek než ostatním. Družstva se snaží získávat státní dotace pro sociálně slabší občany. Nor!!í přátelé nám doporučuj í vyvíjet větší tlak na stát a současně starost o neplatíte přenést na stát. ČR - JUDr. Ivan Přikryl Vysvětlil problematiku družstevnictví u nás. Bytová družstva nevymyslel Lenin, dokonce ani Stalin, není to výdobytek bolševiků, družstva existovala již 50 let před Leninem. To si ještě mnoho politiků u nás neuvědomuje : Claus Haclunan, ředite l zahraničních vztahu Svazu družstev v Německu, byl svědkem překvapení jednoho našeho ministra, když se dozvěděl, že v Německu jsou bytová družstva. Nový obchodní zákon zařadil družstva do kategorie podnikatelských subjektů, tedy k subjektům určeným k dosahování zisku a vyjmul je tak z neziskové zóny. Transformační podmínka pro družstva byla v roce přizpůsobit své stanovy novému obchodnímu zákoníku. Tehdy poslanec Lux vznesl návrh, aby člen mohl získat vlastnická práva k bytu. A tím se spustila lavina legislativních nedostatků, neboť právní normy připravova li lidé nemající žádné zkušenosti s bytovými družstvy. Zákon 72/94 Sb. je špatným pokusem o odstranění nedostatků v předchozí legislativě (transfolltlační zákon Č Sb.) a stal se další transformační normou pro družstva 'Přev ody bytů do vlastnictví jsou častým tématem diskusí a problém je živen i některými sdělovacími prostředky a tak je odváděna pozornost od ekonomických problémů nejen státu, ale i družstev. Není to problém jenom České republiky, ale i dalších zemí bývalé východní Evropy. Mezinárodní družstevní svaz vypracuje pomocný program pro dané země v této oblasti. Na rozdíl od družstev v Evropské unii, kde družstva hromadí majetek, my máme zákon, který nám ukládá majetku se zbavovat. Není nám nic platné, citujeme-ii našim politikům pasáže z tzv. " Bílé knihy", kde jednou z podmínek práva v Evropské unii je právní jistota členů družstev. Potřebovali bychom jasnější vyjádření západních zemí vůči naší vládě a o to žádáme Mezinárodní družstevní svaz. Holandsko - Egon Steuer Hovoři I o dvou typech družstev v Holandsku, sociáln í pomoci státu prostřednictvím bytových družstev a o způsobu řešení problému neplatičů. Dále porovnával ceny bytů: V Holandsku je průměrná roční mzda NGL Cena bytu se rovná trojnásobku ročního platu. V CR}e proměrná mzda Kč. Proměrná cena bytu Kč, pak cena bydlení se rovná 5-7 násobku ročního platu. Je vidět, že ve střední Evropě je cena práce stále nízká. Bruce Thordarson ředitel Mezinárodního družstevního svazu (MDS) Je nutné mít družstevní legislativu. Jejedno, je-ii v jednom zákoně nebo je-li rozložena do několika předpi su. Stát by měl družstevnictví chránit. Družstva v EU mají S milionů pracovních míst. Jsou důležitá pro ekonomiku zemí (pracovní místa, rust ekonomiky apod.), doporučení pro střední a východní Evropu - nebát se žádal vlády zemí o podporu, jak to v současné dobědělaji Č e!li. Vyjádhl stanovisko, že rvms bude pomáhat těmto zemím. Německo - Claus Hachman Informovat, že v Polsku rozhodnutím vlády přes noc zlikvidovali Svaz BO a tím v podstatě likvidují družstevnictví. MOS pokračuje v tlaku na vládu Polska s vysvětlením, že družstva byla i před komunismem. V OSN chápou, že družstva jsou privátní organizace a nelze privatizovat privátní firmu. Ing. Vladimír Procházka předseda družstva zpravodaj stavebního bytového družstvo Mír Teplice 18/ 1999

15 V~úCtQvání záloho"ých p~ožek za rok 1898 K proběhlo na SBD Mfr Teplice vyúčtování zálohových položek nájemného. Zálohové položky: topeni teplá voda studená voda výtah odvoz odpadků el. energie ve společných prostorách - pojištění objektu delegát - domovník - daň z nemovitosti - jíné drobné náklady Teplo, TUV, SV Odečty a rozúčtování nákladů za teplo, teplou vodu a studenou vodu zajistila pro naše družstvo firma RONleA. Náklady za odečty jsou promítnuty do položky ostatní náklady. Náklady na teplo a teplou vodujsou vyúčtovány položkově dle vyhlášky č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Pracovník družstva, který zodpoví Vaše případné dotazy ohledně rozúčtování zpracované finnou RONICAje p. Milan Vopasek. Ostatní zálohové položky Náklady na ostatní zálohové položky jsou vyúčtovány dle vnitrodružstevnlch předpisu a v souladu s vyhláškou č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto by tů, s vyhláškou č. 176/1993 Sb.. o nájemném z bytu a úhradě za plněni poskytovaná s užíváním bytu ve znění pozdějších předpisů a se smlouvou o správě bytu (garáže) u vlastníku bytu (garáží). Zálohové položky jsou vyúčtovány prostřednictvím programu zpracovaného pro potřeby našeho družstva firmou HALVA. Vaše dotazy ohledně vyúčtování ostatních zálohových položek zodpoví zaměstnanci p. Jarmila Veverková, p. Irena Pálková - vedoucí oddělení evidence nájemného. Delegáti (příp. správci) byli v průběhu měsíce března a dubna seznámeni s průběhem vyúčtování a obdrží vyúčtování za všechny družstevníky (nájemníky) ve své samosprávě (objektu) k jeho předání. Vlastníci bytových jednotek a uživatelé bytů v objektu, kde není delegát ani správce, obdrží vyúčtování doporučeným dopisem. Dle Stanov SBD Mír Teplice budou přeplatky z vyúčtování zálohových položek vyplaceny nejpozději do 3 měsieu po předání vyúčtování. Přeplatky bude možné po obdržení složenky typu "H" vyzvednout najakékoliv poště v ČR ve lhůtě uvedené na složence. Nedoplatky je třeba uhradit dle dispozic uvedených ve vyúčtování. Ing. Iveta Mandzáková ekonomický náměstek Znovu se otevírá možnost členství v družstvu SBD Mír Teplice od roku 1995 clo roku 1998 ve tfech etapách přebíralo z majetku Města Teplic celkem 2158 bytů ( bytů, I. I bytů, bytů). Všem řádným nájemcům těchto bytů bylo nabídnuto členství v družstvu za podmínky, že uhradí zápisné a základní členský vklad (dle stanov SBD Mír Teplice). V každé etapě byla nabídka členství časově omezená kromě jiného také proto, aby mohly být vypracovány nové nájemní smlouvy. V únoru letošního roku byly předány poslední nájemní smlouvy u objektů, které jsme přebírali od Těm z Vás, kteří v jakékoli etapě nevyužili nabídku stát se členem našeho družstva, představenstvo družstva znovu otevírá tuto možnost do Po vyplnění přihlášky, kterou obdržíte v členské evidenci družstva a po zaplacení 2.000,- Kč zápisného a 3.000,- Kč základní členský vklad se stanete členem družstva a získáte všechny výhody, které má nájemce družstevního bytu dle stanov SBD Mír Teplice. Jaké jsou to výhody! 1) Tento byt, respektive členský vklad, podléhá dědickému Hzení. To znamená, že Vaše rodina o tento byt úmrtím člena družstva nepřijde. Není třeba, aby si starší nájemci nechali do evidence nájemní smlouvy dopisovat např. vnuky a vnučky, kteří s nimi ve skutečnosti většinou nebydlí a za které pouze platí vyšší nájem. Služby spojené s užíváním bytu se počítají podle osob. Toto vše se děje většinou jen proto, že se rodina domnívá, že by se později, při úmrtí nájemce, mohlo jednat o přechod nájmu dle 706 Občanského zákona. Zákon zkoumá především skutečnost, zda byla prokázána společná domácnost, nestačí pouhé evidenční přihlášení do bytu (a toto naše družstvo prověřuje). 2) Tento byt můžete pronajímat. V případě, že družstevní byt po delší dobu nebudete užívat, můžete jej dle stanov družstva S jeho souhlasem pronajímat. Družstevní byt lze za stanovených podmínek pronajímat i cizincům. 3) Tento byt můžete kdykoli převést (můžete převést svá členská práva na jinou osobu). Když byt již nepotřebujete, převedete svá členská práva na jiného nabyvatele za Vámi stanovených a dohodnutých podmínek, ale v souladu se stanovami družstva. Nezapomeňte, že u klasických družstevních bytů tito družstevníci museli kromě zápisného a základního členského vkladu ještě složit členský podíl na byt, který se pohyboval podle roku výstavby od , Kč do ,- Kč. Dále měsíčně po dobu 20-ti až 40-ti let splácí (formou anuity) investiční úvěr, poskytnutý bankou družstvu na výstavbu bytového objektu, kde užívají byt. Ing. Vladimír Procházka předseda představenstva 18/1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

16 RJf3glllov,q:né nájmy stoupnou letos nejvpše o 9,3 pr-o.centa MaximAlni možný rust nájmů od letošního července je nibf než loňská inflace. Pokud se obce rozhodnou, mohou růst zcela zmrazit, a to i soukromým vlastnlkům. Ministerstvo financl stanovilo nový koeficient růstu nájemného z bytu, a to na 1,093. Koeficient koplruje růst cen stavebních prací v loňském roce a plati od I do "Nájemné může v daném období vzrůst maximálně o 9,3 %," uvedla mluvčí MF Jana Vargová. Vyhláškou, jež nabývá účinnosti 28. února, byly zrušeny dosavadní koeficienty růstu nájemného podle velikosti obce a koeficient vládni - rozhodovací. Působnost obce stanovit koeficient i v daném mí stě zůs tává zachována Obec ho však může snížit až na hodnotu 1,00, což by znamenalo totální zmrazení růstu činží. Včerejší oznámení Ministerstva financí umožnit od l. Července zvýšení regulovaného nájemného maximálně o 9,3 procenta sklízí nejednoznačné reakce. Občanské sd ru žení majitelů domů (OSMD) to považuje za jasný signál pro investory, aby do bydlení neinvestovali žádné peníze. Sdružení nájemn íků ústy jeho předsedy Stanislava Křečka naopak označilo zvýšení za přijatelný kompromis. Vážné výhrady vůči nové konstrukci výpočtu oáj emného tlumočil již dříve také vrchní ředitel sekce bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Jan Wagner. MMR nesouhlasilo s tak zásadním zásahem do dosavadního systému koeficientů. Vymazání dvou koeficientů ze vzorce pro výpočet nájemného je podle něj nepřijatelným zásahem do celého dosavadního pojetí. "Nejvážnější problém spatřujeme v možnosti, která se dává obcím, a to totálně zmrazit vývoj nájemného. To může udělat obec pro své vlastní obecní byty naprosto klidně j dnes. Zmrazení nájemného pro neobecní vlastníky však považujeme za současné situace za naprosto chybné," uvedl Wagner. Tímto zmrazením se znehodnotí již realizované kroky přibližující nájemné reálné úrovni. "Domníváme se, že bude dán velmi špatný signál účastníkům bytového trhu," zdóraznil Wagner, podle kterého je třeba zachovat růstovou tendenci. Zmrazeni nájemného totiž přinese reálný pokles nájemného, což bude mít za následek i reálný pokles nákladó na bydleni. Mluvčí OSMD Robert Axamit soudí, že úroveň bydlení bude klesat, protože za těchto podmínek nebude mít nikdo důvod investovat. Vláda tak podle něj porušila slib, že bude podporovat bytovou výstavbu. Pomalé tempo deregulací svědčí o tom, že Zemanův kabinet nedodrží závazek ukončit deregulaci do roku "Tímto o patřen ím vláda přímo podporuje černý trh s byty, ačkoliv tvrdila, že ho bude potlačovat,"uvedl Axamit. Co je nutné učinit pro fungování trhu: Vypracovat změnu občanského zákoníku deformace mají negativní vliv samy o sobě a mohou fungování trhu zlepšit hned. Změna úpravy vztahu pronajímatel a nájemník je absolutně nutnou podmínkou pro nový systém. Postupně přejit na systém stanovení nájemného na smluvním principu vyžaduje to analýzu nájemného v jednotlivých lokalitách a připravit pravidla pro určení nájmů na úrovni cen v místě obvyklých. Připravit systém sociálních opatřeni příspěvek státu může hradit rozdíl mezi určitým procentem pfíjmu domácnosti a nájerrmého v př iměřeném bytě. Jak to bude s nájemným. od sun Mir TepIiee S platností nejpozději od I , u některých položek nájemného nebo rozhodne, zda družstvo poskytne objektů již od I , budou upraveny nájmy také u objektu vn itrodruž5tevní půjčku na potřebné opravy. našeho družstva. (Pfi s končení splátky plljč k y dojde zase ke snížení 1. U všech našich bytů půjde predevším o zrněnu výše nájemného.) tzv. zálohových položek (jak všichni naši členové znajl z 3. U byt\'j, kterén3še družstvo získalo vkladem města rozpisu nájemného), predevším záloha na spotfebu tepla, Teplic, bude uplatněna výše uvedená vyhláška, podle které teplévodyastudenévody. Y7hledemktomu,žeskutečnou bude základnl nájemné od L do spotfebu za rok ":":-7:::----:--,--:-:--,--:---,, -, zvýšeno max. o 9,3 máme u všech bytů Kolik se má platit za byt %. Ve Zpravodaji č. zrněfenu,novávýšezálohy 12 v bfeznu 1998 narok 1999 se stanoví tak, Nájem bytu 1. kategorie o započitatelné plole 70 m" jsem vysvětloval že predpokládáme, že led 1 NynI,,~ stanovení výše spotfebabudevroce 1999 Irr.'J'ft Pro ýpot<ocp.. nájemného dle stejná jako v roce 1998 a 2092 aiiiia lm lm...'..., koeficientů. Od 1.7. proto se v nové výši zálohy IflD m _ 1997 d musl projevit nová cena 1m 446 byla cena vypočtena platná od počátku roku 1149 na 12,26 K č/m2 a 1999(podrobnáinfonnace predpoklad od o cenách byla uvedena v 1998 při obecním našem Zpravodaji Č. 17 v Praha Bmo Oomoue Plzen Plr<iLablc. Vtdtfltob:l do únoru 1999) a čas od kdy """',.,.,....IIr.~ ~'".,..,I>ytI>,... Ap-_ 100Xlcirt>* TepJK:... SBO M1I" ( Tep I i c k é m ) koeficientu 1,11 byl je tato nová cena 14,77 Kč/m2. Město promítnuta do záloh. Protože nasi členové platí zálohy od Teplice stanovilo tento koeficient na 1,15 a proto dle 1. I zatím v cenách roku 1998 (tak jako kdyby SČT platných pfedpist'j bylo vypočteno základn! nájemné Most a StYK vóbec nezdražovajy), musíme to všichni s platností od do na 15,30 Kč/m2 dorovnat našemu družstvu v II. pololetí roku započitatelné plochy. Proto od I do Yzhledem k zatepleni objekttl, úsporám tepla a vody bude bude nájemné činit (pri použiti vyhlášky i přes rostoucl ceny u mnoha bytů. sníženo nájemné. platné od 28. Ílnora letošního roku) 2. U bytů, které byly postaveny v předchozich letech 15,30 KUm2 + 9,3 % = Kč/m2 započitatelné plochy. družstvem, se neuplatňují regulačnf vyhlášky státu. Proto dle potfeby jednotlivých objektů pfedstavenstvo družstva vždy po prověřeni skutečného stavu objektu a po dohodě s delegátem bydlícím v objektu stanoví výši dajšfch Poznámka: Body jsou obsahem analýzy připravené vládou J. Tošovského. Nové rozpisy nájemného obdrží všichni delegáti objektů tak, aby je mohli včas předat všem člemim naseho družstva. Ing. Vladimír Procházka, předseda družstva Hospodářské Noviny Bytová. inzeree Převezmu za sjednaných podmínek druistevní byt II Teplicích" ulici Antala StoSka o velikosti 2+ / nebo menší. Telefon 2/070 Přenechám byt 4+1 "dolním sidldli Krupka-Maršov. ''!formace na telefonu Jedná se o družslevni byt. Vymnénim byt 4+ / v Trnavanech na Luně za 2+ / také u SBD M~ Telefon ",če' Převedu dndstevnl byt 4+ I 4. poschodi Teplice u Luny. V bytě telefon, dlaíba, žaluzie. Podle dohod)' Telefon večer. zpravodaj stavebního bytového družstva Mir Teplice 18/ 1999

17 Na návštěvě v Junioru Tepliee Nejenom dospělý teplický fotbal má u nás dobrý zvuk. rodiče formou čtvrtletních příspěvku, hradí rovněž pobyt svých Stínadla mají také jednu z nekvalitnějších mládežnických dětí na zimním a letním soustředění. Významnou položkou základen v České republice, mladšími žáky počínaje a ligovým rozpočtu je pravidelný měsíční příspěvek FK Teplice ve výší dorostem konče. Základem toho všeho je práce sfotbalovým patnáctitisíc korun, vyplývající ze smlouvy o výchově mladých potěrem, jemuž se věnuje sportovní klub Fotbalové sdruženi fotbalistu. Díky starosti teplických zastupitelů o mladou JUNIOR Teplice. Junior je samostatný fotbalový klub ~ generaci dostává Junior, stejně takjako další teplické sportovni specializující se výlučně na výchovu čtyř ažjedenáctfle!ých dětí, spolky, od Městského úřadu pravidelný roční finanční družstva starších věkových kategorií n~má. Všechny své příspěvek - v,případě Junioru činí v závislosti na členské odchovance předává při jejich přechod\! ao kategorie mladších základně kolem stodvacetitisíc. Při výměně zkušeností žáku na zákhjdě smlouvy s f:kt.eplice na Stínadla, kde pokračují s trenéry družstev zjiných český"!;h měst vyvolává skutečnost, v 0blastních a repli6íikových soutěžích' y'e ~vérn sportovním že město p-řisp-ívá,na e$,port m.la,dýe;h v takovém rozsahu, vývoji. V soušasnosli rumírázákladní kameny fotbalové abecedy většinou údiv a závist. Jak je z uvedeného zřejmé, k pokrytí v Junioru kolem stodvaceti chlapců a dvě děvčata převážně z rozpočtu musí představitelé Junioru každý rok zajistit na Teplic, dost je ale také těch, které rodiče dováží i z jiných mist dvěstětisíc korun od sponzorů nebo vlastní činnosti, spočívaj ící okresu. Ti nejmenší trénují dvakrát týdně, od šesti let je v týdnu v uzavírání smluv o reklamě. K tradičním sponzorům patří čekají již tři tréninky, knimžpřistupuji konečně i 9pravdová utkání Komerční banka, Doly Bílina a Český porcelán a.s., vroce 1998 v minifotbalu na polovinu hřiště a také první halové turnaje. Do na sportovní vyžití dětí přispělo, jak již bylo uvedeno, také skutečného kolotoče se žáci dostávají v sedmi, osmi letéglf;~y $BD Mír. Právě tato skutečnost se setkala u řady rodičů úměrně stoupá počet ut~ání i turnajů jak v severfčesk:em region\!, s příznivým ohlasem, neboť jsou členy družstva. tak po celém území Ceské republiky. Výjimkou nejsou ani Od listopadu do března využívá Junior tělocvičny střetnutí se zahraničními protivníky - žáci narozel)i vroce 1990 te~lických škol a učilišť, jinak jeho družstva hrají a trénují byli například již dvakrát na vánočním halovém turnaji v Uj.ezdečku, utkáni oblastního přeboru přípravek se hrají na v rakouském Salzburgu, starší ročníky se v létě pravidelně_ tra'vnaté hrací ploše v Bystřanech. I když písčité hřiště fr. zúčastňují turnaje v německém MUhlhausenu. V posledním roce v Ujezdečku dobře slouží svému účelu, mít možnost pravidelné přípravky, kdy je chlapcům let, začínají l velkým foti)al\'!1l, přlpravy na trávě je velkým přáním všech trenérů vyhlášené aby lépe zvládli přechod na Stínadla o rok později. " ~ teplické základny. V minulosti prováděl Junior pravidelné Základním krédem trenéru je individuální výchova kaž hpo nábory v nejnižších třídách základních škol. V posledních třech talentovaného jednotlivce. Neni kladen důraz na výsledky, i k Y letech, po postupu žlutonrodrých do I. Ligy, se naplno poměrně častá vítězství se soupeři z klubu zvučných jmenifa. projevuje fotbalová eufori ~.!J.." Tepl-icku, kdy pravidelný přísun v minifotbalu, tak v halách, potěší. Pro rychlejší výkonnostní!ů t nových adeptů fotbalo" éhíl'm1ěe obstarávají sami rodiče. Šanci kladou často trenéři před hráče ztížené podmínky v podobě' dostane každý zájem"e. pb příchodu do klubu má měsíc na to, věkového handicapu, kdy nastupují proti,starším soupeřům, aby přesvědčil trenéry ~vé per ektivě, duležitá je rovněž zejména v mistrovských utkáních. Na turnajích proti věkově stejně reakce rodičů. Naprostá vět:š ina nováčků se pak stává řádnými starým soupeřum se pak lépe prosazují. Svě?či. ~ tom například členy družstev, i když dohnat herní náskok spoluhráčů bývá dvojnásobné vítězství desetiletých v renomov;ayém turnaji pražské často těžké. Slavie FAIR PLAV nebo několikanásobně 1; rvenství družstev V průběhu jara se mohou žáci srodiči hlásit každý všední Junioru na tradičních halových turnajíc1 v Př~ rově za účasti den v odpoledních hodinách na hřišti v Újezdečku u šéftrenéra družstev z celé republiky. Posledního tako éh ~'(itězství na Hané klubu Miloslava Hereita, informaci o tom, kdy trénuje dosáhl Junior C (ročník 1990) loňského listopadu. Za zmínku konkrétní věkový ročník, lze získat také od technického stojí, že se tohoto turnaje mohl zúčastnit také díky finančnímu ředitele klubu Jaromíra Křepely na telefonním čísle příspěvku teplického SBD Mír. Ajsrne u financí. Roční výdaje Junioru na sportovní činnost dětí činí kolem ,- korun. Zhruba tletinu vloží do pokladny Jaromír Křepela FS JUNIOR Teplice Obchod S nemovitostmi stagnuje Realitní kanceláře letos nepředpokládají úspěšný rok, domnívají se, že vzhledem k současné ekonomické situaci ani letos nedojde k nárůstu obchodů. Trh s nemovitostmi přitom nezlepší ani nižší sazby hypotečních úvěrů. Podle slov lva Gavlase z aukční a realitní kanceláře Gavlas rozhýbání trhu s nemovitostmi bude záviset na chování bank a na tom, jak rychle budou privatizovány. Konstatoval rovněž, že trh s bytovými nemovitostmi navíc dramaticky ovlivňuje nerealizovaná deregulace nájemného: "Dokud totiž stát neuskuteční opravdovou deregulaci nájemného, tak bude trh S byty značně deformován". V Praze se ceny družstevních bytů nyní pohybují od 12,5 do 18 tisíc korun za m2. Nové byty v centru města se prodávají do osobního vlastnictví v cenách od 50 do 100 tisíc korun za m2. Byty v novostavbách mimo centrum města pak stojí od 22 do 45 tisíc korun za mz. Nájemné obchodních prostor na hlavní ulici v širším centru města se pohybuje od 13 tisíc korun za m2 ročně do 165 až 168 DEM za m2 a rok v centru města. Ani v ostatních městech není situace na trhu s nemovitostmi nijak nadějná. Například v Kladně přes meziroční pokles cen bytů o deset procent se snížil počet prodávaných bytů O třetinu a nabídka zde nyní výrazně převyšuje poptávku, Ani v Hradci Králové, třebaže ceny realit zde během posledního roku poklesly, rozmach v jejich prodeji letos pravděpodobně nenastane. V Ostravě považují za největší problém a limitující faktor současnou recesi ekonomiky, Pokles poptávky po nemovitostech se týká především oblastí prodeje a pronájmu rodinných domů, podnikatelských prostorů i pozemků. Menší dopad má zatím recese na trh S byty. Hospodářské Noviny /1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

18 Prevence je nejlepší ochrana proti haváriím plynu v domácnostech Když to bouchne, je už pozdě S výbuchy plynu v domácnostech jako by se roztrhl pytel. Do mysli se vtírá otázka: Je to jen náhoda, nebo jev, který signalizuje, že nenl něco v pořádku? Výs ledky šetření ukazuji, že (pokud nešlo o úmyslný čin) je nejčastější příčinou lidská lehkovážnost, zanedbávání základních povirmostí. Zapomíná se, že i plyn (stejně jako oheň)je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Potvrdil nám to i Luděk Hons - provozně technický ředitel Pražské plynárenské, a.s., snímž jsme o této problematice nejen hovoři l i, ale hledali rady, jak předcházet všem těm "plynovým" neštěs tím - navlc většinou zbytečným. Poučení první: Nejdůležitější je prevence Zejména péče o technická zařízeni, která slouží k "dop r avě" plynu jak k bytovému objektu, tak do samotné domácnosti. Zákon 222/94 Sb. zde fíká, že "vlastník plynového zafízeníje povinen udržovat je ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce." Tento požadavek je závazný jak pro plynárenské podniky, tak domácnosti. Dělící čarou této odpovědnosti je pak uzávěr plynu před každým objektem. Plynárny mají za povinnost pečovat o zařizení vedoucí k hlavnímu uzávěru. Vše, co je za ním, je věcí majitele objektu a uživatele bytu. Pou če ní druhé: Každý má díl odoovědnosti Nelitujte něko lika stovek korun na pravidelné prohlídky plynových spotřebičů v domácnosti školenými techniky nebo servisními organizacemi. Některé Zllich slouží v domácnostech také let. Čím však starší, tím větší je třeba opatrnosti. Bezpečnostní prvky těchto staršich výrobků jsou proti dnešním méně dokonalé nebo časem ztrácejí na spolehlivosti. Klasickým příkladem jsou průtokové ohřívače P035. Po zhasnutí jej ich "věčného plamínku" má dojít k okamžitému uzavření př í vodu plynu. Jak však ohřívač stárne, pojistka začne vynechávat. A v tom případě je neštěstí nasnadě. Př itom by stačila pravidelná a ne pří l i š nákladná údržba. Je tu však i druhá stránka věci : Neseřízený spotřebič nepodává potřebný výkon, spotřeba plynu stupá, jeho provoz je nehospodárný. Vyp latí se proto respektovat provozní pokyny výrobce spo třebiče a dodržovat pokyny k ú.držb ě. Součástí toho jsou pravidelné kontroly školenými odborníky. Podle praxe se doporučují následující termíny kontrol spotreb i čů v domácnosti: Plynové spotřebiče pro otop (zejména plynové kotle), každý rok Co dělat, když zjistíme únik plynu Nevstupujte do místnosti, kde je citit zápach plynu, s otevreným světlem, nezapalujte zápalky a zapalovače, nepoužívejte elektrické 1--."1 zvonky, elektrické spotřebiče. NEKUŘTE! Z ha sněte všechny pl ameny, otevřete okna a dveře. Uzav ř ete uzávě r y plynu, popř. hlavní uzávěr plynu. I zcela malý zápach plynu je L...,-:::=-----:,J:;:~~=;:j signálem. Pokud sami nezjistíte příčinu, je nutno přivolat plynárenskou poruchovou službu nebo oprávněnou odbornou finnu. O uzamčených prostorách, kde uniká plyn, musí být vyrozuměna policie nebo hasiči. Místo poruchy musí být přístupné pro plynárenskou pohotovostní poruchovou službu. Únik plynu nezjišťujte NIKDY plamenem, ale vždy jen roztokem saponátu nebo mýdla! Obrázek: Obrázky znázorňují místa, v nichž nejčasněji dochází k úniku plynu. Ke zj i šťování místa, kde uniká plyn, nikdy nepoužívejte plamen, ale vždy jen roztok saponátu nebo mýdla. Unikající plyn se projeví bublinkami. (nejlépe před zahájením topné sezóny), ostatní plynové spotřeb iče (např. sporáky), nejméně každé tři roky Poučení třetí: Kutilům a amatérům vstup zakázán Plyn je vyhrazené technické zařízení a je pod státním dozorem. Je tedy hazardem svěřit jakékoliv montážní práce u plynových spotřebičů domácím kutilům ajiným všeuměl cům. Týká se to zejména propan-butanu - jeho podomácky provedených rozvodů po domě a instalování tlakových láhvi. Nejčastější závady se vyskytují právě v netěsnosti plynových rozvodů a nedodržení technických norem. Poučení čtvrté: Nechoďte s klapkami na očich Závada můž e vzniknout i na rozvodu plynu v okolí vašeho domu. A to i přesto, že plynárenské podniky celou trasu každý rok kontrolují speciální technikou. Může se stát že jdete ulicí a ucítite unikající plyn. V tom případě je správné projevit občanskou solidaritu a upozornit pohotovostní službu plynáren (v Praze např. na tel. čísle 1059). Nebezpečí spoč ívá v tom, že v podzemí unikající plyn putuje nejschůdnější cestou, například kolem samotného potrubí plynu, vody, dálkového tepla apod. Tak dorazí například do sklepení či garáže domu, kde se shromažďuje a čeká na svůj okamžik. Například na oheň cigarety či jiskru z vypínače elektrického osvětleni. Co pak následuje, je zbytečné uvádět. Poučení páté - a poslední: Stačí mittrochu rozumu Zemní plyn či propan-butan bude pro nás dobrým sluhou, budemeli znát jeho vlastnosti. Sám o sobě není jedovatý. Nebezpečným se stává až při svém spalování, neboť tyto spaliny již jedovaté jsou. Náležitou pozornost je tedy třeba věnov a t i odtahům spalin a komínům. Také výbušným médiem se stává pouze v určité koncentraci. U zenmího plynu např. v koncentraci 5 až 15 %. Plyn se proto odorizuje, při dávají se do něho zapáchající látky. A ty jsou cítit již při jednoprocentní koncentraci. Stačí mít trochu rozumu," řekl v závěru našeho rozhovoru provoz~ě technický feditej Pražské plynárenské, a.s., Luděk Hons. "Jak však ukazuje praxe, i toho se někdy nedostává. A nebezpečnost se násobí tím, že výbuchem jsou často poškozeni i nevinní obyvatelé sousedních bytů i domu." B/esk /.4./999 SOS pro plynové průtokové ohřívače Pokud se průtokový ohřívač jakéhokoliv výkonu používá v dlouhodobém provozu, musí byt vždy připojen na komín. Ohř í vače o vyšším výkonu musí být připojeny na komín vždy. Malé ohřívače pro mytí rukou a nádobí um ís těné v kuchyni bez připojení na komín ne sm ějí být nepřetržitě provozu déle než 5 minut! Přitom pamatujte na ú.činné vě trání! Instalaci průtokového ohřívače a L- ~ jeho napojení na komín svěřte vždy odbornému podniku. Při podezření na špatný tah komína (spaliny jsou cítit v ko u pelně) zavolejte přís lu š n ý kominický závod. Správný tah kom ína si mužete jednoduše zkontrolovat i sami. Při ustáleném stavu, kdy se komín ohřeje, ti. asi po dvou minutách provozu ohřívače, priložíte k otvoru v usměrňovači tahu (viz. Obr.) zapálenou cigaretu, horící záp alku nebo svíčku. Je-Ii tah komína v pořádku, je ko uř nebo plamen vtahován do usměrňova če tahu. V opačné m případě se plamen odklání do strany, spaliny proudí do místnosti. Takový spotřeb i č dál nepoužívejte! Prutokové ohřívače v koupelnách potřebují ke svému bezpečnému provozu dostatéčný přívod vzduchu. Nezakrývejte proto otvory pro větrání! Při nedostatku vzduchu dochází k nedokonalému spalování plynu a ke vzniku jedovatého oxidu uhelnatého. zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/ 1999 '.A 'l"

19 Každá kapka něco stojí Přemýšleli jste někdy o tom, kolik se ve vaší domácnosti spotřebuje za den pitné vody? A zda někdy neodtéká zbytečně? Vodníci se sice radují, ale nám utíkají peníze do odpadu. Pojďte spolu s námi zapátrat, jak podobným ztrátám zabránit a jak zároveň ušetřit peníze z rodinného rozpočtu. Koupání, nebo sprchování? Chcete li šetřit, dejte přednost sprchování před koupáním. Při koupání ve vaně spotřebujete průměrně 100 litrů vody. Použijete-li k mytí sprchu (voda teče asi 5 minut), budete potřebovat průměrně 30 litrů. Na jednom koupání tak ušetříte asi 70 litrů pitné vody. Čtyřčlenná rodina spotřebuje průměrně za rok asi 100 m3 teplé vody. Zkuste ze sedmi koupelí týdně dvě nahradit sprchováním. Ušetříte nemalou částku. Nevěříte-li, udělejte malý pokus. Zjistěte, kolik vody spotřebujete při koupání. Pak dejte do vany "špunt", osprchujte se a opět změřte množství spotřebované vody. Vyzkoušejte úsporné sprchování mezi namydlením si zavřete vodu. Uvidíte,že spotřeba vody bude opět o něco nižší. Dříve než nastavíte potřebnou teplotu, utíká vám mnohdy bez užitku do odpadu velké množství vody. Chcete-li tomu zabránit, uvažujte o nákupu některého ze spořičů. Zuby čistíme úsporně Nenechávejte téci zbytečně vodu do odpadu, když ji zrovna nepotřebujete. Při naplno otevřených kohoutcích tak odteče každou minutu 5 litrů vody. Zuby si pečlivě čistíte nejméně dvě minuty. Necháte. li vodu volně vytékat, odteče zbytečně při ranní a večerní hygieně do odpadu 20 litrů vody. Jste-Ii čtyřčlenná rodina, už je to zbytečných 80 litrů pitné vody. A přitom by na čištění zubů stačil pokaždé jen kelímek vody. Nezkracujte však dobu čištění. Dvě minuty je optimální doba doporučená stomatology. 6 rad o bezpečnosti v koupelně V příhodné výšce nad vanou nebo sprchou instalujte madla, abyste se jich mohli zachytit a neuklouzli. Součástí moderních van už tato madla bývají. Kapky vody nebo tělového mléka na linoleu nebo dlaždičkách hned setřete a na podlahu dávejte rohož, abyste neuklouzli. Všechny elektrické přístroje umístěte tak, aby se na ně nepářilo Tipy Vlasty Jestliže se chcete sprchovat úsporně, vyzkoušejte tzv. Stopventil. Zastaví proud vody na požadované teplotě. Koupit můžete také úsporné sprchovací hlavice, které vám poskytnou i masážní požitky. Voda na WC se dá spořit s pomocí velmi jednoduchého vynálezu jménem Skrbllk. Voda teče dlky němu z nádržky, pouze pokud držlme splachovadlo. Když ho pustlme, Skrbllk (malé jednoduché závaží) opět výtok znádržky svou vahou uzavře. Mů.žeme tak regulovat množství vody, kterou na WC používáme. Výtokové ramínko u vodovodu zkuste opatřit takzvaným perlátorem. Vodu automaticky provzdušňuje a snižuje vytékající množství. Díky němu zároveň spoříme teplou i studenou vodu. Většina výtokových armatur se dnes již s perlátorem prodává. Pokud kupujete novou pračku či myčku, zajímejte se také o spotřebu vody. Mnozí výrobci na ni už při inovaci také myslí. V posledních pětadvaceti letech snížil například německý koncern Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) u praček spotřebu vody na třetinu (ze 150 na 50 litrů), u myček nádobí dokonce na čtvrtinu při výrazném zdokonalení technologie (mytí v horním Jak se holí váš muž? Používá váš muž pfi holení žiletky a nechává volně téci teplou až horkou vodu? Pak počítejte spolu snámi! Holení trvá asi 5 minut, a to představuje zbytečných 25 litrů teplé vody. Spočtěte si, kolikjí odteče do odpadu za rok. Žiletkový strojek se přitom dá dobře opláchnout ve vodě napuštěné do umyvadla. Myjeme nádobí Mytí nádobí pod tekoucí vodou je až trojnásobně náročnější na spotřebu teplé vody. Při průměrné spotřebě 15 litrů teplé vody najednou mytí tak zbytečně promrháme 30 litrů. Přesvědčete se o tom sami malým pokusem. Zkuste si změřit na stopkách, jak dlouho trvá myti nádobl pod tekoucí vodou. Pomoci odměrné nádoby pak zjistěte, kolik vody se při tom spotřebuje. Jak? Změříte dobu, za kterou nateče litr vody, a takto získanou hodnotou vydělíte celkový čas na mytí nádobí, který jste získali při prvním měření. Porovnejte výsledek se spotřebou při mytí nádobí ve dvou dřezech. Použijte opět podobnou metodu. Stačl, když změřlte čas potřebný k napuštění dřezu. Rozdíl mezi oběma zjištěnými hodnotami pak představuje praktickou ukázku toho, jak stejného cíle (čisté nádobí) můžeme dosáhnout pomocí rozdílného množství energie (teplé a studené vody). Zkuste kombinovat oba způsoby mytí a za určité období (týden, měsíc) porovnat spotřebu. Ve velkých rodinách se vyplatí myčka nádobí. Dokáže uspořit poměrně značné množství vody. a nestříkala na ně voda. Protiskluzové gumové bezpečnostní podložky a nálepky zabrání uklouznutí při vstupováni nebo vystupování z vany. Nezapomeňte, že i přístroje bez šňůry vám mohou uštědřit elektrický šok, upustíte-li je do vody. Vypínače nahraďte typem, u nějž se světlo rozsvěcuje zatažením za šňůrku. (z knlžky ilustrovaný domácf rádce) koši, senzorová technika, výměníky tepla). V roce 1965 spotřebovala například myčka nádobí Bosch 60 litrů vody, dnes 14. Aqua senzor efektivně spoří vodu, aniž by to snížilo kvalitu výsledku. Po předmytí vyhodnotí míru znečištění vody a odpovídajícím zp ů sobem dávkuje její další množství pro následující mycí fázi. Kde je spotřeba největší? Nejvíc vody se v domácnosti spotřebuje na WC. Každé zatáhnutí za splachovadlo představuje spotřebu 10 litrů pitné vody. Naštěstí už ale můžeme v železářství čí instalatérských potřebách také koupit spořiče, které dokáži dávkovat množstvl vody. Osvědčil se vám Skrbllk? Máte dobré zkušenosti také s dalšlmi spořiči? Pohovořte o nich se sousedy v domě, s nimi platíte účet za vodu podle jednoho společného vodoměru. Pokud si i oni opatří spořiče, ušetříte všichni. Navíc zachráníte poměrně značné množství pitné vody, která dnes představuje také nemalou hodnotu. Od ledna se nayíc vodné zvýšilo v průměru o 12 %. V Hradci Králové dnes lidé zaplatl 26 Kč 95 h za m3, v Brně 29 Kč 17 h a na Chrudimsku dokonce 32 Kč 53h. 18/ 1999 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

20 SBO Mír bývalým nájemníkům obecních bytů členství řádně a včas nabídlo Převod / Pro ty, kdo se dosud nerozhodli, lhůtu prodloužili Romana Marksová Teplice - Stavební bytové družstvo Mír Teplice již splnilo podmínku, v níž zastupitelé při převodu obecních bytů na bytová družstva stanovili povinnost přejímajících subjektů nabídnout stávajícím nájemníkům do u r čitého data členství. Až na malé procento nájemníci nabídky. která byla všem vzápětí po převzetí bytů učiněna, využili a do družstva vstoupili. Potvrdil to předseda SBD Mír ing. Vladimír Procházka. Mnozí, aby se mohli stát plnoprávnými družstevníky, vyrovnali v duchu další podmínky zastupitelů své dluhy vůči městu. Jak uvedl ing. Procházka, těm, kdo se ke vstupu zatím nerozhodli, družstvo prodloužilo lhůtu do Jak se domnívá, některé nájemníky odradilo složení třítisícové částky za členský vklad. Ti, kterým se zdá tento obnos příliš vysoký, by podle něho měli zvážit výhody- např. možnost byt převést, zanechat dědicům. Nečlenové družstva s bytem takto disponovat nemohou a po úmrtí se musí byt vrátit družstvu. V objektech, které SBD Mír převzalo, se podle slov jeho předsed y provádějí nezbytné opravy, probíhá montáž měřidel techniky. a regulační Do konce roku má být dosaženo standardu obvyklého u bytů ve správě tohoto družstva. V současné době spravuje SBD Mír 8001 byt. Deník Smlr HavarijnÍ služba a opravy v bytě Nepochybuji o tom, že každý uživatel družstevního bytu, a dnes už i vlastníci bytů vědí, že SBD Mír, stejně jako další majitelé (provozovatelé) obytných domů, zajišťuje mimo pracovní dobu pohotovostní - havarijní službu. Havarijní služba je zajišťována firmou Proton a z měnší části pracovníkem údržby SBO. Havarijní služba je zajišťována v oborechelektro, voda a plyn. V krátkosti připomenu postup hlášení poruchy. Poruchy - havárie se hlásí na telefonní číslo SBO Mír , pracovníku bezpečnostní služby. Tento následně uvědomí patfičného pracovníka zajišťujícího havarijní službu, který se do 2 hodin dostaví na místo poruchy. V poslední době se množí případy, kdy uživatelé bytů volají pohotovostní službu na poruchu, která nemá charakter havárie, neohrožuje spolubydlící, nebo majetek. Porucha v mnoha případech již trvá i několik týdnů a mohla být hlášena v dopoledních hodinách střed i sku údržby SBO Mír popřípadě přímo firmě Proton na telefonní číslo Jako příklad uvádím případ, kdy byla zavolaná havarijní služba ve večerních hodinách do bytu v sídlišti Nová ves. Na pracovníku havarijní služby byla požadována výměna vany. Objednavatel zásahu zjevně nepochopil smysl havarijní služby, neboť byl přesvědčen, že havarijní služba slouží těm co jsou velmi zaneprázděni a nemají v pracovní době čas na běžné opravy. Strašně se divil, že pracovník s sebou na pohotovosti nevozí vanu. V mnoha případech dochází k dohadování ohledn ě úhrady za provedenou práci - opravu. Vzhledem ke skutečnos ti, že ne všechny objednané zásahy jsou objednávaj ícími následně uhrazeny, a vymáhání úhrady je velmi složité (uživatel bytu si myslel. že tato službaje zdarma, nebo žeje hrazena výhradně SBO Mír), bylo nutné přistoupit k vybírání zálohy na práce v bytě před jejich započetím. Výše zálohy je stanovena na 300,- Kč a vybírá ji provádějící pracovník. Vyúčtování zálohy bude provedeno ve fa ktuře, kterou obdrží uživatel bytu poštou. Její úhradu je potom možno provést v prodejně finny v areálu SBO Mír. Bez uhrazeni zálohy nebude oprava provedena. Doporučují všem uživatelum bytů, ale hlavně pak těm, kteří budou volal havarijní službu, aby se pozorně seznámili se Stanovami SBO Mír, zvláště se článkem 41, ktreý řeší úhradu oprav společných částí domu a bytu. Na závěr chci apelovat na osobní odpovědnost každého z vás, zvažte kdy je skutečně potřeba volat havarijní službu a kdy oprava počká do řádné pracovní doby. Vždyt' právě při opravě poruchy, která počká do pracovní doby, může pracovník chybět na odstraňováni havárie, která svým charakterem ohrožuje majetek nebo dokonce život. Jiff Kučera, Firma PROTON Kontrola z finančniho úřadu Ve dnech do probíhala na našem družstvu daňová kontrola. Kontrola se týkala daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyz ických a právnických osob, siln iční daně a daně z nemovitostí. Daň z příjmu fyzických osob (r ) a daň silniční (r ) skončila s "čistým štítem", tj. bez nálezu vedoucího k doměření daně. Velmi kladně se dá hodnotit rovněž zpracování daně z přidané hodnoty (r ) a daně z příjmů právnických osob ( ), kde se sice vyskytly menší chyby, které měly za následek doměřeni daně z příjmů právnických osob ve výši přibližně 4.600,- Kč a II DPH činil doměrek 1.000, Kč, avšak vzhledem k pracnosti, pestrosti a v neposlední řad ě i složitosti daňových zákonů jsou téměř zanedbatelné. Kontrola daně z nemovitosti se týkala let Menší nesrovnalosti, které vznikly již v r a v letech předchozích, a to při zpracování podk l adů pro výpočet daně, měly za následek doměření daně ve výši kolem 3 tisíc Kč/rok. Vzhledem ke značné pracnosti při zpracování (např. daňové přiznání na rok 1999 obsahovalo 76 listů daňového přiznání a 80 listů příloh) a celkovému objemu daně z nemovitosti, která se pohybuje okolo 2 mil. Ročně, se dá říci, že se jedná o malou částku. V roce 1998 se bohužel vyskytlo chyb více. Družstvu byla doměřena daň ve výši , Kč, kterou družstvo muselo státu doplatit. Ing. Iveta Mandzáková, ekonomický náměstek Vy d á vá: SBO Mír Teplice. Z o dp ovědný reda kto r Vladimír Cidlina, te i. : Z ástupce: In g. Václ av Sláma, tel.: Adresa redakce: Stavebnl bytové družstvo Mír, Ko menského 594,41742 Kru pka I Náklad: výtisků, Sazba + gra fi c ká úpra va : Martin Severa, te i. : T isk: Tiskárna Jelábek, Dubská 17, 415 O I Tep lice, tei. : 0417 / ,., zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 18/1999

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní strany

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice I. Obecná ustanovení 1. Instalovaná zařízení : Distribuční bod - soubor

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více