Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009"

Transkript

1 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Znojmo

2 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost - sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Prezentace - plán výstav 23 - sbírkotvorné oddělení 25 - oddělení sluţeb /návštěvnost/ Interpretace - přednáškový cyklus sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Kulturně-výchovná činnost - sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Vědeckovýzkumná činnost - sbírkotvorné oddělení Propagace - sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Plánování stavební opravy a úpravy objektů Řízení.. 54 II. Přehled hospodaření.. 56

3 Úvod Oblast sbírkotvorná díky novému personálnímu obsazení byla významná u celého sbírkotvorného oddělení. Odehrávala se převáţně v rámci výzkumných aktivit, šlo především o tradiční dlouhodobě koncipované, ale i nové dokumentační a monitoringové programy. Velmi významnou činností, kterou se zabývalo pracoviště zoologie a botaniky je čtyřletý výzkumný projekt Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů, který byl podpořen v rámci veřejné soutěţe vyhlášené Ministerstvem kultury ČR. Výzkumné aktivity s sebou přinesly rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i dokumentace. Mimo to jsme získali nové přírůstky do sbírek nákupy i dary. Celkem byl rozšířen sbírkový fond o 57 přírůstkových čísel, coţ představuje kusů. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, pracoval na základě jednacího řádu a setkal se 1x v roce. Schválil nákupy a dary do sbírkového fondu a projednal i vyřazení ze sbírkového fondu muzea z podsbírky fotoarchiv. Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje ve sloţení: Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín - předseda PhDr. Eva Večerková, CSC, Moravské zemské muzeum Mgr. Milada Rigasová, Regionální muzeum Mikulov Ing. Martin Škorpík, Správa národního parku Podyjí Jaroslav Frecer, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemník Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Oblast tezaurační v sobě zahrnovala převáţně standardní činnosti spočívající v evidenci přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a téţ v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky Jihomoravského muzea do Centrální evidence sbírek. Pokračoval i postupný převod sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické, archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). V knihovně pokračovalo zadávání do knihovního systému Clavius. Uskutečnily se rovněţ i plánované periodické inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí. Ve fondu archeologie byla zahájena revize celého fondu. Postupně pokračovala i digitalizace sbírkového fondu. V rámci péče o stav sbírek probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích a expozicích za pomocí monitorovacího systému Hanwell. Dodavatelsky byl na jaře proveden na základě prohlídky depozitární komise a v součinnosti s konzervátorskou laboratoří preventivní desinsekční zásah v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých sbírkových předmětech. 1

4 Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek a preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Především byly ošetřeny sbírkové předměty na vlastní výstavy. Dokumentátor provedl preparaci a lepení herbářových poloţek. Dodavatelsky pokračovala preparace zvířat a restaurování sbírkových předmětů ( např. kladívkový klavír a socha sv.jana Nepomuckého). Oblast prezentační především reprezentovala celkem 16 titulů výstav z muzejních sbírek i výstav výtvarného umění, výstav vlastních i přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. V Domě umění se uskutečnily tři výstavy z fondů JMM a to výstava 200 let od bitvy u Znojma a dále 2 výstavy z fondu dějin umění Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea a v přednáškovém sále výstava s názvem Staré Znojmo v grafické sbírce JMM. Další výstavy, které tvoří jiţ tradiční rámec výstavního programu byla výstava konaná v rámci 11. ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu Znojemský hrozen s názvem Hádala se duše s tělem aneb kdo jsem já, výbor z děl současných českých výtvarných umělců. Sklářskou tvorbu v letošním roce zastupoval otec s dcerou ing. arch. Hlavička a Mgr.Hřebáčková Tři generace skla. Nejenom pro malé návštěvníky jsme připravili ve spolupráci s místní firmou vyrábějící loutky výstavu Co bylo kdysi, dnes uţ je jinak. V minoritském klášteře se uskutečnila mimo jiné výstava zapůjčená z muzea Vysočiny Jihlava s názvem Strašáci, aneb úpadek strašáctví nejen na Moravě. Z vlastního sbírkového fondu byla výstava Ze šuplíků našich babiček, od Národního památkového ústavu jsme si zapůjčili výstavu Copuli lapidum III rekonstrukce podoby hradů v povodí Dyje a Jevišovky. Ve spolupráci s firmou ZNOVÍN Znojmo a Hotel N Přímětice se opět uskutečnil 5. června Den otevřených dveří Kříţového sklepa a památníku Prokopa Diviše v Přiměticích. Ve spolupráci se státním zámkem ve Vranově nad Dyjí jsme realizovali v bývalé zámecké kočárovně výstavu ke 210. výročí vranovské kameniny. Výstavu Vranovská kamenina navštívilo od do návštěvníků. Dne 19. září jsme se zapojili i do akce Den bez aut ve Znojmě K prezentačním aktivitám muzea patřil i návštěvnický provoz ve stálých expozicích. V Domě umění, v minoritském klášteře, i na zřícenině hradu Cornštejn. Po dobrých zkušenostech z minulých sezón a pro oţivení prohlídek hradu byl opět připraven kulturní program Léto na Cornštejně sestavený z vystoupení skupin hudebních, historického šermu a 2

5 uskutečnila se tradičně i mše. Na znojemském hradě byl z důvodu rekonstrukce značně omezen návštěvnický provoz. Po dohodě s investorem a dodavatel se nám podařilo od za sníţené vstupné část expozice návštěvníků zpřístupnit Ve spolupráci se Znojemskou besedou jsme připravili kulturní program Léto v Domě umění, který se konal na nádvoří. V květnu se uskutečnil pátý ročník muzejní noci, který byl úspěšný jako v předchozích letech. Pro návštěvníky byla připravena v muzejních objektech, zdarma noční prohlídka expozic a výstav, bohatý kulturní program, soutěţe, kvizy a tradičně i dětská výtvarná soutěţ. Finančně tento projekt podpořili, tak jako i v loňském roce Vinné sklepy Lechovice, zřizovatel a dále muzeum Město Znojmo. V oblasti interpretace je nutno zmínit i tradiční 29. ročník přednáškového cyklu. V Domě umění proběhl i přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí. Spolupracovali jsme se Správou Národního parku Podyjí i na programových akcích jejího návštěvnického centra v Číţově. Byla prováděna i pravidelná aktualizace nejenom našich www stránek a jejich propojování do dalších stránek internetové sítě. Odborní pracovníci se zúčastňovali odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale i formou přednášek prezentací svých výzkumných aktivit. Za finanční podpory Asociace muzeí a galerií jsme organizovali seminář geologů. Ve spolupráci s Městem Znojmem se dne 7.srpna konala v sále předků na hradě beseda s americkým astronautem Andrejem Feustelem a jeho manţelkou, který na palubu raketoplánu vzal Nerudovy Písně kosmické a českou vlajku. V publikační činnosti šlo především o prezentace výsledků výzkumné a odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak i v tisku a ostatních masmédiích. Díky finanční podpoře města a sponzorů jsme vydali k výstavě Podyjí ve sbírkách JMM 112 stránkový katalog. Významná je i skutečnost, ţe databáze digitalizace části sbírkového fondu umístěná na našich internetových stránkách byla vybrána Národní knihovnou k archivaci jako součást národního kulturního dědictví. Kulturně výchovná činnost s ohledem na skutečnost, ţe nemáme vyčleněného pracovníka je omezená. Sbírkotvorné oddělení spolupracovalo na vzdělávacích programech se ZŠ Václavské nám. Znojmo (vzdělávací projekt Přírodou ke vzdělávání a s ZŠ náměstí Republiky - projekt Barevný den ). Základním školám byla nabídnuta moţnost přednášky odborných pracovníků. Na ZŠ JUDr.Mareše a Gymnázia Dr.K.Polesného odborní pracovníci přednesli celkem 15 přednášek. Další spolupráce se školami spočívá ve vystoupeních dětských souborů na našich akcích (muzejní noc 150 dětí a studentů). Významná je i jiţ 3

6 několikaletá účast zoologa na 20. Mezinárodní studentské biologické olympiádě tentokrát v Japonsku. I v letošním roce jsme spolupracovali se školami SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo (výstava studentských prací), a SOU a SOŠ a SČMSD Znojmo, s.r.o., Přimětická 50 (praxe studentů). Uskutečnili se i odborné praxe studentů ze středních a vysokých škol (4 studenti). Vědeckovýzkumná činnost, výzkumy zoologa byly i v letošním roce především zaměřeny na monitoring netopýrů a výzkum ptáků NP Podyjí a spolu s pracovištěm botaniky na 4letém výzkumném projektu finančně podpořeném Ministerstvem kultury ČR s názvem Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů. Dále se pracoviště botaniky zaměřila na výskyt ohroţených druhů cévnatých rostlin na Znojemsku a dále byl prováděn monitoring ohroţených rostlin. Geolog pokračoval s výzkumem těţkých minerálů, s výzkumem a dokumentací příleţitostných odkryvů a sledováním vltavínových sedimentů. Archeoloţka prováděla záchranné archeologické výzkumy. Historikové se zaměřili především na výzkumný úkol Velké dějiny Znojma část , pokračoval i sběr a zpracování dat o národopisu našeho regionu, ve výzkumu tzv. Létání čertů v obci Bantice počátkem adventního období. Kurátor dějin umění se zabýval především sběrem a zpracování dat o keramické historii regionu. Propagace je důleţitou činností organizace, je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením. Tradičně byl připraven kalendářík pro rok 2010 s motivem darem získaného sbírkového předmětu skleněný dort. V závěru roku jsme vydali i díky dotaci Města a sponzorům katalog k výstavě Podyjí ve sbírce JMM. K této výstavě jsme vytiskli i nástěnný kalendář pro rok Jako kaţdý rok výtvarnice před sezónou dle potřeby provedla obnovu orientačních cedulí a provedla ve spolupráci s kurátory repasi stálých expozic. O všech našich akcích výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách informujeme tisk, rozhlas i televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím dvouměsíčníků, internetových stránek či pozvánek. S Českou televizí jsme spolupracovali na pořadech o Prokopu Divišovi, Folklorika a o rotundě sv. Kateřiny, národní kulturní památce. Odborné i širší veřejnosti je zpřístupněna studovna a badatelna ke studiu odborné knihovny muzea a k moţnosti studia sbírek. 4

7 V oblasti plánování mezi důleţité priority patřil převod minoritského kláštera do majetku zřizovatele a následně provedení plánované opravy z účelové dotace. Právo hospodaření pro muzeum schváleno , proto byla podána ţádost o povolení čerpání účelových dotací do , bylo schváleno. V září byl převeden objekt bývalé celnice v Hnanicích z majetku státu do majetku kraje. Právo hospodaření bylo schváleno pro muzeum , do konce roku bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací dle projektové dokumentace rekonstrukce budovy na depozitáře. Čerpání účelové dotace bylo schváleno do Pro zlepšení klimatických podmínek v depozitářích a expozicích jsme zakoupili z vlastních prostředků 3 zvlhčovače a 3 odvlhčovače. Plán výstav a přednáškový cyklus byl sestaven tak, aby oslovil co nejširší veřejnost a i nadále jsme spolupracovali se školami. Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum uţívá jako jejich nájemce, nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad Cornštejn a bývalý klášterní špitál) je dalším z významných okruhů jeho činnosti. V případě pronajatých objektů - Dům umění, hrad a rotunda svaté Kateřiny, národní kulturní památka, vlastník na základě našich podkladů schválil plán oprav. Na základě naší ţádosti nám vlastník z důvodu omezení expozic při rekonstrukci hradu prominul roční nájemné ve výši 250 tis.kč. Muzeum poskytovalo součinnost s probíhajícími opravami městem Znojmem především pak při rekonstrukci hradu. V Domě umění za finanční podpory zřizovatele, státního rozpočtu a města jsme instalovali elektrikou poţární signalizaci. Na zřícenině hradu Cornštejn byla provedena pravidelná běţná údrţba a oprava uhnilého trámu na vstupní bráně. Byla podána ţádost o dotaci z fondů EU na zatraktivnění prostředí (nová pokladna a stánek s občerstvením, oprava stráţnice pro průvodce, vybudování nových vyhlídkových tras a instalace orientačního systému). Bylo provedeno pokácení stromů, které zabraňují ve výhledech, a to uvnitř zříceniny, ale i díky finanční podpoře Lesů ČR i vně zříceniny. Řízení v roce 2008 započaly rozsáhlé personální změny, které byly v letošním roce dokončeny. Za řízení jednotlivých oddělení sbírkotvorného, sluţeb a správy budov odpovídají vedoucí těchto oddělení. Ekonomický úsek je podřízen ředitelce. Zpravidla jedenkrát měsíčně se konají porady vedoucích, do týdne pak, dle organizačního řádu, svolávají vedoucí porady svých oddělení. Celomuzejní porady se konají zpravidla dvakrát ročně. Oblast veřejných standardizovaných služeb, jak je uvedeno výše, ale i ve zprávě jednotlivých oddělení a samozřejmě i na našich internetových stránkách plníme standard územní i časové dostupnosti. Sbírky byly zpřístupněny ve stálých expozicích, krátkodobých 5

8 výstavách, ale i zápůjčkami k výstavním účelům či studiu a samozřejmě i formou badatelských návštěv v muzeu. Co se týká muzejních programů spolupracuje například sbírkotvorné oddělení se Správou národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku, a dále i se školami. O všech našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím našich internetových stránek ale i jiných, sdělovacích prostředků, vydáváním dvouměsíčníků. Rovněţ odborní pracovníci zpracovávali odborné posudky, expertízy a stanoviska. Jihomoravské muzeum plní důleţitou společenskou úlohu sbírkotvorného, prezentačního a výzkumného centra v oblasti jiţní Moravy. Standard ekonomické dostupnosti rovněţ plníme a to nejenom slevami pro děti, studenty, ţáky, seniory a občany s tělesným postiţením, ale školám nabízíme moţnost zakoupení výhodné roční permanentky, které vyuţívaly nejenom znojemské školy. Návštěvníci vyuţívali i dny, kdy si zdarma mohou prohlédnou naše expozice a krátkodobé výstavy. Standard fyzické dostupnosti máme vyřešen v objektech ve vlastnictví kraje (sídlo JMM, památník P.Diviše). Přístup do 1. patra minoritského kláštera je zajištěn výtahem z vedlejší budovy sídla JMM. V objektech ve vlastnictví města Znojma jsme odkázáni na řešení bezbariérového přístupu na vlastníkovi. Co se týká hradu a Domu umění je moţný bezbariérový přístup do přízemí. Při rekonstrukci hradu bude bezbariérový přístup vyřešen i do tohoto objektu. 6

9 1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 1.1. Sbírkotvorné oddělení Botanika a) selekce Během roku 2009 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibliţně 180 dokladových poloţek cévnatých rostlin a pořízeno cca 500 dokumentačních fotografií rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů. Obojí především v souvislosti s programovým projektem Ministerstva kultury ČR DE07P04OMG006 Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů b) tezaurace nové sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové poloţky, část sběrů je jiţ určena a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých rostlin z Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně, poloţky dosud nebyly nalepeny proběhl zápis přírůstků do I. stupně evidence, vzhledem k personální změně na pozici kurátora botanických sbírek a vzhledem k potřebě věnovat čas terénním pracím (viz kap ) byl plánovaný převod přírůstků do II. stupně evidence (program DEMUS) odloţen na období roku 2010 hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu inventární revize 4. části mykologické podsbírky proběhla dle plánu část přírůstků zapsaných v roce 2007 a 2008 byla ve spolupráci s odd. sluţeb (A. Komendová a R. Hetflaiš) preparací a lepením zpracována na herbářové poloţky. Vzhledem k personální změně na pozici kurátora botanických sbírek a vzhledem k potřebě věnovat čas terénním pracím (viz kap ) byl plánovaný převod do II. stupně evidence (program DEMUS) odloţen na období roku 2010 ve spolupráci s odd. sluţeb (R. Hetflaiš) byla dokončena časově náročná preparace a lepení Drlíkova herbáře. v roce 2009 proběhla ve spolupráci s odbornými pracovníky Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně revize herbářových poloţek některých poloţek (Adonis flammea). Změny byly zapsány do počítačové evidence sbírek (program DEMUS) proběhlo předání dat potřebných pro aktualizaci internetových stránek MZM v Brně, kde jsou zpřístupněna data o sbírkovém botanickém fondu JMM desinsekce depozitárních prostor proti hmyzím škůdcům aplikací aerosolu organofosfátových přípravků byla provedena specializovanou firmou v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM Odborná spolupráce Spolupráce s odborem ţivotního prostředí KÚ (detašované pracoviště Znojmo). Jmenovitě s Mgr. V. Škorpíkovou, RNDr. M. Tomaštkem, Ing. M. Králem a Ing. M. Krchňavým na plánování vhodných managementových zásahů ve ZCHÚ a EVL (Cínová hora, Vraní vrch, Načeratický kopec a další). Spolupráce probíhala i na poli dokumentačních a záchranných prací zaměřených na ochranu ohroţených rostlinných druhů a typů vegetace na maloplošných chráněných územích a dalších lokalitách znojemského regionu (například vypracování odborného stanoviska na zjištění stavu nedovoleným zásahem poškozené Vevčické stráně, ústní konzultace při vedení řízení) 7

10 Spolupráce s odborem ţivotního prostředí MÚ Znojmo. Jmenovitě s Ing. J. Šilhavou. Spolupráce probíhala na poli konzultací při vedení řízení v ochraně přírody (například vypracování odborného stanoviska na zjištění stavu lokality "louka u Lančova" a další ústní konzultace) Správa Národního parku Podyjí. Jmenovitě s Mgr. M. Valáškem, R. Stejskalem, M. Škorpíkem, P. Lazárkem. Spolupráce při sběru taxonů cévnatých rostlin vyskytujících se na území Národního parku, na projektu MK, konzultace při přípravě managementových zásahů a další Moravské zemské muzeum Brno (RNDr. K. Sutorý, CSc., RNDr. S. Kubešová). Spolupráce při determinaci a odborné revizi sbírky, při přednáškové a výstavní činnosti, při tvorbě centrální počítačové evidence herbářových sbírek Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. (Ing. J. Danihelka, PhD., Mgr. K. Ţáková). Spolupráce při determinaci a odborné revizi herbářových poloţek, konzultace a zápůjčky odborné literatury Národní Muzeum Praha, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. (RNDr. J. Rydlo) Spolupráce na projektu MK. Správa CHKO Bílé karpaty (Mgr. K. Fajmon). Spolupráce při přednáškové činnosti. Správa CHKO Moravský Kras (Mgr. Z. Musil). Spolupráce při determinaci mechorostů Geologie a) selekce Sbírkotvorná a dokumentační činnost navazovala na dlouhodobé výzkumné aktivity geologického pracoviště. Stávající sbírky byly doplňovány především o regionální dokladový materiál z jihovýchodní části krystalinika Českého masivu, jeho pokryvných útvarů a sedimentů karpatské předhlubně. Materiál k rozšiřování regionální části geologických podsbírek byl získán vlastním sběrem v terénu a nákupem. Formou daru (DS 8/2009) byla do muzea získána sbírka minerálů (cca 150 ks) kterou vytvářeli znojemští sběratelé Jindřich Toušek a Angelikus Toušek. Materiál s regionální i srovnávací výpovědní hodnotou z pozůstalosti darovala A. Toušková. Od A. Baráka byla do srovnávací části petrografické sbírky získána jako dar menší kolekce sedimentárních hornin (7 ks) ze severní Afriky. b) tezaurace po základním ošetření (mytí, leptání, formátování, aj.) byly připraveny k zařazení do jednotlivých podsbírek soubory předmětů pod těmito přírůstkovými čísly: 12/09 horniny (dar, 7ks), 40/09 minerály (dar, 150 ks), 41/09 horniny jz. Morava (sběr, 15 ks), 42/09 minerály jz. Morava (sběr, 15 ks), 43/09 fosílie j. Morava (koupě,14 ks za 1000,- Kč). Současně byl proveden zápis přírůstků do I. stupně evidence; proběhl převod části přírůstků z roku 2008 do 2. stupně evidence a současně jejich přihlášení do CES; jednalo se o následující přírůstková čísla z podsbírky mineralogické přír.č. 100/08, 101/08; z podsbírky petrografické přír. č. 102/08 a z podsbírky paleontologické přír.č. 103/08 a 104/08. Dále proběhlo zálohování evidenčních údajů rozšiřovaných podsbírek. podle plánu proběhla revize paleontologické podsbírky v celém rozsahu číselné řady Gc V průběhu přípravy revize došlo k úpravě v uloţené sbírkových předmětů; v návaznosti na revizi byl připraven aktuální tisk Evidence paleontologické podsbírky (dat ); 8

11 v rámci spolupráce s PF MU byl nově determinován paleontologický materiál z lokality Hostim; ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm bylo ošetřeno 40 vzorků vybraných z mineralogické podsbírky (zápůjčka na výstavu) a dalších cca 100 ks z podsbírek paleontologické a petrografické během úprav expozice; dílčím způsobem se uskutečnilo doplňování identifikačních údajů k mineralogické podsbírce; desinsekce prostor půdního depozitáře proběhla na jaře, v rámci společného termínu; průběţně pokračovala PC evidence a doplňování údajů do geologické fotodokumentace, která v průběhu roku probíhala téměř výhradně v digitalizované podobě a tak je také archivována (cca 650 snímků). Původní fotoarchiv má v řadě diapozitivů (GD) evidováno 1674 poloţek, negativů (GN) 620 poloţek, celkem 2827 ks. Kromě činností na vlastním pracovišti se geolog účastnil předávání botanického pracoviště a revize sbírky na archeologickém pracovišti. V archeologické podsbírce byl předběţně vybrán paleontologický materiál, který by měl být výhledově převeden do odpovídající části geologických sbírek. Odborná spolupráce Odbor ţivotního prostředí MÚ a KÚ spolupráce na dokumentaci významných geologických jevů, výměna informací o zásazích do ŢP v souvislosti se stavební aj. činností. Pedagogická fakulta MU vystoupení na archeologické komisi 8.9. (Znojmo-Hradiště); Správa Národního parku Podyjí spolupráce při dokumentaci významných geologických jevů na území Národního parku a příprava exkurze; Moravské zemské muzeum Brno spolupráce při publikační činnosti recenze příspěvku; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně spolupráce při determinaci a analytickém vyhodnocování materiálu, publikační činnost (Mgr. Dokoupilová); metodická pomoc řešitelům bakalářské práce (T. Tomaštíková) a diplomové práce (L. Kurdíková). Národní Muzeum Praha paleontologické oddělení spolupráce při přípravě odborného semináře geologů (přednáška Dr. Kamila Zagoršeka). V loňském roce navázaná spolupráce s Těţební unií měla konkrétní podobu v přípravě exkurze pro seminář geologů a otištěním vizitky JMM v časopise společnosti Zoologie a) selekce Vlastní sběr a převzetí nálezů byla realizována preparace 4 exemplářů obratlovců chřástal vodní, lasice hranostaj, ondatra piţmová, bělozubka bělobřichá. Tyto exempláře jsou poměrně významnými doklady regionální fauny a budou také pouţity při výstavě k mokřadům Znojemska plánované na rok nově získáno (vlastním sběrem nebo převzetím nálezu) bylo jen několik exemplářů obratlovců. Prozatím jsou uloţeny v mrazícím boxu (sysel obecný), nebo jako tekutinové preparáty v lihu (drobní zemní savci z odchytů v rámci výzkumu mokřadů); u části tohoto materiálu předpokládáme preparaci na dermoplastické preparáty během roku do podsbírky entomologické bylo získáno asi 1000 dokladových exemplářů brouků. Preparace byla dokončena v samém závěru roku 2009, soubor bude tedy do sbírek registrován aţ počátkem roku

12 fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichţ nelze provádět sběr (zvláště chráněné, vzácné a ohroţené druhy) a také zkoumaných biotopů byla prováděna zejména v souvislosti s projektem výzkumu mokřadů dotovaným MK ČR. Ve fotoarchivu pracoviště byl uloţen asi 1000 digitálních fotografií; Nákup: nákup nebyl uskutečněn, neboť pracovišti nebyly nabídnuty ţádné dokumentační sběry z regionu. b) tezaurace byla provedena systematická evidence nově získaných přírůstků do zoologické podsbírky (přír. č. 40/ ex) a entomologické podsbírky zahájená v roce 2008 (přír. č. 87/ ex, 105/ ex). Evidence přírůstkového čísla 61/2006 (Kobylákova sbírka) pokračovala za spolupráce R. Hetflaiše, do konce roku 2009 se podařilo přepsat cca 1000 ks, ovšem evidence nebyla dokončena. Zapsání zbylých cca 1500 ks a provedení systematické evidence bude provedeno v prvním čtvrtletí pokračování PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky v roce 2009 se nepodařilo realizovat, důvodem bylo časové vytíţení výzkumnými aktivitami a revizí archeologické sbírky. Úkol bude řešen v roce ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES pro revizi byla plánována 3. část entomologické podsbírky motýli. V rámci přípravy revize byla dokončena její systematická evidence. Celkem bylo zapsáno 186 inventárních čísel (krabic) obsahujících 4819 exemplářů motýlů. Z tohoto počtu bylo zatím individuálně počítačově evidováno 1529 exemplářů. Uskutečněn byl také tisk verifikovaného seznamu této části entomologické podsbírky obsahující soupis celých inventárních čísel. doplňování a výměna konzervačních tekutin v roce 2009 byla provedena kontrola tekutinového depozitáře během přípravy revize, nebyla shledána potřeba doplnění konzervačních tekutin.. desinsekce depozitárních prostor proběhla v rámci ošetření ostatních prostor muzea taxonomické revize další části entomologických sbírek v roce 2009 se nepodařilo zajistit další postup této revize, vhodní specialisté budou extenzivně vyhledáváni v dalším období. opravy poškozených exemplářů brouků pokračovala repreparace cenných kusů z jiţ rekonstruované části sbírky (skupina Lamellicornia). Celkem bylo zpracováno 100 exemplářů, poté byla práce přerušena následkem nemoci konzervátorky A. Komendové. Také v případě tohoto dlouhodobého úkolu počítáme s pokračováním v následujících letech. v roce 2009 se uskutečnilo 5 badatelských návštěv ve sbírkovém fondu Ing. Křivan (determinace chroustů rodu Miltotrogus a revize některých nálezů listorohých pro připravovanou faunistickou publikaci), MUDr. Zavadil (excerpce dat o sbírkovém materiálu lupenonohých korýšů), 2 x Mgr. Valášek (determinace porovnáním peří z nálezů v přírodě se sbírkovými preparáty) byly poskytnuty údaje o sbírkových dokladech vzácných listorohých brouků pro publikaci Juřena D., Týr V. & Bezděk A., 2008: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých boruků (Coleoptera: Scarabaeoidaea) na území České republiky a Slovenska. Klapalekiana, 44 (Suppl.): obdrţen separát publikace Odborná spolupráce 10

13 Správa Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal proběhly konzultace k výskytu druhů na různých lokalitách NP Podyjí, spolupráce při výzkumu a monitoringu Národní muzeum spolupráce na programovém projektu MK ČR PřF UK Praha spolupráce při výzkumu netopýrů v regionu (Myotis alcathoe) a na Blízkém východě (včetně spolupráce s NM Praha), terénní exkurze studentů magisterského studia Ústav zoologie a botaniky MU Brno společný výzkum netopýrů rodu Pipistrellus na lokalitě Nový Hrádek u Lukova Muzeum východních Čech v Hradci Králové reciproční spolupráce na projektu Evropská noc pro netopýry Česká společnost pro ochranu netopýrů monitoringové aktivity, příprava na Světový kongres o výzkumu netopýrů v roce 2010 Institut dětí a mládeţe MŠMT Praha spolupráce při přípravě a realizaci České účasti na 20. Mezinárodní biologické olympiádě Archeologie a) selekce Stávající sbírky byly doplněny o materiál z pozitivních archeologických výzkumů Následujícím souborům bylo uděleno přírůstkové číslo a byly zapsány do Centrální evidence sbírek (CES) za období do května 2009 celkem 10 souborů, 34 ks 60/2008.A31493/1 5, 61/2008.A31516/1 2 62/2008.A31517/1 2 63/2008.A31525/1 3 64/2008.A31526/1 3 65/2008.A31527/1 2 66/2008.A31532/ /2008.A31536/1 68/2008.A31537/1 4 69/2008.A31538/1 za období do listopadu 2009 celkem 37 souborů, 4993 ks 107/2008.A 31371/ /2008 A 31393/ /2008 A 31411/ /2008 A 31413/ /2008 A 31428/ /2008.A 31432/1 114/2008.A 31442/ /2008 A 31450/ /2008 A 31453/ /2008 A 31454/ /2008 A 31457/ /2008.A 31468/ /2008 A 31471/ /2008 A 31475/ /2008 A 31479/ /2008 A 31481/ /2008 A 31482/ /2008 A 31483/ /2008 A 31484/ /2008 A 31487/ /2008.A 31488/1 135/2008.A 31490/1 137/2008.A 31492/ /2008.A 31494/ /2008.A 31495/ /2008 A 31496/ /2008.A 31497/ /2008.A 31498/ /2008.A 31499/ /2008.A 31500/1 145/2008.A 31501/ /2008.A 31502/ /2008.A 31503/ /2008.A 31504/1 2/2009. A 31505/1 3/2009. A 31506/1 2 7/2009. A 31509/1 17 Do II. stupně evidence (do programu DEMUS) byly zaevidovány tyto soubory: A 31468/1 254 A 31495/1 90 A 31493/1 5 A 31497/1 27 A 31502/1 15 A 31501/1 11 A 31500/1 A 31494/1 4 A A 31504/1 A 31503/1 12 A 31490/1 A 31488/1 A 31498/1 10 A 31499/1 8 A 31442/1 12 A 31371/1 51 A 31505/1 11

14 A 31506/1 2 A 31492/1 74 A 31510/1 64 Celkový počet kusů činí 645. Materiál k rozšiřování sbírek v souvislosti se spoluprácí ÚAPP Brno pobočka Znojmo bude dodán počátkem roku Důvodem je změna vedoucího pracovníka. b) tezaurace hlavní náplň práce byla věnována revizi archeologické podsbírky a sousledné kontrole v evidenci přírůstkových knih a programu Demus. k bylo zkontrolováno ks sbírkových předmětů podsbírky archeologie JMM označených písmenem A a 1187 ks předmětů s jiným označením nebo bez označení. Kontrolovány byly sbírkové předměty uloţené v depozitáři č. dveří 50, kde jsou předměty uloţeny v krabicích označeny číselnou řadou , dále pak v expozici v minoritském klášteře, ve výstavě na hradě a ve výstavě v minoritském klášteře. Po zkontrolování byly předměty z depozitáře č. dveří 50 nově uloţeny do depozitáře č. dveří 58 (celkem 946 krabic). Ke všem fyzicky přítomným artefaktům byl evidován podrobný záznam do tabulek vytvořených v programu Excel a zároveň byly zkontrolovány v Přírůstkových knihách. Revize bude pokračovat nadále v roce Jde o velice důsledný, sloţitý proces, při kterém chceme docílit kompletního přehledu inventáře v archeologické podsbírce. pro budoucí výstup z revize byl vytvořen nový kontrolní soupis sbírkových předmětů v programu Microsoft Excel, zároveň byly čísla ručně vpisovány do speciálních sešitů (dvojí kontrola) speciální pozornost byla věnována proudové vitríně, kde bylo provedeno přeinstalování předmětů a část byla odborně zabalena a uloţena do depozitáře části fondu byla doporučena konzervace či rekonstrukce Pro revizi sbírkového materiálu byla zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti (geologie Mgr. Jaroslav Šmerda, bliţší identifikace nerostů při výrobě kamenných artefaktů, zoologie RNDr. Antonín Reiter bliţší určení osteologického materiálu zvířat). Tyto hodnoty byly evidovány v tabulkách při bliţším popisu artefaktů. Záznamy nejen slouţí jako kontrola a přesný popis předmětu, ale mohou se vyuţít k dalším důleţitým analýzám či statistikám. Byl proveden zápis přírůstků do přírůstkové knihy I.ho stupně evidence, byl proveden zápis přírůstků II.ho stupně evidence do archeologického programu Demus, celkem 21 souborů, 645 ks a ve stanovených termínech do Centrální evidence sbírek (CES), celkem 47 souborů, 5027 ks. Proběhlo zálohování evidence. nové nálezy z akce č. 4/2009 kaple sv. Markéty, Topanov, Rybníky u Moravského Krumlova byly omyty a ošetřeny (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové, R. Hetflaiše) ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm byly ošetřeny vybrané předměty z expozic do 10 ks ţelezných předmětů, do 30 ks nádob spolupráce s Doc. J. Kovárníkem na dotváření dokumentace k archeologickým výzkumům. V roce 2009 Doc. Kovárník dokončil dokumentaci z výzkumu Hrušovany n. Jevišovkou a Únanov ţenský laténský hrob. Práce bude v roce 2010 pokračovat. Badateli jsou poskytovány mapové materiály, obrazová dokumentace, hmotný fond. Vytváříme dle nálezů kresebnou dokumentaci. desinsekce prostor depozitářů byla provedena pověřenou specializovanou firmou v dubnu v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM. 12

15 průběţně pokračovala PC evidence archeologické fotodokumentace získané v průběhu roku 2009 ze záchranných výzkumů akce číslo 1/ /2009. Hnanice, prohlídka budovy budoucího depozitáře, projekt na regály budoucího depozitáře. Odborná spolupráce pravidelná účast na JMRAK (Jihomoravská archeologická komise) březen, květen, září, říjen, prosinec účast na školení programu DEMUS (leden, únor), spolupráce s CITEM Brno, převod souborů ze starého programu, nové údaje Archeologický ústav Akademie věd Brno průběţně archiv, dodání materiálů OZAA, ZAA, NZ, řešení restů z minulých let Moravské zemské muzeum květen, prosinec výpůjčky archeologického materiálu pro výstavy Technické muzeum v Brně průběţně probíhá spolupráce na analýzách materiálů z výzkumů jako je sklo, či ţelezo. Ústav Archeologické památkové péče Brno, pobočka Znojmo průběţně jednání o záchranných archeologických výzkumech, rozvrţení, řešení restů z minulých let předávací protokoly, materiál. Předávání materiálů bylo omezeno z důvodu výměny vedoucího pracovníka Archaia Brno červen, spolupráce na středověké konferenci, která proběhla ve Znojmě Muzeum města Brna duben, konference spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě průběţně poskytování materiálu (prezenčně) doktorandu D. Roţnovskému a studentce B. Viciánové Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, výpůjčka materiálu pro výstavu duben, prosinec. Průběţně poskytování konzultací a materiálu k nahlédnutí studentům doktorandského studia (Mgr. D. Válkovi, Mgr. M. Kučovi). Spolupráce s badateli průběţně, vyplněno 17 badatelských listů. Průběţné poskytování informací po ech či telefonicky Historie a) selekce Průběţně byla prováděna akvizice nových přírůstků do svěřených podsbírek. 12 kusů pamětních mincí z aktuálních emisí ČNB do podsbírky numismatiky, 16 kusů z odkazu paní Yvetty Šimkové do podsbírky listin a celkem 26 kusů platidel a listin z nálezu v makovici chvalovického kostela sv. Markéty (13 do numismatiky, 13 do listin). Celkem tedy bylo získáno 54 předmětů. Vyhotoveno bylo celkem šest registračních listů na následující přírůstková čísla 9/2009, 23/2009, 27/2009, 28/2009, 36/2009 a 53/2009. Vyřazeny z podsbírek nebyly ţádné poloţky. Díky iniciativě Ing. Ivo Mareše, který v srpnu (krátce před svojí smrtí) kontaktoval pracoviště historie, byla pro muzeum získána xerokopie gymnaziálního čtenářského deníku prvního českého starosty Znojma Dr. Mareše. b) tezaurace Průběţně prováděl kurátor kontrolu svěřeného depozitáře č. 5 v minoritském klášteře. Od března do června za pomoci dvou studentů pedagogického lycea Střední odborné školy pedagogické ve Znojmě kurátor pokračoval v odborné redeterminaci podsbírky Charlese 13

16 Sealsfielda a v zápisu daných předmětů do databáze DEMUS katalog (celkem 461 poloţek). Dle doporučení inventarizační komise z listopadu 2008 sestavil kurátor elektronický inventární seznam podsbírky, který byl následně vytištěn a v prosinci 2009 verifikován ředitelkou muzea pod č.j. 677/2009. V květnu a listopadu 2009 proběhlo pravidelné nahlášení nových přírůstkových a inventárních čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR. V I. stupni evidence bylo zapsáno celkem 54 ks nových sbírkových předmětů. Ve II. stupni bylo systematicky zaevidováno celkem 141 ks sbírkových předmětů: 28 kusů do podsbírky numismatiky (Mi10966 Mi10993), 112 kusů do podsbírky listin (Lpo2163 Lpo2274) a 1 předmět do podsbírky Charles Sealsfield (ChS123). Přírůstkové číslo 88/2007, omylem zapsané předchozí kurátorkou Polákovou do podsbírky listin, bylo přepsáno do podsbírky Charles Sealsfield. Kurátor provedl odborné určení a zpracování nálezu pamětních předmětů v makovici věţe farního kostela sv. Markéty v Chvalovicích (dárce Římskokatolická farnost sv. Markéty ve Chvalovicích). V laboratoři A. Dománské proběhla konzervace a restaurování kovového pouzdra, listinného materiálu a 13 ks mincí. Dále kurátor převzal nález základního kamene pomníku Karla Kopala na náměstí Komenského ve Znojmě s vloţeným skleněným pouzdrem, obsahujícím pergamenovou pamětní listinu (majitel Město Znojmo). Pouzdro a téměř nečitelné torzo listiny byly restaurovány v laboratoři A. Dománské. Základní kámen bude vrácen Městu Znojmu a vloţen zpět do základů pomníku s novým pouzdrem. Revize fondu mincí Podle inventarizačního plánu probíhala od srpna do listopadu příprava revize fondu mincí (1. část podsbírky numismatiky). Celkem bylo zkontrolováno kusů mincí. Všechny mince prošly důkladným konzervátorským ošetřením v laboratoři A. Dománské. Mince byly nově uloţeny do nových alkalických obálek určených pro mince, řádně označeny a umístěny do nových kartonových krabic. U kusů mincí bylo provedeno odborné přeurčení a zápis do databáze DEMUS Katalog. Fyzickou inventarizaci podsbírky provedla dne 27. listopadu 2009 komise ve sloţení M. Nevrklová, A. Dománská, D. Zapletalová a J. Šťastná (viz zápis č.j. 664/2009). Kurátor také spolupracoval s PhDr. Janem Šmerdou, vedoucím numismatického odd. MZM v Brně, při zpětném převzetí souboru 1250 ks mincí tzv. chvalatického pokladu ( ). Všechny mince tohoto souboru byly vloţeny do nových alkalických obálek a zahrnuty do revize. Odborná spolupráce Ve dnech června kurátor spolupracoval se společností Archaia Brno o.p.s. při organizaci mezinárodní vědecké konference FUMA (Forum Urbes Medii Aevi) ve Znojmě. Kurátor vystoupil s vlastní přednáškou, organizoval technické zázemí konference ve Znojemské Besedě a prohlídku po pamětihodnostech Znojma pro návštěvníky konference. Spolupráce s Maticí moravskou a FF MU Brno na přípravě a redakci sborníku Pocta králi železnému a zlatému Znojmo Spolupráce s P. Lazárkem a M. Škorpíkem ze Správy Národního parku Podyjí Spolupráce s městem Znojmem konzultace témat v oblasti památkové péče a historie města. Spolupráce se souborem Calix Temporis při náplni Festivalu oţivlých pověstí na hradě Cornštejně. 14

17 1.1.6.Historie řemesla a) selekce vyhledávání a získávání nových přírůstků do etnograficko-historických podsbírek sběrem v terénu i akvizicí: celkem 13 registračních listů (182 ks předmětů zapsáno ve II. stupni evidence), 1 darovací smlouva, 3 kupní smlouvy, 1 smlouva o reprodukci b) tezaurace vystěhování a nové uloţení sbírkových předmětů z hradní expozice 1. patra a bývalého půdního depozitáře v důsledku rekonstrukce ve spolupráci s R. Hetflaišem, A. Drozdovou a A. Dománskou zpracování nových přírůstků v I. a II. stupni evidence (78/2008 aţ 56/2009, tedy 15 ks registračních listů o 235 předmětech) a průběţné přeurčení sbírkových předmětů průběţné zálohování elektronických dat na DVD a CD nosiče i na datové disky (zálohový disk v osobním PC a společný disk muzea) fotodokumentace či skenování nově získaných přírůstků i dříve zpracovaných sbírkových předmětů (celkem 818 ks; z toho 199 ks štočků, 158 ks militárií, 80 ks řemesel, 258 ks textilií a 123 ks map) elektronický přepis evidence sbírkových předmětů pomocí programu Demus (celkem 1922 ks): štočky (997 ks zapsáno a přeurčeno, vytvořen verifikovaný seznam podsbírky), kartografie (514 ks zapsáno a přeurčeno, analýza 128 ks, vytvořen verifikovaný seznam podsbírky), řemesla (111 ks), militária (67 ks), textilie (233 ks) zápis přírůstků do nově ustanovené inventární knihy č.j. 710/2009 (roky 2006 aţ 2009, celkem 260 ks poloţek, zaloţena ) revize kartografické podsbírky: příprava (15.5. a ), revize (23.7.) konzervování a restaurování vybraných předmětů ve spolupráci s Andreou Dománskou (9 ks řemesel, 3 ks militárií, 1 mapa a 4 ks textilu, dále zpracování všech kusů nových přírůstků) a dodavatelsky (3 ks řemesel u SUPŠaVOŠ Turnov). pravidelné kontroly depozitářů a sledování klimatických podmínek v nich (místnosti 6 a 7 v minoritském klášteře, místnosti 7, 21 a 22 na hradě); ukončení depozitního reţimu v půdních prostorách hradu a následný převoz připravených předmětů do minoritského kláštera včetně jejich nového uloţení; v místnostech 6 a 7 minoritského kláštera dále zajištěn vhodný depozitní reţim, montáţ čidel a zatemnění; deratizace a desinsekce v hradních depozitářích, spolupráce s architekty při vyměřování oken a měření stability v hradních depozitářích; návštěva komise pro kontrolu depozitářů (30.3. a 6.10.) návštěva připravovaných prostor hnanického depozitáře, vytvoření soupisu potřebného hmotného majetku pro depozitní místnosti (únor) zápis přírůstků a jejich rozepisování v Centrální evidenci sbírek (duben a listopad 2009) Odborná spolupráce s Ústavem evropské etnologie FF MU v Brně (materiály k lidové architektuře německého etnika na Znojemsku), s Moravským zemským muzeem v Brně (materiály ke kroji v okolí Dolních Kounic a Suchohrdel u Miroslavi), se Státním okresním archivem ve Znojmě (bliţší určení štočků otištěných v broţuře Znojemský okres ), dále s Národním ústavem lidové kultury Stráţnice (analýza kyjovského dívčího kroje ze sbírek JMM), odbornými pracovníky (Mgr. Martin Novotný, hliněná architektura na Znojemsku, Mgr. Eva Románková mikulášské obchůzky na Valašsku) a badateli (Miroslava Klimtová fotodokumentace modelu radniční věţe) 15

18 spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně při vyplňování dotazníků Národního ústavu lidové kultury ve Stráţnici věnovaného dopravě, stravě a oděvu: zajištěno 72 dotazníků ze 75, coţ Jihomoravskému muzeu přineslo Kč ,- přeshraniční spolupráce se Slovenskem (návrh) Dějiny umění a) selekce Finanční situace muzea umoţnila akvizici sbírek formou nákupu znojemik aj. Do uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i darem od soukromých osob, a to ve spolupráci se sběrateli a staroţitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny k jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně registrační listy. Od soukromých osob byly zakoupeny: Obrazy: Lojza Budík U Podhradí, 1930, olej na plátně př. č. 30/2009 Oskar Dvořák Zátiší, 1952, olej na plátně př. č. 35/2009 Vladimír Slezáček K lapikusu, 2009, olej na plátně, př. č. 37/2009 Oldřich Míša Špaček, 1947, olej na plátně př. č. 50/2009 Eva Kyšková Siesta, 1967, olej na plátně př. č. 50/2009 Grafika: Vladimír Slezáček Plenkovický rybník, 2009, pastel, př. č. 38/2009 Vladimír Slezáček Zimní potok, 2009, pastel, př. č. 38/2009 Jan Kopeček Portrét Yvetty Mazenauerové, 1965, 2ks, tuţka př. č. 49/2009 Gabriel Nesiba Znojmo, 1971, 2ks, akvarel př. č. 49/2009 Keramika: Soubor uţitkové keramiky, 7ks př. č. 48/2009 Sklo: Soubor uţitkového skla, 12 ks př. č. 47/2009 Nábytek: Nábytkový celek skříň, komoda, 2x postel ve slohu biedermeier, kol. r př. č. 31/2009 Lustr kulatý, světlezelené sklo, kol. r. 1920; Stůl dětský, bílý se šuplíkem, kol. r př. č. 46/2009 Dary: Jiří Ryšavý daroval obraz Kraví hora, olej, plátno, 2008, př. č. 10/2009 Tomáš Hlavička daroval skleněnou plastiku Dort, př. č. 14/2009 Přemysl Povondra daroval do sbírky grafický cyklus 6ks grafik, př. č. 55/2009 b) tezaurace do CES byla zapsána dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 10/2009, 14/2009, 30/2009, 31/2009, 35/2009, 37/2009, 38/2009, 46/2009, 47/2009, 48/2009, 49/2009, 50/2009, 55/

19 Převod evidence sbírek do databáze DEMUS podsbírka Litografické kameny (58 ks), podsbírka keramika (22 ks), obrazy (4 ks) Byla provedena fotodokumentace přírůstků za rok 2009, byla provedena digitalizace části podsbírky Grafiky a kresby (cca 100 ks dle časových moţností) Bylo provedeno propojení digitálních fotografií sbírkových předmětů s databází DEMUS, jedná se o sbírku Litografických kamenů. Péče o sbírky a) Konzervování sbírkových předmětů: Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v laboratoři JMM se uskutečnil převáţně z důvodů prezentačních, jednalo se o předměty pro výstavy: Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě restaurování 15 ks obrazů a retušování 9 ks rámů. Restaurování pro výstavu Vranovská kamenina restaurování 6 ks keramiky 200 let od bitvy u Znojma Hrdinství a marnost polozapomenuté války kompletní rekonstrukce busty Napoleona, vyčistění mramorové busty Františka I. Copuli Lapidum III. Hromady kamení III očištění sádrového modelu Cornštejna Při přípravě revize podsbírky Litografické kameny, bylo provedeno základní očistění u všech předmětů a jeden předmět byl v laboratoři restaurován. b) restaurování Zajišťování restaurování dodavatelským způsobem proběhlo na základě výběrového řízení: La 141 Sv. Jan Nepomucký socha na Horním nádvoří Znojemského hradu ( Kč) Hb 31 kladívkový klavír, autor : Johann Ehrlich, Vídeň, 1. pol. 19. stol. ( Kč) O konzervátorských a restaurátorských zásazích na sbírkových předmětech jsou vedeny restaurátorské zprávy a konzervační listy. c) preventivní Zabezpečení zakoupení dvou nových zvlhčovačů do stálé expozice Staré umění Znojemska v Domě umění. Při přípravě revize proběhla fotodokumentace podsbírky Litografických kamenů. K zápůjčkám mimo JMM a o interních zápůjčkách byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o zápůjčce (10 ks) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů (2 ks), sbírkové předměty byly fotograficky dokumentovány. Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledovány klimatické podmínky také ve stálé expozici v DU ve spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů. Příprava expozice na hradě, úklid cínových sbírkových předmětů na zimní měsíce, úklid muzejní expozice v Louckém klášteře. Z důvodu instalace nového systému EPS v Domě umění, byly stěhovány sbírkové předměty JMM do depozitářů, popř. byly na místě zakryty a zabezpečeny proti znečištění a poškození. Z důvodu stavebních prací na Znojemském hradu byly vystěhovány další části expozice znojemského hradu. Stěhování se týkalo sbírek obrazů, keramiky, nábytku, církevní, lapidária, skla do nových depozitářů na nám TGM a v minoritském klášteře. Další uskladnění ze sbírek nábytku a keramiky z expozice Orientálních zbraní z důvodu reinstalace expozice. 17

20 Revize sbírek V rámci inventarizace části sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě stanovené plánem na rok 2009 proběhla v době od do kontrola podsbírky Litografických kamenů (58 ks) ve spolupráci s konzervátorskou laboratoří a byla provedena následná periodická inventarizace Fotoarchiv a dokumentace a) selekce DOKUMENTACE SOUČASNOSTI doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných tisků atd. sběrem popř. nákupem 216 ks. fotodokumentace současnosti aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace Znojma (Den otevřených dveří Kříţového sklepa a Památníku Prokopa Diviše, fotodokumentace Regenerace historického jádra města Znojma, návštěva astronauta Andrew Feustela ve Znojmě atd.) 1295 ks, fotodokumentace objektů JMM (hrad, minoritský klášter, depozitáře v Hnanicích, expozice muzea) 504 ks, fotodokumentace sbírkových předmětů Jihomoravského muzea 256 ks, fotodokumentace vesnic (Boţice, Přeskače, Vranov nad Dyjí) 88 ks digitálních fotografií. dokumentace vernisáţí a výstav zdokumentováno 14 vernisáţí a jedna beseda s autorem výstavy a 17 výstav celkem 1730 ks digitálních snímků. 326 ks (7 př. čísel) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti. FOTOARCHIV vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu získána 3 př. čísla = 11 ks b) tezaurace Evidence sbírek DOKUMENTACE SOUČASNOSTI převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR 7 př. čísel = 326 ks postupný převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence převod evidence do počítačové databáze DEMUS, hlášení změn do CES 457 ks (DS-PF , Ds ) FOTOARCHIV převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR 3 př. čísla = 11 ks pokračování v počítačové evidenci sbírek v programu BACH-fotoarchív průběžně 115 ks (pozitivy 106 ks, diapozitivy 9 ks). pokračování ve scanování vybraných historických pozitivů a následné připojení oscanovaných snímků k evidenčnímu záznamu v počítačovém programu BACH-fotoarchív digitalizace sbírky fotoarchívu průběžně, cca 300 oscanovaných pozitivů. převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence, převod evidence do počítačového programu BACH-fotoarchív, hlášení změn do CES: 106 ks pozitivů (F VIII/ 914 F VIII/ 1019) + určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy skenovány; 9 ks diapozitivů (Dia 36 Dia 43/2), všechny uloţeny v pol. sáčcích. 3 ks skleněných desek (Dia V/ 4, 20, 34) vyřazeno z důvodu ztráty 18

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 Zpráva o činnosti za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace 2.1. výstavy... 22 2.2. sbírkotvorné

Více

zřícenina hradu Cornštejn Zpráva o činnosti za rok 2011

zřícenina hradu Cornštejn Zpráva o činnosti za rok 2011 zřícenina hradu Cornštejn Zpráva o činnosti za rok 2011 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění plánu

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008 Znojmo OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 2 1. Sbírkotvorná činnost - přírodovědné oddělení. 9 - společenskovědní oddělení. 12 - oddělení služeb. 21 2.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006. Znojmo

Zpráva o činnosti za rok 2006. Znojmo Zpráva o činnosti za rok 2006 Znojmo I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod Oblast sbírkotvorná má profilující charakter u přírodovědných oborů a to vzhledem k odbornému potenciálu v personálním vybavení

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007. Znojmo

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007. Znojmo ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Znojmo Úvod Oblast sbírkotvorná má profilující charakter u přírodovědných oborů a to vzhledem k odbornému potenciálu v personálním vybavení muzea. Odehrává se převážně v rámci

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Oldřich Míša (1924 2013), karafa, 1979, ryté sklo Zpráva o činnosti za rok 2014 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211, fax 515 282 222 www.znojmuz.cz

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Klíčová aktivita 01 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba Program 1. Úvod - informace o KA 01 2. Probíhající

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2008 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2009 Vyhotovil: Bc. Šárka Hulíková, ředitelka muzea I. ODBORNÁ ČINNOST a) Sbírkotvorná činnost akvizice,

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Název: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 Datum založení:

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Uskutečněná jednání Přípravný výbor pro oslavy 600 let města Zástupci rodiny Podstatzkých Židovská náboženská obec Brno AMG ČR

Uskutečněná jednání Přípravný výbor pro oslavy 600 let města Zástupci rodiny Podstatzkých Židovská náboženská obec Brno AMG ČR Uskutečněná jednání Přípravný výbor pro oslavy 600 let města pravidelné setkávání výboru, koordinace akcí, jejich příprava a organizace, propagace aj. Zástupci rodiny Podstatzkých informování o připravovaných

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor *NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor Dne: 21.01.2015 Naše značka: NA- 3077-5/12-2014 Vyřizuje/tel.: Bartl / 974 847 469 Vaše značka: MÍSTO: Pisa / Itálie ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více