Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009"

Transkript

1 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Znojmo

2 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost - sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Prezentace - plán výstav 23 - sbírkotvorné oddělení 25 - oddělení sluţeb /návštěvnost/ Interpretace - přednáškový cyklus sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Kulturně-výchovná činnost - sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Vědeckovýzkumná činnost - sbírkotvorné oddělení Propagace - sbírkotvorné oddělení oddělení sluţeb Plánování stavební opravy a úpravy objektů Řízení.. 54 II. Přehled hospodaření.. 56

3 Úvod Oblast sbírkotvorná díky novému personálnímu obsazení byla významná u celého sbírkotvorného oddělení. Odehrávala se převáţně v rámci výzkumných aktivit, šlo především o tradiční dlouhodobě koncipované, ale i nové dokumentační a monitoringové programy. Velmi významnou činností, kterou se zabývalo pracoviště zoologie a botaniky je čtyřletý výzkumný projekt Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů, který byl podpořen v rámci veřejné soutěţe vyhlášené Ministerstvem kultury ČR. Výzkumné aktivity s sebou přinesly rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i dokumentace. Mimo to jsme získali nové přírůstky do sbírek nákupy i dary. Celkem byl rozšířen sbírkový fond o 57 přírůstkových čísel, coţ představuje kusů. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, pracoval na základě jednacího řádu a setkal se 1x v roce. Schválil nákupy a dary do sbírkového fondu a projednal i vyřazení ze sbírkového fondu muzea z podsbírky fotoarchiv. Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje ve sloţení: Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín - předseda PhDr. Eva Večerková, CSC, Moravské zemské muzeum Mgr. Milada Rigasová, Regionální muzeum Mikulov Ing. Martin Škorpík, Správa národního parku Podyjí Jaroslav Frecer, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemník Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Oblast tezaurační v sobě zahrnovala převáţně standardní činnosti spočívající v evidenci přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a téţ v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky Jihomoravského muzea do Centrální evidence sbírek. Pokračoval i postupný převod sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické, archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). V knihovně pokračovalo zadávání do knihovního systému Clavius. Uskutečnily se rovněţ i plánované periodické inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí. Ve fondu archeologie byla zahájena revize celého fondu. Postupně pokračovala i digitalizace sbírkového fondu. V rámci péče o stav sbírek probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích a expozicích za pomocí monitorovacího systému Hanwell. Dodavatelsky byl na jaře proveden na základě prohlídky depozitární komise a v součinnosti s konzervátorskou laboratoří preventivní desinsekční zásah v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých sbírkových předmětech. 1

4 Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek a preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Především byly ošetřeny sbírkové předměty na vlastní výstavy. Dokumentátor provedl preparaci a lepení herbářových poloţek. Dodavatelsky pokračovala preparace zvířat a restaurování sbírkových předmětů ( např. kladívkový klavír a socha sv.jana Nepomuckého). Oblast prezentační především reprezentovala celkem 16 titulů výstav z muzejních sbírek i výstav výtvarného umění, výstav vlastních i přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. V Domě umění se uskutečnily tři výstavy z fondů JMM a to výstava 200 let od bitvy u Znojma a dále 2 výstavy z fondu dějin umění Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea a v přednáškovém sále výstava s názvem Staré Znojmo v grafické sbírce JMM. Další výstavy, které tvoří jiţ tradiční rámec výstavního programu byla výstava konaná v rámci 11. ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu Znojemský hrozen s názvem Hádala se duše s tělem aneb kdo jsem já, výbor z děl současných českých výtvarných umělců. Sklářskou tvorbu v letošním roce zastupoval otec s dcerou ing. arch. Hlavička a Mgr.Hřebáčková Tři generace skla. Nejenom pro malé návštěvníky jsme připravili ve spolupráci s místní firmou vyrábějící loutky výstavu Co bylo kdysi, dnes uţ je jinak. V minoritském klášteře se uskutečnila mimo jiné výstava zapůjčená z muzea Vysočiny Jihlava s názvem Strašáci, aneb úpadek strašáctví nejen na Moravě. Z vlastního sbírkového fondu byla výstava Ze šuplíků našich babiček, od Národního památkového ústavu jsme si zapůjčili výstavu Copuli lapidum III rekonstrukce podoby hradů v povodí Dyje a Jevišovky. Ve spolupráci s firmou ZNOVÍN Znojmo a Hotel N Přímětice se opět uskutečnil 5. června Den otevřených dveří Kříţového sklepa a památníku Prokopa Diviše v Přiměticích. Ve spolupráci se státním zámkem ve Vranově nad Dyjí jsme realizovali v bývalé zámecké kočárovně výstavu ke 210. výročí vranovské kameniny. Výstavu Vranovská kamenina navštívilo od do návštěvníků. Dne 19. září jsme se zapojili i do akce Den bez aut ve Znojmě K prezentačním aktivitám muzea patřil i návštěvnický provoz ve stálých expozicích. V Domě umění, v minoritském klášteře, i na zřícenině hradu Cornštejn. Po dobrých zkušenostech z minulých sezón a pro oţivení prohlídek hradu byl opět připraven kulturní program Léto na Cornštejně sestavený z vystoupení skupin hudebních, historického šermu a 2

5 uskutečnila se tradičně i mše. Na znojemském hradě byl z důvodu rekonstrukce značně omezen návštěvnický provoz. Po dohodě s investorem a dodavatel se nám podařilo od za sníţené vstupné část expozice návštěvníků zpřístupnit Ve spolupráci se Znojemskou besedou jsme připravili kulturní program Léto v Domě umění, který se konal na nádvoří. V květnu se uskutečnil pátý ročník muzejní noci, který byl úspěšný jako v předchozích letech. Pro návštěvníky byla připravena v muzejních objektech, zdarma noční prohlídka expozic a výstav, bohatý kulturní program, soutěţe, kvizy a tradičně i dětská výtvarná soutěţ. Finančně tento projekt podpořili, tak jako i v loňském roce Vinné sklepy Lechovice, zřizovatel a dále muzeum Město Znojmo. V oblasti interpretace je nutno zmínit i tradiční 29. ročník přednáškového cyklu. V Domě umění proběhl i přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí. Spolupracovali jsme se Správou Národního parku Podyjí i na programových akcích jejího návštěvnického centra v Číţově. Byla prováděna i pravidelná aktualizace nejenom našich www stránek a jejich propojování do dalších stránek internetové sítě. Odborní pracovníci se zúčastňovali odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale i formou přednášek prezentací svých výzkumných aktivit. Za finanční podpory Asociace muzeí a galerií jsme organizovali seminář geologů. Ve spolupráci s Městem Znojmem se dne 7.srpna konala v sále předků na hradě beseda s americkým astronautem Andrejem Feustelem a jeho manţelkou, který na palubu raketoplánu vzal Nerudovy Písně kosmické a českou vlajku. V publikační činnosti šlo především o prezentace výsledků výzkumné a odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak i v tisku a ostatních masmédiích. Díky finanční podpoře města a sponzorů jsme vydali k výstavě Podyjí ve sbírkách JMM 112 stránkový katalog. Významná je i skutečnost, ţe databáze digitalizace části sbírkového fondu umístěná na našich internetových stránkách byla vybrána Národní knihovnou k archivaci jako součást národního kulturního dědictví. Kulturně výchovná činnost s ohledem na skutečnost, ţe nemáme vyčleněného pracovníka je omezená. Sbírkotvorné oddělení spolupracovalo na vzdělávacích programech se ZŠ Václavské nám. Znojmo (vzdělávací projekt Přírodou ke vzdělávání a s ZŠ náměstí Republiky - projekt Barevný den ). Základním školám byla nabídnuta moţnost přednášky odborných pracovníků. Na ZŠ JUDr.Mareše a Gymnázia Dr.K.Polesného odborní pracovníci přednesli celkem 15 přednášek. Další spolupráce se školami spočívá ve vystoupeních dětských souborů na našich akcích (muzejní noc 150 dětí a studentů). Významná je i jiţ 3

6 několikaletá účast zoologa na 20. Mezinárodní studentské biologické olympiádě tentokrát v Japonsku. I v letošním roce jsme spolupracovali se školami SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo (výstava studentských prací), a SOU a SOŠ a SČMSD Znojmo, s.r.o., Přimětická 50 (praxe studentů). Uskutečnili se i odborné praxe studentů ze středních a vysokých škol (4 studenti). Vědeckovýzkumná činnost, výzkumy zoologa byly i v letošním roce především zaměřeny na monitoring netopýrů a výzkum ptáků NP Podyjí a spolu s pracovištěm botaniky na 4letém výzkumném projektu finančně podpořeném Ministerstvem kultury ČR s názvem Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů. Dále se pracoviště botaniky zaměřila na výskyt ohroţených druhů cévnatých rostlin na Znojemsku a dále byl prováděn monitoring ohroţených rostlin. Geolog pokračoval s výzkumem těţkých minerálů, s výzkumem a dokumentací příleţitostných odkryvů a sledováním vltavínových sedimentů. Archeoloţka prováděla záchranné archeologické výzkumy. Historikové se zaměřili především na výzkumný úkol Velké dějiny Znojma část , pokračoval i sběr a zpracování dat o národopisu našeho regionu, ve výzkumu tzv. Létání čertů v obci Bantice počátkem adventního období. Kurátor dějin umění se zabýval především sběrem a zpracování dat o keramické historii regionu. Propagace je důleţitou činností organizace, je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením. Tradičně byl připraven kalendářík pro rok 2010 s motivem darem získaného sbírkového předmětu skleněný dort. V závěru roku jsme vydali i díky dotaci Města a sponzorům katalog k výstavě Podyjí ve sbírce JMM. K této výstavě jsme vytiskli i nástěnný kalendář pro rok Jako kaţdý rok výtvarnice před sezónou dle potřeby provedla obnovu orientačních cedulí a provedla ve spolupráci s kurátory repasi stálých expozic. O všech našich akcích výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách informujeme tisk, rozhlas i televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím dvouměsíčníků, internetových stránek či pozvánek. S Českou televizí jsme spolupracovali na pořadech o Prokopu Divišovi, Folklorika a o rotundě sv. Kateřiny, národní kulturní památce. Odborné i širší veřejnosti je zpřístupněna studovna a badatelna ke studiu odborné knihovny muzea a k moţnosti studia sbírek. 4

7 V oblasti plánování mezi důleţité priority patřil převod minoritského kláštera do majetku zřizovatele a následně provedení plánované opravy z účelové dotace. Právo hospodaření pro muzeum schváleno , proto byla podána ţádost o povolení čerpání účelových dotací do , bylo schváleno. V září byl převeden objekt bývalé celnice v Hnanicích z majetku státu do majetku kraje. Právo hospodaření bylo schváleno pro muzeum , do konce roku bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací dle projektové dokumentace rekonstrukce budovy na depozitáře. Čerpání účelové dotace bylo schváleno do Pro zlepšení klimatických podmínek v depozitářích a expozicích jsme zakoupili z vlastních prostředků 3 zvlhčovače a 3 odvlhčovače. Plán výstav a přednáškový cyklus byl sestaven tak, aby oslovil co nejširší veřejnost a i nadále jsme spolupracovali se školami. Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum uţívá jako jejich nájemce, nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad Cornštejn a bývalý klášterní špitál) je dalším z významných okruhů jeho činnosti. V případě pronajatých objektů - Dům umění, hrad a rotunda svaté Kateřiny, národní kulturní památka, vlastník na základě našich podkladů schválil plán oprav. Na základě naší ţádosti nám vlastník z důvodu omezení expozic při rekonstrukci hradu prominul roční nájemné ve výši 250 tis.kč. Muzeum poskytovalo součinnost s probíhajícími opravami městem Znojmem především pak při rekonstrukci hradu. V Domě umění za finanční podpory zřizovatele, státního rozpočtu a města jsme instalovali elektrikou poţární signalizaci. Na zřícenině hradu Cornštejn byla provedena pravidelná běţná údrţba a oprava uhnilého trámu na vstupní bráně. Byla podána ţádost o dotaci z fondů EU na zatraktivnění prostředí (nová pokladna a stánek s občerstvením, oprava stráţnice pro průvodce, vybudování nových vyhlídkových tras a instalace orientačního systému). Bylo provedeno pokácení stromů, které zabraňují ve výhledech, a to uvnitř zříceniny, ale i díky finanční podpoře Lesů ČR i vně zříceniny. Řízení v roce 2008 započaly rozsáhlé personální změny, které byly v letošním roce dokončeny. Za řízení jednotlivých oddělení sbírkotvorného, sluţeb a správy budov odpovídají vedoucí těchto oddělení. Ekonomický úsek je podřízen ředitelce. Zpravidla jedenkrát měsíčně se konají porady vedoucích, do týdne pak, dle organizačního řádu, svolávají vedoucí porady svých oddělení. Celomuzejní porady se konají zpravidla dvakrát ročně. Oblast veřejných standardizovaných služeb, jak je uvedeno výše, ale i ve zprávě jednotlivých oddělení a samozřejmě i na našich internetových stránkách plníme standard územní i časové dostupnosti. Sbírky byly zpřístupněny ve stálých expozicích, krátkodobých 5

8 výstavách, ale i zápůjčkami k výstavním účelům či studiu a samozřejmě i formou badatelských návštěv v muzeu. Co se týká muzejních programů spolupracuje například sbírkotvorné oddělení se Správou národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku, a dále i se školami. O všech našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím našich internetových stránek ale i jiných, sdělovacích prostředků, vydáváním dvouměsíčníků. Rovněţ odborní pracovníci zpracovávali odborné posudky, expertízy a stanoviska. Jihomoravské muzeum plní důleţitou společenskou úlohu sbírkotvorného, prezentačního a výzkumného centra v oblasti jiţní Moravy. Standard ekonomické dostupnosti rovněţ plníme a to nejenom slevami pro děti, studenty, ţáky, seniory a občany s tělesným postiţením, ale školám nabízíme moţnost zakoupení výhodné roční permanentky, které vyuţívaly nejenom znojemské školy. Návštěvníci vyuţívali i dny, kdy si zdarma mohou prohlédnou naše expozice a krátkodobé výstavy. Standard fyzické dostupnosti máme vyřešen v objektech ve vlastnictví kraje (sídlo JMM, památník P.Diviše). Přístup do 1. patra minoritského kláštera je zajištěn výtahem z vedlejší budovy sídla JMM. V objektech ve vlastnictví města Znojma jsme odkázáni na řešení bezbariérového přístupu na vlastníkovi. Co se týká hradu a Domu umění je moţný bezbariérový přístup do přízemí. Při rekonstrukci hradu bude bezbariérový přístup vyřešen i do tohoto objektu. 6

9 1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 1.1. Sbírkotvorné oddělení Botanika a) selekce Během roku 2009 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibliţně 180 dokladových poloţek cévnatých rostlin a pořízeno cca 500 dokumentačních fotografií rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů. Obojí především v souvislosti s programovým projektem Ministerstva kultury ČR DE07P04OMG006 Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů b) tezaurace nové sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové poloţky, část sběrů je jiţ určena a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých rostlin z Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně, poloţky dosud nebyly nalepeny proběhl zápis přírůstků do I. stupně evidence, vzhledem k personální změně na pozici kurátora botanických sbírek a vzhledem k potřebě věnovat čas terénním pracím (viz kap ) byl plánovaný převod přírůstků do II. stupně evidence (program DEMUS) odloţen na období roku 2010 hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu inventární revize 4. části mykologické podsbírky proběhla dle plánu část přírůstků zapsaných v roce 2007 a 2008 byla ve spolupráci s odd. sluţeb (A. Komendová a R. Hetflaiš) preparací a lepením zpracována na herbářové poloţky. Vzhledem k personální změně na pozici kurátora botanických sbírek a vzhledem k potřebě věnovat čas terénním pracím (viz kap ) byl plánovaný převod do II. stupně evidence (program DEMUS) odloţen na období roku 2010 ve spolupráci s odd. sluţeb (R. Hetflaiš) byla dokončena časově náročná preparace a lepení Drlíkova herbáře. v roce 2009 proběhla ve spolupráci s odbornými pracovníky Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně revize herbářových poloţek některých poloţek (Adonis flammea). Změny byly zapsány do počítačové evidence sbírek (program DEMUS) proběhlo předání dat potřebných pro aktualizaci internetových stránek MZM v Brně, kde jsou zpřístupněna data o sbírkovém botanickém fondu JMM desinsekce depozitárních prostor proti hmyzím škůdcům aplikací aerosolu organofosfátových přípravků byla provedena specializovanou firmou v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM Odborná spolupráce Spolupráce s odborem ţivotního prostředí KÚ (detašované pracoviště Znojmo). Jmenovitě s Mgr. V. Škorpíkovou, RNDr. M. Tomaštkem, Ing. M. Králem a Ing. M. Krchňavým na plánování vhodných managementových zásahů ve ZCHÚ a EVL (Cínová hora, Vraní vrch, Načeratický kopec a další). Spolupráce probíhala i na poli dokumentačních a záchranných prací zaměřených na ochranu ohroţených rostlinných druhů a typů vegetace na maloplošných chráněných územích a dalších lokalitách znojemského regionu (například vypracování odborného stanoviska na zjištění stavu nedovoleným zásahem poškozené Vevčické stráně, ústní konzultace při vedení řízení) 7

10 Spolupráce s odborem ţivotního prostředí MÚ Znojmo. Jmenovitě s Ing. J. Šilhavou. Spolupráce probíhala na poli konzultací při vedení řízení v ochraně přírody (například vypracování odborného stanoviska na zjištění stavu lokality "louka u Lančova" a další ústní konzultace) Správa Národního parku Podyjí. Jmenovitě s Mgr. M. Valáškem, R. Stejskalem, M. Škorpíkem, P. Lazárkem. Spolupráce při sběru taxonů cévnatých rostlin vyskytujících se na území Národního parku, na projektu MK, konzultace při přípravě managementových zásahů a další Moravské zemské muzeum Brno (RNDr. K. Sutorý, CSc., RNDr. S. Kubešová). Spolupráce při determinaci a odborné revizi sbírky, při přednáškové a výstavní činnosti, při tvorbě centrální počítačové evidence herbářových sbírek Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. (Ing. J. Danihelka, PhD., Mgr. K. Ţáková). Spolupráce při determinaci a odborné revizi herbářových poloţek, konzultace a zápůjčky odborné literatury Národní Muzeum Praha, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. (RNDr. J. Rydlo) Spolupráce na projektu MK. Správa CHKO Bílé karpaty (Mgr. K. Fajmon). Spolupráce při přednáškové činnosti. Správa CHKO Moravský Kras (Mgr. Z. Musil). Spolupráce při determinaci mechorostů Geologie a) selekce Sbírkotvorná a dokumentační činnost navazovala na dlouhodobé výzkumné aktivity geologického pracoviště. Stávající sbírky byly doplňovány především o regionální dokladový materiál z jihovýchodní části krystalinika Českého masivu, jeho pokryvných útvarů a sedimentů karpatské předhlubně. Materiál k rozšiřování regionální části geologických podsbírek byl získán vlastním sběrem v terénu a nákupem. Formou daru (DS 8/2009) byla do muzea získána sbírka minerálů (cca 150 ks) kterou vytvářeli znojemští sběratelé Jindřich Toušek a Angelikus Toušek. Materiál s regionální i srovnávací výpovědní hodnotou z pozůstalosti darovala A. Toušková. Od A. Baráka byla do srovnávací části petrografické sbírky získána jako dar menší kolekce sedimentárních hornin (7 ks) ze severní Afriky. b) tezaurace po základním ošetření (mytí, leptání, formátování, aj.) byly připraveny k zařazení do jednotlivých podsbírek soubory předmětů pod těmito přírůstkovými čísly: 12/09 horniny (dar, 7ks), 40/09 minerály (dar, 150 ks), 41/09 horniny jz. Morava (sběr, 15 ks), 42/09 minerály jz. Morava (sběr, 15 ks), 43/09 fosílie j. Morava (koupě,14 ks za 1000,- Kč). Současně byl proveden zápis přírůstků do I. stupně evidence; proběhl převod části přírůstků z roku 2008 do 2. stupně evidence a současně jejich přihlášení do CES; jednalo se o následující přírůstková čísla z podsbírky mineralogické přír.č. 100/08, 101/08; z podsbírky petrografické přír. č. 102/08 a z podsbírky paleontologické přír.č. 103/08 a 104/08. Dále proběhlo zálohování evidenčních údajů rozšiřovaných podsbírek. podle plánu proběhla revize paleontologické podsbírky v celém rozsahu číselné řady Gc V průběhu přípravy revize došlo k úpravě v uloţené sbírkových předmětů; v návaznosti na revizi byl připraven aktuální tisk Evidence paleontologické podsbírky (dat ); 8

11 v rámci spolupráce s PF MU byl nově determinován paleontologický materiál z lokality Hostim; ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm bylo ošetřeno 40 vzorků vybraných z mineralogické podsbírky (zápůjčka na výstavu) a dalších cca 100 ks z podsbírek paleontologické a petrografické během úprav expozice; dílčím způsobem se uskutečnilo doplňování identifikačních údajů k mineralogické podsbírce; desinsekce prostor půdního depozitáře proběhla na jaře, v rámci společného termínu; průběţně pokračovala PC evidence a doplňování údajů do geologické fotodokumentace, která v průběhu roku probíhala téměř výhradně v digitalizované podobě a tak je také archivována (cca 650 snímků). Původní fotoarchiv má v řadě diapozitivů (GD) evidováno 1674 poloţek, negativů (GN) 620 poloţek, celkem 2827 ks. Kromě činností na vlastním pracovišti se geolog účastnil předávání botanického pracoviště a revize sbírky na archeologickém pracovišti. V archeologické podsbírce byl předběţně vybrán paleontologický materiál, který by měl být výhledově převeden do odpovídající části geologických sbírek. Odborná spolupráce Odbor ţivotního prostředí MÚ a KÚ spolupráce na dokumentaci významných geologických jevů, výměna informací o zásazích do ŢP v souvislosti se stavební aj. činností. Pedagogická fakulta MU vystoupení na archeologické komisi 8.9. (Znojmo-Hradiště); Správa Národního parku Podyjí spolupráce při dokumentaci významných geologických jevů na území Národního parku a příprava exkurze; Moravské zemské muzeum Brno spolupráce při publikační činnosti recenze příspěvku; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně spolupráce při determinaci a analytickém vyhodnocování materiálu, publikační činnost (Mgr. Dokoupilová); metodická pomoc řešitelům bakalářské práce (T. Tomaštíková) a diplomové práce (L. Kurdíková). Národní Muzeum Praha paleontologické oddělení spolupráce při přípravě odborného semináře geologů (přednáška Dr. Kamila Zagoršeka). V loňském roce navázaná spolupráce s Těţební unií měla konkrétní podobu v přípravě exkurze pro seminář geologů a otištěním vizitky JMM v časopise společnosti Zoologie a) selekce Vlastní sběr a převzetí nálezů byla realizována preparace 4 exemplářů obratlovců chřástal vodní, lasice hranostaj, ondatra piţmová, bělozubka bělobřichá. Tyto exempláře jsou poměrně významnými doklady regionální fauny a budou také pouţity při výstavě k mokřadům Znojemska plánované na rok nově získáno (vlastním sběrem nebo převzetím nálezu) bylo jen několik exemplářů obratlovců. Prozatím jsou uloţeny v mrazícím boxu (sysel obecný), nebo jako tekutinové preparáty v lihu (drobní zemní savci z odchytů v rámci výzkumu mokřadů); u části tohoto materiálu předpokládáme preparaci na dermoplastické preparáty během roku do podsbírky entomologické bylo získáno asi 1000 dokladových exemplářů brouků. Preparace byla dokončena v samém závěru roku 2009, soubor bude tedy do sbírek registrován aţ počátkem roku

12 fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichţ nelze provádět sběr (zvláště chráněné, vzácné a ohroţené druhy) a také zkoumaných biotopů byla prováděna zejména v souvislosti s projektem výzkumu mokřadů dotovaným MK ČR. Ve fotoarchivu pracoviště byl uloţen asi 1000 digitálních fotografií; Nákup: nákup nebyl uskutečněn, neboť pracovišti nebyly nabídnuty ţádné dokumentační sběry z regionu. b) tezaurace byla provedena systematická evidence nově získaných přírůstků do zoologické podsbírky (přír. č. 40/ ex) a entomologické podsbírky zahájená v roce 2008 (přír. č. 87/ ex, 105/ ex). Evidence přírůstkového čísla 61/2006 (Kobylákova sbírka) pokračovala za spolupráce R. Hetflaiše, do konce roku 2009 se podařilo přepsat cca 1000 ks, ovšem evidence nebyla dokončena. Zapsání zbylých cca 1500 ks a provedení systematické evidence bude provedeno v prvním čtvrtletí pokračování PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky v roce 2009 se nepodařilo realizovat, důvodem bylo časové vytíţení výzkumnými aktivitami a revizí archeologické sbírky. Úkol bude řešen v roce ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES pro revizi byla plánována 3. část entomologické podsbírky motýli. V rámci přípravy revize byla dokončena její systematická evidence. Celkem bylo zapsáno 186 inventárních čísel (krabic) obsahujících 4819 exemplářů motýlů. Z tohoto počtu bylo zatím individuálně počítačově evidováno 1529 exemplářů. Uskutečněn byl také tisk verifikovaného seznamu této části entomologické podsbírky obsahující soupis celých inventárních čísel. doplňování a výměna konzervačních tekutin v roce 2009 byla provedena kontrola tekutinového depozitáře během přípravy revize, nebyla shledána potřeba doplnění konzervačních tekutin.. desinsekce depozitárních prostor proběhla v rámci ošetření ostatních prostor muzea taxonomické revize další části entomologických sbírek v roce 2009 se nepodařilo zajistit další postup této revize, vhodní specialisté budou extenzivně vyhledáváni v dalším období. opravy poškozených exemplářů brouků pokračovala repreparace cenných kusů z jiţ rekonstruované části sbírky (skupina Lamellicornia). Celkem bylo zpracováno 100 exemplářů, poté byla práce přerušena následkem nemoci konzervátorky A. Komendové. Také v případě tohoto dlouhodobého úkolu počítáme s pokračováním v následujících letech. v roce 2009 se uskutečnilo 5 badatelských návštěv ve sbírkovém fondu Ing. Křivan (determinace chroustů rodu Miltotrogus a revize některých nálezů listorohých pro připravovanou faunistickou publikaci), MUDr. Zavadil (excerpce dat o sbírkovém materiálu lupenonohých korýšů), 2 x Mgr. Valášek (determinace porovnáním peří z nálezů v přírodě se sbírkovými preparáty) byly poskytnuty údaje o sbírkových dokladech vzácných listorohých brouků pro publikaci Juřena D., Týr V. & Bezděk A., 2008: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých boruků (Coleoptera: Scarabaeoidaea) na území České republiky a Slovenska. Klapalekiana, 44 (Suppl.): obdrţen separát publikace Odborná spolupráce 10

13 Správa Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal proběhly konzultace k výskytu druhů na různých lokalitách NP Podyjí, spolupráce při výzkumu a monitoringu Národní muzeum spolupráce na programovém projektu MK ČR PřF UK Praha spolupráce při výzkumu netopýrů v regionu (Myotis alcathoe) a na Blízkém východě (včetně spolupráce s NM Praha), terénní exkurze studentů magisterského studia Ústav zoologie a botaniky MU Brno společný výzkum netopýrů rodu Pipistrellus na lokalitě Nový Hrádek u Lukova Muzeum východních Čech v Hradci Králové reciproční spolupráce na projektu Evropská noc pro netopýry Česká společnost pro ochranu netopýrů monitoringové aktivity, příprava na Světový kongres o výzkumu netopýrů v roce 2010 Institut dětí a mládeţe MŠMT Praha spolupráce při přípravě a realizaci České účasti na 20. Mezinárodní biologické olympiádě Archeologie a) selekce Stávající sbírky byly doplněny o materiál z pozitivních archeologických výzkumů Následujícím souborům bylo uděleno přírůstkové číslo a byly zapsány do Centrální evidence sbírek (CES) za období do května 2009 celkem 10 souborů, 34 ks 60/2008.A31493/1 5, 61/2008.A31516/1 2 62/2008.A31517/1 2 63/2008.A31525/1 3 64/2008.A31526/1 3 65/2008.A31527/1 2 66/2008.A31532/ /2008.A31536/1 68/2008.A31537/1 4 69/2008.A31538/1 za období do listopadu 2009 celkem 37 souborů, 4993 ks 107/2008.A 31371/ /2008 A 31393/ /2008 A 31411/ /2008 A 31413/ /2008 A 31428/ /2008.A 31432/1 114/2008.A 31442/ /2008 A 31450/ /2008 A 31453/ /2008 A 31454/ /2008 A 31457/ /2008.A 31468/ /2008 A 31471/ /2008 A 31475/ /2008 A 31479/ /2008 A 31481/ /2008 A 31482/ /2008 A 31483/ /2008 A 31484/ /2008 A 31487/ /2008.A 31488/1 135/2008.A 31490/1 137/2008.A 31492/ /2008.A 31494/ /2008.A 31495/ /2008 A 31496/ /2008.A 31497/ /2008.A 31498/ /2008.A 31499/ /2008.A 31500/1 145/2008.A 31501/ /2008.A 31502/ /2008.A 31503/ /2008.A 31504/1 2/2009. A 31505/1 3/2009. A 31506/1 2 7/2009. A 31509/1 17 Do II. stupně evidence (do programu DEMUS) byly zaevidovány tyto soubory: A 31468/1 254 A 31495/1 90 A 31493/1 5 A 31497/1 27 A 31502/1 15 A 31501/1 11 A 31500/1 A 31494/1 4 A A 31504/1 A 31503/1 12 A 31490/1 A 31488/1 A 31498/1 10 A 31499/1 8 A 31442/1 12 A 31371/1 51 A 31505/1 11

14 A 31506/1 2 A 31492/1 74 A 31510/1 64 Celkový počet kusů činí 645. Materiál k rozšiřování sbírek v souvislosti se spoluprácí ÚAPP Brno pobočka Znojmo bude dodán počátkem roku Důvodem je změna vedoucího pracovníka. b) tezaurace hlavní náplň práce byla věnována revizi archeologické podsbírky a sousledné kontrole v evidenci přírůstkových knih a programu Demus. k bylo zkontrolováno ks sbírkových předmětů podsbírky archeologie JMM označených písmenem A a 1187 ks předmětů s jiným označením nebo bez označení. Kontrolovány byly sbírkové předměty uloţené v depozitáři č. dveří 50, kde jsou předměty uloţeny v krabicích označeny číselnou řadou , dále pak v expozici v minoritském klášteře, ve výstavě na hradě a ve výstavě v minoritském klášteře. Po zkontrolování byly předměty z depozitáře č. dveří 50 nově uloţeny do depozitáře č. dveří 58 (celkem 946 krabic). Ke všem fyzicky přítomným artefaktům byl evidován podrobný záznam do tabulek vytvořených v programu Excel a zároveň byly zkontrolovány v Přírůstkových knihách. Revize bude pokračovat nadále v roce Jde o velice důsledný, sloţitý proces, při kterém chceme docílit kompletního přehledu inventáře v archeologické podsbírce. pro budoucí výstup z revize byl vytvořen nový kontrolní soupis sbírkových předmětů v programu Microsoft Excel, zároveň byly čísla ručně vpisovány do speciálních sešitů (dvojí kontrola) speciální pozornost byla věnována proudové vitríně, kde bylo provedeno přeinstalování předmětů a část byla odborně zabalena a uloţena do depozitáře části fondu byla doporučena konzervace či rekonstrukce Pro revizi sbírkového materiálu byla zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti (geologie Mgr. Jaroslav Šmerda, bliţší identifikace nerostů při výrobě kamenných artefaktů, zoologie RNDr. Antonín Reiter bliţší určení osteologického materiálu zvířat). Tyto hodnoty byly evidovány v tabulkách při bliţším popisu artefaktů. Záznamy nejen slouţí jako kontrola a přesný popis předmětu, ale mohou se vyuţít k dalším důleţitým analýzám či statistikám. Byl proveden zápis přírůstků do přírůstkové knihy I.ho stupně evidence, byl proveden zápis přírůstků II.ho stupně evidence do archeologického programu Demus, celkem 21 souborů, 645 ks a ve stanovených termínech do Centrální evidence sbírek (CES), celkem 47 souborů, 5027 ks. Proběhlo zálohování evidence. nové nálezy z akce č. 4/2009 kaple sv. Markéty, Topanov, Rybníky u Moravského Krumlova byly omyty a ošetřeny (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové, R. Hetflaiše) ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm byly ošetřeny vybrané předměty z expozic do 10 ks ţelezných předmětů, do 30 ks nádob spolupráce s Doc. J. Kovárníkem na dotváření dokumentace k archeologickým výzkumům. V roce 2009 Doc. Kovárník dokončil dokumentaci z výzkumu Hrušovany n. Jevišovkou a Únanov ţenský laténský hrob. Práce bude v roce 2010 pokračovat. Badateli jsou poskytovány mapové materiály, obrazová dokumentace, hmotný fond. Vytváříme dle nálezů kresebnou dokumentaci. desinsekce prostor depozitářů byla provedena pověřenou specializovanou firmou v dubnu v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM. 12

15 průběţně pokračovala PC evidence archeologické fotodokumentace získané v průběhu roku 2009 ze záchranných výzkumů akce číslo 1/ /2009. Hnanice, prohlídka budovy budoucího depozitáře, projekt na regály budoucího depozitáře. Odborná spolupráce pravidelná účast na JMRAK (Jihomoravská archeologická komise) březen, květen, září, říjen, prosinec účast na školení programu DEMUS (leden, únor), spolupráce s CITEM Brno, převod souborů ze starého programu, nové údaje Archeologický ústav Akademie věd Brno průběţně archiv, dodání materiálů OZAA, ZAA, NZ, řešení restů z minulých let Moravské zemské muzeum květen, prosinec výpůjčky archeologického materiálu pro výstavy Technické muzeum v Brně průběţně probíhá spolupráce na analýzách materiálů z výzkumů jako je sklo, či ţelezo. Ústav Archeologické památkové péče Brno, pobočka Znojmo průběţně jednání o záchranných archeologických výzkumech, rozvrţení, řešení restů z minulých let předávací protokoly, materiál. Předávání materiálů bylo omezeno z důvodu výměny vedoucího pracovníka Archaia Brno červen, spolupráce na středověké konferenci, která proběhla ve Znojmě Muzeum města Brna duben, konference spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě průběţně poskytování materiálu (prezenčně) doktorandu D. Roţnovskému a studentce B. Viciánové Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, výpůjčka materiálu pro výstavu duben, prosinec. Průběţně poskytování konzultací a materiálu k nahlédnutí studentům doktorandského studia (Mgr. D. Válkovi, Mgr. M. Kučovi). Spolupráce s badateli průběţně, vyplněno 17 badatelských listů. Průběţné poskytování informací po ech či telefonicky Historie a) selekce Průběţně byla prováděna akvizice nových přírůstků do svěřených podsbírek. 12 kusů pamětních mincí z aktuálních emisí ČNB do podsbírky numismatiky, 16 kusů z odkazu paní Yvetty Šimkové do podsbírky listin a celkem 26 kusů platidel a listin z nálezu v makovici chvalovického kostela sv. Markéty (13 do numismatiky, 13 do listin). Celkem tedy bylo získáno 54 předmětů. Vyhotoveno bylo celkem šest registračních listů na následující přírůstková čísla 9/2009, 23/2009, 27/2009, 28/2009, 36/2009 a 53/2009. Vyřazeny z podsbírek nebyly ţádné poloţky. Díky iniciativě Ing. Ivo Mareše, který v srpnu (krátce před svojí smrtí) kontaktoval pracoviště historie, byla pro muzeum získána xerokopie gymnaziálního čtenářského deníku prvního českého starosty Znojma Dr. Mareše. b) tezaurace Průběţně prováděl kurátor kontrolu svěřeného depozitáře č. 5 v minoritském klášteře. Od března do června za pomoci dvou studentů pedagogického lycea Střední odborné školy pedagogické ve Znojmě kurátor pokračoval v odborné redeterminaci podsbírky Charlese 13

16 Sealsfielda a v zápisu daných předmětů do databáze DEMUS katalog (celkem 461 poloţek). Dle doporučení inventarizační komise z listopadu 2008 sestavil kurátor elektronický inventární seznam podsbírky, který byl následně vytištěn a v prosinci 2009 verifikován ředitelkou muzea pod č.j. 677/2009. V květnu a listopadu 2009 proběhlo pravidelné nahlášení nových přírůstkových a inventárních čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR. V I. stupni evidence bylo zapsáno celkem 54 ks nových sbírkových předmětů. Ve II. stupni bylo systematicky zaevidováno celkem 141 ks sbírkových předmětů: 28 kusů do podsbírky numismatiky (Mi10966 Mi10993), 112 kusů do podsbírky listin (Lpo2163 Lpo2274) a 1 předmět do podsbírky Charles Sealsfield (ChS123). Přírůstkové číslo 88/2007, omylem zapsané předchozí kurátorkou Polákovou do podsbírky listin, bylo přepsáno do podsbírky Charles Sealsfield. Kurátor provedl odborné určení a zpracování nálezu pamětních předmětů v makovici věţe farního kostela sv. Markéty v Chvalovicích (dárce Římskokatolická farnost sv. Markéty ve Chvalovicích). V laboratoři A. Dománské proběhla konzervace a restaurování kovového pouzdra, listinného materiálu a 13 ks mincí. Dále kurátor převzal nález základního kamene pomníku Karla Kopala na náměstí Komenského ve Znojmě s vloţeným skleněným pouzdrem, obsahujícím pergamenovou pamětní listinu (majitel Město Znojmo). Pouzdro a téměř nečitelné torzo listiny byly restaurovány v laboratoři A. Dománské. Základní kámen bude vrácen Městu Znojmu a vloţen zpět do základů pomníku s novým pouzdrem. Revize fondu mincí Podle inventarizačního plánu probíhala od srpna do listopadu příprava revize fondu mincí (1. část podsbírky numismatiky). Celkem bylo zkontrolováno kusů mincí. Všechny mince prošly důkladným konzervátorským ošetřením v laboratoři A. Dománské. Mince byly nově uloţeny do nových alkalických obálek určených pro mince, řádně označeny a umístěny do nových kartonových krabic. U kusů mincí bylo provedeno odborné přeurčení a zápis do databáze DEMUS Katalog. Fyzickou inventarizaci podsbírky provedla dne 27. listopadu 2009 komise ve sloţení M. Nevrklová, A. Dománská, D. Zapletalová a J. Šťastná (viz zápis č.j. 664/2009). Kurátor také spolupracoval s PhDr. Janem Šmerdou, vedoucím numismatického odd. MZM v Brně, při zpětném převzetí souboru 1250 ks mincí tzv. chvalatického pokladu ( ). Všechny mince tohoto souboru byly vloţeny do nových alkalických obálek a zahrnuty do revize. Odborná spolupráce Ve dnech června kurátor spolupracoval se společností Archaia Brno o.p.s. při organizaci mezinárodní vědecké konference FUMA (Forum Urbes Medii Aevi) ve Znojmě. Kurátor vystoupil s vlastní přednáškou, organizoval technické zázemí konference ve Znojemské Besedě a prohlídku po pamětihodnostech Znojma pro návštěvníky konference. Spolupráce s Maticí moravskou a FF MU Brno na přípravě a redakci sborníku Pocta králi železnému a zlatému Znojmo Spolupráce s P. Lazárkem a M. Škorpíkem ze Správy Národního parku Podyjí Spolupráce s městem Znojmem konzultace témat v oblasti památkové péče a historie města. Spolupráce se souborem Calix Temporis při náplni Festivalu oţivlých pověstí na hradě Cornštejně. 14

17 1.1.6.Historie řemesla a) selekce vyhledávání a získávání nových přírůstků do etnograficko-historických podsbírek sběrem v terénu i akvizicí: celkem 13 registračních listů (182 ks předmětů zapsáno ve II. stupni evidence), 1 darovací smlouva, 3 kupní smlouvy, 1 smlouva o reprodukci b) tezaurace vystěhování a nové uloţení sbírkových předmětů z hradní expozice 1. patra a bývalého půdního depozitáře v důsledku rekonstrukce ve spolupráci s R. Hetflaišem, A. Drozdovou a A. Dománskou zpracování nových přírůstků v I. a II. stupni evidence (78/2008 aţ 56/2009, tedy 15 ks registračních listů o 235 předmětech) a průběţné přeurčení sbírkových předmětů průběţné zálohování elektronických dat na DVD a CD nosiče i na datové disky (zálohový disk v osobním PC a společný disk muzea) fotodokumentace či skenování nově získaných přírůstků i dříve zpracovaných sbírkových předmětů (celkem 818 ks; z toho 199 ks štočků, 158 ks militárií, 80 ks řemesel, 258 ks textilií a 123 ks map) elektronický přepis evidence sbírkových předmětů pomocí programu Demus (celkem 1922 ks): štočky (997 ks zapsáno a přeurčeno, vytvořen verifikovaný seznam podsbírky), kartografie (514 ks zapsáno a přeurčeno, analýza 128 ks, vytvořen verifikovaný seznam podsbírky), řemesla (111 ks), militária (67 ks), textilie (233 ks) zápis přírůstků do nově ustanovené inventární knihy č.j. 710/2009 (roky 2006 aţ 2009, celkem 260 ks poloţek, zaloţena ) revize kartografické podsbírky: příprava (15.5. a ), revize (23.7.) konzervování a restaurování vybraných předmětů ve spolupráci s Andreou Dománskou (9 ks řemesel, 3 ks militárií, 1 mapa a 4 ks textilu, dále zpracování všech kusů nových přírůstků) a dodavatelsky (3 ks řemesel u SUPŠaVOŠ Turnov). pravidelné kontroly depozitářů a sledování klimatických podmínek v nich (místnosti 6 a 7 v minoritském klášteře, místnosti 7, 21 a 22 na hradě); ukončení depozitního reţimu v půdních prostorách hradu a následný převoz připravených předmětů do minoritského kláštera včetně jejich nového uloţení; v místnostech 6 a 7 minoritského kláštera dále zajištěn vhodný depozitní reţim, montáţ čidel a zatemnění; deratizace a desinsekce v hradních depozitářích, spolupráce s architekty při vyměřování oken a měření stability v hradních depozitářích; návštěva komise pro kontrolu depozitářů (30.3. a 6.10.) návštěva připravovaných prostor hnanického depozitáře, vytvoření soupisu potřebného hmotného majetku pro depozitní místnosti (únor) zápis přírůstků a jejich rozepisování v Centrální evidenci sbírek (duben a listopad 2009) Odborná spolupráce s Ústavem evropské etnologie FF MU v Brně (materiály k lidové architektuře německého etnika na Znojemsku), s Moravským zemským muzeem v Brně (materiály ke kroji v okolí Dolních Kounic a Suchohrdel u Miroslavi), se Státním okresním archivem ve Znojmě (bliţší určení štočků otištěných v broţuře Znojemský okres ), dále s Národním ústavem lidové kultury Stráţnice (analýza kyjovského dívčího kroje ze sbírek JMM), odbornými pracovníky (Mgr. Martin Novotný, hliněná architektura na Znojemsku, Mgr. Eva Románková mikulášské obchůzky na Valašsku) a badateli (Miroslava Klimtová fotodokumentace modelu radniční věţe) 15

18 spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně při vyplňování dotazníků Národního ústavu lidové kultury ve Stráţnici věnovaného dopravě, stravě a oděvu: zajištěno 72 dotazníků ze 75, coţ Jihomoravskému muzeu přineslo Kč ,- přeshraniční spolupráce se Slovenskem (návrh) Dějiny umění a) selekce Finanční situace muzea umoţnila akvizici sbírek formou nákupu znojemik aj. Do uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i darem od soukromých osob, a to ve spolupráci se sběrateli a staroţitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny k jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně registrační listy. Od soukromých osob byly zakoupeny: Obrazy: Lojza Budík U Podhradí, 1930, olej na plátně př. č. 30/2009 Oskar Dvořák Zátiší, 1952, olej na plátně př. č. 35/2009 Vladimír Slezáček K lapikusu, 2009, olej na plátně, př. č. 37/2009 Oldřich Míša Špaček, 1947, olej na plátně př. č. 50/2009 Eva Kyšková Siesta, 1967, olej na plátně př. č. 50/2009 Grafika: Vladimír Slezáček Plenkovický rybník, 2009, pastel, př. č. 38/2009 Vladimír Slezáček Zimní potok, 2009, pastel, př. č. 38/2009 Jan Kopeček Portrét Yvetty Mazenauerové, 1965, 2ks, tuţka př. č. 49/2009 Gabriel Nesiba Znojmo, 1971, 2ks, akvarel př. č. 49/2009 Keramika: Soubor uţitkové keramiky, 7ks př. č. 48/2009 Sklo: Soubor uţitkového skla, 12 ks př. č. 47/2009 Nábytek: Nábytkový celek skříň, komoda, 2x postel ve slohu biedermeier, kol. r př. č. 31/2009 Lustr kulatý, světlezelené sklo, kol. r. 1920; Stůl dětský, bílý se šuplíkem, kol. r př. č. 46/2009 Dary: Jiří Ryšavý daroval obraz Kraví hora, olej, plátno, 2008, př. č. 10/2009 Tomáš Hlavička daroval skleněnou plastiku Dort, př. č. 14/2009 Přemysl Povondra daroval do sbírky grafický cyklus 6ks grafik, př. č. 55/2009 b) tezaurace do CES byla zapsána dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 10/2009, 14/2009, 30/2009, 31/2009, 35/2009, 37/2009, 38/2009, 46/2009, 47/2009, 48/2009, 49/2009, 50/2009, 55/

19 Převod evidence sbírek do databáze DEMUS podsbírka Litografické kameny (58 ks), podsbírka keramika (22 ks), obrazy (4 ks) Byla provedena fotodokumentace přírůstků za rok 2009, byla provedena digitalizace části podsbírky Grafiky a kresby (cca 100 ks dle časových moţností) Bylo provedeno propojení digitálních fotografií sbírkových předmětů s databází DEMUS, jedná se o sbírku Litografických kamenů. Péče o sbírky a) Konzervování sbírkových předmětů: Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v laboratoři JMM se uskutečnil převáţně z důvodů prezentačních, jednalo se o předměty pro výstavy: Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě restaurování 15 ks obrazů a retušování 9 ks rámů. Restaurování pro výstavu Vranovská kamenina restaurování 6 ks keramiky 200 let od bitvy u Znojma Hrdinství a marnost polozapomenuté války kompletní rekonstrukce busty Napoleona, vyčistění mramorové busty Františka I. Copuli Lapidum III. Hromady kamení III očištění sádrového modelu Cornštejna Při přípravě revize podsbírky Litografické kameny, bylo provedeno základní očistění u všech předmětů a jeden předmět byl v laboratoři restaurován. b) restaurování Zajišťování restaurování dodavatelským způsobem proběhlo na základě výběrového řízení: La 141 Sv. Jan Nepomucký socha na Horním nádvoří Znojemského hradu ( Kč) Hb 31 kladívkový klavír, autor : Johann Ehrlich, Vídeň, 1. pol. 19. stol. ( Kč) O konzervátorských a restaurátorských zásazích na sbírkových předmětech jsou vedeny restaurátorské zprávy a konzervační listy. c) preventivní Zabezpečení zakoupení dvou nových zvlhčovačů do stálé expozice Staré umění Znojemska v Domě umění. Při přípravě revize proběhla fotodokumentace podsbírky Litografických kamenů. K zápůjčkám mimo JMM a o interních zápůjčkách byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o zápůjčce (10 ks) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů (2 ks), sbírkové předměty byly fotograficky dokumentovány. Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledovány klimatické podmínky také ve stálé expozici v DU ve spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů. Příprava expozice na hradě, úklid cínových sbírkových předmětů na zimní měsíce, úklid muzejní expozice v Louckém klášteře. Z důvodu instalace nového systému EPS v Domě umění, byly stěhovány sbírkové předměty JMM do depozitářů, popř. byly na místě zakryty a zabezpečeny proti znečištění a poškození. Z důvodu stavebních prací na Znojemském hradu byly vystěhovány další části expozice znojemského hradu. Stěhování se týkalo sbírek obrazů, keramiky, nábytku, církevní, lapidária, skla do nových depozitářů na nám TGM a v minoritském klášteře. Další uskladnění ze sbírek nábytku a keramiky z expozice Orientálních zbraní z důvodu reinstalace expozice. 17

20 Revize sbírek V rámci inventarizace části sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě stanovené plánem na rok 2009 proběhla v době od do kontrola podsbírky Litografických kamenů (58 ks) ve spolupráci s konzervátorskou laboratoří a byla provedena následná periodická inventarizace Fotoarchiv a dokumentace a) selekce DOKUMENTACE SOUČASNOSTI doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných tisků atd. sběrem popř. nákupem 216 ks. fotodokumentace současnosti aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace Znojma (Den otevřených dveří Kříţového sklepa a Památníku Prokopa Diviše, fotodokumentace Regenerace historického jádra města Znojma, návštěva astronauta Andrew Feustela ve Znojmě atd.) 1295 ks, fotodokumentace objektů JMM (hrad, minoritský klášter, depozitáře v Hnanicích, expozice muzea) 504 ks, fotodokumentace sbírkových předmětů Jihomoravského muzea 256 ks, fotodokumentace vesnic (Boţice, Přeskače, Vranov nad Dyjí) 88 ks digitálních fotografií. dokumentace vernisáţí a výstav zdokumentováno 14 vernisáţí a jedna beseda s autorem výstavy a 17 výstav celkem 1730 ks digitálních snímků. 326 ks (7 př. čísel) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti. FOTOARCHIV vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu získána 3 př. čísla = 11 ks b) tezaurace Evidence sbírek DOKUMENTACE SOUČASNOSTI převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR 7 př. čísel = 326 ks postupný převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence převod evidence do počítačové databáze DEMUS, hlášení změn do CES 457 ks (DS-PF , Ds ) FOTOARCHIV převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR 3 př. čísla = 11 ks pokračování v počítačové evidenci sbírek v programu BACH-fotoarchív průběžně 115 ks (pozitivy 106 ks, diapozitivy 9 ks). pokračování ve scanování vybraných historických pozitivů a následné připojení oscanovaných snímků k evidenčnímu záznamu v počítačovém programu BACH-fotoarchív digitalizace sbírky fotoarchívu průběžně, cca 300 oscanovaných pozitivů. převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence, převod evidence do počítačového programu BACH-fotoarchív, hlášení změn do CES: 106 ks pozitivů (F VIII/ 914 F VIII/ 1019) + určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy skenovány; 9 ks diapozitivů (Dia 36 Dia 43/2), všechny uloţeny v pol. sáčcích. 3 ks skleněných desek (Dia V/ 4, 20, 34) vyřazeno z důvodu ztráty 18

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ I. Úvod Editorial................................................................... 5 Charakteristika a poslání instituce...........................................

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Poslání Národního muzea

Poslání Národního muzea VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Poslání Národního muzea Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011

Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Zámek 1, 252 63 Roztoky Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011 Úvod Sbírkotvorná činnost Evidence a inventarizace Ochrana sbírek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2008 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ 2008 1 OBSAH Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea:

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea: PROVOZNÍ ČINNOST A) Hospodaření muzea Příjmy celkem Výdaje celkem Struktura příjmů (hlavní poloţky): příspěvek zřizovatele vlastní příjmy z toho: trţby za vstupné trţby za reklamu prodej zboţí Struktura

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2012 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2012 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2012 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více