MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 4/2004 ročník III. Technické služby dokončují ošetření městské zeleně. Více na straně 9. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Na Benedikt za sportem a odpočinkem strana 8 O Období ošetřování zeleně končí strana 9 O Bořek Valvoda o prodeji bytů strana 12 O Fotoreportáž o kouzlení v paneláku strana 14 O Nemít kde zaparkovat je nepříjemné strana 16 O Podnikatelský záměr Teplo Most dostal zelenou strana 18

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: V námětech je i lepší dopravní značení V budově mosteckého magistrátu proběhla veřejná prezentace Programu rozvoje statutárního města Mostu na roky Odborný konzultant Programu rozvoje ve svém úvodním slově seznámil přítomné s dosavadním postupem prací na Programu rozvoje, s hlavními etapami jeho vzniku a jejich naplňováním a s kroky nadcházejícími. V úvodu jednání byl předložen seznam tak zvaných Pilířů rozvoje, Strategických cílů a Opatření. Po svém úvodním slovu vyzval konzultant přítomné k diskusi nad předloženým materiálem, případně nad dalšími souvisejícími tématy. V diskusi byly zástupci města a odborným konzultantem zodpovězeny dotazy přítomných a byly zaznamenány jejich návrhy a připomínky, které jsou stručně uvedeny níže. Náměty a závěry z veřejné prezentace Programu rozvoje města: Řešit pokles počtu obyvatel města Komentář: stabilizace počtu obyvatel a zlepšení sociální struktury města, to je úkolem celého Programu rozvoje a naplňuje se v dostatečné míře prostřednictvím již uvažovaných opatření a projektů. Doporučení: Námět neakceptovat Zavést digitální TV a rozhlasový signál Komentář: zajímavý námět, který by mohl obohatit obsah Cíle 2.3. Doporučení: Námět akceptovat Magistrát má novou strukturu V souvislosti s novou organizační strukturou Magistrátu města Mostu, která je účinná od , došlo ke změně u jednotlivých odborů magistrátu a jmen vedoucích odborů. K 1. dubnu má magistrát 13 odborů (+kancelář primátora a tajemníka + úsek interního auditu a kontroly + úsek projekty). Kancelář primátora a tajemníka Úsek interního auditu a kontroly Ing. Jaroslava Pražáková Úsek projekty Bc. Michala Mrštíková Odbor vnitřní správy Zdeňka Brotánková Odbor informačního systému Luboš Kindl Odbor městského majetku Ing. Jiří Grosman Odbor finanční Ing. Vlasta Šlechtová Odbor investic a rozvoje Ing. Renné Komínek Odbor sociálních věcí Bc. Vlasta Jakubcová Odbor školství, kultury a sportu Helena Přibíková Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví Mgr. Jiří Bureš Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Vladimír Pátek Odbor stavební úřad Ing. Stanislav Franta Odbor živnostenský úřad Vilemína Mrštíková Odbor dopravy a komunálního hospodářství Ing. Jiří Mysík Odbor správních činností Ing. Radka Volfová Optimalizovat dopravní značení ve městě Komentář: zajímavý námět, který by mohl obohatit obsah Cíle 5.2. Doporučení: Námět akceptovat Vybudovat integrovaný dopravní systém (přepravy osob) Komentář: zajímavý námět, který upřesňuje obsah Opatření Doporučení: Námět akceptovat Zvýšit kvalitu obsahu regionálního TV vysílání Komentář: zajímavý námět, který by mohl obohatit obsah Cíle 2.3. Doporučení: Námět akceptovat Více konkretizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti ve městě Komentář: Program rozvoje se v rámci cíle 3.5. klade důraz na prevenci kriminality, a to v dosti konkrétní podobě. U represivních metod je město Most zcela závislé na činnosti státních institucí. Doporučení: Námět neakceptovat Startovní byty zajišťovat nejen výstavbou, ale i lepším využitím stávajícího bytového fondu. Komentář: zajímavý námět, který by mohl upřesnit obsah Opatření Doporučení: Námět akceptovat Důrazněji podporovat výstavbu nadřazené dopravní sítě v regionu Komentář: na zlepšení napojení města na nadřazenou silniční síť pamatuje dostatečně Opatření Město v tomto bodě může pouze lobovat u státních institucí. Doporučení: Námět neakceptovat Lépe definovat orientace města v rozvoji cestovního ruchu Komentář: Vize rozvoje města definuje orientaci Most v cestovním ruchu přesně a vyváženě a navržená Opatření dostatečně konkretizují. Doporučení: Námět neakceptovat Zkvalitnit síť ubytovacích zařízení Komentář: zajímavý námět, který by mohl obohatit obsah Cíle 2.3. Případně doplněné Opatření se ovšem musí omezit pouze na podporu, neboť rozvoj ubytovacích kapacit může být realizován jen na bázi soukromé iniciativy. Doporučení: Námět akceptovat Zdůrazňovány stezky pro pěší Komentář: Projekt týkající se budování stezek pro pěší byl vyřazen po obsáhlé diskusi v Řídící skupině, neboť ho nelze považovat za prioritní. Doporučení: Námět neakceptovat Vybudovat lyžařskou sjezdovku ve městě Komentář: Vzhledem k dobrým podmínkám pro lyžování ve snadno dostupném zázemí města a diskutabilní rentabilitě vložených investic do dané akce nelze považovat daný námět za prioritní. Doporučení: Námět neakceptovat Mgr. Daniel Dobiáš MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 4/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Pravidelně se schází volební štáb magistrátu Od poloviny února se schází volební štáb magistrátu, jehož členové zajišťují v místních podmínkách hladký průběh voleb do Evropského parlamentu. Než voliči přistoupí k urnám, je třeba vykonat celou řadu nezbytných kroků a krůčků. Přestože letité zkušenosti s přípravou a organizováním voleb dovolují úředníkům v mnoha činnostech rutinní přístup, je třeba přizpůsobit se řadě novinek či odlišností od voleb národních. Tak jako vždy přistupuje magistrát ke své úloze zodpovědně a se vší vážností. Prozatím poslední jednání volebního štábu proběhlo 20. dubna. Z informací, které si na něm jeho členové vyměnili, vyplynulo Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 11. a Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území ČR tím, že například, že k uvedenému datu požádalo o vydání voličského průkazu pouze 7 lidí. Voliči tak mohou učinit až do 27. května (do hodin), který je posledním dnem doručení žádosti o vydání voličského průkazu. Příliš času ale nezbývá občanům jiného členského státu, kteří chtějí hlasovat na našem území. Lhůta pro podání žádosti na magistrát o zápis do seznamu voličů v tomto případě končí již v neděli 2. května (do hodin) a podat ji lze v budově magistrátu v ulici Pionýrů. Od 2. května do 12. května si voliči mohou ověřit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zájemci o činnost v okrskové volební komisi se mohou přihlásit v Informačním centru pro volby mosteckého magistrátu Zájemci o činnost v okrskové volební komisi se mohou přihlásit na Magistrátu města Mostu v ulici Radniční (hlavní budova magistrátu) v Informačním centru pro volby (4. poschodí) osobně v pracovní dny: pondělí a středa od 7.00 do hod., úterý a čtvrtek od 7.00 do hod., pátek od 7.00 do hod. nebo telefonicky na tel. čísle nebo (kontaktní osoby: Jana Trnková, Jaroslava Sedmíková, Romana Švarcová). Občan jiného členského státu EU podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do hod., žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je možno podat osobně i písemně na ohlašovně Magistrátu města Mostu v ul. Pionýrů, (č. dv. 310). Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 27. května Připomínáme voličům: Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (tj. do 2. května 2004) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Po tomto termínu již nelze do seznamu dopsat žádného voliče, tzn. ANI TAKOVÉHO, KTERÝ SE OD PŘIJDE PŘIHLÁSIT NA OBEC K TRVALÉMU POBYTU. Pokud chce občan, který změní trvalé bydliště od , volit ve volbách do Evropského parlamentu, má možnost a) podat žádost u obecního úřadu, kde byl dosud přihlášen k trvalému pobytu, o vydání voličského průkazu, který opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost je nutné podat v termínu do do hod. a to osobně na úřadě, nebo zaslat poštou, kde bude na žádosti úředně ověřený podpis voliče. b) volit ve volebním okrsku podle svého předchozího trvalého bydliště. V případě, že se volič přestěhuje od může volit pouze ve volebním okrsku podle svého předchozího trvalého bydliště.! Z důvodu, že od 2. května není možné provádět změny v seznamech voličů pro volby do EP a není možné dopsat voliče ve volební místnosti, měl by si volič ověřit, že je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP - viz. příloha (seznam voličů).! Také 2. května 2004 do hod. je poslední lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států - viz. příloha (občan jiného členského státu EU).! vydání voličského průkazu je možné požádat do do hod. sepsáním žádosti osobně na úřadě nebo žádost zaslat poštou (v tomto případě musí být úředně ověřený podpis). Voličské průkazy vydá obecní úřad od pouze voliči, který do do hod. o vydání voličského průkazu požádal do výše uvedeného termínu - viz. příloha (Informace o vydání voličského průkazu). Komunální Informační Servis strana 3

4 OZNÁMENÍ Statutární město Most oznamuje, že se uskuteční bezplatné očkování psů proti vzteklině Bezplatné očkování bude provedeno u psů chovaných (hlášených) na území města Mostu a čtvrtí Rudolice, Čepirohy, Souš a Vtelno v následujících termínech a na uvedených místech: od 1100 do 1700 hodin v Mostě, areál stadionu FC MUS Most (u hlavní brány) od 1100 do 1700 hodin v Mostě, areál stadionu FC MUS Most (u hlavní brány) od 1400 do 1530 hodin ve Vtelně, před restaurací od 1600 do 1730 hodin v Rudolicích, před restaurací od 1400 do 1530 hodin v Souši, před Vinotékou od 1600 do 1700 hodin v Čepirozích, před restaurací u hřiště 1. K očkování proti vzteklině budou předvedeni všichni psi starší tří měsíců kromě těch, kteří byli očkováni v letošním roce. 2. Předvedený pes musí být opatřen náhubkem a nesmí jevit známky nemoci. 3. Provedené očkování bude potvrzeno v očkovacím průkaze psa, který bude majitelem předložen při očkování. Majitel je povinen tento průkaz při vakcinaci předložit! 4. Psa k očkování může předvést pouze osoba starší patnácti let, která nahlásí jméno, příjmení Řidiči Městské hromadné dopravy v Mostě i Litvínově jsou slušní při prodávání jízdenek a podávání informací, stylu jejich jízdy a také vzhledně upraveni. Největším jejich problémem však je, že nedodržují jízdní řád. Toto vše vyplynulo z ankety, která se uskutečnila na přelomu měsíce března a dubna. Osloveno bylo celkem jeden tisíc čtyřicet tři občanů, kteří mohli vybírat při hodnocení jednotlivých otázek od výborného až po špatné. Nejlépe a adresu trvalého pobytu majitele psa. 5. Chovatelé, kteří nepředvedou psy k očkování budou nuceni provedení vakcinace uhradit z vlastních finančních prostředků. 6. V případě, že pes nebude každý rok očkován proti vzteklině, vystavuje se jeho majitel sankčnímu postihu. 7. Zrušením státních dotací je oproti minulým létům tato služba již prováděna za úhradu, avšak Statutární město Most se uvolilo celou částku na očkování psů proti vzteklině uhradit. Anketa k městské dopravě byli řidiči občany hodnoceni co se týče prodeje jízdenek a poskytování informací, horší to bylo už se stylem jízdy. Největší rezervy mají podle cestujících řidiči právě s dodržováním jízdního řádu. Díky tomu chystá dopravní podnik zesílit kontroly, aby vyhověl spokojenosti občanů a zároveň zákazníků. Na základě všech výsledků lze však říci, že Městská hromadná doprava na Mostecku i Litvínovsku je na vysoké úrovni poskytovaných služeb. V obci Nová Ves v Horách se uskuteční slavnost ke vstupu do Evropské Unie. Akce, kterou pořádá Euroregion Krušnohoří, proběhne v sobotu 1. května od 15 do 18 hodin u motorestu Výšina. Slavnost zahájí předseda Euroregionu Krušnohoří Jiří Leitner. Poté bude následovat koncert dechové hudby z Marienbergu a vystoupení tanečního orchestru Jaroslava Kleina z Loun, doplněný vystoupením tanečního klubu Cassio a tanečního klubu Hofmannovi. V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v prostorách motorestu Výšina. ve spolupráci s Domem dìtí a mláde e v Mostì poøádá 2. MOSTECKÉ AKVARIJNÍ TRHY Dùm dìtí a mláde e Most i kova ul. 712 sobota 8. kvìtna 2004,9-15hodin Bli ší informace pro návštìvníky a pøípadné zájemce o prodejní místo na tel a nebo u Komunální Informační Servis strana 4

5 Školství a vzdělávání v Mostě má budoucnost Vloni v květnu zahájilo město Most přípravu koncepce, jejíž cílem je podat souhrnnou informaci o výchovně vzdělávací soustavě a nastínit možnosti dalšího směrování rozvoje lidských zdrojů ve městě Most. Kromě ředitelů základních a středních škol na Mostecku byly osloveny i další instituce, jakými jsou například Úřad práce v Mostě, Český statistický úřad, zástupci vysokých škol, které zde působí a některé z odborů Magistrátu města Mostu. Množství nasbíraných podkladových materiálů čítalo více než 200 stránek. První návrh Koncepce byl zveřejněn na internetových stránkách města v měsíci říjnu s výzvou směřovanou k laické i odborné veřejnosti zapojení se do diskuse nad předloženým návrhem. Původně jsme určili termín ukončení diskuse v prosinci roku 2003, ovšem další příspěvky byly předkládány ještě v průběhu měsíců ledna a února Resl pro výletníky Přírodní areál Resl prochází v těchto dnech posledními úpravami. Na konci dubna by měly být již hotovy všechny práce související se zvelebením a zpříjemněním areálu, kde vzniká nová oddechová zóna. Úpravy provádějí Vodohospodářské stavby V nově upraveném areálu jsou novinkou dvě dětská hřiště u rybníčka, buduje se hřiště a čtyři komplety zastřešených odpočívadel. U odpočívadel jsou informační tabule, lavičky a odpadkové koše. Několik dalších odpočívadel bude bez informačních tabulí. V prostoru zahrádkářské kolonie se buduje komunikace, chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Projekt řeší také odvedení dešťových vod z nové komunikace mezi zahrádkami. Hřiště budou obnovena Do opravy poničených dětských hřišť investuje město Most letos o sto padesát tisíc korun více než vloni. Za jeden milión korun se v průběhu letních měsíců opraví jednorázově zhruba čtyřicet dětských hřišť. Hřiště byla už vytipována. Celková rekonstrukce se bude týkat hlavně odstranění starých nátěrů, natření dětských atrakcí novými barvami, promazání kolotočů a podobně. Ve městě je tři sta dětských hřišť. V průběhu roku se opravují podle toho, jak jsou poškozena. Nejvíce problematické jsou nové dřevěné atrakce a to především v ulici Františka Malíka a Jana Kříže. Časté opravy jsou ale i na dětských hřištích v České a Husově ulici. Kromě plánované opravy hřišť už několik týdnů probíhá také každoroční výměna písku na dětských pískovištích. Každý rok se obmění písek zhruba na polovině všech pískovišť ve městě. To znamená, že každé pískoviště se dočká nového písku ob jeden rok. Letos se postupně vymění písek na sto jedna pískovištích. Od samotného počátku zpracování byly jednotlivé části předkládány k připomínkování ředitelům škol a komisi školské a kulturní.do veřejné diskuse se zapojily jednotlivé školy, politické strany i veřejnost, převážně rodičovská. Návrh Koncepce byl představen i Hospodářské a sociální radě Mostecka. Návrhy, které by radikálně změnily nastartovaný směr materiálu, nebyly předloženy žádné. Připomínky se převážně týkaly technických upřesnění informací o jednotlivých školských zařízeních. Rodiče, hlavně dětí v předškolním věku, apelovali na nižší počet dětí ve třídě, než je určen vyhláškou MŠMT ČR, což v souvislosti se mzdovou politikou státu ve školství nelze akceptovat. Část politické prezentace města Mostu se ve svém stanovisku pozastavila nad demografickým vývojem a požádala, v důsledku neustálého úbytku obyvatel, o předložení návrhu řešení stávajících školských zařízeních, jichž je město Most zřizovatelem. Diskusi lze označit za přínosnou.ve svých závěrech Koncepce koresponduje s připravovaným Programem rozvoje města. Časově navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovněvzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji. Mezi priority, které byly v koncepci vytyčeny, patří zejména:! vytváření a udržování rovnováhy mezi uspokojováním vzdělávacích potřeb a efektivním vynakládáním finančních prostředků! věnovat stálou pozornost mimořádným aktivitám a výsledkům jednotlivců i kolektivů v oblasti školství s cílem posilovat prestiž pedagogické práce a rozhodující význam vzdělání pro kvalitu života.! podporovat pestrost kvalifikované nabídky a specializovaných vzdělávacích programů mateřských a základních škol, současně s tím věnovat zvýšenou pozornost harmonickému a zdravému vývoji mladé generace! podporovat prostupnost jednotlivých typů vzdělávacích programů navzájem a jejich výstupů vůči potřebám trhu práce. Helena Přibíková MiniMost se začne hýbat Práce na studii projektu vybudování starého města Mostu v jeho minipodobě odstartuje už za několik dní. Hlavním cílem je snaha připomenout občanům reminiscenci na starý Most v nejvěrnější podobě a odpovídající lokalitě -vedle Děkanského kostela. Myšlenkou miniměstečka se město Most nechalo inspirovat v německém Oederan. Jsou připraveny celkem tři společné pracovní schůzky, tak zvaný workshop, společně s německým sdružením Malé Krušnohoří v Oederanu. Na jejich základě vyvstane konečná studie proveditelnosti. "Workshopy" by měly nahradit původně zamýšlený zrcadlový projekt a především zajistí zužitkování cenných zkušeností z německé strany. Společnost Malé Krušnohoří v Oederanu totiž svůj vlastní minipark vlastní a to na ploše asi dvanácti tisíc metrů čtverečných. Miniměstečka, kterých je na světě už čtrnáct, jsou životaschopná a pro příměstské oblasti Mostu přímo ideální. Poslední pracovní setkání je naplánováno na konec srpna. Stavba miniměstečka se nebude dělat ze dřeva,jako v Oederan, ale z náhradních materiálů. Dřevo vyžaduje náročnější práci i údržbu a s tím spojené i vyšší náklady. Studie si vyžádá náklady ve výši více než čtyři sta tisíc korun. Dvě stě tisíc korun věnuje Hospodářská a sociální rada Mostecka a zbytek uhradí město. Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Kdo řídí Technické služby města Mostu a.s. Co Vás zajímá V minulém čísle jsme začali s představováním managementu Technických služeb města Mostu a.s. Na naše otázky odpovídal ředitel Ing. Petr Klimecký. V tomto díle vás seznámíme se zástupcem ředitele a managerem jakosti společnosti Pavlem Hlaváčkem. Pavel Hlaváček se narodil v Praze v roce Střední průmyslovou školu strojní vystudoval v Teplicích. Po škole nastoupil na základní vojenskou službu do Michalovic. Svou profesní dráhu zahájil jako samostatný tepelný technik v Elektrárně Počerady v útvaru provozní ekonomie. Odtud odešel do Mostecké uhelné společnosti, kde se během několika let vypracoval ze směnového mistra a vedoucího úseku. Do TSmM a.s. nastoupil v roce Své dětství prožil na venkově v malé obci Radonice nad Ohří nedaleko Peruce. V Peruci také navštěvoval Základní devítiletou školu. Svou životní partnerku našel Pavel Hlaváček v Počeradech. Jsou spolu už šestadvacet let a mají dceru Zuzanu a syna Pavla. Jakou pozici zastáváte v Technických službách města Mostu a jaké jsou Vaše úkoly? Do Technických služeb města Mostu jsem nastoupil v lednu V té době se transformovaly v akciovou společnost, kde pra- Chtěl bych zrušit hrob svého otce a urnu umístit do kolumbária. Jak mám postupovat? Mohu náhrobek prodat prostřednictvím správce hřbitova? Jaký je poplatek za místo v kolumbáriu? Zrušení hrobového příslušenství a přemístění uren s ostatky smí pouze majitel, se kterým je sepsána Smlouva a podnájmu hrobového místa. Ten se nejprve dostaví na správu Kostelního hřbitova (Most, ul.hřbitovní 1246) objedná a zaplatí pronájem kolumbárního okénka, jehož cena je stanovena na 157,--Kč ročně a následně na správu Městského hřbitova (Most, ul. Pod Koňským vrchem 1432) k nahlášení změny (tzn. pronajmutí kol. okénka na Kostelním hřbitově). Po nahlášení této změny povolí správa hřbitova vyzvednutí uren s ostatky z pomníku, které si může majitel provést svépomocí a nebo mu tuto službu poskytnou na požádání pracovníci správy hřbitova, kteří vyzvednou urny osobně za jeho přítomnosti. Pokud budou znehodnocené (zkorodované vlivem povětrnostních podmínek), provedou pracovníci správy hřbitova uložení ostatků do nových úředních (umělohmotných) uren, které má majitel možnost si zde zakoupit. Zákazník (pozůstalý) si je potom osobně převeze na Kostelní hřbitov a uloží do pronajatého kolumbárního okénka. Pokud bude chtít majitel hrobové příslušenství prodat, může jej nabídnout, buď formou inzerátu, který si napíše a vylepí na pomník, nebo prostřednictvím některé z inzertních kanceláří. My tuto službu neposkytujeme z důvodu nezájmu o stará příslušenství ze strany pozůstalých. Důležité je, aby v případě prodeje novému majiteli byly správě hřbitova nahlášeny veškeré změny a byl proveden přepis na nového majitele za přítomnosti obou zúčastněných stran. Měska Pavel, ředitel Divize údržba zeleně TSmM a.s. Těšíme se na Vaše další dotazy týkající se činnosti Technických služeb města Mostu a.s. cuji dodnes.v současné době zastávám pozici Managera jakosti a zástupce ředitele společnosti. Mým hlavním úkolem je společně s pracovníky TSmM,a.s. získat během tohoto roku pro společnost certifikát ISO zaměřený na systém řízení jakosti. Hlavním bodem tohoto systému je zákazník a jeho spokojenost. A dále pak zastupovat ředitele v jeho nepřítomnosti, což je docela náročné vzhledem k rozmanitosti poskytovaných služeb, které TSmM, a.s zajišťují. Co považujete za svůj profesní úspěch ve společnosti a co se Vám naopak nepodařilo? Za svůj profesněpracovní úspěch považuji, že mohu přispívat svými vědomostmi a zkušenostmi k chodu společnosti, která je svou prací na očích obyvatel města, ti jsou totiž naším největším zákazníkem. V naší činnosti máme ještě spousty věcí, které se nám nedaří, ale snažíme se je postupně odstraňovat a z chyb se poučit, je to jako v každé jiné činnosti kde platí, že zásadní chyba se již neopakuje. Pokuste se ohodnotit práci technických služeb očima obyvatel Mostu. Kde máte ještě rezervy a za co byste společnost chválil? Práce TSmM, a.s. očima obyvatel města? Máme to těžké, neseme dnes a denně kůži na trh, práce probíhají totiž na očích našich obyvatel v ulicích města. Stížnosti jsou většinou na čistotu ve městě, kde však většinou uklízíme nepořádky, které sami nezpůsobíme. Ale v tom tkví práce technických služeb. Naše rezervy jsou v koordinaci a dodržování technologií prací. Společnost chválím za její ekonomickou stabilitu. Považujete případnou kritiku společnosti za podnětnou a vedoucí ke zlepšení práce, nebo cítíte, že je neoprávněná? Co nejčastěji lidé kritizují? Věcnou kritiku považuji za podnětnou a je důležité se jí zabývat, protože vede ke zlepšení práce. Lidé nejčastěji kritizují svoz odpadů včetně úklidu kont. stání, zimní údržbu komunikací a čistotu města. Jaké jsou Vaše záliby a koníčky, jak trávíte volný čas? Od dětství jsem byl veden ke sportu. Ještě nyní si rád zahraji fotbal, hokej nebo tenis. Závodně jsem hrál fotbal za Lokomotivu Louny krajský přebor. Dnes již více fandím a za dobrým sportem jsem ochoten cestovat jako fanoušek. Největším sportovním zážitkem bylo sledování hokejového utkání NHL mezi Floridou Panters a NewYork Rangers v USA na Miami. Překvapili mne diváci, kteří jsou objektivní a odmění potles- Komunální Informační Servis strana 6

7 Vaše stížnosti v koši nekončí Technické služby města Mostu a.s. bývaly za svou práci často veřejností kritizovány. Kritiky je poslední dobou stále méně, přesto se občas nespokojený občan najde. Jak v minulém čísle uvedl ředitel technických služeb Ing. Petr Klimecký, je každá oprávněná kritika okamžitě řešena. Dokonce byla zavedena internetová stránka, kam se se svými dotazy a stížnostmi mohou občané obracet. Důkazem, že se náměty a stížnostmi lidí vedení technických služeb zabývá, je i nová rubrika, ve které budou tyto stížnosti, ale naopak i chvály a reakce na ně zveřejňovány. Vážený pane ing. Klimecký, možná se Vám bude tato stížnost zdát malicherná a možná i špatně adresovaná. Nicméně mne nenapadla jiná osoba, která by se mohla mou stížností zabývat. Předpokládám nezájem nižšího managementu, a proto se obracím z důvěrou na Vás. Vlastní problém tkví v chování plavčíků na Vámi zpravovaném mosteckém Aquadromu. Dnes kolem 15. hod. jsem spolu s dalšími třemi lidmi byl vykázán z tohoto areálu jen proto, že jsme s kolegou jeli příliš rychle po sobě na tobogánu. Na výzvu plavčíka jsme opustili tobogán, dovolili jsme si však oponovat naše vykázání, odpovědí nám bylo vykázání z celého areálu, s tímto jsme nesouhlasili a spolu s několika dalšími přihlížejícími jsme se snažili celou věc urovnat. Plavčík však trval na svém a cítil se dotčen, tak jsme se rozhodli přivolat ředitelku zařízení. Bylo nám ale řečeno, že je nepřítomna. Místo toho na nás plavčík zavolal městskou policii. Ti nás po příjezdu, na popud plavčíka vyzvali k opuštění zařízení, což jsme také učinili, to vše bez nároku na vrácení vstupného. Toto vše se odehrávalo před zraky mnoha lidí, kteří byli touto scénou vyvolanou ukřivděným plavčíkem stejně rozčarováni jako my!! Nemyslím, že je to dobrá reklama pro Vaše zařízení a osobně se cítím dotčený chováním tohoto Vašeho zaměstnance, který tuto situaci evidentně nezvládl a jednal zcela nepřiměřeně situaci.vím, že nemůžete v této věci nic přímo udělat, ale můžete ze své pozice dát alespoň podmět k prošetření této události vedením mosteckého Aquadromu. Ústní omluva plavčíka by byla dostatečnou satisfakcí. Předem děkuji za přečtení tohoto mailu a věřím v jeho podmětnost alespoň k zamyšlení. Za odpověď předem děkuji. S pozdravem návštěvník Za TSmM a.s. odpověděl Miroslav Svoboda, vedoucí koupaliště. Mám-li uvedenou stížnost zhodnotit a zároveň odpovědět anonymnímu návštěvníkovi, musím této příležitosti využít k malé osvětě. U vstupu na tobogány mají všichni návštěvníci možnost a zároveň povinnost seznámit se s částí Návštěvního řádu koupaliště Aquadrom, týkajícího se jízdy na tobogánech: Upozorňujeme Vás, že nerespektováním světelné signalizace tobogánů ohrožujete zdraví své i ostatních. Zároveň porušujete návštěvní řád koupaliště. Vstupy do tobogánů jsou snímány kamerovým systémem. Za porušování předepsaných pravidel budete vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. " Dodržujte předepsané rozestupy dle světelné signalizace! " Nestartujte s rozběhem! " Hromadné starty a jízdy (vyjma rodiče s dítětem) jsou zakázány! " Nejezděte po břiše nebo hlavou napřed! " Nezastavujte úmyslně během jízdy! " Nezdržujte se v dojezdovém bazénku! " Věnujte náležitou pozornost chůzi po schodech tobogánu! " Před jízdou si sundejte ostré kovové náramky nebo přívěsky, které by Vám mohly způsobit zranění, popř. poškodit laminátovou dráhu!!!! Dvě třetiny všech ošetření a úrazů byly způsobeny porušením těchto pravidel!!! Dostatečně veliké nápisy tohoto znění jsou na tobogánu umístněny hned třikrát. Přesto se stává, že dochází k úrazům. Nedávno například starší pán v tobogánu dojel asi dvanáctiletou holčičku a při nárazu jí pohmoždil ramena a krční obratle. Děvče bylo ošetřeno a následně odvezeno lékařskou pohotovostí s podezřením na otřes mozku. Protože se nejedná o ojedinělý případ, mají plavčíci za povinnost neustále sledovat provoz tobogánů na monitoru a v případě potřeby zakročit a upozornit neposlušné návštěvníky. Pokud toto upozornění není respektováno, mohou Vám jízdu na tobogánu zakázat úplně, popřípadě Vás požádat o opuštění koupaliště. Podobné případy se celkem běžně stávají a obsluha bazénu je řeší, zejména s mladšími plavci, někdy i několikrát denně. Tím pochopitelně dochází ke stížnostem typu:...jak si můžete dovolit nám zakázat jezdit na tobogánu, my jsme si zaplatili. Dnes jsme u vás byli naposledy. Nebo...pokud neumíte zajistit, aby se zde našemu dítěti nic nestalo, už ho k vám nikdy nepustíme. Pisatel stížnosti má úplnou pravdu v tom, že jedno ani druhé pro nás není dobrá reklama. Pokud ovšem své jednání ospravedlňuje tím, že nebyl upozorněn na kterou barvu semaforu může jet (signalizace je červená a zelená), nevím, co si o něm mám myslet... Nemohu posoudit, zdali bylo jednání plavčíka přiměřené situaci nebo ne. Jsem přesvědčen o tom, že jednal správně. To, že se vzniklá situace vyhrotila a došlo na přivolání městské policie, přičítám zbytečným emocím obou zúčastněných stran. Obecně mohu našim návštěvníkům poradit, aby v podobných situacích jednali slušně a uvážlivě, tak, jak vyžadují od nás. Známá pravda, že akce vyvolává reakci, je zde zcela na místě. V případě jakékoliv neshody požádejte o přivolání vedoucího směny, popřípadě vedoucího koupaliště a své připomínky řešte na místě. Na hlavní pokladně je uložena Kniha přání a stížností a určitě není pravda, že by vedení koupaliště a TSmM nemělo zájem stížnosti řešit. Jsme civilizovaní lidé a v každém zařízení jakéhokoliv typu musíme dodržovat určitá nařízení a předpisy. Chráníme tím sebe, ostatní návštěvníky a předcházíme zbytečným nedorozuměním, zraněním a úrazům. kem i akce soupeře, což u nás není obvyklé, a že je to též společenská akce. Dále můj volný čas zaplňuje roční rotvajler, se kterým vycházíme se ženou na pravidelné denní procházky. Zbytek volného času věnuji rodině a pracím na údržbě rodinného domku. Máte svůj osobní sen? Osobní sen mám, ale po zveřejnění by to již nebyl sen, takže si ho budu, jestli dovolíte, snít sám. Jste členem nějaké politické strany a proč? Členem politické strany nejsem. Důvodem je politikaření a ne politika. Čím byste chtěl být, kdybyste nepracoval v technických službách? Kdybych nepracoval v TSmM, a.s., tak bych chtěl být rentiérem a žít na opuštěném ostrově (to ale až v příštím životě). Vším, čím jsem byl, jsem byl rád, nestěžuji si. Kdo nebo co ovlivnilo Vaše rozhodnutí stát se tím, čím jste? Čím jste chtěl být jako malý kluk? Co mne ovlivnilo? Asi rodiče, kteří říkali a ještě říkají vše, co děláš, dělej rád, a tak, aby ses za to nemusel stydět. Jako malý kluk jsem chtěl být nejdříve vojenským pilotem nebo profesionálním sportovcem. Co se Vám v osobním životě v poslední době povedlo? Především vychovat dvě děti, které jsou již na vlastních nohou a přestěhovat se na venkov do rodinného domku, kde si užívám běh všedních dnů. Jaké jsou Vaše plány do budoucnosti? Plány do budoucnosti mám a souvisí se sny takže jsou prozatím nevyřčeny do doby jejich uskutečnění. Děkuji za odpovědi zástupci ředitele a manageru jakosti Pavlu Hlaváčkovi. Příště vám představíme finanční ředitelku společnosti Ing. Leonu Krajíčkovou. Komunální Informační Servis strana 7

8 Na Benedikt za sportem i odpočinkem Teplé jarní počasí přímo vyzývá k vycházkám a dalším sportovním aktivitám pod širým nebem. Mostečané mohou už druhý rok využívat zrekonstruovaný areál Benediktu. Provozovatelem hojně využívaného sportovně rekreačního areálu Benedikt jsou na základě smluvních vztahů s městem Most Technické služby města Mostu, a.s. Areál o výměře cca 36 ha se nachází v jihovýchodním cípu města Mostu. Jedná se o prostor bývalého hnědouhelného lomu Benedikt, z něhož se po ukončení těžby a nezbytné rekultivaci stalo přírodní oddychové a rekreační centrum s vodní plochou. V severním a severozápadním cípu se po rekultivacích nacházejí přírodní krajinotvorné prvky, především zatravněné louky s keři, střední zelení lemovanou po obvodu zalesněním zejména listnatými stromy. Areál je jednak svou polohou v těsném sousedství největšího mosteckého sídliště a jednak svým vybavením ideální pro využití volného času široké veřejnosti. V roce 2001 byl areál zrekonstruován do současné podoby. Původní jedna větší vodní plocha byla rozdělena na dvě menší. Větší severovýchodní plocha slouží k rekreaci. V letních měsících se zde mohou lidé koupat. Čistota vody je sledována hygienikem a odpovídá platným normám. K rekreačnímu koupání je také přizpůsoben přístup do vody a přilehlé travnaté pláže. Menší jihozápadní jezero vzhledem k množství vegetace při vegetačních úpravách slouží pro vývoj přírodě blízkých společenstev vhodných pro zařazení do územního systému ekologické stability, tedy jako klidová přírodní zóna. Kromě koupání nabízí areál velké množství sportovního vyžití. K tomu slouží nově vybudovaná hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou, tenis a volejbal, hřiště na plážový volejbal, hokejbalové hřiště pro hokejbal, in-line a košíkovou. Systém půjčování sportovišť na Benediktu zůstává stejný jako v minulém roce. Areál funguje celoročně, provozní hodiny jsou určeny provozním řádem. Je možné si předem zamluvit konkrétní hřiště s udáním data i hodiny a to na základě telefonické či osobní objednávky u správce areálu. Ceny zůstávají na úrovni minulého roku. To znamená, že pronájem hokejbalového hřiště je ve výši 150,- Kč/hod., pronájem tenisového kurtu - 100,- Kč/hod., pronájem hřiště na plážový volejbal - 120,- Kč/hod., pronájem fotbalového hřiště - 150,- Kč/hod. Děti ve věku do 12 let v doprovodu dospělého mají zdarma vstup na všechna hřiště. Sportoviště je možné pronajímat a používat kdykoliv během roku, pochopitelně Úhrada za používání hřišť se řídí platným ceníkem společnosti. Pronájem hokejbalového hřiště 150,- Kč/hod., pronájem tenisového kurtu 100,- Kč/hod., pronájem hřiště na plážový volejbal 120,- Kč/hod., pronájem fotbalového hřiště 150,- Kč/hod Je možnost si předem zamluvit konkrétní hřiště u správce areálu na tel. č s ohledem na klimatické podmínky. Pro děti byla vybudována dětská hřiště s prolézačkami, klouzačkami, houpačkami a pískovišti. V areálu je umístěno také mnoho dřevěných laviček. Na procházku se sem proto mohou vydat také starší občané a v příjemném prostředí areálu si odpočinout. Asfaltová cesta, která vede po celém obvodu areálu, slouží jako cyklistická trasa a trasa pro milovníky kolečkových bruslí. S výjimkou využívání sportovních hřišť je vstup do areálu bezplatný. Sportovním organizacím, školám či dalším institucím nabízíme možnost organizace nejrůznějších soutěží sportovního charakteru. I tyto akce je potřeba předem domluvit se správcem areálu. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb bylo v areálu rozšířeno sociální zázemí. V domku správce areálu byly vybudovány sprchy a WC. V loňském roce mohli návštěvníci ještě používat venkovní WC. Ta byla ale řáděním vandalů zničená a v letošním roce se už nebudou obnovovat. V roce 2002 byl nový areál oplocen a na noc se uzavírá dle provozního řádu. K Benediktu je možné dojet autem. Ve východní části se nachází zhruba sto devadesát parkovacích míst. Stejně jako v předchozích letech nabízíme i pro rok 2004 možnost podnájmu části pozemku za účelem stánkového prodeje. Zájemci o tuto činnost se mohou obrátit na právní oddělení naší společnosti (tel ), kde za určených podmínek s nimi bude uzavřen smluvní vztah. V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem letní scény Benedikt za účelem provozování kulturních či sportovních aktivit. Na základě smluvních vztahů s městem Most Technické služby města Mostu, a. s. odpovídají za údržbu výše uvedených sportovišť, dětských atrakcí i sociálního zařízení. V celém areálu jsou pravidelně prováděny seče travnatých ploch, údržba keřových a stromových porostů a údržba čistoty ve smyslu vývozu odpadových nádob. Komunální Informační Servis strana 8

9 Období zimního ošetření zeleně končí Ke konci března jsme na divizi Zeleň ukončili období zimního ošetření dřevin. V rámci celkové údržby ploch města naši pracovníci odstranili nevhodné a náletové dřeviny na ploše 1150 m 2, zmladili jsme keřové porosty na ploše 5300 m 2 s cílem obnovy přestárlých, nevitálních nebo jinak poškozených porostů. V rámci tvarových řezů dřevin bylo ošetřeno přibližně 1000 stromů různých velikostí a asi 900 m 2 keřů. Pravidelně tvarovány jsou dvakrát ročně keřové skupiny na ploše m 2 a v zimním období byla provedena první část těchto zásahů. Mimo tyto hlavní práce vysokých objemů je také prováděno kácení stromů v nezbytně nutných případech, provádění hlavových řezů u zapěstovaných korun stromů, zimní řez všech živých plotů a další pěstební opatření. Nezbytností při ošetřování skupin keřů je vyčištění uvolněných ploch od nahromaděného komunálního odpadu, které se svým množstvím vyrovná odpadu zeleně. Souběžně s těmito pracemi pokračujeme na rekonstrukci zeleně okolí městského divadla. Máme již ukončenu etapu zemních prací a terénních úprav a v době vydání tohoto článku již probíhá dle projektu výsadba nové zeleně na připravených plochách a v dalších měsících nezbytná povýsadbová péče o mladé rostliny. Kromě ploch u divadla provádíme konečné úpravy ploch po likvidacích vybraných keřových porostů dle požadavků magistrátu města. Na těchto plochách většinou zakládáme nové trávníky, v menší míře vysazujeme náhradou vhodnější druhy keřů. Mimo tuto viditelnou akci v centru města musíme s nadcházejícím novým vegetačním obdobím zajistit péči o všechny prvky městské zeleně. S nástupem jara jsme začali s úpravou všech okrasných záhonů. Keře růží je potřeba jaře odhrnout a seříznout a v současnosti je přihnojujeme zásobní dávkou minerálního hnojiva. Rovněž výsadby trvalek je nutné na jaře vyčistit od zaschlých a odumřelých částí během zimního období a záhony důkladně nakypřit. Stejně tak je tomu s vysazenými záhony nebo truhlíky macešek v centru města. V souvislosti s trvalkovými záhony musím zmínit nedávnou poruchu horkovodu na ulici Budovatelů, která způsobila dvoudenní výpadek v zásobování teplem. Kromě tohoto negativa únik horké vody zcela zničil nebo výrazně poškodil největší záhon trvalek ohraničující park pod SHD právě v místě havárie. Kromě těchto škod, které budou přesně zmapovány po nástupu vegetace máme také vážné obavy z možného poškození kořenů okolních stromů, protože množství uniklé horké vody bylo obrovské. Skutečný rozsah této havárie z pohledu přilehlé zeleně bude však možné stanovit až s počátkem vegetace. Určitým zpestřením našich denních povinností bylo zajištění výzdoby velikonočních trhů, kdy jsme s předstihem nařezali a narychlili potřebný počet břízek a zajistili všechny požadované dekorace trhů a instalaci brány. Po skončení této městské akce se již připravujeme k postavení májky na 1. náměstí. Úkolem největšího rozsahu je pro nás ale jarní údržba travnatých ploch. Na travnatých plochách provádíme jejich vyhrabání od nahromaděných rostlinných i komunálních nečistot po zimě, aby trávníky i na jaře naplňovaly alespoň zčásti svůj okrasný účel. V centrální části města a v městských parcích kromě toho provádíme také prořezávání (vertikutaci) trávníků. Tento úkon má za účel zlepšit vzdušný režim trávníků, současně s provzdušněním kořenové vrstvy jsou odstraněny porosty mechů nebo jiných rostlin omezující růst trávníku za vegetace. Pro tento účel naše společnost zakoupila speciální mechanismus pro komunální podmínky v ceně půl milionu korun. Po provzdušnění trávníku následuje bezprostředně jejich přihnojení minerálními hnojivy a doufáme, že toto pěstební opatření se příznivě promítne do jejich vzhledu v období vegetace. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Technické služby města Mostu, a. s. zahájily výstavbu dětského hřiště v areálu Baníku Most - národní házená, vedle druhé budovy Gymnázia v ul. Majakovského. Výstavba celého komplexu byla zahájena v roce Je součástí obnovy okrsku 2 B. Dětské hřiště bude sloužit návštěvníkům sportovního areálu, ale i dětem z okolí. Součástí bude prolézačka se skluzavkou, houpačky a pružinová houpačka. Pro doprovod budou zabudovány dřevěné lavičky. Odhlučnění zajistí vysazené thuje. Na výstavbě se spolu s divizí zeleně technických služeb spolupodílí i některé místní firmy. Předpokládáme, že výstavba hřiště bude ukončena koncem měsíce dubna a kolaudace, že proběhne v květnu. Ing. Reháková Zdeňka - vedoucí OSM Komunální Informační Servis strana 9

10 Koupání na Matyldě Dalším atraktivním místem pro letní rekreaci je vodní nádrž Matylda. Provozovatelem této vodní nádrže se od staly Technické služby města Mostu a.s. Přestože už několik let se každé léto pláže Matyldy plní, v letošním roce se očekává nárůst návštěvnosti areálu. V letošní sezóně už totiž nebude zprovozněno oblíbené koupaliště Ressl, protože neodpovídá vyhlášce č. 135/2004, která se vztahuje k hygienickým normám. Areál Matyldy poskytne sportovní a oddychové vyžití nejen milovníkům koupání a vodních sportů. Na své si přijdou také rybáři. Na protilehlém břehu proti pláži je možnost rybaření na základě platných vztahujících se předpisů. O čistotu areálu a příjemné prostředí kolem Matyldy se budou starat Technické služby města Mostu a.s. Do začátku letní sezóny upraví pláže, provedou čištění odvodňovacích příkopů a mechanické čištění vody v nádrži. Novinkou pro letošní rok budou pontony umístěné na vodní plochu. Samozřejmostí jsou pravidelné seče travnatých ploch a údržba a vývoz odpadových nádob. Pro období letní sezóny budou zprovozněny veřejné WC. TSmMa.s. nabízí možnost podnájmu za účelem provozování občerstvení. Zájemci o tuto činnost se mohou obrátit na právní oddělení naší společnosti (tel ). Ing. Leona Krajíčková Harmonogram blokového čištění města na rok skupina Květen Po 3. Marxe, Rybalka + parkoviště, Albrechtická Ú máje, Sochora, Pod Šibeníkem, Ke koupališti St 5. Štěpánka, Čt 6. Obránců míru Pá 7. údržba, časová rezerva Po 10. Mladé gardy, Nejedlého + parkoviště Ú 11. Hutnická St1 2. Ve dvoře, U věžových domů + parkoviště za Baťou Čt 13. Martinů, Tallicha Pá 14. údržba, časová rezerva Po 17. Erbena, Glazarové + parkoviště u bl Ú 18. Ježka, Kmocha, Kubelíka, Suka I. část k bl. 505 a,kubelíka I. část od ul. Suka k bl. 505 St 19. Kubelíka II. část mezi bl , u soudu + bl. 511 Čt 20. Klicpery, Haška, Basse Pá 21. údržba, časová rezerva Po 24. Řezáče, Čelakovského, Borovského + parkoviště Ú 25. Bělehradská, U stadionu + parkoviště u bl. 402 St 26. Brněnská, Máchy, Wolkera + parkoviště u bl Čt 27. Hory, Čecha, Wintera, Kabátnická, Barvířská Pá 28. údržba, časová rezerva Po 31. Rudolická, Nádražní, před nádražím ČD Červen Ú 1. Chomutovská, Hřbitovní, Kostelní + parkoviště St 2. Moskevská Čt 3. Suka Pá 4. údržba, časová rezerva Po 7. Palacha od ul. Višňová k ul. Průchy Út 8. Průchy, Bankovní, Jiřího z Poděbrad St 9. Budovatelů od Rozkvětu k Prioru, Radniční, Divadelní, cesta k Muromu Čt 10. Budovatelů levá strana od zpív. fontány k bl. 100 Pá 11. údržba, časová rezerva Po 14. Budovatelů levá strana od DP k BSM, Pionýrů vč. spojky do ul. Fibicha Ú 15. Vrchlického St 16. Brigádnická, ČSM + spojovací chodník Brigádnická - Vrchlického Čt 17. Fibicha Pá 18. údržba, časová rezerva Po 21. Švabinského, Báňská, Tyrše Út 22. Dobnera I. část St 23. údržba, časová rezerva Čt 24. údržba, časová rezerva Pá 25. údržba, časová rezerva Po 28. Ševčíka I. část od bl parkoviště Ú 29. Ševčíka II. část od bl parkoviště St 30. Malíka Mužstvo mužů HC Most se stalo celkovým vítězem II. ligy ČR. Toto umístění zajišťovalo uvedenému mužstvu nejlepší pozici do PLAY- OFF. Utkání PLAY-OFF se hrála na dvě vítězná utkání. V prvním kole jsme narazili na Kobru Praha, kterou jsme doma porazili 3:2 a v Praze dokázali zvítězit 3:1. Po té jsme postoupili do druhého kola, kde jsme narazili na jihočeského soupeře z Milevska. Toto mužstvo jsme opět porazili na dvě vítězná utkání, když jsme na domácím ledě vysoko zvítězili 10:3 a na ledě Milevska 3:2. Po vyřazení Milevska nás čekal poslední soupeř před baráží o I. ligu ČR, kterým bylo mužstvo Havlíčkova Brodu. Bohužel v prvním domácím utkání jsme tento zápas nezvládli a prohráli 0:3. Na ledě Havlíčkova Brodu jsme ale dokázali srovnat sérii na 1:1 a tento zápas vyhrát na samostatné nájezdy 4:3. Rozhodující utkání se hrálo opět na našem domácím ledě. V tomto utkání naši hráči zaslouženě zvítězili 4:1. Tímto vítězstvím si zajistili účast v baráži o I. hokejovou ligu ČR. V baráži jsme odehráli čtyři utkání na domácím ledě a čtyři utkání na ledě soupeřů. V prvním utkání na domácím ledě jsme remizovali s ambiciózní Ostravou 1:1. Ve druhém utkání jsme zajížděli na led Jindřichova Hradce, kde jsme po smolném utkání prohráli 2:1. Další utkání nás čekalo opět na 2.skupina Husitská, Jiráska, Zahražanská V zahrádkách + parkoviště za Lunou Partyzánská, Jabůrkové Jugoslávská, Diviše údržba,časová rezerva P. Holého, Vrby, Dukelská Hornická, Bratří Čapků, Za zámeckým dvorem Kollára, Holarova, Revoluční Na vyhlídce, Na výsluní, Šrámka, Škroupa údržba, časová rezerva Uzounká, U školy, Pod garáží, Lomená Němcové, Opletala Lesní, Okrajová, Úpadní, Prokopova Spojovací, Za špačkárnou, Ve strži, Pod Širokým vrchem, Krátká údržba, časová rezerva Svážná vč. spojky Purkyně + parkoviště až k ubytovně Větrná, Pod studánkou, U cáchovny Neumana, Pod Resslem, Majerové Průjezdná, Jižní, Slepá, Sportovní, Horní údržba, časová rezerva SNP levá část od 1. ZŠ údržba, časová rezerva SNP pravá část od Luny Slovanská, Pod těžní věží, Na vrátku, U náraziště Baara, Lady, Vančury, Sládka údržba, časová rezerva ČSA malá, Táboritů ČSA velká Dobrovského, Arbese, spojka do ul. Dobrovské a Dvořáka Mozarta, Seiferta údržba, časová rezerva Alše, Majakovského, Štůra Dvořáka, Biebla vč. spojky do ul. Skupy Skupy, Žatecká od ul. Pionýrů k Luně Pujmanové, Jilemnického, Fučíka údržba, časová rezerva U lomu, Halase, Nezvala Dobnera II. část údržba, časová rezerva údržba, časová rezerva údržba, časová rezerva Kříže vč. parkoviště a vjezdu Rádia Most Komořanská vč. parkoviště+zajíce Vrbenského Mosteckým hokejistům chybělo střelecké štěstí domácím ledě, kde jsme přivítali ligového soupeře z Prostějova. S tímto soupeřem jsme opět remizovali 1:1. První kolo baráže jsme zakončili prohrou na ledě Komety Brno. Ve druhém kole baráže naše mužstvo zajíždělo na led ostravské Sarezy, kde mužstvo oslabeno o brankáře Jarinu podlehlo Ostravě 4:2. Ve třetím domácím utkání jsme opět remizovali s Jindřichovým Hradcem 2:2. V posledních utkáních baráže HC Most dokázal porazit obě prvoligová mužstva, jak HC Prostějov a to výsledkem 4:3, tak i Kometu Brno výsledkem 4:2. K vytouženému postupu toto již nestačilo. S celkovým počtem 9 bodů jsme ve skupině obsadili čtvrté místo. Účast v první lize si zajistili mužstva Brna a Ostravy. Závěrem lze konstatovat, že naše mužstvo podávalo v PLAY-OFF a v baráži dobré výkony. K postupu do I. ligy ČR nám scházelo střelecké štěstí. Naši střelci se v důležitých zápasech nedovedli prosadit a nerozhodné výsledky v prvních kolech baráže nestačily na postup. HC Most spol. s. r. o děkuje všem sponzorům, reklamním partnerům, FAN-KLUBU a ostatním příznivcům ledního hokeje v Mostě za podporu mládežnického a seniorského hokeje v Mostě v sezóně Pavel Měska jednatel HC MOST, s. r. o. Komunální Informační Servis strana 10

11 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Nejen zajímavá statistika K , kdy vznikla akciová společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, bylo konto pohledávek na nájemném a službách s nájmem bytu spojených nulové. Ovšem již první měsíce ukázaly, že nájemníci to se zkoušením naší trpělivosti myslí vážně. Již v září byla evidována celková pohledávka za dlužným nájemným ve výši cca 3 milióny Kč za vydatné pomoci 721 dlužníků. Do prosince roku 2003 se společnost dopracovala k dluhu 4,5 miliónu korun. Měsíční nárůst ve výši cca 450 tisíc korun dával tušit, že trend neplacení nájemného je opravdu běžný jako náhradní úvěrování bankou. Pro ilustraci je dobré uvést, že sezónní výkyvy dluhů jsou pravidelně vykazovány v prosinci, v době vánočních svátků a obdobný trend je zřetelný v červnu a v srpnu, kdy jsou dovolené. Důsledným postupem se v průběhu roku 2003 podařilo ponížit meziměsíční nárůst zhruba na 200 tisíc korun, ale i tak se firma s přispěním dlužníků vyšplhala na cca 8 miliónů korun dluhů na běžném nájemném. Počátkem roku 2003 byla nastavena zcela nová, přísnější pravidla pro nakládání a jednání s neplatiči. Pro dlužné nájemné jsou žalovány částky i nižší než 6 tisíc korun, k čemuž je ovšem nutné dopočítat související poplatky z prodlení - v plné výši (2,5 promile denně až do zaplacení, čímž za 1 rok povýší celková dlužná částka o 98 procent původního dluhu) a náklady advokátního zastoupení. Dalším z podpůrných kroků je uzavírání nájemních smluv na dobu určitou. V případě, že nájemník poté hřeší neplacením běžného nájemného, porušováním dobrých mravů v domě nebo podnajímáním bytu bez souhlasu vlastníka, není s ním uzavřena nová nájemní smlouva a je informován o nutnosti vyklizení bytu. U nájemníků, u nichž nejsou problémy s hrazením běžného nájemného ani s porušováním pravidel řádného užívání bytu, nejsou následně ani problémy s uzavíráním nové nájemní smlouvy. Zde je nutno doplnit, že ve smluvním vztahu - nájemní smlouvy na dobu určitou - není smlouva prodlužována, jak se nájemník mylně domnívá, ale je uzavírána smlouva zcela nová. V souvislosti s tvrdším postupem vůči neplatičům, přistoupila rovněž společnost k uzavření smlouvy s exekutorským úřadem a v současné době je tomuto úřadu předána k vymáhání první stovka pravomocně skončených případů. Zde je ovšem nutno k vymáhané částce (včetně poplatků z prodlení a nákladů řízení) připočíst ještě náklady exekutora na vlastní vyřízení exekuce. Výsledky exekučního vymáhání budou zřejmé podle prvních předpokladů v polovině roku Pro zajímavost uvádíme následující čísla, kdy v období od do bylo v průběhu doby podáno a vyřízeno: 631 žalob na dlužné nájemné (z pohledávek převzatých k od MmM doposud podáno 164 žalobních návrhů) 10x žalováno dlužné nájemné z nebytových prostor 300 dohod uznání dluhu, včetně splátkového kalendáře 377 výpověď z nájmu bytu (nutno po rozhodnutí zajistit bytovou náhradu) 34 vyklizení bytu (bez nutnosti zajistit bytovou náhradu) 91 návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením bytu 55 vyklizeno 344 zvláštní příjemce dávek na bydlení (umořování dlužných částek z prostředků státní sociální podpory) Bc. Ivana Jandová právní úsek Kauce na byt V souvislosti s převzetím pohledávek od Statutárního města Most došlo i k převzetí kaucí na byty. Byla uzavřena dohoda mezi městem a akciovou společností MOSTECKÁ BYTOVÁ o převodu finančních prostředků z kaucí na účet společnosti. Smlouva o kauci na byt je nedílnou součástí nájemní smlouvy k bytu. Jedná se o zálohovou platbu, která je vyúčtována při ukončení nájemního vztahu. Účelem kauce je zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele či pohledávek nájemcem uznaných, které vzniknou vůči nájemci z titulu poškození pronajatého bytu či jeho zařízení, poškození společných prostor a společného zařízení poskytovaného pronajímatelem v domě (škody a nadměrné opotřebení) včetně pravomocně uznaných pohledávek za nájemné a služeb spojených s užíváním bytu podle platných právních předpisů. Počet uzavřených smluv o kauci je na 500. V současné době dochází k jejich kontrole. K vyplacení kauce dojde v případě ukončení nájemního vztahu a pokud nebude zjištěna žádná pohledávka společnosti. Romana Pavlicová, právní úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 Rozhovor s Ing. Valvodou, předsedou představenstva společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vlastní zhruba sedm tisíc bytů. V poslední době se objevila informace o tom, že se společnost rozhodla část vlastněného bytového fondu prodat. Je to pravda? Jaké jsou důvody prodeje? Valná hromada společnosti Mostecké bytové, a.s (což je ve skutečnosti Rada města Mostu, neboť město Most je stoprocentním vlastníkem naší společnosti) se opravdu rozhodla prodat celkem 481 bytových jednotek. Důvod je jednoduchý. Mostecká bytová, a.s. byla zřízena městem za účelem obhospodařování, to znamená správy a údržby celkem bytových jednotek a 172 nebytových prostor, které městu zůstaly po provedené privatizaci bytového fondu v letech Vzhledem k dlouhodobě státem nerealizované deregulaci nájemného bylo při zpracování podnikatelského záměru na rok 2004 zřejmé, že výnosy z nájemného (v současné době 14,16 Kč na m 2, což je nejnižší nájemné ve městech nad obyvatel v celé ČR) nebudou bez dodatečných finančních zdrojů umožňovat společnosti ani provádět předpokládaný rozsah údržby ani pokračovat v nezbytné sanaci konstrukcí v zateplení obvodových plášťů bytových domů, zejména domů věžového typu. Protože společnost již vyčerpala reálné možnosti půjček (byly využity na sanaci bl.730 a rekonstrukci bl. 61), jedinou cestou jak zajistit nezbytné finanční zdroje pro nezbytné sanace v letech bylo přistoupit k získání finančních prostředků částečným prodejem bytového fondu. S tím, že samozřejmě očekáváme, že v letech dojde alespoň k částečně postupnému navýšení stávajícího nájemného. Jakých konkrétních domů se bude prodej týkat? Jaký bude prodán počet bytů? Konkrétně byl vytipován prodej bytových a nebytových jednotek v deseti bytových domech, a to v blocích 611, 92-93, 93-94, 646, 647, 648, 205, 216, 220, 702. Celkový počet nabízených bytových jednotek v těchto domech je 481 a 25 nebytových prostor. DLUŽNÍKŮM ODZVONILO V dubnu letošního roku učinila společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ razantní krok v boji s neplatiči nájemného. Tímto krokem je uzavření smlouvy s plzeňským exekutorským úřadem, který pro společnost bude zajišťovat vymáhání dlužného nájemného u dlužníků, kteří již byli pravomocně odsouzeni místně příslušným soudem k uhrazení svého závazku. V současné době je zpracováván seznam jednotlivých osob, které mají vůči společnosti neuhrazené splatné závazky a kterým se dařilo dosud své povinnosti úspěšně vyhýbat. Tam, kde byly možnosti společnosti omezené, ať již při dohledávání současného pobytu dlužníka či v možnosti zajistit svou pohledávku například srážkou z příjmu, jsou možnosti exekutora daleko větší, dá se říci maximální. Toto se týká samozřejmě i historických pohledávek města Mostu, které společnost nedávno odkoupila. O tomto kroku jsme Vás nedávno v Mosteckém zpravodaji informovali. Dlužníci, kteří se laxně stavějí k plnění svých povinností, dlužníci, kteří neplní uzavřené splátkové kalendáře, musí nyní počítat s nekompromisním postupem, jehož výsledkem bude v konečném důsledku nejen uhrazení plné výše dluhu včetně souvisejících nákladů, ale i nákladů exekutora na provedení celého procesu exekuce. Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel společnosti Předseda představenstva Bořek Valvoda. Jakým způsobem se bude při prodeji bytového fondu postupovat? Budou prodávány celé domy nebo bytové jednotky a nebytové prostory samostatně? Budou prodávány jednotlivé bytové jednotky a nebytové prostory. Nebudou prodávány celé domy a bude postupováno podle zákona č.72/94 Sb. To znamená, že bude postupováno minimálně ve dvou časových etapách, a to: 1) 6 měsíců od vyhlášení prodeje budou mít možnost si byt koupit stávající nájemníci. 2) dalších 12 měsíců bude otevřen prodej vedle stávajících nájemníků i dalším zájemcům s trvalým bydlištěm v našem městě. S tím, že i stávající nájemník se může ještě do prodeje zapojit. V případě více zájemců bude postupováno standardním postupem, tj. veřejnou dražbou s výchozí stanovenou cenou. Má už MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. ujasněno za jakou cenu budou byty či nebytové prostory nájemníkům nabízeny? V současné době je do orgánů společnosti předkládán návrh pravidel pro prodej uvedených bytových a nebytových jednotek, kde je navrhována i konstrukce ceny, která by ovšem principielně měla vycházet z ekonomické ceny prodávaných nemovitostí. To znamená, neměla by být nižší, než bude účetní hodnota nemovitosti v okamžiku prodeje bytů. Předběžně lze předpokládat cenu na 1m2 od Kč/m 2, přičemž nižší z uvedených cen bude použita jako výchozí pro nájemníky, kteří mají předkupní právo. U nebytových prostor je pak zachován cenový koeficient 5 000,- Kč/m 2, který byl použit již při prodeji nebytových prostor v rámci privatizace bytového fondu městem. Kdo bude prodej realizovat a kdy je možno počítat s jeho zahájením? Dosud není rozhodnuto, kdo bude prodej provádět. Bude to řešeno v orgánech společnosti v měsíci květnu a zahájení prodeje by mělo následovat po vyjasnění všech organizačně technických aspektů prodeje. Z výše uvedeného plyne, že bychom rádi, aby prodej byl zahájen co nejdříve - určitě v průběhu II. pololetí letošního roku. (paf) Komunální Informační Servis strana 12

13 Blok další velká investice V těchto dnech probíhá dokončení rekonstrukce bloku 61, kde v nejbližším období nalezne svůj domov na třicet nájemníků. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. však ve své snaze o zlepšení kvality bydlení svých nájemníků připravila na rok 2004 další nákladnou investiční akci. Jedná se o sanaci bytového domu bloku 563, čp. 110, v ulici K. J. Erbena v Mostě. Jedná se o věžový dům konstrukční soustavy T-08 B Sč KMV 78, postaven a zkolaudován v r. 1975, s celkovým počtem 100 bytových jednotek. Vlastní přípravné práce na této stavbě byly zahájeny již v roce 2003, kdy byl k sanaci vybrán uvedený bytový dům a to vzhledem ke svému nedobrému technickému stavu. Na tento věžový dům bylo zpracováno v roce 2001 stavebně technické posouzení, které bylo aktivačním momentem pro zpracování projektové dokumentace. Ta se stala podkladem nejen pro výběr dodavatelské firmy, ale i pro podání žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Mostu pro rok Současně byla i podána žádost o státní dotaci z Programu na poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok Stavba, jak ostatně lze zaznamenat, byla zahájena počátkem dubna letošního roku. Na základě výsledku výběrového řízení a v souladu se zněním zákona o zadávání veřejných zakázek byla vybrána mostecká dodavatelská firma - MESTA MOST spol. s r.o. Pro úspěšné dokončení akce byla společnosti poskytnuta půjčka z Fondu rozvoje bydlení města Mostu a to ve výši přesahující 3 mil. korun. Velkým finančním přínosem pak je poskytnutí státní dotace z Programu na poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok Vlastní stavební práce budou prováděny v rozsahu oprav panelů obvodového pláště včetně lodžiových panelů. Dojde k opravě styku stěn a stopních panelů lodžií, střechy včetně střechy strojovny, zábradlí na lodžiích bude vyměněno, severní a jižní obvodová stěna bude zateplena. Současně je navrženo uzavření chodbových lodžií s osazením nových oken. Nad vchodem je navržena vstupní markýza, počítáme i se zateplením suterénu a celkovým barevným nátěrem bytového domu. Ilona Ortová provozní úsek DOTAZ Vážení, chtěla bych se zeptat, kdy konečně začnete něco dělat s kabelovou televizí, abychom za naše kvalitní peníze měli konečně kvalitní příjem. Stále se jen o tom mluví, ale nic se nedělá. Jak dlouho nás budete přesvědčovat o tom, že je vše složité? Od té doby co kabelovka přešla na název Karneval, je příjem přímo katastrofa. Signály některých stanic jsou tak nekvalitní, že se na ně nedá dívat. V měsíci únoru 2004 jsou výpadky signálu všech stanic na denním pořádku (a ne jednou). Výpadky trvají od září 2003, někdy častěji, jindy ne. Je pravdou, že již netrvají půl hodiny, jak bylo zvykem v loňském roce, ale trvají. Nikdo se nás neptal zda chceme zrušit společné antény a přejít na kabelovku. Jste povinni nám zajistit kvalitní příjem, ale asi Vás zajímají více peníze, než kvalita a spokojenost nájemníků (nebo spokojenost nájemníků je pro vás přepych, který se nenosí?). Kabelovka se vymlouvá na nekvalitní a zastaralé televizní přijímače, což je nesmysl, protože předtím jsme měli příjem kvalitní. Což takhle konkurence? Nebo chcete aby každý panelák byl ověšen satelity a vlastními anténami? Některé paneláky nejsou pomalu přes ně vidět. Opravdu krása, jak nájemníci dávají najevo spokojenost. Poplatky od zavedení kabelovky se několikrát zvýšily, ale kvalita jde dolů rychleji než navyšování poplatků. Začne to už konečně někoho zajímat? Takže, kdy budu mít za své peníze kvalitu, kterou si platím? Kdy to konečně začněte řešit a ne jen okecávat? Nebo máme jen práva platit za nic? čtenářka z bloku 529 ODPOVĚĎ: K otázkám položeným v závěru dopisu, který jsme obdrželi a jehož text je k dispozici v sídle společnosti, lze říci pouze následující: Nájemník a zároveň odběratel služby, za kterou navíc platí i nemalou měsíční částku, má nárok na dodávku v požadované kvalitě. Doporučujeme proto kontaktovat zodpovědné zástupce firmy KARNEVAL. MOSTECKÁ BYTOVÁ, přestože je vlastníkem uvedeného bytového domu, nemůže v daném problému stěžovatelce žádným výrazným způsobem pomoci. Ing. Jaroslav Kudrlička ředitel společnosti Komunální Informační Servis strana 13

14 Kouzlení v paneláku Bydlení v panelovém domě je stále ještě údělem velké části obyvatel nejen Mostecka. Mnozí z nich jsou s jeho původní dispozicí a řešením právem nespokojeni. Dispozice panelových bytů i přesto umožňuje provést malé zázraky. V poslední době registrujeme větší počet žádostí o provedení stavebních úprav v bytech. Ke stavebním úpravám přistupují jak dlouholetí uživatelé nájemních bytů, tak i noví nájemci, kteří byt získali na základě pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty. Převážná část bytů, ke kterým jsou uzavírány nové nájemní smlouvy, je v kategorii bytů na opravy. Veškeré stavební úpravy bytu včetně pořízení nových zařizovacích předmětů si hradí nájemce vlastními prostředky. Majitel domu musí udělit souhlas k jakékoliv stavební úpravě bytu. Ve většině případů společnost dává kladná stanoviska. Dnes Vám namátkou nabízíme příklad úpravy bytu ve věžovém domě v Mostě v ulici U Věžových domů, který byl nabízen v únoru tohoto roku ve volné nabídce na opravu a po neplatiči. V bytě bylo nutné vyměnit kuchyňkou linku, sporák, vanu, umyvadlo, WC, baterie, podlahy a další. S novým nájemcem byla uzavřena nájemní smlouva na základě nabízeného nejvyššího smluvního nájemného. Nájemce začal s rekonstrukcí a opravami v bytě již v prvních dnech od podpisu nájemní smlouvy a práce trvaly 1,5 měsíce. Práce obnášely vybourání příčky mezi kuchyní a jádrem a tím došlo k rozšíření koupelny. V celém bytě odstranění staré omítky a provedení nové povrchové úpravy stěn, zajištění nových rozvodů el. energie, nátěr topných těles a okenních rámů, instalace žaluzií. Umístění kuchyňské linky bylo řešeno jiným, zajímavým způsobem, než v původní projektové dokumentaci. Celé sociální zařízení bylo obloženo keramickými obklady a dlaždicemi, v ostatních obytných místnostech byla položena plovoucí podlaha. Staré vestavěné skříně byly nahrazeny novými. Práce si nájemce prováděl vlastními silami i odbornou firmou. Při vlastní realizaci nesmí být ve svých právech omezeni ostatní nájemníci bytů v domě jak nadměrnou hlučností, prašností, tak i znečištěním společných prostor domu a ukládáním nepotřebného materiálu do nádob určených pro domovní odpadky, proto doporučujeme zajistit si toleranci sousedů. Jsme mile překvapeni, jakým způsobem si nájemce z klasického bytu v paneláku vytvořil příjemné bydlení. Všichni, kteří provádí tyto stavební úpravy bytu jsou si Koupelna před rekonstrukcí. Koupelna po úpravě. vědomi, že jsou nájemci a ne vlastníky bytu a přesto tyto finančně náročně záležitosti provádí. Buďme proto ohleduplní k těm, kteří si zvelebují své hnízdečko. Martina Šimková úsek bytů a NP Původní WC. Změnu zaznamenala kuchyň. Původní vchod do obýváku. Nové WC. Nový vchod. Komunální Informační Servis strana 14

15 Vandalismus v bytových domech S vandalismem, neustále se opakujícím ničením a poškozováním našeho majetku, se společnost potýká téměř ve všech svých bytových domech. Nezáleží na tom kde se dům nachází, zda je na sídlišti nebo ve středu města, zda je to dům věžový, nízkopodlažní a nebo tak zvaná hokejka. Ničí se vše co je přístupné. V průběhu měsíce března jsme několikrát odpovídali na dotazy nájemníků, kteří si svého okolí a společných prostor domů všímají a není jím lhostejné. Chceme Vám proto několika fotografiemi přiblížit společné prostory některých bytových domů ve kterých možná i vy bydlíte Č.1 - bl.378, výtahová kabina opravena, obložena lamelovými deskami Č.2 - bl.378, výtahová kabina 5 dní po opravě, obklad propálen Č.3 - takto vypadaly vývěsní skříňky zabudované do všech čísel popisných Č.4 - vývěska bl chybí zadní stěna, zničena Č.5 - bl.704, naplněná, páskou a plombou zabezpečená hydrantová skříň Č.6 - stav hydrantové skříně po 14 dnech Č.7 - bl.736/čp sklepní prostory po požáru, založila nezletilá mládež ze sídliště Č.8 - bl.735/986 - využití sklepních kójí Č.9 - sklepy vyklizené, opravené Č.10 - bl.704/čp.830, dveře týden po instalaci Č.11 - bl.730, zničené plastové dveře z vnitřní strany Č.12 - tímto způsobem byly obloženy všechny výtahové kabiny domů ve správě spol.mineta Most Č.13 - zničená výtahová kabina bl.704/831 Č.14 - zničená výtahová kabina 721/920 Č.15 - bl.730, fasádní páska po třech měsících zničena na několika místech Komunální Informační Servis strana 15

16 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Příprava akcí v tepelném hospodářství na léto PRVNÍ MOSTECKÁ obhospodařuje cca 80 výměníkových stanic na území města Mostu. Budovy výměníkových stanic pocházejí ještě z doby výstavby města v 60. až 80. letech a byly stavěny postupně tak, jak se budovala jednotlivá sídliště. Stáří některých z nich je tedy až čtyřicet let. Po roce 1994 získala PRVNÍ MOSTECKÁ do pronájmu výměníkové stanice od Podniku bytového hospodářství do správy (v současné době jsou v majetku a. s. Teplo Most). Každoročně naše společnost investuje do rekonstrukcí a oprav těchto objektů včetně strojního vybavení VS několik desítek miliónů korun. Jedná se jak o generální opravy střech, fasád, výměny klempířských prvků, vrat včetně jejich nátěrů, výměny prosklených částí zničených vandaly, až po opravy okapových chodníků. Převážná část investovaných prostředků jde především do strojního vybavení VS, kde staré technologie jsou postupně nahrazovány moderními technologiemi s využitím deskových výměníků, např. Alfa Laval. V rámci celoplošné regulace vytápěcích systémů ve městě Most byla provedena modernizace čerpadel pro okruhy ÚT na všech VS. Jedná se o čerpadla s plynulou regulací otáček od firmy Grundfos. Samozřejmostí jsou opravy topných kanálů a postupná výměna starého a často již povrchově zkorodovaného a inkrustacemi zaneseného potrubí jak na TUV, tak i ÚT za nové. Provádí se opravy poškozených míst tepelných izolací, uzavíracích a sekčních armatur. Na letní období během odstávky horkovodu plánujeme běžné opravy horkovodních částí a zařízení na VS, které se nedají realizovat za provozu bez přerušení dodávek tepla a TUV. Po skončení topné sezóny budou dokončeny rekonstrukce výměníkových stanic VS 15 a VS 16, kde bude dodávka zajišťována dvoutrubkovým systémem podle varianty C auditu tepelného hospodářství, který byl zpracován v roce Karel Pecák, provozně technický náměstek Komunální Informační Servis strana 16

17 Nemít kde zaparkovat automobil je nepříjemné PRVNÍ MOSTECKÁ byla v roce 1994 založena jako společnost zabývající se výhradně správou, provozem a údržbou tepelného hospodářství a distribucí tepla. V průběhu modernizace spravovaných tepelných zařízení ale vznikaly ve výměníkových stanicích volné prostory, které se jevily jako velmi vhodné pro alternativní využití a otázka, jak uvolněné prostory využít, je v souvislosti s pokračujícími rekonstrukcemi nadále aktuální. Nejvhodnějším se jevilo zřídit v některých výměníkových stanicích dílny, pracovní sklady a garáže a parkovací místa, např. na střeše výměníkové stanice. V roce 1998 jsme tedy přistoupili k výstavbě garáží v těch výměníkových stanicích, kde vznikl prostor po uvolnění starých typů výměníků. Tyto naše aktivity mají doplňkový charakter k hlavní činnosti společnosti a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům skutečně komplexní služby. Ukazuje se totiž, že investice do modernizace a přechod na nový typ výměníků je pro naše zákazníky zhodnocen přidanou hodnotou, jakými tato parkoviště bezpochyby jsou. Moderně zařízeno je kryté parkoviště v ulici K.J.Erbena, které je vybaveno automatickými vraty na dálkové ovládání. Nájemci jsou naší společností bezplatně vybaveni dálkovým ovladačem. Pouze v případě jeho ztráty je nájemce povinen zaplatit jeho plnou cenu, která činí 800 Kč. Velká poptávka, která stále trvá, podpořila vytvoření dalších a dalších otevřených stání automobilů, a to zejména v těch oblastech města, kde je situace majitelů automobilů nejsvízelnější. Zahuštěná sídliště neposkytují příliš prostoru pro parkování a proto naše rozhodnutí rozšiřovat parkovací služby bylo logické. Dokonce se ukazuje, že poptávka převyšuje nabídku. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsme neměli žádné problémy s obsazením parkovacích míst - ihned po zprovoznění parkovišť jsme měli všechna místa obsazena. Bohužel nemůžeme uspokojit všechny zájemce a tak všechny další žádosti evidujeme v pořadníku žadatelů. Do valné hromady společnosti, která se koná 28. června, není stanoveno zda se v letošním roce zrealizuje přestavba další výměníkové stanice s možností garážových stání, můžeme však konstatovat, že PRVNÍ MOSTECKÁ bude v prohlubování služeb v segmentu parkování nadále pokračovat. Plánovaná odstávka V současnosti máme garáže v osmi výměníkových stanicích a parkovací místa v pěti objektech, včetně objektů, které jsou v majetku města Mostu a které PRVNÍ MOSTECKÁ spravuje. Jediná dvě volná místa jsou aktuálně na parkovišti nedaleko Korbelu. Jiří Ježek, divize realit Místo Typ Počet Z toho Měsíční míst volných nájemné ul. E.Basse parkovací místa Kč ul. K.J.Erbena parkovací místa Kč U Kovboje parkovací místa Kč U Korbelu parkovací místa Kč ul. Albrechtická parkovací místa Kč ul. Višňová garáž Kč ul. J.Ševčíka garáž Kč ul. M.Gorkého garáž Kč ul. M.Rybalka garáž Kč ul. Komořanská garáž Kč ul. J.Ševčíka garáž Kč ul. F.Malíka garáž Kč Jako každý rok i pro letošní léto plánuje společnost United Energy, která je výrobcem tepelné energie pro lokalitu Most, odstávku zařízení soustav centralizovaného zásobování teplem. Plánovaná odstávka CZT se letos uskuteční v tomto období: od do (od 00:00 hodin - z pátku na sobotu) (do 24 hodin - pátek) Komunální Informační Servis strana 17

18 Vyjadřování PM ke stavebnímu řízení Jak jsme informovali v letošním druhém čísle Mosteckého zpravodaje, PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. zastupuje společnost Teplo Most v otázkách vyjadřování ke stavebnímu řízení. Podívejme se nyní trochu podrobněji na případ, kdy se kvůli blízkosti inženýrských sítí naše společnost nemůže jednoznačně kladně vyjádřit ke stavbě, a co v takovém případě následuje. Často se stává, že v blízkosti místa plánované výstavby se nachází topný kanál nebo kolektor. Podle zákona nelze stavbu provádět v ochranném pásmu 2,5 metru na každou stranu od topného kanálu, aby neohrozila bezpečný provoz a údržbu zařízení pro rozvod. V Mostě odpovídá za provoz těchto zařízení podle 87 zák. č. 458/2000 Sb. PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Mimořádně lze udělit výjimku, která musí být rozepsána jako dodatek k vyjádření. Celý text se poté objeví i ve stavebním povolení vydaném stavebním úřadem. Stavební úřad může ke stavbě stanovit dodatečné podmínky, které je stavebník povinen dodržet. Jedná se vlastně o převzaté Pozor, děti na střeše! Děti jsou naší velkou chloubou, radostí, ale někdy i strastí. Nemáme-li čas se jim věnovat, jsme rádi, že se nějak samy zabaví a najdou si místo pro hraní. Bohužel se často stává, že v honbě za dobrodružstvím se středem pozornosti některých dětí stávají cíle, které jsou pro hraní krajně nevhodné. Mezi tato místa rozhodně patří střechy některých výměníkových stanic. Výměníkové stanice se nacházejí na volném prostranství, mezi domy, někdy i na patách domů. Obvykle je nelze ohradit nebo jinak k nim znemožnit přístup. Není snad ale třeba připomínat, že pokoušet se proniknout dovnitř výměníkové stanice nebo na její střechu, je nepřípustné. Navíc lézt na střechu pět až osm metrů vysokého objektu, může být nebezpečné. Stačí se zachytit o suchou větev, nerovnost v omítce, kluzký okenní výklenek a úraz je na světě. Vrásky na čele nám ale dělají i škody, které mohou nepovolané osoby na střeše výměníkové stanice způsobit. Některé střechy jsou chráněny tepelnou a vodotěsnou izolací nástřikem a litím polyuretanové pěny (PUR) a zacelení poškozených míst není vůbec jednoduchou a levnou záležitostí. Tato izolační pěnová vrstva slouží jako ochrana proti dešťové vodě a vlhkosti vzduchu vůbec, od věci není ani její poměrně dobrá tepelná vodivost. Nástřik PUR pěny na vnější stranu konstrukcí je zakončen ochranným nátěrem (filtrem) proti působení UV záření. Obě izolační vrstvy jsou citlivé na poškození. Není třeba, aby někdo na těchto vrstvách zlomyslně vytvářel škrábance, házel na střechu kamení apod. Stačí totiž se po střeše projít v nevhodné obuvi zejména v létě, kdy izolační pěna při vyšších teplotách měkne a začíná připomínat houbovitý povrch. Při chůzi pak vznikají viditelné šlápoty a narušení celistvosti hydroizolace je dokonáno. Při narušení reflexní ochranné vrstvy a pěny PUR hrozí, že voda začne prosakovat pod izolaci a zanedlouho může do výměníkové stanice zatékat. Vlhkost, která se drží na stěnách objektů pak nepříznivě působí na zařízení uvnitř stanice, které potřebuje nejen sucho, ale i stálou provozní teplotu. V opačném případě může citlivé zařízení uvnitř stanice začít i korodovat nebo vypovídat svoji funkci. Každého možná napadne, proč používat k ochraně střechy výměníkové stanice právě tuto izolaci. V minulosti se při výstavbě výměníkových stanic pro izolaci střech používalo dostupných klasických materiálů (asfaltových penetračních nátěrů, asfaltu, izolačních lepenek A400, IPY, ASTPS, SA-4, SA10 aj.). V osmdesátých letech bylo započato při opravách a rekonstrukcích původních střech používání v té době nové progresivní metody, tj. nástřiku PUR pěny včetně ochranného nátěru proti UV záření. V dnešní době se při rekonstrukci rovných vyjádření jednotlivých vyjadřovatelů. I v případě zahájení prací na stavbě je lepší v případě nejasností o poloze zařízení na rozvod tepla se spojit s PM (tel , ing. Vítězslav Kopecký), která zajistí přesné vytýčení trasy topného kanálu. V případě narušení ochranného pásma je nutné výkopové práce provádět ručně od vzdálenosti 1 m od hrany topného kanálu nebo potrubí, v tomto případě však bude požadavek standardně součástí stavebního vyjádření a tedy i stavebního povolení. Pokud totiž nebudou dodatečné podmínky obsažené ve vyjádření dodrženy, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu 2,5 m od zařízení pro rozvod tepla, považována podle 87 zák. č. 458/2000 Sb. jako činnost bez předchozího souhlasu. Navíc v případě havárie způsobené stavebníkem, hradí stavebník v plném rozsahu následující škody. Ing. Vítězslav Kopecký, stavební technik střech postupně přechází na technologicky modernější a stabilnější izolační materiály, ale ani tyto nejsou vhodné k tomu, aby se střech využívalo k jiným účelům, než k jakým jsou primárně určeny! Než však zrekonstruujeme všech 80 výměníkových stanic, které má PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. ve své správě, žádáme rodiče, aby svým dětem vysvětlili, že střechy výměníkových stanic nejsou z hlediska jak bezpečí, tak i dalších následků, vhodným místem pro trávení volného času. Jan Cibuzar, tepelný technik Komunální Informační Servis strana 18

19 TEPLO MOST, a.s. Budovatelů 1988, Most tel.: Teplo Most a.s. není zbytečným mezičlánkem Mezi lidmi se často ozývají pochyby a také do redakce Mosteckého zpravodaje často chodí dotazy od čtenářů. Jejich podstatou je základní otázka: Proč jsou v Mostě vlastně dvě akciové společnosti, které se zabývají tepelným hospodářstvím? Pokud První Mostecká a.s. zajišťuje jeho provoz, správu a údržbu, proč paralelně existuje ještě i Teplo Most a.s. a mluví se o něm také jako o společnosti, která se o tepelné hospodářství stará? I v době končící další topné sezóny tedy stálo za to, abychom se pokusili najít na tyto dotazy co nejjasnější odpovědi spolu s ředitelem Tepla Most a.s. Zdeňkem Šímou. Pane řediteli, jak tedy nejlépe na podobné dotazy odpovědět? Především musím říct, že celkem chápu, že se tomu všemu někteří lidé trochu diví, ale asi je nutné vidět všechno, co se v Mostě kolem tepla točí, v trošku širších souvislostech. Mělo by tu zaznít, že zdejší tepelné hospodářství vznikalo vlastně spolu s novým městem a jako takové jsme ho zdědili. Zdědili jsme systém, o kterém všechny odborné studie mluví jako o tom, který je ze všech různých možností ten nejlepší. V době, kdy vznikal energetický audit města to zaznělo zcela jasně z úst zástupců společností Ortep a SEVEn. Centrální zásobování teplem z relativně blízkého zdroje, který spaluje relativně levnou surovinu je jeden prvek a druhým je pak promyšleně vybudovaná síť primárního vedení, výměníkových stanic a navazujícího sekundárního systému. To všechno je totiž podle všech studií skutečně optimální. Jinou otázkou je v jakém stavu jsou jednotlivé prvky systému, ale k tomu se dostaneme. Začnu nejdřív u ekonomiky, protože o peníze, a v tomhle případě musím dodat o společné peníze, jde vždycky nejvíc. Celý systém tepelného hospodářství, myslím tím výměníkové stanice a strukturu sekundární rozvodné sítě, před lety zdědilo město Most po původním PBH. Musíme si uvědomit, že šlo řádově o půlmiliardový majetek! A protože město jako správní jednotka nemůže a neumí podnikat a ze zákona funguje v úplně jiném režimu, než obchodní společnost, bylo zcela nesmyslné takový majetek si ponechávat. Jde například o způsob zdanění peněz vybraných za dodávku tepla a teplé užitkové vody. Jde o možnost reinvesticí zpět do údržby celého systému. Jde o odpisovou politiku, město z účetního hlediska neodepisuje, obchodní společnost odepisovat může. Šlo zkrátka o nalezení modelu, který by umožnil provozování tepelného hospodářství, aby šlo o cestu co možná nejlepší pro lidi. Celý majetek, který do této sféry patří, byl tedy převeden na nově založenou společnost, která je stoprocentně vlastněna městem. Nejde samozřejmě jen o trubky pod zemí a o výměníkové stanice. Patří sem i budovy, zastavěné pozemky, kolektory, technologie výměníků, patní měřiče, prostě opravdu všechno, co s rozvodem tepla souvisí. Tohle všechno se stalo v roce 2001 a od té doby vše funguje mnohem jasněji a logičtěji, než dřív. Jaký je vztah Tepla Most a První Mostecké? Ten je dán opět víceméně logikou celé věci. Protože Teplo je společností města a to mělo s První Mosteckou uzavřené platné smlouvy o provozu a správě celého tepelného zařízení ve svém majetku, jakmile došlo k převodu, společnost Teplo Most na tuto smlouvu přistoupila také. Je to normální, je to i určitý signál slušnosti ve vztazích. Dá se to pochopit tak, že První Mostecká a.s. je správcem majetku, který patří Teplu Most a.s. a to je vlastně především účetní jednotka, instituce, která se stará o co nejlepší hospodaření? Samozřejmě. Zase půjdu do historie a připomenu cestu celého toho majetku a jeho vlastníky. Podstatné je, že v průběhu převodů z jednoho vlastníka systému na druhého, třetího a další, pořád nebylo jasné co je co a co komu vlastně patří. Stěžejním úkolem Tepla Most a.s. bylo od samého začátku především dokonale zmapovat všechny majetkoprávní vztahy. To se víceméně podařilo a ve spoustě situací je dnes jasno. Dalším principem je, že rozsáhlé tepelné hospodářství je živý organismus, který se neustále mění, zlepšuje, rozvíjí, probíhá údržba, plánované akce, také samozřejmě odstraňování havárií, prostě neustále je co evidovat, sledovat a účtovat. Musíme si přiznat, že dřív skutečně podobné potřeby, ale ani možnosti prostě nefungovaly a neexistovaly. Spousta věcí zůstala nedotažená do konce. Najednou jsme museli spoustu věcí dohledávat, doceňovat, upřesňovat. Už před několika lety začal proces optimalizace celého systému a nyní, když jsou tu první výsledky, zase je nezbytné je analyzovat a samozřejmě zasadit do správných souvislostí. Na jejich základě pak mohou vznikat další a další opatření. A jejich cílem je pořád jedna jediná věc. Optimální provoz tepelného hospodářství v Mostě. Děkuji za rozhovor. -r- Rada města Mostu schválila Podnikatelský záměr společnosti TEPLO MOST, a.s. na rok 2004 Probíhají práce spojené s realizací podnikatelského záměru roku Vzhledem ke skutečnosti, že společnost TEPLO MOST, a.s. se ve spolupráci se svým správcem, společností PM,a.s., soustředila na zpracování návrhu plánu investic a podnikatelského záměru pro rok 2004 již v konci roku 2003 je vytvořen dostatečný předstih před vlastními realizacemi akcí. Vzhledem ke stále nedořešeným vztahům a postojům SBD KRUŠNOHOR je třeba nadále odkládat akce, na které byla připravena projektová dokumentace již v roce Těmito akcemi mělo začít plnění auditu VS - 1. etapa. Bohužel vzhledem k výše uvedenému nebyly realizace těchto akcí do a podnikatelského záměru v roce 2004 zařazeny a podnikatelský záměr byl sestaven tak, aby mohly být realizovány akce jiné. Nosnými akcemi podnikatelského záměru v roce 2004 zůstává výměna stávajících a dosluhujících měřičů ÚT a osazování měřičů TUV na okruzích s největšími problémy při rozúčtování teplé užitkové vody. Podnikatelský záměr roku 2004 má celkem v oblasti investic do tepelného hospodářství tři priority: Realizaci projektové dokumentace pro akce roku 2004 Montáž patních měřičů ÚT Montáž patních měřičů TUV K náplni jednotlivých oblastí se vrátíme v příštím vydání. Ing. Zdeněk Šíma ředitel společnosti TEPLO MOST, a.s. Komunální Informační Servis strana 19

20 INZERCE Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme Vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma. Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci, inzertní oddělení a dohodněte si tuto službu za patřičnou úplatu dle našeho ceníku, případně volejte Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, seznamka,...) nadále zůstává zdarma. Různé! Prodám lampu Bionik 5 x použitá. Původní cena Kč nyní za Kč. Tel.: ! Koupím přenosné lampové a transistorové radiopřijímače Tesla do roku Tel.: ! Koupím bakelitový radiopřijímač Philips 964 AS. Možno i neúplný nebo jen skříňku. Tel.: ! Prodám neúplnou sbírku angličáků DAYS GONE LLEDO 1:43 v originálních krabičkách. Modelů je 65 ks ve 100 % stavu za Kč. Tel.: ! Prodám video PANASONIC SUPER DRIVE LP-NV-FJ 632 HIFI 35 x JET SEARCH v černé barvě nové, nejeté, nevyužité. Pořizovací cena Kč nyní Kč v původním balení. Tel.: , ! Prodám dětskou vaničku 100 cm, oranžová, odklad. pytlík na mýdlo i žinku. Cena 150 Kč. Tel.: , ! Prodám reprobedny ve světlém provedení zn. DEXON 2 ks 30x40x80 se třemi reproduktory. Pořizovací cena Kč nyní Kč. Spěchá. Tel.: , ! Prodám péřové, prošívané deky 2 ks + 4 polštáře 140 x 200, 90x90 růžový sypek. Pořizovací cena Kč nyní Kč, nevhodný dárek, jako nové. Tel.: , ! Prodám velmi pěknou hifi věž šedo-stříbrná PANASONIC SA-AK 25 SUPER WOOFER, digital, servo systém, stereo 5 CD, dálkový ovladač 2 x na audio s příslušenstvým. Pořizovací cena Kč v prfektním stavu nyní Kč. Rodinné důvody. Tel.: , ! Prodám zdravotní ortopedickou matraci 195 x 85 cm " Merino od fir. Beck". V původním balení. P.C Kč nyní Kč. Tel.: ! Prodám brusle č. 6-7 (černé, pánské), oblečení na 8-10 let á nebo vyměním za věci na stanování. Tel.: ! Prodám bílou obývací stěnu s obloukovým skleníkem, vhodná do dětského pokoje. Cena Kč. Tel.: ! Prodám zdravotní dvoulůžko s úložným prostorem. Cena Kč. Tel.: ! Prodám perské koberec typu chorásán, ručně vázaný rozm. 3 x 4 m Mírně poškozený. Dědictví, velmi pěkný. Tel.: , MO.! Kopím pohledy Mostu a okolí, st. knihy, fota atd o Mostu. Koupím pohledy západních Čech, Plzeň a malé vesnice, Prašný Újezd, Mlečice atd.. Tel.: , ! Prodám horské jízdní kolo Fort, střední rám, málo používané. Cena Kč. Tel.: ! Prodám hifi věž, televizi a stolek v černé barvě pěkné jen za Kč. Rychlé jednání. Tel.: ! Prodám herní konz. Sony playstation one, nové provedení v záruce, původní balení. Navíc 2 x paměť. karta, 2 x joystick. Velice kvalitní přehrávač všech hudebních CD nosičů (CD-R-RW,MP3,PC- WMA). Cena Kč. Tel.: ! Prodám hifi - stereo videorecorder Schneider VRC - 627, VHS - HQ, d.o., 6-hlav, SP-posuv, NTSC, osa,showview, VPS/PDC, viss-index, 6 nahr/1 měsíc, 3 x vstup atd., matně černý, návod, původní balení, stáří 2 roky. P.C Kč nyní Kč. Tel.: ! Prodám zachovalou sedačku 3 dílnou za Kč, laminátový velký kufr za 650 Kč, větší zrcadlo 200 Kč, malé desky většinou Gott á 25 Kč, lustr za 180 Kč, angličtinu na pásku za 100 Kč. Tel.: ! Prodám skříň s nástavcem, široký 1 m mahagon za Kč, nový světlý tel. stolek za 500 Kč, el. vařič ještě nepoužitý star. typ za 300 Kč. Koupím dvoulůžko zachovalé. Tel.: ! Invalida koupí sbírku pivních etiket. Děkuji za nabídky. Tel.: ! Prodám větší zrcadlo cena 200 Kč, lustr, telefon cena 100 Kč, 3/4 španěl. kytaru cena Kč, zachovalý pánský oblek cena 300 Kč, 17 kusů malé desky většinou Gott. Tel.: ! Prodám 5 kazet MC 300 Kč. Melodie stříbrného plátna, dárkové balení. Tel.: ! Prodám vlněné vínové sako vel. 176, bílé rukavičky, vínový motýlek. 2 x v tanečních, vše za 500 Kč, Most. Tel.: ! Prodám dveřní rám "70" pravé za 150 Kč. Tel.: (MO).! Prodám akvárium 72 cm x 35 cm x 36 cm za 200 Kč. Tel.: ! Koupím pohledy, fota, knihy /i něm./ filmy /VHS/, města a obce SČ kraje.veškeré hist. Materiály nabídněte. Studium historie Podkrušnohoří. Za nabídky děkuji. Tel.: , MO Byty - domy! Koupím RD v Mostě nebo pozemek k výstavbě RD ( m 2 ). ZN. Spěchá. Te.: ! Vyměním dr. byt 3+1 balkon nutno odkoupit, za st. byt 2+1, balkon. Vše pouze střed města. Tel.: ! Prodám patrový dům v hezkém prostředí u Rakovníka velká zahrada. Cena 1,5 mil. Kč. Tel.: ! Prodám byt v Mostě 1+4 družst., 4. patro velké úpravy: plovoucí podlahy, dlažba, nová koupelna (sprch. kout+vana), nová kuchyň, podhledy. Cena Kč. Tel.: ! Vyměním st. byt 0+1 v Mostě za byt 1+3 nebo 1+4 s balkonem také v Mostě. Tel.: ! Prodám 1+2 M. Švabinského, starší zástavba 4. patro. Cena Kč. Tel.: ! Vyměním státní byt 1+3 s balkonem (3. patro) v bl. 734 za byt 0+2 v bl. 602 (1.-3. patro). Tel.: ! Prodám rod. dům pro 2 rodiny v klidném prostředí. Nová střecha Bramac, střešní okna, velká zahrada, hezký výhled na krajinu, vlastní studna. Nutné dokončení rekonstrukcí. Levně, rod. důvody. Tel.: ! Vyměním státní byt ve velmi dobrém stavu 1+1 za státní byt 1+2 nebo 1+3. Tel.: ! Prodám dům v částečné rekonstrukci 10 km od Mostu. Součástí domu je samostatně stojící dílna. Velký pozemek. Klidné místo. Levě. Tel.: ! Prodám patrový dům v Malém Březně za odhadní cenu. Tel.: ! Vyměním družstevní byt 3+1 s balkonem za st. byt 2+1 s balkonem. Vše střed města. Tel.: ! Vyměním byt 3+1, 55 m 2 1. patro, bl. 518 v osobním vlastnictví, za byt 1+4 v osobním vlastnictví, družstevní nebo státní v Mostě. Tel.: Hledám spolupracovníky na úvěry. Dobrá provize. Tel.: , pí. Hejčová. Báňské stavby 2.p č.d.213 Komunální Informační Servis strana 20

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 51/SMMS/2009

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 51/SMMS/2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51/SMMS/2009 / Smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb ostatní služby / Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Mgr.

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nařízení č. 2/2015 ze dne 6. května 2015 kterým se zakazuje šíření reklamy na některých veřejně přístupných místech mimo provozovnu Rada města Mostu vydává dne 6. května 2015 v souladu

Více

Nařízení č. 5/2007 kterým se stanovuje zimní údržba komunikací

Nařízení č. 5/2007 kterým se stanovuje zimní údržba komunikací STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nařízení č. 5/2007 kterým se stanovuje zimní údržba komunikací Rada města Mostu se na svém zasedání dne 18.10.2007, usnesením č.... usnesla vydat na základě 27 odst. 6 a 7 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nařízení č. 4/2016 ze dne 8. září 2016 kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 22.1.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.3. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Provozní řád tržnice Bakaláře NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Provozní řád tržnice

Více

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ pravidla rady města

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ pravidla rady města Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 Smluvní strany Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace sídlo: Jičínská 528, 742 58 Příbor IČ: 00601641 DIČ: není plátcem DPH bankovní

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ pravidla rady města

ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Most Název: Typ dokumentu: ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ pravidla rady města

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF na období let 2010 2012 Dokument upravující poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu Schválena ZM Varnsdorf dne: 25. března

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Zápis a usnesení. Ověřovatelé: Jiří Kurcin - KSČM Miroslav Fencl - SMM, SOS a NK

Zápis a usnesení. Ověřovatelé: Jiří Kurcin - KSČM Miroslav Fencl - SMM, SOS a NK Zápis a usnesení z 2. schůze Rady města Mostu roku 2009, konané dne 23. ledna 2009 v zasedací místnosti č. dv. 101 budovy Magistrátu města Mostu Přítomni: Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Luboš Pitín, JUDr.

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Oživení zámeckého parku Šenov

Oživení zámeckého parku Šenov Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Oživení zámeckého parku Šenov Zadavatel: Město Šenov sídlo Radniční náměstí 300 739 34 Šenov Statutární zástupce: Ing. Jan Blažek Kontaktní osoba: Ing.

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Příloha číslo 1 Dotazník

Příloha číslo 1 Dotazník Příloha číslo 1 Dotazník Spokojenost zákazníků sportovního areálu Vršasportcentrum Vážený návštěvníku, do ruky se Vám dostává dotazník týkající se Vaší spokojenosti v areálu. Rád bych Vás poprosil o jeho

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 20. 03. 2017 do 02. 05. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v bytových domech určených

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z/01/2013 Rozdělovník: Výtisk č. Zásady pro pronajímání nebytových prostor v majetku Města Uničova Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2 MSZ

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více