SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. (ID PŮJČKY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. (ID PŮJČKY)"

Transkript

1 SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. (ID PŮJČKY) Obchodní společnost se sídlem: Prostějov adresa pro doručování: Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Brně, Spisová značka C jednající Radim Holyst, jednatelem telefonní číslo: adresa elektronické pošty: (dále jen Věřitel) a Klient jméno a příjmení: (JMÉNO A PŘÍJMENI KLIENTA) rodné číslo: (RODNÉ ČÍSLO) trvale bytem: (BYDLIŠTĚ) adresa pro doručování: (DORUČOVACÍ ADRESA) číslo občanského průkazu: (ČÍSLO OP) číslo mobilního telefonu: (TELEFONNÍ ČÍSLO) adresa elektronické pošty: ( ) číslo bankovního účtu: (ČÍSLO ÚČTU) (dále jen Klient) tuto SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů t a k t o 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1. Věřitel, jako poskytovatel bezúčelového, bezhotovostního, nezajištěného a krátkodobého spotřebitelského úvěru, a Klient, jako dlužník a spotřebitel, uzavírají tuto Smlouvu o spotřebitelském úvěru, která svým obsahem upravuje vzájemný vztah Věřitele a Klienta, jehož hlavním cílem je založit závazek Věřitele umožnit Klientovi čerpat od Věřitele bezúčelový, bezhotovostní, nezajištěný a krátkodobý spotřebitelský úvěr a za podmínek stanovených touto Smlouvou Klientovi poskytnout peněžní částku a to jistinu ve výši (JISTINA),- Kč, zápůjční úroková sazba ve výši (ÚROK) % z jistiny, což činí (ČÁSTKA ÚROKU),- Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru činí částku (CELKEM KE SPLACENÍ),- Kč, a závazek Klienta poskytnutý bezúčelový, bezhotovostní, nezajištěný a krátkodobý spotřebitelský úvěr Věřiteli vrátit nejpozději do (DATUM SPLATNOSTI), což představuje dobu trvání spotřebitelského úvěru v délce 21dnů.

2 2. VYMEZENÍ POJMŮ 2.1.: a) Smlouva o spotřebitelském úvěru znamená dvoustrannou písemnou smlouvu uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku (internet) na internetových adresách věřitele, kterou vzniká závazek Věřitele umožnit Klientovi čerpat bezúčelový, bezhotovostní, nezajištěný a krátkodobý spotřebitelský úvěr a povinnost Klienta tento úvěr včas vrátit zpět Věřiteli. b) Věřitelem je obchodní společnost, se sídlem Prostějov, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka (věřitel je dodavatelem finančních služeb ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru), předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a dále výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. c) Klientem se rozumí spotřebitel, tedy fyzická osoba ve věku od 18 let, která má plnou způsobilost k právním úkonům, je občanem České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, a která uzavírá jako dlužník s Věřitelem Smlouvu o spotřebitelském úvěru a nejedná při tom v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. d) Čerpat spotřebitelský úvěr může Klient poté, co si Věřitel ověří v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru úvěruschopnost Klienta a uzavře s Klientem Smlouvu o úvěru. Následně je Klientovi do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy o úvěru poukázána částka odpovídající výši sjednaného úvěru. e) Celkovými náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele jsou veškeré náklady, které Klient jako spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se Spotřebitelským úvěrem a které jsou Věřiteli známy; do celkových nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami Spotřebitelského úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby povinné pro získání Spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek. f) Internetové stránky věřitele jsou internetové domény, které provozuje Věřitel zejména na adresách a g) Uživatelský účet Klienta je pro účely této smlouvy zabezpečené prostředí na Internetových stránkách Věřitele a přístupné Klientovi po provedené Registraci zadáním jeho Uživatelského jména a Hesla, jako přístupových údajů, ze kterého může mít Klient zejména přístup k informacím poskytovaným před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, informacím poskytovaným během trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru, provádět správu svých dokumentů, přehled osobních údajů, uzavřít Smlouvu o spotřebitelském úvěru a činit Žádosti a jiné úkony na základě této Smlouvy o spotřebitelském úvěru. h) Registrace znamená poskytnutí ucelených a pravdivých osobních údajů Klienta do databáze Věřitele, na základě kterých bude posouzena úvěruschopnost Klienta a vytvořen uživatelský účet. ch) Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, +že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce). i) ID Klienta se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za účelem označení Klienta. j) ID Úvěru se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné údaje přidělené Věřitelem Úvěru za účelem jejího označení, jež slouží k jejímu jedinečnému označení pro účely vztahu mezi Věřitelem a Klientem (variabilní symbol).

3 k) Variabilní symbol je variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Věřitelem prostřednictvím Uživatelského účtu a pod kterým bude Klient hradit své závazky na Bankovní účet Věřitele (ID Úvěru) a který bude jedinečně identifikovat platbu a související Úvěr. l) Adresa místa bydliště Klienta se pro účely této smlouvy rozumí adresa bydliště (trvalého pobytu) Klienta uvedená v záhlaví této smlouvy o spotřebitelském úvěru a v Uživatelském účtu, přičemž se jedná o faktické místo bydliště Klienta. Má-li Klient adresu místa faktického bydliště odlišnou od adresy trvalého pobytu registrované dle příslušných právních předpisů o evidenci obyvatel (tj. adresu místa trvalého pobytu uvedenou v občanském průkazu nebo jiném průkazu totožnosti Klienta), je povinen uvést jak adresu faktického místa bydliště, tak i adresu trvalého pobytu a současně je Věřitel oprávněn kvalifikovaně kontaktovat Klienta na obou adresách uvedených Klientem nebo vedených ve veřejné evidenci. m) Adresa elektronické pošty Klienta je pro účely této smlouvy adresa elektronické pošty ( ) Klienta uvedená v záhlaví této Smlouvě o spotřebitelském úvěru a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit jen telefonicky u operátora na lince n) Adresa elektronické pošty Věřitele je pro účely této smlouvy adresa elektronické pošty ( ) Věřitele uvedená v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru a uveřejněná na Internetových stránkách věřitele. o) Bankovní účet Klienta je pro účely této smlouvy bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky nebo pobočkou zahraniční banky podle příslušných právních předpisů a uvedený v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru a v Uživatelském účtu, na který je Věřitelem Klientovi poskytován Úvěr dle této Smlouvy o spotřebitelském úvěru. p) Výpis z bankovního účtu klienta je výpis z bankovního účtu Klienta vystavený bankou, ve kterém je Klient uveden jako vlastník účtu. q) Bankovní účet/účty Věřitele jsou pro účely této smlouvy bankovní účet/účty Věřitele uvedený/é v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru a na Internetových stránkách věřitele nebo jiný účet, jež bude Věřitelem písemně oznámen Klientovi, na který Klient splatí Úvěr a příslušné náklady a ze kterého je Věřitelem Klientovi poskytován Úvěr. aa) Telefonní číslo Klienta je pro účely této Smlouvy číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit jen telefonicky u operátora věřitele na Telefonním čísle Věřitele. Cena telefonního hovoru je Vám účtována dle vašeho tarifu u příslušného operátora. bb) Telefonní číslo Věřitele se pro účely této Smlouvy rozumí číslo telefonu provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru a na Internetových stránkách věřitele; Věřitel je oprávněn číslo telefonu měnit. cc) Trvalým nosičem dat je jakýkoli technologický nástroj, který umožňuje Klientovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. dd) Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ee) Zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněních pozdějších předpisů. ff) Zákon o spotřebitelském úvěru znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve zněních pozdějších předpisů. ff) Insolvenční zákon: znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. gg) Českou poštou s.p. se rozumí státní podnik Česká pošta s.p. se sídlem na adrese Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.

4 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET KLIENTA A UZAVÍRÁNÍ SMLUV 3.1. Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá distančně prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (internet) ve smyslu Občanského zákoníku, které umožňují uzavření smlouvy a komunikaci bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta, a to prostřednictvím formuláře pro uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu a jsou podepisovány vygenerovaným jedinečným podpisovým kódem. 3.2 Mezi stranami dojde k distančnímu zaslání návrhu na uzavření Smlouvy a k distančnímu přijetí tohoto návrhu Klientem, a to za podmínek níže sjednaných Klient na Internetových stránkách Věřitele vyplní registrační formulář Věřitele, zobrazí Poučení o uzavírání smluv distančním způsobem, kde se současně seznámí s dostatečným předstihem o náležitostech a důsledcích uzavírání takových smluv, následně navrhne požadovanou výši úvěru a potvrdí souhlas s nakládáním s osobními údaji a Prohlášení, že se s dostatečným předstihem seznámil s důsledky uzavírání smluv na dálku. Na základě platné Registrace jsou Klientovi vygenerovány Věřitelem přístupové údaje, které Věřitel Klientovi odešle na osobní ovou adresu, kterou Klient zadal při Registraci a Klient s jejich použitím může přistupovat do svého Uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu může mít Klient zejména přístup k informacím poskytovaným před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, informacím poskytovaným během trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru, provádět správu svých údajů prostřednictvím spolupráce s operátorem Věřitele na Telefonním číslo Věřitele. Cena telefonního hovoru je Klientovi účtována dle jeho tarifu u příslušného operátora Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na Registraci Klienta na Internetových stránkách Věřitele (vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři) seznámení a odsouhlasení poučení o uzavírání distančních smluv, souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů..: 3.5. Klient může být v prostředí svého Uživatelského účtu pomocí informačních zpráv a nebo em od Věřitele vyzván k doložení následujících dokladů: a) občanský průkaz nebo pas b) kopie výpisu z bankovního účtu Klienta, ne starší jak 3 měsíce c) pracovní smlouva Klienta d) potvrzení o výši mzdy Klienta e) další dokumenty, prokazující totožnost Klienta, nebo jeho úvěruschopnost 3.6. Po zadání osobních údajů Klienta do Registračního formuláře musí Klient kliknout na tlačítko s popisem - Poučení o uzavírání smluv distančním způsobem a Vysvětlení náležitostí a důsledků uzavírání takových smluv. Tento dialog nelze přeskočit, ale pouze jeho otevřením a úplným přečtením Klientem lze uzavřít a pokračovat v Registraci. Tímto krokem poskytne Věřitel Klientovi informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru. Klient má u tohoto dialogu možnost čtení, tisku a uložení v elektronickém formátu způsobilém být opakovaně zobrazován v nezměněném tvaru z nosiče dat formátu PDF, pak může Klient pokračovat ve výběru požadované výše úvěru, odeslání žádosti do systému Věřitele a v přístupu do svého Uživatelského účtu Po přečtení a odsouhlasení poučení a výběru požadované výše úvěu Klient vstoupí do prostředí svého Uživatelského účtu Po seznámení se s informacemi poskytovanými před uzavřením smlouvy se Klientovi zobrazí výběr požadované výše úvěru a jejím výběrem Klient odešle žádost o uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen Žádost ) tu činí Klient vůči Věřiteli. Klient je oprávněn v Žádosti uvést částku požadované výše úvěru dle nabídky věřitele. Žádost Klienta je pouhou výzvou k uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru a není návrhem na uzavření smlouvy. Věřitel je povinen Žádost posoudit v přiměřené době nejdéle do 3 dnů od podání Žádosti. Věřitel si vyhrazuje právo po přijetí Žádosti Klienta telefonicky kontaktovat pro ověření informací o Klientovi, tyto telefonní hovory jsou monitorovány, nahrávány z důvodu zkvalitňování služeb a případného důkazního řízení, což Klient tímto bere na vědomí a souhlasí.

5 3.9. Posouzení Žádosti o Úvěru sjednávají Věřitel s Klientem takto: Věřitel si vyhrazuje po odeslání žádosti o poskytnutí Úvěru Klientem přiměřenou dobu (nejdéle však 3 dny) na to, aby s odbornou péčí byl schopen posoudit schopnost Klienta splácet úvěr a z toho důvodu kontaktoval Klienta na telefonní číslo, které Klient uvedl při registraci a zjistit doplňující informace, které jsou nezbytné k ověření pravdivosti informaci o Klientovi, zejména trvalý pobyt Klienta, název zaměstnavatele a pracovní pozici Klienta, atd. Telefonní hovory ve spojitosti s ověřováním budou v rámci zkvalitňování služeb monitorovány a nahrávány, s čímž Klient tímto vyslovuje souhlas Po posouzení Žádosti klienta a v případě, že Věřitel na základě vyhodnocení získaných informací o Klientovi, dojde k názoru, že Klient je schopen úvěr splatit, jeho žádost bude schválena a Klientovi bude následně v jeho Uživatelskyém účtu zobrazena - Smlouva o spotřebitelském úvěru k podpisu. O tom bude Klient bezplatně informován em a sms zprávou. Tato Smlouva o spotřebitelském úvěru se Klientovi zobrazí v samostatném okně s možností čtení, tisku a uložení v elektronickém formátu způsobilém být opakovaně zobrazována v nezměněném tvaru z nosiče dat (PDF). V případě, že Věřitel na základě vyhodnocení získaných informací o Klientovi, dojde k názoru, že Klient není schopen Úvěr splatit, jeho žádost bude zamítnuta a Věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí o tomto rozhodnutí Klienta em a sms zprávou Podpis Smlouvy o spotřebitelském úvěru v případě schválení Klientovy Žádosti bude v jeho Uživatelskyém účtu zobrazena - Smlouva o spotřebitelském úvěru k podpisu. O tom bude Klient bezplatně informován em a sms zprávou. Tato Smlouva o spotřebitelském úvěru se Klientovi zobrazí v samostatném okně s možností čtení, tisku a uložení v elektronickém formátu způsobilém být opakovaně zobrazována v nezměněném tvaru z nosiče dat (PDF). Po přečtení dokumentu Klient stiskem tlačítka souhlasím, vygenerovat jedineční podpisový kód vygeneruje podpisový kód, který bude zaslán sms zprávou na jeho telefonní číslo zadané při registraci. Tento podpisový kód zadá Klient do pole s textem Přečetl/la jsem, souhlasím a podepisuji vložením jedinečného vygenerovaného podpisového kódu a stiskem tlačítka Podepsat tento dokument podepíše Vygenerovaný kód má platnost 5 min. Po podpisu této Smlouvy o spotřebitelském úvěru Věřitel poskytne Klientovi úvěr v podobě konkrétní finanční částky, o kterou Klient žádal formou bankovního převodu, nebo zasláním hotovosti prostřednictvím České pošty s.p Klient je oprávněn přijmout Návrh odesláním Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu. Klient je povinen doručit Věřiteli Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu do 48 hodin/ dnů po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Věřitel informuje Klienta o tom, že došlo k zániku Návrhu. Smlouva o spotřebitelském úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Věřiteli Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Bankovní účet Klienta nebo prostřednictvím Poštovní poukázky typu B výplatou výhradně do vlastních rukou Klienta prostřednictvím České pošty s.p Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím bezhotovostního převodu na Bankovní účet Klienta nebo do 3 pracovních dnů, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím Poštovní poukázky typu B. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta, nebo vyzvednutím peněžních prostředků Klientem prostřednictvím Poštovní poukázky typu B od České pošty s.p. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě podle způsobu poskytnutí peněžních prostředků Klient je oprávněn peněžní prostředky z Úvěru použít na jakýkoliv účel Závazek ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru je výlučným dvoustranným závazkem mezi Věřitelem a Klientem. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

6 3.17. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat prostřednictvím spolupráce s operátorem Věřitele na Telefonním čísle Věřitele. Změna údajů o Klientovi je vůči Věřiteli účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem při registraci v Uživatelském účtu jsou Věřitelem považovány za správné. Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených při registraci a v případě, že klient neposkytne pravdivé údaje, nebo se bude snažit svým jednáním Věřitele poškodit, uhradí v tomto případě veškeré finanční náklady a ztráty, které svým jednáním způsobí a vystavuje se riziku trestního stíhání Věřitel může Klientovi zablokovat přístup k uživatelskému účtu z důvodu porušení ujednání této smlouvy Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Věřitele, popř. třetích osob. 4. SPLATNOST ÚVĚRU 4.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané době splatnosti, tedy ve lhůtě uvedené v čl této Smlouvy a to jednou v podobě jedné platby a to v celkové výši spotřebitelského úvěru uvedené v čl této Smlouvy. 5. ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA A NÁKLADY NA SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 5.1. Roční procentní sazbou nákladů na spotřebitelský úvěr je( RPSN)% z poskytnuté částky Klientovi. Veškerými předpoklady použitými pro výpočet této sazby a celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, vyjádřená číselným údajem a vypočtena k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru je částka uvedena v čl této Smlouvy Věřitel za poskytnutí Úvěru požaduje úrok ve výši (ÚROK)%, což představuje částku (ČÁSTKA ÚROKU),- Kč Klient je povinen Věřiteli uhradit náklady na spotřebitelský úvěr spolu se splacením jistiny a sjednaných úroků při splatnosti spotřebitelského úvěru. 6. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTA 6.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně v jediné splátce na Bankovní účet Věřitele, a to spolu s náklady na spotřebitelský úvěr, včetně případných sankcí, individuálně je možná dohoda s věřitelem na částečných platbách. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu, je povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši podle Občanského zákoníku V případě, že bude klient se splacením Úvěru v prodlení déle než 10 dnů, bude Klientovi zaslána písemná výzva k úhradě částky k zaplacení, která je Věřitelem zpoplatněna částkou ve výši 250,-Kč, představující náklady Věřitele na tento úkon, kterou je Klient povinen Věřiteli uhradit společně s částkou k zaplacení, k čemuž se tímto Klient zavazuje a souhlasí, aby byl písemně vyzván k úhradě po splatnosti V případě, že bude Klient se splacením Úvěru v prodlení zavazuje se zaplatit Věřiteli smluvní pokutu za porušení povinnosti vrátit částku Úvěru Věřiteli společně s částkou k zaplacení ve výši, která je stanovena 0,1% sazbou denně z dlužné jistiny.

7 6.5. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele vůči Klientovi a pokud nebude přijatá platba od Klienta přímo specifikovaná k úhradě konkrétní části dluhu, je Věřitel oprávněn tuto platbu použít k úhradě jakékoli části dluhu nebo k úhradě poplatku za prodloužení splatnosti pokud se Klient bude nacházet v prodlení se splatností jakékoli dlužné částky Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli dlužnou částku ani po uplynutí 20 dnů od data její splatnosti, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, současně bude částka k splacení s jejím příslušenstvím předána k vymáhání inkasní společnosti a navýšena o poplatky inkasní společnosti, nebo bude proti Klientovi zahájeno řízení, kdy náklady tohoto řízení bude Klient povinen uhradit v plné výši Klient souhlasí s úhradou veškerých nákladů na vymáhání Úvěru a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě této Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 7. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ 7.1 Od Smlouvy o spotřebitelském úvěru má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takové Smlouvy. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty. Jestliže nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává taková Smlouva platnou a účinnou Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy na adresu: RM Investing Group s.r.o, se sídlem Prostějov, PSČ Odstoupení od Smlouvy je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli do sídla Věřitele na uvedenou adresu Prostějov, PSČ Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: a) Jméno a rodné číslo. b) ID Úvěru c) Oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy a úmyslu vrátit dodavateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem. d) Datum oznámení o odstoupení. e) Podpis Klienta 7.3. Od Smlouvy o spotřebitelském úvěru má Klient právo odstoupit také tak, že odešle Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty oznámení o odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen Věřiteli vrátit úvěr poskytnutý Věřitelem na Bankovní účet/účty Věřitele pod variabilním symbolem ID Úvěru nebo prostřednictvím České pošty s.p Odstoupí-li Klient od Smlouvy o spotřebitelském úvěru, Věřitel po něm může požadovat do zaplacení pouze jistinu, a úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena a částka úroku splatná za den činí 1% z jistiny Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Věřiteli oznámení o odstoupení, vrátit Věřiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru V případě, že Klient neodstoupí od Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené na dálku s Věřitelem ve lhůtě dle odst. (7.1.) nebo nedodrží postup pro odstoupení od smlouvy (7.2.) nebo nedodrží lhůtu pro odstoupení od smlouvy zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy a je vázán obsahem Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

8 7. 8. V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Věřitel právo na náhradu nákladů vzniklých s poskytnutím úvěru a s jeho předčasným splacením a za poskytnutí a náklady spojené s administrativní činností představující částku 100, - Kč 7.9. Smluvní vztah je ukončen platným odstoupením ze strany spotřebitele ve 14-ti denní lhůtě nebo úplným splacením celé částky spotřebitelského úvěru uvedené v čl této Smlouvy. 8. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU 8.1. Pro uzavírání Smlouvy o spotřebitelském úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu o spotřebitelském úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o spotřebitelském úvěru Tato Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a je podepisována vygenerovaným jedinečným podpisovým kódem Věřitel tímto poskytuje Klientovi následující informace. Informace o Věřiteli: (I) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru (II) Identifikační číslo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru (III) Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (IV) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy o spotřebitelském úvěru (V) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje o zápisu jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy (VI) Název orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Česká Národní Banka 9. INFORMACE O POSKYTOVANÉ FINANČNÍ SLUŽBĚ 9.1. Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: Poskytovanou službou je poskytnutí spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytuje Věřitel Klientovi peněžní prostředky a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytnutou částku peněžních prostředků vrátit Věřiteli v dohodnuté době splatnosti a zaplatit poplatky, sankce a další náklady Věřitele Možná rizika mimo kontrolu Věřitele finanční služby spojená s poskytovaným Úvěrem: Věřitel nenese odpovědnost za kvalitu a funkčnost mobilní sítě a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Věřitel neodpovídá za kvalitu a včasnost služeb poskytovaných bankovních systémů Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti Možné způsoby placení a způsob poskytnutí služby: Vložením hotovosti na Bankovní účet Věřitele, kdy jako variabilní symbol musí Klient vždy uvést jedinečné identifikační číslo jeho příslušné Smlouvy o spotřebitelském úvěru, které se platba provedená Klientem týká Bankovním převodem na Bankovní účet/účty Věřitele, kdy jako variabilní symbol musí Klient vždy uvést jedinečné identifikační číslo jeho příslušné Smlouvy o spotřebitelském úvěru, které se platba provedená Klientem týká Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně nebo vložením hotovosti v jediné splátce na Bankovní účet Věřitele a to spolu s poplatky, sankcemi a dalšími náklady Věřitele. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány

9 za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným variabilním symbolem Způsob poskytnutí služby Bankovním převodem na účet Klienta nebo zasláním hotovosti prostřednictvím České pošty s.p. 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy o spotřebitelském úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve 5 (pět) let po ukončení účinnosti této Smlouvy Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěru a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav Příslušným orgánem dohledu je Česná národní banka, internetové stránky orgánu dohledu jsou OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Bankovního účtu, informace o majetkových poměrech a ostatní údaje související s touto Smlouvou (společně vše jen jako osobní údaje ) Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy úvěru (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek ze Smlouvy), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet úvěr, dále a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v osobních údajích Zpracováním osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z této Smluv. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se uživatel domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno

10 oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Požádá-li uživatel (Klient) o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel (Věřitel) má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 12. DORUČOVÁNÍ Není-li dohodnuto v této Smlouvě jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Uživatelského účtu, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím České pošty s.p Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím České pošty s.p. převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím České pošty s.p. též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít v případě doručování prostřednictvím České pošty s.p. též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u České pošty s.p., a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu přihlášením klienta do svého uživatelského účtu. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, a ostatního obsahu smlouvy zůstává v platnosti Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnosti nabývá dnem popisu jejího písemného vyhotovení oběma smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle však po dobu nezbytnou k uhrazení všech závazků Klienta vůči věřiteli Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Smlouvy, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby Věřitel si vyhrazuje právo kdykoli vyžadovat po Klientovi doklady dle uvážení Věřitele směřující k prokázání totožnosti Klienta a k potvrzení informací zadaných klientem při registraci Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu Stranám je známo, že spory vzniklé ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru mohou být řešeny prostřednictvím finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi nebo obecnými soudy Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost

11 údajů uvedených v Žádosti. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této Smlouvy, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu Strany této Smlouvy si její obsah přečetly a souhlasí s ním. Dne (DATUM) Za věřitele Klient

POUČENÍ O UZAVÍRÁNÍ SMLUV DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

POUČENÍ O UZAVÍRÁNÍ SMLUV DISTANČNÍM ZPŮSOBEM POUČENÍ O UZAVÍRÁNÍ SMLUV DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 1. VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely tohoto poučení mají následující pojmy s velkým počátečním písmenem tento význam a obsah pro vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Designloga.cz. Tomáš Kupec Třešňová , Stříbro Česká Republika IČ:

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Designloga.cz. Tomáš Kupec Třešňová , Stříbro Česká Republika IČ: Obchodní podmínky Provozovatel internetového portálu Designloga.cz Tomáš Kupec Třešňová 1287 349 01, Stříbro Česká Republika IČ: 01711318 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 341/23, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ uzavřena mezi: 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ uzavřena mezi: 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU. Dnešního dne uzavřeli/y 1. SMLOUVU O UŽIVATELSKÉM ÚČTU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU. Dnešního dne uzavřeli/y 1. SMLOUVU O UŽIVATELSKÉM ÚČTU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU Dnešního dne uzavřeli/y obchodní společnost Everyday Finance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 01381300 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky o poskytování úvěrů upravují právní vztahy mezi společností

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Internetového obchodu www.fashion-mami.cz

Internetového obchodu www.fashion-mami.cz Provozovatel: Martina Pipková Loudová čp. 45, 284 01 Malešov Týniště IČO: 64152715 DIČ: 805 309 0837 OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu www.fashion-mami.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky internetového portálu a online kurzu Zlatý WordPress, který provozuje Mgr. Vlastimil Ott se sídlem Rolnická 25, 74705, Opava, identifikační číslo 01123793, zapsaný v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ Ondřej Rutkowski Tuhaň 39, 277 41 Kly IČ : 71122559, DIČ : CZ7503123441 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese paraznavijaku.cz/sk 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti identifikační číslo: 02226553 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skoky.net 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. se sídlem Kostelní 74, 564 01 Žamberk identifikační číslo: 05319692 DIČ: CZ05319692 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Karel Malec, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha IČO 41885686 zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MU/OŽ/1789/2014/kh/3 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodník Ing. arch. Vojtěch Valda, se sídlem Na Malovance 12, 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 88678083, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov-Město identifikační číslo: 00317985 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele,

OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Lukáš Krása identifikační číslo: 01388363 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karlovy Vary, pro prodej zboží a služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti yconix.com s.r.o. se sídlem Rožmberská 37, 379 01 Třeboň identifikační číslo: 26109603 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více