Od peplu a tógy k civilu (K historii uvádûní antick ch her v Evropû)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od peplu a tógy k civilu (K historii uvádûní antick ch her v Evropû)"

Transkript

1 _Stehlikova :59 Stránka 8 Eva Stehlíková Od peplu a tógy k civilu (K historii uvádûní antick ch her v Evropû) Zákazem divadelních her (r. 568 n. l. v západofiímské a r. 692 n. l. ve v chodofiímské fií i) oficiálnû skonãilo provozování divadla v antickém svûtû. Domníváme se sice, Ïe nûkteré Ïánry, schopné pfiizpûsobit se zmûnûn m podmínkám (jako napfi. mimus a pantomimus), existovaly dále ve skromnûj í formû, ale antické drama se ocitlo na dlouhou dobu mimo divadlo a stalo se pouh m literárním útvarem, jehoï fyzická existence závisela na tom, zda bude ve stfiedovûk ch klá terech ãteno a opisováno. Divadlu je vrátila aï renesance. Exkluzivní uvedení Sofoklova Oidipa v pfiekladu Orsatta Giustinianiho 3. bfiezna 1585 ve Vicenze, v novû otevfieném Teatro Olympico, které bylo zbudováno architekty Paladiem a Scamozzim podle Vitruviov ch poïadavkû, v ak bylo zcela mimofiádn m ãinem nemajícím obdoby. Historick i praktick v znam tohoto pokusu je nepopirateln a net ká se jen stavby divadla, které se stalo na dlouhou dobu následováníhodn m pfiíkladem. Dobové prameny poskytují jistou pfiedstavu i o inscenaci a je zfiejmé, Ïe informace o ní byly ve vzdûlan ch kruzích roz ífieny. 1 Dvorská divadla i kolní divadla a divadla univerzit pfied tím i potom se orientovala pfiedev ím k fiímsk m klasikûm a inscenovala nejprve domácí hry inspirované antikou a poté Plautovy a Terentiovy komedie a Senekovy tragédie, nejprve v originále, pozdûji v pfiekladech. 2 Skuteãn návrat antického dramatu na moderní scény nastal v ak aï v 19. století. Tehdy do lo pod siln m vlivem Winckelmannov m k v raznému posunu v hodnocení antického umûní a byla znovuobjevena fiecká tragédie. Tento návrat není kupodivu pfiímo spojen s v marsk m klasicismem, propagujícím vzkfií ení fiecké antiky jak teoreticky (Schlegelovy pfiedná ky o fiecké tragédii), tak prakticky (v Schillerovû Nevûstû messinské a Goethovû Ifigenii v Tauridû, tragédiích inspirovan ch fieck m dramatem), jak by se dalo ãekat. J. W. Goethe v dobû svého fieditelování uvedl na 600 her. Mezi nimi byli Terentiovi Bratfii (1801) a jen dvû fiecké tragédie, a to nikoli pfieklady antick ch autorû, ale soudobé volné adaptace Antigony (1809) a Oidipa krále (1813). Pfievrat nastal aï uvedením Sofoklovy Antigony na dvofie krále Friedricha Wilhelma IV. v Postupimi v reïii Ludwiga Tiecka a s hudbou Felixe Mendelsohna-Bartholdyho. Ta se pak na nûkolik desetiletí stala témûfi závazn m doprovodem inscenací antiky. Právû s ní je spojena i první anglická inscenace Antigony, hraná v Covent Garden r. 1845, která byla pozdûji pfienesena do Edinburgu, i fiecká inscenace provozovaná r v divadle Heroda Attika v Athénách. Zaznûla koneãnû i v MCHATu v inscenaci K. S. Stanislavského v r a byla hojnû uïívána po celé Evropû je tû dlouho ve 20. století. Není tedy divu, Ïe se setkáváme s pojmem Mendelssohn Antigone. 3 Podstatn m pfiínosem Tieckovy inscenace byla i scénografie. Místo tradiãních malovan ch kulis tu byla vytvofiena scéna inspirovaná dobov mi pfiedstavami o fiecké scénografii, ãerpan mi pfiedev ím z Piranesiho maleb a grafik zobrazujících archeologické památky. Roz ífiení hracího prostoru, které Tieck provedl v dvorském divadle, na nûmï také postavil obdobu skéné, bylo shledáno velmi inspirativním a napodobováno po celé Evropû. 4 Postava Antigony v ak byla modelována podle vzoru kfiesèansk ch muãednic. Úspû ná inscenace, která byla pocièována jako reprezentaãní dílo pruské kulturní politiky, byla poté pfienesena na dûleïité nûmecké scény (DráÏìany, Mnichov, Lipsko, Karlsruhe). Zájem o fieckou tragédii nebyl v ak omezen jen na nûmecké teritorium. JiÏ zmínûná anglická inscenace Antigony se konala v Covent Garden krátce poté a obecenstvo bylo velmi zklamáno tím, Ïe nebyla okamïitû dal í den opakována. V znamn m ãinem byla i inscenace Oidipa krále v Théâtre Français v r Pfiekladatel hry Jules Lacroix pouïil pro dialogické pasáïe domácí r movan alexandrin. Inscenace se udrïela na repertoáru celé pûl století a mnozí ze stfiídajících se hercû (pfiedev ím Jean Mounet Sully v r. 1881) dosáhli mezinárodního ohlasu, neboè inscenace rovnûï putovala po Evropû. 8

2 _Stehlikova :59 Stránka 9 Definitivnû otevfieli klasice dvefie Meiningen tí, ktefií postupnû inscenovali tak zvanou thébskou trilogii Oidipa krále, Antigonu a Oidipa na Kolonu. V reïii Adolfa Wilbrandta tu byla podtrïena pfiedev ím mytická a symbolická hodnota textû a byl kladen velk dûraz na psychologii postav. Pfiedstavení trilogie ve vídeàském Burgtheatru se stalo inspirací i vzorem pro mnohá dal í divadla. Ti tûná podoba Wilbrandtova pfiekladu Sofokla spolu s jeho úvodem, vysvûtlujícím jeho postoj k inscenaci antického dramatu, ukázala jeho velkou serióznost a souãasnû jasné pochopení skuteãnosti, Ïe vûrnost originálu není dána doslovn m pfiekladem, ani snahou zachytit v echny reálie. Tato první etapa novodobé inscenaãní historie byla spjata s velk m úsilím o pochopení specifiky antického dramatu. Není proto divu, Ïe ke spolupráci byli vyz váni pfiední odborníci. V Nûmecku po Karlu Otriedovi Müllerovi, kter spolupracoval s Tieckem, tak pûsobil slavn specialista na fieckou tragédii Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, v Anglii o nûco pozdûji Gilbert Murray, jehoï pfieklady byly hojnû inscenovány, u nás Josef Král. Souãasnû se inscenace antick ch her staly sice ne zcela bûïnou, ale ãastûj í a hlavnû prestiïní záleïitostí. Uvedení antického dramatu (a pfiedev ím fiecké tragédie) bylo povaïováno za prubífisk kámen reïiséry i herci, kter m hry sk taly velké herecké úkoly a pfiiná ely ocenûní. Ve stejné dobû byla antická dramata ãasto inscenována v originále v amatérsk ch i poloprofesionálních divadlech pfii univerzitách po celé Evropû. Tento trend trvá aï do dne ních dnû, nyní je nicménû povaïován spí e za mimofiádnou neï pravidelnou souãást divadelního Ïivota. Ve sv ch poãátcích, a zejména v Nûmecku a Anglii, v ak sehrál dûleïitou roli v seznamování nejvzdûlanûj- í ãásti publika s dûdictvím antického dramatu a pfiiná el ãetné experimenty. JiÏ na poãátku 20. století se dostávají ke slovu reïiséfii s vyhranûn m reïijním pojetím, ovlivnûní na jedné stranû Nietzscheov m konceptem apollinského a dion ského umûní a na druhé stranû názory Adolfa Appii a Gordona Craiga, rebelû proti soudobé divadelní praxi. Mezi nimi získává evropskou povûst pfiedev ím Max Reinhardt, kter inscenoval nûkolik antick ch her (Medeia 1904, Lysistrata 1908, Oresteia 1911). Jeho monumentální inscenace Oidipa krále v adaptaci Hugo von Hofmannsthala r nejprve v Musikfesthalle v Mnichovû a poté v Schumannovû cirku v Berlínû se pokusila vymanit inscenaci z bûïného prostoru mû Èanského divadla a dát jí podobu, kterou si hra podle soudob ch pfiedstav sama Ïádá. Obdivována byla pfiedev ím Reinhardtova suverénní práce s chórem (vystoupilo 27 thébsk ch starcû a s nimi na tfii sta ãlenû komparsu reprezentujícího thébské obãany), kter se podle dobov ch kritikû mûnil v obrovsk Ïivoucí organismus. Radikálnû nové inscenaãní postupy vnesené do oblasti, v níï byla zvykem spí e jakási umírnûná nápodoba dobov ch pfiedstav o antickém divadle, byla mocn m impulsem pro dal í v voj. V znam inscenace je tû vzrostl poté, co cestovala po západní i v chodní Evropû (Lipsko, VídeÀ, Curych, Budape È, Petrohrad, Moskva, Kyjev, Odûsa, Riga, Var ava) a byla úspû nû pfienesena i do lond nské Covent Garden (1912). V pfiekladu Gilberta Murray zde úãinkoval v roli Oidipa Martin Harvey, kter byl je tû mnoho let poté cenûn jako ideální pfiedstavitel této role. Tato druhá etapa se vyznaãovala hledáním inscenaãního stylu odpovídajícího nové dobû. Velkou a dodnes nedocenûnou roli v opro tûní se od tradiãního psychologického herectví pfii tom hrál i rozvoj taneãního umûní a jeho nové trendy, které pfiedstavoval skladatel Emile Jacques Dalcroze a jeho studenti ze koly v Hellerau. Eduard von Lieburg spolupracoval s Appiou na proslulé inscenaci Upoutaného Promethea v Basileji r. 1925, Valeria Kratina zase roz ífiila znalost eurytmiky, která se ujala v Nûmecku, ve Skandinávii, Velké Británii a také v Itálii. Taneãnice Isadora Duncanová, pro níï byl antick tanec inspiraãním zdrojem, ovlivnila navíc na dlouhou dobu sv mi jednoduch mi antick mi róbami kostymování antick ch her. Souãasnû se antická dramata vracela také do plenéru, do ruin antick ch divadel a byly ãinûny pokusy o vytvofiení festivalû, na nichï by tvûrci mûli anci realizovat své pfiedstavy ve vzájemné konfrontaci. Sen italského básníka Gabriela D Annunzia, kter byl inspirován produkcí Aischylov ch Eumenid v fiímském divadle v Orange, byl naplnûn jiï r. 1911, kdy vznikl festival v fiímském divadle ve Fiesole nedaleko Florencie. Ten se v ak znovu nerealizoval. Naproti tomu festival v Teatro greco v Syrakúsách, kter zahájila r inscenace Aischylova Agamemnona, trvá s pfiestávkami aï dodnes, 5 stejnû tak jako pozdûji, v padesát ch letech zaloïené festivaly v Epidauru a v divadle Heroda Attika v Athénách. Îádná z tûchto letních produkcí konajících se jen v ecku na dvaceti rûzn ch lokalitách (a mimo ecko v desítkách jin ch) nedala zapomenout na pûvodní projekt fieckého básníka Angela Sikeliana a jeho americké Ïeny, reïisérky a Ïaãky Isadory Duncan, Evy Palmer. Dvojice si pfiála poloïit omfalos svûtového divadla do 9

3 _Stehlikova :59 Stránka 10 Delf a z tohoto místa obrodit svût. Chtûli sem svolávat setkání intelektuálû a diskutovat tu o aktuální problematice. První festival se konal v r po tfiech letech pfiíprav a zahrnoval sportovní hry, lidové tance, lidové umûní a fiemeslo, pfiedná ku v znamného nûmeckého archeologa Wilhelma Dörpfelda a inscenaci Upoutaného Prométhea v reïii Evy Palmer. Pokus byl poznamenán vysokou tendencí k archaizaci, kost my a pohyb chóru byly inspirovány vázov m materiálem. Tendence rekonstruovat fieckou skéné nebyla patrná. Prometheus byl zcela v hollywoodském stylu pojat monumentálnû a pfiipoután ke skále. Z této inscenace realizované v nádherné scenérii divadla v Delfách natoãili Kostas a Dimitrios Gadziadisové jedenáctiminutov film, kter dává jistou pfiedstavu o klíãov ch momentech produkce. Film, kter není pouh m záznamem pfiedstavení, souãasnû pfiede el o dobr ch 30 let první pokusy o filmovou podobu fiecké tragédie a navíc byl tento pûvodnû nûm film r ozvuãen s pomocí nûkter ch pûvodních pfiedstavitelû. Aãkoli festival nemûl dlouhého trvání (Prometheus byl opakován v r. 1930, kdy byly také hrány Aischylovy Prosebnice), jeho vliv na ustavení lokálních festivalû v divadlech po celém Stfiedomofií je neoddiskutovateln. Teprve ve tfietí etapû, za níï je moïné povaïovat druhou polovinu 20. století, se stalo antické drama trvalou souãástí repertoáru evropsk ch (a také severoamerick ch) divadel a proniklo i mimo Evropu do Asie. Hraje se v nejrûznûj ích jazycích témûfi na v ech kontinentech. Lze dokonce fiíci, Ïe antické drama nikdy pfied tím nemûlo tolik divákû. K tomu samozfiejmû pfiispívá i rozvoj audiovizuální techniky, která umoïàuje ukojit rostoucí zájem odborníkû i laikû a podat informace o inscenacích vznikajících v nejrûznûj ích divadlech na nejrûznûj ích místech na svûtû a pfiená et je mimo místo a ãas jejich vzniku. Existuje vcelku jednoduchá pfiedstava, Ïe inscenace klasick ch her, inscenace antického dramatu v to poãítaje, jsou realizovány v zásadû dvûma zpûsoby. První z nich se pokou í objevit text v té podobû, jak asi byl realizován na scénû v dobû vzniku, aniï se ohlíïí k horizontu oãekávání souãasného diváka. Krajní moïností je tu pokus o rekonstrukci pûvodních inscenaãních pfiístupû tak pracují vût inou je tû dnes univerzitní divadla, která mají v raznû edukaãní cíle (studenti se pokou ejí hrát v originálních jazycích, vyrábûjí masky atd). 6 Druh smûr naopak odhlédá od pûvodní (moïné) podoby, snaïí se ãíst historick text souãasn ma oãima, ãímï se více otevírá divákovi, ale mûïe dojít také k jisté redukci dramatického poselství, neboè je nahlíïeno pouze skrze momentální aktuální ãtení. Jaroslav Vostr naz vá první zpûsob historizací a osvûtluje jej pfiímûrem: je to obdobné interpretaci hudebních dûl na historické nástroje. To je vlastnû totoïné s Pavisov m pojmem archeologická rekonstrukce, zatímco Vostrého pojem aktualizace odpovídá více ménû Pavisovû historizaci. Ne zcela logicky doplàuje Vostr aktualizaci je tû mytizací, tj. rozvinutím aktuálního námûtu z hlediska obecn ch otázek lidské existence. Dodává v ak, Ïe v praxi jde vût inou o pomûr obojího: tj. o vztah aktuálních problémû a vûãn ch otázek. Mytizace v tomto smyslu je pfiirozenou souãástí kaïdé inscenace, mytizace ve smyslu Pavisovû, tj. potlaãení textu v zájmu odhalování mytického jádra dramatu, tvofií jednu zfietelnou linii v souãasné interpretaci fiecké tragédie (viz nejrûznûj í inscenace Euripidov ch Bakchantek). To jsou ov em jen teorie, jak uvidíme dále, praxe je znaãnû odli ná. 7 Tyto pfiedstavy mají pochopitelnû kofieny v ãemsi, co by bylo moïno nazvat textocentrick m stanoviskem. To je u inscenace antického dramatu více neï pochopitelné, protoïe antické drama, tfiebaïe bylo Gesamtkunstwerkem, bylo zaloïeno na textu. Ve skuteãnosti v ak právû ve druhé polovinû minulého století do lo k zásadnímu obratu. Ten b vá demonstrován na Schechnerovû inscenaci variací na Euripidovy Bakchantky, která se hrála v proslulé newyorské garáïi pod názvem Dionysus 69 od ãervna 1968 do ãervence 1969 a stala se kontroverzním hitem sezony. Na tûstí právû k této inscenaci existuje pfiekvapivé mnoïství dokumentace. Schechner vydal v r pod titulem Dionysus in 69 knihu dokumentující inscenaci a Brian de Palma natoãil na základû záznamu dvou pfiedstavení dokumentární film, kter byl snímán dvûma ruãními kamerami a kombinoval zobrazení pfiedstavení z rûzn ch, ãasto neoãekávan ch perspektiv se záznamem interakce mezi performery a diváky opou tûjícími v triumfálním (dion ském) procesí divadlo. 8 Dnes, kdy jsou zapomenuty hlasy, které tento pokus problematizovaly, je jistû moïné zpûtnû shledávat ty momenty, které byly pro divadlo inspirující: odpoutání se od textu, pokus o ru ení hranice mezi performery a diváky i mezi postavou a hercem, jak jej popsal pfiedstavitel Penthea Bil Shephard. 9 To v e se stalo pfiirozenou souãástí dne ní divadelní poetiky, ne v ak pouze díky této inscenaci, ale díky mnoha tvûrcûm druhé divadelní reformy. UÏití nahoty jako jediného 10

4 _Stehlikova :59 Stránka 11 kost mu a homosexuální hrátky Dion sa a Penthea by dnes patrnû nikoho ne okovaly a pfiedstava divadelních dion sk ch orgií, které obrodí divadlo, se ukázala jako minimálnû velmi sporná. 10 Je symptomatické, Ïe ve 20. století divadlu vládne fiecká tragédie. ecká komedie se dostává z pochopiteln ch dûvodû na scénu podstatnû ménû, i kdyï se tu najdou pfiekvapivé inscenace, které se zapsaly do pamûti divadla. Pfiedev ím jde o Aristofanovy Îáby, které realizoval Stephen Sondheim v r v bazénu Yale University (mezi úãinkujícími byly i Meryl Streep a Sigourney Weaver), inscenaci téïe hry Lucy Ronconiho v roce 2002, pfiípadnû Sean O Brienovu cirkusovou adaptaci PtákÛ pro lond nské Národní divadlo téhoï roku. Evidentnû ustupuje fiímská klasika. Úspû ná inscenace Senekova Oidipa (v pfiekladu Teda Hughese) je spí e v jimeãnou událostí, aè uï byl reïisérem Peter Brook (1968 s Johnem Gielguldem v titulní roli) nebo Richard Schechner (New York 1977). Novinkou je snad jen to, Ïe je moïné fieckou tragédii se Senekou volnû prolnout. 11 ímská komedie je spí na okraji zájmu, nanejv dokáïou tvûrci starou metodou kontaminace vytvofiit z nûkolika Plautov ch komedií úspû n muzikál A Funny Thing Happened on the Way to Forum, kter se úspû nû drïí na svûtov ch scénách jiï od r a doãkal se i filmové verze. 12 Ostatnû hrál se i u nás pod pfiíznaãn m názvem V ímû na place byla legrace jej uvedla v r Mûstská divadla praïská. Vzdor pfiedstavû, Ïe Dionysus 69 znamená absolutní pfievrat v recepci a interpretaci fieckého dramatu, v inscenacích fiecké tragédie jsou zastoupeny v echny trendy vládnoucí v inscenacích souãasného divadla, aè uï se t kají inscenací klasiky nebo moderního dramatu. A tak tu kromû klasick ch inscenaãních postupû nalezneme radikální metody práce s dramatick m textem, kter se stává pouhou surovinou. ReÏisér text adaptuje, modernizuje, pfiepisuje, zkrátka z textu dramatu se stává pouh pretext, kter je ãasto podrobován dekompozici, jeho verbální sloïka je potlaãována ve prospûch sloïek neverbálních atd. Jsou tu inscenace, které respektují tvarosloví antického dramatu jako Medeia a Elektra Dimitrise Rondirise v Piraiko Theatro 1965, které s velk m úspûchem objely celou Evropu a hostovaly i u nás. 13 Na druhé stranû v ak existují i scénická díla bofiící konzervativní tradice a smûfiující k soudobému divákovi a jeho politick m zku enostem (Karolos Koun a jeho Oresteia v Theatro Technis 1980, 1982). Pozornost pfiitahují inscenace experimentující s omezením, které poskytuje pouze muïské obsazení. Taková byla v r Oresteia Petera Halla, o které informoval uï Milan Luke. 14 Vzbudila ve své dobû velkou pozornost rovnûï pro novátorsk pfieklad Tony Harrisona h fiící anglosask mi archaismy i neologismy. Aãkoli to nebyla ani první, ani poslední inscenace, v níï byly uïity masky, právû zde bylo zfiejmû nejvíce patrno, Ïe maska (zvlá tû tvofií-li s kost mem jednotn celek) odnímá hercûm mimiku, mûní jejich gestiku a podtrhuje kvality hlasového projevu, v nûmï se stává dûleïit m faktorem barva hlasu, jeho síla a promûnlivost rytmu. Nic nebrání tomu, aby naopak obsazení bylo pouze Ïenské. Tak realizovala ve Finsku Oresteiu Ritva Siikala r v Theatre Raivoisat Ruusut, coï se vût inou pfiekládá jako The Raging Roses. 15 MnoÏí se inscenace naopak cílenû a nepfiehlédnutelnû zasazené do moderního svûta. Jejich design (scéna, kost my) je vzdálen antikizujícím tendencím, ale zacházení s textem je naopak velmi konzervativní. Text zcela proti Harrisonov m zásadám není nikterak modernizován, pfiekladatel se snaïí o co nejvût í vûrnost originálu, trvá na jeho srozumitelnosti, jen reïisér podtrhuje politickou zku enost souãasného diváka v tradici vlastního divadla (Peter Stein a jeho Oresteia 1980). 16 Vznikají také úspû né pokusy vyjít pfii inscenaci zcela zásadnû z tradice domácích rituálû za v echny mluví The Gospel at Colonus, dnes více neï ãtyfiicet let stará a stále Ïivá inscenace Oidipa na Kolonu, kterou proslavili The Blind Boys of Alabama, hrající kolektivnû roli Oidipa. Na pûdorysu afroamerické baptistické m e tu dochází k podivuhodnému smí ení antického mysteria s kfiesèanstvím. Zpûváci reprezentující baptistickou komunitu pfiedstavují perfektní realizaci chóru, kter je vskutku kolektivní postavou a integrální souãástí hry také díky tomu, Ïe ódy, které zpívají, mohou b t lehce asimilovány do Ïánru gospelu. Pfieru ování m e zpûvem je tu vysoce pfiirozené a aktivizuje i diváky, mezi nimiï se chór pohybuje. 17 Jistou novinkou se staly kompozice antick ch her mající enormní nárok na divákûv ãas i pozornost a hodlající pfiiblíïit diváka atmosféfie divadelní události srovnatelné s antick mi divadelními svátky. Takov byl ãásteãnû i projekt Oidipus Antigone v reïii Otomara Krejãi v Divadle za branou v r doplàující zmínûné tragédie scénami ze Sofoklova Oidipa na Kolonu a z Aischylov ch Sedmi proti Thébám. 18 Kromû Steinovy Oresteie je pfiinesl mj. Andrei Serban se svou 11

5 _Stehlikova :59 Stránka 12 Antickou trilogií sloïenou z Medeie, Trójanek a Sofoklovy Elektry (Bukure È 1989, první verze Trojanek a Agamemnona v ak byla pfiipravena jiï v sedmdesát ch letech pro Café La Mamma v New Yorku, koneãná verze se hrála v reïisérovû rodném Rumunsku v r. 1989), Adrian Noble s Thébany (Stratford 1991, Barbican 1992). Nejslavnûj í (a také nejkontroverznûj í) z nich se patrnû stali Atreovci Ariane Mnouchkine. Tetralogie pfiipravovaná v Théâtre du Soleil mezi léty 1990 a 1992 zahrnovala Ifigenii v Aulidû a Aischylovu Oresteiu. Její koncept se vyvíjel a promûàoval. PÛvodní silná inspirace indick m divadlem kathakali a japonsk m kabuki a nó, projevující se pfiedev ím v oslniv ch kost mech a tancích chóru, posléze ponûkud ustupovala a nakonec, v Aischylov ch Eumenidách, byla uï smífiena s dûdictvím západoevropského divadla i s jeho typick mi symboly. Velk obdiv si získalo kromû hudby i fie ení prostoru. Li ilo se pochopitelnû podle moïností divadla, v nûmï se tetralogie provozovala. Jeho pafiíïská podoba integrovala do prostoru hry nejen vlastní hrací prostor ve tvaru arény, jejíï zadní ãást tvofiila stûna budovy, ale i dal í otevfiené prostory vãetnû aten, v nichï se pfied oãima divákû herci líãili a pfiipravovali, pfiijímacího sálu s knihami a mapami a proslulé ãínské terakotové armády vynofiující se z písku. 19 Oslnivá podívaná, potlaãující slovo ve prospûch taneãních a pûveck ch kreací, je ov em symptomem postmoderní doby nejen v tomto pfiípadû. Dal ím iroce roz ífien m trendem je promûna vztahu k textu fieck ch dramat, která se stávají v chodiskem k nov m pfiekladûm, jsoucím jiï jen variantami originálû, a k voln m adaptacím. Ba nûktefií napfiíklad jiï zmínûn Tony Harrison jsou ochotni pro kaïdou novou inscenaci udûlat nov pfieklad, kter by byl na míru jak performerûm, tak obecenstvu (coï je obzvlá tû pozoruhodné, kdyï Harrison realizuje své inscenace nejen v Evropû, ale i v Africe). Kontaminace prvkû asociovan ch bûïnû s antick m dûdictvím a prvkû pocházejících z divadelní tradice mimoevropské (Indie, Afrika, Japonsko, âína atd.) podtrhuje multikulturální aspekty souãasného Ïivota. Jména jako Tadashi Suzuki a Yukio Ninagawa uï dávno nejsou jen kuriozitou spojenou s japonsk mi inscenacemi evropského dramatu. 20 Oba tvûrci zásadnû ovlivàují i evropskou scénu Ninagawa realizoval v nûkolika verzích Medeiu, a to nejen v Japonsku, ale i mimo nû (mj. také v ímû, Athénách, Rimini, Toulonu, Edinburgu a Vancouvru), pro Athény a divadlo Heroda Attika pfiipravil v dobû olympiády dal í verzi svého Krále Oidipa, v nûmï bylo moïno ãíst dûdictví fieckého divadla (hlavnû v respektu k prostoru divadla), japonské tradice (promítnuté nejen do hereckého pojetí hlavních rolí, ale i do pojetí chóru) i soudobé masové kultury. 21 Témata fiecké tragédie, vyjadfiující antropologicky konstantní rysy condicio humana, jsou nyní nazírána daleko ãastûji a ostfieji prizmatem soudob ch problémû sociálních a politick ch. Tento aspekt byl velmi markantní v inscenacích za tzv. Ïeleznou oponou, v zemích nûkdej ího v chodního bloku, kde divadlo suplovalo velmi ãasto neexistující politické struktury. Tyto inscenace vykazovaly nûkdy i stejné inscenaãní postupy ve Wajdovû inscenaci Antigony v Krakovû (1984) byli ãlenové chóru obleãeni do typick ch atû gdaàsk ch dokafiû a jejich odpûrci vystupovali jako vojenská junta, v inscenaci Antigony Evy Tálské v Brnû (1989) vystupovala represivní síla v kost mech policie, která se títy a v maskách potlaãovala ve stejné dobû politické nepokoje vedoucí ke zhroucení reïimu. Inscenace dramat spojen ch s tematikou trojské války v ak ukazují, Ïe v echny tyto tragédie (nejvíce ov em Euripidovy Trojanky) a nûkdy i komedie (obzvlá tû Lysistrata) fungují jako promítací plátno, na nûï se zákonitû promítají zcela soudobé vojenské konflikty v ude na svûtû. 22 V dobû zahájení války v Iráku, vznikla globální iniciativa doporuãující hrát nebo alespoà vefiejnû ãíst Aristofanovu Lysistratu. ífiila se po internetu závidûníhodnou rychlostí. Velkou roli sehrála promûna vztahu k sexu (feministické hnutí, vztah k minoritám, ohroïení pandemií HIV), která vyvolala nové interpretace vztahû dûtí a rodiãû, násilí vûãi dûtem a postavení Ïeny v fiecké tragédii. Vynesla do popfiedí takové hry jako Medeia a Oresteia, které vzbuzují enormní zájem. 23 Je nesporné, Ïe prostfiednictvím fiecké tragédie dokáïe divadlo reflektovat jak koli soudob problém a Ïe politikum není jednoznaãnû spojeno jen s obdobími a teritorii, na nichï divadlo má substituãní úlohu. Tento simplifikující nárys v voje podtrhává spoleãné rysy, nemûïe v ak postihnout specifické rozdíly v inscenaãní tradici v jednotliv ch zemích. K tomu nám dosud chybí dostateãná materiálová základna, o niï usilují v souãasné dobû jak jednotliví badatelé po celé Evropû 24, tak mezinárodní t my 25. Na e ãasopisy (Svût a divadlo a Disk) pfiiná ejí ãas od ãasu zprávy o inscenacích antick ch her ve svûtû, nûkteré inscenace se dostanou i na na e festivaly (PlzeÀ, Hradec 12

6 _Stehlikova :59 Stránka 13 Králové), vcelku jsou to v ak informace náhodné a vyvozovat z nich závûry o nûjak ch souãasn ch smûrech a tendencích je po etilé. Pozoruhodné ov em je, Ïe ãasto jak kritika, tak obecenstvo povaïují za nepfiijatelné nebo alespoà za pfiíli extravagantní to, co je ve svûtû zcela bûïné, a to jen proto, Ïe se s podobn mi inscenacemi nikdy nesetkali. 26 Pfii tom divadelní t my v na í globální vesnici ãelí stejn m inscenaãním tûïkostem 27 a velmi podobn m, ne-li pfiímo stejn m problémûm. Prof. PhDr. Eva Stehlíková (1941), vystudovala na Filozofické fakultû UK, pracovala dlouhá léta v Kabinetu pro klasická studia AV âr. Její odborn zájem se soustfieìuje na antické divadlo, o nûmï pfiedná í na FF UK v Praze a FF MU v Brnû. Zab vá se rovnûï stfiedovûk m divadlem. Je autorkou monografií ecké divadlo klasické doby, ímské divadlo, A co kdyï je to divadlo?, Antické divadlo a Divadlo za ãasû Nerona a Seneky, studií a ãlánkû publikovan ch v odborn ch ãasopisech a pfiekladû (Euripides, Plautus, Seneka, Menandros, Hrotsvita). NejdÛleÏitûj í literatura Flashar, H.: Insczenierung der Antike, Das griechische Drama auf der Bühne der Neuzeit, München Fischer-Lichte, E. Dreyer, M. (hrsg.): Antike Tragödie heute, Deutscher Theater Berlin, Henschel Verlag Hall, E., Mackinthosh, F., Wringley, A. (eds): Dionysos Since 69, Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millenium, Oxford Hardwick, L.: Translating Words, Translating Cultures, London Reception Studies, Greece and Rome, New Surveys in the Classics no. 33, Oxford Mackintosh, F.: Tragedy in Performance: Nineteenth- and twentieth-century Production, in: The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1977, s Mavromoustakos, P. (ed): Productions of Ancient Greek Drama in Europe during Modern Times, Athens Schadewaldt, W.: Antike Tragödie auf der modernen Bühne, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften , s , také in: Sophocles: The Classical Heritage, New York and London 1996, s ípová, P. Sarkissian, A. (ed): Staging of Classical Drama around 2000, Cambridge Scholar Publishing Taplin, O.: Greek Fire, London Van Steen Gonda, A. H.: Venom in Verse. Aristophanes in Modern Greece, New Yersey Walton, J. M.: Greek Theater Practice, Westport Poznámky 1) Riccoboni, A.: Letter describing the Performance of Oedipus Rex at Vicenza in 1585 (in: Sophocles: The Classical Heritage, ed. by R. D. Dawe), New York and London 1966, s. 1-12). Dal í zprávy podal Filippo Pigaffeta v listu neznámému Illustrissimo signore e padrone osservatissimo (in: Gallo, A.: La prima Reprezentatione al teatro Olimpico con i progetti e le relazioni dei contemporanei, Milano 1973). Zdenûk Digrin (Divadlo uãencû a diplomatû, Praha 1995, s. 27) se pfiekvapivû o této inscenaci zmiàuje pouze jednou vûtou. 2) Typick m pfiíkladem je Itálie: první zaznamenanou inscenaci Plauta v pfiekladu máme z r (Asinaria v domû Pomponia Laeta), první pfieklad fiecké tragédie (Alamanniho Antigona) nemohl vzniknout pfied r. 1533, ale první italskou tragédii Sofonisba, modelovanou podle vzoru Sofokla a Euripida, napsal Giovani Trissino r Daleko jej pfiede ly komedie psané podle fiímsk ch vzorû latinsky (jako Piccolominiho Chrysis z r. 1444) nebo italsky (jako napfi. Bibbienova Calandria z r. 1513). 3) Také v první ãeské inscenaci Antigony (Národní divadlo , re- Ïie J. Seifert) byla pouïita Mendelssohnova hudba. 4) Viz Mavromoustakos, P.: Politische Räume, Aufführungen der Orestie und die Ästhetik des monumentalen, in: Antike Tragödie heute, Henschel Verlag 2007, s ) V Teatro greco realizoval také Otomar Krejãa v r Aischylovy Prosebnice. 6) U nás je tato tradice kolského divadla na rozdíl od univerzit v západní Evropû, kde je stále rozvíjená témûfi zapomenuta a inscenace antick ch her kolními a univerzitními soubory je velmi v jimeãná záleïitost (viz Stehlíková, E.: Malá korektura, Listy filologické 2004, ã. 3-4, s ). 7) Viz Vostr, J.: Chvála deklamaãního herectví, Disk 2008, ã. 23, s ; Pavis, P.: Staging the Text, in: ASSAPH 1997, ã. 3, s , rovnûï in: Divadelní slovník, Praha 2003, s Pavis ov em rozli uje celkem osm rûzn ch pfiístupû k inscenaci klasiky. 8) Viz 9) William (Bil) Shephard vûnoval inscenaci svou doktorskou práci (The Dionysus Group, American University studies, Series 26, Theatre Arts, vol.v, New York 1991) a poskytl tak ãtenáfiûm dvojí perspektivu 13

7 _Stehlikova :59 Stránka 14 vnûj í jako odborn pozorovatel/etnograf a vnitfiní jako herec participující na inscenaci. 10) Milan Luke o jednom pfiedstavení referoval (Americk divadelní erotikon, Divadlo, bfiezen 1969, s. 39) a vzpomínal na nû i po letech (S Dion sem divno hrát, Svût a divadlo 1994, ã. 4, s. 8-23). 11) Viz Stehlíková, E.: Faidra podle Purcarete, Svût a divadlo 1993, ã. 6, s ) Viz 13) Piraikon theatron hostovalo v Praze s Medeiou a Elektrou v r Ohlasy viz pod pfiíslu n mi inscenacemi na 14) Luke, M.: Klasika po anglicku, Dramatické umûní 1982, ã. 2, s ) Viz 16) Chioles, J.: The Oresteia and the Avant-Garde. Three Decades of Discourse, Performing Arts Journal 15, 1993, ã. 3, s ) Inscenace, na níï spolupracoval Lee Breuer s Bobem Telsonem vznikla v r. 1985, ve stejném roce byla zafiazena do televizní série Great Performances (roli posla hrál tehdy Morgan Freeman), v r obdr- Ïela cenu Tony Award za nejlep í muzikál. 18) Podrobnou anal zu inscenace viz Patoãková, J.: Pfiedposlední sezona: Oidipus Antigone, Divadelní revue 2008, ã. 1, s Na domácí pûdû v ak Krejãu pfiede el uï Rudolf Walter svou Oidipodeiou v brnûnském Národním divadle v r ) U nás byla inspirativní inscenaci vûnována velká pozornost viz Svût a divadlo 1991, ã. 10, 1992, ã ) O jejich inscenacích antiky viz McDonald, M.: Suzuki Tadashi s Theatre: A Japanese Export that Enriches, in: http: //www.didaskalia.net/issues/ vol1no4/mcdonald.html. Viz rovnûï Kalvodová, D.: Mezikulturní projekty Tada i Suzukiho, in: Asijské divadlo na konci milénia, Praha 2003, s ; Tomatsuri, A.: The Use of Silence in Tadashi Suzuki s Electra, in: Staging of Classical Drama around 2000, Cambridge Scholar Publishing 2007, s ; Hanratty, C.: What Ninagawa Did Next: Notes on Productions Following the End of Medea in 1999, tamtéï, s ) Viz recenzi M. Musilové Globálnû multikulturní Thébané, Svût a divadlo 2004, ã. 2, s ) O neoãekávaném a pfiímém vlivu na politiku viz Levy, S. Yaari, N.: Theatrical Responses to Political Events: The Trojan War on the Israeli Stage during the Lebanon War, , in: Journal of Theatre and Drama 1998, 4, s ) Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, Princeton Univ. Press 1997; Medea in Performance Legenda, European Humanities Research Centre, University of Oxford 2000; Medea contemporanea, Genova 2000; Bierl, A.: Die Orestie des Aischylos auf der modernen Bühne, Stuttgart Wiemar 1998; Agamemnon in Performance 458 B.C A.D., Oxford Univ. Press K tûmto titulûm by bylo moïno pfiidat fiadu dal ích studií. 24) ShromáÏdûní informací je pochopitelnû jednodu í v men ích zemích nebo v zemích majících dobr bibliografick servis viz de Fátima, S. e S. M. (ed): Representações de Teatro Clássico no Portugal Contemporãneo, I., II., Coimbra 1998, 2001; Stehlíková, E.: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage, Eirene XXXVII, 2001, s, ; âiripová D.: Productions of Greek and Roman Drama on the Slovak Stage, Eirene XXXVII, ) Nejdále dospûla mezinárodní oxfordská databáze, která vznikla pfii Archive of Performances of Greek and Roman Drama (APGRD) pfii Univerzitû v Oxfordu (http: //www.apgrd.ox.ac.uk/database.htm). Zaznamenává inscenace antického dramatu v divadle, televizi a v rozhlase a její ãasov rozsah je velk od renesance do souãasnosti. Pod pojmem antické drama ov em chápe i operu a nejrûznûj í adaptace. UÏiteãná je také databaze Open University Classical Receptions in Late Twentieth Century, Drama and Poetry in English (http://www4.open.ac.uk/csdb/asp/database.htm). I tady, jak je vidût uï z názvu, jde o ir í pole. Athénská mezinárodní databáze zatím poskytuje jen informace o fieck ch inscenacích (http://data.ancientdrama.net/index2uk.html). Databáze inscenací na na em teritoriu viz 26) Na rozdíl od do sebe zahledûné ãeské dramaturgie, v ude na svûtû se povaïuje fiecká tragédie za dobré vehikulum k vyjádfiení politick ch postojû. Inscenace Petera Sellarse Dûti Héraklovy (premiéra Masachusetts jiï v r. 2003) vzbudila pozornost právû proto, Ïe to byla brutální agitka burcující nevybírav m zpûsobem obecenstvo k uvaïování o osudu uteãencû (viz imková, S.: Peter Sellars medzi estetikou a politikou, Svût a divadlo 2004, ã. 5, s a Stehlíková, E.: Co se nás t ká, Svût a divadlo 2004, ã. 5, s ). Andreas Kriegenburg v inscenaci Orestei v Kammerspiele München (2002) nechal na scénu zase vystoupit politické protagonisty (Bushe, Rumsfelda a spolkového ministra Strucka). Svobodova a Zielinského Oresteia (premiéra celé trilogie v Rokoku ) ostfie a adresnû kritzující euro-americkou civilizaci s její expanzí a konzumem, byla pro publikum okující, protoïe tak otevfiené zpolitizování antického m tu je v na ich soufiadnicích velmi vzácné. Projdeme-li inscenace od r. 1889, mûïeme konstatovat, Ïe srovnatelnou razanci mûla snad jen Frejkova inscenace PtákÛ (1934) a Tálské inscenace Antigony (1989). 27) Pomûrnû instruktivnû o tom viz Goldhill, S.: How to Stage Greek Tragedy Today, University of Chicago Press Autor pojednává o esti nástrahách, které ãekají inscenátory fieckého dramatu je to otázka prostoru (nejde jen o pfienesení z plenéru do uzavfieného prostoru, ale i o realizování horizontálních a vertikálních vztahû), realizace chóru, hereckého stylu, spoleãensko-politického kontextu, pfiekladu a zobrazení specificky antick ch postav (bohové, monstra jako Er nie, duchové zemfiel ch aj.). 14

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK *? 894; vlády se ujal r. 871 PRO MOC BY UDùLAL V ECHNO Dlouhovlas Svatopluk b vá líãen nejen jako muï holdující bezuzdnému Ïivotu, ale pfiedev ím jako ãlovûk lstiv, krut a schopn

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Studie Jaroslava Etlíka Divadlo jako zakou ení a její místo v souãasné ãeské divadelní teorii *

Studie Jaroslava Etlíka Divadlo jako zakou ení a její místo v souãasné ãeské divadelní teorii * 060-073_Zurek 19.11.2009 18:34 Stránka 60 Jan ÎÛrek Studie Jaroslava Etlíka Divadlo jako zakou ení a její místo v souãasné ãeské divadelní teorii * Spí e pûjde o to, pátrat cílenû a systematicky po konstitutivním

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

PafiíÏsk festival 1956 a KrejãÛv nástup do vedení ãinohry ND

PafiíÏsk festival 1956 a KrejãÛv nástup do vedení ãinohry ND 015-036_Patockova 27.5.2009 17:54 Stránka 15 Jana Patoãková PafiíÏsk festival 1956 a KrejãÛv nástup do vedení ãinohry ND I. Mírná liberalizace po Stalinovû smrti, která do historie minulého století vstoupila

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

ANTIREALISTICKÉ DIVADLO NA KONCI DEVATENÁCTÉHO A NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ. Proměny evropského divadla: Wagner, Craig, Appia

ANTIREALISTICKÉ DIVADLO NA KONCI DEVATENÁCTÉHO A NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ. Proměny evropského divadla: Wagner, Craig, Appia ANTIREALISTICKÉ DIVADLO NA KONCI DEVATENÁCTÉHO A NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ Proměny evropského divadla: Wagner, Craig, Appia Sen, tento drahocenný svědek, nám skýtá více objasnění o nejpodstatnějších

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY 003-012_Hlavica 1.9.2009 18:18 Stránka 3 Marek Hlavica Performanãní studia STUDIE ANAL ZY Divadelní kolství ve své stávající podobû nemá perspektivu. Jeho úzce vymezen pfiedmût zájmu z nûj ãiní okrajov

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více