Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG)"

Transkript

1 Legislativa EU Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG) 1 Cíl zákona Cílem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí umožnit vývoj jiných zdrojů elektrické energie a značně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na zásobování el. proudem, aby došlo do roku 2010 v souladu s cíli Evropské unie a Spolkové republiky Německo alespoň ke zdvojnásobení podílu obnovitelných energií na celkové spotřebě energie. 2 Oblast použití (1) Tento zákon reguluje odběr a odměnu za elektrickou energii, která se získává výhradně z vodní síly, větrné síly, solární energie, geotermické energie, plynu z deponií, kalového plynu, důlního plynu nebo z biomasy v oblasti platnosti tohoto zákona nebo v německé výhradní ekonomické zóně, a to přes podniky zásobujícími elektrickou energií, které provozují sítě pro všeobecné zásobování (provozovatelé sítí). Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů se zmocňuje po dohodě se spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a lesnictví a spolkovým ministerstvem pro hospodářství a technologii na základě právního nařízení, které si vyžaduje souhlasu Německého spolkového sněmu, k vydání předpisů, které látky a technické postupy u biomasy patří do oblasti použití zákona, a které požadavky na životní prostředí je nutné dodržet. (2) Nepatří sem elektrická energie 1. z vodních elektráren, zařízení na plyn z deponií, zařízení na kalový plyn s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 megawatt nebo ze zařízení, ve kterých se elektrická energie získává z biomasy, s instalovaným elektrickým výkonem nad 20 megawatt a dále 2. ze zařízení, které patří více než 25 % Spolkové republiky Německo nebo Spolkové země, a 3. ze zařízení na výrobu proudu ze solárních energie s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 megawatt. Pokud nejsou zařízení na výrobu proudu ze solární energie 1

2 umístěna na stavební zařízení, která slouží přednostně k jiným účelům než k výrobě proudu ze solární energie, činí hranice výkonu sazbu kilowatt. (3) Nová zařízení jsou zařízení, která byla uvedena do provozu po /dosadit: den vstoupení tohoto zákona v platnost/. Reaktivovaná nebo obnovená zařízení platí jako nová zařízení, jestliže bylo zařízení v podstatných dílech obnoveno. Podstatné obnovení je dáno tehdy, jestliže náklady na obnovení činí minimálně 50 procent nákladů na novou investici celého zařízení. Stará zařízení jsou zařízení, která byla uvedena do provozu po /dosadit: den vstoupení tohoto zákona v platnost/. 3 Povinnost k převzetí a zaplacení odměny (1) Provozovatelé sítě jsou povinni připojit zařízení na výrobu proudu podle 2 na svoji síť, přednostně odebírat celý nabízený proud z těchto zařízení a za odebíraný proud poskytovat odměnu podle 4 až 8. Tato povinnost se týká provozovatelů sítě, ke kterým má technicky pro příjem vhodná síť nejkratší vzdálenost od stanoviště zařízení. Síť patří jako technicky vhodná také tehdy, jestliže je odběr proudu, aniž by to mělo vliv na přednostní odběr podle věty 1, možný teprve výstavbou sítě, kterou je možné z ekonomického hlediska požadovat, v tomto případě je provozovatel sítě na žádost osoby, která chce dodávat proud povinen, tuto síť neprodleně vybudovat. Pokud je to nutné pro plánování provozovatele sítě a osoby, která chce dodávat proud a pro zjištění vhodnosti, musí se předložit data týkající se sítě a zařízení. (2) Provozovatel sítě, který má bližší stanoviště, je povinen k odběru a placení odměny za množství energie odebrané od provozovatele sítě podle odstavce 1, a to podle 4 až 8. Jestliže se neprovozuje v síti provozovatele sítě oprávněného k odběru žádná tuzemská přenosová síť, potom se týká povinnost k odběru a zaplacení odměny podle věty 1 nejbližšího tuzemského provozovatele přenosové sítě. 4 Odměna za elektrickou energii z vodních elektráren, za plyn z deponií, důlní plyn a kalový plyn Za proud z vodních elektráren, za plyn z deponií, důlní plyn a kalový plyn činí odměna minimálně 15 feniků za jednu kilowatthodinu. U zařízení s elektrickým výkonem nad 50 kilowatt toto platí pouze pro část napájeného proudu z příslušného zúčtovacího roku, který odpovídá poměru 500 kilowatt k výkonu zařízení v kilowattech; přitom se vyměřuje výkon podle ročního průměru měřeného středního účinného výkonu v jednotlivých měsících. Cena za ostatní proud činí minimálně 13 feniků za kilowatthodinu. 5 Odměna za elektrickou energii z biomasy (1) Za proud z biomasy činí odměna pro zařízení 1. do instalovaného elektrického výkonu včetně 500 kilowatt minimálně 20 feniků za kilowatthodinu, 2

3 2. do instalovaného elektrického výkonu včetně 5 megawatt minimálně 18 feniků za kilowatthodinu a 3. od instalovaného elektrického výkonu od 5 megawatt minimálně 17 feniků za kilowatthodinu; toto platí ovšem teprve ode dne, kdy vstoupí v platností nařízení podle 2 odstavec 1 věta 2. 4 věta 2 první část věty se použije odpovídajícím způsobem. (2) Minimální odměny podle odstavce 1 se sníží počínaje 1. lednem 2002 ročně pro zařízení nově uvedená do provozu vždy k tomuto datu o jednu setinu procenta; částky se zaokrouhlí na jedno místo za desetinnou čárkou. 6 Odměna za el. proud z geotermie (1) Za el. proud z geotermie činí odměna 1. do instalovaného elektrického výkonu včetně 20 megawatt minimálně 17,5 feniků za kilowatthodinu a 1. od instalovaného elektrického výkonu od 20 megawatt minimálně 14 feniků za kilowatthodinu; 4 věta 2 první část věty se použije odpovídajícím způsobem. 7 Odměna za el. proud z větrné síly (1) Za el. proud činí odměna minimálně 17,8 feniků za kilowatthodinu na dobu pěti let počítaje od data uvedení do provozu. Poté činí odměna pro zařízení, která docílila v této době 150 procent vypočteného výnosu referenčního zařízení (referenčního výnosu) podle přílohy k tomuto zákonu, minimálně 12,1 feniků za kilowatthodinu. Pro ostatní zařízení se prodlužuje lhůta sazby 1 o dva měsíce pro každých 0,75 procent referenčního výnosu, o kolik jejich výnos nedosáhne 150 procent referenčního výnosu. Pokud se el. proud vyrábí v zařízeních, která jsou zřízena ve vzdálenosti minimálně tří námořních mílí měřeno ze strany moře ze základní linie sloužící pro vymezení výsostných vod a byla uvedena do provozu do 31. prosince 2006 včetně, činí lhůta věty 1 a časové období věty 2 devět let. (2) Pro stará zařízení platí jako časové období uvedení do provozu ve smyslu odstavce 1 věty 1 /dosadit: den vstoupení tohoto zákona v platnost/. Pro tato zařízení se snižuje lhůta ve smyslu odstavce 1 věty 1 až 3 o polovinu provozní doby před /dosadit: den vstoupení tohoto zákona v platnost/; běží ovšem v každém případě minimálně čtyři roky počítaje od /dosadit: den vstoupení tohoto zákona v platnost/. Pokud pro taková zařízení nebyl stanoven výkonnostní parametr, může nastoupit na její místo příslušný výpočet provedený na jeho místě na základě konstrukčních podkladů typu zařízení instituce oprávněné podle přílohy. 3

4 (3) Minimální odměny podle odstavce 1 budou sníženy počínaje 1. lednem 2002 ročně vždy pro zařízení nově uvedená do provozu od tohoto data vždy o jednu setinu procenta; částky se zaokrouhlí na jedno místo za desetinnou čárkou. (4) Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie se zmocňuje za účelem provedení odstavce 1 k vydání právního nařízení předpisů ke stanovení referenčního výnosu. 8 Odměna za el. proud ze solární energie (1) Za el. proud ze solární energie činí odměna minimálně 99 feniků za kilowatthodinu. Minimální odměna se sníží počínaje 1. lednem 2002 ročně pro zařízení uvedená nově do provozu od tohoto data vždy o 5 setin procenta; částka se zaokrouhlí na jedno místo za desetinnou čárkou. (2) Závazek za zaplacení odměny podle odstavce 1 odpadá pro fotovoltová zařízení, která byla uvedena do provozu po 31. prosinci roku, který následuje po roce, ve kterém dosáhnou fotovoltová zařízení, za která se poskytuje odměna podle tohoto zákona, instalovaný výkon celkem 350 megawatt. Před realizací povinnosti k zaplacení odměny podle odstavce 1 vydá Německý spolkový sněm v rámci tohoto zákona závěrečné ustanovení pro odměňování, které zajistí ekonomické vedení provozu s ohledem na dosaženou degresi nákladů v investiční technice. 9 Společné předpisy (1) Minimální odměna bude placena podle 4 až 8 pro zařízení nově uvedená do provozu vždy na dobu 20 let bez ohledu na rok uvedení do provozu, pokud se nejedná o zařízení na výrobu el. proudu z vodní síly. Pro zařízení, která byla uvedena do provozu před datem vstoupení tohoto zákona v platnost, platí jako rok uvedení do provozu rok (2) Jestliže se provádí vyúčtování el. proudu z několika zařízení přes společné měřící místo, potom je pro výpočet výše rozdílných odměn směrodatným maximální účinný výkon každého jednotlivého zařízení. Pokud se jedná o el. energii z několika zařízení na větrnou sílu, jsou na rozdíl od věty 1 pro výpočet směrodatným kumulované hodnoty těchto zařízení. 10 Náklady na síť (1) Nutné náklady připojení zařízení podle 3 na technicky a ekonomicky nejpříznivější připojovací bod sítě nese provozovatel zařízení. Provedení připojení musí odpovídat technických požadavkům provozovatele sítě potřebným v dílčím případě a 16 zákona o energetickém hospodářství z 28. dubna 1998 (BGBl. I str. 730). Provozovatel 4

5 sítě může nechat provést připojení provozovatelem sítě nebo třetí odborně znalou osobou. (2) Nutné náklady na výstavbu sítě, které vzniknou pouze v důsledku nově připojovaných zařízení podle 2. pro všeobecné zásobování k příjmu a dalšímu předávání napájené energie nese provozovatel, u kterého je výstavba nutná. Provozovatel sítě musí předložit podrobné konkrétní potřebné investice s uvedením jejich nákladů. Provozovatelé sítě mohou uplatnit při stanovení odměny za používání sítě podíl nákladů, který na ně připadá. (3) K vyjasnění sporů bude zřízeno při spolkovém ministerstvu pro hospodářství a technologii vyjasňovací místo, ve kterém se budou podílet zúčastněné strany. 11 Ustanovení o vyrovnání platné na celém území Spolkové republiky (1) Provozovatelé sítě jsou povinni evidovat rozdílný rozsah energetických množství odebíraných podle 3 a plateb a tyto mezi sebou vyrovnávat podle ustanovení odstavce 2. (2) Provozovatele sítí předají do 31. března každého roku energetická množství, která odebrali v předchozím roce podle 3, a podíl tohoto množství na celkovém množství energie, které odevzdali přímo nebo nepřímo konečným spotřebitelům přes podřízené sítě. Provozovatelé sítí, kteří odebrali větší množství než odpovídá průměrnému podílu, mají oproti ostatním provozovatelům sítě nárok na odběr a odměnu podle 3 až 8, dokud tyto provozovatelé sítí neodeberou takové množství energie, které odpovídá průměrné hodnotě. (3) Na očekávaní vyrovnávací množství a odměny se budou platit každý měsíc zálohy. (4) Podniky zásobující elektrickou energií, které dodávají el. proud konečným spotřebitelům, jsou povinny, odebírat a platit podílem za el. proud jimi odebíraný provozovatelem sítě, který je za ně zpravidla odpovědný podle věty 2. Věta 1 neplatí pro podniky zásobující el. energií, které, v poměru k celkovému jimi dodanému množství el. proudu, dodávají minimálně 50 procent el. proudu ve smyslu 2 odstavec 1 ve spojení s odstavcem 2. Podíl odebíraný podle věty 1 se vztahuje k množství el. proudu dodávanému příslušným podnikem zásobujícím el. energií a bude určen tak, že každý podnik zásobující el. energií obdrží relativně stejný podíl. Rozsah (podíl) povinného odběru se vyměřuje podle poměru celkem proudu napájeného podle 3 k proudu celkem dodanému konečným spotřebitelům, od kterého bude odečteno množství proudu, které dodávají podniky zásobující el. energií ve smyslu věty 2. Odměna ve smyslu věty 1 se vypočítá z průměru odměn zaplacených podle 3 všemi provozovateli sítí za jednu kilowatthodinu v předchozím čtvrtletí. Proud odebíraný podle věty 1 nesmí být spojován s odměnou placenou podle věty 5, pokud se prodává na trhu jako proud ve smyslu 2 nebo jako s tímto srovnatelný proud. (5) Každý provozovatel sítě je povinen poskytnout ostatním provozovatelům sítě včas data potřebná pro výpočty podle odstavce 1 a 2. Každý provozovatel sítě může požadovat, 5

6 aby si ostatní provozovatelé sítí nechaly otestovat své údaje auditorem nebo místopřísežným účetním, který bude stanoven po vzájemné dohodě. Jestliže o tomto nelze docílit dohodu, potom určí auditora nebo místopřísežného účetního prezident příslušného vrchního zemského soudu v sídle provozovatele sítě oprávněného k vyrovnání. 12 Zpráva o zkušenostech Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii předá Německému spolkovému sněmu do 30. června každého druhého roku následujícího od data, kdy vstoupil tento zákon v platnost, po dohodě se spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů a dále spolkového ministerstva výživy, zemědělství a lesnictví zprávu o stavu zavádění na trh zařízení na výrobu el. proudu ve smyslu 2 a jejich vývoje nákladů a dále případně k 1. lednu vždy přespříštího roku přizpůsobení výše odměny podle 4 až 8 a podle degresních sazeb dle technologického vývoje a vývoje na trhu pro nová zařízení a také na prodloužení období pro výpočet výnosu zařízení na větrnou sílu podle přílohy v závislosti na zkušenostech se zúčtovacím obdobím stanoveným podle tohoto zákona. Příloha 1. Referenční zařízení je zařízením na větrnou sílu určitého typu, pro který vypočítá k tomu oprávněná instituce podle vyměřené charakteristiky výkonu na referenčním stanoviště výnos ve výši referenčního výnosu. 2. Referenční výnos se stanoví pro každý typ zařízení na větrnou sílu včetně určitého množství el. proudu pro danou výšku hlavy, kterou by tento typ zařízení docílil na referenčním stanovišti výpočetně na základě vyměření výkonnostní charakteristiky za pět let provozu. 3. Typ zařízení na větrnou sílu je určován typovým označením, kruhovou plochou rotoru, jmenovitým výkonem a výškou hlavy podle údajů výrobce. 4. Referenční stanoviště je stanoviště, které je určováno rozdělení Rauleigh se střední roční rychlostí vzduchu 5,5 metrů za sekundu ve výši 30 metrů nad zemí, logaritmickým výškovým profilem a délkou drsnosti 0,1 metrů. 5. Charakteristika výkonu je pro každý typ zařízení na větrnou sílu zjištěnou souvislostí mezi rychlostí vzduchu a odevzdávaným výkonem nezávisle na výšce hlavy. Charakteristika výkonu se stanoví podle jednotného postupu podle Technické směrnice pro zařízení na větrnou energii, 13. revize, stav k 1. lednu 2000, vydanou Fördergesellschaft Windenergie e.v. (FGW) se sídlem v Hamburgu oder podle technické směrnice Power Performance Measurement Procedure, verze 1 ze září 1997 Network of European Measuring Institutes (MEASNET) se sídlem v Bruselu, Belgie. Pokud byla charakteristika výkonu stanovena podle srovnatelné metody před 1. 6

7 lednem 2000, může se tato použít místo charakteristiky výkonu stanovené podle věty 2, pokud se nezačne v oblasti platnosti tohoto zákona po 31. prosinci 2001 se zřizováním zařízení toho typu, pro který platí. 6. K vyměření charakteristiky výkonu a výpočtu referenčních výnosů tohoto zařízení na referenčním stanovišti jsou oprávněny pro účely tohoto zákona ty instituce, které jsou akreditovány podle technické směrnice Všeobecná kritéria k provozování zkušebních laboratoří (DIN EN 45001), vydání květen 1990, pro vyměřování charakteristik výkonu ve smyslu čísla 5. Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie zveřejní tyto instituce dodatečně ve spolkovém věstníku. Odůvodnění A. Všeobecná část Spolková vláda a Německý spolkový sněm si stanovily za cíl z důvodů ochrany životního prostředí a klimatu a z důvodu bezpečnosti zásobování po dohodě s Evropskou unií minimálně zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů energie na zásobování elektrickou energií do roku Tento cíl souvisí se zamýšleným závazkem Spolkové republiky Německo ke snížení emisí plynů ze skleníků o 21 procent do roku 2010 v rámci rozdělení zátěže Evropské unie ke Kyotskému protokolu ke konvenci o klimatu Spojených národů, a také s cílem spolkové vlády snížit do roku 2005 emise kysličníku uhličitého o 25 procent oproti roku Aby bylo možné tento cíl realizovat, je nutná mobilizace tzn. nových obnovitelných energií. Současný podíl obnovitelných energií je představován převážně tradiční vodní energií z velkých přehradních jezer. Jejich potenciál je z geografického hlediska naprosto vyčerpán. Proto se musí realizovat po celé Evropě stanovený cíl docílit vyrábět do roku 2010 el. proud z vodní energie, ze solární energie, z biomasy a z tekoucí vodní síly. To znamená pětinásobek nyní používaného potenciálu těchto nosičů energie. Aby bylo možné tento cíl uskutečnit, vypracovala Evropská komise ve svém sdělení celou řadu energeticko-politických opatření, u kterých hrají obnovitelné zdroje energie centrální roli. Zákon upřednostňující obnovitelné energie (zákon o obnovitelné energii - EEG) slouží k realizaci těchto cílů a převedení Kampaně za prolomení obnovitelných zdrojů energie Evropské unie do praxe. Meteorologicky stále více prokazatelné oteplování zemské atmosféry a celosvětový nárůst přírodních katastrof přitom činí bezpodmínečně nutným okamžité jednání zákonodárce na ochranu životního prostředí a klimatu. Obnovitelné zdroje energie se v současné době využívají nerovnoměrně a v nedostatečné míře, ačkoliv jsou mnohé obnovitelné zdroje energie k dispozici ve velkém množství. I přes jejich značný ekonomický potenciál je jejich podíl na celkové hrubé tuzemské spotřebě energie velice malý. Jestliže se nepodaří pokrýt značně větší část energetické spotřeby obnovitelnými zdroji energie, bude nejen stále těžším dostát závazkům v souvislosti s ochranou životního prostředí a klimatu existujícím jak na evropské tak i na mezinárodní úrovni, nýbrž dojde také ke zmeškání významných ekonomických vývojových šancí. Obnovitelné zdroje energie jsou tuzemskými zdroji energie, které mohou přispět k tomu, že dojde ke snížení závislosti na dovozech energie a tak se zlepší jistota zásobování. Tato závislost činí dnes po celé EU přibližně 50 procent a existuje reálná hrozba, že se bez 7

8 mobilizace obnovitelných energií zvýší do roku 2010 až na 60 procent a do roku 2020 na 70 procent. Budování obnovitelných zdrojů energie vytváří pracovní místa, obzvlášť u malých a středních podniků, které mají rozhodující význam pro hospodářskou strukturu Spolkové republiky Německo, a které jsou většinově zastoupeny v jednotlivých sektorech, ve kterých se vyvíjí a používají obnovitelné zdroje energie. Výroba a použití obnovitelných zdrojů energie vyžaduje stále ve větší míře regionální vývoj, který je orientován na to, aby zlepšoval sociální a hospodářskou souvislost uvnitř společenství a vyrovnával životní podmínky uvnitř Spolkové republiky Německo. Zvláštní význam mají obnovitelné energie také z průmyslového a živnostenského hlediska. Všem třem zákonům o zásobování elektrickým proudem se jejich ustanoveními, které se týkají minimálních cen obnovitelných energií - vedle německého také dánský a španělský - je nutné poděkovat za to, že v Evropské unii vznikl v 90. letech průmysl zabývající se větrnými zařízeními, který zaujímá na světovém trhu technologicky špičkové postavení. Tím byl zároveň odmítnut argument, že systémy minimálních cen budou stát v cestě vývoji produktivity, protože ve všech třech uvedených zemí existují ze zákona garantované odměny ve výši minimálních cen. Tím vyvolané rozdělení trhu nejprve na sektor se větrnými zařízeními mělo za následek vývoj výkonného průmyslu s velkými šancemi na export, který v současné době zaměstnává jenom v Německu až lidí. Tímto vzniklými eskalačními efekty a celosvětovou soutěží mezi výrobci zařízení na větrnou energii se od roku 1991 podařilo snížit výrobní náklady a reálně docílenou odměnu o 50 procent. Díky technologickému pokroku stoupá poptávka na světovém trhu s potřebou,, která by mohla dosáhnout u samotných větrných zařízení v příštích deseti letech rozměr více než MW. proto má zavedení obnovitelných energií na trh průmyslově-politický význam, který nelze podceňovat, protože již jenom z důvodu problémů se světovým klimatem může být určitě považováno za pozitivní, že bude možné celosvětově splnit poptávku po větrných zařízeních. Doposud ale nacházel zákon o napájení el. proudem pro obnovitelné energie, který je v platnosti od 1. ledna 1991, ovšem převážně impulzy v sektoru větrné síly, protože to umožňovaly sazby stanovené ze zákona pro odměňování. Koncem roku 1999, tedy devět let od data, kdy zákon vstoupil v platnost, bylo v rámci platnosti zákona instalováno již asi megawatt. tedy asi jedna třetina celosvětově instalované kapacity. Pro vodní sílu, která leží pod touto kapacitní hranicí zjištěnou zákonem ve výši pěti megawatt, sazby stanovené pro odměňování ekonomického provozu byly dostatečné. Zákon přesto nepřinesl vybudování potenciálu srovnatelného s větrnou silou, protože ta bylo v rozporu s četnými překážkami při schvalování, které jsou mimo dosah tohoto zákona; zákon přesto pomohl stabilizovat potenciál vodních elektráren, které byly před platností zákona částečně ohroženy. Především pro fotovoltaickou výrobu el. energie, ale také pro proudění biomasy sazby stanovené pro odměňování ještě nepostačovaly, aby tím bylo možné v široké míře vstoupit na trh. Zákon o obnovitelných energiích, který nastupuje na místo zákona o napájení el. proudem, proto změnil ve smyslu své šíře sazby stanovené pro odměňování ve všech oblastech zásobování el. proudem z obnovitelných zdrojů. Zákon o obnovitelných energiích se ovšem stal nutným také z jiných důvodů: 8

9 Spojení dosavadních sazeb pro odměny s vývojem cen za el. proud již není možné udržet, aniž by se riskovala trhlina v používání obnovitelných energií. Nerovnost času liberalizace národních trhů s el. proudem v Evropské unii, bez praktického ujednání o reciprocitě mezi již plně liberalizovanými a ještě chráněnými trhy; kapacity vzniklé bez rizika v době oblastních monopolů a které jsou z velký části odepsané a kterých je na nadbytek; dávno ještě do praxe nepřevedený Unbundling mezi výrobou, dopravou a rozdělováním; přednosti konkurence, které mají německé energetické koncerny tím, že mohou libovolně intenzívně používat nezdanitelné zádržné ve výši více než 70 miliard DM na odstraňování atomového odpadu; ze všech těchto důvodů nelze v současné době počítat s tím, že by se na trhu s el. proudem vyvinula tržní cena, která odpovídá střednědobým a dlouhodobým skutečným nákladům zásobování elektrickým proudem. Proto je nutné, řídit odměnu za obnovitelné zdroje energie nejprve přes pevné ceny, aby se zajistila nevyhnutelně nutná a kontinuální výstavba. Dosavadní zákon o napájení el. proudem vedl k nerovnému zatížení podniků zásobujících el. energií, které jsou povinny k poskytování odměny. Procentuální krytí napájení proudu provedené ve druhé novele z roku 1998 si vyžaduje korekturu, protože použití větrné síly v prostoru severního Německa tím již nyní dosahuje hranici zavedení na trh. Proto jde EEG o to, aby byla odstraněna horní hranice a zaveden nebyrokratický mechanismus stejného rozdělování vícenákladů, který zahrne všechny podniky zásobující el. proudem. Protože měl dosavadní zákon o napájení el. proudem podnik zásobující energií jako adresáta, který mohl být zároveň výrobcem, nadregionálním provozovatelem a rozdělovatelem sítě, je na základě nového zákona o hospodaření s el. energií nutné také nově definovat adresáta napájení a podniky, které jsou povinny platit odměny. Ustanovení o odměnách zákona o obnovitelné energii staví na zákoně o napájení el. proudem a orientuje se podle doporučení Evropské komise v Bílé knize Energie pro budoucnost: Obnovitelné energie a podle rozhodnutí o tomto tématu v Evropském parlamentu. Sazby pro odměny byly stanoveny pomocí vědeckých studií podle měřítka, že je tím možný při racionálním řízení podniku ekonomický provoz zařízení podle pokročilého stavu techniky a geograficky zadaných přirozených nabídek obnovitelných energií. Záruka na krytí nákladů vztahující se na každé zařízení s tím ovšem není spojena. Náklady za poskytování el. proudu na základě obnovitelných energií leží částečně ještě mnohem výše než je tomu o konvenční energie. To je z větší části způsobeno tím, že se převážná část externích nákladů na výrobu el. proudu z konvenčních energií vůbec neodráží v ceně, neboť se tyto náklady nesou jako všeobecné náklady nebo je ponesou příští generace. Kromě toho dostávají konvenční zdroje energie také dnes obrovské státní dotace, které udržují jejich cenu umělo nízkou. Na druhé straně leží příčina vyšších nákladů ve strukturálním znevýhodnění nových technologií. jejich malý podíl na trhu neumoř(nule uplatnění odstupňovaných efektů. Nižší počty vedou k vyšším nákladům za kus a snižují tak konkurence schopnost, - což - jako v začarovaném kruhu - zabraňuje výrobě vyššího počtu kusů. S ohledem na tento zákon je proto nutné, vedle zajištění provozu běžících zařízení, prolomit tento začarovaný kruh a ve všech oblastech zásobování el. proudem zahájit dynamický vývoj obnovitelných energií. V kombinaci s opatřeními ke zmezinárodnění externích nákladů se má touto cenovou regulací přivolat střednědobě a dlouhodobě konkurence schopnost s 9

10 konvenčními nosiči el. energie. Aby se i nadále zaručila jasný vývoj technické efektivity, jsou stanoveny odměny předpokládané zákonem o obnovitelných energiích diferencovaně podle energetických nosičů, stanovišť a velikostí zařízení a také časově vymezeny. Kontrola každé dva roky zajistí kontinuální a časově blízké přizpůsobení sazeb pro odměňování na vývoj trhu a nákladů. U zákona o obnovitelných energiích se nejedná podle názoru Německého spolkového sněmu a spolkové vlády v souladu se stálou legislativou Evropského soudního dvora o státní nebo ze státních prostředků poskytnutou pomoc ve smyslu článku 87 smlouvy o založení Evropského společenství (EGV). V ustálené judikatuře rozhodl Evropský soudní dvůr v souladu se zněním článku 87 EGV, že lze považovat za pomoci ve smyslu zákona pouze takové výhody, které se poskytují přímo nebo nepřímo ze státních prostředků. Tak tomu v případě zákona o obnovitelných energiích zcela určitě není. Nepřináší ani přímo ani nepřímo nebo dodatečně peněžní nebo naturální prostředky pro veřejné instituce nebo s sebou nenese zřeknutí se vymáhání daní nebi jiných dlužných peněžních nebo naturálních plnění. Placené odměny spíše plynou ve smyslu čistého transferu peněz podle všeobecného právního principu jejich zapříčinění přímo do nákladů na vznik el. proudu. Evropský soudní dvůr v souvislosti s obdobným cenovým ustanovením již výslovně stanovil, že opatření, které je charakterizováno stanovením minimálních cen s cílem zvýhodnit prodávajícího nějakého výrobku k tíži samotného spotřebitele, nemůže být pomocí. Kromě toho se nejedná u odměn, které se platí na základě zákona, již podle pojmu o pomoci. Provozovatelům zařízení na výrobu el. proudu z obnovitelných energií nebudou poskytována žádná zvýhodnění, nýbrž budou vyrovnány nevýhody, které musí nést v porovnání s výrobci konvenčního el. proudu. Neboť sociální a ekologické následné škody konvenční výroby el. energie doposud nenesou z velké části provozovatelé, nýbrž jsou rozloženy všeobecně, nesou je daňoví poplatníci a budoucí generace. Již samotná tato konkurenční výhoda oproti výrobě el. proudu z obnovitelných energií, která zapříčiňuje pouze malé externí náklady, bude na základě zákona o obnovitelných energiích snížena. V žádné jiné oblasti není legitimní regulace cen k tíži osob, které je zapříčinily a lépe zastupitelná než při výrobě konvenčního el. proudu z důvodu ekologických následných škod. Zákon o obnovitelných energiích, který platí pro zavádění energií bez emisí a energií snášenlivých se životním prostředím a tím pro substituci konvenčních nosičů energie, obsahuje striktní přetrvávající stejné rozdělení zátěže pro všechny dodavatele proudu. To odpovídá principu zapříčinění v ochraně životního prostředí. Je to součástí primárního práva zákona o obnovitelných energiích, který předepisuje ve čl. 6 dodržování hledisek životního prostředí. Nejedná se také o umělou cenovou podporu zboží kilowatthodina proudu z obnovitelných energií, nýbrž o stanovení ceny, která vůbec teprve umožní investice ve smyslu ekonomického vedení provozu. Zákon o obnovitelných energiích obsahuje jako centrální regulační prvek povinnost ke koupi el. proudu z obnovitelných energií na základě množství el. proudu vyrobeného v kalendářním roce, rozděleného do celkového odbytu el. proudu. Taková povinnost je běžná, jestliže je nutné vážit nebezpečí pro externí zájmy z nákladní dopravy a nelze očekávat dobrovolnou péči ze strany zapříčiňující osoby k předcházení nebezpečí nebo lze takou očekávat pouze 10

11 jako nedostatečnou. Takové nebezpečí pro klima a životní prostředí je dáno u konzumu el. proudu na volném trhu. Tím má zákon o obnovitelných energiích ochranný standard. Zákaz prodeje alkoholických nápojů mladistvým není pomocí pro nealkoholické nápoje. Také cílené zlevnění bezolovnatého benzínu i přes vyšší výrobní náklady není žádnou pomocí, nýbrž pouze principem založeným na podnětech ke koupi a investicím. Předpisy zákona o obnovitelných energiích se zakládají na směrnici 96/92 Evropského společenství Evropského parlamentu a rady ze dne 19. prosince 1996 ve věci společných předpisů pro vnitřní trh s elektrickou energií, obzvlášť článku 3 odstavec 2, článku 7 odstavec 5, článku 8 odstavec 3 a 4 a článku 11 odstavec 3, a slouží k uskutečnění ochrany dle článku 20a základního zákona pro přirozené základy života jako odpovědnosti pro budoucí generace a uskutečňování cílů ochrany životního prostředí podle článku 2, 6 a 10 smlouvy k založení Evropského společenství. K 1 K odstavci 1 B. Zvláštní část Odstavec 1 normuje účel zákona. Zákon slouží k uskutečňování takového zásobování el. energií, aby se chránilo životní prostředí a klima. Představuje tím instrument k převádění do praxe cílů a klimatických strategií Evropské unie a Spolkové republiky Německo dohodnutých v rámcové konvenci o klimatu Spojených národů. K odstavci 2 Cíl zdvojnásobení podílu obnovitelných energií je zakotven již v Bílé knize Evropské komise Energie pro budoucnost: Obnovitelné zdroje energie a je potvrzen ministerskou radou. Také spolková vláda si vzala tento cíl na zdvojnásobení za svůj. Bude výslovně potvrzen Německým spolkovým sněmem zákonem o obnovitelných energiích. Obnovitelné energie musí přinést v příštích desetiletích důležité příspěvky k zásobování el. energií a tím na ochranu klimatu. Pro dostatečné zásobování el. energií proto musí dojít v dalším desetiletí ke zdvojnásobení až ztrojnásobení příspěvku obnovitelných el. energií k výrobě el. proudu. Evropská komise považuje v roce 2010 celosvětově za potřebný příspěvek obnovitelných energií na zásobování elektřinou ve výši 23,5 procent. V současné době leží Německo s podílem obnovitelných energií na zásobování el. proudem asi šest procent daleko pod evropským průměrem. K 2 K odstavci 1 11

12 Odstavec 1 stanoví pozitivně oblast použití zákona. Zahrnuty jsou jako již v zákoně o napájení el. proudem vodní síla, větrná síla, plyn z deponií, důlní plyn, kalový plyn a biomasa. Pojem sluneční energie, který se ještě používal v zákoně o napájení el. proudem, je nahrazen fyzikálně správným pojmem solární energie. Obsahuje obzvlášť fotovoltární zařízení a zařízení k solárně-tepelné výrobě el. proudu. Geotermie, která není obsažena v zákoně o napájení el. proudem, je také obsažena v oblasti použití tohoto zákona, aby bylo možné využít její velký potenciál. Energetické zhodnocení důlního plynu zlepšuje bilanci kysličníku uhličitého a metanu oproti nezhodnoceným únikům do atmosféry, a proto došlo k přijetí tohoto ustanovení do zákona. Pod vodní silou se rozumí stejně jako u zákona o napájení el. proudem originální, regenerativní využití vodní síly v elektrárnách s výhradně přirozeným přítokem. Pojem biomasa není konečně definován. Neobsahuje ovšem v souvislosti s účelem zákona normovaným v 1 v žádném případě fosilní paliva olej, uhlí a plyn, které se neregenerují v lidském časovém prostoru. Zákon se drží principu výjimečnosti, který je známý ze zákona o napájení el. proudem, podle kterého je privilegována pouze taková forma výroby el. proudu, která se úplně zakládá na použití uvedených nosičů energie, pokud není výroba el. proudu z regenerativních nosičů energie možná teprve zápalným nebo podpůrným spalováním. Princip výjimečnosti zpravidla není splněn, jestliže se použijí např. přístavní zbytkové materiály, použité železniční pražce, třísky ze syntetických materiálů nebo jiná stará dřeva obsahující škodliviny. Rozhodující je podle účelu zákona normovaného v 1 u daného postupu příznivý vliv na životní prostředí a klima. Aby nedošlo od samého začátku k vyloučení ekologicky a ekonomicky účelných metod, které se ještě nacházejí ve vývoji, aby došlo případně ke korekci chybného vývoje, bude pověřeno spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů sledováním a kontrolou vývoje a zmocněno k vydávání předpisů, aby se jasně stanovilo, které látky a technické postupy patří do oblasti použití zákona, a které požadavky na životní prostředí je nutné dodržet. Zákonodárci záleží ve výsledku na tom, aby byly použitím příslušné metody škodliviny obsažené v biomase co možná nejvíce koncentrovány ve zbytkových látkách a nedostávaly se dále v koloběhu vzduchu a vody. V ostatním se použijí ustanovení zákona na ochranu před škodlivým působením na životní prostředí v důsledku znečištění vody, hluku, otřesů a obdobných postupů (spolkový zákon na ochranu před emisemi - BlmSchG) a příslušná prováděcí nařízení. Kromě toho se připravuje prováděcí nařízení k zákonu u cirkulačním hospodářství a zákonu o odpadech, které stanoví postup při odstraňování starého dřeva. Do oblasti použití zákona spadá také bioplyn, který se vyrábí na jiném místě a poté se jím zásobuje plynová síť, zhodnocuje se tedy energeticky, pokud se pro jeho původ předkládá výpočetní důkaz, protože energetický obsah množství plynu, které se odebírá, odpovídá energetickému obsahu napájeného množství bioplynu. Oblast použití zákona se rozšiřuje na výhradní hospodářskou zónu ležící mimo 12-ti mílovou zónu, aby se v této oblasti umožnily offshore-větrné projekty. 12

13 Pojem provozovatel sítě navazuje na stanovení pojmů v zákoně o zásobování elektřinou a plynem (EnWG). Je nutné vyzdvihnout, že povinnost k odběru a k placení odměny mají pouze provozovatelé sítí pro všeobecné zásobování. K odstavci 2 Odstavec 2 stanoví oblasti vyloučení z použití zákona. Jak již bylo uvedeno v zákoně o napájení el. proudem, nejsou zahrnuty velká vodní zařízení, deponie a čističky odpadních vod. Na jedné straně je nutné vycházet z toho, že velká zařízení se musí provozovat ekonomicky, aniž by byla zahrnuta do oblasti použití tohoto zákona, a na druhé straně že právě decentrální menší zařízení se mají stát základem budoucího zásobování el. energií. V souvislosti s výrobou el. proudu z biomasy je provedeno rozšíření oproti dosavadnímu právnímu stavu. Oblast použití zahrnuje zařízení na biomasu do výkonu 20 megawatt, aby se odkryly dodatečné potenciály a zaktivovaly efektivní rezervy. Dále se zákon zabývá prostorově oddělenými zařízeními v souvislosti s jejich oblastí použití, i když napájí společným vedením. Z důvodu stejného přístupu jsou do oblasti použití zákona nyní zahrnuta také zařízení podniků zásobujících el. energií, která byla doposud vyloučena. Sem patří vymezení zařízení na výrobu el. proudu ze solární energie. Tím se má zabránit dalšími zastavení volných ploch. Ke stavebním zařízením ve smyslu zákona, které spadají k ustanovením o odměnách, patří také střechy, fasády, protihlukové stěny a v jednotlivém případě také zemní násypy, které nebyly založeny výhradně k účelům solární výroby el. energie. K odstavci 3 Odstavec 3 obsahuje definici starých a nových zařízení ve smyslu zákona. Toto stanovení pojmů je důležité především pro zařízení na větrnou energii. Měřítkem nákladů na nové investice jsou tak pouze náklady, které vzniknou od horní hrany základů. K 3 K odstavci 1 Povinnost k připojení, odběru a zaplacení odměny se týká nejbližší vhodné sítě. Toto je národohospodářsky účelnější, než odběr na zásobovací podniky podle dosavadního ustanovení v zákoně o napájení el. proudem. Provozovatel sítě je nadále správným adresátem pro povinnost připojení, odběru a poskytování odměny, protože vlastní přirozený monopol, který není v praxi ohrožován ani dekartelizací podniků zásobujících elektřinou a liberalizací trhu s el. proudem. V odstavci je konstatováno, že se povinnost k odběru a placení odměny neomezuje na tzv. přebytečný proud, nýbrž na veškerý proud nabízený provozovateli sítě. 13

14 S odvoláním na směrnici o vnitřním trhu s elektrickou energií Evropské unie se předepisuje v ní předpokládaný přednostní odběr a odměňování el. proudu z obnovitelných zdrojů. To má za následek, že odběr a odměnu nelze odepřít s odvoláním se na úplné vytížení sítě konvenčně vyráběným el. proudem. Ze stejného důvodu bude výstavba nové sítě nutností pouze tehdy, jestliže již bude síť plně vytížena proudem z obnovitelných zdrojů. Tak tomu bude zásadně pouze ve výjimečném případě. Proto je opodstatněné, že bude provozovateli sítě v tomto ojedinělém případě uložena povinnost k výstavbě nové sítě, pokud bude existovat příslušná žádost provozovatele sítě, který se bude chtít připojit podle tohoto zákona. Hranici pro tuto povinnost představuje hledisko, zda je toto možné ekonomicky požadovat na základě zásady poměrnosti. Protože jak provozovatel sítě tak i podnik žádající o napájení musí provést nákladné plánovaní a majetkové dispozice, existuje povinnost k předložení potřebných dat. Odstavec 2 Provozovatel přenosové sítě, který leží nejblíže k provozovateli sítě ve smyslu odstavce 2, je povinen odebrat tímto dodávané množství proudu a zaplatit za něj odměnu podle 4 až 8. K 4 až 8 Ustanovení o odměnách se řídí pro všechny obnovitelné zdroje energie v oblasti použití zákona zásadou, provozovatelům optimalizovaných zařízení na výrobu proudu z obnovitelných zdrojů zásadně umožnit při racionálním řízení provozu ekonomický provoz těchto zařízení. Základem pro stanovení odměny jsou obzvlášť investiční, provozní a kapitálové náklady a náklady na měření určitého typu zařízení vztažené na průměrnou životnost a na běžné úročení kapitálu použitého na trhu. Aby došlo k omezení správních nákladů především u podniků napájejících energií decentrálními zařízeními, ale také na straně provozovatelů sítí a státních institucí, stanoví se princip jednotné spolkové minimální odměny, u které se neprovádí v dílčím případě kontrola nákladů nebo hospodárnosti. Tento postup nemůže a nechce zajistit v dílčím případě rentabilní odměnu. Z tohoto důvodu zákon vychází z minimální odměny a tak umožňuje placení odměny ve vyšší výši k cílené podpoře jednotlivých technologií tímto způsobem lépe, než by tomu mohlo být s paušálním ustanovením tohoto zákona. Spolkovému ministerstvu hospodářství a technologie přísluší, po dohodě se spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a spolkovým ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví, sledovat vývoj a případně podle 12 navrhovat diferencovaná přizpůsobení výše odměny pro nová zařízení. Od roku 2002 dojde k zohlednění technologického pokroku a z důvodu očekávaného snížení nákladů jednotně pro stavební rok k nominálně degresivně stanovenému ročnímu snížení sazeb pro odměny za biomasu ve výši 1 procenta, pro větrnou energii ve výši 1,5 procenta a pro fotovoltaiku ve výši 5 procent. Potenciály pro snižování nákladů v investiční technice pro vodní elektrárny, plyn z deponií, důlní plyn a čističky odpadních vod jsou již oproti tomu vyčerpány. Zbývající potenciály na snížení nákladů jsou již v dostatečné míře zohledněny v inflaci. Pro geotermická zařízení na výrobu el. proudu tedy neexistuje v dohledné době žádná potřeba jejich změny, protože taková zařízení půjdou do provozu teprve za několik let. 14

15 S výjimkou zařízení na větrnou energii je přístup ke starým a novým zařízením totožný. U zařízení na větrnou energii je zohledněna ta skutečnost, že odměny byly placeny již podle dřívějšího zákona o napájení el. proudem, které umožnily na dobrých stanovištích ekonomický provoz. Proto dochází ke zkrácení období pro tato stará zařízení, ve kterém se budou platit vyšší odměny, na minimálně čtyři roky místo původních pěti. Tím dochází k dostatečné ochraně zásob. K 4 Ustanovení pro vodní energii, plyn z deponií a kalový plyn jsou v podstatě stejná jako dříve, protože se v minulosti osvědčila; došlo pouze k rozšíření o důlní plyn. K 5 Energetické použití biomasy v sobě doposud skrývalo pouze nedostatečně odkrytý potenciál zásobování el. energií s příznivém vlivem na životní prostředí. Nabízí současně dodatečné perspektivy pro tuzemské zemědělství a lesnictví. Je zde ovšem nutné zvýšení sazeb pro odměny oproti zákonu o napájení el. proudem, aby se umožnil provozovatelům zařízení ekonomický provoz a tak se podnítil dynamický rozvoj. Diferencování podle elektrického výkonu zohledňuje vyšší náklady na vznik el. proudu u menších decentrálních zařízení. K 6 Využívání geotermie pro zásobování elektřinou závisí na podnětných zákonných rámcových podmínkách pro investory, které jsou tímto ustanovením vytvořeny. K 7 V oblasti větrné síly se ukázalo, že dosavadní ustanovení není dostatečné, aby se vyhovělo nutné diferenciaci stanoviště. Novým zněním dochází k technicky neutrální diferenciaci výše odměny podle výnosu stanoviště. Toto ustanovení povede počítáno na provozní dobu dvaceti let v porovnání s předchozí právní situací na velmi dobrých stanovištích ke snížení výše odměn na 13,5 feniků za kilowatthodinu, na stanovištích s průměrnými povětrnostními podmínkami ke stabilizaci na 16,4 fenikách za kilowatthodinu a na stanovištích ve vnitrozemí ke zvýšení na 17,3 feniků za kilowatthodinu. Tímto způsobem se předejde tomu, že by se na stanovištích, kde je velký vítr, platila vyšší odměna než kolik je nutné pro ekonomický provoz a vytvoří se tak i podnět pro zřízení větrných zařízení ve vnitrozemí. Tato diferenciace je důsledkem různě dlouhého časového období, ve kterém se platí zvýšená počáteční odměna. Relativně vyšší počáteční odměna dále umožňuje financování větrných zařízení, která úvěrové instituce při starém právním stavu stále více zpochybňovaly. Doba, po kterou se platí zvýšená počáteční odměna, se vypočítá na základě porovnání s referenčním zařízením. Základem výpočtu je výkonnostní křivka referenčního zařízení, která se stanoví buď podle směrnice pro zařízení na větrnou energii Fördergesellschaft Windenergie (FGW) nebo podle standardu pro měření a výpočty Network of European Measuring Institutes (MEASNET), kterou požadovala Evropská komise. Stanovení charakteristik zařízení směrodatných pro určení rovnosti typu slouží na jedné straně k zabránění manipulací ze strany výrobce nebo provozovatele zařízení. Na druhé straně se konstatuje, že ne pro každou změnu na zařízení je nutný nový výpočet. 15

16 Výpočet prodloužení doby, po kterou se platí vyšší počáteční odměna, je možné znázornit na následujícím příkladu: Stanoviště s referenčním výnosem 144 leží šest procent pod vztažnou hodnotou 150. Těchto šest procent dává děleno uvedenými 75 procenty referenčního výnosu hodnotu osm, která se vynásobí uvedenými 24 měsíci. Z toho vyplývá hodnota 16 měsíců, která se přičte k pěti základním rokům. Vyšší odměna bude tedy placena po dobu 6 let a 4 měsíců. Offshore-zařízení na větrnou energii slibují do budoucna značně nižší náklady na vznik el. proudu. V současné době ovšem ještě nemáme dostatek zkušeností z důvodu vyšších nákladů na nové typy zařízení, z důvodu nákladného zřizování a doposud chybějících sériových efektů, a z těchto důvodu jsou investiční náklady značně vyšší než náklady na onshorezařízení. Zvláštní ustanovení pro offshore-zařízení, které platí na dobu určitou, zohledňuje tuto skutečnost a má vytvořit podnět pro investice. Zvláštní ustanovení platí pro zařízení, která jsou zřizována od vzdálenosti tří námořních mílí měřeno ze strany moře ze základní linie. Z toho vyplývající linie není ovšem v každém případě totožná s námořním vymezením dřívější tří mílové zóny. K 8 K odstavci 1 Ve využití solární energie se nachází z dlouhodobého hlediska největší potenciál pro zásobování el. energií s příznivým vlivem na životní prostředí. Tento zdroj energie je současně technicky náročný a dosáhne v budoucnu obrovský ekonomický význam. Srovnatelně vysoká sazba pro odměnu je podmíněna tím, že se toto zařízení na výrobu el. energie v současné době z důvodu nedostatečné poptávky ještě nevyrábí v dostatečném počtu kusů. Jakmile bude tímto zákonem vytvořena dostatečná poptávka, je nutné počítat v důsledku masové výroby se značným snížením výrobních nákladů a tím nákladů na vznik el. proudu, takže mohou tyto sazba pro odměny velice rychle klesat. Tento vývoj bude dále charakterizován v zákoně vedle reálného snížení výše odměny v důsledku inflace stanovením degresivně klesající odměny. Pro zařízení uvedená do provozu po 1. lednu 2000, klesne odměna degresivně po dobu životnosti zařízení o pět procent. Pro zařízení, která půjdou do provozu po 1. lednu 2003 a v dalších letech, se opět bude provádět degresivní pokles o pět procent, který ovšem platí pro zařízení nově uvedená do provozu. V kombinace s programem střech tedy vyplývá pro soukromé investory atraktivní odměna, která ovšem bude ležet v každé době ještě mnohonásobně pod rentabilní odměnou. Výše odměny se řídí také podle odměny placené v současné době ve Španělsku. Přitom je nutné zohlednit, že je intenzita záření ve Španělsku vyšší než intenzita v Německu. K odstavci 2 Pro el. proud ze solární energie končí povinnost k placení odměny ve výši určené podle 8 odstavec 1 dne 31. prosince toho roku, který následuje po roce, ve kterém překročí celkový instalovaný výkon fotovoltaického zařízení, za které se poskytuje odměna podle tohoto zákona, hranici 350 megawatt. Lhůta dvanácti měsíců slouží k tomu, aby nedošlo ke 16

17 znejistění trhu a k tomu, aby byl pro účastníky na trhu zajištěn nenásilný přechod. Číslo 350 megawatt se vypočítá ze součtu zařízení a objemu 300 megawatt, o který se usiluje programem střech. Německý spolkový sněm dohodne v rámci zákona ustanovení o odměně za připojení, která zajistí ekonomické řízení provozu s ohledem na v mezidobí dosaženou degresi nákladů a postará se o to, že bude rychleji pokračovat výstavba fotovoltaiky. k 9 K odstavci 1 Ustanovení o placení odměny na dobu určitou, a to na 20 let, vyplývá z běžných energetickoekonomických výpočetních vzorců a amortizačních cyklů. Pouze u vodní energie není tato lhůta zpravidla dostatečná k zajištění rentability zařízení. Začátek zúčtovacího období na dobu oplacení odměny za el. proud ze starých zařízení dne zaručuje pro provozovatele starých zařízení ochranu investic. K odstavci 2 Jestliže se proud z několika zařízení na větrnou energii vyúčtovává přes společné měřící zařízení. považuje se toto pro účel stanovení výše odměny jako zařízení. K 10 K odstavci 1 Ustanovení o nákladech za připojení slouží k předcházení právních sporů a tím k průhlednosti a právní jistotě. Pokud existuje mezi zařízením a sítí pro všeobecné zásobování, která má povinnost k odběru, další síť, která neslouží pro všeobecné zásobování, potom se tato může použít v rámci technických možností pro připojení zařízení. Tímto způsobem se předejde národohospodářsky nesmyslným nákladům. K odstavci 2 Náklady na výstavu sítě, které zahrnují také nutné rozšíření sítě, nese - obdobně jako ustanovení platné v Dánsku od roku 1997 se souhlasem Evropské komise - provozovatel sítě. Povinnost k předložení důkazů slouží k nutné průhlednosti, protože nutné výdaje je možné uplatit při stanovení odměny za užívání sítě. K odstavci 3 K urovnání sporů bude zřízeno u spolkového ministerstva hospodářství a technologie vyjasňovací místo. K zúčastněným kruhům patří obzvlášť spolky provozovatelů sítě a provozovatelů zařízení na výrobu el. proudu ve smyslu 2. 17

18 K je nutné sledovat v úzké souvislosti s 3. Oba paragrafy společně stanoví odstupňovaný vyrovnávací systém odběrů a odměn. Na prvním stupni, který stanoví 3 odstavec 1, je normováno připojení zařízení na výrobu el. proudu na nejbližší vhodnou síť. Tato síť bude zpravidla místní sítí nízkého napětí. Může být ale - např. u velkého větrného zařízení - také sítí vyšší úrovně napětí, podle okolností dokonce přenosovou sítí. Příslušný provozovatel sítě je povinen k odběru a placení odměny. Druhý stupeň, který je obsažen v 3 odstavec 2, stanoví odběr a odměnu za el. proud nadřazeným provozovatelem sítě. Jestliže je síť, na kterou je zařízení připojeno, přenosovou sítí, neexistuje žádná další nadřazená síť. V tomto případě je proto druhý stupeň bezpředmětným. Třetí stupeň, který je stanoven v 11 odstavec 1 až 3, se stará o rovnoměrné vyrovnané odebíraných množství el. proudu a prováděných plateb odměn mezi provozovateli přenosových sítí po celém území spolku. Tímto způsobem má být odstraněn nedostatek dřívějšího zákona o napájení el. proudem, který vedl k tomu, že nekteré regiony musely odebírat velmi nadprůměrný podíl. Zákon navazuje na vyrovnání mezi provozovateli přenosových sítí, protože se u nich jedná o malý a přehledný počet účastníků, kteří jsou také schopni bez dalšího realizovat transakce spojené s vyrovnáním a vzájemně se kontrolovat. Po uzavření vyrovnání vlastní všichni provozovatelé přenosových sítí podle tohoto zákona ve vztahu k množství proudu, které bylo vedené jejich sítí, procentuálně stejný podíl el. proudu. Na čtvrtém stupni obsaženém v 11 odstavec 4 je uskutečněn další krok. Množství proudu, které se dostanou k provozovatelům přenosových sítí, budou dále rozdělena rovnoměrně ve vztahu k množstvím el. proudu dodaným dodavateli el. proudu v oblasti na odpovědné provozovatele sítě a tito provozovatelé je zaplatí průměrnou sazbou jednotnou pro celé území spolku. Výsledkem je, že všechny podniky zásobující el. energií, které dodávají proud, jsou povinny k procentuálně stejným podílům k odběru proudu a odměně za něj. Tento čtvrtý stupeň decentralizace podniků zásobujících el. energií vede ideálně k odpovídajícímu závazku dodavatelů proudu jako osob, které vyrábějí energii způsobem, který ohrožuje klima a životní prostředí. Povinnost k odběru a placení odměny podle 11 odstavec 4 neexistuje pro energetické podniky, které odevzdávají z více než poloviny el. proud z obnovitelných zdrojů energie, protože tyto - zase podle principu zapříčinění - toho již udělaly pro ochranu životního prostředí a klimatu dost. El. proud, za který se poskytuje odměna podle 4 až 8, se nesmí prodávat za průměrné sazby pro odměny jako el. proud z obnovitelných zdrojů energie, aby se působilo proti cenovému dumpingu na trhu s ekologickým proudem. Takové nebezpečí existuje proto, protože největší podíl proudu odebíraného podle zákona budou odebírat velké podniky zásobující energií, které pořád ještě mají převažující místo na trhu. Směrodatným časovým obdobím pro výpočet průměrné sazby pro odměnu je příslušné předchozí čtvrtletí. V prvním čtvrtletí zákona o obnovitelných energiích lze použít analogicky platby za odměny podle zákona o napájení el. proudem. 18

19 Ustanovení odstavce 5 slouží pro průhlednost při odběru a odměňování ze strany provozovatele sítě, který je povinen se připojit, a také k vyrovnání množství el. proudu a odměn ze strany provozovatelů přenosových sítí. K 12 Ustanovení slouží ke sledování stupně pronikání na trh a technologického vývoje zařízení k používání obnovitelných zdrojů energie a případně k přizpůsobení výše sazeb pro odměny. Přizpůsobení výše odměny musí být oznámeno v přiměřeném odstupu před jejím zavedením. Přizpůsobení se může ovšem provést pouze pro nová zařízení, protože provozovatelé by jinak ztratili jakoukoliv bezpečnost svých investic a úvěrové instituce podílející se na financování by nemohly kalkulovat investice. Zdroj MŽP/

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost true blue Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost Rozhodujte se při koupi na základě znalosti konkrétních faktů z hlediska ekonomického i ekologického. Doklad efektivnosti TrueBlue činí náklady

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů

Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů Získejte svobodu zpět podnikatelskou Mimobankovní financování podnikových nákupů 1 2 Obsah Co je finetrading strana 4 Proč finetrading strana 6 Financování zboží strana 7 Financování exportu strana 10

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více