Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, 6. - 8. 5. 2005"

Transkript

1 Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, !! Organizáto i a partne i GLOBE Games 2005 Milí tená i, patnácté íslo GLOBE novin je spole ným dílem 24 student noviná základní a st edních škol z celé eské republiky. Vzniklo u p íležitosti konání pilotních evropských a osmých eských GLOBE Games v eské T ebové. V íme, že naše post ehy a zážitky vám pomohou p iblížit atmosféru a pr b h této mimo ádné akce. Poprvé v historii Programu GLOBE se v eské T ebové setkali studenti ze 41 škol eské republiky se studenty a pedagogy z Norska, Kypru, Slovenska, Švýcarska, Ma arska, Polska, Estonska, Nizozemí, Chorvatska, Lotyšska a Libanonu. Mezi ú astníky zavítali i vzácní zahrani ní hosté, nap. Gary Randolph z GLOBE centra v Coloradu v USA a dva zástupci dánského Ministerstva školství. Mimo ádné je také samotné vydání t chto novin. Pracovali jsme na nich od sobotního odpoledne do ned lního rána, aby si je ješt teplé mohli ú astníci odvézt do svých škol. Novinkou je i jedna anglická stránka. P íští rok se setkáme na eských GLOBE Games již podeváté, tentokrát v Bánov. A jsme zv davi, zda se n která zem ujme po ádání prvního oficiálního ro níku evropských GLOBE Games. P ejeme vám p íjemné po tení a spoustu krásných GLOBE dní. -Váš redak ní tým- $ "# $ $ " ' " %! & " & %"! ( & ' " & ) "( ' *+, -+ + Ur it, protože to tomu všemu dává trochu jiný ráz, ú ast tolika tým z Evropy, p ípadn mimoevropských stát, to je rarita. Jsou tady také naši sta í známí p átelé z Norska a celá ada nových tvá í. A p edpokládám, že tyto letošní GLOBE Games položí základ evropské tradici, která snad bude pokra ovat dalšími ro níky v jiných zemích , park Javorka, zleva J.Albrechtová, P F UK, H. Meier, GLOBE, Švýcarsko, J. Froulík, MŠMT R VÍTEJTE V ESKÉ T EBOVÉ Cesta od gymnázia do parku Javorka eská T ebová se rozkládá v údolí potoka T ebovky mezi eskot ebovskou vrchovinou a T ebovskými st nami. První zmínka o eské T ebové jako o m st pochází z roku M sto se m že pochlubit rotundou sv. Kate iny ze 13. století, renesan ní radnicí nebo Chrámem sv. Jakuba z roku Velký rozvoj m sta nastal v roce 1849 se zprovozn ním železni ní trati Olomouc Praha a Brno eská T ebová. Dnes je eská T ebová významným železni ním uzlem. Ze st edních škol má nejdelší tradici gymnázium (zal. r. 1909), které je spolupo adatelem letošních GLOBE Games. K oázám klidu a zelen pat í park v anglickém slohu Javorka. Zde také byly v sobotu odstartovány pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games. -Rtu, 19 let, Atomy- K P ÍROD MÁM POZITIVNÍ VZTAH S editelem Gymnázia eská T ebová Petrem Poldaufem si povídala Tereza Mühlhanslová, 14 let, Gymnázium eská T ebová. eskot ebovské gymnázium se GLOBE v nuje velice aktivn. Máte z toho radost, podporujete to? Samoz ejm jsem rád, že naše gymnázium je spojeno s GLOBE a podobnými aktivitami. Do GLOBE jsme se zapojili už v roce 1997 a následn zahájili i studentské vým ny. Dnes to vrcholí eským kolem a pilotním evropským GLOBE Games zde v eské T ebové. Snažíte se Vy osobn p írodu ochra ovat, t ídíte t eba odpad? Samoz ejm, že se snažím. Bylo by asi absurdní, kdybych se choval jinak. K p írod mám pozitivní vztah. Je zde mnoho zahrani ních skupin. Jste spokojený s jejich po tem? eské týmy soust ed n o ekávají start letošních her

2 KRONIKA GLOBE GAMES, Mezi hlavami lidí se míhalo plno pestrobarevných vlajek. Již 8. hry v eské republice a zárove pilotní evropské se tší velké návštvnosti nejen student a uitel z R, ale také z Estonska, Chorvatska, Kypru, Libanonu, Lotyšska, Maarska, Nizozemska, Norska, Polska, Slovenska, Švýcarska. Zhruba 500 lidí se vtsnalo do sálu, kde se odehrával dlouhý program. Nejprve byli na pódium pozváni VIP hosté. Publikum náramn pobavila eština z úst Ameriana Garyho. Zahraniní návštvníci se nám pedstavily ve svých prezentacích. Napíklad pi pohledu na tu norskou leckomu pebhl mráz po zádech. Nejvtší sympatie si zasloužila švýcarská skupina. A to díky tomu, že pi pedstavování své zem se nejen o švýcarských okoládách zmínila, ale hlavn nám je dala ochutnat. Plno okoládek padalo mezi diváky a ve vtein se po nich zaprášilo. Na zpestení programu se podíleli žáci tebovského gymnázia hudebním i tanením výstupem. Promítaly se také prezentace eských škol, rozdleny do ty kategorií podle vku. Každá škola si poté zakiela svj pokik a zamávala vlajkou. Druhý den ráno, po pomalé snídani, jsme se seadili na hišti za školou a vyrazili na cestu. Tímetrovou zemkouli jsme dokouleli do parku Javorka. Všude kolem cesty bylo plno lidí, kteí koukali a mnohdy nevdli, pro tady vlastn tak trapíme s tím velkým balónem. Ped prvodem se pedvádly malé mažoretky. Všichni si páli, aby na nás vykouklo sluníko a trošku jsme se zaháli. Nakonec se k nám pár sluneních paprsk dostalo a provázelo nás i bhem odpoledne. Takže hurá do toho! - Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- O STANOVIŠTÍCH 3X JINAK Ke stanovištím se vypravila Eliška Ctiborová, 12 let, Gymnázium, Praha 10 První zastavení meteorologie Jaké to je být pomocníkem? Dobré, moc tu nemusíme pracovat, takže pohodlné. Dáváme a opravujeme testy. Díváme se, jak je družstvo sehrané, abychom jim mohli dát píslušný poet hvzdiek. Druhé zastavení - lesní taje Jaký je úkol na tomto stanovišti? Týmy musí najít 8 odlišných strom a onzanit je. Nyní se díváme, jak soutžící pantomimicky pedvádí fotosyntézu. Která pantomima Vás zaujala nejvíce? Když otoil njaký tým svého kamaráda hlavou dol Tetí zastavení - hydrologie Co vše se mí? Prhlednost, Ph, tvrdost, teplota, vody Pvecká prezentace studentek z Kypru ŽÁCI SE NA GLOBE GAMES TŠÍ Danu Votápkovou, koordinátorku programu GLOBE v R zpovídala Simona Popelková, 14 let, ZŠ Vsetín, Rokytnice Jaká je pesn nápl vaší práce? Píprava Programu GLOBE pro školy v eské republice, znamená pedevším metodické pomcky pro uitele a studenty, semináe, shánní penz Jaké to je, koordinovat GLOBE v R? Myslím, že moc prima. Uitelé a studenti se do projektu zapojují zcela dobrovoln. Práce je baví, a to je pak vidt i na výsledcích. Který z ekologických problém naší zem je podle vás nejzávažnjší, který by se ml nejrychleji ešit? Za nejzávažnjší problém asi považuji nezájem lidí o své okolí. Myslíte si, že konání GLOBE Games mže podpoit aktivitu dtí v rámci Programu GLOBE? Myslím si, že rozhodn ano. Uitelé a žáci z GLOBE škol se na GLOBE Games vždy znovu tší. Po celý rok snaží co nejlépe pracovat, aby se na GG dobe umístili a potkali se se svými páteli. A jak se vám líbí letošní GLOBE Games? Moc, je tu sice trošku zima, což m mrzí, protože bychom si to užili líp všichni za teplejšího poasí. Ale jinak m velice tší, že se nám podailo pilotní evropské GLOBE Games úspšn zvládnout. VÍTE, ŽE: GLOBE je anglická zkratka pro Global Learning and Observation to Benefit the Environment? je celosvtový program, jehož cílem je zvýšit povdomí obyvatel celého svta o stavu životního prostedí Zem a podpoit studenty v prohlubování jejich znalostí pírodních vd a techniky? k programu GLOBE se hlásí studenti a vdci ze 107 zemí všech svtadíl? Tereza je koordinátorem Programu GLOBE v? v eské republice je do GLOBE zapojeno 93 škol? GLOBE Games TEREZA poádá od roku 1997? ZEPTALY JSME SE OBYVATEL ESKÉ TEBOVÉ: Víte, že se ve vašem mst poádají pilotní evropské GLOBE Games? 80% obyvatel eské Tebové odpovdlo, že o GLOBE Games nikdy neslyšelo. Dv žákyn ZŠ v eské Tebové nám sdlily, že o Programu GLOBE byly informovány ve škole. Jednu maminku o projektu informovala její ratolest. Vidli jste prvod, který dopoledne procházel mstem? Co si o nm myslíte? Prvod byl lidmi zaznamenán lépe než samotný prbh GLOBE Games. Nkteí z nich nám vzkázali, že fandí všem, ale hlavn soutžícím z eské Tebové. Ti, co se nezúastnili pochodu jako pihlížející, slyšeli alespo hudbu, jenže nevdli k emu patí. Velká ást obyvatel eské Tebové se ale o GLOBE zaala živ zajímat. Ptali se, jaký úel GLOBE Games mají a odkud jsou zahraniní studenti. Na vtšinu jejich otázek jsme s ochotou odpovdly a byly jsme rády, že se o GLOBE Games zajímají. Rtu 19 let, Atomy

3 BEZ MAPY ANI RÁNU Pihlásila jsem se do terénní rubriky, ale neuvdomila jsem si, že mj orientaní smysl je minimální. Namísto stanovišt íslo deset jsem se ocitla ped kaplí sv. Anny. Žádné tystny, ale nkolik vycpaných zvíátek - odhalila jsem jedno ze stanoviš motivaní stezky. Motivaní stezka je nesoutžní trasa, kde si zájemci mohou otestovat své znalosti a dovednosti. Úkoly pro zaáteníky hrav zvládnu, myslela jsem si. Pouhá 50% úspšnost m ale donutila opt hledat desítku. Konen. Je trochu zastrená v lese a je tady mnohem chladnji než na louce. Od obsluhy stanovišt si celou disciplínu nechávám vysvtlit. Soutžící musí tystn penést z jednoho místa na druhé. Vrcholy jsou opateny provázkem a bhem chze musí tleso rotovat. Pak staí správn urit jedlé a nejedlé rostliny a mohu pokraovat v cest. Dalším cílem je stanovišt. 9 - nazvaná Hrajeme si s anglitinou. Pomocí pantomimy musí soutžící uhodnout daný pojem v anglitin Pozorovala jsem jeden z tým pi akci. Více než pochopení pantomimy jim dlalo potíže najít správný anglický výraz. Následující stanovišt byla Oblaná stezka. Pekvapilo m, že roli toho kdo kontroluje správnost provádní úkolu, zde zastalo nkolik kartiek s instrukcemi. Bhem dalšího bloudní lesem jsem potkala redakního kolegu. Problém s cestou jsem nemla jen já. Ptali jsme se na cestu kolemjdoucích. Zelená stecha nám prozradila blízkost gymnázia a naše bloudní ukonila. - Isabela Moralesová, 17 let, gymnázium Ústí nad Labem - Nkdy bylo ale zase docela veselo Posute sami, co mi nkteí odpovdli: ORIENTANÍ BH Po zahájení her se soutžní týmy vydaly na trasu. Nikdo z nich ale netušil, že najít první stanovišt bude takový oíšek. Na orientaní mapce se orientovat nedalo. Nebyl zde naznaen ani výchozí bod a nekótované vrstevnice pranic nepomohly. GG se tak na chvíli zmnily v orientaní bh a hledání správné cesty. Jak se vám podailo zorientovat v map a našli jste své stanovišt? Skupina. 11 No name K prvnímu stanovišti jsme šli asi hodinu. Vbec jsme na mapce nemohli najít místo, odkud jsme vyšli. Než jsme dorazili k prvnímu stanovišti, bylo pt minut po limitu a už nám nedovolili splnit úkol. Skupina. 18 Duha Mli jsme chu perazit toho, kdo tu mapu vymýšlel. Došli jsme, ani nevíme kam. Ptali jsme se místních obyvatel kudy jít, ale ti na mapku umli jak vyvoraný myši a ptali se, co to je. Ani poadatelé na stanovištích nevdli. Ale nakonec jsme to vas stihli. Tém každý íkal to samé : Absolutní chaos v map, stanovišt jsou pkná a zajímavá, ale co naplat, když se k nim nemžeme dostat. Kvli tomu, že jsme se ztratili, jsme nemohli splnit úkol. Chaos vládl i mezi námi novinái. Na stanovišti. 3 mi svili, že se jich ptali na cestu nejmén ptkrát. - Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- Perliky Jedním z úkol soutžních skupin bylo zjistit kolik svtelných kižovatek je v eské Tebové. Z jiskivých odpovdi vybíráme: Na svtelný je jenom jedna kižovatka. Je tam vždycky odboka doleva a doprava, ale íslo se nikdy neuvádí pesn, ale v eský Tebový jich je asi 69 nebo 71. -Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- Prvodci týmu našich východních soused TRASA MEZINÁRODNÍHO TÝMU S redaktory naší terénní rubriky jsme si rozdlili práci. Já si vybral kompletní dokumentaci všech stanoviš mezinárodní trasy. Avšak hned samotný zaátek klání m ponkud zaskoil. K orientaci jsme dostali mapy s trasami eskými a mezinárodními. Ml jsem vyhledat svou trasu a sesbírat co nejvíce informací. Jednoduchý úkol se promnil v morbidní obchzku lesními stezkami, kde jsem potkal i nkteré zbloudilé soutžní týmy. Naštstí neshody s mapou njak výrazn neohrozily jejich soutžní den. Pi novináské práci jsem neekal jsem žádnou procházku ržovým sadem, ale v lese bylo nepíjemn mokro a vím, že pro soutžící to muselo být nepíjemné dvojnásob. Po nkolika minutách jsem došel k mezinárodnímu stanovišti.8. Na první pohled m uchvátila souhra všech len soutžního týmu i pi takovém tžkém úkolu, jako bylo poznávání mrak. Také m pekvapilo stanovišt íslo šest. Všiml jsem si všiml, že soutžící objímají strom se zavázanýma oima a poté je jejich úkolem tento strom znovu najít. Velice zajímavé bylo také mezinárodní stanovišt GPS, kdy jsem mohl sledovat, jak si lidé z rzných konc Evropy mohou navzájem pomáhat s navigací. Byl jsem pekvapen aktivitou drtivé vtšiny mezinárodních tým, ale tím nechci íct, že by eské týmy byly aktivní mén. V žádném pípad netvoila úrove jazykových znalostí pekážku a ani národnostní rozdíly nepoznamenaly kvalitu práce. Myslím si, že s prvním kláním mezinárodních tým mohou být jak soutžící, tak i organizátoi pln spokojeni. -Jan Štpánek, 16 let, SPŠ Otrokovice- CUMULUS JE SYMPATICKÝ, ekla nám na stanovišti meteorologie Martina Táborská Domníváte se, že jste vhodn obleen pro dnešní poasí? Každopádn..:o) Jaký úkol Vám pišel nejsložitjší? Jak se skupiny domlouvají a tipují. Která GLOBE aktivita je Vám nejpíjemnjší? Pozorování mrak a meteorologie Který mrak je Vám nejsympatitjší? Cumulus. -Anna Holíková, 16 let, gymnázium eské Budjovice- -Veronika Poláchová, 14 let, Lysice- There are existing two different ways: you can pollute and devastate water, trees, all parts of nature or you can try to help to protect nature. Existují dv rozdílné cesty: mžete vodu, stromy a vbec pírodu zneišovat a niit, nebo se mžete pokusit pomoci ji chránit. Andreas Michaelidese

4 INTERVIEW We made an interview with abroad students. Somebody didn t want to speak with us but most were kind. Here are the results: Do you like eská Tebová? They said: YES - fifteen times and NO was only once. When did you become a member of globe? Only once was years 1997, 1998, 2000, And 2001 was two times was two times too. And 2004 was four times. Have you ever been to Czech Republic before? NO was ten times and YES was eight times. What do you think, what is typical for Czech people? You are friendly, nice, happy, loud and talkative. Where did you get to know about GLOBE? Everybody said: From teacher. Do you like Czech nature? All of them said: YES. What do you think, which place will you overrun? Nine people would like to be the first, four people thought they will be the last and one will be in the middle of the list. Do you know Czech beer in your country? They said NO six times and YES six times too. -Michael Macek, ZŠ Svitavy- The official name Esti Vabariik THE COMPETITIVE DAY It was morning and our second day in eská Tebová started in the court of the grammer school. Everybody wanted to take a photo with the big GLOBE and everybody wanted to touch it for a while. Our procession led the group of dancers from eská Tebová. The others were rolling the big Globe through the town to the park Javorka. It was the place where the competition started and the participants could prove their skills. Somebody was lost,somebody was fighting with the map but everybody was happy that they could take part in this game. The students were divided into the groups according to the age. The students competed in the three groups. The first group was for Czech students, the second group was mixed and the third group was for people who have not join in The GLOBE programme. The course was in the wood. Competitiors stopped in each station and solved the tasks. They got points and at the end of GG we will know the winners and the losers (in the close we did not know the results). It did not matter if you won, the most important thing was to take part in. We hope that everybody will take home nice memories and they will continue in protecting the nature. -Petra uíková,17 years old, Gymnázium Valašské Meziíí- - INFO OF ABROAD STATES Estonia Croatia Cyprus Latvia Hungary Republika Hrvatska Kipriaki dimokratia, Kibris Cumhuriyeti Latvijas Republika Magyar Köztársaság Establishment republic republic republic republic republic The capital city, Tallinn, Zagreb Lefkosia (Nicosia), Riga, Budapest, populationin c.c million The dimensions, km² Population The official language The currency Estonian Croatian Cypriot Litvian Hungarian Estonian crown kuna Cypriot pound (lira) lats Forint GLOBE schools RESULT OF FOREGION GROUPS I. Mouse (32,5+), II. Raven (32,5), III. Heron (32+), IV. Squirrel (32), V. Wild boar (31,5), VI. Pheasant (29), VII. VIII. Hare (28), VII. VIII. Fox (28), IX. Swan (26,5), X. Owl (26), XI. Hedge dog (25, 5), XII. Cat (24), XIII. Roebuck (20,5). Netherlands Norway Poland Slovakia Switzerland Libanon The official name Koninkrijk der Nederlan-den Kongeriket Norge Rzeczpospolita Polska Slovenská republika Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione svizzera, Confederaziun svizra Al-džumhúríja al- Lubnáníja Establishment Parliamen-tary Parliamen-tary republic republic republic republic monarchy monarchy The capital city, Amsterdam, 1,08 Oslo, 473 Warszawa Bratislava,4 Bern, 128 thousand Bejrút, 1,5 million populationin c.c. million agl. thousand (Varšava), 1,64 mil. 42 thousand The dimens, km² Population The official language Dutch Norwegian Polish Slovak German, French, Italian Arabic, French, English Currency euro nok złoty Slovak Swiss frank livre crown GLOBE schools

5 Švýcarský tým Podle statistiky potu aut na osobu je Dánsko na jednom z posledních míst v Evrop. Dánové jsou dochvilní, komunikativní a otevení lidé, kteí vás urit rádi pivítají. Tip na výlet: Legoland v Billundu nejen pro malé! -Petra uíková, 17 let, Gymnázium Valašské Meziíí- BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁE Tereza Mühlhanslová, 14 let, Gymnázium eská Tebová vyzpovídala paní profesorku Hanu Grundovou, hlavní organizátorku GG 2005 Švýcarský tým VŠICHNI MILUJÍ OKOLÁDU Se švýcarským GLOBE koordinárorem Hanspaterem Meierem rozmlouvala Anna Biernátová, 18 let, Suchá Loz Koho napadlo, házet pi zahájení okoládky? To byl nápad kluk, protože všichni milují okoládu. Jaký je rozdíl mezi R a Švýcarskem? Kluci byli ohromeni paneláky v Praze, kde bydleli ve velkých domech u erného Mostu. Tyto domy jsou odlišné, ale venkov je podobný našemu. Jaké je to koordinovat Globe? Musíš mluvit jedním a více jazyky. U nás se hodn škol úastní z nmecké, jen málo škol z francouzské a z italské ásti žádná. Máme tyi koordinátory. Jednoho mezinárodního a další ti v rámci Švýcarska. Scházíme se každý druhý msíc. Musíme cestovat, ze všech ástí Švýcarska, setkáváme se v jeho stedu. Vy jste tady jako hlavní organizátorka. Napadlo vás zorganizovat evropské Globe Games? Nenapadlo to m, m napadlo uspoádat národní Globe Games a pizvat k tomu naše partnery. Ten nápad pišel od editele Terezy, pana Petra Babouka. Nápad se všem velice líbil, zejména zástupcm kraje a msta Dalo to hodn práce? To tedy opravdu dalo. Zájem o Globe se stále zvyšuje. Co myslíte, že to zpsobuje? Já si hlavn myslím, že je to geniální program, který dává možnost studentm a úastníkm pracovat trochu jinak, než se to na školách bžn dlá. Dává jim možnost samostatnosti, tvoivosti, a proto je o to zájem. Školy pracují v tomto projektu ve volném ase, a pesto ten zájem stále je. Co byste vzkázala všem Globákm? Globákm bych chtla vzkázat, aby se nenechali odradit neúspchy a problémy pi mení. Aby byli vytrvalí a aby si užívali spolenosti, protože v tomto projektu se oceuje hlavn týmová práce. A to, že si zde každý mže najít své místo. LÍBÍ SE MI HRADY esko-anglický rozhovor s Gary Randolphem vedl George, 19 let, Praha Jak se vám líbí eská krajina? Velmi, dobe ji znám, v letech jsem tady pracoval v mírových sborech. Gary a Jana Ledvinová, editelka evropského GLOBE KAMARÁDŠTÍ DÁNOVÉ Ve tíd eskotebovského gymnázia Na GG nepijely jenom soutžní týmy, ale i vzácná delegace z dánského ministerstva školství, a tak by stálo za zmínku nkolik informací o Dánsku. Rozprostírá se na Jutském poloostrov a na 483 ostrovech a ostrvcích. K Dánsku také patí dv autonomní území: Faerské ostrovy a nejvtší ostrov svta, Grónsko. Zdejší klima je ovlivováno teplým Golfským proudem. Podnebí je mírné a pomrn vlhké, prmrná teplota v ervenci v Kodani je 17,4 C (v Praze 19,9 C). Lidí zde žije pibližn o polovinu mén než v R, tedy 5,3 mil. Hlavním mstem je Koda, proslavená bronzovou sochou Malé moské víly v pístavu. Úedním jazykem je dánština, ale domluvíte se i nmecky a anglicky. Až pjdete do obchodu, nezapomete si vymnit dánské koruny, s eskými korunami urit neuspjete. Jako hlavní dopravní prostedek tu slouží kolo - nezáleží na znace, hlavn když jede a brzdí. Ostatn pro také ne, když je Dánsko jedna velká rovina, nejvyšší bod má nadmoskou výšku pouhých 173m. Co se vám v R nejvíce líbí? Hrady a zámky, dobré pivo a krásné eské holky. Vaše oblíbená kniha? Bible. Kdy jste se zaal zajímat o ekologii? Jako malý chlapec. Bydlel jsem blízko lesa a každou volnou chvíli jsem se snažil být v pírod. Co vás baví na GLOBE? Znám jedno heslo: Dlat je lepší než íst. :o) There are existing two different ways: you can pollute and devastate water, trees, all parts of nature or you can try to help to protect nature. Existují dv rozdílné cesty: mžete vodu, stromy a vbec pírodu zneišovat a niit, nebo se mžete pokusit pomoci ji chránit. Andreas Michaelidese

6 VALÍME SE DO KARPAT Rozhovor s Jiím Suchým, editelem ZŠ Bánov, poadatelem GLOBE Games 2006 vedla Anna Biernátová, 18 let, Suchá Loz Kdy Vás poprvé napadla myšlenka uspoádat GG? Poprvé to bylo už na GG v Humpolci, napadlo to žáky. Pro chcete hry poádat a na co mžeme v Bánov tšit? Chceme se pochlubit tím, co v Bánov dláme, krásnou pírodou a milými lidmi. Myslím, že Bánov má co nabídnout. No a když bude pršet, tak se mžete tšit na utopení v blát (smích). V em se necháte inspirovat z pedešlých GG? Necháme se inspirovat atmosférou, která byla na všech GG velmi pkná, a nkterými aktivitami, které tam probíhaly. Budou i njaké novinky. Mohl byste nám íci nco o Bánov a vaší škole? První zmínka o Bánov je již v Dalimilov kronice. Byl zde hrad, který ml chránit stezku z Uher do ech a na Moravu. Najdete zde geologické zajímavosti nap. ložisko andezitu a v okolí minerální prameny. Naše ZŠ nese název po J. Bublíkovi, rodákovi z Bánova, který byl parašutistou za 2. svtové války, spáchal spolu s ostatními atentát na Heydricha. A takhle jsme valili v eské Tebové TAK JSME TO PROŽÍVALI Zeptali jsme se úastník GG, co se jim v prbhu tchto dní líbilo i naopak. Hodn z nich se radovalo, že i pes nepíznivou pedpov nám svítilo sluníko. Jeden pán ze stanovišt íkal, že to bylo díky jeho otevenému deštníku. Ale my jsme mu nevili. Když ho ale zavel a dal do auta, zaalo za pt minut pršet. A pak že se nedá poruit dešti! Studenti získali mnoho nových zkušeností a pátel. Vtšin se velmi líbil interiér jídelny s jezdícími židlikami a moc jim chutnalo. Mezi ty negativní vci bezesporu patí organizace v jídeln. Mnozí úastníci si taky stžovali na to, že v malých tídách se musejí makat ti školy, takže nemají takové soukromí jako loni. Také orientaní mapky pro soutžící zpsobily velký rozruch. Když shrneme všechna pro a proti, vyjde nám, že letošní GG byly opravdu dobré a už se tšíme na píští. Kdyby se vám chtlo, mžete i vy s GLOBE zaít a zúastnit se podobných setkání. A nezapomete: být u toho je hlavní, výhra vedlejší! -Kristýna Krajová, 17 let ISŠT COP Zlín- -Patrik Dalajka, 20 let, SOU lesnické Bzenec- NAŠI HOSTÉ ESTONSKO Estonsko leží jižn od Finska, jeho hlavním mstem je Tallin s 453 tis. obyvateli. Žije zde celkem 1,617 mil., rozloha zem je km 2 pdy. Úedními jazyky jsou estonština a ruština. Platí se estonskými korunami. Do GLOBE spadá asi 46 škol. CHORVATSKO Zem, kam mnozí míí na dovolenou, se nachází u Jaderského moe, od jehož beh není daleko k Zagrebu, hlavnímu mstu s 930 tis. obyvateli. Celkem 4,896 mil. obyvatel žije turismem, za který si nechávají platit kunami. Zem má rozlohu km 2. Úedním jazyk je chorvatština a mluví se zde také srbsky. V GLOBE je zapojeno zhruba 138 škol. Chorvatský tým KYPR Je zajímavá ostrovní republika ve Stedozemním moi s bohatou kulturou a historií. Má rozlohu km 2 a 730 tis. obyvatel. V hlavním mst Lefkosia jich žije 186 tis. Domluvíte se zde anglicky, turecky i ecky. V programu GLOBE je 20 škol. LOTYŠSKO Je republika, která leží na jih od Estonska. Hlavním mstem je Riga s 874 tis. obyvateli. V Lotyšsku žije 2,749 mil. lidí a jeho celková rozloha je km 2. Platí se tu mnou, která se nazývá lat, národním jazykem je lotyština, ale mluví zde i rusky. Do programu GLOBE se tu zapojilo 38 škol. MA ARSKO Hlavním mstem je Budapeš se 2 mil. obyvatel. Rozloha iní km 2. Poet obyvatel je 10,319 mil. Mluví se zde maarsky i jinými evropskými jazyky. Svoji útratu tu zaplatíte jedin forintem. Pibližný poet škol v projektu GLOBE je 27. NIZOZEMSKO Zem tulipán a vtrných mlýn má 15,366 mil. obyvatel, z toho v Amsterodamu žije 1,08 mil. obyvatel. Rozloha iní km 2. Holandská mna je euro a lidé tu mluví pevážn holandštinou. GLOBE škol zde napoítáme asi 110. NORSKO V Norsku je parlamentní monarchií na rozloze km 2 žije tu 4,315 mil. obyvatel. Hlavní msto Oslo má 473 tis. obyvatel. Mluví se zde norsky a platí norskou korunou. 71 škol je zapojeno v GLOBE. POLSKO Hlavním mstem našeho severovýchodního souseda je Varšava s 1,64 mil obyvateli. Rozloha zem je km 2, poet obyvatel 38,655 mil. Platí zde polské zloté. Poláci mluví polštinou, nminou, ukrajinštinou i bloruštinou. V GLOBE je asi 82 škol. SLOVENSKO Naši východní sousedi, mluví slovensky a platí slovenskou korunou. Jejich hlavním mstem je Bratislava s 442 tis. obyvateli. Rozloha zem je km 2 a poet obyvatel iní 5,404 mil. Do GLOBE dosud nejsou zapojeni. ŠVÝCARSKO Tato zem má 7,040 mil. obyvatel a rozlohu km 2. Hlavním mstem je Bern s 128 tis. obyvateli. Mluví nmecky, francouzsky, italsky, rétorománsky. Poet škol v GLOBE 83. LIBANON Originální oficiální název Libanonu je Al-džumhúríja al- Lubnáníja. Hlavní msto je Bejrút, které má 1,5 mil. obyvatel. Celkov jich zde žije 3,620 mil. Rozloha je km 2. Úedním jazykem je arabština. Mnou je libanonská libra. Poet škol podílejících se na GLOBE je asi 15. -Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- -Anna Biernátová, 18 let, Suchá Loz

7 CELKOVÉ POADÍ ESKÝCH ŠKOL Poadí Skupina Kategorie Body Hvzdy 1 Gymnázium Tyršovo nám. 970, eská Tebová* Gymnázium Vodradská 900/2, Praha AG eské Budjovice* Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov* Gymnázium, Aloise Jiráska 590, Litomyšl ZŠ Brumov-Bylnice, Družba 1178, Brumov- 6 Bylnice Gymnázium Tyršovo nám. 970, eská Tebová ISŠ - COP, Palackého 49, Valašské Meziíí Purkyovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, Strážnice Gymnázium Moravská Tebová, Svitavská 310, Moravská Tebová ZŠ Stakova 128, Pardubice ZŠ Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 436, Vsetín Gymnázium, 5. kvtna 620, Kada Gymnázium dr. A. Hrdliky, Komenského 147, 14 Humpolec ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice Gymnázium Františka Palackého, Husova 146, 16 Valašské Meziíí Gymnázium Jatení 22, Ústí nad Labem ZŠ Lískovec, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek ZŠ Pod Marjánkou 2/1900, Praha SLŠ Šluknov, T.G. Masaryka 580, Šluknov Gymnázium Daice, B. Nmcové 213/V, Daice SPŠ Otrokovice, t. T. Bati 331, Otrokovice ZŠ Sokolovská 1, Svitavy ZŠ nám. Chaplina 615, Praha Gymnázium Michalova 4, Brno-Líše ZŠ Jílovská 1100, Praha ZŠ Opavská 22, Vítkov* ZŠ Nádražní 615, Bystice nad Pernštejnem ZŠ Borovského 775, Karviná-Ráj DDM Železniního vojska 1346, Val. Meziíí ISŠT COP Nad Ovírnou 2528, Zlín ZŠ Mánesova 485, Stíbro ZŠ J. Bublíka, Bánov SOUL Bzenec - Pívoz 735, okr. Hodonín ZŠ Masarykovy sady, Masarykovy sady 104, eský Tšín ZŠ TGM, nám. Svobody 903, Moravské Budjovice ZŠ Solnice ZŠ Pomezí ZŠ Habrmanova 1500, eská Tebová ZŠ Lysice ZŠ Rožalovice ZŠ Vítkov, Komenského 754, Vítkov GLOBE Games nás provázeli Lukáš Láznika a Tereza Pernicová Profesionálním tlumoníkem byl Petr Daniš, eený Bob Pi zahájení GG si slovo vzala profesorka Hana Grundová i editel Petr Poldauf Pátení losování startovních ísel * Vítzové jednotlivých kategorií

8 Sdružení TEREZA pomáhá dtem a mládeži vytváet zdravé prostedí pro život a stát se aktivními leny obanské spolenosti. Osvta TEREZA nabízí veejnosti Pondlní výtvarný klub pro dosplé a zájmový kroužek pro dti i dosplé Stará emesla a jiné výtvarné techniky. Obma aktivitám je spolená jejich otevenost a snadná dostupnost, klub i kroužek je navštvován na základ zájmu úastník o pedem známá témata. Pro veejnost poádá TEREZA dva festivaly - dubnový Den Zem a podzimní Slavnost padajícího listí. Zábavná, tvoivá i pouná stanovišt si TEREZA je nevládní nezisková organizace s celostátní psobností, vnuje se ekologické výchov a osvt. Nabídku TEREZY využívá každoron zhruba 500 škol v R. Poslání TEREZY má oporu ve tyech hlavních pilíích innosti: školních projektech, výukových programech, vzdlávání a osvt veejnosti. Školní projekty jsou moderní výukovou metodu, kterou lze zaadit do Rámcového vzdlávacího programu a roního plánu environmentálního vzdlávání, výchovy a osvty (EVVO). Nabízejí rzná témata pro využití napí mnoha pedmty i rznou míru náronosti. Projektové vyuování dti a studenty baví a uplatnní zde najdou i ti, kteí pi bžném zpsobu výuky nemají možnost vyniknout. Projekty podporují samostatnou tvoivou práci, vzájemnou komunikaci a týmovou spolupráci. Do projekt TEREZY se zapojilo již pes 1200 ZŠ a SŠ a na mnoha školách se staly pirozenou, oblíbenou a každoroní souástí výuky. Na píprav všech materiál a pi hodnocení výsledk TEREZA spolupracuje s odborníky. Výukové programy probíhají v centru TEREZY a na terénní základn v Prokopském údolí TEREZA. Úastní se jich dti a studenti z MŠ, ZŠ a SŠ. Rozšiují bžnou školní výuku a jsou zameny na pírodu, historii, tradice a na postavení lovka ve svt. V roce 2004 TEREZA uskutenila celkem 300 program pro 5676 dtí. Klub TEREZA Máte rádi pírodu? Chcete ji chránit spolu s TEREZOU? State se leny KLUBU TEREZA! lenem se mže stát každý, komu není lhostejný stav našeho životního prostedí a ztotožní se s posláním TEREZY. KLUB nabízí lenství dtem i dosplým. Uvítáme vaši ovou adresu pro ekologitjší a levnjší komunikaci. Dti, jednotlivci: 10-20% sleva na akce a materiály, elektronické zasílání informací, poplatek 50 K/ školní rok Uitelé: navíc 10-20% sleva na semináe, projekty, metodické materiály, poplatek 250 K/ školní rok Vzdlávání Další vzdlávání pedagogických pracovník ISemináe poskytují pedagogm metodický model a konkrétní postupy, jak v praxi realizovat Rámcový vzdlávací program. Úastníci mohou své poznatky zaadit do školních vzdlávacích plán v oblasti EVVO a uplatnit je pi tvorb vlastních projekt. Metody výuky umožují zapojení dtí se speciálními potebami a spolupráci s ostatními kolegy ve škole na týmových projektech. eské centrum fundraisingu (www.fundraising.cz) je projekt TEREZY, který nabízí semináe a konzultace pedevším neziskovým organizacím, státní správ a samospráv a firmám. Tématem vtšiny seminá jsou zpsoby, jak získat finanní zdroje na innost a další manažerské dovednosti. Sdružení Tereza, Haštalská 17, Praha 1, tel Veškeré informace o TEREZE naleznete na SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SPONZOI GG 2005 Záštitu nad pilotními evropskými GLOBE Games pevzali hejtman Pardubického kraje a starosta msta eská Tebová. Akci podpoili: Pardubický kraj, msto eská Tebová, Visegradský fond, MŠMT R, MŽP R, Spolenost KPMG R, ZŠ Habrmanova eská Tebová, ZO SOP Podorlicko, SOŠ a SOU eská Tebová, Lesy R s.p., nakladatelství Fragment, Slovart a Vesmír, RIETER CZ a.s., MIKA a.s., EKO BI s.r.o., MKS Lokomotivy a.s., KORADO a.s., LDM s.r.o, Škrko Josef Techplast a.s., Strojírna Potek s.r.o., Orlické noviny - Deníky Bohemia, EVRO FOTO VIDEO s.r.o., Reklamní agentura PAF agency a.s, HEKOM kompresory, ORVOS, Centrum sváecí techniky s.r.o., Cukrárna Suk, Gymnázium Litomyšl a mnozí další DKUJEME!!! eská Tebová vydání GLOBE novin dne , nákladem 150 výtisk pipravil redakní tým ve složení: šéfredaktorka Jana Popoviová alias Japík, TEREZA zástupce šéfredaktora Jií George Popovi, Praha, rubrika eská Trebová: Katka Rosecká, alias Rtu, ZŠ Praha 5, Kamila Podivínová, ZŠ Pardubice, Michaela Strohschneiderová, ZŠ Stíbro, anglická rubrika:, Michael Macek, ZŠ Svitavy, David, Gymnázium Strážnice, Petra uíková, Gymnázium Valašské Meziíí, rubrika VIP: Anna Biernátová, Suchá Loz, Tereza Mühhlhanslová, Gymnázium eská Tebová, Alena Rulfová, Schola Humanitas, Litvínov, Adéla Skoupá, Gymnázium Moravská Tebová, Simona Popelková, ZŠ Vsetín, Terénní rubrika: Isabela Moralesová, Gymnázium Ústí nad Labem, Denisa Kubišová, ZŠ Bánov,Anna Holíková, esko-anglické gymnázium, eské Budjovice, Veronika Poláchová, ZŠ Lysice, Jan Štpánek, SPŠ Otrokovice, Eliška Ctiradová, Gymnázium Praha 10, Míša Bryndáová, ZŠ Vítkov, Petra Durecová,, ZŠ Vítkov, Radek Sokolowski, ZŠ eský Tšín, rubrika reportáží: Kateina Š ovíková, Gymnázium Litomyšl, Patrik Dalajka, SOUL Bzenec Pívoz, Kristýna Krajová, ISŠT COP, Zlín NOVINÁI DKUJÍ ZA POMOC LENM PEDAGOGICKÉHO SBORU GYMNÁZIA ESKÁ TEBOVÁ A DALŠÍM MILÝM A OCHOTNÝM DOBROVOLNÍKM.

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více