Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, 6. - 8. 5. 2005"

Transkript

1 Pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games, R eská T ebová, !! Organizáto i a partne i GLOBE Games 2005 Milí tená i, patnácté íslo GLOBE novin je spole ným dílem 24 student noviná základní a st edních škol z celé eské republiky. Vzniklo u p íležitosti konání pilotních evropských a osmých eských GLOBE Games v eské T ebové. V íme, že naše post ehy a zážitky vám pomohou p iblížit atmosféru a pr b h této mimo ádné akce. Poprvé v historii Programu GLOBE se v eské T ebové setkali studenti ze 41 škol eské republiky se studenty a pedagogy z Norska, Kypru, Slovenska, Švýcarska, Ma arska, Polska, Estonska, Nizozemí, Chorvatska, Lotyšska a Libanonu. Mezi ú astníky zavítali i vzácní zahrani ní hosté, nap. Gary Randolph z GLOBE centra v Coloradu v USA a dva zástupci dánského Ministerstva školství. Mimo ádné je také samotné vydání t chto novin. Pracovali jsme na nich od sobotního odpoledne do ned lního rána, aby si je ješt teplé mohli ú astníci odvézt do svých škol. Novinkou je i jedna anglická stránka. P íští rok se setkáme na eských GLOBE Games již podeváté, tentokrát v Bánov. A jsme zv davi, zda se n která zem ujme po ádání prvního oficiálního ro níku evropských GLOBE Games. P ejeme vám p íjemné po tení a spoustu krásných GLOBE dní. -Váš redak ní tým- $ "# $ $ " ' " %! & " & %"! ( & ' " & ) "( ' *+, -+ + Ur it, protože to tomu všemu dává trochu jiný ráz, ú ast tolika tým z Evropy, p ípadn mimoevropských stát, to je rarita. Jsou tady také naši sta í známí p átelé z Norska a celá ada nových tvá í. A p edpokládám, že tyto letošní GLOBE Games položí základ evropské tradici, která snad bude pokra ovat dalšími ro níky v jiných zemích , park Javorka, zleva J.Albrechtová, P F UK, H. Meier, GLOBE, Švýcarsko, J. Froulík, MŠMT R VÍTEJTE V ESKÉ T EBOVÉ Cesta od gymnázia do parku Javorka eská T ebová se rozkládá v údolí potoka T ebovky mezi eskot ebovskou vrchovinou a T ebovskými st nami. První zmínka o eské T ebové jako o m st pochází z roku M sto se m že pochlubit rotundou sv. Kate iny ze 13. století, renesan ní radnicí nebo Chrámem sv. Jakuba z roku Velký rozvoj m sta nastal v roce 1849 se zprovozn ním železni ní trati Olomouc Praha a Brno eská T ebová. Dnes je eská T ebová významným železni ním uzlem. Ze st edních škol má nejdelší tradici gymnázium (zal. r. 1909), které je spolupo adatelem letošních GLOBE Games. K oázám klidu a zelen pat í park v anglickém slohu Javorka. Zde také byly v sobotu odstartovány pilotní evropské a osmé eské GLOBE Games. -Rtu, 19 let, Atomy- K P ÍROD MÁM POZITIVNÍ VZTAH S editelem Gymnázia eská T ebová Petrem Poldaufem si povídala Tereza Mühlhanslová, 14 let, Gymnázium eská T ebová. eskot ebovské gymnázium se GLOBE v nuje velice aktivn. Máte z toho radost, podporujete to? Samoz ejm jsem rád, že naše gymnázium je spojeno s GLOBE a podobnými aktivitami. Do GLOBE jsme se zapojili už v roce 1997 a následn zahájili i studentské vým ny. Dnes to vrcholí eským kolem a pilotním evropským GLOBE Games zde v eské T ebové. Snažíte se Vy osobn p írodu ochra ovat, t ídíte t eba odpad? Samoz ejm, že se snažím. Bylo by asi absurdní, kdybych se choval jinak. K p írod mám pozitivní vztah. Je zde mnoho zahrani ních skupin. Jste spokojený s jejich po tem? eské týmy soust ed n o ekávají start letošních her

2 KRONIKA GLOBE GAMES, Mezi hlavami lidí se míhalo plno pestrobarevných vlajek. Již 8. hry v eské republice a zárove pilotní evropské se tší velké návštvnosti nejen student a uitel z R, ale také z Estonska, Chorvatska, Kypru, Libanonu, Lotyšska, Maarska, Nizozemska, Norska, Polska, Slovenska, Švýcarska. Zhruba 500 lidí se vtsnalo do sálu, kde se odehrával dlouhý program. Nejprve byli na pódium pozváni VIP hosté. Publikum náramn pobavila eština z úst Ameriana Garyho. Zahraniní návštvníci se nám pedstavily ve svých prezentacích. Napíklad pi pohledu na tu norskou leckomu pebhl mráz po zádech. Nejvtší sympatie si zasloužila švýcarská skupina. A to díky tomu, že pi pedstavování své zem se nejen o švýcarských okoládách zmínila, ale hlavn nám je dala ochutnat. Plno okoládek padalo mezi diváky a ve vtein se po nich zaprášilo. Na zpestení programu se podíleli žáci tebovského gymnázia hudebním i tanením výstupem. Promítaly se také prezentace eských škol, rozdleny do ty kategorií podle vku. Každá škola si poté zakiela svj pokik a zamávala vlajkou. Druhý den ráno, po pomalé snídani, jsme se seadili na hišti za školou a vyrazili na cestu. Tímetrovou zemkouli jsme dokouleli do parku Javorka. Všude kolem cesty bylo plno lidí, kteí koukali a mnohdy nevdli, pro tady vlastn tak trapíme s tím velkým balónem. Ped prvodem se pedvádly malé mažoretky. Všichni si páli, aby na nás vykouklo sluníko a trošku jsme se zaháli. Nakonec se k nám pár sluneních paprsk dostalo a provázelo nás i bhem odpoledne. Takže hurá do toho! - Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- O STANOVIŠTÍCH 3X JINAK Ke stanovištím se vypravila Eliška Ctiborová, 12 let, Gymnázium, Praha 10 První zastavení meteorologie Jaké to je být pomocníkem? Dobré, moc tu nemusíme pracovat, takže pohodlné. Dáváme a opravujeme testy. Díváme se, jak je družstvo sehrané, abychom jim mohli dát píslušný poet hvzdiek. Druhé zastavení - lesní taje Jaký je úkol na tomto stanovišti? Týmy musí najít 8 odlišných strom a onzanit je. Nyní se díváme, jak soutžící pantomimicky pedvádí fotosyntézu. Která pantomima Vás zaujala nejvíce? Když otoil njaký tým svého kamaráda hlavou dol Tetí zastavení - hydrologie Co vše se mí? Prhlednost, Ph, tvrdost, teplota, vody Pvecká prezentace studentek z Kypru ŽÁCI SE NA GLOBE GAMES TŠÍ Danu Votápkovou, koordinátorku programu GLOBE v R zpovídala Simona Popelková, 14 let, ZŠ Vsetín, Rokytnice Jaká je pesn nápl vaší práce? Píprava Programu GLOBE pro školy v eské republice, znamená pedevším metodické pomcky pro uitele a studenty, semináe, shánní penz Jaké to je, koordinovat GLOBE v R? Myslím, že moc prima. Uitelé a studenti se do projektu zapojují zcela dobrovoln. Práce je baví, a to je pak vidt i na výsledcích. Který z ekologických problém naší zem je podle vás nejzávažnjší, který by se ml nejrychleji ešit? Za nejzávažnjší problém asi považuji nezájem lidí o své okolí. Myslíte si, že konání GLOBE Games mže podpoit aktivitu dtí v rámci Programu GLOBE? Myslím si, že rozhodn ano. Uitelé a žáci z GLOBE škol se na GLOBE Games vždy znovu tší. Po celý rok snaží co nejlépe pracovat, aby se na GG dobe umístili a potkali se se svými páteli. A jak se vám líbí letošní GLOBE Games? Moc, je tu sice trošku zima, což m mrzí, protože bychom si to užili líp všichni za teplejšího poasí. Ale jinak m velice tší, že se nám podailo pilotní evropské GLOBE Games úspšn zvládnout. VÍTE, ŽE: GLOBE je anglická zkratka pro Global Learning and Observation to Benefit the Environment? je celosvtový program, jehož cílem je zvýšit povdomí obyvatel celého svta o stavu životního prostedí Zem a podpoit studenty v prohlubování jejich znalostí pírodních vd a techniky? k programu GLOBE se hlásí studenti a vdci ze 107 zemí všech svtadíl? Tereza je koordinátorem Programu GLOBE v? v eské republice je do GLOBE zapojeno 93 škol? GLOBE Games TEREZA poádá od roku 1997? ZEPTALY JSME SE OBYVATEL ESKÉ TEBOVÉ: Víte, že se ve vašem mst poádají pilotní evropské GLOBE Games? 80% obyvatel eské Tebové odpovdlo, že o GLOBE Games nikdy neslyšelo. Dv žákyn ZŠ v eské Tebové nám sdlily, že o Programu GLOBE byly informovány ve škole. Jednu maminku o projektu informovala její ratolest. Vidli jste prvod, který dopoledne procházel mstem? Co si o nm myslíte? Prvod byl lidmi zaznamenán lépe než samotný prbh GLOBE Games. Nkteí z nich nám vzkázali, že fandí všem, ale hlavn soutžícím z eské Tebové. Ti, co se nezúastnili pochodu jako pihlížející, slyšeli alespo hudbu, jenže nevdli k emu patí. Velká ást obyvatel eské Tebové se ale o GLOBE zaala živ zajímat. Ptali se, jaký úel GLOBE Games mají a odkud jsou zahraniní studenti. Na vtšinu jejich otázek jsme s ochotou odpovdly a byly jsme rády, že se o GLOBE Games zajímají. Rtu 19 let, Atomy

3 BEZ MAPY ANI RÁNU Pihlásila jsem se do terénní rubriky, ale neuvdomila jsem si, že mj orientaní smysl je minimální. Namísto stanovišt íslo deset jsem se ocitla ped kaplí sv. Anny. Žádné tystny, ale nkolik vycpaných zvíátek - odhalila jsem jedno ze stanoviš motivaní stezky. Motivaní stezka je nesoutžní trasa, kde si zájemci mohou otestovat své znalosti a dovednosti. Úkoly pro zaáteníky hrav zvládnu, myslela jsem si. Pouhá 50% úspšnost m ale donutila opt hledat desítku. Konen. Je trochu zastrená v lese a je tady mnohem chladnji než na louce. Od obsluhy stanovišt si celou disciplínu nechávám vysvtlit. Soutžící musí tystn penést z jednoho místa na druhé. Vrcholy jsou opateny provázkem a bhem chze musí tleso rotovat. Pak staí správn urit jedlé a nejedlé rostliny a mohu pokraovat v cest. Dalším cílem je stanovišt. 9 - nazvaná Hrajeme si s anglitinou. Pomocí pantomimy musí soutžící uhodnout daný pojem v anglitin Pozorovala jsem jeden z tým pi akci. Více než pochopení pantomimy jim dlalo potíže najít správný anglický výraz. Následující stanovišt byla Oblaná stezka. Pekvapilo m, že roli toho kdo kontroluje správnost provádní úkolu, zde zastalo nkolik kartiek s instrukcemi. Bhem dalšího bloudní lesem jsem potkala redakního kolegu. Problém s cestou jsem nemla jen já. Ptali jsme se na cestu kolemjdoucích. Zelená stecha nám prozradila blízkost gymnázia a naše bloudní ukonila. - Isabela Moralesová, 17 let, gymnázium Ústí nad Labem - Nkdy bylo ale zase docela veselo Posute sami, co mi nkteí odpovdli: ORIENTANÍ BH Po zahájení her se soutžní týmy vydaly na trasu. Nikdo z nich ale netušil, že najít první stanovišt bude takový oíšek. Na orientaní mapce se orientovat nedalo. Nebyl zde naznaen ani výchozí bod a nekótované vrstevnice pranic nepomohly. GG se tak na chvíli zmnily v orientaní bh a hledání správné cesty. Jak se vám podailo zorientovat v map a našli jste své stanovišt? Skupina. 11 No name K prvnímu stanovišti jsme šli asi hodinu. Vbec jsme na mapce nemohli najít místo, odkud jsme vyšli. Než jsme dorazili k prvnímu stanovišti, bylo pt minut po limitu a už nám nedovolili splnit úkol. Skupina. 18 Duha Mli jsme chu perazit toho, kdo tu mapu vymýšlel. Došli jsme, ani nevíme kam. Ptali jsme se místních obyvatel kudy jít, ale ti na mapku umli jak vyvoraný myši a ptali se, co to je. Ani poadatelé na stanovištích nevdli. Ale nakonec jsme to vas stihli. Tém každý íkal to samé : Absolutní chaos v map, stanovišt jsou pkná a zajímavá, ale co naplat, když se k nim nemžeme dostat. Kvli tomu, že jsme se ztratili, jsme nemohli splnit úkol. Chaos vládl i mezi námi novinái. Na stanovišti. 3 mi svili, že se jich ptali na cestu nejmén ptkrát. - Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- Perliky Jedním z úkol soutžních skupin bylo zjistit kolik svtelných kižovatek je v eské Tebové. Z jiskivých odpovdi vybíráme: Na svtelný je jenom jedna kižovatka. Je tam vždycky odboka doleva a doprava, ale íslo se nikdy neuvádí pesn, ale v eský Tebový jich je asi 69 nebo 71. -Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- Prvodci týmu našich východních soused TRASA MEZINÁRODNÍHO TÝMU S redaktory naší terénní rubriky jsme si rozdlili práci. Já si vybral kompletní dokumentaci všech stanoviš mezinárodní trasy. Avšak hned samotný zaátek klání m ponkud zaskoil. K orientaci jsme dostali mapy s trasami eskými a mezinárodními. Ml jsem vyhledat svou trasu a sesbírat co nejvíce informací. Jednoduchý úkol se promnil v morbidní obchzku lesními stezkami, kde jsem potkal i nkteré zbloudilé soutžní týmy. Naštstí neshody s mapou njak výrazn neohrozily jejich soutžní den. Pi novináské práci jsem neekal jsem žádnou procházku ržovým sadem, ale v lese bylo nepíjemn mokro a vím, že pro soutžící to muselo být nepíjemné dvojnásob. Po nkolika minutách jsem došel k mezinárodnímu stanovišti.8. Na první pohled m uchvátila souhra všech len soutžního týmu i pi takovém tžkém úkolu, jako bylo poznávání mrak. Také m pekvapilo stanovišt íslo šest. Všiml jsem si všiml, že soutžící objímají strom se zavázanýma oima a poté je jejich úkolem tento strom znovu najít. Velice zajímavé bylo také mezinárodní stanovišt GPS, kdy jsem mohl sledovat, jak si lidé z rzných konc Evropy mohou navzájem pomáhat s navigací. Byl jsem pekvapen aktivitou drtivé vtšiny mezinárodních tým, ale tím nechci íct, že by eské týmy byly aktivní mén. V žádném pípad netvoila úrove jazykových znalostí pekážku a ani národnostní rozdíly nepoznamenaly kvalitu práce. Myslím si, že s prvním kláním mezinárodních tým mohou být jak soutžící, tak i organizátoi pln spokojeni. -Jan Štpánek, 16 let, SPŠ Otrokovice- CUMULUS JE SYMPATICKÝ, ekla nám na stanovišti meteorologie Martina Táborská Domníváte se, že jste vhodn obleen pro dnešní poasí? Každopádn..:o) Jaký úkol Vám pišel nejsložitjší? Jak se skupiny domlouvají a tipují. Která GLOBE aktivita je Vám nejpíjemnjší? Pozorování mrak a meteorologie Který mrak je Vám nejsympatitjší? Cumulus. -Anna Holíková, 16 let, gymnázium eské Budjovice- -Veronika Poláchová, 14 let, Lysice- There are existing two different ways: you can pollute and devastate water, trees, all parts of nature or you can try to help to protect nature. Existují dv rozdílné cesty: mžete vodu, stromy a vbec pírodu zneišovat a niit, nebo se mžete pokusit pomoci ji chránit. Andreas Michaelidese

4 INTERVIEW We made an interview with abroad students. Somebody didn t want to speak with us but most were kind. Here are the results: Do you like eská Tebová? They said: YES - fifteen times and NO was only once. When did you become a member of globe? Only once was years 1997, 1998, 2000, And 2001 was two times was two times too. And 2004 was four times. Have you ever been to Czech Republic before? NO was ten times and YES was eight times. What do you think, what is typical for Czech people? You are friendly, nice, happy, loud and talkative. Where did you get to know about GLOBE? Everybody said: From teacher. Do you like Czech nature? All of them said: YES. What do you think, which place will you overrun? Nine people would like to be the first, four people thought they will be the last and one will be in the middle of the list. Do you know Czech beer in your country? They said NO six times and YES six times too. -Michael Macek, ZŠ Svitavy- The official name Esti Vabariik THE COMPETITIVE DAY It was morning and our second day in eská Tebová started in the court of the grammer school. Everybody wanted to take a photo with the big GLOBE and everybody wanted to touch it for a while. Our procession led the group of dancers from eská Tebová. The others were rolling the big Globe through the town to the park Javorka. It was the place where the competition started and the participants could prove their skills. Somebody was lost,somebody was fighting with the map but everybody was happy that they could take part in this game. The students were divided into the groups according to the age. The students competed in the three groups. The first group was for Czech students, the second group was mixed and the third group was for people who have not join in The GLOBE programme. The course was in the wood. Competitiors stopped in each station and solved the tasks. They got points and at the end of GG we will know the winners and the losers (in the close we did not know the results). It did not matter if you won, the most important thing was to take part in. We hope that everybody will take home nice memories and they will continue in protecting the nature. -Petra uíková,17 years old, Gymnázium Valašské Meziíí- - INFO OF ABROAD STATES Estonia Croatia Cyprus Latvia Hungary Republika Hrvatska Kipriaki dimokratia, Kibris Cumhuriyeti Latvijas Republika Magyar Köztársaság Establishment republic republic republic republic republic The capital city, Tallinn, Zagreb Lefkosia (Nicosia), Riga, Budapest, populationin c.c million The dimensions, km² Population The official language The currency Estonian Croatian Cypriot Litvian Hungarian Estonian crown kuna Cypriot pound (lira) lats Forint GLOBE schools RESULT OF FOREGION GROUPS I. Mouse (32,5+), II. Raven (32,5), III. Heron (32+), IV. Squirrel (32), V. Wild boar (31,5), VI. Pheasant (29), VII. VIII. Hare (28), VII. VIII. Fox (28), IX. Swan (26,5), X. Owl (26), XI. Hedge dog (25, 5), XII. Cat (24), XIII. Roebuck (20,5). Netherlands Norway Poland Slovakia Switzerland Libanon The official name Koninkrijk der Nederlan-den Kongeriket Norge Rzeczpospolita Polska Slovenská republika Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione svizzera, Confederaziun svizra Al-džumhúríja al- Lubnáníja Establishment Parliamen-tary Parliamen-tary republic republic republic republic monarchy monarchy The capital city, Amsterdam, 1,08 Oslo, 473 Warszawa Bratislava,4 Bern, 128 thousand Bejrút, 1,5 million populationin c.c. million agl. thousand (Varšava), 1,64 mil. 42 thousand The dimens, km² Population The official language Dutch Norwegian Polish Slovak German, French, Italian Arabic, French, English Currency euro nok złoty Slovak Swiss frank livre crown GLOBE schools

5 Švýcarský tým Podle statistiky potu aut na osobu je Dánsko na jednom z posledních míst v Evrop. Dánové jsou dochvilní, komunikativní a otevení lidé, kteí vás urit rádi pivítají. Tip na výlet: Legoland v Billundu nejen pro malé! -Petra uíková, 17 let, Gymnázium Valašské Meziíí- BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁE Tereza Mühlhanslová, 14 let, Gymnázium eská Tebová vyzpovídala paní profesorku Hanu Grundovou, hlavní organizátorku GG 2005 Švýcarský tým VŠICHNI MILUJÍ OKOLÁDU Se švýcarským GLOBE koordinárorem Hanspaterem Meierem rozmlouvala Anna Biernátová, 18 let, Suchá Loz Koho napadlo, házet pi zahájení okoládky? To byl nápad kluk, protože všichni milují okoládu. Jaký je rozdíl mezi R a Švýcarskem? Kluci byli ohromeni paneláky v Praze, kde bydleli ve velkých domech u erného Mostu. Tyto domy jsou odlišné, ale venkov je podobný našemu. Jaké je to koordinovat Globe? Musíš mluvit jedním a více jazyky. U nás se hodn škol úastní z nmecké, jen málo škol z francouzské a z italské ásti žádná. Máme tyi koordinátory. Jednoho mezinárodního a další ti v rámci Švýcarska. Scházíme se každý druhý msíc. Musíme cestovat, ze všech ástí Švýcarska, setkáváme se v jeho stedu. Vy jste tady jako hlavní organizátorka. Napadlo vás zorganizovat evropské Globe Games? Nenapadlo to m, m napadlo uspoádat národní Globe Games a pizvat k tomu naše partnery. Ten nápad pišel od editele Terezy, pana Petra Babouka. Nápad se všem velice líbil, zejména zástupcm kraje a msta Dalo to hodn práce? To tedy opravdu dalo. Zájem o Globe se stále zvyšuje. Co myslíte, že to zpsobuje? Já si hlavn myslím, že je to geniální program, který dává možnost studentm a úastníkm pracovat trochu jinak, než se to na školách bžn dlá. Dává jim možnost samostatnosti, tvoivosti, a proto je o to zájem. Školy pracují v tomto projektu ve volném ase, a pesto ten zájem stále je. Co byste vzkázala všem Globákm? Globákm bych chtla vzkázat, aby se nenechali odradit neúspchy a problémy pi mení. Aby byli vytrvalí a aby si užívali spolenosti, protože v tomto projektu se oceuje hlavn týmová práce. A to, že si zde každý mže najít své místo. LÍBÍ SE MI HRADY esko-anglický rozhovor s Gary Randolphem vedl George, 19 let, Praha Jak se vám líbí eská krajina? Velmi, dobe ji znám, v letech jsem tady pracoval v mírových sborech. Gary a Jana Ledvinová, editelka evropského GLOBE KAMARÁDŠTÍ DÁNOVÉ Ve tíd eskotebovského gymnázia Na GG nepijely jenom soutžní týmy, ale i vzácná delegace z dánského ministerstva školství, a tak by stálo za zmínku nkolik informací o Dánsku. Rozprostírá se na Jutském poloostrov a na 483 ostrovech a ostrvcích. K Dánsku také patí dv autonomní území: Faerské ostrovy a nejvtší ostrov svta, Grónsko. Zdejší klima je ovlivováno teplým Golfským proudem. Podnebí je mírné a pomrn vlhké, prmrná teplota v ervenci v Kodani je 17,4 C (v Praze 19,9 C). Lidí zde žije pibližn o polovinu mén než v R, tedy 5,3 mil. Hlavním mstem je Koda, proslavená bronzovou sochou Malé moské víly v pístavu. Úedním jazykem je dánština, ale domluvíte se i nmecky a anglicky. Až pjdete do obchodu, nezapomete si vymnit dánské koruny, s eskými korunami urit neuspjete. Jako hlavní dopravní prostedek tu slouží kolo - nezáleží na znace, hlavn když jede a brzdí. Ostatn pro také ne, když je Dánsko jedna velká rovina, nejvyšší bod má nadmoskou výšku pouhých 173m. Co se vám v R nejvíce líbí? Hrady a zámky, dobré pivo a krásné eské holky. Vaše oblíbená kniha? Bible. Kdy jste se zaal zajímat o ekologii? Jako malý chlapec. Bydlel jsem blízko lesa a každou volnou chvíli jsem se snažil být v pírod. Co vás baví na GLOBE? Znám jedno heslo: Dlat je lepší než íst. :o) There are existing two different ways: you can pollute and devastate water, trees, all parts of nature or you can try to help to protect nature. Existují dv rozdílné cesty: mžete vodu, stromy a vbec pírodu zneišovat a niit, nebo se mžete pokusit pomoci ji chránit. Andreas Michaelidese

6 VALÍME SE DO KARPAT Rozhovor s Jiím Suchým, editelem ZŠ Bánov, poadatelem GLOBE Games 2006 vedla Anna Biernátová, 18 let, Suchá Loz Kdy Vás poprvé napadla myšlenka uspoádat GG? Poprvé to bylo už na GG v Humpolci, napadlo to žáky. Pro chcete hry poádat a na co mžeme v Bánov tšit? Chceme se pochlubit tím, co v Bánov dláme, krásnou pírodou a milými lidmi. Myslím, že Bánov má co nabídnout. No a když bude pršet, tak se mžete tšit na utopení v blát (smích). V em se necháte inspirovat z pedešlých GG? Necháme se inspirovat atmosférou, která byla na všech GG velmi pkná, a nkterými aktivitami, které tam probíhaly. Budou i njaké novinky. Mohl byste nám íci nco o Bánov a vaší škole? První zmínka o Bánov je již v Dalimilov kronice. Byl zde hrad, který ml chránit stezku z Uher do ech a na Moravu. Najdete zde geologické zajímavosti nap. ložisko andezitu a v okolí minerální prameny. Naše ZŠ nese název po J. Bublíkovi, rodákovi z Bánova, který byl parašutistou za 2. svtové války, spáchal spolu s ostatními atentát na Heydricha. A takhle jsme valili v eské Tebové TAK JSME TO PROŽÍVALI Zeptali jsme se úastník GG, co se jim v prbhu tchto dní líbilo i naopak. Hodn z nich se radovalo, že i pes nepíznivou pedpov nám svítilo sluníko. Jeden pán ze stanovišt íkal, že to bylo díky jeho otevenému deštníku. Ale my jsme mu nevili. Když ho ale zavel a dal do auta, zaalo za pt minut pršet. A pak že se nedá poruit dešti! Studenti získali mnoho nových zkušeností a pátel. Vtšin se velmi líbil interiér jídelny s jezdícími židlikami a moc jim chutnalo. Mezi ty negativní vci bezesporu patí organizace v jídeln. Mnozí úastníci si taky stžovali na to, že v malých tídách se musejí makat ti školy, takže nemají takové soukromí jako loni. Také orientaní mapky pro soutžící zpsobily velký rozruch. Když shrneme všechna pro a proti, vyjde nám, že letošní GG byly opravdu dobré a už se tšíme na píští. Kdyby se vám chtlo, mžete i vy s GLOBE zaít a zúastnit se podobných setkání. A nezapomete: být u toho je hlavní, výhra vedlejší! -Kristýna Krajová, 17 let ISŠT COP Zlín- -Patrik Dalajka, 20 let, SOU lesnické Bzenec- NAŠI HOSTÉ ESTONSKO Estonsko leží jižn od Finska, jeho hlavním mstem je Tallin s 453 tis. obyvateli. Žije zde celkem 1,617 mil., rozloha zem je km 2 pdy. Úedními jazyky jsou estonština a ruština. Platí se estonskými korunami. Do GLOBE spadá asi 46 škol. CHORVATSKO Zem, kam mnozí míí na dovolenou, se nachází u Jaderského moe, od jehož beh není daleko k Zagrebu, hlavnímu mstu s 930 tis. obyvateli. Celkem 4,896 mil. obyvatel žije turismem, za který si nechávají platit kunami. Zem má rozlohu km 2. Úedním jazyk je chorvatština a mluví se zde také srbsky. V GLOBE je zapojeno zhruba 138 škol. Chorvatský tým KYPR Je zajímavá ostrovní republika ve Stedozemním moi s bohatou kulturou a historií. Má rozlohu km 2 a 730 tis. obyvatel. V hlavním mst Lefkosia jich žije 186 tis. Domluvíte se zde anglicky, turecky i ecky. V programu GLOBE je 20 škol. LOTYŠSKO Je republika, která leží na jih od Estonska. Hlavním mstem je Riga s 874 tis. obyvateli. V Lotyšsku žije 2,749 mil. lidí a jeho celková rozloha je km 2. Platí se tu mnou, která se nazývá lat, národním jazykem je lotyština, ale mluví zde i rusky. Do programu GLOBE se tu zapojilo 38 škol. MA ARSKO Hlavním mstem je Budapeš se 2 mil. obyvatel. Rozloha iní km 2. Poet obyvatel je 10,319 mil. Mluví se zde maarsky i jinými evropskými jazyky. Svoji útratu tu zaplatíte jedin forintem. Pibližný poet škol v projektu GLOBE je 27. NIZOZEMSKO Zem tulipán a vtrných mlýn má 15,366 mil. obyvatel, z toho v Amsterodamu žije 1,08 mil. obyvatel. Rozloha iní km 2. Holandská mna je euro a lidé tu mluví pevážn holandštinou. GLOBE škol zde napoítáme asi 110. NORSKO V Norsku je parlamentní monarchií na rozloze km 2 žije tu 4,315 mil. obyvatel. Hlavní msto Oslo má 473 tis. obyvatel. Mluví se zde norsky a platí norskou korunou. 71 škol je zapojeno v GLOBE. POLSKO Hlavním mstem našeho severovýchodního souseda je Varšava s 1,64 mil obyvateli. Rozloha zem je km 2, poet obyvatel 38,655 mil. Platí zde polské zloté. Poláci mluví polštinou, nminou, ukrajinštinou i bloruštinou. V GLOBE je asi 82 škol. SLOVENSKO Naši východní sousedi, mluví slovensky a platí slovenskou korunou. Jejich hlavním mstem je Bratislava s 442 tis. obyvateli. Rozloha zem je km 2 a poet obyvatel iní 5,404 mil. Do GLOBE dosud nejsou zapojeni. ŠVÝCARSKO Tato zem má 7,040 mil. obyvatel a rozlohu km 2. Hlavním mstem je Bern s 128 tis. obyvateli. Mluví nmecky, francouzsky, italsky, rétorománsky. Poet škol v GLOBE 83. LIBANON Originální oficiální název Libanonu je Al-džumhúríja al- Lubnáníja. Hlavní msto je Bejrút, které má 1,5 mil. obyvatel. Celkov jich zde žije 3,620 mil. Rozloha je km 2. Úedním jazykem je arabština. Mnou je libanonská libra. Poet škol podílejících se na GLOBE je asi 15. -Kateina Šovíková, 16 let, Gymnázium Litomyšl- -Anna Biernátová, 18 let, Suchá Loz

7 CELKOVÉ POADÍ ESKÝCH ŠKOL Poadí Skupina Kategorie Body Hvzdy 1 Gymnázium Tyršovo nám. 970, eská Tebová* Gymnázium Vodradská 900/2, Praha AG eské Budjovice* Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov* Gymnázium, Aloise Jiráska 590, Litomyšl ZŠ Brumov-Bylnice, Družba 1178, Brumov- 6 Bylnice Gymnázium Tyršovo nám. 970, eská Tebová ISŠ - COP, Palackého 49, Valašské Meziíí Purkyovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, Strážnice Gymnázium Moravská Tebová, Svitavská 310, Moravská Tebová ZŠ Stakova 128, Pardubice ZŠ Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 436, Vsetín Gymnázium, 5. kvtna 620, Kada Gymnázium dr. A. Hrdliky, Komenského 147, 14 Humpolec ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice Gymnázium Františka Palackého, Husova 146, 16 Valašské Meziíí Gymnázium Jatení 22, Ústí nad Labem ZŠ Lískovec, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek ZŠ Pod Marjánkou 2/1900, Praha SLŠ Šluknov, T.G. Masaryka 580, Šluknov Gymnázium Daice, B. Nmcové 213/V, Daice SPŠ Otrokovice, t. T. Bati 331, Otrokovice ZŠ Sokolovská 1, Svitavy ZŠ nám. Chaplina 615, Praha Gymnázium Michalova 4, Brno-Líše ZŠ Jílovská 1100, Praha ZŠ Opavská 22, Vítkov* ZŠ Nádražní 615, Bystice nad Pernštejnem ZŠ Borovského 775, Karviná-Ráj DDM Železniního vojska 1346, Val. Meziíí ISŠT COP Nad Ovírnou 2528, Zlín ZŠ Mánesova 485, Stíbro ZŠ J. Bublíka, Bánov SOUL Bzenec - Pívoz 735, okr. Hodonín ZŠ Masarykovy sady, Masarykovy sady 104, eský Tšín ZŠ TGM, nám. Svobody 903, Moravské Budjovice ZŠ Solnice ZŠ Pomezí ZŠ Habrmanova 1500, eská Tebová ZŠ Lysice ZŠ Rožalovice ZŠ Vítkov, Komenského 754, Vítkov GLOBE Games nás provázeli Lukáš Láznika a Tereza Pernicová Profesionálním tlumoníkem byl Petr Daniš, eený Bob Pi zahájení GG si slovo vzala profesorka Hana Grundová i editel Petr Poldauf Pátení losování startovních ísel * Vítzové jednotlivých kategorií

8 Sdružení TEREZA pomáhá dtem a mládeži vytváet zdravé prostedí pro život a stát se aktivními leny obanské spolenosti. Osvta TEREZA nabízí veejnosti Pondlní výtvarný klub pro dosplé a zájmový kroužek pro dti i dosplé Stará emesla a jiné výtvarné techniky. Obma aktivitám je spolená jejich otevenost a snadná dostupnost, klub i kroužek je navštvován na základ zájmu úastník o pedem známá témata. Pro veejnost poádá TEREZA dva festivaly - dubnový Den Zem a podzimní Slavnost padajícího listí. Zábavná, tvoivá i pouná stanovišt si TEREZA je nevládní nezisková organizace s celostátní psobností, vnuje se ekologické výchov a osvt. Nabídku TEREZY využívá každoron zhruba 500 škol v R. Poslání TEREZY má oporu ve tyech hlavních pilíích innosti: školních projektech, výukových programech, vzdlávání a osvt veejnosti. Školní projekty jsou moderní výukovou metodu, kterou lze zaadit do Rámcového vzdlávacího programu a roního plánu environmentálního vzdlávání, výchovy a osvty (EVVO). Nabízejí rzná témata pro využití napí mnoha pedmty i rznou míru náronosti. Projektové vyuování dti a studenty baví a uplatnní zde najdou i ti, kteí pi bžném zpsobu výuky nemají možnost vyniknout. Projekty podporují samostatnou tvoivou práci, vzájemnou komunikaci a týmovou spolupráci. Do projekt TEREZY se zapojilo již pes 1200 ZŠ a SŠ a na mnoha školách se staly pirozenou, oblíbenou a každoroní souástí výuky. Na píprav všech materiál a pi hodnocení výsledk TEREZA spolupracuje s odborníky. Výukové programy probíhají v centru TEREZY a na terénní základn v Prokopském údolí TEREZA. Úastní se jich dti a studenti z MŠ, ZŠ a SŠ. Rozšiují bžnou školní výuku a jsou zameny na pírodu, historii, tradice a na postavení lovka ve svt. V roce 2004 TEREZA uskutenila celkem 300 program pro 5676 dtí. Klub TEREZA Máte rádi pírodu? Chcete ji chránit spolu s TEREZOU? State se leny KLUBU TEREZA! lenem se mže stát každý, komu není lhostejný stav našeho životního prostedí a ztotožní se s posláním TEREZY. KLUB nabízí lenství dtem i dosplým. Uvítáme vaši ovou adresu pro ekologitjší a levnjší komunikaci. Dti, jednotlivci: 10-20% sleva na akce a materiály, elektronické zasílání informací, poplatek 50 K/ školní rok Uitelé: navíc 10-20% sleva na semináe, projekty, metodické materiály, poplatek 250 K/ školní rok Vzdlávání Další vzdlávání pedagogických pracovník ISemináe poskytují pedagogm metodický model a konkrétní postupy, jak v praxi realizovat Rámcový vzdlávací program. Úastníci mohou své poznatky zaadit do školních vzdlávacích plán v oblasti EVVO a uplatnit je pi tvorb vlastních projekt. Metody výuky umožují zapojení dtí se speciálními potebami a spolupráci s ostatními kolegy ve škole na týmových projektech. eské centrum fundraisingu (www.fundraising.cz) je projekt TEREZY, který nabízí semináe a konzultace pedevším neziskovým organizacím, státní správ a samospráv a firmám. Tématem vtšiny seminá jsou zpsoby, jak získat finanní zdroje na innost a další manažerské dovednosti. Sdružení Tereza, Haštalská 17, Praha 1, tel Veškeré informace o TEREZE naleznete na SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SPONZOI GG 2005 Záštitu nad pilotními evropskými GLOBE Games pevzali hejtman Pardubického kraje a starosta msta eská Tebová. Akci podpoili: Pardubický kraj, msto eská Tebová, Visegradský fond, MŠMT R, MŽP R, Spolenost KPMG R, ZŠ Habrmanova eská Tebová, ZO SOP Podorlicko, SOŠ a SOU eská Tebová, Lesy R s.p., nakladatelství Fragment, Slovart a Vesmír, RIETER CZ a.s., MIKA a.s., EKO BI s.r.o., MKS Lokomotivy a.s., KORADO a.s., LDM s.r.o, Škrko Josef Techplast a.s., Strojírna Potek s.r.o., Orlické noviny - Deníky Bohemia, EVRO FOTO VIDEO s.r.o., Reklamní agentura PAF agency a.s, HEKOM kompresory, ORVOS, Centrum sváecí techniky s.r.o., Cukrárna Suk, Gymnázium Litomyšl a mnozí další DKUJEME!!! eská Tebová vydání GLOBE novin dne , nákladem 150 výtisk pipravil redakní tým ve složení: šéfredaktorka Jana Popoviová alias Japík, TEREZA zástupce šéfredaktora Jií George Popovi, Praha, rubrika eská Trebová: Katka Rosecká, alias Rtu, ZŠ Praha 5, Kamila Podivínová, ZŠ Pardubice, Michaela Strohschneiderová, ZŠ Stíbro, anglická rubrika:, Michael Macek, ZŠ Svitavy, David, Gymnázium Strážnice, Petra uíková, Gymnázium Valašské Meziíí, rubrika VIP: Anna Biernátová, Suchá Loz, Tereza Mühhlhanslová, Gymnázium eská Tebová, Alena Rulfová, Schola Humanitas, Litvínov, Adéla Skoupá, Gymnázium Moravská Tebová, Simona Popelková, ZŠ Vsetín, Terénní rubrika: Isabela Moralesová, Gymnázium Ústí nad Labem, Denisa Kubišová, ZŠ Bánov,Anna Holíková, esko-anglické gymnázium, eské Budjovice, Veronika Poláchová, ZŠ Lysice, Jan Štpánek, SPŠ Otrokovice, Eliška Ctiradová, Gymnázium Praha 10, Míša Bryndáová, ZŠ Vítkov, Petra Durecová,, ZŠ Vítkov, Radek Sokolowski, ZŠ eský Tšín, rubrika reportáží: Kateina Š ovíková, Gymnázium Litomyšl, Patrik Dalajka, SOUL Bzenec Pívoz, Kristýna Krajová, ISŠT COP, Zlín NOVINÁI DKUJÍ ZA POMOC LENM PEDAGOGICKÉHO SBORU GYMNÁZIA ESKÁ TEBOVÁ A DALŠÍM MILÝM A OCHOTNÝM DOBROVOLNÍKM.

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Mezinárodní projekt GLOBE

Mezinárodní projekt GLOBE Mezinárodní projekt GLOBE Global Learning and Observation to Benefit the Environment Národním koordinátorem projeku je Sdružení TEREZA. Odbornými garanty jsou členové vědecké rady GLOBE. Projekt oficiálně

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * VOLEBNÍ KAMPA * ZPRÁVA BIS * PRIVATI- ZACE AERO * STUDENTSKÉ BRIGÁDY * KRIZE V OBUV- NICTVÍ * DOSTIHY * SJEZD SDAJ *

Více