Čeští entomofágové a jejich motivace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští entomofágové a jejich motivace"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Bakalářská práce Čeští entomofágové a jejich motivace Czech Entomophagists and their Motivations Agnieszka Buchtová Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. Brno 2015

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a s použitím pramenů a literatury uvedených v bibliografii. V Brně, dne 16. května

3 Poděkování Děkuji doktoru Ulčákovi za pomoc a trpělivost během vedení mé práce. Děkuji docentce Borkovcové, Erice Prokešové, Petru Ocknechtovi, Milanu Václavíkovi a Davidu Švejnohovi za ochotu podělit se o informace a příběhy. Všem respondentům děkuji za čas a otevřenost. Zvláštní dík věnuji rodině Buchtů, Putzlacherů, Sabelů a Matuštíků za jejich neutuchající podporu. 2

4 Anotace Práce se zabývá fenoménem entomofágie, neboli konzumace hmyzu, v České republice a zbytku Evropy. V první části stručně popisuje nejnovější vývoj entomofágie. Zabývá se Evropou po roce 2010 a Českou republikou po roce Vyjmenovává a popsuje hlavní české průkopníky a šiřitele entomofágie. Za použití polostrukturovaného rozhovoru autorka zkoumá a definuje motivace Čechů, kteří hmyz jedli opakovaně, což z nich činí výjimečný výzkumný vzorek. Motivace dále porovnává s motivacemi mimoevropských entomofágů. Práce zjišťuje, že téměř všichni respondenti si cení dobré chuti hmyzu, někteří ji uvádějí jako hlavní motivaci, proč hmyz jedí. Dalšími důvody jsou zpestření jídelníčku, exotický vzhled hmyzu, obsah bílkovin a dalších prospěšných látek, zábava a environmentálně udržitelné chování. Klíčová slova Entomofágie, jedlý hmyz, Česká republika, Borkovcová, Ocknecht 3

5 Annotation This thesis is devoted to describe the phenomenon of entomophagy in the Czech Republic and the rest of Europe. In the first part, the latest development of the situation of entomophagy is briefly described. It deals with Europe after 2010 and the Czech Republic after The main Czech pioneers and promotors of entomophagy are subsequently named and described. Using semi-structured interview the author examines motivations of Czech people who have been eating insects repeatedly. Their motivations are compared to those of other enthomophagists living outside of Europe. The author discovers that almost all respondents value the good taste of insects and some of them even mention the taste as the main reason for eating them. Other reasons are diversification of their diet, the exotic look of insects, the content of proteins and other healthy nutrients, good fun, eccentric behaviour and environmentally friendly behaviour. Key words Entomophagy, edible insects, Czech Republic, Borkovcova, Ocknecht Rozsah hlavního textu práce je slov. 4

6 Kopie zadání práce 5

7 Obsah Čestné prohlášení... 1 Anotace... 3 Kopie zadání práce... 5 Obsah.... Úvod... 8 Teoretická část O entomofágii Co je entomofágie Příčiny entomofágie a její rozšíření ve světě Nutriční potenciál hmyzu Environmentální perspektiva Potravina budoucnosti Entomofágie v Evropě Evropská unie, FAO a Wageningen Univerzity Legislativa Potraviny s hmyzem Entomofágie v ČR Historie českého trendu entomofágie Akademický zájem Česká legislativa a entomofágie Šiřitelé entomofágie Marie Borkovcová Petr Ocknecht Vladimír Fišer Martina Bednářová Milan Václavík David Švejnoha Erika Prokešová Jan Pařízek Jan Frkal Metodika Cíle bakalářské práce: Redukce reality

8 Konceptualizace Operacionalizace Zvolená metoda Výzkumné otázky Výzkumné techniky Praktická část Čeští entomofágové Agnieszka B. (autorka) Barbora V Daniel N David N Jiří L Libor K Marek L Martin Z Petr K Radek F Svatopluk Z Soňa H Tabulka Diskuse Primární motivace Sekundární motivace Závěr Seznam tabulek, grafů, obrázků Jmenný index Bibliografie

9 Úvod Entomofágie je mnoha vědci považována za budoucnost lidstva. S narůstající populací a omezenými zdroji na planetě je stále náročnější produkovat dostatek živočišných bílkovin k nasycení většiny obyvatel, proto se na proteiny bohatý hmyz nabízí jako vhodná součást všední stravy a environmentálně příznivá alternativa k masu. V západní kultuře je oproti zbytku světa konzumace hmyzu dosud většinově považována za excentrickou, i když v posledních letech se o entomofágii a jejích pozitivech stále více mluví. Vědci předpokládají, že hmyzí potrava brzy zažije boom a začne se jíst i ve vyspělých západních zemích. Nechuť místních obyvatel k exotické a neevropské potravině by entomofágie mohla překonat buď ve formě hmyzí moučky jako doplňku stravy, nebo by mohlo dojít k módní vlně, na níž by hmyzí kuchyně připlula na Západ a uchytila se tu stejně jako například suši nebo krevety. (Dicke, 2010) V současnosti se v Evropě hmyz již dva roky legálně konzumuje v Belgii a v Nizozemsku, ale pravým průkopníkem v propagaci a výzkumu entomofágie na evropské scéně byla už od roku 2001 brněnská Mendelova univerzita. Díky několikaleté popularizaci konzumace hmyzu v České republice se dá předpokládat, že zde nalezneme lidi, kteří mají s pravidelnou konzumací hmyzu zkušenost. Nabízí se zde tedy neopakovatelná příležitost zaznamenat moderní dějiny konzumace hmyzu v České republice a zkoumat první vlnu českých entomofágů. Kdo jsou? Sdružují se? Proč hmyz jedí? A je jejich přístup k hmyzu motivován environmentálními myšlenkami? Cíle bakalářské práce: Popsat reálná i virtuální místa sdružující české entomofágy, poznat šiřitele entomofágie a akce, které pořádají Vyhledat vhodné respondenty, kontaktovat je a získat od nich potřebná data 8

10 Zhodnotit výsledky, odpovědět na výzkumné otázky, prezentovat škálu typů českých entomofágů a jejich motivací Výzkumné otázky Žijí v České republice entomofágové, neboli lidé, kteří hmyz zařadili na svůj všední jídelníček? Za jakých okolností se respondenti poprvé s konzumací hmyzu setkali? Jaká je motivace respondentů k opakované konzumaci hmyzu? Existuje u respondentů spojitost mezi konzumací hmyzu a environmentální uvědomělostí? 9

11 Teoretická část O entomofágii Tato část práce informuje o entomofágii jako trendu, který začátkem 21. století začal ožívat zprvu v České republice a až po několika letech se začal šířit zbytkem Evropy. Popisuje nejnovější vývoj v legislativě a popularizaci entomofágie. Co je entomofágie Entomofágie (anglicky entomophagy) je konzumace hmyzu, zejména lidmi. Člověk, který hmyz konzumuje je nazýván entomofág (entomophagist). (Oxford, 2010) Entomofág může být šíře definován jako živočich, který konzumuje hmyz; patří sem ptáci, savci, obojživelníci i některé druhy hmyzu samotného. (MAREČEK, 1997 cit. dle Škrabalová 2009, s. 7) V Pravidlech českého pravopisu se pojem ještě nevyskytuje, zatímco v praxi jsou používány pojmy entomofagie a entomofágie. Přikláním se k používání pojmu entomofágie a entomofág na základě pravidel pro překlad medicínských názvů. (Vedral, 2011) K entomofágii se dnes často řadí i konzumace dalších členovců, a to pavouků a štírů, i přesto, že nespadají do třídy hmyz (Insecta). Příčiny entomofágie a její rozšíření ve světě Hmyz konzumovali pravděpodobně už předchůdci člověka a i dnešní příbuzní primáti hmyz řadí na svůj jídelníček Durst, 2010). S výjimkou Evropy a Severní Ameriky lidé dodnes běžně a pravidelně konzumují hmyz na všech kontinentech; např. v zemích jako Thajsko, Mexiko, 10

12 Japonsko, Zimbabwe či Kongo. Počet entomofágů se odhaduje na více jak 2 miliardy lidí, kteří pravidelně řadí na jídelníček zástupce některého z více než známých druhů jedlého hmyzu. Většina hmyzu se získává sběrem v přírodě, zbylá část se chová. (Huis, 2013, s. XIII) Důvodem konzumace hmyzu jsou především jeho gastronomické kvality. Nabízejí se i další výhody, jako možnost obohacení jídelníčku kvalitními bílkovinami nebo nepracný sběr a levná cena v porovnání s bílým či červeným masem, hlavní motivací je ale dobrá chuť hmyzu. (Durst, 2010, s. 3) Entomofágii se věnují původní přírodní národy Afriky, Asie, Austrálie, Jižní a Střední Ameriky, setkáváme se s ní ale i u tamních zemědělců, venkovanů a obyvatel měst. Konzumace hmyzu může být sezónním trendem (např. spojeným s migrací sarančat), nebo celoroční záležitostí. (Huis, 2013) Místy slouží jako potravina během období hladu, ale v mnoha oblastech je hmyz součástí každodenního jídelníčku a má v lokální kuchyni své nenahraditelné místo. Napříč střední a jižní Afrikou, zejména v Zimbabwe a Botswaně, slouží sběr mopanového červa, larvy motýla Gonimbrasia belina, k získání tradičního pokrmu i jako zdroj obživy. (Stack, 2003; Obopile, 2013) Thajsko je nejznámější zemí jihovýchodní Asie, kde se tepelně upravený hmyz prodává přímo na ulici a tvoří každodenní součást jídelníčku místních obyvatel. V Mexiku se hmyz také už léta drží na tradičním jídelníčku většiny obyvatel po boku červeného i bílého masa. Je k dostání v mexických restauracích, supermarketech a speciálních obchodech, konzumuje se v domácnostech. Jde o tradiční potravinu, u níž Mexičané oceňují primárně její gastronomické kvality. Nejoblíbenější jsou různé druhy kobylek, červi maguey a mravenci escamoles. (Ramos-Elorduy, 2006) V Číně, zejména na jihovýchodě země, konzumace hmyzu sahá do dávné minulosti. Dnes již není tak rozšířená jako dříve, navzdory moderní době však nachází své stálé využití v tradiční čínské medicíně, při které se k léčbě používají desítky hmyzích druhů. (Zimian, 1997; Chen 2009; Huis, 2013) Pro náš výzkum je zajímavý také další, zcela moderní důvod propagace hmyzu v Číně. Klade se v něm důraz na zdraví prospěšné složení, dobrou chuť a hlavně čistý přírodní původ. Hmyz je označován za poklad z hor stravu bez pesticidů a přídavných látek. (Chen, 2009, s ) Právě silné znečištění životního prostředí a používání umělých hnojiv, pesticidů a herbicidů v čínském zemědělství vede tamní lidi k touze po zdravých a čistých potravinách. (Chan, 2014) 11

13 Hmyz prorazil i do vysoké gastronomie. Ve formě luxusní delikatesy pro vyšší třídy se servíruje například v drahých japonských restauracích. (Borkovcová, 2009) Další příklad přináší Ekvádor, kde můžeme sledovat dnes častý trend, kdy v zemi hmyz konzumují už pouze domorodí obyvatele žijící víceméně tradičním způsobem. Ekvádorci ovšem začali hmyz využívat inovativním způsobem a s vidinou přivýdělku prodávají smažené larvy zvědavým a senzacechtivým turistům ve městech. Entomofágie se zde tedy stává jakousi zážitkovou gastronomickou zkušeností pro turisty. (Robayo, 2014) Když tedy shrneme důvody konzumace hmyzu ve světě, budou to chuť (gastronomie, tradiční kuchyně), zpestření, nutriční pozitiva, lékařství, dostupná potravina v období hladu (famine food), zdravá potravina, zdroj obživy a atrakce. Nutriční potenciál hmyzu Nutriční složení hmyzu nelze paušalizovat. Každý druh hmyzu má v různých vývojových stadiích a také v závislosti na tom, čím byl vykrmován, jiné nutriční složení. Některé hmyzí druhy se dají považovat za vynikající zdravé jídlo. Strávník si může z pestré škály vybírat, jakým látkám chce momentálně v potravě dávat přednost. (Chen, 2009, s. 300; Rumpold, 2013; Borkovcová, 2009, Borkovcová, 2015) Hmyz je potravou bohatou na bílkoviny; jejich obsah se obecně pohybuje mezi 20-80%. Z toho vyplývá, že některé druhy hmyzu mají vyšší obsah bílkovin než rostlinná potrava, vejce, a dokonce i červené a drůbeží maso. Splňuje požadavky lidského organismu na aminokyseliny, zejména esenciální aminokyseliny a tuky s vysokou nutriční hodnotou. Obsah sacharidů je nízký (1-10%). Hmyz obsahuje i další složky prospěšné pro lidské zdraví; na příklad antibakteriální bílkoviny a peptidy, enzymy a hormony. Z vitamínů v některých druzích najdeme karoten a vitamíny A, B1, B2, B6, D, E, K a C. Je bohatý na stopové prvky jako měď, železo, hořčík, mangan, fosfor, selen a zinek, stejně jako na riboflavin, kyselinu pantothenovou, vitamín H a v některých případech i kyselinu listovou a fytosteroly. (tamtéž) Další prospěšnou složkou je chitin, z něhož se skládá 5-15% hmyzího těla; tvoří totiž pevný obal, skořápku, kostru hmyzích jedinců v každém vývojovém stádiu. (tamtéž) Lidskému 12

14 trávení prospívá jako vláknina, ale zároveň pro člověka představuje riziko v případě, že je na chitin alergický. Kvůli podobnosti v alergenech se nedoporučuje konzumovat hmyz lidem alergickým na korýše. (Huis, 2013, s. VIII) Výzkumy zabývající se alergeny v hmyzu nadále pokračují. Látkou způsobující alergie by mohla být také bílkovina tropomyosin. O tuto problematiku se zajímají v brněnském Ústavu klinické imunologie a alergologie MUDr. Sáva Pešák a MUDr. Jiří Havlásek. Zatím schraňují kontakty na pacienty s reakcemi na hmyz. Takovýchto pacientů je málo, za tři roky měli do činění jen s pěti či šesti reakcemi na hmyz v podobě kožního podráždění nebo menších dechových potíží. Zatím nezaznamenali nikoho, kdo by na hmyz reagoval šokovým stavem. Environmentální perspektiva V oblastech, kde se hmyz pro konzumaci získává sběrem v přírodě, vzniká při rostoucí lidské vážné riziko pro ekosystémy životní prostředí. Jestliže se má lidstvo do roku 2050 rozrůst o další dvě miliardy lidí, je třeba v oblastech postižených úbytkem jedlých druhů hmyzu tento zdroj potravy chránit, propagovat mezi obyvateli semi-kultivaci 1 hmyzu a v rámci toho jim navrhnout, jak by mohli hmyz jednoduše chovat pro potřeby domácnosti na průmyslové úrovni (Vantomme, 2014; Huis, 2013, s. VI; Ramos-Elorduy, 2006) Je nezbytné, aby se vytvořila legislativa, která bude chránit hmyz, jeho přirozené prostředí, ale také tradiční způsob jeho zpracování a tradiční stravování místních obyvatel. (Halloran, 2015) Pro rozvinuté země sběr hmyzu ani dovoz sbíraného hmyzu nepřipadá v úvahu, proto je třeba se zaměřit na jeho chov. Podle výzkumů je hmyz ideálním a udržitelným zdrojem živočišných bílkovin. (Huis, 2013) Procento bílkovin se pohybuje mezi 15 až 85 v závislosti na druhu, vývojovém stadiu a typu krmiva (například cvrčci krmení otrubami mají dvojnásobné množství bílkovin jako cvrčci krmení kukuřicí). (Ademolu, 2010) Nutriční hodnoty jsou srovnatelné s masem hospodářských zvířat, nebo vyšší. (Tabassum-Abbasi, 2015) 1 Semi-kultivace je úprava habitatu druhu, díky níž se docílí vyššího výnosu (nebo kvality) při sběru, aniž by byl druh vytržen z přirozeného prostředí. (Huis, 2013) 13

15 Chovaný hmyz a jeho hnůj produkuje méně (v některých případech až stonásobně méně) skleníkových plynů a amoniaku než konvenční hospodářská zvířata. Výzkum by měl být ale pro porovnání proveden i na intenzivních velkochovech. (Oonincx, 2010) Předpokládá se, že hmyz má také menší spotřebu vody než hospodářská zvířata. Jeho celkový potenciál přispívat globálnímu oteplování (GPW) je tedy nižší než u produkce hovězího masa, drůbeže, vepřového masa i mléka. (Huis, 2013) V době, kdy produkce živočišných bílkovin je jedním z hlavních původců znečištění a změn klimatu a poptávka po mase a dalších živočišných produktech stále narůstá, je na čase, abychom se obrátili na hmyz jako na alternativní zdroj bílkovin a dalších prospěšných látek. Hmyz je navzdory předsudkům hygienický a méně náchylný k nemocem. Jeho energetická návratnost je vyšší než u hospodářských zvířat, protože není teplokrevný, tudíž nespotřebovává potravu navíc, aby si udržel tělesnou teplotu. Ve výsledku jsou cvrčci v přeměně potravy na maso dvojnásobně efektivnější než kuřata, čtyřikrát efektivnější než prasata a dvanáctkrát efektivnější než dobytek. (Huis, 2013; Tabassum-Abbasi, 2015) V porovnání s hospodářskými zvířaty je na produkci rostlinného krmiva pro získání kilogramu bílkoviny z potemníka moučného třeba několikanásobně méně půdy. Ke všemu lze hmyz zkrmovat nejrůznějšími organickými zbytky, takže tyto hodnoty budou s dalšími výzkumy klesat. Hmyz rychleji roste, rychleji se množí, jeho chov zabere méně místa. Vědcům se ke zkoumání skýtají tisíce druhů a zabere roky, než objevíme všechny další prospěšné látky. (Huis, 2013; Tabassum-Abbasi, 2015) Navíc mají podle předpovědí do roku 2025 stoupnout ceny masa o 18-26%, takže se konzumace hmyzu může do budoucnosti jevit i jako levnější alternativa. (Deroy, 2015) Dosahování hmyzího wellfare závisí opět na chovaném druhu a jeho vývojovém stadiu, zejména pokud jde o velikost prostorů, ve kterých je hmyz chován; například sarančata a potemníci mouční chovaní v zajetí jsou společenští a shlukují se. Dostatek potravy a vody zabraňuje kanibalismu. Bylo dokázáno, že hmyz reaguje na bolestivé podněty, zatím se však nezjistilo, zda má kognitivní schopnost vyjadřovat bolest spojenou s vyšší nervovou soustavou, nebo zda se jedná jen o reflexy a jedinci bolest necítí. Pro usmrcení se proto preferuje hluboké zmrazení. (Huis, 2013) 14

16 Akt konzumace hmyzu namísto masa má nižší ekologickou stopu a dá se tedy považovat za udržitelné chování. Potravina budoucnosti Zájem o entomofágii jako potravinu pro vyspělé země začala v Evropě jako první projevovat Organizace pro výživu a zemědělství FAO. Jedná se o specializovanou agenturu OSN, která se snaží zajistit dostatek vody a potravy obyvatelům rozvojových zemí a přivést je skrze trvale udržitelné hospodaření k potravinové soběstačnosti. FAO se zabývá problematikou úbytku jedlého hmyzu v Africe, klade si otázky, jak uživíme svět v budoucnu, a odpověď nachází v udržitelném stravování, tedy stravování s nízkými environmentálními dopady, které přispívá k potravinové a výživové bezpečnosti, respektuje biodiverzitu a ekosystémy, je kulturně přijatelné, ekonomicky spravedlivé a cenově dostupné, nutričně vhodné, bezpečné a zdravé. (FAO, 2010). V roce 2009 nachází v rozšíření konzumace hmyzu a možné řešení problematiky hladu a podvýživy a začíná toto téma propagovat a medializovat. Pro své vysoké a pestré nutriční hodnoty a environmentálně nenáročný chov je hmyz potravinou s velkým potenciálem stát se významným zdrojem živočišných bílkovin pro člověka i pro hospodářská zvířata. Dá se využít v boji s ekologickou krizí, hladomorem a obezitou. (Huis, 2014; Mlček, 2014; Bednářová, 2010, s. 681) Konzumovat se může v celku, v podobě hmyzí moučky a do budoucna lze předpokládat, že se konkrétní prospěšné látky z hmyzu budou extrahovat a přidávat do jiných potravin. Některé složky hmyzu mohou najít uplatnění i v průmyslu. (Borkovcová, 2015) Druhy hmyzu živící se obilnou stravou (zejména potemník moučný) tvoří enzymy, kterými štěpí lepek. Právě skrze tyto enzymy má hmyz pravděpodobně do budoucna potenciál léčit celiakii. (Borkovcová, 2015) 15

17 Entomofágie v Evropě V západní kultuře je obecně entomofágie odmítána a považována za nechutnou. (Rozin and Fallon, 1987 cit. dle Huis, 2013, s. 35) Přesto se lze na území Evropy včetně České republiky dopátrat historických výjimek na regionální úrovni, které potvrzují, že se hmyz konzumoval a místy stále konzumuje i zde. Například v Chorvatsku a na Sardinii se využívají k výrobě tradičního sýra larvy sýrohlodky drobné, v Anglii se prodává energetický nápoj z mravenců Ant Natural Stimulation a také se tam využívají larvy druhu sršeň mandarínská, v Německu využívají mravenčí vajíčka a ve Francii zase včelí larvy. V Dánsku se konzumují housenky bource morušového a sarančata. (Borkovcová, 2009; Škrabalová, 2009) Hmyzí pochutiny dovážené ze zahraničí (zejména z Thajska) lze zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo přes internetové obchody, které je prezentují jako exotickou zajímavost. Také lze upravený hmyz nabýt (v plechovkách, vakuovaném balení nebo v sušené podobě) většinou na asijských či afrických tržnicích, protože někteří přistěhovalci jsou věrní své tradiční kuchyni a hmyzu se nechtějí vzdát. Výše zmíněné stopy entomofágie jsou ale výjimečné a ve většinové evropské populaci jedlý hmyz vyvolává negativní konotace. (Tan, 2015) Evropská unie, FAO a Wageningen Univerzity První impulz, který Evropská unie ve věci entomofágie dostala, přišel přibližně v roce 2009 z Mendelovy univerzity, která se tímto tématem v té době zabývala jako jediná v Evropě. Šlo o oficiální dotaz na Evropskou komisi, zda hmyz na území unie povolí a zda se v některých členských státech hmyz konzumuje. Přestože odpověď byla záporná, zájem, který EU o entomofágii projevila, inicioval v některých státech počátky výzkumu. (Borkovcová, 2015) Dalším impulzem bylo FAO, které už léta publikuje dokumenty, zabývající se udržitelným stravováním a potenciálem jedlého hmyzu stát se potravinou třetího tisíciletí. Evropská unie si v reakci na to nechala udělat propočty, jejichž výsledky odhalily, že v blízké budoucnosti by se nedostatek potravin mohl projevit i v Evropské unii (Borkovcová, 2015) Evropská unie proto 16

18 začala investovat do výzkumu hmyzu více než 4 miliony euro ročně (Schultz, 2012). Evropská komise byla pověřena vytvářením legislativy a začala spolupracovat s FAO a Wageningen University v Nizozemí, jejíž výzkumné centrum se ve věci jedlého hmyzu stalo díky dotacím evropským lídrem. Wageningen University and Research Centre (zkráceně WUR) zaměstnává vědce, kteří díky osobním zkušenostem ze zahraničních cest poznali potenciál entomofágie a skrze konexe v Evropské komisi a FAO zapojili univerzitu do úzké spolupráce se jmenovanými institucemi. Podporováni dotacemi vybudovali komplex chovných hal a laboratoří, kde provádějí výzkum složení a využití hmyzu, také se zkoumají evropské konzumenty a hledají způsoby, jak hmyz začlenit do evropského jídelníčku. Během tří let se jim podařilo ve výzkumu entomofágie předběhnout ostatní univerzity. (Borkovcová, 2015) Výzkum vedou profesoři Arnold van Huis a Marcel Dicke, kteří entomofágii mediálně proslavili skrze účast na konferenci TED (Dicke, 2010), jsou také autory kuchařky The Insect Cookbook. Profesor van Huis je poradcem FAO v celé řadě projektů týkajících se propagace entomofágie. Je hlavním autorem zlomové knihy Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security vydané FAO v roce (Leaders, 2015) V květnu 2014 uspořádala univerzita za podpory FAO první mezinárodní konferenci s tématem jedlém hmyzu Insects to Feed the World. Sešli se tam vědci, zástupci potravinářského průmyslu, chovatelé hmyzu a zástupci neziskových organizací, aby diskutovali o tom, jak udržitelně produkovat živočišné bílkoviny. V roce 2015 wageningenská univerzita jako navázání na konferenci také vydala první výtisk časopisu Journal of Insects as Food and Feed. (Vantomme, 2014) Dnes už je výzkum v Evropě rozšířený a kromě Nizozemí a České republiky probíhá také v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Švédsku a Velké Británii. (Insects, 2015) Univerzity a laboratoře na výzkumu spolupracují. Například Kodaňská univerzita s norskou laboratoří pracují na výjimečném tématu, a to jak dobýt chuťové buňky Evropanů a z entomofágie udělat gastronomii i v západním světě. (Major, 2013) 17

19 Legislativa V posledních pěti letech díky výzkumu a popularizaci v Evropě roste zájem o podnikání v oblasti entomofágie. U investorů roste zájem kromě výroby potravin pro člověka i o využití chovného hmyzu do krmiva pro ryby (lososy a pstruhy), drůbež a prasata. (Huis, 2013, s. VIII) Firmy ale naráží na evropskou legislativu, která je ve věci hmyzu nejasná. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin jsou od roku 1997 regulovány potraviny, které se před květnem roku 1997 nekonzumovaly ve významném množství na území Evropské unie. (European, 1997; Euractiv, 2014) V letech byl proveden mezi členskými státy průzkum, v jehož výsledku nebyla prokázána adekvátní historie konzumace hmyzu. (Eadible, 2014) Na základě nařízení je proto nelegální hmyz chovat a prodávat jako potravinu. Povoleno je ale potraviny z hmyzu dovážet (například z Thajska) a prodávat. Po legislativní stránce otázka hmyzu jako potraviny není tedy zcela vyřešená a skýtá některým firmám možnost pohybovat se na hranici legálního podnikání. (Benítez, 2013) V některých členských státech se nařízení obchází a podnikatelé se pohybují v šedé legální zóně (Británie, Francie, Španělsko), v jiných, jako třeba v Lucembursku, je entomofágie nepovolená a čeká se na novelu Nařízení o nových potravinách. (Eadible, 2014; Leaders, 2015; Malet, 2015; Davide, 2014) Jediným dvěma státům se Nařízení o nových potravinách povedlo legálně obejít; jsou to Belgie a Nizozemí, které si na jedlý hmyz vytvořily vlastní legislativu a za podmínky dodržování řady pravidel přijaly jako novou potravinu deset druhů hmyzu. (Garric, 2013) Jde o druhy: cvrček domácí (Acheta domestika), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus), saranče stěhovavá (Locusta migratoria migratorioides), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), potemník brazilský (Zophobas atratus morio), zavíječ voskový (Galleria mellonella), bourec morušový (Bombyx mori), saranče všežravé (Schistocerca americana gregaria) a zavíječ malý (Achroia grisella.) (Placing, 2014) Pro velký zájem o jedlý hmyz má Evropská komise vybrané druhy zařadit do připravované novely Nařízení o nových potravinách. Přehled informací o chemických, mikrobiologických a environmentálních rizikách by měl do července Evropské komisi dodat Evropský úřad 18

20 pro bezpečnost potravin (EFSCA). Docentka Marie Borkovcová s doktorkou Martinou Bednářovou jsou členkami skupiny shromažďující podklady pro členy Evropské komise, kteří připravují legislativu o jedlém hmyzu pro celou EU. Stínovým zpravodajem pro ČR k nařízení o nových potravinách je europoslanec Pavel Poc. Potraviny s hmyzem Nizozemí a Belgie nyní mají možnost zkoumat to, jak společnost na jedlý hmyz reaguje. Cílem je, aby se hmyz z exotické a senzační potraviny etabloval jako respektovaná přísada a pravidelná součást jídelníčku. (Summary, s. VIII) Je ale více způsobů, jakými mohou firmy na konzumenty působit. Je možné vynášet gastronomická pozitiva hmyzu, apelovat na environmentální uvědomělost spotřebitelů nebo ho propagovat jako zdravou potravinu. V obou zemích se v současnosti pro velké řetězce vyrábějí z lokálně chovaného hmyzu potraviny těchto značek: Green Bugs je mrkvová nebo rajčatová sendvičová pomazánka s 4-6% obsahem larev potemníků moučných a prodává se v belgických řetězcích Delhaize (v České republice bývalá Delvita). Kousky hmyzu nejsou v pomazánce vůbec vidět. Na etiketě ale najdeme velký nápis Green Bugs, písmeno e má navíc dokreslené nožičky a tykadla. Jelikož pomazánky ani potemníci nemají zelenou barvu, můžeme usuzovat, že green v názvu má evokovat environmentální pozitiva. Delhaize se tímto krokem chce zařadit mezi pionýry v entomofágii a podpořit firemní strategii hledání udržitelných nutričních alternativ. Cena za 125g skleničku je 3,45 euro. (Hope, 2014) Damhert Insecta je belgická firma dodávající opět do belgické Delhaize a do nizozemského řetězce Jumbo. Produkuje burgery, nugety a řízky v podobě polotovarů, které namísto masa obsahují 14% podíl larev potemníka stájového chovaného v Nizozemí. Larvy se usmrtí hlubokým zmražením a rozdrtí na pastu. Zbytek složení tvoří voda, pšeničný lepek, slunečnicový olej, zelenina a bílek. Hmyz není v potravině viditelný g balení stojí kolem šesti eur. Na obalu se nachází nápisy go green, high protein a eco foodstep, které očividně apelují na environmentální uvědomělost spotřebitele a zdůrazňují vysoký obsah bílkovin. Damhert chce v budoucnu zpracovávat hmyz chovaný v Belgii a chystá se 19

21 uvést na trh potraviny s cvrčky, sarančaty a potemníkem moučným. V roce 2015 získali cenu Inn'Award za novinku roku. (Insecta, 2012; Insect, 2014) Entomofood Conbuggie je belgická firma dodávající hmyzí polotovary do řetězce Carrefour, který se rozhodl udělat další krok a hmyz v potravinách ani na etiketě neskrývat, aby zákazníci mohli poznat jeho opravdovou barvu a chuť. V karbanátcích Buggie Balls je potemník stájový drobně pomletý, aby nebyl vidět, protože podle Carrefouru mají karbanátky posloužit k překvapení spolustolovníků odhalením jejich složení. V Buggie Burgers už jsou potemníci částečně vidět. Po těchto dvou etapách může zákazník přejít na Buggie Crisps, což jsou pečené larvy zavíječe voskového dochucené solí nebo paprikou. (Boelen, 2014) Na všech obalech je snímek jídla po finální úpravě a pravdivý snímek larev hmyzu, ze kterých je potravina vyrobená. V pravém rohu je obrázek usměvavé matky s dcerou, který má pravděpodobně o potravině vypovídat, že je zdravá a vhodná pro děti. Logo výrobce je v zelených barvách a produkt nese značku vyrobeno v Belgii. Delhaize i Carrefour zmíněné potraviny prodávají v sekci s drůbežím masem vedle exotických mas jako je třeba pštros nebo klokan. (Insect, 2014) Oba výrobci chtějí expandovat do nizozemských supermarketů a v budoucnu také do dalších zemí Evropské unie. (Supermarkety, 2014) Entomofágie v ČR Historie českého trendu entomofágie Jelikož na území České republiky nebyly nalezeny žádné fosilní pozůstatky konzumace hmyzu, je pravděpodobně nejstarším dokladem entomofágie na území České republiky kuchařka z roku 1920, kde je uveden recept na polévku z chroustů. Hmyz se tedy na našem území jedl, většinou však šlo o chudší vrstvy obyvatelstva, pro které byly podobné recepty určeny. (Škrabalová, 2009) Dnes se s větší konzumací hmyzu lze v České republice setkat převážně u vietnamské 20

22 komunity. Na tržnicích prodávají larvy bource morušového, které do ČR dovážejí pod názvem mořské okurky. Cena je přibližně 140 Kč za kilogram. (Ocknecht, 2015) První kniha věnovaná konzumaci hmyzu vyšla jako překlad z angličtiny v roce 1998, nese název Hmyz na talíři a její autorkou je Julietta Ramos-Elorduy, doktorka na Mexické národní autonomní univerzitě, která zkoumá a popularizuje konzumaci hmyzu v Mexiku. Recepty v kuchařské knize jsou exotické a pracují většinou se středoamerickými přísadami, což ji činí pro Čechy spíše nepraktickou. Přesto tato kniha mnohé inspirovala, sloužila prvním českým entomofágům jako vodítko a dodnes je citovaná (stejně jako další práce Elorduyové) v českých textech o entomofágii. Hmyz na talíři inspiroval studenta ze Zlína Jana Frkala k tomu, aby se v letech entomofágii věnoval. Zorganizoval několik ochutnávek, vytvořil první české webové stránky Entomofagie (Frkal, 2001) a mediálně se zviditelnil. Dodnes jsou jeho stránky (i když už roky neaktualizované) na prvním místě mezi výsledky vyhledávání slova entomofágie. Téměř současně se v České republice rozvinul i akademický zájem o entomofágii. Průkopníkem nauky o hmyzu jako lidské potravě na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně byl entomolog profesor Dalibor Povolný. Na jeho praktické ukázky konzumace hmyzu během přednášek navázala docentka Marie Borkovcová z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. V roce 2002 uspořádala první veřejnou přednášku na téma Tvá strava je tvůj lék, jejíž součástí byla ochutnávka hmyzu pro posluchače. Pro veliký úspěch se přednášky o entomofágii opakovaly v následujících letech a studenti na ně zvali své příbuzné a známé. Přednáška v roce 2005 na téma Entomofágie aneb kuchař v říši hmyzu byla živě vysílána na internetu. Paralelně s přednáškami začal na Mendelově univerzitě probíhat výzkum nutričního složení hmyzu běžně chovaného v České republice a udělal z ní první evropskou univerzitu, která se hmyzem jakožto potravinou začala zabývat. (Borkovcová, 2015). Kolem docentky Borkovcové se utvořil tým, s jehož pomocí mohla entomofágii začít ve velkém propagovat. Připojil se k ní kuchař Petr Ocknecht, technickou a všestrannou podporu zajišťoval inženýr Vladimír Fišer a na akademickém poli se k Borkovcové připojila její dcera, doktorka Martina Bednářová. S přednáškami doplněnými ochutnávkou začali jezdit po celé republice. Bavilo je být průkopníky a sledovat reakce lidí. Zpočátku byly přednášky 21

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. Bc. Renata Holečková Založení veganské restaurace Diplomová práce 2013 Založení veganské restaurace Diplomová práce Bc. Renata Holečková Vysoká škola hotelová

Více

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin BOHOUŠ A DÁŠA: lednička plná potravin Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-87456-49-1 Obsah O autorkách...

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Olga Súkeníková Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Bio Obchod. Bio Cafes uzavřelo dvě provozovny. Obsah

Bio Obchod. Bio Cafes uzavřelo dvě provozovny. Obsah Informační měsíčník pro prodej biopotravin v České republice Bio Obchod Leden 2009 Obsah Události a trendy v biobranži v roce 2008 str. 3 Prováděcí předpisy pro nové nařízení o biopotravinách str. 4 Olma

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Řezníček s Novákem bodují Popularita farmářských trhů a soutěží o nejlepší regionální potraviny nasvědčuje jedinému. Zájem o domácí produkci u spotřebitelů roste. Jednak se prostřednictvím

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč Vážení čtenáři, na stranách 8 9 odpovídá na aktuálních 5 otázek předseda SČMSD a prezident SOCR ČR Ing. Zdeněk Juračka. Kontroly a zase

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Generace 55+ - spotřební chování v oblasti služeb cestovního ruchu a vývoj nových produktů pro tuto cílovou skupinu Generation 55+ - consumer

Více

Jídlo s tváří farmáře: komunitou podporované zemědělství v České republice

Jídlo s tváří farmáře: komunitou podporované zemědělství v České republice Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Jídlo s tváří farmáře: komunitou podporované zemědělství v České republice Magisterská diplomová práce Vypracovala: Bc.

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 2/2008 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 2/2008 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 2/2008 Děkujeme za Vaši přízeň Chuť zdraví z čisté přírody e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, dostáváte se k dalšímu vydání

Více

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Bakalářská práce Markéta Špačková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Třetina jídla se každý rok

Třetina jídla se každý rok ročník IV., www.retailinfo.cz Třetina jídla se každý rok vyhodí str. 16 Kolik jste schopni oslovit zákazníků? str. 24 Jak se dařilo světovým výrobcům spotřebního zboží? str. 26 Konzervy: zákazníci očekávají

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Farmářské trhy v ČR pohledem zákazníků Farmers markets in the Czech Republic from the point of view of customers Michaela Brašeňová Plzeň

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006 Číslo 1 Ročník VIII 9. ledna 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 5 Vám přinášíme odpovědi na 2 aktuální otázky od Ing. Františka Sládka, CSc., vrchního ředitele úseku potravinářských výrob MZe

Více

Transformace školního stravování

Transformace školního stravování Transformace školního stravování Příležitost pro ozdravení české společnosti V České republice funguje více než 8 000 provozoven školního stravování. V nich se denně stravuje přes 1,3 milionu dětí, které

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Dovozy některých potravin jsou zbytečné Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu země do Evropské unie až několikanásobně. Dováží se například stále více mléčných výrobků či

Více

Verheugen nesouhlasí s harmonizací podnikových daní v EU

Verheugen nesouhlasí s harmonizací podnikových daní v EU 10/2004 Hovězí a telecí maso společná zemědělská politika EU a její praktická realizace v ČR Nové členské státy hrají plnohodnotnou úlohu při utváření Evropského sociálního modelu Zdravá výživa prodlužuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin BRŮHA Stravování studentů středních škol Diplomová práce 2013 Stravování studentů středních škol Diplomová práce Bc. Martin BRŮHA Vysoká škola hotelová

Více

Revue. Veselá kráva Lahodná 140g POTRAVINÁŘSKÁ 1/2013 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue. Veselá kráva Lahodná 140g POTRAVINÁŘSKÁ 1/2013 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2013 Veselá kráva Lahodná 140g e d i t o r i a l 3 Milí čtenáři, vstupujeme do dalšího roku, a než jsme se v něm stačili zorientovat,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martina Hrubá Vývoj kávové kultury v ČR Bakalářská práce 2014 Vývoj kávové kultury v České republice Bakalářská práce Martina Hrubá Vysoká škola hotelová

Více

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy Iveta Maliňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na téma biopotravin z legislativního hlediska v České republice a Evropské

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více