Čeští entomofágové a jejich motivace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští entomofágové a jejich motivace"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Bakalářská práce Čeští entomofágové a jejich motivace Czech Entomophagists and their Motivations Agnieszka Buchtová Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. Brno 2015

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a s použitím pramenů a literatury uvedených v bibliografii. V Brně, dne 16. května

3 Poděkování Děkuji doktoru Ulčákovi za pomoc a trpělivost během vedení mé práce. Děkuji docentce Borkovcové, Erice Prokešové, Petru Ocknechtovi, Milanu Václavíkovi a Davidu Švejnohovi za ochotu podělit se o informace a příběhy. Všem respondentům děkuji za čas a otevřenost. Zvláštní dík věnuji rodině Buchtů, Putzlacherů, Sabelů a Matuštíků za jejich neutuchající podporu. 2

4 Anotace Práce se zabývá fenoménem entomofágie, neboli konzumace hmyzu, v České republice a zbytku Evropy. V první části stručně popisuje nejnovější vývoj entomofágie. Zabývá se Evropou po roce 2010 a Českou republikou po roce Vyjmenovává a popsuje hlavní české průkopníky a šiřitele entomofágie. Za použití polostrukturovaného rozhovoru autorka zkoumá a definuje motivace Čechů, kteří hmyz jedli opakovaně, což z nich činí výjimečný výzkumný vzorek. Motivace dále porovnává s motivacemi mimoevropských entomofágů. Práce zjišťuje, že téměř všichni respondenti si cení dobré chuti hmyzu, někteří ji uvádějí jako hlavní motivaci, proč hmyz jedí. Dalšími důvody jsou zpestření jídelníčku, exotický vzhled hmyzu, obsah bílkovin a dalších prospěšných látek, zábava a environmentálně udržitelné chování. Klíčová slova Entomofágie, jedlý hmyz, Česká republika, Borkovcová, Ocknecht 3

5 Annotation This thesis is devoted to describe the phenomenon of entomophagy in the Czech Republic and the rest of Europe. In the first part, the latest development of the situation of entomophagy is briefly described. It deals with Europe after 2010 and the Czech Republic after The main Czech pioneers and promotors of entomophagy are subsequently named and described. Using semi-structured interview the author examines motivations of Czech people who have been eating insects repeatedly. Their motivations are compared to those of other enthomophagists living outside of Europe. The author discovers that almost all respondents value the good taste of insects and some of them even mention the taste as the main reason for eating them. Other reasons are diversification of their diet, the exotic look of insects, the content of proteins and other healthy nutrients, good fun, eccentric behaviour and environmentally friendly behaviour. Key words Entomophagy, edible insects, Czech Republic, Borkovcova, Ocknecht Rozsah hlavního textu práce je slov. 4

6 Kopie zadání práce 5

7 Obsah Čestné prohlášení... 1 Anotace... 3 Kopie zadání práce... 5 Obsah.... Úvod... 8 Teoretická část O entomofágii Co je entomofágie Příčiny entomofágie a její rozšíření ve světě Nutriční potenciál hmyzu Environmentální perspektiva Potravina budoucnosti Entomofágie v Evropě Evropská unie, FAO a Wageningen Univerzity Legislativa Potraviny s hmyzem Entomofágie v ČR Historie českého trendu entomofágie Akademický zájem Česká legislativa a entomofágie Šiřitelé entomofágie Marie Borkovcová Petr Ocknecht Vladimír Fišer Martina Bednářová Milan Václavík David Švejnoha Erika Prokešová Jan Pařízek Jan Frkal Metodika Cíle bakalářské práce: Redukce reality

8 Konceptualizace Operacionalizace Zvolená metoda Výzkumné otázky Výzkumné techniky Praktická část Čeští entomofágové Agnieszka B. (autorka) Barbora V Daniel N David N Jiří L Libor K Marek L Martin Z Petr K Radek F Svatopluk Z Soňa H Tabulka Diskuse Primární motivace Sekundární motivace Závěr Seznam tabulek, grafů, obrázků Jmenný index Bibliografie

9 Úvod Entomofágie je mnoha vědci považována za budoucnost lidstva. S narůstající populací a omezenými zdroji na planetě je stále náročnější produkovat dostatek živočišných bílkovin k nasycení většiny obyvatel, proto se na proteiny bohatý hmyz nabízí jako vhodná součást všední stravy a environmentálně příznivá alternativa k masu. V západní kultuře je oproti zbytku světa konzumace hmyzu dosud většinově považována za excentrickou, i když v posledních letech se o entomofágii a jejích pozitivech stále více mluví. Vědci předpokládají, že hmyzí potrava brzy zažije boom a začne se jíst i ve vyspělých západních zemích. Nechuť místních obyvatel k exotické a neevropské potravině by entomofágie mohla překonat buď ve formě hmyzí moučky jako doplňku stravy, nebo by mohlo dojít k módní vlně, na níž by hmyzí kuchyně připlula na Západ a uchytila se tu stejně jako například suši nebo krevety. (Dicke, 2010) V současnosti se v Evropě hmyz již dva roky legálně konzumuje v Belgii a v Nizozemsku, ale pravým průkopníkem v propagaci a výzkumu entomofágie na evropské scéně byla už od roku 2001 brněnská Mendelova univerzita. Díky několikaleté popularizaci konzumace hmyzu v České republice se dá předpokládat, že zde nalezneme lidi, kteří mají s pravidelnou konzumací hmyzu zkušenost. Nabízí se zde tedy neopakovatelná příležitost zaznamenat moderní dějiny konzumace hmyzu v České republice a zkoumat první vlnu českých entomofágů. Kdo jsou? Sdružují se? Proč hmyz jedí? A je jejich přístup k hmyzu motivován environmentálními myšlenkami? Cíle bakalářské práce: Popsat reálná i virtuální místa sdružující české entomofágy, poznat šiřitele entomofágie a akce, které pořádají Vyhledat vhodné respondenty, kontaktovat je a získat od nich potřebná data 8

10 Zhodnotit výsledky, odpovědět na výzkumné otázky, prezentovat škálu typů českých entomofágů a jejich motivací Výzkumné otázky Žijí v České republice entomofágové, neboli lidé, kteří hmyz zařadili na svůj všední jídelníček? Za jakých okolností se respondenti poprvé s konzumací hmyzu setkali? Jaká je motivace respondentů k opakované konzumaci hmyzu? Existuje u respondentů spojitost mezi konzumací hmyzu a environmentální uvědomělostí? 9

11 Teoretická část O entomofágii Tato část práce informuje o entomofágii jako trendu, který začátkem 21. století začal ožívat zprvu v České republice a až po několika letech se začal šířit zbytkem Evropy. Popisuje nejnovější vývoj v legislativě a popularizaci entomofágie. Co je entomofágie Entomofágie (anglicky entomophagy) je konzumace hmyzu, zejména lidmi. Člověk, který hmyz konzumuje je nazýván entomofág (entomophagist). (Oxford, 2010) Entomofág může být šíře definován jako živočich, který konzumuje hmyz; patří sem ptáci, savci, obojživelníci i některé druhy hmyzu samotného. (MAREČEK, 1997 cit. dle Škrabalová 2009, s. 7) V Pravidlech českého pravopisu se pojem ještě nevyskytuje, zatímco v praxi jsou používány pojmy entomofagie a entomofágie. Přikláním se k používání pojmu entomofágie a entomofág na základě pravidel pro překlad medicínských názvů. (Vedral, 2011) K entomofágii se dnes často řadí i konzumace dalších členovců, a to pavouků a štírů, i přesto, že nespadají do třídy hmyz (Insecta). Příčiny entomofágie a její rozšíření ve světě Hmyz konzumovali pravděpodobně už předchůdci člověka a i dnešní příbuzní primáti hmyz řadí na svůj jídelníček Durst, 2010). S výjimkou Evropy a Severní Ameriky lidé dodnes běžně a pravidelně konzumují hmyz na všech kontinentech; např. v zemích jako Thajsko, Mexiko, 10

12 Japonsko, Zimbabwe či Kongo. Počet entomofágů se odhaduje na více jak 2 miliardy lidí, kteří pravidelně řadí na jídelníček zástupce některého z více než známých druhů jedlého hmyzu. Většina hmyzu se získává sběrem v přírodě, zbylá část se chová. (Huis, 2013, s. XIII) Důvodem konzumace hmyzu jsou především jeho gastronomické kvality. Nabízejí se i další výhody, jako možnost obohacení jídelníčku kvalitními bílkovinami nebo nepracný sběr a levná cena v porovnání s bílým či červeným masem, hlavní motivací je ale dobrá chuť hmyzu. (Durst, 2010, s. 3) Entomofágii se věnují původní přírodní národy Afriky, Asie, Austrálie, Jižní a Střední Ameriky, setkáváme se s ní ale i u tamních zemědělců, venkovanů a obyvatel měst. Konzumace hmyzu může být sezónním trendem (např. spojeným s migrací sarančat), nebo celoroční záležitostí. (Huis, 2013) Místy slouží jako potravina během období hladu, ale v mnoha oblastech je hmyz součástí každodenního jídelníčku a má v lokální kuchyni své nenahraditelné místo. Napříč střední a jižní Afrikou, zejména v Zimbabwe a Botswaně, slouží sběr mopanového červa, larvy motýla Gonimbrasia belina, k získání tradičního pokrmu i jako zdroj obživy. (Stack, 2003; Obopile, 2013) Thajsko je nejznámější zemí jihovýchodní Asie, kde se tepelně upravený hmyz prodává přímo na ulici a tvoří každodenní součást jídelníčku místních obyvatel. V Mexiku se hmyz také už léta drží na tradičním jídelníčku většiny obyvatel po boku červeného i bílého masa. Je k dostání v mexických restauracích, supermarketech a speciálních obchodech, konzumuje se v domácnostech. Jde o tradiční potravinu, u níž Mexičané oceňují primárně její gastronomické kvality. Nejoblíbenější jsou různé druhy kobylek, červi maguey a mravenci escamoles. (Ramos-Elorduy, 2006) V Číně, zejména na jihovýchodě země, konzumace hmyzu sahá do dávné minulosti. Dnes již není tak rozšířená jako dříve, navzdory moderní době však nachází své stálé využití v tradiční čínské medicíně, při které se k léčbě používají desítky hmyzích druhů. (Zimian, 1997; Chen 2009; Huis, 2013) Pro náš výzkum je zajímavý také další, zcela moderní důvod propagace hmyzu v Číně. Klade se v něm důraz na zdraví prospěšné složení, dobrou chuť a hlavně čistý přírodní původ. Hmyz je označován za poklad z hor stravu bez pesticidů a přídavných látek. (Chen, 2009, s ) Právě silné znečištění životního prostředí a používání umělých hnojiv, pesticidů a herbicidů v čínském zemědělství vede tamní lidi k touze po zdravých a čistých potravinách. (Chan, 2014) 11

13 Hmyz prorazil i do vysoké gastronomie. Ve formě luxusní delikatesy pro vyšší třídy se servíruje například v drahých japonských restauracích. (Borkovcová, 2009) Další příklad přináší Ekvádor, kde můžeme sledovat dnes častý trend, kdy v zemi hmyz konzumují už pouze domorodí obyvatele žijící víceméně tradičním způsobem. Ekvádorci ovšem začali hmyz využívat inovativním způsobem a s vidinou přivýdělku prodávají smažené larvy zvědavým a senzacechtivým turistům ve městech. Entomofágie se zde tedy stává jakousi zážitkovou gastronomickou zkušeností pro turisty. (Robayo, 2014) Když tedy shrneme důvody konzumace hmyzu ve světě, budou to chuť (gastronomie, tradiční kuchyně), zpestření, nutriční pozitiva, lékařství, dostupná potravina v období hladu (famine food), zdravá potravina, zdroj obživy a atrakce. Nutriční potenciál hmyzu Nutriční složení hmyzu nelze paušalizovat. Každý druh hmyzu má v různých vývojových stadiích a také v závislosti na tom, čím byl vykrmován, jiné nutriční složení. Některé hmyzí druhy se dají považovat za vynikající zdravé jídlo. Strávník si může z pestré škály vybírat, jakým látkám chce momentálně v potravě dávat přednost. (Chen, 2009, s. 300; Rumpold, 2013; Borkovcová, 2009, Borkovcová, 2015) Hmyz je potravou bohatou na bílkoviny; jejich obsah se obecně pohybuje mezi 20-80%. Z toho vyplývá, že některé druhy hmyzu mají vyšší obsah bílkovin než rostlinná potrava, vejce, a dokonce i červené a drůbeží maso. Splňuje požadavky lidského organismu na aminokyseliny, zejména esenciální aminokyseliny a tuky s vysokou nutriční hodnotou. Obsah sacharidů je nízký (1-10%). Hmyz obsahuje i další složky prospěšné pro lidské zdraví; na příklad antibakteriální bílkoviny a peptidy, enzymy a hormony. Z vitamínů v některých druzích najdeme karoten a vitamíny A, B1, B2, B6, D, E, K a C. Je bohatý na stopové prvky jako měď, železo, hořčík, mangan, fosfor, selen a zinek, stejně jako na riboflavin, kyselinu pantothenovou, vitamín H a v některých případech i kyselinu listovou a fytosteroly. (tamtéž) Další prospěšnou složkou je chitin, z něhož se skládá 5-15% hmyzího těla; tvoří totiž pevný obal, skořápku, kostru hmyzích jedinců v každém vývojovém stádiu. (tamtéž) Lidskému 12

14 trávení prospívá jako vláknina, ale zároveň pro člověka představuje riziko v případě, že je na chitin alergický. Kvůli podobnosti v alergenech se nedoporučuje konzumovat hmyz lidem alergickým na korýše. (Huis, 2013, s. VIII) Výzkumy zabývající se alergeny v hmyzu nadále pokračují. Látkou způsobující alergie by mohla být také bílkovina tropomyosin. O tuto problematiku se zajímají v brněnském Ústavu klinické imunologie a alergologie MUDr. Sáva Pešák a MUDr. Jiří Havlásek. Zatím schraňují kontakty na pacienty s reakcemi na hmyz. Takovýchto pacientů je málo, za tři roky měli do činění jen s pěti či šesti reakcemi na hmyz v podobě kožního podráždění nebo menších dechových potíží. Zatím nezaznamenali nikoho, kdo by na hmyz reagoval šokovým stavem. Environmentální perspektiva V oblastech, kde se hmyz pro konzumaci získává sběrem v přírodě, vzniká při rostoucí lidské vážné riziko pro ekosystémy životní prostředí. Jestliže se má lidstvo do roku 2050 rozrůst o další dvě miliardy lidí, je třeba v oblastech postižených úbytkem jedlých druhů hmyzu tento zdroj potravy chránit, propagovat mezi obyvateli semi-kultivaci 1 hmyzu a v rámci toho jim navrhnout, jak by mohli hmyz jednoduše chovat pro potřeby domácnosti na průmyslové úrovni (Vantomme, 2014; Huis, 2013, s. VI; Ramos-Elorduy, 2006) Je nezbytné, aby se vytvořila legislativa, která bude chránit hmyz, jeho přirozené prostředí, ale také tradiční způsob jeho zpracování a tradiční stravování místních obyvatel. (Halloran, 2015) Pro rozvinuté země sběr hmyzu ani dovoz sbíraného hmyzu nepřipadá v úvahu, proto je třeba se zaměřit na jeho chov. Podle výzkumů je hmyz ideálním a udržitelným zdrojem živočišných bílkovin. (Huis, 2013) Procento bílkovin se pohybuje mezi 15 až 85 v závislosti na druhu, vývojovém stadiu a typu krmiva (například cvrčci krmení otrubami mají dvojnásobné množství bílkovin jako cvrčci krmení kukuřicí). (Ademolu, 2010) Nutriční hodnoty jsou srovnatelné s masem hospodářských zvířat, nebo vyšší. (Tabassum-Abbasi, 2015) 1 Semi-kultivace je úprava habitatu druhu, díky níž se docílí vyššího výnosu (nebo kvality) při sběru, aniž by byl druh vytržen z přirozeného prostředí. (Huis, 2013) 13

15 Chovaný hmyz a jeho hnůj produkuje méně (v některých případech až stonásobně méně) skleníkových plynů a amoniaku než konvenční hospodářská zvířata. Výzkum by měl být ale pro porovnání proveden i na intenzivních velkochovech. (Oonincx, 2010) Předpokládá se, že hmyz má také menší spotřebu vody než hospodářská zvířata. Jeho celkový potenciál přispívat globálnímu oteplování (GPW) je tedy nižší než u produkce hovězího masa, drůbeže, vepřového masa i mléka. (Huis, 2013) V době, kdy produkce živočišných bílkovin je jedním z hlavních původců znečištění a změn klimatu a poptávka po mase a dalších živočišných produktech stále narůstá, je na čase, abychom se obrátili na hmyz jako na alternativní zdroj bílkovin a dalších prospěšných látek. Hmyz je navzdory předsudkům hygienický a méně náchylný k nemocem. Jeho energetická návratnost je vyšší než u hospodářských zvířat, protože není teplokrevný, tudíž nespotřebovává potravu navíc, aby si udržel tělesnou teplotu. Ve výsledku jsou cvrčci v přeměně potravy na maso dvojnásobně efektivnější než kuřata, čtyřikrát efektivnější než prasata a dvanáctkrát efektivnější než dobytek. (Huis, 2013; Tabassum-Abbasi, 2015) V porovnání s hospodářskými zvířaty je na produkci rostlinného krmiva pro získání kilogramu bílkoviny z potemníka moučného třeba několikanásobně méně půdy. Ke všemu lze hmyz zkrmovat nejrůznějšími organickými zbytky, takže tyto hodnoty budou s dalšími výzkumy klesat. Hmyz rychleji roste, rychleji se množí, jeho chov zabere méně místa. Vědcům se ke zkoumání skýtají tisíce druhů a zabere roky, než objevíme všechny další prospěšné látky. (Huis, 2013; Tabassum-Abbasi, 2015) Navíc mají podle předpovědí do roku 2025 stoupnout ceny masa o 18-26%, takže se konzumace hmyzu může do budoucnosti jevit i jako levnější alternativa. (Deroy, 2015) Dosahování hmyzího wellfare závisí opět na chovaném druhu a jeho vývojovém stadiu, zejména pokud jde o velikost prostorů, ve kterých je hmyz chován; například sarančata a potemníci mouční chovaní v zajetí jsou společenští a shlukují se. Dostatek potravy a vody zabraňuje kanibalismu. Bylo dokázáno, že hmyz reaguje na bolestivé podněty, zatím se však nezjistilo, zda má kognitivní schopnost vyjadřovat bolest spojenou s vyšší nervovou soustavou, nebo zda se jedná jen o reflexy a jedinci bolest necítí. Pro usmrcení se proto preferuje hluboké zmrazení. (Huis, 2013) 14

16 Akt konzumace hmyzu namísto masa má nižší ekologickou stopu a dá se tedy považovat za udržitelné chování. Potravina budoucnosti Zájem o entomofágii jako potravinu pro vyspělé země začala v Evropě jako první projevovat Organizace pro výživu a zemědělství FAO. Jedná se o specializovanou agenturu OSN, která se snaží zajistit dostatek vody a potravy obyvatelům rozvojových zemí a přivést je skrze trvale udržitelné hospodaření k potravinové soběstačnosti. FAO se zabývá problematikou úbytku jedlého hmyzu v Africe, klade si otázky, jak uživíme svět v budoucnu, a odpověď nachází v udržitelném stravování, tedy stravování s nízkými environmentálními dopady, které přispívá k potravinové a výživové bezpečnosti, respektuje biodiverzitu a ekosystémy, je kulturně přijatelné, ekonomicky spravedlivé a cenově dostupné, nutričně vhodné, bezpečné a zdravé. (FAO, 2010). V roce 2009 nachází v rozšíření konzumace hmyzu a možné řešení problematiky hladu a podvýživy a začíná toto téma propagovat a medializovat. Pro své vysoké a pestré nutriční hodnoty a environmentálně nenáročný chov je hmyz potravinou s velkým potenciálem stát se významným zdrojem živočišných bílkovin pro člověka i pro hospodářská zvířata. Dá se využít v boji s ekologickou krizí, hladomorem a obezitou. (Huis, 2014; Mlček, 2014; Bednářová, 2010, s. 681) Konzumovat se může v celku, v podobě hmyzí moučky a do budoucna lze předpokládat, že se konkrétní prospěšné látky z hmyzu budou extrahovat a přidávat do jiných potravin. Některé složky hmyzu mohou najít uplatnění i v průmyslu. (Borkovcová, 2015) Druhy hmyzu živící se obilnou stravou (zejména potemník moučný) tvoří enzymy, kterými štěpí lepek. Právě skrze tyto enzymy má hmyz pravděpodobně do budoucna potenciál léčit celiakii. (Borkovcová, 2015) 15

17 Entomofágie v Evropě V západní kultuře je obecně entomofágie odmítána a považována za nechutnou. (Rozin and Fallon, 1987 cit. dle Huis, 2013, s. 35) Přesto se lze na území Evropy včetně České republiky dopátrat historických výjimek na regionální úrovni, které potvrzují, že se hmyz konzumoval a místy stále konzumuje i zde. Například v Chorvatsku a na Sardinii se využívají k výrobě tradičního sýra larvy sýrohlodky drobné, v Anglii se prodává energetický nápoj z mravenců Ant Natural Stimulation a také se tam využívají larvy druhu sršeň mandarínská, v Německu využívají mravenčí vajíčka a ve Francii zase včelí larvy. V Dánsku se konzumují housenky bource morušového a sarančata. (Borkovcová, 2009; Škrabalová, 2009) Hmyzí pochutiny dovážené ze zahraničí (zejména z Thajska) lze zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo přes internetové obchody, které je prezentují jako exotickou zajímavost. Také lze upravený hmyz nabýt (v plechovkách, vakuovaném balení nebo v sušené podobě) většinou na asijských či afrických tržnicích, protože někteří přistěhovalci jsou věrní své tradiční kuchyni a hmyzu se nechtějí vzdát. Výše zmíněné stopy entomofágie jsou ale výjimečné a ve většinové evropské populaci jedlý hmyz vyvolává negativní konotace. (Tan, 2015) Evropská unie, FAO a Wageningen Univerzity První impulz, který Evropská unie ve věci entomofágie dostala, přišel přibližně v roce 2009 z Mendelovy univerzity, která se tímto tématem v té době zabývala jako jediná v Evropě. Šlo o oficiální dotaz na Evropskou komisi, zda hmyz na území unie povolí a zda se v některých členských státech hmyz konzumuje. Přestože odpověď byla záporná, zájem, který EU o entomofágii projevila, inicioval v některých státech počátky výzkumu. (Borkovcová, 2015) Dalším impulzem bylo FAO, které už léta publikuje dokumenty, zabývající se udržitelným stravováním a potenciálem jedlého hmyzu stát se potravinou třetího tisíciletí. Evropská unie si v reakci na to nechala udělat propočty, jejichž výsledky odhalily, že v blízké budoucnosti by se nedostatek potravin mohl projevit i v Evropské unii (Borkovcová, 2015) Evropská unie proto 16

18 začala investovat do výzkumu hmyzu více než 4 miliony euro ročně (Schultz, 2012). Evropská komise byla pověřena vytvářením legislativy a začala spolupracovat s FAO a Wageningen University v Nizozemí, jejíž výzkumné centrum se ve věci jedlého hmyzu stalo díky dotacím evropským lídrem. Wageningen University and Research Centre (zkráceně WUR) zaměstnává vědce, kteří díky osobním zkušenostem ze zahraničních cest poznali potenciál entomofágie a skrze konexe v Evropské komisi a FAO zapojili univerzitu do úzké spolupráce se jmenovanými institucemi. Podporováni dotacemi vybudovali komplex chovných hal a laboratoří, kde provádějí výzkum složení a využití hmyzu, také se zkoumají evropské konzumenty a hledají způsoby, jak hmyz začlenit do evropského jídelníčku. Během tří let se jim podařilo ve výzkumu entomofágie předběhnout ostatní univerzity. (Borkovcová, 2015) Výzkum vedou profesoři Arnold van Huis a Marcel Dicke, kteří entomofágii mediálně proslavili skrze účast na konferenci TED (Dicke, 2010), jsou také autory kuchařky The Insect Cookbook. Profesor van Huis je poradcem FAO v celé řadě projektů týkajících se propagace entomofágie. Je hlavním autorem zlomové knihy Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security vydané FAO v roce (Leaders, 2015) V květnu 2014 uspořádala univerzita za podpory FAO první mezinárodní konferenci s tématem jedlém hmyzu Insects to Feed the World. Sešli se tam vědci, zástupci potravinářského průmyslu, chovatelé hmyzu a zástupci neziskových organizací, aby diskutovali o tom, jak udržitelně produkovat živočišné bílkoviny. V roce 2015 wageningenská univerzita jako navázání na konferenci také vydala první výtisk časopisu Journal of Insects as Food and Feed. (Vantomme, 2014) Dnes už je výzkum v Evropě rozšířený a kromě Nizozemí a České republiky probíhá také v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Švédsku a Velké Británii. (Insects, 2015) Univerzity a laboratoře na výzkumu spolupracují. Například Kodaňská univerzita s norskou laboratoří pracují na výjimečném tématu, a to jak dobýt chuťové buňky Evropanů a z entomofágie udělat gastronomii i v západním světě. (Major, 2013) 17

19 Legislativa V posledních pěti letech díky výzkumu a popularizaci v Evropě roste zájem o podnikání v oblasti entomofágie. U investorů roste zájem kromě výroby potravin pro člověka i o využití chovného hmyzu do krmiva pro ryby (lososy a pstruhy), drůbež a prasata. (Huis, 2013, s. VIII) Firmy ale naráží na evropskou legislativu, která je ve věci hmyzu nejasná. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin jsou od roku 1997 regulovány potraviny, které se před květnem roku 1997 nekonzumovaly ve významném množství na území Evropské unie. (European, 1997; Euractiv, 2014) V letech byl proveden mezi členskými státy průzkum, v jehož výsledku nebyla prokázána adekvátní historie konzumace hmyzu. (Eadible, 2014) Na základě nařízení je proto nelegální hmyz chovat a prodávat jako potravinu. Povoleno je ale potraviny z hmyzu dovážet (například z Thajska) a prodávat. Po legislativní stránce otázka hmyzu jako potraviny není tedy zcela vyřešená a skýtá některým firmám možnost pohybovat se na hranici legálního podnikání. (Benítez, 2013) V některých členských státech se nařízení obchází a podnikatelé se pohybují v šedé legální zóně (Británie, Francie, Španělsko), v jiných, jako třeba v Lucembursku, je entomofágie nepovolená a čeká se na novelu Nařízení o nových potravinách. (Eadible, 2014; Leaders, 2015; Malet, 2015; Davide, 2014) Jediným dvěma státům se Nařízení o nových potravinách povedlo legálně obejít; jsou to Belgie a Nizozemí, které si na jedlý hmyz vytvořily vlastní legislativu a za podmínky dodržování řady pravidel přijaly jako novou potravinu deset druhů hmyzu. (Garric, 2013) Jde o druhy: cvrček domácí (Acheta domestika), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus), saranče stěhovavá (Locusta migratoria migratorioides), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), potemník brazilský (Zophobas atratus morio), zavíječ voskový (Galleria mellonella), bourec morušový (Bombyx mori), saranče všežravé (Schistocerca americana gregaria) a zavíječ malý (Achroia grisella.) (Placing, 2014) Pro velký zájem o jedlý hmyz má Evropská komise vybrané druhy zařadit do připravované novely Nařízení o nových potravinách. Přehled informací o chemických, mikrobiologických a environmentálních rizikách by měl do července Evropské komisi dodat Evropský úřad 18

20 pro bezpečnost potravin (EFSCA). Docentka Marie Borkovcová s doktorkou Martinou Bednářovou jsou členkami skupiny shromažďující podklady pro členy Evropské komise, kteří připravují legislativu o jedlém hmyzu pro celou EU. Stínovým zpravodajem pro ČR k nařízení o nových potravinách je europoslanec Pavel Poc. Potraviny s hmyzem Nizozemí a Belgie nyní mají možnost zkoumat to, jak společnost na jedlý hmyz reaguje. Cílem je, aby se hmyz z exotické a senzační potraviny etabloval jako respektovaná přísada a pravidelná součást jídelníčku. (Summary, s. VIII) Je ale více způsobů, jakými mohou firmy na konzumenty působit. Je možné vynášet gastronomická pozitiva hmyzu, apelovat na environmentální uvědomělost spotřebitelů nebo ho propagovat jako zdravou potravinu. V obou zemích se v současnosti pro velké řetězce vyrábějí z lokálně chovaného hmyzu potraviny těchto značek: Green Bugs je mrkvová nebo rajčatová sendvičová pomazánka s 4-6% obsahem larev potemníků moučných a prodává se v belgických řetězcích Delhaize (v České republice bývalá Delvita). Kousky hmyzu nejsou v pomazánce vůbec vidět. Na etiketě ale najdeme velký nápis Green Bugs, písmeno e má navíc dokreslené nožičky a tykadla. Jelikož pomazánky ani potemníci nemají zelenou barvu, můžeme usuzovat, že green v názvu má evokovat environmentální pozitiva. Delhaize se tímto krokem chce zařadit mezi pionýry v entomofágii a podpořit firemní strategii hledání udržitelných nutričních alternativ. Cena za 125g skleničku je 3,45 euro. (Hope, 2014) Damhert Insecta je belgická firma dodávající opět do belgické Delhaize a do nizozemského řetězce Jumbo. Produkuje burgery, nugety a řízky v podobě polotovarů, které namísto masa obsahují 14% podíl larev potemníka stájového chovaného v Nizozemí. Larvy se usmrtí hlubokým zmražením a rozdrtí na pastu. Zbytek složení tvoří voda, pšeničný lepek, slunečnicový olej, zelenina a bílek. Hmyz není v potravině viditelný g balení stojí kolem šesti eur. Na obalu se nachází nápisy go green, high protein a eco foodstep, které očividně apelují na environmentální uvědomělost spotřebitele a zdůrazňují vysoký obsah bílkovin. Damhert chce v budoucnu zpracovávat hmyz chovaný v Belgii a chystá se 19

21 uvést na trh potraviny s cvrčky, sarančaty a potemníkem moučným. V roce 2015 získali cenu Inn'Award za novinku roku. (Insecta, 2012; Insect, 2014) Entomofood Conbuggie je belgická firma dodávající hmyzí polotovary do řetězce Carrefour, který se rozhodl udělat další krok a hmyz v potravinách ani na etiketě neskrývat, aby zákazníci mohli poznat jeho opravdovou barvu a chuť. V karbanátcích Buggie Balls je potemník stájový drobně pomletý, aby nebyl vidět, protože podle Carrefouru mají karbanátky posloužit k překvapení spolustolovníků odhalením jejich složení. V Buggie Burgers už jsou potemníci částečně vidět. Po těchto dvou etapách může zákazník přejít na Buggie Crisps, což jsou pečené larvy zavíječe voskového dochucené solí nebo paprikou. (Boelen, 2014) Na všech obalech je snímek jídla po finální úpravě a pravdivý snímek larev hmyzu, ze kterých je potravina vyrobená. V pravém rohu je obrázek usměvavé matky s dcerou, který má pravděpodobně o potravině vypovídat, že je zdravá a vhodná pro děti. Logo výrobce je v zelených barvách a produkt nese značku vyrobeno v Belgii. Delhaize i Carrefour zmíněné potraviny prodávají v sekci s drůbežím masem vedle exotických mas jako je třeba pštros nebo klokan. (Insect, 2014) Oba výrobci chtějí expandovat do nizozemských supermarketů a v budoucnu také do dalších zemí Evropské unie. (Supermarkety, 2014) Entomofágie v ČR Historie českého trendu entomofágie Jelikož na území České republiky nebyly nalezeny žádné fosilní pozůstatky konzumace hmyzu, je pravděpodobně nejstarším dokladem entomofágie na území České republiky kuchařka z roku 1920, kde je uveden recept na polévku z chroustů. Hmyz se tedy na našem území jedl, většinou však šlo o chudší vrstvy obyvatelstva, pro které byly podobné recepty určeny. (Škrabalová, 2009) Dnes se s větší konzumací hmyzu lze v České republice setkat převážně u vietnamské 20

22 komunity. Na tržnicích prodávají larvy bource morušového, které do ČR dovážejí pod názvem mořské okurky. Cena je přibližně 140 Kč za kilogram. (Ocknecht, 2015) První kniha věnovaná konzumaci hmyzu vyšla jako překlad z angličtiny v roce 1998, nese název Hmyz na talíři a její autorkou je Julietta Ramos-Elorduy, doktorka na Mexické národní autonomní univerzitě, která zkoumá a popularizuje konzumaci hmyzu v Mexiku. Recepty v kuchařské knize jsou exotické a pracují většinou se středoamerickými přísadami, což ji činí pro Čechy spíše nepraktickou. Přesto tato kniha mnohé inspirovala, sloužila prvním českým entomofágům jako vodítko a dodnes je citovaná (stejně jako další práce Elorduyové) v českých textech o entomofágii. Hmyz na talíři inspiroval studenta ze Zlína Jana Frkala k tomu, aby se v letech entomofágii věnoval. Zorganizoval několik ochutnávek, vytvořil první české webové stránky Entomofagie (Frkal, 2001) a mediálně se zviditelnil. Dodnes jsou jeho stránky (i když už roky neaktualizované) na prvním místě mezi výsledky vyhledávání slova entomofágie. Téměř současně se v České republice rozvinul i akademický zájem o entomofágii. Průkopníkem nauky o hmyzu jako lidské potravě na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně byl entomolog profesor Dalibor Povolný. Na jeho praktické ukázky konzumace hmyzu během přednášek navázala docentka Marie Borkovcová z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. V roce 2002 uspořádala první veřejnou přednášku na téma Tvá strava je tvůj lék, jejíž součástí byla ochutnávka hmyzu pro posluchače. Pro veliký úspěch se přednášky o entomofágii opakovaly v následujících letech a studenti na ně zvali své příbuzné a známé. Přednáška v roce 2005 na téma Entomofágie aneb kuchař v říši hmyzu byla živě vysílána na internetu. Paralelně s přednáškami začal na Mendelově univerzitě probíhat výzkum nutričního složení hmyzu běžně chovaného v České republice a udělal z ní první evropskou univerzitu, která se hmyzem jakožto potravinou začala zabývat. (Borkovcová, 2015). Kolem docentky Borkovcové se utvořil tým, s jehož pomocí mohla entomofágii začít ve velkém propagovat. Připojil se k ní kuchař Petr Ocknecht, technickou a všestrannou podporu zajišťoval inženýr Vladimír Fišer a na akademickém poli se k Borkovcové připojila její dcera, doktorka Martina Bednářová. S přednáškami doplněnými ochutnávkou začali jezdit po celé republice. Bavilo je být průkopníky a sledovat reakce lidí. Zpočátku byly přednášky 21

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti se školním jídlem

Výsledky průzkumu spokojenosti se školním jídlem Výsledky průzkumu spokojenosti se školním jídlem Dotazník: Děti jsou s jídlem spokojené. Chtěly by ale palačinky a častěji pizzu Protože se v poslední době od některých rodičů objevily výhrady ke kvalitě

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ U STOLU

ZÁSADY CHOVÁNÍ U STOLU KULTURA STOLOVÁNÍ Souhrn společenských pravidel týkajících se: Správného chování u stolu při jídle a obsluhy Hygieny Prostírání stolu ZÁSADY CHOVÁNÍ U STOLU 1. Příbor položíme na talíř držadlem směrem

Více

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická Technická 3 166 28 - Praha 6 Telefon: +420-220 443 198 E-mail: petr.pipek@vscht.cz http://web.vscht.cz/pipekp/index.html Něco o mase v ČR

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Školní rok 2011-2012 Téma č. 1: Staročeská kuchyně v moderní podobě Práce bude vycházet ze znalostí o české gastronomii se zaměřením na staročeskou

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde na jedné

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

V součinnosti se zřizovatelem školní jídelny realizujeme průzkum za účelem zvýšení kvality a komfortu stravovaní ve školních jídelnách.

V součinnosti se zřizovatelem školní jídelny realizujeme průzkum za účelem zvýšení kvality a komfortu stravovaní ve školních jídelnách. V součinnosti se zřizovatelem školní jídelny realizujeme průzkum za účelem zvýšení kvality a komfortu stravovaní ve školních jídelnách. První stranu vyplní rodič, další část vyplní dítě společně s rodičem

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19.11.2013 - Podle nejnovějšího průzkumu podnikatelského potenciálu

Více

Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ

Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne 26.01.2015 Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá Potraviny a lidé Ing. Lenka Skoupá Člověk lovec + sběrač Člověk pastevec Člověk usazený zemědělec Zemědělská velkovýroba Historie lidské výživy Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

PROJEKT: BIOPOTRAVINY

PROJEKT: BIOPOTRAVINY PROJEKT: BIOPOTRAVINY Cíl: Žáci pochopí rozdíl mezi ekologickými a zdravými potravinami. Vysvětlí pojem biopotravina a uvedou důvody pro biozemědělství a biochov zvířat. Klíčové kompetence: pracovní k

Více

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE Jaroslav Jánský, Iva Živělová Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou trhu s

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Tiskový materiál Vím, co jím: kampaň Solte méně!

Tiskový materiál Vím, co jím: kampaň Solte méně! Češi jsou přesolení. Solte méně! Tiskový materiál Iniciativa Vím, co jím a piju pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Národní strategie Zdraví 2020 Češi konzumují více než dvojnásobek tolerovaného

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let

Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let MUDr. Eva Kudlová, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Publikováno v: Kudlová, E. Schneidrová D., Dietary patterns and their changes

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Vím, co jím a piju, o.p.s. Partner pro snižování obsahu soli

Vím, co jím a piju, o.p.s. Partner pro snižování obsahu soli Vím, co jím a piju, o.p.s. Partner pro snižování obsahu soli Seminář Snižování obsahu soli ve školním stravování Brno 26.11.2013 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Vím, co jím a piju o.p.s. Současná doporučení

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink CHANGE YOURSHOES (OBUJ SE DO TOHO) TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ Harald Blaha / Tanja Fink KONCEPT PRŮZKUMU STRUKTURA VZORKU KONCEPT PRŮZKUMU Realizace průzkumu: červen 2015 Cílová skupina:

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Medidiet News č. 02/2015

Medidiet News č. 02/2015 Medidiet News č. 02/2015 Program redukce tělesné hmotnosti MUDr. Miloše Rýce ÚVODNÍ SLOVO MUDr. MILOŠE RÝCE VEDOUCÍHO LÉKAŘE PROGRAMU MEDIDIET Vážení přátelé, s potěšením mohu konstatovat, že se nám, po

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více