Zvláštní vydání dopisu sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní vydání dopisu sítě"

Transkript

1 Květen 2004 Pontes - Učení se v Evropě a pro Evropu Budování sítí v Euroregionu Nisa Zvláštní vydání dopisu sítě Síť PONTES v procesu rozšíření Evropské unie Highlights Po mnoha letech je to koneč n ě tak daleko. Dne 1. května budou Polsko a Česká republika přijati do Evropské unie. S nimi současně dalších šest středo- a vých odoevropských států, stejně jako Kypr a Malt a. Evro pská unie bude větší. Je to zatím největší rozšíření Unie od jejího vzniku. Lidé v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se v průběhu let na toto rozší ření připravili. Přitom my vých odní Němci nejsme sami ještě v Evropské unii příliš dlouho. Pohled 14 let zpátky. Zdi byly zbořeny. Pro lidi z tohoto regionu nejen na hranici k SRN, ale také na hranici k sousedům Polsku a České republice. Především k Polsku byl kontakt od 80. l et silně omezen. S politickými změnami v Německu a celé východní Evropě se situace zása dně změnila. Lidé ve východní m Německu se díky německému znovu jednocení staly občany Evropské unie. Bez dlouhých přístupových rozhovorů. Pro lidi v hraničním regionu byly podstatně usnadněny kont akty kępolsku a České republice. Pomalu docházelo ke sbližování přes hranice. Rozhovory a diskuse, výměna různých názorů a zkušenos tí byly počátkem tohoto sblížení. Osobní iniciativy jednotlivců hrály na začátku významnou roli. Později byly vytvořeny instituce a organizace, kt eré cíleně podporovaly přeshraniční spolupráci. Polsko a Česká republika viděli svou perspektivu v Evro pské unii a snažili se o přijetí. Toto mělo za následek zintenzívnění přeshraniční spolupráce. Vznikly společné vize a projekty. Sítě byly budová ny přeshraničně a pomocí nich byla spolupráce koordinována. Takovou německo-polsko-českou sítí je také projekt PONTES - Učení se v Evropě a pro Evropu. Stavění mostů v Euroregionu Nisa. PON TES podporuje celoživotní vzdě lávání v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Tím spojuje PON TES nejen n ejrůznější vzdělávací infrastruktury tří zemí v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Spojuje také zde žijící lidi. Síť PON TES využívá ro zšíření EU na východ jako podstatný rozvojový moment a jako příležitost pro budoucnost tohoto regionu. V současné době pracuje v síti přes 200 partnerů také z Polska a České republiky. Nejrů znější projekty, které podporují vzdělávání v Euror egionu jsou společně realiz ovány. Jsou to vz dělávací projekty nejrůznějšího zaměře ní. Oborové vz dělávání (příprava na budoucí povolání), zlepšení jazykových znalostí ve školkách a školách, vybud ování regionál ní vzdělávací p latformy na internetu nebo vybudování př eshraniční Naučné stezky energie jsou jen některé příklady. Tě mto a jiným příkladům úspě šné spolupráce v oblasti vzdě lávání je věno váno toto zvlášt ní číslo Dopisu sítě při příležitosti rozšíření E vropské unie. Jeho cílem je posíle ní odvahy a pozvání k využití nových příležit ostí a možností, které se otevřou po 1. květnu Jen společně s našim i českými a polskými sousedy m ůže být vybud ován učící se re gion v srdci Evropy. PONTES-Agentur Celoživotní vzdělávání v srdci sjednocené Evropy Učící se regiony ve znaku rozšíření EU na východ....strana 2 5 o tázek n a. Roberta Schillera, narozeného v Polsku, vyrů stajíc ího v Německu a žijícího v České republice... strana 3 Budoucnos t leží ve středu Evropy Diskuse se třemi vedoucími pracovníky E uroregionu Nisa......strana 4 Slovensko před vstupem do EU Interview s Magdou Vašáryovou, velvyslankyní Slovenské republiky ve Varšavě...strana 11 K tématu vzdělání Je to stejné jako když někdo investuje do domu, ale je to ještě lepší, protože člověk si to může nosit sebou Barry McGaw. Ředitel OECD pro vzdělávání, O celoživotních vzdělávání 1

2 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Celoživotní vzdělávání vęsrdci sjednocené Evropy Výzvy a příležitosti pro přeshraniční učící se region PONTES S tátní nadvládní Klaus Ucel kęvý znamu celoživotního vzdělávání pro proces rozšíření EU na výc hod. Autor je ve doucím referátu Celoživotní vzdělávání na Spolkovém ministerstvu vzdělávání a výzkumu. Klaus Uckel Evropská un ie stojí v současné době před nejvýznamně jším rozšířením ve své historii: K dyž v květnu 2004 vstoupí osm stř edo- a výcho doevropských států stejně jako Malta a Kypr, je to historický krok k vytvoření velkého evropského prostoru stability a bezpečnosti, míru a blahobytu. Vytvoření ev ropské ho pro storu celoživotního vzdělá vání Již v březnu 2000 si vytyčila Evropská rada v Lisa bonu strategický cíl pro nadcházející desetiletí, který by měl z Unie vytvořit ne jkonkurenceschopnější a nejdynamič tě jší hospodářský prostor na světě. Podstatným komponentem této strategie je celoživotní vzdě lávání, neboť konkurenceschopnost a sc hopnost zamě stnatelnosti stojí a padají od strukturální změny až po globalizovanou vzdělanostní společnost s připraveností každého jednotlivce se neu stále vzdělávat. U čení a vzdělávání se tím stávají enormním hospodářským faktore pro budoucnost společnosti stejně jako předpokladem pro individuál ní zvládnutí strukturálních změ n. V listopadu 2001 proto for mulovala Kom ise cíl vytvoření evropského prostoru celoživotního vzdělávání. Od té doby tvoří celoživo tní vzdělávání červenou n it pro iniciativy na evropskéú rovni. V Německu byl již v roce vytvořen akční program Celoživotní vzdě lávání pro všechny Spolkového ministerstva vzdělávání a vý zkumu. V centru této iniciativy stojí program Učí cí se regiony, po dpora sítí. Učící se regiony jako strategický instrument Podpora celoživotního učen í znamená inve stovat více do lidí a do vědění, podporovat zí skávání zákla dních kvalifika cí a vytvářet cestu pro inovativní, flexibilní formy učení. Lidem v šech věkových skupin by měl být umožněn rovn oprávný a volný pří stup k hodnotným vzdělávacím nabídkám a k velkému množství zku šeností. Důležitý strategický instrument je p řitom koncept učících se regionů, které spojuje výzvy na vytvá ření vzdělání budoucnosti s regionálními potenciály a zvláštnostmi a tím je cíleně namířen k podp oře faktoru vzdělání pro regionální rozvoj. K tomuto se řadí také projekt PONTES -učení se v Evropě a pro Evropu. Stavění mostů v Euroregionu Nisa podporovaný Spolkovým ministerstvem vzd ělávání a výzku mu. Zvláštní příle ž itosti hraničního regionu S rozšířením EU 1. května 2004 se také region PONTES u posune z nynější hraniční po lohy k Polsku a České republice do centra sjedn ocené Evropy. Stojí přitom ve zvláštním úhlu pohledu pokud jde o rozvoj společného prostoru celoživotního vzdělávání schopného přežít také v budoucnosti. Aktéř i projektu PONTES proto již v průběhu plánovací fáze pochopili regionální polohu v trojzemí jako zvláštní příležitost pro vývoj a odzkou šení nových cest celoživotn ího učení a rozvoj kompetencí zde žijících lidí a jako výchozí bod pro projektové cíle. K vyzdvižení jsou přitom: Obzvláště výhodné podmínky hraničního regionu pro propojení učebních obsah ů s podporou jazykových a interkultur ních kompetencí (při každodenních přeshraničních setkáváních, při rozvoji společných vzdělávacích a pracovních procesů at d.), ale také příležitost vytvoření mostů mezi vzdělávacími infrastrukturami sousedních zemí prostřednictvím odzkoušení nových rámcových podmínek pro přeshraniční průchodnost vzdělávacích systémů. V neposlední řadě z důvodu tohoto specifického problému celéh o projektu, jeh o zvláštními potenciály a jeho evropskou dimenzí má Učící se region PONTES zvláštní uznání Spolkové ho ministerstva vzdě lávání a výzkumu. PONTES-Výsledky jsou pří kladem V min ulém roce dosažené výsledky jsou příkladné. Od začátku projetu spolupracují polští a čeští kooperační partneři sítě PONTES aktivně na inovativních cílech jako na trinacionální Naučné stezce energie, v pracovní skupině Pedagogové jazyka sousedů nebo na v ýstavbě trinacionálního vzdělávacího střediska Urobit. PONTES se mezi tím etablova l jako uznávaný partner komunálních společenství Euroregionu Nisa. S jej ich podporou pro in iciování zrcadlových projektů PONTESu na české i polské straně euroregionu přispívají aktéři PONTESu k výstavbě přesh raničních struktur v oblasti vzd ělávání. Přeji aktérům přeshraniční vzdělávací sítě PONTES i nadále mnoho úspěchů př i realizaci svých náročných cílů. A já zvu přede vším naše české a polské sousedy srdečně k účasti vložením také svých zkušeností a kompetencí do vybudování přesh raničního učícího se regionu Horní Lužice-Dolní Slezsko a společně s námi také k příspěvku pro vybudování evropského prostoru celoživotního vzdělávání. Informace k programu Učící se regionu podpora sítí 2 w ww. pontes-pontes.de

3 Květen 2004 Zvláštní vydání dopisu sítě 5 otázek: panu Robertu Schillerovi, dílna Učící se hraniční region Německo-polsko-české srůstání v Euroregionu Nisa Robert Schiller je praktikantem v dílně PONTESu Učící se hranič ní region a prac uje také na přeshraničním Naučné stezce energie. Narozený v Polsku, vyrůstal v Německu, žijící v České republice líčí agentuře PON TES svůj pohled na srůstání v Euroregionu Nisa. Heike Schöbel Vy jste se narodil v Polsku, žijete v Čechách a absolvujete praktikum tady v Německu. Jste již evropským občanem. Jakou váhu přikládáte tomuto stavu? Abyste tomu porozuměli, musím nejdříve vysvětlit, že jsem př ed 13 lety emigroval se svou rodinou do Německa. Dnes jsem s rozhodl, žít nejdříve v Něme cku. Chtěl jsem do Německa, k našemu sousedovi, kterého jsem stihl velmi dobře poznat. Byl jsem zvědavý na Českou republiku, na její obyvatele a kulturu. Chtěl jsem poznat Českou republiku. Díky m é minulosti jsem neměl žádný velký strach přemístit své bydl iště. Ale chtěl bych zdůraznit, že srdcem se cítím v Německu, Polsku a České republice v Evropě doma. Jaké překáž ky jste musel a musíte každodenně zvláda t? Když jsem přišel do regionu Horní Lužice, do trojzemí, nebylo složité být přija t do společnosti, býti akceptován a integrován. Pro mě bylo složitější zvlád nutí každoden ního technické ho procesu. Každý den jezdím autem po celém regionu. Právě při budováním sítě PONTES je třeba vynaklá dat mnoho času mimo jiné také na hodiny čekání na hranicích. Přitom už se ptám, kde je ta evropská integrace. Ale myslím si, že se to v budoucnosti všechno zlepší. S prvním kvě tnem 2004 se stane Česká republika a Polsko členem EU. Jaká podstatná pravidla slušnosti bych měl jako německý zájemce o navázání kontaktu s polskými a českými zařízeními bezpodm ínečně ctít? Důležité je, ab y když se něme cká strana v P olsku nebo České republice představuje, nevzni kal dojem, že N ěmec je ten kdo si vše může dovolit nebo iniciátor a polští a čeští partneři mají hrát jen druhé housle, aby dostali peníze od EU. To se nesmí stát. S partne ry se musí jednat také jako s partnery a m ít i možnost vyjad řovat se a spolurozhodovat. Jinak myslím na jednu maličkost, která je ale velmi důležitá: v Polsku si všechny osoby, když vejdou do mí stnosti, podávají ru ce. Řeknou si jen dobrý den, po kud se znají. Nebo: Dobrý den, Schiller je mé jméno, když se neznají. To je typická zdvořilo stní forma. Co se můžeme nauč it od našich sousedů? Hmm, všichni lidé jsou takoví jací jsou a to ná m dává příležitost učit se od sebe navzájem. Ka ždý vidí stejno u záležitost jinýma očima. Pohled na věci je ve všech 3 zemích zcela odlišný a my se musíme naučit rozeznávat tyto rozdíly a akceptovat je. Neměli bychom to nazírat ja ko konflikt, nýb rž jako příležitost. Jednoduš e roz umět, jak něco vidí naši souse dé a učit se z to ho. Co s e od nás mohou přiučit n aš i sousedé? Ano, když si člověk ty regiony proh lídne a práci, kt erou teď dělá m, tak je to předev ším rovina vzdělávání. V Polsku a České repu blice ještě ne existuje tolik mimoškolních vzdělávacích možností a nabídek jako v Německu. Jelikož zde vznikla vzdělávací síť PON TES, měli by se naši polští a čeští partneři učit z projektu PONTES, jak se no sitelé vzdělává ní propojují a tím s e dají vytvářet mnohé úspěchy. PON TES je jako vizitka pro vzd ělávání, člověk jí musí jen využít. Naučná místa zážitků přeshraniční Naučné stezky energie nalezena Od března 2004 je stanoven průběh přeshraniční Naučné stezky energie. 11 míst bude v následujících 3 letech podporováno při výstavb ě naučných míst zážitků. Naučná místa zážitků: 1. Centrum ochrany přírody Zittauer Gebirge ggmbh 2. Hnědouhelný důl Turow (Polsko) 3. Spolek Přáte lé Bogatynské země (Polsko) 4. Elektrárna Turow (Polsko) 5. Kulturní ostrov Einsiedel 6. A-Qua-Be ggmbh Goerlitz 7. Evangelická kulturní nadace Goerlitz 8. S polek svědků hornictví Berzdorf-Horní Lužice e.v. 9. Energeticko-ekologické modelové mě sto O stritz-st. Marienthal 10.Ekologická knihovna Grosshennersdorf e.v. 11. Podpůrný spolek technický pomník & muzeum elektrárny Hirschfelde e.v Dílna PONTESu Učící se hraniční region Kontakt Umweltbibliothek Großhennersdorf e.v. Andreas Schönfelder Am Sportplatz Großhennersdorf Tel.: (0) Fax: (0) hek.org w ww. pontes-ponte s.de 3

4 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Budoucnost ve středu Evropy Heike Schöbel PONTES se bavil se třemi ř editeli Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa o roz šíření EU na východ a vlivech na náš region. Výňatky z tohoto roz hovoru otiskujem e níže. Z leva do prava: I va Hübnerová ( ČR), Gerhard Watterott (Něme cko), Andrej Jankowski (Polsko) Jaká očekávání spojujete s Evropskou unií? Jaké vydíte příležitosti s rozšířením EU na východ pro náš region? Iva Hübnerová: Rozšíření EU na východ otevře možnosti a příležitosti, předevš ím pro přeshraniční spolupráci. To se týká všech oblastí, zvláště infrastruktury, turismu. K tomu vyvstane ještě možnost získat prostředky z fondů EU. Tyto možnosti se nám v budoucnu vš em otevřou. Gerhard Watterott: Euroregion se zasazuje především o přeshraniční spolupráci v blízkosti hranice. Rozšíření EU je prožitou historií. Koná se na státní úrovni mezi starou Evropskou unií a novými členy. Tento evropský vývoj, který se dokoná rozšířením EU na východ, podpoří naší práci zde v regionu. To znamená, že podmí nky pro přeshraniční spolupráci budou do budoucna lepší. To nemůže nikdo popřít. Myslím, že rozšíření EU na východ povede k rozšíření již existujícího evropského hospodářského prostoru. S tímto rozšířením dojde ke sblížení a vzájemnému přizpůsobení evropských zemí. Andrej Jankowski: Pro mě znamená vstup Polska do EU nové výzvy, ale také možnosti realizace nových nápadů a vizí. Právě na mě jako na ř editele Euroregionu Nisa dolehnou nové úkoly. V posledních 12 letech jsme v našem euroregionu dobře pracovali. Připravovali jsme se na rozšíření EU na východ. Teď rozšířením EU možností podstatně přibude. Naše práce se tím stane náročnější. Na posledním sezení předsednictva jsme například přemýšleli o tom, jak euroregion strukturálně přizpůsobíme z hlediska nových výzev. Mobilita, přijetí práce v sousední zemi, žádosti o peníze z podpůrn ých fon dů, to vše jsou aspekty, které se změní. Jaký je dle Vašeho názoru stav přeshraniční spolupráce? Změní se rámcové podmínky pro přeshraniční aktivity? Andrej Jankowski: Ano, rámcové podmínky se určitě změní. Ale pro přeshraniční spolupráci bude i nadále zůstane to, co je důležité. To jsou lidé a instituce, kteří naplňují spolupráci životem. Možná vznikne pro spolupráci nový právní základ, tzn. předpisy. Ale to je méně d ů ležité. Dů ležitě jší jsou lidé. A tito naplň ovali přeshraniční spolupráci životem na velmi vysoké úrovni a díky rozšíření EU a lepším podmínkám se v budoucnu tato spolupráce ještě dále rozšíří. Iva Hübnerová: V obla sti vzdělávání vzniklo do současné doby mnoho partnerství. To je dle mého názoru pro budoucnost velmi důležit é, protože předevš ím přes osobní kontakty je spolupráce v oblasti vzdělávání dá le rozvíjena. Před téměř jedním rokem jsme rozhodli, že se zaměříme silněji na přeshra niční aktivity a projekty v oblasti školství a vzdělávání. Obzvláště důležité jsou přitom dě ti a mládež. Tito musí prostřednictvím proje ktů silněji seznámeni s Eur oregionem Nisa a se zde žijícími lidmi předevš ím z druhé strany hranice. To má něco společného s regionální identitou. V této souvisl osti se staráme v současné d obě v České republice o jednoh o diplomanda, který píše o česko-německý ch školních kooper acích. Kromě toho jsme vytvořili novou expe rtní skupinu V zdělávání Euroregionu Nisa. Zde pracuje také PONTES-Agentura. S její pomocí má spolupráce v tomto oboru rozvinuta ještě intenzívněji. I tato expertní skupina je odpovědí na nové rámcové podmínky. P ro její činnost mohou být samozřejmě využity i nové finanč ní možnosti. Dí ky tomu budou moci všechny tři strany využít v budoucnu Interregn I IIa-program. Tím se zlepší také možnosti realizace projekt ů. Bude možné provádět další projekty. Inovativní obsahy a metody bud ou vyvinuty. Mo žný velký cíl by mohlo být propojení všech tří školských systémů. Myslím na vzájemné uznávání získaných kvalifikací. Ale až k tomu je zatím ještě cesta d louhá. 4 w ww. pontes-pontes.de

5 Květen 2004 Jak é pozadí mělo založení exp ertní skupiny Vzdělávání? Iva Hübnerová: Cíle m této expertní skupiny je vytvoření platformy pro diskuse a spolupráci zainteresovaných expertů. V minul osti se ukázalo, že v oblasti vzdělá vání neexistuje žádná vhodn á platforma pro přeshraniční spolu práci. Společn ě jsme zjistili, že existuje po něč em takovém poptávka. Tak jsme se rozh odli založení m exp ertní skupiny Vzdělávání zintenzívnit přeshraniční spolupráci. Podobné iniciativy byly z naší st rany i v jiných obla stech. V expertní skupině pracují zainteresování regionální aktéři. Tit o byli námi tázáni popř. někteří nás oslovili, že by měli zá jem na společné pr áci. Úkoly exp ertní skupiny p opř. její cíly jsou určovány samotnými členy (experty). V dalším kroku stanovu jí obs ahy své práce jednotliví členové. Na začátku je po tř eba seznámit se se všemi třemi školskými systémy. Poté mu sí být stanoveny da lší úkoly a c íle, aby bylo možné zlepš it spolupráci a zintenzívnit ji. V každém případě je tato pracovní skupina dobrou základnou pro iniciování spo lečných projek tů a v každém případě pro t o budou od 1. května lepší p odmínky, ab y bylo možné tyto projekty v rámci programu In terregn I IIa rea lizovat. Gerhard Walterott: Vzdělávání je v každém případě nejdůležitějším úkolem této sku piny, ale v nep oslední řadě jde také o zinte nzívnění výmě n dě tí a mládeže. Zde mohou a musí následovat ještě množst ví akti vit, které nad ále podpoří s růstání lidí žijících v tomto regionu. Myslím, že tak by mělo být této expertní sku pině také rozuměno. Měla by pokrýt široké pole působnosti, od setkávání až po vzdělávání. Obě jsou spolu tě sně spojeny. A k dyž už mluvím e o vzdělání, je často dáv ána politikou k diskusi formulace: Chceme se vyvinout v společný vzděláva cí regi on! Tomuto vyjádření se nezbývá než připo jit. Ale jde také o to t uto myšlenku realizovat. To znamená p odložit tento cí l ko nkrétními opatřeními a záměry. Tato opatření musí být real izována v ěkolika pracovních krocích ne od zeleného stolu, nýbrž experty všech tří stran. Ti musí analyzovat a zjistit výcho zí stav a jak vypadají kroky 1., 2. a 3. Myslím, že proto jsou takové stru ktury, takové e xpertní skupin y vhodné a kvůli tomu by mě ly být také vyvíjeny, etablovány a vyvíjeny s cílem určit é výko nnosti. Zvláštní vydání dopisu sítě Co může vykonat vzdělávací sí ť PONTES pro přeshraniční rozvoj vzdělávací krajiny? Iva Hübnerová: Malým problémem jsou na území Euroregionu N isa jazykové problémy nebo používání jazyků. Myslím, že vzdělávací síť PON TES mů že například přispět k tomu, že přibude vědo mostí a komunikace o naš ic h sousedech v Euroregionu Nisa. Zde existují tři jazyky, které jsou ste jně důležité. Němčina, čeština a polština. Nemůže být vždy samozřejmé, že se kooperační rozhovory odehrávají v němčině, že všichni musí dobře mluvit německy, takže u mnoha jednání ani není počítáno s překladateli. K tomu by mohl například PONTES tak é přispět, ab y všechny tři jazyk y byly rovnopr ávné a že se všechny tři strany musí snažit naučit se jazyk souseda a používa t jej. Sam ozřejmě není pro každého jednoduché naučit se cizí jazyk, ale já sama se musím sna žit Tím to začíná. Nemohu oček ávat, že od Ně mecka nebo Polska dostanu podklady v češti ně. Musím se vždy snažit překládat to pro mé partnery do češti ny. Stejně tak se ale musí snažit partneři v Polsku a Německu. A když b y k tomu ještě mohla přispět síť PONTES, byl b y to velký úspě ch Gerhard Walterott: Chtěl bych to dokon ce ještě zesílit. Myslím, že je zde potřeba ještě vytvořit pověd omí o problém u. V Euroregionu Nisa jsou různé jazyky. Tyto mohou a musí být používány rovnoprávně. To m ůže být stejně tak u odborných jako u kulturn ích akcích. Dnes je to přece bohužel tak, že v praxi ten, který má německý pas a mluví německy očekává, ž e se bude mluvit německy. Jemu vů bec nedoc hází, že existují ještě další 2 jazyky. Pro něj je to normalita, sta ndard, že rozhovor probíhá v němčině Iva Hübnerová: To se týká nejen na učení se jazyků, začíná to už u překladů a u tlumočníků. Každý, který připravuje projekt musí mít vždy na pamě ti: Chci zde u stolu sedět a mluvit s partnery z Polska, České republiky a Německa. Tito mluví zp ravidla třemi rozdí lnými jazyky. Mají moji partneři možnost mluvit společný m jazykem? Co je společný jazyk? Pro to nejsou lidé ještě dostatečně senzibilizováni. Může být, že všichni tři mluví německy. Potom je to dobré. Pokud ne, musí se naplánovat také tlumočník. Musíme naše partnery akceptovat, i když neml uví právě n ěm ecky. Děkuji za zajímavý rozhovor! Informace k Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 5

6 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Na cestě k sobě Zkušenosti v přeshraniční spolupráci osob v čestných úřadech Ursula Wimmert a Remigiusz Cieplechowicz Občanská angažovanost má tolik tvá ří, kolik je lidí na s větě, kteří se ang ažují, kteří ch tějí společně s něčím poh nout. Občanská angažovanos t se nenechá omezit. Že t ímto způsobem mohou být lépe překoná vány hranice, popisuje Remigiusz Cieplechowicz, který delší dobu polské a německé ženy doprov ázel při výuce vždy druhé ho jazyka. Zprvu uvolněné iniciativy polských a německých aktérů se stal v minulých lete ch díky podpoře Batory- ve spojení s Na dací Roberta Bosch v rámci p artnerství měst Görlitz/Zgorzelec projekt pod jménem Jistě v zemi souseda. Přitom hrálo naučení se nebo zdokonalení se v jazy ku souseda s tejně velkou roli jako např. téma Dějiny a mentalita v Pols ku a Německu. Vrchol, ale v žádném případě n e konec společných aktivit tvořil p olsko-německý štědrý več er k poznání typických tradic v Domě kultury v prosinci Já osobně jse m mohl vznik společných kol a společné srůstání aktivních žen pozorovat po n ěkolik let. Tento příklad mě dal také odvahu pro rozhodnutí naučit se v sousedním městě polštinu. Ursul a Wim mert Germanica Zgorzelec Prvního května bude naše země jak je známo oficiálně přijata do EU. Již x l et se snaží moji krajané nehledě na hospodá řské faktory, které by č lověk nem ěl ztratit ze zře tele, o stejná práva jako je tomu u občanů EU. Přál bych si, aby mezi námi 1. května začala nová historie, aby padly nejen hranice na Nise, nýbrž aby padly všechny hranice i v přenesené m slova smyslu v našich hlavách. Berme 1. květen více symbolicky. Pro mě je zřejmé, že bude potřeba po 1. květnu v tomto smyslu mnoho udělat. Tyto hranice jsou v nás p evně zakotven y a musí utéct mnoho času, než budeme tak d aleko, že se bude moci člověk cítit dobře v obou zemích. Musíme si toho být vědomi a sami k tomu svým d ílem přispět, potom to půjde snad rychleji. Existují však lidé popř. orga nizace, iniciativy, které zde již před 10 lety začali stavě t společný dům Evropu. Jistě nebylo jejich cílem hned vytvoření velké Evropské unie, nýbrž seznámit spolu dva národy, dvě kultury a mentality, jejich vzájemné přiblížení a vzájemná pomoc v tomto procesu sbližování, aby jednoduše př išli lidé spolu do řeči. Možná to nebyla žádná u nie v politickém slo va smyslu, ale Unie to byla, totiž Ženská unie. Tato organizace se jmenuje Inter klub Femina. Před krátkou dobou jsem měl možnost spolupra covat s touto ženskou iniciativou a mohu vyřknou t těmto dámám jen velkou poc hvalu. Ačkoliv ještě stá le mnoho problémů způsobují rozdílné jazyky, učí se stejně Polky německy jako Němky polsky, aby si v budoucnu lépe porozuměly. Komunikace se koná ale i přesto. Ž eny se sebo u mají totiž velkou trpělivost a ještě jeden v komunikaci důležitý bod. Ony chtějí svým partnerům rozumět. Tento způsob jak spo lu zacházejí, stejně jako jak o rganizují společné akce a jak často mluví o s polečných pro blémech, byla pro mě jedna z mnoha získaných zkušeností v oblasti přesh raniční spolupr áce. Mohu jen říci, že jsem se během tohoto školení cítil velmi dobře a do budo ucna bych si je n přál, aby mezi našimi dvěma národy neměly h lavní slovo ter míny Polák a Němec, ale aby se do popředí dostaly termíny jako jednoduše člověk, ž ena, muž, dítě, bez o hledu na to odkud pochází. Takové organizace mají v našem životě velký význam, přispíva jí k tomu, že se lépe známe, že víme, jak se má zacházet z předsudky a naší historií, nebo také co všechno musí člo věk udělat, kd yž se v zahraničí dostane do tísňové situace. Takové organiz ace řeší na úrovni člověk ke člově ku mnoho podceňovaných problémů a já doufám, že se dají v našem regionu najít ještě další podobné iniciativy, protože po 1. květnu bude na obou s tranách ještě mnoho práce. P.S. Všechny informace v tomto textu jsou jen mé osobní dojmy. Remigiusz Ciep lechowic z PONT ES dílna Učen í se ob č anské angažo vanosti Kontakt Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV), Landesverba nd Sachsen Regionalste lle Görlitz Ursula Wimmert Fischmarkt Görlitz Tel.: ( 0) Fax: (0) risax.de 6 w ww. pontes-pontes.de

7 Květen 2004 Multimediální učení v Euroregionu Nisa Stav vývoje a perspektivy Zvláštní vydání dopisu sítě Andreas Sommer Představte si, že jste podn ikatel a zjistíte, že vaši zaměstnanci potřebují školení k tématu marketing, aby byli sch opní prodávat vaše produkty na českém a polském trhu. ALE vy nemáte žádnou možnost poslat vaše zamě stnance na 4 dny na školení do Drážďan. NEBO Jste na mateřské dovolené a hledáte možnost, jak se během doby doma vzdělávat, abyste neztratila n ávaznost na vaše povolání. ALE mů žete se vzdě lá vat jen večer, když vaše d ítě spí a babysitter si také vždy nemůžete do volit. NEBO Hledáte kurz jógy, jazykový kurz. Nabídka je velká. ALE vaše hledání je namáhavé a časově náročné, neboť neexi stuje žádné centrální místo. A potom ještě nevíte, zda nabídka opravdu bude také dodržena taková, jak v ní stojí. NEBO Jste ten, kd o vzdělání nabízí a hledáte cestu jak by na vaši nabídku mohlo dosáhnout co nejlevněji co n ejvíce uživatelů. Čtyři příklad y z praxe ukazují, jak je to těžké najít vzdělávací nabídku dle osobních představ nebo udělat si reklamu pro vlastní nabídku. Kvalita vzdělávacích nabídek bude zajišťována jak evaluací zájemců o vzdělání stejně jako vlastním razítkem kvality poskytovatelů vzdělání. Vzdělávací trh by měl v posledním stupni vývoje být místem pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat z vlastní iniciativy. Zahájení provozu vzdělávací ho trhu Nisa: Září Učíme se celý život: nejen ve š kole, také v povolání, ve volném čase, v běž ném dni a také v rodině. Celoživotní vzdělávání je více než jen doškolování se a to je jasné ne až od konference v Pise. Rychlá změ na na ší společnosti vyžaduje neustálé přizpůsobování se a zvyšování vlastní kval ifikace z vlastní vůle. Toto nemá za cíl jen zlepšení kvality celého školského systému, nýbrž musí zohlednit vše chny životní fáze a tím umožnit, abychom se nestaly outsidery v procesu neustálé změny společnosti a pracovních ná roků. Se vzděláva cím trhem Nisa (Bildungsmarkt Neisse) se otevírají lidem v Euroregionu nové cesty celoživotního vzdělávání. Vzdělávací trh Nisa má propojit vzdělávací nabídky v Euroregionu Nisa, transpa rentně je před stavit a podpo rovat připravenost k dovzdělávání se u malých a středních podniků. Aby byl akceptován v Euroregionu Nisa také E-Learning, je třeba regionální vědění zpř ístupnit vez ohledu na místo bydliště lidem všech věkových skup in. Virtuální vy učování, prezentace na fóliích, prezentace na diapozitivec h, virtuelní inter view a exkurze v podnicích atd. tvoří základ pro zajímavou, metodicko didakticky inovativní regionální platformu, kte rá umožní neformální učen í na pracovišti, v rodině i ve volném čase. PONTES-dílna Vzdělávací trh Nisa Kontakt Koordinace - PONTES-Agentur Mathias Piwko Internationale s Begegnungszentrum St. Ma rienthal Marienthal 10, Ostritz Tel.: 0049-(0) , Fax: 0049-(0) e Vzdìlávací datová banka a docentské forum Robert Vierte l WeiterBildungsInstitut der Hochschule Zitta u/görlitz e.v. E-Learning Andreas Som mer Internationale s Hochschulinstitut Zittau Technická realizace Mike Altmann MultiMediaPa rk Goerlitz GmbH w ww. pontes-pontes.de 7

8 Zvláštní vydání dopisu sítě Škola dělá školu Zpráva z praxe dílny PONTES Sousedství a jazyk Květen 2004 Giselher Woite Proč chodí děti d o školy? Proč se učí? Čím jednou budou? Možná že si podobné otáz ky nekladou jen učitelé a vychovatelé, ale také mnoho dospělých a dětí. V rámci projektu d ílny PONT ES Sousedství a jazyk si tím také lá meme hlavu. Jaké jsou rozdíly ve školských systémech v trojzemí Polska, České republiky a Německa? Rozšíření EU o Polsko a Českou re publiku otevře mož nosti sp olupráce v obla sti vzdělávání nejen přes hranice ale také přes všechny jazykové bariéry. K tomu patří nejen naučení se jazyka soused ů, nýbrž také p ochopení toho, jak se čeští a polští občané učí a pracují od školy až po budoucí povolání. Již při třech setkáních na Euro -školách v Zittau a Zgorzelci zkoumali pedag ogové rozdíly, ale také věci společné ve výchově v jeslích, školách, učilišt ích apod. Německo, opožd ěný národ? V každém případě začínají již v mateřské škole v Polsku i České republice s příp ravou na školu. K tomu patří začátky počítání a psaní. Při výmě ně myšlenek je nutné účastníků m přiznat, že se věci porovná vání školských systémů zhostili s vervou. Připravili si plakáty, obrázky, fotoalba a žádná otá zka nezůstala nezodpovězena. V jakém věku jd ou Češi a Poláci do 1. třídy? Jak je školní výchova organizována? Je zajímavé, že v Euroregion u Nisa již existují školy, které vychovávají dvojjazyčně. V budoucnu budou existovat i trojjazyčné učebnice pro tento region. Jen, stačí opravdu jen ja zykové znalost i? Bude moje školní a pracovní kvalifikace v sousední zemi uznávaná a budu tam také moci potom pracovat? K tomuto tématu se vyjadřovali odborně zda tní referenti se znalostí vzdělávacích systémů všech tří zemí. Těžko říci, zda je toto ten nejle pší model. Ale v každém případě se od sebe mohou leccos p řiučit. Dílna PONTES Sousedství a jazyk nabízí také semináře a možnost navázat kontakty se sousedy a pod poruje hledání partnerských zařízení. Aby bylo možné tyto nápady úspěšně organiz ovat a i nadále uskutečňovat, jsou naplánována v pracovn ím plánu AG Pedagogové jazyka sousedů setkání v euro regionu každé dva měsí ce. Sr dečně vítáni jso u samozřejmě také další česká a polská zařízen í. Zájemci se moh ou pro další info rmace obrátit n a paní Elzbietu Brückner a pana Giselher Woiteho. Dílna PONTES Sousedství a jazyk Euro-Schulen ggmbh Görlitz Giselher Woite Straßb urg-passage Görlitz Tel.: (0) Fax: (0) Euro-S zkola Sp. Z o.o, pani Elzbieta Brückner Tel (0)

9 Květen 2004 Profesní orientace v trojzemí Školy v regionu Nisa jsou připravovány pro Evropu Zvláštní vydání dopisu sítě Christian Lange, sdw Blíží se stále blíž: Rozší ření Evr opské unie na východ. V květnu 2004 přijme EU deset nových členů, mezi nimi také oba státy so usedící se Saskem, Českou republiku a Polsko. Nejvyšší čas vysvětlit a zané st školákům v Sasku do povědomí z toho vyplývající přílež itost, které jso u s rozšířením spojeny. Neboť sje dnocená Evropa začíná již v hlavách. Od z ačátku roku se angažuje Saské státní minister stvo kultury, zemská pracovní sk upina Škola-h ospodářství a Nadace německého průmyslu (sd w) společně s projektem Sc hule Wirtscha ft Euroregion o novou přeshraniční profesní a pracovní orientaci školáků a školaček. Projekt je podporován iniciativou PONTESu Učen í se v Evropě a pro Evropu. Schule Wirtschaft Euregios startuje jako pilotní projekt v Euroregionu Nisa v trojzemí Česk é re publiky-německa-polska. Centrálním cílem projektu podporovaného Nadací Roberta Bosch a program u EU Interregn II IA je senzibilace mládeže pro přeshraniční, tedy evropskou profesní a pracovní orientaci. K tomuto účelu jsou pro spolupráci vyhledávány všeobecně vzdělávající školy k přímě spolu práci se školami v sousedních ze mích. Současně k existujíc ím kooperačním modelům v oblasti vzdělávání a hospodářství se mají mlad í lidé a učitelé v tomto dlouhodobě založeném spojení školy a hospodářství za bývat hospodářskými tématy. V současné době se účastní saské střední školy a gymnázia z re gionu PONTES svým dílem: š koly z oblasti Zittau kooperují s če skými, školy z Dolnoslezského kraje Horní Lu žice s polským i šk olami. Dvě školy se dokonce pustili do trinacionáln í sp olupráce. Atraktivní nabíd ka instrumentů Účastnické školy a podniky mohou touto cestou posílit svoji bi nacionální o rientaci pom ocí atraktiv ního soubor u instrumentů. Stavební kameny orientované na praxi jako podnikové knížky, odborné praxe, společné proje kty žáků s učni nebo zapojení expertů z hospodářství do výu ky se již osvěd čili i v ostatních projektech nadace. To vše přispí vá k tomu, že výuka ve školách probíhá s orientací na praxi a požadavky hospodářství. Ke sp ecielním stave bní m kamenů m, které jsou SDW nabízen y jso u přeshraniční dílny budoucnosti. Zvláště angažovaní žáci se v nich mohou po mnoho dní intenzivně, kriticky a kreativně za bývat tématy týkající mi se EU, např. o Příležitostech a potenciálech přeshraničního hospodářského prostoru. Díln y budoucnosti jsou raženy především přáními a podněty z řad žá ků. Velkou čá st zaujímá p ráce ve skupině, díky níž je posílena myšlenka práce v týmu. Velký význam je dáván bezprostřední vý měně mladýc h lidí z polsk ých a českýc h partnerských ško l. K orientaci a přípravě na profesní a pracovn í svět je zúčastně ným žákům dáván k dispozici takzvaný pas výběru povolání. Tam jsou zaznamenávány odborné praxe, návštěva školních a mimoškolních akcí, účast na projek tech nebo také zvláštní výsledky ve škole. Pa s dokumentující profesní orientaci byl vyvinut v rámci progra mu Škola/hospodářství/praco vní život Spolkového ministerstva vzdělávání a výzkumu. K tomu obdrží školy zúčastněné v projektu také podněty k rozvoji vzdělávacích o bsahů zaměřených na praxi, například ve form ě vypracování regionální příručky, který zpracovává hospodářské, politické, kulturní nebo společenské z vláštnosti daného hraničního regionu. Podpora ze strany Německého svazu p rů myslu (SDW) je poskytována také při iniciování založení tzv. žákovských firem, nebo ť právě na tomto poli se mohou mladí lidé již v útlém věku utkat se situací na trhu přes hranice svého státu. Je jich podnikate lské myšlení a jednání je podporováno a naučí se přitom přebírat odpovědnost. Rozvoj sępomocí učitelstva Od suchého cvičení je projekt nejen kvůli své blízkosti praxi velice vzdálen. Sada různých praktických modulů není nic neměnného, nýbrž dynamické a měnící se instrumen tarium. V úzké spolupráci se Saským ministerstvem školství, vedením škol a učiteli zúčastněných škol v regionu Nisa se celý projekt dále rozvíjí. Pro ped agogy má tento koncept jednu velkou výhodu a to tu, že do něj mohou vnést své vědění o zvláštnostech svého regionu a potřeb ách svých žák ů. Učitelstvo ví nejlépe, jak žáci tikají, jaká mají přání o budoucím povolání a kde je bota tla čí. Evropa toto heslo by nemělo být v budoucnu pro saské mladé žádné abstraktní slovo, nýbrž živý, prožívaný pojem. Řídící skupina & Internetová platforma Plánováno je vybudování internetového portálu, který bude sloužit komunikaci m ezi školami zúčastněnými v projektu Schule Wirtschaft Euregios. Aktuální informační materiály nebo také výukové koncepty budou online k dispozici. Řídící skupina, která se skládá ze zástupců vzdělávání, zaměstn avatelů a PO NTES-Agentu ry, bude v regionech společně pracovat na tom, aby se stal projekt pro každého známým. Transparentností proj ektu a představením mezivýsledků by měly být i další školy v Sasku povzbuzeny k ofenzívn í mu a optimistickému vyjítí vstříc evropské integraci. Průběh projektu sahá až do října Kontakt: Pani Aust Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung und Kooperation e. V. sdw im Haus der Deutschen Wirtschaft Breite Str. 29, Berlin Tel.: (0) , Fa x (0) schulewir sd w ww.pontes-ponte s.de 9

10 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen Německo-polské hospodářské dny ve Weisswasser Kooperační burza regionálního hospodářství ve znaku rozšíření EU na východ Mathias Piwko V minulém roce se poprvé konali N ěmecko-polské hospodářské dny. Kvůli velkému ohlasu návštěvníků a počtu p olských a německých podniků se organizátor rozhodl, že bude pokračovat s hospodářskými dny i v tomto roce. Od června 2004 se budou konat na led ním stadionu ve Weisswasser 2. Německo-polské hospodářské dny. Na akci zve Dolnoslezský okres Horní Lužice a krajské město Weisswasser, kteří usilují něm ecko-polskými hospodářským i dny o přeshraniční kontakty podniků. Berhard Lange, zemský rada Dolnoslezského okresu Horní Lužice převzal patronát nad hospodářským i dny, které jsou o rganizovány Dolnoslezským okresem Horní Lužice, stejně ja ko spolkem Hospodářské dn y e.v.. Cílem hospodářských dnů je: - Udržen í regionální po zice v mezinárodní soutěži investičních míst prostřednictvím evropské spolup ráce, - Cílená senzibilace po dniků pro inves tiční místo budoucnost Lužice a partnerské regiony, - Vytvoření a vybudování binacionálních sítí dle jednotlivých oborů - Podpo ra polsko-německého hospodářského prostoru jako jednotné ho prostoru - Posílení hospodářského prostoru Horní Lužice Dolní S lezsko prostře dnictvím kooperace. Německo-polské hospodářské dny se stále více rozvíjejí v p latformu regionálního rozvoje, kooperace a komunikace v re gionu. To se projevuje také tím, že hospodářské dny stojí letos v e vropském kontextu. Z tohoto důvodu se jich neúčastní jen ú častníci z Polska. Ve Weisswasser se představí také podniky a partneři z Itálie a Slovinska s nadějí, že zde naváží nové kontakty. Akce bude d oprovázena rozmanitým a zajímavý m d oprovodným programem. V pátek bude akce zahájena sympóziem Otevřené hospodářské prostory persp ektivy a příležitosti pro střední třídu. Sobota bude věnována obsa hově prezenta cím stejně jako rů zným worksh opům. Dodatečně se bu dou konat dvě tématická sympózia. První se bude zabývat tématem P řeshraniční s polupráce. K romě jiného bude představen marketingový p rogram pro hraniční region, stejně jako nejrůznější právní a daňové asp ekty v Německu a Polsku. Také vzdělávání učňů je kladen v obou zemích velký význam p ro zajištění podnikatelského potenciálu. Druhé sympózium proti tomu p ředstaví Evropské hospodářské prostory a bude reflektovat jejich potenciály a příležitosti. Přitom hosté z Polska, Slo vinska a Itálie dostanou slovo a v diskuzi představí regiony svéh o původu. V neděli, v Den veře jnosti, ve který je vstup zda rma, se uskutečn í exkurze a trh řemesel. Kromě toho se uskuteční také obsáhlý kulturní progra m. Cíle exkurzí pro účastníky v tento den budou hnědouhe lná elektrárn a Boxberg (Vattenfall Europe), Bombardier v Görlitz, polovodičový závod v polském Zary stejně jako města Weisswasser, Goerlitz, Bad Muskau a Lužická jezerová oblast. Účinkující a partneři 2. Německo-polských hospodářských dnů jsou mimo jiné sousední okresy a města, Hospodářská komora z Drážď an, Spolkový svaz průmyslníků středníh o stavu, Spolek na podporu hospodářství Dolního Slezska a P lánovací spolek (Planungsverband). Z polské strany budou zastoupeny m imo jiné okresy Zary a Zgorzele c, město Katovice a tamější hospodářská komora. Ze Slovinska budou zastoupeni představitelé města a hospodářské komory z Nova-Gorica a z Itálie zástupci regionu Gorizia. 2. Německo-polské hospodářské dny ve Weißwasser/O.L Kontakty: Wirtscha ftstage e.v. Wolfgan g Stöber/Ivonne Klein Prof. - Wagenfeld - Ring Weißwasser/O.L. Tel.: (0) Fax: (0) Entwickl ungsgesellscha ft Niederschle sische Oberlausitz mbh Ulrich W estphal Heidewe g Bad Muskau Tel.: (0) Fax: (0) line.de 10 w ww. pontes-pontes.de

11 Květen 2004 Zvláštní vydání dopisu sítě Slovensko zelená zahrada v srdci Evropy před vstupem do EU Problémy a perspektivy Vedle Polska a České republiky vstoupí do Evropské unie 1. května ještě další státy. Jan Schönfelder, student Univerzity v Lipsku a praktikant na slovenském instit utu ve Varšavě m luvil pro nás s Magdou Vašáryovou, velvyslankyní Slovenské republiky ve Varšavě. Jan S chönfelder Prvního kvě tna tohoto roku vstoupí Slovenská republika do Evropské unie. Co očekáváte pro Vaši zem i v následujících letech? Slovensko se stane součástí velkého ekonomického prostoru (po rozšíření bude mít EU přibližně 420 milionů lidí). Dále se nabízí pro Slovensko příležit ost převzít také část mezináro dní odpovědnosti (také v souvis losti s nadcházející m vstupem do NATO) a býti evropským státům přede vším členům EU spolehlivým partnerem. V neposlední řad ě se rozšíří také ekonomický p otenciál. Už asi 2 rok y je slovensk é hospodářství lídrem v růstu hospodářstv í ve střední Evropě s růstem mezi 4 a 6 procenty. Také nezamě stnanost klesla v průbě hu posledních dvou let zę18 pod 14 procent a slovenská koruna posílila o 40%. Čemu vděčíte za tento vývoj? Samozřejmě především refo rmám Dzurindovy vlády, které se začínají vyplá cet. Na první m místě je samozřejm ě reforma veřejných financí a snížení deficitu státního rozpočtu, který musí být za 2-3 roky p od 3%, aby Slovensko sp lnilo maastrichtská kritéria. V této souvislosti musí klesnout také míra inflace. Za zmínku stojí také jasně se zlepšující saldo obchodní bilance, dynamický nárůst přímých zahraničních investic a vęneposlední řadě také daňová reforma. Všechny daňové sazby včetně DPH činí 19 procent, což je jednoduché, transparentní a předchází se tím korupci. Jak to vlastn ě vypadá s inv esticemi něm eckých firem na Slovensku? Již od začátku 90. let se ang ažují německé firmy velmi silně na slovenském trhu. Za zmínku stojí především velké investice VW, Siemense a Henkel. Slovensko patří také k tzw. Višegrádské čtyřce (vedle Polska, Maďarska a Če ské republiky). Jak probíhá ekonomická spolupráce těchto zemí? Proces ekono mické spolupráce Visegrádský ch států byl v rámci CEFTA. Cílem bylo odstranění obchodních bariér, což se v oblasti průmy slového zboží t aké podařilo, u agrárních produktů bohužel ne. V posledních letech se obchod mezi těmito zem ěmi velmi rychle vyvíjel. Obchod mezi Slovenskem a Polskem již dosáhl více jak 1,8 miliard USD a stoupl v roc e 2003 o 30% p roti předchozímu roku. A to přesto, že neexistuje dálniční propojení mezi Polskem a Slovenskem Ano, to souh lasí, ale je třeba vědět, že d álnice procháze jící horami není jednoduchá vě c. Celkově je celá infrastruktura problematická a to i v rám ci samotného Slovenska. Dvě metropole, hlavní město Bratislava ( obyvatel) na západě a Ko šice ( ) na východě nejsou propojeny ž ádnou dálnic í Tento projek t je ale již realizován a do r oku 2010/12 by měla být dálnice hotová. Do rok u 2006 bude sa hat od Bratislavy až po Žilinu. Jaké výhody má Slovensko oproti ostatním státům Višegrádu? V současné době především v ob lasti zahraniční ch investic. Zatímco do roku 2000 bylo investováno hlavně v Maďarsku, Polsku a v České republice, od roku 2000 rostou silně investice na S lovensko. Samozřejmě je to z velké části díky reformám premiéra Dzurindy jako například daňové reformy, která dělá Slovensko velmi atraktivní m. Vláda je velmi aktivn í (současně byli provedeny reformy zdravotnictví, vysokého školství a ve státn í správě) a na Slovensku je mn oho aktivních, vzdělaných, motivovaných lidí. Rozdíl mezi městem a vesn icí není na Slovensku tak extré mní jako v Polsku (také co se týče kvality škol a volnočasových příležitostí). Současně leží země ve středu Evropy, na Dunaji a má také hranici k Ukraj ině, takže k vých odní Evropě. Tí m je Slovensko geograficky vel mi výhodně položeno. V neposlední řadě musím jmenovat překrásnou, částečně nepoškozenou přírodu jako cenný kapitál. (Tatry, Fatra, Slovenský ráj) Na S lovensku jsou přece ale také velké regionál ní rozdíly? Ano, ale regionální rozdíly jsou v každé zemi, stejně jako na Slovensku. Bratislava je například hospodářsky na 100% úrovně EU. Velkým problémem je posílení regionů se strukturální nezamě stnaností. Ta j e částečně podmíněna také historicky, neboť v časech slovenské industrializace v 50. a 60. lete ch minulého století často v jednom údolí stavěl jen jednu továrnu. Když se dostane tato továrna do konkursu, vzniknou tím velké problémy. N a východě Slovenska se k to mu přičítá ještě pasivita lidí a problém různých menšin (vedle maďarské ta ké Romové, Ukrajinci ) Posl ední otázka: Slovensko se samo nazývá Zelenou zahradou v srd ci Evropy a těší své návštěvní ky krásnou přírodo u, současně v šak ve Vysokých Tatrách potkáme např. mnoho Poláků, Čechů, Slováků, ale málo turis tů z ostatních zemí. Proč? V každém případě je to mimo jiné proto, že Slovensko jako malý a k tomu ještě mladý stát není příliš známé, a současně je na Slovensku samot ném, aby lákalo turisty. K tomu musím být vybudována turistická infrastruktura, nikdy ovšem nebudou Tatry konkurentem Alp. K osobě Magdě Vašá ryové je 55 let, matka 2 dcer. Sama pochází z umělecké rodiny a její muž je významnou osobností slovenské kultury. Je vystudovaná soc ioložka a po ukončení s tudia a po dočasné činnosti jako herečka začala pra covat v diplom atických služ bách. Kromě slovenštiny také perfektně německy, anglicky a polsky mluvící Mag da Vašáryová byla mimo jiné také poslední velvyslankyní Československa v Austria. w ww. pontes-ponte s.de 11

12 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Festivaly učení v Euroregionu Nisa Přípravy na festival učení v roce 2004 již začínají Claudia Meusel Jestliže si někdo myslí, že učení a oslava nepatří zcela dohromady, tak se může 25. září 2004 v Ebersbacher Wohngebiet (E bersbašská obytná čtvrť) Oberland přesvědčit o opaku. Již po třetí uspořádá Agentura PONTESu Meziná rodního místa setkávání St. M arienthal evropský festival učení, tentokrát ve s polupráci s pan í Moritz z pro jektové kancelá ře Sociálního města Ebe rsbach. Zvláště velký vý znam je letos kladen na zapoje ní českých partnerů. Učení ne ve třídách, ale na ulici. Učení ne ja ko stres, ale jako zábava. To jsou dva aspekty, které by měly malé i ve lké návštěvníky p řimět k tomu, aby viděli téma vzdělávání také z jiné perspektivy. Festivalu se 25. září 2004 zúčastní mnoho vzdělávacích zařízení, firem a institucí a budou zvát návště vníky od dětí až po seniory k tom u, aby se zapojili, na workshopy a vědomostní testy. Návštěvníci se při tom budou také m oci informova t o aktuálních vzd ělávacích nab ídkách a nových vzdělávacích metodách. Také v tomto roce bu de k dostání pas festivalu učení jako vstupenka a také lístek pro možnou výhru v tombole. V současné době jsou přípravy festiva lu učení v plném proudu. Závazn ě se přihlásil o již více než 60 aktérů, mimo jiné Spolková ostraha hranic, Psí sportovní spolek, Mládežnická zubařská služba a jeden kouzelník. Ti všichni a další vzbudí dozajista svými stánky a dárečky velký zájem malých i velkých návštěvníků. Organizátoři se těší na další zájemce, kteří se budou chtít Festivalu učení v Oberland u účastnit. Kontakt PONTES-Agentur Claudia Meusel Tel.: (0) Fax: (0) Děkujeme za finanční podporu práce sítě PONTES v roce 2004 Tady by mohlo být Vaše logo!!! Impressum Dopis sí tě PONTES-Učení se v Evropě a pro Evropu zvláštní vyd ání, květen 2004 Dopis sítě vychází čtyř ikrát ročně a může být bezpla tně objednán u PONTES-Agentury v tištěné formě nebo jako PDF- Dokument. Náklad: 1000 exemplářů Vydava tel: Internat ionales Begegn ungszentrum S t. Marienthal (IBZ), PONTES- Agentur St. Marienthal 10, Ostritz, Telefon: (0) , Fax: (0) , nline.de, Homepage: ntes-pontes.de Redakc e a Layout: Mathias Piwko, Tel: (0) ,Fax: (0) , E-Ma il: -online.de E U R O P Ä I S C H E UNION E u r o pä i s c h er S o z i a l f o n d 12 w ww.pontes-ponte s.de

VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ

VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ VÝBĚR POVOLÁNÍ A SEZNAM PRAXÍ Dva moduly elektronického vzdělávání a seznam nabízených praxí v regionu pomáhají mladistvým při volbě povolání. Firmy a podniky Euroregionu Nisa zde mohou uveřejnit své nabídky

Více

P o n te s - L e r n e n in u n d f ü r E u r o p a. Netzwerkbrief. Síť PONTES staví mosty k přeshraničnímu. se regionu Horní Lužice Dolní Slezsko

P o n te s - L e r n e n in u n d f ü r E u r o p a. Netzwerkbrief. Síť PONTES staví mosty k přeshraničnímu. se regionu Horní Lužice Dolní Slezsko 3 P o n te s - L e r n e n in u n d f ü r E u r o p a Brücken bauen in der Euroregion Neiße Síť PONTES staví mosty k přeshraničnímu Netzwerkbrief učícímu se regionu Horní Lužice Dolní Slezsko Vážené čtenářky

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007-

Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007- Stanovy týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007 - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007- Na základě skutečnosti, že v dubnu 2007 vyprší finanční podpora, kterou poskytuje projekt

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Horizontální rysy programu Evropa pro občany

Horizontální rysy programu Evropa pro občany Horizontální rysy programu Evropa pro občany Při realizaci svých projektů v rámci programu Evropa pro občany jsou předkladatelé svých pr ojektů vyzváni, aby vzali v úvahu tyto následující, důležité horizontální

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 O SPOLEČNOSTI Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 přeměnou z Nadace Venkovský prostor. Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci:

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Plán akcí Tandemu v roce 2015

Plán akcí Tandemu v roce 2015 Plán akcí Tandemu v roce 2015 napříč všemi oblastmi práce Tandemu YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Název akce Koordinierungszentrum

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Copyright by SwissCEE. Přehled. O nás. SwissCEE Agency Praha Bukurešť - Sargans. 1. O nás a klíč k úspěchu. 2. Historie společnosti. 3.

Copyright by SwissCEE. Přehled. O nás. SwissCEE Agency Praha Bukurešť - Sargans. 1. O nás a klíč k úspěchu. 2. Historie společnosti. 3. SwissCEE Agency Praha Bukurešť - Sargans Představení společnosti SwissCEE, 2009 1/ 23 Přehled 1. O nás a klíč k úspěchu 2. Historie společnosti 3. Zásady úspěchu 4. Kvalifikace 5. Zakazníci a reference

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

GEOPARK RALSKO. Institut für Landschaft und Freiraum. Úvodní setkání

GEOPARK RALSKO. Institut für Landschaft und Freiraum. Úvodní setkání Institut für Landschaft und Freiraum GEOPARK RALSKO Úvodní setkání Ulf Zimmermann Zástupce vedoucího katedry Přírodě blízký turismus & parky Ralsko, 5./6. srpna 2015 Holzsteg HSR, Y. Maurer Parks & Nature-based

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Nisa/Nysa

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Nisa/Nysa Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací. CZY MA PANI/PAN DOŚWIADCZENIA W CZESKO-POLSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REALIZOWANEJ W PAŃSTWA SZKOLE? 3 Tak Nie V rámci šetření se ukázala významná disproporce,

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

kafka Vítr do plachet městským partnerstvím Pracovat a učit se pro Evropu

kafka Vítr do plachet městským partnerstvím Pracovat a učit se pro Evropu CZ Vítr do plachet městským partnerstvím kafka Pracovat a učit se pro Evropu KAFKA: Kommunaler Austausch für Fortbildung und Kooperation junger Akademiker, tzn. Komunální výměna pro zvyšování kvalifikace

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE Jednoduše a rychle najít zaměstnání Bundesagentur für Arbeit NOVÉ CESTY PRO VAŠE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Najít rychleji vhodné zaměstnání:

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více