Zvláštní vydání dopisu sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní vydání dopisu sítě"

Transkript

1 Květen 2004 Pontes - Učení se v Evropě a pro Evropu Budování sítí v Euroregionu Nisa Zvláštní vydání dopisu sítě Síť PONTES v procesu rozšíření Evropské unie Highlights Po mnoha letech je to koneč n ě tak daleko. Dne 1. května budou Polsko a Česká republika přijati do Evropské unie. S nimi současně dalších šest středo- a vých odoevropských států, stejně jako Kypr a Malt a. Evro pská unie bude větší. Je to zatím největší rozšíření Unie od jejího vzniku. Lidé v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se v průběhu let na toto rozší ření připravili. Přitom my vých odní Němci nejsme sami ještě v Evropské unii příliš dlouho. Pohled 14 let zpátky. Zdi byly zbořeny. Pro lidi z tohoto regionu nejen na hranici k SRN, ale také na hranici k sousedům Polsku a České republice. Především k Polsku byl kontakt od 80. l et silně omezen. S politickými změnami v Německu a celé východní Evropě se situace zása dně změnila. Lidé ve východní m Německu se díky německému znovu jednocení staly občany Evropské unie. Bez dlouhých přístupových rozhovorů. Pro lidi v hraničním regionu byly podstatně usnadněny kont akty kępolsku a České republice. Pomalu docházelo ke sbližování přes hranice. Rozhovory a diskuse, výměna různých názorů a zkušenos tí byly počátkem tohoto sblížení. Osobní iniciativy jednotlivců hrály na začátku významnou roli. Později byly vytvořeny instituce a organizace, kt eré cíleně podporovaly přeshraniční spolupráci. Polsko a Česká republika viděli svou perspektivu v Evro pské unii a snažili se o přijetí. Toto mělo za následek zintenzívnění přeshraniční spolupráce. Vznikly společné vize a projekty. Sítě byly budová ny přeshraničně a pomocí nich byla spolupráce koordinována. Takovou německo-polsko-českou sítí je také projekt PONTES - Učení se v Evropě a pro Evropu. Stavění mostů v Euroregionu Nisa. PON TES podporuje celoživotní vzdě lávání v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Tím spojuje PON TES nejen n ejrůznější vzdělávací infrastruktury tří zemí v Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Spojuje také zde žijící lidi. Síť PON TES využívá ro zšíření EU na východ jako podstatný rozvojový moment a jako příležitost pro budoucnost tohoto regionu. V současné době pracuje v síti přes 200 partnerů také z Polska a České republiky. Nejrů znější projekty, které podporují vzdělávání v Euror egionu jsou společně realiz ovány. Jsou to vz dělávací projekty nejrůznějšího zaměře ní. Oborové vz dělávání (příprava na budoucí povolání), zlepšení jazykových znalostí ve školkách a školách, vybud ování regionál ní vzdělávací p latformy na internetu nebo vybudování př eshraniční Naučné stezky energie jsou jen některé příklady. Tě mto a jiným příkladům úspě šné spolupráce v oblasti vzdě lávání je věno váno toto zvlášt ní číslo Dopisu sítě při příležitosti rozšíření E vropské unie. Jeho cílem je posíle ní odvahy a pozvání k využití nových příležit ostí a možností, které se otevřou po 1. květnu Jen společně s našim i českými a polskými sousedy m ůže být vybud ován učící se re gion v srdci Evropy. PONTES-Agentur Celoživotní vzdělávání v srdci sjednocené Evropy Učící se regiony ve znaku rozšíření EU na východ....strana 2 5 o tázek n a. Roberta Schillera, narozeného v Polsku, vyrů stajíc ího v Německu a žijícího v České republice... strana 3 Budoucnos t leží ve středu Evropy Diskuse se třemi vedoucími pracovníky E uroregionu Nisa......strana 4 Slovensko před vstupem do EU Interview s Magdou Vašáryovou, velvyslankyní Slovenské republiky ve Varšavě...strana 11 K tématu vzdělání Je to stejné jako když někdo investuje do domu, ale je to ještě lepší, protože člověk si to může nosit sebou Barry McGaw. Ředitel OECD pro vzdělávání, O celoživotních vzdělávání 1

2 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Celoživotní vzdělávání vęsrdci sjednocené Evropy Výzvy a příležitosti pro přeshraniční učící se region PONTES S tátní nadvládní Klaus Ucel kęvý znamu celoživotního vzdělávání pro proces rozšíření EU na výc hod. Autor je ve doucím referátu Celoživotní vzdělávání na Spolkovém ministerstvu vzdělávání a výzkumu. Klaus Uckel Evropská un ie stojí v současné době před nejvýznamně jším rozšířením ve své historii: K dyž v květnu 2004 vstoupí osm stř edo- a výcho doevropských států stejně jako Malta a Kypr, je to historický krok k vytvoření velkého evropského prostoru stability a bezpečnosti, míru a blahobytu. Vytvoření ev ropské ho pro storu celoživotního vzdělá vání Již v březnu 2000 si vytyčila Evropská rada v Lisa bonu strategický cíl pro nadcházející desetiletí, který by měl z Unie vytvořit ne jkonkurenceschopnější a nejdynamič tě jší hospodářský prostor na světě. Podstatným komponentem této strategie je celoživotní vzdě lávání, neboť konkurenceschopnost a sc hopnost zamě stnatelnosti stojí a padají od strukturální změny až po globalizovanou vzdělanostní společnost s připraveností každého jednotlivce se neu stále vzdělávat. U čení a vzdělávání se tím stávají enormním hospodářským faktore pro budoucnost společnosti stejně jako předpokladem pro individuál ní zvládnutí strukturálních změ n. V listopadu 2001 proto for mulovala Kom ise cíl vytvoření evropského prostoru celoživotního vzdělávání. Od té doby tvoří celoživo tní vzdělávání červenou n it pro iniciativy na evropskéú rovni. V Německu byl již v roce vytvořen akční program Celoživotní vzdě lávání pro všechny Spolkového ministerstva vzdělávání a vý zkumu. V centru této iniciativy stojí program Učí cí se regiony, po dpora sítí. Učící se regiony jako strategický instrument Podpora celoživotního učen í znamená inve stovat více do lidí a do vědění, podporovat zí skávání zákla dních kvalifika cí a vytvářet cestu pro inovativní, flexibilní formy učení. Lidem v šech věkových skupin by měl být umožněn rovn oprávný a volný pří stup k hodnotným vzdělávacím nabídkám a k velkému množství zku šeností. Důležitý strategický instrument je p řitom koncept učících se regionů, které spojuje výzvy na vytvá ření vzdělání budoucnosti s regionálními potenciály a zvláštnostmi a tím je cíleně namířen k podp oře faktoru vzdělání pro regionální rozvoj. K tomuto se řadí také projekt PONTES -učení se v Evropě a pro Evropu. Stavění mostů v Euroregionu Nisa podporovaný Spolkovým ministerstvem vzd ělávání a výzku mu. Zvláštní příle ž itosti hraničního regionu S rozšířením EU 1. května 2004 se také region PONTES u posune z nynější hraniční po lohy k Polsku a České republice do centra sjedn ocené Evropy. Stojí přitom ve zvláštním úhlu pohledu pokud jde o rozvoj společného prostoru celoživotního vzdělávání schopného přežít také v budoucnosti. Aktéř i projektu PONTES proto již v průběhu plánovací fáze pochopili regionální polohu v trojzemí jako zvláštní příležitost pro vývoj a odzkou šení nových cest celoživotn ího učení a rozvoj kompetencí zde žijících lidí a jako výchozí bod pro projektové cíle. K vyzdvižení jsou přitom: Obzvláště výhodné podmínky hraničního regionu pro propojení učebních obsah ů s podporou jazykových a interkultur ních kompetencí (při každodenních přeshraničních setkáváních, při rozvoji společných vzdělávacích a pracovních procesů at d.), ale také příležitost vytvoření mostů mezi vzdělávacími infrastrukturami sousedních zemí prostřednictvím odzkoušení nových rámcových podmínek pro přeshraniční průchodnost vzdělávacích systémů. V neposlední řadě z důvodu tohoto specifického problému celéh o projektu, jeh o zvláštními potenciály a jeho evropskou dimenzí má Učící se region PONTES zvláštní uznání Spolkové ho ministerstva vzdě lávání a výzkumu. PONTES-Výsledky jsou pří kladem V min ulém roce dosažené výsledky jsou příkladné. Od začátku projetu spolupracují polští a čeští kooperační partneři sítě PONTES aktivně na inovativních cílech jako na trinacionální Naučné stezce energie, v pracovní skupině Pedagogové jazyka sousedů nebo na v ýstavbě trinacionálního vzdělávacího střediska Urobit. PONTES se mezi tím etablova l jako uznávaný partner komunálních společenství Euroregionu Nisa. S jej ich podporou pro in iciování zrcadlových projektů PONTESu na české i polské straně euroregionu přispívají aktéři PONTESu k výstavbě přesh raničních struktur v oblasti vzd ělávání. Přeji aktérům přeshraniční vzdělávací sítě PONTES i nadále mnoho úspěchů př i realizaci svých náročných cílů. A já zvu přede vším naše české a polské sousedy srdečně k účasti vložením také svých zkušeností a kompetencí do vybudování přesh raničního učícího se regionu Horní Lužice-Dolní Slezsko a společně s námi také k příspěvku pro vybudování evropského prostoru celoživotního vzdělávání. Informace k programu Učící se regionu podpora sítí 2 w ww. pontes-pontes.de

3 Květen 2004 Zvláštní vydání dopisu sítě 5 otázek: panu Robertu Schillerovi, dílna Učící se hraniční region Německo-polsko-české srůstání v Euroregionu Nisa Robert Schiller je praktikantem v dílně PONTESu Učící se hranič ní region a prac uje také na přeshraničním Naučné stezce energie. Narozený v Polsku, vyrůstal v Německu, žijící v České republice líčí agentuře PON TES svůj pohled na srůstání v Euroregionu Nisa. Heike Schöbel Vy jste se narodil v Polsku, žijete v Čechách a absolvujete praktikum tady v Německu. Jste již evropským občanem. Jakou váhu přikládáte tomuto stavu? Abyste tomu porozuměli, musím nejdříve vysvětlit, že jsem př ed 13 lety emigroval se svou rodinou do Německa. Dnes jsem s rozhodl, žít nejdříve v Něme cku. Chtěl jsem do Německa, k našemu sousedovi, kterého jsem stihl velmi dobře poznat. Byl jsem zvědavý na Českou republiku, na její obyvatele a kulturu. Chtěl jsem poznat Českou republiku. Díky m é minulosti jsem neměl žádný velký strach přemístit své bydl iště. Ale chtěl bych zdůraznit, že srdcem se cítím v Německu, Polsku a České republice v Evropě doma. Jaké překáž ky jste musel a musíte každodenně zvláda t? Když jsem přišel do regionu Horní Lužice, do trojzemí, nebylo složité být přija t do společnosti, býti akceptován a integrován. Pro mě bylo složitější zvlád nutí každoden ního technické ho procesu. Každý den jezdím autem po celém regionu. Právě při budováním sítě PONTES je třeba vynaklá dat mnoho času mimo jiné také na hodiny čekání na hranicích. Přitom už se ptám, kde je ta evropská integrace. Ale myslím si, že se to v budoucnosti všechno zlepší. S prvním kvě tnem 2004 se stane Česká republika a Polsko členem EU. Jaká podstatná pravidla slušnosti bych měl jako německý zájemce o navázání kontaktu s polskými a českými zařízeními bezpodm ínečně ctít? Důležité je, ab y když se něme cká strana v P olsku nebo České republice představuje, nevzni kal dojem, že N ěmec je ten kdo si vše může dovolit nebo iniciátor a polští a čeští partneři mají hrát jen druhé housle, aby dostali peníze od EU. To se nesmí stát. S partne ry se musí jednat také jako s partnery a m ít i možnost vyjad řovat se a spolurozhodovat. Jinak myslím na jednu maličkost, která je ale velmi důležitá: v Polsku si všechny osoby, když vejdou do mí stnosti, podávají ru ce. Řeknou si jen dobrý den, po kud se znají. Nebo: Dobrý den, Schiller je mé jméno, když se neznají. To je typická zdvořilo stní forma. Co se můžeme nauč it od našich sousedů? Hmm, všichni lidé jsou takoví jací jsou a to ná m dává příležitost učit se od sebe navzájem. Ka ždý vidí stejno u záležitost jinýma očima. Pohled na věci je ve všech 3 zemích zcela odlišný a my se musíme naučit rozeznávat tyto rozdíly a akceptovat je. Neměli bychom to nazírat ja ko konflikt, nýb rž jako příležitost. Jednoduš e roz umět, jak něco vidí naši souse dé a učit se z to ho. Co s e od nás mohou přiučit n aš i sousedé? Ano, když si člověk ty regiony proh lídne a práci, kt erou teď dělá m, tak je to předev ším rovina vzdělávání. V Polsku a České repu blice ještě ne existuje tolik mimoškolních vzdělávacích možností a nabídek jako v Německu. Jelikož zde vznikla vzdělávací síť PON TES, měli by se naši polští a čeští partneři učit z projektu PONTES, jak se no sitelé vzdělává ní propojují a tím s e dají vytvářet mnohé úspěchy. PON TES je jako vizitka pro vzd ělávání, člověk jí musí jen využít. Naučná místa zážitků přeshraniční Naučné stezky energie nalezena Od března 2004 je stanoven průběh přeshraniční Naučné stezky energie. 11 míst bude v následujících 3 letech podporováno při výstavb ě naučných míst zážitků. Naučná místa zážitků: 1. Centrum ochrany přírody Zittauer Gebirge ggmbh 2. Hnědouhelný důl Turow (Polsko) 3. Spolek Přáte lé Bogatynské země (Polsko) 4. Elektrárna Turow (Polsko) 5. Kulturní ostrov Einsiedel 6. A-Qua-Be ggmbh Goerlitz 7. Evangelická kulturní nadace Goerlitz 8. S polek svědků hornictví Berzdorf-Horní Lužice e.v. 9. Energeticko-ekologické modelové mě sto O stritz-st. Marienthal 10.Ekologická knihovna Grosshennersdorf e.v. 11. Podpůrný spolek technický pomník & muzeum elektrárny Hirschfelde e.v Dílna PONTESu Učící se hraniční region Kontakt Umweltbibliothek Großhennersdorf e.v. Andreas Schönfelder Am Sportplatz Großhennersdorf Tel.: (0) Fax: (0) hek.org w ww. pontes-ponte s.de 3

4 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Budoucnost ve středu Evropy Heike Schöbel PONTES se bavil se třemi ř editeli Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa o roz šíření EU na východ a vlivech na náš region. Výňatky z tohoto roz hovoru otiskujem e níže. Z leva do prava: I va Hübnerová ( ČR), Gerhard Watterott (Něme cko), Andrej Jankowski (Polsko) Jaká očekávání spojujete s Evropskou unií? Jaké vydíte příležitosti s rozšířením EU na východ pro náš region? Iva Hübnerová: Rozšíření EU na východ otevře možnosti a příležitosti, předevš ím pro přeshraniční spolupráci. To se týká všech oblastí, zvláště infrastruktury, turismu. K tomu vyvstane ještě možnost získat prostředky z fondů EU. Tyto možnosti se nám v budoucnu vš em otevřou. Gerhard Watterott: Euroregion se zasazuje především o přeshraniční spolupráci v blízkosti hranice. Rozšíření EU je prožitou historií. Koná se na státní úrovni mezi starou Evropskou unií a novými členy. Tento evropský vývoj, který se dokoná rozšířením EU na východ, podpoří naší práci zde v regionu. To znamená, že podmí nky pro přeshraniční spolupráci budou do budoucna lepší. To nemůže nikdo popřít. Myslím, že rozšíření EU na východ povede k rozšíření již existujícího evropského hospodářského prostoru. S tímto rozšířením dojde ke sblížení a vzájemnému přizpůsobení evropských zemí. Andrej Jankowski: Pro mě znamená vstup Polska do EU nové výzvy, ale také možnosti realizace nových nápadů a vizí. Právě na mě jako na ř editele Euroregionu Nisa dolehnou nové úkoly. V posledních 12 letech jsme v našem euroregionu dobře pracovali. Připravovali jsme se na rozšíření EU na východ. Teď rozšířením EU možností podstatně přibude. Naše práce se tím stane náročnější. Na posledním sezení předsednictva jsme například přemýšleli o tom, jak euroregion strukturálně přizpůsobíme z hlediska nových výzev. Mobilita, přijetí práce v sousední zemi, žádosti o peníze z podpůrn ých fon dů, to vše jsou aspekty, které se změní. Jaký je dle Vašeho názoru stav přeshraniční spolupráce? Změní se rámcové podmínky pro přeshraniční aktivity? Andrej Jankowski: Ano, rámcové podmínky se určitě změní. Ale pro přeshraniční spolupráci bude i nadále zůstane to, co je důležité. To jsou lidé a instituce, kteří naplňují spolupráci životem. Možná vznikne pro spolupráci nový právní základ, tzn. předpisy. Ale to je méně d ů ležité. Dů ležitě jší jsou lidé. A tito naplň ovali přeshraniční spolupráci životem na velmi vysoké úrovni a díky rozšíření EU a lepším podmínkám se v budoucnu tato spolupráce ještě dále rozšíří. Iva Hübnerová: V obla sti vzdělávání vzniklo do současné doby mnoho partnerství. To je dle mého názoru pro budoucnost velmi důležit é, protože předevš ím přes osobní kontakty je spolupráce v oblasti vzdělávání dá le rozvíjena. Před téměř jedním rokem jsme rozhodli, že se zaměříme silněji na přeshra niční aktivity a projekty v oblasti školství a vzdělávání. Obzvláště důležité jsou přitom dě ti a mládež. Tito musí prostřednictvím proje ktů silněji seznámeni s Eur oregionem Nisa a se zde žijícími lidmi předevš ím z druhé strany hranice. To má něco společného s regionální identitou. V této souvisl osti se staráme v současné d obě v České republice o jednoh o diplomanda, který píše o česko-německý ch školních kooper acích. Kromě toho jsme vytvořili novou expe rtní skupinu V zdělávání Euroregionu Nisa. Zde pracuje také PONTES-Agentura. S její pomocí má spolupráce v tomto oboru rozvinuta ještě intenzívněji. I tato expertní skupina je odpovědí na nové rámcové podmínky. P ro její činnost mohou být samozřejmě využity i nové finanč ní možnosti. Dí ky tomu budou moci všechny tři strany využít v budoucnu Interregn I IIa-program. Tím se zlepší také možnosti realizace projekt ů. Bude možné provádět další projekty. Inovativní obsahy a metody bud ou vyvinuty. Mo žný velký cíl by mohlo být propojení všech tří školských systémů. Myslím na vzájemné uznávání získaných kvalifikací. Ale až k tomu je zatím ještě cesta d louhá. 4 w ww. pontes-pontes.de

5 Květen 2004 Jak é pozadí mělo založení exp ertní skupiny Vzdělávání? Iva Hübnerová: Cíle m této expertní skupiny je vytvoření platformy pro diskuse a spolupráci zainteresovaných expertů. V minul osti se ukázalo, že v oblasti vzdělá vání neexistuje žádná vhodn á platforma pro přeshraniční spolu práci. Společn ě jsme zjistili, že existuje po něč em takovém poptávka. Tak jsme se rozh odli založení m exp ertní skupiny Vzdělávání zintenzívnit přeshraniční spolupráci. Podobné iniciativy byly z naší st rany i v jiných obla stech. V expertní skupině pracují zainteresování regionální aktéři. Tit o byli námi tázáni popř. někteří nás oslovili, že by měli zá jem na společné pr áci. Úkoly exp ertní skupiny p opř. její cíly jsou určovány samotnými členy (experty). V dalším kroku stanovu jí obs ahy své práce jednotliví členové. Na začátku je po tř eba seznámit se se všemi třemi školskými systémy. Poté mu sí být stanoveny da lší úkoly a c íle, aby bylo možné zlepš it spolupráci a zintenzívnit ji. V každém případě je tato pracovní skupina dobrou základnou pro iniciování spo lečných projek tů a v každém případě pro t o budou od 1. května lepší p odmínky, ab y bylo možné tyto projekty v rámci programu In terregn I IIa rea lizovat. Gerhard Walterott: Vzdělávání je v každém případě nejdůležitějším úkolem této sku piny, ale v nep oslední řadě jde také o zinte nzívnění výmě n dě tí a mládeže. Zde mohou a musí následovat ještě množst ví akti vit, které nad ále podpoří s růstání lidí žijících v tomto regionu. Myslím, že tak by mělo být této expertní sku pině také rozuměno. Měla by pokrýt široké pole působnosti, od setkávání až po vzdělávání. Obě jsou spolu tě sně spojeny. A k dyž už mluvím e o vzdělání, je často dáv ána politikou k diskusi formulace: Chceme se vyvinout v společný vzděláva cí regi on! Tomuto vyjádření se nezbývá než připo jit. Ale jde také o to t uto myšlenku realizovat. To znamená p odložit tento cí l ko nkrétními opatřeními a záměry. Tato opatření musí být real izována v ěkolika pracovních krocích ne od zeleného stolu, nýbrž experty všech tří stran. Ti musí analyzovat a zjistit výcho zí stav a jak vypadají kroky 1., 2. a 3. Myslím, že proto jsou takové stru ktury, takové e xpertní skupin y vhodné a kvůli tomu by mě ly být také vyvíjeny, etablovány a vyvíjeny s cílem určit é výko nnosti. Zvláštní vydání dopisu sítě Co může vykonat vzdělávací sí ť PONTES pro přeshraniční rozvoj vzdělávací krajiny? Iva Hübnerová: Malým problémem jsou na území Euroregionu N isa jazykové problémy nebo používání jazyků. Myslím, že vzdělávací síť PON TES mů že například přispět k tomu, že přibude vědo mostí a komunikace o naš ic h sousedech v Euroregionu Nisa. Zde existují tři jazyky, které jsou ste jně důležité. Němčina, čeština a polština. Nemůže být vždy samozřejmé, že se kooperační rozhovory odehrávají v němčině, že všichni musí dobře mluvit německy, takže u mnoha jednání ani není počítáno s překladateli. K tomu by mohl například PONTES tak é přispět, ab y všechny tři jazyk y byly rovnopr ávné a že se všechny tři strany musí snažit naučit se jazyk souseda a používa t jej. Sam ozřejmě není pro každého jednoduché naučit se cizí jazyk, ale já sama se musím sna žit Tím to začíná. Nemohu oček ávat, že od Ně mecka nebo Polska dostanu podklady v češti ně. Musím se vždy snažit překládat to pro mé partnery do češti ny. Stejně tak se ale musí snažit partneři v Polsku a Německu. A když b y k tomu ještě mohla přispět síť PONTES, byl b y to velký úspě ch Gerhard Walterott: Chtěl bych to dokon ce ještě zesílit. Myslím, že je zde potřeba ještě vytvořit pověd omí o problém u. V Euroregionu Nisa jsou různé jazyky. Tyto mohou a musí být používány rovnoprávně. To m ůže být stejně tak u odborných jako u kulturn ích akcích. Dnes je to přece bohužel tak, že v praxi ten, který má německý pas a mluví německy očekává, ž e se bude mluvit německy. Jemu vů bec nedoc hází, že existují ještě další 2 jazyky. Pro něj je to normalita, sta ndard, že rozhovor probíhá v němčině Iva Hübnerová: To se týká nejen na učení se jazyků, začíná to už u překladů a u tlumočníků. Každý, který připravuje projekt musí mít vždy na pamě ti: Chci zde u stolu sedět a mluvit s partnery z Polska, České republiky a Německa. Tito mluví zp ravidla třemi rozdí lnými jazyky. Mají moji partneři možnost mluvit společný m jazykem? Co je společný jazyk? Pro to nejsou lidé ještě dostatečně senzibilizováni. Může být, že všichni tři mluví německy. Potom je to dobré. Pokud ne, musí se naplánovat také tlumočník. Musíme naše partnery akceptovat, i když neml uví právě n ěm ecky. Děkuji za zajímavý rozhovor! Informace k Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 5

6 Zvláštní vydání dopisu sítě Květen 2004 Na cestě k sobě Zkušenosti v přeshraniční spolupráci osob v čestných úřadech Ursula Wimmert a Remigiusz Cieplechowicz Občanská angažovanost má tolik tvá ří, kolik je lidí na s větě, kteří se ang ažují, kteří ch tějí společně s něčím poh nout. Občanská angažovanos t se nenechá omezit. Že t ímto způsobem mohou být lépe překoná vány hranice, popisuje Remigiusz Cieplechowicz, který delší dobu polské a německé ženy doprov ázel při výuce vždy druhé ho jazyka. Zprvu uvolněné iniciativy polských a německých aktérů se stal v minulých lete ch díky podpoře Batory- ve spojení s Na dací Roberta Bosch v rámci p artnerství měst Görlitz/Zgorzelec projekt pod jménem Jistě v zemi souseda. Přitom hrálo naučení se nebo zdokonalení se v jazy ku souseda s tejně velkou roli jako např. téma Dějiny a mentalita v Pols ku a Německu. Vrchol, ale v žádném případě n e konec společných aktivit tvořil p olsko-německý štědrý več er k poznání typických tradic v Domě kultury v prosinci Já osobně jse m mohl vznik společných kol a společné srůstání aktivních žen pozorovat po n ěkolik let. Tento příklad mě dal také odvahu pro rozhodnutí naučit se v sousedním městě polštinu. Ursul a Wim mert Germanica Zgorzelec Prvního května bude naše země jak je známo oficiálně přijata do EU. Již x l et se snaží moji krajané nehledě na hospodá řské faktory, které by č lověk nem ěl ztratit ze zře tele, o stejná práva jako je tomu u občanů EU. Přál bych si, aby mezi námi 1. května začala nová historie, aby padly nejen hranice na Nise, nýbrž aby padly všechny hranice i v přenesené m slova smyslu v našich hlavách. Berme 1. květen více symbolicky. Pro mě je zřejmé, že bude potřeba po 1. květnu v tomto smyslu mnoho udělat. Tyto hranice jsou v nás p evně zakotven y a musí utéct mnoho času, než budeme tak d aleko, že se bude moci člověk cítit dobře v obou zemích. Musíme si toho být vědomi a sami k tomu svým d ílem přispět, potom to půjde snad rychleji. Existují však lidé popř. orga nizace, iniciativy, které zde již před 10 lety začali stavě t společný dům Evropu. Jistě nebylo jejich cílem hned vytvoření velké Evropské unie, nýbrž seznámit spolu dva národy, dvě kultury a mentality, jejich vzájemné přiblížení a vzájemná pomoc v tomto procesu sbližování, aby jednoduše př išli lidé spolu do řeči. Možná to nebyla žádná u nie v politickém slo va smyslu, ale Unie to byla, totiž Ženská unie. Tato organizace se jmenuje Inter klub Femina. Před krátkou dobou jsem měl možnost spolupra covat s touto ženskou iniciativou a mohu vyřknou t těmto dámám jen velkou poc hvalu. Ačkoliv ještě stá le mnoho problémů způsobují rozdílné jazyky, učí se stejně Polky německy jako Němky polsky, aby si v budoucnu lépe porozuměly. Komunikace se koná ale i přesto. Ž eny se sebo u mají totiž velkou trpělivost a ještě jeden v komunikaci důležitý bod. Ony chtějí svým partnerům rozumět. Tento způsob jak spo lu zacházejí, stejně jako jak o rganizují společné akce a jak často mluví o s polečných pro blémech, byla pro mě jedna z mnoha získaných zkušeností v oblasti přesh raniční spolupr áce. Mohu jen říci, že jsem se během tohoto školení cítil velmi dobře a do budo ucna bych si je n přál, aby mezi našimi dvěma národy neměly h lavní slovo ter míny Polák a Němec, ale aby se do popředí dostaly termíny jako jednoduše člověk, ž ena, muž, dítě, bez o hledu na to odkud pochází. Takové organizace mají v našem životě velký význam, přispíva jí k tomu, že se lépe známe, že víme, jak se má zacházet z předsudky a naší historií, nebo také co všechno musí člo věk udělat, kd yž se v zahraničí dostane do tísňové situace. Takové organiz ace řeší na úrovni člověk ke člově ku mnoho podceňovaných problémů a já doufám, že se dají v našem regionu najít ještě další podobné iniciativy, protože po 1. květnu bude na obou s tranách ještě mnoho práce. P.S. Všechny informace v tomto textu jsou jen mé osobní dojmy. Remigiusz Ciep lechowic z PONT ES dílna Učen í se ob č anské angažo vanosti Kontakt Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV), Landesverba nd Sachsen Regionalste lle Görlitz Ursula Wimmert Fischmarkt Görlitz Tel.: ( 0) Fax: (0) risax.de 6 w ww. pontes-pontes.de

7 Květen 2004 Multimediální učení v Euroregionu Nisa Stav vývoje a perspektivy Zvláštní vydání dopisu sítě Andreas Sommer Představte si, že jste podn ikatel a zjistíte, že vaši zaměstnanci potřebují školení k tématu marketing, aby byli sch opní prodávat vaše produkty na českém a polském trhu. ALE vy nemáte žádnou možnost poslat vaše zamě stnance na 4 dny na školení do Drážďan. NEBO Jste na mateřské dovolené a hledáte možnost, jak se během doby doma vzdělávat, abyste neztratila n ávaznost na vaše povolání. ALE mů žete se vzdě lá vat jen večer, když vaše d ítě spí a babysitter si také vždy nemůžete do volit. NEBO Hledáte kurz jógy, jazykový kurz. Nabídka je velká. ALE vaše hledání je namáhavé a časově náročné, neboť neexi stuje žádné centrální místo. A potom ještě nevíte, zda nabídka opravdu bude také dodržena taková, jak v ní stojí. NEBO Jste ten, kd o vzdělání nabízí a hledáte cestu jak by na vaši nabídku mohlo dosáhnout co nejlevněji co n ejvíce uživatelů. Čtyři příklad y z praxe ukazují, jak je to těžké najít vzdělávací nabídku dle osobních představ nebo udělat si reklamu pro vlastní nabídku. Kvalita vzdělávacích nabídek bude zajišťována jak evaluací zájemců o vzdělání stejně jako vlastním razítkem kvality poskytovatelů vzdělání. Vzdělávací trh by měl v posledním stupni vývoje být místem pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat z vlastní iniciativy. Zahájení provozu vzdělávací ho trhu Nisa: Září Učíme se celý život: nejen ve š kole, také v povolání, ve volném čase, v běž ném dni a také v rodině. Celoživotní vzdělávání je více než jen doškolování se a to je jasné ne až od konference v Pise. Rychlá změ na na ší společnosti vyžaduje neustálé přizpůsobování se a zvyšování vlastní kval ifikace z vlastní vůle. Toto nemá za cíl jen zlepšení kvality celého školského systému, nýbrž musí zohlednit vše chny životní fáze a tím umožnit, abychom se nestaly outsidery v procesu neustálé změny společnosti a pracovních ná roků. Se vzděláva cím trhem Nisa (Bildungsmarkt Neisse) se otevírají lidem v Euroregionu nové cesty celoživotního vzdělávání. Vzdělávací trh Nisa má propojit vzdělávací nabídky v Euroregionu Nisa, transpa rentně je před stavit a podpo rovat připravenost k dovzdělávání se u malých a středních podniků. Aby byl akceptován v Euroregionu Nisa také E-Learning, je třeba regionální vědění zpř ístupnit vez ohledu na místo bydliště lidem všech věkových skup in. Virtuální vy učování, prezentace na fóliích, prezentace na diapozitivec h, virtuelní inter view a exkurze v podnicích atd. tvoří základ pro zajímavou, metodicko didakticky inovativní regionální platformu, kte rá umožní neformální učen í na pracovišti, v rodině i ve volném čase. PONTES-dílna Vzdělávací trh Nisa Kontakt Koordinace - PONTES-Agentur Mathias Piwko Internationale s Begegnungszentrum St. Ma rienthal Marienthal 10, Ostritz Tel.: 0049-(0) , Fax: 0049-(0) e Vzdìlávací datová banka a docentské forum Robert Vierte l WeiterBildungsInstitut der Hochschule Zitta u/görlitz e.v. E-Learning Andreas Som mer Internationale s Hochschulinstitut Zittau Technická realizace Mike Altmann MultiMediaPa rk Goerlitz GmbH w ww. pontes-pontes.de 7

8 Zvláštní vydání dopisu sítě Škola dělá školu Zpráva z praxe dílny PONTES Sousedství a jazyk Květen 2004 Giselher Woite Proč chodí děti d o školy? Proč se učí? Čím jednou budou? Možná že si podobné otáz ky nekladou jen učitelé a vychovatelé, ale také mnoho dospělých a dětí. V rámci projektu d ílny PONT ES Sousedství a jazyk si tím také lá meme hlavu. Jaké jsou rozdíly ve školských systémech v trojzemí Polska, České republiky a Německa? Rozšíření EU o Polsko a Českou re publiku otevře mož nosti sp olupráce v obla sti vzdělávání nejen přes hranice ale také přes všechny jazykové bariéry. K tomu patří nejen naučení se jazyka soused ů, nýbrž také p ochopení toho, jak se čeští a polští občané učí a pracují od školy až po budoucí povolání. Již při třech setkáních na Euro -školách v Zittau a Zgorzelci zkoumali pedag ogové rozdíly, ale také věci společné ve výchově v jeslích, školách, učilišt ích apod. Německo, opožd ěný národ? V každém případě začínají již v mateřské škole v Polsku i České republice s příp ravou na školu. K tomu patří začátky počítání a psaní. Při výmě ně myšlenek je nutné účastníků m přiznat, že se věci porovná vání školských systémů zhostili s vervou. Připravili si plakáty, obrázky, fotoalba a žádná otá zka nezůstala nezodpovězena. V jakém věku jd ou Češi a Poláci do 1. třídy? Jak je školní výchova organizována? Je zajímavé, že v Euroregion u Nisa již existují školy, které vychovávají dvojjazyčně. V budoucnu budou existovat i trojjazyčné učebnice pro tento region. Jen, stačí opravdu jen ja zykové znalost i? Bude moje školní a pracovní kvalifikace v sousední zemi uznávaná a budu tam také moci potom pracovat? K tomuto tématu se vyjadřovali odborně zda tní referenti se znalostí vzdělávacích systémů všech tří zemí. Těžko říci, zda je toto ten nejle pší model. Ale v každém případě se od sebe mohou leccos p řiučit. Dílna PONTES Sousedství a jazyk nabízí také semináře a možnost navázat kontakty se sousedy a pod poruje hledání partnerských zařízení. Aby bylo možné tyto nápady úspěšně organiz ovat a i nadále uskutečňovat, jsou naplánována v pracovn ím plánu AG Pedagogové jazyka sousedů setkání v euro regionu každé dva měsí ce. Sr dečně vítáni jso u samozřejmě také další česká a polská zařízen í. Zájemci se moh ou pro další info rmace obrátit n a paní Elzbietu Brückner a pana Giselher Woiteho. Dílna PONTES Sousedství a jazyk Euro-Schulen ggmbh Görlitz Giselher Woite Straßb urg-passage Görlitz Tel.: (0) Fax: (0) Euro-S zkola Sp. Z o.o, pani Elzbieta Brückner Tel (0)

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Šampióni pro Afriku Přidej se do hry!

Šampióni pro Afriku Přidej se do hry! Šampióni pro Afriku Přidej se do hry! Globální vzdělávání s dětmi a mládeží v Evropě dokumentace Obsah Úvodní slovo 3 Úvod 5 1. Aktéři 6-7 Salesiánská asociace Dona Boska, Praha (SADBA) Don Bosco Jugend

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007-

Stanovy. týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007. - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007- Stanovy týkající se trvalého pokračování PONTES-práce sítě od května 2007 - Usnesení PONTES valné hromady 22.03.2007- Na základě skutečnosti, že v dubnu 2007 vyprší finanční podpora, kterou poskytuje projekt

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

E-inkluze. metodická příručka

E-inkluze. metodická příručka E-inkluze metodická příručka E-inkluze metodická příručka Jaroslava Kotíková Miriam Kotrusová Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca Praha 2014 Manuál vznikl v rámci projektu Přenos znalostí v oblasti

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Dobrovolně přes hranice

Dobrovolně přes hranice Dobrovolně přes hranice Josef Boček a Ondřej Lochman Praha, 2012 Praktický návod pro začínající organizace Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou. (Sokrates) Dobrovolně přes hranice Praktický

Více

Ze srdce zvony už jsou na věži

Ze srdce zvony už jsou na věži 1. 12. 2014 12 2014 Ročník: 14 Pracovní nabídky strana 10 Auto-moto-rady strana 12-13 Olympijská hlídka strana 22 Premiéry ve Velkém a Novém divadle strana 23-26 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více