AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012"

Transkript

1 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK LISTOPAD 2012

2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 2.z. UK

3 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD KOMENTÁ 4 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list 7 II.02 Hodnocení udržitelného rozvoje území SO ORP jako celku SWOT analýzy II.03 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek SO ORP eský Krumlov 161 II.04 Shrnutí OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI (CD) 1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES LIMIT VYUŽITÍ ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES ZÁMR NA PROVEDENÍ ZMN V ÚZEMÍ *pdf 1 : PROBLÉMOVÝ VÝKRES *pdf 1 : ! "#$%'() )*,-./ #'55 32"##',-./02.26-(7)8 (!* 9.:-7:!2;<.> * ( 7AB7!65%5#5' )5'.z. UK strana 3

4 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 4.z. UK

5 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV I. ÚVOD - KOMENTÁ Druhou aktualizaci územn analytických podklad (ÚAP) obce s rozšíenou psobností (ORP) poizuje úad územního plánování vždy po dvou letech (viz 28 stavebního zákona v platném znní). Údaje jsou aktualizovány prbžn na základ podklad pedávaných jejich poskytovateli. Smyslem je pravidelná a kontinuáln udržovaná databáze informací o stavu a vývoji území s cílem specifikovat úkoly, které mají být sledovány v územních plánech jednotlivých obcí, a poskytovat aktuální informace pro pracovníky v obalsti územního plánování, zpracovatele územn plánovací dokumentace a pro vyhodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje území. Druhá aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území k r navazuje na pedcházející metodické pokyny a dle možností reaguje na konzultaní jednání a závry prezentací krajských úad a MMR R uskutenná v íjnu a listopadu Úad územního plánování ORP eský Krumlov v prbhu uplynulého dvouletého období kontinuáln aktualizoval datovou základnu informací o území na základ údaj nov pedaných poskytovateli i na základ vlastních zjištní. Vzhledem k postupnému zpes ování databáze je obsah práce druhé úplné aktualizace více zamen na vlastní rozbor udržitelného rozvoje území. Pi každé aktualizaci ÚAP, resp. RURÚ jsou respektovány tyto zásady plynoucí ze zákonem stanovených postup napl ování databáze iformací o území. za správnost, úplnost a aktuálnost údaj odpovídá poskytovatel ( 27, odst.3 zák.. 183/2006 Sb.) tedy: pokud poskytovatel údaj neposkytl, není údaj evidován (odpovdnost za poskytnutí a verifikaci údaje není penositelná na jiný subjekt); v pípad, kdy poskytnuté údaje nejsou kompletní, nebo neobsahují pasport a verifikaci poskytovatele, mohou být zahrnuty do digitální databáze pouze jako orientaní údaj a jako takové musí být oznaeny pro následné zpracování a využití neposkytují záruku pravdivosti. jestliže jsou ÚAP v úrovni obcí s rozšíenou psobností zákonem deklarovány jako územn plánovací podklad pro zpracování územních plán a regulaních plán ( 27, odst.1 zák.. 183/2006 Sb.), je nutné, aby kvalita a úplnost pedaných údaj odpovídala detailu potebnému pi jejich zpracování. Pes vynaložené úsilí úadu územního plánování je nutno konstatovat, že v ad pípad jevy a údaje stále nedosahují potebné podrobnosti a úplnosti; v souladu s 185 stavebního zákona bude teba dále trvat na jejich zpesnní a postupném doplnní. Pro poskytovatele údaj je nutno stanovit závazná pravidla pro mítko a pesnost zákresu (pípadn pravidla pro digitální formu zpracování), aby jevy byly zapracovány ve zájemn srovnatelné úrovni, s odpovídající pesností. S ohledem na zajištní cíl stanovených stavebním zákonem je v následných aktualizacích ÚAP nezbytné: jako prioritu sledovat vytvoení referenního mapového podkladu ve form vektorové digitální katastrální mapy pro ta území, kde tento podklad ješt neexistuje; pi sbru dat od jednotlivých poskytovatel dsledn dbát na verifikaci údaj pedávaných poskytovatelem; vytvoit pravidla a pedpoklady pro pednostní poskytování podklad v digitální form a to vždy s pesností zákresu odpovídající jak referennímu podkladu (digitální katastrální mapa), tak i potebám územn plánovacích dokumentací, jimž mají ÚAP sloužit (územní plán / regulaní plán); vyhodnotit eventuální lokální potebu rozšíení sledovaných jev (viz položka.119 pílohy 1A vyhl.. 500/2006 Sb.) jakýchkoli dalších informací, které obec pokládá za potebné brát v úvahu pi územn plánovací innosti a které dosud nejsou uvedeny v žádné územn plánovací dokumentaci..z. UK strana 5

6 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje zahrnuje následující kroky: zjištní a vyhodnocení silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb sledovaného území: tj. SWOT-analýzy jak v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i generalizované pro území ORP jako celek (viz kap. II.02). vyhodnocení udržitelného rozvoje území tj. vyváženost vztahu územních pedpoklad pro a) píznivé životní prostedí, b) hospodáský rozvoj, c) soudržnost spoleenství obyvatel území opt v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i pro celý SO ORP jako celek (viz kap. II.02). Shrnutím tohoto kroku a je odvozený kartogram s vyhodnocením vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území na základ agregace výsledk SWOT analýz (viz kap. II.03). Urení problém k ešení v územn plánovacích dokumentacích (zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné stety zámr na provedení zmn v území a stety tchto zámr s limity využití území, ohrožení území rizikovými jevy, apod.) je provedeno pro jednotlivé obce (viz kap. II.01). Tabulky SWOT-analýz jsou lenny do sloupc na: silné stránky, slabé stránky, píležitosti a hrozby; a do ádk podle témat: 1) horninové prostedí a geologie, 2) vodní režim, 3) hygiena životního prostedí, 4) ochrana pírody a krajiny, 5) zemdlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa, 6) veejná dopravní a technická infrastruktura, 7) sociodemografické podmínky, 8) bydlení, 9) rekreace, 10) hospodáské podmínky. Vyhodnocení se týká vždy pouze tch jev a témat, která jsou ve sledovaném území identifikována. Pro vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje jsou výše uvedená témata perozdlena podle píslušnosti k tomu kterému pilíi, tj.: pilí environmentální téma 1 až 5, pilí sociální téma 6 až 9 a pilí ekonomický téma 6, 8, 9 a 10. Význam jednotlivých témat se znovu vyhodnocuje v souvislosti celku každého pilíe. Legenda k Problémovému listu je za úelem zvýšení pehlednosti souástí popisu každé obce. Problémy identifikované na základ SWOT-analýz nebo dotazníkového šetení z r se zpravidla týkají obce jako celku. Oznaení jednotlivých problémových jev obsahuje na zaátku zkratku názvu obce a dále identifikaní íslo korespondující s oznaením problémového jevu v grafické píloze. V pípad využití prostedí GIS jsou grafické pílohy pímo propojeny s databází atributových tabulek problémových jev, což oboustrann usnadní dohledání sledovaného stetu. strana 6.z. UK

7 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list Souhrnné hodnocení v rozsahu provedení SWOT analýz, vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území a identifikace problém k ešení v rámci územn plánovací dokumentace je provedeno pro každou obec zvláš vždy v samostatném bloku s cílem poskytnout vyšší uživatelský komfort pi práci a následném využití územn plánovacího podkladu. Obce jsou v této kapitole azeny v abecedním poádku na následujících stranách: - Bohdalovice 8 - Boletice 10 - Brloh 13 - erná v Pošumaví 17 - eský Krumlov 25 - Dolní Tebonín 30 - Frymburk 34 - Holubov 40 - Horní Planá 43 - Hoice na Šumav 50 - Chlumec 55 - Chvalšiny 58 - Kájov 61 - Kemže 65 - Lipno nad Vltavou 68 - Louovice 72 - Malšín 76 - Mirkovice 79 - Mojné 82 - Nová ves 85 - Pední Výto 87 - Pídolí 91 - Písená 96 - Rožmberk nad Vltavou 99 - Srnín Svtlík Vtní Vžovatá Plán Vyšší Brod Zlatá Koruna Zubice 131.z. UK strana 7

8 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Bohdalovice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 5 vysoký podíl les vysoký podíl zemdlské pdy vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nevhodné zpsoby hospodaení na zemdlské pd - horší stav silniní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 výhodná poloha v rámci regionu využití prostedk z rozvojových program - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - snižování ekonomické síly obyvatel - dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o o strana 8.z. UK

9 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí o 4. ochrana pírody a krajiny o sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení 9. rekreace o - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení 4 3 ) 4! /! b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" < :7 /2 /7 / ( 4 /*" < :7 /2 /7 / ) 4 )!! /, " " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD 56! '!.z. UK strana 9

10 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Boletice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí 4 území dlouhodob nedotená lidským osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 velmi vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les 6 železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - velmi nízký podíl zemdlské pdy - velmi nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém - provit spojitost ÚSES - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy využívání nových technologií v prmyslu a pi vytápní domácností využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém - nízké hodnoty pírstku stabiln rostoucí poet obyvatelstva obecn obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - zvyšující se návštvnost území turisty - prvky ÚSES nenavazují na ÚSES okolních obcí - degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní o dotací z EU strana 10.z. UK

11 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - nedostatek ubytování hotelového typu - nedostatek ubytování typu ubytovna - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - schází sportovišt - malá nabídka využití pírodního pracovních píležitostí potenciálu území - vysoká nezamstnanost využití prostedk z rozvojových program podpora rozvoje - nedostatená cestovního ruchu propagace regionu jednotná standardizace - Zájmy ochrany pírody služeb v konfliktu s rozsáhlejšími projekty - snižování ekonomické síly obyvatel - pece ování krátkodobých ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení o 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura 8. bydlení o 9. rekreace -.z. UK strana 11

12 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Problémový list Legenda: 3! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT-analýzy a dotazníkového šetení 4 v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém % 4 nutno provit spojitost ÚSES * 4 obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % 4 v obci schází sportovišt 4 pevážn sezónní pracovní píležitosti 4 % vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území 4 vysoká nezamstnanost b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " % 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " 4 )!! /, " $, >, 94C 72 6F ' 4 )!! /, " $, >, " 6F 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ( 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ) 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < * 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD?6! 2 H /! strana 12.z. UK

13 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Brloh SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln území výskyt výhradního využitelných nerostných surovin závisí na dovozu ložiska a CHLÚ v území budoucí využití ložisek nerostných surovin výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené hlubinné tžby - Nekoncepní, pípadn nedostatená rekultivace tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního prostedí 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se využívání nových zlepšující kvalita technologií v prmyslu a životního prostedí pi vytápní domácností 4 na území se nachází CHKO 5 vysoký podíl les vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci cyklostezky 7 píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nižší podíl zemdlské pdy - špatný stav silniní sít - místy havarijní stav vodovodní a kanalizaní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - vyšší úbytek pirozeného pírstku obyvatel využití vysokého potenciálu nenarušené kvality obnova remízk a lenní krajiny v drobnjším mítku podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostedí svého okolí - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - nedostatek financí na revitalizaci vodovodní a kanalizaní sít - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí -.z. UK strana 13

14 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby využití dotaních byt mimo rodinné domy program EU na - nedostatek rozvojových rekonstrukce dom ploch pro bydlení - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 relativn nízká nezamstnanost vyvážený ekonomický rst - malá nabídka pracovních píležitostí v míst výhodná poloha pro dojezd do zamstnání podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení - 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 8. bydlení - 9. rekreace o - - strana 14.z. UK

15 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení ( 4!! ( % 4!!! 4 ) / 4 /)3 I / / ( b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 " 1 ( 6A A % 4 " 1 ( 6A A 4 " 1 B ( ' 4 /*" ; B C < - : 4 /*" $, >, 4C 72 ( 4 /*" ( ) 4 /*" B 4 /*" B * 4 /*" B 4 /*" B 4 /*" B % 4 /*" B 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ( 4 /*" : ;;;/ ) 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ * 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % % 4 /*" ( 6A A.z. UK strana 15

16 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ % 4 /*" ( 6A A % ' 4 /*" ( 6A A % 4 /*" B ( % ( 4 /*" B ( % ) 4 /*" 2 / % 4 /*" 2 / % * 4 /*" 2 / 4 /" ( 4 /" B % 4 /" B 4 /" B ' 4 /" : ;;;/ 4 /" : ;;;/ ( 4 /" 2 / ) 4 /" 2 / 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 * 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 667,! ' 74 '% 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 '' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD br.1.1. stety zájm tžby s ochranou životního prostedí br.3.1. návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní br.6.3. poteba provit kvalitu silniní sít strana 16.z. UK

17 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV erná v Pošumaví SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln budoucí využití ložisek - Nekoncepní, pípadn území využitelných nerostných nerostných surovin nedostatená rekultivace výskyt výhradního ložiska, dobývacího prostoru a CHLÚ v území surovin závisí na dovozu výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené prostedí 2 Potenciál využití pehradní nádrže Lipno pevážn pro rekreaci 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí - možná nepostaující pirozená retenní schopnost území 4 území dlouhodob - nárazov vysoké nedotená lidským zatížení krajiny turisty osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les hlubinné tžby Rozvoj vodní turistiky a rekreace - v rámci obce se využívání nových vyskytuje území technologií v prmyslu a ekologických rizik pi vytápní domácností - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - nepostaující frekvence a objem vývozu odpadu vzhledem k sezónnímu zvýšení potu obyvatel - nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora orientace zemdlství na tvorbu a údržbu krajiny podpora lesního hospodáství - Vodní rekreace kapacitn pevyšující možnosti nádrže a z ní vyplývající nadmrná zátž doteného území - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - nekoncepní využívání nedávno zpístupnných území - zvyšující se návštvnost území turisty - snížení druhové rozmanitosti v krajin - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP -.z. UK strana 17

18 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 6 dobrá základní silniní sí železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci hraniní pechod 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ 8 vysoký poet nov dokonených byt zájem o stavební parcely v území kvalitní obytné území 9 výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci existující zázemí pro rekreaci v ásti území výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a vodní turistiku dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu dlouhodobé pobyty host 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - obec nemá dostaten dobrou obslužnost hromadnou dopravou - v minulosti vybudovaná železniní sí neodpovídá souasným potebám - omezená využitelnost vodní cesty Vltava pro vodní dopravu v dsledku nedostatené vybavenosti - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy - obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení - neexistující zázemí pro rekreaci v ásti území díve spadající do hraniního pásma a pilehlých oblastech - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - pokles potu host - nedostatek ubytování hotelového typu - schází sportovišt - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - relativn vysoká nezamstnanost - pevážn sezónní pracovní píležitosti využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno n/v erná v/p stabiln rostoucí poet obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom nová výstavba bytových jednotek s vyšším standardem bydlení podpora rozvoje cestovního ruchu jednotná standardizace služeb - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy -nutno provit problematiku doplnní odkanalizování - odliv obyvatel do jiných obcí - tlak developer na vytváení nepimen rozsáhlé a nekoncepní satelitní výstavby - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedostatená propagace regionu - Zájmy ochrany pírody v konfliktu s rozsáhlejšími projekty rozvoj peshraniní - pece ování spolupráce s Rakouskem krátkodobých a Nmeckem podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech využití prostedk z rozvojových program ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o strana 18.z. UK

19 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení o 9. rekreace - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních J ekosystém % J hrozba živelného rozvoje obce ( J obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy J obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení * J obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % J v obci schází sportovišt J pevážn sezónní pracovní píležitosti % J vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území J relativn vysoká nezamstnanost.z. UK strana 19

20 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ J :7' J 4 ( % J ' " 1 C < 1$7! 3 ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" ' J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" ( J ' " 1 ( ) J ' " 1 ( J ' " 1 ( * J " 1 ( J " 1 ( J " 1 ( % J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 ( R J )" ' ( 6A A ' J " 1 J ' " 1 ( 6A A ( J ' " 1 ( 6A A ' ) J " 1 ; B C < - : J " 1 ;; B C < - : * J / K 1 1 ; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ; B C < - : R J )" % ' J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % ) J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % * J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" ' J " 1 ( J " 1 ;; B C < - : ' ( 6A A ( J " 1 strana 20.z. UK

21 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ ' ) J " 1 ; B C < - : ' ( 6A A J " 1 ' * J " 1 B ( ' ( 6A A ' J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '% J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '' J " 1 ' ' J " 1 B ( '( J / K 1 1 " R J )" ') J / K 1 1 " R J )" ' J / K 1 1 %7 R J )" '* J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" J /*" ; B C < - : % J /*" ;; B C < - : J /*" $, >, 94C 72 ' J /*" $, >, 94C 72 J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ) J /*" C < 1$7! 3 ( J /*" C < 1$7! 3 ( * J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( % J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" %7 ( ' J /*" %7 ( J /*" ( ( ( J /*" ( ( ) J /*" ( ( J /*" ( ( * J /*" ( ) J /*" ( ) J /*" ( )% J /*" ( ) J /*" : ;/ )' J /*" : ;/ ) J /*" : ;/.z. UK strana 21

22 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ )( J /*" : ;/ )) J /*" : ;/ ) J /*" : ;/ )* J /*" : ;/ J /*" : ;/ J /*" : ;/ % J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ' J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ( J /*" : ;;;/ ) J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * % J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ' J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ( J /*" : ;;;/ * ) J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * * J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ J /*" ( 6A A % J /*" B ( J /" C < 1$7! 3 ( 'J /" C < 1$7! 3 ( J /" %7 ( J /" ( )J /" ( J /" : ;/ * J /" : ;/ J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ % J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ 'J /" : ;;;/ J /" ( 6A A ( J /" B ( )J /" < :7 /2 /7/ strana 22.z. UK

23 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J * J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " $, >, " > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " ( > 6Q7- ) 7J % % J )!! /, " ; B C < - : %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( %6? O 7 J 7< H % 'J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % ( J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % )J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ; B C < - : %657S / % * J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / % J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / 'J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / ( J )!! /, " $, >, " %657S / )J )!! /, " C < 1$7! 3 ( %657S / J )!! /, " ( %657S / * J )!! /, " ( %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / '% J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ''J )!! /, " B ( %657S / ' J )!! /, " B ( %657S / '( J )!! /, " B ( %657S / ')J )!! /, " B ( %657S / 'J )!! /, " ;; B C < - : %O F 67( J 7.z. UK strana 23

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Odvodnní

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Odvodnní Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Odvodnní OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI ODVODNNÍ ZÚR KK O.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah, vetn vyhodnocení souladu s politikou územního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více