AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012"

Transkript

1 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK LISTOPAD 2012

2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 2.z. UK

3 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD KOMENTÁ 4 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list 7 II.02 Hodnocení udržitelného rozvoje území SO ORP jako celku SWOT analýzy II.03 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek SO ORP eský Krumlov 161 II.04 Shrnutí OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI (CD) 1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES LIMIT VYUŽITÍ ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES ZÁMR NA PROVEDENÍ ZMN V ÚZEMÍ *pdf 1 : PROBLÉMOVÝ VÝKRES *pdf 1 : ! "#$%'() )*,-./ #'55 32"##',-./02.26-(7)8 (!* 9.:-7:!2;<.> * ( 7AB7!65%5#5' )5'.z. UK strana 3

4 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 4.z. UK

5 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV I. ÚVOD - KOMENTÁ Druhou aktualizaci územn analytických podklad (ÚAP) obce s rozšíenou psobností (ORP) poizuje úad územního plánování vždy po dvou letech (viz 28 stavebního zákona v platném znní). Údaje jsou aktualizovány prbžn na základ podklad pedávaných jejich poskytovateli. Smyslem je pravidelná a kontinuáln udržovaná databáze informací o stavu a vývoji území s cílem specifikovat úkoly, které mají být sledovány v územních plánech jednotlivých obcí, a poskytovat aktuální informace pro pracovníky v obalsti územního plánování, zpracovatele územn plánovací dokumentace a pro vyhodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje území. Druhá aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území k r navazuje na pedcházející metodické pokyny a dle možností reaguje na konzultaní jednání a závry prezentací krajských úad a MMR R uskutenná v íjnu a listopadu Úad územního plánování ORP eský Krumlov v prbhu uplynulého dvouletého období kontinuáln aktualizoval datovou základnu informací o území na základ údaj nov pedaných poskytovateli i na základ vlastních zjištní. Vzhledem k postupnému zpes ování databáze je obsah práce druhé úplné aktualizace více zamen na vlastní rozbor udržitelného rozvoje území. Pi každé aktualizaci ÚAP, resp. RURÚ jsou respektovány tyto zásady plynoucí ze zákonem stanovených postup napl ování databáze iformací o území. za správnost, úplnost a aktuálnost údaj odpovídá poskytovatel ( 27, odst.3 zák.. 183/2006 Sb.) tedy: pokud poskytovatel údaj neposkytl, není údaj evidován (odpovdnost za poskytnutí a verifikaci údaje není penositelná na jiný subjekt); v pípad, kdy poskytnuté údaje nejsou kompletní, nebo neobsahují pasport a verifikaci poskytovatele, mohou být zahrnuty do digitální databáze pouze jako orientaní údaj a jako takové musí být oznaeny pro následné zpracování a využití neposkytují záruku pravdivosti. jestliže jsou ÚAP v úrovni obcí s rozšíenou psobností zákonem deklarovány jako územn plánovací podklad pro zpracování územních plán a regulaních plán ( 27, odst.1 zák.. 183/2006 Sb.), je nutné, aby kvalita a úplnost pedaných údaj odpovídala detailu potebnému pi jejich zpracování. Pes vynaložené úsilí úadu územního plánování je nutno konstatovat, že v ad pípad jevy a údaje stále nedosahují potebné podrobnosti a úplnosti; v souladu s 185 stavebního zákona bude teba dále trvat na jejich zpesnní a postupném doplnní. Pro poskytovatele údaj je nutno stanovit závazná pravidla pro mítko a pesnost zákresu (pípadn pravidla pro digitální formu zpracování), aby jevy byly zapracovány ve zájemn srovnatelné úrovni, s odpovídající pesností. S ohledem na zajištní cíl stanovených stavebním zákonem je v následných aktualizacích ÚAP nezbytné: jako prioritu sledovat vytvoení referenního mapového podkladu ve form vektorové digitální katastrální mapy pro ta území, kde tento podklad ješt neexistuje; pi sbru dat od jednotlivých poskytovatel dsledn dbát na verifikaci údaj pedávaných poskytovatelem; vytvoit pravidla a pedpoklady pro pednostní poskytování podklad v digitální form a to vždy s pesností zákresu odpovídající jak referennímu podkladu (digitální katastrální mapa), tak i potebám územn plánovacích dokumentací, jimž mají ÚAP sloužit (územní plán / regulaní plán); vyhodnotit eventuální lokální potebu rozšíení sledovaných jev (viz položka.119 pílohy 1A vyhl.. 500/2006 Sb.) jakýchkoli dalších informací, které obec pokládá za potebné brát v úvahu pi územn plánovací innosti a které dosud nejsou uvedeny v žádné územn plánovací dokumentaci..z. UK strana 5

6 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje zahrnuje následující kroky: zjištní a vyhodnocení silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb sledovaného území: tj. SWOT-analýzy jak v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i generalizované pro území ORP jako celek (viz kap. II.02). vyhodnocení udržitelného rozvoje území tj. vyváženost vztahu územních pedpoklad pro a) píznivé životní prostedí, b) hospodáský rozvoj, c) soudržnost spoleenství obyvatel území opt v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i pro celý SO ORP jako celek (viz kap. II.02). Shrnutím tohoto kroku a je odvozený kartogram s vyhodnocením vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území na základ agregace výsledk SWOT analýz (viz kap. II.03). Urení problém k ešení v územn plánovacích dokumentacích (zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné stety zámr na provedení zmn v území a stety tchto zámr s limity využití území, ohrožení území rizikovými jevy, apod.) je provedeno pro jednotlivé obce (viz kap. II.01). Tabulky SWOT-analýz jsou lenny do sloupc na: silné stránky, slabé stránky, píležitosti a hrozby; a do ádk podle témat: 1) horninové prostedí a geologie, 2) vodní režim, 3) hygiena životního prostedí, 4) ochrana pírody a krajiny, 5) zemdlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa, 6) veejná dopravní a technická infrastruktura, 7) sociodemografické podmínky, 8) bydlení, 9) rekreace, 10) hospodáské podmínky. Vyhodnocení se týká vždy pouze tch jev a témat, která jsou ve sledovaném území identifikována. Pro vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje jsou výše uvedená témata perozdlena podle píslušnosti k tomu kterému pilíi, tj.: pilí environmentální téma 1 až 5, pilí sociální téma 6 až 9 a pilí ekonomický téma 6, 8, 9 a 10. Význam jednotlivých témat se znovu vyhodnocuje v souvislosti celku každého pilíe. Legenda k Problémovému listu je za úelem zvýšení pehlednosti souástí popisu každé obce. Problémy identifikované na základ SWOT-analýz nebo dotazníkového šetení z r se zpravidla týkají obce jako celku. Oznaení jednotlivých problémových jev obsahuje na zaátku zkratku názvu obce a dále identifikaní íslo korespondující s oznaením problémového jevu v grafické píloze. V pípad využití prostedí GIS jsou grafické pílohy pímo propojeny s databází atributových tabulek problémových jev, což oboustrann usnadní dohledání sledovaného stetu. strana 6.z. UK

7 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list Souhrnné hodnocení v rozsahu provedení SWOT analýz, vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území a identifikace problém k ešení v rámci územn plánovací dokumentace je provedeno pro každou obec zvláš vždy v samostatném bloku s cílem poskytnout vyšší uživatelský komfort pi práci a následném využití územn plánovacího podkladu. Obce jsou v této kapitole azeny v abecedním poádku na následujících stranách: - Bohdalovice 8 - Boletice 10 - Brloh 13 - erná v Pošumaví 17 - eský Krumlov 25 - Dolní Tebonín 30 - Frymburk 34 - Holubov 40 - Horní Planá 43 - Hoice na Šumav 50 - Chlumec 55 - Chvalšiny 58 - Kájov 61 - Kemže 65 - Lipno nad Vltavou 68 - Louovice 72 - Malšín 76 - Mirkovice 79 - Mojné 82 - Nová ves 85 - Pední Výto 87 - Pídolí 91 - Písená 96 - Rožmberk nad Vltavou 99 - Srnín Svtlík Vtní Vžovatá Plán Vyšší Brod Zlatá Koruna Zubice 131.z. UK strana 7

8 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Bohdalovice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 5 vysoký podíl les vysoký podíl zemdlské pdy vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nevhodné zpsoby hospodaení na zemdlské pd - horší stav silniní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 výhodná poloha v rámci regionu využití prostedk z rozvojových program - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - snižování ekonomické síly obyvatel - dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o o strana 8.z. UK

9 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí o 4. ochrana pírody a krajiny o sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení 9. rekreace o - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení 4 3 ) 4! /! b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" < :7 /2 /7 / ( 4 /*" < :7 /2 /7 / ) 4 )!! /, " " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD 56! '!.z. UK strana 9

10 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Boletice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí 4 území dlouhodob nedotená lidským osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 velmi vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les 6 železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - velmi nízký podíl zemdlské pdy - velmi nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém - provit spojitost ÚSES - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy využívání nových technologií v prmyslu a pi vytápní domácností využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém - nízké hodnoty pírstku stabiln rostoucí poet obyvatelstva obecn obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - zvyšující se návštvnost území turisty - prvky ÚSES nenavazují na ÚSES okolních obcí - degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní o dotací z EU strana 10.z. UK

11 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - nedostatek ubytování hotelového typu - nedostatek ubytování typu ubytovna - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - schází sportovišt - malá nabídka využití pírodního pracovních píležitostí potenciálu území - vysoká nezamstnanost využití prostedk z rozvojových program podpora rozvoje - nedostatená cestovního ruchu propagace regionu jednotná standardizace - Zájmy ochrany pírody služeb v konfliktu s rozsáhlejšími projekty - snižování ekonomické síly obyvatel - pece ování krátkodobých ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení o 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura 8. bydlení o 9. rekreace -.z. UK strana 11

12 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Problémový list Legenda: 3! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT-analýzy a dotazníkového šetení 4 v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém % 4 nutno provit spojitost ÚSES * 4 obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % 4 v obci schází sportovišt 4 pevážn sezónní pracovní píležitosti 4 % vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území 4 vysoká nezamstnanost b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " % 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " 4 )!! /, " $, >, 94C 72 6F ' 4 )!! /, " $, >, " 6F 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ( 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ) 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < * 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD?6! 2 H /! strana 12.z. UK

13 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Brloh SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln území výskyt výhradního využitelných nerostných surovin závisí na dovozu ložiska a CHLÚ v území budoucí využití ložisek nerostných surovin výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené hlubinné tžby - Nekoncepní, pípadn nedostatená rekultivace tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního prostedí 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se využívání nových zlepšující kvalita technologií v prmyslu a životního prostedí pi vytápní domácností 4 na území se nachází CHKO 5 vysoký podíl les vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci cyklostezky 7 píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nižší podíl zemdlské pdy - špatný stav silniní sít - místy havarijní stav vodovodní a kanalizaní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - vyšší úbytek pirozeného pírstku obyvatel využití vysokého potenciálu nenarušené kvality obnova remízk a lenní krajiny v drobnjším mítku podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostedí svého okolí - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - nedostatek financí na revitalizaci vodovodní a kanalizaní sít - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí -.z. UK strana 13

14 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby využití dotaních byt mimo rodinné domy program EU na - nedostatek rozvojových rekonstrukce dom ploch pro bydlení - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 relativn nízká nezamstnanost vyvážený ekonomický rst - malá nabídka pracovních píležitostí v míst výhodná poloha pro dojezd do zamstnání podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení - 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 8. bydlení - 9. rekreace o - - strana 14.z. UK

15 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení ( 4!! ( % 4!!! 4 ) / 4 /)3 I / / ( b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 " 1 ( 6A A % 4 " 1 ( 6A A 4 " 1 B ( ' 4 /*" ; B C < - : 4 /*" $, >, 4C 72 ( 4 /*" ( ) 4 /*" B 4 /*" B * 4 /*" B 4 /*" B 4 /*" B % 4 /*" B 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ( 4 /*" : ;;;/ ) 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ * 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % % 4 /*" ( 6A A.z. UK strana 15

16 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ % 4 /*" ( 6A A % ' 4 /*" ( 6A A % 4 /*" B ( % ( 4 /*" B ( % ) 4 /*" 2 / % 4 /*" 2 / % * 4 /*" 2 / 4 /" ( 4 /" B % 4 /" B 4 /" B ' 4 /" : ;;;/ 4 /" : ;;;/ ( 4 /" 2 / ) 4 /" 2 / 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 * 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 667,! ' 74 '% 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 '' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD br.1.1. stety zájm tžby s ochranou životního prostedí br.3.1. návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní br.6.3. poteba provit kvalitu silniní sít strana 16.z. UK

17 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV erná v Pošumaví SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln budoucí využití ložisek - Nekoncepní, pípadn území využitelných nerostných nerostných surovin nedostatená rekultivace výskyt výhradního ložiska, dobývacího prostoru a CHLÚ v území surovin závisí na dovozu výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené prostedí 2 Potenciál využití pehradní nádrže Lipno pevážn pro rekreaci 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí - možná nepostaující pirozená retenní schopnost území 4 území dlouhodob - nárazov vysoké nedotená lidským zatížení krajiny turisty osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les hlubinné tžby Rozvoj vodní turistiky a rekreace - v rámci obce se využívání nových vyskytuje území technologií v prmyslu a ekologických rizik pi vytápní domácností - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - nepostaující frekvence a objem vývozu odpadu vzhledem k sezónnímu zvýšení potu obyvatel - nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora orientace zemdlství na tvorbu a údržbu krajiny podpora lesního hospodáství - Vodní rekreace kapacitn pevyšující možnosti nádrže a z ní vyplývající nadmrná zátž doteného území - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - nekoncepní využívání nedávno zpístupnných území - zvyšující se návštvnost území turisty - snížení druhové rozmanitosti v krajin - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP -.z. UK strana 17

18 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 6 dobrá základní silniní sí železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci hraniní pechod 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ 8 vysoký poet nov dokonených byt zájem o stavební parcely v území kvalitní obytné území 9 výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci existující zázemí pro rekreaci v ásti území výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a vodní turistiku dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu dlouhodobé pobyty host 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - obec nemá dostaten dobrou obslužnost hromadnou dopravou - v minulosti vybudovaná železniní sí neodpovídá souasným potebám - omezená využitelnost vodní cesty Vltava pro vodní dopravu v dsledku nedostatené vybavenosti - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy - obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení - neexistující zázemí pro rekreaci v ásti území díve spadající do hraniního pásma a pilehlých oblastech - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - pokles potu host - nedostatek ubytování hotelového typu - schází sportovišt - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - relativn vysoká nezamstnanost - pevážn sezónní pracovní píležitosti využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno n/v erná v/p stabiln rostoucí poet obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom nová výstavba bytových jednotek s vyšším standardem bydlení podpora rozvoje cestovního ruchu jednotná standardizace služeb - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy -nutno provit problematiku doplnní odkanalizování - odliv obyvatel do jiných obcí - tlak developer na vytváení nepimen rozsáhlé a nekoncepní satelitní výstavby - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedostatená propagace regionu - Zájmy ochrany pírody v konfliktu s rozsáhlejšími projekty rozvoj peshraniní - pece ování spolupráce s Rakouskem krátkodobých a Nmeckem podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech využití prostedk z rozvojových program ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o strana 18.z. UK

19 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení o 9. rekreace - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních J ekosystém % J hrozba živelného rozvoje obce ( J obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy J obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení * J obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % J v obci schází sportovišt J pevážn sezónní pracovní píležitosti % J vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území J relativn vysoká nezamstnanost.z. UK strana 19

20 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ J :7' J 4 ( % J ' " 1 C < 1$7! 3 ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" ' J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" ( J ' " 1 ( ) J ' " 1 ( J ' " 1 ( * J " 1 ( J " 1 ( J " 1 ( % J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 ( R J )" ' ( 6A A ' J " 1 J ' " 1 ( 6A A ( J ' " 1 ( 6A A ' ) J " 1 ; B C < - : J " 1 ;; B C < - : * J / K 1 1 ; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ; B C < - : R J )" % ' J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % ) J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % * J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" ' J " 1 ( J " 1 ;; B C < - : ' ( 6A A ( J " 1 strana 20.z. UK

21 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ ' ) J " 1 ; B C < - : ' ( 6A A J " 1 ' * J " 1 B ( ' ( 6A A ' J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '% J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '' J " 1 ' ' J " 1 B ( '( J / K 1 1 " R J )" ') J / K 1 1 " R J )" ' J / K 1 1 %7 R J )" '* J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" J /*" ; B C < - : % J /*" ;; B C < - : J /*" $, >, 94C 72 ' J /*" $, >, 94C 72 J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ) J /*" C < 1$7! 3 ( J /*" C < 1$7! 3 ( * J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( % J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" %7 ( ' J /*" %7 ( J /*" ( ( ( J /*" ( ( ) J /*" ( ( J /*" ( ( * J /*" ( ) J /*" ( ) J /*" ( )% J /*" ( ) J /*" : ;/ )' J /*" : ;/ ) J /*" : ;/.z. UK strana 21

22 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ )( J /*" : ;/ )) J /*" : ;/ ) J /*" : ;/ )* J /*" : ;/ J /*" : ;/ J /*" : ;/ % J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ' J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ( J /*" : ;;;/ ) J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * % J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ' J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ( J /*" : ;;;/ * ) J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * * J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ J /*" ( 6A A % J /*" B ( J /" C < 1$7! 3 ( 'J /" C < 1$7! 3 ( J /" %7 ( J /" ( )J /" ( J /" : ;/ * J /" : ;/ J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ % J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ 'J /" : ;;;/ J /" ( 6A A ( J /" B ( )J /" < :7 /2 /7/ strana 22.z. UK

23 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J * J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " $, >, " > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " ( > 6Q7- ) 7J % % J )!! /, " ; B C < - : %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( %6? O 7 J 7< H % 'J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % ( J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % )J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ; B C < - : %657S / % * J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / % J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / 'J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / ( J )!! /, " $, >, " %657S / )J )!! /, " C < 1$7! 3 ( %657S / J )!! /, " ( %657S / * J )!! /, " ( %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / '% J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ''J )!! /, " B ( %657S / ' J )!! /, " B ( %657S / '( J )!! /, " B ( %657S / ')J )!! /, " B ( %657S / 'J )!! /, " ;; B C < - : %O F 67( J 7.z. UK strana 23

AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010

AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 !" #!# $ %&%'()*( AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 strana 2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD KOMENTÁ. 5 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

! " #$$% &'&#()$*$%)$+

!  #$$% &'&#()$*$%)$+ ! " #$$% &'&#()$*$%)$+ , ++&#$$% )#( -./010 &'&#()$*$%)$+ )#(, ++&#$$% 12&0/34&0567 " 8 12&0/34&6/6'0 8, 010 9:.;34 ?@)-A97&-/&9&B 01 @)-A97&-/&9&B 9:.;34!@)-A97&-/&9&B 0C976C.=5 && 8)#(! -?D79

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

! "##$ % & % "'(#$#$(#)

! ##$ % & % '(#$#$(#) ! "##$ %&%"'(#$#$(#) *))%"##$ ("' +,-./. %&%"'(#$#$(#) ("' *))%"##$ /0%.-12%.345 6 7 /0%.-12%4-4&. 768./. 9:,;12 ?@(+A95%+-%9%B./ @(+A95%+-%9%B 9:,;12!@(+A95%+-%9%B.C954C,=3 %% 7("'! +?D59

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice DEFINICE A TEZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A SNAHA O VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO JEHO NAPLŇOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Územní plán obce Čímice

Územní plán obce Čímice Územní plán obce Čímice Návrh zadání územního plánu Sídelní jednotka: Obec Čímice, Čímice 63, 342 01 Sušice 1, 376 596 477, cimice@seznam.cz Statutární zástupce: Jaroslav Kučera, starosta obce Pověřený

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, tel. 387 311 238, 387 312 513, mobil +420605 277 998 ZMNA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ VÝSLEDNÝ NÁVRH TEXTOVÁ ÁST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Návrh zadání Územního plánu Lomnice

Návrh zadání Územního plánu Lomnice Návrh zadání Územního plánu Lomnice Poizovatel: MÚ Sokolov Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Urený zastupitel: Matoušek Miloslav - starosta obce Datum: erven 2009 OBSAH:

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Horní Vltavice ZM NA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE. Zm na. 6 ÚPNSÚ Horní Vltavice ZÁZNAM O Ú INNOSTI ING. ARCH. JAROSLAV DAN K LEGENDA

Horní Vltavice ZM NA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE. Zm na. 6 ÚPNSÚ Horní Vltavice ZÁZNAM O Ú INNOSTI ING. ARCH. JAROSLAV DAN K LEGENDA ZMNA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE LEGENDA ÚZEMÍ EŠENÉ ZMNOU. 6 HRANICE ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH Horní Vltavice HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více