AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012"

Transkript

1 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK LISTOPAD 2012

2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 2.z. UK

3 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD KOMENTÁ 4 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list 7 II.02 Hodnocení udržitelného rozvoje území SO ORP jako celku SWOT analýzy II.03 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek SO ORP eský Krumlov 161 II.04 Shrnutí OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI (CD) 1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES LIMIT VYUŽITÍ ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES ZÁMR NA PROVEDENÍ ZMN V ÚZEMÍ *pdf 1 : PROBLÉMOVÝ VÝKRES *pdf 1 : ! "#$%'() )*,-./ #'55 32"##',-./02.26-(7)8 (!* 9.:-7:!2;<.> * ( 7AB7!65%5#5' )5'.z. UK strana 3

4 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 4.z. UK

5 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV I. ÚVOD - KOMENTÁ Druhou aktualizaci územn analytických podklad (ÚAP) obce s rozšíenou psobností (ORP) poizuje úad územního plánování vždy po dvou letech (viz 28 stavebního zákona v platném znní). Údaje jsou aktualizovány prbžn na základ podklad pedávaných jejich poskytovateli. Smyslem je pravidelná a kontinuáln udržovaná databáze informací o stavu a vývoji území s cílem specifikovat úkoly, které mají být sledovány v územních plánech jednotlivých obcí, a poskytovat aktuální informace pro pracovníky v obalsti územního plánování, zpracovatele územn plánovací dokumentace a pro vyhodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje území. Druhá aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území k r navazuje na pedcházející metodické pokyny a dle možností reaguje na konzultaní jednání a závry prezentací krajských úad a MMR R uskutenná v íjnu a listopadu Úad územního plánování ORP eský Krumlov v prbhu uplynulého dvouletého období kontinuáln aktualizoval datovou základnu informací o území na základ údaj nov pedaných poskytovateli i na základ vlastních zjištní. Vzhledem k postupnému zpes ování databáze je obsah práce druhé úplné aktualizace více zamen na vlastní rozbor udržitelného rozvoje území. Pi každé aktualizaci ÚAP, resp. RURÚ jsou respektovány tyto zásady plynoucí ze zákonem stanovených postup napl ování databáze iformací o území. za správnost, úplnost a aktuálnost údaj odpovídá poskytovatel ( 27, odst.3 zák.. 183/2006 Sb.) tedy: pokud poskytovatel údaj neposkytl, není údaj evidován (odpovdnost za poskytnutí a verifikaci údaje není penositelná na jiný subjekt); v pípad, kdy poskytnuté údaje nejsou kompletní, nebo neobsahují pasport a verifikaci poskytovatele, mohou být zahrnuty do digitální databáze pouze jako orientaní údaj a jako takové musí být oznaeny pro následné zpracování a využití neposkytují záruku pravdivosti. jestliže jsou ÚAP v úrovni obcí s rozšíenou psobností zákonem deklarovány jako územn plánovací podklad pro zpracování územních plán a regulaních plán ( 27, odst.1 zák.. 183/2006 Sb.), je nutné, aby kvalita a úplnost pedaných údaj odpovídala detailu potebnému pi jejich zpracování. Pes vynaložené úsilí úadu územního plánování je nutno konstatovat, že v ad pípad jevy a údaje stále nedosahují potebné podrobnosti a úplnosti; v souladu s 185 stavebního zákona bude teba dále trvat na jejich zpesnní a postupném doplnní. Pro poskytovatele údaj je nutno stanovit závazná pravidla pro mítko a pesnost zákresu (pípadn pravidla pro digitální formu zpracování), aby jevy byly zapracovány ve zájemn srovnatelné úrovni, s odpovídající pesností. S ohledem na zajištní cíl stanovených stavebním zákonem je v následných aktualizacích ÚAP nezbytné: jako prioritu sledovat vytvoení referenního mapového podkladu ve form vektorové digitální katastrální mapy pro ta území, kde tento podklad ješt neexistuje; pi sbru dat od jednotlivých poskytovatel dsledn dbát na verifikaci údaj pedávaných poskytovatelem; vytvoit pravidla a pedpoklady pro pednostní poskytování podklad v digitální form a to vždy s pesností zákresu odpovídající jak referennímu podkladu (digitální katastrální mapa), tak i potebám územn plánovacích dokumentací, jimž mají ÚAP sloužit (územní plán / regulaní plán); vyhodnotit eventuální lokální potebu rozšíení sledovaných jev (viz položka.119 pílohy 1A vyhl.. 500/2006 Sb.) jakýchkoli dalších informací, které obec pokládá za potebné brát v úvahu pi územn plánovací innosti a které dosud nejsou uvedeny v žádné územn plánovací dokumentaci..z. UK strana 5

6 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje zahrnuje následující kroky: zjištní a vyhodnocení silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb sledovaného území: tj. SWOT-analýzy jak v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i generalizované pro území ORP jako celek (viz kap. II.02). vyhodnocení udržitelného rozvoje území tj. vyváženost vztahu územních pedpoklad pro a) píznivé životní prostedí, b) hospodáský rozvoj, c) soudržnost spoleenství obyvatel území opt v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i pro celý SO ORP jako celek (viz kap. II.02). Shrnutím tohoto kroku a je odvozený kartogram s vyhodnocením vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území na základ agregace výsledk SWOT analýz (viz kap. II.03). Urení problém k ešení v územn plánovacích dokumentacích (zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné stety zámr na provedení zmn v území a stety tchto zámr s limity využití území, ohrožení území rizikovými jevy, apod.) je provedeno pro jednotlivé obce (viz kap. II.01). Tabulky SWOT-analýz jsou lenny do sloupc na: silné stránky, slabé stránky, píležitosti a hrozby; a do ádk podle témat: 1) horninové prostedí a geologie, 2) vodní režim, 3) hygiena životního prostedí, 4) ochrana pírody a krajiny, 5) zemdlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa, 6) veejná dopravní a technická infrastruktura, 7) sociodemografické podmínky, 8) bydlení, 9) rekreace, 10) hospodáské podmínky. Vyhodnocení se týká vždy pouze tch jev a témat, která jsou ve sledovaném území identifikována. Pro vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje jsou výše uvedená témata perozdlena podle píslušnosti k tomu kterému pilíi, tj.: pilí environmentální téma 1 až 5, pilí sociální téma 6 až 9 a pilí ekonomický téma 6, 8, 9 a 10. Význam jednotlivých témat se znovu vyhodnocuje v souvislosti celku každého pilíe. Legenda k Problémovému listu je za úelem zvýšení pehlednosti souástí popisu každé obce. Problémy identifikované na základ SWOT-analýz nebo dotazníkového šetení z r se zpravidla týkají obce jako celku. Oznaení jednotlivých problémových jev obsahuje na zaátku zkratku názvu obce a dále identifikaní íslo korespondující s oznaením problémového jevu v grafické píloze. V pípad využití prostedí GIS jsou grafické pílohy pímo propojeny s databází atributových tabulek problémových jev, což oboustrann usnadní dohledání sledovaného stetu. strana 6.z. UK

7 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list Souhrnné hodnocení v rozsahu provedení SWOT analýz, vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území a identifikace problém k ešení v rámci územn plánovací dokumentace je provedeno pro každou obec zvláš vždy v samostatném bloku s cílem poskytnout vyšší uživatelský komfort pi práci a následném využití územn plánovacího podkladu. Obce jsou v této kapitole azeny v abecedním poádku na následujících stranách: - Bohdalovice 8 - Boletice 10 - Brloh 13 - erná v Pošumaví 17 - eský Krumlov 25 - Dolní Tebonín 30 - Frymburk 34 - Holubov 40 - Horní Planá 43 - Hoice na Šumav 50 - Chlumec 55 - Chvalšiny 58 - Kájov 61 - Kemže 65 - Lipno nad Vltavou 68 - Louovice 72 - Malšín 76 - Mirkovice 79 - Mojné 82 - Nová ves 85 - Pední Výto 87 - Pídolí 91 - Písená 96 - Rožmberk nad Vltavou 99 - Srnín Svtlík Vtní Vžovatá Plán Vyšší Brod Zlatá Koruna Zubice 131.z. UK strana 7

8 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Bohdalovice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 5 vysoký podíl les vysoký podíl zemdlské pdy vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nevhodné zpsoby hospodaení na zemdlské pd - horší stav silniní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 výhodná poloha v rámci regionu využití prostedk z rozvojových program - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - snižování ekonomické síly obyvatel - dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o o strana 8.z. UK

9 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí o 4. ochrana pírody a krajiny o sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení 9. rekreace o - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení 4 3 ) 4! /! b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" < :7 /2 /7 / ( 4 /*" < :7 /2 /7 / ) 4 )!! /, " " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD 56! '!.z. UK strana 9

10 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Boletice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí 4 území dlouhodob nedotená lidským osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 velmi vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les 6 železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - velmi nízký podíl zemdlské pdy - velmi nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém - provit spojitost ÚSES - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy využívání nových technologií v prmyslu a pi vytápní domácností využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém - nízké hodnoty pírstku stabiln rostoucí poet obyvatelstva obecn obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - zvyšující se návštvnost území turisty - prvky ÚSES nenavazují na ÚSES okolních obcí - degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní o dotací z EU strana 10.z. UK

11 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - nedostatek ubytování hotelového typu - nedostatek ubytování typu ubytovna - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - schází sportovišt - malá nabídka využití pírodního pracovních píležitostí potenciálu území - vysoká nezamstnanost využití prostedk z rozvojových program podpora rozvoje - nedostatená cestovního ruchu propagace regionu jednotná standardizace - Zájmy ochrany pírody služeb v konfliktu s rozsáhlejšími projekty - snižování ekonomické síly obyvatel - pece ování krátkodobých ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení o 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura 8. bydlení o 9. rekreace -.z. UK strana 11

12 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Problémový list Legenda: 3! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT-analýzy a dotazníkového šetení 4 v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém % 4 nutno provit spojitost ÚSES * 4 obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % 4 v obci schází sportovišt 4 pevážn sezónní pracovní píležitosti 4 % vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území 4 vysoká nezamstnanost b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " % 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " 4 )!! /, " $, >, 94C 72 6F ' 4 )!! /, " $, >, " 6F 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ( 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ) 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < * 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD?6! 2 H /! strana 12.z. UK

13 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Brloh SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln území výskyt výhradního využitelných nerostných surovin závisí na dovozu ložiska a CHLÚ v území budoucí využití ložisek nerostných surovin výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené hlubinné tžby - Nekoncepní, pípadn nedostatená rekultivace tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního prostedí 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se využívání nových zlepšující kvalita technologií v prmyslu a životního prostedí pi vytápní domácností 4 na území se nachází CHKO 5 vysoký podíl les vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci cyklostezky 7 píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nižší podíl zemdlské pdy - špatný stav silniní sít - místy havarijní stav vodovodní a kanalizaní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - vyšší úbytek pirozeného pírstku obyvatel využití vysokého potenciálu nenarušené kvality obnova remízk a lenní krajiny v drobnjším mítku podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostedí svého okolí - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - nedostatek financí na revitalizaci vodovodní a kanalizaní sít - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí -.z. UK strana 13

14 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby využití dotaních byt mimo rodinné domy program EU na - nedostatek rozvojových rekonstrukce dom ploch pro bydlení - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 relativn nízká nezamstnanost vyvážený ekonomický rst - malá nabídka pracovních píležitostí v míst výhodná poloha pro dojezd do zamstnání podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení - 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 8. bydlení - 9. rekreace o - - strana 14.z. UK

15 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení ( 4!! ( % 4!!! 4 ) / 4 /)3 I / / ( b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 " 1 ( 6A A % 4 " 1 ( 6A A 4 " 1 B ( ' 4 /*" ; B C < - : 4 /*" $, >, 4C 72 ( 4 /*" ( ) 4 /*" B 4 /*" B * 4 /*" B 4 /*" B 4 /*" B % 4 /*" B 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ( 4 /*" : ;;;/ ) 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ * 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % % 4 /*" ( 6A A.z. UK strana 15

16 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ % 4 /*" ( 6A A % ' 4 /*" ( 6A A % 4 /*" B ( % ( 4 /*" B ( % ) 4 /*" 2 / % 4 /*" 2 / % * 4 /*" 2 / 4 /" ( 4 /" B % 4 /" B 4 /" B ' 4 /" : ;;;/ 4 /" : ;;;/ ( 4 /" 2 / ) 4 /" 2 / 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 * 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 667,! ' 74 '% 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 '' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD br.1.1. stety zájm tžby s ochranou životního prostedí br.3.1. návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní br.6.3. poteba provit kvalitu silniní sít strana 16.z. UK

17 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV erná v Pošumaví SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln budoucí využití ložisek - Nekoncepní, pípadn území využitelných nerostných nerostných surovin nedostatená rekultivace výskyt výhradního ložiska, dobývacího prostoru a CHLÚ v území surovin závisí na dovozu výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené prostedí 2 Potenciál využití pehradní nádrže Lipno pevážn pro rekreaci 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí - možná nepostaující pirozená retenní schopnost území 4 území dlouhodob - nárazov vysoké nedotená lidským zatížení krajiny turisty osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les hlubinné tžby Rozvoj vodní turistiky a rekreace - v rámci obce se využívání nových vyskytuje území technologií v prmyslu a ekologických rizik pi vytápní domácností - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - nepostaující frekvence a objem vývozu odpadu vzhledem k sezónnímu zvýšení potu obyvatel - nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora orientace zemdlství na tvorbu a údržbu krajiny podpora lesního hospodáství - Vodní rekreace kapacitn pevyšující možnosti nádrže a z ní vyplývající nadmrná zátž doteného území - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - nekoncepní využívání nedávno zpístupnných území - zvyšující se návštvnost území turisty - snížení druhové rozmanitosti v krajin - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP -.z. UK strana 17

18 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 6 dobrá základní silniní sí železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci hraniní pechod 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ 8 vysoký poet nov dokonených byt zájem o stavební parcely v území kvalitní obytné území 9 výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci existující zázemí pro rekreaci v ásti území výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a vodní turistiku dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu dlouhodobé pobyty host 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - obec nemá dostaten dobrou obslužnost hromadnou dopravou - v minulosti vybudovaná železniní sí neodpovídá souasným potebám - omezená využitelnost vodní cesty Vltava pro vodní dopravu v dsledku nedostatené vybavenosti - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy - obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení - neexistující zázemí pro rekreaci v ásti území díve spadající do hraniního pásma a pilehlých oblastech - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - pokles potu host - nedostatek ubytování hotelového typu - schází sportovišt - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - relativn vysoká nezamstnanost - pevážn sezónní pracovní píležitosti využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno n/v erná v/p stabiln rostoucí poet obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom nová výstavba bytových jednotek s vyšším standardem bydlení podpora rozvoje cestovního ruchu jednotná standardizace služeb - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy -nutno provit problematiku doplnní odkanalizování - odliv obyvatel do jiných obcí - tlak developer na vytváení nepimen rozsáhlé a nekoncepní satelitní výstavby - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedostatená propagace regionu - Zájmy ochrany pírody v konfliktu s rozsáhlejšími projekty rozvoj peshraniní - pece ování spolupráce s Rakouskem krátkodobých a Nmeckem podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech využití prostedk z rozvojových program ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o strana 18.z. UK

19 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení o 9. rekreace - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních J ekosystém % J hrozba živelného rozvoje obce ( J obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy J obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení * J obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % J v obci schází sportovišt J pevážn sezónní pracovní píležitosti % J vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území J relativn vysoká nezamstnanost.z. UK strana 19

20 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ J :7' J 4 ( % J ' " 1 C < 1$7! 3 ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" ' J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" ( J ' " 1 ( ) J ' " 1 ( J ' " 1 ( * J " 1 ( J " 1 ( J " 1 ( % J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 ( R J )" ' ( 6A A ' J " 1 J ' " 1 ( 6A A ( J ' " 1 ( 6A A ' ) J " 1 ; B C < - : J " 1 ;; B C < - : * J / K 1 1 ; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ; B C < - : R J )" % ' J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % ) J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % * J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" ' J " 1 ( J " 1 ;; B C < - : ' ( 6A A ( J " 1 strana 20.z. UK

21 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ ' ) J " 1 ; B C < - : ' ( 6A A J " 1 ' * J " 1 B ( ' ( 6A A ' J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '% J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '' J " 1 ' ' J " 1 B ( '( J / K 1 1 " R J )" ') J / K 1 1 " R J )" ' J / K 1 1 %7 R J )" '* J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" J /*" ; B C < - : % J /*" ;; B C < - : J /*" $, >, 94C 72 ' J /*" $, >, 94C 72 J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ) J /*" C < 1$7! 3 ( J /*" C < 1$7! 3 ( * J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( % J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" %7 ( ' J /*" %7 ( J /*" ( ( ( J /*" ( ( ) J /*" ( ( J /*" ( ( * J /*" ( ) J /*" ( ) J /*" ( )% J /*" ( ) J /*" : ;/ )' J /*" : ;/ ) J /*" : ;/.z. UK strana 21

22 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ )( J /*" : ;/ )) J /*" : ;/ ) J /*" : ;/ )* J /*" : ;/ J /*" : ;/ J /*" : ;/ % J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ' J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ( J /*" : ;;;/ ) J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * % J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ' J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ( J /*" : ;;;/ * ) J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * * J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ J /*" ( 6A A % J /*" B ( J /" C < 1$7! 3 ( 'J /" C < 1$7! 3 ( J /" %7 ( J /" ( )J /" ( J /" : ;/ * J /" : ;/ J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ % J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ 'J /" : ;;;/ J /" ( 6A A ( J /" B ( )J /" < :7 /2 /7/ strana 22.z. UK

23 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J * J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " $, >, " > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " ( > 6Q7- ) 7J % % J )!! /, " ; B C < - : %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( %6? O 7 J 7< H % 'J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % ( J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % )J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ; B C < - : %657S / % * J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / % J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / 'J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / ( J )!! /, " $, >, " %657S / )J )!! /, " C < 1$7! 3 ( %657S / J )!! /, " ( %657S / * J )!! /, " ( %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / '% J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ''J )!! /, " B ( %657S / ' J )!! /, " B ( %657S / '( J )!! /, " B ( %657S / ')J )!! /, " B ( %657S / 'J )!! /, " ;; B C < - : %O F 67( J 7.z. UK strana 23

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy.

Více

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2011 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 1. AKTUALIZACE 1. aktualizace B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A. PODKLADY Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Objednatel: 09 2 053 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Optimalizace poadí realizace silniních obchvat vybraných mst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tídy a optimalizace realizace

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více