AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012"

Transkript

1 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK LISTOPAD 2012

2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 2.z. UK

3 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD KOMENTÁ 4 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 5 II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list 7 II.02 Hodnocení udržitelného rozvoje území SO ORP jako celku SWOT analýzy II.03 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek SO ORP eský Krumlov 161 II.04 Shrnutí OBSAH GRAFICKÉ ÁSTI (CD) 1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES LIMIT VYUŽITÍ ÚZEMÍ *pdf 1 : VÝKRES ZÁMR NA PROVEDENÍ ZMN V ÚZEMÍ *pdf 1 : PROBLÉMOVÝ VÝKRES *pdf 1 : ! "#$%'() )*,-./ #'55 32"##',-./02.26-(7)8 (!* 9.:-7:!2;<.> * ( 7AB7!65%5#5' )5'.z. UK strana 3

4 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 strana 4.z. UK

5 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV I. ÚVOD - KOMENTÁ Druhou aktualizaci územn analytických podklad (ÚAP) obce s rozšíenou psobností (ORP) poizuje úad územního plánování vždy po dvou letech (viz 28 stavebního zákona v platném znní). Údaje jsou aktualizovány prbžn na základ podklad pedávaných jejich poskytovateli. Smyslem je pravidelná a kontinuáln udržovaná databáze informací o stavu a vývoji území s cílem specifikovat úkoly, které mají být sledovány v územních plánech jednotlivých obcí, a poskytovat aktuální informace pro pracovníky v obalsti územního plánování, zpracovatele územn plánovací dokumentace a pro vyhodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje území. Druhá aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území k r navazuje na pedcházející metodické pokyny a dle možností reaguje na konzultaní jednání a závry prezentací krajských úad a MMR R uskutenná v íjnu a listopadu Úad územního plánování ORP eský Krumlov v prbhu uplynulého dvouletého období kontinuáln aktualizoval datovou základnu informací o území na základ údaj nov pedaných poskytovateli i na základ vlastních zjištní. Vzhledem k postupnému zpes ování databáze je obsah práce druhé úplné aktualizace více zamen na vlastní rozbor udržitelného rozvoje území. Pi každé aktualizaci ÚAP, resp. RURÚ jsou respektovány tyto zásady plynoucí ze zákonem stanovených postup napl ování databáze iformací o území. za správnost, úplnost a aktuálnost údaj odpovídá poskytovatel ( 27, odst.3 zák.. 183/2006 Sb.) tedy: pokud poskytovatel údaj neposkytl, není údaj evidován (odpovdnost za poskytnutí a verifikaci údaje není penositelná na jiný subjekt); v pípad, kdy poskytnuté údaje nejsou kompletní, nebo neobsahují pasport a verifikaci poskytovatele, mohou být zahrnuty do digitální databáze pouze jako orientaní údaj a jako takové musí být oznaeny pro následné zpracování a využití neposkytují záruku pravdivosti. jestliže jsou ÚAP v úrovni obcí s rozšíenou psobností zákonem deklarovány jako územn plánovací podklad pro zpracování územních plán a regulaních plán ( 27, odst.1 zák.. 183/2006 Sb.), je nutné, aby kvalita a úplnost pedaných údaj odpovídala detailu potebnému pi jejich zpracování. Pes vynaložené úsilí úadu územního plánování je nutno konstatovat, že v ad pípad jevy a údaje stále nedosahují potebné podrobnosti a úplnosti; v souladu s 185 stavebního zákona bude teba dále trvat na jejich zpesnní a postupném doplnní. Pro poskytovatele údaj je nutno stanovit závazná pravidla pro mítko a pesnost zákresu (pípadn pravidla pro digitální formu zpracování), aby jevy byly zapracovány ve zájemn srovnatelné úrovni, s odpovídající pesností. S ohledem na zajištní cíl stanovených stavebním zákonem je v následných aktualizacích ÚAP nezbytné: jako prioritu sledovat vytvoení referenního mapového podkladu ve form vektorové digitální katastrální mapy pro ta území, kde tento podklad ješt neexistuje; pi sbru dat od jednotlivých poskytovatel dsledn dbát na verifikaci údaj pedávaných poskytovatelem; vytvoit pravidla a pedpoklady pro pednostní poskytování podklad v digitální form a to vždy s pesností zákresu odpovídající jak referennímu podkladu (digitální katastrální mapa), tak i potebám územn plánovacích dokumentací, jimž mají ÚAP sloužit (územní plán / regulaní plán); vyhodnotit eventuální lokální potebu rozšíení sledovaných jev (viz položka.119 pílohy 1A vyhl.. 500/2006 Sb.) jakýchkoli dalších informací, které obec pokládá za potebné brát v úvahu pi územn plánovací innosti a které dosud nejsou uvedeny v žádné územn plánovací dokumentaci..z. UK strana 5

6 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje zahrnuje následující kroky: zjištní a vyhodnocení silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb sledovaného území: tj. SWOT-analýzy jak v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i generalizované pro území ORP jako celek (viz kap. II.02). vyhodnocení udržitelného rozvoje území tj. vyváženost vztahu územních pedpoklad pro a) píznivé životní prostedí, b) hospodáský rozvoj, c) soudržnost spoleenství obyvatel území opt v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i pro celý SO ORP jako celek (viz kap. II.02). Shrnutím tohoto kroku a je odvozený kartogram s vyhodnocením vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území na základ agregace výsledk SWOT analýz (viz kap. II.03). Urení problém k ešení v územn plánovacích dokumentacích (zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné stety zámr na provedení zmn v území a stety tchto zámr s limity využití území, ohrožení území rizikovými jevy, apod.) je provedeno pro jednotlivé obce (viz kap. II.01). Tabulky SWOT-analýz jsou lenny do sloupc na: silné stránky, slabé stránky, píležitosti a hrozby; a do ádk podle témat: 1) horninové prostedí a geologie, 2) vodní režim, 3) hygiena životního prostedí, 4) ochrana pírody a krajiny, 5) zemdlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa, 6) veejná dopravní a technická infrastruktura, 7) sociodemografické podmínky, 8) bydlení, 9) rekreace, 10) hospodáské podmínky. Vyhodnocení se týká vždy pouze tch jev a témat, která jsou ve sledovaném území identifikována. Pro vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje jsou výše uvedená témata perozdlena podle píslušnosti k tomu kterému pilíi, tj.: pilí environmentální téma 1 až 5, pilí sociální téma 6 až 9 a pilí ekonomický téma 6, 8, 9 a 10. Význam jednotlivých témat se znovu vyhodnocuje v souvislosti celku každého pilíe. Legenda k Problémovému listu je za úelem zvýšení pehlednosti souástí popisu každé obce. Problémy identifikované na základ SWOT-analýz nebo dotazníkového šetení z r se zpravidla týkají obce jako celku. Oznaení jednotlivých problémových jev obsahuje na zaátku zkratku názvu obce a dále identifikaní íslo korespondující s oznaením problémového jevu v grafické píloze. V pípad využití prostedí GIS jsou grafické pílohy pímo propojeny s databází atributových tabulek problémových jev, což oboustrann usnadní dohledání sledovaného stetu. strana 6.z. UK

7 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV II.01 Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích SWOT analýzy / Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území / Problémový list Souhrnné hodnocení v rozsahu provedení SWOT analýz, vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území a identifikace problém k ešení v rámci územn plánovací dokumentace je provedeno pro každou obec zvláš vždy v samostatném bloku s cílem poskytnout vyšší uživatelský komfort pi práci a následném využití územn plánovacího podkladu. Obce jsou v této kapitole azeny v abecedním poádku na následujících stranách: - Bohdalovice 8 - Boletice 10 - Brloh 13 - erná v Pošumaví 17 - eský Krumlov 25 - Dolní Tebonín 30 - Frymburk 34 - Holubov 40 - Horní Planá 43 - Hoice na Šumav 50 - Chlumec 55 - Chvalšiny 58 - Kájov 61 - Kemže 65 - Lipno nad Vltavou 68 - Louovice 72 - Malšín 76 - Mirkovice 79 - Mojné 82 - Nová ves 85 - Pední Výto 87 - Pídolí 91 - Písená 96 - Rožmberk nad Vltavou 99 - Srnín Svtlík Vtní Vžovatá Plán Vyšší Brod Zlatá Koruna Zubice 131.z. UK strana 7

8 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Bohdalovice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 5 vysoký podíl les vysoký podíl zemdlské pdy vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nevhodné zpsoby hospodaení na zemdlské pd - horší stav silniní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 výhodná poloha v rámci regionu využití prostedk z rozvojových program - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - snižování ekonomické síly obyvatel - dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o o strana 8.z. UK

9 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí o 4. ochrana pírody a krajiny o sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení 9. rekreace o - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení 4 3 ) 4! /! b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" < :7 /2 /7 / ( 4 /*" < :7 /2 /7 / ) 4 )!! /, " " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD 56! '!.z. UK strana 9

10 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Boletice SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí 4 území dlouhodob nedotená lidským osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 velmi vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les 6 železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - velmi nízký podíl zemdlské pdy - velmi nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém - provit spojitost ÚSES - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy využívání nových technologií v prmyslu a pi vytápní domácností využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém - nízké hodnoty pírstku stabiln rostoucí poet obyvatelstva obecn obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - zvyšující se návštvnost území turisty - prvky ÚSES nenavazují na ÚSES okolních obcí - degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - odliv obyvatel do jiných obcí - blížící se konec intervalu pro uplatnní o dotací z EU strana 10.z. UK

11 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - nedostatek ubytování hotelového typu - nedostatek ubytování typu ubytovna - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - schází sportovišt - malá nabídka využití pírodního pracovních píležitostí potenciálu území - vysoká nezamstnanost využití prostedk z rozvojových program podpora rozvoje - nedostatená cestovního ruchu propagace regionu jednotná standardizace - Zájmy ochrany pírody služeb v konfliktu s rozsáhlejšími projekty - snižování ekonomické síly obyvatel - pece ování krátkodobých ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie o 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení o 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura 8. bydlení o 9. rekreace -.z. UK strana 11

12 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 Problémový list Legenda: 3! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT-analýzy a dotazníkového šetení 4 v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém % 4 nutno provit spojitost ÚSES * 4 obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % 4 v obci schází sportovišt 4 pevážn sezónní pracovní píležitosti 4 % vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území 4 vysoká nezamstnanost b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " % 4 )!! /, " ;; B C < - : %6? D 7( < 7 E, ' " 4 )!! /, " $, >, 94C 72 6F ' 4 )!! /, " $, >, " 6F 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ( 4 )!! /, " ;; B C < - : > 66A! 7 < ) 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < * 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, > 66A! 7 < 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 66A! 7 < II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD?6! 2 H /! strana 12.z. UK

13 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Brloh SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln území výskyt výhradního využitelných nerostných surovin závisí na dovozu ložiska a CHLÚ v území budoucí využití ložisek nerostných surovin výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené hlubinné tžby - Nekoncepní, pípadn nedostatená rekultivace tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního prostedí 2 V území se významnjší zkoumané jevy nevyskytují o 3 dlouhodob se využívání nových zlepšující kvalita technologií v prmyslu a životního prostedí pi vytápní domácností 4 na území se nachází CHKO 5 vysoký podíl les vysoký podíl orné pdy ze zemdlské pdy 6 dobrá základní silniní sí vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci cyklostezky 7 píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - neexistence jednotné koncepce ochrany pírody a krajiny - pdní a klimatické podmínky pro zemdlství nejsou optimální - nižší podíl zemdlské pdy - špatný stav silniní sít - místy havarijní stav vodovodní a kanalizaní sít - nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potebnou pro rozvoj cestovního ruchu - vyšší úbytek pirozeného pírstku obyvatel využití vysokého potenciálu nenarušené kvality obnova remízk a lenní krajiny v drobnjším mítku podpora zemdlství podpora lesního hospodáství využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém nabídka kvalitního bydlení a pracovních píležitostí obyvatelm v produktivním vku - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - - nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostedí svého okolí - pokraující zábor pdy na výstavbu a tžbu - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - nedostatek financí na revitalizaci vodovodní a kanalizaní sít - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - možné negativní projevy suburbanizaních proces - odliv obyvatel do jiných obcí -.z. UK strana 13

14 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 8 kvalitní obytné území - nízký podíl výstavby využití dotaních byt mimo rodinné domy program EU na - nedostatek rozvojových rekonstrukce dom ploch pro bydlení - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - 9 Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici. o 10 relativn nízká nezamstnanost vyvážený ekonomický rst - malá nabídka pracovních píležitostí v míst výhodná poloha pro dojezd do zamstnání podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim o 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení - 9. rekreace o 10. hospodáské podmínky 6. veejná dopravní a technická infrastruktura - 8. bydlení - 9. rekreace o - - strana 14.z. UK

15 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení ( 4!! ( % 4!!! 4 ) / 4 /)3 I / / ( b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ 4 " 1 ( 6A A % 4 " 1 ( 6A A 4 " 1 B ( ' 4 /*" ; B C < - : 4 /*" $, >, 4C 72 ( 4 /*" ( ) 4 /*" B 4 /*" B * 4 /*" B 4 /*" B 4 /*" B % 4 /*" B 4 /*" : ;;;/ ' 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ ( 4 /*" : ;;;/ ) 4 /*" : ;;;/ 4 /*" : ;;;/ * 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % 4 /*" : ;;;/ % % 4 /*" ( 6A A.z. UK strana 15

16 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ % 4 /*" ( 6A A % ' 4 /*" ( 6A A % 4 /*" B ( % ( 4 /*" B ( % ) 4 /*" 2 / % 4 /*" 2 / % * 4 /*" 2 / 4 /" ( 4 /" B % 4 /" B 4 /" B ' 4 /" : ;;;/ 4 /" : ;;;/ ( 4 /" 2 / ) 4 /" 2 / 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 * 4 )!! /, " ;; B C < - : > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " $, >, 914C 7 " > 667,! ' 74 '% 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " ( 6A A > 667,! ' 74 '' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 ' 4 )!! /, " B ( > 667,! ' 74 II. Problémové jevy mimo oblast ešitelnou nástroji ÚPD br.1.1. stety zájm tžby s ochranou životního prostedí br.3.1. návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní br.6.3. poteba provit kvalitu silniní sít strana 16.z. UK

17 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV erná v Pošumaví SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Píležitosti Hrozby Vyhodnocení 1 neexistence sesuvných - Vtšina potenciáln budoucí využití ložisek - Nekoncepní, pípadn území využitelných nerostných nerostných surovin nedostatená rekultivace výskyt výhradního ložiska, dobývacího prostoru a CHLÚ v území surovin závisí na dovozu výzkum pirozené biologické rekultivace území v pípad tžebních ploch - Stety zájm tžby s ochranou životního ukonené povrchové tžby možnost kulturn poznávacího využití v pípad ukonené prostedí 2 Potenciál využití pehradní nádrže Lipno pevážn pro rekreaci 3 dlouhodob se zlepšující kvalita životního prostedí - možná nepostaující pirozená retenní schopnost území 4 území dlouhodob - nárazov vysoké nedotená lidským zatížení krajiny turisty osídlením vysoký podíl území se zachovalou krajinou na území se nachází CHKO, ptaí oblast 5 vysoký podíl les relativn dobrý zdravotní stav les hlubinné tžby Rozvoj vodní turistiky a rekreace - v rámci obce se využívání nových vyskytuje území technologií v prmyslu a ekologických rizik pi vytápní domácností - návrat k mén ekologickému zpsobu vytápní - nepostaující frekvence a objem vývozu odpadu vzhledem k sezónnímu zvýšení potu obyvatel - nízký podíl orné pdy ze zemdlské pdy - v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních ekosystém využití vysokého potenciálu nenarušené kvality podpora orientace zemdlství na tvorbu a údržbu krajiny podpora lesního hospodáství - Vodní rekreace kapacitn pevyšující možnosti nádrže a z ní vyplývající nadmrná zátž doteného území - rostoucí hustota silniní dopravy, zvlášt na ose eské Budjovice Nmecko - nekoncepní využívání nedávno zpístupnných území - zvyšující se návštvnost území turisty - snížení druhové rozmanitosti v krajin - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany les - rozšíení lesních škdc v závislosti na rozhodnutích o zpsobu obhospodaování les v NP -.z. UK strana 17

18 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 6 dobrá základní silniní sí železniní spojení vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci hraniní pechod 7 vyrovnaný pirozený pírstek obyvatel píliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich životaschopnosti obec má MŠ i ZŠ 8 vysoký poet nov dokonených byt zájem o stavební parcely v území kvalitní obytné území 9 výborné geografické i pírodní podmínky pro rekreaci existující zázemí pro rekreaci v ásti území výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a vodní turistiku dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu dlouhodobé pobyty host 10 silný potenciál území pevážn pro cestovní ruch - obec nemá dostaten dobrou obslužnost hromadnou dopravou - v minulosti vybudovaná železniní sí neodpovídá souasným potebám - omezená využitelnost vodní cesty Vltava pro vodní dopravu v dsledku nedostatené vybavenosti - nízké hodnoty pírstku obyvatelstva obecn - nízký podíl výstavby byt mimo rodinné domy - obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení - neexistující zázemí pro rekreaci v ásti území díve spadající do hraniního pásma a pilehlých oblastech - nedostatená orientace na potenciálního zákazníka - pokles potu host - nedostatek ubytování hotelového typu - schází sportovišt - malá nabídka pracovních píležitostí - nedostatek investiních zdroj a základního kapitálu - relativn vysoká nezamstnanost - pevážn sezónní pracovní píležitosti využití dotaních titul EU na zlepšení veejné infrastruktury rozvoj integrovaných dopravních systém prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno n/v erná v/p stabiln rostoucí poet obyvatel využití dotaních program EU na rekonstrukce dom nová výstavba bytových jednotek s vyšším standardem bydlení podpora rozvoje cestovního ruchu jednotná standardizace služeb - omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy - omezení podpory z fond EU v dalším období (po roce 2013) - omezení rozvojových aktivit v chránných územích - obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy -nutno provit problematiku doplnní odkanalizování - odliv obyvatel do jiných obcí - tlak developer na vytváení nepimen rozsáhlé a nekoncepní satelitní výstavby - blížící se konec intervalu pro uplatnní dotací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedostatená propagace regionu - Zájmy ochrany pírody v konfliktu s rozsáhlejšími projekty rozvoj peshraniní - pece ování spolupráce s Rakouskem krátkodobých a Nmeckem podpora inností nezávislých na sezónních výkyvech využití prostedk z rozvojových program ekonomických efekt zárove s neešeným stetem zájm ochrany životního prostedí a rozvojových zámr s živelností rozvojových aktivit - vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území o strana 18.z. UK

19 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV Vyhodnocení pilí udržitelného rozvoje území Pilí Téma Vyhodnocení Celkov environmentální 1. horninové prostedí a geologie 2. vodní režim 3. hygiena životního prostedí - 4. ochrana pírody a krajiny sociální ekonomický 5. zemdlský fond a pozemky urené k plnní funkcí lesa 6. veejná dopravní a technická infrastruktura o 7. sociodemografické podmínky 8. bydlení 9. rekreace 10. hospodáské podmínky veejná dopravní a technická infrastruktura o 8. bydlení o 9. rekreace - Problémový list Legenda:! "# # $% ############################ # ' $%(! ) ######### # *$, - #################################. #! / /################# #! /2 /###################### #! /####################### #! / /################## #! )3! ################### *0 * I. Problémy, které lze ešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD a) - evidované na základ SWOT analýzy a dotazníkového šetení v dsledku opatení na ochranu pírody na území NP narušení pvodních J ekosystém % J hrozba živelného rozvoje obce ( J obec vnímá negativn plány ohledn Šumavské elektrické dráhy J obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení * J obec pociuje nedostatek ubytování hotelového typu * % J v obci schází sportovišt J pevážn sezónní pracovní píležitosti % J vyjížka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území J relativn vysoká nezamstnanost.z. UK strana 19

20 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK-24 b) - evidované na základ analýzy databáze jev ÚAP " 9 9! "!! " # $ J :7' J 4 ( % J ' " 1 C < 1$7! 3 ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" ' J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" ( J ' " 1 ( ) J ' " 1 ( J ' " 1 ( * J " 1 ( J " 1 ( J " 1 ( % J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 ( R J )" ' ( 6A A ' J " 1 J ' " 1 ( 6A A ( J ' " 1 ( 6A A ' ) J " 1 ; B C < - : J " 1 ;; B C < - : * J / K 1 1 ; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % % J / K 1 1 ;; B C < - > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 ; B C < - : R J )" % ' J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % J / K 1 1 ;; B C < - : R J )" % ( J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % ) J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" % * J / K 1 1 > K L M, N N 6O N A P N QA 6Q" J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" % J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" ' J " 1 ( J " 1 ;; B C < - : ' ( 6A A ( J " 1 strana 20.z. UK

21 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ ' ) J " 1 ; B C < - : ' ( 6A A J " 1 ' * J " 1 B ( ' ( 6A A ' J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '% J " 1 ' ' J " 1 B ( ' ( 6A A '' J " 1 ' ' J " 1 B ( '( J / K 1 1 " R J )" ') J / K 1 1 " R J )" ' J / K 1 1 %7 R J )" '* J / K 1 1 C < 1$7! 3 ( R J )" J / K 1 1 ( R J )" J /*" ; B C < - : % J /*" ;; B C < - : J /*" $, >, 94C 72 ' J /*" $, >, 94C 72 J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ) J /*" C < 1$7! 3 ( J /*" C < 1$7! 3 ( * J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" C < 1$7! 3 ( ( % J /*" C < 1$7! 3 ( ( J /*" %7 ( ' J /*" %7 ( J /*" ( ( ( J /*" ( ( ) J /*" ( ( J /*" ( ( * J /*" ( ) J /*" ( ) J /*" ( )% J /*" ( ) J /*" : ;/ )' J /*" : ;/ ) J /*" : ;/.z. UK strana 21

22 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV UK " 9 9! "!! " # $ )( J /*" : ;/ )) J /*" : ;/ ) J /*" : ;/ )* J /*" : ;/ J /*" : ;/ J /*" : ;/ % J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ' J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ ( J /*" : ;;;/ ) J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * % J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ' J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * ( J /*" : ;;;/ * ) J /*" : ;;;/ * J /*" : ;;;/ * * J /*" : ;;;/ J /*" : ;;;/ J /*" ( 6A A % J /*" B ( J /" C < 1$7! 3 ( 'J /" C < 1$7! 3 ( J /" %7 ( J /" ( )J /" ( J /" : ;/ * J /" : ;/ J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ % J /" : ;;;/ J /" : ;;;/ 'J /" : ;;;/ J /" ( 6A A ( J /" B ( )J /" < :7 /2 /7/ strana 22.z. UK

23 UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV " 9 9! "!! " # $ J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J * J )!! /, " $, >, > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " $, >, " > 6Q7- ) 7J % J )!! /, " ( > 6Q7- ) 7J % % J )!! /, " ; B C < - : %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( %6? O 7 J 7< H % 'J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ( 6A A %6? O 7 J 7< H % ( J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % )J )!! /, " B ( %6? O 7 J 7< H % J )!! /, " ; B C < - : %657S / % * J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / % J )!! /, " ;; B C < - : %657S / J )!! /, " ;; B C < - : %657S / 'J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / J )!! /, " $, >, 914C 7 " %657S / ( J )!! /, " $, >, " %657S / )J )!! /, " C < 1$7! 3 ( %657S / J )!! /, " ( %657S / * J )!! /, " ( %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / '% J )!! /, " ( 6A A %657S / ' J )!! /, " ( 6A A %657S / ''J )!! /, " B ( %657S / ' J )!! /, " B ( %657S / '( J )!! /, " B ( %657S / ')J )!! /, " B ( %657S / 'J )!! /, " ;; B C < - : %O F 67( J 7.z. UK strana 23

AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010

AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 !" #!# $ %&%'()*( AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 strana 2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD KOMENTÁ. 5 II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

! " #$$% &'&#()$*$%)$+

!  #$$% &'&#()$*$%)$+ ! " #$$% &'&#()$*$%)$+ , ++&#$$% )#( -./010 &'&#()$*$%)$+ )#(, ++&#$$% 12&0/34&0567 " 8 12&0/34&6/6'0 8, 010 9:.;34 ?@)-A97&-/&9&B 01 @)-A97&-/&9&B 9:.;34!@)-A97&-/&9&B 0C976C.=5 && 8)#(! -?D79

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

! "##$ % & % "'(#$#$(#)

! ##$ % & % '(#$#$(#) ! "##$ %&%"'(#$#$(#) *))%"##$ ("' +,-./. %&%"'(#$#$(#) ("' *))%"##$ /0%.-12%.345 6 7 /0%.-12%4-4&. 768./. 9:,;12 ?@(+A95%+-%9%B./ @(+A95%+-%9%B 9:,;12!@(+A95%+-%9%B.C954C,=3 %% 7("'! +?D59

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lesonice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH VYUŽITELNOST V PRAXI 6/2015 OBSAH CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice DEFINICE A TEZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A SNAHA O VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO JEHO NAPLŇOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH VYUŽITELNOST V PRAXI 6/2015 OBSAH CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY

OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KRYŠTOFOVY HAMRY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více