Vyhodnocení vlivů Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí Část II. základní dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí Část II. základní dokumentace"

Transkript

1 Vyhodnocení vlivů Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí Část II. základní dokumentace (dokumentace dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb.) Liberec 200

2 Odpovědný řešitel: RNDr. Petr Anděl, CSc. osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 7248/11/OPV/9 Spoluřešitelé: Ing. Ivana Gorčicová Ing. Lenka Bradáčová Ing. Václav Přibáň Ing. Leoš Petržilka Mgr. Richard Višňák, PhD. Ing. Jana Svobodová Ing. Silvie Pochtiolová Ing. Jana Hrnčířová EVERNIA s.r.o. EVERNIA s.r.o. EVERNIA s.r.o. EVERNIA s.r.o. Biologické a ekologické průzkumy CpKP Střední Čechy CpKP Střední Čechy CpKP Střední Čechy Technické práce: Dana Krupková Michaela Berková Kontaktní adresa na zpracovatele oznámení: EVERNIA s.r.o. Tř. 1. máje Liberec Tel Fax: EVERNIA s.r.o. strana 2

3 OBSAH: A. ÚVOD...6 A.1. Identifikační údaje...8 A.2. Obsah a cíle koncepce...9 A.. Metodika posuzování...10 A..1. Hodnocení vztahu k strategickým dokumentům...10 A..2. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví...12 A... Hodnocení ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí...12 B. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY...19 B.1. Současný stav životního prostředí...19 B.1.1. Ovzduší a klima...19 B.1.2. Voda...24 B.1.. Půda...27 B.1.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje...27 B.1.. Flóra a fauna...28 B.1.6. Ekosystémy...2 B.1.7. Krajinný ráz... B.1.8. Kulturní a archeologické památky...7 B.1.9. Obyvatelstvo...8 B Kategorizace území a celková syntéza...42 B.2. Cíle ochrany životního prostředí stanovené jinými koncepcemi...4 B.2.1. Schéma hierarchie strategických dokumentů...4 B.2.2. Cíle z mezinárodních, národních a krajských koncepcí...4 B.2.. Vybrané cíle ze strategických dokumentů Karlovarského kraje...48 B.. Vyhodnocení názorů veřejnosti...49 B..1. Úvod...49 B..2. Metodika...49 B... Celková spokojenost se stavem životního prostředí...1 B..4. Hlavní problémy v ochraně ŽP...1 B... Hodnocení priorit udržitelného rozvoje...2 B..6. Závěr... B.4. Rekapitulace základních problémů životního prostředí SWOT analýza...4 C. HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 C.1. Návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů obcí (B.c.)...6 C.1.1.Návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů vybraných měst a obcí (B.c.02-0)...6 C.1.2. Kulturní památky, památkově chráněná území...9 C.2. Návrh uspořádání území, vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu a území speciálních zájmů (B.d.)...61 C.2.1. Vymezení území se zvýšeným významem pro ochranu přírody a krajiny (B.b.02.)...61 C.2.2. Komerční, hospodářské a výrobní plochy (B.d.0.1)...6 C.2.. Zemědělství a lesnictví (B.d.0.2)...80 C.2.4. Rekreace, cestovní ruch a lázeňství (B.d.04.)...82 C.. Limity využití území (B.e.)...88 C.4. Návrh dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu (B.f.)...91 C.4.1. Doprava (B.f.01)...91 EVERNIA s.r.o. strana

4 C.4.2. Hraniční přechody C.4.. Zásobování pitnou vodou (B.f.02.1) C.4.4. Odkanalizování a čištění odpadních vod (B.f.02.) C.4.. Vodní nádrže (B.f.02.) C.4.6. Zásobování elektrickou energií (B.f.0.1)...11 C.4.7. Zásobování zemním plynem (B.f.0.2) C.4.8. Zásobování teplem (B.f.0.) C.. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění (B.g.) C..1. Těžba nerostných surovin (B.g.01) C.6. Návrh regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (ÚSES) (B.h.) C.6.1. Navrhovaný regionální a nadregionální ÚSES (B.h.02) C.7. Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb C.8. Návrh řešení požadavků civilní ochrany D. REKAPITULACE POSUZOVÁNÍ...11 D.1. Rekapitulace hlavních vlivů na životní prostředí...11 D.1.1. Hodnocení dle jednotlivých složek...11 D.1.2. Hodnocení dle cílů koncepcí...16 Tab. D.1.: Vybrané cíle z národních strategických dokumentů...17 D.2. Rekapitulace hlavních vlivů na veřejné zdraví D.. Rekapitulace zásadních minimalizačních a kompenzačních opatření...16 D.4. Rekapitulace indikátorů vlivů koncepce D.. rekapitulace indikátorů projektu E. ZÁVĚR E.1. Závěr zpracovatele SEA E.2. Souhrnné vypořádání vyjádření E.. Návrh stanoviska F. PODKLADOVÉ MATERIÁLY EVERNIA s.r.o. strana 4

5 ČÁST A Úvod A.1. Identifikační údaje A.2. Obsah a cíle koncepce A.. Metodika posuzování EVERNIA s.r.o. strana

6 A. Ú VOD Předkládaný materiál je vyhodnocením vlivů územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 9/2004 Sb. (dále zkráceně SEA ÚP VÚC KK). Obsah je dán přílohou č. 9 s přihlédnutím k 10i citovaného zákona. Struktura předkládaného materiálu je uvedena v následující tabulce: Členění název obsah I II SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO RÁZU 1 Textová část 2 Problémová mapa střetů koncepce s ŽP ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE Obsahuje základní informace ve formě vhodné pro širokou veřejnost. Je koncipováno jako samostatný materiál vhodný k namnožení ve velkém počtu exemplářů pro informování veřejnosti. A ÚVOD A1 Identifikační údaje Údaje o předkladateli, zpracovateli koncepce a zpracovateli SEA. A2 Obsah a cíle koncepce Představení koncepce a její vztah k jiným materiálům. A Metodika posuzování Specifikace metodických postupů použitých při posuzování. B VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY Shrnuje veškeré údaje, které vytvářejí vstupní rámec pro koncepci a které ji předurčují, vytvářejí vstupní limity, které musí koncepce zohledňovat. B1 Současný stav životního prostředí Charakteristiky ŽP, které (i) vytvářejí limity pro koncepci a (ii) které by mohly být koncepcí zásadně dotčeny. B2 Cíle ochrany ŽP a veřejného zdraví stanovené jinými koncepcemi Rozbor cílů stanovených nadřazenými koncepcemi, vytvoření základních referenčních cílů, se kterými budou jednotlivé záměry koncepce srovnávány. B Vyhodnocení názorů veřejnosti Rozbor názorů veřejnosti. B4 Rekapitulace základních limitů ŽP Rekapitulace základních limitů ŽP SWOT analýzou. C HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (struktura oddílu C je dána strukturou posuzované koncepce) Komplexní hodnocení respektuje pokud možno osnovu hodnocené koncepce a při posouzení každého dílčího cíle (návrhu) koncepce zahrnuje: (a) charakteristiku záměru (b) hodnocení z hlediska referenčních cílů (c) hodnocení přímých a nepřímých vlivů na jednotlivé složky ŽP a veřejné zdraví (d) návrh minimalizačních a kompenzačních opatření (e) závěr, vyjádření k celkové přijatelnosti záměru EVERNIA s.r.o. strana 6

7 D REKAPITULACE POSUZOVÁNÍ Představuje rekapitulaci základních okruhů stručnou tabulkovou formou z hlediska celé koncepce. Důraz je kladen pouze na podstatné vlivy a na skutečnosti, které rozhodují o přijatelnosti koncepce jako celku a které by se měly promítnout do následných dokumentů. D1 Rekapitulace hlavních vlivů na životní Tabulková rekapitulace po jednotlivých složkách prostředí ŽP a cílů nadřazených koncepcí. D2 Rekapitulace hlavních vlivů na veřejné Tabulková rekapitulace podle jednotlivých D D4 D zdraví Rekapitulace zásadních minimalizačních a kompenzačních opatření Rekapitulace indikátorů vlivů koncepce Rekapitulace indikátorů projektu oblastí vlivu na veřejné zdraví. Přehled základních navržených opatření, členěný podle dalších stupňů přípravy, kam jsou směřována. E ZÁVĚR E1 Závěr zpracovatele SEA Názor zpracovatele SEA na přijatelnost koncepce jako celku. V případě celkové přijatelnosti určení podmínek, za kterých je koncepce přijatelná. E2 Souhrnné vypořádání vyjádření E Návrh stanoviska Návrh stanoviska příslušného úřadu F PODKLADOVÉ MATERIÁLY Přehled podkladových materiálů a literatury III TEXTOVÉ PŘÍLOHY Dílčí samostatné podkladové zprávy, dokladová část, zápisy z jednání atd. IV MAPOVÉ PŘÍLOHY Rozsah podle typu koncepce Mapové přílohy, které jsou použity ve zprávě Vyhodnocení vlivů ÚP VÚC Karlovarského kraje, jsou zpracovány na základě podkladů poskytnutých Karlovarským krajem a zpracovaných ing. arch. Pavlem Koubkem a ing. arch. Vlastou Poláčkovou, firma UK-24, URBANISTICKÝ ATELIER, Varšavská 2, Praha 2, PSČ Digitální formu použitých vstupních podkladů připravila firma T-MAPY. EVERNIA s.r.o. strana 7

8 A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel koncepce: Ing. Arch. Pavel Koubek Firma: UK-24, Urbanistický atelier Sídlo firmy: Varšavská Praha 2 tel.: Zpracovatel SEA: RNDr. Petr Anděl, CSc. Firma: EVERNIA s.r.o. Sídlo firmy: Tř. 1. máje Liberec Pořizovatel: Karlovarský kraj Závodní / Karlovy Vary Datum zpracování ÚP VÚC Karlovarského kraje: červen 200 EVERNIA s.r.o. strana 8

9 A.2. OBSAH A CÍLE KONCEPCE Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů mají působnost v oblasti péče o komplexní rozvoj území kraje. Podle ustanovení 14, odst. 2 písm. b) stavebního zákona je krajskému úřadu dána kompetence pořizovat územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC). Zastupitelstvu kraje je pak v souladu s odst. 2 písm. e) zákona o krajích a 17 a 26 odst. 1 stavebního zákona vyhrazena pravomoc rozhodovat o pořízení ÚP VÚC, schválit jej a vyhlásit jeho závaznou část obecně závaznou vyhláškou kraje. Záměr pořídit nový územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje č. 29/04/02 dne Podle organizačního řádu krajského úřadu Karlovarského kraje je činnost pořizovatele ÚP VÚC svěřena odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování. Nový územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje byl pořizovatelem zadán s cílem sjednotit a nahradit dříve vypracované platné dokumentace, zejména: 1. Územní plán velkého územního celku okresu Cheb (schválený usnesením vlády ČR č. 48/9, dne ); 2. Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace (schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK/48/01/2001, dne ). Uvedené dokumenty nebylo možné vzhledem k rozdílnému datu dokončení dostatečně koordinovat. Cílem nového ÚP VÚC Karlovarského kraje je nejen návrh koordinace využití území řešených oběma zmíněnými dokumentacemi, ale také jeho koordinace s plánovacími a rozvojovými dokumenty v příhraničních oblastech SRN a dále s nově pořizovaným územním plánem Vojenského újezdu Hradiště. Současně je třeba novou dokumentaci koordinovat se základním programovým dokumentem regionálního rozvoje, Programem rozvoje Karlovarského kraje (dále také PRKK ) a reagovat na předpokládané důsledky vstupu země do Evropské unie. Prvořadým cílem řešení ÚP VÚC je vytvoření podmínek pro vyvážený vztah všech tří hlavních složek udržitelného rozvoje ochrany životního prostředí, sociální oblasti a hospodářské prosperity společnosti v souladu se směrnicí Evropská perspektiva územního rozvoje (ESDP European Spatial Development Perspective), s Programem rozvoje Karlovarského kraje a dále podle ustanovení 1 odst. 2 stavebního zákona, v němž je deklarována potřeba vytvářet územním plánováním předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. EVERNIA s.r.o. strana 9

10 A.. METODIKA POSUZOVÁNÍ A..1. Hodnocení vztahu k strategickým dokumentům A..2. Hodnocení ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí Při popisu metodiky SEA je třeba rozlišit dva okruhy: (a) co je předmětem hodnocení, (b) jakým způsobem se hodnotí. Předmět hodnocení Zjednodušeně lze říci, že struktura ÚP VÚC by měla pro každou řešenou oblast obsahovat jednak celkovou koncepci řešení, jednak návrh základních záměrů, pomocí kterých se tato koncepce naplňuje. Tomu odpovídá i struktura SEA. Vyhodnocení je prováděno v kapitole C (Hodnocení vlivů na životní prostředí) po kapitolách jednotlivých skupin záměrů koncepce ÚP VÚC KK v základní obecné rovině a dále jsou hodnoceny jednotlivé definované záměry. Způsob hodnocení Metodika zpracování SEA vychází z cílů, které mají být dosaženy a je rozdělena do dvou přístupů, které se vzájemně doplňují: 1. hodnocení koncepce ÚP VÚC (záměru) ve vztahu ke strategickým dokumentům (koncepcím) jedná se o srovnání cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví stanovených v nadřazených koncepcích na mezinárodní a národní úrovni a v koncepcích zpracovaným k různým tématům na krajské úrovni (podkapitola C.x.x.b v tab.); 2. hodnocení koncepce (záměru) ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí (podkapitola C.x.x.c v tab.). Jednotlivé záměry jsou v kapitole C hodnoceny podle jednotné osnovy uvedené v následující tabulce. Tab. A..1: Struktura kapitol hodnocení jednotlivých skupin záměrů kapitola název C.x.x.a Charakteristika záměru (vychází z ÚP VÚC KK) C.x.x.b Vztah záměru k cílům koncepcí C.x.x.c Hodnocení vlivu záměru na složky životního prostředí C.x.x.d Návrh opatření C.x.x.e Závěr A..1. Hodnocení vztahu k strategickým dokumentům Povinnost posoudit cíle Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje (dále jen ÚP VÚC KK) s cíly strategických dokumentů je dána přílohou č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 9/2004 Sb. Pro účely tohoto posouzení byly vybrány relevantní strategické dokumenty na mezinárodní, národní a krajské úrovni. Uvedeny jsou v následující tabulce. EVERNIA s.r.o. strana 10

11 Tab. A..2. Relevantní strategické dokumenty na mezinárodní, národní a krajské úrovni Kategorie dokumentů Dokumenty Mezinárodní strategické dokumenty Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Aarhurská úmluva Tématická strategie pro životní prostředí měst Stockholmská úmluva Národní strategické dokumenty Plán odpadového hospodářství ČR Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Rámcová úmluva o změně klimatu Národní program snižování emisí ČR Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů Akční program zdraví a životního prostředí ČR Státní surovinová politika Národní rozvojový plán Státní politika životního prostředí ČR Státní energetická koncepce Dopravní politika ČR na léta Krajské strategické dokumenty Plán odpadového hospodářství Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji Koncepce rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Cyklostrategie Program rozvoje Karlovarského kraje ÚP VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Koncepce rozvoje zemědělství Karlovarského kraje Koncepce EVVO Energetická koncepce Karlovarského kraje Zdravotní plán Karlovarského kraje Povodňový plán Ohře Z výše uvedených mezinárodních, národních a krajských strategických dokumentů byly na počátku prací vybírány cíle s ohledem na druh posuzovaného materiálu. Následně byly z těchto cílů vybrány pouze takové cíle, které jsou relevantní k měřítku řešení konceptu ÚP VÚC KK. Vybranými cíly ochrany životního prostředí a veřejného zdraví stanovené nadřazenými koncepcemi se zabývá kap. B.2.: Mezinárodní strategické dokumenty: Vybrané cíle z mezinárodních koncepcí byly vybírány z dokumentů: Aarhurská úmluva a Stockholmská úmluva (tabulka B.2.1.). Pro dané vyhodnocení nebyly vybírány cíle z Tématické strategie pro životní prostředí měst, protože jde o cíle zaměřené převážně na trvale udržitelné řízení měst, trvale udržitelnou městskou dopravu, trvale udržitelnou výstavbu a trvale udržitelné urbanistické plánování měst, proto by soulad s těmito cíly měl být posuzován při posuzování územně plánovacích dokumentací měst na životní prostředí. Národní strategické dokumenty: Vzhledem k tomu, že vybrané cíle z národních strategických dokumentů byly v mnoha případech totožné (vzhledem k provázanosti jednotlivých strategických dokumentů), nejsou tyto cíle v tabulce č. B.2.2. řazeny dle jednotlivých koncepcí, ale jsou dány do jednotlivých tématických okruhů. EVERNIA s.r.o. strana 11

12 Krajské strategické dokumenty: Naopak na základě toho, že krajské strategické dokumenty musejí vycházet ze schválených národních dokumentů a daná problematika je v nich řešena podrobněji (navržené cíle konkrétní pro dané území) s ohledem na potřeby daného kraje, nebyly pro potřeby hodnocení relevantní cíle z těchto dokumentů řazeny do jednotlivých okruhů (tabulka B.2.), ale dle strategických dokumentů kraje. Ze všech těchto vybraných cílů (navíc byl zařazen cíl ochrana lázeňství) byla vytvořena tabulka B.2.4., ve které jsou uvedeny cíle nejdůležitější. Hodnocení vztahu k strategickým koncepcím probíhalo v následujících krocích: (i) řešerše odpovídajících dokumentů na mezinárodní, národní a krajské úrovni, (ii) výběr referenčních cílů jedná se o výběr takových cílů ze strategických dokumentů, které jsou relevantní k řešenému zadání v ÚP VÚC KK. Ve vztahu k nim jsou v oddílu C diskutovány všechny záměry. (iii) výběr prioritních cílů v oblasti životního prostředí jedná se o užší výběr z referenčních cílů, zaměřený na zásadní prioroty řešené koncepce, tedy Karlovarského kraje. V rekapitulaci v oddílu D je hodnoceno, jak ÚP VÚC napomáhá jejich dosažení. A..2. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví V současné době neexistuje metodika pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA, z anglického názvu Health Impact Assessment) u strategických dokumentů na národní ani mezinárodní úrovni (pouze ve formě draftu) Tato problematika je diskutována a jsou připravována první metodická doporučení v rámci tzv. SEA Protokolu EHK OSN a WHO. Metodika hodnocení vychází z metodiky hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Jsou identifikovány základní problémy a popsány vývojové trendy na základě dostupných dat (Státní zdravotní ústav, ročenky hygienických stanic a Zdravotních ústavů). Také je provedeno hodnocení vztahu VÚC k národním politikám, koncepcím v oblasti ochrany veřejného zdraví (NEHAP, Zdraví 21 apod.). Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zaměřeno nejen na identifikaci problémů v oblasti škodlivých látek, ale také na sociální determinanty. A... Hodnocení ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí Vliv konkrétního záměru na jednotlivé složky životního prostředí (neboli citlivost jednotlivých složek životního prostředí k realizaci daného záměru) byl hodnocen podmocí pětičlenné stupnice popsané v následující tabulce. Tab. A..: ti-členná stupnice hodnocení záměrů Stupnice Obecná přijatelnost realizace záměru 1 jednoznačně nepřijatelné (z hlediska legislativy) 2 nepřijatelné nebo přijatelné s velkými výhradami přijatelné s většími výhradami (rozhraní) 4 přijatelné s drobnými výhradami jednoznačně přijatelné, bezproblém., ideální Hodnocení vycházelo v prvé řadě z kontaktů jednotlivých záměrů s definovanými cháněnými prvky podle jednotlivých složkových zákonů o životním prostředí. Základními podklady byla data převzatá z ÚP VÚC (viz dále). EVERNIA s.r.o. strana 12

13 Všechny předkládané záměry byly hodnoceny pomocí screeningové matice, kde je u každého záměru uvedena pouze hodnota stupnice. U těch záměrů, u kterých závěry screeningu ukázaly na možný větší rozsah vlivů, bylo hodnocení doplněno o samostatnou tabulku se slovním hodnocením. Tyto samostatné tabulky jsou členěny do pěti částí (a e) stejným způsobem jako celá kapitola C (viz tab. A..1.). Výsledkem hodnocení jednotlivých záměrů je stanovení jejich celkové přijatelnosti, podle které jsou záměry rozděleny do tří kategorií uvedených v následující tabulce: Tab.A..4: Kategorie celkové přijatelnosti záměru Kategorie Celková přijatelnost Popis kategorie A vysoce problémové záměry s velkými konflikty s cíly a složkami životního prostředí, které obecně nelze doporučit k realizaci B problémové záměry se zřetelnými dopady na životní prostředí, nebo třeba jen na jednu složku, o jejichž realizovatelnosti bude možné rozhodnout až na základě podrobného šetření v dalších stupních investiční přípravy C standardní záměry, jejichž vliv na životní prostředí je na úrovni, která je běžná pro daný typ staveb a u nichž se řeší v dalším stupni především optimalizační opatření Přehled základních střetů záměrů s jednotlivými složkami životního prostředí je na mapových přílohách č. 1-. Dále byly v rámci SEA samostatně doplněny oblasti, které úzce souvisí s prioritními cíly Karlovarského kraje: fragmentace krajiny a migrace živočichů byly vytipovány hlavní oblasti, které zaslouží ochranu před další fragmentací (tzv. polygony UAT) a hlavní migrační koridory velkých savců. Polygony UAT představují nefragmentované oblasti definované jako části krajiny ohraničené silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den, nebo vícekolejnými železničními tratěmi, o velikosti větší nebo rovné 100 km 2. U jednotlivých polygonů UAT je provedena analýza kvality. Skládá se ze dvou částí: 1) kvantifikace biotopů vhodných pro existenci daného druhu hodnotí se rozsah příznivých podmínek (silných stránek polygonu) 2) kvantifikace rizik další fragmentace vyplývající z ostatní silniční sítě jedná se o odhad hrozeb fragmentace do budoucna. Výsledky i podrobná metodika jsou v samostatné příloze. krajinný ráz byla provedena kategorizace území z hlediska hodnot krajinného rázu. Výsledky i podrobná metodika jsou uvedeny v samostatné příloze. ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a se zpracovatelem Koncepce ochrany přírody Karlovarského kraje, byly vybrány druhy nadregionálního a regionálního významu. Výsledky a podrobná metodika jsou uvedeny v samostatné příloze. Metodika hodnocení - celková syntéza Metodický postup hodnocení vychází z metodiky Hodnocení ekologické průchodnosti území pro liniové stavby zpracované firmou EVERNIA s.r.o. Tato metodika původně sloužící pro zhodnocení realizací záměrů staveb dopravních komunikací, byla rozšířena a použita pro zhodnocení jednotlivých záměrů koncepce ÚP VÚC KK. Metodika obsahuje tři základní na sebe navazující části: (1) analytickou, (2) kategorizační a () syntetickou. EVERNIA s.r.o. strana 1

14 1. Část analytická Tato část zahrnuje registraci a popis základních jevů a objektů v krajině podle jednotlivých složek životního prostředí ve formě map na území Karlovarského kraje. Veškeré analytické mapy jsou zařazeny v kapitole B.1. a doplňují popis jednotlivých charakteristik životního prostředí. Vstupní analytické mapy (celkem 1) jsou uvedeny v následující tabulce. Mapy jsou v měřítku 1 : Tab. A..: Přehled vstupních analytických map tématický okruh analytická mapa Příroda Územní systém ekologické stability Významné krajinné prvky Maloplošná a velkoplošná území Registrované VKP Plochy Natura 2000 Druhová ochrana Krajinný ráz Voda a geologie Geologie Voda Poddolovaná území Sesuvná území Půda a les Lesní porosty Třídy půd Antropogenní složky Osídlení Kulturní památky a památkové zóny 2. Část kategorizační Cílem kategorizace je převést oborově velmi rozmanité údaje z analytických map na srovnatelné kategorie míry realizovatelnosti stavby. Při určování metodiky kategorizace vycházíme z následujících principů: (a) vymezené kategorie musí mít reálný a pro uživatele dobře představitelný obsah. Proto základní členění z hlediska realizovatelnosti stavby v území je: vysoce citlivé, kompromisní a volné. (b) počet kategorií musí umožňovat na jedné straně dostatečnou diferenciaci území, na druhé straně snižovat subjektivitu hodnocení. Z teoretických prací multikriteriálního hodnocení je známo, že optimální odhadovou stupnicí je stupnice pětičlenná (viz např. Říha, 199). Výsledkem výše uvedených úvah je rozdělení území do tří základních kategorií: území vysoce citlivé, kompromisní a volné. Přitom kompromisní území se dělí na tři podkategorie, takže je celkem vymezeno stupňů. Základní klíč pro kategorizaci je uveden v následující tabulce. EVERNIA s.r.o. strana 14

15 Tab. A..6: Základní charakteristika používaných kategorií a subkategorií kat. sub kat. popis charakteristika barevné označení K 1 - území vysoce citlivé území pro stavbu neprůchodné (nerealizovatelné), červená mající nejvyšší stupeň ochrany, řadí se sem pouze lokality legislativně podchycené nebo svojí hodnotou zcela výjimečné K 21 území kompromisní, území průchodné (realizovatelné) jen ve výjimečných oranžová vysoce hodnotné případech a za zvláštních opatření K 2 K 22 území kompromisní, území relativně významných střetů s příslušnými jevy žlutá středně hodnotné K 2 území kompromisní, území méně významných střetů, relativně průchodné světle méně hodnotné zelená K - území volné území, kde lze z hlediska daného faktoru povolit jasně záměr bez omezení, obvykle bez výskytu zelená hodnocených jevů Zařazení jednotlivých jevů do příslušných kategorií je uvedeno v tab. č. A..7, A..8, A..9, A..10. V následujících tabulkách je uvedeno rozdělení území z jednotlivých analytických map do jednotlivých kategorií (K1 K). Tabulky jsou rozděleny do výše uvedených čtyřech tématických okruhů. Tab. A..7: Citlivost území dílčí syntéza přírody, rozčlenění území do jednotlivých kategorií kategorie plochy v dané kategorii K1 - území zakázané plochy Natura 2000 (červená) nadregionální a regionální biocentra I. Zóna CHKO K21 - území kompromisní, vysoce hodnotné (oranžová) K22 - území kompromisní, středně hodnotné (žlutá) Maloplošná zvláště chráněná území Nadregionální a regionální biokoridory CHKO II. Zóna Registované významné krajinné prvky Nejvýznamnější lokality druhové ochrany rostlin i živočichů Nejhodnotnější oblasti z hlediska krajinného rázu Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru CHKO III. Zóna Druhé nejhodnotnější oblasti z hlediska krajinného rázu K2 - území kompromisní, CHKO IV. zóna méně hodnotné (světle zelená) Plochy zařazené jako průměrné z hlediska krajinného rázu K - území volné Ostatní území Tab. A..8: Citlivost území dílčí syntéza vody a geologie, rozčlenění území do jednotlivých kategorií kategorie plochy v dané kategorii K1 - území zakázané Ochranná pásma vodních zdrojů IA, IB, I (červená) K21 - území kompromisní, Ochranná pásma vodních zdrojů IIA vysoce hodnotné (oranžová) K22 - území kompromisní, Ochranná pásma vodních zdrojů IIB, II středně hodnotné (žlutá) Chráněná ložisková území Dobývací prostory Poddolovaná území Sesuvná území K2 - území kompromisní, Ložiska výhradních i nevýhradních nerostů méně hodnotné (světle zelená) Prognózní zdroje K - území volné Ostatní území EVERNIA s.r.o. strana 1

16 Tab. A..9: Citlivost území dílčí syntéza půda a les, rozčlenění území do jednotlivých kategorií kategorie plochy v dané kategorii K1- území zakázané (červená) - K21 - území kompromisní, Lesy zvláštního určení vysoce hodnotné (oranžová) Lesy ochranné K22 - území kompromisní, Ostatní lesy středně hodnotné (žlutá) Půdy s třídou ochrany I. a II. K2 - území kompromisní, Půdy s třídou ochrany III, VI, V méně hodnotné (světle zelená) K - území volné Ostatní území Tab. A..10: Citlivost území dílčí syntéza antropogenních složek, rozčlenění území do jednotlivých kategorií kategorie plochy v dané kategorii K1- území zakázané (červená) Sídla Kulturní památky Památkové rezervace a památkové zóny K21 - území kompromisní, Průmyslové areály vysoce hodnotné (oranžová) Sportoviště K22 - území kompromisní, - středně hodnotné (žlutá) K2 - území kompromisní, - méně hodnotné (světle zelená) K - území volné Ostatní území Tímto postupem byly jednotlivé analytické mapy kategorizovány podle výše uvedeného klíče. Vznikly tak mapy kategorizační.. Část syntetická Syntetická část představuje určitý modifikovaný typ multikriteriálního hodnocení s cílem rozdělit území podle celkové realizovatelnosti stavby z pohledu životního prostředí na základě všech hodnocených složek. Protože samotný pojem celková kvalita životního prostředí je obtížně definovatelný (byť opodstatněný), je třeba na syntetické mapy pohlížet jako na určitý modelový pokus, který může být řešen řadou odlišných metodických postupů. Přesto je třeba považovat syntetickou část za nezbytné završení popisované metodiky. Z metodického hlediska jsou pro konstrukci syntetických map podstatná dvě základní hlediska: 1. Váhy (priority) jednotlivých složek životního prostředí. V principu lze odlišit dvě situace: jednotlivým složkám je přiřazena stejná váha - tento postup je běžně používaný a je jednodušší, i když méně vystihuje místní situaci jednotlivým složkám je přiřazena různá váha, a to většinou na základě posouzení expertního týmu sestaveného z odborníků různých profesí a obeznámeného s danou lokalitou a připravovanou stavbou. Tento postup je složitější, ale lépe vystihuje místní specifické podmínky dané oblasti. 2. Způsob promítnutí jednotlivých složek do výsledné syntézy. Opět lze rozlišit dvě základní situace: princip kumulativní - hodnoty jednotlivých složek se podle určitého klíče sčítají. Tento postup může vést při příliš mechanickém provádění ke vzniku rozsáhlých neprůchodných území, které vznikají nasčítáním území s průměrnou i podprůměrnou hodnotou. princip priority - do výsledné mapy se promítá vždy kategorie nejvyšší hodnoty z jednotlivých map. Pro běžnou praxi je tento postup nejvýhodnější, protože zvýrazňuje všechna území s nejvyšší hodnotou. EVERNIA s.r.o. strana 16

17 V této zprávě bylo území hodnoceno principem stejné váhy a principem priority. Tento model nazýváme modelem minimální propustnosti. Syntetické mapy vytvořené modelem minimální propustnosti Při této metodě se do výsledné syntetické mapy promítne z jednotlivých kategorizačních map pro dané území vždy nejvyšší kategorie (tj. s nejmenší propustností), tedy v pořadí důležitosti K1 > K21 > K22 > K2 > K. Mapa tak sumarizuje všechna území vyžadující nejvyšší ochranu u všech složek. Vzniká jednoduchým překryvem jednotlivých kategorizačních map, kdy se nejdříve vyznačí všechny plochy červené (K1), dále všechny zbývající oranžové (K21), potom žluté (K22) a světle zelené (K2). Zbývající plochy jsou jasně zelené (K), tj. takové, které na všech kategorizačních mapách byly označeny jako území volné. Popsaným způsobem byly překryty kategorizační mapy podle čtyřech tématických okruhů. Vznikly tak čtyři tématické mapy minimální propustnosti. Překrytím všech kategorizačních map vznikla celková syntetická mapa. Členění vstupních kategorizačních map shrnuje následující tabulka. Tab. A..10: Syntetické mapy minimální průchodnosti kategorizační mapa Územní systém ekologické stability Významné krajinné prvky Maloplošná a velkoplošná území Registrované VKP Plochy Natura 2000 Druhová ochrana Krajinný ráz Geologie Voda Poddolovaná území Sesuvná území Lesní porosty Třídy půd tématické syntetické mapy minimální propustnosti Citlivost území dílčí syntéza přírody Citlivost území dílčí syntéza vody a geologie Citlivost území dílčí syntéza půda a les celková syntéza Cilivost území z hlediska realizace záměrů výsledná syntéza Osídlení Kulturní památky a památkové zóny Citlivost území dílčí syntéza antropogenních složek Mapy jsou v měřítku 1 : a jsou zařazeny v kapitole B Kategorizace území a celková syntéza. EVERNIA s.r.o. strana 17

18 ČÁST B Vstupní předpoklady B.1. Současný stav životního prostředí B.2. Cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví stanovené jinými koncepcemi B.. Vyhodnocení názorů veřejnosti a dalších podkladů B.4. Rekapitulace základních limitů životního prostředí EVERNIA s.r.o. strana 18

19 B. V STUPNÍ PŘEDPOKLADY B.1. SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ B.1.1. Ovzduší a klima B.1.2. Voda B.1.. Půda B.1.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje B.1.. Flóra a fauna B.1.6. Ekosystémy B.1.7. Krajinný ráz B.1.8. Kulturní a archeologické památky B.1.9. Obyvatelstvo B Kategorizace území a celková syntéza V této kapitole je hodnocen současný stav životního prostředí z hlediska toho, jakým způsobem limituje a předurčuje možnosti územního plánu. Protože popis současného stavu je i součástí ÚP VÚC KK, není účelné veškeré informace duplikovat. Proto se tato kapitola soustředí především na následující okruhy: problémy životního prostředí významné pro ÚP VÚC KK limity, které současné životní prostředí pro koncepci vytváří Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky. Více než polovinu celkové délky hranic tvoří hranice se Spolkovou republikou Německo, a to na západě s Bavorskem a na severu se Saskem. Jižním sousedem je Plzeňský kraj a na východě se rozkládá kraj Ústecký. Tab. B.1.1:Karlovarský kraj základní údaje Chebsko Karlovarsko Sokolovsko KK celkem Rozloha v km 2 92, ,00 7,7 14, Počet obcí Počet částí obcí Počet obyvatel B.1.1. Ovzduší a klima B.1.1.a Klimatické podmínky Klimatické charakteristiky Karlovarského kraje se mění v závislosti na nadmořské výšce. Oblast Krušných hor při hranici s Německem, Doupovské hory a Slavkovský les spadají dle Quitta (1971) do klimatické oblasti CH7, která je charakterizována velmi krátkým až krátkým létem, mírně chladným a vlhkým, přechodné období je dlouhé, mírně chladné. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. Ostatní území Karlovarského kraje v nižších polohách spadá do mírně teplé oblasti MT, MT4, MT a MT7. Tyto oblasti jsou dle Quitta (1971) charakterizovány následovně: MT - krátké, mírné až mírně chladné léto, suché až mírně suché. Přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. EVERNIA s.r.o. strana 19

20 MT4 krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. MT normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché. Přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. MT7 normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Mírně teplé oblasti Karlovarského kraje mají cca 0 letních dnů, 10 dnů mrazových, průměrnou roční teplotu nad 6 C a 700 mm průměrný roční úhrn srážek. Místy, zejména na severu kraje v Krušných horách a také na jihovýchodě (severně od Mariánských Lázní), kde má klima již parametry oblasti chladné, je ročně okolo 20 letních dnů, 160 dnů mrazových, roční průměrná teplota vzduchu okolo C a roční průměrný úhrn srážek až 1000 mm. Tab. B.1.2: Průměrná teplota vzduchu za období [ C ] - klimatická stanice Karlovy Vary Období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok Teploty -2,1-1,1 2,4 6,9 12,2 1,2 16,9 1,9 12, 7, 2,4-0,9 7, Tab. B.1.: Průměrný úhrn srážek za období [ mm ] - klimatická stanice Karlovy Vary Období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok Srážky Tab. B.1.4: Rámcové hodnoty klimatických veličin Charakteristika CH7 MT MT4 MT MT7 počet letních dnů počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a vyšší počet mrazových dnů počet ledových dnů průměrná lednová teplota [ C] - až -4 - až -4-2 až - -4 až - -2 až - průměrná červencová teplota [ C] průměrná dubnová teplota [ C] průměrná říjnová teplota [ C] početní dní se srážkami 10 mm a více suma srážek za období IV-IX [mm] suma srážek za období X-III [mm] počet dní se sněhovou pokrývkou počet zamračených dní počet jasných dní B.1.1.b Imisní situace v regionu Na území Karlovarského kraje je kvalita ovzduší sledována na 27 stálých měřících stanicích Českého hydrometeorologického ústavu, Hygienické služby, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Ekotoxa Opava a Orgez. Pro látky emitované do ovzduší platí podle Opatření FVŽP ze dne 1.října 1991 následující imisní limity: EVERNIA s.r.o. strana 20

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření + ostatní navržené koridory a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDENÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDENÍHO ÚTVARU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDENÍHO ÚTVARU MARIÁNSKÉ RADČICE ZMĚNA č.3 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Vydáno dle ust. 54 zák. č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona) 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC MARIÁNSKÉ RADČICE POŘIZOVATEL:

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR Karlovarského kraje na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů ZÚR Karlovarského kraje na životní prostředí Vyhodnocení vlivů ZÚR Karlovarského kraje na životní prostředí Prosinec 2007 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00 Vyhodnocení vlivů ZÚR Karlovarského kraje na životní prostředí RNDr. Libor

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Územního plánu Chodov za období 3/2009 12/2016 Obsah zprávy: a) Úvod...2 b) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Chodov včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více