poskytovatele lůžkové péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poskytovatele lůžkové péče"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00005, poskytovateli následné intenzivní péče (NIP), dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a péče hospicového typu, tj. pro poskytovatele lůžkové péče

2 OBSAH: ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná způsobilost... 4 Čl. 2 Podmínky k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení poskytovatele... 7 Čl. 3 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost nelékařů... 8 Čl. 4 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr)... 9 Čl. 5 Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe Čl. 6 Funkční licence ČLK Čl. 7 Ambulance u poskytovatelů lůžkové péče Čl. 8 Zvláštní ambulantní péče poskytovaná poskytovateli lůžkové péče Čl. 9 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Čl. 10 Zásady pro výběr smluvních poskytovatelů Čl. 11 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy Čl. 12 Výběrové řízení ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 13 Typová smlouva ČÁST C PODMÍNKY VZP ČR PRO NASMLOUVÁNÍ NOVÝCH SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 14 Doklady potřebné pro zpracování vstupních formulářů přílohy č. 2 smlouvy Čl. 15 Doložení splnění požadavků na odbornou a specializovanou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ) a SZV Čl. 16 Následná intenzivní péče NIP smluvní odbornost 7D Čl. 17 Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče DIOP smluvní odbornost 7U Čl. 18 Hospic typ OD Čl. 19 Podmínky pro nasmlouvání multioborových jednotek intenzivní péče (dále jen JIP)29 ČÁST D ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SMLUVNÍM POSKYTOVATELEM Čl ČÁST I Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 2 z 58

3 POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl Čl. 22 Příloha č. 2 smlouvy ČÁST J METODICKÝ NÁVOD K VYPLŇOVÁNÍ DATOVÉHO OBSAHU FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 23 Obecné zásady Čl. 24 Formulář typu U Čl. 25 Formulář typu C Čl. 26 Formulář typu CC Čl. 27 Formulář typu CB Čl. 28 Formulář typu CA Čl. 29 TYP PRACOVNÍKA Čl. 30 KATEGORIE PRACOVNÍKA Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 3 z 58

4 ČÁST A OBECNÁ ČÁST Pojmy Čl. 1 Odborná způsobilost 1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), rozlišuje v ustanovení 4 a 5 odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře. 2) Hrazené služby zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům. 3) Poskytovatel subjekt poskytující pojištěncům zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pokud to není v textu vyjádřeno jinak, rozumí se, že se jedná o poskytovatele lůžkové péče). 4) Odborná způsobilost 4 zákona se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Za výkon povolání s odbornou způsobilostí se považuje preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím předpisem. Ten dosud nebyl vydán. VZP ČR akceptuje Doporučení projednané a schválené představenstvem ČLK dne č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí, které nabylo účinnosti dnem : Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí Čl. 1 Toto doporučení se vztahuje k provádění odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře nad lékařem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 95/2004 Sb. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 4 z 58

5 Čl. 2 Lékař, který má pouze odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, může toto povolání vykonávat jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. Čl. 3 Lékař s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, by měl být trvale pod bezprostředním osobním dohledem lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čl. 4 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled nad lékařem s odbornou způsobilostí, který vykonává povolání lékaře déle než 24 měsíců, by měl být v době výkonu lékařského povolání tímto lékařem nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a měl by být schopen dostavit se k osobnímu provádění odborného dohledu nejdéle ve lhůtě 30 minut od chvíle, kdy k tomu byl lékařem s odbornou způsobilostí vyzván. Čl. 5 Lékař se specializovanou způsobilostí by měl současně provádět odborný dohled pouze nad jedním lékařem s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, dvěma lékaři s odbornou způsobilostí, pokud vykonávají povolání lékaře po dobu delší než 24 měsíců. 5) Odborná způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě Certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Lékaři, kteří získali úspěšným složením testu základní kmen a lékaři, kteří úspěšně složili atestaci I. stupně, si mohou požádat o udělení Certifikátu o absolvování základního kmene. Jedná se o nositele výkonů lékaře, symbol L2 a dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV ), platného od 1. ledna 2010, navíc platí, že symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do byli zařazeni do specializačního vzdělávání. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 6) Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejím základě je lékaři vydán ministerstvem diplom Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 5 z 58

6 o specializaci v příslušném specializačním oboru. Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které jsou uveřejňovány po schválení ministerstvem ve Věstníku MZ ČR. 7) Zvláštní odborná způsobilost 21e) až 21h) zákona č. 95/2004 Sb. upravují certifikovaný kurz, jehož absolvováním získává lékař zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Do certifikovaného kurzu není možné lékaře zařadit, aniž by daný lékař získal specializovanou způsobilost v příslušném oboru. Certifikovaný kurz provádí akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu, vzdělávací programy certifikovaných kurzů trvají minimálně 1 rok a MZ ČR je zveřejňuje ve Věstníku MZ ČR. Obory certifikovaných kurzů (nástavbové obory), minimální délka vzdělávání v těchto oborech a označení odbornosti lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce MZ ČR č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. Ministerstvo vydá lékaři, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu, certifikát o zvláštní odborné způsobilosti. Jedná se o změnu provedenou s účinností od 1. ledna 2010 novelou SZV vyhláškou MZ ČR č. 472/2009 Sb. pro nositelé výkonů L3: náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí. 8) Pověřená organizace je univerzita, právnická osoba zřízená ministerstvem zdravotnictví nebo jiná právnická osoba, která vykonává činnosti na základě zákona a smlouvy; za univerzitu se považuje vysoká škola univerzitní, která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program a která vykonává činnosti na základě cit. zákona a smlouvy. 9) Na základě Veřejnoprávních smluv pověřilo MZ ČR výkonem velké části specializačního vzdělávání lékařů lékařské fakulty a to 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Lékařskou fakultu v Plzni, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Týká se oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Netýká se oblasti certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializačního vzdělávání farmaceutů ani oblasti nelékařských zdravotnických povolání. Od 1. ledna 2012 byly specializačním vzděláváním lékařů pověřeny jednotlivé lékařské fakulty. Lékařské fakulty zajišťují zařazení do specializačního vzdělávání, vydávání certifikátů o absolvování základního kmene a přihlášení k atestační zkoušce. Rovněž udělují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 6 z 58

7 specializace. Vydat certifikát o absolvování základního kmene může také IPVZ. Vydání diplomu o získání specializované způsobilosti v základním oboru je dále v kompetenci MZ ČR. IPVZ v Praze společně s MZ ČR bude nadále zajišťovat specializační vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vzdělávání farmaceutů, certifikované kurzy a zápočet odborné praxe absolvované v zahraničí a v rámci doktorského studijního programu. Nezměněno zůstává také vydávání certifikátů o získání zvláštní odborné způsobilosti v rámci nástavbových oborů. Čl. 2 Podmínky k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení poskytovatele 1) Dle Stavovského předpisu ČLK č. 11 (Licenční řád), který je současně závazným stanoviskem platným pro všechny členy ČLK, musí mít lékař pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení poskytovatele osvědčení (licenci) ČLK. Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře současně opravňuje k výkonu funkce odborného zástupce, lektora lékařské praxe a k výkonu soukromé lékařské praxe. 2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro vedoucího jednotlivých pracovišť pro případ, kdy primariát má např. lůžkovou část rozdělenou na 5 lůžkových stanic, tedy 5 IČP a 5 vedoucích. Každý z těchto vedoucích musí mít licenci ČLK. 3) Velikost úvazku přednosty/primáře lůžkového oddělení závazné stanovisko č. 1/1999 ČLK novelizace s účinností od , upravuje velikost úvazku přednosty/primáře lůžkového oddělení takto: Přednosta/primář akutního lůžkového oddělení pracuje v úvazku 1,0. Výjimečně ve zdůvodněných případech na základě dohody mezi poskytovatelem a primářem může být úvazek snížen, až na 0,8. Při tomto zkrácení musí být zajištěna náhrada lékařem splňujícím kvalifikační podmínky pro primáře a takovýto stav musí být pracovněprávně ošetřen. 4) Vedoucí lékař LDN dle Závazného stanoviska ČLK č. 1/2011, účinného dnem , které je oficiálním výkladem k podmínkám výkonu funkce vedoucího lékaře na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, může stát v čele LDN a zastávat funkci primáře LDN lékař, který má specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: a) chirurgický, interní a všeobecné praktické lékařství, b) má praxi delší než 8 let, c) a splňuje podmínky celoživotního vzdělávání. Toto stanovisko VZP ČR respektuje, není nutné předložení licence ČLK, je však třeba ověřit splnění podmínky specializované způsobilosti a délku praxe. Základní kmeny jsou stanoveny ve vyhlášce MZ ČR č. 361/2010 Sb., která mění s účinností dnem 1. ledna 2011 vyhlášku MZ ČR č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 7 z 58

8 5) Pro primáře LDN platí dle novelizace Závazného stanoviska ČLK č. 1/1999 s účinností dnem , minimální úvazek 0,6. 6) Přednosta/primář v hospici pracuje v úvazku min. 0,4 na 30 lůžek. Podmínkou je jeho každodenní přítomnost ve všedních dnech a realizovatelnost v případě souběhu a úvazky v jiném (jiných) zdravotnickém zařízení. Čl. 3 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost nelékařů 1) Podmínky pro získávání odborné, specializované a zvláštní odborné způsobilosti nelékařů stanovuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2) Odborná způsobilost k výkonu povolání se získává absolvováním studijního oboru nebo studijního programu nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu dle příslušných ustanovení zákona. 3) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání způsobilost k výkonu vymezených činností, která se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení podle vzdělávacích programů, uveřejňovaných ve Věstnících MZ ČR. 4) Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí jsou upraveny v Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb. V souboru Obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je přehled změn v Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb. a č. 31/2010 Sb. obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 5) Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost, se získává absolvováním certifikovaného kurzu (dále jen CK), což je dle 61 zákona forma vzdělávání podle vzdělávacího programu uveřejňovaného ve Věstníku MZ ČR. Dle SZV u nositelů výkonů K3, S3 a S4. 6) CK provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Vzdělávací programy certifikovaných kurzů vypracovává žadatel o udělení akreditace, které obsahují i podmínky pro přijetí do CK předložení dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo držení Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Na v sekci Vzdělávání je uveřejněn seznam certifikovaných kurzů pro nelékařská zdravotnická povolání, jejichž absolvování je nutné pro získání zvláštní odborné způsobilosti aktualizace ke dni , název CK, s uvedením pro která Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 8 z 58

9 nelékařská povolání jsou určena, je v souboru Seznam certifikovaných kurzů pro nelékařská zdravotnická povolání. CK však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. O úspěšném absolvování CK vydá akreditované zařízení certifikát, a to na tiskopisu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. 7) Formulace činností, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost, je stěžejní, tyto činnosti nesmí být totožné s činnostmi vykonávanými zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí. Je však možné uvádět jednotlivé činnosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilosti, a to i odkazem na zvláštní právní předpis (vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). CK však nemůže nahrazovat obor specializačního vzdělávání. 8) U ošetřovacích dnů vyžaduje vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ZPBD se specializovanou způsobilostí, zvláštní odborná způsobilost nemůže toto nahradit. Je nutné kontrolovat, zda má všeobecná sestra specializovanou způsobilost dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v případě: a) interních oborů sestra pro péči v interních oborech b) chirurgických oborů sestra pro péči v chirurgických oborech c) dětských oborů dětská sestra d) psychiatrie sestra pro péči v psychiatrii e) pro JIP a ARO sestra pro intenzivní péči f) dětské ARO a JIP dětská sestra pro intenzivní péči 9) Při změně statutu poskytovatele zanikají veškeré akreditace vzdělávacích programů. Nutno zažádat o novou akreditaci, a to nejpozději do 2 let od zániku akreditovaného zařízení. Je možnost odkazovat se na původní udělenou akreditaci. Čl. 4 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr) 1) Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, vedení Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 2) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je upraveno v ustanoveních 66 až 69 zákona č. 96/2004 Sb. Vydává se na období 10 let přesné Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 9 z 58

10 datum počátku a konce jeho platnosti lze zjistit v on-line náhledu na nebo a) Pokud si nelékařský zdravotnický pracovník požádal o prodloužení registrace, ale ještě mu nebylo doručeno Osvědčení, lze si ověřit stav registrace prostřednictvím online přístupu do registru na https://registr.nconzo.cz/registr/. Osvědčení to nenahrazuje, resp. nahrazuje to jen prolongaci Osvědčení v případech, na které se vztahuje novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která platnost Osvědčení prodloužila z 6 na 10 let. Vytištěnou informaci z registru je třeba založit ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb. b) U Osvědčení, která jsou v den nabytí účinnosti novely, tj. 22. dubna 2011 platná, se doba jejich platnosti prodlužuje o 4 roky. Toto prodloužení nastává ze zákona a držitel osvědčení si o toto automatické prodloužení platnosti osvědčení nemusí žádat. c) Pokud v den účinnosti novely již nemá zdravotnický pracovník platné osvědčení, pak se prodloužení osvědčení na něho nevztahuje. Pro získání osvědčení si musí podat novou žádost o vydání osvědčení podle 67 zákona. 3) Osvědčením se získává dle 66 zákona č. 96/2004 Sb. oprávnění k: a) výkonu povolání bez odborného dohledu (výkon činností dle vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). b) vedení praktického vyučování ve studijních oborech, akreditovaných kvalifikačních kurzech, specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. 4) Výklad MZ ČR tzv. dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti bez odborného dohledu nad pracovníkem, který toto osvědčení nemá (uveřejněno na dle zákona č. 96/2004 Sb. Výkon povolání pod odborným dohledem přesně definuje 4 odst. (4) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Na lůžkových odděleních tuto problematiku řeší nově aktualizovaná vyhláška č. 472/2009 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kde se uvádí, že v každé směně musí být přítomen jeden zdravotnický pracovník s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru. 5) Výklad MZ ČR ve věci možnosti zdravotnického pracovníka, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, pracovat ve zdravotnictví a k možnosti lékaře vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (uveřejněno na Ve zdravotnictví lze samozřejmě pracovat i bez osvědčení (existuje celá řada profesí, které své povolání vykonávají pouze pod odborným dohledem a osvědčení tedy získat ani nemohou), nicméně je to možné pouze pod odborným dohledem. Dle 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 10 z 58

11 způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje sestra bez osvědčení, dohlíží na ni sestra z vedlejší ordinace, která držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Čl. 5 Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe 1) Dnem 2. dubna 2009 uplynula zákonem č. 95/2004 Sb., stanovená lhůta 5-ti let pro přiznání specializované způsobilosti na základě atestace 1. stupně a doplnění praxe nebo atestace 1. stupně a licence ČLK + 5 let ze 6 let nepřetržitého výkonu povolání. 2) Dle přechodných ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. čl. V., bod 2. mají specializovanou způsobilost osoby, kterým Česká lékařská komora vydala do 17. dubna 2004 osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe; na tyto osoby se nevztahuje povinnost doplnění odborné praxe ve smyslu 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3) Po 2. dubnu 2009 je možnost získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. Čl. 6 Funkční licence ČLK 1) Jsou upraveny ve Stavovském předpisu ČLK č. 12: Podmínky k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod, k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a k akreditaci pracoviště pro školení v lékařských výkonech funkční licence Př. č. 1 smluvního poskytovatele 12 Seznam odborných a diagnostických metod Bližší podrobnosti viz sekce Legislativa ČLK Stavovské předpisy. 2) Pokud nebudou mít poskytovatelé při vypracování přílohy č. 2 smlouvy lékaře s příslušnou funkční licencí, budou ze seznamu výkonů pracoviště příslušné výkony vyřazeny. 3) Na je možno zjistit seznam nositelů funkční licence F 017 kolposkopická expertíza, kteří jsou oprávněni provádět výkony: 63063, 63533, 63534, 63537, 63539, 63540, ) Pokud je pro určitý typ zdravotních služeb vyžadováno specifické proškolení personálu, je nezbytné doložit doklad o splnění kvalifikačních požadavků opravňujících lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky k provádění příslušných výkonů (certifikát) např. v případě nasmlouvání robotické operativy. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 11 z 58

12 Čl. 7 Ambulance u poskytovatelů lůžkové péče 1) Ambulantní péče poskytovaná poskytovateli se nevyčleňuje pod samostatné IČZ. 2) Poskytovatelé poskytující akutní lůžkovou péči mají tyto typy ambulancí: a) příjmová ambulance lůžkového oddělení vyplňují se formuláře typu CB 1. Jedná se o ambulanci: která by měla být běžně součástí primariátu s nasmlouvanou akutní lůžkovou péčí (nelze akceptovat, že by ji nahrazovaly běžné ambulance), mající svého vedoucího lékaře, nemá však definován konkrétní lékařský personál ani jeho úvazky personálně je zajištěna lékaři lůžkového pracoviště střídají se zde lékaři z oddělení a též zde pracují lékaři sloužící ÚPS, má nasmlouván nepřetržitý, tj. 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu, celkem 168 hodin týdně 2. a slouží pro: příjmová vyšetření pacientů na oddělení příslušné odbornosti (pokud nejsou prováděna přímo na oddělení), vyšetření pacientů, kteří přicházejí k poskytovateli k přijetí, ale přijati nebyli, vyšetřování a ošetřování pacientů, kteří přicházejí k poskytovateli mimo ordinační dobu běžné odborné ambulance, tj. převážně později odpoledne (po skončení ordinační doby odborné ambulance), v nočních hodinách, o víkendech a svátcích, tj. především v době, kdy je lůžkové oddělení zajištěno lékařem či lékaři v režimu ústavní pohotovostní služby (ÚPS). 3. Na příjmové ambulanci lze nasmlouvat pouze klinická vyšetření příslušných odborností a další omezené spektrum výkonů, jedná-li se o výkony potřebné pro diagnostiku a terapii v rámci poskytnutí neodkladné péče. Nelze nasmlouvat výkony, které jsou zásadně poskytovány jako plánované. b) běžné ambulance 1. mohou být zařazené do společné sítě s ambulancemi poskytovatelů ambulantní péče, kdy je pro ambulanci lékaře definována ordinační doba, se stejnými požadavky na personální a přístrojové vybavení v organizační struktuře nemocnice mohou být zařazeny pod primariát nebo mohou být mimo primariát vyplňují se formuláře typu A nebo B, 2. nebo jsou součástí primariátu se společným personálním, příp. přístrojovým vybavením s lůžkovým oddělením, se stanovenou ordinační dobou, ale bez přesně definované přítomnosti jednotlivých lékařů. Vyplňují se formuláře typu CA. 3. Je možná jakákoliv tato kombinace a volba způsobu nasmlouvání ambulance dle vlastního uvážení, při zajištění personálního vybavení. Vysvětlivka ke konziliárním vyšetřením: Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 12 z 58

13 Vykazuje se stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti provedené lékařem se specializovanou způsobilostí, nemůže ho vykázat ošetřující lékař. Dle Závazného stanoviska ČLK č. 2/2003, které je závazné pro všechny členy ČLK, konziliární vyšetření provádí lékař splňující minimálně podmínky k výkonu samostatné lékařské praxe dle ustanovení 7 odst. 1 Stavovského předpisu ČLK č. 11 Licenčního řádu ČLK, které zní: Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky: - atestace v oboru uvedeném v příloze č. 1 k vyhlášce č 77/1981 Sb. nebo nástavbová specializace v oborech uvedených v příloze č. 2 nebo č. 3 k vyhlášce č. 77/1981 Sb. nebo specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou dle 21 zákona č. 95/2004 Sb. nebo splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. v daném oboru, - praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu 1), tj. zákona č. 95/2004 Sb. Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené. Čl. 8 Zvláštní ambulantní péče poskytovaná poskytovateli lůžkové péče 1) Jedná se o zdravotní péči poskytovanou pojištěncům, u kterých pominul zdravotní důvod hospitalizace, nemohou však být propuštěni vzhledem k nezajištění další péče ( 22 písmeno c) zákona č. 48/1997 Sb.) a u těchto poskytovatelů čerpají pobytové a sociální služby. Tyto služby je žádoucí nasmlouvat se všemi poskytovateli poskytujícími následnou péči. 2) Tyto zdravotní služby jsou nasmlouvány na formuláři typu B pod odborností 004 a poskytuje ji stejný personál jako na lůžkovém pracovišti, ale jeho úvazky se z lůžkového pracoviště nevyčleňují a do formuláře typu B se neuvádějí. Vedoucím pracoviště je lékař, protože na IČP je vázána preskripce. Do speciálního smluvního ujednání je nezbytné uvést: Péči poskytuje stejný personál jako na IČP. Čl. 9 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Pro uzavírání smluv platí tyto zásady: 1) Jeden poskytovatel (IČO) bude mít v rámci RP VZP ČR a segmentu zpravidla jen jednu smlouvu. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 13 z 58

14 2) Ve výjimečných případech, kdy je to z provozních důvodů na straně poskytovatele nebo na straně VZP ČR potřebné a vhodné, lze mít s jedním poskytovatelem (IČO) i v rámci segmentu uzavřeno více smluv, tzn., že poskytovatel (IČO) může mít v rámci jednoho segmentu více IČZ a tudíž i více smluv. 3) V případě, že poskytovatel má pracoviště ve více okresech, rozhodne ředitel RP VZP ČR, v rámci kterého klientského pracoviště VZP ČR bude smlouva uzavřena a plněna. 4) V případě, že pracoviště daného poskytovatele jsou ve více krajích v působnosti dvou nebo více RP VZP ČR, mohou se ředitelé těchto RP VZP ČR dohodnout, že takového poskytovatele bude smluvně zabezpečovat jedna z RP VZP ČR. V případě nedohody ředitelů RP VZP ČR uzavřou s daným poskytovatelem samostatnou smlouvu obě RP VZP ČR. 5) Smlouvy včetně příloh, jakož i dodatky ke smlouvám, uzavírá (podepisuje) jménem VZP ČR ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR. Na vyžádání poskytovatele se pověřený zaměstnanec prokáže písemným pověřením ředitele RP VZP ČR k uzavírání smluv s poskytovatelem, které bylo k tomuto účelu vydáno. Před podpisem smlouvy se k příloze č. 2 smlouvy Smluvené druhy hrazených služeb, formy, odbornosti pracovišť a rozsah poskytovaných hrazených služeb vyjádří revizní lékař, určený ředitelem RP VZP ČR, včetně posouzení věcného, technického vybavení a personálního zajištění pro nasmlouvané hrazené služby (výkony) v souladu s právními předpisy. Pro uzavírání a změnu přílohy č. 2 jednotlivými elektronickými formuláři stanoví ředitel RP VZP ČR zaměstnance, kteří budou oprávněni opatřovat tyto formuláře elektronickým podpisem. 6) V případech poskytovatelů (akutní péče) se lékový paušál nenasmlouvává individuálně. 7) Smlouvy se uzavírají na dobu uvedenou ve smlouvě. 8) V případě nově uzavírané smlouvy musí být současně podepsána jak smlouva, tak její příloha č. 2 a úhradový dodatek (dodatky) na příslušné období, neboť nelze připustit, aby byla podepsána jen smlouva bez jejích dalších nedílných součástí. Toto platí i pro změnu smluvního vztahu. 9) Při jednáních o typové smlouvě nebyla se zástupci poskytovatelů jednotlivých segmentů dohodnuta výše sankčních ujednání. VZP ČR si při jednáních vyhradila právo v individuálních případech, zejména jako předstupeň výpovědi smlouvy, sjednat sankční ujednání za porušení smlouvy v rozsahu uvedeném v článku 6 v příslušných rámcových smlouvách, vydaných vyhláškou č. 618/2006 Sb. Ve výjimečných případech, kdy budou sankční ujednání (smluvní pokuta) sjednávána, bude třeba dohodnout sankce v takové výši, která bude dostatečným zajištěním smluvních ujednání a zároveň nebude likvidační. 10) RP VZP ČR stanoví pro příslušného poskytovatele ve smyslu ustanovení 1735 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, lhůtu 30 kalendářních dnů pro přijetí návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. 11) VZP ČR vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou i v případě, že tyto podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy. V takovém případě to Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 14 z 58

15 považujeme za odmítnutí našeho návrhu a předložený projev vůle, který bude obsahovat takové dodatky apod., se bude považovat za novou nabídku. 12) Ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR podepíše smlouvu nejpozději do 10 dnů od dne doručení akceptace návrhu od poskytovatele. Lhůta pro odsouhlasení změn příloh č. 2, zasílaných poskytovatelem po zpřístupnění funkcionality, která umožní zpracování EP2 přes Portál či B2B, bude 30 dnů od obdržení návrhu změny od příslušného poskytovatele. 13) Přílohu č. 2 Smlouvy lze uzavřít s novými poskytovateli výhradně v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. Noví poskytovatelé jsou zároveň povinni předávat dávky přes Portál a využívat ke komunikaci s VZP ČR ve vztahu k Přílohám č. 2 Smlouvy informační kanál EP2 Workspace ( EP2W ), který je přístupný z Portálu VZP ČR. Čl. 10 Zásady pro výběr smluvních poskytovatelů 1) Při výběru smluvních poskytovatelů RP VZP ČR vycházejí ze zásad obsažených ve zdravotně-pojistném plánu VZP ČR a spolupracují se zástupci státní správy a samosprávy a zástupci poskytovatelů v příslušném regionu a s profesními organizacemi. 2) Základní podmínky a kritéria pro výběr smluvních poskytovatelů: a) uchazeč je držitelem rozhodnutí o oprávnění k poskytování hrazených služeb a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, b) uchazeč respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění), c) uchazeč bude poskytovat smluvený rozsah hrazených služeb/soubor výkonů pro danou odbornost v definované a účelně stanovené ordinační, resp. provozní době, d) u nového druhu, formy a odbornosti hrazených služeb (dosud v okrese či regionu nezajištěného) budou preferovány žádosti doložené zpracovaným projektem prokazujícím potřebnost a účelnost takových služeb pro region, s uvedením rozvahy, jakou a jakým způsobem poskytovanou dosavadní hrazenou službu pro pojištěnce regionu nahradí, e) přístroje používané při poskytování hrazených služeb budou doloženy příslušnými dokumenty dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 11 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy 1) Kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o registraci ). 2) Kopie zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem poskytovatele u státních nebo krajských zdravotnických zařízení, včetně případných změn. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 15 z 58

16 3) Kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných do obchodního rejstříku v případě pochybností provede příslušný pracovník RP VZP ČR kontrolu správnosti v el. Obchodním rejstříku (www.justice.cz). 4) Oznámení ekonomického subjektu fyzické osoby o přidělení identifikačního čísla doklad se nevyžaduje v případě, že je z rozhodnutí o registraci nebo z výpisu z obchodního rejstříku údaj o IČO zřejmý ověření je možné v elektronické evidenci ARES (www.mfcr.cz ) nebo v el. obchodním rejstříku (www.justice.cz). 5) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ( 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb.), vydaný příslušnou pojišťovnou. Volba druhu dokladu je na poskytovateli. VZP ČR nebude vyžadovat kopii pojistné smlouvy, nebude se však bránit takový doklad uznat, pokud ho poskytovatel sám předloží. Dostačující je i potvrzení příslušné pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu. 6) Sdělení poskytovatele o bankovním spojení kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje. Oprávněná osoba, která ze strany smluvního poskytovatele smlouvu podepisuje, stvrzuje podpisem smlouvy, že bankovní spojení je správné. Změnu bankovního spojení je možno provést výhradně na základě písemného oznámení poskytovatele o změně účtu s tím, že na nový účet lze platby zasílat až ode dne, kdy bylo oznámení doručeno VZP ČR. Oznámení o změně účtu se založí do spisu daného poskytovatele. Je třeba dbát na to, aby při změně právní formy (kdy dochází ke změně IČO) poskytovatele bylo ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu, než bylo v předchozí smlouvě; to neplatí v případech, kdy banka novému vlastníku původní účet ponechá (některé banky ponechávají účet novému vlastníku v případě, že jde o vlastnictví nabyté smlouvou o koupi podniku). 7) Do složky smlouvy se založí výsledek výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem dle současně platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ) je podle 52 vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení, s doporučujícím stanoviskem včetně počtu získaných hlasů podle 49 odst. 2. 8) Doklad o kódu druhu zařízení, přiděleném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se nevyžaduje, údaj se nevyplňuje v informačním systému bude vedeno jako nepovinný údaj a bude zadáván VZP ČR přímo z číselníku ÚZIS. 9) Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy: a) Při uzavírání nových smluv musí poskytovatel předložit kopie posledních platných dokumentů, resp. jejich originál pracovník VZP ČR pořídí jejich kopii. b) Nepožadují se úředně ověřené kopie ověření provede pracovník VZP ČR dle předložených originálů a ověření zaznamená na kopii. c) Při rozšíření smluvního vztahu, aktualizaci stávajících smluv se tyto dokumenty vyžadují, pokud existuje důvodná pochybnost o jejich platnosti. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 16 z 58

17 Čl. 12 Výběrové řízení 1) Dle 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi VZP ČR a konkrétním poskytovatelem koná výběrové řízení. 2) Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy s VZP ČR. RP VZP ČR přihlédne k výsledku výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem při uzavírání smlouvy, s přihlédnutím k povinnosti VZP ČR zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, jak to ukládá 46, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a ekonomickým možnostem VZP ČR. VZP ČR je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. 3) Postup při posuzování výsledků výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem, které proběhlo v dřívějších letech a) Základním kritériem využitelnosti takových výběrových řízení je nezbytnost zajištění dostupnosti a kvality hrazených služeb smluvně zajištěných pro pojištěnce v příslušném regionu. b) Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že výběrového řízení na poskytování hrazených služeb se mohou zúčastnit jen poskytovatelé, kteří jsou oprávněni poskytovat hrazené služby v příslušném druhu a rozsahu a splňují nezbytná kritéria daná příslušnými právními předpisy. c) Platnost vyhlášených výsledků výběrových řízení není v citovaném zákoně časově omezena. d) Proto pokud vznikne v daném regionu potřeba na doplnění sítě smluvních poskytovatelů VZP ČR, je možné uzavřít smlouvu i s poskytovatelem, který se zúčastnil výběrového řízení, a příslušný vyhlašovatel zveřejnil výsledek tohoto řízení s doporučujícím stanoviskem v předchozím období. Tuto smlouvu však lze uzavřít jen při splnění následujících podmínek: 1. výběrové řízení se konalo pro druh, formu a rozsah hrazených služeb, pro který vznikla VZP ČR potřeba zajištění jejich dostupnosti a kvality v daném regionu, 2. RP VZP ČR prověří, zda takový poskytovatel i nadále splňuje kriteria pro daný druh, formy a rozsah hrazených služeb, včetně věcného a technického vybavení a personálního zajištění (odsouhlasení přílohy č. 2). V případě, že tato kriteria nesplňuje, nemůže být smlouva uzavřena. 4) Výběrová řízení u NIP a DIOP: a) pracoviště NIP i DIOP musí mít oprávnění, resp. dřívější registraci, včetně absolvování VŘ. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 17 z 58

18 ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 13 Typová smlouva 1) Podle rámcové smlouvy pro poskytovatele poskytující zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných vypracovala VZP ČR typovou smlouvu. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, kteří reprezentují tento segment (ANČR a AČMN). Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem. 2) Výše sankčních ujednání definovaných v příloze č. 4 k vyhlášce č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebyla dohodnuta. VZP ČR si vyhrazuje právo v odůvodněných případech sankční ujednání dohodnout v individuální smlouvě s poskytovatelem. 3) V souborech Protokol o projednání přílohy č. 2 typové Smlouvy se zástupci AN ČR ze dne 3. dubna 2009 a Protokol o projednání přílohy č. 2 typové Smlouvy se zástupci SSN ze dne 14. dubna 2009 jsou Protokoly o projednání přílohy č. 2 typové smlouvy se zástupci AN ČR a SSN. 4) V příloze č. 1 obou Protokolů je věcný obsah přílohy č. 2 pro poskytovatele. 5) V příloze č. 2 obou Protokolů jsou základní principy vyplnění seznamu speciální zdravotnické techniky v informativní části přílohy č. 2 smlouvy typ C, případně CC, CB, event. CA. 6) Nebyl podepsán Protokol s AČMN. 7) V souboru Vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s poskytovateli. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 18 z 58

19 ČÁST C PODMÍNKY VZP ČR PRO NASMLOUVÁNÍ NOVÝCH SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 14 Doklady potřebné pro zpracování vstupních formulářů přílohy č. 2 smlouvy Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ) a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., v platném znění, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV ): 1) Specializovaná způsobilost lékaře nositel výkonu L3 a) Lékaři se specializacemi získanými podle původních právních předpisů 1. s atestací I. stupně v základních oborech vyjmenovaných v 44 odst. 1 zákona a bez osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe předkládají: - rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru 2. s atestací I. stupně v základních oborech vyjmenovaných v 44 odst. 1 zákona a s Osvědčením ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržité vykonávání zdravotnického povolání lékaře předkládají: - doklad o atestaci I. stupně a Osvědčení ČLK vydané do nebo - rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru 3. s atestací II. stupně nebo nástavbovou atestací v oborech vyjmenovaných v 44 odst. 3 a 4 zákona předkládají - doklad o těchto atestacích - nebo certifikát MZ ČR o zvláštní odborné způsobilosti b) Lékaři se specializacemi podle zákona a vyhlášky o specializacích - předkládají diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru dle vyhlášky o specializacích Upozornění: Obor specializované způsobilosti musí odpovídat nasmlouvávané odbornosti. c) Příslušné obory: 1. OD 00051, 00052, 00053, a 00062: Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 19 z 58

20 - OD 00051, 00052, specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína - pro OD specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství (dříve pediatrie) - pro OD specializovaná způsobilost v oboru dětská kardiologie 2. OD intenzivní péče vyššího stupně OD 00055, a 00075: specializovaná způsobilost korespondující se smluvní odborností pracoviště specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství (dříve pediatrie) specializovaná způsobilost v oboru neonatologie 3. OD intenzivní péče nižšího stupně OD 00057, 00058, a 00078: - OD 00057, specializovaná způsobilost korespondující se smluvní odborností pracoviště specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství (dříve pediatrie) specializovaná způsobilost v oboru neonatologie 4. OD neonatální resuscitační péče OD a 00072: - specializovaná způsobilost v oboru neonatologie 5. Další OD Odbornosti, které vykazují: - OD 00001, 00002, 00003, 00006, 0010 lékaři musí mít specializovanou způsobilost v příslušném oboru - OD (akutní lůžka spinálních jednotek) specializovaná způsobilost např. z neurochirurgie, neurologie, ortopedie, rehabilitační a fyzikální medicíny nebo traumatologie (úrazová chirurgie) - OD (lůžka pro novorozence) specializovaná způsobilost dětské lékařství (dříve pediatrie), event. neonatologie - OD 00080, (OD porodnické intenzivní a intermediární péče) specializovaná způsobilost gynekologie a porodnictví 6. OD odborné léčebné ústavy: Lékaři pracovišť, která vykazují ošetřovací dny níže uvedené, musí mít specializaci v příslušném oboru: specializovaná způsobilost v geriatrii, vnitřním lékařství, případně lze akceptovat obor neurologie, anesteziologie a intenzivní medicína (požadavky na kvalifikaci vedoucího lékaře LDN viz str. 8) požadavky na kvalifikaci lékařů hospiců viz str specializovaná způsobilost v psychiatrii (případně v oboru návykové nemoci na pracovištích odbornosti 3U8) specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 20 z 58

21 specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie (dříve tuberkulóza a respirační nemoci) dětské psychiatrické odborné léčebné ústavy specializovaná způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie dětské rehabilitační odborné léčebné ústavy u dětských léčeben zaměřených dle indikačního seznamu na nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně a na neurologická onemocnění specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství (dříve pediatrie), ortopedie, či dětská neurologie, či rehabilitační a fyzikální medicína dětské odborné léčebné ústavy pneumologie specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství (dříve pediatrie), dětská pneumologie, či alergologie a klinická imunologie (dříve lékařská imunologie) ostatní dětské odborné léčebné ústavy specializovaná způsobilost korespondující s konkrétní smluvní odborností pracoviště d) U vedoucích lékařů, resp. primářů akutních lůžkových oddělení je nezbytné vyžadovat osvědčení (licenci) ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor nasmlouvávané odbornosti. 2) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře bez odborného dohledu na základě certifikátu nositel výkonu L2 předkládá: 1. vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství a 2. certifikát o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru dle přílohy č. 1 vyhlášky o specializacích nebo 3. doklad o tom, že lékař byl zařazen nejpozději do do specializačního vzdělávání 3) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nositel výkonu L1 předkládá: - vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství Čl. 15 Doložení splnění požadavků na odbornou a specializovanou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ) a SZV 1) Doklady o kvalifikaci budou vyžadovány: a) u poskytovatelů akutní ZPBD + ARIP OD resuscitační péče, neonatální resuscitační péče, intenzivní péče vyššího stupně, intenzivní péče nižšího stupně, spinální jednotky, b) klinický psycholog poskytovatele následné péče, Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 21 z 58

22 c) klinický logoped poskytovatele následné péče, d) fyzioterapeut poskytovatele následné péče. 2) Staniční sestra ZPBD + ARIP zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a specializovaná způsobilost ARIP předkládá: a) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a b) ARIP doložený dokladem o specializované způsobilosti v příslušném oboru viz níže Vysvětlení ke kvalifikaci ARIP: Obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče ARIP podle původních právních předpisů byl od nahrazen Nařízením vlády ČR č. 463/2004 Sb. oborem Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči a od Nařízením vlády ČR č. 31/2010 Sb. dále nahrazen oborem Intenzivní péče. Proto jako osvědčení o kvalifikaci ARIP mohou být považovány tyto doklady: a) o absolvování pomaturitního specializačního studia (Vysvědčení o specializaci) v úseku práce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče specializace získaná podle původních právních předpisů, tj. vyhlášky MZ ČR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví nebo b) o absolvování tříletého studia na vyšších a středních zdravotnických školách v oboru diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo sestra pro intenzivní péči (pokud bylo studium kratší než 3 roky, je podmínkou získání specializované způsobilosti předchozí absolvování střední zdravotnické školy v oboru zdravotní sestra nebo dětská sestra nebo všeobecná sestra) specializace získaná ze zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních nebo c) o specializaci v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (u péče pro dospělé a děti nad 10 let), nebo v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii (u péče o děti nad 1 rok), nebo Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii (u péče o děti do 1 roku) specializace získaná podle Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, nebo d) o specializaci v oboru Intenzivní péče nebo v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii nebo v oboru Intenzivní péče v pediatrii specializace získaná podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 22 z 58

23 3) VNP odborné léčebné ústavy je vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut, se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, a) klinický psycholog a klinický logoped: předkládají doklad o atestaci b) fyzioterapeut: předkládá 1. doklad o specializované způsobilosti v příslušném oboru dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb. a 2. Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti c) VNP K2 kód klinický psycholog a klinický logoped předkládají doklad o atestaci, - fyzioterapeut předkládá: 1. doklad o specializované způsobilosti v příslušném oboru dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb. nebo 2. osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 4) Součástí péče v rámci ošetřovacích dnů následné péče (LDN, OLÚ psychiatrické, OLÚ rehabilitační, OLÚ TRN a jiné OLÚ) je i péče fyzioterapeuta. 5) Možnost započítávání fyzioterapeutů, klinických psychologů, klinických logopedů a případně psychologů ve zdravotnictví do kategorie ZPBD/ZPOD, tj. S2/S1 v Odborných léčebných ústavech: a) V OLÚ rehabilitačních OD a a v LDN (OD 00024): Pokud má poskytovatel nadbytek nelékařských zdravotnických pracovníků K2 nebo K3 (fyzioterapeuty, klinické psychology a klinické logopedy) lze v příslušné kategorii souhlasit s tím, aby byly přebývající úvazky započítány do ošetřovatelského personálu v kategorii ZPBD nebo ZPOD, tj. S2/S1 v případě, že: 1. úvazky všeobecných sester tvoří na pracovišti (IČP) alespoň 50 % pracovníků kategorie ZPBD/ZPOD dle personálního normativu uvedeného ve vyhlášce MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb pro OD nebo 00027, resp. 80 % pro OD a 2. na pracovišti (IČP) je zajištěna přítomnost všeobecné sestry s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v každé směně. b) V OLÚ psychiatrických, tj. v psychiatrických léčebnách (OD a 00026) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 23 z 58

24 1. Pokud poskytovatel nepotřebuje klinické psychology v kategorii lékař L2 nebo VNP, lze souhlasit s tím, aby byli započítáni do ošetřovatelského personálu v kategorii ZPBD/ZPOD, tj. S2/S1 v případě, že - úvazky všeobecných sester tvoří na pracovišti (IČP) alespoň 50 % pracovníků kategorie ZPBD/ZPOD a - na pracovišti (IČP) je zajištěna přítomnost všeobecné sestry s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v každé směně. 2. Pokud poskytovatel zaměstnává psychology ve zdravotnictví (K1), lze souhlasit s tím, aby byli započítáni do ošetřovatelského personálu v kategorii ZPBD/ZPOD, tj. S2/S1 v případě, že - doloží, že se jedná o absolventy studijního oboru psychologie a kurzu Psycholog ve zdravotnictví, - na pracovišti, případně primariátu pracují pod odborným dohledem klinického psychologa, - úvazek psychologa ve zdravotnictví bude na jednom pracovišti maximálně 1,0, - úvazky všeobecných sester tvoří na pracovišti (IČP) alespoň 50 % pracovníků kategorie ZPBD/ZPOD - na pracovišti (IČP) je zajištěna přítomnost všeobecné sestry s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v každé směně. 6) Uvedené možnosti není vhodné dát do automatických kontrol RP VZP ČR bude informovat příslušného poskytovatele, že toto zohlednění výjimku mohou na RP VZP ČR provést ručně. Další OD VNP K2 kódy 00006, předkládají: a) klinický psycholog a klinický logoped doklad o atestaci b) fyzioterapeut 1. doklad o specializované způsobilosti v příslušném oboru dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb. nebo 2. Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie 7) ZPBD s příslušnou specializací akceptujeme PSS (tj. pomaturitní specializační studium sester dle původních právních předpisů) a specializační vzdělávání dle oborů, které stanovuje Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb. bylo zrušeno s účinností od Nařízením vlády ČR č. 31/2010., o oborech specializačního vzdělávání a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 24 z 58

25 V souboru Obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je uvedena tabulka Přehled změn v Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb. a 31/2010 Sb. obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Čl. 16 Následná intenzivní péče NIP smluvní odbornost 7D8 1) Každé pracoviště NIP musí mít samostatné IČP. 2) Definice pracoviště NIP: a) Pracoviště NIP slouží k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, jsou však dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. V rámci tohoto pracoviště jsou pacienti následně dále stratifikováni do 3 kategorií. Členění pacientů závisí na neurologickém stavu, respektive dynamice jeho vývoje, na potřebě umělé plicní ventilace a na charakteru probíhající rehabilitace. Péče NIP je poskytována podle Zákona č. 372/2011, 9, odst. 2), písm. c). b) Hlavním posláním pracovišť NIP je rychlé a bezpečné odpojení pacienta od UPV a překlad na lůžko DIOP, zařízení následné lůžkové péče či propuštění do domácí péče. Pobyt by proto obvykle neměl přesáhnout 3 měsíce. 3) Dostupnost komplementárních a konziliárních služeb: a) okamžitá dostupnost v rámci poskytovatele: laboratoř klinické biochemie, radiodiagnostika (rtg), b) dostupnost formou konziliární služby: mikrobiologie, chirurgie, interna, resp. pediatrie v případě pracoviště NIP pro děti, neurologie. 4) Kritéria pro přijetí pacienta: a) je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu a b) neobnovila se plně jedna či více životních funkcí a c) přichází z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP). 5) Kapacita pracoviště: 8 až 15 lůžek (optimálně 10, výjimečně 5, vždy ale musí být na pracovišti zajištěna 24 hodinová přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína). 6) Minimální personální zajištění: tato kritéria řeší vyhláška č. 99/2012 Sb. 7) Minimální technické a věcné vybavení: tato kritéria řeší vyhláška č. 92/2012 Sb. 8) Kritéria pro stratifikaci pacientů na pracovišti NIP: a) Hodnotí se tři kritéria: 1. vědomí, 2. ventilace, 3. schopnost rehabilitace. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 25 z 58

26 b) Každé kritérium pro stratifikaci pacienta se hodnotí denně jen 1x, tj. pro každé kritérium lze denně počítat jen jednu ze 3 uvedených možností. - porucha vědomí: porucha vědomí se změnami k luciditě nemocný při vědomí porucha vědomí fixovaná nebo prohlubující se Dle neurologického vyšetření při přijetí, při změně klinického stavu, který je zaznamenán ve zdravotnické dokumentaci. Další neurologické vyšetření provést nejpozději do 2 měsíců od přijetí. - ventilační podpora ventilace 24 hod denně ventilace méně než 24 hod denně spontánní dýchání - rehabilitace nemocný schopen aktivní rehabilitace aplikována pasivní rehabilitace polohování Aktivní a pasivní rehabilitaci provádí fyzioterapeut s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu, polohování provádí ošetřovatelský personál. 9) Nasmlouvané výkony a) Ošetřovací dny b) Klinická vyšetření (pro příjmové a propouštěcí vyšetření) klinická vyšetření anesteziologem 1 (L2): výkony 78011, klinická vyšetření anesteziologem 2 (L3): výkony 78021, c) Kromě OD a vyjmenovaných klinických vyšetření nelze pracovištím NIP jiné výkony nasmlouvat. Čl. 17 Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče DIOP smluvní odbornost 7U8 1) Každé pracoviště musí mít samostatné IČP. 2) Definice pracoviště DIOP: a) DIOP je pracoviště poskytující intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a/nebo pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 26 z 58

27 stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péčí o dýchací cesty se rozumí pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, nebulizace a péče o tracheostomii. Péče DIOP je poskytována podle Zákona č. 372/2011 Sb., 9, odst. 2), písm. d). b) Pracoviště by mělo sloužit pro přechod pacientů z NIP do standardní následné lůžkové péče typu LDN či obdobného pracoviště nebo do domácího prostředí při splnění pravidel pro DUPV a zabezpečit hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro apaliky, jestliže klinický stav odpovídá indikaci výše uvedené (bod 2a)). Není určeno pro pacienty, u kterých při hospitalizaci v LDN došlo ke zhoršení zdravotního stavu. 3) Dostupnost komplementárních a konziliárních služeb: a) okamžitá dostupnost v rámci poskytovatele: laboratoř klinické biochemie, radiodiagnostika (rtg), anesteziolog, b) dostupnost formou konziliární služby: chirurgie, interna, neurologie, mikrobiologie. 4) Kritéria pro přijetí pacienta: a) přichází z lůžka intenzivní péče akutní (ARO/JIP) či následné intenzivní péče (NIP) a b) splňuje kritéria uvedená v definici pracoviště (bod 2a)) 5) Kapacita pracoviště: nejméně 5 lůžek 6) Minimální personální zajištění: tato kritéria řeší vyhláška č. 99/2012 Sb. 7) Minimální technické a věcné vybavení: tato kritéria řeší vyhláška č. 92/2012 Sb. 8) Nasmlouvané výkony: a) OD b) Klinická vyšetření (pro příjmové a propouštěcí vyšetření) Klinická vyšetření 2 (L3) dle oboru specializované způsobilosti lékaře: Výkony 11021, 11022, 29021, 29022, 51021, 51022, 78021, ) Kromě OD a vyjmenovaných klinických vyšetření nelze pracovišti DIOP jiné výkony nasmlouvat. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 27 z 58

28 1) Definice hospice: Čl. 18 Hospic typ OD a) Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 22a se jedná o zvláštní lůžkovou péči léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. b) Pro poskytovatele odbornosti 9U9 pracoviště typu hospic je určen OD c) Poskytovatel musí splňovat předepsané personální vybavení na počet lůžek dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 2) Poznámka k lékařům včetně úvazku vedoucího lékaře, k VNP, ZPBD s příslušnou specializací a k zajištění ÚPS: a) L3 lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo geriatrie, případně lze akceptovat obor anesteziologie a resuscitace, případně obor intenzivní medicína, neurologie, všeobecné praktické lékařství, lze akceptovat i obor klinické onkologie a obor paliativní medicína a léčba bolesti. b) Přednosta/primář v hospici pracuje v úvazku min. 0,4 na 30 lůžek. Podmínkou je jeho každodenní přítomnost ve všedních dnech a realizovatelnost v případě souběhu a úvazky u jiného poskytovatele. Představenstvo ČLK schválilo Závazné stanovisko č. 2/2011 Vedoucí lékař hospicu: Funkci primáře v hospicu může zastávat lékař, který získal specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína a je držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 nebo lékař, který absolvoval 8 let lékařské praxe, je držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a získal 1. specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní nebo všeobecné praktické lékařství nebo 2. specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, neurologický, ortopedický, otorinolaryngologický, pediatrický, psychiatrický nebo urologický, a to pouze za podmínky, že lékař absolvoval dvoutýdenní kurz paliativní medicíny pořádaný v systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. c) L2 lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene nebo na základě dokladu o tom, že lékaři byli nejpozději do zařazeni do specializačního vzdělání příslušného specializačního oboru dle přílohy č. 1 vyhlášky o specializacích. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 28 z 58

29 d) VNP vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí. e) Lékař ÚPS minimální personální zajištění dle SZV úvazkem 0,12/30 lůžek fyzicky musí být lékař přítomen po celou dobu služby! f) ZPBD s příslušnou specializací předkládá Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a Doklad o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru V případě, že poskytovatel nesplní personální předpoklady, nemůže být zařízením hospicové a paliativní péče, ale zařízením poskytujícím péči na ošetřovatelských lůžkách (kód OD smluvní odbornost 9H9 nebo 9F9). Čl. 19 Podmínky pro nasmlouvání multioborových jednotek intenzivní péče (dále jen JIP) 1) Multioborové JIP mají své opodstatnění v nemocnicích malých a středních, kde není současně anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) a kde současně nejsou zřízeny ani specializované JIP. Tato pracoviště by neměla být nově zřizována v krajských a fakultních nemocnicích, kde preferujeme specializovaná (superspecializovaná) jednooborová pracoviště JIP a kde je přítomno ARO. 2) Vymezení multioborových JIP vůči ARO spočívá především v tom, že na pracovištích multioborových JIP jsou nasmlouvány OD intenzivní péče, nikoli OD resuscitační péče. (V odůvodněných případech lze i na pracovišti multioborové JIP požádat formou tiskopisu VZP ČR č. 21 revizního lékaře o povolení úhrady nenasmlouvaného OD resuscitační péče). 3) Lze nasmlouvávat multioborové JIP chirurgických (operačních) oborů (pod smluvní obor 5_1 a pod smluvní odbornost 5I1, resp. 5T1), multioborové JIP interních oborů (pod smluvní obor 1_1 a smluvní odbornost 1I1, resp. 1T1), případně v malých nemocnicích multioborové JIP společné pro chirurgické i interní obory tam, kde to umožňuje stavební dispozice a personální zajištění intenzivistou. 4) Za optimální považujeme na multioborové JIP 6-9 lůžek. V žádném případě nelze dopustit, aby multioborová JIP nahrazovala dospávací pokoje po intervenčních výkonech 5) Personální zajištění: a) Vedení multioborové JIP: vedoucím pracoviště má být kvalifikovaný anesteziolog či intenzivista, případně chirurg resp. internista se specializovanou způsobilostí v plném pracovním úvazku s podmínkou denní přítomnosti na pracovišti. Zajištěna musí být 24 hod. dostupnost takto kvalifikovaného kmenového pracovníka JIP po 7 dní v týdnu. Vedoucí lékař má za úkol řídit jednotku včetně diagnostických a terapeutických protokolů, má konečnou zodpovědnost za kvalitu a bezpečnost Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 29 z 58

30 poskytovaných hrazených služeb a je pravidelně zahrnován do péče o pacienty na odd. V případě své nepřítomnosti na pracovišti poskytuje za sebe plnohodnotnou náhradu. b) Ostatní ošetřující lékaře na multioborové JIP tvoří lékaři všech zastoupených odborností dle konkrétního spektra nasmlouvaných odborností na pracovišti (tím se liší multioborová JIP od jednooborové) se specializovanou způsobilostí pro danou odbornost a s pracovním úvazkem odpovídajícím počtu lůžek a nejvyššímu nasmlouvanému typu OD intenzivní péče dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., v platném znění. Péče ošetřujícího lékaře na jednotce intenzivní péče zahrnuje nejméně 2 vizity denně. c) Ošetřovatelský personál: jeho kvalifikace a úvazky musí odpovídat nasmlouvanému stupni intenzivní péče a nasmlouvanému počtu lůžek dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., v platném znění. 6) Nasmlouvané výkony a) Na jednom pracovišti lze společně nasmlouvat při splnění daných podmínek současně OD vyššího i nižšího stupně. V Příloze č. 2 smlouvy multioborové JIP se kromě hlavní odbornosti uvedou vždy i odbornosti vedlejší. Pak lze bez problémů vykazovat i nasmlouvané výkony klinických vyšetření podle odborností zastoupených ošetřujících lékařů za podmínky, že na jednoho ošetřeného pojištěnce (RČ) bude vykázáno pouze jedno příjmové a jedno propouštěcí klinické vyšetření. Spektrum dalších výkonů by mělo být minimální a musí být v souladu s vyhláškou č. 134/1998 Sb., v platném znění. 7) Technické a prostorové vybavení a) Minimální technické vybavení pracoviště multioborové JIP musí odpovídat podmínkám uvedeným ve vyhlášce č. 92/2012 Sb., v platném znění. b) Z hlediska prostorového uspořádání považujeme za prioritní: horizontální přístup z operačních sálů, pooperačních pokojů a akutního příjmu, kontrolovaný přístup na oddělení (oddělení veřejnosti od personálu) a možnost pozorování pacientů sestrou (pacient vidí na sestru). Poznámka k personálnímu zajištění a technickému vybavení JIP (jednooborových i multioborových): Jestliže personální zajištění, případně i/nebo technické vybavení nesplňuje požadavky normativu v SZV pro určitý nasmlouvávaný OD intenzivní péče vykázaný v jednom dni na všech lůžkách JIP, lze spočítat, pro jakou nejvyšší možnou skladbu nasmlouvávaných ošetřovacích dnů vykázanou v jednom dni pracoviště normativ splňuje. Požadovaný OD pak lze nasmlouvat s podmínkou, že v příloze č. 2 typ CC této JIP bude ve Speciálním smluvním ujednání uvedeno: Personální zajištění (a/nebo technické vybavení) odpovídá vykázání OD (doplňte OD) v jednom dni na maximálním počtu. (doplňte počet) lůžek. Vyšší počet těchto OD v jednom dni nelze uhradit. V případě, že nemocnice na takovouto podmínku nepřistoupí, nelze požadovaný OD nasmlouvat. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 30 z 58

31 ČÁST D ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SMLUVNÍM POSKYTOVATELEM Čl. 20 1) VZP ČR umožní smluvnímu poskytovateli pomocí zabezpečené elektronické komunikace přes Internet používat skupinu úloh obsluhovaných přes grafické prostředí webového prohlížeče MS Internet Explorer v části Extranet Portálu VZP ČR (https://portal.vzp.cz). V rámci rozvoje služeb EKK a v souladu s trendy VZP ČR v oblasti zvýšené péče o klienty je nově zaváděna další skupina úloh komunikační kanál B2B. Úlohy, dostupné prostřednictvím kanálu B2B (bussines-to-bussines), budou bez potřeby grafického rozhraní bezobslužně komunikovat mezi základním informačním systémem VZP ČR (ZIS) a informačním systémem na straně klienta. Pro kanál B2B musí být v IS klienta vytvořena specifická nadstavba. 2) VZP ČR poskytuje na základě dodatku ke smlouvě bezplatně smluvnímu poskytovateli dohodnuté přístupy k zabezpečené elektronické komunikaci dle počtu uživatelů ze strany poskytovatele a průkazně, způsobem vylučujícím identifikaci certifikátů třetí osobou, zaregistruje smluvnímu poskytovateli certifikáty. O registraci certifikátů je sepsán protokol. VZP ČR bezplatně registruje klientský přístupový certifikát osob zmocněných smluvním poskytovatelem k elektronické komunikaci s VZP ČR. Stejně tak bezplatně registruje podpisový certifikát osob zmocněných smluvním poskytovatelem k zasílání dat v rámci elektronické komunikace s VZP ČR. 3) Povinnosti smluvního poskytovatele v souvislosti s komunikací s VZP ČR pomocí zabezpečené elektronické komunikace: a) smluvní poskytovatel je povinen pověřit osoby zmocněné k elektronické komunikaci s VZP ČR a zajistit jejich vybavení příslušným certifikátem vydaným státem akreditovanou certifikační autoritou, nebo jinou důvěryhodnou certifikační autoritou akceptovanou VZP ČR, b) osoby zmocněné smluvním poskytovatelem k elektronické komunikaci s VZP ČR musí před procesem zaregistrování certifikátů/certifikátu ve VZP ČR absolvovat nezbytnou kontrolu svých identifikačních údajů podle dokladů/dokladu, které/který předložily při získávání certifikátů/certifikátu; osoby zmocněné za smluvní poskytovatele k elektronické komunikaci s VZP ČR jsou uvedeny v Příloze č. 2 dodatku ke smlouvě, kterým se sjednává zabezpečená elektronická komunikace, c) registrované certifikáty používá smluvní poskytovatel v souladu s dodanou Certifikační politikou; VZP ČR registrovaný certifikát musí zabezpečit proti jeho zneužití třetími osobami, d) smluvní poskytovatel vede evidenci osob, kterým svěřilo přístup k certifikátům, a předá VZP ČR jejich jmenný seznam a v případě změny osob s přístupem k certifikátům o této skutečnosti VZP ČR neprodleně písemně informuje. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 31 z 58

32 4) Smluvní poskytovatel si hradí náklady na provoz Internetu a náklady spojené s pořízením a obnovou certifikátů. Aktuální informace najdete vždy na: Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 32 z 58

33 ČÁST I POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 21 1) Ambulantní péče poskytovaná ambulantními pracovišti poskytovatelů se nevyčleňuje pod samostatné IČZ. 2) V případě, že poskytovatel poskytuje pouze lůžkovou následnou, nebo intenzivní ošetřovatelskou péči (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka, NIP, DIOP), je pro tuto péči vyčleněno samostatné IČZ. Poskytování případné ambulantní péče se řídí pravidly pro konkrétní segment ambulantní péče. (Znamená to tedy, že pro každý segment poskytované ambulantní péče je vyčleněno samostatné IČZ). 3) Pro vzájemnou komunikaci mezi VZP ČR a poskytovatelem se používají pouze elektronické formuláře přílohy č. 2 (EP2) s daty získanými exportem z aplikace VZP ČR (registr poskytovatelů péče, dále jen RPP). 4) Na základě dohody mezi VZP ČR a poskytovateli byly formuláře přílohy č. 2 typu C, CC, CB, CA rozděleny na Smluvní a Informativní část. a) Smluvní části formulářů přílohy č. 2 obsahují údaje, které se poskytovatel smluvně zavazuje dodržovat po dobu platnosti přílohy (např. počet lůžek určitého typu, jméno a kvalifikaci primáře, kvalifikaci vedoucího pracoviště, celkovou kapacitu zdravotnických pracovníků podle jednotlivých kategorií, pro formuláře CC, CB, CA také soubor nasmlouvaných výkonů a další). Smluvní části jsou vždy podepisované oběma stranami (pověřeným zástupcem VZP ČR a pověřeným zástupcem poskytovatele). b) Informativní části formulářů přílohy č. 2 obsahují doplňující údaje (např. seznam zdravotnických pracovníků včetně jejich kapacit, seznam přístrojového vybavení nezbytného pro provedení nasmlouvaných výkonů, atd.). Údaje v Informativních částech poskytovatel oznamuje VZP ČR (podpis pouze pověřeným zástupcem poskytovatele) v případě, že změny neovlivní Smluvní část (např. výměna pracovníka stejné kategorie se stejnou kapacitou). V případě, že úprava v Informativní části má vliv i na Smluvní část formuláře přílohy č. 2, musí být oběma stranami podepsán tzv. kompletní formulář, obsahující obě části. Kompletní formuláře musí být vždy podepsány při uzavírání nové smlouvy. 5) Pokud poskytovatel nasmlouvává ambulantní péči na přílohách č. 2 typu A, B, resp. J, postupuje stejně jako u poskytovatelů ambulantní péče v tomto segmentu. 6) Platí to i pro kapacity zdravotnických pracovníků kapacity se uvádějí podle pravidel pro konkrétní segment ambulantní péče, stejným způsobem jako u poskytovatelů ambulantní péče. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 33 z 58

34 7) Pro nasmlouvání ambulantní péče platí, že přednostně je třeba zajistit personální zajištění pro nasmlouvaný počet lůžek v rámci konkrétního OD na základě normativů uvedených v SZV. 8) V případě, že poskytovatel má k dispozici další příslušně kvalifikované pracovníky, lze pokračovat v nasmlouvání ambulantní péče konkrétního typu. 9) Lékař nebo jiný zdravotnický pracovník nemůže v jednom čase pracovat na různých pracovištích. Jestliže pracuje na celý úvazek u lůžka, na ambulanci může pracovat jen v ordinačních hodinách, které začínají v době zahájení ÚPS (ústavní pohotovostní služby). Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 34 z 58

35 Čl. 22 Příloha č. 2 smlouvy Grafické znázornění struktury poskytovatele a vazby mezi jednotlivými formuláři přílohy č. 2 smlouvy. Metodický návod k vyplňování formulářů A a B je uveden v jednotlivých postupech pro konkrétní segment péče. ČÁST J METODICKÝ NÁVOD K VYPLŇOVÁNÍ DATOVÉHO OBSAHU FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 23 Obecné zásady 1) V metodickém návodu jsou vypsány všechny údaje uvedené v jednotlivých formulářích přílohy č. 2 Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 35 z 58

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

Více

s poskytovateli specializované ambulantní péče,

s poskytovateli specializované ambulantní péče, Postup při uzavírání smluv s poskytovateli specializované ambulantní péče, (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 003, 101-109, 128, 201-209, 301-309, 401-409, 501-507, 601-607, 613, 701-708, 901, 903,

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče 1 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST.......4 1.1. Pojmy...4 1.2. Postup při uzavírání smlouvy (popis činností)... 7 1.3. Zásady pro výběr smluvních

Více

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 3 4 4 6 4 8 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 0 2 Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 7 8 1 2 5 IČZ smluvního ZZ 7 4 5 9 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 B 7 4 V 0 0 3 Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 4 7 9 7 3 6 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 0 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 7 A 0 0 3 Název IČO SAZ v Praze 7 PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 7 2 6 6 3 6 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice ATLAS,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 7 9 2 IČZ smluvního ZZ 4 5 9 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 8 P 4 5 A 0 2 4 Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 7 9 3 4 9 0 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 5 Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče a přepravy k pitvě (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 709

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 4 1 7 4 3 9 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 1 0 0 8 3 0 Číslo smlouvy 5 T 9 1 V 0 0 5 Název IČO Mgr. Vendula Prokopová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 5 3 1 4 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 1 0 8 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 1 A 0 2 9 Název IČO IATREIA - MD s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 8 6 5 9 5 3 2 6 IČZ smluvního ZZ 0 9 4 2 5 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 4 2 5 Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 4 5 9 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 2 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 A 2 6 4 Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče a přepravy na pitvu (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 709,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 4 3 2 8 0 4 3 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 1 4 0 0 0 Číslo smlouvy 5 L 5 4 A 0 8 3 Název IČO EndoKa s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 5 4 8 2 1 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 7 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 J 6 0 A 0 4 6 Název IČO Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 1 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 2 3 6 8 0 0 0 Číslo smlouvy 0 K 4 2 A 1 0 8 Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 5 4 5 4 2 9 IČZ smluvního ZZ 7 6 5 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 J 7 6 A 0 4 5 Název IČO MUDr. Pavel Zeman PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 9 6 8 8 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 0 6 5 1 5 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 5 1 5 Název IČO synlab czech s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 9 8 2 7 0 8 1 IČZ smluvního ZZ 3 0 1 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 S 3 0 A 1 8 0 Název IČO IMUNO-ALERGO s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 POJMY... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost lékařů... 3 Čl. 2 Registr

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 2 1 9 1 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 9 7 2 9 7 Číslo smlouvy 5 C 3 2 A 2 6 2 Název IČO MUDr. Lubomír Zdařil PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 7 4 9 6 7 2 4 IČZ smluvního ZZ 6 6 3 2 5 0 0 0 Číslo smlouvy 5 H 6 6 Q 0 0 1 Název IČO ARLETA IVF, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment lékárenské péče OBSAH: ČÁST A... 3 TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LÉKÁRENSKÉ PÉČE... 3 Čl. 1... 3 ČÁST B... 4 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV S POSKYTOVATELEM LÉKÁRENSKÉ

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

(jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 902, 914, 917, 921, 925, 927)

(jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 902, 914, 917, 921, 925, 927) Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními poskytujících domácí zdravotní péči, fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci, ortoptickou a pleoptickou péči a péči psychiatrických sester (jedná

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 16 Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 4 1 3 6 9 2 6 IČZ smluvního ZZ 7 3 5 5 6 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 3 A 0 7 5 Název IČO Kardioserv, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie a péče psychiatrických sester (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Seznam příloh Příloha

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními zubních lékařů

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními zubních lékařů Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními zubních lékařů 1 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST...4 1.1. Pojmy...4 1.2. Postup při uzavírání smlouvy (popis činností)...6 1.3. Zásady pro výběr smluvních

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 9 9 6 9 8 9 2 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 6 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 A 0 2 0 Název IČO MUDr. Jana Bátovská PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 1 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 M 0 0 1 Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 7 1 1 3 1 9 IČZ smluvního ZZ 5 4 1 1 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 L 5 4 X 0 0 1 Název IČO Poliklinika Liberec s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Název IČO MUDr. Stanislav Pluháček. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Stanislav Pluháček. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 4 5 5 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 7 4 3 8 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 4 G 0 1 2 Název IČO MUDr. Stanislav Pluháček PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

PŘÍLOHA č.2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č.2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO Název IČO IČZ smluvního ZZ Číslo smlouvy PŘÍLOHA č.2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode dne Číslo složky Číslo dodatku Datum uplatnění od Datum

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 8 6 0 8 4 4 IČZ smluvního ZZ 9 2 5 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 7 M 9 2 K 0 0 2 Název IČO DIMOLab s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství. (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 014 a 015)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství. (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 014 a 015) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 014 a 015) OBSAH: ČÁST A.... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 9 0 9 1 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 4 4 4 5 2 0 0 0 Číslo smlouvy 0 P 4 4 X 0 0 2 Název IČO Mediray s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO MUDr. Markéta Lorencová. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Markéta Lorencová. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 5 0 5 1 1 2 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 4 7 Číslo smlouvy 5 B 7 2 A 2 0 4 Název IČO MUDr. Markéta Lorencová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO mocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 9 7 0 9 1 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 6 1 5 6 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 1 5 6 Název IČO BIOLAB Praha, k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby a dopravní zdravotní služby

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby a dopravní zdravotní služby Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby a dopravní zdravotní služby 2. Stránka 1 z 22 Obsah: 1. OBECNÁ ČÁST...4 1.1. Pojmy...4 1.2. Postup při uzavírání smlouvy

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 4 7 6 4 4 4 IČZ smluvního ZZ 6 5 5 4 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 E 6 5 R 0 1 0 Název IČO Multiscan s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO MUDr. Markéta Janíčková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Markéta Janíčková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 7 1 5 6 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 0 9 1 Číslo smlouvy 3 B 7 2 A 0 0 9 Název IČO MUDr. Markéta Janíčková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 7 5 0 4 3 4 2 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 5 9 6 Číslo smlouvy 5 B 7 2 A 1 6 3 Název IČO MUDr. Jan Malimánek PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více