Kvalita života dětí v rozvojových zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita života dětí v rozvojových zemích"

Transkript

1 Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Kvalita života dětí v rozvojových zemích Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Vypracovala: Jitka Šádková Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a veškeré použité prameny jsem uvedla v seznamu. V Olomouci dne

3 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2004/05 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE pro Jitku ŠÁDKOVOU obor Mezinárodní rozvojová studia Název tématu: Kvalita života dětí v rozvojových zemích Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je monitoring kvality života dětství v rozvojových zemích. Bude provedeno vymezení pojmů dětství, kvalita života, dětská práva a provedena analýza hrozeb (válečné konflikty, nemoci). Bude sledován vývoj a programy hlavních národních i mezinárodních organizací zabývajících se problematikou dětí (hlavně UNICEF) a na příkladu Angoly potom bude provedena případová studie. Struktura práce: 1. Úvod 2. Obecné otázky rozvoje 3. Dětství (vymezení pojmů dětství, kvalita života - indikátory, dětská práva) 4. Ohrožení dětí (chudoba, válečné konflikty, nemoci a jejich vzájemné kombinace) 5. Mezinárodní organizace zabývající se problematikou kvality života dětí 6. Případová studie Angola 7. Resumé (v angličtině) 8. Závěr Bakalářská práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: rešerše literárních pramenů červenec-prosinec 2005 kapitola č. 2 červenec-listopad 2005

4 kapitoly č. 3 až 5 prosinec 2005-únor 2006 kapitoly č. 6 až 8 únor 2006-červen 2006 Rozsah grafických prací: text a rozšiřující přílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky. Rozsah průvodní zprávy: 30 stran + BP v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Elder, J. (2003): Angola. Published in South Africa Jehlička, Tomeš, Daněk, (eds.) (2000): Stát, prostor, politika. UK Praha, kap.1 Martinussen, J. (2003): Society, State and Market. A Guide to Competing Theories of Development. Fernwood books, Halifax Ponting, C. (1993): A Green History of the World. The Environmnet and Collapse of Great Civilizations. Penguin books, New York. UNICEF (2004): The State of the World s Childern Childhood under Threat UNICEF (2002): Facts for Life. New York, 3rd edition UNICEF (2003): Multiple Indicators Cluster Survay Assessing the Situation of Anglolian Childern and Women at the Beggining of the Millenium. Analytical Report. UN (2002): Angola: the Post-War Challenges. Common country Assessment. internetové zdroje: Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: červen 2005 Termín odevzdání bakalářské práce: červen 2006 vedoucí katedry vedoucí bakalářské práce

5 OBSAH OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ OTÁZKY ROZVOJE Definice rozvoje Jak dosáhnout rozvoje Kvalita života Klasifikace rozvojových států Charakteristika problémů v rozvojových zemích Nerovnost mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi DĚTSTVÍ Pojem dětství a správný rozvoj dítěte Dětská práva OHROŽENÍ DĚTÍ Chudoba Válečné konflikty Nemoci ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DĚTÍ Save the Children Historie Programy UNICEF Historie Činnost

6 5.2.3 Struktura Financování Cíle a programy Mezinárodní společnost na ochranu zneužívaných a zanedbávaných dětí Mezinárodní ochrana dětí Organizace v České republice ANGOLA Základní charakteristika Angoly Obyvatelstvo Historie Občanská válka Současná situace a vyhlídky do budoucna Školství Zdravotnictví Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí Odminovávání Shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ...45 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...46 PŘÍLOHA

7 1 ÚVOD V globalizovaném světě 21. století stále ještě přetrvávají obrovské rozdíly v životní úrovni jednotlivých zemí na různých kontinentech. Zatímco počet obyvatel ekonomicky vyspělých zemí západního světa (zejména západní Evropy) klesá, počet lidí žijících v rozvojových zemích stále roste. V těchto zemích, většinou bývalých koloniích dnes velmi vyspělých evropských zemí, žije v bídných podmínkách a na velmi nízké životní úrovni většina obyvatel naší planety. Špatnými ekonomickými a sociálními podmínkami trpí v rozvojových zemích především děti. Těm se nedostává potřebné zdravotní péče, správné výživy, zajištění základního vzdělání a právě děti svádějí často boj o holé přežití. Pomoc takto strádajícím dětem dnes realizují různé mezinárodní organizace, které se zaměřují na poskytování lékařské péče, na osvětu a zejména na vzdělávání. Úvodní část se zabývá problematikou rozvoje obecně. Kapitola Dětství pojednává o období dítěte od narození do osmnácti let věku a o základních právech dítěte a jejich historii. Protože je bakalářská práce zaměřena na kvalitu života dětí, je v ní zdůrazněno, čím je život dětí v rozvojových zemích nejčastěji ohrožován. V kapitole Ohrožení dětí jsou zmíněny tři nejzávažnější problémy, s kterými se děti potýkají. Těmi jsou chudoba, válečné konflikty, nemoci. V kapitole Způsoby řešení problémů dětí je nastíněno, které organizace se zabývají problematikou dětí, a podrobněji je popsána činnost dvou mezinárodních organizací, a to Save the Children a UNICEF. Poslední kapitola Angola je záměrně věnována této rozvojové zemi, protože se jí všechny zmíněné kapitoly určitým způsobem týkají a lze na ní demonstrovat výše uvedené obecné problémy. V práci je zvolen postup od obecné charakteristiky problémů ke konkrétním zjištěním a závěrům. Cílem práce je stručné, přehledné nastínění problémů souvisejících s kvalitou života dětí v rozvojových zemích a vysvětlení pojmů s tím souvisejících. 7

8 2 VŠEOBECNÉ OTÁZKY ROZVOJE 2.1 Definice rozvoje Pojmem rozvoj se rozumí nějaký druh změny k lepšímu. Je to tedy proces, kdy se snažíme změnit stávající špatné podmínky a nahradit je příznivějšími. Jedná se o jakousi pozitivní změnu. Definic rozvoje existuje velmi mnoho, navzájem se odlišují a vždy záleží na tom, na co je při rozvoji kladen důraz. Mnoho organizací má svoji vlastní definici rozvoje. V této práci se zaměříme na definici rozvoje, kterou navrhla Rozvojová agentura OSN (UNDP). UNDP definuje rozvoj jako proces rozšiřování možností volby lidí. Tyto možnosti mohou být v zásadě neomezené a mohou se měnit v čase. Na všech úrovních rozvoje jsou pro ně zásadní tři kritéria: možnost vést relativně dlouhý život možnost získat vzdělání a mít přístup k důležitým informacím mít přístup ke zdrojům nutným pro zajištění důstojného života Pokud nejsou tyto tři možnosti lidem k dispozici, nemají pro ně další vymoženosti smysl a význam. V roce 1994 přišlo UNDP s další konkretizací těchto tří základních východisek a s konkrétnějším pojetím rozvoje. Ten se podle něj odehrává na sedmi různých úrovních: ekonomické (zajištění základního příjmu, sociální sítě pro chudé, přijatelné pracovní podmínky a mzdy) osobní (ochrana před násilím ze strany státu, skupin lidí či jednotlivců) potravinové (fyzický a ekonomický přístup k potravinám) zdravotní (dostačující výživa, nezávadná pitná voda, základní lékařská péče pro všechny) komunitní (ochrana před etnickým či skupinovým útokem) environmentální (způsoby ochrany životního prostředí, zajištění čistého a bezpečného životního prostředí) politické (ochrana proti politickým represím, mučení a porušování lidských práv, zajištění práva volit a být volen) (Nádvorník, 2004:97) 8

9 Definice UNDP klade důraz na člověka a jeho důstojný život. Každý člověk má právo na život podle vlastních představ. Pokud se člověku dostává základních potřeb a pokud je člověk se svým životem spokojen, může být užitečný nejen pro nejbližší okolí, ale i pro celou společnost a ta se pak může dále lépe rozvíjet. V roce 1987 se ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (UNCED) poprvé objevil termín udržitelný rozvoj (sustainable development). Je to takový rozvoj, který uspokojuje naše současné potřeby, aniž jsou ohroženy potřeby budoucích generací. (Nováček, 1999:59) Čtyři hlavní zásady udržitelného rozvoje: rozhodnutí by měla být založena na nejlepších možných vědeckých informacích a na analýze rizik kde existuje nejistota a možnost vážných rizik, jsou nutná předběžná opatření (princip předběžné opatrnosti) je nutno vzít v úvahu ekologické dopady zejména tam, kde zdroje jsou neobnovitelné nebo kde následky lidských akcí jsou nevratné náklady následků by měly být účtovány podnikům podle zásady znečišťovatel platí 2.2 Jak dosáhnout rozvoje V minulosti se předpokládalo, že postkoloniální země budou následovat cestu rozvoje vyspělých zemí, která spočívala v ekonomickém růstu. A tak se strategie rozvoje zaměřovaly na těžký průmysl, který samozřejmě ničil životní prostředí, a na zemědělství. S ekonomickým růstem rostlo HDP, ale zvyšovala se i nezaměstnanost a chudoba. Domněnka, že čím vyšší bude HDP, tím lépe se obyvatelé těchto zemí budou mít, byla tedy mylná, což dokazovaly sociální indikátory (např. přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání). Bylo tedy zřejmé, že je třeba provést sociální a kulturní transformaci a také transformaci politického systému. Rozvoj je nutno chápat jednak jako mnohostranný proces zahrnující změny v sociální struktuře a v lidském přístupu, jednak jako zrychlení ekonomického růstu, odstranění nerovností a zmírnění chudoby. Je důležité, aby byly naplněny všechny 9

10 základní potřeby, aby lidé netrpěli nedostatkem potravy, měli zajištěno odpovídající bydlení a přístup k zdravotní péči a ke vzdělání. (Todaro, 2000:16) To vše úzce souvisí s kvalitou života. Pokud jsou základní potřeby člověka naplněny, může vést spokojený, plnohodnotný život. 2.3 Kvalita života Kvalitu života lze charakterizovat jako vzájemné spolupůsobení kvality hlavních složek existence člověka, které se podílejí na uspokojování jeho základních potřeb - vědomých i nevědomých, materiálních i duchovních. Kvalitu života lze měřit různými indexy. Ty se skládají z mnoha proměnných, např. dětská úmrtnost do 5 let, počet lidí nakažených virem HIV, počet obyvatel žijících za 1 USD na den atd. Potřebná statistická data poskytují např. WB, WHO, UNICEF. Proměnné se vztahují k tomu, na co je výsledný index zaměřen. Pro zjednodušení můžeme indexy rozdělit do tří skupin: indexy zaměřující se na rozvoj např. Index lidského rozvoje (Human Development Index), Rozvojové indikátory OECD (OECD Development Indicators), Cíle 21 indikátory (Goal 21 Indicators) OECD Development Index se soustřeďuje na ekonomický a sociální rozvoj, na udržitelnost životního prostředí a jeho obnovu. Zahrnuje kolem třiceti proměnných, které spadají pod miléniové cíle tisíciletí. (Viz tab. č. 1 v příloze) Goal 21 Indicators se zaměřuje na oblast sociální, ekonomickou, institucionální a na přírodní zdroje, sleduje kolem 130 proměnných. (Viz tab. č. 2 v příloze) indexy zaměřující se na životní prostředí a udržitelný rozvoj např. Index trvalé udržitelnosti životního prostředí (Environmental Sustainability Index - ESI) Jak uvádí Peter Mederly, ESI vyjadřuje pozici zemí vzhledem k dosažitelnému pokroku v environmentálním aspektu udržitelného rozvoje na základě pěti hlavních oblastí, vypovídajících o stavu životního prostředí a jeho zatížení, závislosti a citlivosti lidí vůči vnějším vlivům, ale i sociální a institucionální kapacitě zemí a zapojení se do mezinárodní spolupráce. (Mederly, 2004:47) 10

11 ESI zohledňuje 67 proměnných. (Viz tab. č. 3 v příloze) ekonomické indexy např. Světový index bohatství národů (World Times Wealth of Nations Triangle Index) (Viz tab. č. 4 v příloze), Informační index společnosti (Information Society Index - ISI) (Viz. tab. č. 5 v příloze) ISI měří schopnost zemí účastnit se informační revoluce. Zjišťuje, zda lidé v jednotlivých zemích mají přístup k informacím a informačním technologiím a zda je mohou používat. ISI také měří, zda má země dostatek informačních kapacit. ISI je navržen tak, aby pomohl zemím odhadnout jejich pozici vůči ostatním státům a získal firmy a podniky, které budou ochotny v budoucnu v zemi investovat. Protože indexy zohledňují mnoho proměnných, podávají tak komplexní přehled o kvalitě života a na základě srovnání údajů je možno porovnat jednotlivé státy. Na posledních místech těchto žebříčků bývají většinou nejméně rozvinuté země. Pokud bychom se ale chtěli zaměřit na kvalitu života dětí a jednotlivé přesnější údaje v dané oblasti, vystačíme si s indikátory. Tab. č. 1 Porovnání různých indikátorů Indikátory Rozvinuté země Rozvojové země Nejméně rozvinuté země Úmrtnost do 5 let 1 (2003) Kojenecká úmrtnost 2 (2003) Očekávaná délka života při narození 3 (2003) Gramotnost 4 (2000) údaj není k dispozici Počet dětí v % navštěvujících základní školu ( ) počet novorozeňat v % vážících pod 2, 5 kg ( ) Populace v % užívající nezávadnou pitnou vodu (2002) Zdroj: The State of the World s Children počet zemřelých dětí do 5 let k 1000 živě narozených 2 počet zemřelých dětí do 1 roku k 1000 živě narozených 3 věk, jehož by se novorozenec dožil, kdyby převažující hodnoty úmrtnosti zůstaly po celou dobu jeho života stejné 4 procento osob starších 15 let, kteří umějí s porozuměním přečíst a napsat jednoduché vyjádření, vztahující se k běžnému životu 11

12 Z tabulky vyplývá, že nejhorší podmínky pro kvalitní život a správný rozvoj mají děti v rozvojových zemích, respektive v nejméně rozvinutých zemích. 2.4 Klasifikace rozvojových států Nejčastěji jsou státy srovnávány podle hrubého domácího produktu, který měří hodnotu veškerého zboží a služeb vyrobených v daném roce v ekonomice. Tab. č. 2 Rozdělení zemí podle Světové banky podle HDP na 1 obyvatele (2003) 1. země s vysokým příjmem od USD 2. země s vyšším středním příjmem USD USD 3. země s nižším příjmem 766 USD USD 4. země s nízkým příjmem méně než 765 USD Zdroj: Světová banka Klasifikace států podle HDP je kritizována, protože podle výše HDP nelze poznat skutečnou kvalitu života obyvatel. Proto UNDP navrhlo index lidského rozvoje (HDI = Human development Index) 0-1. Tento index je stanoven na základě tří veličin: očekávaná délka života, stupeň vzdělanosti a HDP v USD (přepočítaný podle parity kupní síly dané země) na 1 obyvatele za 1 rok. Tab č. 3 Rozdělení zemí podle HDI 1. země s vysokým lidským rozvojem 0, země se středním lidským rozvojem 0,5-0,79 3. země s nízkým lidským rozvojem 0-0,5 Zdroj: Todaro, 2000:72 Avšak i HDI má své nedostatky: nedokáže např. zachytit rozdíly v životní úrovni jednotlivých zemí a nezohledňuje bezpečnostní situaci v dané zemi. (Nádvorník, 2005:98) 12

13 Tab. č. 4 Srovnání států podle HDI a HDP Název státu Pořadí podle HDI Hodnota HDI (2003) HDP podle parity kupní síly v US dolarech na osobu (2003) Norsko 1 0, Island 2 0, Austrálie 3 0, Lucembursko 4 0, Kanada 5 0, Švédsko 6 0, Švýcarsko 7 0, Irsko 8 0, Rakousko 17 0, Izrael 23 0, Česká republika 31 0, Polsko 36 0, Slovensko 42 0, Mexiko 53 0, Rusko 62 0, Kolumbie 69 0, Ukrajina 78 0, Čína 85 0, Vietnam 108 0, Indie 127 0, Súdán 141 0, Keňa 154 0, Angola 160 0, Etiopie Středoafrická 171 0, republika Guinea - Bissau 172 0, Čad 173 0, Mali 174 0, Burkina Faso 175 0, Sierra Leone 176 0, Niger 177 0, Zdroj: 13

14 2.5 Charakteristika problémů v rozvojových zemích Pro většinu rozvojových zemí jsou charakteristické tyto problémy: 1. Nízká životní úroveň Nízká životní úroveň se týká většiny lidí v rozvojových zemích a projevuje se kvalitativně i kvantitativně ve formě nízkých příjmů, nevhodného bydlení, nedostupností základní zdravotní péči a vzdělání, vysokou dětskou úmrtností, malou nadějí na dožití vyššího věku. V mnoha případech také beznadějí na lepší život. 2. Nízká pracovní produktivita Rozvojové země trpí nedostatkem pracovních příležitostí a kvalifikovaných pracovníků. Peníze by se tedy měly investovat do rozvoje pracovních míst a do vzdělání lidí. 3. Vysoký populační růst V rozvojových zemích žije přes 80 % světové populace, z toho je 40 % předproduktivního věku. Porodnost v těchto zemích je vysoká, ale kvůli špatným hygienickým podmínkám a nedostatečné zdravotní péči je vysoká i kojenecká úmrtnost. Lidé strádají hlady, žijí v bídě a děti jsou nuceny pracovat. 4. Vysoká nezaměstnanost Pro lidi v rozvojových zemích je těžké sehnat práci. Poptávka po pracovních příležitostech převyšuje nabídku pracovních míst. Lidé ze zemědělských oblastí se stěhují do měst, neboť se domnívají, že jsou tu lepší pracovní příležitosti a vyšší mzdy. Avšak ani ve městech není dostatek pracovních míst. 5. Závislost na zemědělské produkci a vývozu primárních nerostných surovin Většina lidí v rozvojových zemích žije nebo pracuje v zemědělských oblastech. 58 % pracovní síly je vázáno na zemědělství. To vytváří 14 % HDP. V zemědělství stále převládají primitivní technologie. Ekonomika je orientovaná na produkci primárních produktů, které jsou prodávány rozvinutým státům. 6. Závislost na zahraniční pomoci 42 nejméně rozvinuté rozvojové země jsou malé a jejich ekonomiky jsou závislé na rozvinutých zemích. Rozvojové země nemohou při rozvoji spoléhat samy na sebe, potřebují pomoc ze zahraničí, ať už formou investic či poskytnutí know - how. 14

15 Tyto problémy by měly být řešeny jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Chudoba, populační růst, nezaměstnanost, to vše má jak domácí, tak i globální kořeny. Některé z problémů zavinily rozvinuté země v minulosti. Ke každému problému lze najít potencionální řešení. Jen je třeba vytrvat v jeho hledání. (Todaro, 2000) 2.6 Nerovnost mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi Podle většiny odborníků začala nerovnost světa vznikat v druhé polovině 15. století a na počátku 16. století. Evropské velmoci (Velká Británie, Francie, Nizozemí) podnikaly zámořské cesty a rozvíjel se obchod, z kterého ovšem profitovaly převážně koloniální velmoci. Africké a asijské země byly drancovány a sloužily jako zdroj levné pracovní síly, jako dodavatelé primárních nerostných surovin a zemědělských produktů. Během průmyslové revoluce, jež začala ve Velké Británii na počátku 19. století, se rozdíl mezi koloniálními velmocemi a koloniemi začal značně prohlubovat. Koloniální velmoci se snažily získat co nejvíce území, a tak na počátku 20. století už byl svět mezi velmoci rozdělen a byla vyčerpána možnost dalšího územního rozšiřování. Nespokojenost lidí v koloniích vedla k vlnám nepokojů, protestů a k bojům za nezávislost. To vyvolalo dekolonizaci, tzn. z formálních kolonií se staly politicky formálně svrchované státy a neezávislé státy. (Daněk, 2000) Kolonialismus však zanechal propastný rozdíl mezi rozvinutými zeměmi (bývalými koloniálními velmocemi) a nově nezávislými zeměmi (rozvojovými zeměmi), které se snaží ekonomicky vyspělé země dohnat. Cesta k hospodářské prosperitě není pro rozvojové země jednoduchá a snadná, protože důsledky špatného jednání bývalých koloniálních velmocí si tyto země nesou s sebou stále. Rámeček č. 1 Rozvinuté a nejméně rozvinuté země Rozvinuté země Andorra, Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Kanada, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 15

16 Nejméně rozvinuté země Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Djibuti, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea- Bissau, Haiti, Jemen, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mozambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Svatý Tomáš, Senegal, Sierra Leone, Středoafrická republika, Somálsko, Súdán, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Východní Timor, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie (The State of the World s Children 2005, 2004:140) 3 DĚTSTVÍ 3.1 Pojem dětství a správný rozvoj dítěte Podle Úmluvy o právech dítěte z v čl. 1 se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Dětství je tedy doba od narození do dospělosti. K nejvýraznějším projevům života v dětství patří růst a vývoj. Ale již před narozením ovlivňuje vývoj dítěte životní styl a zdraví rodičů, jejich psychický stav nebo takový faktor, jakým je chtěnost či nechtěnost dítěte. (Smékal, 2004:19) Pro zdravý vývoj dítěte je nutné, aby vyrůstalo v prostředí, které ho chrání. To zvyšuje šance dítěte na správný fyzický i psychický vývoj, jeho celkovou odolnost, samostatnost. Kniha Facts for Life uvádí, že pro dítě je velmi důležitá péče a pozornost, kterou dostává v prvních osmi letech života, zvláště pak v prvních třech. Dítě se učí již od narození. Rychleji se vyvíjí a učí tehdy, pokud je zdravé, pokud se mu dostává plnohodnotné stravy, pokud žije v prostředí, které mu nebrání v jeho osobním rozvoji. Důležitá pro sociální, citový, fyzický a intelektuální rozvoj dítěte je hra, možnost hrát si. Děti jsou velmi vnímavé a rády napodobují chování rodičů a lidí v nejbližším okolí. (Facts for Life, 2002) 3.2 Dětská práva Podle Milany Hrušákové spadají počátky hnutí za dětská práva již do druhé poloviny 19. století, kdy se objevují první články, které se o právech dětí zmiňují. Konec 16

17 19. století je obdobím hnutí za spásu dětí. V této době byla prvořadá ochrana dětí před krutostí a zanedbáváním, a to nejenom ze strany rodičů, ale i společnosti. Milana Hrušáková píše, že o tom svědčí jednak sociální legislativa tohoto období, omezující práci dětí, nastolující se otázky soudnictví nad mládeží, dochází k uzákonění povinného školního vzdělávání. (Hrušáková, 1997:4) Hrušáková uvádí, že základy pro budoucí mezinárodní úpravu práv dětí lze nalézt již v pěti základních principech obsažených v Ženevské deklaraci práv dítěte z roku 1924, která byla připravena Mezinárodní unií pomoci dětem (UISE - Union Internationale de Secours aux Enfants) a která se soustřeďovala na pomoc a ochranu dítěte. (Hrušáková, 1997:5) V roce 1959 přijímá OSN Chartu práv dítěte, v níž se vedle zdůraznění zvláštních záruk pro péči o dítě a jeho ochranu mimo jiné prosazuje mimořádná pozornost pro zabezpečení jeho vývoje a začleňování do společnosti, dodává Jiří Dunovský. (Dunovský, 1997:9) Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN Od té doby ji ratifikovaly všechny státy světa (s výjimkou USA a Somálska) a stala se tak nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii. Úmluva o právech dítěte obsahuje celkem 54 článků. Je formulována velice pečlivě, přihlíží ke všem kulturním, etnickým, politickým, ekonomickým, náboženským a dalším odlišnostem mezi jednotlivými zeměmi, národy a národnostními skupinami. Jednotlivá práva jsou formulována tak, aby z nich bylo zřejmé, že jsou součástí celého komplexu práv zajišťujících optimální rozvoj všech osobnostních předpokladů dítěte, a zároveň tak, aby se dílčí základní práva mohla stát oporou pro ochranu života a alespoň základní rozvoj dětí v zemích, které jsou na nižším stupni společenského vývoje. Milana Hrušáková dále uvádí, že lidská práva jsou klasifikována do pěti základních oblastí - občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní. Práva dítěte lze také rozdělit do těchto kategorií, a to jak s přihlédnutím k obecným lidským právům, která se rovněž dotýkají dětí, tak i specifická práva, týkající se pouze dětí. Ukazuje se, že však toto členění ve vztahu k právům dětí neumožňuje postihnout komplexním způsobem práva dětí v jejich vzájemných souvislostech. (Hrušáková, 1997:5) 17

18 V Úmluvě o právech dítěte z roku 1989 bylo nahrazeno staré členění novým a byla zavedena následující klasifikace: práva na život a přežití Každé dítě má právo na život a rozvoj (čl. 6), právo na zajištění zdravotního stavu nejvýše dosažitelné úrovně a na využívání léčebných a rehabilitačních ústavů (čl. 24, 25), právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný, psychický, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27). práva na osobní rozvoj Každé dítě má právo na přístup k informacím (čl. 17) a právo na vzdělání s tím, že stát činí nezbytná opatření k usnadnění přístupu ke vzdělání a zajišťuje, aby školní disciplína byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte (čl. 28). Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, jehož výkon musí být usměrňován rodiči či jinými zákonnými zástupci v souladu s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte (čl. 14), právo na výchovu, které směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových a fyzických schopností a k přípravě na zodpovědný život ve svobodné společnosti (čl. 24), právo na odpočinek a volný čas (čl. 33). práva na ochranu Právo na ochranu před všemi formami vykořisťování a krutosti (např. čl. 32, 37, 39), zneužití justice a trestního práva (čl. 40), k ochraně před všemi formami sexuálního zneužívání dětí (čl. 34), obchodování s dětmi (čl. 35) a před narkotickými a psychotropními látkami (čl. 33), právo na život v rodině se svými rodiči (čl. 7-11). Speciální ochranu potřebují handicapované děti (čl. 23), děti se statutem uprchlíka (čl. 22), děti zbavené rodinného prostředí (čl. 20). participační práva Participační práva jsou v Úmluvě obsažena ve dvou oblastech. Jednak je dítěti zabezpečeno právo svobodně vyjadřovat vlastní názor ve všech věcech, které se ho týkají, včetně práva být slyšeno v každém soudním nebo správním řízení dotýkajícím se dítěte s tím, že názorům dítěte bude dána náležitá váha odpovídající jeho věku a zralosti (čl. 12). Druhou oblastí je právo dítěte hrát aktivní roli ve společnosti, a to zejména prostřednictvím realizace práva na svobodu sdružování a pokojného shromažďování (čl. 15). (Hrušáková, 1997:6) 18

19 4 OHROŽENÍ DĚTÍ Každé dítě si zaslouží zdravý, dlouhý a spokojený život. V rozvojových zemích je však realita úplně jiná. Děti musí čelit překážkám, nástrahám a hrozbám. Mezi ty největší, nejčastější a nejničivější, které děti dennodenně ohrožují a ovlivňují jejich životy, patří všudypřítomná chudoba, válečné konflikty a nemoci. 4.1 Chudoba Definovat pojem chudoba je velmi obtížné, neboť pro každého jedince znamená chudoba něco jiného. Pro některé může chudoba znamenat nedostatek peněz, pro druhé to, že nemají přístup ke vzdělání atd. OSN pohlíží na chudobu jako na vážnou chorobu lidstva, pro kterou je charakteristické to, že lidé jsou neustále a dlouhodobě ochuzováni o zdroje, nemohou se plně realizovat, mají omezenou možnost volby, menší pocit bezpečí a málo síly nutné pro radost ze života rovnocenného s ostatními lidmi,nemají stejně rovnocenná občanská, kulturní, ekonomická, politická a sociální práva. I když chudoba znamená především nedostatek základního zboží a služeb, představuje také nedostatek ostatních životně důležitých elementů lidských práv, jako jsou např. odpočinek, obnovení sil a ochrana před násilím a konflikty. (The State of the World s Children 2005, 2004) Různé interpretace chudoby mohou vést k různým závěrům. Státy, ve kterých je vysoké HDP na osobu, a tudíž by se zdálo, že většina lidí je bohatých, mohou mít velmi nízký index lidského rozvoje. To znamená, že i když ekonomika roste, život obyvatel se ne vždy musí zákonitě zlepšovat. V roce 1990 zavedla Světová banka měření chudoby 1 USD na osobu na den. Člověk je chudý, pokud žije pod hranicí 1 USD na den. Nejvíce zasaženy chudobou bývají děti. Děti žijící v chudobě trpí nedostatkem materiálních, duševních a citových zdrojů potřebných k přežití a rozvoji. Chudoba brání dětem realizovat jejich práva. Děti jako nejmladší členové společnosti se stávají nevinnými a nejzranitelnějšími oběťmi chudoby. Dobrý start v životě (hlavně v prvních měsících života) je důležitý pro fyzický, intelektuální a citový vývoj dítěte. Chudoba v raném dětství může být handicapem pro budoucí život. Vývoj dítěte je posloupnost 19

20 událostí, je jedinečný a neopakovatelný. Nelze čekat, až se rodina z chudoby vymaní, biologický růst dítěte není možné zastavit. Chudoba v dětství bývá příčinou chudoby i v dospělosti. Chudé děti se stávají v dospělosti chudými rodiči a své děti vychovávají opět v chudobě. (Např. podvyživená dívka vyroste, je podvyživenou matkou, které se narodí podvyživené dítě.) Abychom tento začarovaný kruh přetnuli, je třeba odstranit chudobu již v dětství. Umožnit dětem přístup k základním sociálním službám - to je efektivní způsob boje proti chudobě. Investice vložené do dětí jsou dnes nejlepší garancí udržitelného rozvoje pro budoucnost. Nelze čekat jen na ekonomický růst. Je třeba dát dětem patřičné vzdělání, primární zdravotní péči, nezávadnou pitnou vodu atd. Neinformovaní rodiče neví, jak se o dítě správně starat, negramotní rodiče nemohou pomáhat dítěti ve vzdělávacím procesu atd. (Poverty Reduction Begins with Children, 2000) Empirická studie z roku 2003 provedená Bristolskou univerzitou (the University of Bristol) a Londýnskou ekonomickou školou (the London School of Economics) se zajímala o to, jakými materiálními nedostatky trpí děti v rozvojových zemích. Tyto nedostatky rozdělila do sedmi oblastí: 1. neadekvátní výživa Děti, jejichž výška a váha se vzhledem k jejich věku odchylovala od průměru populace. Přes 16 % dětí ve věku do pěti let je v rozvojových zemích podvyživeno. Mnoho z nich trpí chudokrevností, děti jsou slabé a snadno náchylné k nemocem. Při narození mají velmi nízkou hmotnost. Pravděpodobně zůstanou mezi nejchudšími po celý život. 2. závadná pitná voda Děti, které používají jako pitnou vodu povrchovou vodu nebo žijí tam, kde nejbližší zdroj vody je 15 minut od domova. Okolo 400 miliónů dětí (průměrně každé z pěti dětí v rozvojových zemích) nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Nejhorší situace je v subsaharské Africe (Etiopie, Rwanda, Uganda), kde čtyři z pěti dětí používají povrchovou vodu či musí chodit více než 15 minut k zdroji pitné vody. Problémy s pitnou vodou mají více venkovské oblasti než městské. Nedostatek nezávadné vody je příčinou nemocí. Děti (hlavně dívky) nemohou navštěvovat školy, protože musí chodit pro vodu. 20

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, F.CON., s. r. o Globální změna klimatu fikce a fakta 4.5. 2010, Brno, Česká republika

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více