Kvalita života dětí v rozvojových zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita života dětí v rozvojových zemích"

Transkript

1 Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Kvalita života dětí v rozvojových zemích Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Vypracovala: Jitka Šádková Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a veškeré použité prameny jsem uvedla v seznamu. V Olomouci dne

3 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2004/05 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE pro Jitku ŠÁDKOVOU obor Mezinárodní rozvojová studia Název tématu: Kvalita života dětí v rozvojových zemích Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je monitoring kvality života dětství v rozvojových zemích. Bude provedeno vymezení pojmů dětství, kvalita života, dětská práva a provedena analýza hrozeb (válečné konflikty, nemoci). Bude sledován vývoj a programy hlavních národních i mezinárodních organizací zabývajících se problematikou dětí (hlavně UNICEF) a na příkladu Angoly potom bude provedena případová studie. Struktura práce: 1. Úvod 2. Obecné otázky rozvoje 3. Dětství (vymezení pojmů dětství, kvalita života - indikátory, dětská práva) 4. Ohrožení dětí (chudoba, válečné konflikty, nemoci a jejich vzájemné kombinace) 5. Mezinárodní organizace zabývající se problematikou kvality života dětí 6. Případová studie Angola 7. Resumé (v angličtině) 8. Závěr Bakalářská práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: rešerše literárních pramenů červenec-prosinec 2005 kapitola č. 2 červenec-listopad 2005

4 kapitoly č. 3 až 5 prosinec 2005-únor 2006 kapitoly č. 6 až 8 únor 2006-červen 2006 Rozsah grafických prací: text a rozšiřující přílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky. Rozsah průvodní zprávy: 30 stran + BP v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Elder, J. (2003): Angola. Published in South Africa Jehlička, Tomeš, Daněk, (eds.) (2000): Stát, prostor, politika. UK Praha, kap.1 Martinussen, J. (2003): Society, State and Market. A Guide to Competing Theories of Development. Fernwood books, Halifax Ponting, C. (1993): A Green History of the World. The Environmnet and Collapse of Great Civilizations. Penguin books, New York. UNICEF (2004): The State of the World s Childern Childhood under Threat UNICEF (2002): Facts for Life. New York, 3rd edition UNICEF (2003): Multiple Indicators Cluster Survay Assessing the Situation of Anglolian Childern and Women at the Beggining of the Millenium. Analytical Report. UN (2002): Angola: the Post-War Challenges. Common country Assessment. internetové zdroje: Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: červen 2005 Termín odevzdání bakalářské práce: červen 2006 vedoucí katedry vedoucí bakalářské práce

5 OBSAH OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ OTÁZKY ROZVOJE Definice rozvoje Jak dosáhnout rozvoje Kvalita života Klasifikace rozvojových států Charakteristika problémů v rozvojových zemích Nerovnost mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi DĚTSTVÍ Pojem dětství a správný rozvoj dítěte Dětská práva OHROŽENÍ DĚTÍ Chudoba Válečné konflikty Nemoci ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DĚTÍ Save the Children Historie Programy UNICEF Historie Činnost

6 5.2.3 Struktura Financování Cíle a programy Mezinárodní společnost na ochranu zneužívaných a zanedbávaných dětí Mezinárodní ochrana dětí Organizace v České republice ANGOLA Základní charakteristika Angoly Obyvatelstvo Historie Občanská válka Současná situace a vyhlídky do budoucna Školství Zdravotnictví Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí Odminovávání Shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ...45 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...46 PŘÍLOHA

7 1 ÚVOD V globalizovaném světě 21. století stále ještě přetrvávají obrovské rozdíly v životní úrovni jednotlivých zemí na různých kontinentech. Zatímco počet obyvatel ekonomicky vyspělých zemí západního světa (zejména západní Evropy) klesá, počet lidí žijících v rozvojových zemích stále roste. V těchto zemích, většinou bývalých koloniích dnes velmi vyspělých evropských zemí, žije v bídných podmínkách a na velmi nízké životní úrovni většina obyvatel naší planety. Špatnými ekonomickými a sociálními podmínkami trpí v rozvojových zemích především děti. Těm se nedostává potřebné zdravotní péče, správné výživy, zajištění základního vzdělání a právě děti svádějí často boj o holé přežití. Pomoc takto strádajícím dětem dnes realizují různé mezinárodní organizace, které se zaměřují na poskytování lékařské péče, na osvětu a zejména na vzdělávání. Úvodní část se zabývá problematikou rozvoje obecně. Kapitola Dětství pojednává o období dítěte od narození do osmnácti let věku a o základních právech dítěte a jejich historii. Protože je bakalářská práce zaměřena na kvalitu života dětí, je v ní zdůrazněno, čím je život dětí v rozvojových zemích nejčastěji ohrožován. V kapitole Ohrožení dětí jsou zmíněny tři nejzávažnější problémy, s kterými se děti potýkají. Těmi jsou chudoba, válečné konflikty, nemoci. V kapitole Způsoby řešení problémů dětí je nastíněno, které organizace se zabývají problematikou dětí, a podrobněji je popsána činnost dvou mezinárodních organizací, a to Save the Children a UNICEF. Poslední kapitola Angola je záměrně věnována této rozvojové zemi, protože se jí všechny zmíněné kapitoly určitým způsobem týkají a lze na ní demonstrovat výše uvedené obecné problémy. V práci je zvolen postup od obecné charakteristiky problémů ke konkrétním zjištěním a závěrům. Cílem práce je stručné, přehledné nastínění problémů souvisejících s kvalitou života dětí v rozvojových zemích a vysvětlení pojmů s tím souvisejících. 7

8 2 VŠEOBECNÉ OTÁZKY ROZVOJE 2.1 Definice rozvoje Pojmem rozvoj se rozumí nějaký druh změny k lepšímu. Je to tedy proces, kdy se snažíme změnit stávající špatné podmínky a nahradit je příznivějšími. Jedná se o jakousi pozitivní změnu. Definic rozvoje existuje velmi mnoho, navzájem se odlišují a vždy záleží na tom, na co je při rozvoji kladen důraz. Mnoho organizací má svoji vlastní definici rozvoje. V této práci se zaměříme na definici rozvoje, kterou navrhla Rozvojová agentura OSN (UNDP). UNDP definuje rozvoj jako proces rozšiřování možností volby lidí. Tyto možnosti mohou být v zásadě neomezené a mohou se měnit v čase. Na všech úrovních rozvoje jsou pro ně zásadní tři kritéria: možnost vést relativně dlouhý život možnost získat vzdělání a mít přístup k důležitým informacím mít přístup ke zdrojům nutným pro zajištění důstojného života Pokud nejsou tyto tři možnosti lidem k dispozici, nemají pro ně další vymoženosti smysl a význam. V roce 1994 přišlo UNDP s další konkretizací těchto tří základních východisek a s konkrétnějším pojetím rozvoje. Ten se podle něj odehrává na sedmi různých úrovních: ekonomické (zajištění základního příjmu, sociální sítě pro chudé, přijatelné pracovní podmínky a mzdy) osobní (ochrana před násilím ze strany státu, skupin lidí či jednotlivců) potravinové (fyzický a ekonomický přístup k potravinám) zdravotní (dostačující výživa, nezávadná pitná voda, základní lékařská péče pro všechny) komunitní (ochrana před etnickým či skupinovým útokem) environmentální (způsoby ochrany životního prostředí, zajištění čistého a bezpečného životního prostředí) politické (ochrana proti politickým represím, mučení a porušování lidských práv, zajištění práva volit a být volen) (Nádvorník, 2004:97) 8

9 Definice UNDP klade důraz na člověka a jeho důstojný život. Každý člověk má právo na život podle vlastních představ. Pokud se člověku dostává základních potřeb a pokud je člověk se svým životem spokojen, může být užitečný nejen pro nejbližší okolí, ale i pro celou společnost a ta se pak může dále lépe rozvíjet. V roce 1987 se ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (UNCED) poprvé objevil termín udržitelný rozvoj (sustainable development). Je to takový rozvoj, který uspokojuje naše současné potřeby, aniž jsou ohroženy potřeby budoucích generací. (Nováček, 1999:59) Čtyři hlavní zásady udržitelného rozvoje: rozhodnutí by měla být založena na nejlepších možných vědeckých informacích a na analýze rizik kde existuje nejistota a možnost vážných rizik, jsou nutná předběžná opatření (princip předběžné opatrnosti) je nutno vzít v úvahu ekologické dopady zejména tam, kde zdroje jsou neobnovitelné nebo kde následky lidských akcí jsou nevratné náklady následků by měly být účtovány podnikům podle zásady znečišťovatel platí 2.2 Jak dosáhnout rozvoje V minulosti se předpokládalo, že postkoloniální země budou následovat cestu rozvoje vyspělých zemí, která spočívala v ekonomickém růstu. A tak se strategie rozvoje zaměřovaly na těžký průmysl, který samozřejmě ničil životní prostředí, a na zemědělství. S ekonomickým růstem rostlo HDP, ale zvyšovala se i nezaměstnanost a chudoba. Domněnka, že čím vyšší bude HDP, tím lépe se obyvatelé těchto zemí budou mít, byla tedy mylná, což dokazovaly sociální indikátory (např. přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání). Bylo tedy zřejmé, že je třeba provést sociální a kulturní transformaci a také transformaci politického systému. Rozvoj je nutno chápat jednak jako mnohostranný proces zahrnující změny v sociální struktuře a v lidském přístupu, jednak jako zrychlení ekonomického růstu, odstranění nerovností a zmírnění chudoby. Je důležité, aby byly naplněny všechny 9

10 základní potřeby, aby lidé netrpěli nedostatkem potravy, měli zajištěno odpovídající bydlení a přístup k zdravotní péči a ke vzdělání. (Todaro, 2000:16) To vše úzce souvisí s kvalitou života. Pokud jsou základní potřeby člověka naplněny, může vést spokojený, plnohodnotný život. 2.3 Kvalita života Kvalitu života lze charakterizovat jako vzájemné spolupůsobení kvality hlavních složek existence člověka, které se podílejí na uspokojování jeho základních potřeb - vědomých i nevědomých, materiálních i duchovních. Kvalitu života lze měřit různými indexy. Ty se skládají z mnoha proměnných, např. dětská úmrtnost do 5 let, počet lidí nakažených virem HIV, počet obyvatel žijících za 1 USD na den atd. Potřebná statistická data poskytují např. WB, WHO, UNICEF. Proměnné se vztahují k tomu, na co je výsledný index zaměřen. Pro zjednodušení můžeme indexy rozdělit do tří skupin: indexy zaměřující se na rozvoj např. Index lidského rozvoje (Human Development Index), Rozvojové indikátory OECD (OECD Development Indicators), Cíle 21 indikátory (Goal 21 Indicators) OECD Development Index se soustřeďuje na ekonomický a sociální rozvoj, na udržitelnost životního prostředí a jeho obnovu. Zahrnuje kolem třiceti proměnných, které spadají pod miléniové cíle tisíciletí. (Viz tab. č. 1 v příloze) Goal 21 Indicators se zaměřuje na oblast sociální, ekonomickou, institucionální a na přírodní zdroje, sleduje kolem 130 proměnných. (Viz tab. č. 2 v příloze) indexy zaměřující se na životní prostředí a udržitelný rozvoj např. Index trvalé udržitelnosti životního prostředí (Environmental Sustainability Index - ESI) Jak uvádí Peter Mederly, ESI vyjadřuje pozici zemí vzhledem k dosažitelnému pokroku v environmentálním aspektu udržitelného rozvoje na základě pěti hlavních oblastí, vypovídajících o stavu životního prostředí a jeho zatížení, závislosti a citlivosti lidí vůči vnějším vlivům, ale i sociální a institucionální kapacitě zemí a zapojení se do mezinárodní spolupráce. (Mederly, 2004:47) 10

11 ESI zohledňuje 67 proměnných. (Viz tab. č. 3 v příloze) ekonomické indexy např. Světový index bohatství národů (World Times Wealth of Nations Triangle Index) (Viz tab. č. 4 v příloze), Informační index společnosti (Information Society Index - ISI) (Viz. tab. č. 5 v příloze) ISI měří schopnost zemí účastnit se informační revoluce. Zjišťuje, zda lidé v jednotlivých zemích mají přístup k informacím a informačním technologiím a zda je mohou používat. ISI také měří, zda má země dostatek informačních kapacit. ISI je navržen tak, aby pomohl zemím odhadnout jejich pozici vůči ostatním státům a získal firmy a podniky, které budou ochotny v budoucnu v zemi investovat. Protože indexy zohledňují mnoho proměnných, podávají tak komplexní přehled o kvalitě života a na základě srovnání údajů je možno porovnat jednotlivé státy. Na posledních místech těchto žebříčků bývají většinou nejméně rozvinuté země. Pokud bychom se ale chtěli zaměřit na kvalitu života dětí a jednotlivé přesnější údaje v dané oblasti, vystačíme si s indikátory. Tab. č. 1 Porovnání různých indikátorů Indikátory Rozvinuté země Rozvojové země Nejméně rozvinuté země Úmrtnost do 5 let 1 (2003) Kojenecká úmrtnost 2 (2003) Očekávaná délka života při narození 3 (2003) Gramotnost 4 (2000) údaj není k dispozici Počet dětí v % navštěvujících základní školu ( ) počet novorozeňat v % vážících pod 2, 5 kg ( ) Populace v % užívající nezávadnou pitnou vodu (2002) Zdroj: The State of the World s Children počet zemřelých dětí do 5 let k 1000 živě narozených 2 počet zemřelých dětí do 1 roku k 1000 živě narozených 3 věk, jehož by se novorozenec dožil, kdyby převažující hodnoty úmrtnosti zůstaly po celou dobu jeho života stejné 4 procento osob starších 15 let, kteří umějí s porozuměním přečíst a napsat jednoduché vyjádření, vztahující se k běžnému životu 11

12 Z tabulky vyplývá, že nejhorší podmínky pro kvalitní život a správný rozvoj mají děti v rozvojových zemích, respektive v nejméně rozvinutých zemích. 2.4 Klasifikace rozvojových států Nejčastěji jsou státy srovnávány podle hrubého domácího produktu, který měří hodnotu veškerého zboží a služeb vyrobených v daném roce v ekonomice. Tab. č. 2 Rozdělení zemí podle Světové banky podle HDP na 1 obyvatele (2003) 1. země s vysokým příjmem od USD 2. země s vyšším středním příjmem USD USD 3. země s nižším příjmem 766 USD USD 4. země s nízkým příjmem méně než 765 USD Zdroj: Světová banka Klasifikace států podle HDP je kritizována, protože podle výše HDP nelze poznat skutečnou kvalitu života obyvatel. Proto UNDP navrhlo index lidského rozvoje (HDI = Human development Index) 0-1. Tento index je stanoven na základě tří veličin: očekávaná délka života, stupeň vzdělanosti a HDP v USD (přepočítaný podle parity kupní síly dané země) na 1 obyvatele za 1 rok. Tab č. 3 Rozdělení zemí podle HDI 1. země s vysokým lidským rozvojem 0, země se středním lidským rozvojem 0,5-0,79 3. země s nízkým lidským rozvojem 0-0,5 Zdroj: Todaro, 2000:72 Avšak i HDI má své nedostatky: nedokáže např. zachytit rozdíly v životní úrovni jednotlivých zemí a nezohledňuje bezpečnostní situaci v dané zemi. (Nádvorník, 2005:98) 12

13 Tab. č. 4 Srovnání států podle HDI a HDP Název státu Pořadí podle HDI Hodnota HDI (2003) HDP podle parity kupní síly v US dolarech na osobu (2003) Norsko 1 0, Island 2 0, Austrálie 3 0, Lucembursko 4 0, Kanada 5 0, Švédsko 6 0, Švýcarsko 7 0, Irsko 8 0, Rakousko 17 0, Izrael 23 0, Česká republika 31 0, Polsko 36 0, Slovensko 42 0, Mexiko 53 0, Rusko 62 0, Kolumbie 69 0, Ukrajina 78 0, Čína 85 0, Vietnam 108 0, Indie 127 0, Súdán 141 0, Keňa 154 0, Angola 160 0, Etiopie Středoafrická 171 0, republika Guinea - Bissau 172 0, Čad 173 0, Mali 174 0, Burkina Faso 175 0, Sierra Leone 176 0, Niger 177 0, Zdroj: 13

14 2.5 Charakteristika problémů v rozvojových zemích Pro většinu rozvojových zemí jsou charakteristické tyto problémy: 1. Nízká životní úroveň Nízká životní úroveň se týká většiny lidí v rozvojových zemích a projevuje se kvalitativně i kvantitativně ve formě nízkých příjmů, nevhodného bydlení, nedostupností základní zdravotní péči a vzdělání, vysokou dětskou úmrtností, malou nadějí na dožití vyššího věku. V mnoha případech také beznadějí na lepší život. 2. Nízká pracovní produktivita Rozvojové země trpí nedostatkem pracovních příležitostí a kvalifikovaných pracovníků. Peníze by se tedy měly investovat do rozvoje pracovních míst a do vzdělání lidí. 3. Vysoký populační růst V rozvojových zemích žije přes 80 % světové populace, z toho je 40 % předproduktivního věku. Porodnost v těchto zemích je vysoká, ale kvůli špatným hygienickým podmínkám a nedostatečné zdravotní péči je vysoká i kojenecká úmrtnost. Lidé strádají hlady, žijí v bídě a děti jsou nuceny pracovat. 4. Vysoká nezaměstnanost Pro lidi v rozvojových zemích je těžké sehnat práci. Poptávka po pracovních příležitostech převyšuje nabídku pracovních míst. Lidé ze zemědělských oblastí se stěhují do měst, neboť se domnívají, že jsou tu lepší pracovní příležitosti a vyšší mzdy. Avšak ani ve městech není dostatek pracovních míst. 5. Závislost na zemědělské produkci a vývozu primárních nerostných surovin Většina lidí v rozvojových zemích žije nebo pracuje v zemědělských oblastech. 58 % pracovní síly je vázáno na zemědělství. To vytváří 14 % HDP. V zemědělství stále převládají primitivní technologie. Ekonomika je orientovaná na produkci primárních produktů, které jsou prodávány rozvinutým státům. 6. Závislost na zahraniční pomoci 42 nejméně rozvinuté rozvojové země jsou malé a jejich ekonomiky jsou závislé na rozvinutých zemích. Rozvojové země nemohou při rozvoji spoléhat samy na sebe, potřebují pomoc ze zahraničí, ať už formou investic či poskytnutí know - how. 14

15 Tyto problémy by měly být řešeny jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Chudoba, populační růst, nezaměstnanost, to vše má jak domácí, tak i globální kořeny. Některé z problémů zavinily rozvinuté země v minulosti. Ke každému problému lze najít potencionální řešení. Jen je třeba vytrvat v jeho hledání. (Todaro, 2000) 2.6 Nerovnost mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi Podle většiny odborníků začala nerovnost světa vznikat v druhé polovině 15. století a na počátku 16. století. Evropské velmoci (Velká Británie, Francie, Nizozemí) podnikaly zámořské cesty a rozvíjel se obchod, z kterého ovšem profitovaly převážně koloniální velmoci. Africké a asijské země byly drancovány a sloužily jako zdroj levné pracovní síly, jako dodavatelé primárních nerostných surovin a zemědělských produktů. Během průmyslové revoluce, jež začala ve Velké Británii na počátku 19. století, se rozdíl mezi koloniálními velmocemi a koloniemi začal značně prohlubovat. Koloniální velmoci se snažily získat co nejvíce území, a tak na počátku 20. století už byl svět mezi velmoci rozdělen a byla vyčerpána možnost dalšího územního rozšiřování. Nespokojenost lidí v koloniích vedla k vlnám nepokojů, protestů a k bojům za nezávislost. To vyvolalo dekolonizaci, tzn. z formálních kolonií se staly politicky formálně svrchované státy a neezávislé státy. (Daněk, 2000) Kolonialismus však zanechal propastný rozdíl mezi rozvinutými zeměmi (bývalými koloniálními velmocemi) a nově nezávislými zeměmi (rozvojovými zeměmi), které se snaží ekonomicky vyspělé země dohnat. Cesta k hospodářské prosperitě není pro rozvojové země jednoduchá a snadná, protože důsledky špatného jednání bývalých koloniálních velmocí si tyto země nesou s sebou stále. Rámeček č. 1 Rozvinuté a nejméně rozvinuté země Rozvinuté země Andorra, Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Kanada, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 15

16 Nejméně rozvinuté země Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Djibuti, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea- Bissau, Haiti, Jemen, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mozambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Svatý Tomáš, Senegal, Sierra Leone, Středoafrická republika, Somálsko, Súdán, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Východní Timor, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie (The State of the World s Children 2005, 2004:140) 3 DĚTSTVÍ 3.1 Pojem dětství a správný rozvoj dítěte Podle Úmluvy o právech dítěte z v čl. 1 se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Dětství je tedy doba od narození do dospělosti. K nejvýraznějším projevům života v dětství patří růst a vývoj. Ale již před narozením ovlivňuje vývoj dítěte životní styl a zdraví rodičů, jejich psychický stav nebo takový faktor, jakým je chtěnost či nechtěnost dítěte. (Smékal, 2004:19) Pro zdravý vývoj dítěte je nutné, aby vyrůstalo v prostředí, které ho chrání. To zvyšuje šance dítěte na správný fyzický i psychický vývoj, jeho celkovou odolnost, samostatnost. Kniha Facts for Life uvádí, že pro dítě je velmi důležitá péče a pozornost, kterou dostává v prvních osmi letech života, zvláště pak v prvních třech. Dítě se učí již od narození. Rychleji se vyvíjí a učí tehdy, pokud je zdravé, pokud se mu dostává plnohodnotné stravy, pokud žije v prostředí, které mu nebrání v jeho osobním rozvoji. Důležitá pro sociální, citový, fyzický a intelektuální rozvoj dítěte je hra, možnost hrát si. Děti jsou velmi vnímavé a rády napodobují chování rodičů a lidí v nejbližším okolí. (Facts for Life, 2002) 3.2 Dětská práva Podle Milany Hrušákové spadají počátky hnutí za dětská práva již do druhé poloviny 19. století, kdy se objevují první články, které se o právech dětí zmiňují. Konec 16

17 19. století je obdobím hnutí za spásu dětí. V této době byla prvořadá ochrana dětí před krutostí a zanedbáváním, a to nejenom ze strany rodičů, ale i společnosti. Milana Hrušáková píše, že o tom svědčí jednak sociální legislativa tohoto období, omezující práci dětí, nastolující se otázky soudnictví nad mládeží, dochází k uzákonění povinného školního vzdělávání. (Hrušáková, 1997:4) Hrušáková uvádí, že základy pro budoucí mezinárodní úpravu práv dětí lze nalézt již v pěti základních principech obsažených v Ženevské deklaraci práv dítěte z roku 1924, která byla připravena Mezinárodní unií pomoci dětem (UISE - Union Internationale de Secours aux Enfants) a která se soustřeďovala na pomoc a ochranu dítěte. (Hrušáková, 1997:5) V roce 1959 přijímá OSN Chartu práv dítěte, v níž se vedle zdůraznění zvláštních záruk pro péči o dítě a jeho ochranu mimo jiné prosazuje mimořádná pozornost pro zabezpečení jeho vývoje a začleňování do společnosti, dodává Jiří Dunovský. (Dunovský, 1997:9) Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN Od té doby ji ratifikovaly všechny státy světa (s výjimkou USA a Somálska) a stala se tak nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii. Úmluva o právech dítěte obsahuje celkem 54 článků. Je formulována velice pečlivě, přihlíží ke všem kulturním, etnickým, politickým, ekonomickým, náboženským a dalším odlišnostem mezi jednotlivými zeměmi, národy a národnostními skupinami. Jednotlivá práva jsou formulována tak, aby z nich bylo zřejmé, že jsou součástí celého komplexu práv zajišťujících optimální rozvoj všech osobnostních předpokladů dítěte, a zároveň tak, aby se dílčí základní práva mohla stát oporou pro ochranu života a alespoň základní rozvoj dětí v zemích, které jsou na nižším stupni společenského vývoje. Milana Hrušáková dále uvádí, že lidská práva jsou klasifikována do pěti základních oblastí - občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní. Práva dítěte lze také rozdělit do těchto kategorií, a to jak s přihlédnutím k obecným lidským právům, která se rovněž dotýkají dětí, tak i specifická práva, týkající se pouze dětí. Ukazuje se, že však toto členění ve vztahu k právům dětí neumožňuje postihnout komplexním způsobem práva dětí v jejich vzájemných souvislostech. (Hrušáková, 1997:5) 17

18 V Úmluvě o právech dítěte z roku 1989 bylo nahrazeno staré členění novým a byla zavedena následující klasifikace: práva na život a přežití Každé dítě má právo na život a rozvoj (čl. 6), právo na zajištění zdravotního stavu nejvýše dosažitelné úrovně a na využívání léčebných a rehabilitačních ústavů (čl. 24, 25), právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný, psychický, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27). práva na osobní rozvoj Každé dítě má právo na přístup k informacím (čl. 17) a právo na vzdělání s tím, že stát činí nezbytná opatření k usnadnění přístupu ke vzdělání a zajišťuje, aby školní disciplína byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte (čl. 28). Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, jehož výkon musí být usměrňován rodiči či jinými zákonnými zástupci v souladu s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte (čl. 14), právo na výchovu, které směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových a fyzických schopností a k přípravě na zodpovědný život ve svobodné společnosti (čl. 24), právo na odpočinek a volný čas (čl. 33). práva na ochranu Právo na ochranu před všemi formami vykořisťování a krutosti (např. čl. 32, 37, 39), zneužití justice a trestního práva (čl. 40), k ochraně před všemi formami sexuálního zneužívání dětí (čl. 34), obchodování s dětmi (čl. 35) a před narkotickými a psychotropními látkami (čl. 33), právo na život v rodině se svými rodiči (čl. 7-11). Speciální ochranu potřebují handicapované děti (čl. 23), děti se statutem uprchlíka (čl. 22), děti zbavené rodinného prostředí (čl. 20). participační práva Participační práva jsou v Úmluvě obsažena ve dvou oblastech. Jednak je dítěti zabezpečeno právo svobodně vyjadřovat vlastní názor ve všech věcech, které se ho týkají, včetně práva být slyšeno v každém soudním nebo správním řízení dotýkajícím se dítěte s tím, že názorům dítěte bude dána náležitá váha odpovídající jeho věku a zralosti (čl. 12). Druhou oblastí je právo dítěte hrát aktivní roli ve společnosti, a to zejména prostřednictvím realizace práva na svobodu sdružování a pokojného shromažďování (čl. 15). (Hrušáková, 1997:6) 18

19 4 OHROŽENÍ DĚTÍ Každé dítě si zaslouží zdravý, dlouhý a spokojený život. V rozvojových zemích je však realita úplně jiná. Děti musí čelit překážkám, nástrahám a hrozbám. Mezi ty největší, nejčastější a nejničivější, které děti dennodenně ohrožují a ovlivňují jejich životy, patří všudypřítomná chudoba, válečné konflikty a nemoci. 4.1 Chudoba Definovat pojem chudoba je velmi obtížné, neboť pro každého jedince znamená chudoba něco jiného. Pro některé může chudoba znamenat nedostatek peněz, pro druhé to, že nemají přístup ke vzdělání atd. OSN pohlíží na chudobu jako na vážnou chorobu lidstva, pro kterou je charakteristické to, že lidé jsou neustále a dlouhodobě ochuzováni o zdroje, nemohou se plně realizovat, mají omezenou možnost volby, menší pocit bezpečí a málo síly nutné pro radost ze života rovnocenného s ostatními lidmi,nemají stejně rovnocenná občanská, kulturní, ekonomická, politická a sociální práva. I když chudoba znamená především nedostatek základního zboží a služeb, představuje také nedostatek ostatních životně důležitých elementů lidských práv, jako jsou např. odpočinek, obnovení sil a ochrana před násilím a konflikty. (The State of the World s Children 2005, 2004) Různé interpretace chudoby mohou vést k různým závěrům. Státy, ve kterých je vysoké HDP na osobu, a tudíž by se zdálo, že většina lidí je bohatých, mohou mít velmi nízký index lidského rozvoje. To znamená, že i když ekonomika roste, život obyvatel se ne vždy musí zákonitě zlepšovat. V roce 1990 zavedla Světová banka měření chudoby 1 USD na osobu na den. Člověk je chudý, pokud žije pod hranicí 1 USD na den. Nejvíce zasaženy chudobou bývají děti. Děti žijící v chudobě trpí nedostatkem materiálních, duševních a citových zdrojů potřebných k přežití a rozvoji. Chudoba brání dětem realizovat jejich práva. Děti jako nejmladší členové společnosti se stávají nevinnými a nejzranitelnějšími oběťmi chudoby. Dobrý start v životě (hlavně v prvních měsících života) je důležitý pro fyzický, intelektuální a citový vývoj dítěte. Chudoba v raném dětství může být handicapem pro budoucí život. Vývoj dítěte je posloupnost 19

20 událostí, je jedinečný a neopakovatelný. Nelze čekat, až se rodina z chudoby vymaní, biologický růst dítěte není možné zastavit. Chudoba v dětství bývá příčinou chudoby i v dospělosti. Chudé děti se stávají v dospělosti chudými rodiči a své děti vychovávají opět v chudobě. (Např. podvyživená dívka vyroste, je podvyživenou matkou, které se narodí podvyživené dítě.) Abychom tento začarovaný kruh přetnuli, je třeba odstranit chudobu již v dětství. Umožnit dětem přístup k základním sociálním službám - to je efektivní způsob boje proti chudobě. Investice vložené do dětí jsou dnes nejlepší garancí udržitelného rozvoje pro budoucnost. Nelze čekat jen na ekonomický růst. Je třeba dát dětem patřičné vzdělání, primární zdravotní péči, nezávadnou pitnou vodu atd. Neinformovaní rodiče neví, jak se o dítě správně starat, negramotní rodiče nemohou pomáhat dítěti ve vzdělávacím procesu atd. (Poverty Reduction Begins with Children, 2000) Empirická studie z roku 2003 provedená Bristolskou univerzitou (the University of Bristol) a Londýnskou ekonomickou školou (the London School of Economics) se zajímala o to, jakými materiálními nedostatky trpí děti v rozvojových zemích. Tyto nedostatky rozdělila do sedmi oblastí: 1. neadekvátní výživa Děti, jejichž výška a váha se vzhledem k jejich věku odchylovala od průměru populace. Přes 16 % dětí ve věku do pěti let je v rozvojových zemích podvyživeno. Mnoho z nich trpí chudokrevností, děti jsou slabé a snadno náchylné k nemocem. Při narození mají velmi nízkou hmotnost. Pravděpodobně zůstanou mezi nejchudšími po celý život. 2. závadná pitná voda Děti, které používají jako pitnou vodu povrchovou vodu nebo žijí tam, kde nejbližší zdroj vody je 15 minut od domova. Okolo 400 miliónů dětí (průměrně každé z pěti dětí v rozvojových zemích) nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Nejhorší situace je v subsaharské Africe (Etiopie, Rwanda, Uganda), kde čtyři z pěti dětí používají povrchovou vodu či musí chodit více než 15 minut k zdroji pitné vody. Problémy s pitnou vodou mají více venkovské oblasti než městské. Nedostatek nezávadné vody je příčinou nemocí. Děti (hlavně dívky) nemohou navštěvovat školy, protože musí chodit pro vodu. 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Dětská práce v rozvojových zemích

Dětská práce v rozvojových zemích Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta katedra geografie Veronika HANÁKOVÁ Dětská práce v rozvojových zemích bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2006

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE

MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie Kamila TOPIČOVÁ MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová,

Více

Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci

Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra Porodní asistence Problematika péče o novorozence v rozvojových zemích (Uganda) a možnosti humanitární pomoci Bakalářská práce Autor: Martina Bellušová Vedoucí

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3 výroční zpráva 2012 2 magna deti v núdzi výročná správa 2012 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 O organizaci 7 Charakteristika naší činnosti 8 Mise MAGNA ve světě 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni

Více

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní obor (kombinace) Geografie ZE -TV ŽIVOTNÍ ÚROVEN, EPIDEMIE A HYGIENICKÉ PROBLÉMY VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU STANDARD

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Klára Sobotíková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Klára Sobotíková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Klára Sobotíková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vývoj gramotnosti dětí ve Východní Africe Klára Sobotíková Bakalářská práce 2010

Více

Bulletin MZV ČR. č. 7-8 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH: Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce. a humanitární pomoci

Bulletin MZV ČR. č. 7-8 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH: Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce. a humanitární pomoci Bulletin MZV ČR č. 7-8 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje 4.8. Indikátory udržitelného rozvoje Aby udržitelný rozvoj nebyl jen vágním konceptem, potřebujeme nástroj, který nám umožní měřit, zda k udržitelnému rozvoji směřujeme či nikoliv, jestli se situace zlepšuje

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Autoři: Petr Čáp, Filip Hotový a kol. autorů ARPOK, o. p. s., Olomouc 2014 Obsah Poděkování

Více

DĚTŠTÍ VOJÁCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ. Martina ROPKOVÁ. Bakalářská práce

DĚTŠTÍ VOJÁCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ. Martina ROPKOVÁ. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Martina ROPKOVÁ DĚTŠTÍ VOJÁCI Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Opršal Olomouc 2008 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY PROJEKTY ČESKÝCH HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ NA UKRAJINĚ PROJECTS OF CZECH HUMANITARIAN ORGANIZATIONS IN UKRAINE (bakalářská diplomová

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Místo práce škola. akční Plán boje Proti dětské Práci. doporučení pro firmy

Místo práce škola. akční Plán boje Proti dětské Práci. doporučení pro firmy Místo práce škola akční Plán boje Proti dětské Práci doporučení pro firmy Místo práce škola Předmluva pracovních práv a boji proti dětské práci. Akční plán boje proti dětské práci kampaně Stop dětské práci

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více