Kvalita života dětí v rozvojových zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita života dětí v rozvojových zemích"

Transkript

1 Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Kvalita života dětí v rozvojových zemích Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Vypracovala: Jitka Šádková Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a veškeré použité prameny jsem uvedla v seznamu. V Olomouci dne

3 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2004/05 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE pro Jitku ŠÁDKOVOU obor Mezinárodní rozvojová studia Název tématu: Kvalita života dětí v rozvojových zemích Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je monitoring kvality života dětství v rozvojových zemích. Bude provedeno vymezení pojmů dětství, kvalita života, dětská práva a provedena analýza hrozeb (válečné konflikty, nemoci). Bude sledován vývoj a programy hlavních národních i mezinárodních organizací zabývajících se problematikou dětí (hlavně UNICEF) a na příkladu Angoly potom bude provedena případová studie. Struktura práce: 1. Úvod 2. Obecné otázky rozvoje 3. Dětství (vymezení pojmů dětství, kvalita života - indikátory, dětská práva) 4. Ohrožení dětí (chudoba, válečné konflikty, nemoci a jejich vzájemné kombinace) 5. Mezinárodní organizace zabývající se problematikou kvality života dětí 6. Případová studie Angola 7. Resumé (v angličtině) 8. Závěr Bakalářská práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: rešerše literárních pramenů červenec-prosinec 2005 kapitola č. 2 červenec-listopad 2005

4 kapitoly č. 3 až 5 prosinec 2005-únor 2006 kapitoly č. 6 až 8 únor 2006-červen 2006 Rozsah grafických prací: text a rozšiřující přílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky. Rozsah průvodní zprávy: 30 stran + BP v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Elder, J. (2003): Angola. Published in South Africa Jehlička, Tomeš, Daněk, (eds.) (2000): Stát, prostor, politika. UK Praha, kap.1 Martinussen, J. (2003): Society, State and Market. A Guide to Competing Theories of Development. Fernwood books, Halifax Ponting, C. (1993): A Green History of the World. The Environmnet and Collapse of Great Civilizations. Penguin books, New York. UNICEF (2004): The State of the World s Childern Childhood under Threat UNICEF (2002): Facts for Life. New York, 3rd edition UNICEF (2003): Multiple Indicators Cluster Survay Assessing the Situation of Anglolian Childern and Women at the Beggining of the Millenium. Analytical Report. UN (2002): Angola: the Post-War Challenges. Common country Assessment. internetové zdroje: Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: červen 2005 Termín odevzdání bakalářské práce: červen 2006 vedoucí katedry vedoucí bakalářské práce

5 OBSAH OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ OTÁZKY ROZVOJE Definice rozvoje Jak dosáhnout rozvoje Kvalita života Klasifikace rozvojových států Charakteristika problémů v rozvojových zemích Nerovnost mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi DĚTSTVÍ Pojem dětství a správný rozvoj dítěte Dětská práva OHROŽENÍ DĚTÍ Chudoba Válečné konflikty Nemoci ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DĚTÍ Save the Children Historie Programy UNICEF Historie Činnost

6 5.2.3 Struktura Financování Cíle a programy Mezinárodní společnost na ochranu zneužívaných a zanedbávaných dětí Mezinárodní ochrana dětí Organizace v České republice ANGOLA Základní charakteristika Angoly Obyvatelstvo Historie Občanská válka Současná situace a vyhlídky do budoucna Školství Zdravotnictví Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí Odminovávání Shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ...45 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...46 PŘÍLOHA

7 1 ÚVOD V globalizovaném světě 21. století stále ještě přetrvávají obrovské rozdíly v životní úrovni jednotlivých zemí na různých kontinentech. Zatímco počet obyvatel ekonomicky vyspělých zemí západního světa (zejména západní Evropy) klesá, počet lidí žijících v rozvojových zemích stále roste. V těchto zemích, většinou bývalých koloniích dnes velmi vyspělých evropských zemí, žije v bídných podmínkách a na velmi nízké životní úrovni většina obyvatel naší planety. Špatnými ekonomickými a sociálními podmínkami trpí v rozvojových zemích především děti. Těm se nedostává potřebné zdravotní péče, správné výživy, zajištění základního vzdělání a právě děti svádějí často boj o holé přežití. Pomoc takto strádajícím dětem dnes realizují různé mezinárodní organizace, které se zaměřují na poskytování lékařské péče, na osvětu a zejména na vzdělávání. Úvodní část se zabývá problematikou rozvoje obecně. Kapitola Dětství pojednává o období dítěte od narození do osmnácti let věku a o základních právech dítěte a jejich historii. Protože je bakalářská práce zaměřena na kvalitu života dětí, je v ní zdůrazněno, čím je život dětí v rozvojových zemích nejčastěji ohrožován. V kapitole Ohrožení dětí jsou zmíněny tři nejzávažnější problémy, s kterými se děti potýkají. Těmi jsou chudoba, válečné konflikty, nemoci. V kapitole Způsoby řešení problémů dětí je nastíněno, které organizace se zabývají problematikou dětí, a podrobněji je popsána činnost dvou mezinárodních organizací, a to Save the Children a UNICEF. Poslední kapitola Angola je záměrně věnována této rozvojové zemi, protože se jí všechny zmíněné kapitoly určitým způsobem týkají a lze na ní demonstrovat výše uvedené obecné problémy. V práci je zvolen postup od obecné charakteristiky problémů ke konkrétním zjištěním a závěrům. Cílem práce je stručné, přehledné nastínění problémů souvisejících s kvalitou života dětí v rozvojových zemích a vysvětlení pojmů s tím souvisejících. 7

8 2 VŠEOBECNÉ OTÁZKY ROZVOJE 2.1 Definice rozvoje Pojmem rozvoj se rozumí nějaký druh změny k lepšímu. Je to tedy proces, kdy se snažíme změnit stávající špatné podmínky a nahradit je příznivějšími. Jedná se o jakousi pozitivní změnu. Definic rozvoje existuje velmi mnoho, navzájem se odlišují a vždy záleží na tom, na co je při rozvoji kladen důraz. Mnoho organizací má svoji vlastní definici rozvoje. V této práci se zaměříme na definici rozvoje, kterou navrhla Rozvojová agentura OSN (UNDP). UNDP definuje rozvoj jako proces rozšiřování možností volby lidí. Tyto možnosti mohou být v zásadě neomezené a mohou se měnit v čase. Na všech úrovních rozvoje jsou pro ně zásadní tři kritéria: možnost vést relativně dlouhý život možnost získat vzdělání a mít přístup k důležitým informacím mít přístup ke zdrojům nutným pro zajištění důstojného života Pokud nejsou tyto tři možnosti lidem k dispozici, nemají pro ně další vymoženosti smysl a význam. V roce 1994 přišlo UNDP s další konkretizací těchto tří základních východisek a s konkrétnějším pojetím rozvoje. Ten se podle něj odehrává na sedmi různých úrovních: ekonomické (zajištění základního příjmu, sociální sítě pro chudé, přijatelné pracovní podmínky a mzdy) osobní (ochrana před násilím ze strany státu, skupin lidí či jednotlivců) potravinové (fyzický a ekonomický přístup k potravinám) zdravotní (dostačující výživa, nezávadná pitná voda, základní lékařská péče pro všechny) komunitní (ochrana před etnickým či skupinovým útokem) environmentální (způsoby ochrany životního prostředí, zajištění čistého a bezpečného životního prostředí) politické (ochrana proti politickým represím, mučení a porušování lidských práv, zajištění práva volit a být volen) (Nádvorník, 2004:97) 8

9 Definice UNDP klade důraz na člověka a jeho důstojný život. Každý člověk má právo na život podle vlastních představ. Pokud se člověku dostává základních potřeb a pokud je člověk se svým životem spokojen, může být užitečný nejen pro nejbližší okolí, ale i pro celou společnost a ta se pak může dále lépe rozvíjet. V roce 1987 se ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (UNCED) poprvé objevil termín udržitelný rozvoj (sustainable development). Je to takový rozvoj, který uspokojuje naše současné potřeby, aniž jsou ohroženy potřeby budoucích generací. (Nováček, 1999:59) Čtyři hlavní zásady udržitelného rozvoje: rozhodnutí by měla být založena na nejlepších možných vědeckých informacích a na analýze rizik kde existuje nejistota a možnost vážných rizik, jsou nutná předběžná opatření (princip předběžné opatrnosti) je nutno vzít v úvahu ekologické dopady zejména tam, kde zdroje jsou neobnovitelné nebo kde následky lidských akcí jsou nevratné náklady následků by měly být účtovány podnikům podle zásady znečišťovatel platí 2.2 Jak dosáhnout rozvoje V minulosti se předpokládalo, že postkoloniální země budou následovat cestu rozvoje vyspělých zemí, která spočívala v ekonomickém růstu. A tak se strategie rozvoje zaměřovaly na těžký průmysl, který samozřejmě ničil životní prostředí, a na zemědělství. S ekonomickým růstem rostlo HDP, ale zvyšovala se i nezaměstnanost a chudoba. Domněnka, že čím vyšší bude HDP, tím lépe se obyvatelé těchto zemí budou mít, byla tedy mylná, což dokazovaly sociální indikátory (např. přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání). Bylo tedy zřejmé, že je třeba provést sociální a kulturní transformaci a také transformaci politického systému. Rozvoj je nutno chápat jednak jako mnohostranný proces zahrnující změny v sociální struktuře a v lidském přístupu, jednak jako zrychlení ekonomického růstu, odstranění nerovností a zmírnění chudoby. Je důležité, aby byly naplněny všechny 9

10 základní potřeby, aby lidé netrpěli nedostatkem potravy, měli zajištěno odpovídající bydlení a přístup k zdravotní péči a ke vzdělání. (Todaro, 2000:16) To vše úzce souvisí s kvalitou života. Pokud jsou základní potřeby člověka naplněny, může vést spokojený, plnohodnotný život. 2.3 Kvalita života Kvalitu života lze charakterizovat jako vzájemné spolupůsobení kvality hlavních složek existence člověka, které se podílejí na uspokojování jeho základních potřeb - vědomých i nevědomých, materiálních i duchovních. Kvalitu života lze měřit různými indexy. Ty se skládají z mnoha proměnných, např. dětská úmrtnost do 5 let, počet lidí nakažených virem HIV, počet obyvatel žijících za 1 USD na den atd. Potřebná statistická data poskytují např. WB, WHO, UNICEF. Proměnné se vztahují k tomu, na co je výsledný index zaměřen. Pro zjednodušení můžeme indexy rozdělit do tří skupin: indexy zaměřující se na rozvoj např. Index lidského rozvoje (Human Development Index), Rozvojové indikátory OECD (OECD Development Indicators), Cíle 21 indikátory (Goal 21 Indicators) OECD Development Index se soustřeďuje na ekonomický a sociální rozvoj, na udržitelnost životního prostředí a jeho obnovu. Zahrnuje kolem třiceti proměnných, které spadají pod miléniové cíle tisíciletí. (Viz tab. č. 1 v příloze) Goal 21 Indicators se zaměřuje na oblast sociální, ekonomickou, institucionální a na přírodní zdroje, sleduje kolem 130 proměnných. (Viz tab. č. 2 v příloze) indexy zaměřující se na životní prostředí a udržitelný rozvoj např. Index trvalé udržitelnosti životního prostředí (Environmental Sustainability Index - ESI) Jak uvádí Peter Mederly, ESI vyjadřuje pozici zemí vzhledem k dosažitelnému pokroku v environmentálním aspektu udržitelného rozvoje na základě pěti hlavních oblastí, vypovídajících o stavu životního prostředí a jeho zatížení, závislosti a citlivosti lidí vůči vnějším vlivům, ale i sociální a institucionální kapacitě zemí a zapojení se do mezinárodní spolupráce. (Mederly, 2004:47) 10

11 ESI zohledňuje 67 proměnných. (Viz tab. č. 3 v příloze) ekonomické indexy např. Světový index bohatství národů (World Times Wealth of Nations Triangle Index) (Viz tab. č. 4 v příloze), Informační index společnosti (Information Society Index - ISI) (Viz. tab. č. 5 v příloze) ISI měří schopnost zemí účastnit se informační revoluce. Zjišťuje, zda lidé v jednotlivých zemích mají přístup k informacím a informačním technologiím a zda je mohou používat. ISI také měří, zda má země dostatek informačních kapacit. ISI je navržen tak, aby pomohl zemím odhadnout jejich pozici vůči ostatním státům a získal firmy a podniky, které budou ochotny v budoucnu v zemi investovat. Protože indexy zohledňují mnoho proměnných, podávají tak komplexní přehled o kvalitě života a na základě srovnání údajů je možno porovnat jednotlivé státy. Na posledních místech těchto žebříčků bývají většinou nejméně rozvinuté země. Pokud bychom se ale chtěli zaměřit na kvalitu života dětí a jednotlivé přesnější údaje v dané oblasti, vystačíme si s indikátory. Tab. č. 1 Porovnání různých indikátorů Indikátory Rozvinuté země Rozvojové země Nejméně rozvinuté země Úmrtnost do 5 let 1 (2003) Kojenecká úmrtnost 2 (2003) Očekávaná délka života při narození 3 (2003) Gramotnost 4 (2000) údaj není k dispozici Počet dětí v % navštěvujících základní školu ( ) počet novorozeňat v % vážících pod 2, 5 kg ( ) Populace v % užívající nezávadnou pitnou vodu (2002) Zdroj: The State of the World s Children počet zemřelých dětí do 5 let k 1000 živě narozených 2 počet zemřelých dětí do 1 roku k 1000 živě narozených 3 věk, jehož by se novorozenec dožil, kdyby převažující hodnoty úmrtnosti zůstaly po celou dobu jeho života stejné 4 procento osob starších 15 let, kteří umějí s porozuměním přečíst a napsat jednoduché vyjádření, vztahující se k běžnému životu 11

12 Z tabulky vyplývá, že nejhorší podmínky pro kvalitní život a správný rozvoj mají děti v rozvojových zemích, respektive v nejméně rozvinutých zemích. 2.4 Klasifikace rozvojových států Nejčastěji jsou státy srovnávány podle hrubého domácího produktu, který měří hodnotu veškerého zboží a služeb vyrobených v daném roce v ekonomice. Tab. č. 2 Rozdělení zemí podle Světové banky podle HDP na 1 obyvatele (2003) 1. země s vysokým příjmem od USD 2. země s vyšším středním příjmem USD USD 3. země s nižším příjmem 766 USD USD 4. země s nízkým příjmem méně než 765 USD Zdroj: Světová banka Klasifikace států podle HDP je kritizována, protože podle výše HDP nelze poznat skutečnou kvalitu života obyvatel. Proto UNDP navrhlo index lidského rozvoje (HDI = Human development Index) 0-1. Tento index je stanoven na základě tří veličin: očekávaná délka života, stupeň vzdělanosti a HDP v USD (přepočítaný podle parity kupní síly dané země) na 1 obyvatele za 1 rok. Tab č. 3 Rozdělení zemí podle HDI 1. země s vysokým lidským rozvojem 0, země se středním lidským rozvojem 0,5-0,79 3. země s nízkým lidským rozvojem 0-0,5 Zdroj: Todaro, 2000:72 Avšak i HDI má své nedostatky: nedokáže např. zachytit rozdíly v životní úrovni jednotlivých zemí a nezohledňuje bezpečnostní situaci v dané zemi. (Nádvorník, 2005:98) 12

13 Tab. č. 4 Srovnání států podle HDI a HDP Název státu Pořadí podle HDI Hodnota HDI (2003) HDP podle parity kupní síly v US dolarech na osobu (2003) Norsko 1 0, Island 2 0, Austrálie 3 0, Lucembursko 4 0, Kanada 5 0, Švédsko 6 0, Švýcarsko 7 0, Irsko 8 0, Rakousko 17 0, Izrael 23 0, Česká republika 31 0, Polsko 36 0, Slovensko 42 0, Mexiko 53 0, Rusko 62 0, Kolumbie 69 0, Ukrajina 78 0, Čína 85 0, Vietnam 108 0, Indie 127 0, Súdán 141 0, Keňa 154 0, Angola 160 0, Etiopie Středoafrická 171 0, republika Guinea - Bissau 172 0, Čad 173 0, Mali 174 0, Burkina Faso 175 0, Sierra Leone 176 0, Niger 177 0, Zdroj: 13

14 2.5 Charakteristika problémů v rozvojových zemích Pro většinu rozvojových zemí jsou charakteristické tyto problémy: 1. Nízká životní úroveň Nízká životní úroveň se týká většiny lidí v rozvojových zemích a projevuje se kvalitativně i kvantitativně ve formě nízkých příjmů, nevhodného bydlení, nedostupností základní zdravotní péči a vzdělání, vysokou dětskou úmrtností, malou nadějí na dožití vyššího věku. V mnoha případech také beznadějí na lepší život. 2. Nízká pracovní produktivita Rozvojové země trpí nedostatkem pracovních příležitostí a kvalifikovaných pracovníků. Peníze by se tedy měly investovat do rozvoje pracovních míst a do vzdělání lidí. 3. Vysoký populační růst V rozvojových zemích žije přes 80 % světové populace, z toho je 40 % předproduktivního věku. Porodnost v těchto zemích je vysoká, ale kvůli špatným hygienickým podmínkám a nedostatečné zdravotní péči je vysoká i kojenecká úmrtnost. Lidé strádají hlady, žijí v bídě a děti jsou nuceny pracovat. 4. Vysoká nezaměstnanost Pro lidi v rozvojových zemích je těžké sehnat práci. Poptávka po pracovních příležitostech převyšuje nabídku pracovních míst. Lidé ze zemědělských oblastí se stěhují do měst, neboť se domnívají, že jsou tu lepší pracovní příležitosti a vyšší mzdy. Avšak ani ve městech není dostatek pracovních míst. 5. Závislost na zemědělské produkci a vývozu primárních nerostných surovin Většina lidí v rozvojových zemích žije nebo pracuje v zemědělských oblastech. 58 % pracovní síly je vázáno na zemědělství. To vytváří 14 % HDP. V zemědělství stále převládají primitivní technologie. Ekonomika je orientovaná na produkci primárních produktů, které jsou prodávány rozvinutým státům. 6. Závislost na zahraniční pomoci 42 nejméně rozvinuté rozvojové země jsou malé a jejich ekonomiky jsou závislé na rozvinutých zemích. Rozvojové země nemohou při rozvoji spoléhat samy na sebe, potřebují pomoc ze zahraničí, ať už formou investic či poskytnutí know - how. 14

15 Tyto problémy by měly být řešeny jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Chudoba, populační růst, nezaměstnanost, to vše má jak domácí, tak i globální kořeny. Některé z problémů zavinily rozvinuté země v minulosti. Ke každému problému lze najít potencionální řešení. Jen je třeba vytrvat v jeho hledání. (Todaro, 2000) 2.6 Nerovnost mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi Podle většiny odborníků začala nerovnost světa vznikat v druhé polovině 15. století a na počátku 16. století. Evropské velmoci (Velká Británie, Francie, Nizozemí) podnikaly zámořské cesty a rozvíjel se obchod, z kterého ovšem profitovaly převážně koloniální velmoci. Africké a asijské země byly drancovány a sloužily jako zdroj levné pracovní síly, jako dodavatelé primárních nerostných surovin a zemědělských produktů. Během průmyslové revoluce, jež začala ve Velké Británii na počátku 19. století, se rozdíl mezi koloniálními velmocemi a koloniemi začal značně prohlubovat. Koloniální velmoci se snažily získat co nejvíce území, a tak na počátku 20. století už byl svět mezi velmoci rozdělen a byla vyčerpána možnost dalšího územního rozšiřování. Nespokojenost lidí v koloniích vedla k vlnám nepokojů, protestů a k bojům za nezávislost. To vyvolalo dekolonizaci, tzn. z formálních kolonií se staly politicky formálně svrchované státy a neezávislé státy. (Daněk, 2000) Kolonialismus však zanechal propastný rozdíl mezi rozvinutými zeměmi (bývalými koloniálními velmocemi) a nově nezávislými zeměmi (rozvojovými zeměmi), které se snaží ekonomicky vyspělé země dohnat. Cesta k hospodářské prosperitě není pro rozvojové země jednoduchá a snadná, protože důsledky špatného jednání bývalých koloniálních velmocí si tyto země nesou s sebou stále. Rámeček č. 1 Rozvinuté a nejméně rozvinuté země Rozvinuté země Andorra, Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Kanada, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 15

16 Nejméně rozvinuté země Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Djibuti, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea- Bissau, Haiti, Jemen, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mozambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Svatý Tomáš, Senegal, Sierra Leone, Středoafrická republika, Somálsko, Súdán, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Východní Timor, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie (The State of the World s Children 2005, 2004:140) 3 DĚTSTVÍ 3.1 Pojem dětství a správný rozvoj dítěte Podle Úmluvy o právech dítěte z v čl. 1 se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Dětství je tedy doba od narození do dospělosti. K nejvýraznějším projevům života v dětství patří růst a vývoj. Ale již před narozením ovlivňuje vývoj dítěte životní styl a zdraví rodičů, jejich psychický stav nebo takový faktor, jakým je chtěnost či nechtěnost dítěte. (Smékal, 2004:19) Pro zdravý vývoj dítěte je nutné, aby vyrůstalo v prostředí, které ho chrání. To zvyšuje šance dítěte na správný fyzický i psychický vývoj, jeho celkovou odolnost, samostatnost. Kniha Facts for Life uvádí, že pro dítě je velmi důležitá péče a pozornost, kterou dostává v prvních osmi letech života, zvláště pak v prvních třech. Dítě se učí již od narození. Rychleji se vyvíjí a učí tehdy, pokud je zdravé, pokud se mu dostává plnohodnotné stravy, pokud žije v prostředí, které mu nebrání v jeho osobním rozvoji. Důležitá pro sociální, citový, fyzický a intelektuální rozvoj dítěte je hra, možnost hrát si. Děti jsou velmi vnímavé a rády napodobují chování rodičů a lidí v nejbližším okolí. (Facts for Life, 2002) 3.2 Dětská práva Podle Milany Hrušákové spadají počátky hnutí za dětská práva již do druhé poloviny 19. století, kdy se objevují první články, které se o právech dětí zmiňují. Konec 16

17 19. století je obdobím hnutí za spásu dětí. V této době byla prvořadá ochrana dětí před krutostí a zanedbáváním, a to nejenom ze strany rodičů, ale i společnosti. Milana Hrušáková píše, že o tom svědčí jednak sociální legislativa tohoto období, omezující práci dětí, nastolující se otázky soudnictví nad mládeží, dochází k uzákonění povinného školního vzdělávání. (Hrušáková, 1997:4) Hrušáková uvádí, že základy pro budoucí mezinárodní úpravu práv dětí lze nalézt již v pěti základních principech obsažených v Ženevské deklaraci práv dítěte z roku 1924, která byla připravena Mezinárodní unií pomoci dětem (UISE - Union Internationale de Secours aux Enfants) a která se soustřeďovala na pomoc a ochranu dítěte. (Hrušáková, 1997:5) V roce 1959 přijímá OSN Chartu práv dítěte, v níž se vedle zdůraznění zvláštních záruk pro péči o dítě a jeho ochranu mimo jiné prosazuje mimořádná pozornost pro zabezpečení jeho vývoje a začleňování do společnosti, dodává Jiří Dunovský. (Dunovský, 1997:9) Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN Od té doby ji ratifikovaly všechny státy světa (s výjimkou USA a Somálska) a stala se tak nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii. Úmluva o právech dítěte obsahuje celkem 54 článků. Je formulována velice pečlivě, přihlíží ke všem kulturním, etnickým, politickým, ekonomickým, náboženským a dalším odlišnostem mezi jednotlivými zeměmi, národy a národnostními skupinami. Jednotlivá práva jsou formulována tak, aby z nich bylo zřejmé, že jsou součástí celého komplexu práv zajišťujících optimální rozvoj všech osobnostních předpokladů dítěte, a zároveň tak, aby se dílčí základní práva mohla stát oporou pro ochranu života a alespoň základní rozvoj dětí v zemích, které jsou na nižším stupni společenského vývoje. Milana Hrušáková dále uvádí, že lidská práva jsou klasifikována do pěti základních oblastí - občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní. Práva dítěte lze také rozdělit do těchto kategorií, a to jak s přihlédnutím k obecným lidským právům, která se rovněž dotýkají dětí, tak i specifická práva, týkající se pouze dětí. Ukazuje se, že však toto členění ve vztahu k právům dětí neumožňuje postihnout komplexním způsobem práva dětí v jejich vzájemných souvislostech. (Hrušáková, 1997:5) 17

18 V Úmluvě o právech dítěte z roku 1989 bylo nahrazeno staré členění novým a byla zavedena následující klasifikace: práva na život a přežití Každé dítě má právo na život a rozvoj (čl. 6), právo na zajištění zdravotního stavu nejvýše dosažitelné úrovně a na využívání léčebných a rehabilitačních ústavů (čl. 24, 25), právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný, psychický, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27). práva na osobní rozvoj Každé dítě má právo na přístup k informacím (čl. 17) a právo na vzdělání s tím, že stát činí nezbytná opatření k usnadnění přístupu ke vzdělání a zajišťuje, aby školní disciplína byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte (čl. 28). Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, jehož výkon musí být usměrňován rodiči či jinými zákonnými zástupci v souladu s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte (čl. 14), právo na výchovu, které směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových a fyzických schopností a k přípravě na zodpovědný život ve svobodné společnosti (čl. 24), právo na odpočinek a volný čas (čl. 33). práva na ochranu Právo na ochranu před všemi formami vykořisťování a krutosti (např. čl. 32, 37, 39), zneužití justice a trestního práva (čl. 40), k ochraně před všemi formami sexuálního zneužívání dětí (čl. 34), obchodování s dětmi (čl. 35) a před narkotickými a psychotropními látkami (čl. 33), právo na život v rodině se svými rodiči (čl. 7-11). Speciální ochranu potřebují handicapované děti (čl. 23), děti se statutem uprchlíka (čl. 22), děti zbavené rodinného prostředí (čl. 20). participační práva Participační práva jsou v Úmluvě obsažena ve dvou oblastech. Jednak je dítěti zabezpečeno právo svobodně vyjadřovat vlastní názor ve všech věcech, které se ho týkají, včetně práva být slyšeno v každém soudním nebo správním řízení dotýkajícím se dítěte s tím, že názorům dítěte bude dána náležitá váha odpovídající jeho věku a zralosti (čl. 12). Druhou oblastí je právo dítěte hrát aktivní roli ve společnosti, a to zejména prostřednictvím realizace práva na svobodu sdružování a pokojného shromažďování (čl. 15). (Hrušáková, 1997:6) 18

19 4 OHROŽENÍ DĚTÍ Každé dítě si zaslouží zdravý, dlouhý a spokojený život. V rozvojových zemích je však realita úplně jiná. Děti musí čelit překážkám, nástrahám a hrozbám. Mezi ty největší, nejčastější a nejničivější, které děti dennodenně ohrožují a ovlivňují jejich životy, patří všudypřítomná chudoba, válečné konflikty a nemoci. 4.1 Chudoba Definovat pojem chudoba je velmi obtížné, neboť pro každého jedince znamená chudoba něco jiného. Pro některé může chudoba znamenat nedostatek peněz, pro druhé to, že nemají přístup ke vzdělání atd. OSN pohlíží na chudobu jako na vážnou chorobu lidstva, pro kterou je charakteristické to, že lidé jsou neustále a dlouhodobě ochuzováni o zdroje, nemohou se plně realizovat, mají omezenou možnost volby, menší pocit bezpečí a málo síly nutné pro radost ze života rovnocenného s ostatními lidmi,nemají stejně rovnocenná občanská, kulturní, ekonomická, politická a sociální práva. I když chudoba znamená především nedostatek základního zboží a služeb, představuje také nedostatek ostatních životně důležitých elementů lidských práv, jako jsou např. odpočinek, obnovení sil a ochrana před násilím a konflikty. (The State of the World s Children 2005, 2004) Různé interpretace chudoby mohou vést k různým závěrům. Státy, ve kterých je vysoké HDP na osobu, a tudíž by se zdálo, že většina lidí je bohatých, mohou mít velmi nízký index lidského rozvoje. To znamená, že i když ekonomika roste, život obyvatel se ne vždy musí zákonitě zlepšovat. V roce 1990 zavedla Světová banka měření chudoby 1 USD na osobu na den. Člověk je chudý, pokud žije pod hranicí 1 USD na den. Nejvíce zasaženy chudobou bývají děti. Děti žijící v chudobě trpí nedostatkem materiálních, duševních a citových zdrojů potřebných k přežití a rozvoji. Chudoba brání dětem realizovat jejich práva. Děti jako nejmladší členové společnosti se stávají nevinnými a nejzranitelnějšími oběťmi chudoby. Dobrý start v životě (hlavně v prvních měsících života) je důležitý pro fyzický, intelektuální a citový vývoj dítěte. Chudoba v raném dětství může být handicapem pro budoucí život. Vývoj dítěte je posloupnost 19

20 událostí, je jedinečný a neopakovatelný. Nelze čekat, až se rodina z chudoby vymaní, biologický růst dítěte není možné zastavit. Chudoba v dětství bývá příčinou chudoby i v dospělosti. Chudé děti se stávají v dospělosti chudými rodiči a své děti vychovávají opět v chudobě. (Např. podvyživená dívka vyroste, je podvyživenou matkou, které se narodí podvyživené dítě.) Abychom tento začarovaný kruh přetnuli, je třeba odstranit chudobu již v dětství. Umožnit dětem přístup k základním sociálním službám - to je efektivní způsob boje proti chudobě. Investice vložené do dětí jsou dnes nejlepší garancí udržitelného rozvoje pro budoucnost. Nelze čekat jen na ekonomický růst. Je třeba dát dětem patřičné vzdělání, primární zdravotní péči, nezávadnou pitnou vodu atd. Neinformovaní rodiče neví, jak se o dítě správně starat, negramotní rodiče nemohou pomáhat dítěti ve vzdělávacím procesu atd. (Poverty Reduction Begins with Children, 2000) Empirická studie z roku 2003 provedená Bristolskou univerzitou (the University of Bristol) a Londýnskou ekonomickou školou (the London School of Economics) se zajímala o to, jakými materiálními nedostatky trpí děti v rozvojových zemích. Tyto nedostatky rozdělila do sedmi oblastí: 1. neadekvátní výživa Děti, jejichž výška a váha se vzhledem k jejich věku odchylovala od průměru populace. Přes 16 % dětí ve věku do pěti let je v rozvojových zemích podvyživeno. Mnoho z nich trpí chudokrevností, děti jsou slabé a snadno náchylné k nemocem. Při narození mají velmi nízkou hmotnost. Pravděpodobně zůstanou mezi nejchudšími po celý život. 2. závadná pitná voda Děti, které používají jako pitnou vodu povrchovou vodu nebo žijí tam, kde nejbližší zdroj vody je 15 minut od domova. Okolo 400 miliónů dětí (průměrně každé z pěti dětí v rozvojových zemích) nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Nejhorší situace je v subsaharské Africe (Etiopie, Rwanda, Uganda), kde čtyři z pěti dětí používají povrchovou vodu či musí chodit více než 15 minut k zdroji pitné vody. Problémy s pitnou vodou mají více venkovské oblasti než městské. Nedostatek nezávadné vody je příčinou nemocí. Děti (hlavně dívky) nemohou navštěvovat školy, protože musí chodit pro vodu. 20

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více