I reg.c. ls SFZP L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I reg.c. ls SFZP L4204753"

Transkript

1 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L Ndzev akce (projektu) CZ.7.O2/3.2.OO/L Sniieni energetick6 n6rocnosti Z5 Donin v Hriidku nad Nisou 0dastnik Mdsto Hr6dek nad Nisou Typ financov5ni Ex ante Horn( n5mdsti 73 Misto realizace projektu Hr6dek nad Nisou Hr6dek nad Nisou cz Alokace v 6zemi (okres ju) cz05t3 Liberec te RE Telefon t1.4O0 Statutarnf z6stupce, nebo osoba opr6vnin6 Bc. Josef Horinka, starosta Fax mestoh hradek.cz K6d Fddku N6zev Terminy akce (projektu) Ukonieni 2018 Realizace akce (projektu) stanovend posk)^ovatelem 01.10,2015 Cif akce (projektu) / lndikfltor / Parametr K6d F6dku N6zev indikstoru Mdrn6 jednotka V!chozi hodnota Cflov6 hodnota Datum cilov6 hodnoty K6d i6dku N6zev parametrurr MErn6 jednotka Hodnota Zixaznost Minim6lni hodnota * Maxim6lni hodnota * 1 )locha zatepleni konstrukce (vfpln otvori + :bvodov6 zdivo + stieclry) m2 2020,000 mn 0, i v pilpadd z6vaznosti INT je umoineno vyplnit minimdlni a maximdlnf hodnotu (v plfpad jin6 zdvaznosti nelze pole vyplnit) L4 Strana:1/3

2 Financovini projektu * tdaje Kd X P.a. K6d i6dku do 3t.t2.20t3 Aktu6lni rok 20L4** 2015 po 2015 Celkem v letech ZAvaz nost Min/Max hodnota i** ,00 0, ,00 max D15S 0, ,00 0,00 0, ,00 md 64ps 0, ,00 0, ,00 md ,00 0,00 0,00 s ao7 744,00 max 666s ,OO 0, ,00 m* , , ,00 max 667s 0, ,00 0, ,00 mil , , ,00 34t 632,00 max ,00 0,00 0, ,00 max 69zs 0, , , ,00 md Souhrn za SR INV Souhrn za SR Souhrn za SR a alokace EU Souhrn zdroj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AO7 744,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, i+0,00 Klasifikace SR **** P.t. K6d iidku NSzev Druh. tiid, OdvCt. fiid. ilssp Tdroj IISSP UCel titel. znak Tvp SR Aktu6lni rok 2014** I 61s9 Jin uile neuveden6 niklady realizace prcjektu ,00 615s Ostatni naklady realizace proiektu ,00 64ps SOUHRN FINANENICH POTN.EB PROIEKTU , Prostledky EU kryr6 alokaci schvdlenou E( M,00 ooos Piedpokhdan6 zdrcje finahcovdni s , Jin ne: vibe uvedend vlastnizdrcje iaastnika programu ,00 667s Vlastnizdrcje iaastnlka programu (VZ) , Dotace ze Stdtniho fondu Zivotniho Drostfedl ,00 673s Dotace poikttnut6 ze strtnich fond0 34L632,00 6gzs SOUHRN FINANEN(CH ZDROIU PROJEKTU ,00 Souhrh za SR INV 0,00 Souhrn za SR 0,00 Souhrn za SR a alokace EU 5ao7 744,OO Souhrn zdrojrl ,00 " hodnotyvjednotiwch i6dcich se uvedejiv Ki na 2 desetinne mtsta ** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podminkach tohoto dokumentu, jsou zavazn objemy aktu6l niho roku, pokud neni pole zdvaznost vyplneno, neni zdvaznost stanovena **r v pilpade zdvaznosti INT se Wpiuje minimd.lni a maximalni hodnota (v pilpadd jin6 zdvaznosti nelze pole vyplnit) **** Klasifikace m0ze btt v pr0behu roklt upfesnena poskytovatelem Nedilnou sout6sti tohoto dokumentu je pfiloha, ktera obsahuje podminky pro vyd6nf rozhodnuti o poskytnutf dotace r/ stanoveni rry'daj0, ridel, na kter! md btt dotace poskytnuta, z6kladni podminky dotace a piedpokl6danou strukturu financov6ni L4 Strana:2/3

3 Mgr. Martin Kubica, n tek{rqgze L4 Strana:3/3

4 I vzduch a pfirodu psky lond pro regiorr6lni rozvol I PFfloha k registrainfmu listu akce ident.d. EDS/SMVS: ev.d. ls SFZP: ev.d. MSC 2007: Ladatel/ fiastnik /ptijemce podpory: 715D L c / / 1.4.2s29 6 Mdsto HrAdek nad Nisou 6iel, na kterf bude dortace pti spln ni stanovanlich podminek poslgttnuta: Piedmdtem podpory je realizace rispor energie v objektu ZS Donfn ve mdstd Hr5dek nad Nisou. Navrhovan6 opatienf spodfva v celkov6m zateplenf obvodovlich stdn, vfmdnd vliplni, zateplenf stropu pod p0dou a zateplenf stfechy. DSle dojte tak6 k instalaci termoreguladnfch radidtorovfch ventil& a instalaci nov6ho zdroje tepla pro vyt5pdni a piipravu tepl6 vody (dva kondenzadni plynov6 kotle). Podminky pro vyd6ni rozhodnuti o poskytnuti dotace: - Celkovd vfse dotace stejnd jako procentnf podily dotace stanoven6 v tomto registradnim listu jsou maxim5lni a budou upfesn ny spolu s terminy realizace podle pifslusnfch dodavatelsklich smluv. V piipadd snfzeni celkovfch zp0sobilfch veiejnfch v;idaj0 naz6klad upiesndnlch celkovlich vlidajfi a aktu6lnich sazeb DPH bude dotace snizena dle procentnfch podfl0 podpory uvedenfch v tomto registradnfm listu. - adatel provede vlfbdr dodavatele podle dl. 7 Smdrnice MZp i. 1,2/2012 a pokynri St6tnfho fondu Zivotnfho prostfedf e R loate jen "fond"). - Podminkou vyd5nf rozhodnutf o poskytnuti dotace je ptedlozenl zad vaci dokumentace k rnibdrov6mu iizenf na realizaci ptedm tu podporyve fondem pozadovan6m rozsahu a piip. dal5ich pozadovanlich doklad0 v rozsahu podle pfilohy d. 1A aktu5lnf Smdrnice MZP, je-li to relevantnf, do 6 mdsicri od vyd5ni tohoto registradnfho listu, Tyto doklady piedloz( Zadatel fondu. - Podminkou vydsni rozhodnuti o poskytnutf dotace nebo zmdny rozhodnuti o poskytnutf dotace, na jejichz zakladl lze zahiljit f inancov6nf akce (propl6cet.podporu), je piedlozenf nezbytn:ich dokladti v rozsahu podle pfiloh d. 1A a 18 aktu5lni Sm rnice MZP do 6 mdsfcfr od vyd5ni tohoto registrainiho listu, Tyto doklady piedlozi Zadatel fondu. Termfn m0ze v ptfpadd vllnych drivod0 prodlouzit fond. Zflkladni podmfnky poskytnuti dotace: (viz rovndz body 2 a 3 zdvdredn6ho ustanoveni-) - Akce bude provedena v souladu s pfedlo2enou Z6dostf. - Bude zajistdn l6dn1i dozor v pr0bdhu uy'stavby. - Zadatelje povinen pfedkl6dat Fondu elektronicky prfibdzn6 monitorovac( zprfivy o stavu pfipravy a realizace akce, vdetne aktualizace pl6nu financov6nf v letech, a to od okamziku vyd6ni Registradnfho listu (viz. Z6vaznd pokyny pro Zadatele a piijemce). Nezasl5n( monitorovacizpr1vy v pozadovan6m terminu a neaktualizace pl6nu financov6ni v letech mrize mft za n6sledek pfesun alokovanlich finandnich prostfedk& do n5sledujfcfho roku. - Akce bude realizovdna v piedpokl5dan6m rozsahu, tj. dojde k celkov6mu zateplenf obvodovlch stdn, vlimdnd vfplni, zatepleni stropu pod pridou a zateplenf stiechy v celkov6 vlimdie 202O,OOO m2. D6le dojte tak6 k instalaci termoreguladnich radi5torovych ventil0 a instalaci nov6ho zdroje tepla pro vyt6pdni a ptipravu tepl6 vody (dva kondenzadni plynov6 kotle). Ministerstvo Zivotniho prostfedi, VrSovickd 1,442/65,l Praha 10. Tel.: t2lltl, St6tni fond Zivotniho prostiedi er, Kaplanova L93I/L, Praha 11, Tel.: Fax.: , lc: Zelena linka , -

5 - Hodnoty soudinitele prostupu tepla jednotlir4ich konstrukci objektu, na ndz je lild1na podpora, musf po realizaci akce splfiovat minimslnd doporudenou hodnotu soudinitele prostupu tepla Urec uvedenou v odst. 5'2 normy esru zgos+o-2 (znen( Ffjen 20LL) a soudasnd budova musf splhovat minim6lnd pozadovanou hodnotu pr0mdrn6ho soudinitele prostupu tepla ob6lkou budovy Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy esn ZSOS+O-2 (znln( Ffjen 2011). - OpatFenf bude posouzeno z hlediska mo1n6 vetejn6 podpory pied vyd6nfm Rozhodnutl o poskytnutf dotace. Pokud bude protvrzeno naplndnf jejfch definidnfch znak0, bude mozn6 poskytnout podporu pouze v souladu s relevantnfmi piedpisy EK v oblasti veiejn6 podpory. V Rozhodnlti o poskytnuti dotace bude aplikov5n vhodnli typ povolen6 veiejn6 podpory a piipidnd upravena jeji maxim6rlnf m[ra. ^' Pi(jemce podpory dolozf Fondu spolu s doklady piedkl5danlimi podle piilohy d. LB aktu6lni Smdrnice MZP dostatedn6 zajistdnf vlastnfch zoroj0 do celkov6 vlide upfesndnlch rozpodtovlich n6rklad0 na realizaci akce. - Piljemce podpory zajisti udriitelnost projektu, a to i v piipadd, Ze by cash flow projektu nezaruiovalo jeho udrzitelnost. Ptfpadny rozdil bude kryt z jinlch zdroj0 pi(emce podpory. - Piijemce podpory je povinen navylildani fondu pfedlozit dopliujici ekonomick6 podklady. - Pi'tjemce podpory je povinen v6st ridetnictvf (dahovou evidenci) podle pravidel uvedenlich v bodu 3 zdveredn6ho ustanovenf a musf blft schopen pr0kaznd vsechny operace dokladovat dle relevantnfch nafizeni EU pti nsslednlfch kontrol6ch a auditech. Ministerstvo zivotniho prostiedi,_vrgovick6 1442/65, praha 10, Tel,: ,L1,1, st6tni fond Zivotnfho prostfedi er, Kaplanova 1,931,/1,, praha 1.1, Tel.: gg4 300, Fax.: g5, le: ooo2o72g ZelenA linka OO, strana 2

6 PiedpoklSdani struktura financov6ni: (ddstlg uveden6 v registradnfm listuisou zaokrouhleny na tisfce smdrem nahoru. pri dalii administraci akce se bude vych 6zetznlieuvedenych ddstek) :11?:11,^ry ::,,",?:?#i"fi :*?Yjl,'jili*t$#:ttddosti. skutein6 rozrozeni do iednotriwch ret bude urdeno podre aktu6rnich potieb rinancoviini Dojde-li k plehodnoceni charakteristilv plijemce podpory (vgiejx-oprdvni, soukromopravnl subjekr), bude wse podpory z FS a vjse podpory ze sfzp er odpovfdajicimzprlsobemupravena.0trrnfoaporyzrsisizpenzostanezachouen. -' -- strana 3

7 ZAvEreEnf ustanoveni: 7. Termfn realizace akcr: je orientadnf a odpovid6 stavu z obdobf ptipravy registrace akce. 2, Dfldi parametry akcr: mohou blit upraveny ve vazbd na zpiesndnou dokumentaci, pti zachov1ni vlastniho (delu akce. Rozhodnutf o poskytnuti dotace bude rovndi obsahovat dalsf podminky poskytnutf dotace, vdetnd sankci pro piipad jejich poruseni. 3. Pokud se 2adatel v z6dosti o podporu identifikoval jako subjekt, k-ter! vede podvojn6 nebo jednoduch6 (detnictvi, je povinen v6st ridetnictvf v souladu r pr"opiry CR. Vede-li gdetnlctvi podle zlkona i' 563/1991' sb., o 0detnictvi, je povinen v6st analytickou evidenci s vazbou k akci (ptedmdtu podpory). Pokud se zadatel v Zhdosti o podporu identifikoval jako subjekt, kteri nevede ridetnictvf, daiovou are pouze evidenci, je povinen v6st dahovou evidenci poot! ziton a t.. 5g6/1.992 pi(jm0, roziitenou sb., o danich z o nile uveden6 pozadavky, u to, i", - gr'9tu^sledoklady musf splhovat piedepsan6 n6lezitosri 0detnfho dokladu ve smyslu g 1L z5kona '' 563/1991Sb', o rjdetnictvi (s vlijimkou bodu f) pro sunletty, kte16 nevedou dahovou idernictvf, ale evidenci); ' piedmdtn6 doklady musf blit spr5vn6, (pln6, pr0kazn6, srozumiteln6 a pr0bdznd chronologicky veden6 zp0sobem zarudujicimjejich trvalost; - pii kontrole Zadatel poskytne na vyi(tditni kontrolnimu o196nu daiovou evidenci v pln6m rozsah u; - usku-tedndn6 piljnry I W<laje jsou analyticky vedeny ve vztahu k piisluin6mu projektu, ke se v5zou, kter6mu tzn' le na dokladech musf blit jednoznadnd uvedeno, ke kter6mu projektu se vztahujf. 4. Procenta dotace uvedens v podle 6vodnich podminek uvedenyrch hodnot dotace tu jsou zaokrouhlena. pii stanovenf vlfse dotace listu se bude vychdzet ze skutedn6ho pomdru Ministerstvo zivotniho prostfedi, Vrsovick5 7442/6s,100 i.0 praha 10, Tel.: r2t 1,1,1,,www.mzp.cz strana 4

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Ing. Josef Krůpa Státní fond životního prostředí, pobočka Ostrava

Ing. Josef Krůpa Státní fond životního prostředí, pobočka Ostrava Ing. Josef Krůpa Státní fond životního prostředí, pobočka Ostrava Program přednášky Obecné informace o Programu Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH SMĚRNICE A DODATKY DODATEK č. 1 ke směrnici MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám.. 1 DODATEK č. 2 ke

Více

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211,149 4l Praha4l5 Odbor vfstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 lll ilililililililil 19348651 Sp.znadka: OY I 1 41 0226 1 4l Kav C j.:

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Smlouva č. 08019041 o poskytnutí podpory

Smlouva č. 08019041 o poskytnutí podpory ČR Smlouva č. 08019041 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v ramci Qperacniho programu Zivotni prostredi Smluvní strany Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí 7. VÝZVA Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem Programu

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více