TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, PRAHA 10, Tel: sekretariát , ekonom , Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj."

Transkript

1 TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, PRAHA 10, Tel: sekretariát , ekonom , Fax: Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy a hospodáře oddílu IČO : , DIČ: CZ Bank.spojení: KB Praha 10, č.ú : / 0100 Praha Věc : vyhlášené programy na granty Magistrátu hl.m.prahy pro rok 2008, týkající se oddílů a odborů. Hlavní město Praha vyhlašuje "Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2008 určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy Vyhlášené programy týkající se oddílů TJ : I/4 Příspěvek na nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení V/1 Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti a mládež konané v hl.m. Praze od 1.1. do Konzultace a podání podkladů pro zpracování žádostí do sekretariátu TJ (R.Šach, K.Ruta) Termíny uzávěrek: pro programy I/4 a V/1 (vypsání a termíny podzimních grantů 2008 budou oddílům oznámeny v průběhu února 2008) Zásady pro podání žádostí v naší TJ: 1. Návrhy podané z oddílů/odborů musí respektovat všechny podmínky, dané vypsáním programu, 2. Podklady podává oddíl do sekretariátu TJ, sekretariát vybavuje a doplňuje čistopisy žádostí podle požadavků Magistrátu. Nebudou-li oddílem respektovány zadané podmínky, provede sekretariát úpravu žádosti bez další konzultace s oddílem. 3. Termíny předání podkladů do sekretariátu TJ nejpozději : programy I/4 a V/1 do pátku 27. září 2007 Vyzýváme oddíly a odbory TJ aby v maximální míře využily možností grantových programů! Za výbor TJ Dotazy, informace tel.: Richard Šach, gen.sekretář 1

2 Podmínky pro přidělení finančních prostředků hl. m. Prahy 1) granty jsou určeny pro žadatele se sídlem v hl. m. Praze 2) podklady pro žádost o grant hl. m. Prahy vypracujte na předtištěných formulářích, vyplňte ve všech potřebných bodech a v termínu odevzdejte, 3) projekt, který nesplňuje veškeré formální náležitosti, nemůže být navržen k finančnímu plnění 4) po skončení grantového řízení zůstávají žádosti zaevidované na OMT MHMP a žadatelům se nevracejí, na vyžádání pověřené osoby je možno vrátit pouze druhé vyhotovení žádosti 5) žádosti budou posouzeny Komisí Rady hl. m. Prahy pro přidělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy a návrh na přidělení grantů bude předložen ke schválení Radě hl. m. Prahy (dále jen Rada HMP) a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy (dále jen Zastupitelstvo HMP) 6) jednotlivé granty nejsou nárokovou položkou a jsou odvislé od výše schválených finančních prostředků určených pro oblast tělovýchovy a sportu v rámci rozpočtu hl. m. Prahy pro rok ) až do konečného rozhodnutí o výsledcích grantového řízení nebudou poskytovány žádné dílčí informace 8) grant nemusí být přidělen v požadované výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným v žádosti a darovací smlouvě za podmínky dodržení finanční spoluúčasti žadatele dle jednotlivých programů 9) přidělení grantu není správní řízení, z toho důvodu se nelze proti rozhodnutí o přidělení grantu odvolat 10) grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků přidělených hl. m. Prahou 11) o grant se může ucházet pouze takový subjekt, který je registrován u MV déle než 1 rok (týká se pouze programů určených pro občanská sdružení) k termínu uzávěrky žádostí. Žádosti o grant podává na Magistrát hl. m. právní subjekt (tělovýchovná jednota, nikoliv oddíl samostatně), 12) přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolňovány formou daru po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 na základě darovací smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou (dárce) a žadatelem (obdarovaný) 13) čerpání finančních prostředků je třeba účtovat odděleně na samostatných analytických účtech 14) příjemce daru umožní pověřeným pracovníkům MHMP kontrolu užití finančních prostředků v souladu s uzavřenou darovací smlouvou a zákonem č. 320/2001 o finanční kontrole 15) z daru nelze hradit mzdy zaměstnanců, náklady na investiční výstavbu - pokud jde o zahajování nových staveb a nákup pozemků 16) dar je nutné vyčerpat do ) zprávu o čerpání daru je obdarovaný povinen předložit na OMT MHMP dle přílohy č. 2 darovací smlouvy do , do finanční spoluúčasti nelze zahrnout provedení svépomocných prací 18) přidělením daru nevzniká obdarovanému právo k užití znaku hl. m. Prahy. Nejčastější chyby oddílů, které se každoročně opakují při zpracování žádostí o grant chybí finanční spoluúčast žadatele není specifikován finanční požadavek chybí položkový rozpis požadovaných finančních prostředků chybí termín zahájení a ukončení projektu chybí místo realizace projektu adresa 2

3 I/4. Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení pro oddíly dětí a mládeže na období od do Cíl programu: podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže Určení: občanským sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, která nevlastní ani neprovozují vlastní tělovýchovné zařízení nebo mají svými oddíly plně vytížené vlastní TVZ, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení Podmínky - řádné vyplnění přílohy č. 4 - formulář na nájmy TVZ - čestné prohlášení, že v případě přidělení požadovaného daru budou oddílové příspěvky dětí a mládeže sníženy o poměrnou část - uvést počet dětí a mládeže v oddílech, pro které je nájem sjednán - celosezónní činnost - kopii nájemní smlouvy uzavřené na období do , případně na dílčí období v tomto časovém úseku, doloží příjemce při podpisu darovací smlouvy, v případě, že výše uvedená kopie nebude doložena, stává se přidělení daru bezpředmětné a darovací smlouva nebude uzavřena - ze znění nájemní smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o nájem TVZ pro oddíly dětí a mládeže, v jakém počtu hodin, za kolik Kč/hod. nájmu a celková částka, pokud v nájemní smlouvě tyto údaje nejsou uvedeny, je žadatel povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti a mládež konané v hl. m. Praze V/1. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti a mládež konané v hl. m. Praze v termínu od do Cíl programu: podpora realizace sportovních akcí se zaměřením na děti a mládež Určení: občanským sdružením působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze do úrovně pražských svazů, není určeno pro MČ, školy a školská zařízení Podmínky - zajistit finanční prostředky žadatelem ve výši minimálně 40% celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl vyhlašovatele je 60%) - v rámci položkového rozpočtu detailně rozepsat celkový požadavek na věcné ceny (množství, cena/ks atd.), na odměny pro rozhodčí a na nájmy (počet hodin, cena/hod. pronájmu) viz. příloha č. 5 - uvést přesné datum, hodinu a místo konání - přiložit přehled akcí pořádaných žadatelem pro děti a mládež v roce 2007 (I. IX.) - propagace hl. m. Prahy hlavním pořadatelem (v tiskovinách, programech, TV atd.) - Poznámka není určeno na pořádání Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, evropských a světových pohárů 3

4 Příloha č. 4 Nájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže Název tělovýchovné organizace: Sportovní odvětví: Počet dětí, pro které je nájem TVZ sjednán TJ BOHEMIANS PRAHA Adresa: TJ Bohemians Praha Izraelská 6, Praha 10 Název pronajímatele tělovýchovného zařízení: Adresa: Osoba oprávněná jednat za pronajímatele: Telefon: Období, na které bude/byla uzavřena smlouva: Počet hodin pronájmu za celé období: Cena pronájmu za 1 hodinu: Celková cena: Toto potvrzení je vydáno pouze pro potřeby podání žádosti o grant HMP na OTM MHMP. V Praze dne: razítko a podpis tělovýchovné organizace razítko a podpis pronajímatele 4

5 Příloha č. 5 Položkový rozpočet ke sportovním akcím Uveďte prosím, co nejpodrobněji v jednotlivých položkách rozpočet plánované sportovní akce název najímaného TVZ Kč za hodinu počet hodin Kč celkem nájmy: pronájmy celkem: druh ceny Kč za kus počet kusů Kč celkem věcné ceny: počet rozhodčích věcné ceny celkem: Kč za hodinu/os počet hodin celkem Kč celkem rozhodčí: rozhodčí celkem: popis další náklady: zdroj příjmů náklady celkem: příjmy: příjmy celkem: 5

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 Vyhlášené programy: Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1131 ze dne 16.8.2011 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 I. Úprava školních sportovišť

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 určené pro Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 20. 8. 2013 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Obsah Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ GRANTU... 5

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven

Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Úvodní ustanovení Hlavní město Praha (dále jen HMP

Více

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2)

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2) PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY (VERZE č. 2) Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 29.04.2015 na základě usnesení č. 684/2015

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více