- 1 - Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, Praha 10 IČ: registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze SKV )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze SKV )"

Transkript

1 Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, Praha 10 IČ: registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze SKV ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 3/2010 Oběh účetních dokladů Tato směrnice řeší, v návaznosti na Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášku č. 504/2002 Sb., Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., zákon č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a vyhlášek k tomutu zákonu č. 645/2004 Sb. a 646/2004 Sb., stanovy SKV a další související předpisy, problematiku oběhu, schvalování a číslování účetních dokladů, vymezení termínů a odpovědností, podpisový řád, úschovu, archivaci a skartaci účetních dokladů. I. Vymezení základních pojmů Ekonomické případy jsou v účetnictví SKV evidovány pomocí účetních zápisů. Účetní zápisy jsou prováděny na základě jednotlivých účetních dokladů. Doklad obecně se stává účetním dokladem, pokud má tyto náležitosti: - je mu přiděleno evidenční číslo dle metodiky číslování účetních dokladů SKV - z jeho textu je jasný obsah účetního případu a jeho účastníci - obsahuje peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a počet jednotek - datum vyhotovení účetního dokladu - okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není totožný s datem vyhotovení účetního dokladu - obsahuje podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (věcná správnost) - obsahuje podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (formální správnost) a datum zaúčtování Číslování účetních dokladů: je předpokladem vedení průkazného účetnictví. Účetní doklady jsou číslovány vzestupně chronologicky podle data svého vzniku v rámci jednoho účetního období (kalendářního roku). Jednotlivé typy účetních dokladů mají své vlastní číselné řady (pokladní doklady, faktury vystavené, faktury došlé, atd.). Podrobněji viz Směrnice Vedení účetnictví. Typy účetních dokladů: účetní doklady je možno rozdělit do několika základních skupin: - došlé (např. tzv. "paragon" při nákupu za hotové, došlá faktura od dodavatele apod.) - vystavené (vystavené faktury odběratelům, pokladní příjmový doklad při prodeji za hotové) - pro interní potřebu (vnitřní doklad zúčtování mezd, převody nákladů a výnosů mezi jednotlivými středisky apod.) - ostatní (např. výpis z běžného účtu, závěrkové účetní operace) Obsah účetního případu: z dokladu musí být jasné, čeho se věcně a časově týká. Účastníci účetního případu: v případě došlých a vystavených účetních dokladů musí doklad obsahovat jméno, adresu, IČO a údaj o registraci dodavatele. V případě úplných daňových dokladů (tzv. "faktur" při nákupu nad 10 tis. Kč) musí obsahovat navíc i jméno, adresu a IČO odběratele. Datum: účetní doklad musí být opatřen datem vyhotovení (např. datum vystavení na tzv. "faktuře" vystavené dodavatelem) a datem uskutečnění účetního případu (např. datum - 1 -

2 dodávky na faktuře). U prodejek za hotové (paragonů) jsou obě data totožná, takže stačí, když je uvedeno pouze jednou. Za účetní doklad běžného účetního období není možno uznat doklad vystavený v minulých letech. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: tímto podpisem příslušná osoba potvrzuje, že účetní doklad je správný a pravdivý (např., že zboží uvedené na dokladu opravdu došlo a že je převzala). Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování: svým podpisem potvrzuje, že doklad má všechny předepsané formální náležitosti k tomu, aby byl považován za účetní doklad a že byl řádně zaúčtován. Středisko: SKV je tvořeno několika sportovními oddíly, které mají postavení samostatně hospodařících ekonomických středisek. Postavení samostatného ekonomického střediska má i středisko Režie (dřívější označení "Spol"), na jehož vrub jdou náklady charakteru nákladů společných pro celé SKV (foundraising, ekonomika a účetnictví, bankovní poplatky, odměny pro vedení SKV apod.). Ve prospěch střediska Režie jsou účtovány členské příspěvky, dary a dotace určené na úhradu režijních nákladů SKV, úroky z běžného účtu apod. V rámci účetních závěrkových operací je ztráta střediska Režie rozúčtována na jednotlivé oddíly v poměru k přímých nákladům těchto středisek. Z hlediska schvalování věcné správnosti účetních dokladů pro středisko Režie tuto funkci plní předseda sdužení nebo jím pověřená osoba. Vedoucí: v čele jednotlivých sportovních oddílů (středisek) jsou vedoucí oddílů (dřívější označení "předsedové oddílů"), kteří zodpovídají za náplň činnosti oddílu i za účelné čerpání finančních zdrojů jednotlivých oddílů. Vedoucí oddílu může plnou mocí delegovat podpisové právo k některým dokladům na svého zástupce - dřívější označení "místopředseda oddílu". Plná moc je uložena u ekonomky SKV. Předseda SKV: reprezentuje a zastupuje SKV navenek. Veškeré doklady, na nichž je potřeba podpis statutárního zástupce, podepisuje předseda SKV. Zastupuje jej místopředseda. Předseda SKV může plnou mocí delegovat podpisové právo k některým dokladům na místopředsedu nebo ekonomku SKV nebo některého z vedoucích sportovních oddílů. Plná moc je uložena u ekonomky SKV. Předseda SKV je oprávněn rozhodnout, že některé doklady, jejichž schvalování je v kompetenci jednotlivých vedoucích, bude schvalovat přímo. Ekonomka SKV: má na starosti problematiku celé ekonomiky SKV, tzn., účetnictví, daňová přiznání, mzdové účetnictví, operativní evidence, metodické pokyny, pokladní evidenci a zpracování výkazů. Pokud dále v textu jsou uvedené různé ekonomické funkce (pokladní, účetní, ekonomka), jedná se pouze o různé ekonomické funkce, které může vykonávat jedna nebo více osob. Ekonomka zaevidováním, očíslováním a podepsáním nákladového dokladu stvrzuje nejenom formální správnost účetního dokladu, ale i to, že příslušný oddíl má k dispozici prostředky na úhradu tohoto výdaje. Ekonomka může přijetí dokladu odmítnout v případě, že tyto zdroje k dispozici nejsou, i když doklad splňuje všechny formální náležitosti. Dále může být odmítnuto přijetí a event. proplacení dokladu, který bude odevzdán po stanoveném termínu pro odevzdávání dokladů. Termín pro odevzdávání dokladů: Účetní doklady musejí být předávány ekonomce průběžně. Pokud není dále v textu uvedeno jinak, tak doklady za uplynulý měsíc je nutno dodat ekonomce nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výrazem "dodat ekonomce" se myslí buď osobní předání nebo doporučené odeslání na soukromou adresu ekonomky SKV nebo na kontaktní adresu SKV pro příjem pošty

3 IV. Oběh účetních dokladů, termíny a odpovědnost jednotlivých osob Darovací smlouvy, grantové a dotační smlouvy: za SKV podepisuje předseda SKV nebo místopředseda. Originál smlouvy se předá v termínu pro odevzdávání dokladů ekonomce SKV. Kupní, nájemní, leasingové a další obchodní smlouvy: za SKV podepisuje předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Originál musí být v termínu pro odevzdání dokladů předán ekonomce k zaevidování a zaúčtování. Objednávky: vystavuje ekonomka SKV na základě pokynů vedoucích, podepisuje předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Ekonomka vede centrální evidenci vystavených objednávek a jejich plnění. Dohody o dobrovolnické práci: podepisuje předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Bývají většinou součástí cestovních příkazů (viz Směrnice o cestovních náhradách). Faktury došlé k bezhotovostní úhradě: vedoucí, kterého se tento doklad nákladově týká, provede věcnou a časovou kontrolu dokladu (zda k plnění skutečně došlo, zda částka odpovídá dohodě nebo objednávce nebo uzavřené smlouvě a zda datum plnění uvedené na dokladu odpovídá skutečnému datu dodávky), přímo na doklad napíše "Souhlasí", středisko a název akce, které se doklad týká a vedle toho připojí svůj podpis. Pokud by doklad neodpovídal skutečnosti, neprodleně jej vrátí doporučeně s vysvětlujícím dopisem dodavateli. Doklad, který vyhoví věcné a časové kontrole, do 3 pracovních dnů od obdržení dodá ekonomce. Ekonomka SKV zajistí jeho další zpracování. Pokud by doklad nebyl k úhradě předán včas a z titulu pozdní úhrady by dodavatel účtoval penále, bude se toto penále hradit z prostředků oddílu, jehož člen zdržení zavinil. Odsouhlasení došlé faktury je možno provést i náhradním způsobem, např. formou mailové zprávy, která se vytiskne a přiloží v účetnictví k originálu faktury nebo formou telefonického ověření, kdy osoba, která oprávněnost dokladu telefonicky ověřuje k němu připojí písemnou informaci, kdo a kdy telefonicky potvrdil správnost. Faktury vystavené k bezhotovostní ůhradě: na základě pokynů vedoucích vystavuje a podepisuje ekonomka SKV. Bude-li mít příslušný účetní případ pro to věcné opodstatnění, součástí faktury bude i dodací list. Bude-li faktura předávaná odběrateli osobně, vedoucí zajistí, že se dodací list podepsaný odběratelem vrátí ekonomce k založení v termínu pro odevzdávání dokladů. Bude-li se faktura zasílat poštou, doporučené odeslání zajišťuje ekonomka dle pokynů vedoucího. Ekonomka vede evidenci vystavených faktur, sleduje úhrady a ve spolupráci s vedoucími zajišťuje urgence nezaplacených pohledávek. Příkazy k bezhotovostním úhradám: podle evidence závazků a předepsaných splatností připravuje příkazy k úhradě ekonomka SKV. Připravené příkazy k úhradě před jejich úhradou schvaluje předseda SKV (buď formou mailového odsouhlasení nebo formou autorizace na serveru banky). Cestovní příkazy: formulář cestovního příkazu vyplňuje cestovatel, cestu předem a zároveň způsob vyúčtování po skončení cesty schvaluje příslušný vedoucí. Pokud je součástí vyúčtování pracovní cesty i dobrovolnická smlouva, tu podepisuje předseda SKV. Cestovní příkaz se ekonomce předává v termínu pro odevzdávání účetních dokladů se všemi předepsanými podpisy a pokud se přikládají další doklady, tak včetně originálu těchto - 3 -

4 dokladů. SKV preferuje zasílání cestovních náhrad bezhotovostně na soukromý účet cestovatelů. Číslo bankovního účtu cestovatele musí být uvedeno na cestovním příkazu. Ekonomka cestovní příkaz zkontroluje, event. opraví, zaeviduje, zajistí jeho úhradu a zaúčtuje jej. Problematiku cestovních náhrad řeší podrobněji Směrnice Cestovní náhrady. Zálohy na hotovostní výdaje: vedoucím nebo i dalším osobám spolupracujícím s SKV, mohou být poskytovány zálohy na hotovostní výdaje vynaložené pro potřebu SKV. Osoby, kterým jsou tyto zálohy poskytovány, nejsou většinou v pracovním poměru k SKV. Tyto osoby ručí SKV za účelné vynaložení předaných prostředků a vyúčtování zálohy ve stanoveném termínu. Záloha nesmí být použita na výplatu mezd, cestovného a příspěvků sportovcům na náklady spojené s jejich sportovní činností. Nevyúčtovaná a nevrácená záloha může být na příjemci vymáhána v plné výši jako jeho dluh vůči SKV. Poskytnutí zálohy je vázáno na 2 podmínky: příslušný sportovní oddíl řádně vyúčtoval dříve poskytnutou zálohu a má k dispozici volné prostředky k poskytnutí zálohy. Běžně o poskytnutí a výši zálohy rozhoduje ekonomka SKV. Předseda SKV má právo rozhodnout, že o poskytnutí některých záloh bude rozhodovat přímo. Zálohy mohou být poskytnuty v hotovosti nebo bezhotovostně na soukromý účet příjemce zálohy. Podkladem pro vyplacení zálohy je Žádost o poskytnutí zálohy, jejíž součástí je i rozpočet nákladů, na který je záloha požadována. Maximální doba, na kterou může být záloha poskytnuta, jsou 3 měsíce. Poskytnutí zálohy odsouhlasuje předem ekonomka. S příjemcem zálohy je podepsán doklad Potvrzení o převzetí zálohy. Vyúčtování záloh na hotovostní výdaje SKV: vyúčtování poskytnutých záloh provádí ekonomka podle průběžně předávaných dokladů. V rámci měsíčních závěrek jsou vedoucí informováni o zůstatku dosud nevyúčtované zálohy. Pokladní evidence: pohyb hotovosti SKV je evidován formou centrální pokladní evidence za celé SKV. K jednotlivým příjmům a výdajům jsou vystavovány číslované pokladní příjmové a výdajové doklady. Tyto doklady musí být povinně podepsány příjemcem hotovosti a pokladní. Podpis toho, kdo peníze do pokladny vkládá, je nepovinný. Jednotlivé příjmy a výdaje hotovosti jsou průběžně zapisovány do pokladní knihy včetně aktualizace zůstatku hotovosti v pokladně. Na pokladní doklady se uvádí informace, kterého střediska a jaké akce se týkají. Pokladní doklady jsou měsíčně k datu předávání účetních dokladů předávány ekonomce SKV k zaúčtování a založení. Stav hotovosti vykázaný v pokladně je měsíčně porovnáván se stavem dle účetnictví. Vedoucí nejsou oprávněni sami mimo centrální pokladnu vystavovat pokladní výdajové a příjmové doklady. Pokud by přijímali od někoho hotovost, mohou mu vystavit svým jménem stvrzenku a pokladní dodatečně dodá oficiální pokladní příjmový doklad. Vedoucí jsou povinni předávat doklady o pohybu hotovosti pokladní průběžně a to do 15. dne následujícího měsice po měsíci, kterého se doklady týkají. Příjmy v hotovosti: Příjmy do pokladny musí být doloženy nějakým dokladem, který by vyloučil možnost krácení tržeb a příjmů. Například, když se na nějaké akci vybírají příspěvky od účastníků, musí být k pokladnímu dokladu přiložen jmenný seznam, kolik se od koho vybralo a vedle podpis účastníka akce (vzor Prezenční listiny v příloze). Pokud by se na nějaké akci prodávaly vstupenky, budou se prodávat číslované vstupenky označené datem prodeje a cenou. Zbylé číslované útržky z bločku se přiloží k pokladnímu příjmovému dokladu. Soupisy příjmů, které budou přílohou pokladního příjmového dokladu, musí být podepsané vedoucím a osobou, která peníze vybrala. Pokud by někdo vložil do pokladny SKV finanční dar, bude přílohou pokladního dokladu podepsaná darovací smlouva nebo kopie potvrzení o přijetí daru. Výdaje v hotovosti: z pokladny se proplácejí výdaje v hotovosti. Výdaj v hotovosti musí být doložený originálním dokladem s předepsanými náležitostmi a musí se týkat běžného účetního období. Osoba, která chce proplatit hotovostní výdaj, musí sdělit středisko, účel a akci, ke které se výdaj vztahuje. Pokud si bude nechávat vedoucí proplácet najednou více - 4 -

5 hotovostních výdajů, je povinnen je před předáním pokladní roztřídit podle jednotlivých akcí. Budou-li vedoucí požadovat proplacení větších částek, oznámí pokladní předem potřebu hotovosti (oznámení je možné telefonicky nebo mailem cca 5 dní předem). Je možné i roztříděné doklady dodat předem ekonomce a jejich proplacení se uskuteční dodatečně. Pokladní není povinna proplatit výdaj, pokud příslušný sportovní oddíl nemá na účtě k dispozici dostatečné finanční prostředky. Pořizování dlouhodobého majetku: Ekonomka vede evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jak drobného, tak i odepisovaného. Při pořízení takového majetku, je vystavena karta majetku, na kterou je ve spolupráci s příslušným vedoucím doplněn údaj, kde se majetek nachází, kdo ho má k dispozici a odpovídá za něj a z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Kartu podepisuje ekonomka, vedoucí a osoba, která má majetek k dispozici. Vedoucí jsou povinni ekonomce hlásit, pokud by došlo ke změně místa uložení nebo odpovědné osoby. Tyto karty jsou podkladem pro roční fyzické inventury majetku prováděné k datu účetní závěrky. U vybraných druhů majetku může vedoucí nebo ekonomka rozhodnout, že s osobou, která má majetek k dispozici, bude uzavřena dohoda o zapůjčení se závazkem, že tato osoba ručí za zničení nebo ztrátu majetku. Pokud tato dohoda uzavřena není, tak automaticky za majetek do plné výše ručí příslušný vedoucí sportovního oddílu. Pracovní smlouvy včetně DPP a DPČ: podle podkladů od vedoucích vypracovává text pracovních smluv ekonomka SKV. Za zaměstnavatele podepisuje tyto smlouvy předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Jeden podepsaný výtisk obdrží zaměstnanec, druhý ekonomka SKV. K výplatě mzdy za uplynulý měsíc je nezbytný písemný podklad od vedoucího, kterým potvrdí, že práce byla skutečně provedena (u jednorázových smluv DPP) - stačí mailová zpráva, u odměn vázaných na odpracovanou dobu je třeba ekonomce dodat evidenci měsíční docházky podepsanou vedoucím. Podklad pro zúčtování mezd se ekonomce dodává nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. SKV preferuje proplácení mezd bezhotovostně na soukromý účet zaměstnance, který je uveden v pracovní smlouvě. Zúčtování mezd: zpracovává a podepisuje po skončení měsíce ekonomka na základě podkladů od vedoucích a zaevidovaných pracovních smluv. Prezence na akcích SKV: vedoucí jsou povinni na sportovních akcích, kde vzniknou nějaké náklady, které se budou evidovat v účetnictví SKV, zajistit vyhotovení Prezenčních listin (vzor v příloze). Pokud se na akci budou vybírat nějaké finanční příspěvky od účastníků, součástí prezenční listiny bude i částka vybraná od jednotlivých účastníků. Takto vybrané prostředky jsou v účetnictví posuzovány jako tržby. Vedoucí dodatečně na prezenční listinu vyznačí, který z účastníků má postavení asistenta (stačí do poznámky dopsat písmeno "A"). Prezenční listiny budou odevzdávány v termínu pro odevzdávání dokladů. Drobné finanční dary v hotovosti: Vedoucí oddílů mohou přijímat od drobných dárců finanční dary v hotovosti. Na dar jim vystaví potvrzení svým jménem. Vedoucí na potvrzení uvede potřebné nacionále dárce nutné pro vystavení Darovací smlouvy nebo Potvrzení o přijetí daru (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození nebo rodné číslo) a pokladní po předání peněz do centrální pokladny dodatečně dodá dárci oficiální pokladní příjmový doklad a Darovací smlouvu nebo Potvrzení o přijetí daru. Drobné finanční dary poskytnuté bezhotovostně: je možno zasílat buď na běžný účet SKV nebo, pokud bude mít SKV zřízenou veřejnou sbírku, tak na sbírkový účet. Pokud ekonomka obdrží potřebné nacionále dárce (viz předchozí odstavec), doručí dárci Darovací smlouvu nebo Potvrzení o přijetí finančního daru pro veřejnou sbírku. Příspěvek sportovci na náklady: SKV může přispět členovi, který je zároveň handicapovaným sportovcem, na náklady spojené s jeho sportovní aktivitou. Tyto příspěvky - 5 -

6 jsou poskytovány ve smyslu 4, odst.1, písm. k) Zákona o daních z příjmů a jsou u příjemce osvobozeny od daně z příjmu. SKV poskytuje příspěvek na cestovní výdaje (toto řeší Směrnice Cestovní náhrady) a příspěvek na náklady spojené se sportovní činností, tzn. především na nákup sportovního vybavení a na nezbytné služby (např. asistenci). Pokud sportovec žádá o příspěvek na sportovní vybavení, vyplní formulář Žádost o příspěvek (vzor v příloze). V příloze žádosti bude kopie nákupního dokladu příslušné věci nebo služby vystaveného na žadatele. Žádost musí odsouhlasit vedoucí příslušného oddílu, ekonomka (potvrzuje, zda oddíl má finanční zdroje) a předseda SKV, který zároveň na žádost vyznačí konečnou schválenou výši příspěvku. V. Úschova, archivace a skartace účetních dokladů Povinné doby úschovy a archivace dokladů: - účetní závěrka a výroční zpráva 10 let - účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy, operativní evidence 5 let - účetní záznamy, kterými se dokládá vedení účetnictví 5 let - mzdové listy a údaje potřebné pro účely důchodového pojištění 30 let Účetní doklady za běžné období a 4 předchozí uzavřená účetní období, jsou uloženy u ekonomky SKV. Starší účetní doklady jsou po jednotlivých ročnících založeny do archivačních krabic. Krabice jsou popsány, jakého roku se týkají, co obsahují a ve kterém roce je možná skartace. Archivační krabice jsou uloženy v archivu u předsedy SKV. Po vypršení povinné doby archivace, bude uzavřena smlouva s příslušnou archivační instutucí na provedení odborné skartace. Doklady týkající se mezd, jsou u ekonomky uložené po celou povinnou dobu archivace. Přílohy: - Potvrzení o převzetí zálohy v hotovosti na výdaje - Žádost o zálohu na hotovostní výdaje vč. rozpočtu - Prezenční listina na akci SKV - Źádost o příspěvek na sportovní vybavení Tato směrnice byla schválena výborem SKV dne a začne být používána od Podpisy členů výboru SKV: - 6 -

7 Žádost o zálohu na hotovostní výdaje - Rozpočet Název oddílu: Žádost o zálohu ve výši:... Kč Na období od:... do:... (maximálně 3 měsíce) Předběžný rozpočet výdajů: Věc, účel, název akce Předpokládaná částka Očekávané výdaje celkem: Očekávané příjmy celkem: Datum: Jméno a podpis vedoucího oddílu: - 7 -

8 Sportovní klub vozíčkářů Praha Ovčárská Praha 10 - Malešice IČO: zastoupené Bohuslavem Hůlkou, předsedou sdružení (dále pouze "sdružení") POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ZÁLOHY V HOTOVOSTI NA VÝDAJE Jméno a příjmení příjemce: Funkce ve sdružení: Bydliště: Číslo OP: (dále pouze "příjemce") Příjemce potvrzuje, že dnešního dne převzal v hotovosti částku ve výši: Kč, slovy:... jako zálohu na provozní výdaje oddílu... Příjemce se zavazuje nejpozději do... předložit sdružení vyúčtování zálohy a nezúčtovanou část vrátit sdružení v hotovosti. Příjemce bere na vědomí, že v případě nesplnění tohoto termínu, bude na něm záloha vymáhána v plné výši jako jeho dluh vůči sdružení. Stejně bude postupováno i v případě, že záloha bude použita k jinému účelu, než je uvedeno v této dohodě. Použití zálohy musí být doloženo originálními účetními doklady se všemi předepsanými náležitostmi (adresa, IČO dodavatele, registrace dodavatele, předmět plnění, cena za plnění, datum vystavení, datum dodání, úplné daňové doklady uvádějící odběratele, musí být vystaveny na sdružení). Doklady se musí týkat období, ve kterém měl příjemce zálohu k dispozici. Záloha nesmí být použita na výplatu mezd a cestovného. V Praze dne: příjemce za sdružení - 8 -

9 Sportovní klub vozíčkářů Praha, sidlo: Ovčárská 471, Praha 10, IČ: PREZENČNÍ LISTINA NA AKCI oddílu:... Název a místo konání akce: Termín konání akce: Jméno a příjmení účastníka Poplatek uhrazený v hotovosti Podpis účastníka Poznámka asistent/klient Vybraná hotovost celkem:... Podpis vedoucího oddílu:

10 Sportovní klub vozíčkářů Praha (SKV Praha) sídlo: Ovčárská 471, Praha 10 - Malešice Bankovní spojení: /0100 IČO: , Registrace MV ČR: VSC/1-7658/91-R Žádost o finanční příspěvek na sportovní činnost handicapovaného sportovce poskytnutý ve smyslu 4, odst. 1, písm. k) Zákona o daních z příjmů. Žadatel: Jméno a příjmení: Bydliště: Bankovní spojení: Číslo OP: Člen SKV Praha od: Sportovní oddíl: Žádám o příspěvek na: (popište věc nebo službu, na jejíž nákup požadujete příspěvek) Pořizovací cena věci nebo služby: (K žádosti přiložte doklad o nákupu)... Kč Vyjádření vedoucího sportovního oddílu: Doporučuji poskytnutí příspěvku ve výši: za těchto podmínek:... Kč (zpřesněte nebo doplňte podmínky poskytnutí příspěvku) žadatel setrvá jako aktivní sportovec ve sportovním oddíle po dobu... let a bude hájit jeho barvy na sportovních akcích. V případě nesplnění této podmínky, je hráč povinen poskytnutý příspěvek vrátit! Rozhodnutí SKV Praha o poskytnutí příspěvku: SKV Praha rozhodl o poskytnutí příspěvku ve výši:... Kč částka slovy:... korun Příspěvek bude poukázán bezhotovostně na bankovní účet žadatele Datum: Datum: Datum: podpis žadatele podpis vedoucího oddílu podpis předsedy SKV Praha

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více