- 1 - Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, Praha 10 IČ: registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze SKV )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze SKV )"

Transkript

1 Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, Praha 10 IČ: registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze SKV ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 3/2010 Oběh účetních dokladů Tato směrnice řeší, v návaznosti na Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášku č. 504/2002 Sb., Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., zákon č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a vyhlášek k tomutu zákonu č. 645/2004 Sb. a 646/2004 Sb., stanovy SKV a další související předpisy, problematiku oběhu, schvalování a číslování účetních dokladů, vymezení termínů a odpovědností, podpisový řád, úschovu, archivaci a skartaci účetních dokladů. I. Vymezení základních pojmů Ekonomické případy jsou v účetnictví SKV evidovány pomocí účetních zápisů. Účetní zápisy jsou prováděny na základě jednotlivých účetních dokladů. Doklad obecně se stává účetním dokladem, pokud má tyto náležitosti: - je mu přiděleno evidenční číslo dle metodiky číslování účetních dokladů SKV - z jeho textu je jasný obsah účetního případu a jeho účastníci - obsahuje peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a počet jednotek - datum vyhotovení účetního dokladu - okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není totožný s datem vyhotovení účetního dokladu - obsahuje podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (věcná správnost) - obsahuje podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (formální správnost) a datum zaúčtování Číslování účetních dokladů: je předpokladem vedení průkazného účetnictví. Účetní doklady jsou číslovány vzestupně chronologicky podle data svého vzniku v rámci jednoho účetního období (kalendářního roku). Jednotlivé typy účetních dokladů mají své vlastní číselné řady (pokladní doklady, faktury vystavené, faktury došlé, atd.). Podrobněji viz Směrnice Vedení účetnictví. Typy účetních dokladů: účetní doklady je možno rozdělit do několika základních skupin: - došlé (např. tzv. "paragon" při nákupu za hotové, došlá faktura od dodavatele apod.) - vystavené (vystavené faktury odběratelům, pokladní příjmový doklad při prodeji za hotové) - pro interní potřebu (vnitřní doklad zúčtování mezd, převody nákladů a výnosů mezi jednotlivými středisky apod.) - ostatní (např. výpis z běžného účtu, závěrkové účetní operace) Obsah účetního případu: z dokladu musí být jasné, čeho se věcně a časově týká. Účastníci účetního případu: v případě došlých a vystavených účetních dokladů musí doklad obsahovat jméno, adresu, IČO a údaj o registraci dodavatele. V případě úplných daňových dokladů (tzv. "faktur" při nákupu nad 10 tis. Kč) musí obsahovat navíc i jméno, adresu a IČO odběratele. Datum: účetní doklad musí být opatřen datem vyhotovení (např. datum vystavení na tzv. "faktuře" vystavené dodavatelem) a datem uskutečnění účetního případu (např. datum - 1 -

2 dodávky na faktuře). U prodejek za hotové (paragonů) jsou obě data totožná, takže stačí, když je uvedeno pouze jednou. Za účetní doklad běžného účetního období není možno uznat doklad vystavený v minulých letech. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: tímto podpisem příslušná osoba potvrzuje, že účetní doklad je správný a pravdivý (např., že zboží uvedené na dokladu opravdu došlo a že je převzala). Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování: svým podpisem potvrzuje, že doklad má všechny předepsané formální náležitosti k tomu, aby byl považován za účetní doklad a že byl řádně zaúčtován. Středisko: SKV je tvořeno několika sportovními oddíly, které mají postavení samostatně hospodařících ekonomických středisek. Postavení samostatného ekonomického střediska má i středisko Režie (dřívější označení "Spol"), na jehož vrub jdou náklady charakteru nákladů společných pro celé SKV (foundraising, ekonomika a účetnictví, bankovní poplatky, odměny pro vedení SKV apod.). Ve prospěch střediska Režie jsou účtovány členské příspěvky, dary a dotace určené na úhradu režijních nákladů SKV, úroky z běžného účtu apod. V rámci účetních závěrkových operací je ztráta střediska Režie rozúčtována na jednotlivé oddíly v poměru k přímých nákladům těchto středisek. Z hlediska schvalování věcné správnosti účetních dokladů pro středisko Režie tuto funkci plní předseda sdužení nebo jím pověřená osoba. Vedoucí: v čele jednotlivých sportovních oddílů (středisek) jsou vedoucí oddílů (dřívější označení "předsedové oddílů"), kteří zodpovídají za náplň činnosti oddílu i za účelné čerpání finančních zdrojů jednotlivých oddílů. Vedoucí oddílu může plnou mocí delegovat podpisové právo k některým dokladům na svého zástupce - dřívější označení "místopředseda oddílu". Plná moc je uložena u ekonomky SKV. Předseda SKV: reprezentuje a zastupuje SKV navenek. Veškeré doklady, na nichž je potřeba podpis statutárního zástupce, podepisuje předseda SKV. Zastupuje jej místopředseda. Předseda SKV může plnou mocí delegovat podpisové právo k některým dokladům na místopředsedu nebo ekonomku SKV nebo některého z vedoucích sportovních oddílů. Plná moc je uložena u ekonomky SKV. Předseda SKV je oprávněn rozhodnout, že některé doklady, jejichž schvalování je v kompetenci jednotlivých vedoucích, bude schvalovat přímo. Ekonomka SKV: má na starosti problematiku celé ekonomiky SKV, tzn., účetnictví, daňová přiznání, mzdové účetnictví, operativní evidence, metodické pokyny, pokladní evidenci a zpracování výkazů. Pokud dále v textu jsou uvedené různé ekonomické funkce (pokladní, účetní, ekonomka), jedná se pouze o různé ekonomické funkce, které může vykonávat jedna nebo více osob. Ekonomka zaevidováním, očíslováním a podepsáním nákladového dokladu stvrzuje nejenom formální správnost účetního dokladu, ale i to, že příslušný oddíl má k dispozici prostředky na úhradu tohoto výdaje. Ekonomka může přijetí dokladu odmítnout v případě, že tyto zdroje k dispozici nejsou, i když doklad splňuje všechny formální náležitosti. Dále může být odmítnuto přijetí a event. proplacení dokladu, který bude odevzdán po stanoveném termínu pro odevzdávání dokladů. Termín pro odevzdávání dokladů: Účetní doklady musejí být předávány ekonomce průběžně. Pokud není dále v textu uvedeno jinak, tak doklady za uplynulý měsíc je nutno dodat ekonomce nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výrazem "dodat ekonomce" se myslí buď osobní předání nebo doporučené odeslání na soukromou adresu ekonomky SKV nebo na kontaktní adresu SKV pro příjem pošty

3 IV. Oběh účetních dokladů, termíny a odpovědnost jednotlivých osob Darovací smlouvy, grantové a dotační smlouvy: za SKV podepisuje předseda SKV nebo místopředseda. Originál smlouvy se předá v termínu pro odevzdávání dokladů ekonomce SKV. Kupní, nájemní, leasingové a další obchodní smlouvy: za SKV podepisuje předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Originál musí být v termínu pro odevzdání dokladů předán ekonomce k zaevidování a zaúčtování. Objednávky: vystavuje ekonomka SKV na základě pokynů vedoucích, podepisuje předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Ekonomka vede centrální evidenci vystavených objednávek a jejich plnění. Dohody o dobrovolnické práci: podepisuje předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Bývají většinou součástí cestovních příkazů (viz Směrnice o cestovních náhradách). Faktury došlé k bezhotovostní úhradě: vedoucí, kterého se tento doklad nákladově týká, provede věcnou a časovou kontrolu dokladu (zda k plnění skutečně došlo, zda částka odpovídá dohodě nebo objednávce nebo uzavřené smlouvě a zda datum plnění uvedené na dokladu odpovídá skutečnému datu dodávky), přímo na doklad napíše "Souhlasí", středisko a název akce, které se doklad týká a vedle toho připojí svůj podpis. Pokud by doklad neodpovídal skutečnosti, neprodleně jej vrátí doporučeně s vysvětlujícím dopisem dodavateli. Doklad, který vyhoví věcné a časové kontrole, do 3 pracovních dnů od obdržení dodá ekonomce. Ekonomka SKV zajistí jeho další zpracování. Pokud by doklad nebyl k úhradě předán včas a z titulu pozdní úhrady by dodavatel účtoval penále, bude se toto penále hradit z prostředků oddílu, jehož člen zdržení zavinil. Odsouhlasení došlé faktury je možno provést i náhradním způsobem, např. formou mailové zprávy, která se vytiskne a přiloží v účetnictví k originálu faktury nebo formou telefonického ověření, kdy osoba, která oprávněnost dokladu telefonicky ověřuje k němu připojí písemnou informaci, kdo a kdy telefonicky potvrdil správnost. Faktury vystavené k bezhotovostní ůhradě: na základě pokynů vedoucích vystavuje a podepisuje ekonomka SKV. Bude-li mít příslušný účetní případ pro to věcné opodstatnění, součástí faktury bude i dodací list. Bude-li faktura předávaná odběrateli osobně, vedoucí zajistí, že se dodací list podepsaný odběratelem vrátí ekonomce k založení v termínu pro odevzdávání dokladů. Bude-li se faktura zasílat poštou, doporučené odeslání zajišťuje ekonomka dle pokynů vedoucího. Ekonomka vede evidenci vystavených faktur, sleduje úhrady a ve spolupráci s vedoucími zajišťuje urgence nezaplacených pohledávek. Příkazy k bezhotovostním úhradám: podle evidence závazků a předepsaných splatností připravuje příkazy k úhradě ekonomka SKV. Připravené příkazy k úhradě před jejich úhradou schvaluje předseda SKV (buď formou mailového odsouhlasení nebo formou autorizace na serveru banky). Cestovní příkazy: formulář cestovního příkazu vyplňuje cestovatel, cestu předem a zároveň způsob vyúčtování po skončení cesty schvaluje příslušný vedoucí. Pokud je součástí vyúčtování pracovní cesty i dobrovolnická smlouva, tu podepisuje předseda SKV. Cestovní příkaz se ekonomce předává v termínu pro odevzdávání účetních dokladů se všemi předepsanými podpisy a pokud se přikládají další doklady, tak včetně originálu těchto - 3 -

4 dokladů. SKV preferuje zasílání cestovních náhrad bezhotovostně na soukromý účet cestovatelů. Číslo bankovního účtu cestovatele musí být uvedeno na cestovním příkazu. Ekonomka cestovní příkaz zkontroluje, event. opraví, zaeviduje, zajistí jeho úhradu a zaúčtuje jej. Problematiku cestovních náhrad řeší podrobněji Směrnice Cestovní náhrady. Zálohy na hotovostní výdaje: vedoucím nebo i dalším osobám spolupracujícím s SKV, mohou být poskytovány zálohy na hotovostní výdaje vynaložené pro potřebu SKV. Osoby, kterým jsou tyto zálohy poskytovány, nejsou většinou v pracovním poměru k SKV. Tyto osoby ručí SKV za účelné vynaložení předaných prostředků a vyúčtování zálohy ve stanoveném termínu. Záloha nesmí být použita na výplatu mezd, cestovného a příspěvků sportovcům na náklady spojené s jejich sportovní činností. Nevyúčtovaná a nevrácená záloha může být na příjemci vymáhána v plné výši jako jeho dluh vůči SKV. Poskytnutí zálohy je vázáno na 2 podmínky: příslušný sportovní oddíl řádně vyúčtoval dříve poskytnutou zálohu a má k dispozici volné prostředky k poskytnutí zálohy. Běžně o poskytnutí a výši zálohy rozhoduje ekonomka SKV. Předseda SKV má právo rozhodnout, že o poskytnutí některých záloh bude rozhodovat přímo. Zálohy mohou být poskytnuty v hotovosti nebo bezhotovostně na soukromý účet příjemce zálohy. Podkladem pro vyplacení zálohy je Žádost o poskytnutí zálohy, jejíž součástí je i rozpočet nákladů, na který je záloha požadována. Maximální doba, na kterou může být záloha poskytnuta, jsou 3 měsíce. Poskytnutí zálohy odsouhlasuje předem ekonomka. S příjemcem zálohy je podepsán doklad Potvrzení o převzetí zálohy. Vyúčtování záloh na hotovostní výdaje SKV: vyúčtování poskytnutých záloh provádí ekonomka podle průběžně předávaných dokladů. V rámci měsíčních závěrek jsou vedoucí informováni o zůstatku dosud nevyúčtované zálohy. Pokladní evidence: pohyb hotovosti SKV je evidován formou centrální pokladní evidence za celé SKV. K jednotlivým příjmům a výdajům jsou vystavovány číslované pokladní příjmové a výdajové doklady. Tyto doklady musí být povinně podepsány příjemcem hotovosti a pokladní. Podpis toho, kdo peníze do pokladny vkládá, je nepovinný. Jednotlivé příjmy a výdaje hotovosti jsou průběžně zapisovány do pokladní knihy včetně aktualizace zůstatku hotovosti v pokladně. Na pokladní doklady se uvádí informace, kterého střediska a jaké akce se týkají. Pokladní doklady jsou měsíčně k datu předávání účetních dokladů předávány ekonomce SKV k zaúčtování a založení. Stav hotovosti vykázaný v pokladně je měsíčně porovnáván se stavem dle účetnictví. Vedoucí nejsou oprávněni sami mimo centrální pokladnu vystavovat pokladní výdajové a příjmové doklady. Pokud by přijímali od někoho hotovost, mohou mu vystavit svým jménem stvrzenku a pokladní dodatečně dodá oficiální pokladní příjmový doklad. Vedoucí jsou povinni předávat doklady o pohybu hotovosti pokladní průběžně a to do 15. dne následujícího měsice po měsíci, kterého se doklady týkají. Příjmy v hotovosti: Příjmy do pokladny musí být doloženy nějakým dokladem, který by vyloučil možnost krácení tržeb a příjmů. Například, když se na nějaké akci vybírají příspěvky od účastníků, musí být k pokladnímu dokladu přiložen jmenný seznam, kolik se od koho vybralo a vedle podpis účastníka akce (vzor Prezenční listiny v příloze). Pokud by se na nějaké akci prodávaly vstupenky, budou se prodávat číslované vstupenky označené datem prodeje a cenou. Zbylé číslované útržky z bločku se přiloží k pokladnímu příjmovému dokladu. Soupisy příjmů, které budou přílohou pokladního příjmového dokladu, musí být podepsané vedoucím a osobou, která peníze vybrala. Pokud by někdo vložil do pokladny SKV finanční dar, bude přílohou pokladního dokladu podepsaná darovací smlouva nebo kopie potvrzení o přijetí daru. Výdaje v hotovosti: z pokladny se proplácejí výdaje v hotovosti. Výdaj v hotovosti musí být doložený originálním dokladem s předepsanými náležitostmi a musí se týkat běžného účetního období. Osoba, která chce proplatit hotovostní výdaj, musí sdělit středisko, účel a akci, ke které se výdaj vztahuje. Pokud si bude nechávat vedoucí proplácet najednou více - 4 -

5 hotovostních výdajů, je povinnen je před předáním pokladní roztřídit podle jednotlivých akcí. Budou-li vedoucí požadovat proplacení větších částek, oznámí pokladní předem potřebu hotovosti (oznámení je možné telefonicky nebo mailem cca 5 dní předem). Je možné i roztříděné doklady dodat předem ekonomce a jejich proplacení se uskuteční dodatečně. Pokladní není povinna proplatit výdaj, pokud příslušný sportovní oddíl nemá na účtě k dispozici dostatečné finanční prostředky. Pořizování dlouhodobého majetku: Ekonomka vede evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jak drobného, tak i odepisovaného. Při pořízení takového majetku, je vystavena karta majetku, na kterou je ve spolupráci s příslušným vedoucím doplněn údaj, kde se majetek nachází, kdo ho má k dispozici a odpovídá za něj a z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Kartu podepisuje ekonomka, vedoucí a osoba, která má majetek k dispozici. Vedoucí jsou povinni ekonomce hlásit, pokud by došlo ke změně místa uložení nebo odpovědné osoby. Tyto karty jsou podkladem pro roční fyzické inventury majetku prováděné k datu účetní závěrky. U vybraných druhů majetku může vedoucí nebo ekonomka rozhodnout, že s osobou, která má majetek k dispozici, bude uzavřena dohoda o zapůjčení se závazkem, že tato osoba ručí za zničení nebo ztrátu majetku. Pokud tato dohoda uzavřena není, tak automaticky za majetek do plné výše ručí příslušný vedoucí sportovního oddílu. Pracovní smlouvy včetně DPP a DPČ: podle podkladů od vedoucích vypracovává text pracovních smluv ekonomka SKV. Za zaměstnavatele podepisuje tyto smlouvy předseda SKV nebo jím pověřená osoba. Jeden podepsaný výtisk obdrží zaměstnanec, druhý ekonomka SKV. K výplatě mzdy za uplynulý měsíc je nezbytný písemný podklad od vedoucího, kterým potvrdí, že práce byla skutečně provedena (u jednorázových smluv DPP) - stačí mailová zpráva, u odměn vázaných na odpracovanou dobu je třeba ekonomce dodat evidenci měsíční docházky podepsanou vedoucím. Podklad pro zúčtování mezd se ekonomce dodává nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. SKV preferuje proplácení mezd bezhotovostně na soukromý účet zaměstnance, který je uveden v pracovní smlouvě. Zúčtování mezd: zpracovává a podepisuje po skončení měsíce ekonomka na základě podkladů od vedoucích a zaevidovaných pracovních smluv. Prezence na akcích SKV: vedoucí jsou povinni na sportovních akcích, kde vzniknou nějaké náklady, které se budou evidovat v účetnictví SKV, zajistit vyhotovení Prezenčních listin (vzor v příloze). Pokud se na akci budou vybírat nějaké finanční příspěvky od účastníků, součástí prezenční listiny bude i částka vybraná od jednotlivých účastníků. Takto vybrané prostředky jsou v účetnictví posuzovány jako tržby. Vedoucí dodatečně na prezenční listinu vyznačí, který z účastníků má postavení asistenta (stačí do poznámky dopsat písmeno "A"). Prezenční listiny budou odevzdávány v termínu pro odevzdávání dokladů. Drobné finanční dary v hotovosti: Vedoucí oddílů mohou přijímat od drobných dárců finanční dary v hotovosti. Na dar jim vystaví potvrzení svým jménem. Vedoucí na potvrzení uvede potřebné nacionále dárce nutné pro vystavení Darovací smlouvy nebo Potvrzení o přijetí daru (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození nebo rodné číslo) a pokladní po předání peněz do centrální pokladny dodatečně dodá dárci oficiální pokladní příjmový doklad a Darovací smlouvu nebo Potvrzení o přijetí daru. Drobné finanční dary poskytnuté bezhotovostně: je možno zasílat buď na běžný účet SKV nebo, pokud bude mít SKV zřízenou veřejnou sbírku, tak na sbírkový účet. Pokud ekonomka obdrží potřebné nacionále dárce (viz předchozí odstavec), doručí dárci Darovací smlouvu nebo Potvrzení o přijetí finančního daru pro veřejnou sbírku. Příspěvek sportovci na náklady: SKV může přispět členovi, který je zároveň handicapovaným sportovcem, na náklady spojené s jeho sportovní aktivitou. Tyto příspěvky - 5 -

6 jsou poskytovány ve smyslu 4, odst.1, písm. k) Zákona o daních z příjmů a jsou u příjemce osvobozeny od daně z příjmu. SKV poskytuje příspěvek na cestovní výdaje (toto řeší Směrnice Cestovní náhrady) a příspěvek na náklady spojené se sportovní činností, tzn. především na nákup sportovního vybavení a na nezbytné služby (např. asistenci). Pokud sportovec žádá o příspěvek na sportovní vybavení, vyplní formulář Žádost o příspěvek (vzor v příloze). V příloze žádosti bude kopie nákupního dokladu příslušné věci nebo služby vystaveného na žadatele. Žádost musí odsouhlasit vedoucí příslušného oddílu, ekonomka (potvrzuje, zda oddíl má finanční zdroje) a předseda SKV, který zároveň na žádost vyznačí konečnou schválenou výši příspěvku. V. Úschova, archivace a skartace účetních dokladů Povinné doby úschovy a archivace dokladů: - účetní závěrka a výroční zpráva 10 let - účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy, operativní evidence 5 let - účetní záznamy, kterými se dokládá vedení účetnictví 5 let - mzdové listy a údaje potřebné pro účely důchodového pojištění 30 let Účetní doklady za běžné období a 4 předchozí uzavřená účetní období, jsou uloženy u ekonomky SKV. Starší účetní doklady jsou po jednotlivých ročnících založeny do archivačních krabic. Krabice jsou popsány, jakého roku se týkají, co obsahují a ve kterém roce je možná skartace. Archivační krabice jsou uloženy v archivu u předsedy SKV. Po vypršení povinné doby archivace, bude uzavřena smlouva s příslušnou archivační instutucí na provedení odborné skartace. Doklady týkající se mezd, jsou u ekonomky uložené po celou povinnou dobu archivace. Přílohy: - Potvrzení o převzetí zálohy v hotovosti na výdaje - Žádost o zálohu na hotovostní výdaje vč. rozpočtu - Prezenční listina na akci SKV - Źádost o příspěvek na sportovní vybavení Tato směrnice byla schválena výborem SKV dne a začne být používána od Podpisy členů výboru SKV: - 6 -

7 Žádost o zálohu na hotovostní výdaje - Rozpočet Název oddílu: Žádost o zálohu ve výši:... Kč Na období od:... do:... (maximálně 3 měsíce) Předběžný rozpočet výdajů: Věc, účel, název akce Předpokládaná částka Očekávané výdaje celkem: Očekávané příjmy celkem: Datum: Jméno a podpis vedoucího oddílu: - 7 -

8 Sportovní klub vozíčkářů Praha Ovčárská Praha 10 - Malešice IČO: zastoupené Bohuslavem Hůlkou, předsedou sdružení (dále pouze "sdružení") POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ZÁLOHY V HOTOVOSTI NA VÝDAJE Jméno a příjmení příjemce: Funkce ve sdružení: Bydliště: Číslo OP: (dále pouze "příjemce") Příjemce potvrzuje, že dnešního dne převzal v hotovosti částku ve výši: Kč, slovy:... jako zálohu na provozní výdaje oddílu... Příjemce se zavazuje nejpozději do... předložit sdružení vyúčtování zálohy a nezúčtovanou část vrátit sdružení v hotovosti. Příjemce bere na vědomí, že v případě nesplnění tohoto termínu, bude na něm záloha vymáhána v plné výši jako jeho dluh vůči sdružení. Stejně bude postupováno i v případě, že záloha bude použita k jinému účelu, než je uvedeno v této dohodě. Použití zálohy musí být doloženo originálními účetními doklady se všemi předepsanými náležitostmi (adresa, IČO dodavatele, registrace dodavatele, předmět plnění, cena za plnění, datum vystavení, datum dodání, úplné daňové doklady uvádějící odběratele, musí být vystaveny na sdružení). Doklady se musí týkat období, ve kterém měl příjemce zálohu k dispozici. Záloha nesmí být použita na výplatu mezd a cestovného. V Praze dne: příjemce za sdružení - 8 -

9 Sportovní klub vozíčkářů Praha, sidlo: Ovčárská 471, Praha 10, IČ: PREZENČNÍ LISTINA NA AKCI oddílu:... Název a místo konání akce: Termín konání akce: Jméno a příjmení účastníka Poplatek uhrazený v hotovosti Podpis účastníka Poznámka asistent/klient Vybraná hotovost celkem:... Podpis vedoucího oddílu:

10 Sportovní klub vozíčkářů Praha (SKV Praha) sídlo: Ovčárská 471, Praha 10 - Malešice Bankovní spojení: /0100 IČO: , Registrace MV ČR: VSC/1-7658/91-R Žádost o finanční příspěvek na sportovní činnost handicapovaného sportovce poskytnutý ve smyslu 4, odst. 1, písm. k) Zákona o daních z příjmů. Žadatel: Jméno a příjmení: Bydliště: Bankovní spojení: Číslo OP: Člen SKV Praha od: Sportovní oddíl: Žádám o příspěvek na: (popište věc nebo službu, na jejíž nákup požadujete příspěvek) Pořizovací cena věci nebo služby: (K žádosti přiložte doklad o nákupu)... Kč Vyjádření vedoucího sportovního oddílu: Doporučuji poskytnutí příspěvku ve výši: za těchto podmínek:... Kč (zpřesněte nebo doplňte podmínky poskytnutí příspěvku) žadatel setrvá jako aktivní sportovec ve sportovním oddíle po dobu... let a bude hájit jeho barvy na sportovních akcích. V případě nesplnění této podmínky, je hráč povinen poskytnutý příspěvek vrátit! Rozhodnutí SKV Praha o poskytnutí příspěvku: SKV Praha rozhodl o poskytnutí příspěvku ve výši:... Kč částka slovy:... korun Příspěvek bude poukázán bezhotovostně na bankovní účet žadatele Datum: Datum: Datum: podpis žadatele podpis vedoucího oddílu podpis předsedy SKV Praha

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad. I. Úvod. II. Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad. I. Úvod. II. Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Sportovní klub vozíčkářů Praha sídlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze sdružení ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad Tato směrnice

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Praha 2, Londýnská 15. Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2009

Praha 2, Londýnská 15. Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2009 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2009 Vydání: 10.11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice o oběhu účetních dokladů č. /2015 Směrnice nabývá účinnosti: Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Společná ustanovení Fáze oběhu dokladu Oběh externích

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 15 11. funkční období 15 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR 11. USNESENÍ z 2. schůze, konané dne 29. listopadu

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8. Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8. Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8 Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus 1 Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus 1. Typy dokladů na ústředí HB při zúčtovacích vztazích

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Metodický list k vnitřním účetním předpisům

Metodický list k vnitřním účetním předpisům Metodický list k vnitřním účetním předpisům Obsah 1 Vnitřní předpis pro připojování podpisových záznamů... 2 2 Vnitřní předpis pro oběh účetních dokladů... 2 3 Vnitřní předpis pro pořádání velkých a malých

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více