ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE"

Transkript

1 OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt<acu, ve zttetti POZDEJSiCH preoprsu (DALE JEN,,zAKoN") t. ruazev venerrue zaxiaxv N6zev veiein6 zak6zkv: atom6rnich silafm 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE Obchodni firma nebo nazev / obchodnl firma Fyzikilni fstav AV er, v. v. i. nebo im6no a oiiimeni: Sidlo / misto oodnik6nl/ misto trval6ho Na Slovance ,18221 Praha 8 pobvtu (piip. dorudovaci adresa): te: Osoba opr6vn6n6 jednat jm6nem di za prof. Jan Riofy, DrSc., ieditel zadavatele: 3. OBECNE POZADAVKY ZADAVATELE NA PROKAZANI spi.i'ierui KVALIFIKAcE Tato kvalifikacni dokumentace (d6le jen,,kd") upravuje podrobnlm zpfrsobem vymezeni a zpfrsob prok1z1ni spl nd n i kva I ifi kadn ich pied poklad fi. 3.1 Kvalifikadni piedpoklady Kvalifikovanfm dle $ 50 odst. l zakona pro pln6niveiejn6 zakazky je dodavatel, kteni: a) Splniz6kladni kvalifikadni piedpoklady podle $ 53 z6kona, b) splni profesni kvalifikadni piedpoklady podle $ 54 z6kona, c) piedlozi cestn6 prohl65eni o sv6 ekonomick6 a finandni zp0sobilosti splnit veiejnou zaklzku a d) splnitechnicke kvalifikadni piedpoklady podle $ 56 z6kona. 3.2 P rokazan i spl n 6n i kva I if i kace prostied n ictvim s u bdodavate le Pokud neni dle $ 51 odst. 4 zakona dodavatel schopen prokdzat splndni ur0it6 06sti kvalifikace pozadovan6 zadavatelem dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) z6kona v pln6m rozsahu, je oprdvndn spln6ni kvalifikace v chyb6jicim rozsahu proklzat prostiednictvim subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovenim $ 17 pism. i) zakona rozumi osoba, pomoci kter6 md dodavatel plnit urditou ddst veiejne zak6tzky nebo kter6 md poskytnout dodavateli k plndnl veiejn6 zakazky urdite v6ci di prdva. Vsouladu sustanovenim $ 331 zakona /1991 Sb., obchodni zskonik, ve zn6nl pozd6jiich piedpisft, plni-li dodavatel svoj zavazek pomocl jin6 osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovidd tak, jako by z1vazek plnil sdm. Dodavatelje v takovdm piipad6 povinen zadavateli piedlozit: a) Doklady prokazujici spln6ni z6kladniho kvalifikadniho piedpokladu dle g 53 odst. 1 pism. j) zakona a profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. a) zflkona subdodavatelem, nvnopsr.f FoND pro nncronar,ni nozvo.r PRAIIA & EU - INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI

2 b) smlouv uzavrenou se subdodavatelem, znilvyplyvlzavazek subdodavatele k poskytnuti pln6ni urden6ho k pln6ni veiejn6 zakazky dodavatelem 6i k poskytnuti v6ci di pr6v, s nimiz bude dodavatel oprivn6n disponovatv r6mci pln6ni veiejne zakazky, a to alespoi v rozsahu, v jakem subdodavatel prok6zal spln6ni kvalifikace dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) z6kona. Dodavatel neni opr6vn6n prostiednictvim subdodavatele prokazat spln ni kvalifikace dle $54plsm. a)zakona,tj.vlipiszobchodnihorejstiiku,pokud jevn6mzaps6n,6ivfpiszjineobdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. 3.3 Prokizini spln6ni kvalifikace v piipad6 poddni spoledn6 nabidky V piipad6, 2e ma bft piedmdt veiejn6 zakazky pln6n n6kolika dodavateli spolecn6 a za timto 0celem poddvaji ci hodlaji podat spole6nou nabidku, je dle S 51 odst. 5 zakona ka2dy z dodavatelil povinen prokazat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpoklad& podle $ 50 odst. 1 pism. a) zfikona a profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. a) z1kona v pln6m rozsahu. Splndni kvatifikace dle $ 50 odst. '1 pism. b) az d) zdkona musi proklzat v5ichni dodavatel6 spoledne. V piipad6 prokazovdni splnenl kvalifikace v chybr5jlcim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se pouzije $ 51 odst. 4 zakona obdobn6. V piipad6, 2e ma byit piedmet veiejn6 zaklzky pln6n dle $ 51 odst. 5 zdkona spolednd n6kolika dodavateli, jsou zadavateli dle $ 51 odst. 6 zdkona povinni piedlozit soudasn6 s doklady prokazujicimi spln6nl kvalifikadnich piedpoklad& smlouvu, ve kter6 je obsazen zlvazek, Ze v5ichni tito dodavatel6 budou v&di veiejnemu zadavateli a tietlm osob6m z jakfchkoliv pr6vnich vztah0 vzniklfch v souvislosti s veiejnou zakazkouzav6z6ni spolednd a nerozdilnd, a to po celou dobu pln6niveiejne zaklzky ipo dobu tnrdnijinfch zavazkl vypllvajicich z veiejn6 zaklzky. PoZadavek na zavazek podle v6ty prvni tohoto ustanoveni zakona, aby dodavatel6 byli zavlzlni spoledn6 a nerozdilnd, plati, pokud zvldstni pravni piedpis nebo zadavatel nestanovi jinak. 3.4 ProkAzlni spln6ni kvalifikace u zahraniiniho dodavatele V piipad6, Ze nevyplfvl ze zvllstniho pr6vniho piedpisu jinak, prokazuje dle g 51 odst. 7 z1kona zahranii:nl dodavatel splndnf kvalifikace zpfrsobem podle prdvnlho iddu platn6ho v zemi jeho sidla, mista podnikani nebo bydli5t6, a to v rozsahu pozadovan6m timto zdkonem a veiejnfm zadavatelem. Pokud se podle pr6vniho i6du platn6ho v zemi sidla, mista podnik6ni nebo bydliste zahranicniho dodavatele urcit! doklad nevyddv6, je zahrani6nl dodavatel povinen prokdzat splndni takov6 d6sti kvalifikace cestnfm prohl65enim. Neni-li povinnost, jejiz spln6ni ma blt v r6mci kvalifikace prok6z6no, v zemi sidla, mista podnikdni nebo bydli5t6 zahranidniho dodavatele stanovena, udini o t6to skutecnosti destn6 prohld5en i. Doklady prokazujici spln6ni kvalifikace piedkl6d6 zahranicni dodavatel v pfrvodnim jazyce s piipojenim jejich 0iedn6 ov6ien6ho piekladu do deskeho jazyka, pokud zadavatel v zaddvacich podminkdch nebo mezin6rodni smlouva, kterou je 0esk6 republika vazana, nestanovi jinak; to plati ivpiipad6, prokazuje-li spln6ni kvalifikace doklady vjin6m nez cesk6m jazyce dodavatel se sidlem, mistem podnikdni nebo mistem trval6ho pobytu na fzemi Cesk6 republiky. povinnost piipojit k doklad0m 0iednd ov6ienli pieklad do 6esk6ho jazyka se nevztahuje na doklady ve slovensk6m Jazyce. EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi NOZVO.T praha & EU - INvESTUJEME Do vasi BuDoucNosrl

3 OFERAENI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 3.5 Seznam kvalifikovanich dodavatel0 V pifpad6, Ze dodavatel piedlozi zadavateli vyipis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatel0 dle $ 125 at n6sl. z6kona ve lhirt6 pro prok6z6ni spln6ni kvalifikace, nahrazuje tento vlpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelft prok6zdni spln6ni: a) zdkladnich kvalifikadnich piedpokladir podle g 53 odst. 1 nebo 2zfiRonaa b) profesnich kvalifikadnich piedpoklad0 podle $ 54 pism. a) azd) zlkona vtom rozsahu, v jak6m doklady prokazujici splndni techto profesnich kvalifikadnich piedpoklad0 poknivaji pozadavky veiejn6ho zadavatele na prokazlni spln6ni profesnich kvalifikadnich piedpokladfr pro pln6ni vei'ejn6 zaklzky V piipad6, Ze si zadavatel v ozndmenlo zah6jeni zadavaciho iizenivyhradil, Ze splndnl kvalifikace dle $ 53 odst. I pism. f) az h) zakona musi blt prokdzdno piedlozenim jednoho di vice doktadfr dle $ 53 odst. 3 z6kona, pak spln6ni teto kvalifikace nem&ze blt dle S 127 odst. 3 zakona prok6z6no vf pisem ze seznamu kvalifikovanyich dodavatel0. Zadavatelje povinen dle $ 127 odst. 4 zskona piijmout vfpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelir, pokud k poslednimu dni, ke kter6mu ma byit prokdzdno splneni kvalifikace, neni viipis ze seznamu kvalifikovanlich dodavatel[r star5i nez 3 m6sice. 3.6 Syst6m certifikovanfch dodavatehi V piipad6, Ze dodavatel piedlozl zadavateli certifik6t vydanf v rdrmci syst6mu certifikovanlich dodavatel& dle $ 133 a ndsl. zakona, kteni obsahuje n6lezitosti stanovene v g 139 zdkona, ve lhr]t6 pro prok6z6ni spln6ni kvalifikace a 0daje v certifikdtu jsou platne nejmen6 k poslednimu dni lh0ty pro prokazani spln6ni kvalifikace ($ 52 z6kona), nahrazuje tento certifik6t v rozsahu v n6m uvedenlich Udaj0 prok6z6n i splndn i kvalifikace dodavatelem. 3.7 Zahranidni seznam dodavatehi Zadavatel piijme za podminek stanovenltch v $ 143 odst. 4 zakona vlipis ze zahranioniho seznamu dodavatel0 di zahrani6ni certifikdt od zahranidniho dodavatele v piipad6, pokud md zahrani6ni dodavatel sidlo di misto podnikdni, popiipade bydli5te, ve st6t6, ve kterom byl vlpis ze zahranicniho seznamu dodavatel0 di zahranidni certifikdt vyd6n. Vfpis ze zahrani6niho seznamu dodavatelfi 6i zahranicni certifikdt nesmi bft star5i 3 m6sicfr a musi blit platnf k poslednlmu dni lhgty pro prok6zdni kvalifikace. Vipisem ze zahranilnlho seznamu dodavatelfr 6i zahranicnl certifik6t dodavatel prokazuje spln6ni kvalifikace, popiipad6 splnrsni jeji piislu5ne ddsti, v rozsahu stanoven6m dle $ 143 odst. 3 z6kona. V piipad6, Ze si zadavatel v ozndmeni o zah6jeni zadavaciho ilzeni vyhradil, Ze spln ni kvalifikace dle $ 53 odst. 1 pism. f) az h) zakona musi bft prok6z6no piedlozenim jednoho ci vice dokladr] dle $ 53 odst. 3 z6kona, pak spln6ni teto kvalifikace nem&ze byit dle S 143 odst. 3 z1kona prokdzdno vfpisem ze zahranicniho seznamu dodavatelir ci zahranicniho certifikdtu. rvnopsr.f FoND pro nncronar,nf nozvo.r PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI

4 * * * * * * EVROPSKA UNIE 3.8 Pravost a stiii dokladt Pokud neni z6konem stanoveno jinak, piedklada dle $ 57 odst. 1 z6kona dodavatel kopie doklad0 prokazujiclch splneni kvalifikace. Zadavatelje opr6vn6n pied uzavienlm smlouvy opr6vn6n pozadovat piedlozenl origin6lfr nebo ovdienlich kopii doklad& prokazujicich splndni kvalifikace. Uchaze6, se ktenfm md bft uzaviena smlouva dle $ 82 zakona,je povinen je pied uzavienim smlouvy piedlozit. Doklady prokazujici splndni zdkladnich kvalifikacnich piedpokladfi a vlipis z obchodnlho rejstiiku nesm6ji blit ke dni pod6ni nabidky star5i 90 kalenddinich dnr] dle $ 57 odst. 2 zdkona. V piipad6, kdy zdkon nebo zadavatel v rdmci prokdzdni kvalifikace pozaduje piedlozeni 0estn6ho prohl65eni dodavatele o spln6ni kvalifikace, musi takov6 prohl65eni obsahovat z6konem a zadavatelem pozadovan6 0daje o spln6ni kvalifikacnlch piedpoklad0 a musl bft soucasn6 podeps6nosobou opr6vnsnou jednat jm6nem ci za dodavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odlisnd od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nem di za dodavatele, musi blt v nabidce piedlozena pln6 moc v origindle nebo v fiedn6 ov6ien6 kopii. 3.9 Zm6ny v kvalifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutl o vlibdru nejvhodn6j5i nabidky piestane dodavatel splnovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 pracovnich dnfr tuto skutednost veiejn6mu zadavateli pisemn6 ozn6mit. Dodavatel je povinen piedlozit potiebn6 dokumenty prokazujicl spln6ni kvalifikace v pln6m rozsahu do 10 pracovnlch dn0 od ozn5menit6to skutednosti veiejn6mu zadavateli. Veiejnf zadavatel mtrze na Z5dost dodavatele tuto lhfrtu prodlouzit nebo m[lze zme5kdni lh0ty prominout. Povinnost podle piedchozihodstavce se dle $ 58 odst. 2zAkona vztahuje obdobnd na uchazece, se ktenim je v souladu s rozhodnutim zadavatele dle $ 81 mozn6 uzaviit smlouvu, a to a2 do doby uzavieni smlouvy. V takov6m piipad6 musi uchazec, s nimz zadavatel uzavira smlouvu, piedlozit potiebn6 dokumenty prokazujicispln6ni kvalifikace v pln6m rozsahu nejpozdeji pii uzavienismlouvy Lhtta pro prokflzani splndni kvalifikace V otevien6m iizenije dodavatel povinen prok6zat spln6ni kvalifikace ve lh&t6 pro pod6ni nabfdek. 4. ZAKLADNI KVALIFIKAcTi pneopoklady a) ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. a) zakona splhuje dodavatel, kteni nebyl pravomocn6 odsouzen pro trestnli 6in sp6chani ve prospdch organizovan6 zlodineck6 skupiny, trestnf cin 0dasti na organizovan6 zlocineck6 skupin6, legalizace vlinosfr z trestn6 cinnosti, podilnictvl, piijeti 0platku, podplaceni, nepiimeho Uplatkdistvi, podvodu, 0v6rov6ho podvodu, vdetn6 piipadt], kdy jde o piipravu nebo pokus nebo (castenstvi na takov6m trestn6m cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za sp6chdni takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o privnickou osobu, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato privnick6 osoba, tak jeji statutirni org6n nebo kaid! 6len statutirniho orginu a je-li statutdrnim org6nem dodavatele ci clenem statut6rniho orgdnu dodavatele pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad splhovat jak tato pr6vnickd osoba, tak jeji statut6rnl org6n nebo kazdli dlen statutarniho orgdnu t6to pr6vnick6 osoby; poddrvd-ti nabidku Bvnopsxf FoND pro nncronar,nf nozvo.r praha & EU - INvESTUJEMB oo v,lsf BUDoucNosrI

5 OPERACNf PROGRAM PRAHA XONKURENCESCHOPNOST 0i Z6dost o ucast zahranidnl pr6vnickd osoba prostiednictvim sv6 organizacni slozky, musi piedpoklad podle tohoto plsmene splfiovat vedle uvedenyich osob rovn6z vedoucit6torganizadni slozky; tento z6kladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel spliovat jak ve vztahu k rjzemi 0esk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni di bydli5t6. KprokAzani tohoto zdrkladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism. a) zakona viipis z evidence Rejstiiku trest0. b) Zakladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. I pism. b) zflkona sphiuje dodavatel, kteni nebyl pravomocn6 odsouzen pro trestnf din, jehoz skutkov6 podstata souvisi s piedm6tem podnik6nl dodavatele podle zvld5tnich prdvnich piedpisit nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za sp6chdni takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o privnickou osobu, musi tuto podminku splhovat jak tato privnicki osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo kazdi 6len statutirniho org6nu a je-li statut6rnim org6nem dodavatele 6i dlenem statutdrniho orgdnu dodavatele pr6vnickd osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick5 osoba, tak jejl statutdrni org6n nebo kazdf 6len statutdrnihorg6nu t6to pr6vnicke osoby; pod6vd-li nabidku di 26dost o udast zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organiza6ni slozky, musi piedpoklad podle tohoto plsmene splhovat vedle uvedenlich osob rovn6z vedoucit6torganizacni slozky; tento z6kladni kvalifika6ni piedpoklad musl dodavatel splhovat jak ve vztahu k Uzemi eesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni ci bydli5t6. K prokiz6ni tohoto zdkladnlho kvalifikacnlho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism. a) zakona vlpis z evidence Rejstiiku trestfi. c) ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. c) zakona spthuje dodavatel, kteqi v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedn6ni nekal6 sout6ze formou podpl6ceni podle zvl6stniho pr6vniho piedpisu. KprokAzlni tohoto z6kladniho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatet dte g 53 odst. 3 pism. d) zakona cestn6 prohls5enl dodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi blit ziejm6, Ze dodavatel spltiuje piislu5nf z{kladni kvalifikadnlpiedpoklad pozadovanli zadavatetem. d) Zdkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. d) zakona splnuje dodavatet, vrl6ijehoz majetku neprobih6 nebo v poslednlch 3 letech neprob6hlo insolvendni iizeni, v n6mz bylo vyd6no rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k 0hrad6 n6klad[r insolvencniho iizeni, nebo nebyl konkuz zru5en proto, Ze majetek byl zcela nepostadujlci nebo zavedena nucend spr6va podle zvl6stnich pr6vnich piedpis0. K prok6zdni tohoto z5kladniho kvalifikadniho piedpokladu piedtozi dodavatet dte g 53 odst. 3 pism. d) z{kona destn6 prohl5senidodavatele. Z obsahu destneho prohldseni musi bft ziejm6, Ze dodavatel splhuje piislu5n! zakladni kvalifikadni piedpoklad pozadovanlt zadavatelem. e) Z1kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. e) zikona spliuje dodavatel, kteni neni v Iikvidaci. rvnopsry FoND pro RncroNAr,Ni nozvo"r praha & EU - INvESTUJEMB oo vasi BuDoucNosrr

6 OPERAENf PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOFNOST *x* i * * * * l * * *** evnolsffi-unre KprokAzdni tohoto z6kladniho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism. d) z1kona 6estn6 prohld5enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl6seni musi blit ziqme,ze dodavatel spliuje piislu5nyi zakladni kvalifikaoni piedpoklad pozadovanf zadavatelem. 0 Zflkladni kvalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. f) zakona splnuje dodavatet, kteni nemd v evidenci danl zachyceny daflov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni di bydliste dodavatele. K prok6zdni tohoto z6kladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatet dle g 53 odst. 3 pism. b) z6kona potvrzeni piislu5n6ho finandniho riiadu a ve vztahu ke spotiebni dani 6estn6 prohli5eni. Z obsahu destn6ho prohldseni musi blit ziejme, Ze dodavatel sphiuje piislusnf z6kladni kvalifika6ni piedpoklad pozadovanf zadavatelem. s) ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. g) zikona spliuje dodavatet, kteni nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pendle na veiejn6 zdravotni poji5t6ni, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6nici bydli5te dodavatele. K prok6z6ni tohoto zdkladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatet dte g 53 odst. 3 pism. d) zakona destn6 prohl65enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi byit ziqme,ze dodavatel spliuje piislu5nli zfikladni kvalifika6ni piedpoklad pozadovan! zadavatelem. h) Zitkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. h) zfukona splfiuje dodavatet, kteni nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pendle na socidlni zabezpedeni a piisp6vku na st6tni politiku zamdstnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6ni 6i bydliste dodavatele. KprokAzAn( tohoto z6kladniho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 plsm. c) z1kona potvrzeni piislu5n6ho orgdnu ci instituce. Zlkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. i) zilkona spliuje dodavatet, kteni nebyl v poslednich 3 letech pravomocn6 disciplin6rne potrestdn, 6i mu nebylo pravomocn6 ulozeno k6rn6 opatieni podle zvlsstnich prdvnich piedpisrl, je-li podle g 54 pism. d) zdkona pozadov6no prokdzlni odborn6 zpfisobilosti podle zvls5tnich pr6vnich piedpis0; pokud dodavatel vykon6vd tuto dinnost prostiednictvim odpov6dn6ho zdstupce nebo jin osoby odpovidajici za dinnost dodavatele, vztahuje se tento piedpoklad na tyto osoby. KprokAzAni tohoto zdkladnfho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatel dte g 53 odst. 3 pism. d) zakona cestn6 prohl65enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi bft ziqm6,ze dodavatel sphiuje piislu5nf zdkladni kvalifikacni piedpoklad pozadovan! zadavatetem. i) Z{kladni kvalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. j) zikona sptnuje dodavatel, kteny' neni veden v rejstiiku osob se zakazem pln6nivetejnfch zak6zek. KprokAzatni tohoto zdkladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism' d) zakona destn6 prohl5senldodavatele. Z obsahu cestneho prohlaseni musibft ziejme,ze dodavatel splnuje piislu5nf zdkladni kvalifikacni piedpoklad pozadovanyi zadavatelem. nvnopsr.f FoND pro nrcronar,ui nozvo.r PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI

7 OPERAENI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST k) Z{kladni kvalifikadnl piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. k) zakona splfruje dodavatel, kter6mu nebyla v poslednich 3 letech pravomocn6 ulozena pokuta za umozn6ni vfkonu neleg6lni prdce podle zvl65tn iho pr6vniho piedpisu. K prok6z6ni tohoto zdkladnfho kvalifikacniho piedpokladu piedlozf dodavatel dle $ 53 odst. 3 pism. d) zakona 6estn6 prohld5enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi blt zi8m6,2e dodavatel spliuje piislu5nli z6kladnl kvalifika6ni piedpoklad pozadovan! zadavatelem. Vzor destn6ho prohl65eni k prokdzdni spln6ni zskladni kvalifikadnich piedpokladir dle $ 53 odst. 1 poskytuje zadavate I piiloho u zaddv aci doku mentace. 5. PROFESNIKVALIFIKACTiPNCOPOKLADY a) Splndnl profesniho kvalifika6niho piedpokladu dle $ 54 pism. a) zdkona prok6ze dodavatel, kteni piedlozi vlipis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zaps6n, di vfpis z jine obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. b) Spln6ni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. b) z6kona prokdze dodavatel, kteqi piedlozi doklad o opr6vn6ni k podnik6ni podle zvl65tnfch pr6vnich piedpisfi v rozsahu odpovidajicim piedm6tu veiejn6 zaklzky, zejm6na doklad prokazujici piislu5n6 Zivnostensk6 oordvn6nici licenci. 6. EKONOMICXA N TITRNdI.Ii ZPOSOBILOST DODAVATELE Dodavatel v souladu s $ 50 odst. 1 pism. c) zakona piedlozi 6estn6 prohls5enl o sv6 ekonomick6 a financni zp&sobilosti splnit veiejnou zak6zku. eestn6 prohl6seni bude podeps6no osobou opr6vn6nou jednat jm6nem di za dodavatele a z jeho obsahu musi vyplfvat, 2e dodavatel sphiuje pozadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odli5n6 od osoby opr6vn6n6 jednat jmenem ci za dodavatele, musl bft v nabidce piedlozena pln6 moc v originsle nebo v Uiedn6 ovdiene kopii. Vzor destn6ho prohls5enl o ekonomick6 a finandni zp&sobilosti dodavatele poskytuje zadavatel piilohou zadavaci dokumentace. 7. TEGHNTCKE rvelrrtrncni pneopoklady Dfe $ 56 odst. 1 pism. a) zskona: Rozsah pozadovanlich informaci a dokladri dle g 56 odst. 5 pism. a) z6kona: Dodavatel piedlozl seznam vfznamnfch doddvek realizovanlch dodavatelem v poslednich 3 letech s uvedenlm jejich rozsahu a doby pln6ni; piilohou tohoto seznamu musi bi/t: 1. osvddceni vydan6 di podepsane veiejnltm zadavatelem, pokud bylo zboli doddno veiejn6mu zadavateli, nebo 2. osv6d6eni vydan6 jinou osobou, pokud bylo zbozi doddno jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli, nebo nvnopsrf FoND pro nncronar,ni nozvo.r praha & EU - In-vESTUJEMn oo vasf BuDoucNosrr

8 OPERA NI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKA UNIE 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutecn6ni pln6ni dodavatele, neni-li soucasnd mozn6 osvdddenl podle bodu 2 od t6to osoby ziskat z d0vod& spo6ivajicich na jejl stran6. Zpisob prokflzflni splneni tohoto kvalifikadniho piedpokladu dle $ 56 odst. 5 pism. b) z6kona: Dodavatel proka2e spln6ni tohoto kvalifikadniho piedpokladu piedlozenim seznamu ve form6 cestn6ho prohl65eni vcetn6 pilslu5niich piiloh, znichz bude patrne spln6nl nize vymezen6 Urovn6 kvalifikadn iho piedpoklad u. Vymezeni minim6lni tirovn6 tohoto kvalifikadniho piedpokladu odpovidajici druhu, rozsahu a slozitosti piedm6tu pln6ni veiejn6 zakazky dle g 56 odst. 5 pism. c) zikona: Dodavatel spltiuje tento kvalifikadni piedpoklad, pokud v poslednlch 3 letech realizoval alespoil 3 doddvky obdobneho charakteru a rozsahu. Dod6vkou obdobneho charakteru a rozsahu se rozumi dod6vka mikroskopu atom6rnich sil s obdobnlmi parametry dle zadavaci dokumentace ve financnim rozsahu min ,- Kd bez DPH (pfip. v jin6 m6n6, odpovid6-li hodnota dod6vky pozadavku zadavatele dle konverznlho kurzu 0ru9 t pracovnimu dni bezprostiedn6 piedchdzejicimu dni poddnf nabidky), atoza kazdou z dokladovanlch dod6vek V Praze dne nvnopsr.f FoND pro nncronar,nf nozvo"r praha & EU - rnvesrujemn oo v,lsi BuDoucNosrr

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E k veiejn6 zaklzce zad1van6 dle z6kona e. rc7,2006 Sb., o veiejnlich zaklzkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (d6le jen,,zakon" di,,zvz") pro zpracovdni nabidky k podlimitnl

Více

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E OPERACNI PROGRAM PRAHA Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E k veiejn6 zak6zce zad6van6 dle zdkona e. 13712006 Sb., o veiejnfch zarkazkdch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0 (ddle jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracovdni

Více

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i.

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i. ?il Fvzikalnf ustav -Ez txj R[ademie v6d e R, v. v. i. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE k veiejn6 zak zcezadlvanl dle zdkona e.13712006 Sb., o veiejnychzakazkach, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfr (d6le jen,,zakon"

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l XVAUI pt XIC tti OOXU M E NTAC E X Ve Re.l ne ZAXIUCE ZADAVAN ;G zaiio'na'e: iitttooo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv vyzva K PoDAr.ri NeeiDKY N6zev zakazky: e islo zak6zky: Forma zadani'.,,zaji5t6ni praktick6ho vfcviku v iizeni vozidel skupiny

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ Užší podlimitní řízení na stavební práce Kvalifikační dokumentace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE REKO FS Název zadavatele: Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny Sídlo zadavatele: Legionářská

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Název veřejné zakázky: PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Identifikační údaje zadavatele Název: MĚSTO

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

I "Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích"

I Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích VIOLETTE, s.r.o. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen "veřejná zakázka") nejedná se o zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1.

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l?

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l? PISEMNA vyzvak Poonrui NABioxY pro zad6ni veiejn6 zak1zky mal6ho rozsahu na stavebni prsce Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st Zadavatel : Obce Fhah, lfirtu{q,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: ,

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: , Příloha č. 6 Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Kvalifikační předpoklady VZ-01/2013/RM Nákup

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění kvalifikačních předpokladů podle 62 odstavec 3 zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách Č.1164 název Rekonstrukce vodovodu Hrdějovice-Hluboká, Zámostí- SO-01

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr Kvalifikační dokumentace k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v zadávacím řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Ř Á Á É Ř ř ř Ú é Ř É Á ě ě ý ř ě Ů Ř ř ý ě ě š ř ů Á É Ř éý ů é ž ř ý ž ý é ěř ř é é ř ř ě é é ž ý š ě ř ě é ř é ý é ý ě ě ď ř Ťé ž ť úú Á ú ř é ě ě é ě é ř ě ě é ř ý ž ě ě ě é é ř ý ý ě ě ó Ř Ě Ř Á ř

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Krycí list nabídky.

Krycí list nabídky. Příloha č. 2 Krycí list nabídky Název zakázky: Energetické úspory ZŠ Slatina nad Zdobnicí Základní identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Slatina nad Zdobnicí IČ/DIČ 00275395/ CZ00275395 Se sídlem:

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Příloha č. 2. Čestné prohlášení. (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2. Čestné prohlášení. (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto čestně, že: Příloha č. 2 Čestné prohlášení (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů - žádný ze statutárních orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen

Více

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky:

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky: Adaptace dvou staveb - kravinfr pro potieby ustdjeni koni Zadfvaci dokumentace prrc podlimitniveiejnou zakdzku na stavebni prdce zadanou formou zjerdnodu5endho podlimitniho iizen( dle z6kona :137 /2006

Více

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin F)PPl \.1 Oprnn(nf PRocRAM PRAHA KONKURfNCgSCHOPNOST @le [ _..;:-l T MIEIE J H r r r * i l Hffin nli I *.i l EVROPSKAUNTE ZADAVACI DOKUMEINTACE pro zpracovdni nabidky k vetejn6 zakdzce mal6ho rozsilhu

Více

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava DODÁVKA PRVKŮ SÍŤOVÉ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici"

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici KvALIFTKAcNf uoxullunracr K vrf,srn.e zakazce zadavane zjednoouspnvvr podlrmrrni'h,l niznnivr DLE $ :s zarou A (,.137t2006 sb., o verejnycuzxxdzkach, vg znenf pozoprsicu pnpoprsu parn JEN,,zAKoN.,; Nizev

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více