ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE"

Transkript

1 OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt<acu, ve zttetti POZDEJSiCH preoprsu (DALE JEN,,zAKoN") t. ruazev venerrue zaxiaxv N6zev veiein6 zak6zkv: atom6rnich silafm 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE Obchodni firma nebo nazev / obchodnl firma Fyzikilni fstav AV er, v. v. i. nebo im6no a oiiimeni: Sidlo / misto oodnik6nl/ misto trval6ho Na Slovance ,18221 Praha 8 pobvtu (piip. dorudovaci adresa): te: Osoba opr6vn6n6 jednat jm6nem di za prof. Jan Riofy, DrSc., ieditel zadavatele: 3. OBECNE POZADAVKY ZADAVATELE NA PROKAZANI spi.i'ierui KVALIFIKAcE Tato kvalifikacni dokumentace (d6le jen,,kd") upravuje podrobnlm zpfrsobem vymezeni a zpfrsob prok1z1ni spl nd n i kva I ifi kadn ich pied poklad fi. 3.1 Kvalifikadni piedpoklady Kvalifikovanfm dle $ 50 odst. l zakona pro pln6niveiejn6 zakazky je dodavatel, kteni: a) Splniz6kladni kvalifikadni piedpoklady podle $ 53 z6kona, b) splni profesni kvalifikadni piedpoklady podle $ 54 z6kona, c) piedlozi cestn6 prohl65eni o sv6 ekonomick6 a finandni zp0sobilosti splnit veiejnou zaklzku a d) splnitechnicke kvalifikadni piedpoklady podle $ 56 z6kona. 3.2 P rokazan i spl n 6n i kva I if i kace prostied n ictvim s u bdodavate le Pokud neni dle $ 51 odst. 4 zakona dodavatel schopen prokdzat splndni ur0it6 06sti kvalifikace pozadovan6 zadavatelem dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) z6kona v pln6m rozsahu, je oprdvndn spln6ni kvalifikace v chyb6jicim rozsahu proklzat prostiednictvim subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovenim $ 17 pism. i) zakona rozumi osoba, pomoci kter6 md dodavatel plnit urditou ddst veiejne zak6tzky nebo kter6 md poskytnout dodavateli k plndnl veiejn6 zakazky urdite v6ci di prdva. Vsouladu sustanovenim $ 331 zakona /1991 Sb., obchodni zskonik, ve zn6nl pozd6jiich piedpisft, plni-li dodavatel svoj zavazek pomocl jin6 osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovidd tak, jako by z1vazek plnil sdm. Dodavatelje v takovdm piipad6 povinen zadavateli piedlozit: a) Doklady prokazujici spln6ni z6kladniho kvalifikadniho piedpokladu dle g 53 odst. 1 pism. j) zakona a profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. a) zflkona subdodavatelem, nvnopsr.f FoND pro nncronar,ni nozvo.r PRAIIA & EU - INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI

2 b) smlouv uzavrenou se subdodavatelem, znilvyplyvlzavazek subdodavatele k poskytnuti pln6ni urden6ho k pln6ni veiejn6 zakazky dodavatelem 6i k poskytnuti v6ci di pr6v, s nimiz bude dodavatel oprivn6n disponovatv r6mci pln6ni veiejne zakazky, a to alespoi v rozsahu, v jakem subdodavatel prok6zal spln6ni kvalifikace dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) z6kona. Dodavatel neni opr6vn6n prostiednictvim subdodavatele prokazat spln ni kvalifikace dle $54plsm. a)zakona,tj.vlipiszobchodnihorejstiiku,pokud jevn6mzaps6n,6ivfpiszjineobdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. 3.3 Prokizini spln6ni kvalifikace v piipad6 poddni spoledn6 nabidky V piipad6, 2e ma bft piedmdt veiejn6 zakazky pln6n n6kolika dodavateli spolecn6 a za timto 0celem poddvaji ci hodlaji podat spole6nou nabidku, je dle S 51 odst. 5 zakona ka2dy z dodavatelil povinen prokazat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpoklad& podle $ 50 odst. 1 pism. a) zfikona a profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. a) z1kona v pln6m rozsahu. Splndni kvatifikace dle $ 50 odst. '1 pism. b) az d) zdkona musi proklzat v5ichni dodavatel6 spoledne. V piipad6 prokazovdni splnenl kvalifikace v chybr5jlcim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se pouzije $ 51 odst. 4 zakona obdobn6. V piipad6, 2e ma byit piedmet veiejn6 zaklzky pln6n dle $ 51 odst. 5 zdkona spolednd n6kolika dodavateli, jsou zadavateli dle $ 51 odst. 6 zdkona povinni piedlozit soudasn6 s doklady prokazujicimi spln6nl kvalifikadnich piedpoklad& smlouvu, ve kter6 je obsazen zlvazek, Ze v5ichni tito dodavatel6 budou v&di veiejnemu zadavateli a tietlm osob6m z jakfchkoliv pr6vnich vztah0 vzniklfch v souvislosti s veiejnou zakazkouzav6z6ni spolednd a nerozdilnd, a to po celou dobu pln6niveiejne zaklzky ipo dobu tnrdnijinfch zavazkl vypllvajicich z veiejn6 zaklzky. PoZadavek na zavazek podle v6ty prvni tohoto ustanoveni zakona, aby dodavatel6 byli zavlzlni spoledn6 a nerozdilnd, plati, pokud zvldstni pravni piedpis nebo zadavatel nestanovi jinak. 3.4 ProkAzlni spln6ni kvalifikace u zahraniiniho dodavatele V piipad6, Ze nevyplfvl ze zvllstniho pr6vniho piedpisu jinak, prokazuje dle g 51 odst. 7 z1kona zahranii:nl dodavatel splndnf kvalifikace zpfrsobem podle prdvnlho iddu platn6ho v zemi jeho sidla, mista podnikani nebo bydli5t6, a to v rozsahu pozadovan6m timto zdkonem a veiejnfm zadavatelem. Pokud se podle pr6vniho i6du platn6ho v zemi sidla, mista podnik6ni nebo bydliste zahranicniho dodavatele urcit! doklad nevyddv6, je zahrani6nl dodavatel povinen prokdzat splndni takov6 d6sti kvalifikace cestnfm prohl65enim. Neni-li povinnost, jejiz spln6ni ma blt v r6mci kvalifikace prok6z6no, v zemi sidla, mista podnikdni nebo bydli5t6 zahranidniho dodavatele stanovena, udini o t6to skutecnosti destn6 prohld5en i. Doklady prokazujici spln6ni kvalifikace piedkl6d6 zahranicni dodavatel v pfrvodnim jazyce s piipojenim jejich 0iedn6 ov6ien6ho piekladu do deskeho jazyka, pokud zadavatel v zaddvacich podminkdch nebo mezin6rodni smlouva, kterou je 0esk6 republika vazana, nestanovi jinak; to plati ivpiipad6, prokazuje-li spln6ni kvalifikace doklady vjin6m nez cesk6m jazyce dodavatel se sidlem, mistem podnikdni nebo mistem trval6ho pobytu na fzemi Cesk6 republiky. povinnost piipojit k doklad0m 0iednd ov6ienli pieklad do 6esk6ho jazyka se nevztahuje na doklady ve slovensk6m Jazyce. EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi NOZVO.T praha & EU - INvESTUJEME Do vasi BuDoucNosrl

3 OFERAENI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 3.5 Seznam kvalifikovanich dodavatel0 V pifpad6, Ze dodavatel piedlozi zadavateli vyipis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatel0 dle $ 125 at n6sl. z6kona ve lhirt6 pro prok6z6ni spln6ni kvalifikace, nahrazuje tento vlpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelft prok6zdni spln6ni: a) zdkladnich kvalifikadnich piedpokladir podle g 53 odst. 1 nebo 2zfiRonaa b) profesnich kvalifikadnich piedpoklad0 podle $ 54 pism. a) azd) zlkona vtom rozsahu, v jak6m doklady prokazujici splndni techto profesnich kvalifikadnich piedpoklad0 poknivaji pozadavky veiejn6ho zadavatele na prokazlni spln6ni profesnich kvalifikadnich piedpokladfr pro pln6ni vei'ejn6 zaklzky V piipad6, Ze si zadavatel v ozndmenlo zah6jeni zadavaciho iizenivyhradil, Ze splndnl kvalifikace dle $ 53 odst. I pism. f) az h) zakona musi blt prokdzdno piedlozenim jednoho di vice doktadfr dle $ 53 odst. 3 z6kona, pak spln6ni teto kvalifikace nem&ze blt dle S 127 odst. 3 zakona prok6z6no vf pisem ze seznamu kvalifikovanyich dodavatel0. Zadavatelje povinen dle $ 127 odst. 4 zskona piijmout vfpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelir, pokud k poslednimu dni, ke kter6mu ma byit prokdzdno splneni kvalifikace, neni viipis ze seznamu kvalifikovanlich dodavatel[r star5i nez 3 m6sice. 3.6 Syst6m certifikovanfch dodavatehi V piipad6, Ze dodavatel piedlozl zadavateli certifik6t vydanf v rdrmci syst6mu certifikovanlich dodavatel& dle $ 133 a ndsl. zakona, kteni obsahuje n6lezitosti stanovene v g 139 zdkona, ve lhr]t6 pro prok6z6ni spln6ni kvalifikace a 0daje v certifikdtu jsou platne nejmen6 k poslednimu dni lh0ty pro prokazani spln6ni kvalifikace ($ 52 z6kona), nahrazuje tento certifik6t v rozsahu v n6m uvedenlich Udaj0 prok6z6n i splndn i kvalifikace dodavatelem. 3.7 Zahranidni seznam dodavatehi Zadavatel piijme za podminek stanovenltch v $ 143 odst. 4 zakona vlipis ze zahranioniho seznamu dodavatel0 di zahrani6ni certifikdt od zahranidniho dodavatele v piipad6, pokud md zahrani6ni dodavatel sidlo di misto podnikdni, popiipade bydli5te, ve st6t6, ve kterom byl vlpis ze zahranicniho seznamu dodavatel0 di zahranidni certifikdt vyd6n. Vfpis ze zahrani6niho seznamu dodavatelfi 6i zahranicni certifikdt nesmi bft star5i 3 m6sicfr a musi blit platnf k poslednlmu dni lhgty pro prok6zdni kvalifikace. Vipisem ze zahranilnlho seznamu dodavatelfr 6i zahranicnl certifik6t dodavatel prokazuje spln6ni kvalifikace, popiipad6 splnrsni jeji piislu5ne ddsti, v rozsahu stanoven6m dle $ 143 odst. 3 z6kona. V piipad6, Ze si zadavatel v ozndmeni o zah6jeni zadavaciho ilzeni vyhradil, Ze spln ni kvalifikace dle $ 53 odst. 1 pism. f) az h) zakona musi bft prok6z6no piedlozenim jednoho ci vice dokladr] dle $ 53 odst. 3 z6kona, pak spln6ni teto kvalifikace nem&ze byit dle S 143 odst. 3 z1kona prokdzdno vfpisem ze zahranicniho seznamu dodavatelir ci zahranicniho certifikdtu. rvnopsr.f FoND pro nncronar,nf nozvo.r PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI

4 * * * * * * EVROPSKA UNIE 3.8 Pravost a stiii dokladt Pokud neni z6konem stanoveno jinak, piedklada dle $ 57 odst. 1 z6kona dodavatel kopie doklad0 prokazujiclch splneni kvalifikace. Zadavatelje opr6vn6n pied uzavienlm smlouvy opr6vn6n pozadovat piedlozenl origin6lfr nebo ovdienlich kopii doklad& prokazujicich splndni kvalifikace. Uchaze6, se ktenfm md bft uzaviena smlouva dle $ 82 zakona,je povinen je pied uzavienim smlouvy piedlozit. Doklady prokazujici splndni zdkladnich kvalifikacnich piedpokladfi a vlipis z obchodnlho rejstiiku nesm6ji blit ke dni pod6ni nabidky star5i 90 kalenddinich dnr] dle $ 57 odst. 2 zdkona. V piipad6, kdy zdkon nebo zadavatel v rdmci prokdzdni kvalifikace pozaduje piedlozeni 0estn6ho prohl65eni dodavatele o spln6ni kvalifikace, musi takov6 prohl65eni obsahovat z6konem a zadavatelem pozadovan6 0daje o spln6ni kvalifikacnlch piedpoklad0 a musl bft soucasn6 podeps6nosobou opr6vnsnou jednat jm6nem ci za dodavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odlisnd od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nem di za dodavatele, musi blt v nabidce piedlozena pln6 moc v origindle nebo v fiedn6 ov6ien6 kopii. 3.9 Zm6ny v kvalifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutl o vlibdru nejvhodn6j5i nabidky piestane dodavatel splnovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 pracovnich dnfr tuto skutednost veiejn6mu zadavateli pisemn6 ozn6mit. Dodavatel je povinen piedlozit potiebn6 dokumenty prokazujicl spln6ni kvalifikace v pln6m rozsahu do 10 pracovnlch dn0 od ozn5menit6to skutednosti veiejn6mu zadavateli. Veiejnf zadavatel mtrze na Z5dost dodavatele tuto lhfrtu prodlouzit nebo m[lze zme5kdni lh0ty prominout. Povinnost podle piedchozihodstavce se dle $ 58 odst. 2zAkona vztahuje obdobnd na uchazece, se ktenim je v souladu s rozhodnutim zadavatele dle $ 81 mozn6 uzaviit smlouvu, a to a2 do doby uzavieni smlouvy. V takov6m piipad6 musi uchazec, s nimz zadavatel uzavira smlouvu, piedlozit potiebn6 dokumenty prokazujicispln6ni kvalifikace v pln6m rozsahu nejpozdeji pii uzavienismlouvy Lhtta pro prokflzani splndni kvalifikace V otevien6m iizenije dodavatel povinen prok6zat spln6ni kvalifikace ve lh&t6 pro pod6ni nabfdek. 4. ZAKLADNI KVALIFIKAcTi pneopoklady a) ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. a) zakona splhuje dodavatel, kteni nebyl pravomocn6 odsouzen pro trestnli 6in sp6chani ve prospdch organizovan6 zlodineck6 skupiny, trestnf cin 0dasti na organizovan6 zlocineck6 skupin6, legalizace vlinosfr z trestn6 cinnosti, podilnictvl, piijeti 0platku, podplaceni, nepiimeho Uplatkdistvi, podvodu, 0v6rov6ho podvodu, vdetn6 piipadt], kdy jde o piipravu nebo pokus nebo (castenstvi na takov6m trestn6m cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za sp6chdni takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o privnickou osobu, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato privnick6 osoba, tak jeji statutirni org6n nebo kaid! 6len statutirniho orginu a je-li statutdrnim org6nem dodavatele ci clenem statut6rniho orgdnu dodavatele pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad splhovat jak tato pr6vnickd osoba, tak jeji statut6rnl org6n nebo kazdli dlen statutarniho orgdnu t6to pr6vnick6 osoby; poddrvd-ti nabidku Bvnopsxf FoND pro nncronar,nf nozvo.r praha & EU - INvESTUJEMB oo v,lsf BUDoucNosrI

5 OPERACNf PROGRAM PRAHA XONKURENCESCHOPNOST 0i Z6dost o ucast zahranidnl pr6vnickd osoba prostiednictvim sv6 organizacni slozky, musi piedpoklad podle tohoto plsmene splfiovat vedle uvedenyich osob rovn6z vedoucit6torganizadni slozky; tento z6kladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel spliovat jak ve vztahu k rjzemi 0esk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni di bydli5t6. KprokAzani tohoto zdrkladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism. a) zakona viipis z evidence Rejstiiku trest0. b) Zakladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. I pism. b) zflkona sphiuje dodavatel, kteni nebyl pravomocn6 odsouzen pro trestnf din, jehoz skutkov6 podstata souvisi s piedm6tem podnik6nl dodavatele podle zvld5tnich prdvnich piedpisit nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za sp6chdni takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o privnickou osobu, musi tuto podminku splhovat jak tato privnicki osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo kazdi 6len statutirniho org6nu a je-li statut6rnim org6nem dodavatele 6i dlenem statutdrniho orgdnu dodavatele pr6vnickd osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick5 osoba, tak jejl statutdrni org6n nebo kazdf 6len statutdrnihorg6nu t6to pr6vnicke osoby; pod6vd-li nabidku di 26dost o udast zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organiza6ni slozky, musi piedpoklad podle tohoto plsmene splhovat vedle uvedenlich osob rovn6z vedoucit6torganizacni slozky; tento z6kladni kvalifika6ni piedpoklad musl dodavatel splhovat jak ve vztahu k Uzemi eesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni ci bydli5t6. K prokiz6ni tohoto zdkladnlho kvalifikacnlho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism. a) zakona vlpis z evidence Rejstiiku trestfi. c) ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. c) zakona spthuje dodavatel, kteqi v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedn6ni nekal6 sout6ze formou podpl6ceni podle zvl6stniho pr6vniho piedpisu. KprokAzlni tohoto z6kladniho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatet dte g 53 odst. 3 pism. d) zakona cestn6 prohls5enl dodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi blit ziejm6, Ze dodavatel spltiuje piislu5nf z{kladni kvalifikadnlpiedpoklad pozadovanli zadavatetem. d) Zdkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. d) zakona splnuje dodavatet, vrl6ijehoz majetku neprobih6 nebo v poslednlch 3 letech neprob6hlo insolvendni iizeni, v n6mz bylo vyd6no rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k 0hrad6 n6klad[r insolvencniho iizeni, nebo nebyl konkuz zru5en proto, Ze majetek byl zcela nepostadujlci nebo zavedena nucend spr6va podle zvl6stnich pr6vnich piedpis0. K prok6zdni tohoto z5kladniho kvalifikadniho piedpokladu piedtozi dodavatet dte g 53 odst. 3 pism. d) z{kona destn6 prohl5senidodavatele. Z obsahu destneho prohldseni musi bft ziejm6, Ze dodavatel splhuje piislu5n! zakladni kvalifikadni piedpoklad pozadovanlt zadavatelem. e) Z1kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. e) zikona spliuje dodavatel, kteni neni v Iikvidaci. rvnopsry FoND pro RncroNAr,Ni nozvo"r praha & EU - INvESTUJEMB oo vasi BuDoucNosrr

6 OPERAENf PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOFNOST *x* i * * * * l * * *** evnolsffi-unre KprokAzdni tohoto z6kladniho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism. d) z1kona 6estn6 prohld5enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl6seni musi blit ziqme,ze dodavatel spliuje piislu5nyi zakladni kvalifikaoni piedpoklad pozadovanf zadavatelem. 0 Zflkladni kvalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. f) zakona splnuje dodavatet, kteni nemd v evidenci danl zachyceny daflov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni di bydliste dodavatele. K prok6zdni tohoto z6kladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatet dle g 53 odst. 3 pism. b) z6kona potvrzeni piislu5n6ho finandniho riiadu a ve vztahu ke spotiebni dani 6estn6 prohli5eni. Z obsahu destn6ho prohldseni musi blit ziejme, Ze dodavatel sphiuje piislusnf z6kladni kvalifika6ni piedpoklad pozadovanf zadavatelem. s) ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. g) zikona spliuje dodavatet, kteni nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pendle na veiejn6 zdravotni poji5t6ni, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6nici bydli5te dodavatele. K prok6z6ni tohoto zdkladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatet dte g 53 odst. 3 pism. d) zakona destn6 prohl65enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi byit ziqme,ze dodavatel spliuje piislu5nli zfikladni kvalifika6ni piedpoklad pozadovan! zadavatelem. h) Zitkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. h) zfukona splfiuje dodavatet, kteni nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pendle na socidlni zabezpedeni a piisp6vku na st6tni politiku zamdstnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6ni 6i bydliste dodavatele. KprokAzAn( tohoto z6kladniho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 plsm. c) z1kona potvrzeni piislu5n6ho orgdnu ci instituce. Zlkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. i) zilkona spliuje dodavatet, kteni nebyl v poslednich 3 letech pravomocn6 disciplin6rne potrestdn, 6i mu nebylo pravomocn6 ulozeno k6rn6 opatieni podle zvlsstnich prdvnich piedpisrl, je-li podle g 54 pism. d) zdkona pozadov6no prokdzlni odborn6 zpfisobilosti podle zvls5tnich pr6vnich piedpis0; pokud dodavatel vykon6vd tuto dinnost prostiednictvim odpov6dn6ho zdstupce nebo jin osoby odpovidajici za dinnost dodavatele, vztahuje se tento piedpoklad na tyto osoby. KprokAzAni tohoto zdkladnfho kvalifikacniho piedpokladu piedlozi dodavatel dte g 53 odst. 3 pism. d) zakona cestn6 prohl65enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi bft ziqm6,ze dodavatel sphiuje piislu5nf zdkladni kvalifikacni piedpoklad pozadovan! zadavatetem. i) Z{kladni kvalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. j) zikona sptnuje dodavatel, kteny' neni veden v rejstiiku osob se zakazem pln6nivetejnfch zak6zek. KprokAzatni tohoto zdkladniho kvalifikadniho piedpokladu piedlozi dodavatel dle g 53 odst. 3 pism' d) zakona destn6 prohl5senldodavatele. Z obsahu cestneho prohlaseni musibft ziejme,ze dodavatel splnuje piislu5nf zdkladni kvalifikacni piedpoklad pozadovanyi zadavatelem. nvnopsr.f FoND pro nrcronar,ui nozvo.r PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VASI BUDOUCNOSTI

7 OPERAENI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST k) Z{kladni kvalifikadnl piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. k) zakona splfruje dodavatel, kter6mu nebyla v poslednich 3 letech pravomocn6 ulozena pokuta za umozn6ni vfkonu neleg6lni prdce podle zvl65tn iho pr6vniho piedpisu. K prok6z6ni tohoto zdkladnfho kvalifikacniho piedpokladu piedlozf dodavatel dle $ 53 odst. 3 pism. d) zakona 6estn6 prohld5enidodavatele. Z obsahu destn6ho prohl65eni musi blt zi8m6,2e dodavatel spliuje piislu5nli z6kladnl kvalifika6ni piedpoklad pozadovan! zadavatelem. Vzor destn6ho prohl65eni k prokdzdni spln6ni zskladni kvalifikadnich piedpokladir dle $ 53 odst. 1 poskytuje zadavate I piiloho u zaddv aci doku mentace. 5. PROFESNIKVALIFIKACTiPNCOPOKLADY a) Splndnl profesniho kvalifika6niho piedpokladu dle $ 54 pism. a) zdkona prok6ze dodavatel, kteni piedlozi vlipis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zaps6n, di vfpis z jine obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. b) Spln6ni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. b) z6kona prokdze dodavatel, kteqi piedlozi doklad o opr6vn6ni k podnik6ni podle zvl65tnfch pr6vnich piedpisfi v rozsahu odpovidajicim piedm6tu veiejn6 zaklzky, zejm6na doklad prokazujici piislu5n6 Zivnostensk6 oordvn6nici licenci. 6. EKONOMICXA N TITRNdI.Ii ZPOSOBILOST DODAVATELE Dodavatel v souladu s $ 50 odst. 1 pism. c) zakona piedlozi 6estn6 prohls5enl o sv6 ekonomick6 a financni zp&sobilosti splnit veiejnou zak6zku. eestn6 prohl6seni bude podeps6no osobou opr6vn6nou jednat jm6nem di za dodavatele a z jeho obsahu musi vyplfvat, 2e dodavatel sphiuje pozadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odli5n6 od osoby opr6vn6n6 jednat jmenem ci za dodavatele, musl bft v nabidce piedlozena pln6 moc v originsle nebo v Uiedn6 ovdiene kopii. Vzor destn6ho prohls5enl o ekonomick6 a finandni zp&sobilosti dodavatele poskytuje zadavatel piilohou zadavaci dokumentace. 7. TEGHNTCKE rvelrrtrncni pneopoklady Dfe $ 56 odst. 1 pism. a) zskona: Rozsah pozadovanlich informaci a dokladri dle g 56 odst. 5 pism. a) z6kona: Dodavatel piedlozl seznam vfznamnfch doddvek realizovanlch dodavatelem v poslednich 3 letech s uvedenlm jejich rozsahu a doby pln6ni; piilohou tohoto seznamu musi bi/t: 1. osvddceni vydan6 di podepsane veiejnltm zadavatelem, pokud bylo zboli doddno veiejn6mu zadavateli, nebo 2. osv6d6eni vydan6 jinou osobou, pokud bylo zbozi doddno jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli, nebo nvnopsrf FoND pro nncronar,ni nozvo.r praha & EU - In-vESTUJEMn oo vasf BuDoucNosrr

8 OPERA NI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKA UNIE 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutecn6ni pln6ni dodavatele, neni-li soucasnd mozn6 osvdddenl podle bodu 2 od t6to osoby ziskat z d0vod& spo6ivajicich na jejl stran6. Zpisob prokflzflni splneni tohoto kvalifikadniho piedpokladu dle $ 56 odst. 5 pism. b) z6kona: Dodavatel proka2e spln6ni tohoto kvalifikadniho piedpokladu piedlozenim seznamu ve form6 cestn6ho prohl65eni vcetn6 pilslu5niich piiloh, znichz bude patrne spln6nl nize vymezen6 Urovn6 kvalifikadn iho piedpoklad u. Vymezeni minim6lni tirovn6 tohoto kvalifikadniho piedpokladu odpovidajici druhu, rozsahu a slozitosti piedm6tu pln6ni veiejn6 zakazky dle g 56 odst. 5 pism. c) zikona: Dodavatel spltiuje tento kvalifikadni piedpoklad, pokud v poslednlch 3 letech realizoval alespoil 3 doddvky obdobneho charakteru a rozsahu. Dod6vkou obdobneho charakteru a rozsahu se rozumi dod6vka mikroskopu atom6rnich sil s obdobnlmi parametry dle zadavaci dokumentace ve financnim rozsahu min ,- Kd bez DPH (pfip. v jin6 m6n6, odpovid6-li hodnota dod6vky pozadavku zadavatele dle konverznlho kurzu 0ru9 t pracovnimu dni bezprostiedn6 piedchdzejicimu dni poddnf nabidky), atoza kazdou z dokladovanlch dod6vek V Praze dne nvnopsr.f FoND pro nncronar,nf nozvo"r praha & EU - rnvesrujemn oo v,lsi BuDoucNosrr

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více