Problematika etnických skupin ve veřejné sféře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika etnických skupin ve veřejné sféře"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Problematika etnických skupin ve veřejné sféře Bakalářská práce Autor: Hana Balochová Vedoucí práce: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc. Praha Červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, 30. června 2010 Hana Balochová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce, doc. Ing. Eduardu Mazákovi Csc., za vstřícnost a odborné konzultace a také své rodině za podporu. 3

4 Anotace Cílem mé bakalářské práce je podat obraz o situaci migrantů v České republice a o jejich kontaktu s českými bankami. Práce má dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část podává informace o migraci obecně a vymezuje pojmy týkající se migrace a s ní související vytváření etnických skupin. Dále pak vymezuji a na grafech ukazuji současnou sociální a ekonomickou situaci tří největších etnik v České republice s ohledem na historický vývoj. V praktické části pak hodnotím bankovní instituce a rozsah služeb, které jsou schopny migrantům poskytnout. S ohledem na tyto informace pak vyhodnocuji dotazník, který byl vyplněn 20-ti respondenty a zobrazuje důvěryhodnost největšího etnika v ČR k českým bankám. Závěrem mé práce jsou návrhy řešení pro veřejné instituce i banky, které by pomohly migrantům k dohledání lepších informací o bankovních produktech a českým bankám získat nové, stále perspektivnější klienty. Annotation The goal of my bachelor thesis is to provide a description of the situation of immigrants in the Czech Republic and of their communication with Czech banks. My thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part comprises information about immigration in general and defines basic concepts regarding migration and the related formation of ethnical groups. Furthermore, I define and present on graphs and diagrams social and economical situation common for the three largest ethnical groups in the Czech Republic in relation to the historical development. In the practical part I evaluate banks and the range of their services their are able to offer to the immigrants. Considering such information, I evaluate a questionnaire that was filled in by 20 respondents and mirrors the trustworthiness of the largest ethnial group towards Czech banks. The conclusion of my thesis contains suggestions for solutions for public institutions and banks which would help the immigrants to find more valuable information about bank products and which would assist the Czech banks with the acquisiton of new, promising clients. 4

5 OBSAH Úvod 6 Literární rešerše; Volba metodologie 7 Teoretická část 1 Základní pojmy Mezinárodní migrace Proč se migruje? Integrace migrantů v cílové zemi Rozlišení migrantů a menšin z právního hlediska Národnostní menšiny Etnické menšiny a etnologie Současný pohled na etnologii Ideje a teorie etnologie Etnická příslušnost a význam termínu etnikum 16 2 Nejpočetnější etnické skupiny v České republice Příběh uprchlíka Migrační situace od roku Ukrajinská komunita v České republice Účel pobytu Ukrajinců na území ČR Počty ekonomicky aktivních imigrantů z Ukrajiny Slovenská komunita v České republice Počty bydlících cizinců v rozmezí roku Účel pobytu Počet ekonomicky aktivních cizinců se slovenským státním občanstvím Vietnamská komunita v České republice Počet vietnamských občanů v České r Rozložení na mapě ČR Účel pobytu Počty ekonomicky aktivních cizinců s vietnamským státním občanstvím Soužití na území České republiky 36 3 Činnost veřejných institucí a organizací v souvislosti se zlepšováním finanční gramotnosti etnických skupin Banky versus cizinci Komunikace s bankami v cizím jazyce Citibank Česká spořitelna ČSOB Komerční banka Být cizincem v České republice a získat spotřebit. úvěr nebo hypotéku? Bez papírů ale za velký úrok Hypotéky - jak na to? 42 Praktická část 4 Vlastní průzk. orientace etnické skupiny ve fin anční oblasti 46 5 Návrhy řešení zapojení etnika do finanční a pracovní oblasti 53 Závěr 55 Seznam použité Literatury 57 Přílohy: Zadání bakalářské práce 5

6 Úvod Obsahem mé bakalářské práce je problematika migrantů v České republice, a to ve vztahu k českým bankám. Toto téma jsem si vybrala, protože mne velmi zajímalo, jak jsou banky připraveny na vysoký počet cizinců v ČR, kteří zde často zůstavají, zakládají rodiny, a tak se stávají potenciálními zákazníky bank. Na základě vlastního pozorování jsem vytvořila přehled služeb, které jsou banky schopny nabídnout cizincům, kteří mají zájem o půjčku, hypotéku nebo pouze o bankovní účet. Objektem mého zkoumání jsou odpovědi na otázky, zda cizinci důvěřují českým bankám, zda je důvěra ze strany bank směrem k cizincům? Je pro ně rizikové poskytovat úvěry cizincům žijícím dlouhodobě na území České republiky? Jsou banky jazykově vybaveny, a tak připraveny na klienty cizince? Podle mého názoru jsou nyní již banky připraveny na práci se zahraničními klienty. Zaměstnanci bank jsou jistě jazykově vybaveni. Každý cizinec pobývající déle v ČR má jistě svůj bankovní účet. Výsledkem mé práce bude zhodnocení vztahu české banky versus zahraniční klienti a pokusím se navrhnout řešení a opatření, který by pomohla českým bankám zvýšit svou důvěryhodnost u zahraničních klientů, kteří žijí v České republice. Migrantům pak usnadnit orientaci na českém bankovním trhu. 6

7 Literární rešerše Vybraná odborná literatura koresponduje se zvoleným tématem a přímo se vztahuje k otázce etnických skupin na území České republiky. Zároveň odává všechny potřebné informace k vypracování teoretické části této bakalářské práce, která potom slouží jako východisko při zpracování části praktické. ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Portál, BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam. Etnické komunity v kulturním kontextu. 1.vyd. Praha : Ermat Praha, ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování avrevitalizace. Praha: Cargo Publishers, COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. 1.vyd. Praha : Portál, UHEREK, Zdeněk; KORECKÁ, Zuzana; POJAROVÁ, Tereza a kol. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, VRANOVSKÝ, Pavel; LIPTÁK, Peter; PROKOP, Radim; ŠRAJEROVÁ, Olga. QUO VADIS, SLOVENSKÁ MENŠINA? 1.vyd. Praha : Agentura Forpex Praha, ČEBOKSAROV, Nikolaj Nikolajevič; ČEBOKSAROVÁ, I.A. Národy. Rasy. Kultury. 1.vyd. Praha : Mladá fronta, HOFSTEDE, Gert; HOFSTEDE Gert Jan. Kultury a organizace: Software lidské mysli. 1. vyd. Praha : Linde, Volba metodologie Ke zpracování tématu problematiky etnickým skupin ve veřejné sféře jsem se rozhodla pro obecnou vědeckou metodu doplněnou o dotazníkové zkoumání. V úvodu stanovuji cíl své práce spolu s hypotézou o výsledku šetření. Následně provádím analýzu získaných údajů, jak z návštěv odborných center a bank, tak i z dotazníků, které vyplnilo 20 dotazovaných příslušníků vybrané etnické skupiny. Následně provádím syntézu získaných údajů a její výsledky porovnávám s hypotézou vyslovenou v úvodu. 7

8 1 Základní pojmy V této kapitole podávám ucelený seznam a vysvětlení základních pojmů, které jsou zásadním pro téma mé práce a její problematiku. 1.1 Mezinárodní migrace Menšina si musí sama zvolit svou budoucí roli, jakou chce hrát v majoritní společnosti, a poté se vydat na jasnou cestu dosažení tohoto cíle, tj. učinit zásadní rozhodnutí pro sebe a případně pro rodinu. V současném komplexním světě migrace jsou však společenská rozhodnutí, a poté i jejich naplnění, velmi obtížná. Rozhodování migrantů a v konečné fázi jejich chování je velmi složitý proces, který podléhá množství různorodých, nezávislých, ale většinou vzájemně podmíněných faktorů. Ty se často opět rozličně vážou ke třem prostředím místu migrace (odkud odchází), cílovému místu imigrace (kam přichází) i tranzitním zemím, skrze něž migrant pouze prochází. Do hry kromě řady jiných parametrů (např. strukturálních parametrů vázaných přímo na migranty pohlaví, věk, vzdělání, zdraví) vchází geografická poloha těchto prostředí, socio-ekonomická situace v krátkodobém i dlouhodobém pohledu, migrační politiky, migrační historie daných zemí, míra tolerance, resp. stupeň xenofobie majoritních populací vůči cizincům, ale např. i náhoda a souběh dějinných událostí. Migrant tak většinou není pánem situace, jeho vnitřní pohnutky i vnější chování jsou do značné míry formovány vnějšími makrosilami, které rámují konečný migrační obraz Proč se migruje? Současné masivní pohyby mají mnoho příčin a důsledků. Obecně a velmi zjednodušeně (při opomenutí důležitých, byť kvantitativně významně méně důležitých typů migrace) lze na globální úrovni mezinárodní migraci charakterizovat jako tok obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever. Geografickým vyjádřením to znamená, že bohaté země, zejména západoevropské (včetně jihoa severoevropských), USA, společně s dalšími tradičními imigračními zeměmi světa, jakož i kterými dalšími ojedinělými bohatými póly migrační atraktivity (např. Japonsko, země Perského zálivu apod.), přitahují pracovní a často rovněž politické je migranty na svá území. 2 8

9 Tatjana Šišková v publikaci Menšiny a migranti v České republice považuje za hlavní determinanty těchto pohybů hluboké disproporce v bohatství jednotlivých oblastí, síle jednotlivých ekonomik i v následné životní úrovni daných společností, stejně jako časté rozdíly v míře demokracie a politické stabilitě zemí obou makroskupin. Podstatné je, že zatímco bohatý Sever planetárně úspěšně šíří svou liberální doktrínu a s ní související kulturní a hodnotové normy nevyspělý Jih se s nimi ztotožňuje, socioekonomické (životní) úrovně obou světů se dále prohlubují. Tatjana Šišková dále uvádí, že mezinárodní migrace nevyvěrá z nedostatku ekonomického rozvoje, ale z rozvoje samého. Imigranti velmi často nepřicházejí do rozvinutějšího světa z chudých, izolovaných komunit, oddělených od mezinárodních trhů, ale z míst, která prodělávají rychlý růst a rozvoj; migrace je výsledkem jejich přístupu k nově se rodícímu globálnímu trhu, informacím a produkčním sítím. Spíše než snaha o trvalé usídlení v zahraničí a trvalý tamní vysoký příjem je dnes častěji patrná snaha zůstat v zahraničí jen krátkodobě a zvýšit si sociální a ekonomický status doma, v mateřské zemi. Tato situace vede k vysoké intenzitě cirkulačních pohybů a častým přesunům kapitálu ve formě remitencí, tj. finančních prostředků zasílaných migranty z bohaté cílové země do chudé mateřské země. Bez ohledu na to, jakým způsobem migrace vznikla, jakmile se jednou rozběhne, má tzv. sebezáchovnou tendenci sama sebe pohání skrze sociální sítě, ve kterých jsou jedinci zakotveni. Jakmile jednou osoba migruje a vrací se zpět, není již tou osobou, jíž byla před migrací. Zkušenost nabytá prací a životem ve vyspělé ekonomice vyvolává nevratné změny v motivacích jednice a v jeho osobních přístupech. Pravděpodobnost jeho dalších migračních pohybů se zvyšuje. Po uspokojení potřeb, které původně migraci vyvolaly, se vytvářejí nové, vyšší potřeby. Přístup k vyšším mzdám a kvalitnějšímu zboží vede k uspokojování stále vyšších materiálních potřeb, k formování nového životního modelu. To vše budí nové ambice k mobilitě směrem stále výše po sociálním žebříčku. 3 Díky migraci a z ní plynoucích zkušeností migranti nabývají nové kvality z hlediska jejich lidského kapitálu jsou produktivnější a zvyšují svoji hodnotu pro cizí zaměstnavatele. V průběhu jejich cest a práce v zahraničí se seznamují s cizí zemí, s jazykem, pracovním prostředím a jeho specifiky. Učí se, jak vstoupit do země legálně nebo ilegálně, jak najít práci a jak zvládnout denní život v cizím prostředí. Výsledkem celého tohoto nového poznání je nový lidský kapitál, díky němuž se 9

10 cena a riziko dalších migračních pohybů snižují, zatímco potenciální zisky narůstají. Čím více osoba migruje, tím je pravděpodobnější, že bude migrovat i v budoucnu. Každá migrace rovněž vytváří sociální kapitál, což souvisí s osobami, se kterými je migrant v úzkém styku. Jakmile osoba migruje, cena a riziko mezinárodní migrace se pro příbuzné, přátele a známé dané osoby snižují. Někteří závislí pak sami migrují, což zpětně zvětšuje síť lidí svázaných s danou migrací, roste sociální kapitál. Ten vybízí další osoby k migraci, což zase dále zvětšuje síť atd., celý koloběh pokračuje. Na druhé straně vyšší sociální status migrantů a jejich spotřebitelské a investiční aktivity mění ekonomicky i psychologicky lokální prostředí v místě jejich původu, a to opět ve směru stimulace migrace au dosud nemigrující populace Integrace migrantů v cílové zemi Migranty, kteří se rozhodnou natrvalo usadit v dané cílové zemi, ať již po přímém, jednorázovém přestěhování, nebo dlouhodobější cirkulaci, čeká složitý proces adaptace. Adaptace na nové podmínky v majoritní společnosti má mnoho často velmi rozdílných podob a je podmíněna různými faktory. Adaptace je samozřejmě ovlivněna jednak migranty samými, ale též zejména imigrační politikou země a přístupem její majoritní populace k migrantům. Mám-li specifikovat blíže na čem adaptace dále závisí, je důležité uvést rovněž důležitost faktorů fyzické a kulturní blízkosti minoritní-imigrační populace a populace majoritní, přání na straně minority úspěšně se začlenit do majoritní společnosti, charakter bydlení, resp. šířeji místa bydliště minority a velikost a typ minulých a současných migračních pohybů daného etnika, jakož i geografická poloha, resp. vzdálenost zdrojové a cílově země. Obecně je migrace do nového prostředí považována za velmi závažný akt, hluboce zasahující do života člověka. Stres z migrace je mnohdy přirovnáván k situacím, jimž člověk musí čelit např. v případě úmrtí blízkého člena rodiny, rozvodu nebo při velikém osobní zadlužení. Přestože je velmi složité zobecňovat, skuteční žadatelé o azyl a uprchlíci musí pravděpodobně čelit v tomto ohledu největším obtížím. 5 Výsledkem celého procesu adaptace je široké spektrum alternativních scénářů: od bezproblémového soužití skrze rychlé získaní bezpečného právního statusu až případné naturalizace (ziskem občanství a asimilace na jedné straně až po častý ilegální pobyt, sociálně ekonomickou marginalizaci, formování separujících se 10

11 trvalých etnických enkláv, které jsou zároveň silně odmítány majoritní populací (segregace). Tatjana Šišková v knize Menšiny a migranti v České republice uvádí, že se dnes na mikroúrovni ve světě prosazují zhruba tři základní modely imigrační politiky. Při značném stupni zjednodušení je lze charakterizovat takto: a) Diskriminační model (tzv. differential exclusion) je založen na dočasném a návratném pobytu cizinců. Imigranti jsou začleněni do určité společenské sféry (např. na trh práce), ale není jim umožněno vstoupit do ostatních oblastí jako např. do široce definovaného systému sociální péče, nemohou získat občanství, participovat na politickém životě (účastnit se voleb) apod. Právní mechanismy i praxe působí ve směru odrazení a znemožnění přístupu cizincům do mnohých sfér života, což ve své důsledku cizince socioekonomicky znevýhodňuje. Například Německo, Švýcarsko a Rakousko dnes víceméně praktikují tento model. b) Asimilační model stojí na jednostranném procesu rychlé a jednoduché adaptace imigranta do nové společnosti. Očekává se, že za rychlé umožnění získaní občanství, práv a povinností majoritní populace imigrant zaplatí ztrátou svého mateřského jazyka, svých specifických kulturních i sociálních rysů, což má vést k rychlé asimilaci do majoritní společnosti. Nejblíže tomuto modelu je imigrační politika a praxe Francie. c) Multikulturální (pluralitní) model podporuje odlišnost minority od majoritní populace. Obě se liší jazykem, kulturou, sociálními vztahy i spolkovým živote po několik generací. Imigrantům jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, aniž by se očekávalo, že se vzdají svých specifik. Naopak, na specifice minorit staví a stát všemožně intervenuje ve směru podpory jejich rozvoje. Kanada, Austrálie, Švédsko, ale do jisté míry i Nizozemska a USA dnes reprezentují tento model Rozlišení migrantů a menšin z právního hlediska Rozlišení kategorie osob na našem území, toto vyplývá z mezinárodního práva veřejného, současně z českého právního řádu. Se stejným rozlišováním se setkáme v kterékoli jiné zemi. Určujícím faktorem je státní občanství. Pokud jej mám, je založen základní vztah mezi mnou a Českou republikou. Tento vztah je složen z práv a povinností jde např. o právo volit a být volen. Důležité je, že jako občan nesmím být nucen Českou 11

12 republiku opustit. Tu jistotu nemá žádný cizinec, tedy osoba, která nemá české státní občanství. Vstup i pobyt cizinců na území České republiky je regulován někteří cizinci mají vízovou povinnost, od cizinců zamýšlejících pobývat delší dobu na území ČR je požadováno, aby prokázali, že mají dostatek finančních prostředků atd. Se stejným postupem vůči cizincům se setkáme i v zahraničí. Cizinci, který porušil český zákon, může být za určitých podmínek též uložen trest vyhoštění z ČR. 7 Pro úplnost je třeba připomenout ještě jednu kategorii, a to uprchlíky. Jsou to lidé, jejichž statut opět upravený jak mezinárodním právem veřejným, tak i vnitrostátně je někde mezi výše zmíněnými kategoriemi. Nejsou totiž občany ČR se všemi právy a povinnostmi, ale jejich postavení je silnější než postavení cizince (nemohou být vyhoštěni, mají lepší přístup k zaměstnání apod.). Výše popsané dělení osob je prvotní a jediné přípustné, tj. na občany státu, kterým jsou přiznávána práva a zároveň ukládány zvláštní povinnosti a na cizince, jejichž vstup a pobyt na území stát reguluje vlastní politikou. 1.5 Národnostní menšiny Nejprve je třeba vysvětlit, co se pojmem národnostní menšina míní. Do nedávné doby nebyla v žádné právní normě (vnitrostátní ani mezinárodní) platné v ČR uvedena definice národnostní menšiny, ačkoli součástí právního řádu jsou normy přiznávající národnostním menšinám určitá práva (např. Listina základní práv a svobod. Teprve zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, který schválila Poslanecká sněmovna ČR , ten nabyl účinnosti dnem vyhlášení 2. srpna 2001), vymezuje pojem národnostní menšina v paragrafu 2 takto: a) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považování za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky vytvořilo. 12

13 b) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 8 Z této zákonné definice tedy vyplývají následující charakteristiky národnostní menšiny: jedná se o skupinu občanů ČR; odlišují se od většiny počtem, jazykem, kulturou, původem, tradicemi; spojuje je úsilí o zachování a rozvoj svébytnosti menšiny; menšina má historickou souvislost s ČR. Dle zprávy výše zmíněného zákona, na území ČR žijí tyto národností menšiny: bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, rakouská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská a ukrajinská. Dále je v této zprávě uvedeno, že na území ČR existují další etnické a národnostní skupiny, avšak nejedná se o menšiny, neboť jejich příslušníci nejsou občany ČR jde např. o Vietnamce a Rumuny. 9 V této souvislosti je třeba vymezit jaký je rozdíl mezi etnickou a národností menšinou. Tyto kategorie nespadají do oblasti práva (jde o oblast antropologie), v právní oblasti lze konstatovat, že právo se s touto skutečností vypořádalo upuštěním od termínu etnická a zcela výlučně používá pojem národnostní menšina. Nejsou tedy činěny rozdíly mezi tím, zda se jedná o menšinu etnickou či národností, tyto pojmy splývají. Postavení národnostní menšiny ve státě je minoritní, a proto je zapotřebí přiznat jí zvláštní postavení, které by vyrovnalo její handicap. Sociolog by mohl dále menšinu vymezit i jinak, a to tím, že její příslušníci jsou právě na základě své příslušnosti k ní znevýhodněni v přístupu k moci nebo dalším zdrojům. Může se totiž stát, že v nějakém státě je ve skutečnosti v nadřazeném postavení skupina početně menšinová, třeba bílé obyvatelstvo, a ve znevýhodněném postavení jsou příslušníci většinové skupiny, třeba obyvatelstvo barevné Etnické menšiny a etnologie Termín etnická menšina je používán v obecném kontextu kulturních souvislostí soužití dvou početně nerovnovážných národních/etnických subjektů, které žijí na určitém teritoriu, v moderní době vymezeném hranicemi státu. 13

14 Etnickou menšinu v kulturních souvislostech definujeme jako skupinu lidí, která se odlišuje významnými etnickými znaky od většinové společnosti, která nepřijímá národní identitu většinové společnosti, která disponuje etnickým nebo národním vědomím a která se projevuje kolektivní vůlí deklarovat se ve své osobitosti. V kulturních souvislostech může etnická menšina odvozovat svou identitu ze základu etnického, jazykového, náboženského nebo také kulturního ve smyslu kulturní tradice. 11 Pojem etnologie je odvozený od řeckého slova ethnos, jímž se původně označovali barbaři, divoši a neznabohové. V tomto smyslu byl dotyčný termín používán až do poloviny devatenáctého století, kdy se postupně začal uplatňovat v souvislosti s rasovými, a tedy výhradně fyzickými charakteristikami lidských populací. Od počátku dvacátého století se však stále výrazněji do jeho definičního pole prolínaly i charakteristiky kulturní. A tak například ve Spojených státech před druhou světovou válkou a zejména pak v jejím průběhu sloužil pojem etnikum jako politicky korektní označení Židů, Italů a Irů, přičemž se jím mínila jak historickokulturní, tak dědičně-biologická odlišnost uvedených skupin. Není bez zajímavosti, že tento nejasný a v mnoha ohledech velmi problematický způsob vymezení se původně uchytil zejména mezi žurnalisty, aby si jej posléze osvojila i laická veřejnost. Společenské vědy však pojem etnikum (resp. etnicita) až na výjimky úspěšně míjely až do konce 60. let, kdy už ho ale byly plné noviny, řečnické pulty i bitevní pole. Tehdy již nešlo déle přehlížet, že se tento výbušný cocktail biologických a kulturních znaků stává argumentem pro kolektivní politické akce různých separatistických hnutí, a tak se i vědy o společnosti a kultuře rozhoupaly a přispěly svoji troškou do mlýna. A to velmi podstatně. 12 Etnika jsou veliká společenství lidí pociťujících svou sounáležitost s jednotným celkem a lišících se od analogických společenství zejména kulturními zvláštnostmi a jazykem. Etnika tvoří Češi, Slováci, Rusové, Ukrajinci, Arméni, Poláci, Angličané, Japonci Argentinci, apod. Pro vědu, která zkoumá etnika, se v mnoha zemích užívá název etnografie čili národopis, což je doslovný překlad řeckého termínu. 14

15 1.7 Současný pohled na etnologii Dnešní lidé poslouchají etnickou hudbu, obdivují a nakupují etnické umění, vaří etnické pokrmy zdobí se etnickými šperky a dekoracemi, zkrátka konzumují mnohé exotické produkty módního průmyslu či showbusinessu, kde se s tímto adjektivem úspěšně obchoduje.vedle toho ovšem s hrůzou v televizi sledují etnické konflikty a nebo s rozpaky hledí na počínání etnických menšin ve svém národním státě. Co přesně ovšem daný pojem znamená, tím se málokdy někdo zabývá, neboť se většinou má za to, že mu všichni tak nějak rozumíme.pro zajímavost ale identifikujme společné znaky, jimiž by se měla vyznačovat skupina lidí, abychom o ní referovali jako o etniku. Které to tedy mohou být? Jazyk, původ, území, historie, kultura, náboženství. Dále pak vzhled a mentalita. 13 Předběžná definice pojmu etnikum by v předběžné formulaci mohla znít tak, že se jedná o skupinu sdílející soubor výše zmíněných charakteristik. 1.8 Ideje a teorie etnologie Pokud bychom měli definovat etnologii jako pojmový projekt, pak nejlépe shrnuje duch této disciplíny pojem celku. Vedle zvláštních předmětů, kterými jsou příbuzenství, vztah k přírodnímu prostředí apod. se pozornost soustřeďuje především na významové celky-kulturu, společnost, rituál, instituce. Marcel Mauss, jeden z teoretických zakladatelů francouzské etnologie, vytvořil výraz celostní společenský fakt. Jedná se o popis fenoménu, který jednak odráží a vyjadřuje vnitřní logiku společnosti, jednak ho lze vnímat a analyzovat z víceméně empatického vnějšího pohledu. S tím souvisí také důležitý termín pro zkoumání této problematiky, a tím je etnicita. 14 Pojem etnicita pochází z řeckého slova Ethos, který má mnoho významů: národ, národnost, kmen či rasa. Jde o vzájemně provázaný systém kulturních (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o společenském původů. Tyto faktory působí v interakci a formují etnické vědomí člověka a jeho etnickou identitu a orientaci. Pro uznání uvedených faktorů jako etnicky příznačných je nutná jejich: a) hromadnost (s ní je spojen pocit sounáležitosti) b) trvalost (přecházení z generace na generaci) c) omezená variabilita (relativní stabilita) 15

16 d) obecná srozumitelnost a přijatelnost e) vzájemná komplementárnost 15 Etnicita je v podstatě jednou ze základních charakteristik člověka jako společenské a kulturní bytosti. Jean Copans v knize Základy antropologie a etnologie charakterizuje etnicitu jako komplexní a dynamický otevřený znakový systém vzájemně a trvale se ovlivňujících znaků, které vznikají, reprodukují se a zanikají v kultuře a ve společnosti. Tento obecný systém reálně existuje pouze v jedinečných historických podobách. Jako svého druhu nástroj diferenciace lidstva na skupiny, jejichž vzájemná odlišnost a vnitřní homogenita jsou vyjádřeny kulturou se často užívá ve významu Etnické příslušnosti. Čím se jednotlivé národy navzájem liší? Snad každý, kdo se pokusí odpovědět na tuto otázku uvede, že hlavním znakem národa je jazyk. Skutečně pokud slyšíme někoho správně a dobře mluvit česky, považujeme ho za Čecha. Příslušníci jednoho národa, kteří se neznají a setkávají se v cizině, se zpravidla identifikují podle jazyka. Je tedy třeba jazyk považovat za významný etnický znak, čili řečeno etnografickým termínem za etnický indikátor. 1.9 Etnická příslušnost a význam termínu etnikum Etnická příslušnost je sounáležitost jednotlivce s určitým etnikem nebo jeho částí (etnickým společenstvím), která může být vyjádřena vnějšími objektivními příznaky, respektive tím, jak etnicky se člověk projevuje v každodenních situacích, tj. jazykovými a kulturními projevy, sebedeklarací. Přihlášením se k určitému etniku. Zjišťuje se při běžném sčítání lidu a při výzkumech. Etnická příslušnost bývá také nazývána národnostní příslušností a zjišťována jako: a) státní příslušnost b) kmenová příslušnost c) pouze záležitost svobodné vůle jednotlivce, (tzn., že pro jeho sebeidentifikaci nejsou stanovena žádná kritéria). Etnická skupina byla nejprve ekvivalentem kmenové společnosti nebo kmene samého, tedy generickým termínem, který označoval početně malou společnost s orální tradicí. Etnická skupina byla, a stále ještě v jistém slova smyslu zůstává, oblastí terénního badatele-každý má svou etnickou skupinu

17 Etnicita, která je odrazem určité vůle nebo nějakého kulturního projektu (obrana jazyků, zvyků, původu), nalézá v určitém smyslu opodstatnění v termínu etnikum. V etnologii byl ekvivalentem etnicity pojem kmenového zřízení nebo tribalismus (z anglického trkne, kmen). Z mnohých analýz etnické typizace vyšlo najevo, že etnikum je pouhým produktem koloniálních administrativ, které se snažily kategorizovat a oficiálně rozlišovat skupiny s nestabilními, pohyblivými hranicemi, jejichž identita byla navíc založena spíše na vzájemných vztazích než na tradicích. Termín etnikum byl pojat jako malý národ, s druhem čímž souvisejí mnohé etnické konflikty, které znesnadňovaly přechod k modernímu národnostnímu státu. Etnická homogenizace je ve skutečnosti druhem manipulace nebo ideologická konstrukce. Za etnický bychom mohli považovat jazykový projev, tělesný vzhled, způsob oblékání, určitý způsob obživy, pravidla výběru partnera, symbolický rituál tedy všechno to, kde se objevují singularity Nejpočetnější etnické skupiny v České republice Cílem této kapitoly je předložit základní data o počtu cizinců na území České republiky a dále se zaměřit na 3 největší skupiny cizinců, které vytvořily na našem území početná etnika. Z údajů vyplývá, že v současné době je vytvořen největší migrační systém mezi Českou republikou a Ukrajinou, resp. státy bývalého Sovětského svazu, Českou republikou a Slovenskem a Českou republikou a Vietnamem. V této kapitole se nejprve zaměřím na vývoj jejich migrační situace a následně na sociální a ekonomickou situaci. Přítomnost etnicky jiných osob v hostitelské společnosti v sobě zahrnuje nejen tlak na menšinovou komunitu vyrovnat se určitým způsobem se sociokulturními podmínkami, v nichž žije, ale zároveň nutí i většinovou společnost zaujmout k této situace postoj. Čím častější kontakty s etnicky jinými, tím soustavněji se formuje názor na etnicky (resp.) kulturně jiné. Ideologie doby pak podbarvuje vznikající či etablovaný etnický stereotyp etickým hodnocením, a tak směřuje kulturu a následně sociální vztahy společnosti určitého prostoru

18 Tento problém se v současnosti dotýká i společnosti ČR. Zvyšující se počet etnicky jiných přicházejících původně do v podstatě etnicky homogenního prostoru České republiky opakovaně vyvolává otázku možného harmonického soužití etnicky pluralitní společnosti. Předjímá současně obavy z xenofobie a následně z vytvoření negativních hodnotících postojů vůči cizincům. Vize možných perspektiv prostoru ČR, stejně jako konflikty ve společnosti pak nutí k monitoringu stavu vzájemných postojů a také k hledání faktorů, které vedou k posilování tolerance a etnické snášenlivosti. Jedním z formulovaných klíčových faktorů je reálně prožitá zkušenost s etnicky jiným Příběh uprchlíka V publikaci Menšiny a migranti v České republice od Tatjany Šiškové je uveden následující příběh, který příkladově popisuje příčiny a situaci, ve které se většina cizinců před imigrací nachází. Tento příběh není popisem situace v životě jednotlivce, nějakého konkrétního uprchlíka. Je to vylíčení života mnoha z nich. Příběh je založen na autentických výpovědích lidí žijících v současné době v uprchlických táborech v České republice. Lidé, uprchlíci, jsou různého věku a přicházejí z mnoha zemí, více či méně vzdálených. Mají komunikační potíže, jelikož nemluví česky, musí se sžít s novým prostředím, naučit se orientovat v zemi, která je pro ně naprosto neznámá a velmi odlišná od jejich původní vlasti. Stejně tak jako Češi a Slováci, kteří po roce 1948 různými, často dramatickými způsoby odcházeli za svobodou a důstojnějším životem, přicházejí k nám dnes uprchlíci ze zemí, kde probíhají válečné konflikty, odehrává se občanská válka nebo vládne diktátorský režim. Pro většinu z nás není lehké pochopit, v jaké situaci se tito lidé nacházejí, neprožili jsme na vlastní kůži pocity člověka, který často ztratil nebo musel opustit svoji rodinu, přátele, známé. Život v uprchlickém táboře, není také žádným luxusem a může být dokonce velmi stresující pro ty, kdo nejsou zvyklí žít mezi mnoha dalšími lidmi bez možnosti soukromí. Alespoň něco se snaží přiblížit následující příběh uprchlíka. Toto je můj příběh. Pocházím ze země dlouho zmítané občanskou válkou. Nejdříve byl v naší zemi nastolen diktátorský komunistický režim. Když se proti němu většina lidí vzbouřila, byli jsme napadeni armádou sousední 18

19 země, která měla obrovskou převahu. Válka probíhala mnoho let. Povstalci se ukrývali v horách, odkud přepadali vojenské oddíly invazní armády. Ušetřeno nezůstalo ani hlavní město. Zemřelo mnoho lidí a mnoho dalších bylo nuceno opustit své domovy. Na konec musely armády sousední země odejít. Byli jsme šťastní a doufali, že teď přijde lepší doba pro nás všechny. Bohužel jsme byli trpce zklamáni. Občanská válka probíhala dál a s velkou krutostí. Nedávno převzali moc nad většinou mé země náboženství fundamentalisté, kteří zavedli velmi přísné náboženské zákony přesně určující, co je komu povoleno. Pokud se vám přihodí to neštěstí, že se narodíte jako žena, není vám vlastně povoleno téměř nic. Ženy nesmějí pracovat. Musíme strávit celý den doma, naše dcery nesmí chodit do školy, protože to náboženské zákony zakazují. Předtím, než se u nás změnil politický režim, jsem vystudovala univerzitu a stala se lékařkou. V současné době však nemohu své povolání vykonávat, protože jsem žena. Přestože jako ženy smíme navštěvovat pouze lékařku-ženu, je v celém našem městě jen jediná. Díky tomu je zdravotní stav mnoha žen velmi špatný a dětská úmrtnost vysoká. Minulý měsíc byl můj malý syn, kterému je jeden a půl roku velmi nemocný. Musel být převezen do nemocnice, ale já jsem tam nesměla být s ním. Musel zůstat sám. Když se vrátil domů, nepoznal mě. Má teď velký strach, když jsou okolo něho cizí lidé. Musím u něho stále být. Život je teď téměř nesnesitelný, nemůžeme poslouchat hudbu, protože to odporuje náboženským pravidlům, je zakázáno vlastnit a sledovat televizi. Když tato nařízení nerespektujeme, žijeme ve stálém strachu. Pokud nás naši sousedé udají přívržencům nového režimu, bude náš byt přepaden a zdemolován. Prudce se také snížila životní úroveň. Většina zahraničních firem, které poskytovaly zaměstnání vzdělaným lidem v hlavním městě, uzavřela své pobočky, protože se obávala nestabilní politické situace. Řada lidí tak přišla o práci. Zhoršilo se také zásobování a mnoho věcí lze koupit jen na černém trhu. Tam však jsou ceny velmi vysoké a málokdo si může dovolit za ně nakupovat. Jsme proto odkázáni jen na základní potraviny, ani těch však není dostatek. Na ulici mohu vyjít pouze v tradičním oblečení, mít zahalenou hlavu a tvář. Pokud se žena objeví na ulici v moderních šatech, je napadena fanatickými přívrženci náboženského hnutí. Můj muž není ortodoxní vyznavač víry, má univerzitní vzdělán a oba toužíme žít v normálním světě, kde se všechno neřídí přísnými pravidly, zákazy 19

20 a povoleními. Bojíme se také o budoucnost svých dětí. Proč nemohou naše dcery studovat a musí být v mladém věku provdány za muže, kterého si nemohou svobodnou vůlí vybrat? Takový život je pro ně i pro nás velmi ponižující. Chceme, aby naše dcery mohly studovat, učit se cizí jazyky, cestovat prostě žít svobodný život. Bojíme se také o našeho syna. Když bude ve škole celou dobu vychováván k fanatismu a intoleranci, nestane se z něj také fanatik a člověk, který netoleruje odlišnosti? Nebo bude muset žít dvojí život, který teď zažíváme my, a bát se projevit své mínění na veřejnosti? A pokud ho projeví, nebude pronásledován, zatčen a mučen a snad i zavražděn, jako se teď děje mnoha lidem v naší zemi? Jaké máme vlastně možnosti? Zůstat doma, přizpůsobit se a snažit se přežít. Snad se situace uklidí a náš život se změní k lepšímu. Po tolika letech války tomu ale nevěříme. Můžeme také odejít a usadit se v jiné zemi. Budeme muset opustit svůj domov, zatajit vše před svými přáteli, abychom je ani sebe nevystavovali nebezpečí. Můžeme vzít své celoživotní úspory a větší část zaplatit převaděči, který se nás pokusí dostat přes hranic a potom dál do Evropy. Dá se mu však věřit? Co když přijdeme o všechny peníze a nedostaneme se nikam? Přemýšlíme o tom každý dne, trávíme dlouhé noci bez spánku a bojíme se rozhodnout. Co nám však může hrozit? Může být situace ještě někde horší než tady? Rozhodli jsme se odejít. Víme, že to nebude jednoduché. Musíme získat potřebné doklady nebo odejít ilegálně. Pokud odejdeme ilegálně, čeká nás dlouhá a nebezpečná cesta. Až se dostaneme na hranice, pokud se nám podaří je přejít, musíme cestovat přes sousední zemi a potom se pokusit dostat dál do Evropy, kde máme známe. Ale tam si ještě nebudeme jisti sovu budoucností. Těm, kteří odešli před námi, se stalo, že jejich žádost o azyl byla zamítnuta. Rodině, která žila v našem sousedství, se poradilo přejít do sousední země a odtamtud cestovat ukrytí v nákladním autě několik dní dál do Evropy. Cílem jejich cesty bylo Německo, kde již žila část jejich rodiny. Byli však zadrženi na německých hranicích a byl jim odmítnut vstup na německé území, protože prý měli nákladní auto zastavit během cesty a požádat o azyl v první evropské zemi, kterou projížděli. Jiní naši známí se pokusili uprchnout do Velké Británie. Odletěli ze sousední země leteckou společností do Curychu a odtamtud pokračovali dál. V Curychu zůstali jen 45 minut a měli sotva čas přesednout do 20

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 Přehled v českém jazyce Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích

Více

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2.

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. 2014 Etnicita (Giddens 1999) kulturní praktiky a názory určité skupiny

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR A V OKOLNÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR A V OKOLNÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR A V OKOLNÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH Gabriela Nováková Abstrakt Cílem předkládané studie je zejména zmapování etnických a národnostních menšin, nacházejících se v České republice. Pojem

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 1. Schengenský systém a Česká republika Česká republika při jednání o svém vstupu do

Více

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů 1 Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů Globalizace, příznivý ekonomický rozvoj a zvýšená mobilita pracovních sil v EU znamenala pro Českou republiku v uplynulých letech

Více

Cizinci v ČR: my a oni?

Cizinci v ČR: my a oni? Cizinci v ČR: my a oni? Yana Leontiyeva Téma mezinárodní migrace se v poslední době zdá být aktuální jako nikdy dřív. Toto diskutabilní a občas i problematické vyjádření prohlášeného práva člověka svobodně

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

MIGRACE. Registrované změny trvalého bydliště jako. zahraničního i vnitřního stěhování zachycují pouze část skutečných migračních pohybů

MIGRACE. Registrované změny trvalého bydliště jako. zahraničního i vnitřního stěhování zachycují pouze část skutečných migračních pohybů MIGRACE Význam migrace v populačním vývoji České republiky během 9. let oproti minulosti značně vzrostl. Změny v politické orientaci v roce 1989 ovlivnily zahraniční migraci jak po stránce kvantitativní,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Cizinci v České republice

Cizinci v České republice Cizinci v České republice Iva Chludilová Před rokem 1989 měli Češi jen omezenou možnost setkat se s cizinci. Kromě turistů k nám přijížděli (v malém množství a na omezenou dobu) studenti a dělníci ze socialistických

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav pro informace ve vzdělávání Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2011 ISBN 978-80-245-1781-0 PROGNÓZA LIDSKÉHO KAPITÁLU

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více