Problematika etnických skupin ve veřejné sféře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika etnických skupin ve veřejné sféře"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Problematika etnických skupin ve veřejné sféře Bakalářská práce Autor: Hana Balochová Vedoucí práce: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc. Praha Červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, 30. června 2010 Hana Balochová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce, doc. Ing. Eduardu Mazákovi Csc., za vstřícnost a odborné konzultace a také své rodině za podporu. 3

4 Anotace Cílem mé bakalářské práce je podat obraz o situaci migrantů v České republice a o jejich kontaktu s českými bankami. Práce má dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část podává informace o migraci obecně a vymezuje pojmy týkající se migrace a s ní související vytváření etnických skupin. Dále pak vymezuji a na grafech ukazuji současnou sociální a ekonomickou situaci tří největších etnik v České republice s ohledem na historický vývoj. V praktické části pak hodnotím bankovní instituce a rozsah služeb, které jsou schopny migrantům poskytnout. S ohledem na tyto informace pak vyhodnocuji dotazník, který byl vyplněn 20-ti respondenty a zobrazuje důvěryhodnost největšího etnika v ČR k českým bankám. Závěrem mé práce jsou návrhy řešení pro veřejné instituce i banky, které by pomohly migrantům k dohledání lepších informací o bankovních produktech a českým bankám získat nové, stále perspektivnější klienty. Annotation The goal of my bachelor thesis is to provide a description of the situation of immigrants in the Czech Republic and of their communication with Czech banks. My thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part comprises information about immigration in general and defines basic concepts regarding migration and the related formation of ethnical groups. Furthermore, I define and present on graphs and diagrams social and economical situation common for the three largest ethnical groups in the Czech Republic in relation to the historical development. In the practical part I evaluate banks and the range of their services their are able to offer to the immigrants. Considering such information, I evaluate a questionnaire that was filled in by 20 respondents and mirrors the trustworthiness of the largest ethnial group towards Czech banks. The conclusion of my thesis contains suggestions for solutions for public institutions and banks which would help the immigrants to find more valuable information about bank products and which would assist the Czech banks with the acquisiton of new, promising clients. 4

5 OBSAH Úvod 6 Literární rešerše; Volba metodologie 7 Teoretická část 1 Základní pojmy Mezinárodní migrace Proč se migruje? Integrace migrantů v cílové zemi Rozlišení migrantů a menšin z právního hlediska Národnostní menšiny Etnické menšiny a etnologie Současný pohled na etnologii Ideje a teorie etnologie Etnická příslušnost a význam termínu etnikum 16 2 Nejpočetnější etnické skupiny v České republice Příběh uprchlíka Migrační situace od roku Ukrajinská komunita v České republice Účel pobytu Ukrajinců na území ČR Počty ekonomicky aktivních imigrantů z Ukrajiny Slovenská komunita v České republice Počty bydlících cizinců v rozmezí roku Účel pobytu Počet ekonomicky aktivních cizinců se slovenským státním občanstvím Vietnamská komunita v České republice Počet vietnamských občanů v České r Rozložení na mapě ČR Účel pobytu Počty ekonomicky aktivních cizinců s vietnamským státním občanstvím Soužití na území České republiky 36 3 Činnost veřejných institucí a organizací v souvislosti se zlepšováním finanční gramotnosti etnických skupin Banky versus cizinci Komunikace s bankami v cizím jazyce Citibank Česká spořitelna ČSOB Komerční banka Být cizincem v České republice a získat spotřebit. úvěr nebo hypotéku? Bez papírů ale za velký úrok Hypotéky - jak na to? 42 Praktická část 4 Vlastní průzk. orientace etnické skupiny ve fin anční oblasti 46 5 Návrhy řešení zapojení etnika do finanční a pracovní oblasti 53 Závěr 55 Seznam použité Literatury 57 Přílohy: Zadání bakalářské práce 5

6 Úvod Obsahem mé bakalářské práce je problematika migrantů v České republice, a to ve vztahu k českým bankám. Toto téma jsem si vybrala, protože mne velmi zajímalo, jak jsou banky připraveny na vysoký počet cizinců v ČR, kteří zde často zůstavají, zakládají rodiny, a tak se stávají potenciálními zákazníky bank. Na základě vlastního pozorování jsem vytvořila přehled služeb, které jsou banky schopny nabídnout cizincům, kteří mají zájem o půjčku, hypotéku nebo pouze o bankovní účet. Objektem mého zkoumání jsou odpovědi na otázky, zda cizinci důvěřují českým bankám, zda je důvěra ze strany bank směrem k cizincům? Je pro ně rizikové poskytovat úvěry cizincům žijícím dlouhodobě na území České republiky? Jsou banky jazykově vybaveny, a tak připraveny na klienty cizince? Podle mého názoru jsou nyní již banky připraveny na práci se zahraničními klienty. Zaměstnanci bank jsou jistě jazykově vybaveni. Každý cizinec pobývající déle v ČR má jistě svůj bankovní účet. Výsledkem mé práce bude zhodnocení vztahu české banky versus zahraniční klienti a pokusím se navrhnout řešení a opatření, který by pomohla českým bankám zvýšit svou důvěryhodnost u zahraničních klientů, kteří žijí v České republice. Migrantům pak usnadnit orientaci na českém bankovním trhu. 6

7 Literární rešerše Vybraná odborná literatura koresponduje se zvoleným tématem a přímo se vztahuje k otázce etnických skupin na území České republiky. Zároveň odává všechny potřebné informace k vypracování teoretické části této bakalářské práce, která potom slouží jako východisko při zpracování části praktické. ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Portál, BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam. Etnické komunity v kulturním kontextu. 1.vyd. Praha : Ermat Praha, ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování avrevitalizace. Praha: Cargo Publishers, COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. 1.vyd. Praha : Portál, UHEREK, Zdeněk; KORECKÁ, Zuzana; POJAROVÁ, Tereza a kol. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, VRANOVSKÝ, Pavel; LIPTÁK, Peter; PROKOP, Radim; ŠRAJEROVÁ, Olga. QUO VADIS, SLOVENSKÁ MENŠINA? 1.vyd. Praha : Agentura Forpex Praha, ČEBOKSAROV, Nikolaj Nikolajevič; ČEBOKSAROVÁ, I.A. Národy. Rasy. Kultury. 1.vyd. Praha : Mladá fronta, HOFSTEDE, Gert; HOFSTEDE Gert Jan. Kultury a organizace: Software lidské mysli. 1. vyd. Praha : Linde, Volba metodologie Ke zpracování tématu problematiky etnickým skupin ve veřejné sféře jsem se rozhodla pro obecnou vědeckou metodu doplněnou o dotazníkové zkoumání. V úvodu stanovuji cíl své práce spolu s hypotézou o výsledku šetření. Následně provádím analýzu získaných údajů, jak z návštěv odborných center a bank, tak i z dotazníků, které vyplnilo 20 dotazovaných příslušníků vybrané etnické skupiny. Následně provádím syntézu získaných údajů a její výsledky porovnávám s hypotézou vyslovenou v úvodu. 7

8 1 Základní pojmy V této kapitole podávám ucelený seznam a vysvětlení základních pojmů, které jsou zásadním pro téma mé práce a její problematiku. 1.1 Mezinárodní migrace Menšina si musí sama zvolit svou budoucí roli, jakou chce hrát v majoritní společnosti, a poté se vydat na jasnou cestu dosažení tohoto cíle, tj. učinit zásadní rozhodnutí pro sebe a případně pro rodinu. V současném komplexním světě migrace jsou však společenská rozhodnutí, a poté i jejich naplnění, velmi obtížná. Rozhodování migrantů a v konečné fázi jejich chování je velmi složitý proces, který podléhá množství různorodých, nezávislých, ale většinou vzájemně podmíněných faktorů. Ty se často opět rozličně vážou ke třem prostředím místu migrace (odkud odchází), cílovému místu imigrace (kam přichází) i tranzitním zemím, skrze něž migrant pouze prochází. Do hry kromě řady jiných parametrů (např. strukturálních parametrů vázaných přímo na migranty pohlaví, věk, vzdělání, zdraví) vchází geografická poloha těchto prostředí, socio-ekonomická situace v krátkodobém i dlouhodobém pohledu, migrační politiky, migrační historie daných zemí, míra tolerance, resp. stupeň xenofobie majoritních populací vůči cizincům, ale např. i náhoda a souběh dějinných událostí. Migrant tak většinou není pánem situace, jeho vnitřní pohnutky i vnější chování jsou do značné míry formovány vnějšími makrosilami, které rámují konečný migrační obraz Proč se migruje? Současné masivní pohyby mají mnoho příčin a důsledků. Obecně a velmi zjednodušeně (při opomenutí důležitých, byť kvantitativně významně méně důležitých typů migrace) lze na globální úrovni mezinárodní migraci charakterizovat jako tok obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever. Geografickým vyjádřením to znamená, že bohaté země, zejména západoevropské (včetně jihoa severoevropských), USA, společně s dalšími tradičními imigračními zeměmi světa, jakož i kterými dalšími ojedinělými bohatými póly migrační atraktivity (např. Japonsko, země Perského zálivu apod.), přitahují pracovní a často rovněž politické je migranty na svá území. 2 8

9 Tatjana Šišková v publikaci Menšiny a migranti v České republice považuje za hlavní determinanty těchto pohybů hluboké disproporce v bohatství jednotlivých oblastí, síle jednotlivých ekonomik i v následné životní úrovni daných společností, stejně jako časté rozdíly v míře demokracie a politické stabilitě zemí obou makroskupin. Podstatné je, že zatímco bohatý Sever planetárně úspěšně šíří svou liberální doktrínu a s ní související kulturní a hodnotové normy nevyspělý Jih se s nimi ztotožňuje, socioekonomické (životní) úrovně obou světů se dále prohlubují. Tatjana Šišková dále uvádí, že mezinárodní migrace nevyvěrá z nedostatku ekonomického rozvoje, ale z rozvoje samého. Imigranti velmi často nepřicházejí do rozvinutějšího světa z chudých, izolovaných komunit, oddělených od mezinárodních trhů, ale z míst, která prodělávají rychlý růst a rozvoj; migrace je výsledkem jejich přístupu k nově se rodícímu globálnímu trhu, informacím a produkčním sítím. Spíše než snaha o trvalé usídlení v zahraničí a trvalý tamní vysoký příjem je dnes častěji patrná snaha zůstat v zahraničí jen krátkodobě a zvýšit si sociální a ekonomický status doma, v mateřské zemi. Tato situace vede k vysoké intenzitě cirkulačních pohybů a častým přesunům kapitálu ve formě remitencí, tj. finančních prostředků zasílaných migranty z bohaté cílové země do chudé mateřské země. Bez ohledu na to, jakým způsobem migrace vznikla, jakmile se jednou rozběhne, má tzv. sebezáchovnou tendenci sama sebe pohání skrze sociální sítě, ve kterých jsou jedinci zakotveni. Jakmile jednou osoba migruje a vrací se zpět, není již tou osobou, jíž byla před migrací. Zkušenost nabytá prací a životem ve vyspělé ekonomice vyvolává nevratné změny v motivacích jednice a v jeho osobních přístupech. Pravděpodobnost jeho dalších migračních pohybů se zvyšuje. Po uspokojení potřeb, které původně migraci vyvolaly, se vytvářejí nové, vyšší potřeby. Přístup k vyšším mzdám a kvalitnějšímu zboží vede k uspokojování stále vyšších materiálních potřeb, k formování nového životního modelu. To vše budí nové ambice k mobilitě směrem stále výše po sociálním žebříčku. 3 Díky migraci a z ní plynoucích zkušeností migranti nabývají nové kvality z hlediska jejich lidského kapitálu jsou produktivnější a zvyšují svoji hodnotu pro cizí zaměstnavatele. V průběhu jejich cest a práce v zahraničí se seznamují s cizí zemí, s jazykem, pracovním prostředím a jeho specifiky. Učí se, jak vstoupit do země legálně nebo ilegálně, jak najít práci a jak zvládnout denní život v cizím prostředí. Výsledkem celého tohoto nového poznání je nový lidský kapitál, díky němuž se 9

10 cena a riziko dalších migračních pohybů snižují, zatímco potenciální zisky narůstají. Čím více osoba migruje, tím je pravděpodobnější, že bude migrovat i v budoucnu. Každá migrace rovněž vytváří sociální kapitál, což souvisí s osobami, se kterými je migrant v úzkém styku. Jakmile osoba migruje, cena a riziko mezinárodní migrace se pro příbuzné, přátele a známé dané osoby snižují. Někteří závislí pak sami migrují, což zpětně zvětšuje síť lidí svázaných s danou migrací, roste sociální kapitál. Ten vybízí další osoby k migraci, což zase dále zvětšuje síť atd., celý koloběh pokračuje. Na druhé straně vyšší sociální status migrantů a jejich spotřebitelské a investiční aktivity mění ekonomicky i psychologicky lokální prostředí v místě jejich původu, a to opět ve směru stimulace migrace au dosud nemigrující populace Integrace migrantů v cílové zemi Migranty, kteří se rozhodnou natrvalo usadit v dané cílové zemi, ať již po přímém, jednorázovém přestěhování, nebo dlouhodobější cirkulaci, čeká složitý proces adaptace. Adaptace na nové podmínky v majoritní společnosti má mnoho často velmi rozdílných podob a je podmíněna různými faktory. Adaptace je samozřejmě ovlivněna jednak migranty samými, ale též zejména imigrační politikou země a přístupem její majoritní populace k migrantům. Mám-li specifikovat blíže na čem adaptace dále závisí, je důležité uvést rovněž důležitost faktorů fyzické a kulturní blízkosti minoritní-imigrační populace a populace majoritní, přání na straně minority úspěšně se začlenit do majoritní společnosti, charakter bydlení, resp. šířeji místa bydliště minority a velikost a typ minulých a současných migračních pohybů daného etnika, jakož i geografická poloha, resp. vzdálenost zdrojové a cílově země. Obecně je migrace do nového prostředí považována za velmi závažný akt, hluboce zasahující do života člověka. Stres z migrace je mnohdy přirovnáván k situacím, jimž člověk musí čelit např. v případě úmrtí blízkého člena rodiny, rozvodu nebo při velikém osobní zadlužení. Přestože je velmi složité zobecňovat, skuteční žadatelé o azyl a uprchlíci musí pravděpodobně čelit v tomto ohledu největším obtížím. 5 Výsledkem celého procesu adaptace je široké spektrum alternativních scénářů: od bezproblémového soužití skrze rychlé získaní bezpečného právního statusu až případné naturalizace (ziskem občanství a asimilace na jedné straně až po častý ilegální pobyt, sociálně ekonomickou marginalizaci, formování separujících se 10

11 trvalých etnických enkláv, které jsou zároveň silně odmítány majoritní populací (segregace). Tatjana Šišková v knize Menšiny a migranti v České republice uvádí, že se dnes na mikroúrovni ve světě prosazují zhruba tři základní modely imigrační politiky. Při značném stupni zjednodušení je lze charakterizovat takto: a) Diskriminační model (tzv. differential exclusion) je založen na dočasném a návratném pobytu cizinců. Imigranti jsou začleněni do určité společenské sféry (např. na trh práce), ale není jim umožněno vstoupit do ostatních oblastí jako např. do široce definovaného systému sociální péče, nemohou získat občanství, participovat na politickém životě (účastnit se voleb) apod. Právní mechanismy i praxe působí ve směru odrazení a znemožnění přístupu cizincům do mnohých sfér života, což ve své důsledku cizince socioekonomicky znevýhodňuje. Například Německo, Švýcarsko a Rakousko dnes víceméně praktikují tento model. b) Asimilační model stojí na jednostranném procesu rychlé a jednoduché adaptace imigranta do nové společnosti. Očekává se, že za rychlé umožnění získaní občanství, práv a povinností majoritní populace imigrant zaplatí ztrátou svého mateřského jazyka, svých specifických kulturních i sociálních rysů, což má vést k rychlé asimilaci do majoritní společnosti. Nejblíže tomuto modelu je imigrační politika a praxe Francie. c) Multikulturální (pluralitní) model podporuje odlišnost minority od majoritní populace. Obě se liší jazykem, kulturou, sociálními vztahy i spolkovým živote po několik generací. Imigrantům jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, aniž by se očekávalo, že se vzdají svých specifik. Naopak, na specifice minorit staví a stát všemožně intervenuje ve směru podpory jejich rozvoje. Kanada, Austrálie, Švédsko, ale do jisté míry i Nizozemska a USA dnes reprezentují tento model Rozlišení migrantů a menšin z právního hlediska Rozlišení kategorie osob na našem území, toto vyplývá z mezinárodního práva veřejného, současně z českého právního řádu. Se stejným rozlišováním se setkáme v kterékoli jiné zemi. Určujícím faktorem je státní občanství. Pokud jej mám, je založen základní vztah mezi mnou a Českou republikou. Tento vztah je složen z práv a povinností jde např. o právo volit a být volen. Důležité je, že jako občan nesmím být nucen Českou 11

12 republiku opustit. Tu jistotu nemá žádný cizinec, tedy osoba, která nemá české státní občanství. Vstup i pobyt cizinců na území České republiky je regulován někteří cizinci mají vízovou povinnost, od cizinců zamýšlejících pobývat delší dobu na území ČR je požadováno, aby prokázali, že mají dostatek finančních prostředků atd. Se stejným postupem vůči cizincům se setkáme i v zahraničí. Cizinci, který porušil český zákon, může být za určitých podmínek též uložen trest vyhoštění z ČR. 7 Pro úplnost je třeba připomenout ještě jednu kategorii, a to uprchlíky. Jsou to lidé, jejichž statut opět upravený jak mezinárodním právem veřejným, tak i vnitrostátně je někde mezi výše zmíněnými kategoriemi. Nejsou totiž občany ČR se všemi právy a povinnostmi, ale jejich postavení je silnější než postavení cizince (nemohou být vyhoštěni, mají lepší přístup k zaměstnání apod.). Výše popsané dělení osob je prvotní a jediné přípustné, tj. na občany státu, kterým jsou přiznávána práva a zároveň ukládány zvláštní povinnosti a na cizince, jejichž vstup a pobyt na území stát reguluje vlastní politikou. 1.5 Národnostní menšiny Nejprve je třeba vysvětlit, co se pojmem národnostní menšina míní. Do nedávné doby nebyla v žádné právní normě (vnitrostátní ani mezinárodní) platné v ČR uvedena definice národnostní menšiny, ačkoli součástí právního řádu jsou normy přiznávající národnostním menšinám určitá práva (např. Listina základní práv a svobod. Teprve zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, který schválila Poslanecká sněmovna ČR , ten nabyl účinnosti dnem vyhlášení 2. srpna 2001), vymezuje pojem národnostní menšina v paragrafu 2 takto: a) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považování za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky vytvořilo. 12

13 b) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 8 Z této zákonné definice tedy vyplývají následující charakteristiky národnostní menšiny: jedná se o skupinu občanů ČR; odlišují se od většiny počtem, jazykem, kulturou, původem, tradicemi; spojuje je úsilí o zachování a rozvoj svébytnosti menšiny; menšina má historickou souvislost s ČR. Dle zprávy výše zmíněného zákona, na území ČR žijí tyto národností menšiny: bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, rakouská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská a ukrajinská. Dále je v této zprávě uvedeno, že na území ČR existují další etnické a národnostní skupiny, avšak nejedná se o menšiny, neboť jejich příslušníci nejsou občany ČR jde např. o Vietnamce a Rumuny. 9 V této souvislosti je třeba vymezit jaký je rozdíl mezi etnickou a národností menšinou. Tyto kategorie nespadají do oblasti práva (jde o oblast antropologie), v právní oblasti lze konstatovat, že právo se s touto skutečností vypořádalo upuštěním od termínu etnická a zcela výlučně používá pojem národnostní menšina. Nejsou tedy činěny rozdíly mezi tím, zda se jedná o menšinu etnickou či národností, tyto pojmy splývají. Postavení národnostní menšiny ve státě je minoritní, a proto je zapotřebí přiznat jí zvláštní postavení, které by vyrovnalo její handicap. Sociolog by mohl dále menšinu vymezit i jinak, a to tím, že její příslušníci jsou právě na základě své příslušnosti k ní znevýhodněni v přístupu k moci nebo dalším zdrojům. Může se totiž stát, že v nějakém státě je ve skutečnosti v nadřazeném postavení skupina početně menšinová, třeba bílé obyvatelstvo, a ve znevýhodněném postavení jsou příslušníci většinové skupiny, třeba obyvatelstvo barevné Etnické menšiny a etnologie Termín etnická menšina je používán v obecném kontextu kulturních souvislostí soužití dvou početně nerovnovážných národních/etnických subjektů, které žijí na určitém teritoriu, v moderní době vymezeném hranicemi státu. 13

14 Etnickou menšinu v kulturních souvislostech definujeme jako skupinu lidí, která se odlišuje významnými etnickými znaky od většinové společnosti, která nepřijímá národní identitu většinové společnosti, která disponuje etnickým nebo národním vědomím a která se projevuje kolektivní vůlí deklarovat se ve své osobitosti. V kulturních souvislostech může etnická menšina odvozovat svou identitu ze základu etnického, jazykového, náboženského nebo také kulturního ve smyslu kulturní tradice. 11 Pojem etnologie je odvozený od řeckého slova ethnos, jímž se původně označovali barbaři, divoši a neznabohové. V tomto smyslu byl dotyčný termín používán až do poloviny devatenáctého století, kdy se postupně začal uplatňovat v souvislosti s rasovými, a tedy výhradně fyzickými charakteristikami lidských populací. Od počátku dvacátého století se však stále výrazněji do jeho definičního pole prolínaly i charakteristiky kulturní. A tak například ve Spojených státech před druhou světovou válkou a zejména pak v jejím průběhu sloužil pojem etnikum jako politicky korektní označení Židů, Italů a Irů, přičemž se jím mínila jak historickokulturní, tak dědičně-biologická odlišnost uvedených skupin. Není bez zajímavosti, že tento nejasný a v mnoha ohledech velmi problematický způsob vymezení se původně uchytil zejména mezi žurnalisty, aby si jej posléze osvojila i laická veřejnost. Společenské vědy však pojem etnikum (resp. etnicita) až na výjimky úspěšně míjely až do konce 60. let, kdy už ho ale byly plné noviny, řečnické pulty i bitevní pole. Tehdy již nešlo déle přehlížet, že se tento výbušný cocktail biologických a kulturních znaků stává argumentem pro kolektivní politické akce různých separatistických hnutí, a tak se i vědy o společnosti a kultuře rozhoupaly a přispěly svoji troškou do mlýna. A to velmi podstatně. 12 Etnika jsou veliká společenství lidí pociťujících svou sounáležitost s jednotným celkem a lišících se od analogických společenství zejména kulturními zvláštnostmi a jazykem. Etnika tvoří Češi, Slováci, Rusové, Ukrajinci, Arméni, Poláci, Angličané, Japonci Argentinci, apod. Pro vědu, která zkoumá etnika, se v mnoha zemích užívá název etnografie čili národopis, což je doslovný překlad řeckého termínu. 14

15 1.7 Současný pohled na etnologii Dnešní lidé poslouchají etnickou hudbu, obdivují a nakupují etnické umění, vaří etnické pokrmy zdobí se etnickými šperky a dekoracemi, zkrátka konzumují mnohé exotické produkty módního průmyslu či showbusinessu, kde se s tímto adjektivem úspěšně obchoduje.vedle toho ovšem s hrůzou v televizi sledují etnické konflikty a nebo s rozpaky hledí na počínání etnických menšin ve svém národním státě. Co přesně ovšem daný pojem znamená, tím se málokdy někdo zabývá, neboť se většinou má za to, že mu všichni tak nějak rozumíme.pro zajímavost ale identifikujme společné znaky, jimiž by se měla vyznačovat skupina lidí, abychom o ní referovali jako o etniku. Které to tedy mohou být? Jazyk, původ, území, historie, kultura, náboženství. Dále pak vzhled a mentalita. 13 Předběžná definice pojmu etnikum by v předběžné formulaci mohla znít tak, že se jedná o skupinu sdílející soubor výše zmíněných charakteristik. 1.8 Ideje a teorie etnologie Pokud bychom měli definovat etnologii jako pojmový projekt, pak nejlépe shrnuje duch této disciplíny pojem celku. Vedle zvláštních předmětů, kterými jsou příbuzenství, vztah k přírodnímu prostředí apod. se pozornost soustřeďuje především na významové celky-kulturu, společnost, rituál, instituce. Marcel Mauss, jeden z teoretických zakladatelů francouzské etnologie, vytvořil výraz celostní společenský fakt. Jedná se o popis fenoménu, který jednak odráží a vyjadřuje vnitřní logiku společnosti, jednak ho lze vnímat a analyzovat z víceméně empatického vnějšího pohledu. S tím souvisí také důležitý termín pro zkoumání této problematiky, a tím je etnicita. 14 Pojem etnicita pochází z řeckého slova Ethos, který má mnoho významů: národ, národnost, kmen či rasa. Jde o vzájemně provázaný systém kulturních (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o společenském původů. Tyto faktory působí v interakci a formují etnické vědomí člověka a jeho etnickou identitu a orientaci. Pro uznání uvedených faktorů jako etnicky příznačných je nutná jejich: a) hromadnost (s ní je spojen pocit sounáležitosti) b) trvalost (přecházení z generace na generaci) c) omezená variabilita (relativní stabilita) 15

16 d) obecná srozumitelnost a přijatelnost e) vzájemná komplementárnost 15 Etnicita je v podstatě jednou ze základních charakteristik člověka jako společenské a kulturní bytosti. Jean Copans v knize Základy antropologie a etnologie charakterizuje etnicitu jako komplexní a dynamický otevřený znakový systém vzájemně a trvale se ovlivňujících znaků, které vznikají, reprodukují se a zanikají v kultuře a ve společnosti. Tento obecný systém reálně existuje pouze v jedinečných historických podobách. Jako svého druhu nástroj diferenciace lidstva na skupiny, jejichž vzájemná odlišnost a vnitřní homogenita jsou vyjádřeny kulturou se často užívá ve významu Etnické příslušnosti. Čím se jednotlivé národy navzájem liší? Snad každý, kdo se pokusí odpovědět na tuto otázku uvede, že hlavním znakem národa je jazyk. Skutečně pokud slyšíme někoho správně a dobře mluvit česky, považujeme ho za Čecha. Příslušníci jednoho národa, kteří se neznají a setkávají se v cizině, se zpravidla identifikují podle jazyka. Je tedy třeba jazyk považovat za významný etnický znak, čili řečeno etnografickým termínem za etnický indikátor. 1.9 Etnická příslušnost a význam termínu etnikum Etnická příslušnost je sounáležitost jednotlivce s určitým etnikem nebo jeho částí (etnickým společenstvím), která může být vyjádřena vnějšími objektivními příznaky, respektive tím, jak etnicky se člověk projevuje v každodenních situacích, tj. jazykovými a kulturními projevy, sebedeklarací. Přihlášením se k určitému etniku. Zjišťuje se při běžném sčítání lidu a při výzkumech. Etnická příslušnost bývá také nazývána národnostní příslušností a zjišťována jako: a) státní příslušnost b) kmenová příslušnost c) pouze záležitost svobodné vůle jednotlivce, (tzn., že pro jeho sebeidentifikaci nejsou stanovena žádná kritéria). Etnická skupina byla nejprve ekvivalentem kmenové společnosti nebo kmene samého, tedy generickým termínem, který označoval početně malou společnost s orální tradicí. Etnická skupina byla, a stále ještě v jistém slova smyslu zůstává, oblastí terénního badatele-každý má svou etnickou skupinu

17 Etnicita, která je odrazem určité vůle nebo nějakého kulturního projektu (obrana jazyků, zvyků, původu), nalézá v určitém smyslu opodstatnění v termínu etnikum. V etnologii byl ekvivalentem etnicity pojem kmenového zřízení nebo tribalismus (z anglického trkne, kmen). Z mnohých analýz etnické typizace vyšlo najevo, že etnikum je pouhým produktem koloniálních administrativ, které se snažily kategorizovat a oficiálně rozlišovat skupiny s nestabilními, pohyblivými hranicemi, jejichž identita byla navíc založena spíše na vzájemných vztazích než na tradicích. Termín etnikum byl pojat jako malý národ, s druhem čímž souvisejí mnohé etnické konflikty, které znesnadňovaly přechod k modernímu národnostnímu státu. Etnická homogenizace je ve skutečnosti druhem manipulace nebo ideologická konstrukce. Za etnický bychom mohli považovat jazykový projev, tělesný vzhled, způsob oblékání, určitý způsob obživy, pravidla výběru partnera, symbolický rituál tedy všechno to, kde se objevují singularity Nejpočetnější etnické skupiny v České republice Cílem této kapitoly je předložit základní data o počtu cizinců na území České republiky a dále se zaměřit na 3 největší skupiny cizinců, které vytvořily na našem území početná etnika. Z údajů vyplývá, že v současné době je vytvořen největší migrační systém mezi Českou republikou a Ukrajinou, resp. státy bývalého Sovětského svazu, Českou republikou a Slovenskem a Českou republikou a Vietnamem. V této kapitole se nejprve zaměřím na vývoj jejich migrační situace a následně na sociální a ekonomickou situaci. Přítomnost etnicky jiných osob v hostitelské společnosti v sobě zahrnuje nejen tlak na menšinovou komunitu vyrovnat se určitým způsobem se sociokulturními podmínkami, v nichž žije, ale zároveň nutí i většinovou společnost zaujmout k této situace postoj. Čím častější kontakty s etnicky jinými, tím soustavněji se formuje názor na etnicky (resp.) kulturně jiné. Ideologie doby pak podbarvuje vznikající či etablovaný etnický stereotyp etickým hodnocením, a tak směřuje kulturu a následně sociální vztahy společnosti určitého prostoru

18 Tento problém se v současnosti dotýká i společnosti ČR. Zvyšující se počet etnicky jiných přicházejících původně do v podstatě etnicky homogenního prostoru České republiky opakovaně vyvolává otázku možného harmonického soužití etnicky pluralitní společnosti. Předjímá současně obavy z xenofobie a následně z vytvoření negativních hodnotících postojů vůči cizincům. Vize možných perspektiv prostoru ČR, stejně jako konflikty ve společnosti pak nutí k monitoringu stavu vzájemných postojů a také k hledání faktorů, které vedou k posilování tolerance a etnické snášenlivosti. Jedním z formulovaných klíčových faktorů je reálně prožitá zkušenost s etnicky jiným Příběh uprchlíka V publikaci Menšiny a migranti v České republice od Tatjany Šiškové je uveden následující příběh, který příkladově popisuje příčiny a situaci, ve které se většina cizinců před imigrací nachází. Tento příběh není popisem situace v životě jednotlivce, nějakého konkrétního uprchlíka. Je to vylíčení života mnoha z nich. Příběh je založen na autentických výpovědích lidí žijících v současné době v uprchlických táborech v České republice. Lidé, uprchlíci, jsou různého věku a přicházejí z mnoha zemí, více či méně vzdálených. Mají komunikační potíže, jelikož nemluví česky, musí se sžít s novým prostředím, naučit se orientovat v zemi, která je pro ně naprosto neznámá a velmi odlišná od jejich původní vlasti. Stejně tak jako Češi a Slováci, kteří po roce 1948 různými, často dramatickými způsoby odcházeli za svobodou a důstojnějším životem, přicházejí k nám dnes uprchlíci ze zemí, kde probíhají válečné konflikty, odehrává se občanská válka nebo vládne diktátorský režim. Pro většinu z nás není lehké pochopit, v jaké situaci se tito lidé nacházejí, neprožili jsme na vlastní kůži pocity člověka, který často ztratil nebo musel opustit svoji rodinu, přátele, známé. Život v uprchlickém táboře, není také žádným luxusem a může být dokonce velmi stresující pro ty, kdo nejsou zvyklí žít mezi mnoha dalšími lidmi bez možnosti soukromí. Alespoň něco se snaží přiblížit následující příběh uprchlíka. Toto je můj příběh. Pocházím ze země dlouho zmítané občanskou válkou. Nejdříve byl v naší zemi nastolen diktátorský komunistický režim. Když se proti němu většina lidí vzbouřila, byli jsme napadeni armádou sousední 18

19 země, která měla obrovskou převahu. Válka probíhala mnoho let. Povstalci se ukrývali v horách, odkud přepadali vojenské oddíly invazní armády. Ušetřeno nezůstalo ani hlavní město. Zemřelo mnoho lidí a mnoho dalších bylo nuceno opustit své domovy. Na konec musely armády sousední země odejít. Byli jsme šťastní a doufali, že teď přijde lepší doba pro nás všechny. Bohužel jsme byli trpce zklamáni. Občanská válka probíhala dál a s velkou krutostí. Nedávno převzali moc nad většinou mé země náboženství fundamentalisté, kteří zavedli velmi přísné náboženské zákony přesně určující, co je komu povoleno. Pokud se vám přihodí to neštěstí, že se narodíte jako žena, není vám vlastně povoleno téměř nic. Ženy nesmějí pracovat. Musíme strávit celý den doma, naše dcery nesmí chodit do školy, protože to náboženské zákony zakazují. Předtím, než se u nás změnil politický režim, jsem vystudovala univerzitu a stala se lékařkou. V současné době však nemohu své povolání vykonávat, protože jsem žena. Přestože jako ženy smíme navštěvovat pouze lékařku-ženu, je v celém našem městě jen jediná. Díky tomu je zdravotní stav mnoha žen velmi špatný a dětská úmrtnost vysoká. Minulý měsíc byl můj malý syn, kterému je jeden a půl roku velmi nemocný. Musel být převezen do nemocnice, ale já jsem tam nesměla být s ním. Musel zůstat sám. Když se vrátil domů, nepoznal mě. Má teď velký strach, když jsou okolo něho cizí lidé. Musím u něho stále být. Život je teď téměř nesnesitelný, nemůžeme poslouchat hudbu, protože to odporuje náboženským pravidlům, je zakázáno vlastnit a sledovat televizi. Když tato nařízení nerespektujeme, žijeme ve stálém strachu. Pokud nás naši sousedé udají přívržencům nového režimu, bude náš byt přepaden a zdemolován. Prudce se také snížila životní úroveň. Většina zahraničních firem, které poskytovaly zaměstnání vzdělaným lidem v hlavním městě, uzavřela své pobočky, protože se obávala nestabilní politické situace. Řada lidí tak přišla o práci. Zhoršilo se také zásobování a mnoho věcí lze koupit jen na černém trhu. Tam však jsou ceny velmi vysoké a málokdo si může dovolit za ně nakupovat. Jsme proto odkázáni jen na základní potraviny, ani těch však není dostatek. Na ulici mohu vyjít pouze v tradičním oblečení, mít zahalenou hlavu a tvář. Pokud se žena objeví na ulici v moderních šatech, je napadena fanatickými přívrženci náboženského hnutí. Můj muž není ortodoxní vyznavač víry, má univerzitní vzdělán a oba toužíme žít v normálním světě, kde se všechno neřídí přísnými pravidly, zákazy 19

20 a povoleními. Bojíme se také o budoucnost svých dětí. Proč nemohou naše dcery studovat a musí být v mladém věku provdány za muže, kterého si nemohou svobodnou vůlí vybrat? Takový život je pro ně i pro nás velmi ponižující. Chceme, aby naše dcery mohly studovat, učit se cizí jazyky, cestovat prostě žít svobodný život. Bojíme se také o našeho syna. Když bude ve škole celou dobu vychováván k fanatismu a intoleranci, nestane se z něj také fanatik a člověk, který netoleruje odlišnosti? Nebo bude muset žít dvojí život, který teď zažíváme my, a bát se projevit své mínění na veřejnosti? A pokud ho projeví, nebude pronásledován, zatčen a mučen a snad i zavražděn, jako se teď děje mnoha lidem v naší zemi? Jaké máme vlastně možnosti? Zůstat doma, přizpůsobit se a snažit se přežít. Snad se situace uklidí a náš život se změní k lepšímu. Po tolika letech války tomu ale nevěříme. Můžeme také odejít a usadit se v jiné zemi. Budeme muset opustit svůj domov, zatajit vše před svými přáteli, abychom je ani sebe nevystavovali nebezpečí. Můžeme vzít své celoživotní úspory a větší část zaplatit převaděči, který se nás pokusí dostat přes hranic a potom dál do Evropy. Dá se mu však věřit? Co když přijdeme o všechny peníze a nedostaneme se nikam? Přemýšlíme o tom každý dne, trávíme dlouhé noci bez spánku a bojíme se rozhodnout. Co nám však může hrozit? Může být situace ještě někde horší než tady? Rozhodli jsme se odejít. Víme, že to nebude jednoduché. Musíme získat potřebné doklady nebo odejít ilegálně. Pokud odejdeme ilegálně, čeká nás dlouhá a nebezpečná cesta. Až se dostaneme na hranice, pokud se nám podaří je přejít, musíme cestovat přes sousední zemi a potom se pokusit dostat dál do Evropy, kde máme známe. Ale tam si ještě nebudeme jisti sovu budoucností. Těm, kteří odešli před námi, se stalo, že jejich žádost o azyl byla zamítnuta. Rodině, která žila v našem sousedství, se poradilo přejít do sousední země a odtamtud cestovat ukrytí v nákladním autě několik dní dál do Evropy. Cílem jejich cesty bylo Německo, kde již žila část jejich rodiny. Byli však zadrženi na německých hranicích a byl jim odmítnut vstup na německé území, protože prý měli nákladní auto zastavit během cesty a požádat o azyl v první evropské zemi, kterou projížděli. Jiní naši známí se pokusili uprchnout do Velké Británie. Odletěli ze sousední země leteckou společností do Curychu a odtamtud pokračovali dál. V Curychu zůstali jen 45 minut a měli sotva čas přesednout do 20

Sociální status cizinců v České republice

Sociální status cizinců v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální status cizinců v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Tomáš Jilčík Vypracoval:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav

Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav M. Gordon (1964) ve své známé knize Assimilation in American Life v úvodu cituje z Carrollovy Alenky v kraji divů:

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Česka Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce www.migraceonline.cz Obsah Legální migrace Vliv mezinárodní

Více

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Petra Barteková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Vypracovala:

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Téma: Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do ČR se zaměřením na uprchlíky

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: 2. stupeň Studijní obor zeměpis anglický jazyk (kombinace) PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

Technická univerzita v Liberci. Asimilace imigrantů z východních zemí v ČR

Technická univerzita v Liberci. Asimilace imigrantů z východních zemí v ČR Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: filozofie Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Občanská výchova Anglický jazyk (kombinace) Asimilace

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. Migrace a její dopady na hostitelskou zemi

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. Migrace a její dopady na hostitelskou zemi VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Migrace a její dopady na hostitelskou zemi (Rozvedeno na příkladu USA) Diplomová práce Autor: Lubor Tvrdý Vedoucí práce: doc. PhDr. František Varadzin,

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Evropy diskriminace na evropských hranicích, amnestie pro nelegálně pobývající cizince, migrační trendy, podněty pro českou migrační politiku www.migraceonline.cz

Více

Konference na Pražském hradě. Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 ISBN 80-238-9199-5

Konference na Pražském hradě. Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 ISBN 80-238-9199-5 Konference na Pražském hradě Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 ISBN 80-238-9199-5 Konference na Pražském hradě Migrace v rozšířené Evropě 12. 14. září 2002 Pod záštitou Václava Havla, prezidenta

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky Zorjana Pryjmak Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2015

Více

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie AZYLOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ MIGRACE A AZYLOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Magdalena

Více

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice Zaměstnávání cizinců v České republice Část I Integrace cizinců na trhu práce v České republice Milada Horáková VÚPSV prosinec 2001 Obsah Úvod 4 Kapitola I Integrace cizinců do hostitelské společnosti

Více

IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE (S DŮRAZEM NA UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY A ZÁPADNÍ FIRMY OPERUJÍCÍ V PRAZE) Dušan Drbohlav

IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE (S DŮRAZEM NA UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY A ZÁPADNÍ FIRMY OPERUJÍCÍ V PRAZE) Dušan Drbohlav IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE (S DŮRAZEM NA UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY A ZÁPADNÍ FIRMY OPERUJÍCÍ V PRAZE) Dušan Drbohlav Dušan Drbohlav Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING

Více

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Více