Při úpravách areálu pivovaru v Lanškrouně byla vybourána zeď z pivovaru do ulice T. G. Masaryka. Na vnitřní straně zdi byl umístěn reliéf sv.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při úpravách areálu pivovaru v Lanškrouně byla vybourána zeď z pivovaru do ulice T. G. Masaryka. Na vnitřní straně zdi byl umístěn reliéf sv."

Transkript

1 Únor Ve středu 1. února proběhlo slavnostní vyhlášení 37. ročníku ankety o nejlepší sportovce a sportovní kolektivy regionu Ústí nad Orlicí za rok 2005, kterou uspořádalo Orlické sportovní sdruţení Ústí nad Orlicí. Z našeho města se umístili v anketě sportovci: Mládeţ do 19 let: 5. Leopold König cyklistika SKP Duha Fort Lanškroun a 9. Hana Jirásková Lanškroun, závodí v běhu za BK Iscarex Česká Třebová. Mládeţ do 15 let: 7. Jiří Skalický cyklistika SKP Duha Fort Lanškroun. Kolektivy mládeţe do 19 let: 5. oddíl cyklistiky SKP Duha Fort Lanškroun Letošní vyjímečnou zimu si děti uţívají a dospělí mají hodně starosti s mnoţstvím sněhu. Nápor sněhu se projevil i na střechách domů, některé se pod jeho tíhou propadly. Bylo to v okolních obcích. Na prodejně Albert musel být sníh ze střechy odstraněn, preventivně i na dalších rovných střechách. Nové bytové domy na Sokolské ulici pronásledují problémy. Zamrzlé okapy neodvádějí vodu ze střechy a ta začala stékat po zdech. Boční stěny prosklené pavlače tvoří sklopená skla, kudy na chodby vydatně sněţí a někdy i prší. Voda na několika místech natekla aţ do bytů nájemníků. Ve dnech 18. aţ 22. února pomáhal v Cotkytli 156. záchranný prapor z Olomouce, protoţe silnice v Cotkytli byla téměř neprůjezdná např. pro HZS a záchranku. Vojáci pracovali nepřetrţitě ve dne i v noci po dvou osmičlenných skupinách. Přivezli techniku ve sloţení: dvě tatry sklopky, jedna tatra šípák, velký nakladač UNC, vyprošťovací tatra AV. S jejich pomocí, ochotou a nasazením byl starosta obce Ivo Berky velmi spokojen. Korunou země je nazývána krajina, v níţ se dvacítka obcí spolu s městem Lanškrounem sdruţily do společného Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko. Ten čítá 22 tisíc obyvatel, má rozlohu 30 tisíc hektarů a hustotu 76 obyvatel na jeden kilometr čtvereční. Na svém nedávném pracovním jednání rada Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko, jednak hodnotila uplynulý rok, jednak připravovala návrh rozpočtu na konkrétní akce letošního roku. Je vyznačeno 160 kilometrů cyklotras na území mikroregionu a podařilo se vyznačit tři trasy v délce 30 kilometrů pro hipoturistiku na Lanškrounsku. Realizovala se naučná stezka Lanškrounské rybníky. Vydávaly se propagační materiály, informační centrum se zúčastňovalo výstav a veletrhů cestovního ruchu. Místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2006 činí 396,- Kč na osobu. Poplatek je splatný nejpozději do Správcem poplatku je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun.

2 Při úpravách areálu pivovaru v Lanškrouně byla vybourána zeď z pivovaru do ulice T. G. Masaryka. Na vnitřní straně zdi byl umístěn reliéf sv. Floriána, který se nedlouho po vybourání zdi ztratil. Jde o symbol rytíře v brnění, lijícího z vědra vodu na hořící mlýn. V českých zemích byl ve velké oblibě a často se objevuje na lidových plastikách a malbách, aby chránil stavení proti poţárům. Je moţné, ţe reliéf někdo jednoduše ukradl, ale je také moţné, ţe někdo ve snaze zachránit výtvarné dílo našich předků, reliéf odnesl a ukryl, aby nezanikl spolu se zdí. Občané byli vyzváni, kdo o osudu reliéfu něco ví, aby se přihlásil na památkové péči odboru školství a kultury MÚ Lanškroun. Přímo na náměstí J. M. Marků, do přízemí tzv. justičního paláce, se od 20. února přestěhovala lanškrounská pobočka GE Money Bank. Symbolickou pásku přestřihl regionální manaţer retailového bankovnictví Marek Rosa. 21. února 2006 zavítalo podruhé do Lanškrouna Smetanovo trio, patřící k nejznámějším komorním souborům u nás. Smetanovo trio zařazuje do svého repertoáru skladby méně známé významných skladatelů a nevyhýbá se ani skladatelům současným. Tito příjemní umělci vynikajících kvalit vystupují skromně, hrají s radostí a lehce navazují kontakt s publikem. Byl to velmi pěkný koncert. Nejnovější plány Tantalové divize AVX Corporation přinášejí Lanškrounu dlouhodobý prospěch. V Lanškrouně vzniká evropské centrum AVX, a to v mnoha ohledech nejen pro Tantalovou divizi. V letošním prvním čtvrtletí si rostoucí odbyt vyţádá nástup dalších několika set pracovníků v lanškrounském závodě AVX Czech Republic s.r.o. Očekává se, ţe výroba tantalových a niobových kondenzátorů bude růst i v dalších obdobích. AVX působí v Lanškrouně jiţ přes 15 let. Proto má firma tak rozsáhlé zkušenosti v péči o zaměstnance, v uspořádání a vzhledu pracovišť, v organizaci výroby a její směnnosti, ve svozu zaměstnanců z míst aţ do vzdálenosti 40 km a ve výběru zaměstnaneckých výhod. Zvýšení odbytu se očekávalo, a proto AVX v letech 2003 a 2004 zakoupila dvě sousedící vícepodlaţní budovy. V jedné z nich jiţ probíhá výroba nejúspěšnějších součástek dnešní doby kondenzátorů OxiCap (tm). Talent zdejších inţenýrů se projevuje také tím, ţe dnes uţ celá čtvrtina druhů vyráběných kondenzátorů byla v Lanškrouně vyvinutá v posledních třech letech. Předloni přišly na trh zmíněné lanškrounské kondenzátory z oxidu niodu a jiţ nyní tvoří čtvrtinu mnoţství všech vyráběných kondenzátorů. Jejich prodej velmi rychle roste. Lanškrounské kondenzátory dosahují několika světových prvenství: například nejvyšší provozní teplota, nejplošší kondenzátory, či největší elektrický náboj v jednotce objemu. V Lanškrouně se soustředila řada nadnárodních činností Tantalové divize: celosvětový marketing, celosvětový vývoj kondenzátorů, celosvětové řízení jakosti, evropské středisko

3 informačních technologií, celosvětový zákaznický servis, expertní sluţby lanškrounských odborníků pro jiné závody AVX v Americe a Asii. ONE BRAIN si zahrál v Praze. Po několika měsících opět zavítala do Lucerna Music Baru v Praze vynikající kapela Laura a její tygři. Jiţ z předešlých koncertů je známo, ţe Laura jako jedna z mála profesionálních kapel si na své koncerty zve zajímavé hosty i z řad neznámých umělců. Tentokrát si pozvala lanškrounskou kapelu ONE BRAIN, která skvěle předvedla novou hudební škatulku v Česku, tzv. jazzpop. Hned v úvodu jejich setu bylo patrné, ţe posluchače tento druh muziky oslovil. Jazzově zabarvené harmonie se neobvykle prolínaly s popovými ingrediencemi, která ještě okořenila svým řízným zpěvem talentovaná zpěvačka Saša. Z mnoha skladeb ONE BRAIN byla také cítit spolupráce s básníkem Jiřím Ţáčkem. Lanškrounský masopustní průvod se konal v sobotu 25. února odpoledne. V hodin byl odchod masek masopustního průvodu ze zámeckého nádvoří. Průvod prošel ulicemi: Nádraţní, 5. května, Trţnice, Komenského, zastávka hostinec Krčma, Dvorská, zastávka hostinec U Milána, Dobrovského, 28. října, nám. J. M. Marků. V začal hlavní program na náměstí J. M. Marků. Vystoupil Dechový soubor Lanškroun, folklórní soubor Radhošť z Roţnova pod Radhoštěm, hudební skupina Staropraţská kapela, šermířská skupina Magna Moravia ze Šumperka, folklórní skupina Jitřenka, Lanškrounský smíšený sbor. Proběhla soutěţ o nejlepší masku a ceny předal Bacchus. Občerstvení zajistila firma Řeznictví a uzenářství pana Františka Kocourka se zabijačkovými produkty, masopustní koblihy, koláče a pečivo zajistila firma Pekařství Sázava, pan Matějík a pan Kollert. První písemné zprávy o masopustních rejích v Čechách i na Moravě pocházejí zhruba ze 13 století. Někteří tvrdí, ţe reje masek a nevázané veselí mají své kořeny ve váţně míněných pohanských obřadech a ţe církev, vědoma si toho, ţe by její zákazy byly velice problematické a s největší pravděpodobností by se neobešly bez neţádoucích komplikací, převzala jejich vnější charakter, uzpůsobila ho a přetvořila do podoby masopustních průvodů a rejů. Přesto bývalo mnohdy aţ značně nevázané veselí trnem v oku suchopárným zatvrzelým mravokárcům. Proti masopustním radovánkám brojili, ale bez valného úspěchu. Lidé si masopustní veselice vzít nedali. V masopustním čase se také pořádaly svatby. Říkalo se totiţ, ţe v této době uzavřená manţelství budou šťastná a trvalá. V průvodu rozhodně nesměli chybět čerti a kominíci, bába s nůší, medvěd s medvědářem, kobyla, cikánka a další. Masopustní Od města dnes máme klíč, tak nechoďte nikam pryč. Zařaďte se do průvodu, jinak byste pili vodu. Vezmeme to horem dolem, přes bary a lokály,

4 zahřejem se alkoholem, starosta nás pochválí. Otevřeme městskou kasu, máme na to spoustu času. Prázdná není, nemyslete, to uţ se vám jazyk plete. Ať tam poklad je, či není, náladu to sotva změní. Masopuste, ber, kde ber, piš to městu na úvěr! Básnička lanškrounského básníka a spisovatele Jiřího Faltuse. Letošní zimu charakterizuje mnoţství sněhu, který ne a ne mizet, spíš stále přibývá. Obrovská kupa sněhu, která je nahrnuta na spodní části náměstí J. M. Marků udivuje občany. Převyšuje zaparkovaná auta. Největší radost z ní mají děti, s velikou radostí jí zdolávají. Dne 19. února zemřel po dlouhé těţké nemoci pan Josef Majetič. Od roku 1963 pracoval v n.p. TESLA Lanškroun v různých funkcích. Naposledy jako vedoucí oddělení průmyslově právní ochrany. Po reorganizaci podniku TESLA, a.s., v roce 1997, kdy bylo oddělení průmyslově právní ochrany zrušeno, pracoval jako samostatný patentový zástupce v oblasti patentového i známkového práva. Od roku 1975 působil v místním kině jako promítač, a to aţ do své smrti. Aktivně se podílel při pořádání společenských akcí, zejména při Kopě a nohejbalu. Byl drţitelem zlaté Jánského plakety za 40 bezplatných odběrů krve. V roce 2002 byl navrţen do komunálních voleb na kandidátce ČSSD a získal mandát zastupitele. Aktivně pracoval i v kontrolním výboru. Lanškrounsko se představilo na největším středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2006 v Praze, konaném od čtvrtka 23. do neděle 26. února. Kromě klasické prezentace pro návštěvníky o víkendových dnech, byly první dva dny veletrhu určeny pro odbornou veřejnost. Pracovníci Infocentra oslovili i redaktory televizního pořadu Toulavá kamera, kteří na veletrhu hledali zajímavé náměty. Moţnost rýţování českých granátů v Sázaváku nebo evropské rozvodí zhmotněné střechou kostela na Mariánské hoře či další perličky Lanškrounska je opravdu zaujaly. CALIBR CUP tentokrát s příchutí exotiky. V tradičním termínu se uskutečnil jiţ šestý ročník mezinárodní soutěţe studentek středních škol v kosmetice a kadeřnictví.

5 24. únor přivítal v hale Na Střelnici několik desítek soutěţících z dvaceti sedmi středních škol a učilišť z Čech a Slovenska. Z hlediska organizace došlo k zásadní změně, neboť soutěţ po všech stránkách organizovala SOŠ a SOU Lanškroun. Kromě početného dámského publika projevili o soutěţ zájem i muţi, a bodejť by ne, kdyţ letošním tématem byl mnohé slibující karneval v Riu de Janeiru. Kdo očekával spoře oděné tanečnice samby, nemohl ten den volit lépe. Uţ méně si asi kostýmů uţívaly modelky, neboť tropické teploty v tělocvičně nepanovaly a při líčení či úpravě nehtů a účesu musely velmi trpělivě sedět. Porota asi více neţ kdy jindy mohla přihlíţet k nápaditosti a divokosti dizajnu modelek, neboť tanečnice samby nemají s běţným ţivotem prakticky nic společného a extravagance neznala hranic. Nejlepší make-up zvládla Jana Springerová ze SOU sluţeb Hradec Králové, mezi kadeřnicemi zvítězila podle odborné poroty Jana Krupová z Havířova a s cenou za modeláţ nehtů se do Litoměřic vracela Andrea Šulíková. Lanškroun nejúspěšněji reprezentovala Hedvika Novotná v oboru make-up. V silné konkurenci vybojovala cenné 4. místo. Příjemnou atmosféru odpoledne moderoval Vladimír Zamazal z Letohradu, který vystřídal v této roli Báru Štěpánovou. Bohatý program doplnila módní přehlídka svatebních šatů, taneční vystoupení letohradského H-studia a účinkující ze ZUŠ v Lanškrouně. Jednou z dobře prosperujících lanškrounských firem je firma KOMFI spol. s.r.o. Lanškrounská strojírenská společnost se dvěma výrobními divizemi ve Svébohově a Novém Městě na Moravě a dvěma dceřinými společnostmi KOMFI Litomyšl s.r.o. a KOMFI SLOVAKIA, spol. s.r.o. se po čtrnácti letech své existence zaměřuje na šest výrobních oborů. Dominují stroje pro polygrafii, především sériová výroba termolaminovacích strojů. Ve světě tento druh strojů vyrábí okolo padesáti firem. KOMFI se řadí mezi osm největších. Termolaminace je účinný způsob ochrany tištěných dokumentů pomocí plastové fólie tepelně naţehlené na potištěný podklad. Známe to v malém u občanských nebo sportovních průkazů. Laminují se však i plakáty, obaly, časopisy, letáky, broţury nebo prospekty, neboť se tím zvýší jasnost jejich barev a ochrání se proti poškození, vlhkosti a ultrafialovému záření. Laminovací materiál je dvouvrstvý sestává se z nosného filmu a tavného lepidla. Můţe být čirý nebo matný, a tak dodat tiskovině další zajímavé efekty. Po termální laminaci není nutný ţádný čas, pro sušení a tisky je moţné ihned řezat či vázat.

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Spalování Geobalu 4 je v pořádku

Spalování Geobalu 4 je v pořádku Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 1 leden 2012 Aktuality Město Zápisy Sport Občané se vyjádří Schválený rozpočet Lovosické základní školy Házenkáři

Více

Hala žije v létě in line hokejem

Hala žije v létě in line hokejem LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 14 a 15 / 2005 Dvojčíslo 14. a 15. 29. července 2005 Ročník V. Cena 20 Kč Dnes si přečtete: Cesta tam a zase zpátky Str. 10 11 Společenská kronika Str. 12 Hala žije v létě in

Více

22/2012 29. listopadu 2012 roãník XVIII.

22/2012 29. listopadu 2012 roãník XVIII. Firma expandovala do Číny. Str. 8 a 9 Rozhovor s kapelníkem Fleretu. Str. 17 Turnaj pomohl potřebným. Str. 27 22/2012 29. listopadu 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

SEV oceňované gramofony z Litovle

SEV oceňované gramofony z Litovle SEV oceňované gramofony z Litovle Z obsahu: Před měsícem jsme se dohodli, ţe zodpoví pět otázek našich čtenářů. Mezitím však ředitel firmy SEV Jiří Mencl získal ocenění společnosti Ernst & Young Podnikatel

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! RADA MĚSTA PŘELOUČE 56. schůze rady města proběhla 22. 10. 2012. Radní na ní schválili mandátní smlouvu na administraci projektu Rekonstrukce kotelny

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským Červen 2011/číslo 6 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským V měsíci květnu oslavil krásné životní jubileum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtmanský. Při této příležitosti

Více

Jubilejní desáté Ceny města

Jubilejní desáté Ceny města Zpravodaj Města Litomyšle 4 4. dubna 2006 Ročník XVI. Jubilejní desáté Ceny města Laureáti Cen města Litomyšle za rok 2005 - zleva Pavla Könyüová z Gymnázia A. Jiráska, paní Alena Randáková a stolní tenistka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ÚNĚTICE PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ÚNĚTICE PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ÚNĚTICE PRACOVNÍ VERZE ZÁŘÍ 2011 2 Strategický plán obce Únětice PŘEDMLUVA Strategický plán obce Únětice je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje současný stav

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004

Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004 Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004 2) 2004 Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Bytový dům v Pitrově ulici Nový ředitel základní školy Návštěva ministra Ve čtvrtek 5. února navštívil naše město ministr

Více

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 číslo 1 leden 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 foto: Vladimír Hanš SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdo asi netušíme, co máme od letošního

Více

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS Dne 17.5. 2007 převzal starosta Lubomír Bršlica a místostarosta Ing. Jiří Čekan z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, který obec Velký

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu 03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANETA LANGEROVÁ» rozhovor PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA

Více

Revitalizace dostala zelenou

Revitalizace dostala zelenou Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 7 4. července 2012 Aktuality Osobnosti Kultura Sport Stavba protipovodňových Ruda Zuziak Na Osmičce Fotbalisté

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

duben informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

duben informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2010 duben Zprávy Kronika Školy Komorní hudba Dubnová výročí Významní návštěvníci Náchoda Informace MěÚ Ohlédnutí rok 2005 Pozvánky Inzerce Primátor Hopsáček Mladí hasiči Sport Zámek Náchod Muzeum Čarodějnice

Více

Děti si prohlédly radnici a infocentrum. Sportovní hala ožila plesem. Tanvaldskou zastávku čeká proměna. Za nákupy do Polska.

Děti si prohlédly radnici a infocentrum. Sportovní hala ožila plesem. Tanvaldskou zastávku čeká proměna. Za nákupy do Polska. 3 březen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 9. března 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Zastupitelstvo města vyhlásilo výběrové řízení

Více

uničovský zpravodaj ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005

uničovský zpravodaj ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 19 3 Kč ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005 Na výstavbu cyklostezky i modernizaci sídliště získalo město dotace Rozkopaný chodník,

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 0

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 0 K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 0 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Světová ekonomická situace se v roce 2010 příliš nezlepšila. O práci, dům, majetek přišly od začátku krize a hospodářské recese miliony

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str.

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PUNKOVÝ KALIBR CUP Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 10 Temný lanškrounský květen 1945 v nových souvislostech Str.

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více