PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek"

Transkript

1 PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydána tato vnitřní a zřizovatelská a zakladatelská pravidla, která upravují postup zaměstnanců města Písek zařazených do městského úřadu, městské policie a zaměstnanců a statutárních orgánů právnických osob zřízených městem nebo městem založených, ve kterých má město Písek 100% podíl a zároveň jsou veřejným nebo dotovaným zadavatelem, (dále také zadavatel, zadavatelé) při zadávání zakázek malého rozsahu (dále též VZMR ) specifikovaných v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a také rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek s výší předpokládané hodnoty nad limit stanovený zákonem pro VZMR a stanovuje povinnosti a pravomoci konkrétních osob při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek s výší předpokládané hodnoty nad limit pro VZMR na dodávky, služby a stavební práce, pokud postup zadávání zakázky není upraven pravidly poskytovatele dotace, která je nebo má být na realizaci veřejné zakázky čerpána, odlišně. 2. Zaměstnanci města Písek i zaměstnanci a statutární orgány zřizovaných či zakládaných organizací uvedených v odst. 1 jsou povinni při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, při zadávání veřejných zakázek s výší předpokládané hodnoty nad limit stanovený zákonem pro VZMR (dále jen veřejná zakázka) a postupu podle těchto pravidel dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jakož i další povinnosti vyplývající z obecně závazných a vnitřních předpisů. 3. V odůvodněných případech, zejména za mimořádné situace, naléhavé potřeby, nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení (havárie, přírodní kalamity nebo nebezpečí vzniku škody většího rozsahu) může rada města na svém jednání schválit přímé zadání VZMR jednomu dodavateli. Formulář žádosti o povolení výjimky z těchto pravidel městskou radou tvoří přílohu č. 1. Bez udělení výjimky se nemohou osoby, na jejichž činnost při zadávání VZMR dopadají tato pravidla, od postupu dle těchto pravidel odchýlit. Článek 2 Společná ustanovení 1. Výklad pojmů: Vedoucí: u městského úřadu plní úlohu zadavatele jednotlivé odbory městského úřadu v rámci působnosti stanovené organizačním řádem zastoupené vedoucím odboru, u městské

2 policie její velitel, u příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností a obchodních korporací jejich statutární orgán (ředitel, jednatel). Veřejná zakázka: je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, které je hrazeno z peněžních prostředků z veřejných zdrojů. Předpokládaná hodnota: je zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu ve výběrovém řízení před jeho zahájením. Formulář odůvodnění předpokládané hodnoty tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel. Dokumentace k VZMR: souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, které byly pořízeny v průběhu přípravy zadávání zakázky a zadávání zakázky popřípadě po jeho ukončení, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. Vedoucí je povinen vést písemně dokumentaci ke každé VZMR i ke každé veřejné zakázce v samostatné složce v souladu se spisovým řádem MěÚ Písek nebo se spisovým řádem příslušné právnické osoby. Profil zadavatele: elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. Náležitosti profilu zadavatele upravuje vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. 2. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. 3. VZMR se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH, veřejnou zakázkou pak zakázka kde předpokládaná hodnota tento limit přesahuje. 4. Zadání VZMR a veřejné zakázky je možno provést pouze za předpokladu, že potřebné finanční prostředky ve výši předpokládané hodnoty zakázky včetně DPH, jsou součástí schváleného rozpočtu města nebo rozpočtu zřizované či zakládané organizace na příslušný kalendářní rok. 5. Zadavatel si je vždy ve výzvě k podání nabídek u VZMR povinen vyhradit možnost zrušení zadávacího řízení a to bez udání důvodu, u veřejné zakázky si možnost zrušení zadávacího řízení může vyhradit jen v souladu se zákonem. 6. Zadavatel vždy ve výzvě k podání nabídek u VZMR stanoví povinnost uchazeče předložit v rámci nabídky čestné prohlášení, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 7. Pokud bude VZMR plněna na základě písemné objednávky, smlouva vyhotovená podle vzoru uvedeného v přílohách č. 3, 4, a 5 se k výzvě k podání nabídek nemusí přikládat. Objednávka však v tomto případě musí obsahovat všechny podstatné náležitosti pro vznik závazku, zejména být určitá a obsahovat předmět plnění, cenu plnění a termín dodávky či zhotovení, popř. i záruční a dodací podmínky. 8. Dokumentaci k VZMR zadavatel archivuje po dobu 5 let od zadání veřejné zakázky nebo od zrušení výběrového řízení. V případě VZMR financovaných v rámci dotačních titulů, bude v případě archivace dokumentace postupováno v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 9. Vedoucí odboru a velitel městské policie vede a průběžně aktualizuje seznam zadaných zakázek malého rozsahu. Tento seznam předá 1 x ročně (k běžného roku) odboru správy majetku za účelem vedení seznamu všech veřejných zakázek zadaných městem Písek. 10. Organizace a společnosti zřízené městem nebo městem založené jsou povinny zřídit si vlastní profil zadavatele, kde budou uveřejňovat informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. 11. Vedoucí zodpovídají za uveřejňování údajů dle 146 a násl. zákona na profilu zadavatele příp. ve Věstníku veřejných zakázek příp. v Úředním věstníku EU v plném rozsahu zadávané VZMR nebo veřejné zakázky. stránka 2 (celkem 7)

3 Článek 3 Rozdělení VZMR do kategorií 1. Pro účely postupu dle těchto pravidel jsou VZMR s ohledem na složitost zadávání a provozní potřeby města Písek i jím zřizovaných a zakládaných organizací rozděleny do 3 kategorií. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny dle předpokládané hodnoty bez DPH. V tabulce je stanoven minimální počet oslovených uchazečů a minimální lhůty pro podání nabídky. Lhůty se počítají v pracovních dnech a začínají se počítat ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k předložení nabídek. Typ zakázky malého rozsahu Kategorie zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH I. kategorie Do Kč (dodávky, služby) / do Kč (stavební práce) II. kategorie Kč (dodávky a služby) / Kč (stavební práce) III. kategorie Kč (dodávky a služby) / Kč (stavební práce) Počet oslovených uchazečů přímé zadání nebo dle uvážení minimálně 5 přímo, uveřejnění výzvy na profilu minimálně 5 přímo, uveřejnění výzvy na profilu Vyhodnocení zakázky provede vedoucí komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek min. 3 členná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek min. 5 členná Lhůta pro podání nabídky v prac. dnech Kategorie I. (přímé zadání) Článek 4 Způsob zadávání VZMR Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - do Kč (dodávky a služby) / do Kč (stavební práce) Rozhodovací subjekt - o zadání veřejné zakázky a výběru dodavatele rozhoduje vedoucí. Smlouva - s vybraným dodavatelem uzavírá smlouvu starostka nebo statutární zástupce organizace na základě písemného doporučení vedoucího nebo osoby pověřené administrací zakázky obsahujícího zdůvodnění postupu při zadání a dodržení zásad transparentnosti, rovnosti zacházení a nediskriminace při zadávání. Za smlouvu se považuje i písemná objednávka, kterou může podepsat vedoucí při dodržení podmínek dle čl. 2 odst. 7 věta druhá těchto pravidel. Přímé zadání - vedoucí rozhodne o přímém zadání zakázky za cenu v místě a čase obvyklou, při tom je povinen při výběru dodavatele a zadání VZMR vycházet ze znalostí situace na trhu jak z hlediska ceny, tak i kvality a spolehlivosti dodavatele, případně ze svých odborných znalostí (zodpovědnost vedoucího) nebo z průzkumu trhu, podrobné zdůvodnění přímého zadání a způsobu určení ceny v místě a čase obvyklé zaznamená vedoucí písemně do dokumentace veřejné zakázky způsobem dle následujících ustanovení. Průzkum trhu - vedoucí může provést průzkum trhu, a to například žádostí o předložení předběžných cenových nabídek nebo na základě dokumentů dostupných z internetových stránek dodavatelů, ze kterých vyplývá informace o předmětu plnění. Vedoucí vyhotoví protokol (viz příloha č. 2 těchto pravidel) u zakázek nad Kč bez DPH, ve kterém uvede předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a způsob jejího stanovení stránka 3 (celkem 7)

4 (např. dle vyhotoveného rozpočtu, na základě vlastních zkušeností nebo předběžného cenového průzkumu). U zakázek nad Kč bez DPH vyhotoví vedoucí písemný záznam o způsobu a výsledcích průzkumu trhu (zdůvodnění může být součástí protokolu o stanovení předběžné hodnoty zakázky). Tento záznam a protokol o stanovení obvyklé ceny VZMR podepisuje vedoucí. V případě přímého zadávání odpovídá vedoucí v plné míře za efektivní vynaložení finančních prostředků a zadání VZMR za cenu v místě a čase obvyklou. Zadávání prostřednictvím zástupce zadavatele je možné pouze v případě VZMR financovaných v rámci dotačních titulů nebo u specifické zakázky s obtížným či neobvyklým způsobem zadávání (např. elektronická aukce). Omezení administrace veřejných zakázek prostřednictvím zástupce zadavatele se nevztahuje na příspěvkové organizace založené městem Písek. 2. Kategorie II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Kč (dodávky a služby) / Kč (stavební práce) Rozhodovací subjekt - vedoucí schvaluje návrh na zadání veřejné zakázky na základě schváleného rozpočtu pro daný kalendářní rok. O výběru dodavatele rozhoduje u zakázek zadávaných městem Písek rada města na základě doporučení hodnotící komise, v případě zakázek zadávaných zřizovanou či zakládanou organizací její statutární orgán na základě doporučení hodnotící komise. Administrace veřejné zakázky - provádí vedoucí, popř. jimi písemně pověřený zaměstnanec, případné využití externího administrátora zástupce zadavatele je možné pouze v případě VZMR financovaných v rámci dotačních titulů nebo u specifické zakázky s obtížným či neobvyklým způsobem zadávání (např. elektronická aukce). Omezení administrace veřejných zakázek prostřednictvím zástupce zadavatele se nevztahuje na příspěvkové organizace založené městem Písek. Výběrové řízení - výběr dodavatele se provádí na základě zadávacího řízení. Zadavatel osloví alespoň 5 uchazečů - potenciálních dodavatelů prokazatelně schopných splnit předmět zadání a zajistí uveřejnění výzvy k podání nabídek na svém profilu zadavatele. Zadavatel umožní účast i jiných než vyzvaných dodavatelů. Oslovené potenciální dodavatele neinformuje o jiných přímo vyzvaných uchazečích. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni vyhlášení výzvy a jejího zveřejnění na profilu zadavatele. Poslední den lhůty musí proběhnout celý. Vedoucí ustanoví min. 3 člennou komisi, která otevírá obálky a doručené nabídky posoudí, vyhodnotí a o provedení výběru nejvhodnější nabídky vyhotoví protokol. Smlouva - smlouvu uzavírá starostka nebo statutární zástupce organizace. Uveřejnění - vedoucí je dále povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně dodatků, v případě veřejné zakázky, jejíž cena přesáhne Kč bez DPH. V případě uzavření takové smlouvy a případných dodatků, předá vedoucí odboru a velitel městské policie tuto smlouvu a případné dodatky do 10 kalendářních dní od podpisu na odbor správy majetku, který zajistí jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 3. Kategorie III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Kč (dodávky a služby) / Kč (stavební práce) Rozhodovací subjekt o návrhu zadání veřejné zakázky nad 1 mil. Kč (dodávky a služby) a stavební práce v celém rozsahu této kategorie u VZMR zadávané městem Písek rozhoduje stránka 4 (celkem 7)

5 rada města. Do 1 mil. Kč u dodávek a služeb rozhoduje o návrh zadání vedoucí. O výběru dodavatele rozhoduje rada města. U zakázek na dodávky, služby a stavební práce v celém rozsahu této kategorie u zřizovaných a zakládaných organizací rozhoduje o zadání i o výběru dodavatele VZMR statutární orgán. Před rozhodnutím statutárního orgánu o výběru nejvhodnější nabídky je povinen si statutární orgán u zakázek nad 1 mil. Kč opatřit předběžný souhlas rady města s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. Pokud to vyžaduje předmět zakázky je statutární orgán povinen opatřit si před zahájením zakázky písemné vyjádření od věcně příslušného odboru MěÚ Písek z hlediska správnosti zadávací dokumentace po odborné stránce. Ustanovení komise - u VZMR zadávaných městem Písek na dodávky a služby nad 1 mil. Kč předpokládané hodnoty a u zakázek na stavební práce v celém rozsahu této kategorie VZMR ustanovuje komisi pro otevírání obálek i pro hodnocení nabídek rada města; u zakázek na dodávky a služby do 1 mil. Kč ustanovuje komisi pro otevírání obálek i pro hodnocení nabídek vedoucí odboru. - u VZMR zadávaných zřizovanými či zakládanými organizacemi na dodávky a služby a stavební práce zařazených v této III. kategorii ustanovuje komisi pro otevírání obálek i pro hodnocení nabídek statutární orgán zřizované či zakládané organizace. Administrace veřejné zakázky - zadávání VZMR této kategorie administruje odbor původu zakázky; rada města může pověřit administrací veřejné zakázky odbor správy majetku. - V případě zřizovaných a zakládaných organizací administruje zadávání zakázky statutární orgán popř. jím pověřený zaměstnanec; zřizované a zakládané organizace mohou u této kategorie VZMR požádat o metodickou pomoc a konzultaci odbor správy majetku, který je povinen konzultaci poskytnout. - Využití externího administrátora je možné pouze v případě VZMR financovaných v rámci dotačních titulů nebo u specifické zakázky s obtížným či neobvyklým způsobem zadávání (např. elektronická aukce). Omezení administrace veřejných zakázek externím administrátorem se nevztahuje na příspěvkové organizace založené městem Písek. Výběrové řízení - výběr dodavatele se provádí na základě zadávacího řízení. Zadavatel osloví alespoň 5 uchazečů - potenciálních dodavatelů prokazatelně schopných splnit předmět zadání a zajistí uveřejnění výzvy k podání nabídek na svém profilu zadavatele. Oslovené potenciální dodavatele neinformuje o jiných přímo vyzvaných uchazečích. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 pracovních dnů ode dne následujícího po dni vyhlášení výzvy. Poslední den lhůty musí proběhnout celý. Smlouva - smlouvu uzavírá starostka nebo statutární zástupce organizace. Uveřejnění - vedoucí je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně dodatků, v případě veřejné zakázky, jejíž cena přesáhne Kč bez DPH. V případě uzavření takové smlouvy a případných dodatků, předá vedoucí odboru a velitel městské policie tuto smlouvu a případné dodatky do 10 kalendářních dní od podpisu na odbor správy majetku, který zajistí jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 4. V případě, že v rámci podávání nabídek u VZMR budou uchazeči předkládat vlastní návrh smlouvy (nebude užito vzoru dle přílohy č. 3, 4 a 5 pravidel), musí návrh smlouvy vybraného uchazeče posoudit a její obsah odsouhlasit odbor kancelář úřadu (platí pouze pro zadavatele město Písek). Zadávající odbor (organizace) je povinen vyhotovit si vlastní návrh smlouvy na poskytnutí služeb, pokud tento návrh smlouvy nebude předkládán uchazečem. Pokud administraci veřejné zakázky zajišťuje odbor správy majetku, tak jsou věcně příslušné odbory či organizace povinny předložit písemné požadavky na zajištění administrace veřejné zakázky. Požadavek na zajištění administrace zakázky musí být schválený vedoucím věcně stránka 5 (celkem 7)

6 příslušného odboru či organizace. Požadavek musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: podrobný popis předmětu veřejné zakázky, lhůty pro realizaci předmětu veřejné zakázky a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Za definování těchto náležitostí jsou odpovědné věcně příslušné odbory či organizace, které zajišťují také technické podklady k veřejné zakázce. Článek 5 Rámcová pravidla zadávání veřejných zakázek přesahujících limit předpokládané hodnoty pro VZMR Rada města k zakázkám přesahujícím limit předpokládané hodnoty pro VZMR stanoví následující rámcová pravidla: 1. Zadávání veřejných zakázek se řídí v plném rozsahu zákonem a prováděcími předpisy. 2. Veřejnou zakázku zadávanou městem Písek zadává, administruje a za soulad zadávání s obecně závaznými předpisy odpovídá odbor, který je jejím zadáním pověřen radou města nebo organizačním řádem, v případě, že takový odbor určen není, pak odbor správy majetku. Jiný odbor pověřený zadáním může požádat odbor správy majetku o metodickou pomoc při zadávání, odbor správy majetku je povinen takovéto žádosti vyhovět a metodickou pomoc poskytnout. V případě specifické zakázky s obtížným či neobvyklým způsobem zadávání (např. elektronická aukce) a v případě veřejných zakázek financovaných z dotačních titulů se zadavatel může nechat zastoupit v řízení externím administrátorem. 3. Pokud administraci veřejné zakázky zajišťuje odbor správy majetku, tak jsou věcně příslušné odbory či organizace povinny předložit písemné požadavky na zajištění administrace veřejné zakázky. Požadavek na zajištění administrace zakázky musí být schválený vedoucím věcně příslušného odboru či organizace. Požadavek musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: podrobný popis předmětu veřejné zakázky, lhůty pro realizaci předmětu veřejné zakázky a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Za definování těchto náležitostí jsou odpovědné věcně příslušné odbory či organizace, které zajišťují také technické podklady k veřejné zakázce. 4. O schválení návrhu zadání veřejné zakázky zadávané přímo městem, jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jakož i o nejvhodnější nabídce a veškerých změnách v průběhu plnění zakázky rozhoduje výlučně rada města. 5. Veřejnou zakázku zadávanou zřizovanou nebo zakládanou organizací zadává, administruje a za soulad zadávání s právními předpisy odpovídá statutární orgán zřizované či zakládané organizace. Pokud to vyžaduje předmět zakázky, je statutární orgán povinen opatřit si před zahájením zakázky písemné vyjádření od věcně příslušného odboru MěÚ Písek z hlediska správnosti zadávací dokumentace po odborné stránce. Před rozhodnutím statutárního orgánu o výběru nejvhodnější nabídky je povinen si statutární orgán opatřit předběžný souhlas rady města s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. 6. O schválení návrhu zadání veřejné zakázky zadávané zřizovanou nebo zakládanou organizací, jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jakož i o nejvhodnější nabídce a veškerých změnách v průběhu plnění zakázky rozhoduje výlučně její statutární orgán. O výběru nejvhodnější nabídky může statutární orgán rozhodnout jen po předchozím souhlasu rady města dle odst Zřizovaná nebo zakládaná organizace může v případě zakázek se složitým nebo neobvyklým způsobem zadávání (např. elektronická aukce, dynamický nákupní systém) požádat radu města o převzetí procesu zadávání zakázky městem Písek. Pokud rada města žádosti organizace vyhoví, předá zřizovaná nebo zakládaná organizace podklady pro zadávání veřejné zakázky neprodleně odboru správy majetku. Organizace je povinna poskytnout odboru správy majetku veškerou součinnost nutnou pro zadávání zakázky. 8. Vedoucí dbají o to, aby v komisích pro otevírání obálek i v hodnotících komisích bylo vždy nejméně po jednom zástupci volené městské samosprávy, po jednom zástupci věcně příslušného odboru a dle možností a charakteru zakázky byla zastoupena i HK ČR, popř. další profesní komory a odborníci. stránka 6 (celkem 7)

7 9. U nadlimitních zakázek nesmí vedoucí uveřejnit předběžné oznámení veřejného zadavatele bez předchozího odsouhlasení záměru radou města. 10. I pokud dotační pravidla dotací či příspěvků čerpaných na zhotovení veřejné zakázky jsou upravena odlišně od těchto pravidel, je nutno vždy dodržet obecně závazné předpisy pro zadávání veřejných zakázek jako minimální standart. Při střetu práva EU, zákona a těchto pravidel platí, že pravidla ustupuje zákonu i právu EU, zákon pak právu EU. Článek 6 Závěrečná ustanovení 1. Odbory a městská policie jsou povinny pro jednotlivé případy postupů v zadávání používat vzorové dokumenty uvedené v přílohách č pravidel, pokud to povaha postupů nevylučuje. Pro zakládané a zřizované organizace je používání jednotlivých vzorových dokumentů pouze doporučující. Zakládané a zřizované organizace vždy před užitím vzorové dokumenty uzpůsobí tak, aby nevzbuzovaly pochybnost o tom, kdo je dle zákona zadavatelem veřejné zakázky. Pokud pro určitý druh zadávání nebo určitý úkon není v přílohách vzor uveden, mohou postupovat odbory i zřizované a zakládané organizace v souladu s obecně závaznými předpisy dle svého uvážení, vždy však tak, aby jejich úkony v zadávacím řízení byly dostatečně zdokumentovány a odůvodněny a aby bylo vždy postupováno s péčí řádného hospodáře. 2. Za dodržování těchto pravidel odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rámci svých povinností stanovených pracovněprávními předpisy, organizačními a pracovními řády, pracovními náplněmi i pokyny nadřízených. Tím není dotčena kontrolní pravomoc interních i externích kontrolních orgánů (útvar interního auditu, kontrolní výbor atd.). 3. Výjimku z těchto pravidel může udělit rada města svým usnesením. 4. Tato pravidla schválila rada města na svém zasedání dne usnesením č. 31/ Tato pravidla ruší Pravidla stanovující postup pro zadávání veřejných zakázek účinná od Tato pravidla nabývají účinnosti dnem Mgr. Eva Vanžurová starostka města Písek Přílohy pro VZMR: Příloha č. 1 - zadání VZMR formou výjimky z Pravidel Příloha č. 2 - protokol o stanovení předpokládané hodnoty Příloha č. 3 - vzor smlouvy dodávky Příloha č. 4 - vzor smlouvy stavební práce do 5 mil. Kč Příloha č. 5 - vzor smlouvy stavební práce nad 5 mil. Kč Příloha č. 6 - vzor výzvy k podání nabídek Příloha č. 7 - seznam doručených nabídek Příloha č. 8 - prohlášení mlčenlivost a nepodjatost komise Příloha č. 9 - protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č vzor oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Příloha č vzor rozhodnutí o zrušení výběrového řízení Příloha č vzor seznamu veřejných zakázek Příloha č. 13 návrh na zadání veřejné zakázky Příloha č. 14 schválené výjimky z Pravidel stránka 7 (celkem 7)

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Dle schváleného usnesení zastupitelstva obce č. 11/2017 ze dne 11. dubna 2017 byla přijata tato vnitřní směrnice obce

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC OBŘÍSTVÍ Obříství 40, 277 42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Renata Petrželová administrace veřejných zakázek Projednáno

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 1 strana z 9 I. Úvod 1. Problematika zadávání veřejných zakázek včetně zvláštních postupů předcházejících

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Nelahozeves (dále jen zadavatel ), se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.44.12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 8 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 4/2012

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje zásady, způsob a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 27 zákona

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 58. zasedání dne 9. 1. 2017 USNESENÍ č. 479/17/RMČ ke Směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici č. 3 o zadávání

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II I. Úvodní ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Břežany II (dále též jen směrnice ), je zpracovávána

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Pravidla rady města č.2/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla rady města č.2/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Postoloprty Pravidla rady města č.2/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato pravidla upravují zásady a postupy města Postoloprty a příspěvkových organizací

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 Vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce SMĚRNICE Dokument č. S/18 Verze 2.01 Platnost od 1. 2. 2017 Spisový a skartační znak 02.0.1

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC RAČICE Adresa: Račice č.p. 65 IČ: 16981901 Směrnici zpracovala : Bc. Pavlína Plimlová, DiS. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo Obce Račice Vydalo: Zastupitelstvo

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ

MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí IČO 00278564 PRAVIDLA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA MĚSTA BRANDÝS NAD ORLICÍ Číslo jednací: MUBNO/307/2018/TAJ/Kral

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

HROBCE OBEC SMĚRNICE OBCE HROBCE Č. 1/2015 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Ke Hřišti 14, Hrobce

HROBCE OBEC SMĚRNICE OBCE HROBCE Č. 1/2015 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Ke Hřišti 14, Hrobce OBEC HROBCE SMĚRNICE OBCE HROBCE Č. 1/2015 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Jednotka: Obec Hrobce Adresa: Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Bc. Petr Kříž Zastupitelstvo

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

MĚSTO CHRAST. Směrnice č. 6/2017. k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO CHRAST. Směrnice č. 6/2017. k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO CHRAST Směrnice č. 6/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Platí od 19. 12. 2017 Účinná od 19. 12. 2017 Platí do Závazná pro všechny útvary, organizační složky a příspěvkové organizace

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 1.2 (24. výzva) 06.04.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 30/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 22. září 2016 usnesením č. RM 445/17/2016

Více

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, 259 17 Votice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice Účinnost od Vydání Výtisk číslo Počet listů Počet příloh Správce dokumentu S 1/2017 4. 4.

Více

SMĚRNICE číslo 2/2014

SMĚRNICE číslo 2/2014 SMĚRNICE číslo 2/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Kocelovice Adresa: Kocelovice 32, 387 42 Lnáře Směrnici zpracoval: Ing. Karel Lukáš Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Kocelovice

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice obce Malešovice č. 1/2013

Směrnice obce Malešovice č. 1/2013 Směrnice obce Malešovice č. 1/2013 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 21. zasedání zastupitelstva obce Malešovice dne 20. 12. 2013,

Více

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby. identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby.   identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Číslo 25/5/2019 ze dne 11. 2. 2019

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 3.2 (26. a 28. výzva) 23.05.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 27/2012 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 3. 5. 2012 V Praze dne 3. 5. 2012 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55 DNE: 12.12.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 883/2016/taj NÁZEV: Novelizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou

Více