Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky."

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství peněz v ekonomice, regulaci úrokových měr, stanovení podmínek poskytování úvěrů. Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Mezi základní funkce centrální banky (CB) patří: být bankou bank CB poskytuje komerčním bankám úvěry a přijímá od nich vklady (povinné či dobrovolné rezervy), být bankou státu CB vede účty a provádí některou agendu pro vládu, poskytuje státu úvěr, emise hotovostních peněz, devizová činnost shromažďuje devizové rezervy státu a provádí intervence na devizových trzích, regulace a dohled na fungování bankovního systému, provádět monetární politiku. Cílem monetární politiky CB je zabezpečit cenovou stabilitu země a podpořit tak udržitelný hospodářský růst. Cenová stabilita = mírný a vyrovnaný růst cenové hladiny v ekonomice. Cenová stabilita přispívá k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, neboť umožňuje firmám provádět dlouhodobější produktivní investice. Je také nezbytnou podmínkou pro případný vstup ČR do Evropské měnové unie (tzv. eurozóny) = státy Evropské unie mající společnou měnovou politiku prováděnou Evropskou centrální bankou a používající stejnou měnovou jednotku euro. ČNB usiluje o splnění svého hlavního cíle prostřednictvím tzv. cílování inflace. Usiluje o to, aby byla skutečná hodnota inflace (přírůstek spotřebitelských cen) 2 % (±1 %). Tento cíl má od roku 2010, v období byla inflace cílovaná na hodnotu 3 %. 1

2 Pro plnění uvedeného cíle je důležité, aby byla CB nezávislá na vládě, prezidentovi i parlamentu (takže nemůže být nucena k opatřením, které by krátkodobě podpořily ekonomický růst, ale v delším období by se projevily např. růstem inflace). Nezávislost ČNB: v čele ČNB stojí guvernér, který je jmenován prezidentem bez asistence vlády, funkční období guvernéra je delší než funkční období prezidenta, bankovní rada při plnění stanovených cílů nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, parlamentu či vlády. Než si představíme nástroje a jednotlivé typy MP, je zapotřebí seznámit se s trhem peněz. 9.1 Trh peněz Trh peněz = střetávání těch, kteří poptávají peníze, s těmi, kteří je nabízejí. Cenou za poskytnutí peněz je úroková míra (i). Nabídka peněz (MS - money supply) je dána jako peněžní zásoba = množství peněz v ekonomice. Je vyjádřena pomocí měnových agregátů: M 0 = oběživo + povinné rezervy u ČNB, M 1 = M 0 + netermínované vklady, M 2 =M 1 + quasipeníze (depozita v cizí měně, termínované vklady), M 3 = M 2 + dlouhodobé termínované vklady, L = M 3 + cenné papíry. Nabídka peněz bývá v teorii zpravidla vyjadřována jako zcela necitlivá na úrokovou míru (graf nabídky peněz má podobu vertikální linie); o množství peněz v ekonomice totiž rozhoduje do značné míry CB, která přitom bere v úvahu splnění svých cílů (stabilita cen + udržitelný hospodářský růst). Zvýšení peněžní zásoby = posun křivky MS doprava. Snížení peněžní zásoby = posun křivky MS doleva. V ČR se nyní ČNB soustředí hlavně na kontrolu úrokových sazeb, do nabídky peněz tak zasahují i ostatní bankovní subjekty křivka MS tak má mírně rostoucí tvar. 2

3 Poptávka po penězích (MD - money demand) je dána jako peněžní zůstatky, které chtějí firmy a domácnosti držet při určitém důchodu a úrokové míře. Funkce poptávky udává závislost poptávaných peněz na úrokové míře a je klesající, neboť platí, že vysoká úroková míra snižuje poptávku po penězích a naopak. Změna MD (posun nahoru nebo dolů) může být způsobena následujícími skutečnostmi: a) produkt Y ( ) => MD ( ), protože vzroste nebo klesne počet transakcí, b) cenová hladina P ( ) => MD ( ), protože vzroste nebo klesne množství peněz potřebných na nákup stejného množství statků, c) změna preferencí při utváření struktury aktiv, např. vzroste zájem o cenné papíry (CP) => MD klesne. Motivy poptávky po penězích (dle Keynese): a) transakční motiv - poptávka nutná pro nákup zboží, energie, materiálu b) opatrnostní motiv - vytváření zásob kvůli nečekaným výdajům, snížení příjmů c) spekulativní motiv - kvůli realizaci výhodného nákupu (půda, akcie ) za účelem vydělání dalších peněz Rovnováha na peněžním trhu: K rovnováze dochází, pokud MS = MD. Při hledání rovnováhy jde tedy o to nalézt rovnovážnou úrokovou míru i E, při které tato rovnost nastane. Pokud je úroková míra i > i E, pak je držba peněz drahá a lidé se budou zbavovat hotových peněz (např. nákupem CP). Tím klesne výnos z CP a také úroková míra. Pokud je úroková míra i < i E, pak budou lidé poptávat hotové peníze, což zapříčiní růst i až na i E. 3

4 9.2 Rovnice směny Rovnice směny vyjadřuje závislost mezi množstvím peněz v ekonomice a reálným produktem. Platí následující vztah: M množství peněz v ekonomice V rychlost obratu jedné peněžní jednotky P cenová hladina Y real reálný produkt (HDP) => P Y real nominální HDP M V = P Y real Ve vyspělých ekonomikách bývá V konstantní => M=P Y real /V. Z toho plyne, že existuje přímá úměra mezi množstvím peněz v ekonomice a velikostí nominálního HDP (=P Y real ). Otázkou je, zda se při zvýšení M zvýší i Y real nebo pouze P. 9.3 Nástroje monetární politiky 1. Přímé nástroje: - první dva nejsou používány v rozvinutých ekonomikách, a) regulace objemu úvěrů, b) úrokové stropy (nařízeny nejnižší a nejvyšší úrokové míry pro komerční banky), c) bankovní dohled (kontrola bank, uvalení nucené správy, odebrání licence). 2. Nepřímé nástroje: a) Stanovení míry povinných minimálních rezerv - centrální banka stanoví komerčním bankám, jakou část vkladů u ní musí ukládat jako rezervu (v ČR dlouhodobě 2 %) => tvorba bankovních peněz (princip viz příklad na webu nebo ve skriptech). Povinné rezervy se úročí tzv. 2T reposazbou (dvoutýdenní reposazba - v ČR aktuálně 0,05 %). b) Operace na volném trhu nákup státních cenných papírů (=> vzroste množství peněz v oběhu) a prodej státních cenných papírů (=> klesne množství peněz v oběhu). c) Diskontní politika v případě potřeby mohou komerční banky u centrální banky získat dodatečné peněžní prostředky nebo si své volné prostředky u ní uložit. CB podle účelu rozlišuje dvě úrokové sazby: i. diskontní sazba úročí se jí depozita vkládaná do CB dolní mez pro krátkodobé úrokové sazby na trhu, v ČR aktuálně 0,05 %, ii. lombardní sazba CB za ní poskytuje komerčním bankám tzv. lombardní úvěr při problémech bank s likviditou, v ČR aktuálně 0,25 %, využívá se minimálně d) Kurzové intervence cílem je udržet optimální devizový kurz: o CB stanovuje režim měnového kurzu (fixní nebo plovoucí, viz později), o kurz může ovlivnit např. pomocí nákupu/prodeje domácí měny na devizových trzích, nákup ji zhodnotí (vzroste po ní poptávka), prodej ji oslabí. 4

5 9.4 Typy monetární politiky Monetární expanze: cílem je oživení stagnující ekonomiky, měla by být prováděna v období hospodářské recese, opatření: o zvýšení množství peněz v ekonomice posun MS doprava, pokles tržních úrokových sazeb, o snížení základních úrokových sazeb => firmy více investují a domácnosti si více půjčují => roste AD, účinná při nevyužitých výrobních faktorech, v opačném případě je zdrojem inflace. Monetární restrikce: cílem je utlumení "přehřáté" ekonomiky, měla by být prováděna v období přílišné expanze, opatření: o snížení množství peněz v ekonomice posun MS doleva, zvýšení tržních úrokových sazeb, o zvýšení základních úrokových sazeb => omezení úvěrů, zvýšení úspor, účinná při plném využití výrobních faktorů. Účinnost monetární politiky závisí také na fiskálních operacích, proto je nutná kooperace CB s vládou. 9.5 Eurozóna a Evropská centrální banka Eurozóna = Evropská měnová unie (EMU): tvoří ji několik členských států EU, které používají jednotnou měnu euro, je založena na uplatňování jednotné monetární politiky, jejíž zaměření určuje Evropský systém centrálních bank a kterou realizuje Evropská centrální banka (ECB) sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem, národní banky členských států jsou pak pouze výkonnými institucemi, nemohou autonomně rozhodovat o použití měnově politických nástrojů k ovlivnění dané hospodářské situace v zemi. Mechanismus monetární politiky prováděné na celoevropské úrovni je v zásadě stejný jako ten na národní úrovni. Hlavním cílem je pořád stabilita cenové hladiny. ECB však rozhoduje o realizované monetární politice s ohledem na širší celounijní cíle. Z hlediska národní ekonomiky se tak stává důležitou synchronizace jejího ekonomického cyklu s ekonomickým cyklem hlavních obchodních partnerů v eurozóně. Pak roste pravděpodobnost, že monetární politika ECB nebude v rozporu s cíli národní hospodářské politiky. 5

6 Uplatňování jednotné měnové politiky vyžaduje od jednotlivých členských zemí EMU kázeň ve fiskální politice (viz další kapitola). Státy eurozóny se dohodly na dodržování tzv. Paktu růstu a stability, který obsahuje pravidla mající zajistit udržování zdravých veřejných financí (mj. i pravidla obsažená v bodě 4. u dále uváděných Maastrichtských kritérií). Mnoho členských zemí však aktuálně tahle pravidla nedodržuje. Členské státy EU, které chtějí zavést euro, musí minimálně 2 roky před vstupem do EMU nepřetržitě plnit tato konvergenční kritéria (známa také jako Maastrichtská kritéria): 1. Cenová stabilita průměrná roční inflace nesmí překročit o více než 1,5 p. b. průměrnou roční inflaci tří členských zemí s nejlepšími hodnotami inflace. To neznamená nutně 3 země s nejnižší inflací, ale spíše, i když to není nikde explicitně napsané, tři země s inflací nejblíže k inflačnímu cíli Evropské centrální banky (ECB). Tento cíl je definován jako hodnota inflace nižší, ale blízká 2 %. 2. Stabilita devizového kurzu alespoň dva roky před vstupem do měnové unie by se kandidátská země měla zapojit do ERM II 1 a po tuto dobu by nemělo dojít k devalvaci. 3. Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb dlouhodobá nominální úroková míra nesmí přesahovat o více než 2 p. b. průměr tří zemí s nejlepšími výsledky týkajících se cenové stability. 4. Veřejné finance: a. Výše hrubého veřejného dluhu podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. b. Deficit veřejného rozpočtu podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 %. V ČR od vstupu do EU v roce 2004 probíhají diskuze o připojení k EMU a zavedení eura. Mezi pozitivní důsledky by patřilo zejména odstranění kurzového rizika pro podnikatele, jež obchodují se zahraničím, zajištění kurzu české koruny je stojí nemalé prostředky. Také převod eur na koruny je zatížen bankovními poplatky. Negativem by byla zejména ztráta možnosti provádět autonomní monetární politiku. 1 Evropský mechanismus směnných kurzů II (anglicky European Exchange Rate Mechanism II, zkratka ERM II) vznikl 1. ledna 1999 jako nástupce Evropského mechanismu směnných kurzů. Země zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném maximálním fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného středního kurzu (centrální parity) k euru. Zároveň nesmí dojít k devalvaci centrální parity, revalvace centrální parity je přípustná. 6

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank

Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank obsah Úvodní slovo prezidenta Evropské centrální banky 3 1. Vývoj Hospodářské a měnové unie 1.1 Evropská integrace 4 1.2 Hospodářská

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Česká národní banka a potenciál přijetí eura Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Česká národní banka a potenciál přijetí eura Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Lébrová Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

karel iv. Výroční zpráva 2012 BOŽENA NĚMCOVÁ František ema destinnová Garrigue

karel iv. Výroční zpráva 2012 BOŽENA NĚMCOVÁ František ema destinnová Garrigue Výroční zpráva 2012 karel iv. JAN AMOS KOMENSKÝ Výroční zpráva 2012 BOŽENA NĚMCOVÁ František Palacký ema destinnová Tomáš Garrigue Masaryk ISBN 978-80-87225-42-4 Mandát a cíle České národní banky pečovat

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

AKUMULACE DEVIZOVÝCH REZERV CENTRÁLNÍCH BANK A DYNAMIKA ABSORPCE LIKVIDITY BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY, POLSKA A MAĎARSKA

AKUMULACE DEVIZOVÝCH REZERV CENTRÁLNÍCH BANK A DYNAMIKA ABSORPCE LIKVIDITY BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY, POLSKA A MAĎARSKA Stati AKUMULACE DEVIZOVÝCH REZERV CENTRÁLNÍCH BANK A DYNAMIKA ABSORPCE LIKVIDITY BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY, POLSKA A MAĎARSKA Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze* 1. Úvod Bankovní systémy

Více