PROFIL SPOLEČNOSTI ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU THINK SIMPLY, THINK INNOVATIVELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU THINK SIMPLY, THINK INNOVATIVELY"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU THINK SIMPLY, THINK INNOVATIVELY

2 KDO JSME TWSCON s.r.o. je malá a mladá společnost, která je tvořena lidmi se zájmem o technologie a inovace. Vysoce kvalifikovaný a zkušený tým je klíčem k našemu úspěchu. U každého projektu úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom poznali jejich technické a obchodní potřeby. Vždy s nimi vedeme dialog a nasloucháme jejich požadavkům tak, abychom určili nejlepší cestu k úspěšnému řešení. Náš tým je připraven splnit všechny budoucí výzvy, které nám připraví naši zákazníci. Poskytujeme expertní služby pro zákazníky z různých oblastí průmyslu. Jak název společnosti napovídá, který tvoří zkratky slov Thin- Walled Structures CONsulting, dlouhodobě se soustředíme na řešení problémů v oblasti tenkostěnných ocelových konstrukcí a na provádění technických výpočtů pomocí metody konečných prvků. Při řešení technických problémů se spoléháme na širokou orientaci v dané problematice, dlouhodobé provozní zkušenosti a znalost nejmodernějších trendů. Naší silnou stránkou je, že neaplikujeme globální hotová řešení, ale vždy navrhujeme individuální řešení v závislosti na problematice a požadavcích zákazníka. Na základě našich rozsáhlých znalostí v oboru, zkušenostmi z provozu a znalostmi současných technických řešení, vždy navrhujeme nejoptimálnější řešení daného problému. Vždy jsme flexibilní, a proto přistupujeme k řešení každého problému se stejnou důležitostí a odpovědností. Jsme velmi aktivní v našich vlastních výzkumných a vývojových aktivitách. V rámci našeho vlastního výzkumu vyvíjíme a inovujeme program ASTlife. Jedná se unikátní a inovativní softwarové řešení na podporu a řízení inspekcí a údržby uskladňovacích nádrží a potrubních sítí včetně technologií terminálů. Program ASTlife je primárně založen na kombinaci dvou přístupů - Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance. Filozofie Vize Cíle Při řešení každého úkolu se řídíme dle našeho hesla "Think simply, think innovatively". Nabízet našim klientů vždy unikátní, jednoduché a inovativní řešení. Pomáhat našim klientům k jejich růstu a prosperitě díky námi navrženými řešeními. Vysoce kvalifikovaný a zkušený tým Řešení na míru pro každý projekt Technické znalosti jsou základem pro statickou integritu Jsme v neustálém kontaktu s dalšími odborníky Vysoce kvalifikovaný a zkušený tým je klíčem k našemu úspěchu. Lidé, kteří pracují v naší společnosti, jsou to nejcennější, co máme. Naše vztahy jsou založeny na vzájemném respektu. Je pro nás velmi důležité, aby naši zaměstnanci měli vytvořenou optimální rovnováhu mezi profesním a soukromým životem. Neaplikujeme globální hotová řešení, ale vždy vytváříme individuální řešení v závislosti na problematice a požadavcích zákazníka. S využitím našich rozsáhlých znalostí v oboru, zkušenostmi z provozu a znalostmi současných technických řešení, vždy navrhneme nejoptimálnější řešení daného problému. Dvě základní věci jsou nezbytné pro správné vyhodnocení statické integrity konstrukce. První z nich je správná pevnostní a stabilitní analýza. A druhou je správná interpretace a posouzení výsledků nedestruktivních zkoušek (NDT). Náš tým má dlouhodobé zkušenosti s výpočty metodou konečných prvků a s vyhodnocováním výsledků NDT. Jsme otevření spolupráci s dalšími odborníky v oboru. Jsme také velmi aktivní v publikační a přednáškové činnosti na konferencích a seminářích, kde konzultujeme naše výsledky a zkušenosti s dalšími odborníky. Aktivně spolupracujeme s odborníky z VUT v Brně a také se podílíme na vzdělávacích aktivitách pro studenty. -2-

3 TENKOSTĚNNÉ KONSTRUKCE Název společnosti, který tvoří zkratky slov Thin-Walled Structures CONsulting, napovídá, že se dlouhodobě zaměřujeme na řešení problémů v oblasti tenkostěnných ocelových konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce jsou velmi specifické. Jejich unikátní vlastnosti jsou dány velkým rozdílem mezi vlastní tloušťkou a ostatními rozměry. Výpočty únosnosti skořepinových konstrukcí jsou hlavně zaměřeny na řešení problémů pevnosti a stability. Častými problémy jsou také vlivy vibrací, únavového poškození, či plastifikace diskontinuit membránového stavu. Obecně platí, že výpočty skořepin se uvažují jako dvojrozměrné úlohy z oblasti pevnosti a pružnosti. Náš tým má bohaté zkušenosti s výpočty a analýzami různých druhů skořepin a tenkostěnných konstrukcí. Řešili jsme mnoho problémů z oblasti sedání, vibrací, boulení, ztráty stability, optimalizace tloušťky, aj. U každého řešení se spoléháme na rozsáhlé znalosti a dobrou orientaci v daném oboru. V rámci našich výzkumných a vývojových aktivit jsme ve spolupráci s kolegy z VUT v Brně vypracovali několik postupů a konstrukčních pravidel, která tvoří naše jedinečné know-how. Velká část našich služeb je zaměřena na analýzy stávajících stavebních a technologických tenkostěnných konstrukcí. Naším cílem je vždy dosažení zlepšení technického stavu konstrukce, optimalizace jejího provozu a prodloužení jejího technického života. Naše řešení vždy usiluje o snížení rizik plynoucích z provozu, zajištění bezpečnosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a o snížení provozních nákladů. Oblasti služeb pro tenkostěnné konstrukce jsou: Ć Statika a stabilita tenkostěnných konstrukcí (nádrže, tlakové nádoby, sila, zásobníky, kontejnery, kouřovody, střechy, výměníky, atd.) Ć Numerické analýzy skořepinových konstrukcí pomocí metody konečných prvků (MKP). Ć Analýzy technického stavu konstrukcí, analýzy zjištěných vad včetně návrhu nápravných opatření. Ć Stanovování zbytkové životnosti konstrukcí a limitních zatížení. Ć Analýzy vlivu sedání na únosnost konstrukcí. Ć Analýzy seizmické odolnosti. Ć Prohlídky ocelových konstrukcí, sestavování inspekčních postupů. Ć Studie proveditelnosti, konzultační činnost v oblasti tenkostěnných konstrukcí. Ć Návrhy rozsahu nedestruktivních kontrol (NDT) včetně zpracování jejich výsledků. Analýzy sedání konstrukcí Supervize a konzultační činnosti Analýzy ztráty stability Analýzy poruch a havárií konstrukcí Sedání konstrukcí může nastat vlivem různých faktorů, jako jsou eroze půdy, kolaps podloží, tepelné a objemové změny základové půdy, vibrace, působení podzemní vody, aj. V každém případě sedání základové konstrukce tenkostěnných konstrukcí má značný vliv na jejich únosnost a stabilitu. Nabízíme kontrolní a konzultační činnosti jako nezávislí poradci. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti tenkostěnných konstrukcí, které mohou být užitečné při řešení provozních problémů a vést k redukci finančních nákladů. Stabilita, nebo také boulení, je specifická problematika tenkostěnných konstrukcí. Správně provedené analýzy ztráty stability, respektive určení kritického zatížení, může ochránit konstrukci před jejím špatným provozem. Naše služby jsou zaměřeny na návrhy nových, stejně tak i na řešení vzniklých problémů u stávajících konstrukcí. Analýzy poruch a havárií tenkostěnných konstrukcí je důležitý proces pro získávání znalostí o jejich chování. Je důležité vždy se poučit z již uskutečněných chyb a problémů a příště je neopakovat. Jsme vždy vděční za možnost analyzovat příčiny havárií, protože tak získáváme další zkušenosti, tj. stále se učíme. -3-

4 USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE Služby a produktová řešení pro terminály uskladňovacích nádrží jsou jedním z našich hlavních obchodních segmentů. Poskytujeme expertní služby v oblasti zkoumání statické a provozní integrity nádrží, potrubí a technického vybavení terminálů. Posouzení integrity nádrží se vždy provádí v souladu s našimi odbornými znalostmi, požadavky zákazníka a danými právními předpisy. Naše služby obecně zahrnují vizuální kontroly v průběhu provozu a především v době odstávky, sestavení požadavků na nedestruktivní kontroly (NDT) a následné vyhodnocení výsledků, soupis plánu oprav, vyhodnocení životnosti a provozuschopnosti a na závěr sestavení plánů údržby a inspekcí. Jsme vysoce kvalifikovaní v provádění analýz pevnosti a stability nádrží. Poskytujeme výpočetní podporu konstruktérů ve fázi návrhu nádrží. Ve fázi výstavby nádrží provádíme technický dozor. Máme bohaté zkušenosti s inspekcemi a analýzami atypických nádrží, které nejsou obsaženy v normách EEMUA 159 a API 653. Vypracování inspekčních plánů pro krabicové, ležaté, podzemní anebo zasypané nádrže musí být v souladu s místními provozními podmínkami a vyžadují komplexní znalosti ze stavební mechaniky skořepinových konstrukcí. Oblasti služeb pro uskladňovací nádrže: Ć Analýzy technického stavu nádrží dle EEMUA 159, API 653, R-111, UL 142, případně návrh vlastního postupu pro specifické nádrže. Ć Návrhy nadzemních nádrží dle EN 14015, API 650, případně dle jiných norem. Ć Přepočty atypických nádrží pomocí metody konečných prvků. Ć Aplikace metod typu Risk Based Inspection (RBI) a Reliability Centred Maintenance (RCM). Ć Analýzy působení degradačních mechanismů na konstrukci. Ć Návrh rozsahu nedestruktivních kontrol (NDT) včetně vyhodnocení jejich výsledků dle přístupu Fitness-for-Service (FFS) a návrhu konstrukčních úprav zjištěných vad. Ć Zpracování inspekčních listů a provádění pravidelných vizuálních kontrol. Ć Aplikace vlastního programového systému ASTlife, který je inovativním řešením na sledování životnosti a řízení údržby uskladňovacích nádrží včetně potrubních sítí a zařízení terminálů. Analýzy horizontálních uskladňovacích nádrží Vizuální inspekce uskladňovacích nádrží a technického vybavení Sestavení inspekčních plánů pro atypické nádrže Analýzy podzemních a zasypaných nádrží Máme bohaté zkušenosti s analýzami nadzemních i podzemních horizontálních nádrží. Tento druh nádrží posuzujeme dle normy UL 142 nebo dle vlastních postupů. Provádíme analýzy provozních stavů pro různé podmínky skladování (různé hustoty produktů, různé výšky náplně, atd.) Nabízíme zpracování inspekčních plánů a provádění pravidelných vizuálních kontrol. Vizuální kontrolu vždy provádí zkušení odborníci, kteří jsou vždy schopni posoudit statickou a provozní integritu uskladňovacích nádrží, potrubních tras a technického vybavení terminálů. Atypické uskladňovací nádrže jako jsou krabicové nádrže, nádrže s dvojitým dnem, zasypané nádrže, zaizolované nádrže, atd. nejsou zahrnuty v inspekčních procedurách u běžně používaných norem EEMUA a API. Pro tyto druhy nádrží musí být sestaveny odpovídající individuální programy inspekce a údržby. Podzemní a zasypané nádrže mají několik výhod, jako je konstantní teplotní prostředí, minimální riziko křehkého lomu, ale vyžadují specifický přístup k jejich inspekci. V důsledku minimální možnosti inspekce jejich technického stavu v průběhu provozu nádrže je nutné zajištění správného fungování systémů na detekci úniků média. -4-

5 ANALÝZY STATICKÉ A PROVOZNÍ INTEGRITY KONSTRUKCÍ Management řízení a analýzy statické a provozní integrity jsou základním prvkem pro zajištění bezpečného a nejproduktivnějšího provozu technologických celků a konstrukcí. Analýzy statické a provozní integrity zahrnují celou škálu činností z oblasti inspekce a monitoringu, materiálového hodnocení, analýzy pevnosti a životnosti, údržby a oprav. Efektivní řízení provozu konstrukcí z hlediska jejich statické a provozní integrity minimalizuje riziko jejich selhání, zvyšuje jejich provozní spolehlivost a prodlužuje jejich provozní životnost. Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti hodnocení technického stavu konstrukcí pro uskladňovací terminály tekutých i plynných látek, chemické závody, rafinerie, elektrárny, teplárny, ČOV, aj. Náš multidisciplinární tým je připraven poskytnout své rozsáhlé znalosti ve prospěch potřeb zákazníků. Princip naší analýzy statické a provozní integrity je najít odpovědi na tři související otázky: Ć Kde je, nebo by mohl být problém? Ć Jaká je, nebo může být příčina problému? Ć Jak může být problém vyřešen? PROCESSING WHAT TING ANALYSING HOW EC LL O C WHERE COMMUNICATING Hlavními výsledky námi provedené analýzy integrity jsou: Ć Klasifikace degradačních mechanismů. Ć Sestavení efektivních programů pro inspekci a údržbu. Ć Návrhy technických řešení pro zvýšení bezpečnosti, efektivity a životnosti konstrukcí. Oblasti služeb pro stanovení statické a provozní integrity jsou: Ć Numerické analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Ć Provádění pravidelných vizuální kontrol včetně zhodnocení zjištěných nedostatků. Ć Zhodnocení korozních úbytků. Ć Stanovení zbytkové životnosti konstrukcí. Ć Stanovení optimálních intervalů kontrol a údržby. Ć Analýza vibrací a únavového poškozování konstrukcí, potrubí a komponent. Ć Vyhodnocení dat z nedestruktivních zkoušek a následné stanovení rozsahu oprav a údržby. Ć Analýzy boulení a problematiky ztráty stability návrhy na odstranění poruch. Ć Plánování nedestruktivních kontrol, včetně vyhodnocení výsledků pomocí metodik fitness-for-service. Analýzy degradačních mechanismů Numerické analýzy jako součást rozhodovacího procesu Analýzy typu fitness-for-service Analýzy technického stavu a rozsahu koroze Správné určení dominantních degradačních mechanismů má zásadní význam pro hodnocení statické a provozní integrity a predikce životnosti konstrukcí. Jejich znalost je klíčová pro proces optimalizace četnosti a rozsahu programů inspekce a údržby. Analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků jsou nedílnou součástí rozhodovacích procesů v oblasti analýzy konstrukcí založené na stanovení rizika poškození. Výsledky numerických simulací nám poskytují důležité informace o způsobu namáhání dané konstrukce a určují nám její kritická respektive slabá místa. Metodiky fitness-for-service (FFS) jsou multidisciplinární inženýrské postupy, které se používají k hodnocení konstrukčních prvků, u který byl zjištěn defekt, zdali jsou způsobilé k pokračování jejich provozu. Koroze konstrukcí výrazně ovlivňuje jejich provozní bezpečnost a životnost. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu vlivu koroze na danou konstrukci a sledovat její trendy. Naši oborníci jsou schopni provádět vyhodnocení měřených dat s požadovanou spolehlivostí k zajištění bezpečného provozu do další plánované kontroly. -5-

6 OCELOVÉ KONSTRUKCE Zaměřujeme se na pomoc našim zákazníkům k dosažení bezpečnějšího a levnějšího provozu jejich ocelových konstrukcí a technologií. K tomuto účelu nabízíme naše znalosti z oblasti stavební mechaniky, mezinárodních standardů, osvědčených průmyslových postupů a požadavků místní legislativy. Specializujeme se především na analýzy pevnosti, únosnosti, problematiku stability a únavového poškozování ocelových konstrukcí. Vizuální kontroly Sestavujeme plány kontrol ocelových konstrukci včetně stanovení jejich rozsahu a četnosti. Provádíme vizuální kontroly konstrukcí. Řešení problémů Řešíme problémy spojené s provozem konstrukcí a navrhujeme jejich nápravná opatření. Analyzujeme příčiny poruch a degradační mechanismy. Provádíme identifikaci kritických míst na konstrukci. Navrhujeme experimentální měření a rozsah použití metod nedestruktivních zkoušek. Poradenství Poskytujeme konzultační činnost při řešení neočekávaných provozních problémů a situací. Poradenské služby v oblasti návrhu a analýz ocelových konstrukci. Konzultační služby pro investory. Výzkum a vývoj Nabízíme možnost smluvního výzkumu v oblasti stavební mechaniky a ocelových konstrukcí. Spolupráce u národních i mezinárodních grantových projektů. Oblasti služeb pro ocelové konstrukce jsou: Ć Navrhování ocelových konstrukcí. Ć Statické, dynamické a seizmické napěťové analýzy pomocí MKP. Ć Analýzy konstrukci pro specifická zatížení stanovená na základě zkoušek. Ć Sestavení procedur pro hodnocení odolnosti konstrukce s ohledem na identifikované degradační mechanismy. Ć Experimentální analýzy konstrukci návrh experimentálních měření ve zkušebnách i přímo v terénu. Ć Ve spolupráci se subdodavateli provádění kontrol konstrukcí pomocí NDT měření a následné vyhodnocení naměřených dat a zjištěných poruch. Ć Analýzy havárií a selhání, včetně návrhu způsobu oprav. Analýzy koroze a poruch na potrubí Výpočty kotvení konstrukci a technologií Analýzy seizmických účinků na ocelové konstrukce Technologické ocelové konstrukce Životnost procesního potrubí je ovlivněno mnoha degradačními mechanismy např. koroze, eroze, kavitace. Základním úkolem je správná identifikace způsobu a typu poškození, tj. včetně určení typu koroze. Např. mikrobiální koroze svojí agresivitou vyžaduje jinou četnost inspekcí než jiné typy korozí. V důsledku působení větru, přetlaku nebo zemětřesení může hrozit posunutí nebo překlopení konstrukce. V těchto případech je nutný návrh adekvátního kotevního systému dané konstrukce. Náš tým má bohaté zkušenosti s návrhem systému kotvení nádrží, sil a jiných tenkostěnných konstrukcí. Seizmická analýza je výpočet odezvy konstrukce na účinky zemětřesení nebo na účinky vibrací vyvolaných lidskou činností. Hlavními úkoly seizmické analýzy je nejdříve stanovení odpovídající spekter a následně provedení numerické analýzy a posouzení únosnosti dané konstrukce. Návrhy technologických konstrukcí jsou poměrně specifické, protože dochází ke kombinaci stavebního a strojního přístupu navrhování. Je velmi důležité mít odpovídající znalosti z obou oborů tak, aby nedošlo ke špatné interpretaci filozofie navrhování a určení špatných součinitelů spolehlivosti. -6-

7 ANALÝZY PEVNOSTI A ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCÍ Provádíme pevnostní analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků (MKP). Metoda konečných prvků je v současné době jedinou exaktní metodou, která umožňuje již ve fázi návrhu zjistit odezvu konstrukce na návrhové zatížení. Lze detailně analyzovat kritická místa konstrukce a provést její tvarovou a materiálovou optimalizaci. Na základě výsledků z MKP výpočtů je pak možné následně provádět hodnocení životnosti, případně analýzy pravděpodobnosti porušení konstrukce. Oblasti nabízených služeb Ć Pevnostní statické a dynamické výpočty všech typů ocelových konstrukcí a technologických zařízení. Ć Návrhy, analýzy a stanovení únosnosti ocelových konstrukcí a jejich prvků. Ć Výpočet minimálních provozních tlouštěk konstrukcí a technologických zařízení a stanovení jejich předpokládané provozní životnosti s ohledem na jejich způsob opotřebení a namáhání. Ć Lineární i nelineární analýzy stability konstrukcí a stanovení jejich kritického zatížení. Ć Analýzy konstrukcí na specifické účinky zatížení. Ć Posuzování únavy zařízení a konstrukcí Ć Stanovování zbytkové životnosti Ć Optimalizace konstrukcí pomocí MKP Typy prováděných analýz pomocí metody konečných prvků Ć Statické a dynamické výpočty pro ocelové stavební konstrukce. Ć Pevnostní výpočty dle různých norem pro technologické konstrukce: _ tlakové nádoby, nádrže, zásobníky, sila, komíny, stožáry, kouřovody, potrubní trasy, výměníky a jiná zařízení či konstrukce. Ć Analýzy napětí pomocí metody konečných prvků (MKP): _ statické (lineární, nelineární, stabilita, kontaktní úlohy, teplotní úlohy), _ dynamické (vlastní a vynucené kmitání), _ seizmické (přírodní i technická seizmicita). Ć Stabilita a boulení. Analýzy zbytkové životnosti ocelových konstrukci Numerické výpočty procesních zařízení Analýzy dynamických vlastností konstrukci Precisní výpočty pomocí metody konečných prvků Co nejpřesnější predikce délky provozuschopnosti a také spolehlivosti konstrukce je základním předpokladem pro správné plánování údržby a správy provozu. Pro analýzu technického stavu a predikci jejich provozního poškozování používáme výpočty MKP v kombinaci s NDT zkouškami a tenzometrickými měřeními. Provádíme pevnostní analýzy zařízení za účelem zjištění jejich odezvy na provozní zatížení. Numerické analýzy jsou velmi užitečným nástrojem pro optimalizaci tvaru, tj. optimalizace geometrie, tlouštěk, ale také i pro optimalizaci postupu výroby, přepravy a montáže daného zařízení. Poskytujeme kompletní služby v oblasti výpočtů dynamiky konstrukcí (modální analýzy, analýzy harmonického i náhodného buzení, spektrální analýzy). Máme zkušenosti s analýzami provozovaných konstrukcí, kdy byly zjišťovány příčiny nežádoucího kmitání a následně byly navrhovány způsoby jejich eliminace. Jen a pouze precisní práce může přinést precisní výsledky. Vždy si zakládáme na tom, že odvádíme jen tu nejlepší možnou práci. To může být náročnější na přípravu a komunikaci v oblasti zadání, ale jen tak lze minimalizovat vznik chyb a maximalizovat přínos z výsledků pro naše zákazníky. -7-

8 TWSCON s.r.o. poskytuje expertní služby pro zákazníky z různých oblastí průmyslu. Společnost se dlouhodobě soustředí na řešení problémů v oblasti tenkostěnných ocelových konstrukcí, převážně uskladňovacích nádrží. Při řešení technických problémů se společnost spoléhá na širokou orientaci v dané problematice, dlouhodobé provozní zkušenosti a znalost nejmodernějších trendů. Společnost je velmi aktivní ve výzkumu a vývoji tak, aby mohla zákazníkům vždy nabídnout jednoduché a inovativní řešení. TWSCON s.r.o. Hrázka 612/22, Medlánky, Brno, Česká republika TWSCON s.r.o Všechna práva vyhrazena.

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. PRŮ MYSLOVÝ PROJEKT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE Brno 2017 Bc. Petr Svoboda 5oIMB/4 Obsah 1 O společnosti 3 1.1 Nabízené služby......................................

Více

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu Provozní pevnost a životnost dopravní techniky - úvod do předmětu doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů Provozní pevnost a životnost dopravní techniky

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Od projektu k uvedení do provozu. Minimalizace technických rizik.

Od projektu k uvedení do provozu. Minimalizace technických rizik. Od projektu k uvedení do provozu. Minimalizace technických rizik. Kvalifikovaná technická podpora pro investory, dodavatele a provozovatele technologických celků, finanční instituce a developery. TÜV SÜD

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti PBS Velká Bíteš Profil společnosti 65 let ve Velké Bíteši Patříme do skupiny PBS Group QM Řízení jakosti Průmyslové kotle Turbíny Divize letecké techniky Divize přesného lití Divize industry Divize centrum

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

FEST Engineering Ltd. Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení

FEST Engineering Ltd. Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení FEST Engineering Ltd. Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení O nás Od roku 2005 jsme technickou kanceláří původně založenou jako FEST Engineering s.r.o. nabízející

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1090 Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Struktura pro navrhování ocelových konstrukcí EN 1990 Zásady EN 1991 zatížení EN Materiál

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD

Více

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie Profil společnosti O společnosti Výčet referencí KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. navazuje na tradici firmy založené již v roce 1889 a je jednou z předních firem na českém trhu. Činnost společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Téma: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Konstrukční systém =

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny Údržba, opravy, renovace, ochrana Řešení pro jaderné elektrárny Henkel komplexní řešení pro Vaši jadernou elektrárnu. KOMPLETNÍ PRODUKTOVÉ PORTFOLIO Široká paleta řešení pro jadernou energetiku TECHNICKÁ

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Jestliže na daném místě a ve stejný čas jsou k dispozici: látky

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe. HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Horkovody jsou namáhány opakovaně vnitřním přetlakem, dále pak

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání Počítačová podpora statických výpočtů Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání 1) Vlastnosti materiálů při dynamickém namáháni ) Základní vztahy teorie kmitání s jedním stupněm volnosti Katedra konstrukcí

Více

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o. www.atg.cz 2011-06-02 1. Motivace 2. Cíl práce 3. Zbytková životnost 4. Nedestruktivní zkoušení

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Údržba, oprava, obnova, ochrana Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Henkel - řešení pro všechny problémy v údržbě. Údržba, oprava, obnova a ochrana strojního zařízení. Maximalizace produkce,

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Jiří Minster, Martin Šperl, ÚTAM AV ČR, v. v. i., Praha Jaroslav Lukeš, FS ČVUT v Praze Motivace a obsah přednášky

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů

CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů Autor: Alexandr Rozsypal + kol., VUT BRNO, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky () v

Více

Protiexplozní membrány

Protiexplozní membrány Protiexplozní membrány Zařízení pro odlehčení výbuchu Membrány pro odlehčení výbuchu jsou ochranná zařízení určená k ochraně průmyslových zařízení, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu. Pro snížení rizika

Více

Aplikace metody konečných prvků

Aplikace metody konečných prvků Aplikace metody konečných prvků (, okrajové, vyhodnocování ) Pplk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií Katedra ženijních technologií http://user.unob.cz/manas

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7 EDDY CURRENT TESTING Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 ET PROCES SYSTÉM METODA STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 ET 1, 2, 3 MS, t - 4 / 2015 ROXER ÚVOD

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda okrajových prvků (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Advance Design 2017 R2 SP1

Advance Design 2017 R2 SP1 Advance Design 2017 R2 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými národními

Více

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Technická Diagnostika Komponent. NDT - LT a nová technika 2.6.2007 Piešťany

Technická Diagnostika Komponent. NDT - LT a nová technika 2.6.2007 Piešťany Technická Diagnostika Komponent NDT - LT a nová technika 2.6.2007 Piešťany Kontroly nepřístupných míst Kontroly nepřístupných míst Při kontrolách je inspekční pracovník (defektoskopický technik, revizní

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ing. Jana Marková, Ph.D. Ing. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT Tel.: 224353842, Fax: 224355232 E-mail:holicky@klok.cvut.cz 1 SSK4

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, Brno

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, Brno Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, 611 00 Brno Akreditovaná zkušební laboratoř č.1228 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Osvědčení o akreditaci č. 593/2007- Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Zvláštní posouzení technického stavu mobilních jeřábů

Zvláštní posouzení technického stavu mobilních jeřábů Zvláštní posouzení technického stavu mobilních jeřábů Z čeho vychází požadavek na provedení zvláštního posouzení? Požadavek na provádění zvláštních posouzení technického stavu jeřábů, nejen mobilních,

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Výukové a výzkumné centrum v dopravě Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0137 Záměr: 1) Posílit a zlepšit výuku doktorského studia v oblasti dopravních prostředků a dopravních staveb 2)

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl Photo by courtesy of SKF www.omv.cz Svět v pohybu. Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více