Anotace. V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace. V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami."

Transkript

1

2 Anotace V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami. Dále tvorbou systému, jehož hlavním úkolem je zjednodušení využívání této technologie a poskytnutí efektivních nástrojů pro jeho používání. V návrhu jsou rozebrány jednotlivé části systému, datový model a výběr použitých technologií. V závěru dokumentu jsou uvedeny ukázky použití v praxi a způsoby možné monetizace projektu.

3 Děkuji panu doc. RNDr. Michalu Krupkovi, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a mnoho cenných rad a podnětů.

4 Obsah 1. Úvod 1 2. Co je to Passbook Aplikace Passbook a její zaměření Současné nevýhody Typy položek, jejich rozložení a možnosti Příklady využití v praxi Starbucks Aerolinky Podpora Passbooku na ios a ostatních zařízeních Aplikace ios Apple Passbook Alternativa aplikace pro android OS Serverová aplikace pro tvorbu a správu položek Passbooku Životní cyklus položek v aplikaci Passbook a z něj vycházející požadavky na server Generování položek Aktualizace položek, šablon, registrace/rušení notifikací zařízení Mazání položek Interakce s nativními ios aplikacemi Jaké služby server poskytuje Administrace a grafický editor šablon API (Application Programming Interface) Webová služba pro aktualizaci položek Distribuce pomocí APNS (Apple Push Notification Service) Volba a popis použitých technologií a možné alternativy NodeJS MySQL nginx MongoDB APNS AngularJS Postup při generování položek Passbooku Struktura archivu Kontrolní mechanismy Struktura systému API PassbookGenerator PassbookWebService APNS Service

5 3.6. Popis datového modelu a návrhu databáze Interní databáze Externí databáze Podpora automatické aktualizace položek Používání serverové aplikace z pohledu vývojáře Administrační rozhraní API rozhraní (projektová vrtsva) Zabezpečení komunikace Ukázky použití v praxi Rezervace pro Hotel.cz Specifikace Rozhraní pro PassbookWebService Rozhraní pro APNSService API (projektová vrstva) Způsoby monetizace a další možnosti rozšíření serveru Monetizace Poplatky za službu Využití při tvorbě projektů Závěr 33 Reference 34 A. Obsah přiloženého CD 35

6 Seznam obrázků 1. Ikona aplikace Passbook Typy položek (zleva palubní vstupenka, kupón, vstupenka, členská karta) Layout jízdenky Layout kupónu Layout vstupenky Layout členské karty Layout obecné karty Starbucks členská karta Elektronické letenky Formát URL webové služby Schéma modelu interní databáze Schéma modelu externí databáze Rezervace Hotel.cz v aplikaci Passbook

7 Seznam tabulek 1. Možné použití obrázků podle typu položky Ceník business/enterprice plánu služby Passkit.com

8

9 Obrázek 1. Ikona aplikace Passbook

10

11 obrázek (footer). Čárové kódy nejsou podporovány kvůli menší efektivitě při dekódování snímku z kamery a problémům při snímání laserem z lesklých povrchů (displej). U barevného schématu přední strany lze měnit barvu pozadí, popředí a textů. Lze také do pozadí umístit obrázek (background), ale je potřeba mít na vědomí, že je na tento obrázek aplikován efekt pro rozmazání, takže se nedoporučuje pro obsahování textů a jiných detailů nesoucích informace. Rozmazání je aplikováno za účelem umožnění použití menší kvality a velikosti obrázku (díky rozostření se špatná kvalita neprojeví), čímž se zmenšení i celková velikost položky. Pro podrobnější a rozsáhlejší informace lze použít zadní strana položky, která obsahuje pole hodnotových položek pro pozadí (back fields), nastavení pro notifikace na základě lokace a data, nastavení automatické aktualizace a zobrazení jedné z přidružených aplikací. Přidružené aplikace specifikujeme přímo v položce jako seznam AppStore ID aplikací, první shodná a nainstalovaná aplikace se nabídne k otevření nebo se nabídne ke stažení první aplikace uvedená v tomto seznamu. Způsob, jakým jsou položky definovány je dost striktní a má značná omezení, na druhou stranu díky jednoduchosti formátu mají položky i s obrázky velikost řádově v jednotkách kilobajtů. Dalším důvodem, proč společnost Apple volila tento způsob, je snaha o dodržení jednotného formátu položek. Tím, že se při tvorbě stanoví přesné rozložení prvků, je zajištěna stejnorodost položek a uživatel bude vystavován známému prostředí. Typ položky Použitelné obrázky Palubní vstupenka logo, icon, footer viz obr.

12 Palubní vstupenka (boarding pass) Obrázek 3. Layout jízdenky

13 Vstupenka (event ticket) Obrázek 5. Layout vstupenky

14 Obecná (generic) Obrázek 7. Layout obecné karty

15

16 struktuře položek je ale možnost využití i na jiných platformách a není tedy překvapením, že mobilní zařízení s android OS již tuto technologii jsou také schopné do omezené míry podporovat. Konkrétně se jedná o aplikace PassWallet a Passbook for Android, které jsou obě k dispozici zdarma ke stažení na Google Play. Tyto aplikace nicméně slouží pouze jako čtečky archivů *.pkpass a s pokročilejší funkcionalitou se v nejbližší době nedá počítat. Z hlediska vývojáře to tedy znamená: nemožnost používat automatickou aktualizaci pomocí notifikací neexistuje podpora ze strany aplikací třetích stran (není zaveden princip stažení položky v aplikaci a uložení) nelze ověřovat platnost certifikátů v případě jejich vypršení nebo vystavení jinou autoritou než přímo společností Apple

17

18 Tento postup je použit například v aplikaci Hotel.cz, kde je po vytvoření rezervace nabídnuta možnost uložení položky. Aplikace provede dotaz na konkrétní URL, stáhne vygenerovanou položku, zobrazí ji k náhledu uživateli a nabídne její uložení. K dispozici jsou knihovny, které zajišťují zobrazení náhledu a validaci položky, začlenění této funkcionality je tedy velice pohodlné a jednoduché. Interakce s aplikací lze provádět i opačným směrem, z položky lze směrovat do přidružených aplikací. Pomocí definování seznamu Appstore ID konkrétních aplikací (atribut associatedstoreidentifiers) je možné propojit položku s jednou či více existujících aplikacemi, na zadní straně se to projeví zobrazením boxu s nabídkou otevření jedné aplikace. Aplikace jsou hledány dle Appstore ID dle uvedeného pořadí v položce a v případě, že ani jedna z nich není nainstalována, nabídne se první uvedená aplikace ke stažení. Tato možnost je obzvlášť výhodná při distibuci pomocí e mailu nebo přímého sdílení za účelem nabídnutí aplikace potencionálním uživatelům.

19

20 početně náročné procedury vytěžující CPU. V momentě, kdy se nám podaří vlákno zablokovat dlouho trvajícím výpočtem, ostatní události musí čekat na jeho dokončení, čímž se se může zablokovat celá služba. Nicméně pro tyto účely už jsou pro novější verzi NodeJS k dispozici knihovny, které nám umožní přesunout náročné procedury do separátních vláken. NodeJS je zkompilováno z V8 JavaScipt engine od firmy Google, knihovny libuv a jádra, které je primárně psáno v jazyce JavaScript. Tento jazyk se používá i pro psaní samotných programů. Díky tomu mohou být serverová i klientská část psány ve stejném prostředí. Pro rozložení zátěže mezi více procesorů lze využít tzv. svazků (clusterů). Každý svazek je určený pro jednu instanci aplikace (tzv. worker) a požadavky se mezi ně rovnoměrně rozdělují pomocí sdíleného TCP připojení. Vzhledem k tomu, že každý worker je pomocí příkazu fork vytvořen jako samostatný proces, je možné dynamicky měnit jejich počet pro ideální vytížení celého systému. Tohoto lze dosáhnout i vícenásobným spuštěním instance aplikace na odlišných portech a přesměrování požadavků pomocí tzv. LoadBalanceru. Nicméně tato varianta není tolik flexibilní. Kód je možné sdružovat do modulů, které lze v případě potřeby začlenit. Pro správu modulů je použit balíčkovací systém npm (Node Packaged Modules), který je součástí instalace NodeJS. Obsahuje databázi modulů a umožňuje jejich snadnou instalaci včetně správy závislostí.

21 nástroj Apache, který díky své robustnosti a dlouhé existenci stále kraluje na poli web a proxy serverů. Je k nalezení na většině webhostingovych služeb, ale v případě dedikovaných nebo virtuálních serverů, což je i náš případ, už se od něj často ustupuje a to hlavně z důvodu velkých nároků na virtuální paměť a složitost nastavení.

22 APNS

23 Deep Linking Termín označující určování aktuální pozice uživatele na webu. Statické stránky jsou určeny pomocí absolutního URL. Zde můžeme využít prolinkování i s výhodami dynamicky načítané aplikace.

24 pass.json Soubor s JSON objektem nesoucím informace o samotném obsahu položky. signature Signatura souboru manifest.json ve standardu PKCS#7. strip.png Obrázek zobrazený na přední straně pod hlavními poli. thumbnail.png Dodatečný obrázek zobrazený na přední straně položky, například u členské karty může být použit jako fotografie držitele karty. Povinnými jsou kontrolní soubory manifest.json a signature a datový soubor pass.json, jehož popis struktury odpovídá schématu entity Pass v externí databázi (viz kapitola

25

26 dotazů slouží modul PassbookWebService, který zajišťuje správnou komunikaci a odpovídá na jednotlivé dotazy. Komunikace probíhá přes zabezpečený HTTPS protokol, proto k provozu budeme potřebovat zakoupit SSL certifikát na konkrétní subdoménu nebo doménu. S vlastnoručně vygenerovaným a podepsaným certifikátem zde bohužel neobstojíme, aplikace s ním odmítá komunikovat. Tento protokol lze obejít a používat standartní HTTP pouze za testovacími účely na zařízeních, která jsou registrována ve vývojářském programu od firmy Apple. Jedná se o servisní protokol v REST stylu používaném pro komunikaci se serverem ohledně změn položek a stažení jejich nejnovější verze. Koncový uzel uzel začiná vždy URL webové služby, určeným v archivu položky, následován číslem verze protokolu. Například požadavek pro nejnovější verzi položky typu com.apple.pass.example a sériového čísla ABC123 by vypadalo následovně:

27 databázové knihovny až po samostatně běžící servery. Potřebujeme, aby projekt měl tyto vlastnosti: možnost škálovatelnosti při nárůstu zátěže uživatelská oprávnění a zabezpečení snadné práce s daty (ukládání, vyhledávání podle atributů apod.) Z těchto důvodů byl jakýkoliv způsob vlastního ukládání do souborů zavrhnut. Databázové knihovny jako například SQLite jsou silné nástroje poskytující velkou flexibilitu při práci s daty. Nicméně při práci ve větších zátěžích už se jejich výkonnost může projevit, proto se doporučují spíše do aplikací koncových zařízení, kde by instalace databázového serveru byla zbytečností. Naopak v našem případě, kdy celá aplikace poběží na serveru, není důvod této možnosti nevyužít. Při návrhu databáze byl kladen důraz na flexibilitu a případné možnosti rozložení databáze. Na jednu stranu je jednodušší mít všechna data v jednom úložišti, kde můžeme v plném rozsahu využít možností transakcí a zároveň definováním vazeb pomocí cizích klíčů není potřeba vytvářet speciální logiku pro údržbu konzistence dat. Na stranu druhou potřebujeme výkonnost i při velkých objemech dat, kde musíme s počty řádků v tabulkách počítat minimálně v řádech stovek tisíc. Samozřejmě takové objemy v dnešní době není problém, při správném nastavení serveru, návrhu struktury databáze a indexů, zvládat. Z vlastní zkušenosti jsem se ale setkal se značnými problémy a komplikacemi v případech, kdy potřebujeme mít možnost rychle vyhledat záznamy, ale zároveň je ve velkém množství vytvářet. Pokud by se v systému začalo generovat velké množství nových záznamů, což představuje jak zápis pro uložení do databáze, tak čtení pro jejich výsledné generování, mohou vznikat velké prodlevy v odpovědích ze strany serveru, což je nežádoucí. Z tohoto důvodu bylo potřeba přistupovat k problematice poněkud komplexněji a zvážit možnosti rozdělení ukládaných dat podle jejich typu. Systém se skládá ze dvou druhů databází. Jedna databáze nese informace o klientech, týmech a projektech, jejich údajích a přístupových tokenech. Nazvěme ji interní databází. Tato existuje pouze v jedné instanci a je přístupná pouze interně pro systém. Druhý typ databáze nese informace o položkách, šablonách a registrovaných zařízeních. Nazvěme ji externí databází. Tato databáze může existovat ve více instancích a každý projekt může běžet pouze pod jednou z nich. Naopak jedna instance smí pojmout více projektů. Tímto způsobem je možné flexibilně rozdělit hlavní zátěž celého systému, kterou představují generované položky a k nim registrovaná zařízení. Šablony položek se zde ukládají převážně pro jednoduchost zpracování a kvůli shodné datové struktuře. Hlavní výhodou při rozložení zátěže je možnost umíštění instance na jiný server, ke kterému se poté bude systém připojovat. V případě velkého klienta může být pro jeho projekt(y) vytvořen zvlášť server, který ponese zátěž a nebude tím ovlivňovat výkonnosti jiných projektů.

28 Obrázek 11. Schéma modelu interní databáze

29 Certificate Entita certifikátu v níž je uložen certifikát používaný ke generování položek. passtypeidentifier Povinný. Identifikátor vydaný firmou Apple. Musí korespondovat s hodnotou uvedenou ve vygenerovaném certifikátu. password Volitelný. Heslo použité při generování certifikátu. DataConnection Entita datového připojení k externí databázi. uri Povinný. URI běžící instance databáze. options Volitelný. Nastavení připojení. WebServiceLog Entita WebService logu. Slouží pro ukládání logovacího bodu z modulu PassbookWebService (viz kapitola

30 label Volitelný. Text nadpisu pole. textalignment Volitelný. Zarovnání pole. Dostupné hodnoty PKTextAlignmentLeft, PKTextAlignmentCenter, PKTextAlignmentRight, PKTextAlignment- Natural. value Volitelný. Text pole. datestyle Volitelný. Formát textu při zobrazení data. Dostupné hodnoty PKDateStyleNone, PKDateStyleShort, PKDateStyleMedium, PKDateStyle- Long, PKDateStyleFull. timestyle Volitelný. Formát textu při zobrazení času. Dostupné hodnoty jsou stejné jako u atributu datestyle isrelative Volitelný. Zobrazení data/času jako relativní nebo absolutní údaj. currencycode Volitelný. Kód měny dle ISO numberstyle Volitelný. Formát textu při zobrazení čísla. Dostupné hodnoty PKNumberStyleDecimal, PKNumberStylePercent, PKNumberStyleScientific, PK- NumberStyleSpellOut. PassTemplate Schéma šablony položky. identifier Povinný. Identifikátor šablony používaný při generování. project id Povinný. Číselné ID projektu, pod který šablona spadá. name Povinný. Název šablony. images Slovník binárně uložených obrázků. Klíče tohoto slovníku jsou background, footer, icon, logo, strip, thumbnail a jejich alternativa pro retina displej s koncovkou 2x. backgroundcolor Volitelný. Barva pozadí. foregroundcolor Volitelný. Barva popředí. labelcolor Volitelný. Barva textových polí. description Povinný. Souhrnný popis obsahu položky používaný při využívání ios technologií pro usnadnění pro nevidomé. logotext Volitelný. Text loga položky. suppressstripshine Volitelný. Potlačení efektu stínu u obrázku lišty. formatversion Volitelný. Verze formátu položky. Momentálně musí být hodnota 1. organizationname Volitelný. Zobrazované jméno společnosti. associatedstoreidentifiers Volitelný. Seznam číselných Appstore ID aplikací, na které položka může odkazovat. V případě, že ani jedna z uvedených aplikací není nainstalována, dojde k otevření AppStore s detailem aplikace. 23

31 barcode Volitelný. Objekt nesoucí informace o skenovatelném kódu ve spodní části položky. alttext format message messageencoding locations Volitelný. Seznam objektů typu Location. Reprezentují relevantní lokace položky. Doporučený počet je maximálně 10. type Volitelný. Typ položky. relevantdate Volitelný. Datum, ke kterému se položka vztahuje. passdata Volitelný. Data položky. headerfields primaryfields secondaryfields auxiliaryfields backfields transittype lastupdated Volitelný. Datum poslední změny. Pass Schéma položky. Obsahuje obdobné informace jako šablona. odstraněn atribut project id, name a identifier template ObjectID přiřazené šablony updatepriority Číselná priorita sloužící pro určení, v jakém pořadí se mají položky aktualizovat. values Objekt nesoucí položkové hodnoty používané k přeložení pass.json při generování. numberofregistereddevices - Číselný atribut určující počet registrovaných zařízení k dané položce. Device Schéma zařízení. libraryidentifier Unikátní identifikátor zařízení (každá webová služba má odlišný). passes - Pole ID registrovaných položek Passbooku. Během tvorby návrhu vznikl u předchozí verze drobný nedostatek, na kterém si lze ukázat odlišnost v přístupu k návrhu MongoDB. Relace položka zařízení byla 24

32 ukládána v položkách samotných jako seznam, což v případě, kdy položku máme instalovanou na tisících zařízeních, může vytvořit díky velkému seznamu zařízení dokument větší než je maximální možná velikost (16 MB). Navíc sami tvůrci MongoDB doporučují udržování co nejmenší velikosti dokumentů v kolekcích. Větší dokumenty znamenají pomalejší práci s nimi, a tím i celkově pomalejší běh databáze. V tomto ohledu bylo lepší upravit model tak, aby entita zařízení obsahovala seznam nainstalovaných položek. Maximální počet položek na jednom zařízení bude pravděpodobně menší než počet zařízení registrovaných pod danou položkou. Zároveň byl přidán atribut numberofregistereddevices za účelem evidování počtu zařízení (můžeme využívat například pro účely promazávání nepoužívaných položek; tento atribut udržuje aktuální logika aplikace).

33 Jednotlivá připojení mají svou kapacitu a v případech velkého množství notifikací může dojít k přetížení. Toto je potřeba řešit vytvořením dalších připojení a odesíláním notifikací paralelně. Z těchto důvodů bylo nakonec vybráno napojení na již existující službu. Jediné, co je v tomto případě potřeba vyřešit, je způsob přenášení informací o nových zařízení a odesílání zpráv.

34

35 Tento princip vytváření položek i přes jeho jednoduchost, prošel dvěma fázemi a obě dvě se principiálně velmi lišily. Zpočátku bylo generování pro jednoduchost řešeno přímo v aplikaci. Ta si sama shromáždila potřebná data a nesla s sebou projektový token, který se následně použil pro vygenerování položky.

36 Toto řešení sice má své nevýhody, ale jedná se spíše o drobnosti. Stahování potřebných dat představuje pouze dva HTTP dotazy (stažení informací o rezervaci a o hotelu). Problémy mohou nastat maximálně při výpadku dotazované služby. Zřízení hostingu v dnešní době není časově ani finančně nijak náročné a vzhledem k jednoduchosti skriptu by stačila i bezplatná varianta.

37 POST webserviceurl/app/apptoken/devices Registrace zařízení pro zasílání push notifikací. Tělo požadavku obsahuje JSON objekt v následujícím formátu. { token:"push token zařízení získaný z PassbookWebService", id:"interní identifikátor zařízení" }

38 Ani jedna z variant se mi ale osobně nezamlouvá a volil bych spíše přímou platbu za nabízenou službu v kombinaci s využíváním pro usnadnění realizace větších projektů, které se postarají o generování zisku.

39 3. U uživatelů s vlastním datovým úložištěm bychom se zbytečně připravovali o zisk. Využití plánu v tomto případě ničemu nevadí. Verze zdarma zajistí prostor pro nově příchozí klienty a poskytne rezervu těm menším. Naopak při překročení limitů můžeme počítat s konkrétní měsíční/roční částkou.

40

41

42

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android 2012 Lukáš Novák Anotace V rámci bakalářské práce (na vlastní téma)

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program:

Více

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Ústav aplikované informatiky

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce ČVUT Navigátor - WP klient II Bc. Tomáš Bezouška Vedoucí

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Systém pro základní monitoring serverů a domén Marek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android 2012 Roman Tiefenbach Anotace Bakalářská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti Kotlík Martin Brno 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY NÁVRH A REALIZACE ŠABLON V REDAKČNÍM SYSTÉMU JOOMLA! BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michael Vaník Informatika se zaměřením na

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra Softwarového inženýrství Bakalářská práce Automatická analýza efektivity Pay-Per-Click reklamních

Více

Mobilní aplikace pro statistické vyhodnocení tréningových. Mobile Application for Statistical Evaluation of Practice Shooting Results

Mobilní aplikace pro statistické vyhodnocení tréningových. Mobile Application for Statistical Evaluation of Practice Shooting Results VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Mobilní aplikace pro statistické vyhodnocení tréningových střeleckých výsledků Mobile Application for Statistical

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 Brno, 2014 Bc. Václav Holuša Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více