Anotace. V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace. V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami."

Transkript

1

2 Anotace V práci se zabývám problematikou technologie Passbook, jejími možnostmi a výhodami. Dále tvorbou systému, jehož hlavním úkolem je zjednodušení využívání této technologie a poskytnutí efektivních nástrojů pro jeho používání. V návrhu jsou rozebrány jednotlivé části systému, datový model a výběr použitých technologií. V závěru dokumentu jsou uvedeny ukázky použití v praxi a způsoby možné monetizace projektu.

3 Děkuji panu doc. RNDr. Michalu Krupkovi, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a mnoho cenných rad a podnětů.

4 Obsah 1. Úvod 1 2. Co je to Passbook Aplikace Passbook a její zaměření Současné nevýhody Typy položek, jejich rozložení a možnosti Příklady využití v praxi Starbucks Aerolinky Podpora Passbooku na ios a ostatních zařízeních Aplikace ios Apple Passbook Alternativa aplikace pro android OS Serverová aplikace pro tvorbu a správu položek Passbooku Životní cyklus položek v aplikaci Passbook a z něj vycházející požadavky na server Generování položek Aktualizace položek, šablon, registrace/rušení notifikací zařízení Mazání položek Interakce s nativními ios aplikacemi Jaké služby server poskytuje Administrace a grafický editor šablon API (Application Programming Interface) Webová služba pro aktualizaci položek Distribuce pomocí APNS (Apple Push Notification Service) Volba a popis použitých technologií a možné alternativy NodeJS MySQL nginx MongoDB APNS AngularJS Postup při generování položek Passbooku Struktura archivu Kontrolní mechanismy Struktura systému API PassbookGenerator PassbookWebService APNS Service

5 3.6. Popis datového modelu a návrhu databáze Interní databáze Externí databáze Podpora automatické aktualizace položek Používání serverové aplikace z pohledu vývojáře Administrační rozhraní API rozhraní (projektová vrtsva) Zabezpečení komunikace Ukázky použití v praxi Rezervace pro Hotel.cz Specifikace Rozhraní pro PassbookWebService Rozhraní pro APNSService API (projektová vrstva) Způsoby monetizace a další možnosti rozšíření serveru Monetizace Poplatky za službu Využití při tvorbě projektů Závěr 33 Reference 34 A. Obsah přiloženého CD 35

6 Seznam obrázků 1. Ikona aplikace Passbook Typy položek (zleva palubní vstupenka, kupón, vstupenka, členská karta) Layout jízdenky Layout kupónu Layout vstupenky Layout členské karty Layout obecné karty Starbucks členská karta Elektronické letenky Formát URL webové služby Schéma modelu interní databáze Schéma modelu externí databáze Rezervace Hotel.cz v aplikaci Passbook

7 Seznam tabulek 1. Možné použití obrázků podle typu položky Ceník business/enterprice plánu služby Passkit.com

8

9 Obrázek 1. Ikona aplikace Passbook

10

11 obrázek (footer). Čárové kódy nejsou podporovány kvůli menší efektivitě při dekódování snímku z kamery a problémům při snímání laserem z lesklých povrchů (displej). U barevného schématu přední strany lze měnit barvu pozadí, popředí a textů. Lze také do pozadí umístit obrázek (background), ale je potřeba mít na vědomí, že je na tento obrázek aplikován efekt pro rozmazání, takže se nedoporučuje pro obsahování textů a jiných detailů nesoucích informace. Rozmazání je aplikováno za účelem umožnění použití menší kvality a velikosti obrázku (díky rozostření se špatná kvalita neprojeví), čímž se zmenšení i celková velikost položky. Pro podrobnější a rozsáhlejší informace lze použít zadní strana položky, která obsahuje pole hodnotových položek pro pozadí (back fields), nastavení pro notifikace na základě lokace a data, nastavení automatické aktualizace a zobrazení jedné z přidružených aplikací. Přidružené aplikace specifikujeme přímo v položce jako seznam AppStore ID aplikací, první shodná a nainstalovaná aplikace se nabídne k otevření nebo se nabídne ke stažení první aplikace uvedená v tomto seznamu. Způsob, jakým jsou položky definovány je dost striktní a má značná omezení, na druhou stranu díky jednoduchosti formátu mají položky i s obrázky velikost řádově v jednotkách kilobajtů. Dalším důvodem, proč společnost Apple volila tento způsob, je snaha o dodržení jednotného formátu položek. Tím, že se při tvorbě stanoví přesné rozložení prvků, je zajištěna stejnorodost položek a uživatel bude vystavován známému prostředí. Typ položky Použitelné obrázky Palubní vstupenka logo, icon, footer viz obr.

12 Palubní vstupenka (boarding pass) Obrázek 3. Layout jízdenky

13 Vstupenka (event ticket) Obrázek 5. Layout vstupenky

14 Obecná (generic) Obrázek 7. Layout obecné karty

15

16 struktuře položek je ale možnost využití i na jiných platformách a není tedy překvapením, že mobilní zařízení s android OS již tuto technologii jsou také schopné do omezené míry podporovat. Konkrétně se jedná o aplikace PassWallet a Passbook for Android, které jsou obě k dispozici zdarma ke stažení na Google Play. Tyto aplikace nicméně slouží pouze jako čtečky archivů *.pkpass a s pokročilejší funkcionalitou se v nejbližší době nedá počítat. Z hlediska vývojáře to tedy znamená: nemožnost používat automatickou aktualizaci pomocí notifikací neexistuje podpora ze strany aplikací třetích stran (není zaveden princip stažení položky v aplikaci a uložení) nelze ověřovat platnost certifikátů v případě jejich vypršení nebo vystavení jinou autoritou než přímo společností Apple

17

18 Tento postup je použit například v aplikaci Hotel.cz, kde je po vytvoření rezervace nabídnuta možnost uložení položky. Aplikace provede dotaz na konkrétní URL, stáhne vygenerovanou položku, zobrazí ji k náhledu uživateli a nabídne její uložení. K dispozici jsou knihovny, které zajišťují zobrazení náhledu a validaci položky, začlenění této funkcionality je tedy velice pohodlné a jednoduché. Interakce s aplikací lze provádět i opačným směrem, z položky lze směrovat do přidružených aplikací. Pomocí definování seznamu Appstore ID konkrétních aplikací (atribut associatedstoreidentifiers) je možné propojit položku s jednou či více existujících aplikacemi, na zadní straně se to projeví zobrazením boxu s nabídkou otevření jedné aplikace. Aplikace jsou hledány dle Appstore ID dle uvedeného pořadí v položce a v případě, že ani jedna z nich není nainstalována, nabídne se první uvedená aplikace ke stažení. Tato možnost je obzvlášť výhodná při distibuci pomocí e mailu nebo přímého sdílení za účelem nabídnutí aplikace potencionálním uživatelům.

19

20 početně náročné procedury vytěžující CPU. V momentě, kdy se nám podaří vlákno zablokovat dlouho trvajícím výpočtem, ostatní události musí čekat na jeho dokončení, čímž se se může zablokovat celá služba. Nicméně pro tyto účely už jsou pro novější verzi NodeJS k dispozici knihovny, které nám umožní přesunout náročné procedury do separátních vláken. NodeJS je zkompilováno z V8 JavaScipt engine od firmy Google, knihovny libuv a jádra, které je primárně psáno v jazyce JavaScript. Tento jazyk se používá i pro psaní samotných programů. Díky tomu mohou být serverová i klientská část psány ve stejném prostředí. Pro rozložení zátěže mezi více procesorů lze využít tzv. svazků (clusterů). Každý svazek je určený pro jednu instanci aplikace (tzv. worker) a požadavky se mezi ně rovnoměrně rozdělují pomocí sdíleného TCP připojení. Vzhledem k tomu, že každý worker je pomocí příkazu fork vytvořen jako samostatný proces, je možné dynamicky měnit jejich počet pro ideální vytížení celého systému. Tohoto lze dosáhnout i vícenásobným spuštěním instance aplikace na odlišných portech a přesměrování požadavků pomocí tzv. LoadBalanceru. Nicméně tato varianta není tolik flexibilní. Kód je možné sdružovat do modulů, které lze v případě potřeby začlenit. Pro správu modulů je použit balíčkovací systém npm (Node Packaged Modules), který je součástí instalace NodeJS. Obsahuje databázi modulů a umožňuje jejich snadnou instalaci včetně správy závislostí.

21 nástroj Apache, který díky své robustnosti a dlouhé existenci stále kraluje na poli web a proxy serverů. Je k nalezení na většině webhostingovych služeb, ale v případě dedikovaných nebo virtuálních serverů, což je i náš případ, už se od něj často ustupuje a to hlavně z důvodu velkých nároků na virtuální paměť a složitost nastavení.

22 APNS

23 Deep Linking Termín označující určování aktuální pozice uživatele na webu. Statické stránky jsou určeny pomocí absolutního URL. Zde můžeme využít prolinkování i s výhodami dynamicky načítané aplikace.

24 pass.json Soubor s JSON objektem nesoucím informace o samotném obsahu položky. signature Signatura souboru manifest.json ve standardu PKCS#7. strip.png Obrázek zobrazený na přední straně pod hlavními poli. thumbnail.png Dodatečný obrázek zobrazený na přední straně položky, například u členské karty může být použit jako fotografie držitele karty. Povinnými jsou kontrolní soubory manifest.json a signature a datový soubor pass.json, jehož popis struktury odpovídá schématu entity Pass v externí databázi (viz kapitola

25

26 dotazů slouží modul PassbookWebService, který zajišťuje správnou komunikaci a odpovídá na jednotlivé dotazy. Komunikace probíhá přes zabezpečený HTTPS protokol, proto k provozu budeme potřebovat zakoupit SSL certifikát na konkrétní subdoménu nebo doménu. S vlastnoručně vygenerovaným a podepsaným certifikátem zde bohužel neobstojíme, aplikace s ním odmítá komunikovat. Tento protokol lze obejít a používat standartní HTTP pouze za testovacími účely na zařízeních, která jsou registrována ve vývojářském programu od firmy Apple. Jedná se o servisní protokol v REST stylu používaném pro komunikaci se serverem ohledně změn položek a stažení jejich nejnovější verze. Koncový uzel uzel začiná vždy URL webové služby, určeným v archivu položky, následován číslem verze protokolu. Například požadavek pro nejnovější verzi položky typu com.apple.pass.example a sériového čísla ABC123 by vypadalo následovně:

27 databázové knihovny až po samostatně běžící servery. Potřebujeme, aby projekt měl tyto vlastnosti: možnost škálovatelnosti při nárůstu zátěže uživatelská oprávnění a zabezpečení snadné práce s daty (ukládání, vyhledávání podle atributů apod.) Z těchto důvodů byl jakýkoliv způsob vlastního ukládání do souborů zavrhnut. Databázové knihovny jako například SQLite jsou silné nástroje poskytující velkou flexibilitu při práci s daty. Nicméně při práci ve větších zátěžích už se jejich výkonnost může projevit, proto se doporučují spíše do aplikací koncových zařízení, kde by instalace databázového serveru byla zbytečností. Naopak v našem případě, kdy celá aplikace poběží na serveru, není důvod této možnosti nevyužít. Při návrhu databáze byl kladen důraz na flexibilitu a případné možnosti rozložení databáze. Na jednu stranu je jednodušší mít všechna data v jednom úložišti, kde můžeme v plném rozsahu využít možností transakcí a zároveň definováním vazeb pomocí cizích klíčů není potřeba vytvářet speciální logiku pro údržbu konzistence dat. Na stranu druhou potřebujeme výkonnost i při velkých objemech dat, kde musíme s počty řádků v tabulkách počítat minimálně v řádech stovek tisíc. Samozřejmě takové objemy v dnešní době není problém, při správném nastavení serveru, návrhu struktury databáze a indexů, zvládat. Z vlastní zkušenosti jsem se ale setkal se značnými problémy a komplikacemi v případech, kdy potřebujeme mít možnost rychle vyhledat záznamy, ale zároveň je ve velkém množství vytvářet. Pokud by se v systému začalo generovat velké množství nových záznamů, což představuje jak zápis pro uložení do databáze, tak čtení pro jejich výsledné generování, mohou vznikat velké prodlevy v odpovědích ze strany serveru, což je nežádoucí. Z tohoto důvodu bylo potřeba přistupovat k problematice poněkud komplexněji a zvážit možnosti rozdělení ukládaných dat podle jejich typu. Systém se skládá ze dvou druhů databází. Jedna databáze nese informace o klientech, týmech a projektech, jejich údajích a přístupových tokenech. Nazvěme ji interní databází. Tato existuje pouze v jedné instanci a je přístupná pouze interně pro systém. Druhý typ databáze nese informace o položkách, šablonách a registrovaných zařízeních. Nazvěme ji externí databází. Tato databáze může existovat ve více instancích a každý projekt může běžet pouze pod jednou z nich. Naopak jedna instance smí pojmout více projektů. Tímto způsobem je možné flexibilně rozdělit hlavní zátěž celého systému, kterou představují generované položky a k nim registrovaná zařízení. Šablony položek se zde ukládají převážně pro jednoduchost zpracování a kvůli shodné datové struktuře. Hlavní výhodou při rozložení zátěže je možnost umíštění instance na jiný server, ke kterému se poté bude systém připojovat. V případě velkého klienta může být pro jeho projekt(y) vytvořen zvlášť server, který ponese zátěž a nebude tím ovlivňovat výkonnosti jiných projektů.

28 Obrázek 11. Schéma modelu interní databáze

29 Certificate Entita certifikátu v níž je uložen certifikát používaný ke generování položek. passtypeidentifier Povinný. Identifikátor vydaný firmou Apple. Musí korespondovat s hodnotou uvedenou ve vygenerovaném certifikátu. password Volitelný. Heslo použité při generování certifikátu. DataConnection Entita datového připojení k externí databázi. uri Povinný. URI běžící instance databáze. options Volitelný. Nastavení připojení. WebServiceLog Entita WebService logu. Slouží pro ukládání logovacího bodu z modulu PassbookWebService (viz kapitola

30 label Volitelný. Text nadpisu pole. textalignment Volitelný. Zarovnání pole. Dostupné hodnoty PKTextAlignmentLeft, PKTextAlignmentCenter, PKTextAlignmentRight, PKTextAlignment- Natural. value Volitelný. Text pole. datestyle Volitelný. Formát textu při zobrazení data. Dostupné hodnoty PKDateStyleNone, PKDateStyleShort, PKDateStyleMedium, PKDateStyle- Long, PKDateStyleFull. timestyle Volitelný. Formát textu při zobrazení času. Dostupné hodnoty jsou stejné jako u atributu datestyle isrelative Volitelný. Zobrazení data/času jako relativní nebo absolutní údaj. currencycode Volitelný. Kód měny dle ISO numberstyle Volitelný. Formát textu při zobrazení čísla. Dostupné hodnoty PKNumberStyleDecimal, PKNumberStylePercent, PKNumberStyleScientific, PK- NumberStyleSpellOut. PassTemplate Schéma šablony položky. identifier Povinný. Identifikátor šablony používaný při generování. project id Povinný. Číselné ID projektu, pod který šablona spadá. name Povinný. Název šablony. images Slovník binárně uložených obrázků. Klíče tohoto slovníku jsou background, footer, icon, logo, strip, thumbnail a jejich alternativa pro retina displej s koncovkou 2x. backgroundcolor Volitelný. Barva pozadí. foregroundcolor Volitelný. Barva popředí. labelcolor Volitelný. Barva textových polí. description Povinný. Souhrnný popis obsahu položky používaný při využívání ios technologií pro usnadnění pro nevidomé. logotext Volitelný. Text loga položky. suppressstripshine Volitelný. Potlačení efektu stínu u obrázku lišty. formatversion Volitelný. Verze formátu položky. Momentálně musí být hodnota 1. organizationname Volitelný. Zobrazované jméno společnosti. associatedstoreidentifiers Volitelný. Seznam číselných Appstore ID aplikací, na které položka může odkazovat. V případě, že ani jedna z uvedených aplikací není nainstalována, dojde k otevření AppStore s detailem aplikace. 23

31 barcode Volitelný. Objekt nesoucí informace o skenovatelném kódu ve spodní části položky. alttext format message messageencoding locations Volitelný. Seznam objektů typu Location. Reprezentují relevantní lokace položky. Doporučený počet je maximálně 10. type Volitelný. Typ položky. relevantdate Volitelný. Datum, ke kterému se položka vztahuje. passdata Volitelný. Data položky. headerfields primaryfields secondaryfields auxiliaryfields backfields transittype lastupdated Volitelný. Datum poslední změny. Pass Schéma položky. Obsahuje obdobné informace jako šablona. odstraněn atribut project id, name a identifier template ObjectID přiřazené šablony updatepriority Číselná priorita sloužící pro určení, v jakém pořadí se mají položky aktualizovat. values Objekt nesoucí položkové hodnoty používané k přeložení pass.json při generování. numberofregistereddevices - Číselný atribut určující počet registrovaných zařízení k dané položce. Device Schéma zařízení. libraryidentifier Unikátní identifikátor zařízení (každá webová služba má odlišný). passes - Pole ID registrovaných položek Passbooku. Během tvorby návrhu vznikl u předchozí verze drobný nedostatek, na kterém si lze ukázat odlišnost v přístupu k návrhu MongoDB. Relace položka zařízení byla 24

32 ukládána v položkách samotných jako seznam, což v případě, kdy položku máme instalovanou na tisících zařízeních, může vytvořit díky velkému seznamu zařízení dokument větší než je maximální možná velikost (16 MB). Navíc sami tvůrci MongoDB doporučují udržování co nejmenší velikosti dokumentů v kolekcích. Větší dokumenty znamenají pomalejší práci s nimi, a tím i celkově pomalejší běh databáze. V tomto ohledu bylo lepší upravit model tak, aby entita zařízení obsahovala seznam nainstalovaných položek. Maximální počet položek na jednom zařízení bude pravděpodobně menší než počet zařízení registrovaných pod danou položkou. Zároveň byl přidán atribut numberofregistereddevices za účelem evidování počtu zařízení (můžeme využívat například pro účely promazávání nepoužívaných položek; tento atribut udržuje aktuální logika aplikace).

33 Jednotlivá připojení mají svou kapacitu a v případech velkého množství notifikací může dojít k přetížení. Toto je potřeba řešit vytvořením dalších připojení a odesíláním notifikací paralelně. Z těchto důvodů bylo nakonec vybráno napojení na již existující službu. Jediné, co je v tomto případě potřeba vyřešit, je způsob přenášení informací o nových zařízení a odesílání zpráv.

34

35 Tento princip vytváření položek i přes jeho jednoduchost, prošel dvěma fázemi a obě dvě se principiálně velmi lišily. Zpočátku bylo generování pro jednoduchost řešeno přímo v aplikaci. Ta si sama shromáždila potřebná data a nesla s sebou projektový token, který se následně použil pro vygenerování položky.

36 Toto řešení sice má své nevýhody, ale jedná se spíše o drobnosti. Stahování potřebných dat představuje pouze dva HTTP dotazy (stažení informací o rezervaci a o hotelu). Problémy mohou nastat maximálně při výpadku dotazované služby. Zřízení hostingu v dnešní době není časově ani finančně nijak náročné a vzhledem k jednoduchosti skriptu by stačila i bezplatná varianta.

37 POST webserviceurl/app/apptoken/devices Registrace zařízení pro zasílání push notifikací. Tělo požadavku obsahuje JSON objekt v následujícím formátu. { token:"push token zařízení získaný z PassbookWebService", id:"interní identifikátor zařízení" }

38 Ani jedna z variant se mi ale osobně nezamlouvá a volil bych spíše přímou platbu za nabízenou službu v kombinaci s využíváním pro usnadnění realizace větších projektů, které se postarají o generování zisku.

39 3. U uživatelů s vlastním datovým úložištěm bychom se zbytečně připravovali o zisk. Využití plánu v tomto případě ničemu nevadí. Verze zdarma zajistí prostor pro nově příchozí klienty a poskytne rezervu těm menším. Naopak při překročení limitů můžeme počítat s konkrétní měsíční/roční částkou.

40

41

42

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

4. Nastavení programu

4. Nastavení programu 4. Nastavení programu Tato kapitola má za úkol Vás seznámit s možnostmi uživatelského nastavení programu Podání PVS. Formulář "Nastavení" naleznete v části programu "Nastavení a ostatní", otevřete jej

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Základy datových vazeb Silverlightu. Funkce Silverlightu 2. Podpora jazyků a technologie.net Framework

Základy datových vazeb Silverlightu. Funkce Silverlightu 2. Podpora jazyků a technologie.net Framework Funkce Silverlightu 2 Podpora jazyků a technologie.net Framework Model pro popis webových služeb a jejich operací Volná vázanost datových služeb Nový model ovládacích prvků LINQ to Objects a UNQ to XML

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

KMI / TMA Tvorba mobilních aplikací. 2. seminář ZS 2016/2017 Středa 13:15-15:45

KMI / TMA Tvorba mobilních aplikací. 2. seminář ZS 2016/2017 Středa 13:15-15:45 KMI / TMA Tvorba mobilních aplikací 2. seminář 5.10.2016 ZS 2016/2017 Středa 13:15-15:45 OBSAH SEMINáře konfigurační soubory projektu, aktivity, základní události, životní cyklus aplikace, intenty a práce

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou Administrace Oracle Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou zachyceny a uloženy lokálně před posláním

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

Nasazení mobilního GIS

Nasazení mobilního GIS Nasazení mobilního GIS Dalkia implementuje ArcGIS for smartphone 28/05/2014 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě: 8,4 miliard obrat za rok 2013 Působnost ve 27

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie UAI/612 - Cloudová Řešení Technologie Rekapitulace Multitenance Bezestavovost Škálovatelnost Cachování Bezpečnost Způsoby nasazení Datová úložiště SQL databáze NoSQL databáze Cloudová datová úložiště (API)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Implementace dávkových operací

Implementace dávkových operací Implementace dávkových operací Petr Steckovič 12. 5. 2011 Hradec Králové 1 Dávkové zpracování dat Procesy běžící na pozadí Spouštěné Časem Stavem (např. dochází místo) Ručně Obvykle se jedná o podpůrné

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

ConfApp Mobilní aplikace pro konference

ConfApp Mobilní aplikace pro konference ConfApp Mobilní aplikace pro konference Základní funkce Program konference, informace o konferenci, články a aktuality, informace o přednášejících, mapa oblasti. Program Přehledné zobrazení právě probíhajících

Více

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Xpages a napojení na SQL data Přístup na SQL tabulky a nebo uložené procedury (stored procedures

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Jak na Bakaláře z mobilního telefonu

Jak na Bakaláře z mobilního telefonu Jak na Bakaláře z mobilního telefonu Elektronickou žákovskou knížku je možné ovládat, případně dostávat notifikace i na mobilní telefon nebo tablet. Rodiče a žáci tak mají online přístup ke klasifikaci

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Setkání FlexiBee vývojářů. Jak jsme psali eshop

Setkání FlexiBee vývojářů. Jak jsme psali eshop Setkání FlexiBee vývojářů Jak jsme psali eshop Ing. Tomáš Hruška, Aleš Woska Červen 2012 ARIT s.r.o. - na trhu již od roku 1996 Tým profesionálů, které práce baví ARIT - silný partner pro FlexiBee distributor

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Projekt NIQES Národní šetření žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Procesy_přípravy_a_realizace_V3.doc

Více

Microsoft Azure Workshop

Microsoft Azure Workshop Miroslav Holec Developer Evangelist Microsoft MVP: Microsoft Azure, MCSD Microsoft Student Partner Lead miroslavholec.cz @miroslavholec Microsoft Azure Workshop Software Engineer HAVIT, s.r.o. Agenda ODKAZY

Více

XAMARIN 10 PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ. Roman Fischer fischer@skeleton.cz

XAMARIN 10 PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ. Roman Fischer fischer@skeleton.cz XAMARIN 10 PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ Roman Fischer fischer@skeleton.cz AGENDA KDO JSME PROČ JSME ZVOLILI XAMARIN 10 PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ DISKUZE Softwarová řešení a mobilní aplikace na míru 2 SOFTWAROVÁ

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access generování složitějších sestav Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access generování složitějších sestav Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access generování

Více

Elektronická evidence tržeb. Neprodukční prostředí (playground) Přístupové a provozní informace

Elektronická evidence tržeb. Neprodukční prostředí (playground) Přístupové a provozní informace Elektronická evidence tržeb Neprodukční prostředí (playground) Přístupové a provozní informace Verze 3.1 Datum poslední verze dokumentu: 10.10.2016 Vymezení obsahu dokumentu Dokument obsahuje doplňující

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS Lukáš Jelínek AIKEN Webhosting primárně pro provoz zakázkových projektů klasická platforma Linux+Apache+PHP+MySQL (LAMP) + databáze SQLite

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Obsah. Úvod 11. Vytvoření emulátoru 20 Vytvoření emulátoru platformy Android 4.4 Wearable 22 Spouštění aplikací na reálném zařízení 23

Obsah. Úvod 11. Vytvoření emulátoru 20 Vytvoření emulátoru platformy Android 4.4 Wearable 22 Spouštění aplikací na reálném zařízení 23 Úvod 11 KAPITOLA 1 Nástroje pro vývoj 13 Co budete potřebovat 13 Instalace programovacího jazyka Java 13 Java 8 14 Vývojové prostředí Eclipse 15 Instalace a konfigurace Android SDK a doplňků ADT 15 Vytvoření

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více