Autentizační protokoly v telekomunikačních a datových sítích. Tomas Vanek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autentizační protokoly v telekomunikačních a datových sítích. Tomas Vanek"

Transkript

1 Autentizační protokoly v telekomunikačních a datových sítích Tomas Vanek

2 Autor: Tomas Vanek Název díla: Autentizační protokoly v telekomunikačních a datových sítích Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Tento modul poskytuje přehled autentizačních protokolů používaných v datových sítích. Popsány jsou protokoly PAP, CHAP, Kerberos, TACACS+, RADIUS, DIAMETER a také nejdůležitější metody protokolu EAP. CÍLE Student získá přehled v oblasti autentizace. Bude chápat rozdíly mezi používanými autentizačními protokoly a schopen posoudit vhodnost jejich nasazení dle konkrétních potřeb. LITERATURA [1] Smith, Richard E. Authentication: From Passwords to Public Keys,:Addison Wesley, 2005, 550 str., ISBN: [2] Nakhjiri Madjid, Nakhjiri Mahsa. AAA and Network Security for Mobile Access; Radius, Diameter, EAP, PKI and IP mobility: WILEY, 2006, 280 str., ISBN

5 Obsah 1 Autentizace obecně Úvod Co to je autentizace Základní kritéria autentizace Úvod Biometrika obecně Kdo entita je Co entita vlastní Co entita ví Autentizační protokoly Obecné přístupy PAP CHAP EAP AAA protokoly obecně TACASCS RADIUS a DIAMETER KERBEROS Závěrečný test... 40

6 1 Autentizace obecně 1.1 Úvod Autentizace je pojem, se kterým se oblasti informační bezpečnosti potkáváme poměrně často. Cílem autentizace je ověřit totožnost člověka, serveru či komunikující strany, která se autentizuje. Jde o podobnou činnost, jako když policie s využitím informací v občanském průkazu kontroluje totožnost člověka. V tomto modulu se jednak seznámíte se základními přístupy k autentizaci, s obecnými možnostmi jak řešit autentizaci v počítačových sítích a dále s vybranými autentizačními protokoly, které lze potkat v dnešních počítačových a telekomunikačních sítích. Nelekněte se, většina názvů autentizačních protokolů vznikla z počátečních písmem slov, která charakterizují jejich činnost, a proto se píší velkými písmeny jako například PAP,CHAP, EAP, RADIUS, TACACS, DIAMATER.

7 1.2 Co to je autentizace Pojem autentizace byl neformálně představcem již v úvodní kapitole. Přesněji lze autentizaci definovat takto: Autentizace je proces identifikace nebo verifikace nějaké entity. Výsledkem autentizace je informace systému o identitě autentizované entity. Slovo autentizace má svůj základ v německém slově Kromě českého autentizace se můžete take setkat s výrazem authentisierung. autentifikace, které má původ ve francouzském slově authentification, a autentikace pocházejícím z anglického authentication (podobně jako např. komunikace) Poslední tvar není příliš častý, nicméně všechny tři jsou přípustné a lze používat libovolný z nich. Pokud Vás původ tohoto slova zajímá více, navštivte odkaz S pojmem autentizace se často plete pojem autorizace. Každé z těchto slov však označuje zcela jinou činnost. Autorizace je proces, který se odehrává až po autentizaci. V průběhu autorizace dochází k rozhodnutí, zda-li má mít entita povolen či nepovolen přístupu k aktivům systému. Příkladem ze světa počítačů může být například situace, kdy máte na počítači sdílenou složku. Pro přístup je složce musíte zadat uživatelské jméno a heslo. Autentizace v tomto případě spočívá v kontrole kombinace jméno-heslo. Skutečnost, jestli budete mít v dané složce právo pouze ke čtení souborů, nebo i k jejich zápisu, či dokonce mazání je již výsledkem autorizace. Pokud bychom chtěli klasifikovat autentizační metody, lze nají celou řadu parametrů, podle kterých můžeme jednotlivé metody a postupy porovnávat: Kdo je autentizován: obě komunikující strany vzájemná autentizace pouze jedna komunikující strana jednostranná autentizace Kdy autentizace probíhá: pouze na počátku komunikace jednorázová autentizace kdykoliv (i opakovaně) v průběhu komunikace kontinuální autentizace 7

8 Jakým mechanismem autentizace začíná: autentizovaná strana sama aktivně zahájí autentizaci autentizace bez výzvy autentizující strana vyzve autentizovanou autentizace na vyžádání Kde se autentizace provádí: proces autentizace probíhá přímo mezi komunikujícími entitami přímá autentizace proces autentizace probíhá s využitím externího autentizačního serveru nepřímá autentizace 8

9 2 Základní kritéria autentizace 2.1 Úvod Existují tři základní kritéria, podle kterých je možné autentizaci provádět. kdo jsou identifikace podle globálně jednoznačných parametrů (biometrika otisky prstů, dlaní, sítnice, DNA apod.) co mají identifikace podle vlastnictví určitých předmětů (klíč, magnetická/čipová karta, USB token apod.) co znají identifikace pomocí přístupových hesel, číselných kombinací, osobních identifikačních čísel PIN apod. 9

10 2.2 Biometrika obecně Do prvního způsobu autentizace patří řada metod a postupů, které se souhrnně označují jako biometrické metody neboli zkráceně biometriky. Tento typ autetnizace je vhodný pro autentizaci živých bytostí, které se vyznačují individuálními biologickými charakteristikami, které lze sledovat. Naopak je zcela nevhodný pro autentizaci počítačů, či elektronických systémů. Asi rychle uznáte sami, že autentizovat počítač na základě jeho váhy, rozměrů, či barvy by asi nebylo úplně nejšťastnější. Biometrické metody autentizace lze definovat následovně: Jedná se o automatizované metody identifikace nebo verifikace osoby na základě měřitelných fyziologických nebo behaviorálních vlastností člověka. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že identifikace lidí na základě jejich osobních charakteristik je: jedinečná minimálně proměnná nelze je zapomenout, odcizit nebo ztratit (tedy kromě neopatrné práce s motorovou pilou apod.) Mějte na paměti, že biometriky se liší o různou mírou spolehlivosti o cenou o společenskou přijatelností biometrická data nejsou nikdy 100% shodná je nutné povolit určitou variabilitu mezi registračním vzorkem a později získanými biometrickými daty Kvalitu biometrik lze charakterizovat pomocí dvou základních veličin: FRR (False Rejection Ratio) - četnost nesprávného odmítnutí autorizovaného subjektu FAR (False Acceptance Ratio) - četnost nesprávných přijetí neautorizovaného subjektu Jak je vidět z obrázku, nikdy nelze dosáhnout stavu, kdy jsou obě veličiny nulové, proto je při volbě konkrétní biometrické metody nutné dopředu vědět, jaké bezpečnostní nároky na zabezpečovaný systém klademe, a na jejich základě pak stanovit přijatelné limity FAR a FRR. 10

11 Charakteristiky biometrických metod Kromě základních charakteristik FAR,FRR a EER existují i dvě doplňkové, které berou v potaz skutečnost, že vždy existuje skupina uživatelů, která nemůže být z principu autentizována: FTER (Fail To Enroll Ratio) FTAR (Fail to Acquire Ratio) FTER kvantifikuje situace, kdy uživateli nemůže být vzorek odebrán, proto, že nemá zdroj biometrických dat (např. v případě analýzy duhovky proto, že uživatel je slepý) FTAR kvantifikuje situace, kdy uživatel přestože má k dispozici zdroj biometrických dat, nemůže vzorek odevzdat (např. v případě snímání otisků prstů a uživatele na invalidním vozíku, nedosáhne na snímač). 11

12 2.3 Kdo entita je Biometrické techniky lze dále rozdělit na dvě skupiny: statické zkoumají anatomické charakteristicky, které se v čase neměnní (nebo alespoň ne rychle) o otisk prstu o otisk sítnice o tvar duhovky o geometrie ruky dynamické též behaviorální charakteristiky, které vyžadují interakci účastníka o dynamika podpisu o analýza hlasu o analýza chůze V praxi se používají převážně statické metody, z nichž nejrozšířenější je identifikace na základě otisků prstů následovaná analýzou geometrie ruky a analýzou duhovky. 12

13 Příklady biometrických metod Naprostá většina biometrických autentizačních metod vyžaduje fyzickou přítomnost člověka, který se autentizuje u snímače snímajícího měřenou veličinu. Jediným způsobem, u kterého fyzický přítomnost není vyžadována je analýza hlasu. 13

14 2.4 Co entita vlastní Druhým typem autentizace je autentizace na základě vlastnictví určitého předmětu. Jedná se o velmi starý způsob autentizace. V minulosti se k autentizaci používaly např. voskové pečeti na dopisech (autentizačním zařízením byl v tomto případě pečetní prsten), specifickým způsobem roztržený pohled nebo bankovka Historické tokeny Dnes byly tyto předměty nahrazeny kartami s čárovým či magnetickým proužkem, kontaktním či bezkontaktním čipem nebo speciální bezpečnostní tokeny (např. RSA SecurID). Současné tokeny 14

15 Token je obecné označení pro předmět, který autentizuje svého vlastníka. Dobrý token musí být: unikátní nepadělatelný Základem tokenu je jednosměrná hashovací funkce (OWHF One Way Hash Function), která je inicializována tajným klíčem, který je zadán při výrobě a je pro každý token unikátní a čítačen, nebo vnitřními hodinami V obou případech je součástí systému i autentizační server, který provádí vlastní ověření informací předených uživatelem z tokenu. V případě tokenu s čítačem, je token vybaven tlačítkem, po jehož stisknutí dojde k vygenerování kódu na základě aktuální hodnoty čítače a tajného klíče. Poté je čítač inkrementován. Na základě uživatelského jména odeslaného uživatelem v průběhu autentizace, zjistí autentizační server, jaký tajný klíč je v tokenu příslušného uživatele a jaká byla hodnota čítače při předchozí úspěšné autentizaci. Následně může provést analogický proces vygenerování nového kódu jako uživatel. Protože se v praxi může stát, že uživatel stiskne tlačítko na tokenu, ale autentizaci neprovede, používá se zde metoda okna, která zajistí, že může dojít k určité odchylce mezi hodnotou čítače v tokenu a na straně autentizačního serveru. V případě, kdy kód odeslaný z tokenu nesouhlasí s kódem, který vygeneroval server, server začne generovat další autentizační řetězce se zvyšující se hodnotou čítače až do max. hodnoty dané velikostí okna. V případě nalezení shody si autentizační server zapamatuje hodnotu čítače, čímž dojde k sesynchronizování serveru s tokenem. V případě, kdy by uživatel pouze generoval nové autentizační kódy a nepředával je autentizačnímu serveru dojde po určité době k tomu, že se čítač tokenu dostane mimo okno a autentizace již nebude nikdy možná. Token s čítačem 15

16 V případě tokenu s vnitřními hodinami je synchronizace mezi zobrazenou informací a informací, kterou očekává server zajištěna stabilitou oscilátoru v tokenu. Tokeny založené na vnitřních hodinách nepotřebují žádná tlačítka, mají pouze displej, kde se v pravidelných intervalech objevují nové kódy. Po dobu životnosti tokenu (typicky dva roky) je garantována maximální odchylka hodin na straně tokenu a serveru. Token s vnitřními hodinami Autentizace pomocí tokenu je často spojena s autentizací pomocí hesla. V tom případě hovoříme o dvoufaktorové autentizaci (předmět + heslo). Dvoufaktorová resp. obecně vícefaktorová autentizace zvyšuje bezpečnost celého autentizačního řešení, protože potencionální útočník je nucen získat více informací (např. ukrást token a ještě odposlechnout heslo). Do této kategorie patří také v praxi poměrně rozšířená autentizace bankovních operací pomocí SMS zpráv. Zde se využívá jiného komunikačního kanálu (GSM síť) k doručení kódu prokazujícího vlastnictví předmětu (SIM karta s konkrétním telefonním číslem). Banky tento doplňkový způsob autentizace používají ze dvou důvodů: 1. V porovnání s čipovými kartami se jedná o velmi levné řešení 2. Z hlediska obsluhy jde o velmi jednoduché řešení, čímž je výrazně redukována potřeba uživatelské podpory. 16

17 2.5 Co entita ví Autentizace na základě znalosti tajné informace je nejrozšířenějším typem autentizace. Používá se všude tam, kde uživatel musí zadat tajné heslo nebo PIN. Token s vnitřními hodinami Dobré heslo musí splňovat dva základní požadavky: 1. Musí být dobře zapamatovatelné 2. Musí být těžko uhodnutelné. Tyto požadavky jsou na první pohled zcela protichůdné. Mezi další požadavky kladená na hesla patří: obsahuje malá písmena, velká písmena, číslice a jiné znaky co největší abeceda znemožní útoky hrubou silou má dostatečnou délku (minimálně 8 znaků) dostatečná délka znemožní útok hrubou silou nejde o obvyklé slovo nebo známou frázi odolnost proti slovníkovým útokům nelze jej odvodit ze znalosti osoby vlastníka odolnost proti social engineering praktikám je často obměňované pokud se hesla mění příliš často, může to být kontraproduktivní není poznamenáno nikde v okolí místa zadávání alespoň ne v otevřeném tvaru V případě, kdy je nutné si pamatovat velké množství hesel je dobré využít specializované programy určené pro bezpečné uchovávání hesel. Hesla jsou uložena v zašifrované podobě a uživateli stačí si zapamatovat pouze přístupové heslo k programu. 17

18 Příkladem takového programu je např. KeePass Password Safe (http://www.keepass.info), který je jednak multiplatformní (Windows, Linux, Android, iphone/ipad, Windows Phone ) a navíc i OpenSource, takže je k dispozici zdarma a každý se může analýzou zdrojových kódů přesvědčit, že neobsahuje žádná tajná vrátka. 18

19 3 Autentizační protokoly 3.1 Obecné přístupy V případě elektronické komunikace se obvykle autentizovaný uživatel nachází fyzicky jinde, než systém vůči kterému se autentizuje. Proto je nutné zajistit bezpečný přenos dat s autentizačními údaji od uživatele k autentizačnímu serveru. A to je právě práce autentizačních protokolů. Angličtina pro označení balíku dat obsahujícího autentizační údaje (jméno/heslo) používá slovo credentials. 19

20 3.2 PAP Protokol PAP (Password Authentication Protocol) patří k nejstarším autentizačním protokolům, se kterým se je možné se ještě dneska setkat. Je popsán v doporučení RFC Lze ho charakterizovat pojmy: jednosměrná autentizace jednorázová autentizace autentizace bez výzvy přímá autentizace Autentizaci iniciuje vždy klient, pouze na počátku spojení a v autentizační zprávě posílá jméno a heslo v otevřeném tvaru. Autentizační protokol PAP PAP přenáší uživatelské jméno i heslo v otevřeném tvaru. Jeho odchycení je tím pádem triviální. Pokud je to možné, tomuto protokolu se vyhněte. 20

21 3.3 CHAP Protokol CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) již také patří také poměrně k starým autentizačním protokolům. Je popsán v doporučení RFC 1994, a dnes se nejčastěji setkáme s variantou označovanou jako MS-CHAPv2. Protokl CHAP lze charakterizovat pojmy: jednosměrná autentizace kontinuální autentizace autentizace na vyžádání přímá autentizace Autentizaci iniciuje vždy server a může probíhat nejenom na počátku spojení, ale také kdykoliv v jeho průběhu, opakovaně. V autentizační zprávě se neposílá heslo v otevřeném tvaru. Autentizace je zahájena výzvou serveru. Výzvu tvoří řetězec náhodných dat typické délky 128B. Řetězec musí být pro každou autentizaci originální a nepředvídatelný. Klient použije přijmutou výzvu a heslo jako vstup do hashovací funkce MD5. V odpovědi serveru pošle uživatelské jméno v otevřeném tvaru a hash z hesla a výzvy. Server, na kterém musí být uloženo heslo provede na základě informace o uživatelském jménu stejnou operaci a přijatý hash a vypočtený hash porovná. V případě rovnosti končí autentizace úspěchem. Autentizační protokol CHAP Z původního protokolu CHAP v průběhu času vzniklo několik modifikací. Dnes se nejčastěji setkáme s verzí MS-CHAPv2. MS-CHAPv1 RFC 2433 od Windows Vista již není podporován jako hashovací algoritmus využívá DES na straně serveru nemusí být heslo v otevřeném tvaru, ale jsou podporovány formáty NT-hash a LAN-Manager-hash 21

22 umožňuje uživateli změnit heslo uložené na serveru MS-CHAPv2 RFC 2759 podpora od Windows 2000 umožňuje vzájemnou autentizaci komunikujících stran využívá hashovací funkci SHA-1 podporuje změnu uživatelského hesla na straně serveru 22

23 3.4 EAP Protokol EAP (Extensible Authentication Protocol) představuje další vývojový krok v autentizačních protokolech. EAP byl původně vyvinut jako autentizační protokol pro PPP (Point-to-Point Protocol), ale dnes se s ním můžeme setkat spíše při autentizaci v datových sítích standardu IEEE 802.3, nebo jako součást autentizačního rámce IEEE 802.1x. Protokol EAP je standardizován v RFC Jeho velkou výhodou je to, že EAP představuje pouze obecný rámec pro autentizaci na principu klient-server, ale vlastní proces autentizace vlastně vůbec neřeší. To, jak konkrétně se bude autentizace provádět (jestli bude vzájemná, nebo jednostranná, jestli se k autentizaci použijí certifikáty X.509, nebo jméno/heslo ) je definováno až v jeho jednotlivých variantách tzv. EAP-metoda. Ty jsou obvykle pojmenované ve tvaru EAP-něco, kde něco popisuje konkrétní variantu protokolu EAP. Celkem existuje více než 40 EAP-metod. K nejznámějším patří: EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS EAP-FAST EAP-PEAP EAP-PKM Tento způsob umožňuje jednoduše vytvářet nové autentizační mechanismy s využitím stejného autentizačního rámce EAP. Struktura rámce EAP Na obrázku je uvedena struktura rámce EAP. Pole kód určuje typ zprávy (viz tabulku), pole identifikátor zaručuje správné pořadí doručování, pole délka specifikuje délku datového pole a poslední pole EAP data obsahuje data EAP- Metoda. 23

24 Přehled typů EAP zpráv Typ zprávy kód Request Identity 1 Response 2 Success EAP-Metoda Tento protokol, který je zapouzdřený v poli EAP data, popisuje konkrétní způsob dojednání autentizace (konkrétní autentizační metodu). Zároveň je tento protokol určen pro přenos autentizačních informací konkrétní metody, které jsou zapouzdřený v datovém poli rámce protokolu. Obecně jsou data, jež mohou být přenášena tímto protokolem, závislá na hodnotě datového pole typ v EAP rámci. Například není možné ve zprávě Response (kód 2) přenášet MD5-Challenge. Polem Kód EAP-Metody v rámci EAP-Metoda je tak určen typ vlastní autentizační metody obsažené v datovém poli rámce EAP-Metoda, data EAP- Metoda, nebo druh požadované zprávy sloužící pro vyjednání konkrétní autentizační metody. Struktura rámce EAP-Metoda Základních osm povinně podporovaných kódů specifikuje RFC Jedná se o kódy 1 6, 254 a 255. Typ EAP-Metoda Význam některých kódů zpráv EAP-Metoda Identity 1 Notification 2 NAK 3 MD5-Challenge 4 One-Time Password 5 Generic Token Card 6 kód 24

25 EAP-TLS 13 LEAP 17 EAP-TTLS 21 PEAP 25 EAP-MSCHAP-V2 29 Expanded NAK 254 Experimental 255 Nejčastěji používaný kód 1 je určen pro přenášení autentizačních údajů nesených ve zprávách EAP protokolu typu 1 a 2. Pro oznamování výstrah, jako je blížící se vypršení hesla nebo chyb slouží zpráva s číslem kódu 2. V případě odmítnutí navržené metody autentizačním serverem může být klientem zaslána zpráva s kódem 3 Neakceptování nebo s kódem 254 Expanded NAK. Zpráva NAK je považována za zastaralou a po jejím přijetí musí být autentizačním serverem poslána zpráva odmítající přístup do sítě. Ve zprávě Expanded NAK je odmítnuta nabízená autentizační metoda a jsou zde obsaženy klientem navržené metody, které jsou hierarchicky uspořádány. Tímto vylepšením je dosaženo zrychlení dohody ohledně autentizační metody. Přehled některých dalších kódů je uveden v tabulce. Mnoho dalších metod pro provádění autentizace již není doporučením vyžadováno. Každá metoda je však označena svým číslem, bez ohledu na to, zdali se jedná o veřejně popsanou metodu nebo chráněnou metodu výrobce. Mezi dva nejčastěji používané principy autentizace lze zařadit autentizace pomocí certifikátů a hesel nebo pomocí metod vytvářejících zabezpečený tunel, ve kterém je pak prováděna další metoda autentizace. Tento mechanismus umožňuje zapouzdřovat další EAP metody (ať již ty z předchozí tabulky nebo i zcela nové) do datového pole rámce EAP-Metoda. Tímto rozšířením je výrazně zvýšen počet možných metod pro autentizaci nad dvě stě padesát pět. Rozšíření pole Data EAP-Metody z rámce EAP-Metoda Pokud je v poli kód výrobce obsažena hodnota 0, pak jsou v dalších polích pouze data vztahující se k jedné ze základních metod. V případě, že je v tomto poli obsažena jiná hodnota, pak jde o specifický kód výrobce, který mu byl přidělen organizací IANA, a význam dat v dalších polích nemusí být veřejně popsán. 25

26 4.2 Vybrané metody EAP V této kapitole budou probrány nejdůležitější metody protokolu EAP EAP-MD5 Jedná se o jednu z osmi základních EAP metod popsanou v RFC EAP-MD5 umožňuje pouze jednosměrnou autentizaci klienta založenou na mechanismu výzva-odpověď velmi podobnou protokolu MS-CHAPv2. Metoda EAP-MD5 neumožňuje bezpečnou výměnu klíčů, proto ji nelze použít v bezdrátových sítích a je vhodná maximálně v klasických LAN sítích s metalickým nebo optickým médiem. Jedná se o velmi slabý způsob autentizace náchylný na MITM (Man in the Middle) útok. Protože nedochází k autentizaci serveru, je zde možnost podvržení identity serveru tzv. spoofing. jednosměrná autentizace klienta náchylnost na slovníkový útok nelze vyžít k distribuci klíčů EAP-TLS (Transport Layer Security) EAP-TLS je jedna z nepovinných, ale formálně dokumentovaných metod s širokou podporou mezi výrobci zařízení. Poskytuje velkou míru zabezpečení komunikace mezi klientem a autentizačním serverem, která se vyznačuje obtížnější implementaci. Bezpečnost metody spočívá v protokolu TLS, který poskytuje možnost oboustranné autentizace, zajištění integrity přenášených dat, mechanismu pro vyjednání šifrovacího algoritmu a bezpečné výměny klíčů mezi klientem a autentizačním serverem využitím digitálních certifikátů X.509v3. Ještě vyšší míry zabezpečení lze dosáhnout uchováváním certifikátů na smart-kartách. EAP-TLS je popsán v RFC Základní nevýhodou EAP-TLS jsou její zvýšené nároky na implementaci, dané nutností využívat certifikáty. V případě použití jiných certifikátů než od veřejně uznávané certifikační autority je třeba, aby tyto certifikáty byly vygenerovány lokálně, což představuje požadavek na existenci certifikačního serveru. Obě varianty tedy představují další finanční zátěž při implementaci. Dalším nezanedbatelným faktem je rovněž potřeba většího počtu výměn zpráv mezi klientem a autentizačním serverem oproti jiným metodám, což způsobuje problémy pro aplikace pracující v reálném čase při přepojování mezi přístupovými body v bezdrátové síti (roaming). Přestože podpora EAP-TLS je mezi výrobci hardwaru (Cisco, 3Com/HP, Juniper, Foundry, ) i softwaru (MS od Windows 2000 SP4 dál, MacOS od 10.3, ios, Android, Linux, ) vysoká, v praxi se používá pouze zřídka. 26

27 vzájemná autentizace klient i server používají certifikáty nejbezpečnější EAP metoda nejdražší a nejnáročnější na implementaci - vyžaduje PKI, proto se příliš nepoužívá široká podpora v operačních systémech používá se málo EAP-LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol [http://en.wikipedia.org/wiki/lightweight_extensible_authenticat ion_protocol] ) Tato metoda je určena k autentizaci v bezdrátových sítích IEEE Byla vyvinuta firmou Cisco v době, kdy ještě nebyl publikován standard IEEE i. Jedná se o proprietární metodu, která používá dynamické WEP (nebo TKIP) klíče k autentizaci mezi klientem a autentizačním serverem. EAP-LEAP není nativně podporován v MS Windows, nicméně je podporován řadou bezdrátových adaptérů resp. jejich ovládacím softwarem. LEAP je založen na modifikovaném protokolu MS-CHAPv2. V dnešní době by se již neměl nepoužívat, protože byly objeveny bezpečnostní slabiny, které vedly k možnosti získat ze zachycených zpráv hesla (volně dostupný program ASLEAP). Cisco doporučuje nahradit LEAP protokoly EAP-FAST, EAP-PEAP nebo EAP-TLS. vzájemná autentizace klienta a serveru proprietární protokol firmy Cisco není bezpečný - jsou k dispozici nástroje pro získání hesel EAP-FAST (Flexible Authentication via Secure Tunneling) Metoda společnosti Cisco vytvářející zabezpečený tunel, kterým je prováděna výměna autentizačních informací pomocí další metody. Celkem má tato metoda tři fáze a průběh autentizace pomocí této metody je veřejně popsán. Tato metoda je uvažována jako nástupce metody LEAP, u které byly objeveny bezpečnostní slabiny. V první fázi autentizace je poskytnut oběma stranám tzv. předsdílený klíč, označovaný jako PAC. Tento klíč může být distribuován dynamicky nebo manuální konfigurací, která je doporučována pro eliminaci možnosti odposlechu a pozdějšího zneužití klíče. Tento klíč je poté použit při každém pokusu 27

28 o autentizaci klienta. V druhé fázi je pomocí PAC vytvořen TLS (Transport Layer Security) tunel a dohodnuty parametry TLS protokolu. Poté je v poslední fázi provedena autentizace klienta pomocí jména hesla přenášeného v šifrovaném tunelu. Tato metoda je výpočetně nenáročná (nevyžaduje digitální certifikáty a PKI)a určená pro bezdrátové sítě IEEE vytvořený firmou Cisco jako náhradu LEAP vzájemná autentizace použití zabezpečeného tunelu (stejně jako EAP-TTLS nebo PEAP) EAP-FAST nevyžaduje, aby se server autentizoval pomocí certifikátu pro pomalé klienty typu WiFi telefony, kde by ověřování digitálních certifikátů trvalo dlouho použití prakticky omezeno pouze na WiFi sítě se zařízeními (bezdrátové přístupové body - AP) od firmy Cisco EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) Metoda EAP-TTLS vychází z metody EAP-TLS. EAP-TTLS odstraňuje největší problém metody EAP-TLS, kterou je potřeba existence certifikátů pro klienty. Server je vybaven certifikátem, který klient použije k vytvoření šifrovaného TLS tunelu. V tomto tunelu je pak prováděna autentizace klienta pomocí jiného autentizačního protokolu (PAP, CHAP, MS-CHAPv2). Autentizace serveru může probíhat také v tomto tunelu, nebo se server autentizuje pouze pomocí svého certifikátu. Metoda EAP-TTLS není nativně podporována ve Windows, proto se v praxi neujala. Místo ní se používá metoda PEAPv0-MS-CHAPv2, která je z technického hlediska metodě EAP-TTLS velmi podobná. Metoda je popsaná v RFC vzájemná autentizace server se autentizuje certifikátem klient se autentizuje jiným autentizačním protokolem v praxi se nepoužívá PEAP (Protected EAP) Metoda PEAP je velmi podobná metodě EAP-TTLS. PEAP vyvinuly společnosti Microsoft, Cisco a RSA Security. Jedná se o jednu, v praxi, z nejpoužívanějších metod. Existují tři verze metody PEAP. PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 o vytvořen firmou Microsoft 28

29 o široká podpora PEAPv1/EAP-GTC o vytvořen firmou Cisco o chybí podpora v MS Windows, proto se skoro nepoužívá o podpora v OS Symbian PEAPv2 o IETF draft o podpora pro řetězení více EAP metod, kryptografické vazby mezi vnitřním autentizačním mechanismem a tunelem o podpora pro výměnu libovolných parametrů (obecně nazývaných TLV Tag-Length-Value) mezi klientem a serverem EAP-PEAP pracuje ve dvou fázích: Fáze 1 klient autentizuje server pomocí jeho certifikátu a dojde k vytvoření šifrovaného TLS tunelu mezi klientem a serverem. Fáze 2 uživatel nebo stroj se autentizují serveru. Autenizace probíhá skrz šifrovaný tunel vytvořený během Fáze 1. Autentizace klienta může probíhat libovolnou EAP metodou, nejčastěji pomocí EAP-MSCHAPv2 nebo EAP- GTC (Generic Token Card). vzájemná autentizace server se autentizuje certifikátem klient se autentizuje vnořenou EAP metodou (nejčastěji EAP-MSCHAPv2) používaný v bezdrátových sítích WiFi EAP-SIM (Subscriber Identity Module) EAP-SIM slouží ke vzájemné autentizaci pomocí SIM karty (nebo obecně nějaké smart-karty). Požadavky na autentizaci jsou přenášené protokolem EAP-SIM přes bránu mobilního operátora do AuC (Authentication Center ) příslušné GSM sítě. Předpokládaným způsobem použití této metody měla být autentizace smartphonů roamujících mezi WiFi a GSM sítěmi. V praxi se tato metoda zatím nepoužívá. Popsána je v RFC vzájemná autentizace roaming telefonu mezi GSM a WiFi sítěmi autentizace s využitím SIM karty mobilního telefonu 29

30 4.2.8 EAP-AKA (Authentication and Key Agreement) Stejná metoda jako EAP-SIM, ale určená pro mobilní sítě 3.generace (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System [http://cs.wikipedia.org/wiki/universal_mobile_telecommunications_system] ), kde se používá USIM (User Service Identity Module). USIM je ekvivalent klasické SIM karty používané v GSM sítích, který poskytuje více funkcí než SIM jako např. větší telefonní seznam, lepší způsoby zabezpečení, podporu pro aplikace uložené na USIM apod. Pro využívání UMTS sítí není USIM vyžadována, lze používat i klasické SIM karty z GSM ( a obráceně). EAP-AKA používá silnější autentizační prostředky než EAP-SIM. Popsána je v RFC vzájemná autentizace podobné EAP-SIM roaming telefonu mezi UMTS a WiFi sítěmi autentizace s využitím USIM karty mobilního telefonu EAP-EKE (Encrypted key exchange [http://en.wikipedia.org/wiki/encrypted_key_exchange] ) Jedna z nejnovějších EAP metod, standardizovaná v únoru 2011 v RFC Tato metoda je založena na protokolu DH-EKE (Diffie-Helmman Encrypted Key Exchange [http://en.wikipedia.org/wiki/encrypted_key_exchange] ). vzájemná autentizace nevyžaduje certifikáty a PKI není náchylná na slovníkové útoky EAP-IKEv2 Metoda EAP-IKEv2 je založena na protokolu IKE (Internet Key Exchange). Protokol IKE je součástí technologie IPsec, kde má na starosti dojednání klíčů. IKEv2 je zdokonalenou verzí protokolu IKE a je popsán v RFC Autentizaci je možné provádět pomocí jedné ze tří metod: heslo (předsdílený klíč) klíč pro symetrický šifrovací algoritmus pár klíčů pro asymetrický šifrovací algoritmus (ASK) Rozdíl mezi heslem a klíčem pro symetrický šifrovací algoritmus je v množství entropie. Heslo je řetězec s nízkou entropií, zatímco klíč pro symetrickou šifru je 30

31 řetězec s vysokou entropií. Zajímavou vlastností IKEv2 je možnost provádět autentizaci ve směru klient-server jinak než ve směru server-klient. Kombinace, které připadají v úvahu, jsou uvedeny v tabulce. 31

32 3.5 AAA protokoly obecně V počítačových sítích se lze často setkat s pojmem tzv. AAA architektury (AAA Authentication, Authorization, Accounting). Jedná se o použití komplexních protokolů, které zajišťují: Autentizaci Autorizaci Účtování Tyto protokoly se používají spíše ve větších sítích. AAA protokoly lze obecně charakterizovat pojmy: nepřímá autentizace centralizovaná autentizace o velké sítě o přesun autentizačních údajů z koncových zařízení na jedno místo o centrální autentizační server Pojem autentizace již byl v rámci tohoto modulu objasněn. Jde o proces ověření identity autentizované osoby (nebo systému). Výsledkem je pak přidělení nebo odepření oprávnění k čerpání určité síťové služby (např. přístup do konkrétního informačního systému). S autorizací jste se již také setkali. Autorizace představuje určitý souhrn omezení služby, která je poskytována autentizovanému uživateli. Omezení může mít např. charakter konkrétní IP adresy, ze které lze ke službě přistupovat, časového omezení (pouze Po-Pá 8-16), množství dotazů které lze systému (např. jeden SQL dotaz do databáze za sekundu), konkrétních přístupových práv k souborovému systému (např. uživatel má právo číst existující soubory a složky, vytvářet nové, ale nemá právo mazat). Patří sem také aplikace různých QoS (Quality of Service) mechanismů, mechanismů front a priorit nebo FUP (Fair Use Policy), které jsou uplatňovány právě na základě předchozí autentizace uživatele. Účtování (Accounting) je činnost spočívající ve sledování využívání síťových zdrojů (např. množství přenesených dat, IP adresy se kterými uživatel komunikuje, doba strávená v systému, příkazy zadávané do systému, ). To se děje jednak pro potřeby fakturace (platba za poskytnuté služby angl. billing) a také pro potřeby plánování, správy sítě nebo bezpečnostního auditu. V roli AAA protokolů se nejčastěji používají protokoly: RADIUS DIAMATER TACACS+ 32

Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11. Tomáš Vaněk

Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11. Tomáš Vaněk Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 Tomáš Vaněk Autor: Tomáš Vaněk Název díla: Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY AUTENTIZAČNÍ PRINCIPY A METODY V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Cagáň Učitelství pro 2. stupeň ZŠ,

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí - 1 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Bezpečnost informačních systémů Bezpečnost bezdrátových sítí Vypracoval: Bc. Jan Petlach, 5. ročník EI V Blansku dne:

Více

Otázka 22 Zadání. Předmět: A7B32KBE

Otázka 22 Zadání. Předmět: A7B32KBE Otázka 22 Zadání Předmět: A7B32KBE Aplikovaná kryptografie a bezpečnost. Adresáře veřejných klíčů. Revokace klíče a revokační certifikáty. Vztahy důvěry. Autentizace uţivatele v systému, autentizace stanice

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet

Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Dufek Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

7. Aplikovaná kryptografie

7. Aplikovaná kryptografie 7. Aplikovaná kryptografie Osnova 1. Úvod 2. Úvod do kryptografie 3. Konstrukce digitálního podpisu, zákon o elektronickém podpisu, správa veřejných klíčů, certifikační autority a infrastruktury veřejných

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza protokolů pro distribuovanou autentizaci Autor BP: Jaromír Talíř Vedoucí BP: Ing. David Hartman, Ph.D. 2014 Praha 6 Čestné prohlášení

Více

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Martin Geleta Bankovní management

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza protokolů pro vzdálenou správu Ondřej Krejčí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza protokolů pro vzdálenou správu Ondřej Krejčí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza protokolů pro vzdálenou správu Ondřej Krejčí Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK INFORMATIKA MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA c

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

Na zpracování se podíleli: Petr Filip Vít Kala Tomáš Prokop

Na zpracování se podíleli: Petr Filip Vít Kala Tomáš Prokop 1 Na zpracování se podíleli: Josef Bourek Petr Filip Vít Kala Tomáš Prokop 2 Obsah: 1.Základy WIFI...4 2.Druhy zabezpečení...6 3.Nejčastější chyby při zabezpečení...10 4.Doporučení pro zabezpeční...15

Více

BEZPEČNOST V OBLASTI VOIP

BEZPEČNOST V OBLASTI VOIP BEZPEČNOST V OBLASTI VOIP Tomáš VANĚK pracoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: vanek1@fel.cvut.cz Abstrakt: Vznik a nasazení VoIP technologií představuje velký zlom v oblasti telekomunikací.

Více

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc.

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc. Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution Bc. Jiří Klimeš Diplomová práce 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

Zabezpečení Wi-Fi sítí

Zabezpečení Wi-Fi sítí Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Zabezpečení Wi-Fi sítí Bakalářská práce Autor: Jiří Kolcun Informační technologie, správce informačních systémů Vedoucí

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Bezpečnostní aspekty internetového bankovnictví Security aspects of Internet banking

Bezpečnostní aspekty internetového bankovnictví Security aspects of Internet banking MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky Jan Bivoj Kolář Bezpečnostní aspekty internetového bankovnictví Security aspects of Internet banking Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Bártek

Více

Bezpečnost provozu VoIP

Bezpečnost provozu VoIP Bezpečnost provozu VoIP Tomáš VANĚK pracoviště: Katedra telekomunikační techniky, ČVUT-FEL, mail: vanekt1@fel.cvut.cz Abstrakt: Technologie přenosu hlasu v sítích IP se úspěšně zabydluje mezi širokou veřejností

Více

K bezpečným metodám autentizace klienta bance v systému internetového bankovnictví

K bezpečným metodám autentizace klienta bance v systému internetového bankovnictví Co je to "původně neveřejný" pseudonym? Pseudonym, který původně nebyl veřejný, ale v některých případech může být zveřejněn. Pseudonym, který musí být po druhém použití zveřejněn. Pseudonym původně neurčený

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 36. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 36. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 36. konference Sborník příspěvků Hotel Maxičky Děčín 16. 19. května 2010 Programový výbor Vladimír

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Čipové karty a jejich využití

Čipové karty a jejich využití Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Čipové karty a jejich využití Bakalářská práce Autor: Vít Hašek, DiS. Informační technologie, Manažer

Více

Bezpečné připojení zaměstnanců společnosti Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě

Bezpečné připojení zaměstnanců společnosti Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě Bezpečné připojení zaměstnanců společnosti Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě Secure access for employee in company Povodi Labe state corporation to corporate networks. Bc. Filip Navrátil Diplomová

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více