OMEGA termoãlánkové sondy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMEGA termoãlánkové sondy"

Transkript

1 ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m i v o d i ã i p r Û m y s l o v é t e r m o ã l á n k y NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Rudé armády Karviná tel.: fax:

2 Termočlánkové sondy s izolací 5TC-MI-T-PD-DS délka sondy v mm drátû T - nahradit em termoãlánku baleno po 5 kusech, pro del í vodiãe moïno objednat i jednotlivé termoãlánky izolace Materiál izolace teflon TT sklenûné vlákno GG PrÛmûr drátû (AWG) 0,8 mm 20 0,5 mm 24 0,25 mm 30 0,12 mm 36 Příklad objednávky: 5TC-TT-J-24-36, 5 ks termoãlánkû J o u drátû 0,5 mm, délka 36 palcû = 914 mm Ruční sondy s rychlou odezvou Jedinečné sondy v kalibracích K a E ponorné, dotykové, vpichovací, prostorové, tûrbinové v provedení: krátké, dlouhé, pfiímé, pravoúhlé, naklápûcí, vozíãkové nebo listové pro mûfiení teplot aï do 760 C pro rovné, stacionární, pohyblivé, rotující povrchy nebo mûfiení teploty povrchu trubek s v mûnn mi termoãlánkov mi elementy a v stupními konektory pro rychlé pfiipojení k námi dodávan m digitálním teplomûrûm moïnost v bûru z více neï 50 Û provedení sondy jsou standardnû dodávány s pruïn m spirálov m kabelem délky 30 cm (moïnost nataïení aï na 1,5 m) na pfiání zákazníka moïnost dodání u s teflonovou izolací pfiívodních vodiãû pro teplotu do 260 C vyobrazeny nejïádanûj í modely 88106K - pravoúhlá sonda s rychlou odezvou - délka sondy 100 mm, - pro teploty do 760 C 88011K - sonda s rychlou odezvou pro mûfiení povrchov ch teplot potrubí - pro teploty do 249 C 88010K - dotyková sonda s rychlou odezvou - délka sondy 300 mm - pro teploty do 760 C 88107K - jako 88106K - délka 200 mm 88108K jako 88106K, délka sondy 300 mm 88105K - miniaturní pravoúhlá sonda s rychlou odezvou - pro teploty do 249 C 88012K - sonda s rychlou odezvou pro mûfiení velmi mal ch povrchû, - pro teploty do 482 C

3 Termočlánkové sondy s přechodkou a kabelem TJPV-TMP-PPM-DS délka pfiívodních vodiãû v mm délka sondy v mm plá tû Typ termoãlánku J (Fe-Co) K (NiCr-Ni) E T N IC CA CX CP NN nerez ocel 304SS nerez ocel 321SS SUPER Omegaclad Příklad objednávky: TJ36-CA-M30U-150MM, termoãlánek u K, CONELov plá È u 3 mm, délka sondy 150 mm, odizolovan spoj od plá tû, pfiívodní vodiãe 36 palcû = 914 mm Termočlánkové sondy s kabelem SS 321SS SUP 1/ /8 18 3/ /4 14 1,5 mm M15 2,0 mm M20 3,0 mm M30 4,5 mm M45 6,0 mm M60 HTTC-PV-T-PPZ-DS nerez ocel 304SS T - nahradit em termoãlánku Konfigurace pfiívodních vodiãû u sond s pfiechodkou standardní provedení -LUG -OST-M -BX -BX-LUG -BX-OST pfiípona popis -LUG konce drátû se roubovacím oãkem -OST-M zakonãeno konektorem standardní velikosti -SMP-M zakonãeno miniaturním konektorem -SB pfiívodní vodiãe jsou opfiedeny nerez oceli -BX pfiívodní vodiãe ve spirálovém ochranném pouzdfie -SB-LUG opfiedení z nerez oceli a roubovací oãka -BX-OST spirálové ochranné pouzdro a konektor OST-M -BX-SMP spirálové ochranné pouzdro a miniaturní konektor SMP-M -CC vysokoteplotní provedení celé sondy do 482 C -CC-XCIB vysokoteplotní provedení celé sondy pro teploty do 815 C (nextelová izolace a opfiedení em)

4 Miniaturní termočlánkové sondy s konektorem TMQMP-PPM-DS délka sondy v mm plá tû T - nahradit em termoãlánku J, K, T nebo E Příklad objednávky: TMQ321SS-010G-50MM, termoãlánek T, nerezového plá tû 0,25 mm, délka 50 mm, uzemnûn spoj s plá tûm termoãlánku nerez ocel 304SS SS nerez ocel 321SS 321SS SUPER Omegaclad SUP 0,01 = 0,25 mm 010 0,02 = 0,508 mm 020 0,032 = 0,8128 mm 032 0,040 = 1,016 mm 040 0,062 = 1,5748 mm 062 0,125 = 3,175 mm 125 Miniaturní termočlánkové sondy s přechodkou TMTMP-PPM-DS délka sondy v mm Příklad objednávky: KMQSUP-020U-500MM, termoãlánek K, nerezového plá tû 0,5 mm, délka 500 mm plá tû v mm nebo palcích T - nahradit em termoãlánku Nabízíme: speciální provedení podle Vašich požadavků 0,01 = 0,25 mm 010 0,02 = 0,508 mm 020 0,032 = 0,8128 mm 032 0,040 = 1,016 mm 040 0,062 = 1,5748 mm 062 0,125 = 3,175 mm 125 nerez ocel 304SS nerez ocel 321SS SUPER Omegaclad SS 321SS SUP

5 Termočlánkové sondy s konektorem TMP-PPM-DS délka sondy v mm Typ termoãlánku J (Fe-Co) IC K (NiCr-Ni) CA E CX T CP N NN plá tû nerez ocel 304SS SS nerez ocel 321SS 321SS SUPER Omegaclad SUP 1/ /8 18 3/ /4 14 1,5 mm M15 2,0 mm M20 3,0 mm M30 4,5 mm M45 6,0 mm M60 Příklad objednávky: ICSS-M15G-100MM, termoãlánek J, nerezového plá tû 1,5 mm, délka 100 mm Termočlánkové sondy s rukojetí THMP-PPM-RSC-DS P ÍPONA: -AP provedení pro mûfiení proudících plynû délka sondy v mm -NP vpichovací sonda T - nahradit em termoãlánku plá tû SKLADEM pro expresní dodávky Příklad objednávky: KHSS-18U-RSC-12-NP, termoãlánek K, nerezového plá tû 1/8, délka 12 palcû = 300 mm, vpichovací zakonãení

6 Šroubovací sondy WTT-O-Z-DS délka sondy v mm zakonãení velikost otvoru Velikost otvoru velikost M3,5 6 M4 8 M4,5 10 M6 14 Zakonãení odizolované dráty roubovací oãka konektor OST-M konektor OST-F S L M F T - nahradit em termoãlánku Příklad objednávky: WTJ-8-M-12, termoãlánek J s otvorem pro roub M4, délka 12 = 300 mm, zakonãen konektorem OST-J-M Vysokoteplotní sondy XCIB-T-P-Z-DS délka sondy v m (ve stopách) zakonãení 5 Zakonãení keramické korálky a oãka 1 konektor OST-M 2 konektor NHXH-M 3 NEXTEL izolace a oãka 4 Provedení uzemnûn spoj 1 nechránûn spoj 2 nechránûn spoj s CONEL ochranou 3 uzemnûn spoj s otvorem 4 pro mûfiení proudících plynû 5 provedení sondy T - nahradit em termoãlánku J, K nebo E Příklad objednávky: XCIB-K , termoãlánek K, uzemnûn spoj, délka 10 ft = 3 m, zakonãen konektorem OST-K-M OMEGA katalog pro mûfiení teploty edice pro 21 století

7 Termočlánkové sondy s hlavicí NBTH-TMP-PPM-DS NB2 NB4 délka sondy v mm plá tû hlavice NB1 NB3 Typ termoãlánku J (Fe-Co) K (NiCr-Ni) E T N Typ hlavice Ïelezná 1 hliníková 2 hliníková s uzávûrem 3 miniaturní hliníková 4 IC CA CX CP NN nerez ocel 304SS SS nerez ocel 321SS 321SS SUPER Omegaclad SUP 1/ /8 18 3/ /4 14 1,5 mm M15 2,0 mm M20 3,0 mm M30 4,5 mm M45 6,0 mm M60 Příklad objednávky: NB1-NN-14E-79, termoãlánek N se Ïeleznou hlavicí, CONELového plá tû 1/4, délka 79 = 2 m, nechránûn spoj ANO! Mám zájem o: Firma:... Obor ãinnosti:... Jméno:... Ulice:... PSâ:... Mûsto:... Telefon:... Fax: WWW:... zaslání katalogu na CD-ROM zaslání kompletního katalogu pro mûfiení teploty moïnost nákupu na splátky technická kolení provádûná firmou Newport Electronics moïnost objednávání pfies TERNET ANO, urãitû ANO, jen za zv hodnûn ch podmínek NE, nemám zájem prosím o zafiazení svého jména do Va eho adresáfie. prosím o vyfiazení svého jména z Va eho adresáfie.

8 Maximální doporuãené teploty pro o termoãlánky Typ 8 AWG 14 AWG 20 AWG 24 AWG 28 AWG 30 AWG termoãlánku 3,25 mm 1,63 mm 0,81 mm 0,51 mm 0,32 mm 0,25 mm J 760 C 590 C 480 C 370 C 370 C 320 C K E T RX, SX N 1260 C 1090 C 980 C 870 C 870 C 760 C 870 C 650 C 540 C 430 C 430 C 370 C 370 C 260 C 200 C 200 C 150 C 200 C 200 C 200 C 150 C 1260 C 1090 C 980 C 980 C 980 C 870 C Kalibraãní certifikát Na poïádání Vám vystavíme (za pfiíplatek) kalibraãní certifikát ke v em objednan m OMEGA sondám. ZDARMA Novinka!... vyïádejte si je tû dnes! více neï 4000 modelû katalogové stránky OMEGA produktû v echny dosud vydané NEWPORT zpravodaje manuály v ãe tinû software k vybran m pfiístojûm demoverze programû videosekvence fulltextové vyhledávání kompletní ceník s moïností aktualizace velké mnoïství technick ch informací V echny ceny uvedené v tomto zpravodaji jsou vãetnû cla, poji tûní a dopravy aï k zákazníkovi. Ceny jsou uvedeny bez 22% DPH. jsou obchodní znaãky OMEGA ENGEERG, C., Stamford, U.S.A. V echna práva vyhrazena. COPYRIGHT 1999, Newport Electronics, spol. s r.o. V echna práva vyhrazena. ODESÍLATEL: ODPOVùDNÍ ZÁSILKA Po tovné hradí pfiíjemce NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Rudé armády Karviná 8

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz

MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4 www.omegaeng.cz email: finfo@newport.cz '@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@@@@@@@@@@( V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke3@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6V'@@@@@@@@@@@@@(Y

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 5. - 8. bfiezna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 16. ledna 2009

Více

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany FOR ARCH 2008 19. mezinárodní stavební veletrh FOR INVEST 2008 4. veletrh investiãních pfiíleïitostí a realit FOR WOOD 2008 3. veletrh progresivního

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 24. - 27. kvûtna 2007 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 1. dubna 2007 Obchodní

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Přehled produktů pro medicínskou techniku

Přehled produktů pro medicínskou techniku Přehled produktů pro medicínskou techniku Tepelný management Průmyslové komponenty Měřicí technika VF a mikrovlnná technika Elektronika pro letectví Vývoj a servis máme pro Vás řešení! Využijte naše zkušenosti

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS 1. DOMOV 5. VOLN âas, HOBBY 1.1. Nábytek a vybavení pro kojence, post lky, pfiebalovací pulty, kolébky, vaniãky 1.2. Nábytek do dûtsk ch a studentsk ch pokojû 1.3. Nábytek

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 13. - 16. bfiezna 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 24. ledna 2003 Obchodní

Více

Přehled produktů. máme pro Vás řešení!

Přehled produktů. máme pro Vás řešení! Přehled produktů Tepelný management Průmyslové komponenty Měřicí technika VF a mikrovlnná technika Elektronika pro letectví Vývoj a servis máme pro Vás řešení! Kdo jsme? Telemeter Electronic byla založena

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více