Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zásobník 1 na 250 list a volitelný zásobník lze pouzít pro papír rzných formát. Vytváení profesionálních dokument Tisk vodoznak. Dokumenty lze oznacit zadanými slovy, napíklad,,dvrné". Viz cást Sekce softwaru. Tisk plakát. cást Sekce softwaru. cást Sekce softwaru. Tiskem na ob strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný tisk). Viz cást Sekce softwaru. Zvtsit kapacitu zaízení Zaízení má dodatecný pamt'ový slot pro rozsíení pamti (strana 87). Emulace Zoran IPS* kompatibilní s jazykem PostScript 3 (PS) umozuje tisk jazykem PS. * Emulace Zoran IPS kompatibilní s jazykem PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Vsechna práva vyhrazena. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a OneImage jsou ochranné známky spolecnosti Zoran Corporation. * 136 typ písem PS3 Obsahuje písma UFST a MicroType spolecnosti Monotype Imaging Inc. Tisknout v rzných prostedích Mzete tisknout v operacních systémech Windows 2000 a Windows XP/2003/Vista, Linux i Macintosh. Zaízení je vybaveno rozhraním USB a sít'ovým rozhraním. Kopírování originál v nkolika formátech Zaíze Obsahuje informace o instalaci zaízení. Pi píprav zaízení postupujte podle tchto pokyn. Online uzivatelská pírucka Obsahuje podrobné pokyny k pouzívání vsech funkcí zaízení, informace o údrzb zaízení, esení potízí a instalaci píslusenství. Tato uzivatelská pírucka obsahuje i cást Sekce softwaru, ve které jsou uvedeny informace o tisku dokument v rzných operacních systémech a o pouzívání dodaných obsluzných program. Nápovda k ovladaci tiskárny Obsahuje informace o vlastnostech ovladace tiskárny a pokyny pro nastavení vlastností tisku. Obrazovku s nápovdou k ovladaci vyvoláte kliknutím na moznost Nápovda v dialogovém okn vlastností tiskárny. Xerox Internetová stránka Jestlize máte pístup k Internetu, mzete nápovdu, podporu, ídicí programy tiskárny, návody a jiné informace získat na Xerox internetových stránkách 8 _Funkce vaseho nového laserového produktu Bezpecnost Nez zacnete výrobek pouzívat, pectte si nejprve následující bezpecnostní poznámky, ve kterých naleznete pokyny, jak s pístrojem bezpecn zacházet. Tiskárna Xerox a spotební materiál byly zkonstruovány a testovány tak, aby splovaly písné bezpecnostní pozadavky. To mimo jiné zahrnuje schválení bezpecnostním úadem a splnní platných norem pro zivotní prostedí. Pectte si následující pokyny pozorn pedtím, nez zacnete zaízení pouzívat a v pípad poteby se do nich kdykoli podívejte, abyste tak zajistili bezpecný provoz svého výrobku. Testování bezpecnosti, jakozto i výkonnosti tohoto výrobku bylo oveno pouze s pouzitím materiál Xerox. VAROVÁNÍ: Nepouzívejte aerosolové cisticí prostedky. Cisticí prostedky ve spreji mohou být pi pouzití na elektromechanickém zaízení výbusné nebo holavé. 3. Pouzívejte pouze spotební materiály a cisticí prostedky, které jsou popsány v píslusných cástech této pírucky. 4. Neodstraujte kryty ani ochranné prvky, které jsou upevnny srouby. Za tmito kryty nejsou zádné cásti zaízení, u nichz byste mohli provádt údrzbu nebo které byste mohli opravovat. Bezpecnost za provozu Zaízení Xerox a spotební materiál byly zkonstruovány a testovány tak, aby splovaly písné bezpecnostní pozadavky. Ty zahrnují prohlídku bezpecnostním úadem, schválení a shodu se stanovenými normami pro zivotní prostedí. Abyste zajistili trvalý a bezpecný provoz svého zaízení Xerox, dodrzujte vzdy následující bezpecnostní pokyny: VAROVÁNÍ: Tato znacka VAROVÁNÍ upozoruje uzivatele na moznost zranní osob. VAROVÁNÍ: Tato znacka VAROVÁNÍ upozoruje uzivatele na horké povrchy. POZOR: Tento symbol oznacuje, ze v zaízení je pouzíván laser, a upozoruje uzivatele na dodrzování píslusných bezpecnostních informací. ANO: Vzdy dodrzujte veskerá varování a pokyny vyznacené na zaízení nebo na materiálech ci doplcích s ním dodaných. Nez zacnete s cistním tohoto výrobku, odpojte jej vzdy nejprve od elektrické zásuvky. Vzdy pouzívejte materiály urcené výhradn pro tento výrobek. Pouzití jiných materiál mze vést k horsímu výkonu a vytváet nebezpecné situace. VAROVÁNÍ: Tento výrobek musí být pipojen k ochrannému zemnícímu obvodu. Místa pístupu pro obsluhu Toto zaízení bylo navrzeno tak, aby byl umoznn pístup obsluhy pouze do bezpecných míst. Pístup obsluhy k nebezpecným místm je omezen kryty a ochrannými prvky, jejichz odstranní vyzaduje nástroj. Tyto kryty nebo ochranné prvky nikdy nesnímejte. VAROVÁNÍ: Nepouzívejte aerosolové cisticí prostedky. Cisticí prostedky ve spreji mohou být pi pouzití na elektromechanickém zaízení výbusné nebo holavé. Pi pemist'ování nebo pesouvání zaízení vzdy dbejte zvýsené opatrnosti. Budete-li chtít pemístit kopírku na místo mimo budovu, obrat'te se na místní servisní oddlení spolecnosti Xerox.

3 Zaízení umístte vzdy na pevný povrch (nikoli na plysový koberec), který má dostatecnou pevnost, aby udrzel hmotnost zaízení. Zaízení umístte vzdy do prostoru s pimeným vtráním a dostatecným místem pro provádní servisu a údrzby. Ped zahájením cistní vzdy nejprve odpojte zaízení od elektrické zásuvky. Informace k údrzb 1. Veskeré postupy údrzby výrobku, které provádí obsluha, jsou popsány v uzivatelské dokumentaci dodávané spolu s výrobkem. 2. Na výrobku neprovádjte zádnou údrzbu, která není popsána v dokumentaci urcené pro zákazníka. Bezpecnost_ 9 POZNÁMKA: Zaízení Xerox je vybaveno pístrojem pro úsporu energie, který setí elektrickou energii, pokud není zaízení pouzíváno. Zaízení mze být trvale zapnuto. VAROVÁNÍ: Kovové povrchy v prostoru zapékací jednotky mohou být horké. Pi vyjímání papír uvíznutých v tomto prostoru se vyvarujte dotyku s kovovými povrchy. 4. Zapojte napájecí kabel pímo do ádn uzemnné elektrické zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správn uzemnna, pozádejte elektrikáe o její kontrolu. 5. Nepouzívejte rozbocku, která nemá uzemovací svorku, k pipojení zaízení Xerox k elektrické zásuvce. 6. Neukládejte toto zaízení na místo, kde mohou lidé slápnout na napájecí kabel nebo o nj zakopnout. NE: Nikdy nepouzívejte uzemnnou prodluzovací zástrcku k pipojení zaízení k elektrické zásuvce, která nemá zemnicí pipojovací koncovku. Nikdy se nepokousejte provádt zádnou údrzbu, která není výslovn uvedena v této dokumentaci. Nikdy nezakrývejte vtrací otvory. Zabraují pehátí. Nikdy nedemontujte kryty ani ochranné prvky, které jsou upevnny pomocí sroub. Za tmito kryty se nenacházejí zádné cásti zaízení, u nichz byste mohli provádt údrzbu. Nikdy neumist'ujte zaízení do blízkosti radiátor ani jiných zdroj tepla. Nikdy nezasouvejte do vtracích otvor zádné pedmty. Nikdy nevyazujte z provozu ani se nepokousejte,,oklamat" zádný z elektrických ci mechanických blokovacích mechanism. Nikdy neukládejte toto zaízení na místo, kde mohou lidé snadno slápnout na napájecí sru nebo o ni zakopnout. Zaízení neumist'ujte do místnosti, kde není zajistno dostatecné vtrání. Dalsí informace vám sdlí místní autorizovaný zástupce. 7. Nepokládejte zádné pedmty na napájecí kabel. 8. Nevyazujte z provozu ani nevypínejte elektrické nebo mechanické blokovací mechanismy. 9. Nestrkejte zádné pedmty do strbin nebo otvor na zaízení. Mze dojít k zasazení elektrickým proudem nebo k pozáru. 10. Nezakrývejte vtrací otvory. Tyto otvory jsou urceny k zajistní správného chlazení zaízení Xerox. Zdroj napájení 1. Tento výrobek je nutné provozovat v energetické síti s takovým typem elektrického napájení, který je uveden na stítku výrobku. Pokud si nejste jisti, zda vás pívod elektrické energie tyto pozadavky spluje, obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáe. VAROVÁNÍ: Zaízení musí být pipojeno k ochrannému zemnícímu obvodu. Zaízení se dodává se zástrckou, která má ochranný zemnicí kolík. Tuto zástrcku lze zastrcit pouze do uzemnné elektrické zásuvky. Jedná se o bezpecnostní prvek. Nemzete-li zastrcit zástrcku do zásuvky, pozádejte kvalifikovaného elektrikáe, aby zásuvku vymnil. 2. Vzdy zapojte za&iacna následující císlo: EVROPA: +44 (0) USA/KANADA: Spotební materiály Veskeré spotební materiály skladujte v souladu s pokyny uvedenými na obalu. Uchovávejte veskeré spotební materiály mimo dosah dtí. Tiskové kazety ani zásobníky toneru nikdy nevhazujte do oteveného ohn. Kazety: Pi manipulacemi s kazetami, nap. inkoustovými, fixacní jednotkou apod., dbejte na to, aby nedoslo ke vniknutí do ocí a kontaktu s pokozkou. Vniknutí do ocí mze zpsobit podrázdní a zánt. Nepokousejte se rozebírat kazetu. To mze zvýsit riziko vniknutí do ocí nebo kontaktu s pokozkou. Normy bezpecnosti EVROPA: Tento výrobek XEROX byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad: TUV Rheinland Standardní: IEC , 2001 USA/KANADA: Tento výrobek XEROX byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad: UNDERWRITERS LABORATORIES Standardní: UL , vydání Certifikace vychází z dohod o reciprocit, které obsahují pozadavky pro Kanadu. Certifikace bezpecnosti výrobku Tento výrobek byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad Standardní UL vydání (2003) (USA/ Kanada) IEC vydání 1 (2001) Informace o bezpecnosti laseru POZOR: Pouzívání jiných ovládacích prvk ci nastavení, nebo provádní jiných postup nez tch, které jsou uvedeny v této pírucce, mze zpsobit riziko nebezpecného záení.

4 Underwriters Laboratories Inc. SEMKO Tento výrobek byl vyroben v souladu se systémem kvality ISO Bezpecnost_ 11 Právní pedpisy Symbol CE Znacka CE, kterou je tento výrobek opaten, symbolizuje prohlásení spolecnosti XEROX o shod s následujícími smrnicemi Evropské Unie, a to vzdy k uvedenému datu: 12. prosinec 2006: Smrnice Rady 2006/95/ES v platném znní. Pizpsobení legislativy clenských stát vztahující se k nízkonapt'ovým zaízením. 15. prosinec 2004: Smrnice Rady 2004/108/ES v platném znní. Pizpsobení legislativy clenských stát vztahující se k elektromagnetické kompatibilit. 9. bezen 1999: Smrnice Rady 99/5/ES o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Plné znní prohlásení o shod s definicí odpovídajících smrnic a uvedených norem získáte od zástupce spolecnosti XEROX Limited. Informace o elektromagnetické kompatibilit Upozornní FCC pro USA POZNÁMKA: Toto zaízení bylo podrobeno testm a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B podle cásti 15 smrnice komise FCC. Tato omezení zajist'ují pimenou ochranu proti skodlivému rusení vyskytujícímu se pi instalaci v obytném prostedí. Zaízení vytváí, vyuzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní kmitocty a pi nedodrzení pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit rusení rádiového spojení. Nelze vsak zarucit, ze k rusení pesto nedojde. Pokud zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporucuje se uzivatelm eliminovat rusení jedním nebo více z následujících opatení: Pesmrujte nebo pemístte anténu pro píjem. Zvtsete vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrat'te se na zástupce obchodu nebo zkuseného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. VAROVÁNÍ: Aby bylo mozné provozovat toto zaízení v blízkosti prmyslových, vdeckých a lékaských pístroj, bude mozná nezbytné omezit externí záení vycházející z tchto zaízení nebo bude zapotebí pijmout opatení snizující úcinky tohoto záení. Zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Xerox, mohou zbavit uzivatele oprávnní provozovat toto zaízení. Shoda s EME pro Kanadu Tento digitální pístroj tídy,,b" spluje kanadskou normu ICES-003. Cet appareil numerique de la classe «B» est conforme a la norme NMB-003 du Canada. POZNÁMKA: Zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Xerox, mohou zbavit uzivatele oprávnní provozovat toto zaízení. VAROVÁNÍ: V souladu s pedpisy FCC je nutné pouzívat s tímto zaízením stínné kabely. VAROVÁNÍ: S tímto zaízením musí být pouzívány stínné kabely, aby byla dodrzena shoda se Smrnicí Rady 2004/108/ES. 12 _Právní pedpisy Nelegální kopírování Vydáním píslusného zákona zakázal Kongres Spojených stát za urcitých okolností kopírování následujících dokument. Ti, kdo zákon porusí vytváením takovýchto kopií, mohou být potrestáni sankcemi, pokutou nebo odntím svobody. Obligace nebo cenné papíry vlády Spojených stát, jako napíklad: Dluzní úpisy Kuponové obligace Stíbrné certifikáty Obligace Spojených stát Bankovky Federálního rezervového systému Depozitní certifikáty Obzivo vydané Národní bankou Bankovky Federální ústední banky Zlaté certifikáty Státní pokladnicní poukázky Drobné bankovky Papírové peníze Cenné papíry a obligace urcitých vládních úad, jako napíklad FHA Cenné papíry (Americké státní ukládací papíry lze kopírovat pouze za úcelem jejich publikování ve spojitosti s kampaní na podporu prodeje tchto papír. ) Kolkové známky (Je-li nezbytné vytvoit kopii právního dokumentu, na kterém byl znehodnocen kolek, je to mozné provést za pedpokladu, ze tento dokument bude okopírován za úcelem, jez je v souladu se zákonem.) Postovní známky, zrusené ci nezrusené (postovní známky lze kopírovat pro filatelistické úcely za pedpokladu, ze poízená kopie bude cernobílá a ze její rozmry budou mensí nez 3/4 nebo vtsí nez 11/2 lineárních rozmr originální pedlohy.) Postovní poukázky Poukázky, seky nebo smnky vydané ci vystavené autorizovanými úady Spojených stát Známky a dalsí cennosti, at' jiz jakékoli nominální hodnoty, které byly nebo mohou být vystaveny v souladu s jakýmkoli zákonem Kongresu Upravené kompenzacní certifikáty pro veterány svtových válek. Obligace nebo cenné papíry jakékoli zahranicní vlády, banky nebo obchodní spolecnosti. Materiály chránné autorským zákonem (pokud vlastník autorských práv neudlil povolení nebo pokud kopírování nespadá do,,cestného a poctivého vyuzití" nebo do ustanovení autorského zákona týkajícího se poizování kopií v knihovnách).

5 Dalsí informace o tchto ustanoveních získáte v úadu Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC (vyhláska R21). Osvdcení o státním obcanství nebo o udlení státního obcanství (zahranicní osvdcení o udlení státního obcanství mohou být kopírována). Cestovní pasy (zahranicní cestovní pasy mohou být kopírovány). Imigracní doklady. Osobní spisy brance. Osobní spisy vojáka, na kterých jsou uvedeny jakékoli z následujících informací: Zisk nebo píjem Stav ekonomické závislosti Soudní záznamy Pedchozí vojenská sluzba Fyzický nebo dusevní stav POZNÁMKA: Výjimky: Osvdcení o propustní z armády nebo námonictva Spojených stát lze kopírovat. Sluzební odznaky, prkazy osobnosti, povolenky/propustky nebo oznacení hodnosti píslusník armády nebo námonictva, nebo clen rzných federálních úad, jako napíklad FBI a Ministerstva financí (ledaze by kopie byla naízena vedoucím takového oddlení nebo úadu). VAROVÁNÍ: Kopírování následujících dokument je také zakázáno v nkterých státech: technické prkazy vozidel, idicské prkazy a osvdcení o vlastnictví vozidel. Tento seznam neobsahuje veskeré moznosti. V pípad pochybností se porate se svým právníkem. Ceská republika Estonsko Itálie Kypr Litva Lotyssko Maarsko Malta Polsko Slovensko Slovinsko Spanlsko Právní pedpisy_ 13 Funkce faxování USA Pozadavky týkající se hlavicky faxu: Zákon Telephone Consumer Protection Act (Zákon na ochranu telefonních spotebitel) z roku 1991 zakazuje jakékoli osob pouzívat pocítac ci jiné elektronické zaízení, vcetn faxovacích zaízení, k odesílání zpráv, pokud není taková zpráva opatena ve spodní nebo horní cásti kazdé ze stran nebo na první stran zetelným okrajem obsahujícím datum a cas odeslání zprávy a identifikaci obchodní spolecnosti nebo jiné organizacní jednotky ci jiné osoby, která zprávu odeslala, a telefonní císlo zaízení pouzitého k odeslání dokumentu nebo telefonní císlo píslusné obchodní spolecnosti, jiné organizacní jednotky ci jiné osoby. (Uvedené telefonní císlo nesmí obsahovat pedcíslí 900 ani se nesmí jednat o jiné císlo, které je úctováno nad rámec místních nebo mezimstských hovor.) Chcete-li do faxovacího pístroje tyto informace zadat, postupujte podle krok uvedených v cásti Nastavení zaízení. pt (5,0). Chcete-li ovit maximální pocet zaízení definovaný císly REN, které lze k telefonní lince pipojit, obrat'te se na místní telekomunikacní spolecnost. U výrobk schválených po 23. cervenci 2001 je císlo REN u tohoto zaízení soucástí jeho identifikace, která je ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Císlice znázornné znaky ## pedstavují císlo REN bez oddlovace desetinných míst (tj. 03 je císlo REN 0,3). U starsích výrobk je císlo REN uvedeno zvlást' na stítku. Pokud by toto zaízení Xerox rusilo telefonní sít', upozorní vás telekomunikacní spolecnost pedem, ze bude pravdpodobn zapotebí docasné perusení poskytovaných sluzeb. Pokud nebude mozné na tuto skutecnost pedem upozornit, upozorní telekomunikacní spolecnost zákazníka v nejblizsím termínu. Krom toho vám bude také doporuceno (v pípad, ze to povazujete za nezbytné) zaregistrovat na úad komise FCC stíznost. Telekomunikacní spolecnost mze ve svém zaízení, vybavení, provozu nebo postupech provádt zmny, které mohou mít vliv na provoz zaízení. Pokud k takovéto zmn dojde, budete na tuto skutecnost telekomunikacní spolecností pedem upozornni, abyste mohli provést nezbytné úpravy zarucující zachování neperuseného poskytování sluzeb. Vyskytnou-li se pi pouzívání tohoto zaízení Xerox potíze, obrat'te se na píslusné servisní stedisko, které vám sdlí informace k oprav nebo záruce; kontaktní údaje jsou uvedeny buto na zaízení nebo v uzivatelské pírucce. Jestlize zaízení rusí telefonní sít', budete pravdpodobn telekomunikacní spolecností pozádáni o odpojení zaízení do doby, nez bude problém vyesen. Opravy pístroje smí provádt pouze zástupce spolecnosti Xerox nebo autorizovaný servis Xerox. To platí vzdy, at' jiz bhem zárucní doby nebo po jejím uplynutí. V pípad opravy neautorizovanou osobou pozbývají nároky vyplývající ze záruky platnosti. Toto zaízení se nesmí pouzívat ve spolecných telefonních pípojkách. Pipojení ke spolecným pípojkám se ídí sazbami píslusného státu. Informace získáte od státního úadu veejných sluzeb, úadu veejné správy nebo úadu mstské správy. Je-li vase kancelá vybavena speciálním poplasným zaízením napojeným na telefonní linku, zajistte, aby tento pístroj Xerox nevyadil toto poplasné zaízení z provozu. Pokud máte dotazy k tomu, co mze vyadit poplasné zaízení z provozu, obrat'te se na svou telefonní spolecnost nebo na kvalifikovaného servisního technika.

6 Datové spojení: Toto zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice komise FCC, Cásti 68, a pozadavkm pijatým radou ACTA. V zadní cásti tohoto zaízení je umístn stítek obsahující krom jiných informací identifikacní císlo výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyzádání je teba toto císlo poskytnout telekomunikacní spolecnosti. Pípojka a konektor pouzitý pro pipojení do elektroinstalacní sít budovy a telefonní sít musí vyhovovat smrnici komise FCC, Cásti 68 a pozadavkm pijatých radou ACTA. Telefonní kabel a normovaná zástrcka splující tyto pozadavky jsou soucástí tohoto výrobku. Jsou urceny pro pipojení kompatibilního normovaného konektoru, který rovnz spluje vsechny pozadavky. Podrobné informace naleznete v pokynech pro instalaci. Pístroj mzete bezpecn zapojit do následujícího normovaného konektoru: USOC RJ-11C s pomocí odpovídající telefonní sry (s normovanými zástrckami) dodané v instalacní sad. Podrobné informace naleznete v pokynech pro instalaci. K urcení poctu zaízení, které je mozné k telefonní lince pipojit, slouzí císlo REN (Ringer Equvalence Number ekvivalentní císlo vyzvánní). Pekrocíte-li u telefonní linky pocet zaízení definovaný císly REN, nebude pravdpodobn zaízení oznamovat píchozí hovor vyzvánním. Ve vtsin (nikoliv vsak vsech) oblastech by neml soucet císel REN pekrocit hodnotu 14 _Právní pedpisy KANADA Tento výrobek spluje platné technické specifikace komise Industry Canada. POZNÁMKA: Císlo REN (Ringer Equivalence Number ekvivalentní císlo vyzvánní) pidlené ke kazdému zaízení oznacuje maximální pocet zaízení, které lze pipojit k telefonickému rozhraní. Koncové pipojení na rozhraní se mze skládat z libovolné kombinace zaízení za pedpokladu, ze soucet císel REN vsech zaízení nepekrocí hodnotu 5. Opravy certifikovaného zaízení by ml koordinovat zástupce urcený dodavatelem. Jakékoli opravy ci zmny provedené uzivatelem na tomto zaízení nebo nefunkcnost pístroje mze opravovat telekomunikacní spolecnost k tomu, aby pozádala uzivatele o odpojení tohoto zaízení. Z dvodu své vlastní ochrany by si mli uzivatelé sami zajistit, aby elektrická napájecí zaízení, telefonní linky a vnitní kovové vodovodní instalace byly ádn uzemnny do jednoho svodového bodu. Toto opatení mze být obzvlást dlezité ve venkovských oblastech. Tento výrobek byl podroben testm a spluje technické specifikace TBR21, ES /2/3 nebo ES /2/3 pro koncové zaízení v analogových telefonních sítích v Evropském hospodáském spolecenství. Výrobek mze být nakonfigurován tak, aby byl kompatibilní se sítmi jiných zemí. Potebujete-li jej zapojit v síti jiné zem, obrat'te se na svého zástupce spolecnosti Xerox. POZNÁMKA: Ackoli mze tento výrobek vyuzívat pulzní nebo tónovou volbu, doporucujeme nastavit pouzívání tónové volby (DTMF). Volba DTMF zajist'uje spolehlivjsí a rychlejsí telefonické spojení. Úpravy, pipojení k externímu ídicímu softwaru nebo jinému externímu ídicímu pístroji, není-li povoleno spolecností Xerox, zneplatuje jeho certifikát. Licence OpenSSL Copyright (c) The OpenSSL Project. Vsechna práva vyhrazena. Redistribuce a pouzívání ve zdrojové a binární form, s úpravami i bez nich, jsou povoleny pouze za následujících podmínek: 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti. POZOR: Uzivatelé by se nemli pokouset provádt toto uzemnní sami, ale mli by se obrátit na píslusný úad elektrické inspekce ci na kvalifikovaného elektrikáe. 2. Redistribuce v binárním tvaru musí reprodukovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti v píslusné dokumentaci ci jiných materiálech, jez tvoí soucást dané distribuce. Evropa Smrnice o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních Tento výrobek spolecnosti Xerox je opaten vlastním certifikátem spolecnosti Xerox pro celoevropské pipojení samostatného terminálu k analogové veejné telefonní síti (PSTN) v souladu se smrnicí 1999/5/ES. Výrobek je urcen k pipojení do národních veejných telefonních sítí a ke kompatibilním pobockovým ústednám v následujících zemích. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Ceská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyssko, Lucembursko, Maarsko, Malta, Nmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Spanlsko, Svédsko, Svýcarsko, Velká Británie, Island, Lichtenstejnsko, Norsko. V pípad problém se nejprve obrat'te na svého místního zástupce spolecnosti Xerox. 3. Veskeré propagacní materiály uvádjící funkce nebo pouzívání tohoto softwaru musejí obsahovat následující formulaci:,,tento produkt obsahuje software vyvinutý organizací OpenSSL Project pro pouzití v aplikaci OpenSSL Toolkit.

7 (http://www.openssl.org/)". 4. Názvy,,OpenSSL Toolkit" a,,openssl Project" nesmjí být pouzity k podpoe ci propagaci produkt odvozených z tohoto softwaru bez pedchozího písemného povolenípedchozího písemného povolení. Písemné povolení je mozné získat na adrese 5. Produkty odvozené z tohoto softwaru nesmjí být nazývány,,openssl" a slovo,,openssl" se nesmí objevit v jejich názvech bez pedchozího výslovného písemného svolení organizace OpenSSL Project. 6. Redistribuce v jakékoliv form musí zachovat následující formulaci:,,tento produkt obsahuje software vyvinutý organizací OpenSSL Project pro pouzití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)". Právní pedpisy_ 15 ORGANIZACE OpenSSL PROJECT POSKYTUJE TENTO SOFTWARE,,JAK JE" A ZÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU. V ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDOU ORGANIZACE OpenSSL PROJECT ANI JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVDNI ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, VEDLEJSÍ, ZVLÁSTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (ZAHRNUJÍCÍ, MIMO JINÉ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOZÍ NEBO SLUZEB, NEMOZNOST UZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, USLÝ ZISK CI PERUSENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, A JIZ Z KONTRAKTU, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO DELIKTU (VCETN NEDBALOSTI A JINÝCH PECIN), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPSOBEM Z UZÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOZNOSTI TAKOVÝCH SKOD INFORMOVÁNI. Tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young Tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson Redistribuce a pouzívání ve zdrojové a binární form, s úpravami i bez nich, jsou povoleny pouze za následujících podmínek: 1. Redistribuce zdrojového kódu musí mít oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti. 2. Redistribuce v binárním tvaru musí reprodukovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti v píslusné dokumentaci ci jiných materiálech, jez tvoí soucást dané distribuce. 3. Vsechny reklamní materiály zmiující funkce nebo pouzití tohoto softwaru musí uvádt následující potvrzení:,,tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young Slovo,,kryptografický" lze vynechat, jestlize se programy z pouzívané knihovny nevztahují ke kryptografii. 4. Jestlize zahrnete jakýkoli kód specifický pro systém Windows (nebo z nj odvozený) z adresáe apps (aplikacní kód), musíte uvést potvrzení:,,tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson com)". ERIC YOUNG POSKYTUJE TENTO SOFTWARE,,JAK JE" A ZÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU. V ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDE AUTOR ANI JEHO SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVDNI ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, VEDLEJSÍ, ZVLÁSTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (ZAHRNUJÍCÍ, MIMO JINÉ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOZÍ NEBO SLUZEB, NEMOZNOST UZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, USLÝ ZISK CI PERUSENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, A JIZ Z KONTRAKTU, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO DELIKTU (VCETN NEDBALOSTI A JINÝCH PECIN), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPSOBEM Z UZÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOZNOSTI TAKOVÝCH SKOD INFORMOVÁNI. Licencní a distribucní podmínky pro jakoukoli veejn dostupnou verzi nebo odvozeninu tohoto kódu nelze mnit, tj. tento kód nelze jednoduse zkopírovat a vlozit do jiné distribucní licence [vcetn veejné licence GNU. ] Originální licence SSLeay Copyright (C) Eric Young Vsechna práva vyhrazena. Tento balík je implementací SSL, kterou napsal Eric Young Implementace byla napsána tak, aby byla ve shod s Netscapes SSL. Tato knihovna je zdarma pro komercní a nekomercní pouzití pi dodrzení následujících podmínek. Následující podmínky se vztahují na vsechny kódy vyskytující se v této distribuci, mezi které patí RC4, RSA, lhash, DES atd.; nikoli jen na kód SSL. Na dokumentaci SSL pilozené k této distribuci se vztahují stejné podmínky autorských práv s výjimkou toho, ze drzitelem je Tim Hudson com). Drzitelem autorského práva je Eric Young a proto zádné oznacení autorského práva v kódu nesmí být odstranno. Je-li tento balík pouzit v libovolném produktu, Eric Young musí být uveden jako autor cástí pouzité knihovny. Mze to být ve form textové zprávy pi spustní programu nebo v dokumentaci (on-line nebo textové) dodávané s balíckem. 16 _Právní pedpisy Soulad s pedpisy pro zivotní prostedí USA Energy Star Jako partner ENERGY STAR stanovila spolecnost Xerox Corporation, ze tento výrobek (jeho základní konfigurace) spluje doporucení programu ENERGY STAR pro úsporné zacházení s energií.

8 ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou registrované obchodní známky ve Spojených státech. Program pro kanceláské vybavení ENERGY STAR je spolecné úsilí vlád Spojených stát, zemí Evropské unie a Japonska a prmyslu kanceláského vybavení zamené na propagaci energeticky úsporných kopírek, fax, multifunkcních pístroj, osobních pocítac a monitor. Snízení spoteby energie výrobku napomáhá v boji se smogem, kyselými desti a dlouhodobými zmnami klimatu tím, ze snizuje emise, které vznikají pi výrob elektrické energie. Zaízení Xerox ENERGY STAR je pednastaveno výrobcem. Zaízení bude dodáno s casovacem pro pepnutí do úsporného rezimu po uplynutí 1 minut (WorkCentre 3210), 5 minut (WorkCentre 3220) od posledního kopírování/tisku. Podrobnjsí popis této funkce lze nalézt v cásti Nastavení zaízení v této pírucce. Domácnosti Oznacení zaízení tímto symbolem znamená, ze uvedené zaízení nesmí být likvidováno spolu s bzným domovním odpadem. V souladu s legislativou Evropské unie musí být elektrická a elektronická zaízení, jejichz zivotnost jiz skoncila, likvidována oddlen od domovního odpadu. Soukromé domácnosti v clenských zemích EU mohou vracet elektrické a elektronické pístroje do vyhrazených sbrných míst zdarma. Dalsí informace získáte u svého místn píslusného obecního úadu. Kupujete-li nové zaízení, mze být v nkterých clenských státech naízeno vasemu prodejci, aby od vás zdarma pevzal vase staré zaízení. Pozádejte svého prodejce o informace. Ped zahájením likvidace se obrat'te na svého místního prodejce nebo zástupce spolecnosti Xerox a pozádejte jej o informace o zptném odbru zaízení s ukoncenou zivotností. Informace pro uzivatele týkající se sbru a likvidace starých zaízení a pouzitých baterií Tyto symboly na výrobcích anebo prvodních dokladech znamenají, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky a baterie by se nemly vhazovat mezi bzným domácí odpad. Chcete-li se starými výrobky a pouzitými bateriemi správné nalozit, regenerovat je a recyklovat, odneste je laskav na píslusná sbrná místa, a to v souladu s legislativou vaseho státu a Smrnicí 2002/96/ES and 2006/66/ES. ádnou likvidací tchto výrobk a baterií pomzete usetit cenné suroviny a zabráníte mozným negativním dopadm na lidské zdraví a zivotní prostedí, které by mohly být zpsobeny nevhodným zacházením s odpadem. Chcete-li získat více informací o sbru a recyklaci starých výrobk a baterií, kontaktujte místní úady, sluzby zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce, u nhoz jste výrobky zakoupili. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s legislativou státu udleny pokuty. Recyklace a likvidace výrobku Evropská unie Komercní prostedí Oznacení zaízení tímto symbolem znamená, ze uvedené zaízení musí být zlikvidováno v souladu s celostátn dohodnutými postupy. V souladu s legislativou Evropské unie musí být elektrická a elektronická zaízení, jejichz zivotnost jiz skoncila, likvidována v rámci dohodnutých postup. Právní pedpisy_ 17 Pro podnikatelskou sféru v Evropské unii Pokud chcete vyadit elektrické nebo elektronické zaízení, kontaktujte prosím svého prodejce nebo dodavatele a vyzádejte si dalsí informace. Ostatní zem Pokyny k likvidaci vám poskytnou místní úady pro likvidaci odpadu. Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete vyadit tyto výrobky, kontaktujte prosím místní úady nebo prodejce a zeptejte se na ádný zpsob likvidace. Kontaktní informace o ochran ZP, zdraví a bezpecnosti Dalsí informace o ochran zivotního prostedí, zdraví a bezpecnosti ve vztahu k tomuto výrobku spolecnosti Xerox získáte na následujících linkách zákaznické pomoci: USA: Kanada: Evropa: Informace o bezpecnosti výrobku pro USA Informace o bezpecnosti výrobku pro EU Pipomínka k symbolu na baterii Tento symbol popelnice na koleckách mze být pouzit v kombinaci s chemickým symbolem. Tím dochází k souladu s pozadavky stanovenými Smrnicí. Odstranní Baterie by mly být vymovány pouze v servisních provozech schválených VÝROBCEM. Severní Amerika Spolecnost Xerox provozuje celosvtový program pro zptný odbr a optovné pouzití/recyklaci zaízení. Chcete-li urcit, zda je daný výrobek spolecnosti Xerox zaazen do tohoto programu, obrat'te se na obchodního zástupce spolecnosti Xerox (1-800-ASK- XEROX). Dalsí informace o ekologických programech spolecnosti Xerox získáte na webových stránkách Pokud zajist'ujete likvidaci svého výrobku Xerox, uvdomte si, ze tento výrobek mze obsahovat olovo, chloristany (perchloráty) a dalsí materiály, jejichz likvidace mze být v urcitých zemích s ohledem na zivotní prostedí regulována. Pítomnost tchto materiál je zcela v souladu s globálními pedpisy platnými v dob, kdy byl tento výrobek uveden na trh.

9 Informace ohledn recyklace a likvidace obdrzíte u místních úad. Uzivatelé z USA mohou také nahlédnout na web sdruzení Electronic Industries Alliance: VAROVÁNÍ: Materiál s obsahem perchlorát tento výrobek mze obsahovat jedno nebo nkolik zaízení s obsahem perchlorát, jako napíklad baterie. Mze se na n vztahovat zvlástní manipulace, viz hazardouswaste/perchlorate/. 18 _Právní pedpisy úvod Následující polozky pedstavují hlavní soucásti zaízení: Obsah kapitoly: Celkový pohled na tiskárnu Celkový pohled na ovládací panel Význam kontrolky Status Pehled nabídek Dodávaný software Funkce ovladace tiskárny Celkový pohled na tiskárnu Pohled zepedu Pohled zezadu Vodítka síky dokumentu Kryt automatického podavace dokument Ovládací panel Výstupní podpora Pední kryt Manuální zásobník Zásobník 1 Vstupní zásobník na dokumenty Výstupní zásobník na dokumenty Port pamti USB Indikátor zásoby papíru Pídavný zásobník 2 Tisková kazeta Zásuvka telefonní linky Zásuvka pobocné telefonní linky (EXT) Port USB Sít'ová zásuvka 15kolíkové pipojení pro volitelný zásobník Rukojet' Kryt ídicí desky Zadní kryt Napájecí zásuvka Vypínac Vodítka síky papíru rucního zásobníku Víko skeneru Sklenná deska skeneru Úvod_ 19 Celkový pohled na ovládací panel 1 ID Card Copy Ob strany prkazu, napíklad idicského, mzete okopírovat na jednu stranu papíru. Viz strana 41. Umozuje pímý tisk soubor ulozených v pamt'ovém zaízení USB, které je zasunuto do pamt'ového portu USB na pední stran tiskárny. Viz strana 60. Bhem provozu zobrazuje aktuální stav a nápovdu. Zobrazuje stav zaízení. Viz strana 21. Aktivuje rezim faxování. Aktivuje rezim kopírování. Aktivuje rezim skenování. Umozuje pejít do rezimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami. Umozuje procházet moznostmi ve vybrané nabídce a zvysovat nebo snizovat hodnoty. Potvrzuje vybranou polozku na obrazovce. Stisknutím tohoto tlacítka pejdete v nabídce o jednu úrove výse. Slouzí k vytácení císel nebo zadávání alfanumerických znak. Viz strana 31. Umozuje ulození casto pouzívaných faxových císel do pamti nebo vyhledání ulozených faxových císel nebo ových adres. V pohotovostním rezimu vytácí poslední císlo nebo v rezimu úprav vkládá mezeru do faxového císla. Pepne na telefonní linku (zvedne sluchátko). 16 Stop/Clear Umozuje kdykoli zastavit provádnou operaci. V pohotovostním rezimu vymaze nebo zrusí moznosti kopírování, napíklad tmavost, nastavení typu dokumentu, formát kopie a pocet kopií. Zahajuje úlohu. 2 Direct USB 17 Start Displej Status Fax Kopie Skenování/ odeslání em Menu Sipka doleva/ doprava OK Back Numerická klávesnice Address Book Ilustrace v této uzivatelské pírucce se mohou od vasí tiskárny lisit v závislosti na doplcích a modelu. Pi tisku velkého mnozství stran najednou mze být povrch výstupního odkladace horký. Nedotýkejte se povrchu odkladace a zabrate dtem v pístupu do jeho blízkosti Redial/Pause On Hook Dial 20 _Úvod Význam kontrolky Status Barva kontrolky Status STATUS Off oznamuje aktuální stav zaízení. POPIS Zaízení je v rezimu offline. Zaízení je v rezimu úspory energie. Po pijetí dat nebo po stisknutí nkterého tlacítka se automaticky pepne do stavu online. Jestlize zelená kontrolka bliká pomalu, zaízení pijímá data z pocítace. Pokud rychle bliká zelená kontrolka, zaízení tiskne data. Zaízení je zapnuto a lze je pouzít. Doslo k mén závazné chyb a zaízení ceká na její odstranní. Pectte si zobrazenou zprávu a vyeste problém podle cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Obsah toneru v tiskové kazet je nízký. Objednejte novou tiskovou kazetu, viz,,objednání spotebního materiálu a píslusenství" na stran 87. Kvalitu tisku mzete docasn zlepsit optovným rozlozením toneru. Viz cást,,výmna tiskové kazety" na stran 67. Vznikl problém, nap. uvíznutí papíru, otevený kryt nebo není papír v zásobníku, takze zaízení nemze dokoncit úlohu. Pectte si zprávu na displeji a vyeste problém podle cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Tisková kazeta je prázdná nebo je nutné ji vymnit. Viz cást,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Zelená Bliká On Cervená Bliká On Ped esením problému si vzdy pectte zprávu na displeji. Pokyny v cásti Odstraování poruch vás provedou odstranním problému. Dalsí informace naleznete v cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Úvod_ 21 Pehled nabídek Ovládací panel zajist'uje pístup k rzným nabídkám nastavení zaízení nebo pouzití jeho funkcí.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlacítka Menu následující schéma. Viz. Fax Tmavost Rozliseni Nasob.odeslani Odloz.odeslani Priorita odes. Preposlat Bezpec.prijem Pridat stranku Storno ulohy Nastaveni faxu Odesilani Interval opak. Inter-op.vyt. Vytac.predvol. Rez. kor. chyb Prot.potvr.ode Prot-pren.obr. Rezim vytaceni Prijem Rezim prijmu Pocet zazvon. Nastaveni faxu (pokracování) Tisk-cas pri.n Kod-zah.prij. Auto zmenseni Orizn. format Nast-blok.faxy Rezim DRPD Duplexní tisk Zmenit vychozi Rozliseni Tmavost Auto protokol Kopirovani Zmen./Zvet. Tmavost Puvodni typ Rozvrzeni Normalni 2 na 1 4 na 1 Kopie-pr.tot. Kopie-plakat Kopie-klon Nast.pozadi Nast.-kopir. Duplexní tisk Zmenit vychozi Pocet kopii Trideni kopii Zmen./Zvet. Tmavost Puvodni typ Fce Skenovani Funkce USB Sken.-vel. Puvodni typ Rozliseni Sken.-barv. Sken. -form. Funkce u Sken.-vel. Puvodni typ Rozliseni Sken.-barv. Nast. skeneru Zmenit vychozi Vychozi USB Vychozi Sit TCP/IPv4 IPv6 Rychl.Ethernet EtherTalk Zrus.nastaveni Informace site Syst.nastaveni (pokracování) Zrus. nastaveni Vse-nastaveni Nastaveni faxu Nast.-kopir. Nast. skeneru Syst.nastaveni Nastaveni site Tel.seznam Adresar Protokol-odes. Protokol-prij. Protprij.faxy Syst.nastaveni (pokracování) Zobrazit Vse-protokoly Konfigurace Tel. seznam Adresar Prot.potvr.ode Protokol-odes. Protokol-prij. Prot-prij. faxy Napl.ulohy Prot-blok.faxy Informace site Sezn.uziv.opr. Udrzba Odstr.hlaseni Ignor.toner Ziv.spot.mat. Vyrobni cislo Stohování pap. Vycistit valec Syst.nastaveni Nast.zarizeni ID pristroje Faxove c.zar. Datum a cas Rezim hodin Jazyk Vychozi rezim Usporny rezim Doba vyckavani Cas.prodl.ul. Kor.nadm.vysky Uspora toneru Import-nastav. Export-nastav. Nast. papiru Format papiru Typ papiru Zdroj papiru Siroka A4 Zvuk/hlasitost Zvuk klaves Zvuk. sign. Reproduktor Vyzvaneni 22 _Úvod Dodávaný software Po nastavení tiskárny a pipojení pocítace nainstalujte software pro tiskárnu a skener z pilozeného disku CD. Na disku CD naleznete následující software: CD Disk CD se softwarem k tiskárn Windows OBSAH Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac PostScript slouzí k tisku dokument obsahujících slozitá písma a grafiku v jazyce PS. (pouze WorkCentre 3220) Ovladac skeneru: Pro skenování dokument v zaízení jsou k dispozici ovladace TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA). Status Monitor: Tento program umozuje monitorování stavu tiskárny a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. SetIP: Program pro nastavení adres TCP/IP zaízení. Pro SetIP mzete pouzít pouze nastavení IPv4. Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace se systémem Linux. (pouze WorkCentre 3220) SANE: Pouzijte tento ovladac ke skenování dokument. Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace se systémem Macintosh. (pouze WorkCentre 3220) Ovladac skeneru: Ovladac TWAIN je k dispozici pro skenování dokument na zaízení. Funkce ovladace tiskárny Ovladace tiskárny podporují následující standardní funkce: Volbu orientace papíru, formátu papíru, zdroje a typu média Pocet kopií Dále je k dispozici mnoho zvlástních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný pehled funkcí, které ovladace tiskárny podporují: Nkteré modely nebo operacní systémy nemusejí podporovat urcité funkce popsané v této tabulce. Ovladac tiskárny FUNKCE Úspora toneru Volba kvality tisku zaízení Tisk plakátu Tisk více stránek na jeden list (N na 1) Pizpsobení tisku na stránku Zmna mítka tisku Jiný zdroj pro první stránku Vodoznak Sablona Oboustrann WINDOWS O O O O O O O O O O (pouze model WorkCentre 3220) LINUX O O X O (2, 4) X X X X X O (pouze model WorkCentr e 3220) MACINTOSH O O X O O O O X X O (pouze model WorkCentre 3220) Linux Macintosh Úvod_ 23 Ovladac PostScript (pouze modely WorkCentre 3220) FUNKCE Úspora toneru Volba kvality tisku zaízení Tisk plakátu Více stránek na list (N stran na list) Pizpsobení tisku na stránku Zmna mítka tisku Jiný zdroj pro první stránku Vodoznak Sablona Oboustrann WINDOWS O O X O O O X X X O LINUX O O X O (2, 4) X X X X X O MACINTOSH O O X O O O O X X O 24 _Úvod zacínáme Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zaízení. Obsah kapitoly: Nastavení hardwaru Pozadavky na systém Nastavení sít Instalace softwaru Základní nastavení zaízení Nastavení hardwaru V této cásti jsou uvedeny kroky k nastavení hardwaru, jez jsou popsány ve Strucné instalacní pírucce. Pectte si Strucnou instalacní pírucku a provete následující kroky. 1. Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatecným prostorem pro obh vzduchu. Zajistte prostor pro otevírání kryt a vysouvání zásobník. Místo by mlo být dobe vtrané a mimo dosah pímého slunecního svtla, zdroj tepla, chladu a vlhkosti. Neumist'ujte zaízení blízko okraje pracovního stolu Odstrate pásku, pitom pevn drzte zaízení. Nainstalujte tiskovou kazetu. Vlozte papír. (Viz,,Vkládání papíru" na stran 37.) Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely pipojeny k tiskárn. Zapnte zaízení. Pokud tiskárnu pesunujete, nenaklánjte ji ani ji neotácejte dnem vzhru. Vnitní cást zaízení by se mohla znecistit tonerem, coz mze vést k poskození zaízení nebo zpsobit spatnou kvalitu tisku.

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 6110MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3682988

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 6110MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3682988 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX PHASER 6110MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX PHASER 6110MFP

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE M118 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269529

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE M118 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269529 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE M118. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX WORKCENTRE M118

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

obsah 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 25 25 Nastavení hardwaru 32 32 Zakládání originálů ÚVOD ZAČÍNÁME ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁLŮ A TISKOVÝCH MÉDIÍ Obsah_ 1

obsah 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 25 25 Nastavení hardwaru 32 32 Zakládání originálů ÚVOD ZAČÍNÁME ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁLŮ A TISKOVÝCH MÉDIÍ Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpečnost 12 Právní předpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zepředu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se WESTERN DIGITAL

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené

2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3435 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683263

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3435 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683263 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX PHASER 3435. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX PHASER 3435 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX COPYCENTRE C2636 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683675

Vaše uživatelský manuál XEROX COPYCENTRE C2636 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683675 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX COPYCENTRE C2636. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX COPYCENTRE C2636

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Portable Hard Drive USB 2.0 Uživatelská příručka

Portable Hard Drive USB 2.0 Uživatelská příručka Portable Hard Drive USB 2.0 Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného 3 Napájení přenosného 4 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 6180MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684193

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 6180MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX PHASER 6180MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX PHASER 6180MFP

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Laserové multifunkční zařízení

Laserové multifunkční zařízení Laserové multifunkční zařízení Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 6125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3682902

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 6125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3682902 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přenosný pevný disk Store n Go USB 3.0

Přenosný pevný disk Store n Go USB 3.0 Přenosný pevný disk Store n Go USB 3.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Software Nero BackItUp & Burn Essentials 4 Odpojení přenosného

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Phaser 3300MFP. Multifunkční tiskárna. Phaser 3300MFP. Uživatelská příručka

Phaser 3300MFP. Multifunkční tiskárna. Phaser 3300MFP. Uživatelská příručka Phaser 3300MFP Multifunkční tiskárna Phaser 3300MFP Uživatelská příručka 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

WorkCentre PE220. Uživatelská příručka 708P88184

WorkCentre PE220. Uživatelská příručka 708P88184 WorkCentre PE220 Uživatelská příručka 708P88184 Vyhotovil: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU VELKÁ BRITÁNIE 2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Verze 1.0 Červenec 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunkční tiskárna Stručný návod k použití

Verze 1.0 Červenec 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunkční tiskárna Stručný návod k použití Verze 1.0 Červenec 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunkční tiskárna Stručný návod k použití 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou ochrannými známkami

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Externí Pevný Disk Kombinované Rozhraní esata a USB 2.0. Uživatelská příručka Česky

Externí Pevný Disk Kombinované Rozhraní esata a USB 2.0. Uživatelská příručka Česky Externí Pevný Disk Kombinované Rozhraní esata a USB 2.0 Uživatelská příručka Česky Obsah Úvod 3 Ovládací prvky, konektory a kontrolky 3 Oblast předního panelu 3 Oblast zadního panelu 3 Informace o pevném

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více