Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zásobník 1 na 250 list a volitelný zásobník lze pouzít pro papír rzných formát. Vytváení profesionálních dokument Tisk vodoznak. Dokumenty lze oznacit zadanými slovy, napíklad,,dvrné". Viz cást Sekce softwaru. Tisk plakát. cást Sekce softwaru. cást Sekce softwaru. Tiskem na ob strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný tisk). Viz cást Sekce softwaru. Zvtsit kapacitu zaízení Zaízení má dodatecný pamt'ový slot pro rozsíení pamti (strana 87). Emulace Zoran IPS* kompatibilní s jazykem PostScript 3 (PS) umozuje tisk jazykem PS. * Emulace Zoran IPS kompatibilní s jazykem PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Vsechna práva vyhrazena. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a OneImage jsou ochranné známky spolecnosti Zoran Corporation. * 136 typ písem PS3 Obsahuje písma UFST a MicroType spolecnosti Monotype Imaging Inc. Tisknout v rzných prostedích Mzete tisknout v operacních systémech Windows 2000 a Windows XP/2003/Vista, Linux i Macintosh. Zaízení je vybaveno rozhraním USB a sít'ovým rozhraním. Kopírování originál v nkolika formátech Zaíze Obsahuje informace o instalaci zaízení. Pi píprav zaízení postupujte podle tchto pokyn. Online uzivatelská pírucka Obsahuje podrobné pokyny k pouzívání vsech funkcí zaízení, informace o údrzb zaízení, esení potízí a instalaci píslusenství. Tato uzivatelská pírucka obsahuje i cást Sekce softwaru, ve které jsou uvedeny informace o tisku dokument v rzných operacních systémech a o pouzívání dodaných obsluzných program. Nápovda k ovladaci tiskárny Obsahuje informace o vlastnostech ovladace tiskárny a pokyny pro nastavení vlastností tisku. Obrazovku s nápovdou k ovladaci vyvoláte kliknutím na moznost Nápovda v dialogovém okn vlastností tiskárny. Xerox Internetová stránka Jestlize máte pístup k Internetu, mzete nápovdu, podporu, ídicí programy tiskárny, návody a jiné informace získat na Xerox internetových stránkách 8 _Funkce vaseho nového laserového produktu Bezpecnost Nez zacnete výrobek pouzívat, pectte si nejprve následující bezpecnostní poznámky, ve kterých naleznete pokyny, jak s pístrojem bezpecn zacházet. Tiskárna Xerox a spotební materiál byly zkonstruovány a testovány tak, aby splovaly písné bezpecnostní pozadavky. To mimo jiné zahrnuje schválení bezpecnostním úadem a splnní platných norem pro zivotní prostedí. Pectte si následující pokyny pozorn pedtím, nez zacnete zaízení pouzívat a v pípad poteby se do nich kdykoli podívejte, abyste tak zajistili bezpecný provoz svého výrobku. Testování bezpecnosti, jakozto i výkonnosti tohoto výrobku bylo oveno pouze s pouzitím materiál Xerox. VAROVÁNÍ: Nepouzívejte aerosolové cisticí prostedky. Cisticí prostedky ve spreji mohou být pi pouzití na elektromechanickém zaízení výbusné nebo holavé. 3. Pouzívejte pouze spotební materiály a cisticí prostedky, které jsou popsány v píslusných cástech této pírucky. 4. Neodstraujte kryty ani ochranné prvky, které jsou upevnny srouby. Za tmito kryty nejsou zádné cásti zaízení, u nichz byste mohli provádt údrzbu nebo které byste mohli opravovat. Bezpecnost za provozu Zaízení Xerox a spotební materiál byly zkonstruovány a testovány tak, aby splovaly písné bezpecnostní pozadavky. Ty zahrnují prohlídku bezpecnostním úadem, schválení a shodu se stanovenými normami pro zivotní prostedí. Abyste zajistili trvalý a bezpecný provoz svého zaízení Xerox, dodrzujte vzdy následující bezpecnostní pokyny: VAROVÁNÍ: Tato znacka VAROVÁNÍ upozoruje uzivatele na moznost zranní osob. VAROVÁNÍ: Tato znacka VAROVÁNÍ upozoruje uzivatele na horké povrchy. POZOR: Tento symbol oznacuje, ze v zaízení je pouzíván laser, a upozoruje uzivatele na dodrzování píslusných bezpecnostních informací. ANO: Vzdy dodrzujte veskerá varování a pokyny vyznacené na zaízení nebo na materiálech ci doplcích s ním dodaných. Nez zacnete s cistním tohoto výrobku, odpojte jej vzdy nejprve od elektrické zásuvky. Vzdy pouzívejte materiály urcené výhradn pro tento výrobek. Pouzití jiných materiál mze vést k horsímu výkonu a vytváet nebezpecné situace. VAROVÁNÍ: Tento výrobek musí být pipojen k ochrannému zemnícímu obvodu. Místa pístupu pro obsluhu Toto zaízení bylo navrzeno tak, aby byl umoznn pístup obsluhy pouze do bezpecných míst. Pístup obsluhy k nebezpecným místm je omezen kryty a ochrannými prvky, jejichz odstranní vyzaduje nástroj. Tyto kryty nebo ochranné prvky nikdy nesnímejte. VAROVÁNÍ: Nepouzívejte aerosolové cisticí prostedky. Cisticí prostedky ve spreji mohou být pi pouzití na elektromechanickém zaízení výbusné nebo holavé. Pi pemist'ování nebo pesouvání zaízení vzdy dbejte zvýsené opatrnosti. Budete-li chtít pemístit kopírku na místo mimo budovu, obrat'te se na místní servisní oddlení spolecnosti Xerox.

3 Zaízení umístte vzdy na pevný povrch (nikoli na plysový koberec), který má dostatecnou pevnost, aby udrzel hmotnost zaízení. Zaízení umístte vzdy do prostoru s pimeným vtráním a dostatecným místem pro provádní servisu a údrzby. Ped zahájením cistní vzdy nejprve odpojte zaízení od elektrické zásuvky. Informace k údrzb 1. Veskeré postupy údrzby výrobku, které provádí obsluha, jsou popsány v uzivatelské dokumentaci dodávané spolu s výrobkem. 2. Na výrobku neprovádjte zádnou údrzbu, která není popsána v dokumentaci urcené pro zákazníka. Bezpecnost_ 9 POZNÁMKA: Zaízení Xerox je vybaveno pístrojem pro úsporu energie, který setí elektrickou energii, pokud není zaízení pouzíváno. Zaízení mze být trvale zapnuto. VAROVÁNÍ: Kovové povrchy v prostoru zapékací jednotky mohou být horké. Pi vyjímání papír uvíznutých v tomto prostoru se vyvarujte dotyku s kovovými povrchy. 4. Zapojte napájecí kabel pímo do ádn uzemnné elektrické zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správn uzemnna, pozádejte elektrikáe o její kontrolu. 5. Nepouzívejte rozbocku, která nemá uzemovací svorku, k pipojení zaízení Xerox k elektrické zásuvce. 6. Neukládejte toto zaízení na místo, kde mohou lidé slápnout na napájecí kabel nebo o nj zakopnout. NE: Nikdy nepouzívejte uzemnnou prodluzovací zástrcku k pipojení zaízení k elektrické zásuvce, která nemá zemnicí pipojovací koncovku. Nikdy se nepokousejte provádt zádnou údrzbu, která není výslovn uvedena v této dokumentaci. Nikdy nezakrývejte vtrací otvory. Zabraují pehátí. Nikdy nedemontujte kryty ani ochranné prvky, které jsou upevnny pomocí sroub. Za tmito kryty se nenacházejí zádné cásti zaízení, u nichz byste mohli provádt údrzbu. Nikdy neumist'ujte zaízení do blízkosti radiátor ani jiných zdroj tepla. Nikdy nezasouvejte do vtracích otvor zádné pedmty. Nikdy nevyazujte z provozu ani se nepokousejte,,oklamat" zádný z elektrických ci mechanických blokovacích mechanism. Nikdy neukládejte toto zaízení na místo, kde mohou lidé snadno slápnout na napájecí sru nebo o ni zakopnout. Zaízení neumist'ujte do místnosti, kde není zajistno dostatecné vtrání. Dalsí informace vám sdlí místní autorizovaný zástupce. 7. Nepokládejte zádné pedmty na napájecí kabel. 8. Nevyazujte z provozu ani nevypínejte elektrické nebo mechanické blokovací mechanismy. 9. Nestrkejte zádné pedmty do strbin nebo otvor na zaízení. Mze dojít k zasazení elektrickým proudem nebo k pozáru. 10. Nezakrývejte vtrací otvory. Tyto otvory jsou urceny k zajistní správného chlazení zaízení Xerox. Zdroj napájení 1. Tento výrobek je nutné provozovat v energetické síti s takovým typem elektrického napájení, který je uveden na stítku výrobku. Pokud si nejste jisti, zda vás pívod elektrické energie tyto pozadavky spluje, obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáe. VAROVÁNÍ: Zaízení musí být pipojeno k ochrannému zemnícímu obvodu. Zaízení se dodává se zástrckou, která má ochranný zemnicí kolík. Tuto zástrcku lze zastrcit pouze do uzemnné elektrické zásuvky. Jedná se o bezpecnostní prvek. Nemzete-li zastrcit zástrcku do zásuvky, pozádejte kvalifikovaného elektrikáe, aby zásuvku vymnil. 2. Vzdy zapojte za&iacna následující císlo: EVROPA: +44 (0) USA/KANADA: Spotební materiály Veskeré spotební materiály skladujte v souladu s pokyny uvedenými na obalu. Uchovávejte veskeré spotební materiály mimo dosah dtí. Tiskové kazety ani zásobníky toneru nikdy nevhazujte do oteveného ohn. Kazety: Pi manipulacemi s kazetami, nap. inkoustovými, fixacní jednotkou apod., dbejte na to, aby nedoslo ke vniknutí do ocí a kontaktu s pokozkou. Vniknutí do ocí mze zpsobit podrázdní a zánt. Nepokousejte se rozebírat kazetu. To mze zvýsit riziko vniknutí do ocí nebo kontaktu s pokozkou. Normy bezpecnosti EVROPA: Tento výrobek XEROX byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad: TUV Rheinland Standardní: IEC , 2001 USA/KANADA: Tento výrobek XEROX byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad: UNDERWRITERS LABORATORIES Standardní: UL , vydání Certifikace vychází z dohod o reciprocit, které obsahují pozadavky pro Kanadu. Certifikace bezpecnosti výrobku Tento výrobek byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad Standardní UL vydání (2003) (USA/ Kanada) IEC vydání 1 (2001) Informace o bezpecnosti laseru POZOR: Pouzívání jiných ovládacích prvk ci nastavení, nebo provádní jiných postup nez tch, které jsou uvedeny v této pírucce, mze zpsobit riziko nebezpecného záení.

4 Underwriters Laboratories Inc. SEMKO Tento výrobek byl vyroben v souladu se systémem kvality ISO Bezpecnost_ 11 Právní pedpisy Symbol CE Znacka CE, kterou je tento výrobek opaten, symbolizuje prohlásení spolecnosti XEROX o shod s následujícími smrnicemi Evropské Unie, a to vzdy k uvedenému datu: 12. prosinec 2006: Smrnice Rady 2006/95/ES v platném znní. Pizpsobení legislativy clenských stát vztahující se k nízkonapt'ovým zaízením. 15. prosinec 2004: Smrnice Rady 2004/108/ES v platném znní. Pizpsobení legislativy clenských stát vztahující se k elektromagnetické kompatibilit. 9. bezen 1999: Smrnice Rady 99/5/ES o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Plné znní prohlásení o shod s definicí odpovídajících smrnic a uvedených norem získáte od zástupce spolecnosti XEROX Limited. Informace o elektromagnetické kompatibilit Upozornní FCC pro USA POZNÁMKA: Toto zaízení bylo podrobeno testm a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B podle cásti 15 smrnice komise FCC. Tato omezení zajist'ují pimenou ochranu proti skodlivému rusení vyskytujícímu se pi instalaci v obytném prostedí. Zaízení vytváí, vyuzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní kmitocty a pi nedodrzení pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit rusení rádiového spojení. Nelze vsak zarucit, ze k rusení pesto nedojde. Pokud zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporucuje se uzivatelm eliminovat rusení jedním nebo více z následujících opatení: Pesmrujte nebo pemístte anténu pro píjem. Zvtsete vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrat'te se na zástupce obchodu nebo zkuseného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. VAROVÁNÍ: Aby bylo mozné provozovat toto zaízení v blízkosti prmyslových, vdeckých a lékaských pístroj, bude mozná nezbytné omezit externí záení vycházející z tchto zaízení nebo bude zapotebí pijmout opatení snizující úcinky tohoto záení. Zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Xerox, mohou zbavit uzivatele oprávnní provozovat toto zaízení. Shoda s EME pro Kanadu Tento digitální pístroj tídy,,b" spluje kanadskou normu ICES-003. Cet appareil numerique de la classe «B» est conforme a la norme NMB-003 du Canada. POZNÁMKA: Zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Xerox, mohou zbavit uzivatele oprávnní provozovat toto zaízení. VAROVÁNÍ: V souladu s pedpisy FCC je nutné pouzívat s tímto zaízením stínné kabely. VAROVÁNÍ: S tímto zaízením musí být pouzívány stínné kabely, aby byla dodrzena shoda se Smrnicí Rady 2004/108/ES. 12 _Právní pedpisy Nelegální kopírování Vydáním píslusného zákona zakázal Kongres Spojených stát za urcitých okolností kopírování následujících dokument. Ti, kdo zákon porusí vytváením takovýchto kopií, mohou být potrestáni sankcemi, pokutou nebo odntím svobody. Obligace nebo cenné papíry vlády Spojených stát, jako napíklad: Dluzní úpisy Kuponové obligace Stíbrné certifikáty Obligace Spojených stát Bankovky Federálního rezervového systému Depozitní certifikáty Obzivo vydané Národní bankou Bankovky Federální ústední banky Zlaté certifikáty Státní pokladnicní poukázky Drobné bankovky Papírové peníze Cenné papíry a obligace urcitých vládních úad, jako napíklad FHA Cenné papíry (Americké státní ukládací papíry lze kopírovat pouze za úcelem jejich publikování ve spojitosti s kampaní na podporu prodeje tchto papír. ) Kolkové známky (Je-li nezbytné vytvoit kopii právního dokumentu, na kterém byl znehodnocen kolek, je to mozné provést za pedpokladu, ze tento dokument bude okopírován za úcelem, jez je v souladu se zákonem.) Postovní známky, zrusené ci nezrusené (postovní známky lze kopírovat pro filatelistické úcely za pedpokladu, ze poízená kopie bude cernobílá a ze její rozmry budou mensí nez 3/4 nebo vtsí nez 11/2 lineárních rozmr originální pedlohy.) Postovní poukázky Poukázky, seky nebo smnky vydané ci vystavené autorizovanými úady Spojených stát Známky a dalsí cennosti, at' jiz jakékoli nominální hodnoty, které byly nebo mohou být vystaveny v souladu s jakýmkoli zákonem Kongresu Upravené kompenzacní certifikáty pro veterány svtových válek. Obligace nebo cenné papíry jakékoli zahranicní vlády, banky nebo obchodní spolecnosti. Materiály chránné autorským zákonem (pokud vlastník autorských práv neudlil povolení nebo pokud kopírování nespadá do,,cestného a poctivého vyuzití" nebo do ustanovení autorského zákona týkajícího se poizování kopií v knihovnách).

5 Dalsí informace o tchto ustanoveních získáte v úadu Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC (vyhláska R21). Osvdcení o státním obcanství nebo o udlení státního obcanství (zahranicní osvdcení o udlení státního obcanství mohou být kopírována). Cestovní pasy (zahranicní cestovní pasy mohou být kopírovány). Imigracní doklady. Osobní spisy brance. Osobní spisy vojáka, na kterých jsou uvedeny jakékoli z následujících informací: Zisk nebo píjem Stav ekonomické závislosti Soudní záznamy Pedchozí vojenská sluzba Fyzický nebo dusevní stav POZNÁMKA: Výjimky: Osvdcení o propustní z armády nebo námonictva Spojených stát lze kopírovat. Sluzební odznaky, prkazy osobnosti, povolenky/propustky nebo oznacení hodnosti píslusník armády nebo námonictva, nebo clen rzných federálních úad, jako napíklad FBI a Ministerstva financí (ledaze by kopie byla naízena vedoucím takového oddlení nebo úadu). VAROVÁNÍ: Kopírování následujících dokument je také zakázáno v nkterých státech: technické prkazy vozidel, idicské prkazy a osvdcení o vlastnictví vozidel. Tento seznam neobsahuje veskeré moznosti. V pípad pochybností se porate se svým právníkem. Ceská republika Estonsko Itálie Kypr Litva Lotyssko Maarsko Malta Polsko Slovensko Slovinsko Spanlsko Právní pedpisy_ 13 Funkce faxování USA Pozadavky týkající se hlavicky faxu: Zákon Telephone Consumer Protection Act (Zákon na ochranu telefonních spotebitel) z roku 1991 zakazuje jakékoli osob pouzívat pocítac ci jiné elektronické zaízení, vcetn faxovacích zaízení, k odesílání zpráv, pokud není taková zpráva opatena ve spodní nebo horní cásti kazdé ze stran nebo na první stran zetelným okrajem obsahujícím datum a cas odeslání zprávy a identifikaci obchodní spolecnosti nebo jiné organizacní jednotky ci jiné osoby, která zprávu odeslala, a telefonní císlo zaízení pouzitého k odeslání dokumentu nebo telefonní císlo píslusné obchodní spolecnosti, jiné organizacní jednotky ci jiné osoby. (Uvedené telefonní císlo nesmí obsahovat pedcíslí 900 ani se nesmí jednat o jiné císlo, které je úctováno nad rámec místních nebo mezimstských hovor.) Chcete-li do faxovacího pístroje tyto informace zadat, postupujte podle krok uvedených v cásti Nastavení zaízení. pt (5,0). Chcete-li ovit maximální pocet zaízení definovaný císly REN, které lze k telefonní lince pipojit, obrat'te se na místní telekomunikacní spolecnost. U výrobk schválených po 23. cervenci 2001 je císlo REN u tohoto zaízení soucástí jeho identifikace, která je ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Císlice znázornné znaky ## pedstavují císlo REN bez oddlovace desetinných míst (tj. 03 je císlo REN 0,3). U starsích výrobk je císlo REN uvedeno zvlást' na stítku. Pokud by toto zaízení Xerox rusilo telefonní sít', upozorní vás telekomunikacní spolecnost pedem, ze bude pravdpodobn zapotebí docasné perusení poskytovaných sluzeb. Pokud nebude mozné na tuto skutecnost pedem upozornit, upozorní telekomunikacní spolecnost zákazníka v nejblizsím termínu. Krom toho vám bude také doporuceno (v pípad, ze to povazujete za nezbytné) zaregistrovat na úad komise FCC stíznost. Telekomunikacní spolecnost mze ve svém zaízení, vybavení, provozu nebo postupech provádt zmny, které mohou mít vliv na provoz zaízení. Pokud k takovéto zmn dojde, budete na tuto skutecnost telekomunikacní spolecností pedem upozornni, abyste mohli provést nezbytné úpravy zarucující zachování neperuseného poskytování sluzeb. Vyskytnou-li se pi pouzívání tohoto zaízení Xerox potíze, obrat'te se na píslusné servisní stedisko, které vám sdlí informace k oprav nebo záruce; kontaktní údaje jsou uvedeny buto na zaízení nebo v uzivatelské pírucce. Jestlize zaízení rusí telefonní sít', budete pravdpodobn telekomunikacní spolecností pozádáni o odpojení zaízení do doby, nez bude problém vyesen. Opravy pístroje smí provádt pouze zástupce spolecnosti Xerox nebo autorizovaný servis Xerox. To platí vzdy, at' jiz bhem zárucní doby nebo po jejím uplynutí. V pípad opravy neautorizovanou osobou pozbývají nároky vyplývající ze záruky platnosti. Toto zaízení se nesmí pouzívat ve spolecných telefonních pípojkách. Pipojení ke spolecným pípojkám se ídí sazbami píslusného státu. Informace získáte od státního úadu veejných sluzeb, úadu veejné správy nebo úadu mstské správy. Je-li vase kancelá vybavena speciálním poplasným zaízením napojeným na telefonní linku, zajistte, aby tento pístroj Xerox nevyadil toto poplasné zaízení z provozu. Pokud máte dotazy k tomu, co mze vyadit poplasné zaízení z provozu, obrat'te se na svou telefonní spolecnost nebo na kvalifikovaného servisního technika.

6 Datové spojení: Toto zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice komise FCC, Cásti 68, a pozadavkm pijatým radou ACTA. V zadní cásti tohoto zaízení je umístn stítek obsahující krom jiných informací identifikacní císlo výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyzádání je teba toto císlo poskytnout telekomunikacní spolecnosti. Pípojka a konektor pouzitý pro pipojení do elektroinstalacní sít budovy a telefonní sít musí vyhovovat smrnici komise FCC, Cásti 68 a pozadavkm pijatých radou ACTA. Telefonní kabel a normovaná zástrcka splující tyto pozadavky jsou soucástí tohoto výrobku. Jsou urceny pro pipojení kompatibilního normovaného konektoru, který rovnz spluje vsechny pozadavky. Podrobné informace naleznete v pokynech pro instalaci. Pístroj mzete bezpecn zapojit do následujícího normovaného konektoru: USOC RJ-11C s pomocí odpovídající telefonní sry (s normovanými zástrckami) dodané v instalacní sad. Podrobné informace naleznete v pokynech pro instalaci. K urcení poctu zaízení, které je mozné k telefonní lince pipojit, slouzí císlo REN (Ringer Equvalence Number ekvivalentní císlo vyzvánní). Pekrocíte-li u telefonní linky pocet zaízení definovaný císly REN, nebude pravdpodobn zaízení oznamovat píchozí hovor vyzvánním. Ve vtsin (nikoliv vsak vsech) oblastech by neml soucet císel REN pekrocit hodnotu 14 _Právní pedpisy KANADA Tento výrobek spluje platné technické specifikace komise Industry Canada. POZNÁMKA: Císlo REN (Ringer Equivalence Number ekvivalentní císlo vyzvánní) pidlené ke kazdému zaízení oznacuje maximální pocet zaízení, které lze pipojit k telefonickému rozhraní. Koncové pipojení na rozhraní se mze skládat z libovolné kombinace zaízení za pedpokladu, ze soucet císel REN vsech zaízení nepekrocí hodnotu 5. Opravy certifikovaného zaízení by ml koordinovat zástupce urcený dodavatelem. Jakékoli opravy ci zmny provedené uzivatelem na tomto zaízení nebo nefunkcnost pístroje mze opravovat telekomunikacní spolecnost k tomu, aby pozádala uzivatele o odpojení tohoto zaízení. Z dvodu své vlastní ochrany by si mli uzivatelé sami zajistit, aby elektrická napájecí zaízení, telefonní linky a vnitní kovové vodovodní instalace byly ádn uzemnny do jednoho svodového bodu. Toto opatení mze být obzvlást dlezité ve venkovských oblastech. Tento výrobek byl podroben testm a spluje technické specifikace TBR21, ES /2/3 nebo ES /2/3 pro koncové zaízení v analogových telefonních sítích v Evropském hospodáském spolecenství. Výrobek mze být nakonfigurován tak, aby byl kompatibilní se sítmi jiných zemí. Potebujete-li jej zapojit v síti jiné zem, obrat'te se na svého zástupce spolecnosti Xerox. POZNÁMKA: Ackoli mze tento výrobek vyuzívat pulzní nebo tónovou volbu, doporucujeme nastavit pouzívání tónové volby (DTMF). Volba DTMF zajist'uje spolehlivjsí a rychlejsí telefonické spojení. Úpravy, pipojení k externímu ídicímu softwaru nebo jinému externímu ídicímu pístroji, není-li povoleno spolecností Xerox, zneplatuje jeho certifikát. Licence OpenSSL Copyright (c) The OpenSSL Project. Vsechna práva vyhrazena. Redistribuce a pouzívání ve zdrojové a binární form, s úpravami i bez nich, jsou povoleny pouze za následujících podmínek: 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti. POZOR: Uzivatelé by se nemli pokouset provádt toto uzemnní sami, ale mli by se obrátit na píslusný úad elektrické inspekce ci na kvalifikovaného elektrikáe. 2. Redistribuce v binárním tvaru musí reprodukovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti v píslusné dokumentaci ci jiných materiálech, jez tvoí soucást dané distribuce. Evropa Smrnice o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních Tento výrobek spolecnosti Xerox je opaten vlastním certifikátem spolecnosti Xerox pro celoevropské pipojení samostatného terminálu k analogové veejné telefonní síti (PSTN) v souladu se smrnicí 1999/5/ES. Výrobek je urcen k pipojení do národních veejných telefonních sítí a ke kompatibilním pobockovým ústednám v následujících zemích. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Ceská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyssko, Lucembursko, Maarsko, Malta, Nmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Spanlsko, Svédsko, Svýcarsko, Velká Británie, Island, Lichtenstejnsko, Norsko. V pípad problém se nejprve obrat'te na svého místního zástupce spolecnosti Xerox. 3. Veskeré propagacní materiály uvádjící funkce nebo pouzívání tohoto softwaru musejí obsahovat následující formulaci:,,tento produkt obsahuje software vyvinutý organizací OpenSSL Project pro pouzití v aplikaci OpenSSL Toolkit.

7 (http://www.openssl.org/)". 4. Názvy,,OpenSSL Toolkit" a,,openssl Project" nesmjí být pouzity k podpoe ci propagaci produkt odvozených z tohoto softwaru bez pedchozího písemného povolenípedchozího písemného povolení. Písemné povolení je mozné získat na adrese 5. Produkty odvozené z tohoto softwaru nesmjí být nazývány,,openssl" a slovo,,openssl" se nesmí objevit v jejich názvech bez pedchozího výslovného písemného svolení organizace OpenSSL Project. 6. Redistribuce v jakékoliv form musí zachovat následující formulaci:,,tento produkt obsahuje software vyvinutý organizací OpenSSL Project pro pouzití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)". Právní pedpisy_ 15 ORGANIZACE OpenSSL PROJECT POSKYTUJE TENTO SOFTWARE,,JAK JE" A ZÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU. V ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDOU ORGANIZACE OpenSSL PROJECT ANI JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVDNI ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, VEDLEJSÍ, ZVLÁSTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (ZAHRNUJÍCÍ, MIMO JINÉ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOZÍ NEBO SLUZEB, NEMOZNOST UZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, USLÝ ZISK CI PERUSENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, A JIZ Z KONTRAKTU, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO DELIKTU (VCETN NEDBALOSTI A JINÝCH PECIN), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPSOBEM Z UZÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOZNOSTI TAKOVÝCH SKOD INFORMOVÁNI. Tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young Tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson Redistribuce a pouzívání ve zdrojové a binární form, s úpravami i bez nich, jsou povoleny pouze za následujících podmínek: 1. Redistribuce zdrojového kódu musí mít oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti. 2. Redistribuce v binárním tvaru musí reprodukovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti v píslusné dokumentaci ci jiných materiálech, jez tvoí soucást dané distribuce. 3. Vsechny reklamní materiály zmiující funkce nebo pouzití tohoto softwaru musí uvádt následující potvrzení:,,tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young Slovo,,kryptografický" lze vynechat, jestlize se programy z pouzívané knihovny nevztahují ke kryptografii. 4. Jestlize zahrnete jakýkoli kód specifický pro systém Windows (nebo z nj odvozený) z adresáe apps (aplikacní kód), musíte uvést potvrzení:,,tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson com)". ERIC YOUNG POSKYTUJE TENTO SOFTWARE,,JAK JE" A ZÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU. V ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDE AUTOR ANI JEHO SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVDNI ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, VEDLEJSÍ, ZVLÁSTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (ZAHRNUJÍCÍ, MIMO JINÉ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOZÍ NEBO SLUZEB, NEMOZNOST UZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, USLÝ ZISK CI PERUSENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, A JIZ Z KONTRAKTU, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO DELIKTU (VCETN NEDBALOSTI A JINÝCH PECIN), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPSOBEM Z UZÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOZNOSTI TAKOVÝCH SKOD INFORMOVÁNI. Licencní a distribucní podmínky pro jakoukoli veejn dostupnou verzi nebo odvozeninu tohoto kódu nelze mnit, tj. tento kód nelze jednoduse zkopírovat a vlozit do jiné distribucní licence [vcetn veejné licence GNU. ] Originální licence SSLeay Copyright (C) Eric Young Vsechna práva vyhrazena. Tento balík je implementací SSL, kterou napsal Eric Young Implementace byla napsána tak, aby byla ve shod s Netscapes SSL. Tato knihovna je zdarma pro komercní a nekomercní pouzití pi dodrzení následujících podmínek. Následující podmínky se vztahují na vsechny kódy vyskytující se v této distribuci, mezi které patí RC4, RSA, lhash, DES atd.; nikoli jen na kód SSL. Na dokumentaci SSL pilozené k této distribuci se vztahují stejné podmínky autorských práv s výjimkou toho, ze drzitelem je Tim Hudson com). Drzitelem autorského práva je Eric Young a proto zádné oznacení autorského práva v kódu nesmí být odstranno. Je-li tento balík pouzit v libovolném produktu, Eric Young musí být uveden jako autor cástí pouzité knihovny. Mze to být ve form textové zprávy pi spustní programu nebo v dokumentaci (on-line nebo textové) dodávané s balíckem. 16 _Právní pedpisy Soulad s pedpisy pro zivotní prostedí USA Energy Star Jako partner ENERGY STAR stanovila spolecnost Xerox Corporation, ze tento výrobek (jeho základní konfigurace) spluje doporucení programu ENERGY STAR pro úsporné zacházení s energií.

8 ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou registrované obchodní známky ve Spojených státech. Program pro kanceláské vybavení ENERGY STAR je spolecné úsilí vlád Spojených stát, zemí Evropské unie a Japonska a prmyslu kanceláského vybavení zamené na propagaci energeticky úsporných kopírek, fax, multifunkcních pístroj, osobních pocítac a monitor. Snízení spoteby energie výrobku napomáhá v boji se smogem, kyselými desti a dlouhodobými zmnami klimatu tím, ze snizuje emise, které vznikají pi výrob elektrické energie. Zaízení Xerox ENERGY STAR je pednastaveno výrobcem. Zaízení bude dodáno s casovacem pro pepnutí do úsporného rezimu po uplynutí 1 minut (WorkCentre 3210), 5 minut (WorkCentre 3220) od posledního kopírování/tisku. Podrobnjsí popis této funkce lze nalézt v cásti Nastavení zaízení v této pírucce. Domácnosti Oznacení zaízení tímto symbolem znamená, ze uvedené zaízení nesmí být likvidováno spolu s bzným domovním odpadem. V souladu s legislativou Evropské unie musí být elektrická a elektronická zaízení, jejichz zivotnost jiz skoncila, likvidována oddlen od domovního odpadu. Soukromé domácnosti v clenských zemích EU mohou vracet elektrické a elektronické pístroje do vyhrazených sbrných míst zdarma. Dalsí informace získáte u svého místn píslusného obecního úadu. Kupujete-li nové zaízení, mze být v nkterých clenských státech naízeno vasemu prodejci, aby od vás zdarma pevzal vase staré zaízení. Pozádejte svého prodejce o informace. Ped zahájením likvidace se obrat'te na svého místního prodejce nebo zástupce spolecnosti Xerox a pozádejte jej o informace o zptném odbru zaízení s ukoncenou zivotností. Informace pro uzivatele týkající se sbru a likvidace starých zaízení a pouzitých baterií Tyto symboly na výrobcích anebo prvodních dokladech znamenají, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky a baterie by se nemly vhazovat mezi bzným domácí odpad. Chcete-li se starými výrobky a pouzitými bateriemi správné nalozit, regenerovat je a recyklovat, odneste je laskav na píslusná sbrná místa, a to v souladu s legislativou vaseho státu a Smrnicí 2002/96/ES and 2006/66/ES. ádnou likvidací tchto výrobk a baterií pomzete usetit cenné suroviny a zabráníte mozným negativním dopadm na lidské zdraví a zivotní prostedí, které by mohly být zpsobeny nevhodným zacházením s odpadem. Chcete-li získat více informací o sbru a recyklaci starých výrobk a baterií, kontaktujte místní úady, sluzby zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce, u nhoz jste výrobky zakoupili. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s legislativou státu udleny pokuty. Recyklace a likvidace výrobku Evropská unie Komercní prostedí Oznacení zaízení tímto symbolem znamená, ze uvedené zaízení musí být zlikvidováno v souladu s celostátn dohodnutými postupy. V souladu s legislativou Evropské unie musí být elektrická a elektronická zaízení, jejichz zivotnost jiz skoncila, likvidována v rámci dohodnutých postup. Právní pedpisy_ 17 Pro podnikatelskou sféru v Evropské unii Pokud chcete vyadit elektrické nebo elektronické zaízení, kontaktujte prosím svého prodejce nebo dodavatele a vyzádejte si dalsí informace. Ostatní zem Pokyny k likvidaci vám poskytnou místní úady pro likvidaci odpadu. Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete vyadit tyto výrobky, kontaktujte prosím místní úady nebo prodejce a zeptejte se na ádný zpsob likvidace. Kontaktní informace o ochran ZP, zdraví a bezpecnosti Dalsí informace o ochran zivotního prostedí, zdraví a bezpecnosti ve vztahu k tomuto výrobku spolecnosti Xerox získáte na následujících linkách zákaznické pomoci: USA: Kanada: Evropa: Informace o bezpecnosti výrobku pro USA Informace o bezpecnosti výrobku pro EU Pipomínka k symbolu na baterii Tento symbol popelnice na koleckách mze být pouzit v kombinaci s chemickým symbolem. Tím dochází k souladu s pozadavky stanovenými Smrnicí. Odstranní Baterie by mly být vymovány pouze v servisních provozech schválených VÝROBCEM. Severní Amerika Spolecnost Xerox provozuje celosvtový program pro zptný odbr a optovné pouzití/recyklaci zaízení. Chcete-li urcit, zda je daný výrobek spolecnosti Xerox zaazen do tohoto programu, obrat'te se na obchodního zástupce spolecnosti Xerox (1-800-ASK- XEROX). Dalsí informace o ekologických programech spolecnosti Xerox získáte na webových stránkách Pokud zajist'ujete likvidaci svého výrobku Xerox, uvdomte si, ze tento výrobek mze obsahovat olovo, chloristany (perchloráty) a dalsí materiály, jejichz likvidace mze být v urcitých zemích s ohledem na zivotní prostedí regulována. Pítomnost tchto materiál je zcela v souladu s globálními pedpisy platnými v dob, kdy byl tento výrobek uveden na trh.

9 Informace ohledn recyklace a likvidace obdrzíte u místních úad. Uzivatelé z USA mohou také nahlédnout na web sdruzení Electronic Industries Alliance: VAROVÁNÍ: Materiál s obsahem perchlorát tento výrobek mze obsahovat jedno nebo nkolik zaízení s obsahem perchlorát, jako napíklad baterie. Mze se na n vztahovat zvlástní manipulace, viz hazardouswaste/perchlorate/. 18 _Právní pedpisy úvod Následující polozky pedstavují hlavní soucásti zaízení: Obsah kapitoly: Celkový pohled na tiskárnu Celkový pohled na ovládací panel Význam kontrolky Status Pehled nabídek Dodávaný software Funkce ovladace tiskárny Celkový pohled na tiskárnu Pohled zepedu Pohled zezadu Vodítka síky dokumentu Kryt automatického podavace dokument Ovládací panel Výstupní podpora Pední kryt Manuální zásobník Zásobník 1 Vstupní zásobník na dokumenty Výstupní zásobník na dokumenty Port pamti USB Indikátor zásoby papíru Pídavný zásobník 2 Tisková kazeta Zásuvka telefonní linky Zásuvka pobocné telefonní linky (EXT) Port USB Sít'ová zásuvka 15kolíkové pipojení pro volitelný zásobník Rukojet' Kryt ídicí desky Zadní kryt Napájecí zásuvka Vypínac Vodítka síky papíru rucního zásobníku Víko skeneru Sklenná deska skeneru Úvod_ 19 Celkový pohled na ovládací panel 1 ID Card Copy Ob strany prkazu, napíklad idicského, mzete okopírovat na jednu stranu papíru. Viz strana 41. Umozuje pímý tisk soubor ulozených v pamt'ovém zaízení USB, které je zasunuto do pamt'ového portu USB na pední stran tiskárny. Viz strana 60. Bhem provozu zobrazuje aktuální stav a nápovdu. Zobrazuje stav zaízení. Viz strana 21. Aktivuje rezim faxování. Aktivuje rezim kopírování. Aktivuje rezim skenování. Umozuje pejít do rezimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami. Umozuje procházet moznostmi ve vybrané nabídce a zvysovat nebo snizovat hodnoty. Potvrzuje vybranou polozku na obrazovce. Stisknutím tohoto tlacítka pejdete v nabídce o jednu úrove výse. Slouzí k vytácení císel nebo zadávání alfanumerických znak. Viz strana 31. Umozuje ulození casto pouzívaných faxových císel do pamti nebo vyhledání ulozených faxových císel nebo ových adres. V pohotovostním rezimu vytácí poslední císlo nebo v rezimu úprav vkládá mezeru do faxového císla. Pepne na telefonní linku (zvedne sluchátko). 16 Stop/Clear Umozuje kdykoli zastavit provádnou operaci. V pohotovostním rezimu vymaze nebo zrusí moznosti kopírování, napíklad tmavost, nastavení typu dokumentu, formát kopie a pocet kopií. Zahajuje úlohu. 2 Direct USB 17 Start Displej Status Fax Kopie Skenování/ odeslání em Menu Sipka doleva/ doprava OK Back Numerická klávesnice Address Book Ilustrace v této uzivatelské pírucce se mohou od vasí tiskárny lisit v závislosti na doplcích a modelu. Pi tisku velkého mnozství stran najednou mze být povrch výstupního odkladace horký. Nedotýkejte se povrchu odkladace a zabrate dtem v pístupu do jeho blízkosti Redial/Pause On Hook Dial 20 _Úvod Význam kontrolky Status Barva kontrolky Status STATUS Off oznamuje aktuální stav zaízení. POPIS Zaízení je v rezimu offline. Zaízení je v rezimu úspory energie. Po pijetí dat nebo po stisknutí nkterého tlacítka se automaticky pepne do stavu online. Jestlize zelená kontrolka bliká pomalu, zaízení pijímá data z pocítace. Pokud rychle bliká zelená kontrolka, zaízení tiskne data. Zaízení je zapnuto a lze je pouzít. Doslo k mén závazné chyb a zaízení ceká na její odstranní. Pectte si zobrazenou zprávu a vyeste problém podle cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Obsah toneru v tiskové kazet je nízký. Objednejte novou tiskovou kazetu, viz,,objednání spotebního materiálu a píslusenství" na stran 87. Kvalitu tisku mzete docasn zlepsit optovným rozlozením toneru. Viz cást,,výmna tiskové kazety" na stran 67. Vznikl problém, nap. uvíznutí papíru, otevený kryt nebo není papír v zásobníku, takze zaízení nemze dokoncit úlohu. Pectte si zprávu na displeji a vyeste problém podle cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Tisková kazeta je prázdná nebo je nutné ji vymnit. Viz cást,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Zelená Bliká On Cervená Bliká On Ped esením problému si vzdy pectte zprávu na displeji. Pokyny v cásti Odstraování poruch vás provedou odstranním problému. Dalsí informace naleznete v cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Úvod_ 21 Pehled nabídek Ovládací panel zajist'uje pístup k rzným nabídkám nastavení zaízení nebo pouzití jeho funkcí.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlacítka Menu následující schéma. Viz. Fax Tmavost Rozliseni Nasob.odeslani Odloz.odeslani Priorita odes. Preposlat Bezpec.prijem Pridat stranku Storno ulohy Nastaveni faxu Odesilani Interval opak. Inter-op.vyt. Vytac.predvol. Rez. kor. chyb Prot.potvr.ode Prot-pren.obr. Rezim vytaceni Prijem Rezim prijmu Pocet zazvon. Nastaveni faxu (pokracování) Tisk-cas pri.n Kod-zah.prij. Auto zmenseni Orizn. format Nast-blok.faxy Rezim DRPD Duplexní tisk Zmenit vychozi Rozliseni Tmavost Auto protokol Kopirovani Zmen./Zvet. Tmavost Puvodni typ Rozvrzeni Normalni 2 na 1 4 na 1 Kopie-pr.tot. Kopie-plakat Kopie-klon Nast.pozadi Nast.-kopir. Duplexní tisk Zmenit vychozi Pocet kopii Trideni kopii Zmen./Zvet. Tmavost Puvodni typ Fce Skenovani Funkce USB Sken.-vel. Puvodni typ Rozliseni Sken.-barv. Sken. -form. Funkce u Sken.-vel. Puvodni typ Rozliseni Sken.-barv. Nast. skeneru Zmenit vychozi Vychozi USB Vychozi Sit TCP/IPv4 IPv6 Rychl.Ethernet EtherTalk Zrus.nastaveni Informace site Syst.nastaveni (pokracování) Zrus. nastaveni Vse-nastaveni Nastaveni faxu Nast.-kopir. Nast. skeneru Syst.nastaveni Nastaveni site Tel.seznam Adresar Protokol-odes. Protokol-prij. Protprij.faxy Syst.nastaveni (pokracování) Zobrazit Vse-protokoly Konfigurace Tel. seznam Adresar Prot.potvr.ode Protokol-odes. Protokol-prij. Prot-prij. faxy Napl.ulohy Prot-blok.faxy Informace site Sezn.uziv.opr. Udrzba Odstr.hlaseni Ignor.toner Ziv.spot.mat. Vyrobni cislo Stohování pap. Vycistit valec Syst.nastaveni Nast.zarizeni ID pristroje Faxove c.zar. Datum a cas Rezim hodin Jazyk Vychozi rezim Usporny rezim Doba vyckavani Cas.prodl.ul. Kor.nadm.vysky Uspora toneru Import-nastav. Export-nastav. Nast. papiru Format papiru Typ papiru Zdroj papiru Siroka A4 Zvuk/hlasitost Zvuk klaves Zvuk. sign. Reproduktor Vyzvaneni 22 _Úvod Dodávaný software Po nastavení tiskárny a pipojení pocítace nainstalujte software pro tiskárnu a skener z pilozeného disku CD. Na disku CD naleznete následující software: CD Disk CD se softwarem k tiskárn Windows OBSAH Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac PostScript slouzí k tisku dokument obsahujících slozitá písma a grafiku v jazyce PS. (pouze WorkCentre 3220) Ovladac skeneru: Pro skenování dokument v zaízení jsou k dispozici ovladace TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA). Status Monitor: Tento program umozuje monitorování stavu tiskárny a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. SetIP: Program pro nastavení adres TCP/IP zaízení. Pro SetIP mzete pouzít pouze nastavení IPv4. Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace se systémem Linux. (pouze WorkCentre 3220) SANE: Pouzijte tento ovladac ke skenování dokument. Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace se systémem Macintosh. (pouze WorkCentre 3220) Ovladac skeneru: Ovladac TWAIN je k dispozici pro skenování dokument na zaízení. Funkce ovladace tiskárny Ovladace tiskárny podporují následující standardní funkce: Volbu orientace papíru, formátu papíru, zdroje a typu média Pocet kopií Dále je k dispozici mnoho zvlástních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný pehled funkcí, které ovladace tiskárny podporují: Nkteré modely nebo operacní systémy nemusejí podporovat urcité funkce popsané v této tabulce. Ovladac tiskárny FUNKCE Úspora toneru Volba kvality tisku zaízení Tisk plakátu Tisk více stránek na jeden list (N na 1) Pizpsobení tisku na stránku Zmna mítka tisku Jiný zdroj pro první stránku Vodoznak Sablona Oboustrann WINDOWS O O O O O O O O O O (pouze model WorkCentre 3220) LINUX O O X O (2, 4) X X X X X O (pouze model WorkCentr e 3220) MACINTOSH O O X O O O O X X O (pouze model WorkCentre 3220) Linux Macintosh Úvod_ 23 Ovladac PostScript (pouze modely WorkCentre 3220) FUNKCE Úspora toneru Volba kvality tisku zaízení Tisk plakátu Více stránek na list (N stran na list) Pizpsobení tisku na stránku Zmna mítka tisku Jiný zdroj pro první stránku Vodoznak Sablona Oboustrann WINDOWS O O X O O O X X X O LINUX O O X O (2, 4) X X X X X O MACINTOSH O O X O O O O X X O 24 _Úvod zacínáme Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zaízení. Obsah kapitoly: Nastavení hardwaru Pozadavky na systém Nastavení sít Instalace softwaru Základní nastavení zaízení Nastavení hardwaru V této cásti jsou uvedeny kroky k nastavení hardwaru, jez jsou popsány ve Strucné instalacní pírucce. Pectte si Strucnou instalacní pírucku a provete následující kroky. 1. Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatecným prostorem pro obh vzduchu. Zajistte prostor pro otevírání kryt a vysouvání zásobník. Místo by mlo být dobe vtrané a mimo dosah pímého slunecního svtla, zdroj tepla, chladu a vlhkosti. Neumist'ujte zaízení blízko okraje pracovního stolu Odstrate pásku, pitom pevn drzte zaízení. Nainstalujte tiskovou kazetu. Vlozte papír. (Viz,,Vkládání papíru" na stran 37.) Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely pipojeny k tiskárn. Zapnte zaízení. Pokud tiskárnu pesunujete, nenaklánjte ji ani ji neotácejte dnem vzhru. Vnitní cást zaízení by se mohla znecistit tonerem, coz mze vést k poskození zaízení nebo zpsobit spatnou kvalitu tisku.

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna SCX-4600 Series SCX-4623 Series Multifunkční tiskárna Uživatelská pįíručka pįedstavte si ty možnosti DĞkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Příručka uživatele 253107569-A_CZE Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885346

Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka Červen 2014 Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka, CentreWare a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 6025. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX WORKCENTRE 6025

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné změny, přímé či nepřímé, vyplývající nebo

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Referenční průvodce

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více