Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zásobník 1 na 250 list a volitelný zásobník lze pouzít pro papír rzných formát. Vytváení profesionálních dokument Tisk vodoznak. Dokumenty lze oznacit zadanými slovy, napíklad,,dvrné". Viz cást Sekce softwaru. Tisk plakát. cást Sekce softwaru. cást Sekce softwaru. Tiskem na ob strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný tisk). Viz cást Sekce softwaru. Zvtsit kapacitu zaízení Zaízení má dodatecný pamt'ový slot pro rozsíení pamti (strana 87). Emulace Zoran IPS* kompatibilní s jazykem PostScript 3 (PS) umozuje tisk jazykem PS. * Emulace Zoran IPS kompatibilní s jazykem PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Vsechna práva vyhrazena. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a OneImage jsou ochranné známky spolecnosti Zoran Corporation. * 136 typ písem PS3 Obsahuje písma UFST a MicroType spolecnosti Monotype Imaging Inc. Tisknout v rzných prostedích Mzete tisknout v operacních systémech Windows 2000 a Windows XP/2003/Vista, Linux i Macintosh. Zaízení je vybaveno rozhraním USB a sít'ovým rozhraním. Kopírování originál v nkolika formátech Zaíze Obsahuje informace o instalaci zaízení. Pi píprav zaízení postupujte podle tchto pokyn. Online uzivatelská pírucka Obsahuje podrobné pokyny k pouzívání vsech funkcí zaízení, informace o údrzb zaízení, esení potízí a instalaci píslusenství. Tato uzivatelská pírucka obsahuje i cást Sekce softwaru, ve které jsou uvedeny informace o tisku dokument v rzných operacních systémech a o pouzívání dodaných obsluzných program. Nápovda k ovladaci tiskárny Obsahuje informace o vlastnostech ovladace tiskárny a pokyny pro nastavení vlastností tisku. Obrazovku s nápovdou k ovladaci vyvoláte kliknutím na moznost Nápovda v dialogovém okn vlastností tiskárny. Xerox Internetová stránka Jestlize máte pístup k Internetu, mzete nápovdu, podporu, ídicí programy tiskárny, návody a jiné informace získat na Xerox internetových stránkách 8 _Funkce vaseho nového laserového produktu Bezpecnost Nez zacnete výrobek pouzívat, pectte si nejprve následující bezpecnostní poznámky, ve kterých naleznete pokyny, jak s pístrojem bezpecn zacházet. Tiskárna Xerox a spotební materiál byly zkonstruovány a testovány tak, aby splovaly písné bezpecnostní pozadavky. To mimo jiné zahrnuje schválení bezpecnostním úadem a splnní platných norem pro zivotní prostedí. Pectte si následující pokyny pozorn pedtím, nez zacnete zaízení pouzívat a v pípad poteby se do nich kdykoli podívejte, abyste tak zajistili bezpecný provoz svého výrobku. Testování bezpecnosti, jakozto i výkonnosti tohoto výrobku bylo oveno pouze s pouzitím materiál Xerox. VAROVÁNÍ: Nepouzívejte aerosolové cisticí prostedky. Cisticí prostedky ve spreji mohou být pi pouzití na elektromechanickém zaízení výbusné nebo holavé. 3. Pouzívejte pouze spotební materiály a cisticí prostedky, které jsou popsány v píslusných cástech této pírucky. 4. Neodstraujte kryty ani ochranné prvky, které jsou upevnny srouby. Za tmito kryty nejsou zádné cásti zaízení, u nichz byste mohli provádt údrzbu nebo které byste mohli opravovat. Bezpecnost za provozu Zaízení Xerox a spotební materiál byly zkonstruovány a testovány tak, aby splovaly písné bezpecnostní pozadavky. Ty zahrnují prohlídku bezpecnostním úadem, schválení a shodu se stanovenými normami pro zivotní prostedí. Abyste zajistili trvalý a bezpecný provoz svého zaízení Xerox, dodrzujte vzdy následující bezpecnostní pokyny: VAROVÁNÍ: Tato znacka VAROVÁNÍ upozoruje uzivatele na moznost zranní osob. VAROVÁNÍ: Tato znacka VAROVÁNÍ upozoruje uzivatele na horké povrchy. POZOR: Tento symbol oznacuje, ze v zaízení je pouzíván laser, a upozoruje uzivatele na dodrzování píslusných bezpecnostních informací. ANO: Vzdy dodrzujte veskerá varování a pokyny vyznacené na zaízení nebo na materiálech ci doplcích s ním dodaných. Nez zacnete s cistním tohoto výrobku, odpojte jej vzdy nejprve od elektrické zásuvky. Vzdy pouzívejte materiály urcené výhradn pro tento výrobek. Pouzití jiných materiál mze vést k horsímu výkonu a vytváet nebezpecné situace. VAROVÁNÍ: Tento výrobek musí být pipojen k ochrannému zemnícímu obvodu. Místa pístupu pro obsluhu Toto zaízení bylo navrzeno tak, aby byl umoznn pístup obsluhy pouze do bezpecných míst. Pístup obsluhy k nebezpecným místm je omezen kryty a ochrannými prvky, jejichz odstranní vyzaduje nástroj. Tyto kryty nebo ochranné prvky nikdy nesnímejte. VAROVÁNÍ: Nepouzívejte aerosolové cisticí prostedky. Cisticí prostedky ve spreji mohou být pi pouzití na elektromechanickém zaízení výbusné nebo holavé. Pi pemist'ování nebo pesouvání zaízení vzdy dbejte zvýsené opatrnosti. Budete-li chtít pemístit kopírku na místo mimo budovu, obrat'te se na místní servisní oddlení spolecnosti Xerox.

3 Zaízení umístte vzdy na pevný povrch (nikoli na plysový koberec), který má dostatecnou pevnost, aby udrzel hmotnost zaízení. Zaízení umístte vzdy do prostoru s pimeným vtráním a dostatecným místem pro provádní servisu a údrzby. Ped zahájením cistní vzdy nejprve odpojte zaízení od elektrické zásuvky. Informace k údrzb 1. Veskeré postupy údrzby výrobku, které provádí obsluha, jsou popsány v uzivatelské dokumentaci dodávané spolu s výrobkem. 2. Na výrobku neprovádjte zádnou údrzbu, která není popsána v dokumentaci urcené pro zákazníka. Bezpecnost_ 9 POZNÁMKA: Zaízení Xerox je vybaveno pístrojem pro úsporu energie, který setí elektrickou energii, pokud není zaízení pouzíváno. Zaízení mze být trvale zapnuto. VAROVÁNÍ: Kovové povrchy v prostoru zapékací jednotky mohou být horké. Pi vyjímání papír uvíznutých v tomto prostoru se vyvarujte dotyku s kovovými povrchy. 4. Zapojte napájecí kabel pímo do ádn uzemnné elektrické zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správn uzemnna, pozádejte elektrikáe o její kontrolu. 5. Nepouzívejte rozbocku, která nemá uzemovací svorku, k pipojení zaízení Xerox k elektrické zásuvce. 6. Neukládejte toto zaízení na místo, kde mohou lidé slápnout na napájecí kabel nebo o nj zakopnout. NE: Nikdy nepouzívejte uzemnnou prodluzovací zástrcku k pipojení zaízení k elektrické zásuvce, která nemá zemnicí pipojovací koncovku. Nikdy se nepokousejte provádt zádnou údrzbu, která není výslovn uvedena v této dokumentaci. Nikdy nezakrývejte vtrací otvory. Zabraují pehátí. Nikdy nedemontujte kryty ani ochranné prvky, které jsou upevnny pomocí sroub. Za tmito kryty se nenacházejí zádné cásti zaízení, u nichz byste mohli provádt údrzbu. Nikdy neumist'ujte zaízení do blízkosti radiátor ani jiných zdroj tepla. Nikdy nezasouvejte do vtracích otvor zádné pedmty. Nikdy nevyazujte z provozu ani se nepokousejte,,oklamat" zádný z elektrických ci mechanických blokovacích mechanism. Nikdy neukládejte toto zaízení na místo, kde mohou lidé snadno slápnout na napájecí sru nebo o ni zakopnout. Zaízení neumist'ujte do místnosti, kde není zajistno dostatecné vtrání. Dalsí informace vám sdlí místní autorizovaný zástupce. 7. Nepokládejte zádné pedmty na napájecí kabel. 8. Nevyazujte z provozu ani nevypínejte elektrické nebo mechanické blokovací mechanismy. 9. Nestrkejte zádné pedmty do strbin nebo otvor na zaízení. Mze dojít k zasazení elektrickým proudem nebo k pozáru. 10. Nezakrývejte vtrací otvory. Tyto otvory jsou urceny k zajistní správného chlazení zaízení Xerox. Zdroj napájení 1. Tento výrobek je nutné provozovat v energetické síti s takovým typem elektrického napájení, který je uveden na stítku výrobku. Pokud si nejste jisti, zda vás pívod elektrické energie tyto pozadavky spluje, obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáe. VAROVÁNÍ: Zaízení musí být pipojeno k ochrannému zemnícímu obvodu. Zaízení se dodává se zástrckou, která má ochranný zemnicí kolík. Tuto zástrcku lze zastrcit pouze do uzemnné elektrické zásuvky. Jedná se o bezpecnostní prvek. Nemzete-li zastrcit zástrcku do zásuvky, pozádejte kvalifikovaného elektrikáe, aby zásuvku vymnil. 2. Vzdy zapojte za&iacna následující císlo: EVROPA: +44 (0) USA/KANADA: Spotební materiály Veskeré spotební materiály skladujte v souladu s pokyny uvedenými na obalu. Uchovávejte veskeré spotební materiály mimo dosah dtí. Tiskové kazety ani zásobníky toneru nikdy nevhazujte do oteveného ohn. Kazety: Pi manipulacemi s kazetami, nap. inkoustovými, fixacní jednotkou apod., dbejte na to, aby nedoslo ke vniknutí do ocí a kontaktu s pokozkou. Vniknutí do ocí mze zpsobit podrázdní a zánt. Nepokousejte se rozebírat kazetu. To mze zvýsit riziko vniknutí do ocí nebo kontaktu s pokozkou. Normy bezpecnosti EVROPA: Tento výrobek XEROX byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad: TUV Rheinland Standardní: IEC , 2001 USA/KANADA: Tento výrobek XEROX byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad: UNDERWRITERS LABORATORIES Standardní: UL , vydání Certifikace vychází z dohod o reciprocit, které obsahují pozadavky pro Kanadu. Certifikace bezpecnosti výrobku Tento výrobek byl certifikován následujícím úadem a vyhovuje uvedeným bezpecnostním pedpism. Úad Standardní UL vydání (2003) (USA/ Kanada) IEC vydání 1 (2001) Informace o bezpecnosti laseru POZOR: Pouzívání jiných ovládacích prvk ci nastavení, nebo provádní jiných postup nez tch, které jsou uvedeny v této pírucce, mze zpsobit riziko nebezpecného záení.

4 Underwriters Laboratories Inc. SEMKO Tento výrobek byl vyroben v souladu se systémem kvality ISO Bezpecnost_ 11 Právní pedpisy Symbol CE Znacka CE, kterou je tento výrobek opaten, symbolizuje prohlásení spolecnosti XEROX o shod s následujícími smrnicemi Evropské Unie, a to vzdy k uvedenému datu: 12. prosinec 2006: Smrnice Rady 2006/95/ES v platném znní. Pizpsobení legislativy clenských stát vztahující se k nízkonapt'ovým zaízením. 15. prosinec 2004: Smrnice Rady 2004/108/ES v platném znní. Pizpsobení legislativy clenských stát vztahující se k elektromagnetické kompatibilit. 9. bezen 1999: Smrnice Rady 99/5/ES o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Plné znní prohlásení o shod s definicí odpovídajících smrnic a uvedených norem získáte od zástupce spolecnosti XEROX Limited. Informace o elektromagnetické kompatibilit Upozornní FCC pro USA POZNÁMKA: Toto zaízení bylo podrobeno testm a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B podle cásti 15 smrnice komise FCC. Tato omezení zajist'ují pimenou ochranu proti skodlivému rusení vyskytujícímu se pi instalaci v obytném prostedí. Zaízení vytváí, vyuzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní kmitocty a pi nedodrzení pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit rusení rádiového spojení. Nelze vsak zarucit, ze k rusení pesto nedojde. Pokud zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporucuje se uzivatelm eliminovat rusení jedním nebo více z následujících opatení: Pesmrujte nebo pemístte anténu pro píjem. Zvtsete vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrat'te se na zástupce obchodu nebo zkuseného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. VAROVÁNÍ: Aby bylo mozné provozovat toto zaízení v blízkosti prmyslových, vdeckých a lékaských pístroj, bude mozná nezbytné omezit externí záení vycházející z tchto zaízení nebo bude zapotebí pijmout opatení snizující úcinky tohoto záení. Zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Xerox, mohou zbavit uzivatele oprávnní provozovat toto zaízení. Shoda s EME pro Kanadu Tento digitální pístroj tídy,,b" spluje kanadskou normu ICES-003. Cet appareil numerique de la classe «B» est conforme a la norme NMB-003 du Canada. POZNÁMKA: Zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Xerox, mohou zbavit uzivatele oprávnní provozovat toto zaízení. VAROVÁNÍ: V souladu s pedpisy FCC je nutné pouzívat s tímto zaízením stínné kabely. VAROVÁNÍ: S tímto zaízením musí být pouzívány stínné kabely, aby byla dodrzena shoda se Smrnicí Rady 2004/108/ES. 12 _Právní pedpisy Nelegální kopírování Vydáním píslusného zákona zakázal Kongres Spojených stát za urcitých okolností kopírování následujících dokument. Ti, kdo zákon porusí vytváením takovýchto kopií, mohou být potrestáni sankcemi, pokutou nebo odntím svobody. Obligace nebo cenné papíry vlády Spojených stát, jako napíklad: Dluzní úpisy Kuponové obligace Stíbrné certifikáty Obligace Spojených stát Bankovky Federálního rezervového systému Depozitní certifikáty Obzivo vydané Národní bankou Bankovky Federální ústední banky Zlaté certifikáty Státní pokladnicní poukázky Drobné bankovky Papírové peníze Cenné papíry a obligace urcitých vládních úad, jako napíklad FHA Cenné papíry (Americké státní ukládací papíry lze kopírovat pouze za úcelem jejich publikování ve spojitosti s kampaní na podporu prodeje tchto papír. ) Kolkové známky (Je-li nezbytné vytvoit kopii právního dokumentu, na kterém byl znehodnocen kolek, je to mozné provést za pedpokladu, ze tento dokument bude okopírován za úcelem, jez je v souladu se zákonem.) Postovní známky, zrusené ci nezrusené (postovní známky lze kopírovat pro filatelistické úcely za pedpokladu, ze poízená kopie bude cernobílá a ze její rozmry budou mensí nez 3/4 nebo vtsí nez 11/2 lineárních rozmr originální pedlohy.) Postovní poukázky Poukázky, seky nebo smnky vydané ci vystavené autorizovanými úady Spojených stát Známky a dalsí cennosti, at' jiz jakékoli nominální hodnoty, které byly nebo mohou být vystaveny v souladu s jakýmkoli zákonem Kongresu Upravené kompenzacní certifikáty pro veterány svtových válek. Obligace nebo cenné papíry jakékoli zahranicní vlády, banky nebo obchodní spolecnosti. Materiály chránné autorským zákonem (pokud vlastník autorských práv neudlil povolení nebo pokud kopírování nespadá do,,cestného a poctivého vyuzití" nebo do ustanovení autorského zákona týkajícího se poizování kopií v knihovnách).

5 Dalsí informace o tchto ustanoveních získáte v úadu Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC (vyhláska R21). Osvdcení o státním obcanství nebo o udlení státního obcanství (zahranicní osvdcení o udlení státního obcanství mohou být kopírována). Cestovní pasy (zahranicní cestovní pasy mohou být kopírovány). Imigracní doklady. Osobní spisy brance. Osobní spisy vojáka, na kterých jsou uvedeny jakékoli z následujících informací: Zisk nebo píjem Stav ekonomické závislosti Soudní záznamy Pedchozí vojenská sluzba Fyzický nebo dusevní stav POZNÁMKA: Výjimky: Osvdcení o propustní z armády nebo námonictva Spojených stát lze kopírovat. Sluzební odznaky, prkazy osobnosti, povolenky/propustky nebo oznacení hodnosti píslusník armády nebo námonictva, nebo clen rzných federálních úad, jako napíklad FBI a Ministerstva financí (ledaze by kopie byla naízena vedoucím takového oddlení nebo úadu). VAROVÁNÍ: Kopírování následujících dokument je také zakázáno v nkterých státech: technické prkazy vozidel, idicské prkazy a osvdcení o vlastnictví vozidel. Tento seznam neobsahuje veskeré moznosti. V pípad pochybností se porate se svým právníkem. Ceská republika Estonsko Itálie Kypr Litva Lotyssko Maarsko Malta Polsko Slovensko Slovinsko Spanlsko Právní pedpisy_ 13 Funkce faxování USA Pozadavky týkající se hlavicky faxu: Zákon Telephone Consumer Protection Act (Zákon na ochranu telefonních spotebitel) z roku 1991 zakazuje jakékoli osob pouzívat pocítac ci jiné elektronické zaízení, vcetn faxovacích zaízení, k odesílání zpráv, pokud není taková zpráva opatena ve spodní nebo horní cásti kazdé ze stran nebo na první stran zetelným okrajem obsahujícím datum a cas odeslání zprávy a identifikaci obchodní spolecnosti nebo jiné organizacní jednotky ci jiné osoby, která zprávu odeslala, a telefonní císlo zaízení pouzitého k odeslání dokumentu nebo telefonní císlo píslusné obchodní spolecnosti, jiné organizacní jednotky ci jiné osoby. (Uvedené telefonní císlo nesmí obsahovat pedcíslí 900 ani se nesmí jednat o jiné císlo, které je úctováno nad rámec místních nebo mezimstských hovor.) Chcete-li do faxovacího pístroje tyto informace zadat, postupujte podle krok uvedených v cásti Nastavení zaízení. pt (5,0). Chcete-li ovit maximální pocet zaízení definovaný císly REN, které lze k telefonní lince pipojit, obrat'te se na místní telekomunikacní spolecnost. U výrobk schválených po 23. cervenci 2001 je císlo REN u tohoto zaízení soucástí jeho identifikace, která je ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Císlice znázornné znaky ## pedstavují císlo REN bez oddlovace desetinných míst (tj. 03 je císlo REN 0,3). U starsích výrobk je císlo REN uvedeno zvlást' na stítku. Pokud by toto zaízení Xerox rusilo telefonní sít', upozorní vás telekomunikacní spolecnost pedem, ze bude pravdpodobn zapotebí docasné perusení poskytovaných sluzeb. Pokud nebude mozné na tuto skutecnost pedem upozornit, upozorní telekomunikacní spolecnost zákazníka v nejblizsím termínu. Krom toho vám bude také doporuceno (v pípad, ze to povazujete za nezbytné) zaregistrovat na úad komise FCC stíznost. Telekomunikacní spolecnost mze ve svém zaízení, vybavení, provozu nebo postupech provádt zmny, které mohou mít vliv na provoz zaízení. Pokud k takovéto zmn dojde, budete na tuto skutecnost telekomunikacní spolecností pedem upozornni, abyste mohli provést nezbytné úpravy zarucující zachování neperuseného poskytování sluzeb. Vyskytnou-li se pi pouzívání tohoto zaízení Xerox potíze, obrat'te se na píslusné servisní stedisko, které vám sdlí informace k oprav nebo záruce; kontaktní údaje jsou uvedeny buto na zaízení nebo v uzivatelské pírucce. Jestlize zaízení rusí telefonní sít', budete pravdpodobn telekomunikacní spolecností pozádáni o odpojení zaízení do doby, nez bude problém vyesen. Opravy pístroje smí provádt pouze zástupce spolecnosti Xerox nebo autorizovaný servis Xerox. To platí vzdy, at' jiz bhem zárucní doby nebo po jejím uplynutí. V pípad opravy neautorizovanou osobou pozbývají nároky vyplývající ze záruky platnosti. Toto zaízení se nesmí pouzívat ve spolecných telefonních pípojkách. Pipojení ke spolecným pípojkám se ídí sazbami píslusného státu. Informace získáte od státního úadu veejných sluzeb, úadu veejné správy nebo úadu mstské správy. Je-li vase kancelá vybavena speciálním poplasným zaízením napojeným na telefonní linku, zajistte, aby tento pístroj Xerox nevyadil toto poplasné zaízení z provozu. Pokud máte dotazy k tomu, co mze vyadit poplasné zaízení z provozu, obrat'te se na svou telefonní spolecnost nebo na kvalifikovaného servisního technika.

6 Datové spojení: Toto zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice komise FCC, Cásti 68, a pozadavkm pijatým radou ACTA. V zadní cásti tohoto zaízení je umístn stítek obsahující krom jiných informací identifikacní císlo výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyzádání je teba toto císlo poskytnout telekomunikacní spolecnosti. Pípojka a konektor pouzitý pro pipojení do elektroinstalacní sít budovy a telefonní sít musí vyhovovat smrnici komise FCC, Cásti 68 a pozadavkm pijatých radou ACTA. Telefonní kabel a normovaná zástrcka splující tyto pozadavky jsou soucástí tohoto výrobku. Jsou urceny pro pipojení kompatibilního normovaného konektoru, který rovnz spluje vsechny pozadavky. Podrobné informace naleznete v pokynech pro instalaci. Pístroj mzete bezpecn zapojit do následujícího normovaného konektoru: USOC RJ-11C s pomocí odpovídající telefonní sry (s normovanými zástrckami) dodané v instalacní sad. Podrobné informace naleznete v pokynech pro instalaci. K urcení poctu zaízení, které je mozné k telefonní lince pipojit, slouzí císlo REN (Ringer Equvalence Number ekvivalentní císlo vyzvánní). Pekrocíte-li u telefonní linky pocet zaízení definovaný císly REN, nebude pravdpodobn zaízení oznamovat píchozí hovor vyzvánním. Ve vtsin (nikoliv vsak vsech) oblastech by neml soucet císel REN pekrocit hodnotu 14 _Právní pedpisy KANADA Tento výrobek spluje platné technické specifikace komise Industry Canada. POZNÁMKA: Císlo REN (Ringer Equivalence Number ekvivalentní císlo vyzvánní) pidlené ke kazdému zaízení oznacuje maximální pocet zaízení, které lze pipojit k telefonickému rozhraní. Koncové pipojení na rozhraní se mze skládat z libovolné kombinace zaízení za pedpokladu, ze soucet císel REN vsech zaízení nepekrocí hodnotu 5. Opravy certifikovaného zaízení by ml koordinovat zástupce urcený dodavatelem. Jakékoli opravy ci zmny provedené uzivatelem na tomto zaízení nebo nefunkcnost pístroje mze opravovat telekomunikacní spolecnost k tomu, aby pozádala uzivatele o odpojení tohoto zaízení. Z dvodu své vlastní ochrany by si mli uzivatelé sami zajistit, aby elektrická napájecí zaízení, telefonní linky a vnitní kovové vodovodní instalace byly ádn uzemnny do jednoho svodového bodu. Toto opatení mze být obzvlást dlezité ve venkovských oblastech. Tento výrobek byl podroben testm a spluje technické specifikace TBR21, ES /2/3 nebo ES /2/3 pro koncové zaízení v analogových telefonních sítích v Evropském hospodáském spolecenství. Výrobek mze být nakonfigurován tak, aby byl kompatibilní se sítmi jiných zemí. Potebujete-li jej zapojit v síti jiné zem, obrat'te se na svého zástupce spolecnosti Xerox. POZNÁMKA: Ackoli mze tento výrobek vyuzívat pulzní nebo tónovou volbu, doporucujeme nastavit pouzívání tónové volby (DTMF). Volba DTMF zajist'uje spolehlivjsí a rychlejsí telefonické spojení. Úpravy, pipojení k externímu ídicímu softwaru nebo jinému externímu ídicímu pístroji, není-li povoleno spolecností Xerox, zneplatuje jeho certifikát. Licence OpenSSL Copyright (c) The OpenSSL Project. Vsechna práva vyhrazena. Redistribuce a pouzívání ve zdrojové a binární form, s úpravami i bez nich, jsou povoleny pouze za následujících podmínek: 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti. POZOR: Uzivatelé by se nemli pokouset provádt toto uzemnní sami, ale mli by se obrátit na píslusný úad elektrické inspekce ci na kvalifikovaného elektrikáe. 2. Redistribuce v binárním tvaru musí reprodukovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti v píslusné dokumentaci ci jiných materiálech, jez tvoí soucást dané distribuce. Evropa Smrnice o rádiových zaízeních a telekomunikacních koncových zaízeních Tento výrobek spolecnosti Xerox je opaten vlastním certifikátem spolecnosti Xerox pro celoevropské pipojení samostatného terminálu k analogové veejné telefonní síti (PSTN) v souladu se smrnicí 1999/5/ES. Výrobek je urcen k pipojení do národních veejných telefonních sítí a ke kompatibilním pobockovým ústednám v následujících zemích. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Ceská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyssko, Lucembursko, Maarsko, Malta, Nmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Spanlsko, Svédsko, Svýcarsko, Velká Británie, Island, Lichtenstejnsko, Norsko. V pípad problém se nejprve obrat'te na svého místního zástupce spolecnosti Xerox. 3. Veskeré propagacní materiály uvádjící funkce nebo pouzívání tohoto softwaru musejí obsahovat následující formulaci:,,tento produkt obsahuje software vyvinutý organizací OpenSSL Project pro pouzití v aplikaci OpenSSL Toolkit.

7 (http://www.openssl.org/)". 4. Názvy,,OpenSSL Toolkit" a,,openssl Project" nesmjí být pouzity k podpoe ci propagaci produkt odvozených z tohoto softwaru bez pedchozího písemného povolenípedchozího písemného povolení. Písemné povolení je mozné získat na adrese 5. Produkty odvozené z tohoto softwaru nesmjí být nazývány,,openssl" a slovo,,openssl" se nesmí objevit v jejich názvech bez pedchozího výslovného písemného svolení organizace OpenSSL Project. 6. Redistribuce v jakékoliv form musí zachovat následující formulaci:,,tento produkt obsahuje software vyvinutý organizací OpenSSL Project pro pouzití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)". Právní pedpisy_ 15 ORGANIZACE OpenSSL PROJECT POSKYTUJE TENTO SOFTWARE,,JAK JE" A ZÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU. V ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDOU ORGANIZACE OpenSSL PROJECT ANI JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVDNI ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, VEDLEJSÍ, ZVLÁSTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (ZAHRNUJÍCÍ, MIMO JINÉ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOZÍ NEBO SLUZEB, NEMOZNOST UZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, USLÝ ZISK CI PERUSENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, A JIZ Z KONTRAKTU, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO DELIKTU (VCETN NEDBALOSTI A JINÝCH PECIN), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPSOBEM Z UZÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOZNOSTI TAKOVÝCH SKOD INFORMOVÁNI. Tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young Tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson Redistribuce a pouzívání ve zdrojové a binární form, s úpravami i bez nich, jsou povoleny pouze za následujících podmínek: 1. Redistribuce zdrojového kódu musí mít oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti. 2. Redistribuce v binárním tvaru musí reprodukovat výse uvedené oznacení autorského práva, tento seznam podmínek a následující zeknutí se odpovdnosti v píslusné dokumentaci ci jiných materiálech, jez tvoí soucást dané distribuce. 3. Vsechny reklamní materiály zmiující funkce nebo pouzití tohoto softwaru musí uvádt následující potvrzení:,,tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young Slovo,,kryptografický" lze vynechat, jestlize se programy z pouzívané knihovny nevztahují ke kryptografii. 4. Jestlize zahrnete jakýkoli kód specifický pro systém Windows (nebo z nj odvozený) z adresáe apps (aplikacní kód), musíte uvést potvrzení:,,tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson com)". ERIC YOUNG POSKYTUJE TENTO SOFTWARE,,JAK JE" A ZÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU. V ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDE AUTOR ANI JEHO SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVDNI ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, VEDLEJSÍ, ZVLÁSTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (ZAHRNUJÍCÍ, MIMO JINÉ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOZÍ NEBO SLUZEB, NEMOZNOST UZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, USLÝ ZISK CI PERUSENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, A JIZ Z KONTRAKTU, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO DELIKTU (VCETN NEDBALOSTI A JINÝCH PECIN), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPSOBEM Z UZÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOZNOSTI TAKOVÝCH SKOD INFORMOVÁNI. Licencní a distribucní podmínky pro jakoukoli veejn dostupnou verzi nebo odvozeninu tohoto kódu nelze mnit, tj. tento kód nelze jednoduse zkopírovat a vlozit do jiné distribucní licence [vcetn veejné licence GNU. ] Originální licence SSLeay Copyright (C) Eric Young Vsechna práva vyhrazena. Tento balík je implementací SSL, kterou napsal Eric Young Implementace byla napsána tak, aby byla ve shod s Netscapes SSL. Tato knihovna je zdarma pro komercní a nekomercní pouzití pi dodrzení následujících podmínek. Následující podmínky se vztahují na vsechny kódy vyskytující se v této distribuci, mezi které patí RC4, RSA, lhash, DES atd.; nikoli jen na kód SSL. Na dokumentaci SSL pilozené k této distribuci se vztahují stejné podmínky autorských práv s výjimkou toho, ze drzitelem je Tim Hudson com). Drzitelem autorského práva je Eric Young a proto zádné oznacení autorského práva v kódu nesmí být odstranno. Je-li tento balík pouzit v libovolném produktu, Eric Young musí být uveden jako autor cástí pouzité knihovny. Mze to být ve form textové zprávy pi spustní programu nebo v dokumentaci (on-line nebo textové) dodávané s balíckem. 16 _Právní pedpisy Soulad s pedpisy pro zivotní prostedí USA Energy Star Jako partner ENERGY STAR stanovila spolecnost Xerox Corporation, ze tento výrobek (jeho základní konfigurace) spluje doporucení programu ENERGY STAR pro úsporné zacházení s energií.

8 ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou registrované obchodní známky ve Spojených státech. Program pro kanceláské vybavení ENERGY STAR je spolecné úsilí vlád Spojených stát, zemí Evropské unie a Japonska a prmyslu kanceláského vybavení zamené na propagaci energeticky úsporných kopírek, fax, multifunkcních pístroj, osobních pocítac a monitor. Snízení spoteby energie výrobku napomáhá v boji se smogem, kyselými desti a dlouhodobými zmnami klimatu tím, ze snizuje emise, které vznikají pi výrob elektrické energie. Zaízení Xerox ENERGY STAR je pednastaveno výrobcem. Zaízení bude dodáno s casovacem pro pepnutí do úsporného rezimu po uplynutí 1 minut (WorkCentre 3210), 5 minut (WorkCentre 3220) od posledního kopírování/tisku. Podrobnjsí popis této funkce lze nalézt v cásti Nastavení zaízení v této pírucce. Domácnosti Oznacení zaízení tímto symbolem znamená, ze uvedené zaízení nesmí být likvidováno spolu s bzným domovním odpadem. V souladu s legislativou Evropské unie musí být elektrická a elektronická zaízení, jejichz zivotnost jiz skoncila, likvidována oddlen od domovního odpadu. Soukromé domácnosti v clenských zemích EU mohou vracet elektrické a elektronické pístroje do vyhrazených sbrných míst zdarma. Dalsí informace získáte u svého místn píslusného obecního úadu. Kupujete-li nové zaízení, mze být v nkterých clenských státech naízeno vasemu prodejci, aby od vás zdarma pevzal vase staré zaízení. Pozádejte svého prodejce o informace. Ped zahájením likvidace se obrat'te na svého místního prodejce nebo zástupce spolecnosti Xerox a pozádejte jej o informace o zptném odbru zaízení s ukoncenou zivotností. Informace pro uzivatele týkající se sbru a likvidace starých zaízení a pouzitých baterií Tyto symboly na výrobcích anebo prvodních dokladech znamenají, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky a baterie by se nemly vhazovat mezi bzným domácí odpad. Chcete-li se starými výrobky a pouzitými bateriemi správné nalozit, regenerovat je a recyklovat, odneste je laskav na píslusná sbrná místa, a to v souladu s legislativou vaseho státu a Smrnicí 2002/96/ES and 2006/66/ES. ádnou likvidací tchto výrobk a baterií pomzete usetit cenné suroviny a zabráníte mozným negativním dopadm na lidské zdraví a zivotní prostedí, které by mohly být zpsobeny nevhodným zacházením s odpadem. Chcete-li získat více informací o sbru a recyklaci starých výrobk a baterií, kontaktujte místní úady, sluzby zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce, u nhoz jste výrobky zakoupili. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s legislativou státu udleny pokuty. Recyklace a likvidace výrobku Evropská unie Komercní prostedí Oznacení zaízení tímto symbolem znamená, ze uvedené zaízení musí být zlikvidováno v souladu s celostátn dohodnutými postupy. V souladu s legislativou Evropské unie musí být elektrická a elektronická zaízení, jejichz zivotnost jiz skoncila, likvidována v rámci dohodnutých postup. Právní pedpisy_ 17 Pro podnikatelskou sféru v Evropské unii Pokud chcete vyadit elektrické nebo elektronické zaízení, kontaktujte prosím svého prodejce nebo dodavatele a vyzádejte si dalsí informace. Ostatní zem Pokyny k likvidaci vám poskytnou místní úady pro likvidaci odpadu. Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete vyadit tyto výrobky, kontaktujte prosím místní úady nebo prodejce a zeptejte se na ádný zpsob likvidace. Kontaktní informace o ochran ZP, zdraví a bezpecnosti Dalsí informace o ochran zivotního prostedí, zdraví a bezpecnosti ve vztahu k tomuto výrobku spolecnosti Xerox získáte na následujících linkách zákaznické pomoci: USA: Kanada: Evropa: Informace o bezpecnosti výrobku pro USA Informace o bezpecnosti výrobku pro EU Pipomínka k symbolu na baterii Tento symbol popelnice na koleckách mze být pouzit v kombinaci s chemickým symbolem. Tím dochází k souladu s pozadavky stanovenými Smrnicí. Odstranní Baterie by mly být vymovány pouze v servisních provozech schválených VÝROBCEM. Severní Amerika Spolecnost Xerox provozuje celosvtový program pro zptný odbr a optovné pouzití/recyklaci zaízení. Chcete-li urcit, zda je daný výrobek spolecnosti Xerox zaazen do tohoto programu, obrat'te se na obchodního zástupce spolecnosti Xerox (1-800-ASK- XEROX). Dalsí informace o ekologických programech spolecnosti Xerox získáte na webových stránkách Pokud zajist'ujete likvidaci svého výrobku Xerox, uvdomte si, ze tento výrobek mze obsahovat olovo, chloristany (perchloráty) a dalsí materiály, jejichz likvidace mze být v urcitých zemích s ohledem na zivotní prostedí regulována. Pítomnost tchto materiál je zcela v souladu s globálními pedpisy platnými v dob, kdy byl tento výrobek uveden na trh.

9 Informace ohledn recyklace a likvidace obdrzíte u místních úad. Uzivatelé z USA mohou také nahlédnout na web sdruzení Electronic Industries Alliance: VAROVÁNÍ: Materiál s obsahem perchlorát tento výrobek mze obsahovat jedno nebo nkolik zaízení s obsahem perchlorát, jako napíklad baterie. Mze se na n vztahovat zvlástní manipulace, viz hazardouswaste/perchlorate/. 18 _Právní pedpisy úvod Následující polozky pedstavují hlavní soucásti zaízení: Obsah kapitoly: Celkový pohled na tiskárnu Celkový pohled na ovládací panel Význam kontrolky Status Pehled nabídek Dodávaný software Funkce ovladace tiskárny Celkový pohled na tiskárnu Pohled zepedu Pohled zezadu Vodítka síky dokumentu Kryt automatického podavace dokument Ovládací panel Výstupní podpora Pední kryt Manuální zásobník Zásobník 1 Vstupní zásobník na dokumenty Výstupní zásobník na dokumenty Port pamti USB Indikátor zásoby papíru Pídavný zásobník 2 Tisková kazeta Zásuvka telefonní linky Zásuvka pobocné telefonní linky (EXT) Port USB Sít'ová zásuvka 15kolíkové pipojení pro volitelný zásobník Rukojet' Kryt ídicí desky Zadní kryt Napájecí zásuvka Vypínac Vodítka síky papíru rucního zásobníku Víko skeneru Sklenná deska skeneru Úvod_ 19 Celkový pohled na ovládací panel 1 ID Card Copy Ob strany prkazu, napíklad idicského, mzete okopírovat na jednu stranu papíru. Viz strana 41. Umozuje pímý tisk soubor ulozených v pamt'ovém zaízení USB, které je zasunuto do pamt'ového portu USB na pední stran tiskárny. Viz strana 60. Bhem provozu zobrazuje aktuální stav a nápovdu. Zobrazuje stav zaízení. Viz strana 21. Aktivuje rezim faxování. Aktivuje rezim kopírování. Aktivuje rezim skenování. Umozuje pejít do rezimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami. Umozuje procházet moznostmi ve vybrané nabídce a zvysovat nebo snizovat hodnoty. Potvrzuje vybranou polozku na obrazovce. Stisknutím tohoto tlacítka pejdete v nabídce o jednu úrove výse. Slouzí k vytácení císel nebo zadávání alfanumerických znak. Viz strana 31. Umozuje ulození casto pouzívaných faxových císel do pamti nebo vyhledání ulozených faxových císel nebo ových adres. V pohotovostním rezimu vytácí poslední císlo nebo v rezimu úprav vkládá mezeru do faxového císla. Pepne na telefonní linku (zvedne sluchátko). 16 Stop/Clear Umozuje kdykoli zastavit provádnou operaci. V pohotovostním rezimu vymaze nebo zrusí moznosti kopírování, napíklad tmavost, nastavení typu dokumentu, formát kopie a pocet kopií. Zahajuje úlohu. 2 Direct USB 17 Start Displej Status Fax Kopie Skenování/ odeslání em Menu Sipka doleva/ doprava OK Back Numerická klávesnice Address Book Ilustrace v této uzivatelské pírucce se mohou od vasí tiskárny lisit v závislosti na doplcích a modelu. Pi tisku velkého mnozství stran najednou mze být povrch výstupního odkladace horký. Nedotýkejte se povrchu odkladace a zabrate dtem v pístupu do jeho blízkosti Redial/Pause On Hook Dial 20 _Úvod Význam kontrolky Status Barva kontrolky Status STATUS Off oznamuje aktuální stav zaízení. POPIS Zaízení je v rezimu offline. Zaízení je v rezimu úspory energie. Po pijetí dat nebo po stisknutí nkterého tlacítka se automaticky pepne do stavu online. Jestlize zelená kontrolka bliká pomalu, zaízení pijímá data z pocítace. Pokud rychle bliká zelená kontrolka, zaízení tiskne data. Zaízení je zapnuto a lze je pouzít. Doslo k mén závazné chyb a zaízení ceká na její odstranní. Pectte si zobrazenou zprávu a vyeste problém podle cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Obsah toneru v tiskové kazet je nízký. Objednejte novou tiskovou kazetu, viz,,objednání spotebního materiálu a píslusenství" na stran 87. Kvalitu tisku mzete docasn zlepsit optovným rozlozením toneru. Viz cást,,výmna tiskové kazety" na stran 67. Vznikl problém, nap. uvíznutí papíru, otevený kryt nebo není papír v zásobníku, takze zaízení nemze dokoncit úlohu. Pectte si zprávu na displeji a vyeste problém podle cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Tisková kazeta je prázdná nebo je nutné ji vymnit. Viz cást,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Zelená Bliká On Cervená Bliká On Ped esením problému si vzdy pectte zprávu na displeji. Pokyny v cásti Odstraování poruch vás provedou odstranním problému. Dalsí informace naleznete v cásti,,význam zobrazených zpráv" na stran 76. Úvod_ 21 Pehled nabídek Ovládací panel zajist'uje pístup k rzným nabídkám nastavení zaízení nebo pouzití jeho funkcí.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlacítka Menu následující schéma. Viz. Fax Tmavost Rozliseni Nasob.odeslani Odloz.odeslani Priorita odes. Preposlat Bezpec.prijem Pridat stranku Storno ulohy Nastaveni faxu Odesilani Interval opak. Inter-op.vyt. Vytac.predvol. Rez. kor. chyb Prot.potvr.ode Prot-pren.obr. Rezim vytaceni Prijem Rezim prijmu Pocet zazvon. Nastaveni faxu (pokracování) Tisk-cas pri.n Kod-zah.prij. Auto zmenseni Orizn. format Nast-blok.faxy Rezim DRPD Duplexní tisk Zmenit vychozi Rozliseni Tmavost Auto protokol Kopirovani Zmen./Zvet. Tmavost Puvodni typ Rozvrzeni Normalni 2 na 1 4 na 1 Kopie-pr.tot. Kopie-plakat Kopie-klon Nast.pozadi Nast.-kopir. Duplexní tisk Zmenit vychozi Pocet kopii Trideni kopii Zmen./Zvet. Tmavost Puvodni typ Fce Skenovani Funkce USB Sken.-vel. Puvodni typ Rozliseni Sken.-barv. Sken. -form. Funkce u Sken.-vel. Puvodni typ Rozliseni Sken.-barv. Nast. skeneru Zmenit vychozi Vychozi USB Vychozi Sit TCP/IPv4 IPv6 Rychl.Ethernet EtherTalk Zrus.nastaveni Informace site Syst.nastaveni (pokracování) Zrus. nastaveni Vse-nastaveni Nastaveni faxu Nast.-kopir. Nast. skeneru Syst.nastaveni Nastaveni site Tel.seznam Adresar Protokol-odes. Protokol-prij. Protprij.faxy Syst.nastaveni (pokracování) Zobrazit Vse-protokoly Konfigurace Tel. seznam Adresar Prot.potvr.ode Protokol-odes. Protokol-prij. Prot-prij. faxy Napl.ulohy Prot-blok.faxy Informace site Sezn.uziv.opr. Udrzba Odstr.hlaseni Ignor.toner Ziv.spot.mat. Vyrobni cislo Stohování pap. Vycistit valec Syst.nastaveni Nast.zarizeni ID pristroje Faxove c.zar. Datum a cas Rezim hodin Jazyk Vychozi rezim Usporny rezim Doba vyckavani Cas.prodl.ul. Kor.nadm.vysky Uspora toneru Import-nastav. Export-nastav. Nast. papiru Format papiru Typ papiru Zdroj papiru Siroka A4 Zvuk/hlasitost Zvuk klaves Zvuk. sign. Reproduktor Vyzvaneni 22 _Úvod Dodávaný software Po nastavení tiskárny a pipojení pocítace nainstalujte software pro tiskárnu a skener z pilozeného disku CD. Na disku CD naleznete následující software: CD Disk CD se softwarem k tiskárn Windows OBSAH Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac PostScript slouzí k tisku dokument obsahujících slozitá písma a grafiku v jazyce PS. (pouze WorkCentre 3220) Ovladac skeneru: Pro skenování dokument v zaízení jsou k dispozici ovladace TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA). Status Monitor: Tento program umozuje monitorování stavu tiskárny a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. SetIP: Program pro nastavení adres TCP/IP zaízení. Pro SetIP mzete pouzít pouze nastavení IPv4. Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace se systémem Linux. (pouze WorkCentre 3220) SANE: Pouzijte tento ovladac ke skenování dokument. Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí tiskárny, pouzijte tento ovladac. Soubor PostScript Printer Description (PPD): Ovladac pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace se systémem Macintosh. (pouze WorkCentre 3220) Ovladac skeneru: Ovladac TWAIN je k dispozici pro skenování dokument na zaízení. Funkce ovladace tiskárny Ovladace tiskárny podporují následující standardní funkce: Volbu orientace papíru, formátu papíru, zdroje a typu média Pocet kopií Dále je k dispozici mnoho zvlástních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný pehled funkcí, které ovladace tiskárny podporují: Nkteré modely nebo operacní systémy nemusejí podporovat urcité funkce popsané v této tabulce. Ovladac tiskárny FUNKCE Úspora toneru Volba kvality tisku zaízení Tisk plakátu Tisk více stránek na jeden list (N na 1) Pizpsobení tisku na stránku Zmna mítka tisku Jiný zdroj pro první stránku Vodoznak Sablona Oboustrann WINDOWS O O O O O O O O O O (pouze model WorkCentre 3220) LINUX O O X O (2, 4) X X X X X O (pouze model WorkCentr e 3220) MACINTOSH O O X O O O O X X O (pouze model WorkCentre 3220) Linux Macintosh Úvod_ 23 Ovladac PostScript (pouze modely WorkCentre 3220) FUNKCE Úspora toneru Volba kvality tisku zaízení Tisk plakátu Více stránek na list (N stran na list) Pizpsobení tisku na stránku Zmna mítka tisku Jiný zdroj pro první stránku Vodoznak Sablona Oboustrann WINDOWS O O X O O O X X X O LINUX O O X O (2, 4) X X X X X O MACINTOSH O O X O O O O X X O 24 _Úvod zacínáme Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zaízení. Obsah kapitoly: Nastavení hardwaru Pozadavky na systém Nastavení sít Instalace softwaru Základní nastavení zaízení Nastavení hardwaru V této cásti jsou uvedeny kroky k nastavení hardwaru, jez jsou popsány ve Strucné instalacní pírucce. Pectte si Strucnou instalacní pírucku a provete následující kroky. 1. Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatecným prostorem pro obh vzduchu. Zajistte prostor pro otevírání kryt a vysouvání zásobník. Místo by mlo být dobe vtrané a mimo dosah pímého slunecního svtla, zdroj tepla, chladu a vlhkosti. Neumist'ujte zaízení blízko okraje pracovního stolu Odstrate pásku, pitom pevn drzte zaízení. Nainstalujte tiskovou kazetu. Vlozte papír. (Viz,,Vkládání papíru" na stran 37.) Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely pipojeny k tiskárn. Zapnte zaízení. Pokud tiskárnu pesunujete, nenaklánjte ji ani ji neotácejte dnem vzhru. Vnitní cást zaízení by se mohla znecistit tonerem, coz mze vést k poskození zaízení nebo zpsobit spatnou kvalitu tisku.

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Verze 1.0 Únor 2015. Xerox Versant 80 Press Bezpečnostní příručka

Verze 1.0 Únor 2015. Xerox Versant 80 Press Bezpečnostní příručka Verze 1.0 Únor 2015 2015 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka a Versant jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX-4500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4500 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Červenec 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo jiných zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Stručná referenční příručka 604P17426

Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Stručná referenční příručka 604P17426 CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Stručná referenční příručka 604P17426 Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Stručná referenční příručka 604P17426 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné změny,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více