1 Úvod Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL Organizační struktura ÚHÚL Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvod... 2. 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6. 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 2007..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 Úvod Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL Organizační struktura ÚHÚL Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok Ekonomické výsledky Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina Činnosti ÚHÚL vymezené zřizovací listinou Útvar hospodářské úpravy a ekologie lesů (HÚEL) Útvar informačních systémů a technologií (ISaT) Vnější vztahy a poradenství (VVaP) Ostatní činnosti Publikační aktivity zaměstnanců ÚHÚL VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ZKRATKÁM...64 Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

3 1 ÚVOD Předložená výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) za rok 2007 navazuje na předchozí výroční zprávy, které obsahují informace o činnosti ÚHÚL v příslušném roce. Zpráva má ustálenou koncepci, která je požadována zřizovatelem Ministerstvem zemědělství. Závazná struktura a obsah roční zprávy jsou vymezeny vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2005 Sb. Vyhláška stanovuje v 1 pro organizační složky státu výčet údajů, které musí být ve zprávě zahrnuty. Jedná se především o základní identifikační údaje o organizační složce státu, personální údaje, údaje o majetku a další fakta ekonomické povahy. Kromě povinných údajů zpráva obsahuje rovněž doplňující informace, jejichž účelem je poskytnout zájemci co nejúplnější obraz o efektivitě vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu. Rok 2007 byl rokem, ve kterém zaměstnanci ÚHÚL dále rozvíjeli činnosti tak, jak jsou vymezeny ve zřizovací listině a v navazujícím materiálu Odborný rozvoj ÚHÚL. V úvodu Výroční zprávy za rok 2007 bych vyzvedl a poděkoval všem zúčastněným zaměstnancům především za všechny rutinní práce, které byly průběžně v ÚHÚL zajišťovány. Nelze vyjmenovat všechny, nicméně z běžné rutiny vystupují, a proto zasluhují pozornost především tyto úspěšné aktivity v roce Probíhala příprava zaměstnanců ÚHÚL na předsednictví v EU (PRES). Tato příprava se týkala jazykového a odborného vzdělávání, větší konkretizací jednotlivých akcí, vybavení jednacích místností v Brandýse n.l. a v Brně. Byl dokončen tříletý projekt zahraniční rozvojové spolupráce na Ukrajině a tím vytvořeny podmínky pro získání projektu nového. Lze přivítat zvýšenou publikační aktivitu našich zaměstnanců v odborném tisku. Zaměstnanci ÚHÚL výrazně posunuli své aktivity v oblasti dálkového průzkumu země (DPZ), jako alternativy pro zjišťování údajů o lese. Rád bych vyzvedl a ocenil výsledky práce, které probíhají na úrovni odborných skupin a tématického zaměření jednotlivých poboček. Dobře fungující činnost nejen odborných skupin, ale i mezi skupinami navzájem, poskytování informací a vzájemná výměna zkušeností jsou základem pro týmovou spolupráci. Byla dokončena díla oblastních typologických elaborátů za celou ČR, do databáze byly převedeny často již se rozpadající typologické zápisníky shromažďované od padesátých let 20. století. Je to první krok k vyčištění a sjednocení typologického systému. Byl dokončen víceletý projekt podpůrná studie o stavu lesních porostů náhradních dřevin a myslivecké hospodaření v oblasti Krušných hor. Rád jsem přijal zprávu, že naši zaměstnanci byli na odborných jednáních příznivě hodnoceni za profesionálně odvedenou práci. Na nejrůznějších jednáních zaznamenávám příznivý ohlas lesnické veřejnosti na naše metodiky (poradce), kteří formou odborných seminářů, tiskovinami, spoluprací při akreditaci privátních poradců, zpracováním informačních a vzdělávacích materiálů, hodnocením akreditačních projektů i publikací v odborném tisku dobře působí v lesnickém prostředí. ÚHÚL převzal od VÚLHM další odborně náročné úkoly pověřené osoby v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem. Šlo o vyhotovování posudků pro potřeby rozhodnutí státní správy lesů o uznávání zdrojů reprodukčního materiálu. Přes počáteční potíže se vyhotovování posudků zaběhlo a dnes je součástí naší odborné činnosti. V současné době velký zájem veřejnosti vzbuzuje možnost vyššího využívání dříví pro život společnosti. Zde je úloha ÚHÚL nezastupitelná a je aktivní. Především lze vyzvednout naše odborná stanoviska v problematice únosných těžeb, ale i spolupráce na Akčním plánu pro biomasu. ÚHÚL je rovněž dobře hodnocen za projekt Lesní pedagogika, ve kterém sehrává jednu z nejvýznamnějších rolí především pravidelnými kontakty se základními školami, prezentací na výstavách a spoluprací na tvorbě celé koncepce lesní pedagogiky v rámci ČR. Z rutinních činností, které většina z nás považuje již za samozřejmé, ale které ve své podstatě jsou velmi komplikované a vyžadují vysokou profesionální úroveň našich zaměstnanců, bych rád uvedl celé široké spektrum práce v oblasti informačních systémů a technologií. Bez tohoto základu bychom nemohli dosáhnout příznivých výsledků v celé šíři našich činností. Rád bych uvedl, že si všech dobrých výsledků vážím a to nejen těch, které jsem zde vyzvedl, ale i všech které zde jmenovány nebyly. Vážím si jich o to více, že byly dosaženy v podmínkách, které nejsou pro nás příliš příznivé. Nízké platové ohodnocení ve srovnání s obdobnými organizacemi, vysoká fluktuace zaměstnanců, malý zájem kvalitních absolventů středních i vysokých škol o práci v ÚHÚL. Věřme společně, že se nám podaří tyto negativní tendence zlepšit. V Brandýse nad Labem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

4 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL OBDOBÍ DO KONCE 19. STOLETÍ Nedokonalé pokusy o ochranu některých lesů před těžební devastací byly na území našeho státu činěny už v dobách knížecích. Poměrně brzy se také objevily snahy o udržení trvalých těžebních možností, a to jak na zbožích komorních či zápisných, tak na jednotlivých majetcích zpupných. V období od 13. do 17. stol. byly lesní majetky poměrně často zaměřovány (např Petr Žákavec ze Žákavy) a byly pořizovány odhady a oceňování lesů. Počátky hospodářské úpravy lesů (HÚL) u nás lze umístit až asi do první poloviny 18. století. Odborné hospodaření bylo zprvu jako v celé střední Evropě zaměřováno především na výši, trvalost a vyrovnanost produkce a vycházelo z tehdejších reálných obav z nedostatku dřeva. Snaha trvale vyhovovat společenské poptávce po surovině logicky poměrně brzy vyústila v další požadavek na zvýšení stability produkce. Od první poloviny 19. stol. byly propracovávány metody, jak této stability dosáhnout. Kromě diverzifikovaných metod výchovy a obnovy porostů to byly principy vnější a vnitřní prostorové výstavby a diferencované dřevinné skladby, jež dodnes v hospodářských lesích nepozbyly aktuálnost. Přes vážné problémy, které nám dnes právě pro nedůslednost realizace těchto zásad, jež byla způsobena převahou zájmů ekonomických, působí změněná prostorová struktura a dřevinná skladba našich lesů, nelze pominout, že tyto změny valnou měrou napomohly k tomu, aby lesy na našem území nebyly neúnosně exploatovány, jejich plocha se zvětšovala, plnily dobře své mimoprodukční funkce a v neposlední řadě, že výnosy z lesa dovolily a dovolují aktivity směřující k jejich přeměně na lesy přírodě bližší namísto neúměrně náročnějších akcí, jež by byly nutné při jejich novém zakládání na opuštěných a degradovaných zemědělských pozemcích. Začátky provádění HÚL byly dány velikostí příslušných majetků, přičemž rozsah a způsob její realizace byl různý nejen v závislosti na stupni rozvoje lesnické vědy, ale i na řadě vnějších okolností, které v daném období převládaly. Výsledným dílem však od začátku existence HÚL vždy byla určitá forma lesních hospodářských plánů (LHP), obsahujících textové, tabulkové a mapové náležitosti. Podle dochovaných pramenů měly u nás vypracovány první LHP: schwarzenberské panství Chýnov u Tábora (1739), klášterní statek Tvořihráz u Znojma (1741), jesenické lesy (1743), Přísečnice u Chomutova (1745), Horní Luby u Chebu (1744), jimramovské lesy (1751), Lipník u Přerova (1753), Tuchlovice u Kladna, Kyjov, Olomouc a Nové Město n. M. (1754), Hořice (1756), Hořovice a Hluboká n. Vlt. (1760) atd. Do konce 18. století pak byla zařízena již asi pětina z celkové výměry našich lesů a ve státních lesích byly LHP zpracovávány už podruhé. Tento trend pokračoval i v 19. století, ovšem stále ještě bez všeobecně platných norem stanovených zákonem. O kvalitě tehdejších českých odborníků svědčí i fakt, že zařizovali rozsáhlé lesní majetky na Balkáně, v Podunají a v Itálii. I když rakouský lesní zákon č. 250/1852 říšského zákoníku například obsahoval zákaz pustošení lesů a nařizoval povinné zalesňování vykácených ploch, zavedení lesních hospodářských plánů bylo ponecháno na zákonech zemských. Uherský zákonný článek XXXI/1879 již předpisoval vyhotovování LHP pro státní, obecní a společenské lesy. V Čechách nařizoval hospodařit podle LHP teprve zákon č. 11/1893 českého zemského zákoníku o dohledu nad obecními lesy. Přitom obce, mající lesní majetek o výměře nižší než 50 ha, který byl v řádném stavu, mohly být této povinnosti zproštěny, ale musely užívat alespoň zjednodušených programů hospodaření. Protože státní lesy byly do poloviny 19. století rozprodány na splácení státních dluhů z napoleonských válek a státní taxace byla převedena do Vídně, pro rozvoj HÚL až do začátku 20. století měly rozhodující význam zejména velké soukromé lesní majetky, které již tehdy mívaly vlastní zařizovací kanceláře. Nejstarší tradici měly zařizovací služby liechtensteinská a schwarzenberská, vytvořené v polovině 19. století. Liechtensteinská služba byla tvořena samostatnými sekcemi v Úsově, Valticích a v Kostelci n. Č. l., které byly od roku 1883 centralizovány ve Valticích. Roku 1889 byla kancelář přeložena do Rabensburgu v Rakousku a potom do Bučovic s pobočkou v Břeclavi. Měla zpravidla zaměstnanců a zanikla v roce Schwarzenberská taxace zařizovala asi 100 tis. ha lesů v Čechách. Pracovala od roku 1852 v Hluboké nad Vltavou a mívala 7-11 pracovníků. Její činnost skončila v roce Mezi zařizovací služby vlastnické patřily také: colloredomannsfeldská taxace Zbiroh (45 tis. ha), taxace olomouckého arcibiskupství Kroměříž (42 tis. ha), fürstenberská taxace Křivoklát (32 tis. ha), czerninská taxace Jindřichův Hradec (19 tis. ha), buquoyská taxace Nové Hrady (21 tis. ha), taxace arcibiskupství Vratislav (32 tis. ha), taxace těšínského knížectví (55 tis. ha) a další, které pak v letech 1920 až 1948 pod vlivem politických a hospodářských změn na území našeho státu postupně zanikaly. OBDOBÍ Před rokem 1914 byly zařízeny asi 3/4 lesů na našem území. O významu HÚL pro lesní hospodářství svědčí hlavně to, že na zaměření lesů a zjiš ování jejich stavu a stanovování trvale únosných těžeb vydávali značné částky peněz především soukromí majitelé lesů. VÝVOJ V LETECH Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, převzalo na základě mírové smlouvy majetek bývalých rakouských státních lesů a statků. Současně získalo podle tzv. záborového zákona č. 215/1919 Sb., doplněného zákonem č. 387/1919 Sb., lesy bývalé císařské rodiny habsbursko-lotrinské a lesy šlechtických nadací, takže se výměra státních lesů na našem dnešním území zvýšila na 109,9 tis. ha. Postupnou, i když nedůslednou realizací první pozemkové reformy (tzv. náhradový zákon č. 329/ 1920 Sb.), která se táhla až do konce první republiky, pak převzal stát zčásti nebo zcela lesy dalších velkostatků, čímž se rozloha státních lesů zvýšila před Mnichovem v roce 1938 na 390 tis. ha. Jejich řízením Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

5 bylo pověřeno Generální ředitelství státních lesů a statků (GŘ SLS) v Praze, kterému podléhala Oblastní ředitelství (OŘ), postupně vznikající v Praze (1920), v Brandýse nad Labem (1921), Frýdku (1923), Třeboni (1924), Liberci (1927) a v Hodoníně (1935). Každé Oblastní ředitelství mělo zařizovací oddělení, zajiš ující HÚL v příslušné oblasti. V roce 1929 vydalo GŘ SLS návrh instrukce pro lesní hospodářská zařízení, který obsahoval řadu dodnes aktuálních prvků. Ačkoliv se podle něho úspěšně pracovalo, nebyl nikdy schválen. VÝVOJ V LETECH Vznik a vývoj samostatné zařizovací organizace Začlenění HÚL do aparátu Oblastních ředitelství se postupem času ukázalo jako nevyhovující, nebo na tomto úseku chyběla složka, která by jednotně usměrňovala celostátní lesnickou politiku i vlastní metodiku zařizovacích prací. Kromě toho byli pracovníci těchto oddělení často pověřováni jinými úkoly, jako například dozorem při zalesňování, provozem myslivosti, řešením držebních otázek, vypracováváním návrhů a výkazů lesních prací, výpomocí při pozemkové reformě apod. To činilo často až 1/3 z fondu jejich pracovní doby, takže vyhotovování LHP zaostávalo. Na konci roku 1934 proto Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo zařizovací oddělení českých a moravských Oblastních ředitelství SLS a současně byla zvláštním výnosem MZe k 1. lednu 1935 vytvořena ze zařizovacího oddělení tehdy rozpuštěného OŘ SLS v Brandýse nad Labem samostatná Lesní taxační kancelář (LTK) se sídlem v budově brandýského zámku, uvolněného po bývalém OŘ. Soustředěním zařizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Působnost LTK se postupně rozšiřovala na všechna OŘ podléhající GŘ SLS na území země české a moravskoslezské. V roce 1935 to byla Praha a Liberec, v roce 1936 Třeboň a v roce 1937 Hodonín a Frýdek. Náplň činnosti zahrnovala vypracovávání LHP, oceňování nemovitostí, jakož i zeměměřičské a kartografické práce pro potřeby SLS. LTK pracovala pro lesy státní a pro lesy lesnických škol, pokud si LHP nevyhotovovaly samy. Hospodářská úprava lesů se tehdy prováděla na základě zákona o zatímní ochraně lesů č. 37/ 1928 Sb. a navazujícího vládního nařízení č. 97/1930 Sb., kterými byly mimo jiné již pevně stanoveny kategorie držby a výměry lesů, pro které byla HÚL povinná. V souvislosti s obsazením českého pohraničí v roce 1938 bylo likvidováno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec. Po okupaci českých zemí byl podnik SLS přejmenován na Lesy a statky Protektorátu Čechy a Morava (LS PČM). V roce 1941 bylo podle metodiky profesora Krausse zahájeno stanovištní mapování na Křivoklátě, v Kardašově Řečici a Jemnici. Mapové stanovištní formy byly charakterizovány též příslušným lesním společenstvem a byl pro ně stanoven cíl druhové skladby. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu. LTK byla v roce 1942 přejmenována na Zařizovací ústav lesů Protektorátu Čechy a Morava (ZÚ PČM) v Brandýse nad Labem. Téhož roku došlo ke zřízení geodetické služby se sídlem na pobočce Křivoklát. O dva roky později vzniklo oddělení pro průzkum stanoviš, které pokračovalo v ověřování metodik stanovištního průzkumu a mapování na vybraných objektech. Provádění HÚL bylo v posledních letech 2. světové války upraveno vládním nařízením č. 35/ 1944 Sb. o zařízení lesů a návaznou vyhláškou MZe č. 539/1944 Ú.l. Šlo o odborně fundované a na tehdejší dobu moderně pojaté právní normy, vypracované ve složitém období národní nesvobody výhradně českými lesníky bez zásahu okupantů. Činnost ZÚ PČM byla přerušena pouze na samém konci války na několik měsíců v době, kdy byli zaměstnanci totálně nasazeni. VÝVOJ V LETECH Období po osvobození v roce 1945 se vyznačovalo snahou obnovit činnost organizace, přejmenované opět na LTK, na úroveň začátku roku Bylo znovu vytvořeno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec, zrušené po Mnichově. Řada zaměstnanců LTK však zatím odešla k obnovovaným nebo nově zřizovaným složkám Státních lesů (SL), zejména do pohraničí. V LTK zůstalo pouze několik zařizovatelů, přičemž 80% LHP mělo prošlou dobu platnosti a v důsledku zestátňování výměra SL stále narůstala. Rozsáhlé společenské změny a s nimi související změny ve správě a užívání lesů měly za následek novou reorganizaci HÚL. Výnosem MZe byla v roce 1946 dosavadní zařizovací služba decentralizována tak, že se v Brandýse nad Labem vytvořil Technický ústav SL (TÚSL) se specializovanými odděleními: zařizovacím (TÚZAŘ), zeměměřičským (TÚZEM), fotogrammetrickým (TÚFOT), stanovištním (TÚSTAN), kartografickým (TÚKART), stavebním (TÚSTAV) a mechanizačním (TÚMO). U všech tehdejších Oblastních ředitelství, tj. v Praze, Plzni (vzniklo po válce), Liberci (obnoveno po válce), Třeboni, Brně (po válce přešlo z Hodonína), Olomouci (vzniklo po válce) a Frýdku, byla obnovena oddělení pro hospodářské zařízení lesů. V prvních třech poválečných letech se práce HÚL prakticky neprováděly, protože zařizovatelé museli z příkazu MZe plnit jiné úkoly, zejména při velkých zestátňovacích majetkových přesunech v lesním hospodářství i v zemědělství. Se systematickým vyhotovováním LHP se začalo až v období po vydání vyhlášky MZe číslo 3021/ 1948 Ú.l. o inventarizaci lesů. V roce 1950 byl TÚSL přeměněn na Lesnicko-technické ústředí (ÚLT) v Brandýse nad Labem a z jeho poboček se staly závody pro úpravu lesního hospodaření (ZÚLH). Tento stav však trval jen do konce roku Plošná kompetence ÚLT a jeho zařizovacích závodů se dále rozšiřovala, zejména když byla po vydání zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, zlikvidována soukromá zařizovací praxe. Uvedeným zákonem byla rovněž zlikvidována lesní společenstva, která prováděla odbornou správu lesů bez lesního hospodáře. ÚLT se tak stalo jediným subjektem oprávněným vypracovávat LHP pro všechny lesy v českých krajích s výjimkou Vojenských lesů a statků (VLS) zařizovaných již od roku 1921 vlastní taxační službou (do Ústav pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků, od samostatné oddělení taxace při ředitelství VLS), dále městských lesů, kde byl oprávněn / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

6 vypracovávat LHP místní samostatný hospodář a lesních družstev, která měla v té době vlastní zařizovací kancelář. V roce 1951 vzniklo Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu (MLDP), do jehož resortu bylo začleněno celé odvětví LH. Začátkem roku 1952 byl z ÚLT v Brandýse nad Labem a z jednotlivých ZÚLH, které dříve podléhaly Krajským inspektorátům SL, vytvořen národní podnik LESPROJEKT, závody pro úpravu lesního hospodaření. Hlavním úkolem organizace v letech bylo urychlené vypracování LHP pro nově vznikající jednotky SL. Pracovalo se podle technologických postupů vycházejících ze zmíněného vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a vyhlášky MZe č. 539/1944 Ú.l. Tyto postupy však obsahovaly z časových a kapacitních důvodů v porovnání s uvedenými zákonnými předpisy některé úlevy. Jednalo se o první cyklus obnov LHP po skončení 2. světové války. Na základě uvedené vyhlášky MZe č. 3021/1948 Ú.l. pak byla podle lesních hospodářských plánů vypracována Inventarizace lesů 1950 (IL 50). Šlo o dílo, jež tehdy nemělo ve světě obdoby, nebo dávalo přehled o stavu, těžebních možnostech a pěstebních úkolech ve všech lesích republiky. VÝVOJ OD ROKU 1952 V období od svého vzniku (1952) až do roku 1956 byl Lesprojekt, jakožto národní podnik, hospodářskou organizací. Uvedená forma však přinášela problémy jak při vlastním řízení a provádění prací, tak také ve vztahu k odvětvovému centru i k ostatním organizacím LH. Proto došlo na základě vládního nařízení č. 2/1956 Sb. o organizaci LH (jímž bylo mimo jiné zrušeno neúspěšné rozdělení SL na pěstební správy LH a těžební závody lesního průmyslu, uskutečněné roku 1952) k ke změně Lesprojektu na rozpočtovou organizaci s názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. Jednotlivé zařizovací závody se opět staly pobočkami. Začátkem roku 1961 došlo na základě usnesení vlády č. 740/60 výnosem MZVLH ke sloučení ÚHÚL Brandýs nad Labem se stejnojmenným slovenským ústavem ve Zvolenu. Nově vytvořená organizace s nezměněným názvem a s působností pro celé Československo měla sídlo ve Zvolenu, přičemž v Brandýse nad Labem zůstalo pracoviště ústředí pro české kraje. Od 1. ledna 1969 byl v souvislosti s federalizací tehdejší republiky znovu obnoven samostatný ÚHÚL v Brandýse nad Labem s územní působností pro právě vytvořenou Českou socialistickou republiku. Organizace poboček ani název ústavu se nezměnily. Současně byla vytvořena národní vláda s národním MLVH, do jehož resortu pak již ÚHÚL trvale patřil až do zrušení tohoto ministerstva v roce V souvislosti s vydáním nového lesního zákona v roce 1978 byla ústavu rozhodnutím MLVH s platností od rozšířena náplň práce zejména na úseku ostatní inženýrské činnosti a při té příležitosti byl znovu přejmenován na Lesprojekt, s dodatkem ústav inženýrské činnosti. Významným rozšířením úkolů však bylo zejména přičlenění veškeré projektové činnosti v odvětví LH k Lesprojektu od Tuto práci předtím v letech prováděly projektové útvary (dříve technické kanceláře) podniků SL, zatímco metodická a vývojová činnost a inženýrskogeologický průzkum byly do té doby svěřeny pražskému Vývojovému pracovišti SL, které bylo součástí Podniku technického rozvoje v Olomouci (SLPTR). V rámci tzv. perestrojky, jež byla pokusem o reformování stagnujícího národního hospodářství, rozhodlo reformované Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu (MLVD) o navrácení útvarů projektové činnosti k od ústavu zpět k podnikům SL. Současně byl znovu změněn název organizace na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. Po stejném datu přešel od SL-PTR Olomouc k ÚHÚL závod výpočetní techniky v Brně (včetně výpočetního střediska, střediska metodiky a projekčně programovacího útvaru), z něhož vznikla pobočka výpočetní techniky (PVT). V roce 1990 bylo v souvislosti s reorganizací vlády ČR zrušeno MLVD a z toho důvodu byl ÚHÚL k zařazen do resortu nově zřízeného Ministerstva životního prostředí (MŽP), přestože odvětví lesního hospodářství jako celek přešlo přímo do působnosti MZe. S platností od byl od ústředí ústavu vyčleněn útvar kartografie a reprodukce a přeměněn na pobočku výroby a služeb (PVS) v Brandýse nad Labem. K téhož roku byla převedena pobočka výpočetní techniky v Brně zpět k SLPTR. Ke stejnému datu přešlo oddělení geologického průzkumu od ÚHÚL k organizaci Keramický servis Praha. Oddělením části pobočky Brno byla k utvořena z bývalého pracoviště pobočka Kroměříž obdobným způsobem z části pobočky Frýdek Místek byla s platností k zřízena pobočka Olomouc, čímž se zvýšil počet poboček ústavu na deset. K byl v rámci resortu MŽP od ústavu vyčleněn útvar lesnické inspekce a připojen k České vodohospodářské inspekci v Praze. Po dohodě mezi MŽP a MZe byl k ÚHÚL převeden do působnosti MZe. Po dokončení čtvrtého cyklu HÚL vyhotovil ústav v rámci ročních permanentních prací SLHP pátou inventarizaci lesů (IL 90) a po jejím uzavření byly započaty práce na pátém cyklu HÚL. Na základě nových zákonných norem byl rozhodnutím ministra zemědělství ze dne nově vymezen základní předmět činnosti. Zásadní změnou je převod vyhotovování LHP do sféry soukromých taxačních kanceláří, do kterých od ústavu přešla velká část zařizovatelů. Byla zrušena pobočka výroby a služeb a vytvořen útvar IDC. Ke dni byla v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích novelizována zřizovací listina ÚHÚL, se k témuž dni stal organizační složkou státu. Ke dni byla opět novelizována zřizovací listina. Zřizovací listina ÚHÚL je uvedena v samostatné kapitole 4.4 Zřizovací listina. Budova ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, foto: Zdeňka Zítová Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

7 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL 3.1 Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k (fyzické osoby) Celkový údaj o průměrných platech k Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚHÚL k ŘEDITEL ÚHÚL Sekretariát, podatelna, spisovka Právní a kontrolní referát Útvar HÚEL Útvar EaP Útvar ISaT Pobočky Sekretariát Oddělení analýz a rozpočtu Oddělení DS IDC Stará Boleslav Oddělení národní inventarizace lesů Oddělení informační soustavy Oddělení GIS IDC Č. Budějovice Plzeň Oddělení OPRL a ekologie lesa Oddělení personální a mzdové Oddělení ICT Jablonec n. N. Hradec Králové Oddělení lesnické typologie Oddělení majetkové a hospodářské správy Oddělení technologických provozů IDC Brno Oddělení rozvoje HÚL Investice, veřejné zakázky, BOZP a PO Dislokovaní pracovníci (pobočky) Frýdek-Místek Olomouc Oddělení podpory SSL a myslivosti Oddělení zásobování Kroměříž Oddělení vnějších vztahů a poradenství, certifikace Odborné skupiny na útvaru HÚEL: Odborné skupiny na útvaru ISaT: Odborné skupiny na útvaru EaP: Trvalé pracovní skupiny: Inventarizace lesa, Oblastní plány rozvoje lesů, Hospodářská úprava lesa, Typologie, 149 Skupina GIS, Kontrolní skupina, Technická skupina, Skupina Datový sklad Skupina Poradci, Mezinárodní vztahy / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

8 ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ Brandýs nad Labem Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem Tel.: , Fax: , GSM brána: 871; na ústřednu: IČ: Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú / VEDENÍ ÚHÚL Ředitel ústavu: Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tel: Náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů: Ing. Vratislav Mansfeld Tel: Náměstek ředitele pro informační systémy a technologie: Ing. Josef Fryml Tel: Náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku: Ing. Petr Tykva Tel: Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

9 3.2 POBOČKY ÚHÚL ÚSTŘEDÍ POBOČKA PRACOVIŠTĚ Brandýs nad Labem Nábřežní Brandýs n. L. Brno Vrázova Brno-Žabovřesky České Budějovice Lipová Rudolfov Písek Burketova 52a Písek Jindřichův Hradec Pravdova 1113/I Jindřichův Hradec Frýdek Místek Nádražní Frýdek-Místek Hradec Králové Veverkova Hradec Králové pracoviště Jihlava Havlíčkova Jihlava Jablonec nad Nisou Jungmannova Jablonec n. N. Liberec Tř. Gen. Svobody Liberec Děčín Pohraniční Děčín Kroměříž Náměstí Míru Kroměříž Olomouc Holická 31c Olomouc - Hodolany Plzeň Nám. Generála Píky Plzeň Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/ Karlovy Vary Stará Boleslav Okružní Stará Boleslav / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

10 BRNO Vrázova 1, Brno - Žabovřesky Tel.: , Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jaromír Nikl Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Stanislav Carbol Tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Lipová 15, Rudolfov Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jiří Heyda Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Petr Pumpr Tel.: Ředitel: Ing. Marek Mlčoušek Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Otakar Holuša, Ph.D. Tel.: HRADEC KRÁLOVÉ Veverkova 1335, Hradec Králové 2 Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Miroslav Válek (od ) Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Miloš Pařízek (od ) Tel.: Pracoviště Jihlava ROZKVĚT, stavební bytové družstvo Havlíčkova Jihlava Pracoviště Písek, Burketova 52a, Písek Vedoucí pracoviště: Ing. Aleš Hutař Tel., fax: Pracoviště Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II, Jindřichův Hradec Vedoucí pracoviště: Ing. Zdeněk Soukup Tel.: FRÝDEK - MÍSTEK Nádražní 2811, Frýdek - Místek Tel.: Fax.: GSM brána: JABLONEC NAD NISOU Jungmannova 10, Jablonec nad Nisou Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Ivo Růžička Tel.: Fax: Zástupce ředitele: Pavel Klíma, DiS. Tel.: Fax: Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

11 Pracoviště Liberec Tř. Gen. Svobody 45, Liberec Vedoucí pracoviště: Ing. Hubert Valenta Tel.: Pracoviště Děčín Pohraniční 16, Děčín Vedoucí pracoviště: Romana Höhnelová, Tel., fax: GSM brána: Ředitel: Ing, Jiří Bouše Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Kamil Vyslyšel Tel.: KROMĚŘÍŽ Náměstí Míru 498, Kroměříž Tel.: Fax.: GSM brána: Pracoviště Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4, Karlovy Vary Vedoucí pracoviště: Ing. Daniel Balín Tel: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Martin Pospíšil Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Pavel Heyda Tel.: OLOMOUC Holická 31c, OlomoucHodolany Tel: , Fax: GSM brána: STARÁ BOLESLAV Okružní 1226, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jaroslav Kubišta Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Václav Jansa Tel.: Ředitel: Ing. Antonín Navrátil Ing. Michal Synek (od ) Tel: , Zástupce ředitele: Ing. Jan Hubený (od ) Tel.: PLZEŇ Nám. Generála Píky 8, Plzeň Tel: Fax: / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

12 3.3 PERSONÁLNÍ SITUACE ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Další údaje k personální situaci jsou uvedeny v kapitole Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,43 61 let a více ,69 celkem ,00 % 57,78 42,22 100, Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k (fyzické osoby) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,31 vyučen ,28 střední odborné ,00 úplné střední ,87 úplné střední odborné ,33 vyšší odborné ,31 vysokoškolské ,89 celkem , Celkový údaj o průměrných platech k Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k celkem průměrný hrubý měsíční plat Doba trvání počet % do 5 let ,11 do 10 let , Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 74 do 15 let 49 10,79 do 20 let 31 6,83 nad 20 let 71 15,64 celkem ,00 odchody 94 Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 11

13 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok Ekonomické výsledky Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozbor rovnoměrnosti čerpání prostředků Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků + základní personální údaje Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Zhodnocení čerpání účelových prostředků Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO Rozbor čerpání prostředků na realizaci přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Výdaje podle podseskupení položek a pododdílů Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina EKONOMICKÉ VÝSLEDKY za rok 2007 ÚHÚL v roce 2007 použil rozpočtové prostředky ke krytí nákladů spojených se zabezpečováním činností vyplývajících ze Zřizovací listiny (č.j. MZe 27819/ včetně dodatků ze dne )samostatně zřizovatelem MZe. Jednalo se zejména: odbornou činnost související s údržbou Oblastních plánů rozvoje lesů, činnost pověřené osoby podle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, sběr a vyhodnocování dat z TZP a PVP, prezentace výsledků NIL, vymezování lesů pod vlivem emisí, zpracovávání rezortních statistických výkazů LH a myslivosti, zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, zabezpečování funkce Informačního datového centra odvětví LH a spolupráce při tvorbě Informačního standardu LH, budování jednotného geografického informačního systému, podpora a poradenství v oblasti státní správy lesů a myslivosti, poradenství a služby při provádění certifikace lesů, metodická a poradenská činnost při naplňování Programu rozvoje venkova pro období , organizačně technické a koordinační zabezpečení přípravy dokumentu Národní lesnický program, příprava expertů v rámci PRES, realizace pilotního programu ekonomického sběru dat v oboru lesnictví. 12 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

14 Dále byly zabezpečovány úkoly v rámci rozvojových programů a aktivit uložených samostatně zřizovatelem MZe nebo vyplývajících z řešení odborných projektů. Přehled aktivit je uveden v části Navýšení a povolené překročení během roku V řízení ekonomických organizačních procesů a při jejich vyhodnocování uplatňoval ÚHÚL systém tzv. kontování, který dokumentuje rozsah vynaložených prostředků státního rozpočtu na jednotlivé činnosti. Použití prostředků podle základních okruhů činností dokumentuje níže uvedený přehled s porovnáním k předchozímu roku. Celkové náklady na hlavní činnost ÚHÚL, dle jednotlivých kont (zakázek) Skupiny kont Činnost v tis. Kč Index 07/06* HÚEL , ISaT , SSL a M , Projekty financované z rozpočtu , VVaP, NCC, osvětová a metodická činnost ,1 630 Zahraniční projekty ,9 800 Opravy, údržba ,3 CELKEM ,5 * náklady roku 2007 / náklady roku Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozpočet příjmů za rok 2007 včetně doplňkových a ostatních příjmů byl stanoven ve výši ,- Kč. Příjmy za rok 2007 byly naplněny ve výši ,-Kč. Byly naplňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a vyhláškou č. 40 MF/2001, o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno především zvýšenými příjmy z poskytovaných služeb, pronájmů nebytových prostor a převody z rezervního účtu - položky po přijetí zahraničních dotací. Uskutečnil se příjem z prodeje investičního majetku. Celkové překročení bylo vykázáno ve výši ,- Kč. Další specifikace příjmů je uvedena v následující tabulce: T e x t Položka Výsledek od poč. roku 2007 v tis. Kč Poskytované služby a výrobky Pronájem nemovitostí Úroky Pojistné náhrady Náhrady - ostatní ostatní (nahodilé) HIM Převody z běžného účtu Převody z depozitního účtu Zahraniční dotace (převody z RF) Celkem Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného měsíčního limitu. Kapitálové výdaje byly čerpány zejména ve čtvrtém čtvrtletí, a to z několika důvodů: v posledním čtvrtletí tohoto roku došlo ke zvýšenému čerpání v rámci navýšení rozpočtových investičních prostředků o tis. Kč určených k technickému zajištění projektu PRES - úprava a vybavení jednacích sálů spojená s přípravami na předsednictví v Radě EU. potřeby přesunu prostředků z uvažovaného nákupu majetkového podílu budovy Ústředí v Brandýse nad Labem, který nebyl uskutečněn z důvodu nedokončených jednání se čtvrtinovým vlastníkem o ceně, nezbytností dodržení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo uplatněno 28 druhů navýšení ve výši ,- Kč a 5 povolených překročení stanovených rozpočtových limitů v celkové výši ,- Kč. Deset těchto opatření bylo realizováno v listopadu a prosinci, což ovlivnilo zvýšené čerpání v závěru roku. Převážná část těchto opatření je směrována do oblasti vědy a výzkumu na řešení lesní problematiky a přípravy na předsednictví v Radě EU. Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 13

15 Pro přehlednost rovnoměrnosti čerpání je následující tabulka (v tis. Kč): Druh výdajů I/Q II/Q III/Q IV/Q Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání r Podíl IV/Q k r Provozní prostředky % Investiční prostředky % Zhodnocení stavu závazků a pohledávek Závazky k byly kompletně zlikvidovány, závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu, takže organizace není do nového období zatížena žádnými dluhy. Pohledávky ÚHÚL k (fakturované dodávky) Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč ,00 Ústředí , , ,00 Č.Budějovice ,90 Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč Brno ,00 Frýdek-Místek , Ústředí ,00 Celkem ,50 Jedná se převážně o fakturaci uskutečněnou koncem roku se splatností v lednu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007 Schválený rozpočet v tis.kč Rozpočet po změnách v tis.kč Skutečnost za rok 2007 v tis.kč Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci ,00 806, , , , ,93 Z výše uvedeného přehledu plyne, že ÚHÚL vyčerpal schválený rozpočet prostředků na platy i ostatní platby za provedenou práci, upravený změnami, v roce 2007 na 100%. Skutečný průměrný plat v ÚHÚL činil ,-Kč. Stav čerpání na jednotlivých pobočkách a ústředí za rok 2007: Pobočka Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Celkem Stará Boleslav České Budějovice Plzeň Jablonec n. N Hradec Králové Brno Frýdek Místek Olomouc Kroměříž Ústředí ÚHÚL Stanovený počet zaměstnanců Skutečný počet zaměstnanců Závazný ukazatel - počet zaměstnanců - byl splněn na 98,69%. Pobočka Plán. počet zaměstnanců Skutečnost za rok 2007 Plán - skutečnost Stará Boleslav 39,1 38,78 0,32 České Budějovice 43,1 43,63 0,53 Plzeň 47,0 45,71 1,29 Jablonec n,.n. 39,1 39,16-0,06 Hradec Králové 39,1 38,49 0,61 Brno 46,0 45,69 0,31 Frýdek Místek 33,3 32,65-0,35 Olomouc 32,3 32,47-0,17 Kroměříž 34,2 33,05 1,15 Ústředí 103,8 100,45 3,35 ÚHÚL 457,0 451,08 5, Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku: V roce 2007 byly podle plánu investic realizovány tyto akce: V rámci energetického auditu zateplení fasády na pobočce v Kroměříži. Zateplení části podhledu u vstupu na pobočce Brno. Vyzbrojení studny, osazení septiku a přečištění, přípojka vody a kanalizace na provozní budově Červený Kohout. 14 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

16 Pod budovou pobočky Stará Boleslav byl vykoupen pozemek a zároveň i pozemek nezbytně nutný u venkovního únikového schodiště. Podatelna byla vybavena novou frankovačkou. V rámci obnovy vozového parku pro venkovní pracovníky bylo zakoupeno 14 osobních vozidel. V rámci přípravy stavebních řízení a veřejných zakázek byla zpracována projektová dokumentace. Dále byla zakoupena multifunkční tiskárna, výpočetní technika a programové vybavení. Navíc byly účelově poskytnuty prostředky na PRES. Poř. čís. Název akce Kč 1. Zateplení fasády, pobočka Kroměříž Červený Kohout - vyzbrojení studny, septiku, přípojka vody, kanalizace 3. Zateplení podhledu Brno Výkup pozemku pobočka Stará Boleslav Projekty Dopravní prostředky Poř. čís. Název akce Kč 7. Frankovačka Výpočetní a informační technika Programové vybavení SW Stavební práce PRES zasedací místnost Brno Technické vybavení PRES celkem Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím rezervního účtu použity finanční prostředky na čerpání projektu MAROKO - (Myslivecké hospodaření pro ochranu a zhodnocení přírodních zdrojů) ve výši ,- Kč a projektu HUMBOLDT (Zpracování rámce pro harmonizaci dat a integraci služeb) ve výši ,- Kč. Dalším mimorozpočtovým zdrojem uplatněným formou povoleného překročení rozpočtových prostředků byla úhrada konzultačních služeb p. R. Taubera ve výši ,- Kč a zaslané pojistné náhrady ve výši ,- Kč. Dále byl v tomto roce ukončen tříletý projekt UKRAJINA ve výši ,- Kč provozních prostředků a ,- Kč investičních prostředků. Celkový objem za období realizace projektu činí ,- Kč provozních prostředků a ,- Kč investičních prostředků. Tyto prostředky byly čerpány prostřednictvím dotace MZe v rámci mezinárodní spolupráce. Celkové náklady na zahraniční služební cesty a veškeré mezinárodní aktivity činily ,- Kč. Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek (v tis. Kč): Položka Text v tis. Kč platy zaměstnanců povinné pojistné nákup materiálu nákup energií nákup služeb ostatní nákupy z toho: placené náhrady fondy investice celkem Zhodnocení čerpání účelových prostředků Pro rok 2007 byl pro ÚHÚL stanoven schválený rozpočet tis. Kč. Během celého roku došlo k navýšení rozpočtu a povolenému překročení v dále uvedeném členění: v březnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v březnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v dubnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených s organizační přípravou mezinárod- ních aktivit s lesnickou tématikou, konaných na území České republiky, v dubnu 2007 povolené překročení o ,- Kč na financování projektu HUMBOLDT, zaměřeného na sjednocení geografických informací, harmonizaci dat a integraci služeb, v květnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu VaV-Sm/640/18/03 Czech-Carbo studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu Carbo Europe, v květnu 2007 navýšení o ,- Kč na finanční zabezpečení a personální posílení v souvislosti s přípravami na předsednictví ČR v Radě EU, Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 15

17 v červnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených s projektem Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika, v červnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených se zajištěním činností při zpracování podkladů pro aktualizaci Národního lesnického programu, v červenci 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených s řešením studie Vliv zvěře na ekosystém Krušných hor a ,- Kč na řešení studie Šetření stavu porostů v Krušných horách, v červenci 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v srpnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených se zajištěním činností Tvorba jednotného postupu realizace lesní pedagogiky v ČR, v srpnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v srpnu 2007 povolené překročení o ,- Kč na financování projektu HUMBOLDT, zaměřeného na sjednocení geografických informací, harmonizaci dat a integraci služeb, v září 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním úkolu Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů rostlin, v září 2007 navýšení o ,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v září 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Monitoring zalesněných zemědělských ploch v rámci programu HRDP a využití metod dálkového průzkumu lesa na období pro potřeby sledování změny stavu životního prostředí, podpory evidence hospodaření s lesní půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova (EAFRD), v září 2007 přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z ostatních běžných výdajů OSS do prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektu Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika. Současně navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o ,- Kč u projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v říjnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v říjnu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Monitoring zalesněných zemědělských ploch v rámci programu HRDP a využití metod dálkového průzkumu lesa na období pro potřeby sledování změny stavu životního prostředí, podpory evidence hospodaření s lesní půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova (EAFRD), v říjnu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika a ,- Kč na technické zabezpečení prezentací lesnických subjektů, v listopadu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje neinvestičního charakteru spojené s technickým vybavením pro účely příprav předsednictví ČR v Radě EU, v listopadu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené s přípravou podkladů pro novou podobu koncepce a strategie lesního hospodářství ČR, o ,- Kč na aplikaci registru OLH v rámci podpory státní správy lesů a o ,- Kč na činnosti spojené s řešením úkolů v oblasti poradenství, v listopadu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu VaV-Sp/3q1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR, v prosinci 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené s činností Vytvoření modulu pro načítání informací od vlastníků lesů do informačního systému evidence reprodukčního materiálu a jejich evidence v datovém skladu informačního a datového centra ÚHÚL a navýšení ,- Kč na výdaje spojené s činností Výstupy analytického centra národní inventarizace lesů v Kroměříži, v prosinci 2007 povolené překročení projekt Maroko ,- Kč, v prosinci 2007 povolené překročení - pojistné náhrady ,- Kč, v prosinci 2007 povolené překročení René Tauber (konzultační služby) zahraniční dotace ,- Kč. Upravený rozpočet za celý rok 2007 disponoval s částkami: Platy Pojištění Neinv. nákupy Převod FKSP Investice Celkem Původní rozpočet Navýšení Překročení Celkem Rozdíl = 2 650,- Kč: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 836,- Kč zůstatek na investičním účtu 1 814,- Kč zůstatek na výdajovém účtu, rezerva na neuskutečněné inkasované platby Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodařil s upraveným rozpočtem ,- Kč a povoleným překročením ,- Kč, celkem tedy částkou ,- Kč. 16 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

18 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč): Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Skutečnost Příjmy OSS celkem Běžné výdaje OSS celkem z toho: Platy a ost. platby (501, 502) Povinné pojistné (503) Nákup materiálu Nákup energie Nákup služeb Ostatní nákupy Převody fondů Náhrady plac. obyv Ostatní transféry ( poplatky 563) Kapitálové výdaje OSS celkem z toho: Pořízení DNM Pořízení DHM Pozemky ÚHRN VÝDAJŮ Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO (v Kč) Bilance Maroko Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem Celkem Projekt PAWS Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem Projekt byl ukončen v březnu 2007, ale poslední část finančních prostředků přijde v roce Projekt Humboldt Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem CELKEM Projekt HUMBOLDT bude v dalším období pokračovat. Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 17

19 Průběh realizace projektu UKRAJINA Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem (OOV) Celkem Projekt byl v roce 2007 úspěšně dokončen Rozbor čerpání prostředků na realizaci přípravy na předsednictví v Radě EU V r byl realizován projekt PRES spojený s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU. (Pracovní cesty, jazykové vzdělávání, úprava a vybavení jednacích sálů) Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem Tento projekt bude v dalším období pokračovat. 18 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

20 4.1.9 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2007 Kapitola: Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 19

1 Úvod... 2. 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6. 3.1 Vedení ÚHÚL...7. 3.2 Pobočky ÚHÚL...

1 Úvod... 2. 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6. 3.1 Vedení ÚHÚL...7. 3.2 Pobočky ÚHÚL... OBSAH 1 Úvod... 2 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6 3.1 Vedení ÚHÚL...7 3.2 Pobočky ÚHÚL...8 3.3 Personální situace...11 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok

Více

2 Historie Hospodářské Úpravy lesů a ÚHÚl... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚl... 6. 4 Výsledky Hospodaření ÚHÚl za rok 2008...12

2 Historie Hospodářské Úpravy lesů a ÚHÚl... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚl... 6. 4 Výsledky Hospodaření ÚHÚl za rok 2008...12 OBSAH 1 Úvod... 2 2 Historie Hospodářské Úpravy lesů a ÚHÚl... 3 3 Organizační struktura ÚHÚl... 6 3.1 Vedení ÚHÚL... 7 3.2 Pobočky ÚHÚL... 8 3.3 Personální situace...11 4 Výsledky Hospodaření ÚHÚl za

Více

3.1 Vedení ÚHÚL...7. 3.2 Pobočky ÚHÚL...8. 3.3 Personální situace...11. 4.1 Ekonomické výsledky...12. 4.2 Kontrolní činnost...22

3.1 Vedení ÚHÚL...7. 3.2 Pobočky ÚHÚL...8. 3.3 Personální situace...11. 4.1 Ekonomické výsledky...12. 4.2 Kontrolní činnost...22 OBSAH 1 ÚVOD...2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL...3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL...6 3.1 Vedení ÚHÚL...7 3.2 Pobočky ÚHÚL...8 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2004...12

Více

-OSVĚTOVÁAMETODICKÁČINNOST

-OSVĚTOVÁAMETODICKÁČINNOST -NÁRODNÍINVENTARIZACELESŮVČR -OBLASTNÍPLÁNYROZVOJELESŮ -INFORMAČNÍADATOVÉCENTRUM -PŘEDSEDNICTVÍČRVRADĚEU -PORADENSTVÍVLESNÍMHOSPODÁŘSTVÍ -CERTIFIKACELESŮVČR -PODPORAČINNOSTISTÁTNÍSPRÁVY -ČINNOSTIVSOULADUSEZÁKONEMČ.149/2003SB.,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘÍLOHA Č. 11C POPIS ŘÁDKŮ EDS (PLATNÉ OD 26. 8. 2013) Řízená kopie elektronická Příloha č. 11c Příručka pro žadatele a příjemce

PŘÍLOHA Č. 11C POPIS ŘÁDKŮ EDS (PLATNÉ OD 26. 8. 2013) Řízená kopie elektronická Příloha č. 11c Příručka pro žadatele a příjemce PŘÍLOHA Č. 11C POPIS ŘÁDKŮ EDS (PLATNÉ OD 26. 8. 2013) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 7 č.řádku 6011 Náklady dokumentace projektu a inženýrské činnosti projektu INVESTIČNÍ POTŘEBY Náklady na studie, zpracování

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 11 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 001 Náklady dokumentace k registraci akce Náklady na studie, zpracování investičních

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více