1 Úvod Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL Organizační struktura ÚHÚL Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvod... 2. 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3. 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6. 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 2007..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 Úvod Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL Organizační struktura ÚHÚL Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok Ekonomické výsledky Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina Činnosti ÚHÚL vymezené zřizovací listinou Útvar hospodářské úpravy a ekologie lesů (HÚEL) Útvar informačních systémů a technologií (ISaT) Vnější vztahy a poradenství (VVaP) Ostatní činnosti Publikační aktivity zaměstnanců ÚHÚL VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ZKRATKÁM...64 Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

3 1 ÚVOD Předložená výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) za rok 2007 navazuje na předchozí výroční zprávy, které obsahují informace o činnosti ÚHÚL v příslušném roce. Zpráva má ustálenou koncepci, která je požadována zřizovatelem Ministerstvem zemědělství. Závazná struktura a obsah roční zprávy jsou vymezeny vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2005 Sb. Vyhláška stanovuje v 1 pro organizační složky státu výčet údajů, které musí být ve zprávě zahrnuty. Jedná se především o základní identifikační údaje o organizační složce státu, personální údaje, údaje o majetku a další fakta ekonomické povahy. Kromě povinných údajů zpráva obsahuje rovněž doplňující informace, jejichž účelem je poskytnout zájemci co nejúplnější obraz o efektivitě vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu. Rok 2007 byl rokem, ve kterém zaměstnanci ÚHÚL dále rozvíjeli činnosti tak, jak jsou vymezeny ve zřizovací listině a v navazujícím materiálu Odborný rozvoj ÚHÚL. V úvodu Výroční zprávy za rok 2007 bych vyzvedl a poděkoval všem zúčastněným zaměstnancům především za všechny rutinní práce, které byly průběžně v ÚHÚL zajišťovány. Nelze vyjmenovat všechny, nicméně z běžné rutiny vystupují, a proto zasluhují pozornost především tyto úspěšné aktivity v roce Probíhala příprava zaměstnanců ÚHÚL na předsednictví v EU (PRES). Tato příprava se týkala jazykového a odborného vzdělávání, větší konkretizací jednotlivých akcí, vybavení jednacích místností v Brandýse n.l. a v Brně. Byl dokončen tříletý projekt zahraniční rozvojové spolupráce na Ukrajině a tím vytvořeny podmínky pro získání projektu nového. Lze přivítat zvýšenou publikační aktivitu našich zaměstnanců v odborném tisku. Zaměstnanci ÚHÚL výrazně posunuli své aktivity v oblasti dálkového průzkumu země (DPZ), jako alternativy pro zjišťování údajů o lese. Rád bych vyzvedl a ocenil výsledky práce, které probíhají na úrovni odborných skupin a tématického zaměření jednotlivých poboček. Dobře fungující činnost nejen odborných skupin, ale i mezi skupinami navzájem, poskytování informací a vzájemná výměna zkušeností jsou základem pro týmovou spolupráci. Byla dokončena díla oblastních typologických elaborátů za celou ČR, do databáze byly převedeny často již se rozpadající typologické zápisníky shromažďované od padesátých let 20. století. Je to první krok k vyčištění a sjednocení typologického systému. Byl dokončen víceletý projekt podpůrná studie o stavu lesních porostů náhradních dřevin a myslivecké hospodaření v oblasti Krušných hor. Rád jsem přijal zprávu, že naši zaměstnanci byli na odborných jednáních příznivě hodnoceni za profesionálně odvedenou práci. Na nejrůznějších jednáních zaznamenávám příznivý ohlas lesnické veřejnosti na naše metodiky (poradce), kteří formou odborných seminářů, tiskovinami, spoluprací při akreditaci privátních poradců, zpracováním informačních a vzdělávacích materiálů, hodnocením akreditačních projektů i publikací v odborném tisku dobře působí v lesnickém prostředí. ÚHÚL převzal od VÚLHM další odborně náročné úkoly pověřené osoby v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem. Šlo o vyhotovování posudků pro potřeby rozhodnutí státní správy lesů o uznávání zdrojů reprodukčního materiálu. Přes počáteční potíže se vyhotovování posudků zaběhlo a dnes je součástí naší odborné činnosti. V současné době velký zájem veřejnosti vzbuzuje možnost vyššího využívání dříví pro život společnosti. Zde je úloha ÚHÚL nezastupitelná a je aktivní. Především lze vyzvednout naše odborná stanoviska v problematice únosných těžeb, ale i spolupráce na Akčním plánu pro biomasu. ÚHÚL je rovněž dobře hodnocen za projekt Lesní pedagogika, ve kterém sehrává jednu z nejvýznamnějších rolí především pravidelnými kontakty se základními školami, prezentací na výstavách a spoluprací na tvorbě celé koncepce lesní pedagogiky v rámci ČR. Z rutinních činností, které většina z nás považuje již za samozřejmé, ale které ve své podstatě jsou velmi komplikované a vyžadují vysokou profesionální úroveň našich zaměstnanců, bych rád uvedl celé široké spektrum práce v oblasti informačních systémů a technologií. Bez tohoto základu bychom nemohli dosáhnout příznivých výsledků v celé šíři našich činností. Rád bych uvedl, že si všech dobrých výsledků vážím a to nejen těch, které jsem zde vyzvedl, ale i všech které zde jmenovány nebyly. Vážím si jich o to více, že byly dosaženy v podmínkách, které nejsou pro nás příliš příznivé. Nízké platové ohodnocení ve srovnání s obdobnými organizacemi, vysoká fluktuace zaměstnanců, malý zájem kvalitních absolventů středních i vysokých škol o práci v ÚHÚL. Věřme společně, že se nám podaří tyto negativní tendence zlepšit. V Brandýse nad Labem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

4 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL OBDOBÍ DO KONCE 19. STOLETÍ Nedokonalé pokusy o ochranu některých lesů před těžební devastací byly na území našeho státu činěny už v dobách knížecích. Poměrně brzy se také objevily snahy o udržení trvalých těžebních možností, a to jak na zbožích komorních či zápisných, tak na jednotlivých majetcích zpupných. V období od 13. do 17. stol. byly lesní majetky poměrně často zaměřovány (např Petr Žákavec ze Žákavy) a byly pořizovány odhady a oceňování lesů. Počátky hospodářské úpravy lesů (HÚL) u nás lze umístit až asi do první poloviny 18. století. Odborné hospodaření bylo zprvu jako v celé střední Evropě zaměřováno především na výši, trvalost a vyrovnanost produkce a vycházelo z tehdejších reálných obav z nedostatku dřeva. Snaha trvale vyhovovat společenské poptávce po surovině logicky poměrně brzy vyústila v další požadavek na zvýšení stability produkce. Od první poloviny 19. stol. byly propracovávány metody, jak této stability dosáhnout. Kromě diverzifikovaných metod výchovy a obnovy porostů to byly principy vnější a vnitřní prostorové výstavby a diferencované dřevinné skladby, jež dodnes v hospodářských lesích nepozbyly aktuálnost. Přes vážné problémy, které nám dnes právě pro nedůslednost realizace těchto zásad, jež byla způsobena převahou zájmů ekonomických, působí změněná prostorová struktura a dřevinná skladba našich lesů, nelze pominout, že tyto změny valnou měrou napomohly k tomu, aby lesy na našem území nebyly neúnosně exploatovány, jejich plocha se zvětšovala, plnily dobře své mimoprodukční funkce a v neposlední řadě, že výnosy z lesa dovolily a dovolují aktivity směřující k jejich přeměně na lesy přírodě bližší namísto neúměrně náročnějších akcí, jež by byly nutné při jejich novém zakládání na opuštěných a degradovaných zemědělských pozemcích. Začátky provádění HÚL byly dány velikostí příslušných majetků, přičemž rozsah a způsob její realizace byl různý nejen v závislosti na stupni rozvoje lesnické vědy, ale i na řadě vnějších okolností, které v daném období převládaly. Výsledným dílem však od začátku existence HÚL vždy byla určitá forma lesních hospodářských plánů (LHP), obsahujících textové, tabulkové a mapové náležitosti. Podle dochovaných pramenů měly u nás vypracovány první LHP: schwarzenberské panství Chýnov u Tábora (1739), klášterní statek Tvořihráz u Znojma (1741), jesenické lesy (1743), Přísečnice u Chomutova (1745), Horní Luby u Chebu (1744), jimramovské lesy (1751), Lipník u Přerova (1753), Tuchlovice u Kladna, Kyjov, Olomouc a Nové Město n. M. (1754), Hořice (1756), Hořovice a Hluboká n. Vlt. (1760) atd. Do konce 18. století pak byla zařízena již asi pětina z celkové výměry našich lesů a ve státních lesích byly LHP zpracovávány už podruhé. Tento trend pokračoval i v 19. století, ovšem stále ještě bez všeobecně platných norem stanovených zákonem. O kvalitě tehdejších českých odborníků svědčí i fakt, že zařizovali rozsáhlé lesní majetky na Balkáně, v Podunají a v Itálii. I když rakouský lesní zákon č. 250/1852 říšského zákoníku například obsahoval zákaz pustošení lesů a nařizoval povinné zalesňování vykácených ploch, zavedení lesních hospodářských plánů bylo ponecháno na zákonech zemských. Uherský zákonný článek XXXI/1879 již předpisoval vyhotovování LHP pro státní, obecní a společenské lesy. V Čechách nařizoval hospodařit podle LHP teprve zákon č. 11/1893 českého zemského zákoníku o dohledu nad obecními lesy. Přitom obce, mající lesní majetek o výměře nižší než 50 ha, který byl v řádném stavu, mohly být této povinnosti zproštěny, ale musely užívat alespoň zjednodušených programů hospodaření. Protože státní lesy byly do poloviny 19. století rozprodány na splácení státních dluhů z napoleonských válek a státní taxace byla převedena do Vídně, pro rozvoj HÚL až do začátku 20. století měly rozhodující význam zejména velké soukromé lesní majetky, které již tehdy mívaly vlastní zařizovací kanceláře. Nejstarší tradici měly zařizovací služby liechtensteinská a schwarzenberská, vytvořené v polovině 19. století. Liechtensteinská služba byla tvořena samostatnými sekcemi v Úsově, Valticích a v Kostelci n. Č. l., které byly od roku 1883 centralizovány ve Valticích. Roku 1889 byla kancelář přeložena do Rabensburgu v Rakousku a potom do Bučovic s pobočkou v Břeclavi. Měla zpravidla zaměstnanců a zanikla v roce Schwarzenberská taxace zařizovala asi 100 tis. ha lesů v Čechách. Pracovala od roku 1852 v Hluboké nad Vltavou a mívala 7-11 pracovníků. Její činnost skončila v roce Mezi zařizovací služby vlastnické patřily také: colloredomannsfeldská taxace Zbiroh (45 tis. ha), taxace olomouckého arcibiskupství Kroměříž (42 tis. ha), fürstenberská taxace Křivoklát (32 tis. ha), czerninská taxace Jindřichův Hradec (19 tis. ha), buquoyská taxace Nové Hrady (21 tis. ha), taxace arcibiskupství Vratislav (32 tis. ha), taxace těšínského knížectví (55 tis. ha) a další, které pak v letech 1920 až 1948 pod vlivem politických a hospodářských změn na území našeho státu postupně zanikaly. OBDOBÍ Před rokem 1914 byly zařízeny asi 3/4 lesů na našem území. O významu HÚL pro lesní hospodářství svědčí hlavně to, že na zaměření lesů a zjiš ování jejich stavu a stanovování trvale únosných těžeb vydávali značné částky peněz především soukromí majitelé lesů. VÝVOJ V LETECH Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, převzalo na základě mírové smlouvy majetek bývalých rakouských státních lesů a statků. Současně získalo podle tzv. záborového zákona č. 215/1919 Sb., doplněného zákonem č. 387/1919 Sb., lesy bývalé císařské rodiny habsbursko-lotrinské a lesy šlechtických nadací, takže se výměra státních lesů na našem dnešním území zvýšila na 109,9 tis. ha. Postupnou, i když nedůslednou realizací první pozemkové reformy (tzv. náhradový zákon č. 329/ 1920 Sb.), která se táhla až do konce první republiky, pak převzal stát zčásti nebo zcela lesy dalších velkostatků, čímž se rozloha státních lesů zvýšila před Mnichovem v roce 1938 na 390 tis. ha. Jejich řízením Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

5 bylo pověřeno Generální ředitelství státních lesů a statků (GŘ SLS) v Praze, kterému podléhala Oblastní ředitelství (OŘ), postupně vznikající v Praze (1920), v Brandýse nad Labem (1921), Frýdku (1923), Třeboni (1924), Liberci (1927) a v Hodoníně (1935). Každé Oblastní ředitelství mělo zařizovací oddělení, zajiš ující HÚL v příslušné oblasti. V roce 1929 vydalo GŘ SLS návrh instrukce pro lesní hospodářská zařízení, který obsahoval řadu dodnes aktuálních prvků. Ačkoliv se podle něho úspěšně pracovalo, nebyl nikdy schválen. VÝVOJ V LETECH Vznik a vývoj samostatné zařizovací organizace Začlenění HÚL do aparátu Oblastních ředitelství se postupem času ukázalo jako nevyhovující, nebo na tomto úseku chyběla složka, která by jednotně usměrňovala celostátní lesnickou politiku i vlastní metodiku zařizovacích prací. Kromě toho byli pracovníci těchto oddělení často pověřováni jinými úkoly, jako například dozorem při zalesňování, provozem myslivosti, řešením držebních otázek, vypracováváním návrhů a výkazů lesních prací, výpomocí při pozemkové reformě apod. To činilo často až 1/3 z fondu jejich pracovní doby, takže vyhotovování LHP zaostávalo. Na konci roku 1934 proto Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo zařizovací oddělení českých a moravských Oblastních ředitelství SLS a současně byla zvláštním výnosem MZe k 1. lednu 1935 vytvořena ze zařizovacího oddělení tehdy rozpuštěného OŘ SLS v Brandýse nad Labem samostatná Lesní taxační kancelář (LTK) se sídlem v budově brandýského zámku, uvolněného po bývalém OŘ. Soustředěním zařizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Působnost LTK se postupně rozšiřovala na všechna OŘ podléhající GŘ SLS na území země české a moravskoslezské. V roce 1935 to byla Praha a Liberec, v roce 1936 Třeboň a v roce 1937 Hodonín a Frýdek. Náplň činnosti zahrnovala vypracovávání LHP, oceňování nemovitostí, jakož i zeměměřičské a kartografické práce pro potřeby SLS. LTK pracovala pro lesy státní a pro lesy lesnických škol, pokud si LHP nevyhotovovaly samy. Hospodářská úprava lesů se tehdy prováděla na základě zákona o zatímní ochraně lesů č. 37/ 1928 Sb. a navazujícího vládního nařízení č. 97/1930 Sb., kterými byly mimo jiné již pevně stanoveny kategorie držby a výměry lesů, pro které byla HÚL povinná. V souvislosti s obsazením českého pohraničí v roce 1938 bylo likvidováno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec. Po okupaci českých zemí byl podnik SLS přejmenován na Lesy a statky Protektorátu Čechy a Morava (LS PČM). V roce 1941 bylo podle metodiky profesora Krausse zahájeno stanovištní mapování na Křivoklátě, v Kardašově Řečici a Jemnici. Mapové stanovištní formy byly charakterizovány též příslušným lesním společenstvem a byl pro ně stanoven cíl druhové skladby. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu. LTK byla v roce 1942 přejmenována na Zařizovací ústav lesů Protektorátu Čechy a Morava (ZÚ PČM) v Brandýse nad Labem. Téhož roku došlo ke zřízení geodetické služby se sídlem na pobočce Křivoklát. O dva roky později vzniklo oddělení pro průzkum stanoviš, které pokračovalo v ověřování metodik stanovištního průzkumu a mapování na vybraných objektech. Provádění HÚL bylo v posledních letech 2. světové války upraveno vládním nařízením č. 35/ 1944 Sb. o zařízení lesů a návaznou vyhláškou MZe č. 539/1944 Ú.l. Šlo o odborně fundované a na tehdejší dobu moderně pojaté právní normy, vypracované ve složitém období národní nesvobody výhradně českými lesníky bez zásahu okupantů. Činnost ZÚ PČM byla přerušena pouze na samém konci války na několik měsíců v době, kdy byli zaměstnanci totálně nasazeni. VÝVOJ V LETECH Období po osvobození v roce 1945 se vyznačovalo snahou obnovit činnost organizace, přejmenované opět na LTK, na úroveň začátku roku Bylo znovu vytvořeno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec, zrušené po Mnichově. Řada zaměstnanců LTK však zatím odešla k obnovovaným nebo nově zřizovaným složkám Státních lesů (SL), zejména do pohraničí. V LTK zůstalo pouze několik zařizovatelů, přičemž 80% LHP mělo prošlou dobu platnosti a v důsledku zestátňování výměra SL stále narůstala. Rozsáhlé společenské změny a s nimi související změny ve správě a užívání lesů měly za následek novou reorganizaci HÚL. Výnosem MZe byla v roce 1946 dosavadní zařizovací služba decentralizována tak, že se v Brandýse nad Labem vytvořil Technický ústav SL (TÚSL) se specializovanými odděleními: zařizovacím (TÚZAŘ), zeměměřičským (TÚZEM), fotogrammetrickým (TÚFOT), stanovištním (TÚSTAN), kartografickým (TÚKART), stavebním (TÚSTAV) a mechanizačním (TÚMO). U všech tehdejších Oblastních ředitelství, tj. v Praze, Plzni (vzniklo po válce), Liberci (obnoveno po válce), Třeboni, Brně (po válce přešlo z Hodonína), Olomouci (vzniklo po válce) a Frýdku, byla obnovena oddělení pro hospodářské zařízení lesů. V prvních třech poválečných letech se práce HÚL prakticky neprováděly, protože zařizovatelé museli z příkazu MZe plnit jiné úkoly, zejména při velkých zestátňovacích majetkových přesunech v lesním hospodářství i v zemědělství. Se systematickým vyhotovováním LHP se začalo až v období po vydání vyhlášky MZe číslo 3021/ 1948 Ú.l. o inventarizaci lesů. V roce 1950 byl TÚSL přeměněn na Lesnicko-technické ústředí (ÚLT) v Brandýse nad Labem a z jeho poboček se staly závody pro úpravu lesního hospodaření (ZÚLH). Tento stav však trval jen do konce roku Plošná kompetence ÚLT a jeho zařizovacích závodů se dále rozšiřovala, zejména když byla po vydání zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, zlikvidována soukromá zařizovací praxe. Uvedeným zákonem byla rovněž zlikvidována lesní společenstva, která prováděla odbornou správu lesů bez lesního hospodáře. ÚLT se tak stalo jediným subjektem oprávněným vypracovávat LHP pro všechny lesy v českých krajích s výjimkou Vojenských lesů a statků (VLS) zařizovaných již od roku 1921 vlastní taxační službou (do Ústav pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků, od samostatné oddělení taxace při ředitelství VLS), dále městských lesů, kde byl oprávněn / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

6 vypracovávat LHP místní samostatný hospodář a lesních družstev, která měla v té době vlastní zařizovací kancelář. V roce 1951 vzniklo Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu (MLDP), do jehož resortu bylo začleněno celé odvětví LH. Začátkem roku 1952 byl z ÚLT v Brandýse nad Labem a z jednotlivých ZÚLH, které dříve podléhaly Krajským inspektorátům SL, vytvořen národní podnik LESPROJEKT, závody pro úpravu lesního hospodaření. Hlavním úkolem organizace v letech bylo urychlené vypracování LHP pro nově vznikající jednotky SL. Pracovalo se podle technologických postupů vycházejících ze zmíněného vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a vyhlášky MZe č. 539/1944 Ú.l. Tyto postupy však obsahovaly z časových a kapacitních důvodů v porovnání s uvedenými zákonnými předpisy některé úlevy. Jednalo se o první cyklus obnov LHP po skončení 2. světové války. Na základě uvedené vyhlášky MZe č. 3021/1948 Ú.l. pak byla podle lesních hospodářských plánů vypracována Inventarizace lesů 1950 (IL 50). Šlo o dílo, jež tehdy nemělo ve světě obdoby, nebo dávalo přehled o stavu, těžebních možnostech a pěstebních úkolech ve všech lesích republiky. VÝVOJ OD ROKU 1952 V období od svého vzniku (1952) až do roku 1956 byl Lesprojekt, jakožto národní podnik, hospodářskou organizací. Uvedená forma však přinášela problémy jak při vlastním řízení a provádění prací, tak také ve vztahu k odvětvovému centru i k ostatním organizacím LH. Proto došlo na základě vládního nařízení č. 2/1956 Sb. o organizaci LH (jímž bylo mimo jiné zrušeno neúspěšné rozdělení SL na pěstební správy LH a těžební závody lesního průmyslu, uskutečněné roku 1952) k ke změně Lesprojektu na rozpočtovou organizaci s názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. Jednotlivé zařizovací závody se opět staly pobočkami. Začátkem roku 1961 došlo na základě usnesení vlády č. 740/60 výnosem MZVLH ke sloučení ÚHÚL Brandýs nad Labem se stejnojmenným slovenským ústavem ve Zvolenu. Nově vytvořená organizace s nezměněným názvem a s působností pro celé Československo měla sídlo ve Zvolenu, přičemž v Brandýse nad Labem zůstalo pracoviště ústředí pro české kraje. Od 1. ledna 1969 byl v souvislosti s federalizací tehdejší republiky znovu obnoven samostatný ÚHÚL v Brandýse nad Labem s územní působností pro právě vytvořenou Českou socialistickou republiku. Organizace poboček ani název ústavu se nezměnily. Současně byla vytvořena národní vláda s národním MLVH, do jehož resortu pak již ÚHÚL trvale patřil až do zrušení tohoto ministerstva v roce V souvislosti s vydáním nového lesního zákona v roce 1978 byla ústavu rozhodnutím MLVH s platností od rozšířena náplň práce zejména na úseku ostatní inženýrské činnosti a při té příležitosti byl znovu přejmenován na Lesprojekt, s dodatkem ústav inženýrské činnosti. Významným rozšířením úkolů však bylo zejména přičlenění veškeré projektové činnosti v odvětví LH k Lesprojektu od Tuto práci předtím v letech prováděly projektové útvary (dříve technické kanceláře) podniků SL, zatímco metodická a vývojová činnost a inženýrskogeologický průzkum byly do té doby svěřeny pražskému Vývojovému pracovišti SL, které bylo součástí Podniku technického rozvoje v Olomouci (SLPTR). V rámci tzv. perestrojky, jež byla pokusem o reformování stagnujícího národního hospodářství, rozhodlo reformované Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu (MLVD) o navrácení útvarů projektové činnosti k od ústavu zpět k podnikům SL. Současně byl znovu změněn název organizace na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. Po stejném datu přešel od SL-PTR Olomouc k ÚHÚL závod výpočetní techniky v Brně (včetně výpočetního střediska, střediska metodiky a projekčně programovacího útvaru), z něhož vznikla pobočka výpočetní techniky (PVT). V roce 1990 bylo v souvislosti s reorganizací vlády ČR zrušeno MLVD a z toho důvodu byl ÚHÚL k zařazen do resortu nově zřízeného Ministerstva životního prostředí (MŽP), přestože odvětví lesního hospodářství jako celek přešlo přímo do působnosti MZe. S platností od byl od ústředí ústavu vyčleněn útvar kartografie a reprodukce a přeměněn na pobočku výroby a služeb (PVS) v Brandýse nad Labem. K téhož roku byla převedena pobočka výpočetní techniky v Brně zpět k SLPTR. Ke stejnému datu přešlo oddělení geologického průzkumu od ÚHÚL k organizaci Keramický servis Praha. Oddělením části pobočky Brno byla k utvořena z bývalého pracoviště pobočka Kroměříž obdobným způsobem z části pobočky Frýdek Místek byla s platností k zřízena pobočka Olomouc, čímž se zvýšil počet poboček ústavu na deset. K byl v rámci resortu MŽP od ústavu vyčleněn útvar lesnické inspekce a připojen k České vodohospodářské inspekci v Praze. Po dohodě mezi MŽP a MZe byl k ÚHÚL převeden do působnosti MZe. Po dokončení čtvrtého cyklu HÚL vyhotovil ústav v rámci ročních permanentních prací SLHP pátou inventarizaci lesů (IL 90) a po jejím uzavření byly započaty práce na pátém cyklu HÚL. Na základě nových zákonných norem byl rozhodnutím ministra zemědělství ze dne nově vymezen základní předmět činnosti. Zásadní změnou je převod vyhotovování LHP do sféry soukromých taxačních kanceláří, do kterých od ústavu přešla velká část zařizovatelů. Byla zrušena pobočka výroby a služeb a vytvořen útvar IDC. Ke dni byla v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích novelizována zřizovací listina ÚHÚL, se k témuž dni stal organizační složkou státu. Ke dni byla opět novelizována zřizovací listina. Zřizovací listina ÚHÚL je uvedena v samostatné kapitole 4.4 Zřizovací listina. Budova ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, foto: Zdeňka Zítová Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

7 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL 3.1 Vedení ÚHÚL Pobočky ÚHÚL Personální situace Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k (fyzické osoby) Celkový údaj o průměrných platech k Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚHÚL k ŘEDITEL ÚHÚL Sekretariát, podatelna, spisovka Právní a kontrolní referát Útvar HÚEL Útvar EaP Útvar ISaT Pobočky Sekretariát Oddělení analýz a rozpočtu Oddělení DS IDC Stará Boleslav Oddělení národní inventarizace lesů Oddělení informační soustavy Oddělení GIS IDC Č. Budějovice Plzeň Oddělení OPRL a ekologie lesa Oddělení personální a mzdové Oddělení ICT Jablonec n. N. Hradec Králové Oddělení lesnické typologie Oddělení majetkové a hospodářské správy Oddělení technologických provozů IDC Brno Oddělení rozvoje HÚL Investice, veřejné zakázky, BOZP a PO Dislokovaní pracovníci (pobočky) Frýdek-Místek Olomouc Oddělení podpory SSL a myslivosti Oddělení zásobování Kroměříž Oddělení vnějších vztahů a poradenství, certifikace Odborné skupiny na útvaru HÚEL: Odborné skupiny na útvaru ISaT: Odborné skupiny na útvaru EaP: Trvalé pracovní skupiny: Inventarizace lesa, Oblastní plány rozvoje lesů, Hospodářská úprava lesa, Typologie, 149 Skupina GIS, Kontrolní skupina, Technická skupina, Skupina Datový sklad Skupina Poradci, Mezinárodní vztahy / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

8 ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ Brandýs nad Labem Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem Tel.: , Fax: , GSM brána: 871; na ústřednu: IČ: Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú / VEDENÍ ÚHÚL Ředitel ústavu: Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tel: Náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů: Ing. Vratislav Mansfeld Tel: Náměstek ředitele pro informační systémy a technologie: Ing. Josef Fryml Tel: Náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku: Ing. Petr Tykva Tel: Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

9 3.2 POBOČKY ÚHÚL ÚSTŘEDÍ POBOČKA PRACOVIŠTĚ Brandýs nad Labem Nábřežní Brandýs n. L. Brno Vrázova Brno-Žabovřesky České Budějovice Lipová Rudolfov Písek Burketova 52a Písek Jindřichův Hradec Pravdova 1113/I Jindřichův Hradec Frýdek Místek Nádražní Frýdek-Místek Hradec Králové Veverkova Hradec Králové pracoviště Jihlava Havlíčkova Jihlava Jablonec nad Nisou Jungmannova Jablonec n. N. Liberec Tř. Gen. Svobody Liberec Děčín Pohraniční Děčín Kroměříž Náměstí Míru Kroměříž Olomouc Holická 31c Olomouc - Hodolany Plzeň Nám. Generála Píky Plzeň Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/ Karlovy Vary Stará Boleslav Okružní Stará Boleslav / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

10 BRNO Vrázova 1, Brno - Žabovřesky Tel.: , Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jaromír Nikl Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Stanislav Carbol Tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Lipová 15, Rudolfov Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jiří Heyda Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Petr Pumpr Tel.: Ředitel: Ing. Marek Mlčoušek Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Otakar Holuša, Ph.D. Tel.: HRADEC KRÁLOVÉ Veverkova 1335, Hradec Králové 2 Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Miroslav Válek (od ) Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Miloš Pařízek (od ) Tel.: Pracoviště Jihlava ROZKVĚT, stavební bytové družstvo Havlíčkova Jihlava Pracoviště Písek, Burketova 52a, Písek Vedoucí pracoviště: Ing. Aleš Hutař Tel., fax: Pracoviště Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II, Jindřichův Hradec Vedoucí pracoviště: Ing. Zdeněk Soukup Tel.: FRÝDEK - MÍSTEK Nádražní 2811, Frýdek - Místek Tel.: Fax.: GSM brána: JABLONEC NAD NISOU Jungmannova 10, Jablonec nad Nisou Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Ivo Růžička Tel.: Fax: Zástupce ředitele: Pavel Klíma, DiS. Tel.: Fax: Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /

11 Pracoviště Liberec Tř. Gen. Svobody 45, Liberec Vedoucí pracoviště: Ing. Hubert Valenta Tel.: Pracoviště Děčín Pohraniční 16, Děčín Vedoucí pracoviště: Romana Höhnelová, Tel., fax: GSM brána: Ředitel: Ing, Jiří Bouše Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Kamil Vyslyšel Tel.: KROMĚŘÍŽ Náměstí Míru 498, Kroměříž Tel.: Fax.: GSM brána: Pracoviště Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4, Karlovy Vary Vedoucí pracoviště: Ing. Daniel Balín Tel: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Martin Pospíšil Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Pavel Heyda Tel.: OLOMOUC Holická 31c, OlomoucHodolany Tel: , Fax: GSM brána: STARÁ BOLESLAV Okružní 1226, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tel.: Fax: GSM brána: Ředitel: Ing. Jaroslav Kubišta Tel.: Zástupce ředitele: Ing. Václav Jansa Tel.: Ředitel: Ing. Antonín Navrátil Ing. Michal Synek (od ) Tel: , Zástupce ředitele: Ing. Jan Hubený (od ) Tel.: PLZEŇ Nám. Generála Píky 8, Plzeň Tel: Fax: / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

12 3.3 PERSONÁLNÍ SITUACE ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Další údaje k personální situaci jsou uvedeny v kapitole Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k (fyzické osoby) věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,43 61 let a více ,69 celkem ,00 % 57,78 42,22 100, Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k (fyzické osoby) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,31 vyučen ,28 střední odborné ,00 úplné střední ,87 úplné střední odborné ,33 vyšší odborné ,31 vysokoškolské ,89 celkem , Celkový údaj o průměrných platech k Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k celkem průměrný hrubý měsíční plat Doba trvání počet % do 5 let ,11 do 10 let , Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 74 do 15 let 49 10,79 do 20 let 31 6,83 nad 20 let 71 15,64 celkem ,00 odchody 94 Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 11

13 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok Ekonomické výsledky Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozbor rovnoměrnosti čerpání prostředků Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků + základní personální údaje Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Zhodnocení čerpání účelových prostředků Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO Rozbor čerpání prostředků na realizaci přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Výdaje podle podseskupení položek a pododdílů Kontrolní činnost Právní činnost Zřizovací listina EKONOMICKÉ VÝSLEDKY za rok 2007 ÚHÚL v roce 2007 použil rozpočtové prostředky ke krytí nákladů spojených se zabezpečováním činností vyplývajících ze Zřizovací listiny (č.j. MZe 27819/ včetně dodatků ze dne )samostatně zřizovatelem MZe. Jednalo se zejména: odbornou činnost související s údržbou Oblastních plánů rozvoje lesů, činnost pověřené osoby podle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, sběr a vyhodnocování dat z TZP a PVP, prezentace výsledků NIL, vymezování lesů pod vlivem emisí, zpracovávání rezortních statistických výkazů LH a myslivosti, zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, zabezpečování funkce Informačního datového centra odvětví LH a spolupráce při tvorbě Informačního standardu LH, budování jednotného geografického informačního systému, podpora a poradenství v oblasti státní správy lesů a myslivosti, poradenství a služby při provádění certifikace lesů, metodická a poradenská činnost při naplňování Programu rozvoje venkova pro období , organizačně technické a koordinační zabezpečení přípravy dokumentu Národní lesnický program, příprava expertů v rámci PRES, realizace pilotního programu ekonomického sběru dat v oboru lesnictví. 12 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

14 Dále byly zabezpečovány úkoly v rámci rozvojových programů a aktivit uložených samostatně zřizovatelem MZe nebo vyplývajících z řešení odborných projektů. Přehled aktivit je uveden v části Navýšení a povolené překročení během roku V řízení ekonomických organizačních procesů a při jejich vyhodnocování uplatňoval ÚHÚL systém tzv. kontování, který dokumentuje rozsah vynaložených prostředků státního rozpočtu na jednotlivé činnosti. Použití prostředků podle základních okruhů činností dokumentuje níže uvedený přehled s porovnáním k předchozímu roku. Celkové náklady na hlavní činnost ÚHÚL, dle jednotlivých kont (zakázek) Skupiny kont Činnost v tis. Kč Index 07/06* HÚEL , ISaT , SSL a M , Projekty financované z rozpočtu , VVaP, NCC, osvětová a metodická činnost ,1 630 Zahraniční projekty ,9 800 Opravy, údržba ,3 CELKEM ,5 * náklady roku 2007 / náklady roku Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozpočet příjmů za rok 2007 včetně doplňkových a ostatních příjmů byl stanoven ve výši ,- Kč. Příjmy za rok 2007 byly naplněny ve výši ,-Kč. Byly naplňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a vyhláškou č. 40 MF/2001, o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno především zvýšenými příjmy z poskytovaných služeb, pronájmů nebytových prostor a převody z rezervního účtu - položky po přijetí zahraničních dotací. Uskutečnil se příjem z prodeje investičního majetku. Celkové překročení bylo vykázáno ve výši ,- Kč. Další specifikace příjmů je uvedena v následující tabulce: T e x t Položka Výsledek od poč. roku 2007 v tis. Kč Poskytované služby a výrobky Pronájem nemovitostí Úroky Pojistné náhrady Náhrady - ostatní ostatní (nahodilé) HIM Převody z běžného účtu Převody z depozitního účtu Zahraniční dotace (převody z RF) Celkem Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného měsíčního limitu. Kapitálové výdaje byly čerpány zejména ve čtvrtém čtvrtletí, a to z několika důvodů: v posledním čtvrtletí tohoto roku došlo ke zvýšenému čerpání v rámci navýšení rozpočtových investičních prostředků o tis. Kč určených k technickému zajištění projektu PRES - úprava a vybavení jednacích sálů spojená s přípravami na předsednictví v Radě EU. potřeby přesunu prostředků z uvažovaného nákupu majetkového podílu budovy Ústředí v Brandýse nad Labem, který nebyl uskutečněn z důvodu nedokončených jednání se čtvrtinovým vlastníkem o ceně, nezbytností dodržení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo uplatněno 28 druhů navýšení ve výši ,- Kč a 5 povolených překročení stanovených rozpočtových limitů v celkové výši ,- Kč. Deset těchto opatření bylo realizováno v listopadu a prosinci, což ovlivnilo zvýšené čerpání v závěru roku. Převážná část těchto opatření je směrována do oblasti vědy a výzkumu na řešení lesní problematiky a přípravy na předsednictví v Radě EU. Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 13

15 Pro přehlednost rovnoměrnosti čerpání je následující tabulka (v tis. Kč): Druh výdajů I/Q II/Q III/Q IV/Q Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání r Podíl IV/Q k r Provozní prostředky % Investiční prostředky % Zhodnocení stavu závazků a pohledávek Závazky k byly kompletně zlikvidovány, závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu, takže organizace není do nového období zatížena žádnými dluhy. Pohledávky ÚHÚL k (fakturované dodávky) Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč ,00 Ústředí , , ,00 Č.Budějovice ,90 Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč Brno ,00 Frýdek-Místek , Ústředí ,00 Celkem ,50 Jedná se převážně o fakturaci uskutečněnou koncem roku se splatností v lednu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007 Schválený rozpočet v tis.kč Rozpočet po změnách v tis.kč Skutečnost za rok 2007 v tis.kč Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci ,00 806, , , , ,93 Z výše uvedeného přehledu plyne, že ÚHÚL vyčerpal schválený rozpočet prostředků na platy i ostatní platby za provedenou práci, upravený změnami, v roce 2007 na 100%. Skutečný průměrný plat v ÚHÚL činil ,-Kč. Stav čerpání na jednotlivých pobočkách a ústředí za rok 2007: Pobočka Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Celkem Stará Boleslav České Budějovice Plzeň Jablonec n. N Hradec Králové Brno Frýdek Místek Olomouc Kroměříž Ústředí ÚHÚL Stanovený počet zaměstnanců Skutečný počet zaměstnanců Závazný ukazatel - počet zaměstnanců - byl splněn na 98,69%. Pobočka Plán. počet zaměstnanců Skutečnost za rok 2007 Plán - skutečnost Stará Boleslav 39,1 38,78 0,32 České Budějovice 43,1 43,63 0,53 Plzeň 47,0 45,71 1,29 Jablonec n,.n. 39,1 39,16-0,06 Hradec Králové 39,1 38,49 0,61 Brno 46,0 45,69 0,31 Frýdek Místek 33,3 32,65-0,35 Olomouc 32,3 32,47-0,17 Kroměříž 34,2 33,05 1,15 Ústředí 103,8 100,45 3,35 ÚHÚL 457,0 451,08 5, Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku: V roce 2007 byly podle plánu investic realizovány tyto akce: V rámci energetického auditu zateplení fasády na pobočce v Kroměříži. Zateplení části podhledu u vstupu na pobočce Brno. Vyzbrojení studny, osazení septiku a přečištění, přípojka vody a kanalizace na provozní budově Červený Kohout. 14 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

16 Pod budovou pobočky Stará Boleslav byl vykoupen pozemek a zároveň i pozemek nezbytně nutný u venkovního únikového schodiště. Podatelna byla vybavena novou frankovačkou. V rámci obnovy vozového parku pro venkovní pracovníky bylo zakoupeno 14 osobních vozidel. V rámci přípravy stavebních řízení a veřejných zakázek byla zpracována projektová dokumentace. Dále byla zakoupena multifunkční tiskárna, výpočetní technika a programové vybavení. Navíc byly účelově poskytnuty prostředky na PRES. Poř. čís. Název akce Kč 1. Zateplení fasády, pobočka Kroměříž Červený Kohout - vyzbrojení studny, septiku, přípojka vody, kanalizace 3. Zateplení podhledu Brno Výkup pozemku pobočka Stará Boleslav Projekty Dopravní prostředky Poř. čís. Název akce Kč 7. Frankovačka Výpočetní a informační technika Programové vybavení SW Stavební práce PRES zasedací místnost Brno Technické vybavení PRES celkem Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím rezervního účtu použity finanční prostředky na čerpání projektu MAROKO - (Myslivecké hospodaření pro ochranu a zhodnocení přírodních zdrojů) ve výši ,- Kč a projektu HUMBOLDT (Zpracování rámce pro harmonizaci dat a integraci služeb) ve výši ,- Kč. Dalším mimorozpočtovým zdrojem uplatněným formou povoleného překročení rozpočtových prostředků byla úhrada konzultačních služeb p. R. Taubera ve výši ,- Kč a zaslané pojistné náhrady ve výši ,- Kč. Dále byl v tomto roce ukončen tříletý projekt UKRAJINA ve výši ,- Kč provozních prostředků a ,- Kč investičních prostředků. Celkový objem za období realizace projektu činí ,- Kč provozních prostředků a ,- Kč investičních prostředků. Tyto prostředky byly čerpány prostřednictvím dotace MZe v rámci mezinárodní spolupráce. Celkové náklady na zahraniční služební cesty a veškeré mezinárodní aktivity činily ,- Kč. Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek (v tis. Kč): Položka Text v tis. Kč platy zaměstnanců povinné pojistné nákup materiálu nákup energií nákup služeb ostatní nákupy z toho: placené náhrady fondy investice celkem Zhodnocení čerpání účelových prostředků Pro rok 2007 byl pro ÚHÚL stanoven schválený rozpočet tis. Kč. Během celého roku došlo k navýšení rozpočtu a povolenému překročení v dále uvedeném členění: v březnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v březnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v dubnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených s organizační přípravou mezinárod- ních aktivit s lesnickou tématikou, konaných na území České republiky, v dubnu 2007 povolené překročení o ,- Kč na financování projektu HUMBOLDT, zaměřeného na sjednocení geografických informací, harmonizaci dat a integraci služeb, v květnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu VaV-Sm/640/18/03 Czech-Carbo studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu Carbo Europe, v květnu 2007 navýšení o ,- Kč na finanční zabezpečení a personální posílení v souvislosti s přípravami na předsednictví ČR v Radě EU, Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 15

17 v červnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených s projektem Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika, v červnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených se zajištěním činností při zpracování podkladů pro aktualizaci Národního lesnického programu, v červenci 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených s řešením studie Vliv zvěře na ekosystém Krušných hor a ,- Kč na řešení studie Šetření stavu porostů v Krušných horách, v červenci 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v srpnu 2007 navýšení o ,- Kč na hrazení výdajů spojených se zajištěním činností Tvorba jednotného postupu realizace lesní pedagogiky v ČR, v srpnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v srpnu 2007 povolené překročení o ,- Kč na financování projektu HUMBOLDT, zaměřeného na sjednocení geografických informací, harmonizaci dat a integraci služeb, v září 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním úkolu Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů rostlin, v září 2007 navýšení o ,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v září 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Monitoring zalesněných zemědělských ploch v rámci programu HRDP a využití metod dálkového průzkumu lesa na období pro potřeby sledování změny stavu životního prostředí, podpory evidence hospodaření s lesní půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova (EAFRD), v září 2007 přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z ostatních běžných výdajů OSS do prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektu Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika. Současně navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o ,- Kč u projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v říjnu 2007 navýšení o ,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v říjnu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Monitoring zalesněných zemědělských ploch v rámci programu HRDP a využití metod dálkového průzkumu lesa na období pro potřeby sledování změny stavu životního prostředí, podpory evidence hospodaření s lesní půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova (EAFRD), v říjnu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika a ,- Kč na technické zabezpečení prezentací lesnických subjektů, v listopadu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje neinvestičního charakteru spojené s technickým vybavením pro účely příprav předsednictví ČR v Radě EU, v listopadu 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené s přípravou podkladů pro novou podobu koncepce a strategie lesního hospodářství ČR, o ,- Kč na aplikaci registru OLH v rámci podpory státní správy lesů a o ,- Kč na činnosti spojené s řešením úkolů v oblasti poradenství, v listopadu 2007 navýšení o ,- Kč na financování projektu VaV-Sp/3q1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR, v prosinci 2007 navýšení o ,- Kč na výdaje spojené s činností Vytvoření modulu pro načítání informací od vlastníků lesů do informačního systému evidence reprodukčního materiálu a jejich evidence v datovém skladu informačního a datového centra ÚHÚL a navýšení ,- Kč na výdaje spojené s činností Výstupy analytického centra národní inventarizace lesů v Kroměříži, v prosinci 2007 povolené překročení projekt Maroko ,- Kč, v prosinci 2007 povolené překročení - pojistné náhrady ,- Kč, v prosinci 2007 povolené překročení René Tauber (konzultační služby) zahraniční dotace ,- Kč. Upravený rozpočet za celý rok 2007 disponoval s částkami: Platy Pojištění Neinv. nákupy Převod FKSP Investice Celkem Původní rozpočet Navýšení Překročení Celkem Rozdíl = 2 650,- Kč: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 836,- Kč zůstatek na investičním účtu 1 814,- Kč zůstatek na výdajovém účtu, rezerva na neuskutečněné inkasované platby Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodařil s upraveným rozpočtem ,- Kč a povoleným překročením ,- Kč, celkem tedy částkou ,- Kč. 16 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

18 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč): Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Skutečnost Příjmy OSS celkem Běžné výdaje OSS celkem z toho: Platy a ost. platby (501, 502) Povinné pojistné (503) Nákup materiálu Nákup energie Nákup služeb Ostatní nákupy Převody fondů Náhrady plac. obyv Ostatní transféry ( poplatky 563) Kapitálové výdaje OSS celkem z toho: Pořízení DNM Pořízení DHM Pozemky ÚHRN VÝDAJŮ Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO (v Kč) Bilance Maroko Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem Celkem Projekt PAWS Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem Projekt byl ukončen v březnu 2007, ale poslední část finančních prostředků přijde v roce Projekt Humboldt Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem CELKEM Projekt HUMBOLDT bude v dalším období pokračovat. Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 17

19 Průběh realizace projektu UKRAJINA Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem (OOV) Celkem Projekt byl v roce 2007 úspěšně dokončen Rozbor čerpání prostředků na realizaci přípravy na předsednictví v Radě EU V r byl realizován projekt PRES spojený s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU. (Pracovní cesty, jazykové vzdělávání, úprava a vybavení jednacích sálů) Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem Tento projekt bude v dalším období pokračovat. 18 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007

20 4.1.9 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2007 Kapitola: Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 19

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2012 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a 211 výroční zpráva OBSAH Úvod Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Majetek ve správě Personální oblast Spolupráce s městem Ostrava Odběry vody Výroba elektrické energie Kontrola jakosti vod

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p.

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p. Výroční zpráva 2012 Lesy České republiky, s.p. OBSAH Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 4 Profil státního podniku 5 Organizační uspořádání 6 Personální obsazení a orgány státního podniku 11 Vývoj základních

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více