Studie proveditelnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti"

Transkript

1 Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Verze dkumentu 1.9 Datum Žadatel Statutární měst Děčín Zpracvatel envatin s.r..

2 Obsah 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU ÚČEL STUDIE PROVEDITELNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDKLADATELE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU KONTAKTNÍ OSOBY INVESTOR CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE MANAŽERSKÝ SOUHRN SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU VAZBA PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGIE A CÍLE Strategie realizace Smart Administratin Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst Strategie implementace egvernment d území Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Infrmace celkvé situaci Infrmace prjektu TC ORP Děčín POSTAVENÍ TECHNOLOGICKÝCH CENTER V SYSTÉMU OBECNÉ VLASTNOSTI TECHNOLOGICKÝCH CENTER CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Základní údaje prjektu Účel prjektu Klíčvé aktivity prjektu Výstupy prjektu Očekávané přínsy Objektivně věřitelné indikátry VARIANTY ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Varianta Varianta Varianta ETAPY PROJEKTU ETAPA 1: Příprava prjektu ETAPA 2: Vybudvání technlgickéh centra a implementace spisvé služby ANALÝZA POPTÁVKY A KONCEPCE MARKETINGU POSTUP A VÝSLEDKY ANALÝZ Analýza pptávky výstupů prjektu Definice nabídky výstupů prjektu (pptávkvé řízení)

3 4.2 NÁVRH MARKETINGU PRO PROVOZNÍ FÁZI Marketingvá strategie Marketingvý mix Kncepce dbytu MATERIÁLOVÉ VSTUPY POTŘEBNÉ K PROJEKTOVÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA A POPIS DOSTUPNOSTI HMOTNÝCH DODÁVEK POTŘEBNÝCH K PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB NÁVRH ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ, PARAMETRŮ A KRITÉRIÍ VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA REALIZACI TC ORP Veřejná zakázka 1 - parametry Předmět zakázky Frma zakázky Specifikace plnění Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Pžadavky k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídky a jejíh předlžení Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Návrh smluvy díl Návrh smluvy pskytvání služeb prvzní pdpry Způsb hdncení nabídek Závazný harmngram implementace Platební pdmínky Záruční lhůta Veřejná zakázka 2 - parametry Předmět zakázky Frma zakázky Specifikace plnění Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Pžadavky k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídky a jejíh předlžení Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Návrh smluvy díl Návrh smluvy pskytvání služeb prvzní pdpry Způsb hdncení nabídek Závazný harmngram implementace Platební pdmínky Záruční lhůta Zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace LOKALITA A OKOLÍ UMÍSTĚNÍ PROJEKTU Ppis správníh bvdu ORP Děčín Členění správníh bvdu ORP Děčín Správní bvd ORP Děčín

4 6.1.4 Lkalizace prjektu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEHO OKOLÍ Dpad na živtní prstředí během budvání TC ORP Dpad na živtní prstředí během prvzu TC OR STAV TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SUBJEKTY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU A ZPŮSOB JEJICH ZAPOJENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ Obecné pžadavky na prstry TC Vstupy pr TC ORP HW a SW kncept TC ORP NÁVRH A POPIS ARCHITEKTURY ŘEŠENÍ Sučasný stav Návrh řešení TC POROVNÁNÍ VARIANT TECHNOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ TC ORP Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení VAZBY NA CENTRÁLNÍ PROJEKTY Základní registry veřejné správy Centrální míst služeb Datvé schránky Aplikace v TC ORP Děčín ANALÝZA TECHNICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK Technická rizika návrhu HW a SW TC ORP Bezpečnstní rizika návrhu HW a SW TC ORP DOPORUČENÍ A UPŘESNĚNÍ PRO ÚČELY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Specifikace zadání technickéh řešení Specifikace vybavení technlgické místnsti včetně řešení bezpečnsti TC Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Pžadavky na ddavatele a prvzvatele TC PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ TC Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení APLIKAČNÍ ŘEŠENÍ (ČÁST II. SPISOVÁ SLUŽBA) ÚVOD SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Sučasný stav Pjetí spisvé služby Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace FUNKČNÍ POŽADAVKY NA VYBRANÉ SPISOVÉ SLUŽBY

5 8.4 POPTÁVKA A NABÍDKA, ANALÝZA TRHU NABÍDKA SLUŽEB Zvažvané varianty řešení Dpručená varianta Pptávka mezi bcemi správníh bvdu ORP Děčín ORGANIZACE, PROVOZ A REŽIJNÍ NÁKLADY Organizační mdel Prvzní mdel Rle rganizací v prjektu Organizace výběrvých řízení Smluvní ujednání pr prvzvané kmpnenty ORGANIZACE A REŽIJNÍ NÁKLADY ORGANIZAČNÍ MODEL INVESTIČNÍ FÁZE PROVOZNÍ MODEL ROLE VŠECH ORGANIZACÍ V PROJEKTU ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PRÁVNÍ OPATŘENÍ NUTNÁ PRO REALIZACI PROJEKTU POPIS OBSAHU PROVOZNÍCH SMĚRNIC TC A SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ (NÁVRH SLA) Obsah prvzních směrnic TC Obsah Service Level Agreement LIDSKÉ ZDROJE, VLASTNÍCI A ZAMĚSTNANCI SPECIFIKACE FUNKCÍ A POZIC PROJEKTOVÉHO TÝMU V INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU Prjektvý tým v investiční fázi Persnální zajištění prvzu POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI Pžadavky na členy prjektvéh tým Pžadavky na tým zajišťující prvz REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vymezení struktury dluhdbéh majetku Určení výše investičních nákladů ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) Vymezení struktury a veliksti běžnéh majetku PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V INVESTIČNÍ FÁZI PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V PROVOZNÍ FÁZI Amrtizace PŘÍJMY PROVOZNÍ FÁZE FINANČNÍ PLÁN INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZE PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTU VÝSLEDKY FINANČNÍ ANALÝZY ZÁVĚRY FINANČNÍ ANALÝZY

6 13 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU ANALÝZA RIZIK UDRŽITELNOST PROJEKTU INSTITUCIONÁLNÍ ROVINA FINANČNÍ ROVINA PROVOZNÍ ROVINA ZÁVĚR SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VYJÁDŘENÍ K REALIZOVATELNOSTI A FINANČNÍ RENTABILITĚ PROJEKTU POPIS POSTUPU NÁVAZNÝCH PROJEKTŮ Prjekty dle navazujících výzev IOP/OPLZZ Prjekty v rámci TC ORP a TC K ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

7 Seznam zkratek CMS Centrální míst služeb DNS Dmain Name Server FC Fibre Channel HBA Hst Bus Adapter HW Hardware ICMP Internet Cntrl Message Prtcl ICT Infrmační a kmunikační technlgie IOP Integrvaný perační prgram IPS Intrusin Preventin System IPv6 Internet Prtcl versin 6 IRR Internal Rate Of Return ISVS Infrmační systémy veřejné správy IT Infrmační technlgie KIVS Kmunikační struktura veřejné správy KÚ Krajský úřad kva Kilvltampér L2TP Layer 2 Tunneling Prtcl LAN Lcal Area Netwrk LUN Lgical Unit Number MAN Metrplitan Area Netwrk MB Megabyte MV Ministerstv vnitra NLB Netwrk Lad Balancing NPV Net Present Value ORP Obec s rzšířenu půsbnstí QS Quality f Service RAID Redundant Array f Independent Disks RAM Randm Access Memry RMS Rack Mnitring Systém RPM Revlutins per minute SAN Strage Area Netwrk SAS Serial attached SCSI SATA Serial ATA SLA Service Level Agreement SNMP Simple Netwrk Management Prtcl SPS Spisvá služba SQL Structured Query Language SW Sftware TB Terabyte TC Technlgické centrum TC C Centrální technlgické centrum TC K Technlgické centrum kraje TC ORP Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí TCP Transmissin Cntrl Prtcl TCP/IP Internet Prtcl / Transmissin Cntrl Prtcl Tier Tiered Reliability / TIA-942 (Třída datvéh centra) UPS Uninterruptible Pwer Supply VDI Virtual Desktp Infrastructure VLAN Virtual LAN VRRP Virtual Ruter Redundancy Prtcl VSS Micrsft Visual SurceSafe WAN Wide Area Netwrk 7

8 Zadavatel studie prveditelnsti Název: Statutární měst Děčín Sídl: Mírvé náměstí 1175/5 IČ: DIČ: Osba právněná jednat jménem zadavatele: CZ Ing. Tmáš Kejzlar Telefn: Zpracvatel studie prveditelnsti Název: Sídl: Kntaktní adresa: envatin s.r.. Štěpánská 535/6, Praha Štěpánská 535/6, Praha IČ: DIČ: CZ Telefn: Statutární zástupce: Ing. Jiří Pavlíček, jednatel 8

9 1 Úvd Tat studie prveditelnsti vzniká za účelem psuzení prjektvéh záměru vybudvání Technlgickéh centra bce s rzšířenu půsbnstí Děčín a spisvé služby. Výchdiskem je usnesení č. ZM Prjekt Technlgickéh centra ORP a spisvé služby. 1.1 Základní infrmace k prjektu Název prjektu Ppis Technlgické centrum ORP Děčín Technlgická centra ORP budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny s rzhraním na datvé schránky ve vazbě na implementaci zákna č. 300/2008 Sb. Dále k chdu typvých prjektů samspráv, systémvých služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí a centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. V Technlgickém centru ORP bude mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Investr Dba realizace Udržitelnst Rzpčet Statutární měst Děčín 03/ / měsíců Kč včetně DPH 9

10 1.2 Účel studie prveditelnsti Bližší specifikace prjektvéh záměru TC ORP Děčín se zhledněním stávajícíh stavu a buducíh vývje. Prkázání: výběru nejlepší a eknmicky nejvýhdnější varianty realizace prjektu; správnsti a reálnsti plánvanéh rzpčtu, pdstatnění jedntlivých způsbilých výdajů c d druhu a veliksti; udržitelnsti prjektu a reálnsti jeh financvání žadatelem p uknčení finanční pdpry ze strukturálních fndů. 1.3 Charakteristika předkladatele Děčín je statutárním městem Ústeckéh kraje. Magistrát města Děčín plní úlhu becníh úřadu s rzšířenu půsbnstí. D jeh správníh bvdu spadá celkem 34 bcí. 1.4 Identifikační údaje předkladatele prjektu Název Sídl Statutární měst Děčín Mírvé náměstí 1175/5, Děčín IV IČ DIČ CZ Kód bce

11 1.5 Kntaktní sby Jmén Organizace Ing. Tmáš Kejzlar, veducí ddělení IT Statutární měst Děčín Telefn Jmén Organizace Marián Kubinec Statutární měst Děčín Telefn Investr Investrem a sučasně předkladatelem prjektu je Statutární měst Děčín. 1.7 Cílvé skupiny prjektu Statutární měst Děčín vystupuje jak investr a prvzvatel TC ORP a zárveň jak příjemce služeb TC ORP. Statutárním městem Děčín zřizvané a zakládané rganizace. Obce ve správním bvdu ORP Děčín jak příjemci služeb pskytvaných TC ORP. Obyvatelé správníh bvdu ORP Děčín prstřednictvím reginálních služeb TC. 2 Rekapitulace výsledků studie Základem studie prveditelnsti je výzva č. 06 Rzvj služeb e-gvernmentu v bcích Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1, Technlgická centra a elektrnické spisvé služby v území (dále jen Výzva ). Struktura studie je v suladu s Přílhu č. 1 Výzvy Vzrvé snvy studie prveditelnsti. 11

12 2.1 Manažerský suhrn Část Výzvy I. Z mžných variant řešení byla vybrána ta, která pstačuje k plnění danéh účelu (prvzu elektrnické spisvé služby, typvých prjektů, aplikací pr ptřeby ORP Děčín ) a je zárveň finančně únsná a eknmicky efektivní. Důraz byl kladen také na chranu minulých investic, prt je nutnu pdmínku řešení zachvání kmpatibility se stávajícím zařízením tak, aby mhl být maximálně využit. Takvé řešení je navržen v kapitle č. 7 tét studie. Rvněž byla identifikvána rizika prjektu jeh realizace, u kterých byla navržena řešení veducí k jejich minimalizaci. Základním pravidlem byl ddržení přiměřensti nákladů na eliminaci rizik, tzn. Náklady na eliminaci rizika nesmí přesáhnut hdntu případné škdy způsbené vznikem rizikvé situace. Samtná realizace prjektu bude svěřena externímu subjektu ve splupráci se zaměstnanci MěÚ Děčín, který má pr tyt účely sestaven kvalitní prjektvý tým. P dknčení investiční fáze bude prvz realizván rvněž externím subjektem. Statutární měst Děčín v tmt případě zajistí prvz systému minimálně p dbu udržitelnsti prjektu. Z finančníh a eknmickéh hlediska je prjekt pr výdělečný subjekt nevýhdný. Při zhlednění dalších (např. sci-eknmických) efektů jsu ale výstupy prjektu pr jeh cílvé skupiny velkým přínsem. Tent příns se prjeví například ve frmě snížení času strávenéh na úřadech či samtnu administrativu a dalšími btížně vyčíslitelnými efekty. Část Výzvy II. Elektrnická spisvá služba je pvinnu službu realizvanu na infrastruktuře vytvřené v části Výzvy I. Její upgrade a zprvznění pr bce ve správním bvdu ORP Děčín bude mít za následek zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění prcesů nejen v rámci samtných úřadů, ale také mezi v kmunikaci externích subjektů s úřady. V rámci prjektu bude prveden upgrade stávající nevyhvující spisvé služby, zprvznění negarantvanéh úlžiště a prpjení s garantvaným úlžištěm realizvaným na úrvni TC K. 12

13 3 Sučasný stav a histrie prjektu 3.1 Vazba prjektu na strategické dkumenty Příprava výzvy vychází zejména ze těcht strategických dkumentů: Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválená usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007, Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst v České republice na bdbí schválenu usnesením vlády České republiky č. 854 ze dne 9. července 2008, Schváleným dkumentem Integrvaný perační prgram na bdbí Příprava a realizace prjektu musí vycházet z výše uvedených strategických dkumentů. Krmě nich respektuje také relevantní realizvané neb připravvané legislativní dkumenty (zákn č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů a návrhy záknů základních registrech veřejné správy a jedntlivých registrů). Příprava, realizace, implementace a prvzvání prjektu musí dále vycházet a navazvat krmě výše uvedených strategických dkumentů i na následující kncepční dkumenty: - pr části výzvy I. II., je pvinný dkument TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA) - pr části výzvy III. je pvinný dkument VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU V případě dílčíh prjektu TC ORP Děčín jsu respektvány všechny výše zmíněné strategické dkumenty i příslušná legislativa. Prtže prjekt TC ORP Děčín zahrnuje části výzvy I. a II., respektuje dále zejména kncepční dkument TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA). Dkument VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU není v tét fázi pr prjekt TC ORP Děčín příliš relevantní. 3.2 Strategie a cíle Strategie realizace Smart Administratin Vláda stanvila základní směr ke zkvalitňvání veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administratin). V kntextu prjektu technlgických center jsu stanveny zásadní strategické cíle: 13

14 Zefektivnit činnst úřadů veřejné správy, snížit finanční nárky na chd administrativy a zajistit transparentní výkn veřejné správy. Přiblížit veřejné služby bčanvi, zajistit jejich maximální dstupnst a kvalitu. TC ORP zapadají dle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby d kmplexníh systému schematicky naznačenému na brázku níže (tzv. Hexagn veřejné správy). Prjekt TC ORP Děčín je primárně zaktven ve vrchlu Technlgie. Technlgie a infrastruktura zprvzněna v rámci tht prjektu bude představvat nezbytný technlgický základ a pdpru pr subjekty a prvky znázrněné v dalších vrchlech Hexagnu, které budu příznivě vlivněny: Finance: úspra prstředků ORP a bcí v správním bvdu Občan: úspra času při jednání se samsprávu Legislativa: naplnění a respektvání legislativních nrem Organizace: zefektivnění vnitřní kmunikace v rámci samsprávy Úředník: úspra času a zjedndušení agendy Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst navazuje na analytické pznatky, rzvíjí a specifikuje cíle v blasti pdpry egvernment a racinalizace využívání ICT veřejnu správu. Z phledu kncepce budvání technlgických center je stanven zásadní cíl v blasti infrastruktury: Vytvření rbustní, bezpečné a efektivní 14

15 infrastruktury schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje Strategie implementace egvernment d území Dkument byl vyhtven týmem dbrníků z Ministerstva vnitra v listpadu Definuje záměry státu při implementaci egvernmentu d území, a t frmu ptencinální sustavy typvých prjektů, které je mžné a důležité realizvat, aby byly všechny základní strategické dkumenty naplněny. Prjekty jsu kncipvány v suladu s Integrvaným peračním prgramem a Operačním prgramem Lidské zdrje a zaměstnanst. Tím naplňují pžadavek dstranění územních disparit vývje infrmatizace ČR Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Infrmace celkvé situaci Prjekt technlgickéh centra (TC) je sučástí prjektu reginálních center, tzv. egon center. Ta mají slžku technlgicku, vzdělávací a administrativní. Takt pjatá centra se stávají výrazným nsitelem a šiřitelem znalstí knceptu egvernment. Z phledu umístění v hierarchii veřejné správy se egon centra dělí na: egon centra na úrvni becních úřadů bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP); egon centra krajských úřadů. Celkvý kncept TC byl dvzen d analýz MV ČR, které prběhly v minulém bdbí, a ze kterých vyplývá mim jiné nízká úrveň využití synergických efektů mezi stupni veřejné správy. Zejména z průzkumu prjektvých záměrů samspráv však vyplývá i snaha měst a bcí III. stupně řešit prblémy infrmatizace kmplexně v rámci svéh správníh bvdu. Cílem prjektu je tut snahu pdpřit realizací TC na c největším pčtu ORP a umžnit tak bcím lépe naplnit pžadavek být dbrým hspdářem. Technlgická centra budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny a rzhraní na datvé schránky ve vazbě na implementaci Zákna 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů typvých prjektů samspráv služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. 15

16 V Technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Stejný princip platí i na úrvni krajů, kde primárním cílem je zajistit ve splupráci s ORP reginu systém aplikace typvých prjektů. Rzsah pskytvaných služeb na úrvni TCK výrazně pdpruje funkci krizvéh řízení a IZS v kraji. Prjekt technlgických center tevírá rvněž cestu k systematickému psuzení situace infrmatizace v rámci celéh kraje, nebť jak pdmínku realizace prjektu je nezbytné vytvřit studii prveditelnsti, která bude základem rzvje infrmatizace v celém reginu. Strategické dkumenty vytvřené v bdbí (např. Studie prveditelnsti kmplexní infrmatizace krajů ) akcentvaly tzv. systémvý prjekt krdinvanéh rzvje infrmatizace územní samsprávy jak celku. K jeh řešení však nikdy nedšl z důvdu nedstatečných finančních prstředků. Díky finančním prstředkům EU lze však nyní takvý prjekt realizvat Infrmace prjektu TC ORP Děčín V sučasné dbě nesplňují technlgie využívané Statutárním městem Děčín předpklady nutné k prvzu spisvé služby a pskytvání služeb jejich uživatelům na ptřebné úrvni. Prjekt vybudvání nvéh TC ORP pršel analytickými fázemi a jeh realizace byla schválena radu Statutárníh města Děčín (usnesení č. ZM Prjekt Technlgickéh centra ORP a spisvé služby). Více knkrétní situaci vypvídá pkračvání kapitly 3 a dále kapitly 7 a 8 tét studie 3.3 Pstavení technlgických center v systému Technlgická centra bcí s rzšířenu půsbnstí budu integrvána d systému egvernment. Prpjení bude zajišťvat infrastruktura KIVS. 16

17 17

18 Tat kncepce celéh systému umžní mim jiné pdstatně zvýšit úrveň prpjení a kmunikace a aplikaci jedntných standardů: Prpjení agendvých systémů a základních registrů. Distribuci ptřebných dat pr agendvý systém. Integrvat Infrmační systém datvých schránek s agendvými systémy prstřednictvím spisvých služeb. Transparentní prvz agendvých systémů a jejich vertikální integraci v rámci celéh systému včetně harmnizace wrk flw. Využitím integračních platfrem dcílit zvýšení adaptibility systému a dlnsti vůči změnám vazeb agendvých systémů. Vytvřit, udržvat a prezentvat katalg služeb dané rganizace veřejné správy včetně jejich persnálníh zajištění zejména ve vazbě na Registr práv a pvinnstí. Kncept TC zalžený na pskytvání služeb umžní jejich využití fyzickými a právnickými sbami, neb statními agendami bez nutnsti znát přesné míst jejich výknu. Kvalita a dstupnst užívaných služeb pskytvatele je předem definvána ujednáním pskytvání služeb (SLA) s parametry, které jednznačně definují pdmínky pskytvaných služeb. Systém umžní mnitring užívání služeb a kntrlu kvality jejich ddávky. Vznikající báze znalstí pskytvaných službách služí pskytvateli pr jejich efektivní ptimalizaci, slučvání, rzdělvání neb návrh zcela nvých služeb pdle vznikajících pžadavků kladených na výkn agend dběratele. Využití virtualizačních technlgií umžní vlit efektivní technlgicku infrastrukturu systému. 3.4 Obecné vlastnsti Technlgických center Implementace egvernmentu vyžaduje vytvření, prvz a údržbu infrastruktury pr zpracvání klíčvých dat reginu prstřednictvím aplikací a systémů, jak jsu spisvé služby, datvé sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrvni Krajů a ORP získá infrmatika výrazně reginální charakter. Technlgická centra budu pstupně rzšiřvána implementací nvých funkcí. Krajské TC K bude krdinvat funkce všech TC ORP na území kraje (pkud k tmu bude shda jak ze strany kraje, tak ORP). Kraje se liší ve vybavení, přístupu jedntlivých ORP a vlastním záměru rzvje. Prt je důležité za každý kraj zpracvat Studii prveditelnsti implementace egvernmentu s návrhem mdelu zajištění jedntlivých 18

19 služeb a jejich dalšíh rzvje. Studie bude vycházet ze vzrvé struktury, která bude sučástí příručky pr žadatele. Následující brázek ppisuje becnu třívrstvu architekturu infrmačních systémů. Datvá služí pr uchvávání strukturvaných a nestrukturvaných dat. Aplikační bsahuje aplikační lgiky hstujících aplikací pskytující služby klí. Klientská uživatelská rzhraní integrvaná na hstvané aplikace (pr přístup k aplikační lgice hstvaných aplikací neb služeb, ppř. externích aplikací). Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Aplikační integrace Integrace UI Aplikační integrace Integrace UI Aplikační integrace Integrace UI Aplikační vrstva Vrstva pskytvaných služeb Datvá vrstva Správa infrastruktury Pskytvání služeb Aplikační lgika File (subrvé repsitry) RDBMS Technlgická centra Aplikační vrstva Vrstva pskytvaných služeb Datvá vrstva Správa infrastruktury Aplikační lgika File (subrvé repsitry) Vyská dstupnst služeb Pskytvání služeb Sdílení aplikačních dat a metadat RDBMS Správa infrastruktury File (subrvé repsitry) Pskytvání služeb Sdílení aplikačních dat a metadat Aplikační lgika Střední dstupnst služeb RDBMS 3.5 Charakteristika prjektu Základní údaje prjektu Účelem vybudvání technlgickéh centra ORP Děčín je zejména pdpra zajištění prvzu spisvé služby, dalších systémvých služeb a aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy. TC bude budván v prstrách Magistrátu města (více viz kapitla č 6). V technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP Děčín jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgické centrum ORP Děčín umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP Děčín ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. 19

20 Vybudvání technlgickéh centra ORP Děčín může být výrazně pdpřen z prstředků strukturálních fndů Evrpské unie Účel prjektu Účelem první části prjektu (část č. I. Výzvy ) je v suladu s dkumentem Technlgické centrum ORP (kncept a výchdiska) vytvření rbustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje. Vytvřená infrastruktura bude služit k pskytvání navazujících funkcí a služeb (viz kapitla č. 4). Druhu částí prjektu je nasazení systému elektrnické spisvé služby pdle části II. Výzvy. Účelem tét části prjektu je zvýšení kvality a dstupnsti spisvých služeb ve správním bvdu ORP Děčín Klíčvé aktivity prjektu Základní aktivity prjektu: 1. Vybudvání Technlgickéh centra. 2. Upgrade stávající nevyhvující spisvé služby ORP Děčín a nasazení hstvané spisvé služby pr bce správníh bvdu ORP Děčín a pr Statutárním městem Děčín zakládané a zřizvané rganizace. Z těcht klíčvých aktivit vycházejí také níže zmíněné kvantitativní indikátry plnění prjektu Výstupy prjektu Hlavním výstupem prjektu bude vybudvané a kvalitně vybavené Technlgické centrum, které bude za účelem maximální eknmické efektivnsti vybudván s c nejvyšším využitím stávajících technlgií. Tt TC bude pskytvat kvalitní zázemí pr prvz elektrnické spisvé služby, centrálních prjektů veřejné správy a dalších ptřebných aplikací. Pdrbnsti technickém řešení TC ORP Děčín rzebírá kapitla č 7. V návaznsti na vybudvané TC ORP Děčín bude na jeh technlgiích nasazen upgradvaný systém elektrnické spisvé služby. Elektrnická spisvá služba bude také pskytvána subjektům správníh bvdu ORP Děčín, a t frmu hstvání (více viz kapitla č. 8). Tyt předpkládané výstupy jsu kvantifikvány frmu bjektivně měřitelných indikátrů v kapitle č

21 3.5.6 Očekávané přínsy Prjekt je přínsný ve smyslu nasazení a pskytnutí nvých služeb (negarantvanéh úlžiště a spisvé služby) všem bcím a zřizvaným rganizacím, které s těmit službami typicky nemají dsud zkušenst. Využitím těcht nvých služeb, a tedy elektrnizací dtčených agend, djde k redukci administrativní zátěže těcht subjektů. Prjekt je také přínsný z phledu snahy sjedncení některých agend cílvých subjektů a jejich centrálníh pskytvání ze strany ORP, jakžt garanta pskytvaných služeb Objektivně věřitelné indikátry Indikátr (150118): Pčet úřadů ve správním bvdu ORP Děčín se zavedeným systém elektrnické spisvé služby a elektrnicky řízeným během dkumentů. Cílvá hdnta indikátru = 31. Indikátr (150200): Pčet vybudvaných datvých úlžišť pr ptřeby elektrnizace veřejné správy. Cílvá hdnta indikátru = 1. 21

22 3.6 Varianty řešení technlgickéh centra Varianta 1 Varianta pnechání technickéh vybavení ORP Děčín ve stávajícím stavu bez přizvání nvéh materiálvéh a sftwarvéh vybavení. Nebudu knzumvány ani další služby Varianta 2 Rzšíření stávajícíh zařízení integrací nvých prvků, které umžní prvz spisvé služby, negarantvanéh úlžiště atd. Bude realizván upgrade stávající spisvé služby a zajištěn pskytvání spisvé služby v hstvaném režimu subjektům ve správním bvdu ORP Děčín. Bude třeba také implementačních, šklících a prvzních služeb Varianta 3 Varianta nárazvéh nahrazení stávajícíh HW zařízení a SW nvě přízenými technlgiemi. Řešení bude kncipván tak, aby vyhvěl pžadavkům kladeným na TC ORP, zejména pak dkumentu TC ORP Kncept a výchdiska. Psuzení jedntlivých variant řešení je uveden v kapitle

23 3.7 Etapy prjektu ETAPA 1: Příprava prjektu Zpracvání prjektvéh záměru a schválení realizace prjektu v rgánech města Zpracvání studie prveditelnsti Zajištění a analýza pdkladů Lkální průzkum Frmalizace prjektvéh záměru Návrh a vyhdncení variant Zajištění kvalifikvaných psudků a dhadů Analýza rizik Finanční a eknmická analýza Zpracvání a předlžení žádsti dtaci včetně pvinných přílh Zpracvání rzpčtu a harmngramu prjektu - řádný plžkvý rzpčet bude prveden v suladu s řídícími dkumenty Integrvanéh peračníh prgramu a bude rzlišen na etapy/rky Zpracvání ptřebných frmulářů žádsti vyplnění žádsti v systému Benefit dle pkynů vydaných řídícím rgánem, kntrla frmální správnsti vyplněných údajů. Nastavení mnitrvacích indikátrů - nastavení mnitrvacích ukazatelů, které budu výstupem studie prveditelnsti a budu krespndvat s pžadavky na vyplnění mnitrvacích ukazatelů dle řídícíh rgánu a jím vydaných dkumentů Zpracvání etapizace prjektu - nastavení etapizace prjektu tak, aby dpvídala výstupům studie prveditelnsti a byla c nejúčinnější z hlediska finančních tků prjektu a vypřádání plateb dtace Ppis vazby prjektu na strategické a kncepční dkumenty - analýza a frmulace suladu prjektu s těmit dkumenty Zajištění způsbilsti výdajů dle předepsaných pkynů a dpručení řídícíh rgánu - všechny předpkládané náklady spjené s prjektem budu prvnány s metdickými pravidly a dalšími závaznými pkyny Nastavení principů fungvání prjektvéh týmu pr realizaci náplně prjektu 23

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více