Studie proveditelnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti"

Transkript

1 Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Verze dkumentu 1.9 Datum Žadatel Statutární měst Děčín Zpracvatel envatin s.r..

2 Obsah 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU ÚČEL STUDIE PROVEDITELNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDKLADATELE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU KONTAKTNÍ OSOBY INVESTOR CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE MANAŽERSKÝ SOUHRN SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU VAZBA PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGIE A CÍLE Strategie realizace Smart Administratin Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst Strategie implementace egvernment d území Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Infrmace celkvé situaci Infrmace prjektu TC ORP Děčín POSTAVENÍ TECHNOLOGICKÝCH CENTER V SYSTÉMU OBECNÉ VLASTNOSTI TECHNOLOGICKÝCH CENTER CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Základní údaje prjektu Účel prjektu Klíčvé aktivity prjektu Výstupy prjektu Očekávané přínsy Objektivně věřitelné indikátry VARIANTY ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Varianta Varianta Varianta ETAPY PROJEKTU ETAPA 1: Příprava prjektu ETAPA 2: Vybudvání technlgickéh centra a implementace spisvé služby ANALÝZA POPTÁVKY A KONCEPCE MARKETINGU POSTUP A VÝSLEDKY ANALÝZ Analýza pptávky výstupů prjektu Definice nabídky výstupů prjektu (pptávkvé řízení)

3 4.2 NÁVRH MARKETINGU PRO PROVOZNÍ FÁZI Marketingvá strategie Marketingvý mix Kncepce dbytu MATERIÁLOVÉ VSTUPY POTŘEBNÉ K PROJEKTOVÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA A POPIS DOSTUPNOSTI HMOTNÝCH DODÁVEK POTŘEBNÝCH K PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB NÁVRH ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ, PARAMETRŮ A KRITÉRIÍ VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA REALIZACI TC ORP Veřejná zakázka 1 - parametry Předmět zakázky Frma zakázky Specifikace plnění Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Pžadavky k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídky a jejíh předlžení Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Návrh smluvy díl Návrh smluvy pskytvání služeb prvzní pdpry Způsb hdncení nabídek Závazný harmngram implementace Platební pdmínky Záruční lhůta Veřejná zakázka 2 - parametry Předmět zakázky Frma zakázky Specifikace plnění Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Pžadavky k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídky a jejíh předlžení Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Návrh smluvy díl Návrh smluvy pskytvání služeb prvzní pdpry Způsb hdncení nabídek Závazný harmngram implementace Platební pdmínky Záruční lhůta Zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace LOKALITA A OKOLÍ UMÍSTĚNÍ PROJEKTU Ppis správníh bvdu ORP Děčín Členění správníh bvdu ORP Děčín Správní bvd ORP Děčín

4 6.1.4 Lkalizace prjektu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEHO OKOLÍ Dpad na živtní prstředí během budvání TC ORP Dpad na živtní prstředí během prvzu TC OR STAV TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SUBJEKTY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU A ZPŮSOB JEJICH ZAPOJENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ Obecné pžadavky na prstry TC Vstupy pr TC ORP HW a SW kncept TC ORP NÁVRH A POPIS ARCHITEKTURY ŘEŠENÍ Sučasný stav Návrh řešení TC POROVNÁNÍ VARIANT TECHNOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ TC ORP Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení VAZBY NA CENTRÁLNÍ PROJEKTY Základní registry veřejné správy Centrální míst služeb Datvé schránky Aplikace v TC ORP Děčín ANALÝZA TECHNICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK Technická rizika návrhu HW a SW TC ORP Bezpečnstní rizika návrhu HW a SW TC ORP DOPORUČENÍ A UPŘESNĚNÍ PRO ÚČELY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Specifikace zadání technickéh řešení Specifikace vybavení technlgické místnsti včetně řešení bezpečnsti TC Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Pžadavky na ddavatele a prvzvatele TC PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ TC Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení APLIKAČNÍ ŘEŠENÍ (ČÁST II. SPISOVÁ SLUŽBA) ÚVOD SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Sučasný stav Pjetí spisvé služby Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace FUNKČNÍ POŽADAVKY NA VYBRANÉ SPISOVÉ SLUŽBY

5 8.4 POPTÁVKA A NABÍDKA, ANALÝZA TRHU NABÍDKA SLUŽEB Zvažvané varianty řešení Dpručená varianta Pptávka mezi bcemi správníh bvdu ORP Děčín ORGANIZACE, PROVOZ A REŽIJNÍ NÁKLADY Organizační mdel Prvzní mdel Rle rganizací v prjektu Organizace výběrvých řízení Smluvní ujednání pr prvzvané kmpnenty ORGANIZACE A REŽIJNÍ NÁKLADY ORGANIZAČNÍ MODEL INVESTIČNÍ FÁZE PROVOZNÍ MODEL ROLE VŠECH ORGANIZACÍ V PROJEKTU ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PRÁVNÍ OPATŘENÍ NUTNÁ PRO REALIZACI PROJEKTU POPIS OBSAHU PROVOZNÍCH SMĚRNIC TC A SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ (NÁVRH SLA) Obsah prvzních směrnic TC Obsah Service Level Agreement LIDSKÉ ZDROJE, VLASTNÍCI A ZAMĚSTNANCI SPECIFIKACE FUNKCÍ A POZIC PROJEKTOVÉHO TÝMU V INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU Prjektvý tým v investiční fázi Persnální zajištění prvzu POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI Pžadavky na členy prjektvéh tým Pžadavky na tým zajišťující prvz REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vymezení struktury dluhdbéh majetku Určení výše investičních nákladů ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) Vymezení struktury a veliksti běžnéh majetku PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V INVESTIČNÍ FÁZI PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V PROVOZNÍ FÁZI Amrtizace PŘÍJMY PROVOZNÍ FÁZE FINANČNÍ PLÁN INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZE PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTU VÝSLEDKY FINANČNÍ ANALÝZY ZÁVĚRY FINANČNÍ ANALÝZY

6 13 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU ANALÝZA RIZIK UDRŽITELNOST PROJEKTU INSTITUCIONÁLNÍ ROVINA FINANČNÍ ROVINA PROVOZNÍ ROVINA ZÁVĚR SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VYJÁDŘENÍ K REALIZOVATELNOSTI A FINANČNÍ RENTABILITĚ PROJEKTU POPIS POSTUPU NÁVAZNÝCH PROJEKTŮ Prjekty dle navazujících výzev IOP/OPLZZ Prjekty v rámci TC ORP a TC K ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

7 Seznam zkratek CMS Centrální míst služeb DNS Dmain Name Server FC Fibre Channel HBA Hst Bus Adapter HW Hardware ICMP Internet Cntrl Message Prtcl ICT Infrmační a kmunikační technlgie IOP Integrvaný perační prgram IPS Intrusin Preventin System IPv6 Internet Prtcl versin 6 IRR Internal Rate Of Return ISVS Infrmační systémy veřejné správy IT Infrmační technlgie KIVS Kmunikační struktura veřejné správy KÚ Krajský úřad kva Kilvltampér L2TP Layer 2 Tunneling Prtcl LAN Lcal Area Netwrk LUN Lgical Unit Number MAN Metrplitan Area Netwrk MB Megabyte MV Ministerstv vnitra NLB Netwrk Lad Balancing NPV Net Present Value ORP Obec s rzšířenu půsbnstí QS Quality f Service RAID Redundant Array f Independent Disks RAM Randm Access Memry RMS Rack Mnitring Systém RPM Revlutins per minute SAN Strage Area Netwrk SAS Serial attached SCSI SATA Serial ATA SLA Service Level Agreement SNMP Simple Netwrk Management Prtcl SPS Spisvá služba SQL Structured Query Language SW Sftware TB Terabyte TC Technlgické centrum TC C Centrální technlgické centrum TC K Technlgické centrum kraje TC ORP Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí TCP Transmissin Cntrl Prtcl TCP/IP Internet Prtcl / Transmissin Cntrl Prtcl Tier Tiered Reliability / TIA-942 (Třída datvéh centra) UPS Uninterruptible Pwer Supply VDI Virtual Desktp Infrastructure VLAN Virtual LAN VRRP Virtual Ruter Redundancy Prtcl VSS Micrsft Visual SurceSafe WAN Wide Area Netwrk 7

8 Zadavatel studie prveditelnsti Název: Statutární měst Děčín Sídl: Mírvé náměstí 1175/5 IČ: DIČ: Osba právněná jednat jménem zadavatele: CZ Ing. Tmáš Kejzlar Telefn: Zpracvatel studie prveditelnsti Název: Sídl: Kntaktní adresa: envatin s.r.. Štěpánská 535/6, Praha Štěpánská 535/6, Praha IČ: DIČ: CZ Telefn: Statutární zástupce: Ing. Jiří Pavlíček, jednatel 8

9 1 Úvd Tat studie prveditelnsti vzniká za účelem psuzení prjektvéh záměru vybudvání Technlgickéh centra bce s rzšířenu půsbnstí Děčín a spisvé služby. Výchdiskem je usnesení č. ZM Prjekt Technlgickéh centra ORP a spisvé služby. 1.1 Základní infrmace k prjektu Název prjektu Ppis Technlgické centrum ORP Děčín Technlgická centra ORP budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny s rzhraním na datvé schránky ve vazbě na implementaci zákna č. 300/2008 Sb. Dále k chdu typvých prjektů samspráv, systémvých služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí a centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. V Technlgickém centru ORP bude mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Investr Dba realizace Udržitelnst Rzpčet Statutární měst Děčín 03/ / měsíců Kč včetně DPH 9

10 1.2 Účel studie prveditelnsti Bližší specifikace prjektvéh záměru TC ORP Děčín se zhledněním stávajícíh stavu a buducíh vývje. Prkázání: výběru nejlepší a eknmicky nejvýhdnější varianty realizace prjektu; správnsti a reálnsti plánvanéh rzpčtu, pdstatnění jedntlivých způsbilých výdajů c d druhu a veliksti; udržitelnsti prjektu a reálnsti jeh financvání žadatelem p uknčení finanční pdpry ze strukturálních fndů. 1.3 Charakteristika předkladatele Děčín je statutárním městem Ústeckéh kraje. Magistrát města Děčín plní úlhu becníh úřadu s rzšířenu půsbnstí. D jeh správníh bvdu spadá celkem 34 bcí. 1.4 Identifikační údaje předkladatele prjektu Název Sídl Statutární měst Děčín Mírvé náměstí 1175/5, Děčín IV IČ DIČ CZ Kód bce

11 1.5 Kntaktní sby Jmén Organizace Ing. Tmáš Kejzlar, veducí ddělení IT Statutární měst Děčín Telefn Jmén Organizace Marián Kubinec Statutární měst Děčín Telefn Investr Investrem a sučasně předkladatelem prjektu je Statutární měst Děčín. 1.7 Cílvé skupiny prjektu Statutární měst Děčín vystupuje jak investr a prvzvatel TC ORP a zárveň jak příjemce služeb TC ORP. Statutárním městem Děčín zřizvané a zakládané rganizace. Obce ve správním bvdu ORP Děčín jak příjemci služeb pskytvaných TC ORP. Obyvatelé správníh bvdu ORP Děčín prstřednictvím reginálních služeb TC. 2 Rekapitulace výsledků studie Základem studie prveditelnsti je výzva č. 06 Rzvj služeb e-gvernmentu v bcích Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1, Technlgická centra a elektrnické spisvé služby v území (dále jen Výzva ). Struktura studie je v suladu s Přílhu č. 1 Výzvy Vzrvé snvy studie prveditelnsti. 11

12 2.1 Manažerský suhrn Část Výzvy I. Z mžných variant řešení byla vybrána ta, která pstačuje k plnění danéh účelu (prvzu elektrnické spisvé služby, typvých prjektů, aplikací pr ptřeby ORP Děčín ) a je zárveň finančně únsná a eknmicky efektivní. Důraz byl kladen také na chranu minulých investic, prt je nutnu pdmínku řešení zachvání kmpatibility se stávajícím zařízením tak, aby mhl být maximálně využit. Takvé řešení je navržen v kapitle č. 7 tét studie. Rvněž byla identifikvána rizika prjektu jeh realizace, u kterých byla navržena řešení veducí k jejich minimalizaci. Základním pravidlem byl ddržení přiměřensti nákladů na eliminaci rizik, tzn. Náklady na eliminaci rizika nesmí přesáhnut hdntu případné škdy způsbené vznikem rizikvé situace. Samtná realizace prjektu bude svěřena externímu subjektu ve splupráci se zaměstnanci MěÚ Děčín, který má pr tyt účely sestaven kvalitní prjektvý tým. P dknčení investiční fáze bude prvz realizván rvněž externím subjektem. Statutární měst Děčín v tmt případě zajistí prvz systému minimálně p dbu udržitelnsti prjektu. Z finančníh a eknmickéh hlediska je prjekt pr výdělečný subjekt nevýhdný. Při zhlednění dalších (např. sci-eknmických) efektů jsu ale výstupy prjektu pr jeh cílvé skupiny velkým přínsem. Tent příns se prjeví například ve frmě snížení času strávenéh na úřadech či samtnu administrativu a dalšími btížně vyčíslitelnými efekty. Část Výzvy II. Elektrnická spisvá služba je pvinnu službu realizvanu na infrastruktuře vytvřené v části Výzvy I. Její upgrade a zprvznění pr bce ve správním bvdu ORP Děčín bude mít za následek zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění prcesů nejen v rámci samtných úřadů, ale také mezi v kmunikaci externích subjektů s úřady. V rámci prjektu bude prveden upgrade stávající nevyhvující spisvé služby, zprvznění negarantvanéh úlžiště a prpjení s garantvaným úlžištěm realizvaným na úrvni TC K. 12

13 3 Sučasný stav a histrie prjektu 3.1 Vazba prjektu na strategické dkumenty Příprava výzvy vychází zejména ze těcht strategických dkumentů: Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválená usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007, Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst v České republice na bdbí schválenu usnesením vlády České republiky č. 854 ze dne 9. července 2008, Schváleným dkumentem Integrvaný perační prgram na bdbí Příprava a realizace prjektu musí vycházet z výše uvedených strategických dkumentů. Krmě nich respektuje také relevantní realizvané neb připravvané legislativní dkumenty (zákn č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů a návrhy záknů základních registrech veřejné správy a jedntlivých registrů). Příprava, realizace, implementace a prvzvání prjektu musí dále vycházet a navazvat krmě výše uvedených strategických dkumentů i na následující kncepční dkumenty: - pr části výzvy I. II., je pvinný dkument TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA) - pr části výzvy III. je pvinný dkument VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU V případě dílčíh prjektu TC ORP Děčín jsu respektvány všechny výše zmíněné strategické dkumenty i příslušná legislativa. Prtže prjekt TC ORP Děčín zahrnuje části výzvy I. a II., respektuje dále zejména kncepční dkument TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA). Dkument VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU není v tét fázi pr prjekt TC ORP Děčín příliš relevantní. 3.2 Strategie a cíle Strategie realizace Smart Administratin Vláda stanvila základní směr ke zkvalitňvání veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administratin). V kntextu prjektu technlgických center jsu stanveny zásadní strategické cíle: 13

14 Zefektivnit činnst úřadů veřejné správy, snížit finanční nárky na chd administrativy a zajistit transparentní výkn veřejné správy. Přiblížit veřejné služby bčanvi, zajistit jejich maximální dstupnst a kvalitu. TC ORP zapadají dle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby d kmplexníh systému schematicky naznačenému na brázku níže (tzv. Hexagn veřejné správy). Prjekt TC ORP Děčín je primárně zaktven ve vrchlu Technlgie. Technlgie a infrastruktura zprvzněna v rámci tht prjektu bude představvat nezbytný technlgický základ a pdpru pr subjekty a prvky znázrněné v dalších vrchlech Hexagnu, které budu příznivě vlivněny: Finance: úspra prstředků ORP a bcí v správním bvdu Občan: úspra času při jednání se samsprávu Legislativa: naplnění a respektvání legislativních nrem Organizace: zefektivnění vnitřní kmunikace v rámci samsprávy Úředník: úspra času a zjedndušení agendy Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst navazuje na analytické pznatky, rzvíjí a specifikuje cíle v blasti pdpry egvernment a racinalizace využívání ICT veřejnu správu. Z phledu kncepce budvání technlgických center je stanven zásadní cíl v blasti infrastruktury: Vytvření rbustní, bezpečné a efektivní 14

15 infrastruktury schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje Strategie implementace egvernment d území Dkument byl vyhtven týmem dbrníků z Ministerstva vnitra v listpadu Definuje záměry státu při implementaci egvernmentu d území, a t frmu ptencinální sustavy typvých prjektů, které je mžné a důležité realizvat, aby byly všechny základní strategické dkumenty naplněny. Prjekty jsu kncipvány v suladu s Integrvaným peračním prgramem a Operačním prgramem Lidské zdrje a zaměstnanst. Tím naplňují pžadavek dstranění územních disparit vývje infrmatizace ČR Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Infrmace celkvé situaci Prjekt technlgickéh centra (TC) je sučástí prjektu reginálních center, tzv. egon center. Ta mají slžku technlgicku, vzdělávací a administrativní. Takt pjatá centra se stávají výrazným nsitelem a šiřitelem znalstí knceptu egvernment. Z phledu umístění v hierarchii veřejné správy se egon centra dělí na: egon centra na úrvni becních úřadů bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP); egon centra krajských úřadů. Celkvý kncept TC byl dvzen d analýz MV ČR, které prběhly v minulém bdbí, a ze kterých vyplývá mim jiné nízká úrveň využití synergických efektů mezi stupni veřejné správy. Zejména z průzkumu prjektvých záměrů samspráv však vyplývá i snaha měst a bcí III. stupně řešit prblémy infrmatizace kmplexně v rámci svéh správníh bvdu. Cílem prjektu je tut snahu pdpřit realizací TC na c největším pčtu ORP a umžnit tak bcím lépe naplnit pžadavek být dbrým hspdářem. Technlgická centra budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny a rzhraní na datvé schránky ve vazbě na implementaci Zákna 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů typvých prjektů samspráv služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. 15

16 V Technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Stejný princip platí i na úrvni krajů, kde primárním cílem je zajistit ve splupráci s ORP reginu systém aplikace typvých prjektů. Rzsah pskytvaných služeb na úrvni TCK výrazně pdpruje funkci krizvéh řízení a IZS v kraji. Prjekt technlgických center tevírá rvněž cestu k systematickému psuzení situace infrmatizace v rámci celéh kraje, nebť jak pdmínku realizace prjektu je nezbytné vytvřit studii prveditelnsti, která bude základem rzvje infrmatizace v celém reginu. Strategické dkumenty vytvřené v bdbí (např. Studie prveditelnsti kmplexní infrmatizace krajů ) akcentvaly tzv. systémvý prjekt krdinvanéh rzvje infrmatizace územní samsprávy jak celku. K jeh řešení však nikdy nedšl z důvdu nedstatečných finančních prstředků. Díky finančním prstředkům EU lze však nyní takvý prjekt realizvat Infrmace prjektu TC ORP Děčín V sučasné dbě nesplňují technlgie využívané Statutárním městem Děčín předpklady nutné k prvzu spisvé služby a pskytvání služeb jejich uživatelům na ptřebné úrvni. Prjekt vybudvání nvéh TC ORP pršel analytickými fázemi a jeh realizace byla schválena radu Statutárníh města Děčín (usnesení č. ZM Prjekt Technlgickéh centra ORP a spisvé služby). Více knkrétní situaci vypvídá pkračvání kapitly 3 a dále kapitly 7 a 8 tét studie 3.3 Pstavení technlgických center v systému Technlgická centra bcí s rzšířenu půsbnstí budu integrvána d systému egvernment. Prpjení bude zajišťvat infrastruktura KIVS. 16

17 17

18 Tat kncepce celéh systému umžní mim jiné pdstatně zvýšit úrveň prpjení a kmunikace a aplikaci jedntných standardů: Prpjení agendvých systémů a základních registrů. Distribuci ptřebných dat pr agendvý systém. Integrvat Infrmační systém datvých schránek s agendvými systémy prstřednictvím spisvých služeb. Transparentní prvz agendvých systémů a jejich vertikální integraci v rámci celéh systému včetně harmnizace wrk flw. Využitím integračních platfrem dcílit zvýšení adaptibility systému a dlnsti vůči změnám vazeb agendvých systémů. Vytvřit, udržvat a prezentvat katalg služeb dané rganizace veřejné správy včetně jejich persnálníh zajištění zejména ve vazbě na Registr práv a pvinnstí. Kncept TC zalžený na pskytvání služeb umžní jejich využití fyzickými a právnickými sbami, neb statními agendami bez nutnsti znát přesné míst jejich výknu. Kvalita a dstupnst užívaných služeb pskytvatele je předem definvána ujednáním pskytvání služeb (SLA) s parametry, které jednznačně definují pdmínky pskytvaných služeb. Systém umžní mnitring užívání služeb a kntrlu kvality jejich ddávky. Vznikající báze znalstí pskytvaných službách služí pskytvateli pr jejich efektivní ptimalizaci, slučvání, rzdělvání neb návrh zcela nvých služeb pdle vznikajících pžadavků kladených na výkn agend dběratele. Využití virtualizačních technlgií umžní vlit efektivní technlgicku infrastrukturu systému. 3.4 Obecné vlastnsti Technlgických center Implementace egvernmentu vyžaduje vytvření, prvz a údržbu infrastruktury pr zpracvání klíčvých dat reginu prstřednictvím aplikací a systémů, jak jsu spisvé služby, datvé sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrvni Krajů a ORP získá infrmatika výrazně reginální charakter. Technlgická centra budu pstupně rzšiřvána implementací nvých funkcí. Krajské TC K bude krdinvat funkce všech TC ORP na území kraje (pkud k tmu bude shda jak ze strany kraje, tak ORP). Kraje se liší ve vybavení, přístupu jedntlivých ORP a vlastním záměru rzvje. Prt je důležité za každý kraj zpracvat Studii prveditelnsti implementace egvernmentu s návrhem mdelu zajištění jedntlivých 18

19 služeb a jejich dalšíh rzvje. Studie bude vycházet ze vzrvé struktury, která bude sučástí příručky pr žadatele. Následující brázek ppisuje becnu třívrstvu architekturu infrmačních systémů. Datvá služí pr uchvávání strukturvaných a nestrukturvaných dat. Aplikační bsahuje aplikační lgiky hstujících aplikací pskytující služby klí. Klientská uživatelská rzhraní integrvaná na hstvané aplikace (pr přístup k aplikační lgice hstvaných aplikací neb služeb, ppř. externích aplikací). Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Aplikační integrace Integrace UI Aplikační integrace Integrace UI Aplikační integrace Integrace UI Aplikační vrstva Vrstva pskytvaných služeb Datvá vrstva Správa infrastruktury Pskytvání služeb Aplikační lgika File (subrvé repsitry) RDBMS Technlgická centra Aplikační vrstva Vrstva pskytvaných služeb Datvá vrstva Správa infrastruktury Aplikační lgika File (subrvé repsitry) Vyská dstupnst služeb Pskytvání služeb Sdílení aplikačních dat a metadat RDBMS Správa infrastruktury File (subrvé repsitry) Pskytvání služeb Sdílení aplikačních dat a metadat Aplikační lgika Střední dstupnst služeb RDBMS 3.5 Charakteristika prjektu Základní údaje prjektu Účelem vybudvání technlgickéh centra ORP Děčín je zejména pdpra zajištění prvzu spisvé služby, dalších systémvých služeb a aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy. TC bude budván v prstrách Magistrátu města (více viz kapitla č 6). V technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP Děčín jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgické centrum ORP Děčín umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP Děčín ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. 19

20 Vybudvání technlgickéh centra ORP Děčín může být výrazně pdpřen z prstředků strukturálních fndů Evrpské unie Účel prjektu Účelem první části prjektu (část č. I. Výzvy ) je v suladu s dkumentem Technlgické centrum ORP (kncept a výchdiska) vytvření rbustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje. Vytvřená infrastruktura bude služit k pskytvání navazujících funkcí a služeb (viz kapitla č. 4). Druhu částí prjektu je nasazení systému elektrnické spisvé služby pdle části II. Výzvy. Účelem tét části prjektu je zvýšení kvality a dstupnsti spisvých služeb ve správním bvdu ORP Děčín Klíčvé aktivity prjektu Základní aktivity prjektu: 1. Vybudvání Technlgickéh centra. 2. Upgrade stávající nevyhvující spisvé služby ORP Děčín a nasazení hstvané spisvé služby pr bce správníh bvdu ORP Děčín a pr Statutárním městem Děčín zakládané a zřizvané rganizace. Z těcht klíčvých aktivit vycházejí také níže zmíněné kvantitativní indikátry plnění prjektu Výstupy prjektu Hlavním výstupem prjektu bude vybudvané a kvalitně vybavené Technlgické centrum, které bude za účelem maximální eknmické efektivnsti vybudván s c nejvyšším využitím stávajících technlgií. Tt TC bude pskytvat kvalitní zázemí pr prvz elektrnické spisvé služby, centrálních prjektů veřejné správy a dalších ptřebných aplikací. Pdrbnsti technickém řešení TC ORP Děčín rzebírá kapitla č 7. V návaznsti na vybudvané TC ORP Děčín bude na jeh technlgiích nasazen upgradvaný systém elektrnické spisvé služby. Elektrnická spisvá služba bude také pskytvána subjektům správníh bvdu ORP Děčín, a t frmu hstvání (více viz kapitla č. 8). Tyt předpkládané výstupy jsu kvantifikvány frmu bjektivně měřitelných indikátrů v kapitle č

21 3.5.6 Očekávané přínsy Prjekt je přínsný ve smyslu nasazení a pskytnutí nvých služeb (negarantvanéh úlžiště a spisvé služby) všem bcím a zřizvaným rganizacím, které s těmit službami typicky nemají dsud zkušenst. Využitím těcht nvých služeb, a tedy elektrnizací dtčených agend, djde k redukci administrativní zátěže těcht subjektů. Prjekt je také přínsný z phledu snahy sjedncení některých agend cílvých subjektů a jejich centrálníh pskytvání ze strany ORP, jakžt garanta pskytvaných služeb Objektivně věřitelné indikátry Indikátr (150118): Pčet úřadů ve správním bvdu ORP Děčín se zavedeným systém elektrnické spisvé služby a elektrnicky řízeným během dkumentů. Cílvá hdnta indikátru = 31. Indikátr (150200): Pčet vybudvaných datvých úlžišť pr ptřeby elektrnizace veřejné správy. Cílvá hdnta indikátru = 1. 21

22 3.6 Varianty řešení technlgickéh centra Varianta 1 Varianta pnechání technickéh vybavení ORP Děčín ve stávajícím stavu bez přizvání nvéh materiálvéh a sftwarvéh vybavení. Nebudu knzumvány ani další služby Varianta 2 Rzšíření stávajícíh zařízení integrací nvých prvků, které umžní prvz spisvé služby, negarantvanéh úlžiště atd. Bude realizván upgrade stávající spisvé služby a zajištěn pskytvání spisvé služby v hstvaném režimu subjektům ve správním bvdu ORP Děčín. Bude třeba také implementačních, šklících a prvzních služeb Varianta 3 Varianta nárazvéh nahrazení stávajícíh HW zařízení a SW nvě přízenými technlgiemi. Řešení bude kncipván tak, aby vyhvěl pžadavkům kladeným na TC ORP, zejména pak dkumentu TC ORP Kncept a výchdiska. Psuzení jedntlivých variant řešení je uveden v kapitle

23 3.7 Etapy prjektu ETAPA 1: Příprava prjektu Zpracvání prjektvéh záměru a schválení realizace prjektu v rgánech města Zpracvání studie prveditelnsti Zajištění a analýza pdkladů Lkální průzkum Frmalizace prjektvéh záměru Návrh a vyhdncení variant Zajištění kvalifikvaných psudků a dhadů Analýza rizik Finanční a eknmická analýza Zpracvání a předlžení žádsti dtaci včetně pvinných přílh Zpracvání rzpčtu a harmngramu prjektu - řádný plžkvý rzpčet bude prveden v suladu s řídícími dkumenty Integrvanéh peračníh prgramu a bude rzlišen na etapy/rky Zpracvání ptřebných frmulářů žádsti vyplnění žádsti v systému Benefit dle pkynů vydaných řídícím rgánem, kntrla frmální správnsti vyplněných údajů. Nastavení mnitrvacích indikátrů - nastavení mnitrvacích ukazatelů, které budu výstupem studie prveditelnsti a budu krespndvat s pžadavky na vyplnění mnitrvacích ukazatelů dle řídícíh rgánu a jím vydaných dkumentů Zpracvání etapizace prjektu - nastavení etapizace prjektu tak, aby dpvídala výstupům studie prveditelnsti a byla c nejúčinnější z hlediska finančních tků prjektu a vypřádání plateb dtace Ppis vazby prjektu na strategické a kncepční dkumenty - analýza a frmulace suladu prjektu s těmit dkumenty Zajištění způsbilsti výdajů dle předepsaných pkynů a dpručení řídícíh rgánu - všechny předpkládané náklady spjené s prjektem budu prvnány s metdickými pravidly a dalšími závaznými pkyny Nastavení principů fungvání prjektvéh týmu pr realizaci náplně prjektu 23

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více