Studie proveditelnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti"

Transkript

1 Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Verze dkumentu 1.9 Datum Žadatel Statutární měst Děčín Zpracvatel envatin s.r..

2 Obsah 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU ÚČEL STUDIE PROVEDITELNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDKLADATELE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU KONTAKTNÍ OSOBY INVESTOR CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE MANAŽERSKÝ SOUHRN SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU VAZBA PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGIE A CÍLE Strategie realizace Smart Administratin Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst Strategie implementace egvernment d území Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Infrmace celkvé situaci Infrmace prjektu TC ORP Děčín POSTAVENÍ TECHNOLOGICKÝCH CENTER V SYSTÉMU OBECNÉ VLASTNOSTI TECHNOLOGICKÝCH CENTER CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Základní údaje prjektu Účel prjektu Klíčvé aktivity prjektu Výstupy prjektu Očekávané přínsy Objektivně věřitelné indikátry VARIANTY ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Varianta Varianta Varianta ETAPY PROJEKTU ETAPA 1: Příprava prjektu ETAPA 2: Vybudvání technlgickéh centra a implementace spisvé služby ANALÝZA POPTÁVKY A KONCEPCE MARKETINGU POSTUP A VÝSLEDKY ANALÝZ Analýza pptávky výstupů prjektu Definice nabídky výstupů prjektu (pptávkvé řízení)

3 4.2 NÁVRH MARKETINGU PRO PROVOZNÍ FÁZI Marketingvá strategie Marketingvý mix Kncepce dbytu MATERIÁLOVÉ VSTUPY POTŘEBNÉ K PROJEKTOVÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA A POPIS DOSTUPNOSTI HMOTNÝCH DODÁVEK POTŘEBNÝCH K PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB NÁVRH ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ, PARAMETRŮ A KRITÉRIÍ VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA REALIZACI TC ORP Veřejná zakázka 1 - parametry Předmět zakázky Frma zakázky Specifikace plnění Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Pžadavky k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídky a jejíh předlžení Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Návrh smluvy díl Návrh smluvy pskytvání služeb prvzní pdpry Způsb hdncení nabídek Závazný harmngram implementace Platební pdmínky Záruční lhůta Veřejná zakázka 2 - parametry Předmět zakázky Frma zakázky Specifikace plnění Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Pžadavky k bsahvému členění a frmě zpracvání nabídky a jejíh předlžení Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Návrh smluvy díl Návrh smluvy pskytvání služeb prvzní pdpry Způsb hdncení nabídek Závazný harmngram implementace Platební pdmínky Záruční lhůta Zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace LOKALITA A OKOLÍ UMÍSTĚNÍ PROJEKTU Ppis správníh bvdu ORP Děčín Členění správníh bvdu ORP Děčín Správní bvd ORP Děčín

4 6.1.4 Lkalizace prjektu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEHO OKOLÍ Dpad na živtní prstředí během budvání TC ORP Dpad na živtní prstředí během prvzu TC OR STAV TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SUBJEKTY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU A ZPŮSOB JEJICH ZAPOJENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ Obecné pžadavky na prstry TC Vstupy pr TC ORP HW a SW kncept TC ORP NÁVRH A POPIS ARCHITEKTURY ŘEŠENÍ Sučasný stav Návrh řešení TC POROVNÁNÍ VARIANT TECHNOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ TC ORP Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení VAZBY NA CENTRÁLNÍ PROJEKTY Základní registry veřejné správy Centrální míst služeb Datvé schránky Aplikace v TC ORP Děčín ANALÝZA TECHNICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK Technická rizika návrhu HW a SW TC ORP Bezpečnstní rizika návrhu HW a SW TC ORP DOPORUČENÍ A UPŘESNĚNÍ PRO ÚČELY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Specifikace zadání technickéh řešení Specifikace vybavení technlgické místnsti včetně řešení bezpečnsti TC Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Pžadavky na ddavatele a prvzvatele TC PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ TC Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení APLIKAČNÍ ŘEŠENÍ (ČÁST II. SPISOVÁ SLUŽBA) ÚVOD SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Sučasný stav Pjetí spisvé služby Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace FUNKČNÍ POŽADAVKY NA VYBRANÉ SPISOVÉ SLUŽBY

5 8.4 POPTÁVKA A NABÍDKA, ANALÝZA TRHU NABÍDKA SLUŽEB Zvažvané varianty řešení Dpručená varianta Pptávka mezi bcemi správníh bvdu ORP Děčín ORGANIZACE, PROVOZ A REŽIJNÍ NÁKLADY Organizační mdel Prvzní mdel Rle rganizací v prjektu Organizace výběrvých řízení Smluvní ujednání pr prvzvané kmpnenty ORGANIZACE A REŽIJNÍ NÁKLADY ORGANIZAČNÍ MODEL INVESTIČNÍ FÁZE PROVOZNÍ MODEL ROLE VŠECH ORGANIZACÍ V PROJEKTU ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PRÁVNÍ OPATŘENÍ NUTNÁ PRO REALIZACI PROJEKTU POPIS OBSAHU PROVOZNÍCH SMĚRNIC TC A SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ (NÁVRH SLA) Obsah prvzních směrnic TC Obsah Service Level Agreement LIDSKÉ ZDROJE, VLASTNÍCI A ZAMĚSTNANCI SPECIFIKACE FUNKCÍ A POZIC PROJEKTOVÉHO TÝMU V INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU Prjektvý tým v investiční fázi Persnální zajištění prvzu POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI Pžadavky na členy prjektvéh tým Pžadavky na tým zajišťující prvz REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vymezení struktury dluhdbéh majetku Určení výše investičních nákladů ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) Vymezení struktury a veliksti běžnéh majetku PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V INVESTIČNÍ FÁZI PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V PROVOZNÍ FÁZI Amrtizace PŘÍJMY PROVOZNÍ FÁZE FINANČNÍ PLÁN INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZE PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTU VÝSLEDKY FINANČNÍ ANALÝZY ZÁVĚRY FINANČNÍ ANALÝZY

6 13 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU ANALÝZA RIZIK UDRŽITELNOST PROJEKTU INSTITUCIONÁLNÍ ROVINA FINANČNÍ ROVINA PROVOZNÍ ROVINA ZÁVĚR SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VYJÁDŘENÍ K REALIZOVATELNOSTI A FINANČNÍ RENTABILITĚ PROJEKTU POPIS POSTUPU NÁVAZNÝCH PROJEKTŮ Prjekty dle navazujících výzev IOP/OPLZZ Prjekty v rámci TC ORP a TC K ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

7 Seznam zkratek CMS Centrální míst služeb DNS Dmain Name Server FC Fibre Channel HBA Hst Bus Adapter HW Hardware ICMP Internet Cntrl Message Prtcl ICT Infrmační a kmunikační technlgie IOP Integrvaný perační prgram IPS Intrusin Preventin System IPv6 Internet Prtcl versin 6 IRR Internal Rate Of Return ISVS Infrmační systémy veřejné správy IT Infrmační technlgie KIVS Kmunikační struktura veřejné správy KÚ Krajský úřad kva Kilvltampér L2TP Layer 2 Tunneling Prtcl LAN Lcal Area Netwrk LUN Lgical Unit Number MAN Metrplitan Area Netwrk MB Megabyte MV Ministerstv vnitra NLB Netwrk Lad Balancing NPV Net Present Value ORP Obec s rzšířenu půsbnstí QS Quality f Service RAID Redundant Array f Independent Disks RAM Randm Access Memry RMS Rack Mnitring Systém RPM Revlutins per minute SAN Strage Area Netwrk SAS Serial attached SCSI SATA Serial ATA SLA Service Level Agreement SNMP Simple Netwrk Management Prtcl SPS Spisvá služba SQL Structured Query Language SW Sftware TB Terabyte TC Technlgické centrum TC C Centrální technlgické centrum TC K Technlgické centrum kraje TC ORP Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí TCP Transmissin Cntrl Prtcl TCP/IP Internet Prtcl / Transmissin Cntrl Prtcl Tier Tiered Reliability / TIA-942 (Třída datvéh centra) UPS Uninterruptible Pwer Supply VDI Virtual Desktp Infrastructure VLAN Virtual LAN VRRP Virtual Ruter Redundancy Prtcl VSS Micrsft Visual SurceSafe WAN Wide Area Netwrk 7

8 Zadavatel studie prveditelnsti Název: Statutární měst Děčín Sídl: Mírvé náměstí 1175/5 IČ: DIČ: Osba právněná jednat jménem zadavatele: CZ Ing. Tmáš Kejzlar Telefn: Zpracvatel studie prveditelnsti Název: Sídl: Kntaktní adresa: envatin s.r.. Štěpánská 535/6, Praha Štěpánská 535/6, Praha IČ: DIČ: CZ Telefn: Statutární zástupce: Ing. Jiří Pavlíček, jednatel 8

9 1 Úvd Tat studie prveditelnsti vzniká za účelem psuzení prjektvéh záměru vybudvání Technlgickéh centra bce s rzšířenu půsbnstí Děčín a spisvé služby. Výchdiskem je usnesení č. ZM Prjekt Technlgickéh centra ORP a spisvé služby. 1.1 Základní infrmace k prjektu Název prjektu Ppis Technlgické centrum ORP Děčín Technlgická centra ORP budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny s rzhraním na datvé schránky ve vazbě na implementaci zákna č. 300/2008 Sb. Dále k chdu typvých prjektů samspráv, systémvých služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí a centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. V Technlgickém centru ORP bude mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Investr Dba realizace Udržitelnst Rzpčet Statutární měst Děčín 03/ / měsíců Kč včetně DPH 9

10 1.2 Účel studie prveditelnsti Bližší specifikace prjektvéh záměru TC ORP Děčín se zhledněním stávajícíh stavu a buducíh vývje. Prkázání: výběru nejlepší a eknmicky nejvýhdnější varianty realizace prjektu; správnsti a reálnsti plánvanéh rzpčtu, pdstatnění jedntlivých způsbilých výdajů c d druhu a veliksti; udržitelnsti prjektu a reálnsti jeh financvání žadatelem p uknčení finanční pdpry ze strukturálních fndů. 1.3 Charakteristika předkladatele Děčín je statutárním městem Ústeckéh kraje. Magistrát města Děčín plní úlhu becníh úřadu s rzšířenu půsbnstí. D jeh správníh bvdu spadá celkem 34 bcí. 1.4 Identifikační údaje předkladatele prjektu Název Sídl Statutární měst Děčín Mírvé náměstí 1175/5, Děčín IV IČ DIČ CZ Kód bce

11 1.5 Kntaktní sby Jmén Organizace Ing. Tmáš Kejzlar, veducí ddělení IT Statutární měst Děčín Telefn Jmén Organizace Marián Kubinec Statutární měst Děčín Telefn Investr Investrem a sučasně předkladatelem prjektu je Statutární měst Děčín. 1.7 Cílvé skupiny prjektu Statutární měst Děčín vystupuje jak investr a prvzvatel TC ORP a zárveň jak příjemce služeb TC ORP. Statutárním městem Děčín zřizvané a zakládané rganizace. Obce ve správním bvdu ORP Děčín jak příjemci služeb pskytvaných TC ORP. Obyvatelé správníh bvdu ORP Děčín prstřednictvím reginálních služeb TC. 2 Rekapitulace výsledků studie Základem studie prveditelnsti je výzva č. 06 Rzvj služeb e-gvernmentu v bcích Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1, Technlgická centra a elektrnické spisvé služby v území (dále jen Výzva ). Struktura studie je v suladu s Přílhu č. 1 Výzvy Vzrvé snvy studie prveditelnsti. 11

12 2.1 Manažerský suhrn Část Výzvy I. Z mžných variant řešení byla vybrána ta, která pstačuje k plnění danéh účelu (prvzu elektrnické spisvé služby, typvých prjektů, aplikací pr ptřeby ORP Děčín ) a je zárveň finančně únsná a eknmicky efektivní. Důraz byl kladen také na chranu minulých investic, prt je nutnu pdmínku řešení zachvání kmpatibility se stávajícím zařízením tak, aby mhl být maximálně využit. Takvé řešení je navržen v kapitle č. 7 tét studie. Rvněž byla identifikvána rizika prjektu jeh realizace, u kterých byla navržena řešení veducí k jejich minimalizaci. Základním pravidlem byl ddržení přiměřensti nákladů na eliminaci rizik, tzn. Náklady na eliminaci rizika nesmí přesáhnut hdntu případné škdy způsbené vznikem rizikvé situace. Samtná realizace prjektu bude svěřena externímu subjektu ve splupráci se zaměstnanci MěÚ Děčín, který má pr tyt účely sestaven kvalitní prjektvý tým. P dknčení investiční fáze bude prvz realizván rvněž externím subjektem. Statutární měst Děčín v tmt případě zajistí prvz systému minimálně p dbu udržitelnsti prjektu. Z finančníh a eknmickéh hlediska je prjekt pr výdělečný subjekt nevýhdný. Při zhlednění dalších (např. sci-eknmických) efektů jsu ale výstupy prjektu pr jeh cílvé skupiny velkým přínsem. Tent příns se prjeví například ve frmě snížení času strávenéh na úřadech či samtnu administrativu a dalšími btížně vyčíslitelnými efekty. Část Výzvy II. Elektrnická spisvá služba je pvinnu službu realizvanu na infrastruktuře vytvřené v části Výzvy I. Její upgrade a zprvznění pr bce ve správním bvdu ORP Děčín bude mít za následek zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění prcesů nejen v rámci samtných úřadů, ale také mezi v kmunikaci externích subjektů s úřady. V rámci prjektu bude prveden upgrade stávající nevyhvující spisvé služby, zprvznění negarantvanéh úlžiště a prpjení s garantvaným úlžištěm realizvaným na úrvni TC K. 12

13 3 Sučasný stav a histrie prjektu 3.1 Vazba prjektu na strategické dkumenty Příprava výzvy vychází zejména ze těcht strategických dkumentů: Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválená usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007, Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst v České republice na bdbí schválenu usnesením vlády České republiky č. 854 ze dne 9. července 2008, Schváleným dkumentem Integrvaný perační prgram na bdbí Příprava a realizace prjektu musí vycházet z výše uvedených strategických dkumentů. Krmě nich respektuje také relevantní realizvané neb připravvané legislativní dkumenty (zákn č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů a návrhy záknů základních registrech veřejné správy a jedntlivých registrů). Příprava, realizace, implementace a prvzvání prjektu musí dále vycházet a navazvat krmě výše uvedených strategických dkumentů i na následující kncepční dkumenty: - pr části výzvy I. II., je pvinný dkument TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA) - pr části výzvy III. je pvinný dkument VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU V případě dílčíh prjektu TC ORP Děčín jsu respektvány všechny výše zmíněné strategické dkumenty i příslušná legislativa. Prtže prjekt TC ORP Děčín zahrnuje části výzvy I. a II., respektuje dále zejména kncepční dkument TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA). Dkument VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU není v tét fázi pr prjekt TC ORP Děčín příliš relevantní. 3.2 Strategie a cíle Strategie realizace Smart Administratin Vláda stanvila základní směr ke zkvalitňvání veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administratin). V kntextu prjektu technlgických center jsu stanveny zásadní strategické cíle: 13

14 Zefektivnit činnst úřadů veřejné správy, snížit finanční nárky na chd administrativy a zajistit transparentní výkn veřejné správy. Přiblížit veřejné služby bčanvi, zajistit jejich maximální dstupnst a kvalitu. TC ORP zapadají dle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby d kmplexníh systému schematicky naznačenému na brázku níže (tzv. Hexagn veřejné správy). Prjekt TC ORP Děčín je primárně zaktven ve vrchlu Technlgie. Technlgie a infrastruktura zprvzněna v rámci tht prjektu bude představvat nezbytný technlgický základ a pdpru pr subjekty a prvky znázrněné v dalších vrchlech Hexagnu, které budu příznivě vlivněny: Finance: úspra prstředků ORP a bcí v správním bvdu Občan: úspra času při jednání se samsprávu Legislativa: naplnění a respektvání legislativních nrem Organizace: zefektivnění vnitřní kmunikace v rámci samsprávy Úředník: úspra času a zjedndušení agendy Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst navazuje na analytické pznatky, rzvíjí a specifikuje cíle v blasti pdpry egvernment a racinalizace využívání ICT veřejnu správu. Z phledu kncepce budvání technlgických center je stanven zásadní cíl v blasti infrastruktury: Vytvření rbustní, bezpečné a efektivní 14

15 infrastruktury schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje Strategie implementace egvernment d území Dkument byl vyhtven týmem dbrníků z Ministerstva vnitra v listpadu Definuje záměry státu při implementaci egvernmentu d území, a t frmu ptencinální sustavy typvých prjektů, které je mžné a důležité realizvat, aby byly všechny základní strategické dkumenty naplněny. Prjekty jsu kncipvány v suladu s Integrvaným peračním prgramem a Operačním prgramem Lidské zdrje a zaměstnanst. Tím naplňují pžadavek dstranění územních disparit vývje infrmatizace ČR Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Infrmace celkvé situaci Prjekt technlgickéh centra (TC) je sučástí prjektu reginálních center, tzv. egon center. Ta mají slžku technlgicku, vzdělávací a administrativní. Takt pjatá centra se stávají výrazným nsitelem a šiřitelem znalstí knceptu egvernment. Z phledu umístění v hierarchii veřejné správy se egon centra dělí na: egon centra na úrvni becních úřadů bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP); egon centra krajských úřadů. Celkvý kncept TC byl dvzen d analýz MV ČR, které prběhly v minulém bdbí, a ze kterých vyplývá mim jiné nízká úrveň využití synergických efektů mezi stupni veřejné správy. Zejména z průzkumu prjektvých záměrů samspráv však vyplývá i snaha měst a bcí III. stupně řešit prblémy infrmatizace kmplexně v rámci svéh správníh bvdu. Cílem prjektu je tut snahu pdpřit realizací TC na c největším pčtu ORP a umžnit tak bcím lépe naplnit pžadavek být dbrým hspdářem. Technlgická centra budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny a rzhraní na datvé schránky ve vazbě na implementaci Zákna 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů typvých prjektů samspráv služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. 15

16 V Technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Stejný princip platí i na úrvni krajů, kde primárním cílem je zajistit ve splupráci s ORP reginu systém aplikace typvých prjektů. Rzsah pskytvaných služeb na úrvni TCK výrazně pdpruje funkci krizvéh řízení a IZS v kraji. Prjekt technlgických center tevírá rvněž cestu k systematickému psuzení situace infrmatizace v rámci celéh kraje, nebť jak pdmínku realizace prjektu je nezbytné vytvřit studii prveditelnsti, která bude základem rzvje infrmatizace v celém reginu. Strategické dkumenty vytvřené v bdbí (např. Studie prveditelnsti kmplexní infrmatizace krajů ) akcentvaly tzv. systémvý prjekt krdinvanéh rzvje infrmatizace územní samsprávy jak celku. K jeh řešení však nikdy nedšl z důvdu nedstatečných finančních prstředků. Díky finančním prstředkům EU lze však nyní takvý prjekt realizvat Infrmace prjektu TC ORP Děčín V sučasné dbě nesplňují technlgie využívané Statutárním městem Děčín předpklady nutné k prvzu spisvé služby a pskytvání služeb jejich uživatelům na ptřebné úrvni. Prjekt vybudvání nvéh TC ORP pršel analytickými fázemi a jeh realizace byla schválena radu Statutárníh města Děčín (usnesení č. ZM Prjekt Technlgickéh centra ORP a spisvé služby). Více knkrétní situaci vypvídá pkračvání kapitly 3 a dále kapitly 7 a 8 tét studie 3.3 Pstavení technlgických center v systému Technlgická centra bcí s rzšířenu půsbnstí budu integrvána d systému egvernment. Prpjení bude zajišťvat infrastruktura KIVS. 16

17 17

18 Tat kncepce celéh systému umžní mim jiné pdstatně zvýšit úrveň prpjení a kmunikace a aplikaci jedntných standardů: Prpjení agendvých systémů a základních registrů. Distribuci ptřebných dat pr agendvý systém. Integrvat Infrmační systém datvých schránek s agendvými systémy prstřednictvím spisvých služeb. Transparentní prvz agendvých systémů a jejich vertikální integraci v rámci celéh systému včetně harmnizace wrk flw. Využitím integračních platfrem dcílit zvýšení adaptibility systému a dlnsti vůči změnám vazeb agendvých systémů. Vytvřit, udržvat a prezentvat katalg služeb dané rganizace veřejné správy včetně jejich persnálníh zajištění zejména ve vazbě na Registr práv a pvinnstí. Kncept TC zalžený na pskytvání služeb umžní jejich využití fyzickými a právnickými sbami, neb statními agendami bez nutnsti znát přesné míst jejich výknu. Kvalita a dstupnst užívaných služeb pskytvatele je předem definvána ujednáním pskytvání služeb (SLA) s parametry, které jednznačně definují pdmínky pskytvaných služeb. Systém umžní mnitring užívání služeb a kntrlu kvality jejich ddávky. Vznikající báze znalstí pskytvaných službách služí pskytvateli pr jejich efektivní ptimalizaci, slučvání, rzdělvání neb návrh zcela nvých služeb pdle vznikajících pžadavků kladených na výkn agend dběratele. Využití virtualizačních technlgií umžní vlit efektivní technlgicku infrastrukturu systému. 3.4 Obecné vlastnsti Technlgických center Implementace egvernmentu vyžaduje vytvření, prvz a údržbu infrastruktury pr zpracvání klíčvých dat reginu prstřednictvím aplikací a systémů, jak jsu spisvé služby, datvé sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrvni Krajů a ORP získá infrmatika výrazně reginální charakter. Technlgická centra budu pstupně rzšiřvána implementací nvých funkcí. Krajské TC K bude krdinvat funkce všech TC ORP na území kraje (pkud k tmu bude shda jak ze strany kraje, tak ORP). Kraje se liší ve vybavení, přístupu jedntlivých ORP a vlastním záměru rzvje. Prt je důležité za každý kraj zpracvat Studii prveditelnsti implementace egvernmentu s návrhem mdelu zajištění jedntlivých 18

19 služeb a jejich dalšíh rzvje. Studie bude vycházet ze vzrvé struktury, která bude sučástí příručky pr žadatele. Následující brázek ppisuje becnu třívrstvu architekturu infrmačních systémů. Datvá služí pr uchvávání strukturvaných a nestrukturvaných dat. Aplikační bsahuje aplikační lgiky hstujících aplikací pskytující služby klí. Klientská uživatelská rzhraní integrvaná na hstvané aplikace (pr přístup k aplikační lgice hstvaných aplikací neb služeb, ppř. externích aplikací). Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Klientská aplikace Těžký klient Lehký klient Aplikační integrace Integrace UI Aplikační integrace Integrace UI Aplikační integrace Integrace UI Aplikační vrstva Vrstva pskytvaných služeb Datvá vrstva Správa infrastruktury Pskytvání služeb Aplikační lgika File (subrvé repsitry) RDBMS Technlgická centra Aplikační vrstva Vrstva pskytvaných služeb Datvá vrstva Správa infrastruktury Aplikační lgika File (subrvé repsitry) Vyská dstupnst služeb Pskytvání služeb Sdílení aplikačních dat a metadat RDBMS Správa infrastruktury File (subrvé repsitry) Pskytvání služeb Sdílení aplikačních dat a metadat Aplikační lgika Střední dstupnst služeb RDBMS 3.5 Charakteristika prjektu Základní údaje prjektu Účelem vybudvání technlgickéh centra ORP Děčín je zejména pdpra zajištění prvzu spisvé služby, dalších systémvých služeb a aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy. TC bude budván v prstrách Magistrátu města (více viz kapitla č 6). V technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP Děčín jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgické centrum ORP Děčín umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP Děčín ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. 19

20 Vybudvání technlgickéh centra ORP Děčín může být výrazně pdpřen z prstředků strukturálních fndů Evrpské unie Účel prjektu Účelem první části prjektu (část č. I. Výzvy ) je v suladu s dkumentem Technlgické centrum ORP (kncept a výchdiska) vytvření rbustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje. Vytvřená infrastruktura bude služit k pskytvání navazujících funkcí a služeb (viz kapitla č. 4). Druhu částí prjektu je nasazení systému elektrnické spisvé služby pdle části II. Výzvy. Účelem tét části prjektu je zvýšení kvality a dstupnsti spisvých služeb ve správním bvdu ORP Děčín Klíčvé aktivity prjektu Základní aktivity prjektu: 1. Vybudvání Technlgickéh centra. 2. Upgrade stávající nevyhvující spisvé služby ORP Děčín a nasazení hstvané spisvé služby pr bce správníh bvdu ORP Děčín a pr Statutárním městem Děčín zakládané a zřizvané rganizace. Z těcht klíčvých aktivit vycházejí také níže zmíněné kvantitativní indikátry plnění prjektu Výstupy prjektu Hlavním výstupem prjektu bude vybudvané a kvalitně vybavené Technlgické centrum, které bude za účelem maximální eknmické efektivnsti vybudván s c nejvyšším využitím stávajících technlgií. Tt TC bude pskytvat kvalitní zázemí pr prvz elektrnické spisvé služby, centrálních prjektů veřejné správy a dalších ptřebných aplikací. Pdrbnsti technickém řešení TC ORP Děčín rzebírá kapitla č 7. V návaznsti na vybudvané TC ORP Děčín bude na jeh technlgiích nasazen upgradvaný systém elektrnické spisvé služby. Elektrnická spisvá služba bude také pskytvána subjektům správníh bvdu ORP Děčín, a t frmu hstvání (více viz kapitla č. 8). Tyt předpkládané výstupy jsu kvantifikvány frmu bjektivně měřitelných indikátrů v kapitle č

21 3.5.6 Očekávané přínsy Prjekt je přínsný ve smyslu nasazení a pskytnutí nvých služeb (negarantvanéh úlžiště a spisvé služby) všem bcím a zřizvaným rganizacím, které s těmit službami typicky nemají dsud zkušenst. Využitím těcht nvých služeb, a tedy elektrnizací dtčených agend, djde k redukci administrativní zátěže těcht subjektů. Prjekt je také přínsný z phledu snahy sjedncení některých agend cílvých subjektů a jejich centrálníh pskytvání ze strany ORP, jakžt garanta pskytvaných služeb Objektivně věřitelné indikátry Indikátr (150118): Pčet úřadů ve správním bvdu ORP Děčín se zavedeným systém elektrnické spisvé služby a elektrnicky řízeným během dkumentů. Cílvá hdnta indikátru = 31. Indikátr (150200): Pčet vybudvaných datvých úlžišť pr ptřeby elektrnizace veřejné správy. Cílvá hdnta indikátru = 1. 21

22 3.6 Varianty řešení technlgickéh centra Varianta 1 Varianta pnechání technickéh vybavení ORP Děčín ve stávajícím stavu bez přizvání nvéh materiálvéh a sftwarvéh vybavení. Nebudu knzumvány ani další služby Varianta 2 Rzšíření stávajícíh zařízení integrací nvých prvků, které umžní prvz spisvé služby, negarantvanéh úlžiště atd. Bude realizván upgrade stávající spisvé služby a zajištěn pskytvání spisvé služby v hstvaném režimu subjektům ve správním bvdu ORP Děčín. Bude třeba také implementačních, šklících a prvzních služeb Varianta 3 Varianta nárazvéh nahrazení stávajícíh HW zařízení a SW nvě přízenými technlgiemi. Řešení bude kncipván tak, aby vyhvěl pžadavkům kladeným na TC ORP, zejména pak dkumentu TC ORP Kncept a výchdiska. Psuzení jedntlivých variant řešení je uveden v kapitle

23 3.7 Etapy prjektu ETAPA 1: Příprava prjektu Zpracvání prjektvéh záměru a schválení realizace prjektu v rgánech města Zpracvání studie prveditelnsti Zajištění a analýza pdkladů Lkální průzkum Frmalizace prjektvéh záměru Návrh a vyhdncení variant Zajištění kvalifikvaných psudků a dhadů Analýza rizik Finanční a eknmická analýza Zpracvání a předlžení žádsti dtaci včetně pvinných přílh Zpracvání rzpčtu a harmngramu prjektu - řádný plžkvý rzpčet bude prveden v suladu s řídícími dkumenty Integrvanéh peračníh prgramu a bude rzlišen na etapy/rky Zpracvání ptřebných frmulářů žádsti vyplnění žádsti v systému Benefit dle pkynů vydaných řídícím rgánem, kntrla frmální správnsti vyplněných údajů. Nastavení mnitrvacích indikátrů - nastavení mnitrvacích ukazatelů, které budu výstupem studie prveditelnsti a budu krespndvat s pžadavky na vyplnění mnitrvacích ukazatelů dle řídícíh rgánu a jím vydaných dkumentů Zpracvání etapizace prjektu - nastavení etapizace prjektu tak, aby dpvídala výstupům studie prveditelnsti a byla c nejúčinnější z hlediska finančních tků prjektu a vypřádání plateb dtace Ppis vazby prjektu na strategické a kncepční dkumenty - analýza a frmulace suladu prjektu s těmit dkumenty Zajištění způsbilsti výdajů dle předepsaných pkynů a dpručení řídícíh rgánu - všechny předpkládané náklady spjené s prjektem budu prvnány s metdickými pravidly a dalšími závaznými pkyny Nastavení principů fungvání prjektvéh týmu pr realizaci náplně prjektu 23

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti prjektu Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra v rámci výzvy IOP č. 22 - Knslidace IT a nvé služby TC bcí Žadatel: Kntaktní sba žadatele: Zpracvatel: Měst Kutná Hra Havlíčkv nám.

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více