Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití"

Transkript

1 Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140 BDP-440 BDP-140 Návod k použití

2 VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Upozornění: Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno. Upozornění: Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada. Důležité Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit úraz. VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace týkající se použití a údržby přístroje. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se použití a údržby přístroje. Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Varování: Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské přípravky atd. Upozornění k větrání: Při instalaci tohoto přístroje zajistěte kolem něj volný prostor pro správné větrání (nejméně 10 cm nahoře, vzadu a na každé straně)

3 Varování: Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd. Varování: Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru. Operační prostředí Operační teplota a vlhkost prostředí: +5 C C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované). Neinstalujte přístroj v následujících místech: Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení. Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa. Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Upozornění: Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití. Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky zdarma a bude zpoplatněno. Upozornění k napájecímu kabelu Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máteli mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu. Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií (Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie) Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické přístroje a baterie by neměly být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých Pb produktů a použitých baterií využijte sběrná místa v souladu s platnou legislativou. Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem. Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde jste produkty zakoupili. Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region. Upozornění k 3D sledování Pokud při sledování 3D obrazu zaznamenáte, že se necítíte dobře, ukončete sledování. Děti, především mladší 6 let, mohou být více citlivé, takže je nutné je během sledování 3D obrazu pozorovat, zda se cítí dobře. Při sledování 3D obrazu pravidelně odpočívejte. Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit pocitové problémy

4 Obsah 1 Než začnete... 5 Kontrola příslušenství... 5 Vložení baterií do dálkového ovladače... 5 Aktualizace softwaru... 6 O ovládání tohoto přehrávače z mobilního zařízení (ipod, iphone, ipad atd.)... 6 Typy disků/souborů, které lze přehrávat... 7 Přehrávatelné disky... 7 Přehrávatelné soubory Názvy a funkce částí Dálkový ovladač Čelní panel Zadní panel Propojení Připojení s použitím HDMI kabelu O HDMI O funkci ovládání přes HDMI Pro použití funkce ovládání přes HDMI Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat Připojení TV Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojení video a audio kabelů Připojení TV s použitím video/audio kabelu. 19 Připojení AV receiveru nebo zesilovače s použitím optického digitálního audio kabelu Připojení komponentů k USB konektoru O USB paměťových zařízeních Připojení USB paměťového zařízení Připojení k síti přes konektor LAN Připojení k bezdrátové síti LAN Připojení napájecího kabelu Než začnete Provedení nastavení pomocí nabídky Setup Navigator Ovládání TV dálkovým ovladačem přehrávače24 Seznam přednastavených kódů TV Přehrávání Přehrávání disků nebo souborů Skenování vpřed a vzad Přehrávání specifikovaných titulů, kapitol nebo stop Přeskočení obsahu Pomalé přehrávání Krokování vpřed a vzad Opakované přehrávání specifikované části titulu nebo stopy (A-B opakování) Opakované přehrávání Přehrávání v požadovaném pořadí (Naprogramované přehrávání) Vytvoření záložky Zvětšení obrazu Zobrazení náhledů obrázků Přepnutí úhlu kamery Přepnutí titulků Zobrazení informací o disku Přepnutí zvuku a sekundárního zvuku Přepnutí sekundárního videa Použití funkcí BONUSVIEW nebo BD-LIVE. 30 Funkce přehrávání...31 Použití nabídky FUNCTION...32 Přehrávání od specifikovaného času (Časové hledání)...32 Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly nebo stopy (Hledání)...32 Přehrávání specifikovaného rozsahu disku, titulů nebo kapitol (stop/souborů) v náhodném pořadí...33 Pokračující přehrávání od specifikovaného místa (Přehrávání s pokračujícím sledováním) Přehrávání z galérie domácích médií...34 Potěšte se s galérií domácích médií...34 O síťovém přehrávání...34 DLNA hledání...36 Přehrávání disku/usb...36 Přehrávání obrazových souborů...36 Přehrávání v požadovaném pořadí (Seznam přehrávání HMG)...36 Přidání stop/souborů...36 Přehrávání seznamu přehrávání HMG...37 Vymazání stop/souborů ze seznamu přehrávání HMG Přehrávání webového obsahu...38 Dostupný webový obsah...38 Přehrávání položek Pokročilé nastavení...39 Změna nastavení...39 Ovládání nabídky Initial Setup...39 Obnovení všech nastavení na výchozí tovární nastavení...46 Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů zemí/oblastí Další informace...48 Licence...48 Upozornění k použití...53 Přenášení přehrávače...53 Místo instalace...53 Vypnutí napájení, když nebudete přehrávač používat...53 Kondenzace vlhkosti...53 Čištění přehrávače...53 Upozornění k umístění přehrávače do skříňky se skleněnými dvířky...53 Čištění snímací čočky...53 Manipulace s disky...53 Odstraňování závad...54 Přehrávání...54 Funkce Control...57 Síť...57 Ostatní...58 Slovníček...59 Specifikace

5 1 Než začnete Kontrola příslušenství Dálkový ovladač x1 Video/audio kabel (žlutý/bílý/červený konektor) x1 Baterie AAA/R03 x2 Záruční list Napájecí kabel Návod k použití Vložení baterií do dálkového ovladače 1. Otevřete zadní kryt. 2. Vložte baterie (AAA/R03 x 2). Vložte baterie podle obrázku. Lehce stiskněte v této části a posuňte ve směru šipky. Varování: Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém slunci nebo na extrémně horkých místech, jako uvnitř automobilu nebo blízko topení. Jinak může dojít k vytečení baterií, jejich přehřátí, explozi nebo způsobení požáru. Rovněž se tím snižuje výkonnost baterií. Upozornění: Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Také nepoužívejte novou baterii současně se starou baterií. Při vkládání baterií do dálkového ovladače se vložte ve správném směru, podle vyznačené polarity (+ a -). Baterie nezahřívejte, nerozebírejte nebo nevhazujte do ohně nebo do vody. Nepožívejte různé druhy baterií - i když mohou vypadat stejně, různé baterie mohou mít různé napětí. Pokud nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu používat (více jak 1 měsíc), vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich vytečení do bateriového prostoru. Pokud baterie vytečou, bateriový prostor pečlivě vyčistěte a vložte nové baterie. Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Stranu (-) vložte jako první. 3. Zavřete zadní kryt. Kryt zavřete pevně (musí být slyšet cvaknutí). Baterie dodávané s přehrávačem jsou pouze pro kontrolu funkcí a nemusí dlouho vydržet. Doporučujeme použít alkalické baterie, které mají dlouhou životnost

6 Aktualizace softwaru Informace o tomto produktu najdete na webových stránkách Pioneer. Podívejte se na webové stránky pro získání aktualizace softwaru a servisních informací o vašem Blu-ray přehrávači. V Evropě: O ovládání tohoto přehrávače z mobilního zařízení (ipod, iphone, ipad atd.) Tento přehrávač lze ovládat z mobilního zařízení po nainstalování speciální aplikace do mobilního zařízení. Pro detaily se podívejte na webové stránky Pioneer. Tato speciální aplikace se může změnit nebo může být ukončena bez upozornění

7 Typy disků/souborů, které lze přehrávat Přehrávatelné disky Lze přehrávat disky, označené následujícím logem. Upozornění: Lze přehrávat pouze finalizované disky. Typ disku Logo Aplikační formát 1. Disky, na který jsou nahrané video, foto nebo audio soubory. Tento přehrávač nepodporuje disky se záznamem multisession nebo multiborder. 2. Včetně dvouvrstvých disků. 3. Pouze BDP Finalizujte je před přehráváním v tomto přehrávači. 5. Disky DVD-R for Authoring (3.95 a 4.7 GB) nelze přehrávat. 6. Včetně formátu AVCHD. 7. Včetně formátu AVCREC. 8. Disky DVD-RW verze 1.0 nelze přehrávat. 9. Včetně Video CD - 7 -

8 Blu-ray Disc a jsou obchodní značky. je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Jména společností a produktů zde zmíněná jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky jednotlivých vlastníků. Disky, které nelze přehrávat Přehrávání BD Lze přehrávat disky BD (BDMV), kompatibilní s následujícími formáty. - Formát Blu-ray Disc Read-Only (ROM) verze 2 - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 2 - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 3 Tento přehrávač podporuje BD-ROM profil 5. HD DVD Disky DVD-RAM Je možné, že některé disky jiné než zde uvedené také nebude možné přehrávat. Některé disky nemusí být možné přehrávat, i když jsou označené některou z předchozích značek. Pro přehrávání 8 cm disků vložte disk do prohlubně pro 8 cm disky uprostřed nosiče disku. Není nutný adaptér. 8 cm disky BD-ROM nelze přehrávat. O audio formátech Tento přehrávač podporuje následující audio formáty: Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG Audio (AAC) Lineární PCM Pro poslech surroundového zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio a DTS-HD High Resolution Audio je doporučeno připojit tento přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači kompatibilnímu s těmito audio formáty pomocí HDMI kabelu. Po vložení BD disku, obsahujícího zvuk v jednom z těchto audio formátů vyberte audio formát z nabídky na obrazovce. Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D jsou obchodní značky společnosti Blu-ray Disc Association. Lze použít funkce BONUSVIEW, jako přehrávání sekundárního videa (obraz-v-obraze) a sekundárního zvuku. Data použitá pro funkce BONUSVIEW (data sekundárního videa (obrazuv-obraze) a sekundární zvuku) mohou být uložena v úložišti. Pro detaily o přehrávání sekundárního videa a zvuku viz. návod k disku. BONUSVIEW je obchodní značka společnosti Blu-ray Disc Association. Funkce BD-LIVE, jako stažení filmových upoutávek nebo dalších jazykových verzí zvuku nebo titulků a přehrávání online her lze využít při připojení k Internetu. Data nahraná funkcemi BD- LIVE (jako upoutávky) jsou uložena v úložišti. Pro detaily o funkcích BD-LIVE viz. návod k disku. Logo BD-LIVE je obchodní značka společnosti Blu-ray Disc Association. Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-d jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. Vyráběno v licenci pod U.S. patenty #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & dalšími U.S. nebo světovými patenty vydanými & zažádanými. DTS je registrovaná obchodní značka a loga DTS, symboly, DTS-HD a DTS-HD Master Audio \ Essential jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena

9 S disky BD-ROM je možné použít aplikace BD-J (Java) pro vytvoření vysoce interaktivních titulů, obsahujících například hry. O číslech regionů Přehrávače disků Blu-ray a disky BD-ROM a DVD- Video mají přiřazená čísla regionů podle regionu, ve kterém se prodávají. Čísla regionů tohoto přehrávače jsou: BD-ROM: B DVD-Video: 2 Oracle a Java jsou registrované obchodní značky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček. Ostatní názvy mohou být obchodní značky jednotlivých vlastníků. Lze přehrávat disky BD (BDAV), kompatibilní s následujícími formáty. - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 1 - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 2 Přehrávání DVD Disky neobsahující tato čísla regionu nelze přehrávat. Disky přehrávatelné na tomto přehrávači jsou následující: BD: B (obsahující B) a ALL DVD: 2 (obsahující 2) a ALL Přehrávání CD CD chráněná proti kopírování: Tento přehrávač vyhovuje specifikaci formátu Audio CD. Tento přehrávač nepodporuje přehrávání nebo funkce disků, které nevyhovují této specifikaci. Přehrávání duálních disků Toto logo indikuje kompatibilitu přehrávání s disky DVD-RW, nahranými ve formátu VR (Video Recording). Však pro disky nahrané s kódování pouze jednoho záznamu lze přehrávání provádět pouze s CPRM kompatibilním zařízením. AVCHD je formát záznamu s vysokým rozlišením (HD) na digitálních videokamerách nahrávajících vysoké rozlišení na určitá média s použitím vysoce účinné kódovací technologie. AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní značky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna strana obsahuje DVD obsah video, audio atd. - a druhá strana obsahuje ne-dvd obsah, například digitální audio materiál. DVD stranu duálních disků lze v tomto přístroji přehrávat (kromě obsahu DVD-Audio). Ne-DVD audio strana disku není kompatibilní s tímto přehrávačem. Je možné, že při vkládání nebo vyjímání duálního disku se opačná strana než přehrávaná může poškrábat. Poškrábané disky nemusí být možné přehrávat. Pro více informací o specifikaci duálních disků se obraťte na jejich výrobce či prodejce. AVCRE a jsou obchodní značky

10 Přehrávání disků, vytvořených na počítači nebo v BD/DVD rekordérech Disky nahrané s použitím osobního počítače nemusí být možné přehrávat na tomto přístroji v důsledku nastavení aplikačního softwaru, použitého pro vytvoření disku. Nahrávejte disky ve správném formátu. Více informací viz. návod k použitému softwaru. Nemusí být možné přehrávat disky nahrané s použitím počítače nebo BD/DVD rekordéru. (Může to být z různých důvodů, včetně vlastností disku, poškrábání, nečistot na disku, nečistot na optice přehrávače, kondenzace vlhkosti atd.) O video, audio a obrazových souborech a adresářích Audio a obrazové soubory lze přehrávat na tomto přehrávači pokud jsou adresáři na disku nebo USB zařízení vytvořeny podle následujícího popisu. Příklad struktury adresářů: Některé soubory nemusí být možné přehrávat, i když mají příponu souboru, podporovanou tímto přehrávačem. Soubory chráněné DRM (Digital Rights Management) nelze přehrávat (kromě souborů DivX VOD). Podporované formáty filmových souborů DivX Plus HD DivX Certified pro přehrávání videa DivX a DivX Plus HD (H.264/MKV) až do 1080p HD včetně prémiového obsahu. O DivX Video: DivX je digitální video formát, vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální DivX Certified zařízení, které přehrává DivX video. Navštivte webové stránky divx.com pro více informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů na DivX video. O DivX Video-on-Demand: Toto DivX Certified zařízení musí být pro přehrávání koupených DivX Video-on-Demand (VOD) filmů. Pro získání registračního kódu najděte DivX VOD sekci v nabídce nastavení vašeho zařízení. Jak provést registraci najdete na webových stránkách vod.divx.com. Kořenový adresář 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Folder Folder 001.jpg/001.mp3 XX Folder * 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * * * xxx.jpg/xxx.mp3 *: Počet adresářů a souborů v jednom adresáři (včetně kořenového adresáře) je omezeno na maximum 256. Také zachovejte počet úrovní adresářů maximálně 5. Názvy soubor a adresářů zobrazené na tomto přehrávači se mohou lišit od zobrazení na počítači. Přehrávatelné soubory DivX, DivX Certified, DivX Plus HD a příslušná loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou použité v licenci. Toto DivX certifikované zařízení musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Nejprve vygenerujte DivX VOD registrační kód vašeho zařízení a ten zadejte během registračního procesu. (Důležité: Obsah DivX VOD je chráněný systémem DivX DRM (správa digitálních dat), který omezuje přehrávání na registrovaná DivX certifikovaná zařízení. Pokud se pokusíte přehrávat obsah DivX VOD neautorizovaný pro vaše zařízení, zobrazí se hlášení Authorization Error a obsah nepůjde přehrát). Více viz. na - DivX registrační kód tohoto přehrávače najdete v: HOME MENU Initial Setup Playback DivX VOD DRM Registration Code (strana 42). - Některé DivX VOD soubory mají omezený počet přehrávání. Když je takový soubor přehráván na tomto přehrávači, zobrazí se zbývající dostupný počet přehrávání. Soubory, pro které zbývající počet přehrávání dosáhl hodnoty 0, nelze přehrávat (zobrazí se Rental Expired ). Soubory, které nemají počet přehrávání omezený, lze přehrávat kolikrát chcete (zbývající počet přehrávání se nezobrazuje). Lze přehrávat filmové, obrazové a hudební soubory, nahrané na discích DVD a CD. Upozornění: U DVD lze přehrávat pouze při použití systému souborů ISO Některé soubory nemusí být možné přehrávat. Pro některé soubory nemusí být možné během přehrávání použít některé funkce

11 MKV Lze přehrávat soubory MKV. - MKV je formát souborů, který umožňuje uložit do jednoho souboru několik audio a video souborů. - Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: Rozlišení: Až do 1280 x 720 Přípona:.mkv nebo.mkv Windows Media Video (WMV) Lze přehrávat soubory Windows Media Video (WMV). Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: - Rozlišení: Až do 1280 x Přípona:.wmv nebo.wmv Soubory kódované pomocí Windows Media Encoder 9 series jsou podporovány. Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Tento produkt obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft Licensing, Inc. Podporované formáty obrazových souborů JPEG HD JPEG Progressive JPEG Formát souboru: JFIF verze 1.02/Exif verze 2.2 Rozlišení: Až do 4096 x 4096 pixelů Podporované formáty hudebních souborů Windows Media Audio 9 (WMA9) Bitová rychlost: Až do 192 kbit/s Vzorkovací frekvence: khz, 32 khz, 44.1 khz a 48 khz MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) Bitová rychlost: Až do 320 kbit/s Vzorkovací frekvence: 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz, khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz a 48 khz Názvy a funkce částí Dálkový ovladač Přípony přehrávatelných souborů Filmové soubory.divx,.mkv,.wmv a.avi Obrazové soubory.jpg a.jpeg Hudební soubory.wma a.mp3 1. Tlačítko STANDBY/ON Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení. 2. Tlačítko CONTINUED Použijte pro přehrávání od specifikovaného místa (strana 33). 3. Tlačítka TV CONTROL (strana 24) 4. Tlačítko AUDIO (strana 29)

12 5. Tlačítko FL DIMMER BDP-440 Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje na čelním panelu změní a/nebo se stav svícení indikátorů na čelním panelu přepne následovně. Displej na čelním Indikátory panelu PQLS FL OFF Vysoký jas Svítí Zhasnutý Střední jas Svítí Zhasnutý Nízký jas Svítí Zhasnutý Vypnutý Zhasnutý Svítí BDP Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje na čelním panelu změní (ve 4 úrovních). Tlačítko CD/SACD Pro hybridní disky stiskněte pro přepnutí mezi vrstvou CD a SACD. 6. Tlačítko TOP MENU Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky disku BD-ROM nebo DVD-Video. 7. Tlačítko FUNCTION (strana 32) 8. Tlačítko HOME MEDIA GALLERY (strana 34) 9. Kurzorová tlačítka / / / - Použijte pro výběr položky, změnu nastavení nebo posun kurzoru. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo zadání změněného nastavení atd. 10. Tlačítko HOME MENU (strana 39) 11. Tlačítko REV - (strana 27) 12. Tlačítko PLAY - (strana 26) 13. Tlačítko - (strana 27) 14. Tlačítko PAUSE (strana 26) 15. Numerická tlačítka Použijte pro výběr a přehrávání titulu/kapitoly/stopy nebo pro výběr položky v nabídce. 16. Tlačítko CLEAR Stiskněte pro vymazání zadaného čísla atd. 17. Tlačítko DISPLAY (strana 29) 18. Tlačítko KEYLOCK (strana 12) 19. Indikátor LED - Svítí, když je z dálkového ovladače vysílán příkaz. Bliká během nastavování kódu výrobce TV. 20. Tlačítko OPEN/CLOSE Stiskněte pro vysunutí a zasunutí nosiče disku. 21. Tlačítka RECEIVER CONTROL 22. Tlačítko SUBTITLE (strana 29) 23. Tlačítko ANGLE (strana 28) 24. Tlačítko HDMI Použijte pro přepnutí rozlišení výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (strana 40). 26. Tlačítko POPUP MENU/MENU Stiskněte pro zobrazení nabídek disků BD-ROM a DVD-Video. 27. Tlačítko RETURN Stiskněte pro návrat k předchozí obrazovce. 28. Barevná tlačítka Použijte je pro ovládání nabídek disků BD-ROM. Tlačítko PROGRAM (strana 28) Tlačítko BOOK MARK (strana 28) Tlačítko ZOOM (strana 28) Tlačítko INDEX (strana 28) 29. Tlačítko FWD (strana 27) 30. Tlačítko - (strana 27) 31. Tlačítko STOP (strana 26) 32. Tlačítko 2nd VIDEO (strana 30) 33. Tlačítko 2nd AUDIO (strana 29) 34. Tlačítko A-B (strana 27) 35. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo zadání změněného nastavení atd. 36. Tlačítko REPEAT (strana 27) 37. Tlačítko SKIP SEARCH - Stiskněte pro přeskočení o 30 sekund vpřed, když je tlačítko SKIP SEARCH stisknuto během, přehrávání. 38. Tlačítko REPLAY - Stiskněte pro návrat o 10 sekund zpět, když je tlačítko REPLAY stisknuto během, přehrávání. Funkce zámku tlačítek Můžete zapnout zámek tlačítek proti nechtěné operaci. Tato funkce umožňuje TV kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI také použít zámek tlačítek na přehrávači. Stiskněte a podržte tlačítko KEYLOCK na déle jak 2 sekundy. Při každém stisknutí tlačítka se funkce aktivuje nebo deaktivuje. Když se pokusíte ovládat přehrávač se zapnutou funkcí zámku tlačítek, rozsvítí se na displeji na čelním panelu LOCK pro indikaci, že je zapnutá funkce zámku tlačítek. Tento dálkový ovladač je vybavený dvěma tlačítky ENTER (položka 9 a 35). Pro ovládání AV receiveru vybaveného nastavením režimu dálkového ovládání pomocí tlačítek RECEIVER CONTROL nastavte režim dálkového ovládání AV receiveru na 1. Detaily viz. návod k AV receiveru. 25. Tlačítko EXIT (strana 38)

13 Čelní panel BDP-440 BDP Tlačítko STANDBY/ON - Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení. 2. Indikátor FL OFF (Pouze BDP-440) (strana 12) 3. Nosič disku 4. Displej na čelním panelu 5. Sensor dálkového ovládání Sem namiřte dálkový ovladač, který používejte do vzdálenosti cca 7 m. Přehrávač může mít problém přijímat signál dálkového ovládání, pokud v blízkosti svítí fluorescenční světlo. Když se to stane, přemístěte přehrávač z dosahu fluorescenčního světla. 6. Indikátor PQLS (Pouze BDP-440) (strana 17) 7. Tlačítko OPEN/CLOSE Stiskněte pro vysunutí nebo zasunutí nosiče disku. 8. Tlačítko Stiskněte pro zastavení přehrávání. 9. USB port (strana 20) 10. Tlačítko - Stiskněte pro spuštění přehrávání

14 Zadní panel BDP-440 BDP Konektor HDMI OUT (strana 15) 2. Zdířky VIDEO OUTPUT (strana 19) 3. Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (strana 19) 4. Zdířky AUDIO OUTPUT (strana 19) 5. Konektor LAN (10/100) (strana 21) 6. USB port - (strana 20) 7. Konektor AC IN (strana 22)

15 2 Propojení Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel do sítě. Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle typů použitých kabelů (strana 23). Viz. také návod k připojovanému zařízení. Připojení s použitím HDMI kabelu Audio a video signály lze přenášet do HDMI kompatibilního zařízení jako digitální signály bez ztráty kvality zvuku nebo obrazu. Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle připojeného HDMI kompatibilního zařízení (strana 23). HDMI indikátor na čelním panelu přehrávače svítí, když je HDMI kompatibilní zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT (strana 14). Video signál 1080p nemusí vystupovat v závislosti na použitém HDMI kabelu. O HDMI Tento přehrávač obsahuje technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC. Tento přehrávač podporuje funkci Deep Color. Konvenční přehrávače mohou přenášet video signál s 8-bitovou barevnou hloubkou ve formátu YCbCr 4:4:4 nebo RGB. Přehrávače podporující funkci Deep Color mohou přenášet video signál s barevnou bitovou hloubkou větší než 8 bitů na barevnou složku. Při připojení k TV, podporující funkci Deep Color, lze reprodukovat lepší gradaci barev. Tento produkt je kompatibilní s funkcí x.v.color, která má schopnost realizovat široký barevný prostor, založený na specifikaci xvycc. Přehrávání video signálu, vyhovujícímu standardu xvycc na tomto přehrávači při připojení k x.v.color kompatibilní TV atd. rozšiřuje možnosti reprodukce barev a umožňuje reprodukovat mnohem přirozenější barvy, než bylo doposud možné. x.v.color je reklamní název poskytovaný produktům, které jsou schopné realizovat široký barevný prostor na základě mezinárodního standardu, definovaného jako xvycc. x.v.color a logo x.v.color jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. Audio signály, které lze přenášet z výstupního konektoru HDMI OUT přehrávače Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG-2 AAC Lineární PCM Je možný výstup audio signálu Lineární PCM, který vyhovuje následujícím podmínkám: - Vzorkovací frekvence: 32 khz až 192 khz - Počet kanálů: Až 8 (až 6 pro vzorkovací frekvenci 192 khz). Při připojení k DVI zařízení Není možné připojit DVI zařízení (například počítačový displej), které není kompatibilní s HDCP. HDCP je specifikace pro ochranu audiovizuálního obsahu na rozhraní DVI/HDMI. Není žádný výstup audio signálu. Proveďte propojení audio kabelem atd. Tento přehrávač je určený pro připojení k HDMI kompatibilním zařízením. Při připojení k DVI zařízení nemusí podle DVI zařízení pracovat správně

16 O funkci ovládání přes HDMI Funkce pracuje, když je k přehrávači připojená plochá TV nebo AV systém (AV receiver nebo zesilovač atd.), kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI, pomocí HDMI kabelu. Viz. také návod k ploché TV a AV systému (AV receiver nebo zesilovač atd.). Pro použití funkce ovládání přes HDMI Funkce ovládání přes HDMI pracuje pokud je funkce ovládání přes HDMI nastavená na On (zapnutá) na všech zařízeních, připojených HDMI kabelem. Po propojení a nastavení všech zařízení zkontrolujte, že obraz z přehrávače vystupuje na plochou TV. (Kontrolu proveďte také po změně připojených zařízení nebo po přepojení HDMI kabelů.) Funkce ovládání přes HDMI nemusí fungovat správně, pokud obraz přehrávače nevystupuje správně na plochou TV. Při použití funkce ovládání přes HDMI použijte kabel High Speed HDMI. Funkce ovládání přes HDMI nemusí fungovat správně při použití jiného HDMI kabelu. U některých modelů může být funkce ovládání přes HDMI označena jako Control nebo HDMI Control. Funkce ovládání přes HDMI nepracuje se zařízeními jiných značek, i když jsou připojená HDMI kabelem. Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat Výstup obrazu optimální kvality do ploché TV kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI. Když je funkce ovládání přes HDMI umožněna, vystupuje z HDMI konektoru přehrávače video signál s optimální kvalitou obrazu pro funkci ovládání přes HDMI. Ovládání přehrávače dálkovým ovladačem ploché TV Operace přehrávače, jako spuštění a zastavení přehrávání a zobrazení nabídek lze provést z ploché TV. Přehrávaný obraz z přehrávače je zobrazen na ploché TV (funkce automatického výběru) Vstup se přepne automaticky na ploché TV a AV systému (AV receiver nebo zesilovač atd.), když na přehrávači začne přehrávání nebo je zobrazena nabídka HOME MENU. Když je vstup přepnut, přehrávaný obraz nebo nabídka HOME MENU se zobrazí na ploché TV. Napájení ploché TV a přehrávače se zapne a vypne automaticky (funkce simultánního napájení) Když na přehrávači začne přehrávání nebo je zobrazena nabídka HOME MENU a napájení ploché TV je vypnuté, automaticky se zapne. Když je napájení ploché TV vypnuto, napájení přehrávače se vypne automaticky. (Napájení se nevypne automaticky, když je na přehrávači přehráván disk nebo soubor nebo když je na ploché TV zobrazená operační nabídka přehrávače.) Sound Retriever Link O funkci Sound Retriever Link Sound Retriever Link je technologie řízení korekce kvality zvuku, která automaticky nastavuje kvalitu komprimovaného zvuku pro připojený AV receiver s použitím funkce ovládání přes HDMI. Funkce Sound Retriever Link umožňuje poslouchat zvuk vyšší kvality automatickým nastavením funkce Sound Retriever na připojeném AV receiveru. Funkce Sound Retriever Link tohoto přehrávače pracuje výhradně v následujících situacích. PC Audio Stream je přehráván přes USB zařízení nebo přes síť. AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Sound Retriever Link je připojený k tomuto přehrávači kabelem HDMI a přehrávač je nastavený následovně (strana 40) Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí Sound Retriever Link. Upozornění: Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, kompatibilnímu s funkcí Sound Retriever Link. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV konvertoru (jako při použití HDMI přepínače) může způsobit závadu

17 Stream Smoother Link O funkci Stream Smoother Link Stream Smoother Link je funkce, která zlepšuje kvalitu obrazu síťového video obsahu s použitím funkce ovládání přes HDMI. Funkce Stream Smoother Link umožňuje sledovat obraz vyšší kvality s menším šumem automatickým nastavením funkce Stream Smoother na připojeném AV receiveru. Funkce Stream Smoother Link tohoto přehrávače pracuje výhradně v následujících situacích. PC obsah je přehráván z disku nebo USB zařízení. AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Stream Smoother Link je připojený k tomuto přehrávači kabelem HDMI a přehrávač je nastavený následovně (strana 40) Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí Stream Smoother Link. Upozornění: Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, kompatibilnímu s funkcí Stream Smoother Link. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV konvertoru (jako při použití HDMI přepínače) může způsobit závadu. O funkci PQLS (Pouze pro BDP-440) Funkce PQLS (Precision Quartz Lock System) je technologie řízení přenosu digitálního zvuku používaná funkcí ovládání přes HDMI. Výstupní signál přehrávače je řízený z AV zesilovače pro zajištění přehrávání vysoce kvalitního zvuku s použitím krystalového oscilátoru AV zesilovače. Tím se eliminuje vliv chvění signálu, vytvářený při přenosu, což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku. Tento přehrávač podporuje následující funkce. - Funkci PQLS 2ch Audio, která je aktivována pouze při přehrávání hudebního CD (CD- DA). - Funkci PQLS Multi Surround, která je aktivována při přehrávání všech disků (BD, DVD atd.) s audio výstupem Lineární PCM. - Funkci PQLS Bitstream, která je aktivována při přehrávání s výstupem bitového toku. Různé funkce PQLS jsou aktivovány když je AV zesilovač Pioneer, podporující funkce PQLS, připojený přímo ke konektoru HDMI OUT tohoto přehrávače pomocí HDMI kabelu a přehrávač je nastavený následovně (strana 40): Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Informace o AV receiverech, které podporují funkce PQLS viz. webové stránky Pioneer. Upozornění: Funkce PQLS může přestat pracovat, když je přepnuto výstupní video rozlišení. Funkce PQLS začne znovu pracovat jakmile je přehrávání zastaveno a obnoveno. Když je aktivována funkce PQLS 2ch, výstup ze zdířek VIDEO OUTPUT přehrávače nemusí mít správné barvy. Když se to stane, pro sledování obrazu připojte TV k AV zesilovači přes HDMI konektor nebo připojte TV ke konektorům COMPONENT VIDEO OUTPUT přehrávače. Zapněte napájení AV receiveru, připojeného ke konektoru HDMI OUT, pak spusťte přehrávání disku. Když je funkce PQLS aktivní, svítí indikátor PQLS na displeji na čelním panelu přehrávače (strana 13)

18 Připojení TV Viz. Připojení AV receiveru nebo zesilovače dále pro připojení AV receiveru nebo zesilovače pomocí HDMI kabelu. Upozornění: Při připojování a odpojování kabelů je držte za konektor. Použití síly může způsobit poškození kontaktů a přerušení přenosu video signálu. BDP-440 Zadní panel přehrávače Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojte přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači pro poslech zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo DTS Digital Surround. Pro instrukce o připojení TV a reproduktorů k AV receiveru nebo zesilovači viz. návod k AV receiveru nebo zesilovači. Při připojování a odpojování kabelů je držte za konektor. Použití síly může způsobit poškození kontaktů a přerušení přenosu video signálu. BDP-440 Zadní panel přehrávače (a) (c) TV BDP-140 (b) Zadní panel přehrávače Směr signálu (a) (a) (d) (c) AV receiver nebo zesilovač (c) (b) TV Směr signálu BDP-140 Zadní panel přehrávače (a) (c) (b) (a) (b) TV (c) Směr signálu (a) HDMI kabel (prodávaný) (b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. S použitím HDMI kabelu je také možné připojení k AV receiveru nebo zesilovači (viz. vpravo). (c) Do HDMI vstupu (a) (d) AV receiver nebo zesilovač (c) TV Směr signálu (a) HDMI kabel (prodávaný) (b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. (c) Do HDMI vstupu (d) Z HDMI výstupu

19 Připojení video a audio kabelů BDP-140 Zadní panel přehrávače Podle typu připojeného kabelu proveďte nastavení v navigátoru nastavení Setup Navigator (strana 23). Pro výstup video signálu z tohoto přehrávače ho připojte pomocí video kabelu (ne při použití HDMI kabelu). Připojení TV s použitím video/audio kabelu Upozornění: Připojte video výstup přehrávače přímo k TV Tento přehrávač podporuje technologii ochrany proti analogovému kopírování. Proto se obraz nemusí zobrazit správně při připojení k TV přes DVD rekordér/video magnetofon nebo při přehrávání výstupního materiálu přehrávače, nahrávaného na DVD rekordér/video magnetofon. Navíc se obraz nemusí zobrazit správně z důvodu ochrany proti kopírování, pokud je přehrávač připojený k TV s vnitřním video magnetofonem. Pro detaily kontaktujte výrobce Vaší TV. (c) (f) (b) (d) TV (a) (g) Video signály vystupují při připojení pomocí video kabelu v rozlišení 576/50i nebo 480/60i. Podle nastavení výstupního video rozlišení obraz nemusí vystupovat. (e) BDP-440 (a) (b) Zadní panel přehrávače Připojení AV receiveru nebo zesilovače s použitím optického digitálního audio kabelu BDP-440 Zadní panel přehrávače (c) (a) (d) (e) (b) (c) (f) (g) (d) (e) TV (f) (g) Směr signálu (a) Žlutá (b) Bílá (c) Červená (d) Video/audio kabel (z příslušenství) (e) Také je možné připojit AV receiver nebo zesilovač. Připojte audio signál pomocí optického digitálního audio kabelu nebo audio kabelu (2 kanály) (viz. vpravo). (f) Směr toku signálu (g) Do video/audio vstupu AV receiver nebo zesilovač (a) Bílá (b) Červená (c) Video/audio kabel (z příslušenství) (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio (f) Do optického digitálního audio vstupu (g) Do audio vstupu

20 BDP-140 Zadní panel přehrávače Připojení USB paměťového zařízení (d) (f) (b) (g) (a) AV receiver nebo zesilovač (c) (e) Směr signálu (a) Bílá (b) Červená (c) Video/audio kabel (z příslušenství) (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio (f) Do optického digitálního audio vstupu (g) Do audio vstupu Upozornění: Před připojením nebo odpojením USB paměťového zařízení vypněte napájení přehrávače. Použijte prázdné USB paměťové zařízení (na kterém není nic uloženo). Pokud je USB paměťové zařízení chráněné proti zápisu, zrušte ochranu proti zápisu. Použité velké síly na konektor může způsobit vadný kontakt a tak znemožnit zápis dat na USB paměťové zařízení. Když je USB paměťové zařízení připojené a je zapnuté napájení přehrávače, neodpojujte napájecí kabel. USB externí pevné disky nelze k tomuto přehrávači připojit. Čelní panel přehrávače Pro přepínání videa z AV receiveru nebo zesilovače také připojte video výstupní konektory. USB paměťové zařízení Připojení komponentů k USB konektoru Data nahraná funkcí BD-LIVE a data použitá funkcí BONUSVIEW při přehrávání disků BD-ROM lze uložit na zařízení připojené ke konektoru USB (USB paměť). BDP-440 Zadní panel přehrávače O USB paměťových zařízeních USB paměťová zařízení, která lze připojit k přehrávači, jsou následující: USB 2.0 kompatibilní paměťová zařízení Souborový systém FAT16 nebo FAT32, minimální kapacita 1 GB (doporučeno 2 GB nebo více) Zařízení, naformátovaná v jiném než uvedeném souborovém systému, nelze použít. Taková zařízení však mohou být použitelná po naformátování z přehrávače. USB paměťová zařízení nemusejí být rozpoznána, pokud obsahují více oddílů. Některá USB paměťová zařízení nemusejí pracovat s tímto přehrávačem. Funkce USB paměťových zařízení není garantována. USB paměťové zařízení BDP-140 USB paměťové zařízení Zadní panel přehrávače Zařízení nemusí pracovat, když je připojené k USB konektoru přes čtečku paměťových karet nebo USB rozbočovač

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více