Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití"

Transkript

1 Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140 BDP-440 BDP-140 Návod k použití

2 VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Upozornění: Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno. Upozornění: Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada. Důležité Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit úraz. VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace týkající se použití a údržby přístroje. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se použití a údržby přístroje. Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Varování: Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské přípravky atd. Upozornění k větrání: Při instalaci tohoto přístroje zajistěte kolem něj volný prostor pro správné větrání (nejméně 10 cm nahoře, vzadu a na každé straně)

3 Varování: Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd. Varování: Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru. Operační prostředí Operační teplota a vlhkost prostředí: +5 C C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované). Neinstalujte přístroj v následujících místech: Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení. Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa. Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Upozornění: Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití. Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky zdarma a bude zpoplatněno. Upozornění k napájecímu kabelu Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máteli mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu. Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií (Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie) Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické přístroje a baterie by neměly být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých Pb produktů a použitých baterií využijte sběrná místa v souladu s platnou legislativou. Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem. Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde jste produkty zakoupili. Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region. Upozornění k 3D sledování Pokud při sledování 3D obrazu zaznamenáte, že se necítíte dobře, ukončete sledování. Děti, především mladší 6 let, mohou být více citlivé, takže je nutné je během sledování 3D obrazu pozorovat, zda se cítí dobře. Při sledování 3D obrazu pravidelně odpočívejte. Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit pocitové problémy

4 Obsah 1 Než začnete... 5 Kontrola příslušenství... 5 Vložení baterií do dálkového ovladače... 5 Aktualizace softwaru... 6 O ovládání tohoto přehrávače z mobilního zařízení (ipod, iphone, ipad atd.)... 6 Typy disků/souborů, které lze přehrávat... 7 Přehrávatelné disky... 7 Přehrávatelné soubory Názvy a funkce částí Dálkový ovladač Čelní panel Zadní panel Propojení Připojení s použitím HDMI kabelu O HDMI O funkci ovládání přes HDMI Pro použití funkce ovládání přes HDMI Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat Připojení TV Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojení video a audio kabelů Připojení TV s použitím video/audio kabelu. 19 Připojení AV receiveru nebo zesilovače s použitím optického digitálního audio kabelu Připojení komponentů k USB konektoru O USB paměťových zařízeních Připojení USB paměťového zařízení Připojení k síti přes konektor LAN Připojení k bezdrátové síti LAN Připojení napájecího kabelu Než začnete Provedení nastavení pomocí nabídky Setup Navigator Ovládání TV dálkovým ovladačem přehrávače24 Seznam přednastavených kódů TV Přehrávání Přehrávání disků nebo souborů Skenování vpřed a vzad Přehrávání specifikovaných titulů, kapitol nebo stop Přeskočení obsahu Pomalé přehrávání Krokování vpřed a vzad Opakované přehrávání specifikované části titulu nebo stopy (A-B opakování) Opakované přehrávání Přehrávání v požadovaném pořadí (Naprogramované přehrávání) Vytvoření záložky Zvětšení obrazu Zobrazení náhledů obrázků Přepnutí úhlu kamery Přepnutí titulků Zobrazení informací o disku Přepnutí zvuku a sekundárního zvuku Přepnutí sekundárního videa Použití funkcí BONUSVIEW nebo BD-LIVE. 30 Funkce přehrávání...31 Použití nabídky FUNCTION...32 Přehrávání od specifikovaného času (Časové hledání)...32 Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly nebo stopy (Hledání)...32 Přehrávání specifikovaného rozsahu disku, titulů nebo kapitol (stop/souborů) v náhodném pořadí...33 Pokračující přehrávání od specifikovaného místa (Přehrávání s pokračujícím sledováním) Přehrávání z galérie domácích médií...34 Potěšte se s galérií domácích médií...34 O síťovém přehrávání...34 DLNA hledání...36 Přehrávání disku/usb...36 Přehrávání obrazových souborů...36 Přehrávání v požadovaném pořadí (Seznam přehrávání HMG)...36 Přidání stop/souborů...36 Přehrávání seznamu přehrávání HMG...37 Vymazání stop/souborů ze seznamu přehrávání HMG Přehrávání webového obsahu...38 Dostupný webový obsah...38 Přehrávání položek Pokročilé nastavení...39 Změna nastavení...39 Ovládání nabídky Initial Setup...39 Obnovení všech nastavení na výchozí tovární nastavení...46 Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů zemí/oblastí Další informace...48 Licence...48 Upozornění k použití...53 Přenášení přehrávače...53 Místo instalace...53 Vypnutí napájení, když nebudete přehrávač používat...53 Kondenzace vlhkosti...53 Čištění přehrávače...53 Upozornění k umístění přehrávače do skříňky se skleněnými dvířky...53 Čištění snímací čočky...53 Manipulace s disky...53 Odstraňování závad...54 Přehrávání...54 Funkce Control...57 Síť...57 Ostatní...58 Slovníček...59 Specifikace

5 1 Než začnete Kontrola příslušenství Dálkový ovladač x1 Video/audio kabel (žlutý/bílý/červený konektor) x1 Baterie AAA/R03 x2 Záruční list Napájecí kabel Návod k použití Vložení baterií do dálkového ovladače 1. Otevřete zadní kryt. 2. Vložte baterie (AAA/R03 x 2). Vložte baterie podle obrázku. Lehce stiskněte v této části a posuňte ve směru šipky. Varování: Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém slunci nebo na extrémně horkých místech, jako uvnitř automobilu nebo blízko topení. Jinak může dojít k vytečení baterií, jejich přehřátí, explozi nebo způsobení požáru. Rovněž se tím snižuje výkonnost baterií. Upozornění: Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Také nepoužívejte novou baterii současně se starou baterií. Při vkládání baterií do dálkového ovladače se vložte ve správném směru, podle vyznačené polarity (+ a -). Baterie nezahřívejte, nerozebírejte nebo nevhazujte do ohně nebo do vody. Nepožívejte různé druhy baterií - i když mohou vypadat stejně, různé baterie mohou mít různé napětí. Pokud nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu používat (více jak 1 měsíc), vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich vytečení do bateriového prostoru. Pokud baterie vytečou, bateriový prostor pečlivě vyčistěte a vložte nové baterie. Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Stranu (-) vložte jako první. 3. Zavřete zadní kryt. Kryt zavřete pevně (musí být slyšet cvaknutí). Baterie dodávané s přehrávačem jsou pouze pro kontrolu funkcí a nemusí dlouho vydržet. Doporučujeme použít alkalické baterie, které mají dlouhou životnost

6 Aktualizace softwaru Informace o tomto produktu najdete na webových stránkách Pioneer. Podívejte se na webové stránky pro získání aktualizace softwaru a servisních informací o vašem Blu-ray přehrávači. V Evropě: O ovládání tohoto přehrávače z mobilního zařízení (ipod, iphone, ipad atd.) Tento přehrávač lze ovládat z mobilního zařízení po nainstalování speciální aplikace do mobilního zařízení. Pro detaily se podívejte na webové stránky Pioneer. Tato speciální aplikace se může změnit nebo může být ukončena bez upozornění

7 Typy disků/souborů, které lze přehrávat Přehrávatelné disky Lze přehrávat disky, označené následujícím logem. Upozornění: Lze přehrávat pouze finalizované disky. Typ disku Logo Aplikační formát 1. Disky, na který jsou nahrané video, foto nebo audio soubory. Tento přehrávač nepodporuje disky se záznamem multisession nebo multiborder. 2. Včetně dvouvrstvých disků. 3. Pouze BDP Finalizujte je před přehráváním v tomto přehrávači. 5. Disky DVD-R for Authoring (3.95 a 4.7 GB) nelze přehrávat. 6. Včetně formátu AVCHD. 7. Včetně formátu AVCREC. 8. Disky DVD-RW verze 1.0 nelze přehrávat. 9. Včetně Video CD - 7 -

8 Blu-ray Disc a jsou obchodní značky. je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Jména společností a produktů zde zmíněná jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky jednotlivých vlastníků. Disky, které nelze přehrávat Přehrávání BD Lze přehrávat disky BD (BDMV), kompatibilní s následujícími formáty. - Formát Blu-ray Disc Read-Only (ROM) verze 2 - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 2 - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 3 Tento přehrávač podporuje BD-ROM profil 5. HD DVD Disky DVD-RAM Je možné, že některé disky jiné než zde uvedené také nebude možné přehrávat. Některé disky nemusí být možné přehrávat, i když jsou označené některou z předchozích značek. Pro přehrávání 8 cm disků vložte disk do prohlubně pro 8 cm disky uprostřed nosiče disku. Není nutný adaptér. 8 cm disky BD-ROM nelze přehrávat. O audio formátech Tento přehrávač podporuje následující audio formáty: Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG Audio (AAC) Lineární PCM Pro poslech surroundového zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio a DTS-HD High Resolution Audio je doporučeno připojit tento přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači kompatibilnímu s těmito audio formáty pomocí HDMI kabelu. Po vložení BD disku, obsahujícího zvuk v jednom z těchto audio formátů vyberte audio formát z nabídky na obrazovce. Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D jsou obchodní značky společnosti Blu-ray Disc Association. Lze použít funkce BONUSVIEW, jako přehrávání sekundárního videa (obraz-v-obraze) a sekundárního zvuku. Data použitá pro funkce BONUSVIEW (data sekundárního videa (obrazuv-obraze) a sekundární zvuku) mohou být uložena v úložišti. Pro detaily o přehrávání sekundárního videa a zvuku viz. návod k disku. BONUSVIEW je obchodní značka společnosti Blu-ray Disc Association. Funkce BD-LIVE, jako stažení filmových upoutávek nebo dalších jazykových verzí zvuku nebo titulků a přehrávání online her lze využít při připojení k Internetu. Data nahraná funkcemi BD- LIVE (jako upoutávky) jsou uložena v úložišti. Pro detaily o funkcích BD-LIVE viz. návod k disku. Logo BD-LIVE je obchodní značka společnosti Blu-ray Disc Association. Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-d jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. Vyráběno v licenci pod U.S. patenty #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & dalšími U.S. nebo světovými patenty vydanými & zažádanými. DTS je registrovaná obchodní značka a loga DTS, symboly, DTS-HD a DTS-HD Master Audio \ Essential jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena

9 S disky BD-ROM je možné použít aplikace BD-J (Java) pro vytvoření vysoce interaktivních titulů, obsahujících například hry. O číslech regionů Přehrávače disků Blu-ray a disky BD-ROM a DVD- Video mají přiřazená čísla regionů podle regionu, ve kterém se prodávají. Čísla regionů tohoto přehrávače jsou: BD-ROM: B DVD-Video: 2 Oracle a Java jsou registrované obchodní značky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček. Ostatní názvy mohou být obchodní značky jednotlivých vlastníků. Lze přehrávat disky BD (BDAV), kompatibilní s následujícími formáty. - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 1 - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 2 Přehrávání DVD Disky neobsahující tato čísla regionu nelze přehrávat. Disky přehrávatelné na tomto přehrávači jsou následující: BD: B (obsahující B) a ALL DVD: 2 (obsahující 2) a ALL Přehrávání CD CD chráněná proti kopírování: Tento přehrávač vyhovuje specifikaci formátu Audio CD. Tento přehrávač nepodporuje přehrávání nebo funkce disků, které nevyhovují této specifikaci. Přehrávání duálních disků Toto logo indikuje kompatibilitu přehrávání s disky DVD-RW, nahranými ve formátu VR (Video Recording). Však pro disky nahrané s kódování pouze jednoho záznamu lze přehrávání provádět pouze s CPRM kompatibilním zařízením. AVCHD je formát záznamu s vysokým rozlišením (HD) na digitálních videokamerách nahrávajících vysoké rozlišení na určitá média s použitím vysoce účinné kódovací technologie. AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní značky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna strana obsahuje DVD obsah video, audio atd. - a druhá strana obsahuje ne-dvd obsah, například digitální audio materiál. DVD stranu duálních disků lze v tomto přístroji přehrávat (kromě obsahu DVD-Audio). Ne-DVD audio strana disku není kompatibilní s tímto přehrávačem. Je možné, že při vkládání nebo vyjímání duálního disku se opačná strana než přehrávaná může poškrábat. Poškrábané disky nemusí být možné přehrávat. Pro více informací o specifikaci duálních disků se obraťte na jejich výrobce či prodejce. AVCRE a jsou obchodní značky

10 Přehrávání disků, vytvořených na počítači nebo v BD/DVD rekordérech Disky nahrané s použitím osobního počítače nemusí být možné přehrávat na tomto přístroji v důsledku nastavení aplikačního softwaru, použitého pro vytvoření disku. Nahrávejte disky ve správném formátu. Více informací viz. návod k použitému softwaru. Nemusí být možné přehrávat disky nahrané s použitím počítače nebo BD/DVD rekordéru. (Může to být z různých důvodů, včetně vlastností disku, poškrábání, nečistot na disku, nečistot na optice přehrávače, kondenzace vlhkosti atd.) O video, audio a obrazových souborech a adresářích Audio a obrazové soubory lze přehrávat na tomto přehrávači pokud jsou adresáři na disku nebo USB zařízení vytvořeny podle následujícího popisu. Příklad struktury adresářů: Některé soubory nemusí být možné přehrávat, i když mají příponu souboru, podporovanou tímto přehrávačem. Soubory chráněné DRM (Digital Rights Management) nelze přehrávat (kromě souborů DivX VOD). Podporované formáty filmových souborů DivX Plus HD DivX Certified pro přehrávání videa DivX a DivX Plus HD (H.264/MKV) až do 1080p HD včetně prémiového obsahu. O DivX Video: DivX je digitální video formát, vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální DivX Certified zařízení, které přehrává DivX video. Navštivte webové stránky divx.com pro více informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů na DivX video. O DivX Video-on-Demand: Toto DivX Certified zařízení musí být pro přehrávání koupených DivX Video-on-Demand (VOD) filmů. Pro získání registračního kódu najděte DivX VOD sekci v nabídce nastavení vašeho zařízení. Jak provést registraci najdete na webových stránkách vod.divx.com. Kořenový adresář 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Folder Folder 001.jpg/001.mp3 XX Folder * 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * * * xxx.jpg/xxx.mp3 *: Počet adresářů a souborů v jednom adresáři (včetně kořenového adresáře) je omezeno na maximum 256. Také zachovejte počet úrovní adresářů maximálně 5. Názvy soubor a adresářů zobrazené na tomto přehrávači se mohou lišit od zobrazení na počítači. Přehrávatelné soubory DivX, DivX Certified, DivX Plus HD a příslušná loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou použité v licenci. Toto DivX certifikované zařízení musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Nejprve vygenerujte DivX VOD registrační kód vašeho zařízení a ten zadejte během registračního procesu. (Důležité: Obsah DivX VOD je chráněný systémem DivX DRM (správa digitálních dat), který omezuje přehrávání na registrovaná DivX certifikovaná zařízení. Pokud se pokusíte přehrávat obsah DivX VOD neautorizovaný pro vaše zařízení, zobrazí se hlášení Authorization Error a obsah nepůjde přehrát). Více viz. na - DivX registrační kód tohoto přehrávače najdete v: HOME MENU Initial Setup Playback DivX VOD DRM Registration Code (strana 42). - Některé DivX VOD soubory mají omezený počet přehrávání. Když je takový soubor přehráván na tomto přehrávači, zobrazí se zbývající dostupný počet přehrávání. Soubory, pro které zbývající počet přehrávání dosáhl hodnoty 0, nelze přehrávat (zobrazí se Rental Expired ). Soubory, které nemají počet přehrávání omezený, lze přehrávat kolikrát chcete (zbývající počet přehrávání se nezobrazuje). Lze přehrávat filmové, obrazové a hudební soubory, nahrané na discích DVD a CD. Upozornění: U DVD lze přehrávat pouze při použití systému souborů ISO Některé soubory nemusí být možné přehrávat. Pro některé soubory nemusí být možné během přehrávání použít některé funkce

11 MKV Lze přehrávat soubory MKV. - MKV je formát souborů, který umožňuje uložit do jednoho souboru několik audio a video souborů. - Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: Rozlišení: Až do 1280 x 720 Přípona:.mkv nebo.mkv Windows Media Video (WMV) Lze přehrávat soubory Windows Media Video (WMV). Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: - Rozlišení: Až do 1280 x Přípona:.wmv nebo.wmv Soubory kódované pomocí Windows Media Encoder 9 series jsou podporovány. Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Tento produkt obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft Licensing, Inc. Podporované formáty obrazových souborů JPEG HD JPEG Progressive JPEG Formát souboru: JFIF verze 1.02/Exif verze 2.2 Rozlišení: Až do 4096 x 4096 pixelů Podporované formáty hudebních souborů Windows Media Audio 9 (WMA9) Bitová rychlost: Až do 192 kbit/s Vzorkovací frekvence: khz, 32 khz, 44.1 khz a 48 khz MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) Bitová rychlost: Až do 320 kbit/s Vzorkovací frekvence: 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz, khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz a 48 khz Názvy a funkce částí Dálkový ovladač Přípony přehrávatelných souborů Filmové soubory.divx,.mkv,.wmv a.avi Obrazové soubory.jpg a.jpeg Hudební soubory.wma a.mp3 1. Tlačítko STANDBY/ON Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení. 2. Tlačítko CONTINUED Použijte pro přehrávání od specifikovaného místa (strana 33). 3. Tlačítka TV CONTROL (strana 24) 4. Tlačítko AUDIO (strana 29)

12 5. Tlačítko FL DIMMER BDP-440 Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje na čelním panelu změní a/nebo se stav svícení indikátorů na čelním panelu přepne následovně. Displej na čelním Indikátory panelu PQLS FL OFF Vysoký jas Svítí Zhasnutý Střední jas Svítí Zhasnutý Nízký jas Svítí Zhasnutý Vypnutý Zhasnutý Svítí BDP Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje na čelním panelu změní (ve 4 úrovních). Tlačítko CD/SACD Pro hybridní disky stiskněte pro přepnutí mezi vrstvou CD a SACD. 6. Tlačítko TOP MENU Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky disku BD-ROM nebo DVD-Video. 7. Tlačítko FUNCTION (strana 32) 8. Tlačítko HOME MEDIA GALLERY (strana 34) 9. Kurzorová tlačítka / / / - Použijte pro výběr položky, změnu nastavení nebo posun kurzoru. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo zadání změněného nastavení atd. 10. Tlačítko HOME MENU (strana 39) 11. Tlačítko REV - (strana 27) 12. Tlačítko PLAY - (strana 26) 13. Tlačítko - (strana 27) 14. Tlačítko PAUSE (strana 26) 15. Numerická tlačítka Použijte pro výběr a přehrávání titulu/kapitoly/stopy nebo pro výběr položky v nabídce. 16. Tlačítko CLEAR Stiskněte pro vymazání zadaného čísla atd. 17. Tlačítko DISPLAY (strana 29) 18. Tlačítko KEYLOCK (strana 12) 19. Indikátor LED - Svítí, když je z dálkového ovladače vysílán příkaz. Bliká během nastavování kódu výrobce TV. 20. Tlačítko OPEN/CLOSE Stiskněte pro vysunutí a zasunutí nosiče disku. 21. Tlačítka RECEIVER CONTROL 22. Tlačítko SUBTITLE (strana 29) 23. Tlačítko ANGLE (strana 28) 24. Tlačítko HDMI Použijte pro přepnutí rozlišení výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (strana 40). 26. Tlačítko POPUP MENU/MENU Stiskněte pro zobrazení nabídek disků BD-ROM a DVD-Video. 27. Tlačítko RETURN Stiskněte pro návrat k předchozí obrazovce. 28. Barevná tlačítka Použijte je pro ovládání nabídek disků BD-ROM. Tlačítko PROGRAM (strana 28) Tlačítko BOOK MARK (strana 28) Tlačítko ZOOM (strana 28) Tlačítko INDEX (strana 28) 29. Tlačítko FWD (strana 27) 30. Tlačítko - (strana 27) 31. Tlačítko STOP (strana 26) 32. Tlačítko 2nd VIDEO (strana 30) 33. Tlačítko 2nd AUDIO (strana 29) 34. Tlačítko A-B (strana 27) 35. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo zadání změněného nastavení atd. 36. Tlačítko REPEAT (strana 27) 37. Tlačítko SKIP SEARCH - Stiskněte pro přeskočení o 30 sekund vpřed, když je tlačítko SKIP SEARCH stisknuto během, přehrávání. 38. Tlačítko REPLAY - Stiskněte pro návrat o 10 sekund zpět, když je tlačítko REPLAY stisknuto během, přehrávání. Funkce zámku tlačítek Můžete zapnout zámek tlačítek proti nechtěné operaci. Tato funkce umožňuje TV kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI také použít zámek tlačítek na přehrávači. Stiskněte a podržte tlačítko KEYLOCK na déle jak 2 sekundy. Při každém stisknutí tlačítka se funkce aktivuje nebo deaktivuje. Když se pokusíte ovládat přehrávač se zapnutou funkcí zámku tlačítek, rozsvítí se na displeji na čelním panelu LOCK pro indikaci, že je zapnutá funkce zámku tlačítek. Tento dálkový ovladač je vybavený dvěma tlačítky ENTER (položka 9 a 35). Pro ovládání AV receiveru vybaveného nastavením režimu dálkového ovládání pomocí tlačítek RECEIVER CONTROL nastavte režim dálkového ovládání AV receiveru na 1. Detaily viz. návod k AV receiveru. 25. Tlačítko EXIT (strana 38)

13 Čelní panel BDP-440 BDP Tlačítko STANDBY/ON - Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení. 2. Indikátor FL OFF (Pouze BDP-440) (strana 12) 3. Nosič disku 4. Displej na čelním panelu 5. Sensor dálkového ovládání Sem namiřte dálkový ovladač, který používejte do vzdálenosti cca 7 m. Přehrávač může mít problém přijímat signál dálkového ovládání, pokud v blízkosti svítí fluorescenční světlo. Když se to stane, přemístěte přehrávač z dosahu fluorescenčního světla. 6. Indikátor PQLS (Pouze BDP-440) (strana 17) 7. Tlačítko OPEN/CLOSE Stiskněte pro vysunutí nebo zasunutí nosiče disku. 8. Tlačítko Stiskněte pro zastavení přehrávání. 9. USB port (strana 20) 10. Tlačítko - Stiskněte pro spuštění přehrávání

14 Zadní panel BDP-440 BDP Konektor HDMI OUT (strana 15) 2. Zdířky VIDEO OUTPUT (strana 19) 3. Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (strana 19) 4. Zdířky AUDIO OUTPUT (strana 19) 5. Konektor LAN (10/100) (strana 21) 6. USB port - (strana 20) 7. Konektor AC IN (strana 22)

15 2 Propojení Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel do sítě. Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle typů použitých kabelů (strana 23). Viz. také návod k připojovanému zařízení. Připojení s použitím HDMI kabelu Audio a video signály lze přenášet do HDMI kompatibilního zařízení jako digitální signály bez ztráty kvality zvuku nebo obrazu. Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle připojeného HDMI kompatibilního zařízení (strana 23). HDMI indikátor na čelním panelu přehrávače svítí, když je HDMI kompatibilní zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT (strana 14). Video signál 1080p nemusí vystupovat v závislosti na použitém HDMI kabelu. O HDMI Tento přehrávač obsahuje technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC. Tento přehrávač podporuje funkci Deep Color. Konvenční přehrávače mohou přenášet video signál s 8-bitovou barevnou hloubkou ve formátu YCbCr 4:4:4 nebo RGB. Přehrávače podporující funkci Deep Color mohou přenášet video signál s barevnou bitovou hloubkou větší než 8 bitů na barevnou složku. Při připojení k TV, podporující funkci Deep Color, lze reprodukovat lepší gradaci barev. Tento produkt je kompatibilní s funkcí x.v.color, která má schopnost realizovat široký barevný prostor, založený na specifikaci xvycc. Přehrávání video signálu, vyhovujícímu standardu xvycc na tomto přehrávači při připojení k x.v.color kompatibilní TV atd. rozšiřuje možnosti reprodukce barev a umožňuje reprodukovat mnohem přirozenější barvy, než bylo doposud možné. x.v.color je reklamní název poskytovaný produktům, které jsou schopné realizovat široký barevný prostor na základě mezinárodního standardu, definovaného jako xvycc. x.v.color a logo x.v.color jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. Audio signály, které lze přenášet z výstupního konektoru HDMI OUT přehrávače Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG-2 AAC Lineární PCM Je možný výstup audio signálu Lineární PCM, který vyhovuje následujícím podmínkám: - Vzorkovací frekvence: 32 khz až 192 khz - Počet kanálů: Až 8 (až 6 pro vzorkovací frekvenci 192 khz). Při připojení k DVI zařízení Není možné připojit DVI zařízení (například počítačový displej), které není kompatibilní s HDCP. HDCP je specifikace pro ochranu audiovizuálního obsahu na rozhraní DVI/HDMI. Není žádný výstup audio signálu. Proveďte propojení audio kabelem atd. Tento přehrávač je určený pro připojení k HDMI kompatibilním zařízením. Při připojení k DVI zařízení nemusí podle DVI zařízení pracovat správně

16 O funkci ovládání přes HDMI Funkce pracuje, když je k přehrávači připojená plochá TV nebo AV systém (AV receiver nebo zesilovač atd.), kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI, pomocí HDMI kabelu. Viz. také návod k ploché TV a AV systému (AV receiver nebo zesilovač atd.). Pro použití funkce ovládání přes HDMI Funkce ovládání přes HDMI pracuje pokud je funkce ovládání přes HDMI nastavená na On (zapnutá) na všech zařízeních, připojených HDMI kabelem. Po propojení a nastavení všech zařízení zkontrolujte, že obraz z přehrávače vystupuje na plochou TV. (Kontrolu proveďte také po změně připojených zařízení nebo po přepojení HDMI kabelů.) Funkce ovládání přes HDMI nemusí fungovat správně, pokud obraz přehrávače nevystupuje správně na plochou TV. Při použití funkce ovládání přes HDMI použijte kabel High Speed HDMI. Funkce ovládání přes HDMI nemusí fungovat správně při použití jiného HDMI kabelu. U některých modelů může být funkce ovládání přes HDMI označena jako Control nebo HDMI Control. Funkce ovládání přes HDMI nepracuje se zařízeními jiných značek, i když jsou připojená HDMI kabelem. Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat Výstup obrazu optimální kvality do ploché TV kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI. Když je funkce ovládání přes HDMI umožněna, vystupuje z HDMI konektoru přehrávače video signál s optimální kvalitou obrazu pro funkci ovládání přes HDMI. Ovládání přehrávače dálkovým ovladačem ploché TV Operace přehrávače, jako spuštění a zastavení přehrávání a zobrazení nabídek lze provést z ploché TV. Přehrávaný obraz z přehrávače je zobrazen na ploché TV (funkce automatického výběru) Vstup se přepne automaticky na ploché TV a AV systému (AV receiver nebo zesilovač atd.), když na přehrávači začne přehrávání nebo je zobrazena nabídka HOME MENU. Když je vstup přepnut, přehrávaný obraz nebo nabídka HOME MENU se zobrazí na ploché TV. Napájení ploché TV a přehrávače se zapne a vypne automaticky (funkce simultánního napájení) Když na přehrávači začne přehrávání nebo je zobrazena nabídka HOME MENU a napájení ploché TV je vypnuté, automaticky se zapne. Když je napájení ploché TV vypnuto, napájení přehrávače se vypne automaticky. (Napájení se nevypne automaticky, když je na přehrávači přehráván disk nebo soubor nebo když je na ploché TV zobrazená operační nabídka přehrávače.) Sound Retriever Link O funkci Sound Retriever Link Sound Retriever Link je technologie řízení korekce kvality zvuku, která automaticky nastavuje kvalitu komprimovaného zvuku pro připojený AV receiver s použitím funkce ovládání přes HDMI. Funkce Sound Retriever Link umožňuje poslouchat zvuk vyšší kvality automatickým nastavením funkce Sound Retriever na připojeném AV receiveru. Funkce Sound Retriever Link tohoto přehrávače pracuje výhradně v následujících situacích. PC Audio Stream je přehráván přes USB zařízení nebo přes síť. AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Sound Retriever Link je připojený k tomuto přehrávači kabelem HDMI a přehrávač je nastavený následovně (strana 40) Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí Sound Retriever Link. Upozornění: Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, kompatibilnímu s funkcí Sound Retriever Link. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV konvertoru (jako při použití HDMI přepínače) může způsobit závadu

17 Stream Smoother Link O funkci Stream Smoother Link Stream Smoother Link je funkce, která zlepšuje kvalitu obrazu síťového video obsahu s použitím funkce ovládání přes HDMI. Funkce Stream Smoother Link umožňuje sledovat obraz vyšší kvality s menším šumem automatickým nastavením funkce Stream Smoother na připojeném AV receiveru. Funkce Stream Smoother Link tohoto přehrávače pracuje výhradně v následujících situacích. PC obsah je přehráván z disku nebo USB zařízení. AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Stream Smoother Link je připojený k tomuto přehrávači kabelem HDMI a přehrávač je nastavený následovně (strana 40) Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí Stream Smoother Link. Upozornění: Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, kompatibilnímu s funkcí Stream Smoother Link. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV konvertoru (jako při použití HDMI přepínače) může způsobit závadu. O funkci PQLS (Pouze pro BDP-440) Funkce PQLS (Precision Quartz Lock System) je technologie řízení přenosu digitálního zvuku používaná funkcí ovládání přes HDMI. Výstupní signál přehrávače je řízený z AV zesilovače pro zajištění přehrávání vysoce kvalitního zvuku s použitím krystalového oscilátoru AV zesilovače. Tím se eliminuje vliv chvění signálu, vytvářený při přenosu, což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku. Tento přehrávač podporuje následující funkce. - Funkci PQLS 2ch Audio, která je aktivována pouze při přehrávání hudebního CD (CD- DA). - Funkci PQLS Multi Surround, která je aktivována při přehrávání všech disků (BD, DVD atd.) s audio výstupem Lineární PCM. - Funkci PQLS Bitstream, která je aktivována při přehrávání s výstupem bitového toku. Různé funkce PQLS jsou aktivovány když je AV zesilovač Pioneer, podporující funkce PQLS, připojený přímo ke konektoru HDMI OUT tohoto přehrávače pomocí HDMI kabelu a přehrávač je nastavený následovně (strana 40): Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Informace o AV receiverech, které podporují funkce PQLS viz. webové stránky Pioneer. Upozornění: Funkce PQLS může přestat pracovat, když je přepnuto výstupní video rozlišení. Funkce PQLS začne znovu pracovat jakmile je přehrávání zastaveno a obnoveno. Když je aktivována funkce PQLS 2ch, výstup ze zdířek VIDEO OUTPUT přehrávače nemusí mít správné barvy. Když se to stane, pro sledování obrazu připojte TV k AV zesilovači přes HDMI konektor nebo připojte TV ke konektorům COMPONENT VIDEO OUTPUT přehrávače. Zapněte napájení AV receiveru, připojeného ke konektoru HDMI OUT, pak spusťte přehrávání disku. Když je funkce PQLS aktivní, svítí indikátor PQLS na displeji na čelním panelu přehrávače (strana 13)

18 Připojení TV Viz. Připojení AV receiveru nebo zesilovače dále pro připojení AV receiveru nebo zesilovače pomocí HDMI kabelu. Upozornění: Při připojování a odpojování kabelů je držte za konektor. Použití síly může způsobit poškození kontaktů a přerušení přenosu video signálu. BDP-440 Zadní panel přehrávače Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojte přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači pro poslech zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo DTS Digital Surround. Pro instrukce o připojení TV a reproduktorů k AV receiveru nebo zesilovači viz. návod k AV receiveru nebo zesilovači. Při připojování a odpojování kabelů je držte za konektor. Použití síly může způsobit poškození kontaktů a přerušení přenosu video signálu. BDP-440 Zadní panel přehrávače (a) (c) TV BDP-140 (b) Zadní panel přehrávače Směr signálu (a) (a) (d) (c) AV receiver nebo zesilovač (c) (b) TV Směr signálu BDP-140 Zadní panel přehrávače (a) (c) (b) (a) (b) TV (c) Směr signálu (a) HDMI kabel (prodávaný) (b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. S použitím HDMI kabelu je také možné připojení k AV receiveru nebo zesilovači (viz. vpravo). (c) Do HDMI vstupu (a) (d) AV receiver nebo zesilovač (c) TV Směr signálu (a) HDMI kabel (prodávaný) (b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. (c) Do HDMI vstupu (d) Z HDMI výstupu

19 Připojení video a audio kabelů BDP-140 Zadní panel přehrávače Podle typu připojeného kabelu proveďte nastavení v navigátoru nastavení Setup Navigator (strana 23). Pro výstup video signálu z tohoto přehrávače ho připojte pomocí video kabelu (ne při použití HDMI kabelu). Připojení TV s použitím video/audio kabelu Upozornění: Připojte video výstup přehrávače přímo k TV Tento přehrávač podporuje technologii ochrany proti analogovému kopírování. Proto se obraz nemusí zobrazit správně při připojení k TV přes DVD rekordér/video magnetofon nebo při přehrávání výstupního materiálu přehrávače, nahrávaného na DVD rekordér/video magnetofon. Navíc se obraz nemusí zobrazit správně z důvodu ochrany proti kopírování, pokud je přehrávač připojený k TV s vnitřním video magnetofonem. Pro detaily kontaktujte výrobce Vaší TV. (c) (f) (b) (d) TV (a) (g) Video signály vystupují při připojení pomocí video kabelu v rozlišení 576/50i nebo 480/60i. Podle nastavení výstupního video rozlišení obraz nemusí vystupovat. (e) BDP-440 (a) (b) Zadní panel přehrávače Připojení AV receiveru nebo zesilovače s použitím optického digitálního audio kabelu BDP-440 Zadní panel přehrávače (c) (a) (d) (e) (b) (c) (f) (g) (d) (e) TV (f) (g) Směr signálu (a) Žlutá (b) Bílá (c) Červená (d) Video/audio kabel (z příslušenství) (e) Také je možné připojit AV receiver nebo zesilovač. Připojte audio signál pomocí optického digitálního audio kabelu nebo audio kabelu (2 kanály) (viz. vpravo). (f) Směr toku signálu (g) Do video/audio vstupu AV receiver nebo zesilovač (a) Bílá (b) Červená (c) Video/audio kabel (z příslušenství) (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio (f) Do optického digitálního audio vstupu (g) Do audio vstupu

20 BDP-140 Zadní panel přehrávače Připojení USB paměťového zařízení (d) (f) (b) (g) (a) AV receiver nebo zesilovač (c) (e) Směr signálu (a) Bílá (b) Červená (c) Video/audio kabel (z příslušenství) (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio (f) Do optického digitálního audio vstupu (g) Do audio vstupu Upozornění: Před připojením nebo odpojením USB paměťového zařízení vypněte napájení přehrávače. Použijte prázdné USB paměťové zařízení (na kterém není nic uloženo). Pokud je USB paměťové zařízení chráněné proti zápisu, zrušte ochranu proti zápisu. Použité velké síly na konektor může způsobit vadný kontakt a tak znemožnit zápis dat na USB paměťové zařízení. Když je USB paměťové zařízení připojené a je zapnuté napájení přehrávače, neodpojujte napájecí kabel. USB externí pevné disky nelze k tomuto přehrávači připojit. Čelní panel přehrávače Pro přepínání videa z AV receiveru nebo zesilovače také připojte video výstupní konektory. USB paměťové zařízení Připojení komponentů k USB konektoru Data nahraná funkcí BD-LIVE a data použitá funkcí BONUSVIEW při přehrávání disků BD-ROM lze uložit na zařízení připojené ke konektoru USB (USB paměť). BDP-440 Zadní panel přehrávače O USB paměťových zařízeních USB paměťová zařízení, která lze připojit k přehrávači, jsou následující: USB 2.0 kompatibilní paměťová zařízení Souborový systém FAT16 nebo FAT32, minimální kapacita 1 GB (doporučeno 2 GB nebo více) Zařízení, naformátovaná v jiném než uvedeném souborovém systému, nelze použít. Taková zařízení však mohou být použitelná po naformátování z přehrávače. USB paměťová zařízení nemusejí být rozpoznána, pokud obsahují více oddílů. Některá USB paměťová zařízení nemusejí pracovat s tímto přehrávačem. Funkce USB paměťových zařízení není garantována. USB paměťové zařízení BDP-140 USB paměťové zařízení Zadní panel přehrávače Zařízení nemusí pracovat, když je připojené k USB konektoru přes čtečku paměťových karet nebo USB rozbočovač

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového

Více

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Model DMP-BD10 Vážený zákazníku, děkujeme vám za to, že jste si zakoupil tento výrobek. Pro dosažení optimálního výkonu a také z bezpečnostních důvodů si pozorně přečtěte

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Více

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000 HD set-top box Uživatelská příručka UD-FOX/HD Výchozí nastavené heslo je 0000 Poznámka Pro bezpečnou instalaci, užívání a údržbu přístroje si pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. Pro pozdější užití

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více

PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER Obsah Obsah 2 Bezpečnostní opatření 3 Před použitím 4 Označení ovládacích prvků 6

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

TELEVIZNÍ MONITOR LED

TELEVIZNÍ MONITOR LED TA750 TA950 TELEVIZNÍ MONITOR LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více