Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140. Návod k použití"

Transkript

1 Přehrávač 3D Blu-ray disků BDP-440 BDP-140 BDP-440 BDP-140 Návod k použití

2 VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Upozornění: Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno. Upozornění: Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada. Důležité Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit úraz. VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace týkající se použití a údržby přístroje. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se použití a údržby přístroje. Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Varování: Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské přípravky atd. Upozornění k větrání: Při instalaci tohoto přístroje zajistěte kolem něj volný prostor pro správné větrání (nejméně 10 cm nahoře, vzadu a na každé straně)

3 Varování: Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd. Varování: Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru. Operační prostředí Operační teplota a vlhkost prostředí: +5 C C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované). Neinstalujte přístroj v následujících místech: Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení. Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa. Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Upozornění: Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití. Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky zdarma a bude zpoplatněno. Upozornění k napájecímu kabelu Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máteli mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu. Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií (Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie) Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické přístroje a baterie by neměly být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých Pb produktů a použitých baterií využijte sběrná místa v souladu s platnou legislativou. Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem. Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde jste produkty zakoupili. Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region. Upozornění k 3D sledování Pokud při sledování 3D obrazu zaznamenáte, že se necítíte dobře, ukončete sledování. Děti, především mladší 6 let, mohou být více citlivé, takže je nutné je během sledování 3D obrazu pozorovat, zda se cítí dobře. Při sledování 3D obrazu pravidelně odpočívejte. Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit pocitové problémy

4 Obsah 1 Než začnete... 5 Kontrola příslušenství... 5 Vložení baterií do dálkového ovladače... 5 Aktualizace softwaru... 6 O ovládání tohoto přehrávače z mobilního zařízení (ipod, iphone, ipad atd.)... 6 Typy disků/souborů, které lze přehrávat... 7 Přehrávatelné disky... 7 Přehrávatelné soubory Názvy a funkce částí Dálkový ovladač Čelní panel Zadní panel Propojení Připojení s použitím HDMI kabelu O HDMI O funkci ovládání přes HDMI Pro použití funkce ovládání přes HDMI Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat Připojení TV Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojení video a audio kabelů Připojení TV s použitím video/audio kabelu. 19 Připojení AV receiveru nebo zesilovače s použitím optického digitálního audio kabelu Připojení komponentů k USB konektoru O USB paměťových zařízeních Připojení USB paměťového zařízení Připojení k síti přes konektor LAN Připojení k bezdrátové síti LAN Připojení napájecího kabelu Než začnete Provedení nastavení pomocí nabídky Setup Navigator Ovládání TV dálkovým ovladačem přehrávače24 Seznam přednastavených kódů TV Přehrávání Přehrávání disků nebo souborů Skenování vpřed a vzad Přehrávání specifikovaných titulů, kapitol nebo stop Přeskočení obsahu Pomalé přehrávání Krokování vpřed a vzad Opakované přehrávání specifikované části titulu nebo stopy (A-B opakování) Opakované přehrávání Přehrávání v požadovaném pořadí (Naprogramované přehrávání) Vytvoření záložky Zvětšení obrazu Zobrazení náhledů obrázků Přepnutí úhlu kamery Přepnutí titulků Zobrazení informací o disku Přepnutí zvuku a sekundárního zvuku Přepnutí sekundárního videa Použití funkcí BONUSVIEW nebo BD-LIVE. 30 Funkce přehrávání...31 Použití nabídky FUNCTION...32 Přehrávání od specifikovaného času (Časové hledání)...32 Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly nebo stopy (Hledání)...32 Přehrávání specifikovaného rozsahu disku, titulů nebo kapitol (stop/souborů) v náhodném pořadí...33 Pokračující přehrávání od specifikovaného místa (Přehrávání s pokračujícím sledováním) Přehrávání z galérie domácích médií...34 Potěšte se s galérií domácích médií...34 O síťovém přehrávání...34 DLNA hledání...36 Přehrávání disku/usb...36 Přehrávání obrazových souborů...36 Přehrávání v požadovaném pořadí (Seznam přehrávání HMG)...36 Přidání stop/souborů...36 Přehrávání seznamu přehrávání HMG...37 Vymazání stop/souborů ze seznamu přehrávání HMG Přehrávání webového obsahu...38 Dostupný webový obsah...38 Přehrávání položek Pokročilé nastavení...39 Změna nastavení...39 Ovládání nabídky Initial Setup...39 Obnovení všech nastavení na výchozí tovární nastavení...46 Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů zemí/oblastí Další informace...48 Licence...48 Upozornění k použití...53 Přenášení přehrávače...53 Místo instalace...53 Vypnutí napájení, když nebudete přehrávač používat...53 Kondenzace vlhkosti...53 Čištění přehrávače...53 Upozornění k umístění přehrávače do skříňky se skleněnými dvířky...53 Čištění snímací čočky...53 Manipulace s disky...53 Odstraňování závad...54 Přehrávání...54 Funkce Control...57 Síť...57 Ostatní...58 Slovníček...59 Specifikace

5 1 Než začnete Kontrola příslušenství Dálkový ovladač x1 Video/audio kabel (žlutý/bílý/červený konektor) x1 Baterie AAA/R03 x2 Záruční list Napájecí kabel Návod k použití Vložení baterií do dálkového ovladače 1. Otevřete zadní kryt. 2. Vložte baterie (AAA/R03 x 2). Vložte baterie podle obrázku. Lehce stiskněte v této části a posuňte ve směru šipky. Varování: Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém slunci nebo na extrémně horkých místech, jako uvnitř automobilu nebo blízko topení. Jinak může dojít k vytečení baterií, jejich přehřátí, explozi nebo způsobení požáru. Rovněž se tím snižuje výkonnost baterií. Upozornění: Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Také nepoužívejte novou baterii současně se starou baterií. Při vkládání baterií do dálkového ovladače se vložte ve správném směru, podle vyznačené polarity (+ a -). Baterie nezahřívejte, nerozebírejte nebo nevhazujte do ohně nebo do vody. Nepožívejte různé druhy baterií - i když mohou vypadat stejně, různé baterie mohou mít různé napětí. Pokud nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu používat (více jak 1 měsíc), vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich vytečení do bateriového prostoru. Pokud baterie vytečou, bateriový prostor pečlivě vyčistěte a vložte nové baterie. Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Stranu (-) vložte jako první. 3. Zavřete zadní kryt. Kryt zavřete pevně (musí být slyšet cvaknutí). Baterie dodávané s přehrávačem jsou pouze pro kontrolu funkcí a nemusí dlouho vydržet. Doporučujeme použít alkalické baterie, které mají dlouhou životnost

6 Aktualizace softwaru Informace o tomto produktu najdete na webových stránkách Pioneer. Podívejte se na webové stránky pro získání aktualizace softwaru a servisních informací o vašem Blu-ray přehrávači. V Evropě: O ovládání tohoto přehrávače z mobilního zařízení (ipod, iphone, ipad atd.) Tento přehrávač lze ovládat z mobilního zařízení po nainstalování speciální aplikace do mobilního zařízení. Pro detaily se podívejte na webové stránky Pioneer. Tato speciální aplikace se může změnit nebo může být ukončena bez upozornění

7 Typy disků/souborů, které lze přehrávat Přehrávatelné disky Lze přehrávat disky, označené následujícím logem. Upozornění: Lze přehrávat pouze finalizované disky. Typ disku Logo Aplikační formát 1. Disky, na který jsou nahrané video, foto nebo audio soubory. Tento přehrávač nepodporuje disky se záznamem multisession nebo multiborder. 2. Včetně dvouvrstvých disků. 3. Pouze BDP Finalizujte je před přehráváním v tomto přehrávači. 5. Disky DVD-R for Authoring (3.95 a 4.7 GB) nelze přehrávat. 6. Včetně formátu AVCHD. 7. Včetně formátu AVCREC. 8. Disky DVD-RW verze 1.0 nelze přehrávat. 9. Včetně Video CD - 7 -

8 Blu-ray Disc a jsou obchodní značky. je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Jména společností a produktů zde zmíněná jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky jednotlivých vlastníků. Disky, které nelze přehrávat Přehrávání BD Lze přehrávat disky BD (BDMV), kompatibilní s následujícími formáty. - Formát Blu-ray Disc Read-Only (ROM) verze 2 - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 2 - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 3 Tento přehrávač podporuje BD-ROM profil 5. HD DVD Disky DVD-RAM Je možné, že některé disky jiné než zde uvedené také nebude možné přehrávat. Některé disky nemusí být možné přehrávat, i když jsou označené některou z předchozích značek. Pro přehrávání 8 cm disků vložte disk do prohlubně pro 8 cm disky uprostřed nosiče disku. Není nutný adaptér. 8 cm disky BD-ROM nelze přehrávat. O audio formátech Tento přehrávač podporuje následující audio formáty: Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG Audio (AAC) Lineární PCM Pro poslech surroundového zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio a DTS-HD High Resolution Audio je doporučeno připojit tento přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači kompatibilnímu s těmito audio formáty pomocí HDMI kabelu. Po vložení BD disku, obsahujícího zvuk v jednom z těchto audio formátů vyberte audio formát z nabídky na obrazovce. Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D jsou obchodní značky společnosti Blu-ray Disc Association. Lze použít funkce BONUSVIEW, jako přehrávání sekundárního videa (obraz-v-obraze) a sekundárního zvuku. Data použitá pro funkce BONUSVIEW (data sekundárního videa (obrazuv-obraze) a sekundární zvuku) mohou být uložena v úložišti. Pro detaily o přehrávání sekundárního videa a zvuku viz. návod k disku. BONUSVIEW je obchodní značka společnosti Blu-ray Disc Association. Funkce BD-LIVE, jako stažení filmových upoutávek nebo dalších jazykových verzí zvuku nebo titulků a přehrávání online her lze využít při připojení k Internetu. Data nahraná funkcemi BD- LIVE (jako upoutávky) jsou uložena v úložišti. Pro detaily o funkcích BD-LIVE viz. návod k disku. Logo BD-LIVE je obchodní značka společnosti Blu-ray Disc Association. Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-d jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. Vyráběno v licenci pod U.S. patenty #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & dalšími U.S. nebo světovými patenty vydanými & zažádanými. DTS je registrovaná obchodní značka a loga DTS, symboly, DTS-HD a DTS-HD Master Audio \ Essential jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena

9 S disky BD-ROM je možné použít aplikace BD-J (Java) pro vytvoření vysoce interaktivních titulů, obsahujících například hry. O číslech regionů Přehrávače disků Blu-ray a disky BD-ROM a DVD- Video mají přiřazená čísla regionů podle regionu, ve kterém se prodávají. Čísla regionů tohoto přehrávače jsou: BD-ROM: B DVD-Video: 2 Oracle a Java jsou registrované obchodní značky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček. Ostatní názvy mohou být obchodní značky jednotlivých vlastníků. Lze přehrávat disky BD (BDAV), kompatibilní s následujícími formáty. - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 1 - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 2 Přehrávání DVD Disky neobsahující tato čísla regionu nelze přehrávat. Disky přehrávatelné na tomto přehrávači jsou následující: BD: B (obsahující B) a ALL DVD: 2 (obsahující 2) a ALL Přehrávání CD CD chráněná proti kopírování: Tento přehrávač vyhovuje specifikaci formátu Audio CD. Tento přehrávač nepodporuje přehrávání nebo funkce disků, které nevyhovují této specifikaci. Přehrávání duálních disků Toto logo indikuje kompatibilitu přehrávání s disky DVD-RW, nahranými ve formátu VR (Video Recording). Však pro disky nahrané s kódování pouze jednoho záznamu lze přehrávání provádět pouze s CPRM kompatibilním zařízením. AVCHD je formát záznamu s vysokým rozlišením (HD) na digitálních videokamerách nahrávajících vysoké rozlišení na určitá média s použitím vysoce účinné kódovací technologie. AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní značky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna strana obsahuje DVD obsah video, audio atd. - a druhá strana obsahuje ne-dvd obsah, například digitální audio materiál. DVD stranu duálních disků lze v tomto přístroji přehrávat (kromě obsahu DVD-Audio). Ne-DVD audio strana disku není kompatibilní s tímto přehrávačem. Je možné, že při vkládání nebo vyjímání duálního disku se opačná strana než přehrávaná může poškrábat. Poškrábané disky nemusí být možné přehrávat. Pro více informací o specifikaci duálních disků se obraťte na jejich výrobce či prodejce. AVCRE a jsou obchodní značky

10 Přehrávání disků, vytvořených na počítači nebo v BD/DVD rekordérech Disky nahrané s použitím osobního počítače nemusí být možné přehrávat na tomto přístroji v důsledku nastavení aplikačního softwaru, použitého pro vytvoření disku. Nahrávejte disky ve správném formátu. Více informací viz. návod k použitému softwaru. Nemusí být možné přehrávat disky nahrané s použitím počítače nebo BD/DVD rekordéru. (Může to být z různých důvodů, včetně vlastností disku, poškrábání, nečistot na disku, nečistot na optice přehrávače, kondenzace vlhkosti atd.) O video, audio a obrazových souborech a adresářích Audio a obrazové soubory lze přehrávat na tomto přehrávači pokud jsou adresáři na disku nebo USB zařízení vytvořeny podle následujícího popisu. Příklad struktury adresářů: Některé soubory nemusí být možné přehrávat, i když mají příponu souboru, podporovanou tímto přehrávačem. Soubory chráněné DRM (Digital Rights Management) nelze přehrávat (kromě souborů DivX VOD). Podporované formáty filmových souborů DivX Plus HD DivX Certified pro přehrávání videa DivX a DivX Plus HD (H.264/MKV) až do 1080p HD včetně prémiového obsahu. O DivX Video: DivX je digitální video formát, vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální DivX Certified zařízení, které přehrává DivX video. Navštivte webové stránky divx.com pro více informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů na DivX video. O DivX Video-on-Demand: Toto DivX Certified zařízení musí být pro přehrávání koupených DivX Video-on-Demand (VOD) filmů. Pro získání registračního kódu najděte DivX VOD sekci v nabídce nastavení vašeho zařízení. Jak provést registraci najdete na webových stránkách vod.divx.com. Kořenový adresář 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Folder Folder 001.jpg/001.mp3 XX Folder * 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * * * xxx.jpg/xxx.mp3 *: Počet adresářů a souborů v jednom adresáři (včetně kořenového adresáře) je omezeno na maximum 256. Také zachovejte počet úrovní adresářů maximálně 5. Názvy soubor a adresářů zobrazené na tomto přehrávači se mohou lišit od zobrazení na počítači. Přehrávatelné soubory DivX, DivX Certified, DivX Plus HD a příslušná loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou použité v licenci. Toto DivX certifikované zařízení musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Nejprve vygenerujte DivX VOD registrační kód vašeho zařízení a ten zadejte během registračního procesu. (Důležité: Obsah DivX VOD je chráněný systémem DivX DRM (správa digitálních dat), který omezuje přehrávání na registrovaná DivX certifikovaná zařízení. Pokud se pokusíte přehrávat obsah DivX VOD neautorizovaný pro vaše zařízení, zobrazí se hlášení Authorization Error a obsah nepůjde přehrát). Více viz. na - DivX registrační kód tohoto přehrávače najdete v: HOME MENU Initial Setup Playback DivX VOD DRM Registration Code (strana 42). - Některé DivX VOD soubory mají omezený počet přehrávání. Když je takový soubor přehráván na tomto přehrávači, zobrazí se zbývající dostupný počet přehrávání. Soubory, pro které zbývající počet přehrávání dosáhl hodnoty 0, nelze přehrávat (zobrazí se Rental Expired ). Soubory, které nemají počet přehrávání omezený, lze přehrávat kolikrát chcete (zbývající počet přehrávání se nezobrazuje). Lze přehrávat filmové, obrazové a hudební soubory, nahrané na discích DVD a CD. Upozornění: U DVD lze přehrávat pouze při použití systému souborů ISO Některé soubory nemusí být možné přehrávat. Pro některé soubory nemusí být možné během přehrávání použít některé funkce

11 MKV Lze přehrávat soubory MKV. - MKV je formát souborů, který umožňuje uložit do jednoho souboru několik audio a video souborů. - Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: Rozlišení: Až do 1280 x 720 Přípona:.mkv nebo.mkv Windows Media Video (WMV) Lze přehrávat soubory Windows Media Video (WMV). Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: - Rozlišení: Až do 1280 x Přípona:.wmv nebo.wmv Soubory kódované pomocí Windows Media Encoder 9 series jsou podporovány. Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Tento produkt obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft Licensing, Inc. Podporované formáty obrazových souborů JPEG HD JPEG Progressive JPEG Formát souboru: JFIF verze 1.02/Exif verze 2.2 Rozlišení: Až do 4096 x 4096 pixelů Podporované formáty hudebních souborů Windows Media Audio 9 (WMA9) Bitová rychlost: Až do 192 kbit/s Vzorkovací frekvence: khz, 32 khz, 44.1 khz a 48 khz MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) Bitová rychlost: Až do 320 kbit/s Vzorkovací frekvence: 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz, khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz a 48 khz Názvy a funkce částí Dálkový ovladač Přípony přehrávatelných souborů Filmové soubory.divx,.mkv,.wmv a.avi Obrazové soubory.jpg a.jpeg Hudební soubory.wma a.mp3 1. Tlačítko STANDBY/ON Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení. 2. Tlačítko CONTINUED Použijte pro přehrávání od specifikovaného místa (strana 33). 3. Tlačítka TV CONTROL (strana 24) 4. Tlačítko AUDIO (strana 29)

12 5. Tlačítko FL DIMMER BDP-440 Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje na čelním panelu změní a/nebo se stav svícení indikátorů na čelním panelu přepne následovně. Displej na čelním Indikátory panelu PQLS FL OFF Vysoký jas Svítí Zhasnutý Střední jas Svítí Zhasnutý Nízký jas Svítí Zhasnutý Vypnutý Zhasnutý Svítí BDP Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje na čelním panelu změní (ve 4 úrovních). Tlačítko CD/SACD Pro hybridní disky stiskněte pro přepnutí mezi vrstvou CD a SACD. 6. Tlačítko TOP MENU Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky disku BD-ROM nebo DVD-Video. 7. Tlačítko FUNCTION (strana 32) 8. Tlačítko HOME MEDIA GALLERY (strana 34) 9. Kurzorová tlačítka / / / - Použijte pro výběr položky, změnu nastavení nebo posun kurzoru. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo zadání změněného nastavení atd. 10. Tlačítko HOME MENU (strana 39) 11. Tlačítko REV - (strana 27) 12. Tlačítko PLAY - (strana 26) 13. Tlačítko - (strana 27) 14. Tlačítko PAUSE (strana 26) 15. Numerická tlačítka Použijte pro výběr a přehrávání titulu/kapitoly/stopy nebo pro výběr položky v nabídce. 16. Tlačítko CLEAR Stiskněte pro vymazání zadaného čísla atd. 17. Tlačítko DISPLAY (strana 29) 18. Tlačítko KEYLOCK (strana 12) 19. Indikátor LED - Svítí, když je z dálkového ovladače vysílán příkaz. Bliká během nastavování kódu výrobce TV. 20. Tlačítko OPEN/CLOSE Stiskněte pro vysunutí a zasunutí nosiče disku. 21. Tlačítka RECEIVER CONTROL 22. Tlačítko SUBTITLE (strana 29) 23. Tlačítko ANGLE (strana 28) 24. Tlačítko HDMI Použijte pro přepnutí rozlišení výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (strana 40). 26. Tlačítko POPUP MENU/MENU Stiskněte pro zobrazení nabídek disků BD-ROM a DVD-Video. 27. Tlačítko RETURN Stiskněte pro návrat k předchozí obrazovce. 28. Barevná tlačítka Použijte je pro ovládání nabídek disků BD-ROM. Tlačítko PROGRAM (strana 28) Tlačítko BOOK MARK (strana 28) Tlačítko ZOOM (strana 28) Tlačítko INDEX (strana 28) 29. Tlačítko FWD (strana 27) 30. Tlačítko - (strana 27) 31. Tlačítko STOP (strana 26) 32. Tlačítko 2nd VIDEO (strana 30) 33. Tlačítko 2nd AUDIO (strana 29) 34. Tlačítko A-B (strana 27) 35. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo zadání změněného nastavení atd. 36. Tlačítko REPEAT (strana 27) 37. Tlačítko SKIP SEARCH - Stiskněte pro přeskočení o 30 sekund vpřed, když je tlačítko SKIP SEARCH stisknuto během, přehrávání. 38. Tlačítko REPLAY - Stiskněte pro návrat o 10 sekund zpět, když je tlačítko REPLAY stisknuto během, přehrávání. Funkce zámku tlačítek Můžete zapnout zámek tlačítek proti nechtěné operaci. Tato funkce umožňuje TV kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI také použít zámek tlačítek na přehrávači. Stiskněte a podržte tlačítko KEYLOCK na déle jak 2 sekundy. Při každém stisknutí tlačítka se funkce aktivuje nebo deaktivuje. Když se pokusíte ovládat přehrávač se zapnutou funkcí zámku tlačítek, rozsvítí se na displeji na čelním panelu LOCK pro indikaci, že je zapnutá funkce zámku tlačítek. Tento dálkový ovladač je vybavený dvěma tlačítky ENTER (položka 9 a 35). Pro ovládání AV receiveru vybaveného nastavením režimu dálkového ovládání pomocí tlačítek RECEIVER CONTROL nastavte režim dálkového ovládání AV receiveru na 1. Detaily viz. návod k AV receiveru. 25. Tlačítko EXIT (strana 38)

13 Čelní panel BDP-440 BDP Tlačítko STANDBY/ON - Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení. 2. Indikátor FL OFF (Pouze BDP-440) (strana 12) 3. Nosič disku 4. Displej na čelním panelu 5. Sensor dálkového ovládání Sem namiřte dálkový ovladač, který používejte do vzdálenosti cca 7 m. Přehrávač může mít problém přijímat signál dálkového ovládání, pokud v blízkosti svítí fluorescenční světlo. Když se to stane, přemístěte přehrávač z dosahu fluorescenčního světla. 6. Indikátor PQLS (Pouze BDP-440) (strana 17) 7. Tlačítko OPEN/CLOSE Stiskněte pro vysunutí nebo zasunutí nosiče disku. 8. Tlačítko Stiskněte pro zastavení přehrávání. 9. USB port (strana 20) 10. Tlačítko - Stiskněte pro spuštění přehrávání

14 Zadní panel BDP-440 BDP Konektor HDMI OUT (strana 15) 2. Zdířky VIDEO OUTPUT (strana 19) 3. Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (strana 19) 4. Zdířky AUDIO OUTPUT (strana 19) 5. Konektor LAN (10/100) (strana 21) 6. USB port - (strana 20) 7. Konektor AC IN (strana 22)

15 2 Propojení Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel do sítě. Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle typů použitých kabelů (strana 23). Viz. také návod k připojovanému zařízení. Připojení s použitím HDMI kabelu Audio a video signály lze přenášet do HDMI kompatibilního zařízení jako digitální signály bez ztráty kvality zvuku nebo obrazu. Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle připojeného HDMI kompatibilního zařízení (strana 23). HDMI indikátor na čelním panelu přehrávače svítí, když je HDMI kompatibilní zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT (strana 14). Video signál 1080p nemusí vystupovat v závislosti na použitém HDMI kabelu. O HDMI Tento přehrávač obsahuje technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC. Tento přehrávač podporuje funkci Deep Color. Konvenční přehrávače mohou přenášet video signál s 8-bitovou barevnou hloubkou ve formátu YCbCr 4:4:4 nebo RGB. Přehrávače podporující funkci Deep Color mohou přenášet video signál s barevnou bitovou hloubkou větší než 8 bitů na barevnou složku. Při připojení k TV, podporující funkci Deep Color, lze reprodukovat lepší gradaci barev. Tento produkt je kompatibilní s funkcí x.v.color, která má schopnost realizovat široký barevný prostor, založený na specifikaci xvycc. Přehrávání video signálu, vyhovujícímu standardu xvycc na tomto přehrávači při připojení k x.v.color kompatibilní TV atd. rozšiřuje možnosti reprodukce barev a umožňuje reprodukovat mnohem přirozenější barvy, než bylo doposud možné. x.v.color je reklamní název poskytovaný produktům, které jsou schopné realizovat široký barevný prostor na základě mezinárodního standardu, definovaného jako xvycc. x.v.color a logo x.v.color jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. Audio signály, které lze přenášet z výstupního konektoru HDMI OUT přehrávače Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG-2 AAC Lineární PCM Je možný výstup audio signálu Lineární PCM, který vyhovuje následujícím podmínkám: - Vzorkovací frekvence: 32 khz až 192 khz - Počet kanálů: Až 8 (až 6 pro vzorkovací frekvenci 192 khz). Při připojení k DVI zařízení Není možné připojit DVI zařízení (například počítačový displej), které není kompatibilní s HDCP. HDCP je specifikace pro ochranu audiovizuálního obsahu na rozhraní DVI/HDMI. Není žádný výstup audio signálu. Proveďte propojení audio kabelem atd. Tento přehrávač je určený pro připojení k HDMI kompatibilním zařízením. Při připojení k DVI zařízení nemusí podle DVI zařízení pracovat správně

16 O funkci ovládání přes HDMI Funkce pracuje, když je k přehrávači připojená plochá TV nebo AV systém (AV receiver nebo zesilovač atd.), kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI, pomocí HDMI kabelu. Viz. také návod k ploché TV a AV systému (AV receiver nebo zesilovač atd.). Pro použití funkce ovládání přes HDMI Funkce ovládání přes HDMI pracuje pokud je funkce ovládání přes HDMI nastavená na On (zapnutá) na všech zařízeních, připojených HDMI kabelem. Po propojení a nastavení všech zařízení zkontrolujte, že obraz z přehrávače vystupuje na plochou TV. (Kontrolu proveďte také po změně připojených zařízení nebo po přepojení HDMI kabelů.) Funkce ovládání přes HDMI nemusí fungovat správně, pokud obraz přehrávače nevystupuje správně na plochou TV. Při použití funkce ovládání přes HDMI použijte kabel High Speed HDMI. Funkce ovládání přes HDMI nemusí fungovat správně při použití jiného HDMI kabelu. U některých modelů může být funkce ovládání přes HDMI označena jako Control nebo HDMI Control. Funkce ovládání přes HDMI nepracuje se zařízeními jiných značek, i když jsou připojená HDMI kabelem. Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat Výstup obrazu optimální kvality do ploché TV kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI. Když je funkce ovládání přes HDMI umožněna, vystupuje z HDMI konektoru přehrávače video signál s optimální kvalitou obrazu pro funkci ovládání přes HDMI. Ovládání přehrávače dálkovým ovladačem ploché TV Operace přehrávače, jako spuštění a zastavení přehrávání a zobrazení nabídek lze provést z ploché TV. Přehrávaný obraz z přehrávače je zobrazen na ploché TV (funkce automatického výběru) Vstup se přepne automaticky na ploché TV a AV systému (AV receiver nebo zesilovač atd.), když na přehrávači začne přehrávání nebo je zobrazena nabídka HOME MENU. Když je vstup přepnut, přehrávaný obraz nebo nabídka HOME MENU se zobrazí na ploché TV. Napájení ploché TV a přehrávače se zapne a vypne automaticky (funkce simultánního napájení) Když na přehrávači začne přehrávání nebo je zobrazena nabídka HOME MENU a napájení ploché TV je vypnuté, automaticky se zapne. Když je napájení ploché TV vypnuto, napájení přehrávače se vypne automaticky. (Napájení se nevypne automaticky, když je na přehrávači přehráván disk nebo soubor nebo když je na ploché TV zobrazená operační nabídka přehrávače.) Sound Retriever Link O funkci Sound Retriever Link Sound Retriever Link je technologie řízení korekce kvality zvuku, která automaticky nastavuje kvalitu komprimovaného zvuku pro připojený AV receiver s použitím funkce ovládání přes HDMI. Funkce Sound Retriever Link umožňuje poslouchat zvuk vyšší kvality automatickým nastavením funkce Sound Retriever na připojeném AV receiveru. Funkce Sound Retriever Link tohoto přehrávače pracuje výhradně v následujících situacích. PC Audio Stream je přehráván přes USB zařízení nebo přes síť. AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Sound Retriever Link je připojený k tomuto přehrávači kabelem HDMI a přehrávač je nastavený následovně (strana 40) Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí Sound Retriever Link. Upozornění: Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, kompatibilnímu s funkcí Sound Retriever Link. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV konvertoru (jako při použití HDMI přepínače) může způsobit závadu

17 Stream Smoother Link O funkci Stream Smoother Link Stream Smoother Link je funkce, která zlepšuje kvalitu obrazu síťového video obsahu s použitím funkce ovládání přes HDMI. Funkce Stream Smoother Link umožňuje sledovat obraz vyšší kvality s menším šumem automatickým nastavením funkce Stream Smoother na připojeném AV receiveru. Funkce Stream Smoother Link tohoto přehrávače pracuje výhradně v následujících situacích. PC obsah je přehráván z disku nebo USB zařízení. AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Stream Smoother Link je připojený k tomuto přehrávači kabelem HDMI a přehrávač je nastavený následovně (strana 40) Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí Stream Smoother Link. Upozornění: Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, kompatibilnímu s funkcí Stream Smoother Link. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV konvertoru (jako při použití HDMI přepínače) může způsobit závadu. O funkci PQLS (Pouze pro BDP-440) Funkce PQLS (Precision Quartz Lock System) je technologie řízení přenosu digitálního zvuku používaná funkcí ovládání přes HDMI. Výstupní signál přehrávače je řízený z AV zesilovače pro zajištění přehrávání vysoce kvalitního zvuku s použitím krystalového oscilátoru AV zesilovače. Tím se eliminuje vliv chvění signálu, vytvářený při přenosu, což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku. Tento přehrávač podporuje následující funkce. - Funkci PQLS 2ch Audio, která je aktivována pouze při přehrávání hudebního CD (CD- DA). - Funkci PQLS Multi Surround, která je aktivována při přehrávání všech disků (BD, DVD atd.) s audio výstupem Lineární PCM. - Funkci PQLS Bitstream, která je aktivována při přehrávání s výstupem bitového toku. Různé funkce PQLS jsou aktivovány když je AV zesilovač Pioneer, podporující funkce PQLS, připojený přímo ke konektoru HDMI OUT tohoto přehrávače pomocí HDMI kabelu a přehrávač je nastavený následovně (strana 40): Control: On Viz. také návod k AV receiveru. Informace o AV receiverech, které podporují funkce PQLS viz. webové stránky Pioneer. Upozornění: Funkce PQLS může přestat pracovat, když je přepnuto výstupní video rozlišení. Funkce PQLS začne znovu pracovat jakmile je přehrávání zastaveno a obnoveno. Když je aktivována funkce PQLS 2ch, výstup ze zdířek VIDEO OUTPUT přehrávače nemusí mít správné barvy. Když se to stane, pro sledování obrazu připojte TV k AV zesilovači přes HDMI konektor nebo připojte TV ke konektorům COMPONENT VIDEO OUTPUT přehrávače. Zapněte napájení AV receiveru, připojeného ke konektoru HDMI OUT, pak spusťte přehrávání disku. Když je funkce PQLS aktivní, svítí indikátor PQLS na displeji na čelním panelu přehrávače (strana 13)

18 Připojení TV Viz. Připojení AV receiveru nebo zesilovače dále pro připojení AV receiveru nebo zesilovače pomocí HDMI kabelu. Upozornění: Při připojování a odpojování kabelů je držte za konektor. Použití síly může způsobit poškození kontaktů a přerušení přenosu video signálu. BDP-440 Zadní panel přehrávače Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojte přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači pro poslech zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo DTS Digital Surround. Pro instrukce o připojení TV a reproduktorů k AV receiveru nebo zesilovači viz. návod k AV receiveru nebo zesilovači. Při připojování a odpojování kabelů je držte za konektor. Použití síly může způsobit poškození kontaktů a přerušení přenosu video signálu. BDP-440 Zadní panel přehrávače (a) (c) TV BDP-140 (b) Zadní panel přehrávače Směr signálu (a) (a) (d) (c) AV receiver nebo zesilovač (c) (b) TV Směr signálu BDP-140 Zadní panel přehrávače (a) (c) (b) (a) (b) TV (c) Směr signálu (a) HDMI kabel (prodávaný) (b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. S použitím HDMI kabelu je také možné připojení k AV receiveru nebo zesilovači (viz. vpravo). (c) Do HDMI vstupu (a) (d) AV receiver nebo zesilovač (c) TV Směr signálu (a) HDMI kabel (prodávaný) (b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. (c) Do HDMI vstupu (d) Z HDMI výstupu

19 Připojení video a audio kabelů BDP-140 Zadní panel přehrávače Podle typu připojeného kabelu proveďte nastavení v navigátoru nastavení Setup Navigator (strana 23). Pro výstup video signálu z tohoto přehrávače ho připojte pomocí video kabelu (ne při použití HDMI kabelu). Připojení TV s použitím video/audio kabelu Upozornění: Připojte video výstup přehrávače přímo k TV Tento přehrávač podporuje technologii ochrany proti analogovému kopírování. Proto se obraz nemusí zobrazit správně při připojení k TV přes DVD rekordér/video magnetofon nebo při přehrávání výstupního materiálu přehrávače, nahrávaného na DVD rekordér/video magnetofon. Navíc se obraz nemusí zobrazit správně z důvodu ochrany proti kopírování, pokud je přehrávač připojený k TV s vnitřním video magnetofonem. Pro detaily kontaktujte výrobce Vaší TV. (c) (f) (b) (d) TV (a) (g) Video signály vystupují při připojení pomocí video kabelu v rozlišení 576/50i nebo 480/60i. Podle nastavení výstupního video rozlišení obraz nemusí vystupovat. (e) BDP-440 (a) (b) Zadní panel přehrávače Připojení AV receiveru nebo zesilovače s použitím optického digitálního audio kabelu BDP-440 Zadní panel přehrávače (c) (a) (d) (e) (b) (c) (f) (g) (d) (e) TV (f) (g) Směr signálu (a) Žlutá (b) Bílá (c) Červená (d) Video/audio kabel (z příslušenství) (e) Také je možné připojit AV receiver nebo zesilovač. Připojte audio signál pomocí optického digitálního audio kabelu nebo audio kabelu (2 kanály) (viz. vpravo). (f) Směr toku signálu (g) Do video/audio vstupu AV receiver nebo zesilovač (a) Bílá (b) Červená (c) Video/audio kabel (z příslušenství) (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio (f) Do optického digitálního audio vstupu (g) Do audio vstupu

20 BDP-140 Zadní panel přehrávače Připojení USB paměťového zařízení (d) (f) (b) (g) (a) AV receiver nebo zesilovač (c) (e) Směr signálu (a) Bílá (b) Červená (c) Video/audio kabel (z příslušenství) (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio (f) Do optického digitálního audio vstupu (g) Do audio vstupu Upozornění: Před připojením nebo odpojením USB paměťového zařízení vypněte napájení přehrávače. Použijte prázdné USB paměťové zařízení (na kterém není nic uloženo). Pokud je USB paměťové zařízení chráněné proti zápisu, zrušte ochranu proti zápisu. Použité velké síly na konektor může způsobit vadný kontakt a tak znemožnit zápis dat na USB paměťové zařízení. Když je USB paměťové zařízení připojené a je zapnuté napájení přehrávače, neodpojujte napájecí kabel. USB externí pevné disky nelze k tomuto přehrávači připojit. Čelní panel přehrávače Pro přepínání videa z AV receiveru nebo zesilovače také připojte video výstupní konektory. USB paměťové zařízení Připojení komponentů k USB konektoru Data nahraná funkcí BD-LIVE a data použitá funkcí BONUSVIEW při přehrávání disků BD-ROM lze uložit na zařízení připojené ke konektoru USB (USB paměť). BDP-440 Zadní panel přehrávače O USB paměťových zařízeních USB paměťová zařízení, která lze připojit k přehrávači, jsou následující: USB 2.0 kompatibilní paměťová zařízení Souborový systém FAT16 nebo FAT32, minimální kapacita 1 GB (doporučeno 2 GB nebo více) Zařízení, naformátovaná v jiném než uvedeném souborovém systému, nelze použít. Taková zařízení však mohou být použitelná po naformátování z přehrávače. USB paměťová zařízení nemusejí být rozpoznána, pokud obsahují více oddílů. Některá USB paměťová zařízení nemusejí pracovat s tímto přehrávačem. Funkce USB paměťových zařízení není garantována. USB paměťové zařízení BDP-140 USB paměťové zařízení Zadní panel přehrávače Zařízení nemusí pracovat, když je připojené k USB konektoru přes čtečku paměťových karet nebo USB rozbočovač

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct Návod k obsluze Návod na použitie

spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct Návod k obsluze Návod na použitie 4-261-827-31(1) Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách: http://support.sony-europe.com/

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více