Informační portál o zdraví a kráse pro značku Lifesaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační portál o zdraví a kráse pro značku Lifesaver"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační portál o zdraví a kráse pro značku Lifesaver Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. Bc. Martin Grulich Brno 2015

2

3 Rád bych zde na tomto místě poděkoval vedoucí své diplomové práce Ing. Naděždě Chalupové Ph.D za její vstřícnost, poskytnutý čas a cenné rady, které mi s prací velmi pomohly a umožnily tak její dokončení. Děkuji.

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Informační portál o zdraví a kráse pro značku Lifesaver vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 22. května 2015

6

7 Abstract Grulich M. Information portal about health and beauty for the brand Lifesaver. Thesis, Brno, This thesis deals with the creation of the web portal of health and beauty focused on marketing for the brand Lifesaver. The theoretical part deals with general issues of web applications with MVC architecture, evaluate the advantages and disadvantages of competing portals that are similarly based, marketing, and finally describe the brand Lifesaver and its needs. Own work consists in programming a web portal using MVC architecture, including the creation of the logo and graphic design according to the requirements and needs of the company Lifesaver. Keywords Web portal, MVC architecture, marketing, PHP, health and beauty, web design. Abstrakt Grulich M. Informační portál o zdraví a kráse pro značku Lifesaver. Diplomová práce, Brno, Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webového portálu o zdraví a kráse zaměřený na marketing pro značku Lifesaver. Teoretická část práce se věnuje všeobecné problematice tvorby webových aplikací s architekturou MVC, zhodnocení výhod a nevýhod konkurenčních portálů, které jsou podobně založené, marketingu a nakonec popisu značky Lifesaver a jeho potřeb. Vlastní práce spočívá v naprogramování webového portálu za pomocí MVC architektury včetně vytvoření logotypu a grafického návrhu dle požadavků a potřeb firmy Lifesaver. Klíčová slova Webový portál, MVC architektura, marketing, PHP, zdraví a krása, web design.

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Analýza současného stavu a konkurence Abecedazdravi.cz Portalozdravi.cz Vitalia.cz Doktorka.cz Zenska-krasa.cz Doktor-zdravi.cz Vyhodnocení analýzy portálů o zdraví Specifikace potřeb portálu Lifesaver Návrh a tvorba webových stránek Základní pojmy Vlastnosti loga a logotypu Grafický design Webdesign SEO Marketing Návrh a tvorba webových aplikací Rozdíl MVC oproti běžným přístupům Architektura MVC Model View Controller Dostupné PHP frameworky CakePhp... 35

10 10 Obsah CodeIgniter Yii Zend Framework Nette framework Výběr frameworku Nette Framework a použité techniky Šablony Formuláře Zabezpečení Tvorba portálu Lifesaver Návrh logotypu Návrh databáze Návrh portálu Drátěný model webové stránky Grafický návrh Administrační rozhraní Implementace portálu pomocí Nette frameworku Adresářová struktura projektu Registrace uživatelů Vyhledávání na portále Články a komentáře Uživatelské role Administrace Schvalování úprav Tvorba katalogu sub-kategorií a navigace Interní systém zpráv na portále Newslettery a HTML šablona u E-booky nástroj pro budování databáze kontaktů SEO Závěr Diskuze přínosů... 65

11 Obsah Možnosti dalšího rozšíření Literatura 67 A Schéma databáze portálu Lifesaver 70 B Domovská stránka 71

12 12 Seznam obrázků Seznam obrázků Obr. 1 Úvodní strana portálu abecedazdravi.cz 17 Obr. 2 Úvodní strana portálu portalozdravi.cz 18 Obr. 3 Úvodní strana portálu vitalia.cz 19 Obr. 4 Úvodní strana portálu doktorka.cz 20 Obr. 5 Úvodní strana portálu zenska-krasa.cz 21 Obr. 6 Úvodní strana portálu doktor-zdravi.cz 22 Obr. 7 Ukázka výborně a výstižně navrženého logotypu 25 Obr. 8 Ukázka dalšího vhodného logotypu. Důraz na jednoduchost a originalitu 26 Obr. 9 Ukázka špagetového kódu 33 Obr. 10 Schéma modelu MVC 35 Obr. 11 Životní cyklus presenteru 39 Obr. 12 příklad kódu v šabloně latte 40 Obr. 13 Zkrácení cyklu foreach do n:makra 40 Obr. 14 ukázka funkce pro tvorbu formulářů v Nette 41 Obr. 15 Jednoduchý formulář v Nette 41 Obr. 16 Funkce pro zpracování formuláře 41 Obr. 17 Návrh logotypu pro portál Lifesaver 43 Obr. 18 Návrh databáze Lifesaver 44 Obr. 19 Drátěný model portálu 47 Obr. 20 Domovská strana portálu 48 Obr. 21 Vzhled administračního rozhraní 49

13 Seznam obrázků 13 Obr. 22 Adresářová struktura portálu 50 Obr. 23 Formulář pro registraci 51 Obr. 24 Zdrojový kód komponenty RegisterForm pro vytvoření registračního formuláře 52 Obr. 25 Funkce RegisterFormSubmit zpracovávající data z registrace 52 Obr. 26 Vyhledávání na portále 53 Obr. 27 Ukázka výpisu článku 54 Obr. 28 Ověření role ve funkci startup() 54 Obr. 29 Ukázka přidání článku 55 Obr. 30 Příklad zpracování článku a uložení do databáze 56 Obr. 31 Správa článků v administraci 57 Obr. 32 Ukázka rozbalovací nabídky sub-kategorií a výpis článku v dané kategorii 59 Obr. 33 Zajištění výběru kompletního přehledu kategorií pro navigaci 59 Obr. 34 Výsledné řešení výpisu postranní navigace všech kategorií včetně sub-kategorií 60 Obr. 35 Zjištění počtu nepřečtených zpráv daného uživatele v BasePresenteru 60 Obr. 36 Ukázka správce zpráv včetně počtu nezobrazených zpráv v navigaci 61 Obr. 37 Tabulka uvádějící podporované CSS styly v jednotlivých ových klientech 61 Obr. 38 Ukázka využití latte šablony jako prostředek vytvoření u 62 Obr. 39 využití makra n:block pro unikátní titulek 63 Obr. 40 Ukázka zpracování unikátního titulku 63 Obr. 41 Schéma databáze 70

14 14 Seznam obrázků Obr. 42 Hlavní strana portálu Lifesaver 71

15 Úvod a cíl práce 15 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod V dnešní době drtivá většina lidí vyhledává informace za pomocí Internetu, který neodmyslitelně patří k dnešnímu životu. Mnohem méně než dříve jsou využívány ostatní zdroje jako knihy, časopisy atp. Internet je však bohužel přehlcen obrovským množstvím informací a nezřídka kdy je obtížné k danému tématu či otázce kterou právě hledáme najít relevantní, kvalitní a ověřené informace. Nějakou dobu již se již tvorbou webových prezentací zabývám a za poslední dobu mě velmi zaujal také marketing a některé jeho myšlenky. Zpracovat webový portál, které obě tyto oblasti propojuje mi přišla jako dobrá příležitost naučit se nové věci v oblasti tvorby webových stránek za pomocí MVC architektury, rozšířit obzory v marketingu a dalších technologiích. V první části práce se zabývám obecnou problematikou návrhu a implementace webových prezentací za pomocí MVC architektury, dále také problematikou optimalizace pro vyhledávače a použitelnosti webu. 1.2 Cíl práce Cílem této práce je efektivně navrhnout a implementovat webový portál včetně grafického designu. Celý portál bude navržen dle požadavku firmy Lifesaver. Cílem portálu je shromažďovat kvalitní, smysluplné a ověřené informace z oblasti zdraví a krásy, kde návštěvníci najdou odpovědi na své otázky či případné problémy a tvořit tak komunitu lidí, která bude portál pravidelně navštěvovat, diskutovat a přidávat články. Na druhé straně portálu je možnost pro podnikatele a podniky vytvořit registraci, profil svého podniku z oblasti zdraví a krásy (wellness, kadeřnictví, atp.) a za pomocí marketingové strategie oslovit tuto cíleně vytvořenou skupinu lidí a získat tak nové zákazníky.

16 16 Analýza současného stavu a konkurence 2 Analýza současného stavu a konkurence V této kapitole je popsán současný stav webových portálů věnujících se zdraví a kráse, jejich analýza kladů a záporů a také analýza potenciálního návštěvníka, klienta i jeho potřeb. Všechny tyto poznatky budou později důležité pro vývoj portálu pro značku Lifesaver, pro maximální efektivitu, konkurenceschopnost a odlišení portálu od všech ostatních, které se na Internetu nacházejí. Vybral jsem portály na nejvyšších příčkách vyhledávání v nejpoužívanějších českých vyhledávačích a to jak na Google tak na Seznamu. 2.1 Abecedazdravi.cz Portál abeceda zdraví se zabývá několika okruhy, které jsou vzájemně propojené. Jedná se o zdraví, krásu, potraviny a rodinu a vztahy. Velmi málo portálu propojuje tyto okruhy vzájemně i přesto, že spolu velmi úzce souvisí. Kromě těchto položek mě velmi zaujal odkaz na poradnu, kde se nachází několik odborníků, které je možné prostřednictvím formuláře kontaktovat se svým dotazem. Nechybí ani diskuze, kde mohou návštěvníci společně probírat své dotazy. Již při vstupu na portál je cítit jistá přehlednost, jednoduchost, cit pro design a atraktivita. Hlavní navigace je jasně barevně odlišená, přehledná a návštěvník přesně vidí jaké má možnosti. Hlavní navigace je dál rozčleněna na další podkategorie v přehledné sub-navigaci. Jisté kategorie by mohly být ještě lépe a dále roztříděny. Při velkém množství článků, které na portálu jsou dochází ke špatné přehlednosti. Web má i funkci vyhledávání. Nezaznamenal jsem žádné použití responzivního designu. Portál neumožňuje žádné registrace ani výhody, je tedy tradičním katalogem článků s čistě informativním záměrem. Má také vytvořenou stránku na Facebooku, kde se pohybují aktuálně na 222 sledujících lidech. Vzhledem k nízké míře aktualizací a doplňování článku (poslední na jaře roku 2014) se není příliš čemu divit. Portál má vlastní redakční systém.

17 Analýza současného stavu a konkurence 17 Obr. 1 Úvodní strana portálu abecedazdravi.cz 2.2 Portalozdravi.cz Jedná se o portál s velmi podobným úmyslem jako Lifesaver tedy snaha o denně aktualizovaný přehled článků z pečlivě vybraných českých i zahraničních zdrojů na téma související se zdravím (v případě Lifesaveru bude okruh širší než pouze zdraví). Cílem portálu je vybudovat pomyslný střed českého zdravého internetu. Portál má výborný záměr, včetně toho, že články překládají a publikují odborníci v oboru. Technická stránka realizace je však bohužel horší. Graficky nepůsobí portál nijak obzvlášť přívětivě. Rozvržení stránky je poněkud nešťastné a málo přehledné. Písmo je všude stejně velké, špatně návštěvník rozliší co je nadpis a co je navigace. Hlavní navigace působí absolutně zbytečně s pouhými třemi položkami, které se vůbec netýkají témat portálu. Boční navigace splývající s obsahem, spíše vypadá jako součást reklamy nebo banneru. Nabízí kategorie článků, které jsou ale roztříděné pouze do hlavních kategorií. Velmi špatná orientace v obsahu a při každodenní aktualizaci se jedná o změť nepřehledného obsahu. Běží na vlastním redakčním systému.

18 18 Analýza současného stavu a konkurence Obr. 2 Úvodní strana portálu portalozdravi.cz 2.3 Vitalia.cz První z portálů, který umožňuje registraci. Nikde se však návštěvník nedozví, proč by se měl vlastně registrovat a jaké to má výhody. Na úvodní stránce portálu je více obrázků než textu, ve kterém se lehce ztrácí. Portál je aktualizován denně a zabývá se výživou, farmářskými trhy, články o zdraví, nemocech i kráse. Navigace a způsob jak se dostat k některým článkům je velmi zvláštní, trvá dlouho a ke spoustě informacích se tak návštěvník nemusí dostat. Po celém webu je všude stejně barevné zelené písmo, ze kterého plyne horší přehlednost. Běží na frameworku Nette. Dobrý prvek je sdílení článku na sociálních sítích, který zajišťuje rychlejší šíření obsahu mezi lidi.

19 Analýza současného stavu a konkurence 19 Obr. 3 Úvodní strana portálu vitalia.cz 2.4 Doktorka.cz Přehledný portál, který se opět věnuje velmi širokému spektru informací přes zdraví, duchovno, krásu, vztahy atp. Články a části portálu jsou jasně roztříděné do kategorií, ve kterých návštěvník velmi rychle nalezne co hledá (podpořeno kvalitní drobečkovou navigací). I při každodenním přidávání článků jsou kategorie přehledné a navigace dobře rozšiřitelné. Portál využívá redakční systém epublisher Media. Také využívá propagaci na Facebooku, kde má téměř odběratelů.

20 20 Analýza současného stavu a konkurence Obr. 4 Úvodní strana portálu doktorka.cz 2.5 Zenska-krasa.cz Tento portál je zaměřený především pro ženy a týká se především oblastí jako krása, vaření, móda, zdravý životní styl a vztahy. Portál má velice zajímavou myšlenku, stejnou jako zamýšlí můj klient pro značku Lifesaver. Působí totiž zároveň jako zprostředkovatel reklamy pro podniky v daných oblastech. Např. pro obor krásy je zde možnost pro kosmetické salóny, kadeřnictví atp. zřídit reklamu a doporučovat své služby. Návštěvník se tak rázem může stát zákazníkem, pokud ho dané téma zaujme, jelikož hned u článku najde místo, kde může poznatky či služby zmiňované ve článku využít. Design je jasný, srozumitelný a přehledný jak má být. Je zde možnost bezplatné registrace pro podniky, které pak mohou publikovat články. Mohou také zakoupit kredity a využít tak již zmiňovanou reklamu svých služeb, konkrétně mohou přidat bannery na portál a přidávat články o službách. Portál je celkem pravidelně aktualizován, články jsou přidávány ve zhruba dvoutýdenním intervalu. Běží na redakčním systému Wordpress a využívá opět i propagace na sociální síti Facebook, kde má necelých 300 odběratelů.

21 Analýza současného stavu a konkurence 21 Obr. 5 Úvodní strana portálu zenska-krasa.cz 2.6 Doktor-zdravi.cz Posledním článkem v analýze současné situace je portál zabývající se především zdravím, který současně poskytuje také poradnu s doktorem. Zároveň funguje jako propagační prostředek pro vybrané produkty. Aktualizace článků je velmi slabá, poslední článek byl přidán před více než rokem, čemuž odpovídá i počet odběratelů na síti Facebook, který se rovná počtu 54. Články jsou jinak srozumitelně roztříděné do kategorií, design však nepůsobí příliš přívětivě. Všude možně jsou rozházené reklamy, které od čtení a hledání ruší. Server využívá frameworku Nette.

22 22 Analýza současného stavu a konkurence Obr. 6 Úvodní strana portálu doktor-zdravi.cz 2.7 Vyhodnocení analýzy portálů o zdraví Dle návštěvnosti na sociálních sítích a pravidelnosti aktualizaci portálu je jednoznačně nejvíce populární a využívaný doktorka.cz. Portál je obsahově velmi bohatý, vzhledově srozumitelný a pěkně zpracovaný. Většina portálů působí však čistě informativně, bez možnosti jakékoli registrace, výhod či možnosti publikovat kvalifikovaným zájemcům články. Až na výjimky má každý portál svůj vlastní redakční systém vyhovující daným potřebám. Což je zajisté lepší, než když každý portál používá systém Wordpress. Výhodou Wordpressu je sice je snadná správa, možnost web rychle spustit, bohužel pak všechny webové prezentace vypadají stejně a špatně se odlišují od konkurence. Z analýzy vyplývá, že neexistuje žádný portál, který by propojoval všechna související témata jako zdraví, krásu, zdravý životní styl a současně byl marketingovým nástrojem pro podnikatele, kteří v daných odvětvích nabízí kvalitní služby. Zároveň ani takový, který by nabízel možnost lidem publikovat články a starat se o rozšiřování a běh portálu, která je klíčová pro narůstající obsah, potažmo i návštěvnost, která narůstá právě díky obsahu. Také je pouze jeden jediný portál, který se snaží být jakýmsi hlavním středobodem těchto témat v ČR, bohužel má opravdu špatný design, uspořádání a velmi nízkou návštěvnost. Pouze jediný portál zenska-krasa.cz má účel fungování jako marketingový a propagační nástroj pro podniky, který bude u Lifesaveru ještě více zdokonalen. Ze všech těchto poznatků je třeba se poučit, z kladů inspirovat a navrhnout tak maximálně efektivně portál pro značku Lifesaver, který bude splňovat požadavky zadavatele.

23 Analýza současného stavu a konkurence Specifikace potřeb portálu Lifesaver Portál Lifesaver má záměr stát se středobodem na českém Internetu všeho co se týká zdraví a krásy. Základem tedy bude správně a přehledně strukturovaný katalog článků, rozděleny do kategorií a podkategorií, protože právě to je u většiny portálů kamenem úrazu. Bude kladen důraz na pozdější možnou rozšiřitelnost mohou vznikat nové kategorie i odvětví portálu. Portál bude také sjednocovat podniky a živnostníky vlastnící nějaké podniky a živnosti v oblasti krásy, zdraví, wellness a zdravého životního stylu, kteří budou moci získávat výhody na portálu (za prozatím neuvedených podmínek) jako lepší či bezplatnou propagaci, psaní newsletterů z nasbírané databáze potencionálních klientů, umisťování bannerů, psaní článku a akcí, atp. Jednou z klíčových věcí pro rychlejší růst komunity bude u každého článku možnost sdílení na sociálních sítích, kde lidé tráví mnoho času a také možnost odběru novinek přes i sociální sítě. Posledním důležitým aspektem budou dobře navržené navigace i navigační prvky jako např. drobečková navigace, díky které bude mít návštěvník neustále přehled kde se na webu nachází..

24 24 Návrh a tvorba webových stránek 3 Návrh a tvorba webových stránek Pro začátek je důležité správně rozlišit a vysvětlit několik pojmů, které se neodmyslitelně pojí s tvorbou webových stránek všeobecně a které jsou velmi důležité. V úvodu bude rozebrán rozdíl mezi dvěma velmi podobně znějícími pojmy logo a logotyp. Dále bude popsáno jaké vlastnosti by mělo mít kvalitní logo/logotyp a na co si při jeho tvorbě dát pozor. Nakonec bude vysvětlen rozdíl mezi grafickým designem a webdesignem a také důležitost SEO a jak jej správně provádět. 3.1 Základní pojmy Piktogram je obrazový symbol, který funguje buď samostatně, nebo doprovází textovou část loga. Někdy se v této souvislosti užívají i následující pojmy: symbol, emblém, ikona (Tippman J., 2012). Logo je typicky nějaký grafický symbol či prvek označující firmu obohacený o piktogram a neobsahuje žádný text. Logotyp je nápis s názvem firmy či výrobku obvykle za využití charakteristického písma a řezu, přičemž součástí logotypu může být i logo. 3.2 Vlastnosti loga a logotypu Firemní logo a logotyp jsou základními identifikačními prvky. Díky nim pak zákazníci dokážou rozpoznat firmu v obrovském množství jiných firem poskytující stejné nebo podobné služby. Logo i logotyp by měli splňovat několik základních vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří jednoduchost, originalita, atraktivita a snadná zapamatovatelnost (Identa, [b.r.]). Logo i logotyp by též měli odpovídat oboru, ve kterém firma působí. Nyní budou blíže rozvedeny uvedené vlastnosti. Jednoduchost a čistota Platí staré dobře známé pravidlo, že v jednoduchosti je krása (a síla). Stejně tak to platí i u návrhu logotypu. Čím jednodušší logotyp je, tím lépe. Důležité je, aby bylo možné logo/logotyp použít ve všech typech médií. Tedy aby bylo tisknutelné na všech strojích, zobrazitelné na webu, čitelné i v malých velikostech (například na vizitce) a čitelné a funkční i v černobílém provedení (Identa, [b.r.]). Originalita. Důležité je vizuální vyvážení prvků logotypu, tedy jak obrázků tak textu. Dále by se měl v logotypu vyskytovat nějaký unikátní tvar nebo rozvržení.

25 Návrh a tvorba webových stránek 25 Rozpoznatelnost a zapamatovatelnost Právě jednoduchost a originalita přispívá ke snadnější zapamatovatelnosti loga, díky čemuž si ho klienti okamžitě spojí s produktem (Obr. 7) a značkou (Identa, [b.r.]). Obr. 7 Ukázka výborně a výstižně navrženého logotypu (Identa, [b.r.]) Odpovídající oboru ve kterém firma působí Logo/logotyp by měl být na první pohled smysluplný a pokud je to možné, měl by přímo vyjadřovat činnost podnikání. V případě, že pole působnosti je velmi široké, nebo je činnost dostatečně zřejmá již z názvu společnosti pak je lepší vytvořit logotyp velmi jednoduchý (Tippman J., 2012). Barevnost logotypu Obvykle se nepoužívá více než tři barvy. V zásadě ale platí opět čím méně, tím lépe. Jak už bylo zmíněno, je velmi důležité, aby logotyp vypadal dobře a byl čitelný i v černobílém provedení (Identa, [b.r.]). Barevnost je sama o sobě velmi důležitá vlastnost. Lidé si totiž automaticky spojují různé barvy s různými věcmi, a tak některé barvy mohou být do značné míry dány prostředím firmy. Např. pro obor financí je hojně používána modrá barva, naopak pro obor zdraví zelená, šedá pro strojírenství atp. Je tedy dobré udržovat určité konvence a netvořit například finanční logo s červenou barvou (Tippman J., 2012). Text v logotypu Musí být jasně čitelný, přičemž se používají maximálně dva různé fonty, obvykle však jeden font v různých řezech (tučné, kurzíva). Všeobecně platí že obsah je důležitější než forma, tudíž čitelnost textu v logu je důležitější než grafické vyjádření (obr. 8).

26 26 Návrh a tvorba webových stránek Obr. 8 Ukázka dalšího vhodného logotypu. Důraz na jednoduchost a originalitu (Identa, [b. r.]) 3.3 Grafický design Kvalitní grafický design usnadňuje život, šetří peníze i přírodní zdroje, zvyšuje hodnotu značky, kterou propaguje. Pomáhá orientovat se v městském prostoru, zlepšuje mezilidskou komunikaci a činí ji přehlednější, rychlejší a efektivnější (Pecina M., 2012). Design je funkční Hlavním smyslem designu je co nejlépe vyhovět účelu produktu. Řeší tedy problémy se snadnou manipulací produktu, snadným ovládáním atp. Úhledná sazba bez chyb velmi usnadňuje čtení čímž šetří čtenáři zrak i čas, kvalitně navržená webová prezentace zase umožní najít návštěvníkovi rychle informace pro které si přišel. Přehledný e-shop, který správně vychází potřebám návštěvníků pak přinese majiteli daleko více provedených nákupů, než by tomu bylo u e-shopu špatně navrženého, nepřehledného a špatně ovladatelného. Mimo tohle všechno grafický design zajišťuje sjednocené vystupování firmy uvnitř i vně, což velmi napomáhá srozumitelné komunikaci s lidmi, kteří s firmou přicházejí do styku (Pecina M., 2012). Design zvyšuje hodnotu značky V dnešní době kdy na trhu existuje nepřeberné množství produktů, se stává jejich výraznou konkurenční výhodou, současně také znakem profesionality a péče o produkt. 70% lidí jsou velmi silně vizuálně založené typy a obal/vzhled produktu je velmi důležitou součástí. Pokud je prezentace produktu kvalitní pak roste současně i prestiž firmy a samozřejmě dochází ke zvyšování povědomí o značce.

27 Návrh a tvorba webových stránek 27 Design vydělává Obal zkrátka prodává a to platí nejen v průmyslovém designu. Například i u potravin v obchodě velmi často posuzujeme výhradně podle obalu. Dobře promyšlený vizuální styl pak zvyšuje důvěryhodnost. U webových stránek pak návštěvníkovi pomůže v orientaci, zvýši zapamatovatelnost, vyvolává kladné emoce a případně zvyšuje konverzi. Design šetří finanční prostředky Ne vždy design musí nutně zvyšovat náklady. V mnohých případech tomu je naopak. Například zvolení úsporného písma zmenší rozsah publikace, čímž se ušetří nejen papír, ale i ostatní zdroje. Design komunikuje Grafický projev musí být odpovídající k dané cílové skupině. Jiné výtvarné prostředky používá například časopis o financích a jiné zase portál o zdraví. Jiné písmo je použito pro dětské knihy a pohádky, jiné pro odborné publikace. Vždy je vyžadován odlišný přístup, znalost problematiky, znalost oboru, určité výtvarné cítění i zkušenosti. Cílem i výsledkem by pak měla být efektivní komunikace zacílená na daný segment lidí, který chceme oslovit a mluvit tak jejich jazykem. Design informuje a pomáhá Jak se také říká, jeden obrázek je více než tisíc slov. Ve světě kolem nás se vyskytuje informační design. Například dopravní značení, výstrahy a upozornění, obrázky usnadňující orientaci v budovách atd. Kolikrát jsou natolik samozřejmá a srozumitelná, až si neuvědomujeme, že byly pečlivě navrženy odborníky. Nevhodně navržený web pak může (a velmi často se to děje) klienta frustrovat a donutit k odchodu z portálu. Design je krásný Přirozená touha člověka je obklopovat se krásnými věcmi. Produkty, které jsou takto navrženy pak způsobují větší radost a požitek. Je důležité si uvědomit že v případě grafického návrhu webu nejde o umělecké dílo, ale o nástroj pro obchodní výkonnost. Vzniká zpravidla na základě výzkumu segmentu cílených uživatelů a v kontextu dané oblasti obchodu. Lidé totiž navštěvují webové stránky kvůli obsahu, ne kvůli tomu jak stránka vypadá. Forma je samozřejmě důležitým aspektem, ale obsah je králem webových stránek (Řezáč J., 2014b). Nečitelné weby nikdo nečte. Je třeba stanovit si jasné vizuální priority a jasně tak odlišit prvky na webu. Pokud vše vypadá stejně, snížíme návštěvníkovu schopnost jednat, je zmaten, neví co má sledovat a pravděpodobně bude znechucen a odejde. Lidé weby pouze skenují, pokud je jim předložen nerozlišitelný

28 28 Návrh a tvorba webových stránek a špatně navržený web, většinou jsou ochotni hledat jen velmi krátkou dobu a poté jdou raději jinam. Proto je třeba jim práci ulehčit, jinak si web nepřečtou. Tzn. správná volba barev, počet znaků na řádek, řádkování, styl písma atp. (Řezáč J., 2014b). Primární cílem grafického designu webu je přinést majiteli peníze, nebo jiný požadovaný výkon. Grafický návrh však není jedinou součástí. (Řezáč J., 2014b) U každé stránky, ať už jde o hlavní stranu nebo podstránku, bychom si měli vždy položit otázku: Co je ta jedna jediná věc, kterou chci aby návštěvník provedl, když na danou stránku přijde? (Řezáč J., 2014a) 3.4 Webdesign Webdesign je širokou disciplínou, která v sobě zahrnuje a propojuje prvky psychologie, marketingu, grafického designu, kódování, copywritingu, projektového řízení atd. Pod slovem webdesign rozumíme obecně tvorbu webových stránek. Cílem tohoto spojení je vytvořit takové webové stránky, které splňují definovaný účel, pro který se tvoří. Nejčastějším důvodem, proč vzniká web, je snaha vydělat peníze. Zadavatelé se však nejčastěji soustředí pouze na design hlavní strany webu, protože je nejvíce na očích, což je samozřejmě chyba. Webdesign v žádném případě není pouze o designu hlavní strany, ale tvoří jej průnik tří oblastí: obsahová analýza je důležité myslet nejen na design ale především na obsah. Uživatel musí být přesvědčený, že daný obsah je nejlepší jaký může být. Tím pádem bude číst a na web se vracet. interakční design neboli aby návštěvník webu rozuměl. Aby byl web srozumitelný, intuitivní a nenutil uživatele setkávat se s problémy. vizuální komunikace - samotný grafický vzhled Webdesign není umění webdesign není o vyjádření pohledu na svět, ale o vyřešení potřeby klienta. Většina lidí se však zabývá pouze vizuální stránkou. Cílem tvorby je však reálný přinos webu, většinou převeditelný na peníze. Web musí dobře vizuálně komunikovat, být líbivý, pomáhat orientaci návštěvníka, být návodným atd. Webdesign má také měřitelné ukazatele a lze jej vyhodnocovat. Zda web vyvolává ty správné emoce, podporuje značku klienta, zda se na něm lidé orientují, zda fakticky provádějí konverzní akce (Řezáč J., 2014a). Webdesign bychom mohli shrnout do několika kroků. Analýza a základní otázky Zpočátku je velmi důležité stanovit správné otázky a cíle webu. Např. Jaké informace bychom na svém webu chtěli prezentovat. Jaký cíl by měly stránky naplňovat a co od nich zadavatel očekává. Jaké funkce by měly nabízet, jaké skupině návštěvníků jsou určeny. Na jaká slova a slovní spojení by stránky měly být k nalezení v internetových vyhledávačích. Samozřejmě také analýza konkurence atd. Drátěný model Návrh drátěného modelu stránky (angl. wireframe) řeší logické rozložení prvků na stránce a jejich funkčnost. Drátěné modely se mohou

29 Návrh a tvorba webových stránek 29 lišit svojí složitostí a podrobností. Nejedná se o žádný grafický návrh, je tedy tvořen pouze čarami a textem. Následný grafický návrh pak zachovává prvky na stránce, může se však lišit velikostí a pojetím jednotlivých prvků v drátěném modelu. Grafický návrh téma grafického návrhu bylo zpracováno v předchozí podkapitole. Copywriting Umění psaní čtivých, stručných a výstižných textů. Dobře napsaný text dokáže zaujmout a návštěvníka proměnit v zákazníka. Je to hlavně obsah co přitahuje návštěvníky na webové stánky. Bohatý obsah zvyšuje návštěvnost webu, buduje důvěru a autoritu značky. Jak již bylo zmíněno, lidé na internetu stránky nečtou, ale nejdříve je skenují očima a hledají kousky potřebných informací. Texty pro web tedy musí být vhodně členěné a s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, seznamů, nadpisů atd. Dobře napsané texty mají stručnou, jasnou a čtivou podobu. Copywriting je také jedním z důležitých aspektů optimalizace pro vyhledávače (SEO). Kódování součástí úspěšné webové prezentace je kvalitní a bezchybné kódování dle určených konvencí. Čistý zdrojový kód a sémantické struktura přispívá při nalezení a indexaci vyhledávači. Poslední položkou je optimalizace pro vyhledávače, kam patří volba domény, a v podstatě části všech předchozích kroků. V další kapitole podrobně rozebereme SEO. 3.5 SEO Co je to vlastně SEO? Zkratka z anglického názvu Search Engine Optimization neboli v překladu optimalizace pro vyhledávače. SEO je možné shrnout jako soubor metod, které pomáhají zlepšit viditelnost v internetových vyhledávačích. Hlavním cílem těchto metod je zvýšení objemu a kvality návštěvnosti z vyhledavačů. Středem zájmu je tedy počet uživatelů, které se podaří z vyhledavačů získat, a jejich využitelnost pro obchodní cíle jako kliknutí na reklamu, transakce v internetových obchodech atp. Metody se dají rozdělit na dvě základní skupiny a to on-page (prvky přímo na stránce) a off-page (prvky, které nesouvisí s obsahem na webu, např. S-rank hodnocení od Seznamu). Ve zkratce zde uvedu několik základních a stěžejních metod, které budou použity i v praktické části práce pro vylepšení SEO portálu. Kvalitní a unikátní obsah základem každé stránky je obsah (v ideálním případě pravidelně aktualizovaný). Kvůli němu na stránku uživatelé přicházejí. Touto metodou se zabývá web copywriting. Správně napsaný text by měl obsahovat dostatečný počet klíčových slov, pro která jsou stránky optimalizovány (jako optimální hustota klíčového slova se uvádí 4-7% z celkových slov). Titulek stránky za předpokladu, že má být web úspěšný pak musí každá jednotlivá stránka (každé URL) mít svůj vlastní titulek. Pokud je použit jeden titulek na všech stránkách webu, jde o nepříjemnou věc. Titulek by měl být krátký, srozumitelný (ne změť klíčových slov), zajímavý a smysluplný. Navíc je to právě

30 30 Návrh a tvorba webových stránek titulek jež se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání jako nejvýraznější prvek (Janovský D.). Duplicity a podobnosti ani vyhledávače ani uživatelé nemají rádi, pokud nacházejí na webu shodný obsah jako na jiném webu či na různých podstránkách vlastního webu. Vyhledávače se všeobecně snaží, aby lidem poskytovaly různý obsah, protože stejným nebo podobným obsahem by své uživatele nepotěšily. Z těchto důvodů je dobré nemít na svých webech navzájem příliš podobné nebo dokonce duplicitní stránky. Zároveň není vhodné mít na stránce něco, co už je k dispozici jinde na internetu (Janovský D.). Správné používání (X)HTML značek při tvorbě webových stránek by měl být kladen důraz na správné sémantické i syntaktické použití formátovacích značek. Například H1 až H6 pro nadpisy jednotlivých úrovní, tag <strong> pro tučné písmo v textu, tag <em> pro kurzívu apod. Pokud je nadpis definován pouze velikostí či barvou písma pomocí tagu <font>, vyhledávač mu nebude přiřazovat význam nadpisu, jako je tomu v případě správného použití tagu H1. Použití krátkých a srozumitelných URL adres adresy by měly být vždy co nejkratší a srozumitelné pro uživatele. URL adresa by neměla být shluk znaků a čísel. Je doporučené používat v nich také klíčová slova. Přínosem srozumitelných a krátkých URL adres z uživatelského hlediska je pak jejich snadná zapamatovatelnost a přímé přístupy na stránku přímo zadáním adresy do webového prohlížeče. Je tedy dobré vytvořit jednoduchou a přehlednou adresářovou strukturu projektu a pro cestu k dokumentu nabídnout jen jednu verzi URL (Google, [b.r.]). Budování zpětných odkazů je jednou z off-page technik. Čím více odkazů směřuje na daný web, tím lépe. Vyhledávače pak také hodnotí rank stránek, ze kterých odkazy pocházejí. Může se jednat o registrace do internetových katalogů, výměna odkazů s obchodními partnery atd. V dnešní době jsou nedílnou součástí také sociální sítě, kde lidé sdílejí obrovské množství obsahu. Stejně tak je velmi důležité vhodně volit texty v odkazu mezi tagy <a></a>, ať už interním (v rámci webu) či externím (odkazující mimo web). V obou případech platí, že čím lepší je text v odkazu, tím snáze mohou uživatelé na web přejít a také vyhledávače jednodušeji zjistí zaměření stránky, na kterou odkaz směřuje (Google, [b.r.]). I v SEO existují tzv. neetické metody, které však není dobré používat. Většinou bývají krátkodobé a ve chvíli kdy je vyhledávače odhalí, stránky hluboce propadají. Jedná se např. o oklamání robotů, kde programátor zobrazuje jiný obsah robotovi než uživateli nebo o skryté texty plné klíčových slov, které se běžnému uživateli na stránce nezobrazují Marketing Vzhledem k faktu, že webový portál bude sloužit současně také jako -marketingový nástroj, je důležité si připomenout a zdůraznit co to marketing vlastně je a jaké jsou správně a efektivní způsoby jeho provedení.

31 Návrh a tvorba webových stránek 31 marketing rozhodně není spam i když ho dnes většina firem touto cestou provádí. Někde koupí náhodnou databázi ů na kterou následně rozesílá potenciálním klientům své nabídky. Bohužel v tomto případě se jedná spíše o nevyžádanou poštu a šance na úspěchy jsou mizivé a spíše náhodné. Především z toho důvodu, že cílená databáze kontaktů není námi vybudovaná. Nevíme tedy, zda klient má vůbec o náš typ služeb či produkt zájem a velmi těžce s ním nějak můžeme budovat vztah. marketing je tedy především o navazování vztahů, které jsou pro dlouhodobý úspěch velmi klíčové a důležité. Nejde o to produkt či službu prodat jednou, ale o to, aby byl zákazník spokojen do takové míry, že se bude vracet a v nejlepším případě doporučovat a přivádět nové klienty (Kirš, 2013). Proto jedním z velmi důležitých aspektů kvalitního marketingu je budování vlastní relevantní databáze kontaktů, se kterou je třeba dále pracovat. Nejde jen o pouhé rozesílání ů, jde především o kvalitní obsah, správné zobrazení, do určité míry i automatizace. marketing slouží k mnoha věcem, zejména: v komunikaci, která buduje důvěru a vztah s klientem v doručování kvalitního a hodnotného obsahu v připomínání se klientovi, že stále existujeme k doručení zprávy zákazníkovi rychle a levně Pokud se k marketingu přistupuje skutečně poctivě, pak firmu na konci čekají odměny v podobě vyšších prodejů, většího povědomí o značce, vyšší důvěry u klientů, úspory času a především připraveného zákazníka, který důvěřuje a je ochoten nakupovat (Kirš, 2013). Mezi výhody marketingu patří zejména nízké investice a rychlost. Další výhody -marketingu jsou: dostupnost všichni jej znají, používají a umí ovládat. Když je třeba poslat není třeba nic tisknout, volat programátorům atd. nízké náklady neexistuje žádný přímý komunikační kanál, který by byl levnější než . TV, rádio, SMS, dopis, telefon za vše je potřeba něco zaplatit. měřitelnost můžeme tedy zjistit úspěšnost naší kampaně. okamžitost jakmile odešlu, téměř okamžitě ho druhá strana obdrží. cílenost při dobré práci se segmenty a s filtrací databáze je možné velmi přesně posílat zprávy na konkrétní příjemce. interaktivnost člověk prakticky ihned může vyvolat na nějakou akci (kliknutí na odkaz, přečtení článku, koupě atd.).

32 32 Návrh a tvorba webových aplikací 4 Návrh a tvorba webových aplikací Všeobecně ve specializovaných firmách je na tvorbu webu zapotřebí mnoho lidí, kde každý zaštiťuje určitou fázi vývoje a tvorby. Od analýzy, návrhu databáze, přes zpracování grafického návrhu, kódování funkční stránky až po závěrečné optimalizace. V této kapitole se blíže zaměřím na několik z nich, zejména na návrh databáze, grafický návrh a tvorbu funkční stránky za pomocí architektury MVC Rozdíl MVC oproti běžným přístupům Dříve se všechny webové stránky dělali takříkajíc od píky a na koleni. Osobně jsem velmi dlouhou dobu vše programoval a kódoval sám v poznámkovém bloku a později programu PSPad. Výhodou bezesporu je, že člověk dopodrobna pozná jak vše funguje. Naučí se principy jazyka PHP. Nevýhodou pak je neustálé programování shodných komponent v různých projektech stále dokola. Poslední dobou se už velmi hojně rozšířil trend dělat webové aplikace za pomocí MVC architektury. Tento trend nabírá opravdu rychlým tempem na popularitě. Firma Microsoft vytvořila svůj ASP.NET MVC, firma Zend svůj Zend Framework a dalších nezávislých tvůrců MVC frameworků pro různé technologie jsou stovky. Mezi nejpopulárnější framework pro PHP v česku patří jednoznačně Nette, který naprogramoval a vytvořil David Grudl. Architektura MVC má jednu zajímavou vlastnost: základní principy je schopen člověk pochopit během pár minut, ale plně proniknout do všech detailů může trvat mnohonásobně déle (měsíce i roky). Z vlastní zkušenosti vím, že zpočátku jsem rychle pochopil myšlenku a nadchnul se pro ni. U implementace a reálných problému však člověk dosti často narazí a je potřeba architekturu opravdu do hloubky pochopit. Využití MVC architektury všeobecně skýtá velmi mnoho výhod. 4.2 Architektura MVC Definice MVC by se dala shrnout do jednoho odstavce: Architektura MVC dělí aplikaci na 3 logické části tak, aby je šlo upravovat samostatně a dopad změn byl na ostatní části co nejmenší. Tyto tři části jsou Model, View a Controller (obr. 10). Model reprezentuje data a business logiku aplikace, View zobrazuje uživatelské rozhraní a Controller má na starosti tok událostí v aplikaci a obecně aplikační logiku (Bernard B., 2009). 1 MVC architektura neboli také Model-view-controller je softwarová architektura rozdělující datový model aplikace, uživatelské rozhraní a řídící logiku do nezávislých komponent tak, že modifikace některé z těchto částí má jen velmi malý vliv na funkčnost všech ostatních částí

33 Návrh a tvorba webových aplikací 33 Základní myšlenkou MVC architektury je oddělení logiky od výstupu. Řeší tedy problém tzv. špagetového kódu 2, kdy máme v jednom souboru (třídě) logické operace a zároveň vykreslování výstupu. Soubor tedy obsahuje databázové dotazy, logiku (např. PHP operace) a různě poházené HTML tagy. Vše je zamotané do sebe jako špagety (obr. 9). Obr. 9 Ukázka špagetového kódu Takový kód je samozřejmě velmi špatný na údržbu, natož na rozšiřování. Navíc jsou jednotlivé tagy a části kódu špatně barevně rozlišovány, protože si s nimi IDE 3 neví rady, HTML není správně naformátováno (při zobrazení zdrojového kódu je většinou poházen), a ztrácíme se v jeho stromové struktuře. Cílem MVC architektury je, aby zdrojový kód s logikou vypadal jako zdrojový kód (např. PHP) a výstup vypadal jako HTML stránka s co nejmenší příměsí dalšího kódu. Kód uvedený výše bychom tedy rozdělili do 2 souborů (HTML šablony a PHP skriptu), ideálně ještě s použitím dalších tříd. Výhodou takového kódu je pak tedy vysoká přehlednost, snazší rozšiřitelnost, údržba a modifikovatelnost. 2 Špagetový kód způsob programování vedoucí k nesrozumitelnému a špatně udržovatelnému programovému kódu 3 IDE Jedná se o software, konkrétně o vývojové prostředí (anglicky Integrated Development Environment), které usnadňuje práci programátorů. Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně interpret a většinou také debugger. Mohou obsahovat i další věci v závislosti na konkrétním vývojovém prostředí. Příkladem je například NetBeans IDE.

34 34 Návrh a tvorba webových aplikací Jak již bylo zmíněno, MVC architektura se dělí na tři části: model view (pohledy) controller (kontroléry) Neexistuje žádná striktní definice MVC architektury a tak se můžeme setkat s více výklady. Proto je potřeba rozlišovat dvě věci: MVC jako obecnou architekturu (přístup k tvorbě aplikací) jednotlivé variace MVC (jednotlivé frameworky atp.) Co člověk, to názor, co framework, to jiný přístup. Důležitý je však základní princip, tedy rozdělení hlavních rolí těchto 3 komponent Model Model je datový a zejména funkční základ celé aplikace. Je v něm obsažena aplikační logika a vše co do ní spadá. Jakákoliv akce uživatele (přihlášení, vložení zboží do košíku, změna hodnoty v databázi) představuje akci modelu. Jeho funkce spočívá v přijetí parametrů zvenku a vydání dat ven (Čápka D., 2012). Model si spravuje svůj vnitřní stav a ven nabízí pevně dané rozhraní. Voláním funkcí tohoto rozhraní můžeme zjišťovat či měnit jeho stav. Model neví odkud data v parametrech přišla ani jak budou výstupní data zformátována neví tedy o existenci view nebo controlleru View View, tedy pohled, je vrstva aplikace, která má na starost zobrazení výsledku požadavku uživateli. Ve většině případů se jedná o phtml šablonu, obsahující HTML stránku a tagy nějakého značkovacího jazyka, který umožňuje do šablony vkládat proměnné, případně provádět iterace (cykly) a podmínky (např. PHP). View však není jen šablona, ale zobrazovač výstupu. Obsahuje tedy minimální množství logiky, která je pro výpis nutná (např. kontrola, zda je splněna podmínka pro výpis) (Čápka D., 2012). View podobně jako Model vůbec neví, odkud mu data přišla, stará se jen o jejich zobrazení uživateli Controller Tato poslední vrstva je v podstatě prostředníkem, se kterým komunikuje uživatel, model i pohled. Drží tedy celý systém pohromadě a propojuje všechny komponenty architektury (Čápka D., 2012). Obrázek uvedený níže shrnuje celé schéma architektury.

35 Návrh a tvorba webových aplikací 35 Obr. 10 Schéma modelu MVC (Grudl D., 2009) 4.3 Dostupné PHP frameworky V současné době jsou PHP frameworky velmi populární. Šetří programátorům hodně práce (zbytečné psaní kódu stále dokola), jsou přehledné a rychlé. Většinou mají řadu vestavěných nástrojů například pro ochranu webové aplikace a tak není nutné stále dokola prvky zabezpečovat a programovat něco, co již bylo dobře vymyšleno a roky zdokonalováno. PHP frameworků je na Internetu celá řada a je potřeba vybrat nějaký vhodný pro tvorbu portálu. K analýze jsem vybral ty největší a nejpoužívanější CakePhp Patří mezi jeden z nejvíce rozšířených PHP frameworků. Z toho důvodu je na internetu k dispozici i mnoho českých návodů. Ve své základní struktuře využívá velké množství vlastností z Ruby on Rails. Je zaměřen na rychlý vývoj celé aplikace při využití návrhového vzoru model-view-controller. Tento framework využívá vcelku mocné nástroje a přitom je celkem jednoduchý na naučení. Obsahuje komponenty pro práci s y, autentifikaci, přičemž mnoho dalších komponent je možné stáhnout na Internetu. Má kvalitní rozsáhlou komunitu a na Internetu je možné nalézt velké množství materiálů v češtině včetně hotových prací, ze kterých lze čerpat inspiraci a lépe tak pochopit principy fungování. CakePHP je licencovaný pod licencí MIT a je tak vhodný pro tvorbu komerčních aplikací. Důležité je zmínit, že také obsahuje již vestavěné nástroje

36 36 Návrh a tvorba webových aplikací na ochranu jako vstupní validace dat, ochrana proti falšování formulářů, prevence proti SQL Injection 4 a několik dalších CodeIgniter Jde o velmi jednoduchý a intuitivní framework, který je vyvíjen firmou, nikoliv komunitou. Jádro je velice úsporně navrženo a celý framework má pouhé 2 MB včetně uživatelské příručky, je tedy velmi malý a navíc nepotřebuje žádnou konfiguraci. Framework obsahuje několik užitečných pluginů např. pro práci s Excelem, generátory PDF atp. (CodeIgniter, [b.r.]). Požadovaná verze PHP je , nejsou tedy využity všechny nové funkce. Využívá Model-View-Controller strukturu, avšak na rozdíl od jiných frameworků nevyužívá šablony, tudíž není potřeba se učit nějaký jazyk určený právě k jejich tvorbě. Komunita kolem tohoto projektu je opět poměrně velká. Nalezneme tedy mnoho hotových pluginů a helperů dokonce i celé projekty. Několik návodů je k nalezení také v češtině Yii Dalším oblíbeným open-source PHP frameworkem je Yii (zkratka z anglického Yes It Is! což v překladu zní Ano je! ). Tento zkrácený název projektu má zároveň odpovídat na základní otázky ohledně frameworku jako Je Yii bezpečný?, Je Yii rychlý? atp. Je zde hojně využito objektové programování u základních komponent, které díky tomu lze využívat samostatně. Yii obsahuje také generátor validního XHTML kódu či podporu grafických motivů. Má také vestavěnou autentizaci a autorizaci, což velmi zjednodušuje tvorbu aplikací s přihlašováním. Nechybí také výkonné zabezpečovací komponenty, jež vytvořené aplikace chrání před případnými útoky (Yii Software LLC, [b.r.]). Tento framework je velmi přehledně a podrobně zdokumentován a na oficiálních stránkách nalezneme obrovské množství návodů, kódů a to v různých jazycích, protože Yii je populární po celém světě. O Yii dokonce vyšlo i několik knih Zend Framework Mezi další oblíbené open-source PHP frameworky patří také Zend. Opět je zde využit návrhový vzor MVC a objektové programování, přičemž celé jádro je rozděleno na jednotlivé moduly, které je možné samostatně využít. Podobně jako u Yii jsou i zde v jádru implementovány autentizační a autorizační nástroje pro zabezpečenou tvorbu uživatelských aplikací. Všeobecně Zend patří mezi složité frameworky na zvládnutí, je to však velmi mocný nástroj, pokrývá veškeré potřeby při tvorbě webových aplikací a lze snadno rozšiřovat o své komponenty (Zend technologies, [b.r.]). Zend je celosvětově velmi rozšířený. Má kvalitně zpracovaný manuál se spoustou příkladů a komunita kolem něj je obrovská. 4 SQL injection je technika napadení databázové vrstvy programu vsunutím (odtud injection ) vlastního kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního SQL dotazu.

37 Návrh a tvorba webových aplikací 37 Na internetu existují velká fóra v různých jazycích (velmi populární je i u nás v česku) a uživatelská podpora na oficiálních stránkách dokonce obsahuje i naučná videa. Vyšlo i několik knih. Zend existuje od roku 2005 a využívají jej dokonce firmy jako BBC.com Nette framework Tento open-source framework vznikl jako projekt českého tvůrce webových aplikací v PHP Davida Grudla. Nette využívá MVC strukturu a objektové programování s velkým důrazem na bezpečnost aplikace. Obsahuje velké množství ladících nástrojů, které pomáhají tvořit bezchybný kód. Klade velký důraz na zabezpečení, znovu-použitelnost kódu, má perfektní nástroj pro ladění chyb (zvaný Tracy). Nette zabezpečuje webovou aplikaci proti útokům XSS, Cross-site request forgery, session hijacking, session stealing atp. (tyto pojmy budou vysvětleny v níže v kapitole). Nette vede k čistému návrhu aplikace s důrazem na budoucí rozšiřitelnost a má promyšlený a čistý objektový návrh využívající nových vlastností PHP 5, komponent a událostmi řízeného modelování. Podporuje HTML 5, SEO, AJAX 5. Nette dává velmi silný nástroj pro tvorbu formulářů a samotný framework zařídí veškeré ohlídání prvků formuláře a vstupy proti možným útokům. Nette má velkou aktivní komunitu uživatelů v ČR, včetně kompletní české dokumentace, návodů i fóra. Používají jej weby jako portál uložto, česko-slovenská filmová databáze (csfd.cz) nebo například rádio Impuls a Slevomat Výběr frameworku Mezi celosvětově nejpoužívanější frameworky patří Zend. Ze všech výše uvedených frameworků jsem pro svou práci nakonec zvolil Nette díky několika důvodům. Oproti ostatním frameworkům má Nette vynikající ladící nástroj Tracy, který je u jazyka PHP velmi cenným pomocníkem, jelikož zde není kompilátor jako u běžných programovacích jazyků. Dále má vynikající práci s formuláři, možností jejich úprav a zabezpečení, jelikož jsou formuláře jsou pro webové aplikace hojně využívané a klíčové, rozhodnutí bylo jasné. Kromě toho má Nette zabudované bezpečností prvky na vysoké úrovni, bez kterých se žádná webová aplikace neobejde. V neposlední řadě je také produktem českého vývojáře a je k němu kompletní česká dokumentace. 4.4 Nette Framework a použité techniky Celá práce je vyvíjena ve frameworku Nette, proto bude v této kapitole blíže popsána jeho struktura, principy a funkce. Doporučená kompletní adresářová struktura pro vytvoření nového projektu se dá stáhnout jako tzv. sandbox. Je zde už vše připravené pro tvorbu nového projektu 5 AJAX - technologie schopná měnit obsah stránek bez nutnosti jejich kompletního znovunačtení

38 38 Návrh a tvorba webových aplikací Jedná se o nejpopulárnější a nejpoužívanější framework, který využívají společnosti jako T-Systems, GE Money, Slevomat atp. Nette framework běží na principu MVC architektury, pouze místo controlleru je zde presenter, který plní stejnou funkci. Presenter má svůj vlastní životní cyklus (obr. 11). V každém bodě lze vytvořit určité metody. startup() jedná se o první volanou metodou ihned po vytvoření presenteru. Zde se inicializují proměnné nebo ověřují uživatelská práva. action<action> tato metoda je obdobou metody render<view>. Občas se však vyskytne situace kdy chceme aby presenter vykonal nějakou akci aniž by se vykreslil a poté nás přesměroval jinam (např. přihlášení uživatele). Tato metoda se tedy volá dříve než metoda render<view>. handle<signal> tato metoda zpracovává tzv. signály. Jedná se o komunikaci se serverem, které se dějí aniž by se změnil view (vykreslení šablony). Využívá se například pro zpracování AJAXových požadavků. beforerender volá se před metodou render<view> a může obsahovat například nastavení šablony, předání proměnných společných pro více view atp. render<view> vykreslí do šablony potřebná data shutdown() ukončení životního cyklu presenteru

39 Návrh a tvorba webových aplikací 39 Obr. 11 Životní cyklus presenteru (Nette Framework, 2015a) Šablony Samotný jazyk PHP se příliš pro kódování šablon nehodí, dochází pak k nepřehlednosti kódu a dlouhým opakujícím se zápisům. Nette framework používá šablonovací systém latte, který tyto nedostatky odstraňuje. Systém navíc ušetří a zpříjemní práci a zabezpečí výstup před zranitelnostmi jako je XSS (cross-site scripting). V latte se používají dvě speciální značky, jde o klasická makra a n:makra. makra ve složených závorkách, například {foreach } n:makra, například n:if=" "

40 40 Návrh a tvorba webových aplikací Obr. 12 Příklad kódu v šabloně latte (Nette Framework, 2015b) Každé běžné makro se dá napsat také jako n:makro, takže se zápis ještě více zkracuje. Na obrázku 12 vidíme zápis cyklu foreach pomocí klasického makra, který vypisuje proměnné item a převádí počáteční písmeno na velké. Na následujícím obrázku (obr. 13) vidíme, jak se dá tento zápis ještě více zkrátit převodem cyklu foreach na n:makro. Obr. 13 Zkrácení cyklu foreach do n:makra (Nette Framework, 2015b) Dalším silným nástrojem šablon jsou filtry. Samozřejmě kromě tvorby vlastních filtrů je opět celá řada předdefinovaných filtrů např. pro práci s řetězci (funkce truncate pro ořez řetězce, atd.), formátování hodnot (datum, čísla, atd.) a několik dalších. Šablonovací systém samozřejmě poskytuje ještě spousty dalších výhod, ale jejich důkladný popis není cílem této části práce. V praktické části se tedy zaměřím na konkrétní využité případy. Latte je rychlé. Překládá totiž šablony do nativního PHP kódu a ukládá do cache na disk. Díky tomu mají stejný výkon, jako bychom psali šablony v čistém PHP. Nicméně v přehlednosti, bezpečnosti a efektivitě jsou o několik řádů dál. (Nette Foundation, [b.r.]) Formuláře Nette Framework klade velký důraz na bezpečnost aplikací, a proto úzkostlivě dbá i na dobré zabezpečení formulářů. Dělá to zcela transparentně a nevyžaduje manuálně nic nastavovat. Ochrání aplikace před útokem Cross Site Scripting (XSS) i Cross-Site Request Forgery (CSRF), odfiltruje ze vstupů kontrolní znaky, ověří validitu UTF-8 kódování nebo jestli nejsou položky vybrané v select boxech podvržené atd. (Nette Foundation, [b.r.])). Obrovskou sílou Nette je opravdu jednoduchá tvorba a snadná přizpůsobivost formulářů i jejich užití. Na obrázku 14 vidíme jak vypadá funkce pro vytvoření formuláře se dvěma poli jméno a heslo.

41 Návrh a tvorba webových aplikací 41 Obr. 14 Ukázka funkce pro tvorbu formulářů v Nette (Nette Framework, 2015c) Jedná se o velmi snadný a krátký zápis. Formulář pak lze v šabloně vykreslit zadáním jednoduchého příkazu {control registrationform}. Výhodou je, že takto připravený formulář lze vkládat na různá místa webu opakovaně a bez nutnosti znovu psát dokola ten samý kód. Výsledný formulář má pak podobu jako na obrázku 15. Obr. 15 Jednoduchý formulář v Nette (Nette Framework, 2015c) Nyní máme zabezpečený formulář který po odeslání zavolá metodu registrationformsucceeded. V této metodě pak zpracováváme data získaná prostřednictvím formuláře. Obr. 16 Funkce pro zpracování formuláře (Nette Framework, 2015c) Skvělým nástrojem u formulářů je možnost přidat validační pravidla pomocí příkazu addrule(). Kromě tvorby vlastních pravidel zde existuje obrovská řada již předdefinovaných. Jednoduše a bez regulárních výrazů tak můžeme ověřovat zda se jedná o číslice, správně zadanou ovou adresu, telefonní číslo či zda se vložené číslo nachází v povoleném intervalu.

42 42 Návrh a tvorba webových aplikací Zabezpečení Existuje mnoho druhů útoků, kterými mohou nezvaní návštěvníci zneužít a webové stránky tak narušit, či získat citlivé a důvěrné údaje jako například hesla k uživatelským nebo bankovním účtům. Nette framework zaštiťuje vytvořené aplikace proti nejznámějším možnostem útoku. Cross-site Scripting (XSS) Cross-Site Scripting je metoda narušení webových stránek zneužívající neošetřených výstupů. Útočník pak dokáže do stránky podstrčit svůj vlastní kód a tím může stránku pozměnit nebo dokonce získat citlivé údaje o návštěvnících. Proti XSS se lze bránit jen důsledným a korektním ošetřením všech řetězců. Stačí, aby programátor jen jednou jedinkrát tuto skutečnost opomenul, a celý web může být rázem kompromitován (Nette Foundation, [b.r.]). Příkladem takového útoku může být podstrčení upravené URL adresy uživateli, pomocí které vložíme do stránky svůj kód. Pokud aplikace nebude výstupy řádně ošetřovat, vykoná se skript v prohlížeči uživatele. Tímto způsobem je možné například zcizit identitu danému uživateli. Nette Framework přichází s revoluční technologií Context-Aware Escaping, která aplikace zbavuje rizika tohoto napadení. Všechny výstupy totiž ošetřuje automaticky a tak se nemůže stát, že by programátor na něco zapomněl. Cross-site request forgery (CSRF) Cross-Site Request Forgery je útok spočívající v tom, že přimějeme uživatele navštívit stránku, která skrytě vykoná útok na webovou aplikaci, kde je uživatel zrovna přihlášen. Lze takto například pozměnit nebo smazat článek, aniž by si toho uživatel všiml. (Nette Foundation) Ochránit formulář před útokem Cross-Site Request Forgery lze v Nette Frameworku pouhým jedním příkazem: $form->addprotection(); (Nette Foundation, [b.r.]) Session hijacking, session stealing, session fixation Se správou session je spojeno hned několik typů útoků. Útočník buď zcizí a nebo podstrčí uživateli své session ID a díky čemuž získá přístup do webové aplikace, aniž by musel znát heslo k uživatelskému účtu. Poté může v aplikaci provádět cokoliv, aniž by o tom uživatel věděl. Obrana spočívá ve správné konfiguraci serveru a PHP. (Nette Foundation). Výhodou je, že Nette Framework konfiguruje PHP automaticky. Není tedy nutné přemýšlet jak a kterou session správně zabezpečit a je možné se plně soustředit na tvorbu aplikace (Nette Foundation, [b.r.]).

43 Tvorba portálu Lifesaver 43 5 Tvorba portálu Lifesaver 5.1 Návrh logotypu Smyslem bylo vytvořit jednoduchý a snadno zapamatovatelný logotyp. Jako hlavní barvy byly použity zelená a oranžová (obr. 17). Barvy mají obrovský vliv na naše vnímání potažmo i vnímání celého webu včetně logotypu. Obě tyto barvy mají lidé všeobecně zapsané pro reprezentaci zdraví. Zelená barva představuje přírodu, růst a zdraví. Oranžová barva pak energii, vitalitu a štěstí. Nevhodnou barvou by například byla modrá nebo černá barva. Modrá se používá zejména pro finanční odvětví lidé ji mají spojenou s penězi. Černá naopak působí tajemně a může značit i smrt. Obr. 17 Návrh logotypu pro portál Lifesaver Jelikož je název anglický, považoval jsem za vhodné do logotypu také začlenit text Czech republic. Jako font jsem zvolil Bank Gothic, který jsem místy upravoval.

44 44 Tvorba portálu Lifesaver 5.2 Návrh databáze Obr. 18 Návrh databáze Lifesaver

45 Tvorba portálu Lifesaver 45 Základní tabulkou databáze je tabulka users, která slouží k ukládání údajů o všech registrovaných uživatelích na portále. Při registraci uživatel vyplňuje své jméno, příjmení a heslo. Dále musí zadat svůj , který slouží v databázi jako unikátní klíč k rozpoznání uživatele. Není tedy možné zaregistrovat na jeden více uživatelů. Při registraci se do databáze automaticky zapisuje datum a čas registrace (date_registered), odběr novinek na standardně na hodnotu 1 (newsletter), kdy uživatel souhlasí při registraci se zasíláním těchto ů. O uživateli je také evidováno kdy se naposledy přihlásil, kvůli pozdějšímu čistění databáze neaktivních uživatelů. Dalšími položkami jsou zda je účet aktivní a administrátorem schválen (enabled) a zda se jedná o novou registraci, se kterou ještě nebylo operováno (new_registration). Hodnota enabled je při registraci nastavena na hodnotu 0 a administrátor ji nejdříve musí schválit, poté se uživatel může přihlásit. Poslední položkou, kterou uživatel musí vybrat je role, kterou chce na portále vykonávat. Pokud se jedná o jinou roli než je běžný čtenář, je potřeba společně s registrací odeslat krátkou zprávu s důvodem registrace, která se administrátorovi zobrazí. S tím přímo souvisí tabulka messages, která slouží právě na komunikaci mezi uživateli. V tabulce je zapsáno kdo zprávu odeslal (ID_user_from) a komu (ID_user_to) společně s předmětem a obsahem zprávy. Poslední položka (displayed) slouží k ověření zda si zprávu dotyčný uživatel přečetl nebo ne. S tabulkou users také přímo souvisí tabulka roles, kde jsou uloženy typy uživatelských rolí (administrátor, moderátor, podnik a běžný uživatel). Tabulka business slouží k evidenci uživatelů, kteří se zaregistrují jako podnikatelé a chtějí na portále vytvořit propagaci svého podniku. Podniky spadají do kategorií stejně jako články. U vytvoření podniku je třeba zadat jméno a popis činnosti. Je také potřeba vložit nějaký obrázek podniku, aby si uživatelé dovedli lépe představit o co jde. Do databáze je ukládána pouze cesta k obrázku (image_path) a samotný obrázek je pak uložen do složky v adresářové struktuře projektu (www/images/business). Další důležité údaje, které uživatel musí pro svůj podnik vyplnit jsou kontaktní údaje jako , telefon a www stránky. Opět je zapsáno kdy byl podnik vytvořen (created_at) a zda je podnik povolen administrátorem a zobrazen na portálu uživatelům (enabled) či zda je zakázán. Poslední důležitou položkou jsou kredity (credit), díky kterým mohou podnikatelé využít služeb portálu jako bezplatné například rozesílání newsletterů na vytvořenou databázi portálu plnou potencionálních klientů, reklamu na hlavní straně atp. Kredity uděluje administrátor (podmínky udělení mi klient nesdělil, jedná se nejspíš o interní informaci a kredity se zadávají individuálně). K hodnocení podniků slouží tabulka business_rating, která eviduje hodnocení uživatelů v rozmezí jako ve škole 1-5. Dodatečné tabulky k podnikům jsou pak address a county. V tabulce address je zapsána přesná adresa podniku tedy město, ulice a PSČ. V tabulce county jsou pak všechny české kraje, díky kterým lze později na webu třídit. V tabulce articles se ukládají veškeré články na portálu. U článků se eviduje kdo je vytvořil, v jaký den a čas a do jaké kategorie spadá. U článku uživatel musí

46 46 Tvorba portálu Lifesaver zadat název (name), nahrát ke článku odpovídající obrázek (image_path) a samozřejmě napsat hodnotný obsah (content). Článek pak musí být schválen, aby mohl být prezentován na portále, k čemuž slouží položka publicated, která je implicitně nastavena na hodnotu 0. Po schválení pak na hodnotu 1. Položka edit eviduje zda byl již článek upraven a pokud ano, objeví se upozornění administrátorovi na úpravy. Podobně funguje položka new_article, která značí zda je článek na portále úplně nově napsaný. Pro lepší přehlednost a třídění článků slouží tabulka categories, kde jsou zapsány všechny kategorie. Tabulka ebooks slouží k uložení informací ohledně elektronické knihy. Jsou zde atributy ebook_path, která slouží k uložení adresářové cesty pro stažení ebooku. Dále je zde uložen název knihy, krátký popis obsahu a obrázek. Důležitá je dvojice tabulek týkající s ů. Tabulka _database slouží k ukládání všech získaných ů ať už registrací na portále nebo výměnou za e-book. Atribut newsletter pak slouží k evidenci zda daný uživatel chce či nechce zasílat novinky a akce. Standardní hodnota je nastavena na 1, která znamená souhlas se zasíláním. Druhou tabulkou je _send, která eviduje veškeré odeslané y prostřednictvím portálu pro kontrolu a přehled. Administrátor tak například může zkontrolovat veškeré y, které podniky rozesílají. 5.3 Návrh portálu Při návrhu portálu jsem se držel již tradičních a ověřených postupů jako např. tvorba drátěného modelu a snaha o dodržení zásad použitelnosti webových stránek Drátěný model webové stránky Důležitou součástí tvorby grafického návrhu je tvorba tzv. wireframe neboli drátěného modelu (obr. 19). Vysvětluje nám rozložení prvků na stránce pouze za využití textu a čar. Již tradičně dle zvyklostí je logo umístěno vlevo nahoře a registrace společně s přihlašováním vpravo nahoře v hlavičce celého portálu. Hlavní navigace se rozprostírá po celé šířce hlavního bloku. Zde budou hlavní odkazy jako seznam podniků, kontakt, o čem je projekt Lifesaver atd. Hned pod hlavní navigací je umístěn velký blok pro vyhledávání, který je na dobře viditelném místě a snadno přístupný. Kvůli pozdějšímu velkému obsahu článků a příspěvků bude vyhledávání dobrým a klíčovým pomocníkem portálu. Pod vyhledáváním jsou dva svislé bloky. V levém se zobrazuje hlavní obsah a druhým je sekundární navigace, kde budou rozděleny a zobrazeny všechny kategorie článků. Je to pro to, že vertikální navigace je mnohem lépe rozšiřitelná a tak přibývající kategorie nijak neovlivní rozložení portálu a jeho design (navíc bude stále na očích, což je žádoucí). Zároveň se bude v sekundární navigaci objevovat nabídka akcí pro přihlášené uživatele jako psaní článků atp. Hned pod sekundární navigací bude možnost pro zaregistrované podniky přidávat své bannery a propagovat tak administrátorem

47 Tvorba portálu Lifesaver 47 schválený produkt či službu. Posledním prvkem je patička kde budou odkazy na sociální sítě, zmenšená navigace a možnost rychlého přejetí stránky zpět nahoru. Obr. 19 Drátěný model portálu Grafický návrh Celý grafický návrh byl zpracován v programu Adobe Photoshop CS6. Důraz byl kladen na jednoduchost, srozumitelnost a přehlednost. Celý portál je navržen tak, aby už při příchodu člověk cítil, že se nachází na webu týkající se zdraví potažmo krásy. Jako pozadí byl zvolen obrázek z přírody plný zelených barev, které už samy o sobě vyvolávají uklidňující pocity (obr 20). Obrázek byl pořízen pomocí fotobanky ShutterStock. Celá úvodní strana je velmi jednoduchá a přehledná. V hlavičce

48 48 Tvorba portálu Lifesaver již tradičně umístěné logo a možnost registrace, následuje hlavní navigace a velké pole pro vyhledávání. V boxu pro hlavní obsah jsou zobrazeny tři kategorie článků a to konkrétně nejnovější články, nejčtenější články a nakonec akce. Návštěvník se tedy dozví co je nového na portále, jaké články se lidem nejvíce líbí a které nejvíce čtou. Nakonec nalezne akce a nabídky konkrétních podniků na jejich služby. Při tvorbě designu jsem silně zvažoval možnost umístění tzv. slideru s obrázky a textem, který by se automaticky posouval a informoval o novinkách na portále. Při hlubším studování této problematiky a shlédnutí videí pana Řezáče, který je odborníkem na webdesign, jsem tuto možnost vypustil. Dle pana Řezáče i dle mé vlastní zkušenosti lidé tyto slidery přehlíží nečtou kvůli tzv. bannerové slepotě. Navíc zabíjí hlavní a velmi důležité místo na úvodní straně, které lze využít lepe. Místo toho jsem zvolil větší pole pro vyhledávání a vetší prostor pro zobrazení článků, kvůli kterým návštěvníci přicházejí. Předposledním prvkem je vpravo umístěná sekundární navigace, která zobrazuje všechny kategorie článků na portále a je neustále vidět. Navigace je také doplněna malými piktogramy pro snadnější rozlišení. Pod navigací je místo pro reklamní bannery zaregistrovaných podniků. Posledním oddílem je patička s odkazy na sociální sítě. Obr. 20 Domovská strana portálu Administrační rozhraní Administrační rozhraní je řešeno velmi jednoduše a intuitivně (obr. 21). V levém horním rohu je logo portálu, aby bylo jasné, že se administrace pojí s Lifesaverem. Vpravo nahoře je pak informace o přihlášeném uživateli a možnost odhlásit se.

49 Tvorba portálu Lifesaver 49 V levém panelu je umístěna hlavní navigace, která je doplněna o piktogramy pro snadnější orientaci. V pravém boxu je pak obsah administrace, kde se zobrazují veškeré úkony. Obr. 21 Vzhled administračního rozhraní 5.4 Implementace portálu pomocí Nette frameworku Celý projekt byl tvořen ve vývojovém prostředí NetBeans IDE 8.0.1, které standardně podporuje Nette framework i jeho šablonovací systém latte Adresářová struktura projektu Celý projekt využívá standardní adresářovou strukturu Nette s využitím tzv. sandboxu. Což je přednastavená šablona adresářové struktury. Ve složce config najdeme konfigurační soubory např. pro přihlašování k databázi. Ve složce router jsou konfigurovány tvary URL adres. Za hlavní zmínku stojí složka presenters, kde jsou umístěny všechny presentery generující funkce a akce, které využívají šablony. Samotné latte šablony jsou umístěny ve složce templates. Následuje kořenový adresář www, který je již běžně (a jako jediný) dostupná z prohlížeče a obsahuje veškeré CSS styly, obrázky atp.

50 50 Tvorba portálu Lifesaver Obr. 22 Adresářová struktura portálu Registrace uživatelů Uživatelé se mohou na portálu registrovat a vykonávat tak různé činnosti. Formulář pro registraci má celkem 7 položek (obr. 23). Je známo že čím více položek formulář má, tím více se snižuje pravděpodobnost registrace a jeho vyplnění.

51 Tvorba portálu Lifesaver 51 Obr. 23 Formulář pro registraci Uživatel musí zadat kromě samozřejmého jména a příjmení také , který je v databázi jedinečný. Na tento pak přijde uživateli informativní o registraci společně s registračními údaji pro pozdější připomenutí. V u je také uživatel obeznámen s faktem, že jeho účet musí napřed schválit a aktivovat administrátor, jakmile se tak stane, může se uživatel přihlásit. Dalším povinným polem je výběr role, dle kterých pak uživatel disponuje různými právy na portále. Důležitou položkou je zpráva pro administrátora s důvodem registrace. Poslední položkou je heslo a kontrola hesla kvůli případným překlepům. Na obrázku 24 je vidět použití Nette funkcí pro ošetření formulářových vstupů jako např. addrule, která ověřuje správné zadání ové adresy bez nutnosti vymýšlet regulární výraz.

52 52 Tvorba portálu Lifesaver Obr. 24 Zdrojový kód komponenty RegisterForm pro vytvoření registračního formuláře Obr. 25 Funkce RegisterFormSubmit zpracovávající data z registrace

53 Tvorba portálu Lifesaver 53 Po odeslání formuláře je volána metoda RegisterFormSubmit (obr.25), která kontroluje zda není zadaný již v databázi, pokud ne pak všechna data uloží do databáze a odešle na něj potvrzovací o registraci. Nakonec odešle administrátorovi zprávu s důvodem registrace Vyhledávání na portále Vyhledávání na portále je klíčovým nástrojem. Aby mohl být formulář pro vyhledávání umístěn na každém místě webu a přitom se jeho kód nemusel vypisovat stále dokola, byl založen speciální presenter SearchAndSignPresenters, ve kterém je tzv. továrnička na tento formulář. Tento presenter pak dědí každý jednotlivý presenter a je schopen vyhledávací formulář vykreslit v každém bodě portálu. Princip vyhledávání je takový, že hledaný výraz se porovnává se všemi názvy a obsahy vložených článku v databázi. Pokud nalezne shodný výraz, vypíše dané články (obr. 26). Obr. 26 Vyhledávání na portále Články a komentáře Jednou z nejdůležitějších částí portálu jsou právě články, které jsou vypisovány společně s obrázkem, jménem autora a datem kdy byl článek napsán. Pod článkem je možné přidávat komentáře a diskutovat o obsahu s ostatními návštěvníky (pouze registrovaní uživatelé). Na konci článku je také tlačítko pro sdílení článku na sociální síti Facebook, kvůli snazšímu a rychlejšímu šíření. Tuto sociální síť dnes využívá téměř každý a je díky ní možné rychleji Lifesaver a jeho obsah dostat do povědomí lidí.

54 54 Tvorba portálu Lifesaver Obr. 27 Ukázka výpisu článku Uživatelské role Na portále existuje celkem 5 uživatelských rolí: nepřihlášený uživatel běžný uživatel/čtenář/redaktor moderátor podnik/podnikatel administrátor Obr. 28 Ověření role ve funkci startup() K určitým stránkám na portále je potřeba, aby byl uživatel v dané roli. Na portále je tato podmínka vždy ošetřena ve funkci startup() daného presenteru (obr. 28). Například pro presenter s práci se články v administrátorské sekci zkontroluju, zda je uživatel administrátor, pokud ano presenter se spouští a je možné vykonávat

55 Tvorba portálu Lifesaver 55 dané funkce. Pokud ne, ihned se po funkci startup() ukončí a přesměruje uživatele na domovskou stránku. Zda je uživatel v dané roli se ověřuje funkcí user->isinrole Administrace Administrační rozhraní je rozděleno na 4 kategorie dle rolí a mohou se do ní dostat pouze přihlášení uživatelé s odpovídajícími právy. Každá role má různá oprávnění k různým akcím. První rolí je čtenář / redaktor tento uživatel má práva pouze na přidávání článků na portál jsou to tedy hlavní tvůrci obsahu na portále. Obr. 29 Ukázka přidání článku Přidání článku je velmi jednoduchá záležitost. Je třeba zadat název článku, vybrat obrázek a kategorii do které bude článek umístěn. Následně už stačí jen napsat obsah článku, který se zadává prostřednictvím WYSIWYG editoru (CKeditor) tak, aby uživatel rovnou viděl, jak bude článek vypadat (obr. 29). Velmi málo lidí zná HTML značky a formátování by pro ně bylo velmi složité. Mezi hlavní výhody CKeditoru patří snadné použití, velmi dobrá rozšiřitelnost a kvalitní dokumentace. Má širokou škálu možných vlastností, které se dají přizpůsobit. Mimo jiné podporuje import souboru z programu Microsoft Word, což může velmi usnadnit práci.

56 56 Tvorba portálu Lifesaver Obr. 30 Příklad zpracování článku a uložení do databáze Na obrázku 30 pak vidíme, jakým způsobem se zpracuje článek a uloží do databáze. Zajímavé je řešení ukládání obrázku. Ať už má původní obrázek jakýkoli název, v této funkci dojde k jeho přejmenování podle názvu článku a převedení do tvaru URL pomocí funkce webalize pro jeho snazší uložení a použití. Samotný obrázek se pak uloží v předem nastaveném adresáři pro obrázky ke článkům (podobně se ukládá unikátní titulek článku). Moderátor tato role má navíc oproti redaktorovi možnost schvalovat úpravy a přidávání všech nových článků na portále (obr. 31). Vytvořený článek se totiž ihned na portále nezobrazí. Jde především o předejití zneužití práv, psaní špatných článků (třeba i s vulgárními výrazy), články mimo téma portálu atp. Každý nový článek či úprava stávajícího článku se tedy moderátorovi ihned zobrazí a po přečtení článku jej může schválit. Jakmile tak učiní, zobrazí se na portále a uživatele si jej mohou přečíst či vyhledat. Samozřejmě má sám možnost články mazat či upravovat.

57 Tvorba portálu Lifesaver 57 Obr. 31 Správa článků v administraci Pokud dojde k zamítnutí článku, může správce napsat danému autorovi zprávu proč tak učinil. Podnik/podnikatel klíčová role pro fungování portálu jsou podnikatelé, kteří chtějí svůj podnik propagovat pomocí portálu. Tito uživatelé mají právo tvořit profily svých podniků, vyplnit o nich informace, přidat obrázek. Tento profil se po schválení zobrazuje na hlavní straně portálu pod záložkou podniky, kde jej mohou návštěvníci prohlížet, komentovat a hodnotit své zkušenosti. Ostatní uživatelé tak vidí jak si podnik a jeho služby stojí a napomůže jim k rozhodnutí, zda služeb také využijí. Podniky lze také filtrovat dle kraje, kde působí a podle hlavních kategorií (do kterých spadají i články pro vzájemné propojení) pro lepší přehlednost. Hodnocení podniků mohou provádět pouze zaregistrovaní uživatelé s tím, že podniky se nemohou hodnotit navzájem kvůli poškození konkurence. Samozřejmě plně podchytit tuto skutečnost je velmi obtížné, protože každý uživatel si zároveň může vytvořit anonymní profily a udávat pak falešné hodnocení a komentáře. Jak se proti tomuto více bránit vyžaduje hlubší analýzu a patří mezi možné rozšíření a zdokonalení této práce. Dle nasbíraných kreditů mohou přidávat na hlavní stranu reklamu, rozesílat newslettery a také mohou tvořit články do kategorie akce, kterými mohou oslovit nové zákazníky. Pokud má podnik odpovídající kredity, může nahrát na server svůj banner v povinných rozměrech 200x200 pixelů. Po následném schválení je obsah banneru vidět na hlavní stránce portálu. Administrátor role, která je schopná spravovat kompletně celý obsah portálu a má přehled o každé akci každého uživatele na portále. Administrátor samozřejmě disponuje stejnými akcemi jako moderátor a redaktor plus obsahuje několik dalších. Jednou z hlavních funkcí je správa uživatelů. Jde o kompletní přehled se všemi údaji o uživatelích s možností povolit či blokovat účet. Pokud je účet blokovaný, zobrazí se uživateli při přihlašování chybová hláška.

58 58 Tvorba portálu Lifesaver Administrátor také vidí aktivitu uživatele, datum registrace či posledního přihlášení. Uživatele je možné také ze systému vymazat. Další položkou je správa podniků přehled všech vytvořených podniků podnikateli, jejichž profil lze také spravovat, blokovat a schvalovat. Zde je důležitou vlastností, že administrátor zodpovídá za přidělování kreditů podniku. Předposlední položkou jsou e-booky, které je zde možné nahrát na server pro pozdější rozesílání zájemcům na portále. Nahrané e-booky se následně zobrazí na hlavní straně pod záložkou e-booky, kde si jej mohou návštěvníci stáhnout respektive nechat poslat na svůj . Poslední funkcí administrátora je rozesílání newsletterů, které je opět řešené pomocí WYSIWYG editoru. Výsledný text u se vkládá do předem nakonfigurované HTML šablony optimalizovanou pro všechny ové prohlížeče Schvalování úprav Součást kontroly kvality obsahu je schvalování jakýchkoli úprav i přidání nového obsahu. Administrátor má dokonalý přehled o všech vytvořených příspěvcích a vidí, které jsou či nejsou schváleny popř. o nově vytvořených, které čekají na kontrolu a schválení. Pokud článek schválením neprošel, je administrátor nucen zadat i důvod a pokyny k případné opravě, které se uživateli automaticky zobrazí ve zprávách Tvorba katalogu sub-kategorií a navigace Na portále je 8 hlavních kategorií, které jsou "napevno" zapsány v databázi. Jsou to veškeré hlavní okruhy, kterými se portál zabývá. Co je však možné měnit a doplňovat jsou sub-kategorie, do kterých se články třídí. Tvořit sub-kategorie může administrátor. Tyto sub-kategorie se poté zobrazují v postranní navigaci na portále při rozbalení hlavní kategorie. Velkou slabinou portálů na Internetu je právě třídění článků. Tento způsob a umístění navigace mi přišel jako nejvíce uživatelsky přívětivý a srozumitelný (obr. 32).

59 Tvorba portálu Lifesaver 59 Obr. 32 Ukázka rozbalovací nabídky sub-kategorií a výpis článku v dané kategorii Výpis dané sub-kategorie se provádí pomocí Nette Database a práce s databázovými relacemi. Problematika výpisu celé navigace byla řešena poměrně delší dobu. Jedná se navíc o klíčový prvek celého portálu. Bylo třeba zajistit správnou provázanost drobečkové navigace, prvků v navigaci, zároveň označení aktivních prvků atd. Vše provázat vyžadovalo několik foreach cyklů, správných podmínek a také využití funkce beforerender() v Basepresenteru, která zajišťuje, že se bude navigace objevovat všude na portále, protože vlastnosti BasePresenteru dědí všechny ostatní presentery na portále (obr. 33). Obr. 33 Zajištění výběru kompletního přehledu kategorií pro navigaci Jakmile jsou získány potřebné údaje v Basepresenteru, jsou předány do presenteru ArticlesPresenter určený pro výpis článků a následně do šablon.

60 60 Tvorba portálu Lifesaver Obr. 34 Výsledné řešení výpisu postranní navigace všech kategorií včetně sub-kategorií Interní systém zpráv na portále Všichni uživatelé na portále jsou propojení systémem soukromých zpráv, kterými mohou navzájem mezi sebou komunikovat. Jde například o případy zdůvodnění registrace, úprav článku atp. Zprávy vidí každý uživatel v administračním rozhraní v levém menu. Pokud má uživatel nepřečtené zprávy, pak se zobrazí jejich množství přímo v hlavní navigaci. To je zajištěno funkcí count v metodě BeforeRender v základním Basepresenteru (obr. 35). Obr. 35 Zjištění počtu nepřečtených zpráv daného uživatele v BasePresenteru Ve složce zpráv jsou vidět odeslané i přijaté zprávy včetně data odeslání a zda jsou již přečtené nebo ne. Pokud si uživatel poštu přečte, zobrazí se tato událost i odesílateli zprávy (není nic horšího, když nevíme zda si příjemce naši zprávu přečte nebo ne a musíme čekat).

61 Tvorba portálu Lifesaver 61 Obr. 36 Ukázka správce zpráv včetně počtu nezobrazených zpráv v navigaci Newslettery a HTML šablona u Každý odesílaný (ať už jde o newsletter, akce podniku atp.) se vždy vkládá do předem připravené HTML šablony. Nette disponuje výbornou funkcí, že zvládá odesílat šablony.latte ze svého šablonovacího systému přímo jako . Obr. 37 Tabulka uvádějící podporované CSS styly v jednotlivých ových klientech (Campaign Monitor, 2014) Byla tedy vytvořena šablona.latte speciálně pro odesílání ů, která je zpracována graficky pomocí inline CSS stylování a je optimalizována pro všechny ové klienty. Na internetu jsem čerpal z několika zdrojů, které uvádí co který

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal Aplikační vrstva Úvod do Php Ing. Martin Dostal Co to je PHP? php soubory se nekompilují, interpret je spouští přímo bez překladu php běží na serveru php soubor je.txt soubor obsahující php kód: Zkrácený

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Jak udělat webový projekt

Jak udělat webový projekt Jak udělat webový projekt a vydělat na něm první milion... plus stručné vysvětlení, kam se vývoj webových technologií ubírá Nápad! Nápad! 1. Nápad dostane programátor => nelze na něm vydělat! 2. Nápad

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek fcbanikostrava.wz.cz VYPRACOVAL: MAREK SEDLÁČEK (SED0019) AKADEMICKÝ ROK: 2012/2013

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Struktura stránek Taxonomie Uspořádání webu Váha stránek Navigace Další prostředky navigace Uspořádání obsahu

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více