Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská Knihovní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská Knihovní řád"

Transkript

1 Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 4. říjnu 2010

2 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Městská knihovna Kraslice je příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva města Kraslic č. 369/12 ze dne (dále jen MKK). MKK je evidována u Ministerstva kultury České republiky s evidenčním číslem 3852/2002. Knihovní řád je závazný pro návštěvníky MKK a upravuje podmínky, za nichž MKK poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby. Návštěvníkem je každá osoba, která vstoupí do prostor MKK za účelem využití služeb knihovny. Knihovní fond je soubor všech dokumentů, které jsou evidovány v MKK pod přírůstkovým číslem a jsou určeny k využití veřejnosti, tj. kniha, denní tisk, časopis, audiovizuální nosič, elektronický zdroj, hudebnina, mapa aj. (dále jen dokument). II. Registrovaní čtenáři knihovny 1. Registrovaným čtenářem knihovny (dále jen čtenář) se může stát každý občan České republiky, který svou totožnost doloží platným občanským průkazem, kterým lze ověřit všechny základní identifikační údaje. Občané EU se prokazují platným cestovním dokladem, kterým se rozumí i průkaz totožnosti. Vůči občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska je uplatňován stejný postup. Jiná pravidla platí pro občany tzv. třetích zemí, u kterých je navíc vyžadováno povolení k pobytu. Osoby mladší 15 let se mohou stát čtenářem knihovny pouze se souhlasem zákonného zástupce, který uvedením jména, příjmení a vlastnoručním podpisem přejímá odpovědnost za správnost osobních identifikačních údajů dítěte, za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte, souhlasí s ručením za včasné vrácení vypůjčených dokumentů a zavazuje se k úhradě škody způsobené ztrátou nebo poškozením vypůjčeného dokumentu. Jako čtenář může být registrována také organizace s uvedením identifikačních údajů a jména a data narození zaměstnance, který odpovídá za vypůjčené materiály. 2. Podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení knihovního řádu a souhlasí s uložením svých základních identifikačních údajů a doplňujících údajů do databáze registrovaných čtenářů knihovny. Základními identifikačními údaji se rozumí: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště. Doplňujícími údaji jsou kontakty na čtenáře telefon, . Na osobní údaje čtenářů MKK uložené v databázi čtenářů se vztahují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se způsobem zpracování osobních údajů jsou čtenáři podrobněji seznámeni v Příloze č. 1 ke Knihovnímu řádu MKK. 3. Čtenářem knihovny se stává občan vydáním čtenářského průkazu s evidenčním číslem čtenáře, který je nepřenosný. Platnost registrace čtenáře se obnovuje po uplynutí jednoho roku přeregistrováním na další období a úhradou registračního poplatku. Jeho výše je stanovena v přehledu poplatků. Registrační poplatek platí čtenář pouze v jednom oddělení MKK. 4. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen knihovně ihned ohlásit. Do nahlášení ztráty průkazu knihovně zodpovídá za jeho případné zneužití a škody tím vzniklé. Za vystavení nového průkazu zaplatí čtenář poplatek dle přehledu poplatků. 5. Čtenářem oddělení pro dospělé a hudebního oddělení se může stát pouze držitel občanského průkazu. 6. Čtenář je povinen do 14 dnů knihovně nahlásit jakékoli změny svých základních identifikačních údajů. 2

3 III. Výpůjční služby 1. Pro půjčování dokumentů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí. 2. Při vstupu do knihovny je čtenář povinen předložit čtenářský průkaz. Bez platného čtenářského průkazu je vstup do provozních prostor povolen pouze se souhlasem obsluhy. Čtenář je povinen odložit zavazadla na místě k tomu určeném. 3. Čtenář s platným čtenářským průkazem má přístup k celému fondu knihovny, a to prostřednictvím elektronických katalogů a volným výběrem. V hudebním oddělení má přístup k audiovizuálním nosičům pouze prostřednictvím tištěného nebo elektronického katalogu. Čtenář má právo prezenčního vypůjčení všech dokumentů uložených v MKK. Mimo knihovnu si čtenář může vypůjčit pouze dokumenty k tomu určené. Pouze prezenčně si čtenáři mohou půjčit dokumenty zařazené do příruční knihovny ve studovně, jako jsou slovníky, encyklopedie, vzácné publikace a poslední čísla docházejících periodik. 4. Výpůjční lhůta: v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení 31 kalendářních dnů v hudebním oddělení audiovizuální media (AVM) 14 kalendářních dnů. Knihovna může stanovit kratší výpůjční dobu, případně žádat vrácení dokumentů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nejdéle však do maximální doby výpůjčky. O prodloužení lhůty lze požádat i telefonicky nebo em. Maximální doba výpůjčky dokumentů je 107 dnů s výjimkou audiovizuálních medií, u kterých je maximální doba výpůjčky 63 dnů. Po uplynutí maximální doby výpůjčky do doby vrácení vypůjčeného dokumentu nelze čtenáři umožnit další výpůjčku z knihovního fondu. Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je příslušný dokument rezervován pro dalšího čtenáře. 5. Výpůjčku cenného dokumentu čtenář potvrzuje svým podpisem; v některých případech je knihovna oprávněna požadovat finanční zálohu (kauci), kterou čtenář obdrží zpět po vrácení dokumentu. 6. Jestliže je půjčen dokument, o který má čtenář zájem, může si ho čtenář rezervovat. Jakmile je tento dokument vrácen, oznámí to knihovna čtenáři písemně, telefonicky nebo em, a po dobu 14 dnů mu dokument rezervuje. Po uplynutí této lhůty, pokud si čtenář rezervovaný dokument nevyzvedne, je rezervace dokumentu zrušena, dokument je přenechán dalšímu rezervujícímu čtenáři nebo vrácen do volného výběru. Dokument rezervovaný několika čtenáři se půjčuje podle časového pořadu záznamů. Za telefonické nebo poštou či em zaslané upozornění o rezervaci dokument neplatí čtenář poplatek. 7. Dokument, který MKK nemá ve svých fondech, může čtenáři zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby. Při výpůjčce dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je čtenář povinen dodržet termín vrácení stanovený příslušnou knihovnou. 8. O počtu půjčených dokumentů rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem. 9. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými dokumenty šetrně a není oprávněn je půjčovat dalším osobám. Vypůjčené dokumenty je čtenář povinen vrátit včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození dokumentu, zjištěné při vrácení, hradí čtenář, pokud toto poškození nebylo na základě upozornění čtenáře zjištěno při převzetí dokumentu od MKK. 10. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho rodiny infekční chorobou, nesmí si po dobu onemocnění a případné karantény půjčovat jakékoliv dokumenty. Má-li v době vzniku nemoci dokumenty z knihovny 3

4 půjčeny, je povinen to ohlásit knihovně a po ukončení karantény zajistit před vrácením dezinfekci vypůjčených dokumentů. 11. Pravidelná výpůjční doba je zveřejněna vývěskou při vstupu do knihovny. Změny výpůjční doby jsou oznamovány formou vývěsky při vstupu do knihovny v dostatečném časovém předstihu. IV. Bibliograficko informační služba 1. Bibliograficko informační služba poskytuje všem registrovaným čtenářům knihovny informace o literatuře a další informace bibliografického a faktografického charakteru. Nevypracovává za uživatele nebo pro ně odpovědi v plné šíři, např. k otázkám ze soutěží vypsaných sdělovacími prostředky nebo k úkolům jinak zadaným uživateli, pouze poskytuje přehled o potřebné literatuře a informace o ní. 2. V rámci bibliograficko informační služby jsou poskytovány také služby řešeršní, kdy je čtenářům zpracován soupis informačních pramenů k určitému tématu. Rešerše je placená služba a čtenář si ji objednává vyplněním objednávkového formuláře. Rešerše je zpracována po zaplacení paušálního poplatku uvedeného v platném přehledu poplatků, který uživatel platí i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů. Další poplatky se platí dle počtu nalezených záznamů (viz přehled poplatků). 3. Při složitějším dotazu si knihovna může stanovit odpovídající termín vyřízení. V. Studovna 1. Návštěvník má právo vypůjčit si se souhlasem obsluhy do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny. Má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložený denní tisk a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo denního tisku. 2. Návštěvníci jsou povinni chovat se ve studovně ohleduplně k ostatním návštěvníkům, řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. VI. Elektronické služby 1. Služby internetu mohou využívat všichni návštěvníci MKK (dále jen uživatel). Uživatel internetu může být evidován v databázi registrovaných čtenářů se základními identifikačními údaji bez poplatku. 2. MKK uživatelům nabízí: - využívání webových stránek internetu a dostupných databází - využití informací na CD ROM - prohlížení vlastních databází MKK 3. Uživatel nahlásí pracovníkům MKK zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítat ve stavu, ve kterém byl předán obsluhou. 4. Každý uživatel může pracovat na počítači až jednu hodinu, v dětském oddělení 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce. 5. Počet osob pracujících současně na 1 počítači je omezen na maximálně 2 osoby. 6. Informace a soubory získané při práci s internetem si uživatel může vytisknout. 4

5 7. Uživatelé smějí používat vlastní diskety pouze v případě, že jim je před použitím obsluha zkontroluje antivirovým programem. Jinak mohou používat diskety zakoupené v knihovně. 8. Uživatelé mohou používat pouze software instalovaný MKK. 9. Uživatel nesmí: nahrávat na pevný disk jakékoli soubory provádět jakékoliv změny programů nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software restartovat nebo vypínat počítač provozovat počítačové hry navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist 10. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 11. Získané informace (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případně zneužití dat a informací může být trestné. 13. Knihovna nenese odpovědnost za kvalitu a rychlost připojení k internetu ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště, obsahují-li viry. 14. Ceny za připojení k internetu jsou uvedeny v platném přehledu poplatků. V průběhu realizace Projektu internetizace knihoven (PIK) do jeho ukončení neplatí uživatel poplatek za připojení k internetu. VII. Pořádková opatření, poplatky, ceny a pokuty 1. Uživatel knihovny je povinen dodržovat knihovní řád, řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihoven a její fondy, katalogy a čtenářské pomůcky, dodržovat pokyny pracovníků knihovny a podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany majetku ve správě knihovny. 2. Poskytování základních služeb je bezplatné. Čtenář zaplatí roční poplatek za registraci ve výši stanovené platným ceníkem služeb. 3. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty. Nevrátí-li čtenář vypůjčené dokumenty včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení podle platného přehledu poplatků. První upomínku knihovna písemně nezasílá čtenářům, kteří nesdělí knihovně své mobilní telefonní číslo nebo elektronický kontakt. Čtenář je povinen ji uhradit podle platného přehledu poplatků. Pokud registrovaný čtenář sdělí knihovně své mobilní telefonní číslo nebo ovou adresu, je mu zasílána elektronickou cestou předupomínka a I. upomínka. Následující upomínky jsou zasílány v elektronické nebo písemné formě vždy po 21 dnech u audiovizuálních nosičů a 31 dnech u ostatních dokumentů 5

6 4. V případě, že ani po III. upomínce čtenář dokument nevrátí, bude mu zasláno předsoudní upozornění IV. upomínka, za kterou zaplatí poplatek podle aktuálního přehledu poplatků. Nebudou-li dokumenty vráceny do 14 dnů po zaslání IV. upomínky, budou vymáhány právní cestou současně s poplatky soudního řízení. 5. Při překročení výpůjční lhůty u dokumentů půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, stanoví správa knihovny poplatek v takové výši, jakou nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o částku z prodlení uvedenou v platném přehledu poplatků. 6. Za ztracený nebo poškozený dokument je požadována náhrada, a to: a) kniha, časopis nebo dokument téhož vydání b) kniha, časopis nebo dokument jiného vydání c) zaplacení pořizovací hodnoty dokumentu Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek podle platného přehledu poplatků za nové knihovnické zpracování. 7. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 8. Za ztrátu čtenářského průkazu stanoví knihovna poplatek uvedený v platném přehledu poplatků. 9. Za speciální služby účtuje knihovna poplatky podle platného přehledu poplatků. 10. Zaměstnanci MKK jsou z placení poplatků vyjmuti (včetně důchodců MKK). 11. Do knihovny je zakázán vstup se zapnutými mobilními telefony, jídlem a pitím. 12. Čtenářem knihovny přestává být osoba: a) která se odhlásí z řad čtenářů, b) která úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození dokumentů vypůjčených z fondů MKK nebo způsobí MKK jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu, c) která je ředitelem MKK z řad čtenářů vyloučena pro porušování knihovního řádu. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Návštěvníci knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně řediteli knihovny. 2. Výjimku z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit ředitel organizace. 3. Tímto knihovním řádem je aktualizován knihovní řád z a tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy č. 1 a 2. V Kraslicích dne Ing. Jana Obstová, ředitelka 6

7 PŘÍLOHA č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Kraslice I. Zpracování, uchovávání a ochrana osobních údajů čtenářů a uživatelů internetu Městská knihovna Kraslice (dále jen MKK) zpracovává osobní údaje čtenářů a uživatelů internetu ve smyslu zákona č. 102/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s účelem, k němuž byla registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č /001. Osobní údaje čtenářů a uživatelů internetu jsou zpracovávány v oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a hudebním oddělení. II. Účel vytvoření databáze čtenářů a uživatelů internetu Účelem zpracování osobních údajů čtenářů a uživatelů internetu v MKK je: a) ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny, b) možnost rezervace na jméno pro uživatele internetu, c) poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách. d) naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny. III. Rozsah zpracovávaných osobních údajů registrovaných čtenářů a uživatelů internetu Základní identifikační údaje čtenáře a uživatele internetu: jméno a příjmení, adresa bydliště (tj. místo trvalého pobytu), datum narození, číslo dokladu totožnosti. Základní identifikační údaje je návštěvník MKK povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejich služeb v plném rozsahu. Návštěvník MKK, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může využívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz, u cizích státních příslušníků průkaz totožnosti a u občanů z tzv. třetích zemí povolení k pobytu. Další údaje registrovaného čtenáře: akademické tituly, kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, ), tyto údaje jsou nepovinné. Základní identifikační údaje zákonného zástupce v případě, že čtenářem je osoba nezletilá: součástí přihlášky je jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce. Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána pouze adresa dítěte. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede): vzdělání apod., musí jít o údaje dobrovolné. Údaje služební: údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích, předupomínkách, upomínkách apod., Údaje účetní údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. IV. Zpracování osobních údajů čtenářů a uživatelů internetů Osobní údaje čtenářů a uživatelů internetu, zjištěné na základě předloženého platného průkazu totožnosti, zaznamenávají pracovnice knihovny do elektronického formuláře přihlášky ve výpůjčním 7

8 modulu Clavius. Přihláška čtenáře v oddělení pro dospělé a v hudebním oddělení je následně vytištěna a čtenář svým podpisem potvrzuje správnost zapsaných údajů a souhlas s uložením údajů do databáze čtenářů. Přihláška čtenáře do dětského oddělení je zpracována v písemné formě, doplněna údaji a podpisem zákonného zástupce a do evidence registrovaných čtenářů jsou uloženy pouze identifikační údaje dítěte včetně kontaktu. Dobrovolná registrace uživatelů internetu je prováděna pouze elektronickou formou. V. Uchovávání osobních údajů čtenářů a uživatelů internetu Na originálních písemnostech - vytištěné a podepsané přihlášky jsou shromažďovány a uchovávány na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. V elektronických databázích - elektronické přihlášky jsou v počítači uloženy do databáze čtenářů. Údaje v této databázi jsou chráněny bezpečnostními prostředky SW firmy LANius a přístupovými hesly. Na archivních médiích data ze všech modulů systému Clavius (tedy i elektronická databáze čtenářů) jsou zálohována na disketu a dále jsou vypalována na CD-ROM. Tato média jsou uložena na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. VI. Likvidace osobních údajů čtenářů a uživatelů internetu Osobní údaje čtenáře a uživatele internetu zpracovává knihovna, dokud tento nepožádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho čtenářského průkazu a čtenář nemá vůči knihovně žádné závazky. Pokud čtenář nebo uživatel internetu požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta a čtenář nemá vůči knihovně žádné další závazky, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené. Knihovna provede likvidaci nebo uložení jeho osobních údajů následujícím způsobem: Skartace originálních písemností přihláška čtenáře a případné změnové formuláře jsou fyzicky zlikvidovány podle Skartačního řádu MKK. Uložení identifikačních údajů v archivu elektronické databáze identifikační údaje čtenáře jsou v elektronické databázi uloženy pro případné následné použití při aktivaci registrace čtenáře. Likvidace osobních údajů čtenáře na archivních médiích údaje na disketě CD-ROM se při každém zálohování přepisují a jsou stahovány z elektronické databáze v systému Clavius, tedy jsou-li údaje z této databáze vymazány, na disketu ani na CD-ROM se již nezálohují. VII. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů a uživatelů internetu vytištěné čtenářské přihlášky jsou uzamčené a po uplynutí doby nezbytné k účelu jejich zpracování jsou skartovány podle Skartačního řádu MKK, osobní údaje v elektronické podobě jsou shromažďovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jeho zpracování. Po uplynutí této doby jsou z elektronické databáze vymazány nebo uloženy v elektronickém archivu, přístup k počítačům, na kterých se pracuje s osobními údaji čtenářů, mají pouze pracovnice MKK. Tyto počítače jsou dále chráněny přístupovými hesly a jejich monitory bezpečnostními filtry. zaměstnanci MKK, kteří mají přístup k osobním údajům čtenářů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a rovněž o bezpečnostních opatřeních provedených v MKK za účelem ochrany osobních údajů pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. V Kraslicích

9 1. Registrační poplatek Dospělý čtenář Důchodci, studující, děti Důchodci nad 70 let zdarma Jednorázová výpůjčka na dobu 30 dnů PŘÍLOHA č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Kraslice Přehled poplatků 100,- Kč 50,- Kč, 25,- Kč 2. Poplatek z prodlení Poplatek za překročení výpůjční doby AV media ostatní dokumenty 1. upomínka (písemně se nezasílá) 10,- Kč 10,- Kč 2. upomínka 40,- Kč 30,- Kč 3. upomínka 60,- Kč 50,- Kč 4. (kvalifikovaná) upomínka 80,- Kč 80,- Kč U meziknihovních výpůjček poplatek, který nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví dokument je, navýšený o 30,- Kč Poplatky z prodlení se nesčítají 3. Pokuty při ztrátě materiálu čtenář je povinen nahradit dokument stejným vydáním, jiným vydáním nebo zaplatit pořizovací cenu dokumentu a vždy je povinen zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracování a) při ztrátě beletrie 50,- Kč b) při ztrátě naučné literatury, AV media 100,- Kč c) při ztrátě časopisu 20,- Kč Poplatky za ztrátu čtenářského průkazu Poplatky za poškození čárového kódu 4. Internet využití sítě Internet práce s PC disketa pro zálohu informací tisk A4 20,- Kč 20,- Kč 0,- Kč (po dobu realizace PIK) 15,- Kč 15,- Kč 2,- Kč 5. Rešeršní služby Zadání (zadavatel platí poplatek i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů) 20,- Kč 1 záznam rešerše 1,- Kč 6. Reprografické služby tisk A4 oboustranně tisk A3 oboustranně barevný tisk 2,-Kč 3,-Kč 4,-Kč 5,-Kč 15,-Kč 9

10 10

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Rousínov je knihovnou základní ve smyslu zákona č.257/2001 Sb., - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Velkých Opatovicích, schválenou na mimořádném jednání zastupitelstva obce dne 1. ledna 2008 a podle

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY v ČESKÉ SKALICI - vnitřní předpis MěÚ poř. Čís. 13/2007

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY v ČESKÉ SKALICI - vnitřní předpis MěÚ poř. Čís. 13/2007 Město Česká Skalice, třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice, IČ:00272591 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY v ČESKÉ SKALICI - vnitřní předpis MěÚ poř. Čís. 13/2007 V souladu s rozhodnutím rady města Česká Skalice

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY NOVÉ DVORY OKRES KUTNÁ HORA

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY NOVÉ DVORY OKRES KUTNÁ HORA KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY NOVÉ DVORY OKRES KUTNÁ HORA V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Nové Dvory, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 30. 10. 2002 a podle 4, odst. 6 zákona

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D V souladu s usnesením č. 5 zastupitelstva Obce Milejovice ze dne 24. 6. 2016 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) ve znění pozdějších zákonů a předpisů, vydávám K N I H O V N Í Ř

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice 1. Obecní knihovna v Blížkovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném 1. Místní knihovna ve Vražném (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec FELBABKA Středočeský kraj IČ 233 226 tento knihovní řád o poskytování knihovnických a

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Březině, schválenou zastupitelstvem obce ze dne a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Knihovní řád Místní knihovny ve Vintířově V souladu se statutem Místní knihovny ve Vintířově, schváleným dne 10.1.1992 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Knínicích u Boskovic

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Knínicích u Boskovic KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Knínicích u Boskovic V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Knínicích u Boskovic, schválenou zastupitelstvem obce dne 27.03.2006 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ Článek 1 Základní ustanovení 1) Knihovna FA VUT v Brně poskytuje základní informační a knihovní služby zdarma. 2) Poplatky jsou vybírány za registraci, upomínky a reprografické

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI Seznam příloh Výpůjční řád Městské knihovny ve Svitavách...II Ceník placených služeb a sankční poplatky...v Obrazová příloha Multifunkční centrum Fabrika.VII Obrázek č. 1.VII Obrázek č. 2.VII Obrázek č.

Více

I. Základní ustanovení. Čl.1. Čl.2

I. Základní ustanovení. Čl.1. Čl.2 K N I H O V N Í Ř Á D Obecní knihovny ve Skuhrově V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Skuhrově schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj.484/2002 a podle 4, odst. 6 zákona č.257/2001

Více

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského V souladu s 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních složeb (dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELVARECH

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELVARECH KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELVARECH I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Čl. I. Úvodní ustanovení Městská knihovna v Borohrádku (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou. Jejím zřizovatelem i nadřízeným orgánem je Město Borohrádek. Knihovna poskytuje knihovnické a bibliografické

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD obecní knihovny ve Vysočanech

KNIHOVNÍ ŘÁD obecní knihovny ve Vysočanech KNIHOVNÍ ŘÁD obecní knihovny ve Vysočanech V souladu se zřizovací listinou obecní knihovny ve Vysočanech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č.18/2009/18 z 18. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Želízích

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Želízích KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Želízích V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Želízích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 06/03 ze dne 24. září 2003 a podle 4, odst. 6 zákona č.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově V souladu se zřizovací listinou obecní knihovny v Josefově, schválenou Zastupitelstvem obce dne 15. ledna 2003 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec KNIHOVNÍ ŘÁD Veřejné knihovny Slivenec V souladu se zřizovací listinou Veřejné knihovny Slivenec, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha Slivenec č. 1/2003 ze dne 5. 2. 2003 a podle 4,

Více

Knihovní řád Místní knihovny MO Pardubice VI

Knihovní řád Místní knihovny MO Pardubice VI Příloha č. 2 ke zřízení organizační složky Místní knihovna MO Pardubice VI Knihovní řád Místní knihovny MO Pardubice VI V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny MO Pardubice VI schválenou Zastupitelstvem

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Obecní knihovny Hradec - Nová Ves. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

KNIHOVNÍ ŘÁD. Obecní knihovny Hradec - Nová Ves. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost knihovny KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny Hradec - Nová Ves V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Hradci - Nové Vsi, schválenou zastupitelstvem obce usnesením z 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.

Více

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl. 3 Registrace uživatele 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vy

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl. 3 Registrace uživatele 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vy V souladu se zřizovací listinou Knihovny městyse Choltice, schválenou zastupitelstvem městyse usnesením č. 20/2/2010 ze dne 20.12.2010 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Mutějovicích

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Mutějovicích KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Mutějovicích V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Mutějovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 6/2002 ze dne 16. září 2002 a podle 4, odst. 6 zákona

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny obce Lukov

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny obce Lukov KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny obce Lukov V souladu se zřizovací listinou Knihovny obce Lukov, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 337 ze dne 22.11.2001 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Kostelci u Holešova

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Kostelci u Holešova KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Kostelci u Holešova V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Kostelci u Holešova, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 25. září 2002 a podle 4, odst.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Zápech, schválenou zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2002 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),

Více

Knihovní řád. I. Základní ustanovení. Čl. 1. Poslání a činnost knihovny. Čl. 2

Knihovní řád. I. Základní ustanovení. Čl. 1. Poslání a činnost knihovny. Čl. 2 Knihovní řád Obecní knihovny při Základní škole Leoše Janáčka Hukvaldy, okres Frýdek Místek V souladu se zřizovací listinou, vydanou podle 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích

Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích 1. Obecní knihovna v Metylovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec Vysoká u Příbramě (Středočeský kraj) IČ 00243574 tento knihovní

Více

Poslání a činnost knihovny

Poslání a činnost knihovny Knihovní řád... 1 Poslání a činnost knihovny... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2 Služby knihovny... 2 Čl. 3 Uživatelé knihovny... 3 Č. 4 Práva a povinnosti uživatelů... 4 Čl. 5 Postihy za nedodržení

Více

I. Obecná ustanovení

I. Obecná ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Struhařově I. Obecná ustanovení V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Struhařově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 18 ze dne 3.9. 2002 a podle 4,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

4. Smluvní pokuty: 5. Ztráty a náhrady: 6. Pořádková opatření: 7. Závěrečná ustanovení:

4. Smluvní pokuty: 5. Ztráty a náhrady: 6. Pořádková opatření: 7. Závěrečná ustanovení: 4. Smluvní pokuty: Knihovna má právo upomínat čtenáře, výše sankčních poplatků se řídí platným ceníkem. Čtenář (za děti rodiče) je přitom povinen vyrovnat všechny i eventuelně předešlé pokuty za nedodržení

Více

Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna

Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna I. Základní ustanovení Článek I. Právní zakotvení a) V souladu se zřizovací listinou Městského kulturního střediska v Tachově a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIBÁŇ I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Na základě zřizovací listiny Města Libáň ze dne 12. září 2002 a dle příslušných ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb /knihovní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Místní veřejné knihovny v Praze 18 (dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Knihovna obce Zákolany. Základní informace

Knihovna obce Zákolany. Základní informace Knihovna obce Zákolany Základní informace Obecní knihovnu v Zákolanech lze nalézt v prostorách Obecního úřadu : Zákolany 55, 273 28, tel.: 315 783 214. Provozovatelem knihovny v obci na základě rozhodnutí

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu s Prohlášením provozovatele jazykové školy AKCENT International House Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4: "PROHLÁŠENÍ

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace. Řád č. 2/2010. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 1/9.

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace. Řád č. 2/2010. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 1/9. 1/9 Obsah 1 Účel...3 2 Rozsah působnosti...3 3 Použité zkratky...3 4 Základní údaje...3 4.1 Název zařízení...3 4.2 Adresa zařízení...3 4.3 Název pracoviště...3 4.4 Provozní doba...3 4.5 Vedoucí pracoviště...4

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Poslání Městské knihovny v Chrudimi Městská knihovna v Chrudimi (dále jen MK) je základní knihovnou města Chrudim ve smyslu zákona

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny v Dobrušce

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny v Dobrušce KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny v Dobrušce V souladu se zřizovací listinou Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky ze dne 16. 12. 2013, jejichž součástí je Městská knihovna v Dobrušce a podle 4,

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Litovli

Knihovní řád Městské knihovny v Litovli Knihovní řád Městské knihovny v Litovli V souladu se Úplným zněním zřizovací listiny Městské knihovny v Litovli schválené usnesením č. 12 přijatým na 30. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 26. září

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998

Více

Knihovní řád Ústřední knihovny Slezského zemského muzea. Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

Knihovní řád Ústřední knihovny Slezského zemského muzea. Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení Knihovní řád Ústřední knihovny Slezského zemského muzea Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1 Ústřední knihovna Slezského zemského muzea je v souladu se zřizovací listinou

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, vydanou Arcibiskupstvím

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě

Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona

Více

KNIHOVNI RAD Místní knihovny v Jindřichově. I. Základní ustanovení ČI. 1

KNIHOVNI RAD Místní knihovny v Jindřichově. I. Základní ustanovení ČI. 1 1 Knihovnf fád,..., KNIHOVNI RAD Místní knihovny v Jindřichově V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Jindřichově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 110/02 ze dne 24. 6. 2002 a podle

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010 a podle 4 odst.

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace K N I H O V N Í Ř Á D Městské knihovny ve Fulneku SMĚRNICE č. 7.2. Zpracovala a předkládá: Schválila: Bc. Šárka Navrátilová Bc. Eva Kočí, vedoucí

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Čl. I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Knihovní řád je vydáván v návaznosti na čl. IV, odst. 8 zřizovací listiny a v souladu s ust. 4, odst.7 zák. č. 257/2001

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY JÍLOVÉ U PRAHY

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY JÍLOVÉ U PRAHY KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY JÍLOVÉ U PRAHY V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Jílové u Prahy schválenou Radou města Jílové u Prahy dne 14. ledna 1999 a na základě ustanovení 4 odst. 7 zákona

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MESTSKE KNIHOVNY STRAZ POD RALSKEM

KNIHOVNÍ ŘÁD MESTSKE KNIHOVNY STRAZ POD RALSKEM KNIHOVNÍ ŘÁD ov,, v MESTSKE KNIHOVNY STRAZ POD RALSKEM Strana I (celkem 6) Město vydává v souladu s 4, odst.6 zákona Č. 257/2001 Sb. (dále jen KJůhovnízákon) tento Knihovní řád Městské knihovny ve Stráži

Více

Knihovní řád Příruční knihovna manažerské literatury v oblasti zdravotnictví

Knihovní řád Příruční knihovna manažerské literatury v oblasti zdravotnictví Knihovní řád Příruční knihovna manažerské literatury v oblasti zdravotnictví Platný od 1. 5. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Poskytované služby... 3 3 Uživatelé... 3 4 Registrace uživatelů... 3 5 Práva a povinnosti

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY KOPIDLNO

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY KOPIDLNO Město Kopidlno Na základě zřizovací listiny Města Kopidlna ze dne 7. března 2001 a na základě zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří Směrnice Ochrana osobních údajů Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner Leden 2012 Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří vydává pro potřeby Městské knihovny Klášterec nad Ohří směrnici

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se Zřizovací listinou Šmidingerovy knihovny Strakonice, schválenou usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 43/ZM/2003 a účinnou od 1. 1. 2003 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ------------------------------------------------------------------------------------- Knihovní řád školní knihovny

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. Řád školní knihovny

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. Řád školní knihovny OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Řád školní knihovny Číslo jednací: SZSOs/2578/2014 Působnost: všichni zaměstnanci školy, všichni žáci a studenti školy, všichni uživatelé knihovny Zpracovala:

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Náchod obecně prospěšná společnost Kamenice 105 547 01 Náchod

KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Náchod obecně prospěšná společnost Kamenice 105 547 01 Náchod KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Náchod obecně prospěšná společnost Kamenice 105 547 01 Náchod I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Článek 1 Právní zakotvení... 2 Článek 2 Poslání knihovny... 2 Článek 3 Služby knihovny...

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity Palackého v Olomouci B1-02/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Hlavní norma (HN) B1-02/1-HN KNIHOVNÍ ŘÁD Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Základní ustanovení II. Služby knihovny III.

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Poslání Městské knihovny v Chrudimi Městská knihovna v Chrudimi (dále jen MK) je základní knihovnou města Chrudim ve smyslu zákona

Více

Zřizovací listinu. Obecní knihovny v Ivani organizační složky obce (dále jen knihovna) Čl. 1 Označení zřizovatele

Zřizovací listinu. Obecní knihovny v Ivani organizační složky obce (dále jen knihovna) Čl. 1 Označení zřizovatele Obec Ivaň vydává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 7.8.2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák.č. 257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, školy hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, školy hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, školy hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy

Více

Knihovna Eduarda Petišky KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Eduarda Petišky. Knihovní řád

Knihovna Eduarda Petišky KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Eduarda Petišky. Knihovní řád Knihovna Eduarda Petišky Knihovní řád Obsah I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Čl. 1 Právní zakotvení 1 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 2 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 2 II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Obec Studnice 2012 Obsah I. Základní ustanovení... 3 Čl. 1. Právní zakotvení... 3 Čl. 2. Poslání a činnost knihovny... 3 Čl. 3. Veřejné knihovnické a informační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Dr. E. Bořického MILÍN. Platnost od 1. září 2003 (s úpravami od 1. září 2010)

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Dr. E. Bořického MILÍN. Platnost od 1. září 2003 (s úpravami od 1. září 2010) KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Dr. E. Bořického MILÍN Platnost od 1. září 2003 (s úpravami od 1. září 2010) OBSAH: KNIHOVNÍ ŘÁD str. 5-12 Základní ustanovení str. 5-6 Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Více

Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města

Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města Knihovní řád je vydáván v souladu se statutem městské knihovny ve Štítech č.j.: 20. Zastupitelstvo ze dne 27. 6. 2002 pod č. usnesení 2 písm.

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. 1. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně /dále jen KVČ / je univerzální veřejnou knihovnou, kulturním a odborným zařízením.

KNIHOVNÍ ŘÁD. 1. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně /dále jen KVČ / je univerzální veřejnou knihovnou, kulturním a odborným zařízením. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Na základě zřizovací listiny ze dne 11. prosince 2000, dodatku č. 1 ze dne 11. prosince 2000, dodatku č. 2 ze dne 11. 9. 2006 a dodatku č. 3 ze dne 19. 10. 2009 ve smyslu

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Heřmanově Městci. I. Základní ustanovení

Knihovní řád Městské knihovny v Heřmanově Městci. I. Základní ustanovení Knihovní řád Městské knihovny v Heřmanově Městci V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny v Heřmanově Městci, schválenou zastupitelstvem města Heřmanův Městec usnesením č. 4/2001 ze dne 8.1. 2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY SVÍTKOV

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY SVÍTKOV KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY SVÍTKOV V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Svítkov schválenou Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice VI usnesením čj. Z2007-14b) ze dne 26. 2. 2007 a podle

Více