str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku Černí baroni se vracejí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku Černí baroni se vracejí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2014, ročník XXIII., ZDARMA Černí baroni se vracejí Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici soute z ilo a tam, kde se ma kanalizace de lat, stavba sta la. Teprve od 11. br ezna se rozjela i rekonstrukce kanalizace. Teď se urychlene pracuje na dvou stavba ch soube z ne chodnıćıćh i kanalizaci. Vs e je nutne stihnout nejpozde ji do 30. c ervna, kdy je nejzazs ı termı n dokonc enı. Protoz e pra ce probı hajı na obou strana ch komunikace, je zde velmi ztı z en pohyb osob i vozidel. Prosı me, me jte se stavbou trpe livost. Město Nepomuk Jiz ne kolik me sı cu jste sve dky rekonstrukce povrchu chodnı ku v Na draz nı ulici. Mnoho z va s urc ite hr ıḿalo, proc chodnıḱy byly rozkopa ny pr ed zimou, kdyz pak stavba skoro sta la. Bylo nutne ji zaha jit v roce 2013 a do konce roku se pokusit ude lat co nejvıće, aby me sto nepr is lo o dotaci, ze ktere je stavba c a stec ne financova na. Komplikace nastaly po zjis te nı havarijnı ho stavu kanalizace v te to ulici. A tak se pr es zimu projektovalo a Foto redakce Sponzoři vydání: Zprávy z radnice RADNICE PŘIPRAVUJE DALŠÍ KOLO E-AUKCE NA DODÁVKY ENERGIÍ pro domácnosti, podnikatele a bytová družstva V za r ı 2013 se uskutec nila historicky prvnı elektronicka aukce na doda vky energiı pro nas e obc any. U spe s na akce, ktera zapojeny m obc anu m me sta pr inesla pru - me rnou u sporu 31,27 % na elektr ine a 28,14 % na zemnı m plynu, vyvolala neuve r itelny za jem o e-aukci u samotny ch nas ich obc anu, ale iv desı tka ch dals ı ch obcı a me st v cele republice. Skve le vy sledky, ktere e-aukce pr inesla, pr ila kaly dals ı vlnu nas ich obc anu. A tak město opět ve spolupráci se společností ecentre chystá další kolo e-aukce pro domácnosti a pro podnikatele. Co je e-aukce Ve ts ı mnoz stvı doma c- nosti sdruz ı svou popta vku po elektr ine nebo plynu do jednoho velke ho objemu a nabı dne ji prove r eny m dodavatelu m na trhu v aukci. Aukce funguje obdobne jako Pokračování na straně 5

2 2 FOTOZPRÁVY 4/2014 Putova nı po Peru a Bolı vii Do sa lu Me stske ho muzea a galerie Nepomuk zavı tali dne 27. u nora 2014 cestovatele Jana Dvorska a Milos Kas par, aby zde promı tli film o svy ch cesta ch po Peru a Bolı vii. Promı ta nı doplnilo vy stavu fotografiı Milos e Kas para konanou v Male galerii od 7. u nora do 14. br ezna Film podbarveny hudbou poutave komentovala cestovatelka Jana Dvorska, ktera tak na vs te vnı ku m pr iblı z ila pr ı rodnı kra sy tamnı krajiny, mıśtnı zvyky, mentalitu i kulturu. Na pla tne se str ı daly bohate zdobene kroje z en i muz u su chvatny mi vy hledy na horske masivy. Diva ci, ktery ch se v sa le ses lo takr ka padesa t, tak me li moz nost alespon na chvıĺi zapomenout na starosti vs ednıćh dnı a pr ene st se v duchu na jiny kontinent, na mı sta, kde se kdysi rozprostıŕala mocna r ıś e Inku. Jana Benediktová Foto Miloš Kašpar Setka nı sbe ratelu pohlednic a pos tovnı historie, Foto redakce Již tradičně se na jaře setkávají v Městském muzeu sběratelé, do jejichž středu patří nepomucký občan, Bohuslav Šotola. V letošním roce společně zhlédli novou expozici muzea B-24 Liberator. (red)

3 4/2014 POZVÁNKY 3 Malá galerie Nepomuk srdečně zve na vernisáž výstavy kreseb Jiřího Wintera - Neprakty Černí baroni se vracejí ve středu 7. května 2014 v hod. Součástí vernisáže bude zajímavá přednáška o životě a díle Jiřího Wintera Neprakty. Přednášet bude paní Daniela Pavlatová. Na vernisáži bude možné zakoupit knihy Miloslava Švandrlíka s ilustracemi Jiřího Wintera. Výstava potrvá do 22. června Malá galerie Vás ráda přivítá každý všední den od 9.00 do hod. a o víkendech od 9.00 do hod.

4 4 FOTOSTRANA 4/2014 Městské muzeum a galerie Nepomuk srdečně zve na přednášku Poutní místa Zelená hora a Nepomuk Svaté místo jižního Plzeňska Foto Luděk Krčmář 24. dubna 2014 od hod. sál Městského muzea a galerie Nepomuk vstupné dobrovolné Pr edna s ka Luďka Krc ma r e pr edstavı dve vy znamna poutnı mıśta a ne kolik mıśt zvla s tnı zboz nosti v jejich bezprostr ednıḿ okolı, ktera se k nim vztahujı, v krajine, jez je nadmıŕu protknuta u ctou k ne kolika sve tcu m najednou. Zelenou horu a kraj pod nı lze totiz nazvat bez nadsa zky svaty m mıśtem. To je protknuto u ctou k sv. Vojte chovi, jehoz stopy se nesmazatelne zapsaly do pove domı zdejs ı krajiny. Str edove k do zdejs ı ch mı st pr ina s ı vy znamnou maria nskou u ctu v podobe slavne milostne Zelenohorske Madony s pohnuty m osudem, ktery se zapoc al jiz v zanikle m cistercia cke m kla s ter e (Kla s ter). R adu zapomenuty ch mıśt spojeny ch s kultem sv. Vojte cha a maria nskou u ctou lze nale zt pr ıḿo v Nepomuku. Zdejs ı u cta vs ak byla zcela zastıńe na kultem sv. Jana Nepomucke ho, kdy se Nepomuk jako rodis te nejzna me js ı ho c eske ho sve tce stal vy znamny m poutnıḿ mıśtem nadna rodnı ho vy znamu. Mgr. Luděk Krčmář (1972) Absolvent HTF UK Vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. Autor expozice Svatý Jan Nepomucký v Městském muzeu a galerii v Nepomuku. Spoluautor expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni. Po odborné stránce se věnuje historické ikonografii, církevním a společenským dějinám regionu, kastelologii. Zasloužilý člen Klubu českých cestovatelů, rockový hudebník. Pozdravy z c asu cıśar pa na, tatıć ka Masaryka a prezidenta Benes e Pro velky za jem provedlo Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk dotisk publikace Pozdravy z c asu cı sar pa na vydanou Mikroregionem Nepomucko. Kniha da va prostr ednictvıḿ asi 150 dobovy ch pohlednic a fotografiı nahle dnout do minulosti kraje Nepomucka, Spa lenopor ıć skaaz inkovska. Publikaci zakoupı te v Kulturnıḿ a informac nıḿ centru Nepomuk za cenu 120 Kc a nabıźıḿe ji take za jemcu m o distribuci. Informace zı ska te na tel.: , u: c i osobne v KIC Nepomuk na na me stı A. Ne mejce.

5 4/2014 ZPRÁVY 5 Informace z radnice RADNICE PR IPRAVUJE DALS I KOLO E-AUKCE NA DODA VKY ENERGII Dokončení ze strany 1 draz ba, pouze s tıḿ rozdıĺem, z e dodavatele sniz ujı sve ceny dolu. Aukce probı ha elektronicky, na internetu. Dodavatele vidı mnoz stvı popta vane energie, nejniz s ı cenu a svou cenu, kterou mu z ou da le sniz ovat, dokud aukce neskonc ı. Nevidı, koho draz ı, nevidı konkurenty, kolik jich je vs e je anonymnı. Jak se do e-aukce přihlásit Na urc ene kontaktnı mı sto s sebou pr ineste: kopii smlouvy se sta vajıćıḿ dodavatelem (vc etne vs ech dodatku a obchodnıćh podmıńek) kopii roc nı ho vyu c tova nı spotr eby elektr iny, plynu a podepı s ete pr ihla s ku do aukce, kterou dostanete na mıśte nebo sta hnete na stra nka ch me sta v sekci aukce elektr iny a plynu, nebo kdykoliv kontaktujte pana Zı tu na telefonu KDE ZÍSKÁTE PODROBNÉ INFORMACE Ves kere informace zıśka te na kontaktnıḿ mıśte, ktere zr ı dilo me sto ve spolupra ci se spolec nostı ecentre, a.s. Na Vas e dotazy Va m odpovı vys kolenı pracovnıći me sta. Provoz kontaktního místa na radnici v Nepomuku v podatelně v přízemí je od do V pr ıṕade jaky chkoliv dotazu, prosıḿ, kontaktujte nıź e uvedenou kontaktnı osobu. Kontaktnı osoba: Ladislav Zı ta, tel.: , Kontaktnı osoba na radnici: pı Tymlova apı Sucha. V roce 2013 snıź ili lide sve vy daje na elektr inu a zemnı plyn v celkem doma cnostech (a podnikatelu ) o 260 milionu korun, a to pomocı elektronicky ch aukcı. Od br ezna do listopadu se do e-aukcı, organizovany ch spolec nostı ecentre, zapojili obyvatele z 652 me st a obcı napr ı c C eskou republikou. Vı ce nez 92%doma cnostı v e-aukci us etr ilo nad 20 % svy ch vy daju na energie. Pa lenı porostu je zaka za no Va z enı obc ane, jelikoz je velke sucho a hrozı poz a ry, z a da m va s o dodrz ova nı za kona viz nıź e: Pálení staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Za kon 133/1985 Sb., o poz a rnı ochrane ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu : 17 Za kladnı povinnosti fyzicky ch osob (3) Fyzicka osoba nesmı f) prova de t vypalova nı porostu Hrozı nebezpec ı pr enesenı poz a ru na jiny objekt nebo plochu podobnou te spalovane a to po povrchu suche vegetace, zanesenıḿ ohne ve trem nebo i konvektivnıḿi proudy horky ch spalin s jiskrami a v neposlednı r ade pr enesenıḿ ohne v podloz ı. Poslednı nebezpec ı je aktua lnı zvla s te v lesıćh nebo na plocha ch, kde je silne js ı vrstva lesnı hrabanky nebo nedostatec ne mineralizovany ch zbytku organicky ch la tek z dr ı ve js ı vegetace. Takovy ohen mu z e doputovat na vzda lenost desı tek metru a objevit se i po ne kolika dnech. Jsou zna me pr ı pady napr. vzplanutı lesa po dvou ty dnech ve vzda lenosti az sedmdesa ti metru od pu vodnı ho mı sta pa lenı. Bohuz el jsou kaz doroc ne zaznamena va ny i pr ıṕady udus enı lidı v kour i a v neposlednı r ade i uhor enı pr i nezvla dnute m, pu vodne jen male m kousku vypalovane plochy. Alena Marušincová, místostarostka Ukliďme sve t Clean Up the World 12. dubna 2014 Tak jako kaz dy rok, i letos nı jaro chceme nabı dnout pomocnou ruku pr ıŕode v okolı nas eho me sta. Na druhou dubnovou sobotu se chysta dobrovolnicka u klidova akce v ra mci zna me celosve tove kampane Clean Up the World. Ra di bychom proto pozvali vs echny, ktery m, stejne jako na m, nenı jedno, jak vypadajı lesy, potoky a stra ne v bezprostr ednıḿ okolı nas eho me sta, na odpolednı vycha zku do pr ı rody spojenou se sbe rem vs emoz ne ho ner a du, ktery se v nı hojne povaluje, obzvla s ť teď, po skonc enı zimy. Pokud Va s take nete s ı pohled na plastove lahve, sa c ky od bonbo nu, krabic ky od cigaret a sem tam i ne jakou tu c ernou skla dku v s irs ı m okolı zelenohorske ho za mku, zkuste ve novat jedno odpoledne ver ejne prospe s ne kratochvıĺi a pr ijďte na m pomoct! Sejdeme se jako obvykle po 13. hodine pr ed hostincem Na Kna rovce, jednotlive skupinky pak na vlastnı pe st vyrazı objevovat, co nove ho ve novali lesu bezohlednı kolemjdoucı. Pytle na odpad jsou zajis te ny od C eske ho svazu ochra ncu pr ı rody, fina lnı odvoz a ekologickou likvidaci nasbıŕany ch pokladu sponzorsky zajistı firma KlausTimber a.s. Moz na si r ıḱa te, jaky ma smysl tohle snaz enı, kdyz pr eci ma me na u klid me stskou pracovnı c etu? Inu, nebudeme uklıźet jen na u zemı me sta, ale pr edevs ı m v katastru Kla s tera, kam ovs em spousta nepomucky ch ra da chodı na procha zky. To za prve. Zadruhe, zame stnanci radnice majı po me ste pra ce dost, jak na zorne ilustrujı odpadky poletujıćı obc as i hezky ch pa rty dnu po sı dlis ti.azatr etı, proc obc as neude lat ne jaky ten dobry skutek, z e? Za por adatele Stranu zeleny ch ZO Nepomuk Pavel Kroupa

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 4/2014 Informace provozovatele KTV Nepomuk Kabelová televize v Nepomuku Va z enı obc ane nepomuc tı, dovolte, abych Va m sde lil ne ktere informace, ktere souvisejı s minulostı, souc asnostı a budoucnostı kabelove televize v Nepomuku. Kabelova televize v Nepomuku vznikla jako reakce na neute s eny stav pr ı jmu pozemnı ho analogove ho vysıĺa nı TV, kdyz v ne ktery ch c a stech me sta se na to nedalo dı vat, zpu sob vzniku byl rychly, ojedine ly a nepochybne pr ıńosny pro obyvatele me sta Nepomuk. Ti, kdoz se zaslouz ili, jako ne kdejs ı starosta Josef Michek a Jaroslav Jıŕa, ale i mnozı dals ı, pomohli realizaci nadc asove ho projektu, ktery i ekonomicky byl pro obc any pr ijatelny. Mnohe se me nilo, satelitnı technologie se pr edha ne ly a vs e zac alo nasve dc ovat tomu, z e nasta va soumrak kabelove televize v Nepomuku, z pu vodnıćh 1200 za suvek jsme dnes na 700. V roce 2008 byla aktua lnı digitalizace, ktera pr inesla r adu proble mu, ale kabelova televize nikdy nepr estala plnit svoji funkci a s pomocı me sta Nepomuk pros la tıḿto procesem, i kdyz ne kdy na hranici ekonomicke udrz itelnosti. Do sı te KTV je v souc asne dobe zapojeno17 programu analogove r ıźeny ch a 37 digita lne r ıźeny ch programu. Konstatoval bych, z e kvalitasigna lu plnı kvalitativnı krite ria, vc etne tr ı programu v kvalite HD. Cena kabelove televize odpovı da pr ı jmu jednoho satelitu, pokud ma te ke KTV pr ipojen vıće nez 1 televizor, nic nepr ipla cı te a jste na polovine na kladu u satelitu, za stejnou nabı dku programu zaplatı te vıće nez u KTV. Dnes KTV pracuje dobr e, technicke zar ıźenı je na u rovni, vysıĺa nı stanicejepoposlednı ch u prava chvdobre m stavu,nar ade je vyleps ova nı sı te, zesilovac u, rozboc ovac u a bytovy ch pr ıṕojek. Budoucnost sı te kabelove televizejevjejı m dals ı m moz ne m vyuz itı,v poskytnutı dals ıćh sluz eb, dvousme rne m budoucıḿ pr enosu informacı pr i vyuz itı rychle reakce diva ka, zpe tny proud informacı,to nejsou jen moz ne rychle ankety, hlasova nı, ale i budoucı interaktivnı vy ukove programy, doprova zene sluz bami typu internet. Tedy kabelova televize ma pr ed sebou nepochybne budoucnost jako medium, ktery m me sto komunikuje se svy mi obc any, zr ejme v budoucnu pr edc ı syste my typu internet, i kdyz ten urc ite se bude take vyvı jet. KTV v Nepomuku r adu let zastr es ovala firma TESAS MEDIC, se kterou v souc asne dobe spolupracuje firma MULTIMONT ing. Jaroslava Jıŕy, Josef Michek jako nesporny otec mys lenky kabelove televize, Roman Kova r jako provoznı technik. Me sto Nepomuk jako nesporny vlastnıḱ c a stı KTV ma smlouvu s firmou TESAS MEDIC, dovolte mi proto, abych jako jednatel te to firmy vs em pode koval za dobrou pra ci a poz a dal starostu me sta Nepomuk Va clava Kova r e o vytvor enı podmıńek k me mu odchodu z tohoto svazku a KTV. Va z enı obc ane, zanedlouho budete sta t na dals ı kr iz ovatce KTV, pr eji Va m, abyste v rozvoji kabelove televize zvolili cestu modernı, na roc nou, ale ne jen udrz ovacı. Nabıźıḿ vs em dr ı ve js ıḿ a budoucıḿ uz ivatelu moz nost me sıć nı ho bezplatne ho vyzkous enı pr ı jmu KTV, abyste se mohli pr esve dc it o tom, jaka kvalita je dnes nı KTV Nepomuk. V dals ıḿ c ıśle Nepomucky ch novin vyjde tabulka vs ech kana lu suspor a da nı m multiplexu pozemnı ho a satelitnı ho vysı la nı a technicky popis v pr ıśpe vku pana Jıŕy z firmy MULTIMONT. Vas e na zory, pr ipomı nky c i hodnocenı mi mu z ete sde litnatelefonu , osobne na adrese U Daliborky 520, nebo prostr ednictvıḿ u Rok 2015 je tr ica ty m rokem me ho pu sobenı v Nepomuku a ra d bych svoji aktivnı karieru v tomto roce ukonc il. S úctou Jan Hronek

7 4/2014 Na motýlím vršku SPONZOR VYDÁNÍ 7 Profese i zájem o technické vymoženosti stály na začátku rozhodnutí, že nový dům, který si Roman přál postavit pro rodinu, bude mít tepelné čerpadlo. Nadchnul ho nejen komfort, který toto zařízení zaručuje, ale především jeho úsporný provoz. Když jsme před čtyřmi lety čerpadlo kupovali, firma nám vypočítala návratnost investice na 8 let. Ale protože od té doby elektřina zdražila asi o 35%, návratnost je teď nějakých 5-6 let. Azdražování neskončilo. Ne zcela snadné bylo rozhodování, jaký typ tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody se má v domě využít. Věděli jsme, že cena plošného kolektoru vychází asi na třetinu toho, co by stál vrt. Ovšem na druhé straně nás spousta lidí zrazovala, že nad zakopanými hadicemi kolektoru nám nic neporoste. Dokonce prý ani tráva. Ale vidíte to sami, rozpaží nad překrásnou zahradou plnou motýlů. Tepelné čerpadlo IVT GreenLine C7 Plus systému země-voda odebírá teplo ze země prostřednictvím plošného kolektoru, který tvoří 400 metrů hadic naplněných nemrznoucí směsí a uložených ve 120cm hlubokých rýhách. Co umí tepelné čerpadlo Původně jsme bydleli ve věčně studeném, přímotopy vytápěném domě, a tak jsem se bála, že nám tu také bude zima a budeme muset přitápět krbem každý den přiznává Irena, když vzpomíná na stěhování. Ale je to jinak čerpadlem topíme na 22 až 23 stupňů a krb zapalujeme jen občas, pro zpříjemnění pohody. Všude v domě je úžasné teplo. Přízemí s kuchyní a hlavním obytným prostorem je propojené do jediného celku a vyhřívá ho podlahové topení pod keramickou dlažbou. Vytápěná je i římsa z lícovek, nabízející originální poležení u krbu. Dispozice, kterou si Irena s Romanem sami navrhli, se otevírá z přízemí až k hřebenu střechy. Množstvím oken vstupuje do centra domu slunce a s všudypřítomným dřevem dává iluzi voňavého letního lesa. Příjemně je tu však i v zimě - podlaží s ložnicemi, koupelnou a saunou, stejně jako rozměrný víceúčelový prostor pod střechou vytápějí plošné a žebříčkové radiátory. Za vytápění 750 m3 obestavěného prostoru, ohřev užitkové vody pro čtyřčlennou rodinu se dvěma malými dětmi (tepelné čerpadlo má vestavěný 185 litrový bojler), plus za energii spotřebovanou na svícení a provoz ostatních spotřebičů rodina za poslední rok zaplatila korun. Slovo odborníka Tepelné čerpadlo je možné instalovat prakticky do jakéhokoli domu, ať se jedná o novostavbu nebo starší chalupu. Majitelé domu vždy ušetří cca 70 až 80% tepelné energie, kterou odeberou z okolního prostředí. Zvláště výhodné je pak využití plošného zemního kolektoru. V našem regionu Vám odborný návrh a cenovou nabídku tepelného čerpadla ráda zdarma zpracuje firma Ekologické vytápění, s.r.o. Ekologické vytápění, s.r.o. Ing. Daniel Franěk, tel

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KULTURA 4/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: schvaluje Zr ıźenı ve cne ho br emene vyply vajıćı ho ze za vazku dane ho Kupnı smlouvou c /169487, schva lenou na ZMN dne , vc etne financ nıćh podmıńek. rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Dodatek c. 1/2014 ke smlouve o poskytnutı financ nı ho pr ı spe vku Plzen ske mu kraji na zajis te nı dopravnı obsluz nosti u zemı Plzen ske ho kraje ver ejnou vnitrosta tnı linkovou dopravou ve vy s i Kc. schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem nebytovy ch prostor obc erstvenı letnı koupalis te na parc.c. 325/8, parc. c a 1246 v k.u. Nepomuk. ukládá Odboru financ nı mu a majetkove mu vyve sit za me r na prona jem. schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem nebytovy ch prostor v Nepomuku, U Sokolovny 303, Na Vinici 544 a Bude jovicka 430 str echa. ukládá Odboru financ nı mu a majetkove mu vyve sit za me r na prona jem nebytovy ch prostor v Nepomuku, U Sokolovny 303, Na Vinici 544 a Bude jovicka 430 str echa. souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Vy sledek inventarizace majetku me sta Nepomuk k dle pr ıĺohy. schvaluje Upravene 12. rozpoc tove opatr enı me sta Nepomuk v roce 2013 po upravenı vpr ıĺoze uvedeny ch dotacı apr ı jmu ke skutec nosti, c inı pr ı jmy Kc avy daje Kc. schvaluje Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583. bere na vědomí Moz nost odkoupenı podıĺu 1/6 pozemku p.p.c. 611 o celkove vy me r e 312 m2 v k. u. Dvorec a podıĺu 1/12 pozemku p.p.c. 263/2 o celkove vy me r e 96 m2 v k. u. Dvorec a 1/12 pozemku p.p.c. 263/2 v k. u. Dvorec. ukládá Odboru FIN pıśemne oslovit dotc ene vlastnıḱy s kontaktem na vedenı me sta Nepomuk k dojedna nı bliz s ıćh podmıńek odkupu. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Odkoupenı pozemku p.p.c. 1512/22 o vy me r e 2 m2, 1512/23 ovy me r e 11 m2, 1512/25 o vy me r e 2 m2 a 608/8 o vy me r e2 m2. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Odkoupenı pozemku v k. u. Dvorec v ul. Ke Dvoru m p.p.c. 540/5 o vy me r e 20 m2. schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512 na dobu urc itou od do rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Poskytnutı na vratne financ nı vy pomoci Mikroregionu Nepomucko ve vy s i Kc na pr edfinancova nı projektu Pro mlade i stare, pro zdravı iza bavu na por ıźenı dvou fitness stroju,ktere se umıśtı k DPS do Oa zy mla dı a sta r ı. rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Poskytnutı na vratne financ nı vy pomoci Mikroregionu Nepomucko ve vy s i Kc na pr edfinancova nı projektu Informace po ruce, z ne hoz bude por ıźena nova technika pro infocentrum Nepomuk (poc ı tac, LCD monitor, multifunkc nı tiska rna). Václav Kovář, starosta města května 2014

9 4/2014 ZPRÁVY ZE ŠKOL KULTURA 9 Ukázka z knihy Sladké mámení ŠLEHAČKOVÉ ŘEZY 4cela vejce us leha me s 25 dkg cukru krystal, da le pr ida me 25 dkg hladke mouky, smıćhane s1pra s kem do pec iva a 250 ml tekute s lehac ky. Mouku a s lehac ku zatı ra me str ı dave. Sme s vlijeme na hluboky plech, vymas te ny avysypany hrubou moukou. Po upec enı necha me vychladnout. Pak do pis kotu nade la me dıŕky obra cenou var ec kou nebo tr emi spojeny mi s pejlemi. Celou plochu mouc nıḱu polijeme uvar enou silnou c ernou ka vou, oslazenou a s pr ı davkem 4 lz ic rumu. Navrch us leha me dve s lehac ky se 2 ztuz ovac i a mouc kovy m cukrem dle chuti do tuha. Tıḿ pis kot potr eme a cik cak polijeme vajec ny m kon akem. Posypeme umlety mi or ıś ky. Za ve r zdobenı tvor ı na hoblinky postrouhana nuga tova c okola da. Vychlazene kra jıḿe na r ezy. Chutnajı naprosto pr epychove, ale je nutne je uchova vat v lednic ce. (pí Kalašová, Lužany) ŠAMUDOVCE: BANDURKOVÉ LOKŠE S MAKOM Loks e na sladko boli obľu beny m jedlom najma pre deti. Da vali im dostatok sily a veľmi im chutili. Ich prıṕrava pritom nebola pre gazdinu na roc na a aj v tomto prıṕade vystac ila s doma cou za sobou surovıń. Recept sme zıśkali v obci S amudovce. Partnerská spolupráce Realschule v Kemnathu a Základní školy Nepomuk Tannenlohe, března 2014 Ne kolikalete partnerstvı obou s kol vyvrcholilo ve tr ech br eznovy ch dnech on line jazykovy m kurzem, ktere ho se v media lnıḿ centru v Tannenlohe / Bavorsko Falkenburg/, zu c astnilo deve t kemnathsky ch a deve t nepomucky ch z a ku. Podle zadany ch te mat Pozdravy, Hobby, Setka nı byly vytvor eny tr i smıś ene skupiny. Po celou dobu pobytu vs ichni pilne pracovali podle instrukcı technicky ch pracovnıḱu a za pomoci tlumoc nıḱu. S velky m obdivem jsem sledovala, jak profesiona lne si vs echny de ti vedly. Prvnı den se usme rn ovaly jejich na pady a pr ipravoval se technicky sce na r, na sledujı cı ho dne se hlavne nata c elo a str ı halo. Tr etı den dopoledne byly provedeny poslednı u pravy, aby vy sledky spolec ne pra ce kra tke filmy namluveny v ne mecko c eske verzi, mohly by t prezentova ny pr ed publikem. Slavnostnı premie ra se konala po obe de za u c asti vy znamny ch hostu,kter ı ocenili spolupra ci obou nas ich s kol i pr edvedene filmy. Velky podıĺ na te to zdar ile akci ma panı Lucie Felix, bez ktere by spolec ny projekt nemohl by t realizova n. Samozr ejme pode kova nı patr ı i nas im z a ku m, kter ı po celou dobu pobytu pracovali nejen profesiona lne, ale pr edevs ıḿ s velky m nads enıḿ. Marie Naušová Fotografie ke článku na straně 26 Suroviny: pol kila zemiakov, 20 dekagramov hrubej múky, 10 dekagramov masla, mak, vajce, olej, práškový cukor, soľ, maslo Zemiaky uvarıḿe v s upke, vychladene olu peme a postru - hame na stru hadle. Na dosku da me mu ku, postru hane zemiaky, vajce, trocha soli. Rukou do kladne premies ame aurobıḿe s u ľok, ktory pokra jame na mens ie ku sky. Z ty ch potom vytvarujeme kruh asi pol centimetra hruby a upec ieme na panvici vyliatej olejom. Upec ene loks e pomastıḿe vys kvareny m maslom a posypeme zomlety m makom a cukrom. (sj) Publikaci plnou receptů z plzeňského a košického kraje lze zakoupit v informačních centrech Nepomuk a Spálené Poříčí za cenu 29 Kč. Pozvání na výstavu Richard Böhnel a Helena Lišková PASTELEM I OBJEKTIVEM Vernisáž ve čtvrtek v 17:00 hod. Místo konání: Obchůdek U červeného kohouta, Tyršova 159, Spálené Poříčí (naproti sokolovně) Výstava potrvá do Holandský pěvecký sbor A Cappella ze Swalmen pod vedením Wim van Gardien a Smíšený pěvecký sbor Vrčeň pod vedením Kateřiny Studentové vás srdečně zvou na společný koncert s názvem Muzikální cesta kolem světa do sálu hotelu U Zeleného stromu dne od 20 hod. Vstup volný

10 10 KULTURA 4/2014 POZVÁNKA Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve s irokou ver ejnost na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 5. dubna hod. nádvoří a stodola rodného domu A. Němejce Pr ijďte nac erpat inspiraci na zdobenı velikonoc nı ch kraslic, uple st si pomla zku c i zakoupit velikonoc nı dekorace Foto redakce Male rec ky budou pr edva de t zdobenı kraslic voskem, barvou, dra tkova nıḿ, k zakoupenı budou kraslice vrtane, brous ene, sla move, dra tkovane, r ehtac ky, pomla zky, keramika, pedigove zvonec ky, os atky, misky, dekorac nı za pichy, svıć ky ze vc elı ho vosku, velikonoc nı aranz ma z pr ıŕodnıćh materia lu, dra tkovane s perky, s perkovnice, ruc ne pletene dopln ky, c epic ky a svetr ıḱy. Obc erstvı te se medovy mi pernı c ky, staroc esky m trdelnı kem nebo medovinou. Velikonoc nı ho jarmarku se zu c astnı i Str ednı s kola Oselce. Z a ci pr edvedou ume leckor emeslne pra ce a vy stavu svy ch vy robku. Souc a stı velikonoc nı ho jarmarku bude take koncert historické skupiny MILVUS. Zac a tek v hod. Vstup zdarma! Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na prvnı letos nı FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 5. dubna hod. náměstí A. Němejce Zakoupit mu z ete zabijac kove speciality, kor enı, lihoviny, kvalitnı moravska vı na, vajı c ka, chle b, slane i sladke pec ivo, med, pec ene c aje, ovocne mos ty, jablka, brambory, sala ty, r edkvic ky, cibuli, c esnek, sazenice zeleniny, bylinek i kve tin Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Souc a stı farma r ske ho trhu bude take zabijac ka s moz nostı konzumace a na kupu teply ch i studeny ch zabijac kovy ch specialit. Muzeum vetera nu roste Nepomucka Expozice vetera nu se s poc a tkem letos nı sezo ny zve ts ı zhruba o tr etinu. Pokud by na hodou ne kdo netus il, kde ji hledat, tak napovı me, z e v by valy ch hospoda r sky ch budova ch stare zelenohorske pos ty, lidove na Lesa ku. Uz pr es dva roky se zde ver ejnosti pr edstavuje sbıŕka historicky ch motocyklu a dals ı techniky. Mu z ete tu navs tı vit i prvorepublikovou za mec nickou dıĺnu, na na dvor ı parkujı stolete zeme de lske stroje Od poc a tku dubna pr ibudou ke zdejs ı expozici dve dals ı mıśtnosti. C a st prostor ne kdejs ıćh dıĺen lesnıćh za vodu,ktera se dodnes dochovala v neporus ene m stavuzpr elomu padesa ty ch a s edesa ty ch let, se prome nila ve vy stavnı sıń pro soudobe c eskoslovenske motocykly. Nezbytne opravy byly opravdu jen minima lnı drobna vyspravenı omı tek a vybıĺenı ste n, zasklenı rozbity ch okennıćh tabulek, oz ivenı na te ru dver ı aoken.nejve ts ı m stavebnı m za sahem byla nova betonova podlaha, ktera nahradila starou, naprosto rozsypanou. Naopak bakelitove vypıńac e, pru myslova sve tla, povrchove rozvody elektr iny, vy straz ne tabulky to vs e se jen opucovalo. Z pama tkove ho hlediska nenı takovy to prostor v area lu ne kdejs ı baroknı pos ty pra ve perlou, spıś naopak. Pro umıśte nı expozice pe ra ku, piony ru, ky vac ek, Stadionu a C ezet je ale naprosto idea lnı. Dokonaly protipo l klenute sta je, kde odpoc ı vajı prvorepublikove motocykly znac ek Praga, BSA nebo Ariel. Do sousednı mıśtnosti se pak pr esunula sta la vy stava k de jina m Nepomucke ho troju helnıḱu. Mu z ete zde vide t nejenom historicke plaka ty, fotografie, programy a ceny z let , kdy se tento podnik jezdil jako regule rnı silnic nı za vod, ale take dobove filmove za be ry a pr edevs ıḿ ne kolik za vodnıćh specia lu,vc etne motorky legenda rnı ho jezdce Franty S ťastne ho. Zapomenuto nenı ani na dals ı motoristicke za vody, ktere se dr ı ve v Nepomuku odehra valy, ať jiz s lo o plochou dra hu, motoka ry nebo tr eba trial. Vstupnı hala muzea, kde byla doposud umıśte na velka c a st z vy s e uvedeny ch expona tu,se dıḱy rozs ıŕ enı vy stavnıćh prostor uvolnila pro dals ı sbıŕkove pr edme ty. Najdete tu ne kolik automobilu, kolekci jıźdnıćh kol a motokol ale i historicke automapy, svıć ky, dynama, svı tilny a dals ı souc a stky s rokem vy roby kolem poloviny 20. stoletı. Pokud byste chte li zavı tat do Expozice vetera nu,ma te moz nost kaz dy vıḱend od 10 do 16 hodin, v letnıćh me sıćıćh bude otevr eno denne mimo ponde lı. Vı ce informacı i fotografiı naleznete na webovy ch stra nka ch Pavel Kroupa Foto Pavel Kroupa

11 4/2014 KULTURA 11 MAS sv. Jana Nepomuckého & N.O.S. Nepomucký ornitologický spolek & Český svaz včelařů, ZO Nepomuk va s srdec ne zvou na akci realizovanou v ra mci projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı na otevření pokusného a ukázkového sadu v Tojicích. Kdy: nede le 4. kve tna 2014, sraz v 8.00 hod., pr edpokla dany konec kolem12.00 hod. Kde: sraz v Tojicıćh u kaplic ky na na vsi Pr ibliz ny program: Pr edstavenı projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı, rannı vycha zka z Tojic k sadu (cca 2 km), povı da nı o tom, co zrovna slys ıḿe v jarnı krajine za pta ky, vc etne uka zek jejich odchytu a krouz kova nı, otevr enı a exkurze do sadu, povı da nı ovc ela ch, jejich du lez itostiaotom,comusı vc elar be hem roku pr ipra ci se vc elami zvla dnout atd Kontakt: VELIKONOČNÍ KONCERT V MILEČSKÉM KOSTELE Jak uz se stalo novodobou tradicı, sejdou se v milec ske m kostele sv. Petra a Pavla mıśtnı i pr espolnı, aby spolec ne stra vili c a st velikonoc nı ho odpoledne a navı c podpor ili dokonc enı zdobny ch prvku zdejs ı ch, nove zrekonstruovany ch historicky ch varhan. Setka nı, v celkove m por adı jiz deve tadvaca te, zaha jı z a ci milec ske za kladnı s koly, kter ı pr ednesou vers ıḱy, vıź ıćı se k velikonoc nıḿ sva tku m. Hlavnı ho hrane ho a zpı vane ho slova se pak ujmou Elis ka Mourec kova, studentka 6. roc nıḱu Konzervator e Plzen, obor klasicky zpe v, Eva Menclova, ktera mj. studovala hru na houslevestare m Plzenci v ZUS pod vedenı m Miloslava Esterleho a Kristy na Ne mcova, studujıćı Pedagogicke fakulty UK, ktera se ve nuje hr e na klavıŕ a je take varhanicı v obci Vrc en, kde o Va nocıćh doprova zı pe vkyni Evu Urbanovou na pu lnoc nı ms i svate. Se svou promluvou se k pr ı tomny m obra tı Pater Vı te zslav Holy. Milec tı se te s ı na vide nou s va mi o Velikonoc nıḿ ponde lı 21. dubna 2014 ve hodin v kostele sv. Petra a Pavla. (rb) KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. VELIKONOC NI BOHOSLUZ BY 2014 kostely sv. Jan sv. Jakub Květná neděle (průvod s ratolestmi) NEPOMUK MILEČ VRČEŇ PRÁDLO MĚCHOLUPY MYSLÍV ŽINKOVY NEURAZY sv. Petr a Pavel sv. Vavřinec Povýšení sv. kříže 9.45 X X X kaple sv. Cyrila a Metoděje sobota Nanebevzetí P. Marie 8.00 sv. Václav sobota sv. Martin Zelený čtvrtek X X X X X X X X Velký pátek (přísný půst) 8.00 PKC X X X PKC PKC Bílá sobota adorace vigilie X X X X X X X Neděle Zmrtvýchvstání X X X X 8.00 X X Pondělí velikonoční X X hodování X 9.45 X X neděle velikonoční X 9.45 X Vysvětlivky: PKC pobožnost křížové cesty, bs bohoslužba Slova pouť kaple sv. Vojtěcha X sobota sobota bs VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ Uz nez iji ja, ale z ije ve mne Kristus. Avs ak tento z ivot v te le z iji ve vıŕ e v Boz ı ho Syna, protoz eonme miloval a za me se obe toval. (Gal 2,20) Vs ude, kde ne kdo pr emu z e ve sve m srdci sobectvı, na silı a nena vist, vs ude, kde se sklonı v gestu la sky k ne komu potr ebne mu, tam jes te i dnes vstal Kristus z mrtvy ch. Vs ude, kde umıŕa ne kdo, kdo z il ve vıŕ e a la sce a obe toval sve utrpenı, slavı Kristovo zmrtvy chvsta nı sve definitivnı vı te zstvı. Poslednı slovo Boha je nade je. K te to nade ji zve cıŕkev dnes nı lidi a r ıḱa jim: Kristus vstal k nove mu z ivotu. Ať s nıḿ vstane cely sve t. Aleluja = Chvalte Pa na Boha! (Svaty papez Jan Pavel II.) Vše dobré, zdraví duše i těla přeje k Velikonocům pater Slávek Holý

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

KOMPAS pro otevr enou radnici

KOMPAS pro otevr enou radnici MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE 12. vydání září 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, Autor: Radek Špráchal se svým příspěvkem do Zpravodaje Stračova a Klenice Vás chci seznámit,

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více