str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku Černí baroni se vracejí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku Černí baroni se vracejí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2014, ročník XXIII., ZDARMA Černí baroni se vracejí Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici soute z ilo a tam, kde se ma kanalizace de lat, stavba sta la. Teprve od 11. br ezna se rozjela i rekonstrukce kanalizace. Teď se urychlene pracuje na dvou stavba ch soube z ne chodnıćıćh i kanalizaci. Vs e je nutne stihnout nejpozde ji do 30. c ervna, kdy je nejzazs ı termı n dokonc enı. Protoz e pra ce probı hajı na obou strana ch komunikace, je zde velmi ztı z en pohyb osob i vozidel. Prosı me, me jte se stavbou trpe livost. Město Nepomuk Jiz ne kolik me sı cu jste sve dky rekonstrukce povrchu chodnı ku v Na draz nı ulici. Mnoho z va s urc ite hr ıḿalo, proc chodnıḱy byly rozkopa ny pr ed zimou, kdyz pak stavba skoro sta la. Bylo nutne ji zaha jit v roce 2013 a do konce roku se pokusit ude lat co nejvıće, aby me sto nepr is lo o dotaci, ze ktere je stavba c a stec ne financova na. Komplikace nastaly po zjis te nı havarijnı ho stavu kanalizace v te to ulici. A tak se pr es zimu projektovalo a Foto redakce Sponzoři vydání: Zprávy z radnice RADNICE PŘIPRAVUJE DALŠÍ KOLO E-AUKCE NA DODÁVKY ENERGIÍ pro domácnosti, podnikatele a bytová družstva V za r ı 2013 se uskutec nila historicky prvnı elektronicka aukce na doda vky energiı pro nas e obc any. U spe s na akce, ktera zapojeny m obc anu m me sta pr inesla pru - me rnou u sporu 31,27 % na elektr ine a 28,14 % na zemnı m plynu, vyvolala neuve r itelny za jem o e-aukci u samotny ch nas ich obc anu, ale iv desı tka ch dals ı ch obcı a me st v cele republice. Skve le vy sledky, ktere e-aukce pr inesla, pr ila kaly dals ı vlnu nas ich obc anu. A tak město opět ve spolupráci se společností ecentre chystá další kolo e-aukce pro domácnosti a pro podnikatele. Co je e-aukce Ve ts ı mnoz stvı doma c- nosti sdruz ı svou popta vku po elektr ine nebo plynu do jednoho velke ho objemu a nabı dne ji prove r eny m dodavatelu m na trhu v aukci. Aukce funguje obdobne jako Pokračování na straně 5

2 2 FOTOZPRÁVY 4/2014 Putova nı po Peru a Bolı vii Do sa lu Me stske ho muzea a galerie Nepomuk zavı tali dne 27. u nora 2014 cestovatele Jana Dvorska a Milos Kas par, aby zde promı tli film o svy ch cesta ch po Peru a Bolı vii. Promı ta nı doplnilo vy stavu fotografiı Milos e Kas para konanou v Male galerii od 7. u nora do 14. br ezna Film podbarveny hudbou poutave komentovala cestovatelka Jana Dvorska, ktera tak na vs te vnı ku m pr iblı z ila pr ı rodnı kra sy tamnı krajiny, mıśtnı zvyky, mentalitu i kulturu. Na pla tne se str ı daly bohate zdobene kroje z en i muz u su chvatny mi vy hledy na horske masivy. Diva ci, ktery ch se v sa le ses lo takr ka padesa t, tak me li moz nost alespon na chvıĺi zapomenout na starosti vs ednıćh dnı a pr ene st se v duchu na jiny kontinent, na mı sta, kde se kdysi rozprostıŕala mocna r ıś e Inku. Jana Benediktová Foto Miloš Kašpar Setka nı sbe ratelu pohlednic a pos tovnı historie, Foto redakce Již tradičně se na jaře setkávají v Městském muzeu sběratelé, do jejichž středu patří nepomucký občan, Bohuslav Šotola. V letošním roce společně zhlédli novou expozici muzea B-24 Liberator. (red)

3 4/2014 POZVÁNKY 3 Malá galerie Nepomuk srdečně zve na vernisáž výstavy kreseb Jiřího Wintera - Neprakty Černí baroni se vracejí ve středu 7. května 2014 v hod. Součástí vernisáže bude zajímavá přednáška o životě a díle Jiřího Wintera Neprakty. Přednášet bude paní Daniela Pavlatová. Na vernisáži bude možné zakoupit knihy Miloslava Švandrlíka s ilustracemi Jiřího Wintera. Výstava potrvá do 22. června Malá galerie Vás ráda přivítá každý všední den od 9.00 do hod. a o víkendech od 9.00 do hod.

4 4 FOTOSTRANA 4/2014 Městské muzeum a galerie Nepomuk srdečně zve na přednášku Poutní místa Zelená hora a Nepomuk Svaté místo jižního Plzeňska Foto Luděk Krčmář 24. dubna 2014 od hod. sál Městského muzea a galerie Nepomuk vstupné dobrovolné Pr edna s ka Luďka Krc ma r e pr edstavı dve vy znamna poutnı mıśta a ne kolik mıśt zvla s tnı zboz nosti v jejich bezprostr ednıḿ okolı, ktera se k nim vztahujı, v krajine, jez je nadmıŕu protknuta u ctou k ne kolika sve tcu m najednou. Zelenou horu a kraj pod nı lze totiz nazvat bez nadsa zky svaty m mıśtem. To je protknuto u ctou k sv. Vojte chovi, jehoz stopy se nesmazatelne zapsaly do pove domı zdejs ı krajiny. Str edove k do zdejs ı ch mı st pr ina s ı vy znamnou maria nskou u ctu v podobe slavne milostne Zelenohorske Madony s pohnuty m osudem, ktery se zapoc al jiz v zanikle m cistercia cke m kla s ter e (Kla s ter). R adu zapomenuty ch mıśt spojeny ch s kultem sv. Vojte cha a maria nskou u ctou lze nale zt pr ıḿo v Nepomuku. Zdejs ı u cta vs ak byla zcela zastıńe na kultem sv. Jana Nepomucke ho, kdy se Nepomuk jako rodis te nejzna me js ı ho c eske ho sve tce stal vy znamny m poutnıḿ mıśtem nadna rodnı ho vy znamu. Mgr. Luděk Krčmář (1972) Absolvent HTF UK Vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. Autor expozice Svatý Jan Nepomucký v Městském muzeu a galerii v Nepomuku. Spoluautor expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni. Po odborné stránce se věnuje historické ikonografii, církevním a společenským dějinám regionu, kastelologii. Zasloužilý člen Klubu českých cestovatelů, rockový hudebník. Pozdravy z c asu cıśar pa na, tatıć ka Masaryka a prezidenta Benes e Pro velky za jem provedlo Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk dotisk publikace Pozdravy z c asu cı sar pa na vydanou Mikroregionem Nepomucko. Kniha da va prostr ednictvıḿ asi 150 dobovy ch pohlednic a fotografiı nahle dnout do minulosti kraje Nepomucka, Spa lenopor ıć skaaz inkovska. Publikaci zakoupı te v Kulturnıḿ a informac nıḿ centru Nepomuk za cenu 120 Kc a nabıźıḿe ji take za jemcu m o distribuci. Informace zı ska te na tel.: , u: c i osobne v KIC Nepomuk na na me stı A. Ne mejce.

5 4/2014 ZPRÁVY 5 Informace z radnice RADNICE PR IPRAVUJE DALS I KOLO E-AUKCE NA DODA VKY ENERGII Dokončení ze strany 1 draz ba, pouze s tıḿ rozdıĺem, z e dodavatele sniz ujı sve ceny dolu. Aukce probı ha elektronicky, na internetu. Dodavatele vidı mnoz stvı popta vane energie, nejniz s ı cenu a svou cenu, kterou mu z ou da le sniz ovat, dokud aukce neskonc ı. Nevidı, koho draz ı, nevidı konkurenty, kolik jich je vs e je anonymnı. Jak se do e-aukce přihlásit Na urc ene kontaktnı mı sto s sebou pr ineste: kopii smlouvy se sta vajıćıḿ dodavatelem (vc etne vs ech dodatku a obchodnıćh podmıńek) kopii roc nı ho vyu c tova nı spotr eby elektr iny, plynu a podepı s ete pr ihla s ku do aukce, kterou dostanete na mıśte nebo sta hnete na stra nka ch me sta v sekci aukce elektr iny a plynu, nebo kdykoliv kontaktujte pana Zı tu na telefonu KDE ZÍSKÁTE PODROBNÉ INFORMACE Ves kere informace zıśka te na kontaktnıḿ mıśte, ktere zr ı dilo me sto ve spolupra ci se spolec nostı ecentre, a.s. Na Vas e dotazy Va m odpovı vys kolenı pracovnıći me sta. Provoz kontaktního místa na radnici v Nepomuku v podatelně v přízemí je od do V pr ıṕade jaky chkoliv dotazu, prosıḿ, kontaktujte nıź e uvedenou kontaktnı osobu. Kontaktnı osoba: Ladislav Zı ta, tel.: , Kontaktnı osoba na radnici: pı Tymlova apı Sucha. V roce 2013 snıź ili lide sve vy daje na elektr inu a zemnı plyn v celkem doma cnostech (a podnikatelu ) o 260 milionu korun, a to pomocı elektronicky ch aukcı. Od br ezna do listopadu se do e-aukcı, organizovany ch spolec nostı ecentre, zapojili obyvatele z 652 me st a obcı napr ı c C eskou republikou. Vı ce nez 92%doma cnostı v e-aukci us etr ilo nad 20 % svy ch vy daju na energie. Pa lenı porostu je zaka za no Va z enı obc ane, jelikoz je velke sucho a hrozı poz a ry, z a da m va s o dodrz ova nı za kona viz nıź e: Pálení staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Za kon 133/1985 Sb., o poz a rnı ochrane ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu : 17 Za kladnı povinnosti fyzicky ch osob (3) Fyzicka osoba nesmı f) prova de t vypalova nı porostu Hrozı nebezpec ı pr enesenı poz a ru na jiny objekt nebo plochu podobnou te spalovane a to po povrchu suche vegetace, zanesenıḿ ohne ve trem nebo i konvektivnıḿi proudy horky ch spalin s jiskrami a v neposlednı r ade pr enesenıḿ ohne v podloz ı. Poslednı nebezpec ı je aktua lnı zvla s te v lesıćh nebo na plocha ch, kde je silne js ı vrstva lesnı hrabanky nebo nedostatec ne mineralizovany ch zbytku organicky ch la tek z dr ı ve js ı vegetace. Takovy ohen mu z e doputovat na vzda lenost desı tek metru a objevit se i po ne kolika dnech. Jsou zna me pr ı pady napr. vzplanutı lesa po dvou ty dnech ve vzda lenosti az sedmdesa ti metru od pu vodnı ho mı sta pa lenı. Bohuz el jsou kaz doroc ne zaznamena va ny i pr ıṕady udus enı lidı v kour i a v neposlednı r ade i uhor enı pr i nezvla dnute m, pu vodne jen male m kousku vypalovane plochy. Alena Marušincová, místostarostka Ukliďme sve t Clean Up the World 12. dubna 2014 Tak jako kaz dy rok, i letos nı jaro chceme nabı dnout pomocnou ruku pr ıŕode v okolı nas eho me sta. Na druhou dubnovou sobotu se chysta dobrovolnicka u klidova akce v ra mci zna me celosve tove kampane Clean Up the World. Ra di bychom proto pozvali vs echny, ktery m, stejne jako na m, nenı jedno, jak vypadajı lesy, potoky a stra ne v bezprostr ednıḿ okolı nas eho me sta, na odpolednı vycha zku do pr ı rody spojenou se sbe rem vs emoz ne ho ner a du, ktery se v nı hojne povaluje, obzvla s ť teď, po skonc enı zimy. Pokud Va s take nete s ı pohled na plastove lahve, sa c ky od bonbo nu, krabic ky od cigaret a sem tam i ne jakou tu c ernou skla dku v s irs ı m okolı zelenohorske ho za mku, zkuste ve novat jedno odpoledne ver ejne prospe s ne kratochvıĺi a pr ijďte na m pomoct! Sejdeme se jako obvykle po 13. hodine pr ed hostincem Na Kna rovce, jednotlive skupinky pak na vlastnı pe st vyrazı objevovat, co nove ho ve novali lesu bezohlednı kolemjdoucı. Pytle na odpad jsou zajis te ny od C eske ho svazu ochra ncu pr ı rody, fina lnı odvoz a ekologickou likvidaci nasbıŕany ch pokladu sponzorsky zajistı firma KlausTimber a.s. Moz na si r ıḱa te, jaky ma smysl tohle snaz enı, kdyz pr eci ma me na u klid me stskou pracovnı c etu? Inu, nebudeme uklıźet jen na u zemı me sta, ale pr edevs ı m v katastru Kla s tera, kam ovs em spousta nepomucky ch ra da chodı na procha zky. To za prve. Zadruhe, zame stnanci radnice majı po me ste pra ce dost, jak na zorne ilustrujı odpadky poletujıćı obc as i hezky ch pa rty dnu po sı dlis ti.azatr etı, proc obc as neude lat ne jaky ten dobry skutek, z e? Za por adatele Stranu zeleny ch ZO Nepomuk Pavel Kroupa

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 4/2014 Informace provozovatele KTV Nepomuk Kabelová televize v Nepomuku Va z enı obc ane nepomuc tı, dovolte, abych Va m sde lil ne ktere informace, ktere souvisejı s minulostı, souc asnostı a budoucnostı kabelove televize v Nepomuku. Kabelova televize v Nepomuku vznikla jako reakce na neute s eny stav pr ı jmu pozemnı ho analogove ho vysıĺa nı TV, kdyz v ne ktery ch c a stech me sta se na to nedalo dı vat, zpu sob vzniku byl rychly, ojedine ly a nepochybne pr ıńosny pro obyvatele me sta Nepomuk. Ti, kdoz se zaslouz ili, jako ne kdejs ı starosta Josef Michek a Jaroslav Jıŕa, ale i mnozı dals ı, pomohli realizaci nadc asove ho projektu, ktery i ekonomicky byl pro obc any pr ijatelny. Mnohe se me nilo, satelitnı technologie se pr edha ne ly a vs e zac alo nasve dc ovat tomu, z e nasta va soumrak kabelove televize v Nepomuku, z pu vodnıćh 1200 za suvek jsme dnes na 700. V roce 2008 byla aktua lnı digitalizace, ktera pr inesla r adu proble mu, ale kabelova televize nikdy nepr estala plnit svoji funkci a s pomocı me sta Nepomuk pros la tıḿto procesem, i kdyz ne kdy na hranici ekonomicke udrz itelnosti. Do sı te KTV je v souc asne dobe zapojeno17 programu analogove r ıźeny ch a 37 digita lne r ıźeny ch programu. Konstatoval bych, z e kvalitasigna lu plnı kvalitativnı krite ria, vc etne tr ı programu v kvalite HD. Cena kabelove televize odpovı da pr ı jmu jednoho satelitu, pokud ma te ke KTV pr ipojen vıće nez 1 televizor, nic nepr ipla cı te a jste na polovine na kladu u satelitu, za stejnou nabı dku programu zaplatı te vıće nez u KTV. Dnes KTV pracuje dobr e, technicke zar ıźenı je na u rovni, vysıĺa nı stanicejepoposlednı ch u prava chvdobre m stavu,nar ade je vyleps ova nı sı te, zesilovac u, rozboc ovac u a bytovy ch pr ıṕojek. Budoucnost sı te kabelove televizejevjejı m dals ı m moz ne m vyuz itı,v poskytnutı dals ıćh sluz eb, dvousme rne m budoucıḿ pr enosu informacı pr i vyuz itı rychle reakce diva ka, zpe tny proud informacı,to nejsou jen moz ne rychle ankety, hlasova nı, ale i budoucı interaktivnı vy ukove programy, doprova zene sluz bami typu internet. Tedy kabelova televize ma pr ed sebou nepochybne budoucnost jako medium, ktery m me sto komunikuje se svy mi obc any, zr ejme v budoucnu pr edc ı syste my typu internet, i kdyz ten urc ite se bude take vyvı jet. KTV v Nepomuku r adu let zastr es ovala firma TESAS MEDIC, se kterou v souc asne dobe spolupracuje firma MULTIMONT ing. Jaroslava Jıŕy, Josef Michek jako nesporny otec mys lenky kabelove televize, Roman Kova r jako provoznı technik. Me sto Nepomuk jako nesporny vlastnıḱ c a stı KTV ma smlouvu s firmou TESAS MEDIC, dovolte mi proto, abych jako jednatel te to firmy vs em pode koval za dobrou pra ci a poz a dal starostu me sta Nepomuk Va clava Kova r e o vytvor enı podmıńek k me mu odchodu z tohoto svazku a KTV. Va z enı obc ane, zanedlouho budete sta t na dals ı kr iz ovatce KTV, pr eji Va m, abyste v rozvoji kabelove televize zvolili cestu modernı, na roc nou, ale ne jen udrz ovacı. Nabıźıḿ vs em dr ı ve js ıḿ a budoucıḿ uz ivatelu moz nost me sıć nı ho bezplatne ho vyzkous enı pr ı jmu KTV, abyste se mohli pr esve dc it o tom, jaka kvalita je dnes nı KTV Nepomuk. V dals ıḿ c ıśle Nepomucky ch novin vyjde tabulka vs ech kana lu suspor a da nı m multiplexu pozemnı ho a satelitnı ho vysı la nı a technicky popis v pr ıśpe vku pana Jıŕy z firmy MULTIMONT. Vas e na zory, pr ipomı nky c i hodnocenı mi mu z ete sde litnatelefonu , osobne na adrese U Daliborky 520, nebo prostr ednictvıḿ u Rok 2015 je tr ica ty m rokem me ho pu sobenı v Nepomuku a ra d bych svoji aktivnı karieru v tomto roce ukonc il. S úctou Jan Hronek

7 4/2014 Na motýlím vršku SPONZOR VYDÁNÍ 7 Profese i zájem o technické vymoženosti stály na začátku rozhodnutí, že nový dům, který si Roman přál postavit pro rodinu, bude mít tepelné čerpadlo. Nadchnul ho nejen komfort, který toto zařízení zaručuje, ale především jeho úsporný provoz. Když jsme před čtyřmi lety čerpadlo kupovali, firma nám vypočítala návratnost investice na 8 let. Ale protože od té doby elektřina zdražila asi o 35%, návratnost je teď nějakých 5-6 let. Azdražování neskončilo. Ne zcela snadné bylo rozhodování, jaký typ tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody se má v domě využít. Věděli jsme, že cena plošného kolektoru vychází asi na třetinu toho, co by stál vrt. Ovšem na druhé straně nás spousta lidí zrazovala, že nad zakopanými hadicemi kolektoru nám nic neporoste. Dokonce prý ani tráva. Ale vidíte to sami, rozpaží nad překrásnou zahradou plnou motýlů. Tepelné čerpadlo IVT GreenLine C7 Plus systému země-voda odebírá teplo ze země prostřednictvím plošného kolektoru, který tvoří 400 metrů hadic naplněných nemrznoucí směsí a uložených ve 120cm hlubokých rýhách. Co umí tepelné čerpadlo Původně jsme bydleli ve věčně studeném, přímotopy vytápěném domě, a tak jsem se bála, že nám tu také bude zima a budeme muset přitápět krbem každý den přiznává Irena, když vzpomíná na stěhování. Ale je to jinak čerpadlem topíme na 22 až 23 stupňů a krb zapalujeme jen občas, pro zpříjemnění pohody. Všude v domě je úžasné teplo. Přízemí s kuchyní a hlavním obytným prostorem je propojené do jediného celku a vyhřívá ho podlahové topení pod keramickou dlažbou. Vytápěná je i římsa z lícovek, nabízející originální poležení u krbu. Dispozice, kterou si Irena s Romanem sami navrhli, se otevírá z přízemí až k hřebenu střechy. Množstvím oken vstupuje do centra domu slunce a s všudypřítomným dřevem dává iluzi voňavého letního lesa. Příjemně je tu však i v zimě - podlaží s ložnicemi, koupelnou a saunou, stejně jako rozměrný víceúčelový prostor pod střechou vytápějí plošné a žebříčkové radiátory. Za vytápění 750 m3 obestavěného prostoru, ohřev užitkové vody pro čtyřčlennou rodinu se dvěma malými dětmi (tepelné čerpadlo má vestavěný 185 litrový bojler), plus za energii spotřebovanou na svícení a provoz ostatních spotřebičů rodina za poslední rok zaplatila korun. Slovo odborníka Tepelné čerpadlo je možné instalovat prakticky do jakéhokoli domu, ať se jedná o novostavbu nebo starší chalupu. Majitelé domu vždy ušetří cca 70 až 80% tepelné energie, kterou odeberou z okolního prostředí. Zvláště výhodné je pak využití plošného zemního kolektoru. V našem regionu Vám odborný návrh a cenovou nabídku tepelného čerpadla ráda zdarma zpracuje firma Ekologické vytápění, s.r.o. Ekologické vytápění, s.r.o. Ing. Daniel Franěk, tel

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KULTURA 4/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: schvaluje Zr ıźenı ve cne ho br emene vyply vajıćı ho ze za vazku dane ho Kupnı smlouvou c /169487, schva lenou na ZMN dne , vc etne financ nıćh podmıńek. rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Dodatek c. 1/2014 ke smlouve o poskytnutı financ nı ho pr ı spe vku Plzen ske mu kraji na zajis te nı dopravnı obsluz nosti u zemı Plzen ske ho kraje ver ejnou vnitrosta tnı linkovou dopravou ve vy s i Kc. schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem nebytovy ch prostor obc erstvenı letnı koupalis te na parc.c. 325/8, parc. c a 1246 v k.u. Nepomuk. ukládá Odboru financ nı mu a majetkove mu vyve sit za me r na prona jem. schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem nebytovy ch prostor v Nepomuku, U Sokolovny 303, Na Vinici 544 a Bude jovicka 430 str echa. ukládá Odboru financ nı mu a majetkove mu vyve sit za me r na prona jem nebytovy ch prostor v Nepomuku, U Sokolovny 303, Na Vinici 544 a Bude jovicka 430 str echa. souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Vy sledek inventarizace majetku me sta Nepomuk k dle pr ıĺohy. schvaluje Upravene 12. rozpoc tove opatr enı me sta Nepomuk v roce 2013 po upravenı vpr ıĺoze uvedeny ch dotacı apr ı jmu ke skutec nosti, c inı pr ı jmy Kc avy daje Kc. schvaluje Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583. bere na vědomí Moz nost odkoupenı podıĺu 1/6 pozemku p.p.c. 611 o celkove vy me r e 312 m2 v k. u. Dvorec a podıĺu 1/12 pozemku p.p.c. 263/2 o celkove vy me r e 96 m2 v k. u. Dvorec a 1/12 pozemku p.p.c. 263/2 v k. u. Dvorec. ukládá Odboru FIN pıśemne oslovit dotc ene vlastnıḱy s kontaktem na vedenı me sta Nepomuk k dojedna nı bliz s ıćh podmıńek odkupu. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Odkoupenı pozemku p.p.c. 1512/22 o vy me r e 2 m2, 1512/23 ovy me r e 11 m2, 1512/25 o vy me r e 2 m2 a 608/8 o vy me r e2 m2. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Odkoupenı pozemku v k. u. Dvorec v ul. Ke Dvoru m p.p.c. 540/5 o vy me r e 20 m2. schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512 na dobu urc itou od do rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Poskytnutı na vratne financ nı vy pomoci Mikroregionu Nepomucko ve vy s i Kc na pr edfinancova nı projektu Pro mlade i stare, pro zdravı iza bavu na por ıźenı dvou fitness stroju,ktere se umıśtı k DPS do Oa zy mla dı a sta r ı. rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Poskytnutı na vratne financ nı vy pomoci Mikroregionu Nepomucko ve vy s i Kc na pr edfinancova nı projektu Informace po ruce, z ne hoz bude por ıźena nova technika pro infocentrum Nepomuk (poc ı tac, LCD monitor, multifunkc nı tiska rna). Václav Kovář, starosta města května 2014

9 4/2014 ZPRÁVY ZE ŠKOL KULTURA 9 Ukázka z knihy Sladké mámení ŠLEHAČKOVÉ ŘEZY 4cela vejce us leha me s 25 dkg cukru krystal, da le pr ida me 25 dkg hladke mouky, smıćhane s1pra s kem do pec iva a 250 ml tekute s lehac ky. Mouku a s lehac ku zatı ra me str ı dave. Sme s vlijeme na hluboky plech, vymas te ny avysypany hrubou moukou. Po upec enı necha me vychladnout. Pak do pis kotu nade la me dıŕky obra cenou var ec kou nebo tr emi spojeny mi s pejlemi. Celou plochu mouc nıḱu polijeme uvar enou silnou c ernou ka vou, oslazenou a s pr ı davkem 4 lz ic rumu. Navrch us leha me dve s lehac ky se 2 ztuz ovac i a mouc kovy m cukrem dle chuti do tuha. Tıḿ pis kot potr eme a cik cak polijeme vajec ny m kon akem. Posypeme umlety mi or ıś ky. Za ve r zdobenı tvor ı na hoblinky postrouhana nuga tova c okola da. Vychlazene kra jıḿe na r ezy. Chutnajı naprosto pr epychove, ale je nutne je uchova vat v lednic ce. (pí Kalašová, Lužany) ŠAMUDOVCE: BANDURKOVÉ LOKŠE S MAKOM Loks e na sladko boli obľu beny m jedlom najma pre deti. Da vali im dostatok sily a veľmi im chutili. Ich prıṕrava pritom nebola pre gazdinu na roc na a aj v tomto prıṕade vystac ila s doma cou za sobou surovıń. Recept sme zıśkali v obci S amudovce. Partnerská spolupráce Realschule v Kemnathu a Základní školy Nepomuk Tannenlohe, března 2014 Ne kolikalete partnerstvı obou s kol vyvrcholilo ve tr ech br eznovy ch dnech on line jazykovy m kurzem, ktere ho se v media lnıḿ centru v Tannenlohe / Bavorsko Falkenburg/, zu c astnilo deve t kemnathsky ch a deve t nepomucky ch z a ku. Podle zadany ch te mat Pozdravy, Hobby, Setka nı byly vytvor eny tr i smıś ene skupiny. Po celou dobu pobytu vs ichni pilne pracovali podle instrukcı technicky ch pracovnıḱu a za pomoci tlumoc nıḱu. S velky m obdivem jsem sledovala, jak profesiona lne si vs echny de ti vedly. Prvnı den se usme rn ovaly jejich na pady a pr ipravoval se technicky sce na r, na sledujı cı ho dne se hlavne nata c elo a str ı halo. Tr etı den dopoledne byly provedeny poslednı u pravy, aby vy sledky spolec ne pra ce kra tke filmy namluveny v ne mecko c eske verzi, mohly by t prezentova ny pr ed publikem. Slavnostnı premie ra se konala po obe de za u c asti vy znamny ch hostu,kter ı ocenili spolupra ci obou nas ich s kol i pr edvedene filmy. Velky podıĺ na te to zdar ile akci ma panı Lucie Felix, bez ktere by spolec ny projekt nemohl by t realizova n. Samozr ejme pode kova nı patr ı i nas im z a ku m, kter ı po celou dobu pobytu pracovali nejen profesiona lne, ale pr edevs ıḿ s velky m nads enıḿ. Marie Naušová Fotografie ke článku na straně 26 Suroviny: pol kila zemiakov, 20 dekagramov hrubej múky, 10 dekagramov masla, mak, vajce, olej, práškový cukor, soľ, maslo Zemiaky uvarıḿe v s upke, vychladene olu peme a postru - hame na stru hadle. Na dosku da me mu ku, postru hane zemiaky, vajce, trocha soli. Rukou do kladne premies ame aurobıḿe s u ľok, ktory pokra jame na mens ie ku sky. Z ty ch potom vytvarujeme kruh asi pol centimetra hruby a upec ieme na panvici vyliatej olejom. Upec ene loks e pomastıḿe vys kvareny m maslom a posypeme zomlety m makom a cukrom. (sj) Publikaci plnou receptů z plzeňského a košického kraje lze zakoupit v informačních centrech Nepomuk a Spálené Poříčí za cenu 29 Kč. Pozvání na výstavu Richard Böhnel a Helena Lišková PASTELEM I OBJEKTIVEM Vernisáž ve čtvrtek v 17:00 hod. Místo konání: Obchůdek U červeného kohouta, Tyršova 159, Spálené Poříčí (naproti sokolovně) Výstava potrvá do Holandský pěvecký sbor A Cappella ze Swalmen pod vedením Wim van Gardien a Smíšený pěvecký sbor Vrčeň pod vedením Kateřiny Studentové vás srdečně zvou na společný koncert s názvem Muzikální cesta kolem světa do sálu hotelu U Zeleného stromu dne od 20 hod. Vstup volný

10 10 KULTURA 4/2014 POZVÁNKA Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve s irokou ver ejnost na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 5. dubna hod. nádvoří a stodola rodného domu A. Němejce Pr ijďte nac erpat inspiraci na zdobenı velikonoc nı ch kraslic, uple st si pomla zku c i zakoupit velikonoc nı dekorace Foto redakce Male rec ky budou pr edva de t zdobenı kraslic voskem, barvou, dra tkova nıḿ, k zakoupenı budou kraslice vrtane, brous ene, sla move, dra tkovane, r ehtac ky, pomla zky, keramika, pedigove zvonec ky, os atky, misky, dekorac nı za pichy, svıć ky ze vc elı ho vosku, velikonoc nı aranz ma z pr ıŕodnıćh materia lu, dra tkovane s perky, s perkovnice, ruc ne pletene dopln ky, c epic ky a svetr ıḱy. Obc erstvı te se medovy mi pernı c ky, staroc esky m trdelnı kem nebo medovinou. Velikonoc nı ho jarmarku se zu c astnı i Str ednı s kola Oselce. Z a ci pr edvedou ume leckor emeslne pra ce a vy stavu svy ch vy robku. Souc a stı velikonoc nı ho jarmarku bude take koncert historické skupiny MILVUS. Zac a tek v hod. Vstup zdarma! Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na prvnı letos nı FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 5. dubna hod. náměstí A. Němejce Zakoupit mu z ete zabijac kove speciality, kor enı, lihoviny, kvalitnı moravska vı na, vajı c ka, chle b, slane i sladke pec ivo, med, pec ene c aje, ovocne mos ty, jablka, brambory, sala ty, r edkvic ky, cibuli, c esnek, sazenice zeleniny, bylinek i kve tin Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Souc a stı farma r ske ho trhu bude take zabijac ka s moz nostı konzumace a na kupu teply ch i studeny ch zabijac kovy ch specialit. Muzeum vetera nu roste Nepomucka Expozice vetera nu se s poc a tkem letos nı sezo ny zve ts ı zhruba o tr etinu. Pokud by na hodou ne kdo netus il, kde ji hledat, tak napovı me, z e v by valy ch hospoda r sky ch budova ch stare zelenohorske pos ty, lidove na Lesa ku. Uz pr es dva roky se zde ver ejnosti pr edstavuje sbıŕka historicky ch motocyklu a dals ı techniky. Mu z ete tu navs tı vit i prvorepublikovou za mec nickou dıĺnu, na na dvor ı parkujı stolete zeme de lske stroje Od poc a tku dubna pr ibudou ke zdejs ı expozici dve dals ı mıśtnosti. C a st prostor ne kdejs ıćh dıĺen lesnıćh za vodu,ktera se dodnes dochovala v neporus ene m stavuzpr elomu padesa ty ch a s edesa ty ch let, se prome nila ve vy stavnı sıń pro soudobe c eskoslovenske motocykly. Nezbytne opravy byly opravdu jen minima lnı drobna vyspravenı omı tek a vybıĺenı ste n, zasklenı rozbity ch okennıćh tabulek, oz ivenı na te ru dver ı aoken.nejve ts ı m stavebnı m za sahem byla nova betonova podlaha, ktera nahradila starou, naprosto rozsypanou. Naopak bakelitove vypıńac e, pru myslova sve tla, povrchove rozvody elektr iny, vy straz ne tabulky to vs e se jen opucovalo. Z pama tkove ho hlediska nenı takovy to prostor v area lu ne kdejs ı baroknı pos ty pra ve perlou, spıś naopak. Pro umıśte nı expozice pe ra ku, piony ru, ky vac ek, Stadionu a C ezet je ale naprosto idea lnı. Dokonaly protipo l klenute sta je, kde odpoc ı vajı prvorepublikove motocykly znac ek Praga, BSA nebo Ariel. Do sousednı mıśtnosti se pak pr esunula sta la vy stava k de jina m Nepomucke ho troju helnıḱu. Mu z ete zde vide t nejenom historicke plaka ty, fotografie, programy a ceny z let , kdy se tento podnik jezdil jako regule rnı silnic nı za vod, ale take dobove filmove za be ry a pr edevs ıḿ ne kolik za vodnıćh specia lu,vc etne motorky legenda rnı ho jezdce Franty S ťastne ho. Zapomenuto nenı ani na dals ı motoristicke za vody, ktere se dr ı ve v Nepomuku odehra valy, ať jiz s lo o plochou dra hu, motoka ry nebo tr eba trial. Vstupnı hala muzea, kde byla doposud umıśte na velka c a st z vy s e uvedeny ch expona tu,se dıḱy rozs ıŕ enı vy stavnıćh prostor uvolnila pro dals ı sbıŕkove pr edme ty. Najdete tu ne kolik automobilu, kolekci jıźdnıćh kol a motokol ale i historicke automapy, svıć ky, dynama, svı tilny a dals ı souc a stky s rokem vy roby kolem poloviny 20. stoletı. Pokud byste chte li zavı tat do Expozice vetera nu,ma te moz nost kaz dy vıḱend od 10 do 16 hodin, v letnıćh me sıćıćh bude otevr eno denne mimo ponde lı. Vı ce informacı i fotografiı naleznete na webovy ch stra nka ch Pavel Kroupa Foto Pavel Kroupa

11 4/2014 KULTURA 11 MAS sv. Jana Nepomuckého & N.O.S. Nepomucký ornitologický spolek & Český svaz včelařů, ZO Nepomuk va s srdec ne zvou na akci realizovanou v ra mci projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı na otevření pokusného a ukázkového sadu v Tojicích. Kdy: nede le 4. kve tna 2014, sraz v 8.00 hod., pr edpokla dany konec kolem12.00 hod. Kde: sraz v Tojicıćh u kaplic ky na na vsi Pr ibliz ny program: Pr edstavenı projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı, rannı vycha zka z Tojic k sadu (cca 2 km), povı da nı o tom, co zrovna slys ıḿe v jarnı krajine za pta ky, vc etne uka zek jejich odchytu a krouz kova nı, otevr enı a exkurze do sadu, povı da nı ovc ela ch, jejich du lez itostiaotom,comusı vc elar be hem roku pr ipra ci se vc elami zvla dnout atd Kontakt: VELIKONOČNÍ KONCERT V MILEČSKÉM KOSTELE Jak uz se stalo novodobou tradicı, sejdou se v milec ske m kostele sv. Petra a Pavla mıśtnı i pr espolnı, aby spolec ne stra vili c a st velikonoc nı ho odpoledne a navı c podpor ili dokonc enı zdobny ch prvku zdejs ı ch, nove zrekonstruovany ch historicky ch varhan. Setka nı, v celkove m por adı jiz deve tadvaca te, zaha jı z a ci milec ske za kladnı s koly, kter ı pr ednesou vers ıḱy, vıź ıćı se k velikonoc nıḿ sva tku m. Hlavnı ho hrane ho a zpı vane ho slova se pak ujmou Elis ka Mourec kova, studentka 6. roc nıḱu Konzervator e Plzen, obor klasicky zpe v, Eva Menclova, ktera mj. studovala hru na houslevestare m Plzenci v ZUS pod vedenı m Miloslava Esterleho a Kristy na Ne mcova, studujıćı Pedagogicke fakulty UK, ktera se ve nuje hr e na klavıŕ a je take varhanicı v obci Vrc en, kde o Va nocıćh doprova zı pe vkyni Evu Urbanovou na pu lnoc nı ms i svate. Se svou promluvou se k pr ı tomny m obra tı Pater Vı te zslav Holy. Milec tı se te s ı na vide nou s va mi o Velikonoc nıḿ ponde lı 21. dubna 2014 ve hodin v kostele sv. Petra a Pavla. (rb) KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. VELIKONOC NI BOHOSLUZ BY 2014 kostely sv. Jan sv. Jakub Květná neděle (průvod s ratolestmi) NEPOMUK MILEČ VRČEŇ PRÁDLO MĚCHOLUPY MYSLÍV ŽINKOVY NEURAZY sv. Petr a Pavel sv. Vavřinec Povýšení sv. kříže 9.45 X X X kaple sv. Cyrila a Metoděje sobota Nanebevzetí P. Marie 8.00 sv. Václav sobota sv. Martin Zelený čtvrtek X X X X X X X X Velký pátek (přísný půst) 8.00 PKC X X X PKC PKC Bílá sobota adorace vigilie X X X X X X X Neděle Zmrtvýchvstání X X X X 8.00 X X Pondělí velikonoční X X hodování X 9.45 X X neděle velikonoční X 9.45 X Vysvětlivky: PKC pobožnost křížové cesty, bs bohoslužba Slova pouť kaple sv. Vojtěcha X sobota sobota bs VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ Uz nez iji ja, ale z ije ve mne Kristus. Avs ak tento z ivot v te le z iji ve vıŕ e v Boz ı ho Syna, protoz eonme miloval a za me se obe toval. (Gal 2,20) Vs ude, kde ne kdo pr emu z e ve sve m srdci sobectvı, na silı a nena vist, vs ude, kde se sklonı v gestu la sky k ne komu potr ebne mu, tam jes te i dnes vstal Kristus z mrtvy ch. Vs ude, kde umıŕa ne kdo, kdo z il ve vıŕ e a la sce a obe toval sve utrpenı, slavı Kristovo zmrtvy chvsta nı sve definitivnı vı te zstvı. Poslednı slovo Boha je nade je. K te to nade ji zve cıŕkev dnes nı lidi a r ıḱa jim: Kristus vstal k nove mu z ivotu. Ať s nıḿ vstane cely sve t. Aleluja = Chvalte Pa na Boha! (Svaty papez Jan Pavel II.) Vše dobré, zdraví duše i těla přeje k Velikonocům pater Slávek Holý

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 4/2014 duben 2014 NEPOMUK do Pavel Toufar: Dřevěná plastika, Eva Brázdová Toufarová: Olejomalba, Emi de Graeve: Tapiserie, vy stava, Mala galerie Nepomuk Velikonoční jarmark, hod., rodny du m A. Ne mejce Farmářský trh, hod., na m. A. Ne mejce Zpívaná, hod., Sokolovna Nepomuk Clean Up the World, sraz po 13. hodine pr ed hostincem Na Kna rovce Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Zkrocení zlé ženy ODYSSEA, hod., Sokolovna Nepomuk Poker Tournament, hod., Sokolovna Nepomuk Poutní místa Zelená Hora a Nepomuk Svaté místo jižního Plzeňska, pr edna s ı Mgr. Lude k Krc ma r, hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk, vstupne dobrovolne Na co se můžete těšit v květnu: S perníkem turistickým chodníkem, turisticky pochod Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Příjezd konvoje Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko, hod., na m. A. Ne mejce Vernisa z vy stavy Černí baroni se vracejí, hod., vy stava potrva do , Mala galerie Nepomuk. Souc a stı vernisa z e bude zajıḿava pr edna s ka oz ivote adıĺe Jir ı ho Wintera Neprakty Tradiční svatojánská pouť Pouť v UNIBRICKU, od hod. v area lu stavebnin UNIBRICK, de tske atrakce a z iva kapela ORION cely den az do rannıćh hodin, vstup ZDARMA Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Cyrano z Bergeracu Připravujeme pro vás: Oslavy 870 let Nepomuka koncert Petry Janu se skupinou Golem historicky den, vec er koncert skupiny KT Band fotbalovy za pas Amfora & Nepomuk Slavnosti ve farnostech Pod Štědrým u Vrčeně, St , hod., z ehna nı le c ive ho pramene Dobra Voda Vrčeň, Ne , kaple sv. Vojte cha, hod., poutnı ms e sv. Milčice u Myslíva, Ne , kaple sv. Josefa, hod. poutnı bohosluz ba slova NEPOMUCKO Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Velikonoční jarmark, hod., za mek Hradis te Do Výstava Blovice v letopisech Otevr eno u t pa od 9.00 do hod., za mek Hradis te Chanovice Turnaj ve voleném mariáši o Mistra Chanovic, od hod., spolec enske soute z enı mıśtnıćh borcu, Kulturnı du m Chanovice Pouť ke svatému Vojtěchu, odpolednı slavnost u kaple sv. Vojte chaakr est nove publikace o U jezdu, spolec enske setka nı vu jezde u Chanovic Stavění máje a pálení čarodějnic, tradic nı akce BONSAI MERKLÍN 2014 XI. mezina rodnı vy stava bonsajı a suiseki května Zámek v Merklíně u Přeštic Pod za s titou Velvyslanectvı Japonska a hejtmana Plzen ske ho kraje. Zveme Va s na tradic nı vy stavu bonsajı a suiseki vystavujı pe stitele zc eska, Ne mecka, Polska, Slovenska a Vietnamu. Vy stavu nove obohatı expozice Japonske svitkove obrazy Kakejiku. Vyuz ijte jedinec ne pr ıĺez itosti spatr it origina lnı japonske malby krajin, zvıŕ at, kve tin a kaligrafiı. Svitky bude moz ne zakoupit. V pru be hu vy stavy bude moz ne zhle dnout uka zky Aikida (tradic nı japonske bojove ume nı beze zbrane ), Iaido (souboru technik tasenı japonske ho mec e) a Tameshigiri (sekacı testy japonsky m mec em), uka zku kaligrafie na velky forma t a pr edna s kou na te ma vznik kaligrafie a c ıńske znaky (na vs te vnıći si budou moci odne st domu napsane svoje jme no nebo jiny na pis dle poz adavku), tvorbu ikebany. Z dals ıćh doprovodny ch akcı : Aukce bonsajı, pokrac ova nı dlouhodobe soute z e v tvarova nı, c ajovna, expozice origina l japonsky ch KOI, r eza nı dr eve ny ch soch motorovou pilou, exhibice origami z velke ho forma tu, origami dıĺny, kreslenı mandal, pr edna s ku o Reiki, zahradnicka dıĺna a dals ı. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 4/2014 ZHISTORIE 13 VZPOMÍNKA Z VÁLKY Neda vne pr ipomenutı vyvraz de nı bezma la c tyr tisıć c esky ch z idu v koncentrac nıḿ ta bor e Osve tim-birkenau v roce 1944 oz ivilo vme pame ti vzpomıńku, o nıź se s va mi chci pode lit Píše se rok Je konec prázdnin a já opět spěchám do školy. Jsem stejně jako ostatní zvědavá na kamarádky i na nové učitele. Po příchodu do třídy jsme obsadily lavice tak, jak jsme byly z minulých let zvyklé a zjišťovaly, kdo přibyl a kdo naopak chybí. Mezi těmi chybějícími byla i moje kamarádka Eva. A protože do školy nepřišla ani v příštích dnech, rozhodla jsem se podívat k ní domů a zjistit co se děje. Moc jsem toho ale nezjistila. Prý se přestěhovali. A tak jsem čekala dál a doufala, že se Eva ozve mně anebo jinému děvčeti ze třídy. Mé doufání však bylo marné. Po Evě jako by se slehla zem. Vypravila jsem se tedy do jejího nového bydliště. Přišla mi otevřít bývalá hospodyně a řekla, že mi Evu zavolat nemůže, neboť musela s maminkou odjet. Když jsem chtěla vědět kam, hospodyně se rozplakala a prosila mě, abych už Evu nehledala. V rozpacích jsem odešla a přemýšlela, co se stalo. Teprve později jsem se dozvěděla, že byla i s matkou Hanou Schönbergerovou odvezena do koncentračního tábora, neboť byly Židovky. Dodnes jsem nepochopila, v čem byly jiné a proč Miroslava Böhnelová Zapomenutý spisovatel Jaroslav František Urban V me sıći dubnu si pr ipomıńa me 125. vy roc ı narozenı nezaslouz ene opomı jene ho uc itele, spisovatele, autora knih pro de ti a mla dez, vlastive dne ho a osve tove ho pracovnıḱa Jaroslava Frantis ka Urbana, jenz me l k Nepomuku a cele mu regionu vr ely vztah. Narodil se 2. dubna 1889 ve Vr eskovicıćh u Pr es tic Frantis ku a Marii Urbanovy m. Otec byl dıḱy uc itelske mu povola nı v kontaktu s osobnostmi z kulturnı sfe ry, coz jeho syna pozitivne ovlivn ovalo hned od u tle ho de tstvı. Jaroslav Urban je pravde podobne nejproslulejs ı postavou male obce, avs ak rozhodne ne jedinou. V de tske m ve ku zde rovne z poby vala Hana Kubes ova, pozde js ı zna ma herec ka, manz elka dramatika a rez ise ra Jaroslava Kvapila, jenz pocha zel z nedaleky ch Chudenic a na vr eskovickou faru zasadil na zac a tku 20. stoletı de j sve ho dramatu Oblaka. Po dokonc enı niz s ı ho stupne vzde la nı se Urban stal z a kem me s ťanske s koly vpr es ticıćh. Me l za jem o studium na uc itelske m u stavu, byl ovs em jes te pr ıĺis mlady, proto se pr ipravoval nejprve soukrome. Plzen sky uc itelsky u stav pote studoval v rozmezı let Jiz tehdy udrz oval styk s mlady mi litera ty a zaha jil vlastnı tvorbu. Na poc a tku sve pedagogicke dra hy vyuc oval na obecne chlapecke s kole piaristicke ho r a du v Nepomuku, posle ze pracoval na s kola ch ve Kbelu a v rodny ch Vr eskovicıćh. Be hem s kolnı ho roku 1913/1914 absolvoval kurz pro uc itele me s ťansky ch s kol v Jic ıńe.po na vratu mu byla doruc ena vy zva k odvodu, byl prohla s en za zpu sobile ho, a tak se od ledna 1915 musel zapojit do boju prvnı sve tove va lky. Dne 15. kve tna 1918 se oz enil s Annou Jiskrovou, dcerou nepomucke ho obchodnıḱa Jana Jiskry a jeho z eny Antonie, rozene Turkove. Snoubence odda val mıśtnı de kan Jan Klıḿa. V dobe svatby byl Urban veden jako praporc ıḱ u 35. pe s ı ho pluku, toho c asu se stanovis te m v Budapes ti. V roce 1919 nastoupil coby uc itel na me s ťanskou s kolu v Teplicıćh, kde setrval az do roku 1928, kdy byl jmenova n r editelem nove zr ıźene c eske me s ťanske s koly v Kadani. Po zabra nı pohranic ı odes el v roce 1938 v te z e funkci do Plzne. Tady plynule pokrac oval v pedagogicke a vlastive dne pra ci a ve s kolnıḿ prostr edı zu stal az do roku Plzen opustil v roce 1953 po u c asti na protestech namıŕ eny ch proti me nove reforme. Tehdy se vra til do Nepomuku, v ne mz se krome jine ho sve domite zaby val vedenıḿ me stske kroniky. Zde take 21. c ervence 1960 zemr el. Jeho ostatky byly uloz eny na mıśtnıḿ hr bitove. S Nepomukem i s irs ıḿ okolıḿ ho pojilo silne pouto, jez dokla dajı napr. na sledujı cı slova: Zrak náš překvapí milé panoráma. Na zalesněném kopci rýsuje se zelenohorský zámek s pozadím lesů k Žinkovům; také několik domů nepomuckých si vyběhlo na návrší, aby měly blíže k nádraží. Za nimi se zvedá cestičkami protkaná Šibenice nověji i Lipák nazývaná a dále zachmuřený Kakov, v letních měsících pravý ráj pro houbaře a sběrače malin a jahod. Zříme bílou silnici k Horažďovicům najednou s kopce ubíhající k rybníku Florianku u železničního náspu, po němž si oddychují lokomotivy. Tím směrem dohlédneme až k sv. Marketě nad Oselcem. Všude, kam se ohlédneme, vítají nás chalupy vesnic, od nichž se táhnou do polí a luk upravené silnice i cesty, místy se zařezávají do úvozů na stráních, jichž vrcholky si vzaly na sebe čepici zeleného lesa. Tuto charakteristiku zar adil v roce 1940 do sve ho spisu nazvane ho U vodıḿ U slavy, v ne mz Nepomucku ve noval znac nou pozornost. Litera rnı tvorba Jaroslava Frantis ka Urbana je tematicky i z a nrove bohata. Zahrnuje povı dky, vlastive dne a z ivotopisne pra ce, knihy pro de ti a mla dez, vy chovne pro zy, texty pro s kolnı potr eby, sbıŕky pove stı, popula rne nauc na dıĺa c i turisticke pru vodce. Za jeho kniz nı prvotinu je moz ne oznac it novelu Chra m osudu, vydanou roku 1910 v Nove Pace. Be hem pobytu v Teplicıćh vytvor il r adu loka lne lade ny ch pracı. V roce 1923 byly vyda ny Severoc eske pove sti a hned o rok pozde ji Severoc eska historie a Potulky U steckem. V roce 1925 to byly Potulky Chabar ovickem, vyznamenane cenou Svatoboru z Riegrovy nadace. Vrcholem Urbanovy spisovatelske c innosti tohoto obdobı jsou Potulky Teplickem, dodnes vyuz ı vane jako zdroj informacı o historii regionu. V Kadani pak sepsal tr ı dı lne Potulky Kadan skem. Po pr este hova nı publikoval vlastive dna dı la z Plzen ska, jez opatr il na zvy U vodı m U hlavy, U vodıḿu slavy, U vodıḿ Radbuzy a U vodıḿmz e. Byl za ne odme ne n cenou plzen ske ho Litera rne -ume lecke ho klubu z Klostermannova fondu. V roce 1948 vydal jes te knihu Plzen metropole c eske ho za padu. Za sadnı souc a stı Urbanovy tvorby jsou i pra ce didakticke ho a osve tove ho charakteru. Pro de ti vytvor il ne kolik svazku povı dek, poha dek a pove stı (napr. Stare zkazky, O vodnıḱovi, Kluci a de vc ata, Hrdinove ). Pro s koly sepsal c ı tanky (napr. C ı tanka nas ı mla dez e, Skla r ska c ı tanka) a pr ichystal take texty urc ene k recitaci (napr. C tvero roc nıćh c asu,va noc nı nadıĺkova besı dka). Jeho dals ıḿ a pone kud neobvykly m za jmem bylo propagova nı abstinence (napr. Alkohol a jeho s kodlivy vliv, Alkohol a zlo jıḿ pa chane ). Vyda val rovne z hospoda r sky orientovane pra ce (napr. Pe stova nı, ochrana a hnojenı ovocny ch stromu, Ume la hnojiva a jich prakticke pouz itı ). Publikoval v novina ch a c asopisech, zmıńit mu z eme C esky denıḱ, C esky lid, Klas, almanach Kniha mlady ch, Lidove noviny, c asopis Nove ilustrovane listy, me sı c nı k Novy obzor, S umavske proudy, c asopisy Tribuna nebo Z enske listy. Ne kolik let redigoval c asopis Sve t a vlast a kniz nici Nas e domovina. Je nepochybne s koda, z e navzdory celoz ivotnı pıĺi a mnoha rozmanity m aktivita m upadlo jeho dıĺo postupem c asu v zapomne nı. Lenka Špačková Foto archiv autora

14 14 TÉMA 4/2014 Jóga 4. díl Ahimsa neubližování Patandz a lı : Je-li neubliz ova nı plne vyvinuto, pak v pr ı tomnosti c love ka mizı z jeho okolı vs echno nepr a telstvı.by t dobry m je samo o sobe jiz velky m skutkem. Patandz a lı, ktery se nazy va otcem jo gy, vytvor il kolem roku 300 pr.n.l.syste m osmidıĺne stupnice, jejıź prvnı stupen se nazy va Jama. Zahrnuje principy etiky, jenz jsou Ahimsa neubliz ova nı, Satja pravdivost, Astéja nepr ivlastn ova nı, Brahmačárja zdrz enlivost, Aparigráha neshromaz ďova nı. Dnes nıḿ povı da nıḿ o jo ze se pokusıḿe osve tlit pojem Ahimsa, tedy neubliz ova nı nebo nena silı. Nena silı by neme lo by t prezentova no jen jako nezabı jenı. Mu z e sesta t, z e budememusetbra nit svoji rodinu, sve milovane a svoji vlast proti na silne mu vpa du jiny ch. Skutec na Ahimsa je nena silı vmys lenka ch, slovech, c inech. Odmı tnutı ubliz ova nı ne komu jine mu. Podstatou je neubliz ova nı z a dne z ive bytosti. Velky m propaga torem Ahimsy byl i Ga ndı. Jeho filozofie byla na tomto principu zaloz ena. Tato dals ı znac ka na nas ı ceste jo gy nenı pouze o neubliz ova nı, ale i o vzda nı se nena visti. Vyz aduje soucit a pr a telstvı a s ı r enı tohoto principu ve sve m prakticke m kona nı. Je to za sada, ktera pronikla do kaz de kultury a filozoficke ho uc enı a je souc a stı be z ne ho z ivota kaz de ho jednotlivce. Urc ite jste mnohokra t slys eli ve tu: Miluj bližního svého jako sebe samého, a nedělej druhým, co nechceš, aby oni činili tobě. Jak proste a jednoduche a jak te z ko aplikovatelne. Pravidlo neubliz ova nı nenı jen o tom, z e neubliz ujeme druhy m. V jo ze se soustr edıḿe i na neubliz ova nı na m samy m. Byť je to nepochopitelne, z e bychom ubliz ovali sami sobe, by va to tak ve ve ts ine nas ich postoju. Pokusıḿ se vyjmenovat jen ne ktere z nich. Pohleďte tr eba jen na to, jak jıḿe. C asto konzumujeme potraviny, ktere velmi zate z ujı tra vicı syste m a obsahujı velke mnoz stvı balastu a chemicky ch pr ıśad. Drz ıḿe diety, ktere jsou nevyva z ene apr ete z ujı vnitr nı orga ny. Pouz ı va me sta le vıće a vıće le c iv, s nimiz nemoc jen potlac ıḿe a pod vlivem analgetik ji pr esta va me vnıḿat docela. Ke skutec ne le c be vs ak nedos lo a propuka opakovane, jejı projevy se zhors ujı. Rostoucı nape tı r es ıḿe postupny m u nikem k lehky m i te z ky m droga m. Ztra cıḿe pojem o c ase stra vene m pr ed televiznı obrazovkou. Obyc ejny z ivot se sta va te z ky m br emenem a vna s naru sta sta le vıće vnitr nı nespokojenost. Ztra cıḿe sıĺu cokoliv ve sve m z ivote zme nit. Proc? Vz dyť nez ijeme v prostr edı, jenz by na s ohroz ovalo na z ivote, nehrozı na m hladomor ani hrozba va lky. Neubliz ujeme tedy nejvı c samisobe uz jen pouhy m negativnıḿ mys lenıḿ? Zkusıḿe si pr edstavit ne jakou be z nou situaci kaz de ho z na s. Je sobota ra no. Pokusı te se vsta t do zamrac ene ho dne a zac nete pr emy s let o svy ch povinnostech. V koupelne se podı va te do zrcadla a hned va s napadne: Ach jo, to zase vypada m! Je be z ne sobotnı ra no, nikam nespe cha te a jen potr ebujete ude lat pa r vs ednıćh u konu. Rozhodnete se dojı t nakoupit c erstve pec ivo, dnes nı noviny. Moc se va m nechce, taky by mohl dojı t ne kdo jiny, proc zase vy musı te do des te? Stejny na pad me lo spousta dals ıćh lidı, jsou fronty na kos ıḱy, musı te c ekat az se ude la prostor u zboz ı, ktere chcete koupit. Nas tve va s to. Sta le se ne komu vyhy bat. V davu pozna va te zna me ho. Je va m to trochu nepr ı jemne, necı tı te se dost upraveny a ma te obavy, z eva s bude posuzovat. Hned se zac nete v duchu bra nit a hlavou va m proletı : Vs ak ty taky nejsi z a dny krasavec! I on va s uz zahle dl a vas e vy chova va m velı, z e jej budete muset pozdravit a prohodit pa r slov. Zac nete by t ve str ehu, pozor, abych ner ekl ne co, c eho bych pak litoval, rade ji se hned zepta m, ostatne mohu vyuz ı t pr ıĺez itosti a zjistit ne co z jeho soukromı. Taky to tak ude la te a hned po pozdravu se zepta te na zdravı jeho rodic u. Nechce se mu o tom mluvit, a proto zac nete nale hat, jelikoz vycı tı te, z e se ne co de je. Zna my si zac ne ste z ovat na starosti a te z ky z ivot s nemocny mi rodic i. Zac ne va m to by t nepr ı jemne a rychle se rozlouc ı te s konstatova nıḿ: Hlavne zdravı! Nejprve v duchu zna me ho politujete a jste vyde s eni jeho potıź emi. Najednou cı tı te u levu, z e se va s to nety ka, z e to nenı va s proble m. V hlave se zac ıńajı toc it mys lenky tipu: Vz dyť nenı divu, jeho ta ta moc kour il, lidem vstr ıć vyjı t nikdy moc nechte l, byl to proste morous a svojı z enu jenom tra pil. Vlastne to si zaslouz il. Cestou domu potka te souseda, pozdravı te a prohodı te pa r rannıćh slov. Pak se va s soused zepta : Uz to vı te? Zase se v dome kradlo. Nas tve va s to.i vy se sve r ı te s novinkou o starostech zna me ho s pr ı davkem, z e nenı divu, z e se cely z ivot honili jenom za pene zi a teď to majı. Soused va m souhlasne pr itaka a na chvilku je va m ne jak vıć sympaticky, ale pozor, kdo vı, kdo v dome kradl. Vracı te se domu tak ne jak pohors eni, a pr esto spokojeni. Nestojı to na tom sve te za nic, ale co va m zby va, ne jak to musı te pr ez ı t.be z na situace, be z ny tok mys lenek. Jak se vymanit pesimisticky m pochodu m ve svojı mysli, jak se bra nit blbe s patne na lade? Vec er, nez ulehnete k odpoc inku, si projde te uda losti konc ıćı ho dne, tak jako byste se dı vali na zpra vy v televizi. Vraťte se do pocitu,ktere uda losti doprova zely a zapis te si pozna mky. Vra tı me se k nas emu pr ı be hu a pokusı me se zmapovat pocity. Sotva jsem otevr el oc i, cı til jsem nechuť ze vsta va nı a povinnostı, ktere na me c ekaly. = Da va msi dostatec ny prostor na odpoc inek? Navykl jsem sve te lo pouz ı vat la tky, bez ktery ch ma proble m by t aktivnı? V zrcadle jsem odsoudil svu j vzhled. = Ma m pocit kr ivdy, z e byl ke mne osud me ne naklone ny nez k ostatnıḿ? Ma m chuť o svu j vzhled vıće pec ovat nebo ma m pokr iveny pohled na kra su dıḱy me diıḿ? Cı til jsem odtaz itost k tra penı jine ho c love ka. = Ma m strach z nemoci, z bolesti? Pocity u zkosti, strachu, z ena s druzı odsoudı na s c asto doprova zı cely den. Doka z eme-li si povs imnout te chto emocı, uve domı me-lisijeve dome, nauc ı me-li se je pojmenovat, objevı me pr ı c iny nas ı nespokojenosti. Pochopıḿe-li, z e pokaz de, kdyz va s napadne, z e va s vzhled nevyhovuje vas im pr edstava m, zkusı te se na sebe usma t ar ıći si: A pr ece se ma m ra d. Mu z ete jı t da l a pojmenovat vs echny dary ve vas em z ivote,ma te nohy, ktere chodı, tanc ı. Ma te oc i, ktere vidı, ma te dar sluchu, chuti, r ec i. Nauc ı me-li se vnı mat sami sebe, budeme vnı mave js ı i k potr eba m druhy ch. Otevr ou va m dver e do sve ho srdce akva m se dostane vıće la sky. Člověče, dávej si pozor na svoje myšlenky, tvoje myšlenky se promění v tvá slova, tvá slova určují tvé skutky, tvé skutky tvoří tvoji povahu a tvá povaha vytvoří tvůj osud. Rozhodne te se, z e uc inı te ne jakou malou zme nu ve sve m

15 4/2014 TÉMA INZERCE 15 postoji. Pracujte vytrvale na sve prome ne. Nepr epıńejte vs ak svoje sıĺy, netrpe livost by va s vra tila zpe t na start. O dvou andělech. Oba byli velmi chytří a tak je Bůh pověřil úkolem. Měli zformulovat mravní výzvu, která bude vložena lidem do srdce. Stojí proti sobě v ráji a přemýšlejí, když v tom jeden významně vykřikne: Mám nápad! Jméno toho anděla začínalo na G. Shrnul bych to do téhle věty: Chceš-li být šťasten, musíš být lepší než ti druzí. To podnítí u lidí soutěž v mravnosti a cnostech, ne? Hmmm, doopravdy chytré, přitakal kysele ten druhý anděl, jehož jméno začínalo na písmeno L. Bůh Otec návrh přijal a poslal a pověřil anděla L jeho uskutečněním. Pak byl svět stvořen a lidstvo mravně zklamalo na celé čáře. Když už bylo jasné, že se něco zvrtlo, předvolal si Bůh oba archanděly. Co přesně jsi do lidského srdce vložil?, udeřil přísně na L. Dal jsem tam větu: Chceš-li být šťasten, musí být druzí horší než-li ty! Marně pak vysvětloval Bohu, že je to přesně totéž. Marně tvrdil, že dal lidem ten pravý pramen štěstí, neboť každý bude vždycky svolný věřit, že druzí jsou vždycky horší než-li on. Ty tvé chytristiky, Lucifere!, rozhněval se Bůh, V nebi končíš! A padlý anděl se rázem zřítil do tmy. Gabriel se za ním dlouze díval. Najednou se jaksi cítil šťasten a neměl zdání proč. Ordinace praktického lékaře pro dospělé ve Vile Mařence opět v provozu. Pr ijďte se objednat k preventivnı prohlı dce hrazene z ver ejne ho pojis te nı. Registrujeme nové pojištěnce. Tel.: Mob.: MUDr. Otmar BEDNÁŘ Spr a nıḿ mnoho sil na jo gove ceste. Marie Silovská Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svy m za kaznıḱu m, z e ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Lohmann hne dy, Tetra hne da a Dominant z ı hany, c erny, modry, z luty, kropenaty abıĺy. Sta r ı : ty dnu. Cena Kc /ks dle sta r ı. Neproda va me male kur ice, ale te me r dospe le slepic ky pouze z našeho chovu! Prodej se uskuteční v pátek 11. dubna 2014, Nepomuk u fary hod. Pr i prodeji slepic ek výkup králičích kožek, cena Kc /ks. Pr ıṕadne bliz s ı informace: Po Pa, hod. Tel , , Ing. arch. Veronika Štěpánová Dolce 82, Přeštice, mobil: architektonické studie projekty pro územní řízení projekty pro ohlášení stavby a stavební povolení projekty pro provádění stavby návrhy interiérů vizualizace KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 4/2014 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM pneumatiky na auto, letní 205/65 R radial XSE Michelin. Tel po 18 hod. 21 hod. PRODÁM kožené bílé letiště se zabudovaným rádiem a zrcadlem. Cena Kč. Tel Při rychlém jednání sleva možná. PRODÁM starožitný šicí stroj funkční, el. troubu, tiskárnu Epson. Tel PRODÁM nový zabalený koncový výfuk na Mazdu 323F se 2 koncovkami, cena Kč. Tel PRODÁM zimní i letní pneu na auto díry 4 100, R13. Tel PRODÁM kočár po 1. dítěti, v záruce, 3 v 1, židli na krmení, kojenecké oblečení, vše dohodou. Tel PRODÁM lištovou sekačku Bilana 375, spolehlivá, málo používaná. Mob.: PRODÁM hobl. válec s 3 noži, š. 310 mm 500 Kč a el. motor 3 kw MEZ ot./min. s 8 m kabel. 500 Kč. Mob.: po 15 h. PRODÁM plotové sloupky ø 50 a 60 mm. KOUPÍM Simson Enduro. Tel PRONAJMU byt 4+1 v Nepomuku. Tel KOUPÍM sekačku na nízkou trávu s košem a pojezdem. I s vadným motorem. Tel KOUPÍM zahrádku v Nepomuku u autocvičiště. Tel KOUPÍM zahrádku v Nepomuku či Klášteře. Tel Nabízím domácí práci úklid hod./týden. Tel , pouze v dopoled. hodinách od 8 hod. ranní. Hotel Pavlíček Plánice nabízí rozvoz obědů. Polévka a hlavní jídlo 60 Kč. Zájemci volejte na tel Potřebujete zhubnout? Pomůžeme vám, víme jak na to. Poradenství trvalé výsledky. Tel , Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Madeland 45% plátky, 100 g... 21,90 Zakysaná smetana 15%, 180 g... 10,90 Smetana ke šlehání 30%, 200 g... 15,90 Uzený bok s. k., cena za 1 kg...104,00 Kuřecí prsní řízky 500 g... 59,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Omega Na polevy 250g... 17,90 Kapucín zakysaná smetana 15%, 180 g... 12,90 Jihočeská Niva 50%, cena za 1 kg ,00 Hoštické párky, cena za 1 kg ,00 Prima Pegas vanilka vanička 850 g... 47,90 PLZEŇ s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Brojova Plzeň Tel Fax Mobil Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: NABÍZÍME: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. MĚCHOLUPY 37, mob: ,

17 4/2014 REDAKČNÍ POŠTA 17 Milí sběratelé víček, de kujeme Va m, z e jste shromaz ďova nıḿ vıć ek pr ispe li na u hradu rehabilitac nı ho pobytu nas eho te z ce zdravotne postiz ene ho syna Filıṕka. V tomto okamz iku jes te nemu z eme r ıći, z e pra ve tento rehabilitac nı pobyt umoz nı Filıṕkovi be hat jakovyavas i kamara di. Spıś e ho na ceste za zdravıḿ c eka jes te mnoho bolestivy ch i s ťastny ch okamz iku, zklama nı a vı te zstvı. Vas e nasazenı a chuť poma hat byla neuve r itelna. Pode kova nı patr ı obe tavy m lidem z Obecnı ho u r adu v Mlade m Smolivci, kter ı sbıŕku pomohli zorganizovat a hlavne Va m vs em. Ra di bychom se s kaz dy m zva s osobne potkali, potr a sli rukou a do oc ı pode kovali, z e jste umoz nili synovi pokrac ovat v rehabilitacıćh, ktere mu usnadnı uz tak sloz ity z ivot. S úctou milující maminka a tatínek Markovi WOW! EVENT! Z e se redakce Nepomucky ch novin zbla znila, kdyz souhlasila s tı mhle titulkem? Ale vu bec ne. Naopak. Prokazuje, z e pevne stojı na strane pokroku. Akdybystevy,milı c tena r i, pozorne c etli dennı tisk, napr ıḱlad Lidove noviny, dali byste mi za pravdu. V jejich neda vne komerc nı pr ıĺoze me zaujal titulek Modernı trendy v eventech, neboť ac C ech pravda, C ech ve ku zaslouz ile ho du chodce c toucı vc esky ch novina ch, netus il jsem o c em je r ec. A tak jsem na internetu zalistoval Wikipediı a dove de l se, z e event je tr eba cha pat jako zvla s tnı pr edstavenı (uda lost) c i vy jimec ny za z itek, ktery je proz ı va n vs emi smyslovy mi orga ny vybrany ch recipientu na urc ite m mıśte a slouz ı jako platforma pro firemnı komunikaci. Event je pry du lez itou souc a stı teambuildingu. Listuji tedy internetem da ladovı da m se, z e teambuilding je program a metodika sestavova nı, vytva r enı a rozvı jenı efektivnı ho, u spe s ne ho, dobr e komunikujı cı ho a spolupracujı cı ho pracovnı ho nebo sportovnı ho ty mu. A uz jsem doma. Za my ch mlady ch let, tra veny ch v redakci jednoho z c esky ch oblı beny ch denıḱu, jsme mıśto event pouz ı vali vy raz s kolenı nebo vy jezdove zaseda nı. A pokud se povedlo, lide byli spokojeni s jeho pru be hem a pr ivezli si domu vedle pe kny ch za z itku i pa r pra ve nac aty ch pr a telstvı, hodnotili jsme ta s kolenı c i vy jezdy slovy bezva, povedlo se anebo obliga tnıḿ prima!. Dnes nic takove ho nepr icha zı v u vahu. Nechce-li by t c love k oznac en za zaps kle ho staromilce, musı hlasite zvolat wow!, coz se vyslovuje uau! a teprve v tom okamz iku je naprosto in. Tak si to de dove aba brlata pamatujte a koukejte by t aspon droba tko dnes nı. A nepochybujte ani na chvıĺi bude hu r! Richard Böhnel

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA PRO VOLNÝ ČAS 4/2014 Životní jubilea Vzpomínka 84 let Jaroslava Pružincová 88 let Josef Kubík BLAHOPŘEJEME Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 7. dubna 2014 uplynou dva roky, co nás navždy opustil pan Zdeněk Kouba. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami a všechna vnoučata. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 Kopírování videokazet VHS na DVD 2 Kč/min. (hromadné slevy) REKLAMA KOPÍROVÁNÍ GRAFIKA BAREVNÝ TISK do A3 KROUŽKOVÁ VAZBA LAMINACE TVORBA WEBŮ RAZÍTKA POTISK TEXTILU FOTO & VIDEO Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXIII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát dopisovatelem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , Vzpomínka SUDOKU Dne 4. dubna 2014 uplynulo již 20 let od úmrtí našeho drahého pana Josefa Oberhofnera. Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku, děkují manželka a děti s rodinami. Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Pro začátečníky

19 4/2014 SPOLKY 19 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Jarní tvoření v Mateřském centru Uz je tady br ezen, a tak jes te pr ed tıḿ nez vypukne velikonoc nı s ı lenstvı, uspor a dalo Mater ske centrum Berus ka jarnı tvor enı v pohode a v poklidu. I kdyz bylo 11. br ezna zrovna venku kra sne poc ası, ses lo se v centru sedm maminek s de tmi, aby si vytvor ily ne jakou malic kost pro radost. Panı Hanka Ticha c kova si pro na spr ipravila pe t vy robku, a to maly svıćen z listu, za ve s s motivem kve tiny, za pich se zajıćem, kve tinu s vlepenou fotkou dı te te a malou sovic ku z rolic ky od toaletnı ho papıŕu. Mens ı de ti si mohly vybarvit kraslice a kur a tka vodovkami. Foto Petra Šampalíková Stra vily jsme tak v centru pr ı jemne odpoledne a odnesly si dals ı vy robky do doma cı sbıŕky. Petra Šampalíková,pr edsedkyne MC Berus ka Nepomuk Kroužek Šikula Kaz de ponde lı od 9.30 do hodin je pro Va sotevr en vmater ske m centru Berus ka, Na draz nı 476, Nepomuk, krouz ek S ikula, ktery vede Eva Valmova. Krouz ek je vhodny pro de ti zhruba od dvou let, ostatnı, napr ı klad mlads ı sourozenci c i kamara di, mohou samozr ejme vyuz ı t v dobe krouz ku nas i hernu. Panı Valmova se snaz ı pr ipravovat pro maminky s de tmi zajıḿave tvor enı, ktere bude vs echny bavit a navıć pr is la s na padem recepta r e, ktery je vs em k dispozici v centru. Zde jsou kopie vyzkou- s eny ch doma cı ch receptu (napr ı klad doma cı modelı na, vizovicke te sto c i doma cı chle b) a i vy mu z ete do recepta r e pr ispe t svy m vyzkous eny m receptem. Stac ı ho zaslat na mail U c astnı ci krouz ku mimo jine dvakra t roc ne vyra be jı da rec ky pro seniory z DPS, ktere spolec ne navs te vujeme. Te s ıḿe se na Va s! Petra Šampalíková,pr edsedkyne MC Berus ka Nepomuk Foto Petra Šampalíková Sokol Nepomuk děkuje Sokol Nepomuk de kuje touto cestou sponzoru m, kter ı ve novali ceny do tomboly na sokolsky ples konany dne 15. br ezna 2014 v Sokolovne Nepomuk. Jsou to: AMK Nepomuk, AQUA ZOO Milan C erny, Autodıĺy Jir ı Frolıḱ, Avon S ulcova, Blatenska ryba, Bufet Ba rta, COOP Nepomuk, DHW Palec ek, Dorty Lenka Millerova, Drogerie Prunerova, EBK ERET BERNARD, Elektro F + V, Elektroinstalace Miroslav Mıḱovec, ELKO velkoobchod na poju, str edisko Dvorec, FK Nepomuk, Foto Sy korovi, GPS S edivy,hd Reklama Stanislav Dlouhy, Hodinovy manz el Nepomuk Va clav Kule, Hostinec Pansky du m, Ing. Petr JENC I K JENC I K A DCERY, Instalate rstvı Troch, Jan Ponde lıḱ pekar stvı a cukra r stvı Dvorec, Jan Smazal prodej a distribuce vıńa, Jir ı Berous ek Multimedia aktivity, Josef POK noz ı r stvı, Kader nicky salo n Martin Brs lica, Kader nictvı Lady, LAKI Ladislav Kincl, Kitl Medicina lnı vıńa a sirupy, KLAUS Timber, Klimex-N, Kovos rot Nepomuk, Kovovy roba Tojice, Kve tiny Kopretina Vendula Ras kova, Leiftheit Blatna, Levne knihy UPetru,Le ka rna Ha nnova, Masa z e sola rium Jaroslav S lehober, Milkot, Moravc ıḱova vıńa Hornı Ve stonice, MVDr. Ladislav Janovec, Nely brambu rka rna Me c ı n, OBRETA, Ovoce zelenina Lenka S loufova, Parfume rie C erna Jana, Petr Kr ıź Autodoprava, PILA S u s Nepomuk, Pneu Duchek Havel, Potraviny Frantis ek Vesely, Pru cha Vladislav, Radek Baz ant Doprava a spedice, Redbull, Regina Obaly, Roman Bras na Strojnı vy roba, R eznictvı a uzena r stvı Herejk, R eznictvı a uzena r stvı Vratislav Chodova, R eznictvı Tafat, R eznıḱ Skala Petrovic ky, SKY Trade, Slavoj Dvorec, Studio Visage, S u s V+ M, Tesas TOP, Tesas Medic, UNIBRICK, Wima Plast, Wishay Sfernice Blatna.

20 20 VOLNÝ ČAS 4/2014 FÉNIX provozuje MONTEVERDE o.s. díky podpoře města NEPOMUK Otevírací doba kanceláře (II. patro) Ponde lı U tery Str eda hodin hodin hodin C tvrtek Pa tek Telefonicky Po - Pa hodin hodin hodin Nám. A. Němejce 88, Nepomuk Fénix , Krouz ky pro de ti se nekonajı v dobe velikonoc nıćh pra zdnin , krouz ky pro dospe le se konajı /nekonajı na za klade domluvy s lektorem. Nová počítačová učebna Taneční kurzy pro děti s Lucií Kurz keramiky s Jitkou Rozcvička s míči na kurzu Atletiky Foto Miroslava Brožová Duben bude pro FE NIX me sıćem pr ıṕrav nove ho programu pro s kolnı rok 2014/15. Je az k neuve r enı,z ejetojiz pu l roku, co poprve FE NIX zaha jil vyuc ova nı v prostora ch nove zrekonstruovane ho katastra lnı ho u r adu a za nedlouho uplyne rok od okamz iku, kdy FE NIX poprve ver ejne pr edstavil projekt na nepomucke pouti Ve s kolnıḿ roce 2013/14 fungovalo 50 aktivit a za jem projevilo 350 obyvatel z regionu. Nejvıće pr ekvapila nec ekane velka popta vka po jazykove a poc ı tac ove vy uce. Ne ktere kurzy vznikly na za klade tipu pr ıźnivcu FE NIXU (cvic enı na mıć ıćh, dopolednı power jo ga, pa tec nı anglic tina pro vıće pokroc ile apod.). Pro r adu vas ich tipu sta le jes te hleda me lektory. Ve FE NIXU je celkem pe tuc eben a kapacita nenı jes te plne vytıź ena. Mu z eme proto pla novat i vıće aktivit nez 50 a ra di se spojıḿe s novy mi lektory. Ma te-li za jem spolupracovat, pr ec te te si poslednı odstavce c la nku. Novinky ve FÉNIXU Hleda me poslednı ho za jemce do Angličtiny pro začátečníky. Zaha jenı v dubnu. 11. a 15. dubna zahajujeme dals ı se rii vy ukovy ch hodin Počítače pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Zahájeno hlídání dětí při dopolední Power józe s Luciı Dous ovou (ponde lı, 9 10 hodin), moz nost hlı da nı i pro maminky, ktere nechodı na cvic enı (po domluve i 9 11 hodin). Nova cvic itelka Margita Mıḱova vu tery pr edcvic uje v rychlejším tempu na míčích (od hodin). Zdarma do konce c ervna mu z ou vas ede ti navs te vovat Lesní moudrost (str eda, hodin). Pro dospe le nabıźıḿe od dubna Břišní tance pro začátečníky v pa tek hodin. Os te pyas tafetove kolıḱy dostaly de ti v krouz ku Atletika. De kujeme za drobne mince za ka vu, ktere poslouz ily jako sponzorsky pr ıśpe vek. Nápojový automat na vy bornou c okola du, c aj, pole vku, ka vu ne kolika druhu najdete od br ezna v I. patr evefe NIXU. Automat pobe z ı tr i me sıće a pote plzen sky provozovatel rozhodne o rentabilite. Pijte c okola du zu stane va mvefe NIXU automat! Do vs ech kurzu vc etne jazykovy ch a poc ı tac ovy ch lze pr istoupit ivpru be hu pololetı. Neabsolvovane lekce odec teme z ceny. Přednášky 17. dubna: ZDRAVA VY Z IVA s Luciı Dous ovou (od hodin, vstupne 50 Kc ) 24. dubna: ZDRAVA VY Z IVA II. s Luciı Dous ovou (od hodin, vstupne 50 Kc ) Víkendové kurzy 5. dubna: Kurz nejen pro te hotne s Luciı Dous ovou (jo ga, dechove techniky, meditace, pe c e o dı te c erstve narozene vc. muzikoterapie, masa z e, s a tkova nı, bezlepkova metoda, diskuse o vy z ive ), vhodne i pro tatıńky ( hodin, 450 Kc ) 6. dubna: KERAMIKA pro zac a tec nıḱy i pokroc ile vc etne toc enı na hrnc ıŕ ske m kruhu nede lnı kurz s Jitkou Kahounovou (9 17 hodin, 500 Kc ) 20. dubna: FIMO vy roba jarnıćh s perku s Luciı Prchalovou (nede lnı kurz hodin, 250 Kc + materia l) 26. dubna: PEDIG I. vy roba dekorativnıćh pr edme tu (os atka, kos ıć ek) se Zuzanou Denkovou (sobotnı kurz, hodin, 340 Kc vc etne materia lu) Počítačové kurzy V br eznu byla otevr ena poc ı tac ova uc ebna se zcela novy m vybavenıḿ pro vy uku deseti studentu.na za klade ohlasu a tipu od na vs te vnıḱu a pr ıźnivcu FE NIXU budeme na le to pr ipravovat novinky v poc ı tac ove vy uce: Jak vytvor it fotoknihu, Telefonova nı pr es Skype, U prava fotografiı ve volne dostupny ch programech aj. Ma te-li svu j tip na na pln poc ı tac ove ho kurzu pro le to 2014 napis te na m. Ra di jej pro va s i ver ejnost pr ipravıḿe.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 04, duben 2015, ročník XXIV., ZDARMA Autobusová zastávka na náměstí Osvobození nepomucka v květnu 1945 Zelená Hora končí sliby, začínají

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

str. 14 str. 14-15 str. 25 AMFORA přátelský fotbalový zápas při oslavě 870 let města Nepomuk

str. 14 str. 14-15 str. 25 AMFORA přátelský fotbalový zápas při oslavě 870 let města Nepomuk MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Plavec z Nepomuku v Německu uspěl Dětský domov Nepomuk ZELENÁ HORA OTEVŘENA pouze v SRPNU str.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více