Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010"

Transkript

1 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450 CASE 1

2 Obsah Obsah Teoretický úvod Přínosy a nevýhody CASE nástrojů Přínosy CASE nástrojů Možné nástrahy nástrojů CASE Druhy CASE nástrojů Související standardy BPMN BPMN Wf XML Wf XML Přehled dostupných nástrojů Komerční SW IBM Websphere Oracle BPEL Process Manager Microsoft Office Sharepoint Server IBM Filenet P8 BMP Open source SW Intalio Works Designer Aris Express ProcessMaker Závěr přehled nástrojů: Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint - teoretická část Microsoft Office SharePoint Server Windows SharePoint Services (WSS) Možnosti tvorby workflow Závěr teoretické části Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint - praktická část Tvorba workflow v MS SharePoint Designeru Tvorba workflow ve Visual Studiu sekvenčně Tvorba workflow ve Visual Studiu stavově Nintex Workflow Závěrečné zhodnocení nástrojů pro tvorbu workflow Zdroje

3 1. Teoretický úvod Computer-Aided Software engrineering je označení pro aplikace, které jsou uplatňovány při vývoji software. Tyto nástroje usnadňují vývoj informačních systémů a aplikacím pomocí modelování reality ve formě srozumitelné uživatelům. Tyto modely jsou vytvářeny za účelem dosažení vyšší kvality, bezchybnosti a udržovatelnosti počítačového kódu. Podpora může probíhat v různých fázích vývoje. Příkladem modelů, vytvářených CASE nástroji mohou být schémata databází, organizační struktury společnosti, modely procesy, ale například i cíle firmy nebo okolí podniku. Aplikace CASE se začaly rozvíjet s nasazením počítačů ve firmách zhruba v posledních 25 letech. Nástroje CASE mohou pomáhat při řízení projektů, kde je dbán důraz na dodržování termínů jednotlivých etap a zároveň je nutné dodržovat napjaté finanční rozpočty. CASE nástroje se tak stávají nástrojem pro zefektivnění činností uplatňovaných při vývoji softwarových projektů. Významným rysem těchto aplikací je dále i podpora vývojových standardů a metodik. Dalším rysem CASE nástrojů je existence tzv.společných uložišť (repositury), které umožňují uchovávání výstupů pro členy týmu. Modely a části programového kódu jsou tak přístupné všem členům týmu a je možné v nich sledovat provedené změny a v neposlední řadě i jejich sdílení. Díky těmto úložištím je možné zároveň řešit aktualizace a zálohování důležitých souborů. Znakem těchto programů je znuvupoužitelnost výstupů a jejich částí. Tyto části mohou být použity jak v rámci jednoho projektu, tak napříč mnoha projekty. Na trhu se vyskytuje značné množství CASE nástrojů nejrůznějšího funkčního záběru i určení. Valná většina nejznámějších aplikací byla rozebrána v předchozích seminárních pracích, a vzhledem k tomu, že téma této práce je navíc pouze specifičtěji vymezená kategorie nástrojů CASE, nebylo by ani účelné, ani věcné, snažit se tyto nástroje opět klasifikovat a rozepisovat (v předchozích pracích jsou kromě základního popisu funkcionality a náhledů obrazovek k dispozici také informace o možnostech jejich pořízení, či poskytované podpoře výrobců a distributorů, anebo různé srovnávací tabulky). CASE nástroje jsou na trhu nabízeny v mnoha variantách, které odpovídají vždy konkrétní charakteristice daného podniku. Jiné aplikace bude požadovat malá firma a jiné nadnárodní korporace, působící na všech kontinentech naší planety. Z tohoto důvodu uvádíme níže uvedené rozdělení vybraných CASE nástrojů podle kategorie uživatelů. Tento výčet je stručný a zaměřený na některé známější produkty, jsou v něm zohledněny jak komerční tak nástroje poskytované zdarma např. formou open source [2]: 3

4 Velké podniky IDS Scheer Aris, IBM Rational Rose Modeler, Oracle Designer, Select Architect, Power Designer Malé podniky Magic Draw UML, JUDE Professional, Umbrello Jednotlivci UML Modeller, Dia, Toad Data Modeler Všechny skupiny 4

5 1.1. Přínosy a nevýhody CASE nástrojů Přínosy Vyšší produktivita vývojových týmů Snížené náklady na vývoj Nižší riziko chyb v kódu Snazší údržba a další vývoj Zjednodušení administrativy Rizika Nevhodný výběr nástroje či jejich kombinací Vysoké pořizovací náklady Vysoké nároky na kvalifikaci uživatelů 1.2. Přínosy CASE nástrojů Vyšší produktivita vývojových týmů Při použití CASE nástrojů dochází ke značnému zrychlení spolupráce jednotlivých členů vývojových týmů. Díky automatizaci práce, kterou s sebou využití CASE přináší, dochází k urychlení zpracování a tím zvýšení produktivity práce (dle odhadu až zdvojnásobení). Samozřejmě obrovským přínosem je též podpora práce několika vývojářů, respektive návrhářů, na projektu současně. Snížené náklady na vývoj Díky rychlejšímu vývoji a efektivnější spolupráci ve srovnání s prací týmu, která nebude založena na CASE nástrojích je možné snížit náklady. CASE nástroje nelze ovšem chápat jako všelék na veškeré problémy firem. Dále zmiňujeme rizika, která přináší využívání CASE nástrojů. Mnohdy dochází při jejich používání a stoprocentním spolehnutí na jejich funkcionalitu až k banálním chybám například použitím různých lokálních proměnných u jednotlivých členů týmu. 5

6 Nižší riziko chyb v kódu Využití nástrojů CASE s sebou přináší možnost průběžné kontroly, které vedou k lepšímu a rychlejšímu odstraňování chyb. Netřeba dodávat, že čím dříve jsou chyby detekovány a odstraněny, tím nižší jsou náklady s tím spojené. Čím vetší a robustnější informační systém, tím je identifikace chyb obtížnější a jejich odstraňování problematičtější a nákladnější. Snazší údržba a další vývoj produktu Výsledkem kvalitnějšího návrhu, dokonalejší analýzy, automatického generování aplikačního kódu, automatizovaného testování a včasného odstranění chyb je vyšší kvalita celého systému. Díky generované dokumentaci (viz níže) je též snadnější a levnější údržba celého systému během jeho životního cyklu. Dalším rozvojem je myšleno přidávání nových funkcionalit v rámci životního cyklu produktu. Kvalitnější dokumentace Jednodušší tvorba a správa dokumentace projektu je dalším znakem nástrojů CASE. Jsou poskytovány mj. nástroje pro automatické generování dokumentace. Při vývoji je totiž dokumentace často opomíjena a softwarové produkty jsou vytvářeny tak jak jsou, tudíž programátor se ve svém kódu vyzná. Problém ovšem nastává v případě, že odejde a údržbu nebo rozvoj produktu má na starosti někdo jiný. V praxi se s podobnými případy můžeme setkat prakticky dnes a denně. Nástroje CASE pomáhají tyto neduhy řešit například automatickým generováním popisů k jednotlivým metodám. Zjednodušení administrativy CASE nástroje, obsahují zpravidla součásti, které umožňují spolupráci v rámci týmu. Práci, kterou daný vývojář udělá, při uložení vybaví například popisem změn, které provedl. Tyto nástroje jsou schopny tyto informace zpracovávat a dále tyto informace publikovat například do nástrojů pro projektové řízení. Členové týmu tak mají jasnější obraz o tom, co se zrovna děje a v jaké je projekt či úkol fázi řešení. Odpadá tak nutnost ručního zadávání těchto informací, nebo jejich přeposílání například em Možné nástrahy nástrojů CASE Využití CASE nástroje umožňuje (převážně díky srozumitelným diagramům) lepší možnost participace uživatelů na vývoji produktu, což vede ke zkrácení doby nutné k zaučení uživatelů v práci s novým systém. Ačkoliv s sebou využití CASE nástrojů bezesporu přináší mnoho výhod, je potřeba zmínit též úskalí, na která lze při používání CASE nástroje narazit [1]: 6

7 Nevhodný výběr nástroje či jejich nevhodná kombinace Správný výběr CASE nástroje je kritickým faktorem jejich úspěšného využití. Pokud totiž bude vybrán nevhodný nástroj, je pravděpodobné, ž efektivita z jeho používání se ztratí a může být dokonce kontraproduktivní. To samé platí o kombinaci těchto nástrojů. Vysoké pořizovací náklady CASE nástroje nepatří mezi levné nástroje, zejména u nástrojů pro velké společnosti využívajících úložišť. Najdeme pochopitelně i produkty distribuované zdarma nebo jako open-source, ale ty zpravidla nedosahují takových kvalit jako produkty renomovaných společností. Vysoké nároky na kvalifikaci uživatelů Při zavádění CASE nástrojů je na místě počítat se zvýšenými nároky na kvalitu a znalosti uživatelů. Pro správné používání je nutné si osvojit celou řadu technik a postupů, které jsou závislé na konkrétním typu nástroje. Zejména jsou tímto myšleny znalosti a schopnosti týkající se modelování reality Druhy CASE nástrojů Tato sekce přehledně rekapituluje jedno z možných rozdělení nástrojů CASE [1]: Interaktivita CASE nástroje, které jsou interaktivní ze své podstaty (např. nástr. podporující metodu návrhu) CASE nástroje, které nejsou interaktivní (tzv. vývojové) Fáze projektu front end CASE (využívány v drívejších fázích projektu napr. nástroje na podporu návrhu) back end CASE (využívány v pozdejších fázích projektu napr. nástroje podporující testování) Stupeň integrace CASE tools (automatizovaná podpora libovolné úlohy životního cyklu SW (dále jen SDLC)) CASE toolkits (soubor integrovaných nástroju, poskytujících podporu v rámci 1 fáze SDLC) CASE workbenches (integrované CASE tools /toolkits, poskytující podporu v min.2 fázích SDLC) I CASE (nejvyšší stupeň integrace; propojení CASE tools, CASE toolkits a CASE workbenches) Využití během životního cyklu SW vertikální CASE (nástroje podporující jen dílcí krok životního cyklu software ci dílcí oblast) horizontální CASE (nástroje podporující nekolik kroku životního cyklu software ci více oblastí) Fáze životního cyklu IS Pre CASE (podporuje činnosti předcházející vývoji IS globální strategie) Upper CASE (podporuje tvorbu informační strategie a analýzu) Middle CASE (podporuje tvorbu globálního a detailního 7

8 návrhu IS) Lower CASE (podporuje fázi implementace) Post CASE (podporuje fázi uvedení IS do provozu, provoz, údržbu, reengineering) 1.5. Související standardy S tématem využívání nástrojů CASE úzce souvisí využívání nejrůznějších standardů a technologií. Koneckonců je to i jedním z nemalých přínosů CASE nástrojů, že jsou s obecně platnými standardy kompatibilní a prosazují tak jejich aplikaci v praxi, což vývoj a údržbu systémů bezpochyby usnadňuje. Zároveň tím, že celý tým používá stejný CASE nástroj, je zajištění dodržení vývojových standardů všemi členy týmu jednodušší. Tato kapitola se zaměří na některé klíčové standardy, jejichž alespoň základní povědomí je pro porozumění kontextu CASE nástrojů (zejména se zaměřením na řízení workflow) výhodou, ne li nutností. Mnohé standardy byly již zpracovány v předchozích pracích, a proto zmíněny budou jen standardy dosud nezpracované, anebo revidované či doplněné BPMN Standard BPMN (Business Process Modeling Notation), byl vyvinut, aby umožnil tvořit srozumitelné grafické znázornění business procesu. Grafická notace obsahuje soubor pravidel, podle kterých je možné objekty spojovat. Dalším cílem BPMN bylo, vytvoření notace snadno pochopitelné a použitelné. Tato jednoduchost ovšem neznamená, že by v ní nebylo možné vytvářet složité business procesy. Tento standard byl vytvořen (verze 1.0 publikována v květnu 2004) skupinou BPMI (Business Process Management Initiative) a v roce 2006 standardizován konsorciem OMG (Object Management Group). Stěžejním úkolem bylo poskytnout notaci, která by byla citelná pro všechny uživatele od analytiků přes programátory až po takové uživatele, kteří budou procesy monitorovat a řídit. BPMN je také možné, díky jeho XML povaze, také využít pro generování dalších formátu (XPDL, BPEL, BPEL4WS). Díky tomu BPMN vytváří most mezi business orientovanou analýzou a designem procesů a jejich implementací [1] BPMN 2.0 Business Process Model and Notation je zatím jen pracovní jméno budoucího standardu BPMN 2.0 [17]. Cílem BPMN 2.0 je sjednocení do jediné specifikace pro Business Process Model and Notation která definuje notaci, metamodel a výměnné formáty pod známým a osvědčeným názvem "BPMN". Mezi navržené vlastnosti patří [1]: Spojení BPMN s business process definition meta modelem BPDM do jednoho konzistentního jazyka. Umožnit převod modelu mezi modelovacími nástroji. Umožnit uživateli rozdílný pohled na model podle jeho aktuální potřeby. 8

9 Serializovat BPMN a poskytnout XML schéma pro transformaci modelů a rozšířit BPMN směrem k procesnímu modelování a podpoře businessu. Přestože mělo být BPMN 2.0 dle původních záměrů již uvedeno do praxe, zatím je stále v procesu schvalování. Klíčovým momentem bylo finální návrh podaný 22. června 2009, který získal 4 rozhodující hlasy a je připraven stát se OMG (Object Management Group) alfa specifikací na podzim 2009 [3]. 9

10 1.8. Wf XML Standard jazyka Wf XML je rozšířený interface, který umožňuje komunikovat mezi WfMS (Workflow Management Systems) a externími službami. Rozhraní vytváří procesy a jejich instance pracující s asynchronními (požadavek/odpověď) protokoly. Dnešním trendem je XML driven workflow, tedy takový systém, který si o zpracovávaných datech dokáže zjistit potřebné informace sám (automatizované), anebo mu jsou tyto informace přiřazeny pro zadávání (manuální) podle nich pak automaticky probíhá vlastní zpracování tiskových dat [1] Wf XML 2.0 Wf XML 2.0 od WfMC propojuje možnosti BPM a modelování workflow. Business Process Engine je speciální typ asynchronní služby. Průběh takové služby je znázorněn takto: Služba spuštěna, ke službě jsou přiřazeni lidé, služba je dokončena v určitý čas. Některé BPMS mají integrovány různé konektory, ať již obecné, nebo vytvořené pro konkrétní software. Rozhraní na vyšší úrovni představuje integrace na úrovni samotných BPMS. Pod tím si lze představit schopnost jednoho BPMS zavolat v rámci svého procesu subproces jiného BPMS. Standardy definující komunikační jazyk pro tato volání jsou zejména Wf XML, AWSP, WSDL. Wf XML 2.0 je definovaný prostřednictvím WSDL (Web Services Description Language), a proto je obecně akceptovaný jako webová služba. Je důležité také zmínit, že služby vyvinuté pomocí Wf XML 2.0 nejsou zpětně kompatibilní se službami využívajících Wf XML 1.1, jelikož předchozí protokol nebyl založený na SOAP (Simple Object Access Protocol) zprávách [4]. 2. Přehled dostupných nástrojů 2.1. Komerční SW IBM Websphere Oracle BPEL Process Manager Microsoft Office Sharepoint Server IBM Filenet P8 BMP IBM Websphere Poskytuje robustní funkce pro vícerozměrné modelování a analýzu podnikových procesů. 10

11 WebSphere Business Modeler Advanced je špičkový nástroj společnosti IBM pro modelování a analýzu podnikových procesů určený pro podnikové uživatele. Poskytuje funkce modelování, simulace a analýzy procesů, jež firemním uživatelům pomohou získat přehled, dokumentovat a nasazovat podnikové procesy za účelem průběžné optimalizace. Umožňuje podnikovým uživatelům navrhování, modelování a nasazení důležitých podnikových procesů. Umožňuje uživatelům provádět informované rozhodování před vlastním nasazením použitím rozšířených simulačních funkcí, jež pracují nad modelovanými i nad skutečnými daty. Poskytuje integrovaný odvětvový obsah a pomáhá tak podnikovým uživatelům urychleně zahájit vývoj řešení. Urychluje proces optimalizace, neboť uživatelům umožňuje vizualizovat a identifikovat kritická a neúčinná místa v procesech. Poskytuje rozšířenou integraci se sadou IBM BPM a s produktem WebSphere Dynamic Process Edition prostřednictvím prostoru Business Space z WebSphere, což je sjednocené rozhraní pro koncové uživatele, které integruje obsah BPM v zájmu zajištění komplexní správy podnikových procesů. Odborníkům umožňuje sdílení modelů a spolupráci prostřednictvím webového prohlížeče použitím serveru WebSphere Business Modeler Publishing Server. [5] [6] Podpora BPEL Ano 11

12 Podpora dalších standardů Web Services Description Language (WSDL) XML Schema Definitions (XSDs) Podporované platformy Win 7, Vista, XP x64, x86 Win 2008 x64, x86 HW a SW požadavky Hardware Requirements Group Applicable OS Notes Disk Space All Applicable OS GB Memory All Applicable OS 1 GB RAM minimum, 2 GB recommended.) Processor All Applicable OS Pentium 4, 1.4 GHz or higher Group Product Applicable OS Notes Browser Java plug-in Adobe Reader Version 4.05 and future releases, mod levels, and their fix packs. All Applicable OS Required to view PDF documents within the help system. Also requires Acrobat Web plug-in installed in system browser. Web Browsers Microsoft Internet Explorer Version 6.0 SP2 and future fix packs. Mozilla Firefox Version 3.0 and future fix packs. Cena Kč Zdrojové informace pro tabulku viz.: [7] Oracle BPEL Process Manager Pokud je Vaším úkolem zajistit automatizaci a správu podnikových procesů, přichází na řadu Oracle BPEL Process Manager. Jedná se o flexibilní prostředí pro návrh, implementaci, provoz a monitoring podnikových procesů založený na standardu BPEL (Business Process Execution Language), které Vám pomůže převést koncept SOA (Service-Oriented rchitecture) do každodenní praxe. Skládá se z jednoduše použitelného vizuálního nástroje pro modelování procesů, výkonného jádra pro jejich následný provoz, a v neposlední řadě i nástroje pro monitoring všech právě probíhajících i ukončených procesů. Výhodami Oracle BPEL Process Manager jsou nativní podpora standardu BPEL, jednoduché napojení na heterogenní systémy a aplikace pomocí webových služeb a adaptérů, a v neposlední řadě také možnost provozování nejen na platformě Oracle, ale i na J2EE aplikačních serverech jiných dodavatelů. [8] Podpora BPEL Podpora dalších standardů ano XML, WSDL, XSLT, XPATH, JMS, JCA Podporované platformy Windows Solaris Unix Linux 12

13 HW a SW požadavky Aplikační server: Oracle AS JBoss BEAWebLogic IBM WebSphere Databáze: Oracle DB Oracle Lite MS SQL Cena Kč Zdrojové informace pro tabulku viz.: [9,10] 13

14 [11] Microsoft Office Sharepoint Server Detailní rozbor MOSS je proveden v samostatné kapitole, takže zde jsou jen přehledové informace pro porovnání. Podpora BPEL Podpora dalších standardů Ano Podporované platformy MS Windows Server 2003 a novější HW a SW požadavky SW: Serverový OS,.NET Framework, Windows SharePoint Services HW: Component Minimum Recommended Processor 2.5 gigahertz (GHz) Dual processors that are each 3 GHz or faster RAM 1 gigabyte (GB) 2 GB Disk NTFS file system formatted partition with a minimum of 3 GB of free space NTFS file system formatted partition with 3 GB of free space plus adequate free space for your Web sites Drive DVD drive DVD drive or the source copied to a 14

15 local or network-accessible drive Cena Display or higher resolution monitor Network 56 kilobits per second (Kbps) connection between client computers and server 56 Kbps or faster connection between client computers and server SharePoint Services je zdarma, ale vyžaduje ke svému běhu serverový OS, který už zdarma není. SharePoint je dodávaný spolu s MS SQL serverem (zdarma), použití jiného DB vyžaduje další licenci. Licence: Je třeba serverová licence pro každý fyzický server + další licence uživatelské. Ty buďto podle počtu uživatelských účtů, nebo podle počtu zařízení, jejichž prostřednictvím se uživatelé připojují. Zdrojové informace pro tabulku viz.: [12,13,14] IBM Filenet P8 BMP IBM FileNet P8 Platform je nová generace jednotného podnikového základu integrovaných produktů IBM FileNet P8. Spojuje referenční architekturu podnikové správy obsahu a základní podnikovou platformu s komplexní správou obchodních procesů (Business Process Management)a se schopnostmi dodržování předpisů. Zahrnuje úplnou sadu podnikových služeb správy obsahu a procesů, jež lze používat a nasazovat v rámci architektury SOA. Podporuje všestranné rozhraní API pro vývoj aplikací webových služeb Java, Microsoft.NET a XML s plně vybavenými interaktivními uživatelskými rozhraními, jež umožňují snadné přizpůsobení. IBM FileNet Business Process Manager (BPM), řídí workflow mezi lidmi a systémy pro obsah a řízení procesů. To pomáhá organizacím zvyšovat výkonnosti procesů, snížení doby cyklů a zvýšit produktivitu a rozhodování tím, že řeší tvorbu, správu a optimalizaci Case-based procesůs cílem zlepšit obchodní výsledky. Poskytuje možnosti řízení procesů prostřednictvím spojení návrhu procesů, simulační nástroje, inteligentních elektronických formulářů, rychlých vývojových rámců aplikací a tzv. "přístrojové desky" pro monitorování procesů. Využívá nejnovější inovace v oblasti Web 2.0 a kompozitní aplikace prostředí jako součást frameworku Agile ECM s cílem urychlit zavádění aplikací v celém podniku. Podporuje aktivní obsah, který je k dispozici uživatelům ve správný čas ve správném kontextu, aniž by ho museli dlouze hledat. Podporuje normy jako BPMN pro modelování procesů a XPDL pro definici procesů. [15] 15

16 Podpora BPEL Podpora dalších standardů Podporované platformy ne Business Proscess Modeling Notation (BPDM) XPDL XML Operating systems (server and/or client): IBM AIX, Microsoft Windows, Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux and Novell SUSE Linux platforms HW a SW požadavky Databases: IBM DB2, Microsoft SQL Server and Oracle databases Security services: IBM Tivoli Access Manager, IBM Tivoli Directory Server, CA etrust SiteMinder, Microsoft Active Directory, Novell edirectory, Sun Java System Directory Server and Kerberos services Java EE application server: IBM WebSphere, BEA Weblogic, JBoss Cena N/A Zdrojové informace pro tabulku viz.: [16] Zdrojové informace pro tabulku viz.: [17] 16

17 2.2. Open source SW Intalio Works Designer Aris Express ProcessMaker Intalio Works Designer Intalio je open source platforma podnikových procesů postavena kolem standardní servisně-orientované Eclipse STP BPMN a Apache ODE BPEL engine. Intalio Business poskytuje všechny komponenty potřebné pro návrh, nasazení a správu nejsložitějších podnikových procesů, která zahrnuje BRE - Business Rule Engine BAM - Business Activity Monitor Portal přehledonové rozhraní ESB - integrovaná sbírka SOA komponent ECM - dokumentový manager Intalio je k dispozici v několika vydáních, ale ta pro nás nejzajímavější je zdarma - Intalio Community Edition. Tato edice je ze dvou částí, Intalio Designér a Intalio Server. Intalio Designer je jediný nástroj, v současné době dostupný na trhu, který umožňuje spuštění libovolného BPMN modelu, který se přeloží do plně spustitelného BPEL procesu bez nutnosti psát jakýkoli kód. Intalio Server je vysoce výkonný engine proces, který může podporovat nejsložitější podnikové procesů a může být nasazen v prostředí s vysokou zátěží. Pokud vaše organizace plánuje na automatizaci obchodních procesů, Intalio by měl být v seznamu produktů stojícím za úvahu. Intalio také jako první uspělo na trhu s BPMS nástroji s konceptem open source a dotáhlo to mezi elitu, kterou vzal na vědomí SAP a dvakrát za rok hodnotí Gartner. BPMS se skládá ze tří navzájem úzce integrovaných produktů (nyní ve verzi 6.0.3) - designeru, procesního serveru a workflow, vše budováno na otevřené plaformě Eclipse. Z hlediska business modelování máte k dispozici notaci BPMN. Můžete do něj načíst i řadu dalších (UML, ARIS) případně zvládnout import své specifické notace. K dispozici je totiž otevřené XML schéma BPMN. K mání je už řada konektorů a jejich počet se díky modelu open source rychle rozrůstá. Specifikem procesního enginu Intalia je, že BPEL je serverem přímo interpretován (u většiny ostatních procesních serverů je nejdříve XML definice transformována do proprietárního formátu a pak ještě zkompilována), což znamená také skutečný BAM v reálném čase. [18,19] 17

18 Podpora BPEL Podpora dalších standardů Podporované platformy HW a SW požadavky ano BPMN XML XPATH WSDL Win, Linux, Mac, Linux 64 N/A Cena ZDARMA Zdrojové informace pro tabulku viz.: [18,19] Aris Express ARIS Express je bezplatný nástroj pro ty, kteří chtějí proniknout do světa ARIS, ideálně připravený i pro potřeby těch, kteří s řízením procesů teprve začínají. S jednoduchým a inovativním interface modelovacího nástroje vidíte výsledky okamžitě. Beta verzi produktu testovalo téměř tisíc členů ARIS Community a testy prošla velmi úspěšně. Z ARIS Express mohou uživatelé uploadovat své modely přímo do ARIS Community, kde jak samotný ARIS Express, tak i modely vytvořené s jeho pomocí, budily značný zájem již před oficiálním uvolněním produktu. Vydání ARIS Express není nepodstatné ani pro uživatele profesionálních produktů z rodiny ARIS, jako je ARIS Business Architect nebo ARIS Business Designer. V předpremiéře totiž nabízí pohled na nový uživatelský interface a nové inovativní modelovací funkce. Uživatelé ARIS Express mohou k profesionálním produktům platformy ARIS přejít, kdykoli jejich aktivity spojené s řízením podnikových procesů začnou vyžadovat propracovanější funkcionality, jako je možnost užívání více uživateli, podpora úložišť, konfigurace metod, analytické a simulační postupy atd. Podpora BPEL Podpora dalších standardů ano XML Podporované platformy Windows (XP, Vista) HW a SW požadavky min. Java version installed: 1.6.0_10 min. screen resolution: 1024x600 pixels min. free disc space: 150 MB min. free memory (RAM): 256 MB recommended free memory (RAM): 512 MB 18

19 Cena ZDARMA [20] ProcessMaker ProcessMaker je workflow a Business Process Management software, který umožňuje malým a středním firmám a organizacím zautomatizovat na dokladech založené schvalovací procesy napříč různými systémy. Používá web rozhraní s úplnou podporou AJAX. ProcessMaker obsahuje nástroje pro návrh formulářů, vytváření dokumentů, přiřazování rolí a uživatelů, vytvoření směrovacích pravidel. Servisně orientovaná architektura (SOA) a rozhraní webové služby umožňuje integraci ProcessMakeru s dalšími business aplikacemi. Díky této vlastnosti lze ProcessMaker použít pro rozšíření možností dalších systémů (KnowledgeTree, SugarCRM) modifikovat a řídit integrované procesy. Díky ProcessMakeru mohou i uživatelé, kteří nemají zkušeností s programováním, navrhovat a spouštět pracovní postupy, zvýšit transparentnost a radikálně snížit papírování, automatizovat procesy napříč systémy, včetně lidských zdrojů, financí, atd. S ProcessMaker můžete snadno vytvářet workflow mapy, formy vlastní konstrukce, výpis dat z externích zdrojů dat a mnoho dalších klíčových funkcí pro optimalizaci workflow managementu 19

20 a obchodních operací. Jednou z klíčových předností ProcessMaker je on-line knihovna, ze které si můžete stáhnout mnoho šablon pro postup a editovat je. [21] Podpora BPEL Podpora dalších standardů ne N/A Podporované platformy Linux (any) Windows (XP, 2003, Vista) UNIX HW a SW požadavky Web Server Apache or greater Database MySQL: or greater Client Mozilla FireFox Internet Explorer 7+ Cena ZDARMA Zdrojové informace pro tabulku viz.: [22] [23] 20

21 2.3. Závěr přehled nástrojů: V tomto přehledu jsem uvedl příklady nástrojů pro modelování, sledování a management procesů a workflow. Jsou zde zástupci jak profesionálních komerčních výrobců, tak i software zdarma, který sice svými možnostmi neumožňuje zdaleka to co placené produkty, ale nabízí možnost si vyzkoušet v praxi alespoň některé vlastnosti. 3. Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint teoretická část V nadcházejících kapitolách se pokusím shrnout specifika systému Microsoft SharePoint a nastínit možnosti vývoje workflow pro tento systém Microsoft Office SharePoint Server Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) je v podstatě Content Management Systém, který prostřednictvím webového rozhraní umožňuje uživatelům sdílet data a evidovat úkoly [26] - jedná se o technologii Enterprise Portal. K ukládání dat je využíván databázový systém, nejčastěji MS SQL server. Aby mohli uživatelé přistupovat k webovému rozhraní, funguje SharePoint jako web server. Kromě webového rozhraní nabízí uživatelům vyhledávací modul a pokročilou administraci oprávnění uživatelských účtů, načítaných buď přímo z hostitelského OS, nebo ze služby Active Directory v podnikové síti 1. Webové rozhraní SharePointu je založeno na templatech, které mohou uživatelé široce customizovat. Veškerý obsah je pak vytvořen spojením obecného templátu a uživatelské customizace, uložené v databázi. Samotné webové stránky jsou ve skutečnosti ASP.NET 2.0 webové aplikace. "Odlehčenou" verzí MOSS je SharePoint Services, základní SharePoint, což je v zásadě stejný produkt, jen omezený o rozšířenou podporu spolupráce s aplikacemi MS Office na klientských stanicích. SharePoint Services je narozdíl od MOSS k dispozici majitelům serverového OS zdarma. Politika Microsoftu vyžaduje v případě MOSS zvláštní licenci pro každý fyzický server, na němž MOSS běží a dále pak licence uživatelské. V případě posledně jmenovaných licencí lze rozlišit mezi licencí na konkrétního uživatele (User CAL) a licencí na konkrétní pracovní stanici (Device CAL). Zákazník si může vybrat, jaká forma mu více vyhovuje - pokud s MOSS pracuje několik málo zaměstnanců, kteří při své práci střídají pracovní stanice, pravděpodobně bude výhodnější licencování uživatelské. Pokud má naopak mnoho zaměstnanců, kteří pracují na statických pracovních stanicích, nebo se na těchto stanicích dokonce střídá více zaměstnanců, pak nejspíš využije alternativní formu. MOSS se dále dělí na standard a professional verze, přičemž k využití dodatečných funkcí pokročilé verze je třeba další, tzv. Enterprise CAL licence. Tato licence se také dělí na User a Device CAL. Není však třeba licencovat dodatečným způsobem všechny osoby 1 K tomuto využívá LDAP model oprávnění, který je společný oběma těmto technologiím. Nicméně tento model lze doplnit vlastním způsobem autentizace uživatelů, například webovým přihlašovacím formulářem. 21

22 nebo pracovní stanice, ale jen ty, které využívají oněch pokročilých funkcí professional verze MOSS. [24] Datový model, který je u workflow podstatný, se skládá ze seznamů. Tyto seznamy mohou obsahovat různé typy dokumentů, může jít o seznamy úkolů nebo například seznamy kalendářových záznamů. Samotné workflow je pak reprezentováno jednou nebo více položkami v takovémto seznamu, k nimž mají různí uživatelé definována různá oprávnění. Obrázek 1: SharePoint úvodní stránka 22

23 Obrázek 2: SharePoint editace úvodní stránky 23

24 3.2. Windows SharePoint Services (WSS) Funkcionalita SharePointu je postavena na základech Windows SharePoint Services, což je bezplatné2 rozšíření pro MS Windows Server 2003 a v současné době jde spíše o doplněk MS.NET Frameworku. Jak už z tohoto vyplývá, SharePoint lze provozovat pouze na Microsoftí platformě. Zde je shrnutí nejdůležitějších vlastností WSS: Jedná se o framework podporující objektový model, ASP.NET ovládací prvky a ukládání dat do SQL databáze Umožňuje administraci různých website v rámci jednoho nebo více serverů Obsahuje templáty pro tvorbu a customizaci website Podporuje editaci webových stránek možnost změny rozmístění ovládacích prvků, editaci layoutů, vytváření seznamů, atp. Přináší indexovací nástroj pro podporu vyhledávání obsahu Obsahuje konfigurační wizard pro počáteční nastavení : Windows SharePoint Services 3.3. Možnosti tvorby workflow K vývoji workflow v prostředí MS SharePoint lze využít dvou základních přístupů sekvenčního workflow a state-machine workflow. Sekvenční workflow je v podstatě jednoduchý sled činností, vedoucí z bodu A (např. založení úkolu) k bodu B (např. vyřešení úkolu). Mezi těmito kroky může být libovolné množství dalších dílčích úkonů, např. přiřazení úkolu určitému uživateli, odeslání upozorňujícího u nebo např. čekání na doplnění informací od uživatele. V podstatě ale nelze docílit složitého větvení a důležitého "kroku zpět", tj. návratu na předchozí činnost, bez použití nepřehledných cyklů ověnčených složitými podmínkami. Sekvenční workflow dobře ilustruje obrázek 4 (start = zelená šipka na začátku konec = červené kolečko na konci). Druhou možností je tzv. state-machine workflow, jehož princip fungování by se dal shrnout jako soubor stavů a přechodů mezi nimi. V tomto přístupu lze definovat různé stavy, v jakých může workflow během svého života existovat a v 2 I když je WSS distribuován bezplatně, vyžaduje ke svému běhu komerční produkty společnosti Microsoft 24 Obrázek 4: Sekvenční workflow

25 rámci těchto stavů definovat pomocí triggerů různé události, které zahájí dílčí sekvenční workflow zakončené zpravidla přechodem do odlišného stavu. Tímto způsobem lze docílit teoreticky nekonečného workflow, pokud sled událostí zapříčiní cyklické přechody mezi stavy (A B C A). Na druhou stranu, lze takto docílit onoho "kroku zpět", tj. návratu k předchozímu stavu workflow. State-machine workflow se velmi podobá procesnímu diagramu, dle mého názoru jde v případě podpory složitějších podnikových procesů o jednodušší variantu než v případě sekvenčního workflow. Protože state-machine workflow v rámci jednotlivých stavů definuje dílčí sekvenční workflow, dalo by se také chápat jako určitá nadstavba sekvenčních workflow. Obrázek 5: State-machine workflow Interní architektura workflow je založena na frameworku Windows Workflow Foundation (WWF). Tento rámec poskytuje runtime pro běh workflow a pro komunikaci s ním. Jelikož workflow může běžet několik dní nebo týdnů, bylo by nehospodárné držet jej po celou tuto dobu v RAM paměti serveru. Z tohoto důvodu je instance workflow "uspána" a serializována do databáze. K "probuzení" spícího workflow je třeba využít Workflow Runtime, který prostřednictvím zapouzdřených metod workflow umístí zpět do hlavní paměti serveru a umožní programu s ním komunikovat. Pokud zůstaneme v rámci SharePoint serveru, je veškerá tato činnost opět zapouzdřena uvnitř WSS 3. Kromě standardních možností lze doprogramovat vlastní řešení, komunikační rozhraní, které s využitím definovaných metod vyvolá určitou událost. 3 Standardní událost typu editace položky úkolu může pomocí WSS komunikovat se spícím workflow. Pokud existuje trigger, čekající právě na tuto událost, probudí jej a zahájí definovanou reakci na tuto událost. 25

26 3.4. Závěr teoretické části Následující obrázek dobře ilustruje hierarchii Workflow v prostředí SharePointu (verze 2007, v současnosti Obrázek 6: Hierarchie MOSS nejpoužívanější) - Workflow jakožto součást SharePoint serveru staví nad Windows SharePoint Services, běží v rámci Workflow Runtime Engine, která je součást Windows Workflow Foundation. K uživatelské interakci s běžící instancí workflow slouží webové aplikace (Websites) využívající ASP.NET 2.0 uložené jakožto Web Content v SQL databázi. Dalšími možnostmi spolupráce je provázání na aplikace MS Office a využití formulářů InfoPath. 4. Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint praktická část V následujících kapitolách přiblížím prostřednictvím praktické ukázky dva základní nástroje pro tvorbu workflow pro Microsoft SharePoint. V závěru se pokusím shrnout přínosy a omezení jednotlivých nástrojů. Zároveň zhodnotím alternativní možnost tvorby workflow pomocí nástroje Nintex Workflow. Praktickou část tvorby se pokusím demonstrovat na následujícím jednoduchém Nový procesním diagramu: úkol Priorita úkolu je vysoká Ne An o Předat k řešení uživateli "admin" Vyřešení úkolu Vstup řešitele Potvrzující workflow Konec Potvrzující před koncem procesu bude odesílán jako potvrzení o dokončení úkolu administrátorovi (uživatel "admin"). 26

27 Před začátkem vývoje samotného workflow je třeba doplnit SharePoint o některé prvky a datové atributy. V první řadě je třeba definovat jaký seznam se bude využívat pro ukládání workflow. V tomto jednoduchém příkladu je workflow totožné s objektem úkolu, půjde tedy o seznam úkolů. Nakonec je třeba definovat uživatelská oprávnění - aby úkol, který je přiřazen, nemohl řešit nikdo jiný než oprávněný řešitel. Toto nastavení lze provést v nastavení seznamu přímo z webového rozhraní SharePointu Tvorba workflow v MS SharePoint Designeru SharePoint Designer umožňuje po připojení k SharePoint serveru vyvíjet vlastní jednoduchá workflow, avšak pouze sekvenčním způsobem. Takové workflow může sestávat z několika kroků a jednoduchých větvení, není však nijak významně graficky podporováno a u složitějších procesů je velmi nepřehledné. Naopak, pro jednoduché workflow přináší intuitivní možnost nastavení a poměrně rychlou možnost vývoje. Po dokončení práce a uložení workflow je nástrojem SP Designer vygenerován.xoml soubor obsahující XML definici jednotlivých kroků a činností,.xoml.rules soubor, mapující využívané proměnné na konkrétní objekty SharePointu,.apsx soubor s možností ručního zahájení workflow prostřednictvím jednoduchého webového formuláře a.xml soubor s obecnou konfigurací a popisem ostatních využívaných souborů. Tyto soubory jsou uloženy přímo do serverové databáze a ihned po uložení je možno toto workflow spustit z webového rozhraní SharePointu. Na následujících snímcích je zobrazeno workflow, které vychází z uvedeného Obrázek 7: SharePoint Designer krok 1 příkladu: V prvním kroku je definována podmínka (priorita == vysoká), při jejímž splnění je spuštěna akce (přiřazeno = admin) 27

28 Ve druhém kroku, zde již bez podmínky, se čeká na uživatelský vstup (změna hodnoty pole Stav na Dokončeno). Obrázek 8: SharePoint Designer krok 2 Třetí krok znázorňuje odeslání u uživateli admin: Obrázek 9: SharePoint Designer krok 3 Jak je vidět z této ukázky, tvorba workflow pomocí nástroje SharePoint Designer je velice snadná a intuitivní, u takto krátkého procesu je přehlednost dostačující. Ačkoliv je jazykem samotného nástroje angličtina, ve spolupráci s česky lokalizovaným SharePoint serverem jsou některé texty v češtině. Avšak kamenem úrazu je odvozování hodnot proměnných. Pomocí SharePoint designeru nelze provádět rozhodnutí na základě dat odvozených ze souvisejících seznamů - např. seznamu uživatelů. Uživatel je nástroji znám, ale neexistuje možnost jak o tomto uživateli vytěžit více informací než jen jeho login. Kladnou stránkou je možnost vytváření lokálních proměnných, například pro uchování hodnotu pole z počátku procesu a jeho snadné porovnání s výslednou upravenou hodnotou na konci procesu Tvorba workflow ve Visual Studiu sekvenčně Další rozšířenou možností vývoje workflow je tvorba pomocí Visual Studia. Grafický nástroj pro tvorbu workflow je mnohem přehlednější než v případě SharePoint Designeru, způsob vývoje se mnohem více blíží klasickému programování. Programátor má v tomto případě možnost doplnit předdefinované akce o vlastní kód, typicky psaný v jazyce C# nebo Visual Basic, nebo přímo vkládat kód mezi jednotlivé akce v procesu. Prostřednictvím Visual Studia lze workflow vyvíjet oběma způsoby - sekvenčně i stavově. V první ukázce znázorním tvorbu sekvenčním způsobem. Obrázek 10: Deklarativní podmínka ve Visual Studiu 28

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Řešení integrace Profinit ESB. Michal Bureš 28. 8. 2014

Řešení integrace Profinit ESB. Michal Bureš 28. 8. 2014 Řešení integrace Profinit ESB Michal Bureš 28. 8. 2014 Proč vznikl Profinit ESB Naši zákazníci hledají řešení podnikové integrace a SOA Máme zkušenosti s podnikovou integrací Provádíme vývoj na komerčních

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více