Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010"

Transkript

1 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450 CASE 1

2 Obsah Obsah Teoretický úvod Přínosy a nevýhody CASE nástrojů Přínosy CASE nástrojů Možné nástrahy nástrojů CASE Druhy CASE nástrojů Související standardy BPMN BPMN Wf XML Wf XML Přehled dostupných nástrojů Komerční SW IBM Websphere Oracle BPEL Process Manager Microsoft Office Sharepoint Server IBM Filenet P8 BMP Open source SW Intalio Works Designer Aris Express ProcessMaker Závěr přehled nástrojů: Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint - teoretická část Microsoft Office SharePoint Server Windows SharePoint Services (WSS) Možnosti tvorby workflow Závěr teoretické části Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint - praktická část Tvorba workflow v MS SharePoint Designeru Tvorba workflow ve Visual Studiu sekvenčně Tvorba workflow ve Visual Studiu stavově Nintex Workflow Závěrečné zhodnocení nástrojů pro tvorbu workflow Zdroje

3 1. Teoretický úvod Computer-Aided Software engrineering je označení pro aplikace, které jsou uplatňovány při vývoji software. Tyto nástroje usnadňují vývoj informačních systémů a aplikacím pomocí modelování reality ve formě srozumitelné uživatelům. Tyto modely jsou vytvářeny za účelem dosažení vyšší kvality, bezchybnosti a udržovatelnosti počítačového kódu. Podpora může probíhat v různých fázích vývoje. Příkladem modelů, vytvářených CASE nástroji mohou být schémata databází, organizační struktury společnosti, modely procesy, ale například i cíle firmy nebo okolí podniku. Aplikace CASE se začaly rozvíjet s nasazením počítačů ve firmách zhruba v posledních 25 letech. Nástroje CASE mohou pomáhat při řízení projektů, kde je dbán důraz na dodržování termínů jednotlivých etap a zároveň je nutné dodržovat napjaté finanční rozpočty. CASE nástroje se tak stávají nástrojem pro zefektivnění činností uplatňovaných při vývoji softwarových projektů. Významným rysem těchto aplikací je dále i podpora vývojových standardů a metodik. Dalším rysem CASE nástrojů je existence tzv.společných uložišť (repositury), které umožňují uchovávání výstupů pro členy týmu. Modely a části programového kódu jsou tak přístupné všem členům týmu a je možné v nich sledovat provedené změny a v neposlední řadě i jejich sdílení. Díky těmto úložištím je možné zároveň řešit aktualizace a zálohování důležitých souborů. Znakem těchto programů je znuvupoužitelnost výstupů a jejich částí. Tyto části mohou být použity jak v rámci jednoho projektu, tak napříč mnoha projekty. Na trhu se vyskytuje značné množství CASE nástrojů nejrůznějšího funkčního záběru i určení. Valná většina nejznámějších aplikací byla rozebrána v předchozích seminárních pracích, a vzhledem k tomu, že téma této práce je navíc pouze specifičtěji vymezená kategorie nástrojů CASE, nebylo by ani účelné, ani věcné, snažit se tyto nástroje opět klasifikovat a rozepisovat (v předchozích pracích jsou kromě základního popisu funkcionality a náhledů obrazovek k dispozici také informace o možnostech jejich pořízení, či poskytované podpoře výrobců a distributorů, anebo různé srovnávací tabulky). CASE nástroje jsou na trhu nabízeny v mnoha variantách, které odpovídají vždy konkrétní charakteristice daného podniku. Jiné aplikace bude požadovat malá firma a jiné nadnárodní korporace, působící na všech kontinentech naší planety. Z tohoto důvodu uvádíme níže uvedené rozdělení vybraných CASE nástrojů podle kategorie uživatelů. Tento výčet je stručný a zaměřený na některé známější produkty, jsou v něm zohledněny jak komerční tak nástroje poskytované zdarma např. formou open source [2]: 3

4 Velké podniky IDS Scheer Aris, IBM Rational Rose Modeler, Oracle Designer, Select Architect, Power Designer Malé podniky Magic Draw UML, JUDE Professional, Umbrello Jednotlivci UML Modeller, Dia, Toad Data Modeler Všechny skupiny 4

5 1.1. Přínosy a nevýhody CASE nástrojů Přínosy Vyšší produktivita vývojových týmů Snížené náklady na vývoj Nižší riziko chyb v kódu Snazší údržba a další vývoj Zjednodušení administrativy Rizika Nevhodný výběr nástroje či jejich kombinací Vysoké pořizovací náklady Vysoké nároky na kvalifikaci uživatelů 1.2. Přínosy CASE nástrojů Vyšší produktivita vývojových týmů Při použití CASE nástrojů dochází ke značnému zrychlení spolupráce jednotlivých členů vývojových týmů. Díky automatizaci práce, kterou s sebou využití CASE přináší, dochází k urychlení zpracování a tím zvýšení produktivity práce (dle odhadu až zdvojnásobení). Samozřejmě obrovským přínosem je též podpora práce několika vývojářů, respektive návrhářů, na projektu současně. Snížené náklady na vývoj Díky rychlejšímu vývoji a efektivnější spolupráci ve srovnání s prací týmu, která nebude založena na CASE nástrojích je možné snížit náklady. CASE nástroje nelze ovšem chápat jako všelék na veškeré problémy firem. Dále zmiňujeme rizika, která přináší využívání CASE nástrojů. Mnohdy dochází při jejich používání a stoprocentním spolehnutí na jejich funkcionalitu až k banálním chybám například použitím různých lokálních proměnných u jednotlivých členů týmu. 5

6 Nižší riziko chyb v kódu Využití nástrojů CASE s sebou přináší možnost průběžné kontroly, které vedou k lepšímu a rychlejšímu odstraňování chyb. Netřeba dodávat, že čím dříve jsou chyby detekovány a odstraněny, tím nižší jsou náklady s tím spojené. Čím vetší a robustnější informační systém, tím je identifikace chyb obtížnější a jejich odstraňování problematičtější a nákladnější. Snazší údržba a další vývoj produktu Výsledkem kvalitnějšího návrhu, dokonalejší analýzy, automatického generování aplikačního kódu, automatizovaného testování a včasného odstranění chyb je vyšší kvalita celého systému. Díky generované dokumentaci (viz níže) je též snadnější a levnější údržba celého systému během jeho životního cyklu. Dalším rozvojem je myšleno přidávání nových funkcionalit v rámci životního cyklu produktu. Kvalitnější dokumentace Jednodušší tvorba a správa dokumentace projektu je dalším znakem nástrojů CASE. Jsou poskytovány mj. nástroje pro automatické generování dokumentace. Při vývoji je totiž dokumentace často opomíjena a softwarové produkty jsou vytvářeny tak jak jsou, tudíž programátor se ve svém kódu vyzná. Problém ovšem nastává v případě, že odejde a údržbu nebo rozvoj produktu má na starosti někdo jiný. V praxi se s podobnými případy můžeme setkat prakticky dnes a denně. Nástroje CASE pomáhají tyto neduhy řešit například automatickým generováním popisů k jednotlivým metodám. Zjednodušení administrativy CASE nástroje, obsahují zpravidla součásti, které umožňují spolupráci v rámci týmu. Práci, kterou daný vývojář udělá, při uložení vybaví například popisem změn, které provedl. Tyto nástroje jsou schopny tyto informace zpracovávat a dále tyto informace publikovat například do nástrojů pro projektové řízení. Členové týmu tak mají jasnější obraz o tom, co se zrovna děje a v jaké je projekt či úkol fázi řešení. Odpadá tak nutnost ručního zadávání těchto informací, nebo jejich přeposílání například em Možné nástrahy nástrojů CASE Využití CASE nástroje umožňuje (převážně díky srozumitelným diagramům) lepší možnost participace uživatelů na vývoji produktu, což vede ke zkrácení doby nutné k zaučení uživatelů v práci s novým systém. Ačkoliv s sebou využití CASE nástrojů bezesporu přináší mnoho výhod, je potřeba zmínit též úskalí, na která lze při používání CASE nástroje narazit [1]: 6

7 Nevhodný výběr nástroje či jejich nevhodná kombinace Správný výběr CASE nástroje je kritickým faktorem jejich úspěšného využití. Pokud totiž bude vybrán nevhodný nástroj, je pravděpodobné, ž efektivita z jeho používání se ztratí a může být dokonce kontraproduktivní. To samé platí o kombinaci těchto nástrojů. Vysoké pořizovací náklady CASE nástroje nepatří mezi levné nástroje, zejména u nástrojů pro velké společnosti využívajících úložišť. Najdeme pochopitelně i produkty distribuované zdarma nebo jako open-source, ale ty zpravidla nedosahují takových kvalit jako produkty renomovaných společností. Vysoké nároky na kvalifikaci uživatelů Při zavádění CASE nástrojů je na místě počítat se zvýšenými nároky na kvalitu a znalosti uživatelů. Pro správné používání je nutné si osvojit celou řadu technik a postupů, které jsou závislé na konkrétním typu nástroje. Zejména jsou tímto myšleny znalosti a schopnosti týkající se modelování reality Druhy CASE nástrojů Tato sekce přehledně rekapituluje jedno z možných rozdělení nástrojů CASE [1]: Interaktivita CASE nástroje, které jsou interaktivní ze své podstaty (např. nástr. podporující metodu návrhu) CASE nástroje, které nejsou interaktivní (tzv. vývojové) Fáze projektu front end CASE (využívány v drívejších fázích projektu napr. nástroje na podporu návrhu) back end CASE (využívány v pozdejších fázích projektu napr. nástroje podporující testování) Stupeň integrace CASE tools (automatizovaná podpora libovolné úlohy životního cyklu SW (dále jen SDLC)) CASE toolkits (soubor integrovaných nástroju, poskytujících podporu v rámci 1 fáze SDLC) CASE workbenches (integrované CASE tools /toolkits, poskytující podporu v min.2 fázích SDLC) I CASE (nejvyšší stupeň integrace; propojení CASE tools, CASE toolkits a CASE workbenches) Využití během životního cyklu SW vertikální CASE (nástroje podporující jen dílcí krok životního cyklu software ci dílcí oblast) horizontální CASE (nástroje podporující nekolik kroku životního cyklu software ci více oblastí) Fáze životního cyklu IS Pre CASE (podporuje činnosti předcházející vývoji IS globální strategie) Upper CASE (podporuje tvorbu informační strategie a analýzu) Middle CASE (podporuje tvorbu globálního a detailního 7

8 návrhu IS) Lower CASE (podporuje fázi implementace) Post CASE (podporuje fázi uvedení IS do provozu, provoz, údržbu, reengineering) 1.5. Související standardy S tématem využívání nástrojů CASE úzce souvisí využívání nejrůznějších standardů a technologií. Koneckonců je to i jedním z nemalých přínosů CASE nástrojů, že jsou s obecně platnými standardy kompatibilní a prosazují tak jejich aplikaci v praxi, což vývoj a údržbu systémů bezpochyby usnadňuje. Zároveň tím, že celý tým používá stejný CASE nástroj, je zajištění dodržení vývojových standardů všemi členy týmu jednodušší. Tato kapitola se zaměří na některé klíčové standardy, jejichž alespoň základní povědomí je pro porozumění kontextu CASE nástrojů (zejména se zaměřením na řízení workflow) výhodou, ne li nutností. Mnohé standardy byly již zpracovány v předchozích pracích, a proto zmíněny budou jen standardy dosud nezpracované, anebo revidované či doplněné BPMN Standard BPMN (Business Process Modeling Notation), byl vyvinut, aby umožnil tvořit srozumitelné grafické znázornění business procesu. Grafická notace obsahuje soubor pravidel, podle kterých je možné objekty spojovat. Dalším cílem BPMN bylo, vytvoření notace snadno pochopitelné a použitelné. Tato jednoduchost ovšem neznamená, že by v ní nebylo možné vytvářet složité business procesy. Tento standard byl vytvořen (verze 1.0 publikována v květnu 2004) skupinou BPMI (Business Process Management Initiative) a v roce 2006 standardizován konsorciem OMG (Object Management Group). Stěžejním úkolem bylo poskytnout notaci, která by byla citelná pro všechny uživatele od analytiků přes programátory až po takové uživatele, kteří budou procesy monitorovat a řídit. BPMN je také možné, díky jeho XML povaze, také využít pro generování dalších formátu (XPDL, BPEL, BPEL4WS). Díky tomu BPMN vytváří most mezi business orientovanou analýzou a designem procesů a jejich implementací [1] BPMN 2.0 Business Process Model and Notation je zatím jen pracovní jméno budoucího standardu BPMN 2.0 [17]. Cílem BPMN 2.0 je sjednocení do jediné specifikace pro Business Process Model and Notation která definuje notaci, metamodel a výměnné formáty pod známým a osvědčeným názvem "BPMN". Mezi navržené vlastnosti patří [1]: Spojení BPMN s business process definition meta modelem BPDM do jednoho konzistentního jazyka. Umožnit převod modelu mezi modelovacími nástroji. Umožnit uživateli rozdílný pohled na model podle jeho aktuální potřeby. 8

9 Serializovat BPMN a poskytnout XML schéma pro transformaci modelů a rozšířit BPMN směrem k procesnímu modelování a podpoře businessu. Přestože mělo být BPMN 2.0 dle původních záměrů již uvedeno do praxe, zatím je stále v procesu schvalování. Klíčovým momentem bylo finální návrh podaný 22. června 2009, který získal 4 rozhodující hlasy a je připraven stát se OMG (Object Management Group) alfa specifikací na podzim 2009 [3]. 9

10 1.8. Wf XML Standard jazyka Wf XML je rozšířený interface, který umožňuje komunikovat mezi WfMS (Workflow Management Systems) a externími službami. Rozhraní vytváří procesy a jejich instance pracující s asynchronními (požadavek/odpověď) protokoly. Dnešním trendem je XML driven workflow, tedy takový systém, který si o zpracovávaných datech dokáže zjistit potřebné informace sám (automatizované), anebo mu jsou tyto informace přiřazeny pro zadávání (manuální) podle nich pak automaticky probíhá vlastní zpracování tiskových dat [1] Wf XML 2.0 Wf XML 2.0 od WfMC propojuje možnosti BPM a modelování workflow. Business Process Engine je speciální typ asynchronní služby. Průběh takové služby je znázorněn takto: Služba spuštěna, ke službě jsou přiřazeni lidé, služba je dokončena v určitý čas. Některé BPMS mají integrovány různé konektory, ať již obecné, nebo vytvořené pro konkrétní software. Rozhraní na vyšší úrovni představuje integrace na úrovni samotných BPMS. Pod tím si lze představit schopnost jednoho BPMS zavolat v rámci svého procesu subproces jiného BPMS. Standardy definující komunikační jazyk pro tato volání jsou zejména Wf XML, AWSP, WSDL. Wf XML 2.0 je definovaný prostřednictvím WSDL (Web Services Description Language), a proto je obecně akceptovaný jako webová služba. Je důležité také zmínit, že služby vyvinuté pomocí Wf XML 2.0 nejsou zpětně kompatibilní se službami využívajících Wf XML 1.1, jelikož předchozí protokol nebyl založený na SOAP (Simple Object Access Protocol) zprávách [4]. 2. Přehled dostupných nástrojů 2.1. Komerční SW IBM Websphere Oracle BPEL Process Manager Microsoft Office Sharepoint Server IBM Filenet P8 BMP IBM Websphere Poskytuje robustní funkce pro vícerozměrné modelování a analýzu podnikových procesů. 10

11 WebSphere Business Modeler Advanced je špičkový nástroj společnosti IBM pro modelování a analýzu podnikových procesů určený pro podnikové uživatele. Poskytuje funkce modelování, simulace a analýzy procesů, jež firemním uživatelům pomohou získat přehled, dokumentovat a nasazovat podnikové procesy za účelem průběžné optimalizace. Umožňuje podnikovým uživatelům navrhování, modelování a nasazení důležitých podnikových procesů. Umožňuje uživatelům provádět informované rozhodování před vlastním nasazením použitím rozšířených simulačních funkcí, jež pracují nad modelovanými i nad skutečnými daty. Poskytuje integrovaný odvětvový obsah a pomáhá tak podnikovým uživatelům urychleně zahájit vývoj řešení. Urychluje proces optimalizace, neboť uživatelům umožňuje vizualizovat a identifikovat kritická a neúčinná místa v procesech. Poskytuje rozšířenou integraci se sadou IBM BPM a s produktem WebSphere Dynamic Process Edition prostřednictvím prostoru Business Space z WebSphere, což je sjednocené rozhraní pro koncové uživatele, které integruje obsah BPM v zájmu zajištění komplexní správy podnikových procesů. Odborníkům umožňuje sdílení modelů a spolupráci prostřednictvím webového prohlížeče použitím serveru WebSphere Business Modeler Publishing Server. [5] [6] Podpora BPEL Ano 11

12 Podpora dalších standardů Web Services Description Language (WSDL) XML Schema Definitions (XSDs) Podporované platformy Win 7, Vista, XP x64, x86 Win 2008 x64, x86 HW a SW požadavky Hardware Requirements Group Applicable OS Notes Disk Space All Applicable OS GB Memory All Applicable OS 1 GB RAM minimum, 2 GB recommended.) Processor All Applicable OS Pentium 4, 1.4 GHz or higher Group Product Applicable OS Notes Browser Java plug-in Adobe Reader Version 4.05 and future releases, mod levels, and their fix packs. All Applicable OS Required to view PDF documents within the help system. Also requires Acrobat Web plug-in installed in system browser. Web Browsers Microsoft Internet Explorer Version 6.0 SP2 and future fix packs. Mozilla Firefox Version 3.0 and future fix packs. Cena Kč Zdrojové informace pro tabulku viz.: [7] Oracle BPEL Process Manager Pokud je Vaším úkolem zajistit automatizaci a správu podnikových procesů, přichází na řadu Oracle BPEL Process Manager. Jedná se o flexibilní prostředí pro návrh, implementaci, provoz a monitoring podnikových procesů založený na standardu BPEL (Business Process Execution Language), které Vám pomůže převést koncept SOA (Service-Oriented rchitecture) do každodenní praxe. Skládá se z jednoduše použitelného vizuálního nástroje pro modelování procesů, výkonného jádra pro jejich následný provoz, a v neposlední řadě i nástroje pro monitoring všech právě probíhajících i ukončených procesů. Výhodami Oracle BPEL Process Manager jsou nativní podpora standardu BPEL, jednoduché napojení na heterogenní systémy a aplikace pomocí webových služeb a adaptérů, a v neposlední řadě také možnost provozování nejen na platformě Oracle, ale i na J2EE aplikačních serverech jiných dodavatelů. [8] Podpora BPEL Podpora dalších standardů ano XML, WSDL, XSLT, XPATH, JMS, JCA Podporované platformy Windows Solaris Unix Linux 12

13 HW a SW požadavky Aplikační server: Oracle AS JBoss BEAWebLogic IBM WebSphere Databáze: Oracle DB Oracle Lite MS SQL Cena Kč Zdrojové informace pro tabulku viz.: [9,10] 13

14 [11] Microsoft Office Sharepoint Server Detailní rozbor MOSS je proveden v samostatné kapitole, takže zde jsou jen přehledové informace pro porovnání. Podpora BPEL Podpora dalších standardů Ano Podporované platformy MS Windows Server 2003 a novější HW a SW požadavky SW: Serverový OS,.NET Framework, Windows SharePoint Services HW: Component Minimum Recommended Processor 2.5 gigahertz (GHz) Dual processors that are each 3 GHz or faster RAM 1 gigabyte (GB) 2 GB Disk NTFS file system formatted partition with a minimum of 3 GB of free space NTFS file system formatted partition with 3 GB of free space plus adequate free space for your Web sites Drive DVD drive DVD drive or the source copied to a 14

15 local or network-accessible drive Cena Display or higher resolution monitor Network 56 kilobits per second (Kbps) connection between client computers and server 56 Kbps or faster connection between client computers and server SharePoint Services je zdarma, ale vyžaduje ke svému běhu serverový OS, který už zdarma není. SharePoint je dodávaný spolu s MS SQL serverem (zdarma), použití jiného DB vyžaduje další licenci. Licence: Je třeba serverová licence pro každý fyzický server + další licence uživatelské. Ty buďto podle počtu uživatelských účtů, nebo podle počtu zařízení, jejichž prostřednictvím se uživatelé připojují. Zdrojové informace pro tabulku viz.: [12,13,14] IBM Filenet P8 BMP IBM FileNet P8 Platform je nová generace jednotného podnikového základu integrovaných produktů IBM FileNet P8. Spojuje referenční architekturu podnikové správy obsahu a základní podnikovou platformu s komplexní správou obchodních procesů (Business Process Management)a se schopnostmi dodržování předpisů. Zahrnuje úplnou sadu podnikových služeb správy obsahu a procesů, jež lze používat a nasazovat v rámci architektury SOA. Podporuje všestranné rozhraní API pro vývoj aplikací webových služeb Java, Microsoft.NET a XML s plně vybavenými interaktivními uživatelskými rozhraními, jež umožňují snadné přizpůsobení. IBM FileNet Business Process Manager (BPM), řídí workflow mezi lidmi a systémy pro obsah a řízení procesů. To pomáhá organizacím zvyšovat výkonnosti procesů, snížení doby cyklů a zvýšit produktivitu a rozhodování tím, že řeší tvorbu, správu a optimalizaci Case-based procesůs cílem zlepšit obchodní výsledky. Poskytuje možnosti řízení procesů prostřednictvím spojení návrhu procesů, simulační nástroje, inteligentních elektronických formulářů, rychlých vývojových rámců aplikací a tzv. "přístrojové desky" pro monitorování procesů. Využívá nejnovější inovace v oblasti Web 2.0 a kompozitní aplikace prostředí jako součást frameworku Agile ECM s cílem urychlit zavádění aplikací v celém podniku. Podporuje aktivní obsah, který je k dispozici uživatelům ve správný čas ve správném kontextu, aniž by ho museli dlouze hledat. Podporuje normy jako BPMN pro modelování procesů a XPDL pro definici procesů. [15] 15

16 Podpora BPEL Podpora dalších standardů Podporované platformy ne Business Proscess Modeling Notation (BPDM) XPDL XML Operating systems (server and/or client): IBM AIX, Microsoft Windows, Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux and Novell SUSE Linux platforms HW a SW požadavky Databases: IBM DB2, Microsoft SQL Server and Oracle databases Security services: IBM Tivoli Access Manager, IBM Tivoli Directory Server, CA etrust SiteMinder, Microsoft Active Directory, Novell edirectory, Sun Java System Directory Server and Kerberos services Java EE application server: IBM WebSphere, BEA Weblogic, JBoss Cena N/A Zdrojové informace pro tabulku viz.: [16] Zdrojové informace pro tabulku viz.: [17] 16

17 2.2. Open source SW Intalio Works Designer Aris Express ProcessMaker Intalio Works Designer Intalio je open source platforma podnikových procesů postavena kolem standardní servisně-orientované Eclipse STP BPMN a Apache ODE BPEL engine. Intalio Business poskytuje všechny komponenty potřebné pro návrh, nasazení a správu nejsložitějších podnikových procesů, která zahrnuje BRE - Business Rule Engine BAM - Business Activity Monitor Portal přehledonové rozhraní ESB - integrovaná sbírka SOA komponent ECM - dokumentový manager Intalio je k dispozici v několika vydáních, ale ta pro nás nejzajímavější je zdarma - Intalio Community Edition. Tato edice je ze dvou částí, Intalio Designér a Intalio Server. Intalio Designer je jediný nástroj, v současné době dostupný na trhu, který umožňuje spuštění libovolného BPMN modelu, který se přeloží do plně spustitelného BPEL procesu bez nutnosti psát jakýkoli kód. Intalio Server je vysoce výkonný engine proces, který může podporovat nejsložitější podnikové procesů a může být nasazen v prostředí s vysokou zátěží. Pokud vaše organizace plánuje na automatizaci obchodních procesů, Intalio by měl být v seznamu produktů stojícím za úvahu. Intalio také jako první uspělo na trhu s BPMS nástroji s konceptem open source a dotáhlo to mezi elitu, kterou vzal na vědomí SAP a dvakrát za rok hodnotí Gartner. BPMS se skládá ze tří navzájem úzce integrovaných produktů (nyní ve verzi 6.0.3) - designeru, procesního serveru a workflow, vše budováno na otevřené plaformě Eclipse. Z hlediska business modelování máte k dispozici notaci BPMN. Můžete do něj načíst i řadu dalších (UML, ARIS) případně zvládnout import své specifické notace. K dispozici je totiž otevřené XML schéma BPMN. K mání je už řada konektorů a jejich počet se díky modelu open source rychle rozrůstá. Specifikem procesního enginu Intalia je, že BPEL je serverem přímo interpretován (u většiny ostatních procesních serverů je nejdříve XML definice transformována do proprietárního formátu a pak ještě zkompilována), což znamená také skutečný BAM v reálném čase. [18,19] 17

18 Podpora BPEL Podpora dalších standardů Podporované platformy HW a SW požadavky ano BPMN XML XPATH WSDL Win, Linux, Mac, Linux 64 N/A Cena ZDARMA Zdrojové informace pro tabulku viz.: [18,19] Aris Express ARIS Express je bezplatný nástroj pro ty, kteří chtějí proniknout do světa ARIS, ideálně připravený i pro potřeby těch, kteří s řízením procesů teprve začínají. S jednoduchým a inovativním interface modelovacího nástroje vidíte výsledky okamžitě. Beta verzi produktu testovalo téměř tisíc členů ARIS Community a testy prošla velmi úspěšně. Z ARIS Express mohou uživatelé uploadovat své modely přímo do ARIS Community, kde jak samotný ARIS Express, tak i modely vytvořené s jeho pomocí, budily značný zájem již před oficiálním uvolněním produktu. Vydání ARIS Express není nepodstatné ani pro uživatele profesionálních produktů z rodiny ARIS, jako je ARIS Business Architect nebo ARIS Business Designer. V předpremiéře totiž nabízí pohled na nový uživatelský interface a nové inovativní modelovací funkce. Uživatelé ARIS Express mohou k profesionálním produktům platformy ARIS přejít, kdykoli jejich aktivity spojené s řízením podnikových procesů začnou vyžadovat propracovanější funkcionality, jako je možnost užívání více uživateli, podpora úložišť, konfigurace metod, analytické a simulační postupy atd. Podpora BPEL Podpora dalších standardů ano XML Podporované platformy Windows (XP, Vista) HW a SW požadavky min. Java version installed: 1.6.0_10 min. screen resolution: 1024x600 pixels min. free disc space: 150 MB min. free memory (RAM): 256 MB recommended free memory (RAM): 512 MB 18

19 Cena ZDARMA [20] ProcessMaker ProcessMaker je workflow a Business Process Management software, který umožňuje malým a středním firmám a organizacím zautomatizovat na dokladech založené schvalovací procesy napříč různými systémy. Používá web rozhraní s úplnou podporou AJAX. ProcessMaker obsahuje nástroje pro návrh formulářů, vytváření dokumentů, přiřazování rolí a uživatelů, vytvoření směrovacích pravidel. Servisně orientovaná architektura (SOA) a rozhraní webové služby umožňuje integraci ProcessMakeru s dalšími business aplikacemi. Díky této vlastnosti lze ProcessMaker použít pro rozšíření možností dalších systémů (KnowledgeTree, SugarCRM) modifikovat a řídit integrované procesy. Díky ProcessMakeru mohou i uživatelé, kteří nemají zkušeností s programováním, navrhovat a spouštět pracovní postupy, zvýšit transparentnost a radikálně snížit papírování, automatizovat procesy napříč systémy, včetně lidských zdrojů, financí, atd. S ProcessMaker můžete snadno vytvářet workflow mapy, formy vlastní konstrukce, výpis dat z externích zdrojů dat a mnoho dalších klíčových funkcí pro optimalizaci workflow managementu 19

20 a obchodních operací. Jednou z klíčových předností ProcessMaker je on-line knihovna, ze které si můžete stáhnout mnoho šablon pro postup a editovat je. [21] Podpora BPEL Podpora dalších standardů ne N/A Podporované platformy Linux (any) Windows (XP, 2003, Vista) UNIX HW a SW požadavky Web Server Apache or greater Database MySQL: or greater Client Mozilla FireFox Internet Explorer 7+ Cena ZDARMA Zdrojové informace pro tabulku viz.: [22] [23] 20

21 2.3. Závěr přehled nástrojů: V tomto přehledu jsem uvedl příklady nástrojů pro modelování, sledování a management procesů a workflow. Jsou zde zástupci jak profesionálních komerčních výrobců, tak i software zdarma, který sice svými možnostmi neumožňuje zdaleka to co placené produkty, ale nabízí možnost si vyzkoušet v praxi alespoň některé vlastnosti. 3. Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint teoretická část V nadcházejících kapitolách se pokusím shrnout specifika systému Microsoft SharePoint a nastínit možnosti vývoje workflow pro tento systém Microsoft Office SharePoint Server Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) je v podstatě Content Management Systém, který prostřednictvím webového rozhraní umožňuje uživatelům sdílet data a evidovat úkoly [26] - jedná se o technologii Enterprise Portal. K ukládání dat je využíván databázový systém, nejčastěji MS SQL server. Aby mohli uživatelé přistupovat k webovému rozhraní, funguje SharePoint jako web server. Kromě webového rozhraní nabízí uživatelům vyhledávací modul a pokročilou administraci oprávnění uživatelských účtů, načítaných buď přímo z hostitelského OS, nebo ze služby Active Directory v podnikové síti 1. Webové rozhraní SharePointu je založeno na templatech, které mohou uživatelé široce customizovat. Veškerý obsah je pak vytvořen spojením obecného templátu a uživatelské customizace, uložené v databázi. Samotné webové stránky jsou ve skutečnosti ASP.NET 2.0 webové aplikace. "Odlehčenou" verzí MOSS je SharePoint Services, základní SharePoint, což je v zásadě stejný produkt, jen omezený o rozšířenou podporu spolupráce s aplikacemi MS Office na klientských stanicích. SharePoint Services je narozdíl od MOSS k dispozici majitelům serverového OS zdarma. Politika Microsoftu vyžaduje v případě MOSS zvláštní licenci pro každý fyzický server, na němž MOSS běží a dále pak licence uživatelské. V případě posledně jmenovaných licencí lze rozlišit mezi licencí na konkrétního uživatele (User CAL) a licencí na konkrétní pracovní stanici (Device CAL). Zákazník si může vybrat, jaká forma mu více vyhovuje - pokud s MOSS pracuje několik málo zaměstnanců, kteří při své práci střídají pracovní stanice, pravděpodobně bude výhodnější licencování uživatelské. Pokud má naopak mnoho zaměstnanců, kteří pracují na statických pracovních stanicích, nebo se na těchto stanicích dokonce střídá více zaměstnanců, pak nejspíš využije alternativní formu. MOSS se dále dělí na standard a professional verze, přičemž k využití dodatečných funkcí pokročilé verze je třeba další, tzv. Enterprise CAL licence. Tato licence se také dělí na User a Device CAL. Není však třeba licencovat dodatečným způsobem všechny osoby 1 K tomuto využívá LDAP model oprávnění, který je společný oběma těmto technologiím. Nicméně tento model lze doplnit vlastním způsobem autentizace uživatelů, například webovým přihlašovacím formulářem. 21

22 nebo pracovní stanice, ale jen ty, které využívají oněch pokročilých funkcí professional verze MOSS. [24] Datový model, který je u workflow podstatný, se skládá ze seznamů. Tyto seznamy mohou obsahovat různé typy dokumentů, může jít o seznamy úkolů nebo například seznamy kalendářových záznamů. Samotné workflow je pak reprezentováno jednou nebo více položkami v takovémto seznamu, k nimž mají různí uživatelé definována různá oprávnění. Obrázek 1: SharePoint úvodní stránka 22

23 Obrázek 2: SharePoint editace úvodní stránky 23

24 3.2. Windows SharePoint Services (WSS) Funkcionalita SharePointu je postavena na základech Windows SharePoint Services, což je bezplatné2 rozšíření pro MS Windows Server 2003 a v současné době jde spíše o doplněk MS.NET Frameworku. Jak už z tohoto vyplývá, SharePoint lze provozovat pouze na Microsoftí platformě. Zde je shrnutí nejdůležitějších vlastností WSS: Jedná se o framework podporující objektový model, ASP.NET ovládací prvky a ukládání dat do SQL databáze Umožňuje administraci různých website v rámci jednoho nebo více serverů Obsahuje templáty pro tvorbu a customizaci website Podporuje editaci webových stránek možnost změny rozmístění ovládacích prvků, editaci layoutů, vytváření seznamů, atp. Přináší indexovací nástroj pro podporu vyhledávání obsahu Obsahuje konfigurační wizard pro počáteční nastavení : Windows SharePoint Services 3.3. Možnosti tvorby workflow K vývoji workflow v prostředí MS SharePoint lze využít dvou základních přístupů sekvenčního workflow a state-machine workflow. Sekvenční workflow je v podstatě jednoduchý sled činností, vedoucí z bodu A (např. založení úkolu) k bodu B (např. vyřešení úkolu). Mezi těmito kroky může být libovolné množství dalších dílčích úkonů, např. přiřazení úkolu určitému uživateli, odeslání upozorňujícího u nebo např. čekání na doplnění informací od uživatele. V podstatě ale nelze docílit složitého větvení a důležitého "kroku zpět", tj. návratu na předchozí činnost, bez použití nepřehledných cyklů ověnčených složitými podmínkami. Sekvenční workflow dobře ilustruje obrázek 4 (start = zelená šipka na začátku konec = červené kolečko na konci). Druhou možností je tzv. state-machine workflow, jehož princip fungování by se dal shrnout jako soubor stavů a přechodů mezi nimi. V tomto přístupu lze definovat různé stavy, v jakých může workflow během svého života existovat a v 2 I když je WSS distribuován bezplatně, vyžaduje ke svému běhu komerční produkty společnosti Microsoft 24 Obrázek 4: Sekvenční workflow

25 rámci těchto stavů definovat pomocí triggerů různé události, které zahájí dílčí sekvenční workflow zakončené zpravidla přechodem do odlišného stavu. Tímto způsobem lze docílit teoreticky nekonečného workflow, pokud sled událostí zapříčiní cyklické přechody mezi stavy (A B C A). Na druhou stranu, lze takto docílit onoho "kroku zpět", tj. návratu k předchozímu stavu workflow. State-machine workflow se velmi podobá procesnímu diagramu, dle mého názoru jde v případě podpory složitějších podnikových procesů o jednodušší variantu než v případě sekvenčního workflow. Protože state-machine workflow v rámci jednotlivých stavů definuje dílčí sekvenční workflow, dalo by se také chápat jako určitá nadstavba sekvenčních workflow. Obrázek 5: State-machine workflow Interní architektura workflow je založena na frameworku Windows Workflow Foundation (WWF). Tento rámec poskytuje runtime pro běh workflow a pro komunikaci s ním. Jelikož workflow může běžet několik dní nebo týdnů, bylo by nehospodárné držet jej po celou tuto dobu v RAM paměti serveru. Z tohoto důvodu je instance workflow "uspána" a serializována do databáze. K "probuzení" spícího workflow je třeba využít Workflow Runtime, který prostřednictvím zapouzdřených metod workflow umístí zpět do hlavní paměti serveru a umožní programu s ním komunikovat. Pokud zůstaneme v rámci SharePoint serveru, je veškerá tato činnost opět zapouzdřena uvnitř WSS 3. Kromě standardních možností lze doprogramovat vlastní řešení, komunikační rozhraní, které s využitím definovaných metod vyvolá určitou událost. 3 Standardní událost typu editace položky úkolu může pomocí WSS komunikovat se spícím workflow. Pokud existuje trigger, čekající právě na tuto událost, probudí jej a zahájí definovanou reakci na tuto událost. 25

26 3.4. Závěr teoretické části Následující obrázek dobře ilustruje hierarchii Workflow v prostředí SharePointu (verze 2007, v současnosti Obrázek 6: Hierarchie MOSS nejpoužívanější) - Workflow jakožto součást SharePoint serveru staví nad Windows SharePoint Services, běží v rámci Workflow Runtime Engine, která je součást Windows Workflow Foundation. K uživatelské interakci s běžící instancí workflow slouží webové aplikace (Websites) využívající ASP.NET 2.0 uložené jakožto Web Content v SQL databázi. Dalšími možnostmi spolupráce je provázání na aplikace MS Office a využití formulářů InfoPath. 4. Nástroje pro tvorbu workflow pro MS SharePoint praktická část V následujících kapitolách přiblížím prostřednictvím praktické ukázky dva základní nástroje pro tvorbu workflow pro Microsoft SharePoint. V závěru se pokusím shrnout přínosy a omezení jednotlivých nástrojů. Zároveň zhodnotím alternativní možnost tvorby workflow pomocí nástroje Nintex Workflow. Praktickou část tvorby se pokusím demonstrovat na následujícím jednoduchém Nový procesním diagramu: úkol Priorita úkolu je vysoká Ne An o Předat k řešení uživateli "admin" Vyřešení úkolu Vstup řešitele Potvrzující workflow Konec Potvrzující před koncem procesu bude odesílán jako potvrzení o dokončení úkolu administrátorovi (uživatel "admin"). 26

27 Před začátkem vývoje samotného workflow je třeba doplnit SharePoint o některé prvky a datové atributy. V první řadě je třeba definovat jaký seznam se bude využívat pro ukládání workflow. V tomto jednoduchém příkladu je workflow totožné s objektem úkolu, půjde tedy o seznam úkolů. Nakonec je třeba definovat uživatelská oprávnění - aby úkol, který je přiřazen, nemohl řešit nikdo jiný než oprávněný řešitel. Toto nastavení lze provést v nastavení seznamu přímo z webového rozhraní SharePointu Tvorba workflow v MS SharePoint Designeru SharePoint Designer umožňuje po připojení k SharePoint serveru vyvíjet vlastní jednoduchá workflow, avšak pouze sekvenčním způsobem. Takové workflow může sestávat z několika kroků a jednoduchých větvení, není však nijak významně graficky podporováno a u složitějších procesů je velmi nepřehledné. Naopak, pro jednoduché workflow přináší intuitivní možnost nastavení a poměrně rychlou možnost vývoje. Po dokončení práce a uložení workflow je nástrojem SP Designer vygenerován.xoml soubor obsahující XML definici jednotlivých kroků a činností,.xoml.rules soubor, mapující využívané proměnné na konkrétní objekty SharePointu,.apsx soubor s možností ručního zahájení workflow prostřednictvím jednoduchého webového formuláře a.xml soubor s obecnou konfigurací a popisem ostatních využívaných souborů. Tyto soubory jsou uloženy přímo do serverové databáze a ihned po uložení je možno toto workflow spustit z webového rozhraní SharePointu. Na následujících snímcích je zobrazeno workflow, které vychází z uvedeného Obrázek 7: SharePoint Designer krok 1 příkladu: V prvním kroku je definována podmínka (priorita == vysoká), při jejímž splnění je spuštěna akce (přiřazeno = admin) 27

28 Ve druhém kroku, zde již bez podmínky, se čeká na uživatelský vstup (změna hodnoty pole Stav na Dokončeno). Obrázek 8: SharePoint Designer krok 2 Třetí krok znázorňuje odeslání u uživateli admin: Obrázek 9: SharePoint Designer krok 3 Jak je vidět z této ukázky, tvorba workflow pomocí nástroje SharePoint Designer je velice snadná a intuitivní, u takto krátkého procesu je přehlednost dostačující. Ačkoliv je jazykem samotného nástroje angličtina, ve spolupráci s česky lokalizovaným SharePoint serverem jsou některé texty v češtině. Avšak kamenem úrazu je odvozování hodnot proměnných. Pomocí SharePoint designeru nelze provádět rozhodnutí na základě dat odvozených ze souvisejících seznamů - např. seznamu uživatelů. Uživatel je nástroji znám, ale neexistuje možnost jak o tomto uživateli vytěžit více informací než jen jeho login. Kladnou stránkou je možnost vytváření lokálních proměnných, například pro uchování hodnotu pole z počátku procesu a jeho snadné porovnání s výslednou upravenou hodnotou na konci procesu Tvorba workflow ve Visual Studiu sekvenčně Další rozšířenou možností vývoje workflow je tvorba pomocí Visual Studia. Grafický nástroj pro tvorbu workflow je mnohem přehlednější než v případě SharePoint Designeru, způsob vývoje se mnohem více blíží klasickému programování. Programátor má v tomto případě možnost doplnit předdefinované akce o vlastní kód, typicky psaný v jazyce C# nebo Visual Basic, nebo přímo vkládat kód mezi jednotlivé akce v procesu. Prostřednictvím Visual Studia lze workflow vyvíjet oběma způsoby - sekvenčně i stavově. V první ukázce znázorním tvorbu sekvenčním způsobem. Obrázek 10: Deklarativní podmínka ve Visual Studiu 28

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu Jaroslav Veselý Martin Musil Zuzana Bauerová Michal Vlček Léto 2009/2010 Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více